Procedūra : 2016/0404(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0395/2017

Pateikti tekstai :

A8-0395/2017

Debatai :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0263

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 982kWORD 113k
8.12.2017
PE 601.007v02-00 A8-0395/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas

(COM(2016) 0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Andreas Schwab

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas

(COM(2016) 0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0822),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 46 straipsnį, 53 straipsnio 1 dalį ir į 62 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0012/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Vokietijos Federacinės Respublikos Bundestago, Vokietijos Federacinės Respublikos Bundesrato, Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos, Prancūzijos Respublikos Senato ir Austrijos Respublikos Bundesrato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0395/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  tarpusavio vertinimo proceso rezultatai parodė, kad nėra pakankamai aišku, kokius kriterijus nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos turėtų naudoti vertindamos reikalavimų, kuriais ribojamos galimybės užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, proporcingumą; taip pat pastebėtas nevienodas tokių priemonių vertinimas visais reglamentavimo lygmenimis. Siekiant išvengti vidaus rinkos susiskaidymo ir pašalinti kliūtis, trukdančias pradėti ir vykdyti tam tikrą darbo pagal sutartį ar savarankiško darbo veiklą, reikia Sąjungos lygmeniu priimti bendrą požiūrį, kuris užkirstų kelią neproporcingoms priemonėms;

(5)  tarpusavio vertinimo proceso rezultatai parodė, kad nėra pakankamai aišku, kokius kriterijus valstybės narės turėtų naudoti vertindamos reikalavimų, kuriais ribojamos galimybės užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, proporcingumą; taip pat pastebėtas nevienodas tokių priemonių vertinimas visais reglamentavimo lygmenimis. Siekiant išvengti vidaus rinkos susiskaidymo ir pašalinti kliūtis, trukdančias pradėti ir vykdyti tam tikrą darbo pagal sutartį ar savarankiško darbo veiklą, Sąjungos lygmeniu turėtų būti laikomasi bendro požiūrio, kuris užkirstų kelią neproporcingoms priemonėms;

Pagrindimas

Kad būtų išvengta prieštaravimo Direktyvoje vartojamai 2005/36/EB sąvokai „kompetentinga institucija“, tikslinga leisti valstybėms narėms kompetentingas institucijas nustatyti pačioms.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  šia direktyva siekiama nustatyti proporcingumo vertinimų atlikimo taisykles prieš reglamentuojant profesijas siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, kartu užtikrinant skaidrumą, aukštą profesinių paslaugų kokybę ir aukšto lygio vartotojų apsaugą. Ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių kompetencijai reglamentuoti profesiją atsižvelgiant į nediskriminavimo ir proporcingumo principus, kai nėra suderintų priemonių;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  į šios direktyvos taikymo sritį patenkančios veiklos rūšys turėtų apimti reglamentuojamas profesijas, kurioms taikoma Direktyva 2005/36/EB. Ši direktyva turėtų būti taikoma kartu su Direktyva 2005/36/EB, nepažeidžiant kitų atskiruose Sąjungos teisės aktuose pateiktų nuostatų, susijusių su galimybe užsiimti konkrečia reglamentuojama profesija ir verstis ja;

(7)  į šios direktyvos taikymo sritį patenkančios veiklos rūšys turėtų apimti reglamentuojamas profesijas, kurioms taikoma Direktyva 2005/36/EB. Direktyva turėtų būti taikoma reikalavimams, kuriais ribojama galimybė užsiimti valstybėse narėse jau reglamentuojamomis profesijomis ar jomis verstis, taip pat profesijomis, kurių reglamentavimo galimybę valstybės narės svarsto šiuo metu. Ši direktyva turėtų būti taikoma kartu su Direktyva 2005/36/EB, nepažeidžiant kitų atskiruose Sąjungos teisės aktuose pateiktų nuostatų, susijusių su galimybe užsiimti konkrečia reglamentuojama profesija ir verstis ja; Visų pirma tais atvejais, kai reikalavimai dėl galimybės užsiimti tam tikra profesija arba ja verstis yra suderinti Sąjungos lygmeniu, valstybės narės turėtų vengti nereikalingo Sąjungos teisės aktų taikymo srities išplėtimo arba perteklinių normų, administracinių procedūrų, mokesčių ar sankcijų nustatymo, ypač kai jos taikomos nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu, kai viršijama tai, kas būtina siekiamam tikslui įgyvendinti;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7 a)  ši direktyva nedaro poveikio valstybių narių kompetencijai apibrėžti ir organizuoti jų švietimo ir profesinio mokymo sistemas, visų pirma kiek tai susiję su jų galimybe perduoti profesinėms organizacijoms teisę organizuoti arba prižiūrėti profesinį mokymą ir lavinimą. Vis dėlto, kai į profesinio mokymo ar lavinimo laikotarpis apima atlyginamą veiklą, turėtų būti užtikrinta įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  valstybės narės turėtų turėti galimybę remtis bendrąja reglamentavimo sistema, pagrįsta aiškiai apibrėžtomis teisinėmis sąvokomis, susijusiomis su skirtingais profesijų reglamentavimo būdais Europos Sąjungoje. Yra keletas profesijų reglamentavimo būdų: pavyzdžiui, galimybė užsiimti tam tikra veikla ar verstis ja suteikiama tik tam tikros profesinės kvalifikacijos turėtojams. Nacionalinėmis nuostatomis taip pat galima reglamentuoti profesinės veiklos vykdymo būdus, nurodant profesinių vardų naudojimo sąlygas;

(8)  valstybės narės turėtų turėti galimybę remtis bendrąja reglamentavimo sistema, pagrįsta aiškiai apibrėžtomis teisinėmis sąvokomis, susijusiomis su skirtingais profesijų reglamentavimo būdais Europos Sąjungoje. Yra keletas profesijų reglamentavimo būdų: pavyzdžiui, galimybė užsiimti tam tikra veikla ar verstis ja suteikiama tik tam tikros profesinės kvalifikacijos turėtojams. Valstybės narės taip pat turėtų galėti priimti reikalavimus, kuriais reglamentuojamas vienas iš profesinės veiklos vykdymo būdų, nurodydamos profesinių vardų naudojimo sąlygas arba nustatydamos kvalifikacinius reikalavimus tik savarankiškai dirbantiems asmenims, atlyginimus gaunantiems specialistams, valdytojams ar įmonių teisiniams atstovams, visų pirma, kai veiklą vykdo juridinis asmuo kaip konkrečios specializacijos įmonė;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8 a)  prieš priimdamos naujas arba iš dalies keisdamos esamas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, valstybės narės turėtų įvertinti tokių nuostatą atitiktį nediskriminavimo ir proporcingumo reikalavimams. Vertinimo mastas turėtų atitikti pradedamos taikyti nuostatos pobūdį, turinį ir poveikį, atsižvelgiant į atitinkamos reglamentuojamos profesijos reglamentavimo aplinkybes. Nuostatoms, kuriomis neribojamos galimybės užsiimti reglamentuojamomis profesijomis pavyzdžiui, redakcinio pobūdžio pakeitimams, vertinimo atlikti nereikėtų;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  pagrindimo ir proporcingumo įrodymo našta tenka valstybėms narėms. Todėl valstybės narės taikomo pagrįsto reglamentavimo priežastys turi būti papildytos valstybės narės patvirtintos priemonės tinkamumo ir proporcingumo analize ir konkrečiais įrodymais, pagrindžiančiais argumentus;

(9)  pagrįstumo, nediskriminavimo ir proporcingumo įrodymo našta tenka valstybėms narėms. Todėl valstybės narės taikomo pagrįsto reglamentavimo priežastys turi būti papildytos valstybės narės patvirtintos nuostatos nediskriminavimo ir proporcingumo analize ir konkrečiais įrodymais, pagrindžiančiais argumentus. Nors valstybė narė nebūtinai turi gebėti atlikti specialų tyrimą arba pateikti specialios formos įrodymų arba medžiagos, kuriais tokios nuostatos proporcingumas būtų nustatomas prieš ją priimant, valstybė narė turėtų atlikti objektyvią ir išsamią analizę, kurioje būtų atsižvelgiama į tos valstybės narės konkrečias aplinkybes ir kuria remiantis būtų galima pagrindžiant nuosekliais įrodymais įrodyti, jog esama realaus pavojaus, kad bendrojo intereso tikslai bus nepasiekti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  nuostatų, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojama profesija ar verstis ja, proporcingumą reikėtų stebėti reguliariai ir tokiam reglamentavimui tinkamu dažnumu. Reglamentuojamas profesijas ribojančių teisės aktų proporcingumo peržiūra turėtų būti pagrįsta ne tik to teisės akto tikslu jo priėmimo metu, bet ir jo poveikiu, kuris vertinamas jį priėmus. Nacionalinio teisės akto proporcingumo vertinimas turėtų būti grindžiamas pokyčiais, kurie šioje srityje įvyko nuo to laiko, kai teisės aktas buvo priimtas;

(10)  reikalavimų, kuriais ribojama galimybė užsiimti reglamentuojama profesija ar verstis ja, proporcingumą reikėtų stebėti po priėmimo tokiam reglamentavimui tinkamu dažnumu. Reglamentuojamas profesijas ribojančių teisės aktų proporcingumo peržiūra turėtų būti pagrįsta ne tik to teisės akto tikslu jo priėmimo metu, bet ir jo poveikiu, kuris vertinamas jį priėmus. Nacionalinės teisės aktų proporcingumo vertinimas turėtų būti grindžiamas pokyčiais, kurie reglamentuojamų profesijų srityje įvyko nuo to laiko, kai teisės aktai buvo priimti;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  valstybės narės turėtų atlikti proporcingumo vertinimą objektyviai ir nepriklausomai, o tais atvejais, kai profesija yra reglamentuojama netiesiogiai, suteikti įgaliojimus tai atlikti konkrečiai profesinei organizacijai. Visų pirma, nors vietos valdžios institucijų, reguliavimo institucijų ar profesinių organizacijų, kurios geriau supranta vietos sąlygas ir turi specializuotų žinių, vertinimas tam tikrais atvejais galėtų būti tinkamesnis siekiant nustatyti, kaip geriausiai pasiekti viešojo intereso tikslus, yra ypatingų susirūpinimą keliančių priežasčių tais atvejais, kai šių valdžios institucijų ar organizacijų politikos priemonių pasirinkimas yra naudingas jau veiklą vykdantiems subjektams, o tai kenkia naujiems rinkos dalyviams;

(11)  valstybės narės turėtų atlikti proporcingumo vertinimą objektyviai ir nepriklausomai, o tais atvejais, kai profesija yra reglamentuojama netiesiogiai, suteikti įgaliojimus tai atlikti konkrečiai profesinei organizacijai. Vertinimas gali apimti nepriklausomos organizacijos nuomonę, kuriai atitinkamos valstybės narės patiki tokią nuomonę parengti. Visų pirma, nors vietos valdžios institucijų, reguliavimo institucijų ar profesinių organizacijų, kurios geriau supranta vietos sąlygas ir turi specializuotų žinių, vertinimas tam tikrais atvejais galėtų būti tinkamesnis siekiant nustatyti, kaip geriausiai pasiekti viešojo intereso tikslus, yra ypatingų susirūpinimą keliančių priežasčių tais atvejais, kai šių valdžios institucijų ar organizacijų politikos priemonių pasirinkimas yra naudingas jau veiklą vykdantiems subjektams, o tai kenkia naujiems rinkos dalyviams;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11 a)  kaip patvirtina nusistovėjusi teismų praktika, draudžiama bet kokia dėl nacionalinės teisės aktų, kuriais ribojama įsisteigimo laisvė, atsiradusi diskriminacija dėl pilietybės arba gyvenamosios vietos. Prieš priimdamos naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, arba iš dalies keisdamos esamas nuostatas, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tokios nuostatos būtų pagrįstos iš anksto žinomais nediskriminaciniais ir objektyviais kriterijais;

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į nediskriminavimą, kaip jau reikalaujama pagal nusistovėjusią teismų praktiką ir Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnį.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kai galimybė imtis tam tikros darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo veiklos ir ją vykdyti priklauso nuo atitikties tam tikroms nuostatoms, susijusioms su valstybių narių tiesiogiai ar netiesiogiai reglamentuojamomis konkrečiomis profesinėmis kvalifikacijomis, reikia užtikrinti, kad tokios nuostatos būtų grindžiamos viešojo intereso tikslais, pvz., apibrėžtais Sutartyje, visų pirma viešosios politikos, viešojo saugumo ir visuomenės sveikatos tikslais, arba svarbiomis bendrojo intereso priežastimis, pripažintomis Teisingumo Teismo praktikoje. Svarbu užtikrinti, kad viešojo intereso tikslai būtų tinkamai nustatyti, siekiant apibrėžti reglamentavimo intensyvumą. Pavyzdžiui, siekdamos užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį, valstybės narės turėtų naudotis tam tikra veiksmų laisve sprendžiant, kokio apsaugos lygio reikia visuomenės sveikatos srityje ir kaip ta apsauga turėtų būti užtikrinta. Būtina paaiškinti, kad svarbioms Teisingumo Teismo pripažintoms bendrojo intereso priežastims priskiriamos tokios priežastys kaip socialinės apsaugos sistemos finansinė pusiausvyra, vartotojų, paslaugų gavėjų ir darbuotojų apsauga; tinkamo teisingumo vykdymo užtikrinimas, prekybos sandorių sąžiningumas, kova su sukčiavimu ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencija, kelių eismo sauga; aplinkos ir miesto aplinkos apsauga, gyvūnų sveikata, intelektinė nuosavybė; nacionalinio istorinio ir meninio paveldo apsauga ir išsaugojimas, socialinės politikos ir kultūros politikos tikslai. Pagal nusistovėjusią Teismo praktiką, išskirtinai ekonominės priežastys, kuriomis iš esmės siekiama protekcionistinių tikslų, arba išskirtinai administracinės priežastys, pavyzdžiui, patikrinimų atlikimas ar statistinių duomenų rinkimas, negali būti laikomos svarbiomis bendrojo intereso priežastimis;

(12)  kai galimybė imtis darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo veiklos ir ją vykdyti priklauso nuo atitikties tam tikriems reikalavimams, susijusiems su valstybių narių tiesiogiai ar netiesiogiai reglamentuojamomis konkrečiomis profesinėmis kvalifikacijomis, reikia užtikrinti, kad tokie reikalavimai būtų grindžiami viešojo intereso tikslais, pvz., apibrėžtais Sutartyje, visų pirma viešosios politikos, viešojo saugumo ir visuomenės sveikatos tikslais, arba svarbiomis bendrojo intereso priežastimis, pripažintomis Teisingumo Teismo praktikoje. Taip pat būtina paaiškinti, kad svarbioms Teisingumo Teismo pripažintoms bendrojo intereso priežastims priskiriamos tokios priežastys: socialinės apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros išsaugojimas, vartotojų, paslaugų gavėjų ir darbuotojų apsauga; tinkamo teisingumo vykdymo užtikrinimas; prekybos sandorių sąžiningumo užtikrinimas; kova su sukčiavimu, mokesčių slėpimo ir vengimo prevencija ir fiskalinės priežiūros veiksmingumas; transporto sauga; amatų kokybės užtikrinimas; mokslinių tyrimų ir plėtros skatinimas; aplinkos ir miesto aplinkos apsauga; gyvūnų sveikata; intelektinė nuosavybė; nacionalinio istorinio ir meninio paveldo apsauga ir išsaugojimas, socialinės politikos ir kultūros politikos tikslai. Pagal nusistovėjusią Teismo praktiką, išskirtinai ekonominės priežastys, kaip antai nacionalinės ekonomikos rėmimas pagrindinių teisių sąskaita, arba išskirtinai administracinės priežastys, pavyzdžiui, patikrinimų atlikimas ar statistinių duomenų rinkimas, negali būti laikomos svarbiomis bendrojo intereso priežastimis;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  Svarbu užtikrinti, kad viešojo intereso tikslai būtų tinkamai nustatyti, siekiant apibrėžti tinkamą reglamentavimo lygį atsižvelgiant į proporcingumo principą, kai nėra suderintų priemonių. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai didėja pavojus viešojo intereso tikslui, valstybės narės turėtų turėti pagrįstą veiksmų laisvę, kuria naudodamosi jos galėtų nustatyti apsaugos lygį, kurį jos nori užtikrinti ir, jei būtina, stiprinti jau taikomą reguliavimą. Tai, kad viena valstybė narė taiko mažiau griežtas taisykles negu kita valstybė narė, nereiškia, kad pastarosios valstybės narės taisyklės yra neproporcingos ir todėl nesuderinamos su Sąjungos teise; Nors profesijų reglamentavimui tenka ypatingai svarbus vaidmuo apsaugant viešojo intereso tikslus ir užtikrinant aukštos kokybės produktus ir paslaugas, tai, be kita ko, turėtų pradėti skatinti aukštą užimtumo lygį ir aukšto lygio švietimą bei mokymą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  kalbant apie visuomenės sveikatos apsaugą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 168 straipsnio 1 dalį nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis turi būti užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga. Tai reiškia, kad aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis turi būti užtikrinamas ir tada, kai Sąjunga priima aktus pagal kitas Sutarties nuostatas, visų pirma dėl sveikatos priežiūros profesijų reglamentavimo, atsižvelgiant į ypatingą sveikatos priežiūros paslaugų pobūdį ir į tai, kad pacientai skiriasi nuo kitų paslaugų gavėjų;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  jei valstybė narė ketina reglamentuoti profesiją ar iš dalies pakeisti taikomas taisykles, reikia atsižvelgti į su siekiamais viešojo intereso tikslais susijusios rizikos pobūdį, visų pirma riziką vartotojams, specialistams ir trečiosioms šalims. Be to, vertėtų nepamiršti, kad profesinių paslaugų srityje paprastai vyrauja vartotojų ir specialistų turimos informacijos asimetrija. Specialistai turi aukšto lygio techninių žinių, kurių vartotojai gali neturėti, todėl vartotojams sunku spręsti apie jiems teikiamų paslaugų kokybę;

(13)  siekdamos užtikrinti, kad nuostatos, kurias jos pradeda taikyti, ir galiojančių nuostatų pakeitimai būtų proporcingi, valstybės narės turėtų atsižvelgti į kriterijus, kurie yra svarbūs nagrinėjamai reglamentuojamai profesijai. Jei valstybė narė ketina reglamentuoti profesiją ar iš dalies pakeisti taikomas taisykles, reikia atsižvelgti į su siekiamais viešojo intereso tikslais susijusios rizikos pobūdį, visų pirma riziką paslaugos gavėjams, įskaitant vartotojus, specialistams ar trečiosioms šalims. Be to, vertėtų nepamiršti, kad profesinių paslaugų srityje paprastai vyrauja vartotojų ir specialistų turimos informacijos asimetrija, nes specialistai turi aukšto lygio techninių žinių, kurių vartotojai gali neturėti;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant patenkinti proporcingumo reikalavimą, priemonė turėtų būti tinkama siekiamo tikslo įgyvendinimui užtikrinti. Priemonė turėtų būti laikoma tinkama siekiamų tikslų įgyvendinimo užtikrinimui tik tada, jei ja iš tikrųjų siekiama įgyvendinti tikslą nuosekliai ir sistemingai, pavyzdžiui, kai su konkrečia veikla susijusi panaši rizika yra šalinama panašiu būdu ir kai nustatytų apribojimų išimtys yra taikomos atsižvelgiant į nustatytą tikslą. Be to, nacionalinė priemonė turėtų padėti įgyvendinti siekiamą tikslą, todėl jeigu jos poveikio vietoje negalima pagrįsti, ji turėtų būti laikoma netinkama;

(14)  siekiant patenkinti proporcingumo reikalavimą, priemonė turėtų būti tinkama siekiamo tikslo įgyvendinimui užtikrinti. Priemonė turėtų būti laikoma tinkama siekiamų tikslų įgyvendinimo užtikrinimui tik tada, jei ja iš tikrųjų siekiama įgyvendinti tikslą nuosekliai ir sistemingai, pavyzdžiui, kai su konkrečia veikla susijusi panaši rizika yra šalinama panašiu būdu ir kai nustatytų apribojimų išimtys yra taikomos atsižvelgiant į nustatytą tikslą. Be to, nacionalinė priemonė turėtų veiksmingai prisidėti įgyvendinant siekiamą tikslą, todėl jeigu jos poveikio vietoje negalima pagrįsti, ji turėtų būti laikoma netinkama;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  su profesine kvalifikacija susiję reikalavimai turėtų būti laikomi būtinais tik tada, kai siekiant iškelto tikslo turimos priemonės, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos teisė, negali būti laikomos tinkamomis ar iš tikrųjų veiksmingomis;

(15)  su profesine kvalifikacija susiję reikalavimai turėtų būti laikomi būtinais tik tada, kai siekiant iškelto tikslo turimos priemonės, pavyzdžiui, produktų saugos srities teisė ar vartotojų apsaugos teisė, negali būti laikomos tinkamomis ar iš tikrųjų veiksmingomis;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  svarbiausi aspektai, į kuriuos nacionalinės valdžios institucijos turi atsižvelgti, yra šie: sąsaja tarp profesijai priskiriamų profesinės veiklos rūšių aprėpties ir reikiamos profesinės kvalifikacijos, užduočių sudėtingumas, visų pirma turint omenyje reikiamo mokymo ar patirties lygį, pobūdį ir trukmę, skirtingų būdų įgyti profesinę kvalifikaciją buvimas,profesinės veiklos rūšių, priskirtų konkrečios profesinės kvalifikacijos turėtojams, apimtis ir ypač tai, ar tam tikriems specialistams priskirta veikla gali sutapti su kitų specialistų veikla, autonomiškumo lygis užsiimant reglamentuojama profesija, visų pirma tais atvejais, kai su reglamentuojama profesija susijusi veikla vykdoma esant tinkamai kvalifikuotų specialistų kontrolei ir atsakomybei;

(16)  valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į šiuos aspektus: sąsają tarp profesijai priskiriamų profesinės veiklos rūšių aprėpties ir reikiamos profesinės kvalifikacijos, užduočių sudėtingumą, visų pirma turint omenyje reikiamo mokymo ar patirties lygį, pobūdį ir trukmę, skirtingų būdų įgyti profesinę kvalifikaciją buvimą, tai, ar tam tikriems specialistams priskirta veikla gali sutapti su kitų specialistų veikla, autonomiškumo lygį užsiimant reglamentuojama profesija, visų pirma tais atvejais, kai su reglamentuojama profesija susijusi veikla vykdoma esant tinkamai kvalifikuotų specialistų kontrolei ir atsakomybei;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  valstybei reglamentuojant profesiją, reikėtų atsižvelgti į tai, kad technologijų plėtra gali sumažinti vartotojų ir specialistų turimos informacijos asimetriją. Atsižvelgiant į technologinių pokyčių ir mokslinės pažangos spartą, kai kurių profesijų atveju gali būti labai svarbu atnaujinti reikalavimus norintiems užsiimti ta profesija;

(17)  šia direktyva skatinama mokslinė ir technologinė pažanga, į kurią turi būti tinkamai atsižvelgta, pvz., kai paslaugos teikiamos elektroninėmis priemonėmis. Valstybei narei reglamentuojant profesiją reikėtų atsižvelgti į tai, kad mokslo ir technologijų plėtra gali sumažinti arba padidinti vartotojų ir specialistų turimos informacijos asimetriją. Atsižvelgiant į technologinių pokyčių ir mokslinės pažangos spartą, kai kurių profesijų atveju gali būti labai svarbu atnaujinti reikalavimus norintiems užsiimti ta profesija. Tais atvejais, kai mokslo ir technologijų plėtra kelia didelę riziką viešojo intereso tikslams, valstybės narės prireikus turi paskatinti specialistus neatsilikti nuo tų pokyčių;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kompetentingos valdžios institucijos turėtų tinkamai atsižvelgti į ekonominį priemonės poveikį, įskaitant ekonominės naudos analizę, itin daug dėmesio skiriant konkurencijos lygiui rinkoje ir teikiamos paslaugos kokybei, taip pat į poveikį teisei į darbą ir laisvą asmenų bei paslaugų judėjimą Europos Sąjungoje. Remiantis šia analize, valstybės narės visų pirma turėtų nustatyti, ar apribojimų įgyti reglamentuojamas profesijas ar užsiimti jomis Europos Sąjungoje lygis yra proporcingas siekiamų tikslų svarbai ir planuojamai naudai;

(18)  valstybės narės turėtų tinkamai atsižvelgti į priemonės poveikį laisvam asmenų bei paslaugų judėjimui Sąjungoje, vartotojų galimybėms rinktis ir teikiamų paslaugų kokybei. Tuo remdamosi valstybės narės visų pirma turėtų nustatyti, ar apribojimų įgyti reglamentuojamas profesijas ar užsiimti jomis Europos Sąjungoje lygis yra proporcingas siekiamų tikslų svarbai ir planuojamai naudai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18 a)  tais atvejais, kai valstybės narės mano, kad konkretus kriterijus netinkamas vertinimo tikslais, jos turėtų tinkamai pagrįsti savo sprendimą, pagal šią direktyvą informuojant Komisiją;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  valstybės narės turėtų palyginti nagrinėjamą nacionalinę priemonę su alternatyviais ir mažiau ribojančiais sprendimais, kurie padėtų pasiekti tuos pačius tikslus taikant ne tokius griežtus apribojimus. Kai priemonės yra grindžiamos vartotojų apsaugos motyvu ir kai nustatyta rizika apsiriboja specialisto ir vartotojo santykiais nedarant neigiamo poveikio trečiosioms šalims, tikslo galėtų būti siekiama mažiau ribojančiomis priemonėmis nei priskirtos specialisto veiklos rūšys, pavyzdžiui, taikant profesinio vardo apsaugą ar įtraukimą į profesinį registrą. Reglamentavimas nustatant priskirtas veiklos rūšis turėtų būti naudojamas tik tais atvejais, kai tomis priemonėmis siekiama išvengti didelės žalos viešojo intereso tikslams;

(19)  valstybės narės turėtų palyginti nagrinėjamą nacionalinę priemonę su alternatyviais ir mažiau ribojančiais sprendimais, kurie padėtų pasiekti tuos pačius tikslus taikant ne tokius griežtus apribojimus. Kai priemonės yra grindžiamos vartotojų apsaugos motyvu ir kai nustatyta rizika apsiriboja specialisto ir vartotojo santykiais nedarant neigiamo poveikio trečiosioms šalims, tikslo turėtų būti siekiama mažiau ribojančiomis priemonėmis nei priskirtos specialisto veiklos rūšys. Pavyzdžiui, kai vartotojai gali pagrįstai pasirinkti, ar naudotis kvalifikuoto specialisto paslaugomis, ar ne, turėtų būti naudojamos mažiau ribojančios priemonės, pavyzdžiui, taikant profesinio vardo apsaugą ar įtraukimą į profesinį registrą. Reglamentavimas nustatant priskirtas veiklos rūšis ir taikant saugomą profesinį vardą turėtų būti svarstomas tais atvejais, kai tomis priemonėmis siekiama išvengti didelės žalos viešojo intereso tikslams, pavyzdžiui, visuomenės sveikatai;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  nacionalinės valdžios institucijos turėtų visuotinai įvertinti tokias aplinkybes, kuriomis ribojamoji priemonė priimama ir įgyvendinama, ir visų pirma patikrinti kelių reikalavimų taikymo konkrečiai profesinei kvalifikacijai bendrą poveikį. Tam tikros veiklos pradėjimas ir vykdymas gali priklausyti nuo tam tikrų nuostatų laikymosi, pvz., su profesija susijusių taisyklių, privalomos narystės profesinėje organizacijoje, profesinės etikos, priežiūros ir atsakomybės. Todėl kompetentingos valdžios institucijos, vertindamos bendrą priemonių poveikį, taip pat turėtų atsižvelgti į kitus esamus reikalavimus, pavyzdžiui, nuolatinį kvalifikacijos kėlimą, privalomą narystę profesinėse organizacijose, registracijos ar patvirtinimo sistemas, kiekybinius apribojimus, specialius juridinio statuso reikalavimus ir su akcijų valdymu susijusius reikalavimus, teritorinius apribojimus, daugiasričius apribojimus ir nesuderinamumo taisykles, draudimo ir kalbos mokėjimo reikalavimus tiek, kiek reikia, kad būtų galima užsiimti profesija. Valstybės narės įvesta priemonė negali būti laikoma būtina iškeltam tikslui pasiekti, jeigu ji iš esmės pakartoja reikalavimus, kurie jau buvo nustatyti taikant kitas taisykles ar procedūras;

(20)  valstybės narės turėtų atlikti išsamų aplinkybių, kuriomis priemonė priimama ir įgyvendinama, vertinimą ir visų pirma patikrinti bendrą naujų ar iš dalies pakeistų nuostatų poveikį, kai jos taikomos kartu su kitais reikalavimais, kuriais apribojama galimybė užsiimti profesija ar ja verstis. Tam tikros veiklos pradėjimas ir vykdymas gali priklausyti nuo keleto reikalavimų laikymosi, pvz., su profesija susijusių taisyklių, privalomos narystės profesinėje organizacijoje, profesinės etikos, priežiūros ir atsakomybės. Todėl valstybės narės, vertindamos priemonių poveikį, turėtų atsižvelgti į esamus reikalavimus, įskaitant tęstinį profesinį tobulėjimą, privalomą narystę profesinėse organizacijose, registracijos ar patvirtinimo sistemas, kiekybinius apribojimus, specialius juridinio statuso reikalavimus ir su akcijų valdymu susijusius reikalavimus, teritorinius apribojimus, daugiasričius apribojimus ir nesuderinamumo taisykles, draudimo reikalavimus, nustatytų mažiausių ir (arba) didžiausių tarifų reikalavimus, su reklama susijusius reikalavimus, taip pat kalbos mokėjimo reikalavimus tiek, kiek reikia, kad būtų galima užsiimti profesija;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20 a)  papildomų reikalavimų nustatymas galėtų būti naudingas viešojo intereso tikslams siekti. Vien tai, kad turėtų būti vertinamas jų atskiras ar bendras poveikis, dar nereiškia, kad tie reikalavimai yra akivaizdžiai neproporcingi. Pavyzdžiui, prievolė dalyvauti tęstiniame profesiniame mokyme gali būti tinkama siekiant užtikrinti, kad specialistai neatsiliktų nuo pažangos savo atitinkamose srityse, jeigu naujiems specialistams dėl to nenustatomos diskriminacinės ir neproporcingos sąlygos. Panašiai privaloma narystė profesinėje organizacijoje galėtų būti laikoma tikslinga, kai valstybė patiki profesinėms organizacijoms užtikrinti atitinkamų viešojo intereso tikslų siekimą, pavyzdžiui, tikrinant, ar teisėtai užsiima profesine praktika, arba organizuojant tęstinio profesinį mokymą ar jį kontroliuojant. Tais atvejais, kai tam tikros profesijos nepriklausomumas negali būti pakankamai užtikrinamas kitomis priemonėmis, valstybės narės galėtų apsvarstyti galimybę taikyti apsaugos priemones, pavyzdžiui, apriboti profesijai nepriklausančių asmenų akcijų turėjimą ar numatyti, kad daugumą balsavimo teisių turi turėti asmenys, užsiimantys atitinkama profesine veikla, su sąlyga, kad tokios priemonės neviršija to, kas būtina, kad būtų apsaugoti viešojo intereso tikslas. Siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugoti viešojo intereso tikslai ir teikiamų paslaugų kokybė, valstybės narės galėtų apsvarstyti galimybę įsteigti nustatytų mažiausių ir (arba) didžiausių tarifų reikalavimus, kurių turi laikytis paslaugų teikėjai, ypač kiek tai susiję su paslaugomis, kai tai būtina siekiant veiksmingai taikyti išlaidų kompensavimo principą, jei toks apribojimas yra proporcingas ir, jei būtina, numatytos leidžiančios nukrypti nuo minimalių ir (arba) maksimalių įkainių nuostatos. Jeigu nustatyti papildomi reikalavimai atkartoja reikalavimus, kuriuos valstybės narės jau yra nustačiusios kitose taisyklėse arba procedūrose, tokie reikalavimai negali būti laikomi proporcingais siekiant numatyto tikslo;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  kaip patvirtina nusistovėjusi teismo praktika, žmonių sveikata ir gyvybė užima svarbiausią vietą tarp Sutarties saugomų interesų. Todėl valstybės narės turėtų tinkamai atsižvelgti į tikslą užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį vertinant reikalavimus, keliamus sveikatos priežiūros profesijoms, pavyzdžiui, išskirtinai numatytos veiklos rūšys, profesinio vardo apsauga, tęstinis profesinis tobulėjimas arba taisyklės, susijusios su geografiniu pasiskirstymu ar profesijos organizavimu, profesine etika ir priežiūra, kartu laikantis būtiniausių rengimo reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 2005/36/EB. Valstybės narės visų pirma turėtų užtikrinti, kad sveikatos priežiūros profesijų, turinčių poveikį visuomenės sveikatai ir paciento saugumui, reglamentavimas būtų proporcingas ir padėtų užtikrinti galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kurios Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažįstamos kaip pagrindinė teisė, taip pat galimybes gauti saugias, aukštos kokybės ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas piliečiams savo teritorijoje. Nustatant politikos priemones, skirtas sveikatos priežiūros paslaugoms, turėtų būti atsižvelgta į gyventojų tankį, geografinius ypatumus ir gyventojų pasiskirstymą, siekiant užtikrinti paslaugos prieinamumą ir aukštą kokybę bei pakankamą ir saugų aprūpinimą vaistais, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos poreikius atitinkamos valstybės narės teritorijoje. Taip pat reikėtų atsižvelgti į poreikį užtikrinti sveikatos priežiūros specialistų profesinį nepriklausomumą. Be to, kaip nustatyta Direktyvoje 2005/36/EB, valstybės narės turėtų turėti galimybę atmesti prašymą iš dalies versit sveikatos priežiūros profesija, turinčia poveikį visuomenės sveikatai arba pacientų saugumui, jei tokį atmetimą pateisina tikslas užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį ir tai yra tinkamas būdas minėto tikslo įgyvendinimui užtikrinti. Kai taikomas atsargumo principas, iš valstybių narių negali būti reikalaujama pateikti konkrečių įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti reglamentavimo poreikį;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20c)  pagal Direktyvos 2005/36/EB II antraštinę dalį valstybės narės negali nustatyti paslaugų teikėjams, įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje ir teikiantiems paslaugas laikinai arba nereguliariai, reikalavimų ar apribojimų, kurie draudžiami toje direktyvoje, pavyzdžiui, leidimų suteikimo, registracijos ar narystės profesinėje organizacijoje ar įstaigoje arba atstovybės steigimo priimančiosios valstybės narės teritorijoje. Valstybės narės prireikus turi teisę reikalauti, kad paslaugų teikėjai, norintys laikinai teikti paslaugas, pateiktų tam tikrą informaciją, parengdami raštišką deklaraciją, kuri turi būti pateikta prieš pirmą kartą teikiant paslaugas ir atnaujinama kasmet. Todėl siekiant sudaryti palankesnes sąlygas laisvųjų profesijų paslaugoms teikti, reikia priminti, kad atsižvelgiant į laikiną arba nereguliarų paslaugos teikimo pobūdį, kad tie reikalavimai, pvz., automatinės laikinosios registracijos arba pro forma narystės profesinėje organizacijoje, profesinės tapatybės kortelės, išankstinių pranešimų ir dokumentų reikalavimai, bet kokios formos komercinės patalpos, įskaitant biurą, taip pat mokestis ar išlaidos turėtų būti proporcingi. Šie reikalavimai neturėtų neproporcingai apsunkinti paslaugos teikėjų ir kliudyti naudotis paslaugų teikimo laisve ar daryti tokį naudojimąsi mažiau patraukliu. Valstybės narės visų pirma įvertina, ar reikalavimas pateikti tam tikrą informaciją ir dokumentus pagal Direktyvą 2005/36/EB ir galimybė gauti daugiau informacijos apie administracinį valstybių narių bendradarbiavimą per VRI sistemą, yra proporcingi ir ar jų pakanka norint išvengti rimtos rizikos, kad paslaugų teikėjai apeis taikytinas taisykles. Tačiau ši direktyva neturėtų būti taikoma priemonėms, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi taikytinų įdarbinimo sąlygų;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekiant tinkamo vidaus rinkos veikimo svarbu užtikrinti, kad valstybės narės, prieš pradėdamos taikyti naujas priemones, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, suteiktų piliečiams, atstovų asociacijoms ar kitoms svarbioms suinteresuotosioms šalims informaciją ir galimybę pareikšti savo nuomonę;

(21)  siekiant tinkamo vidaus rinkos veikimo svarbu užtikrinti, kad valstybės narės, prieš pradėdamos taikyti naujus reikalavimus, kuriais ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, arba iš dalies keisdamos esamus reikalavimus, suteiktų piliečiams, atstovų asociacijoms ar kitiems svarbiems suinteresuotiesiems subjektams informaciją. Valstybės narės turėtų atlikti platesnio masto viešas konsultacijas su visomis suinteresuotosiomis šalimis, suteikiant joms galimybę pareikšti savo nuomonę tam, kad būtų surinkta tinkamų įrodymų, reikalingų profesinių paslaugų reformoms rengti, ypač tais atvejais, kai reformos daro didesnį poveikį;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  be to, atlikdamos nediskriminavimo, pagrįstumo ir proporcingumo vertinimus, valstybės narės taip pat turėtų visapusiškai atsižvelgti į piliečių teises kreiptis į teismą, garantuojamas pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį. Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi užtikrinti veiksmingą teisminę apsaugą Sąjungos teisei priklausančiose srityse. Taigi nacionaliniai teismai turėtų galėti įvertinti į šios direktyvos taikymo sritį patenkančių nuostatų proporcingumą, siekdamos užtikrinti, kad kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo turėtų teisę į veiksmingą teisminę teisių gynimo priemonę prieš laisvės pasirinkti profesiją, pasinaudoti įsisteigimo teise ir teikti paslaugas apribojimus. Nacionaliniai teismai turi nustatyti, ar apribojimai neviršija to, kas būtina numatytiems tikslams pasiekti, atsižvelgdami į visas reglamentuojančias nuostatas ir į valstybių narių nurodytas priežastis, kodėl reikia reglamentavimo;

Pagrindimas

Teisminė peržiūra yra labai svarbi siekiant patikrinti, ar tinkamai veikia proporcingumo principas, nes piliečiams ir įmonėms sudaromos sąlygos visapusiškai pasinaudoti savo teisėmis, ypač turint mintyje, kad paprastai pažeidimų nagrinėjimo procesas trunka itin ilgai.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) siekiant palengvinti keitimąsi gerąja patirtimi, kiekviena valstybė narė turėtų skatinti atitinkamas kompetentingas valdžios institucijas dalytis tinkama ir reguliariai atnaujinama informacija apie reglamentuojamas profesijas su kitomis valstybėmis narėmis;

(22)  siekiant keistis geriausia patirtimi valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių, kuriomis būtų skatinama dalytis tinkama ir reguliariai atnaujinama informacija su kitomis valstybėmis narėmis apie reglamentuojamas profesijas, taip apie tokio reglamentavimo poveikį. Komisija turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybių narių keitimuisi geriausia patirtimi;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekiant padidinti skaidrumą ir skatinti palyginamais kriterijais grindžiamą proporcingumo vertinimą, svarbu, kad valstybių narių pateikiama informacija būtų lengvai prieinama reglamentuojamų profesijų duomenų bazėje, taip suteikiant galimybę visoms suinteresuotosioms šalims pateikti savo pastabas;

(23)  siekiant padidinti skaidrumą ir skatinti palyginamais kriterijais grindžiamą proporcingumo vertinimą, valstybių narių pateikiamos priežastys, dėl kurių nuostatas galima laikyti nediskriminacinėmis, pagrįstomis ir proporcingomis, turėtų būti lengvai prieinamos reglamentuojamų profesijų duomenų bazėje, taip suteikiant kitoms valstybėms narėms galimybę pateikti Komisijai savo pastabas. Komisija tinkamai atsižvelgia į šias pastabas savo apibendrinamojoje ataskaitoje, rengiamoje pagal Direktyvą 2005/36/EB;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  kadangi šios direktyvos tikslų – neproporcingų apribojimų užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis pašalinimo – valstybės narės deramai pasiekti negali ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(24)  kadangi šios direktyvos tikslų – neproporcingų apribojimų užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis pašalinimo – valstybės narės deramai pasiekti negali ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą nediskriminavimo principą ir proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnis

1 straipsnis

Dalykas

Dalykas

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, reglamentuojančios bendrą proporcingumo vertinimo sistemą, taikytiną prieš priimant naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, arba iš dalies keičiant esamas nuostatas siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą.

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, reglamentuojančios bendrą proporcingumo vertinimo sistemą, taikytiną prieš priimant naujas arba iš dalies keičiant esamas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, kartu užtikrinant skaidrumą, aukštą profesinių paslaugų kokybę ir aukšto lygio vartotojų apsaugą.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis

2 straipsnis

Taikymo sritis

Taikymo sritis

1.  Ši direktyva taikoma reikalavimams, nustatytiems valstybių narių teisinėse sistemose, kuriais ribojama galimybė užsiimti reglamentuojama profesija ar verstis ja arba vienu iš jos būdų, įskaitant profesinių vardų naudojimą ir turint tokį vardą leidžiamą vykdyti profesinę veiklą, patenkančią į Direktyvos 2005/36/EB taikymo sritį.

1.  Ši direktyva taikoma reikalavimams, nustatytiems valstybių narių teisinėse sistemose, kuriais ribojama galimybė užsiimti reglamentuojama profesija ar verstis ja arba vienu iš jos būdų, įskaitant profesinių vardų naudojimą ir turint tokį vardą leidžiamą vykdyti profesinę veiklą, patenkančią į Direktyvos 2005/36/EB taikymo sritį.

2.  Kai atskiru Sąjungos teisės aktu nustatomos specialios konkrečios profesijos reglamentavimo sąlygos, atitinkamos šios direktyvos nuostatos nėra taikomos.

2.  Kai atskiru Sąjungos teisės aktu nustatomi specialūs konkrečios profesijos reglamentavimo reikalavimai, atitinkamos šios direktyvos nuostatos nėra taikomos.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Apibrėžtys

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje taikomos apibrėžtys, nustatytos Direktyvoje 2005/36/EB. Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

Šioje direktyvoje taikomos apibrėžtys, nustatytos Direktyvoje 2005/36/EB. Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

a) „saugomas profesinis vardas“ – profesijos reglamentavimo forma, kai vardo naudojimui profesinėje veikloje ar profesinės veiklos rūšių grupėje tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos konkrečios srities profesinės kvalifikacijos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos nuostatos ir, netinkamai naudojant šį vardą, taikomos sankcijos ar kitos priemonės;

a) „saugomas profesinis vardas“ – profesijos reglamentavimo forma, kai vardo naudojimui profesinėje veikloje ar profesinės veiklos rūšių grupėje tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos konkrečios srities profesinės kvalifikacijos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos nuostatos ir, netinkamai naudojant šį vardą, taikomos nuobaudos ar kitos priemonės;

b)  „priskirtos veiklos rūšys“ – profesijos reglamentavimo forma, kai galimybė vykdyti profesinę veiklą ar profesinės veiklos rūšių grupei priskiriamą veiklą suteikiama tiesiogiai ar netiesiogiai taikant įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas nuostatas tik reglamentuojamos profesijos nariams, įskaitant atvejus, kai veikla sutampa su kitų reglamentuojamų profesijų veikla.

b)  „priskirtos veiklos rūšys“ – profesijos reglamentavimo forma, kai galimybė vykdyti profesinę veiklą ar profesinės veiklos rūšių grupei priskiriamą veiklą suteikiama tiesiogiai ar netiesiogiai taikant įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas nuostatas tik reglamentuojamos profesijos nariams, turintiems konkrečią profesinę kvalifikaciją, įskaitant atvejus, kai veikla sutampa su kitų reglamentuojamų profesijų veikla.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

4 straipsnis

Naujų priemonių ex ante vertinimas

Naujų priemonių ex ante vertinimas ir stebėsena

1.  Valstybės narės užtikrina, kad prieš nustatant naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, ar iš dalies keičiant esamas nuostatas, atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos atliktų jų proporcingumo vertinimą, laikydamosi šioje direktyvoje nustatytų taisyklių.

1.  Valstybės narės, prieš priimdamos naujas arba iš dalies keisdamos esamas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, atlieka proporcingumo vertinimą pagal šioje direktyvoje nustatytas taisykles.

 

1a.  1 dalyje nurodyto vertinimo mastas turi būti proporcingas nuostatų, kurios pradedamos taikyti, pobūdžiui, turiniui ir poveikiui, atsižvelgiant į konkrečias taisykles, reglamentuojančias atitinkamą profesiją.

2.  Bet kuri 1 dalies nuostata papildoma išsamiu aprašymu, kad būtų galima įvertinti, ar laikomasi proporcingumo principo.

2.  Bet kuri 1 dalies nuostata papildoma išsamiu aprašymu, kad būtų galima įvertinti, ar laikomasi proporcingumo ir nediskriminavimo principų.

3.  Priežastys, dėl kurių nuostata laikoma pagrįsta, būtina ir proporcinga, turi būti grindžiamos kokybiniais ir, jei įmanoma, kiekybiniais įrodymais.

3.  Priežastys, dėl kurių nuostata laikoma nediskriminacine, pagrįsta ir proporcinga, turi būti grindžiamos kokybiniais ir, jei įmanoma, kiekybiniais įrodymais.

 

3a.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog 1 dalyje nustatytas vertinimas būtų atliekamas objektyviai ir nepriklausomai.

4.  Valstybės narės reguliariai ir pagal atitinkamą reglamentavimą tinkamu dažnumu stebi teisėkūros, reglamentavimo ar administracinių nuostatų, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, proporcingumą, tinkamai atsižvelgdamos į pokyčius, įvykusius po atitinkamos priemonės priėmimo.

4.  Valstybės narės šiam reglamentavimui tinkamu dažnumu stebi teisėkūros, reglamentavimo ar administracinių nuostatų, kuriomis ribojama galimybė įgyti reglamentuojamas profesijas ar jomis verstis, atitiktį nediskriminavimo ir proporcingumo principams, tinkamai atsižvelgdamos į pokyčius, įvykusius po atitinkamų nuostatų priėmimo.

5.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog 1 dalyje nustatytas proporcingumo vertinimas būtų atliekamas objektyviai ir nepriklausomai, įtraukiant ir nepriklausomas tikrinimo įstaigas.

5.  Kalbant apie sveikatos priežiūros profesijų, turinčių poveikį sveikatai ir pacientų saugumui, reglamentavimą, valstybėms narėms turi būti suteikiama pakankama veiksmų laisvė, kad jos galėtų užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį. Tuo tikslu valstybės narės atsižvelgia į Bendrijos acquis, visų pirma kiek tai susiję su ypatingu profesijų, kurių atstovai teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pobūdžiu, kaip pripažįstama Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo ir Teisingumo Teismo praktikoje.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4 a straipsnis

 

Nediskriminavimas

 

Priimdamos naujas arba iš dalies keisdamos esamas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, valstybės narės užtikrina, kad tos nuostatos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nebūtų diskriminacinės dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos.

Pagrindimas

Vadovaujantis byla C-55/94 Gebhard, pirmas žingsnis vertinant nacionalinę priemonę yra patikrinti, ar ji nėra diskriminacinė. Šis įpareigojimas atspindimas ir Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

5 straipsnis

Pagrindimas viešojo intereso tikslais

Pagrindimas viešojo intereso tikslais

1.  Valstybės narės užtikrina, kad teisėkūros, reglamentavimo ar administracinės nuostatos, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis ir kurias jos ketina priimti ir nuostatos, kurias jos ketina iš dalies keisti, būtų pagrįstos viešojo intereso tikslais.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad teisėkūros, reglamentavimo ar administracinės nuostatos, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, kurias jos ketina priimti, ir esamų nuostatų pakeitimai būtų pagrįsti viešojo intereso tikslais.

2.  Atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos visų pirma apsvarsto, ar tos nuostatos yra objektyviai pagrįstos remiantis viešąja politika, viešuoju saugumu ar visuomenės sveikata ar kitomis svarbiomis viešojo intereso priežastimis, tokiomis kaip socialinės apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros išlaikymas, vartotojų, paslaugų gavėjų ir darbuotojų apsauga, tinkamo teisingumo vykdymo užtikrinimas, prekybos sandorių sąžiningumas, kova su sukčiavimu ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencija, kelių eismo sauga, aplinkos ir miesto aplinkos apsauga, gyvūnų sveikata, intelektinė nuosavybė, nacionalinio istorinio ir meninio paveldo apsauga ir išsaugojimas, socialinės politikos ir kultūros politikos tikslai.

2.  Valstybės narės visų pirma apsvarsto, ar tos nuostatos yra objektyviai pagrįstos remiantis viešąja politika, viešuoju saugumu ar visuomenės sveikata ar kitomis svarbiomis viešojo intereso priežastimis, be kita ko, tokiomis kaip: socialinės apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros išlaikymas; vartotojų, paslaugų gavėjų ir darbuotojų apsauga; tinkamo teisingumo vykdymo užtikrinimas; prekybos sandorių sąžiningumo užtikrinimas; kova su sukčiavimu, mokesčių slėpimo ir vengimo prevencija ir fiskalinės priežiūros veiksmingumo užtikrinimas; transporto sauga; amatų kokybės užtikrinimas; mokslinių tyrimų ir plėtros skatinimas; aplinkos ir miesto aplinkos apsauga; gyvūnų sveikata; intelektinė nuosavybė; ir nacionalinio istorinio ir meninio paveldo apsauga ir išsaugojimas, socialinės politikos ir kultūros politikos tikslai.

3.  Išskirtinai ekonominės priežastys, kuriomis siekiama protekcionistinių tikslų ar kurios lemia tokio pobūdžio padarinius, arba išskirtinai administracinės priežastys negali būti laikomos svarbiomis viešojo intereso priežastimis, kuriomis grindžiamas galimybės užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis ribojimas.

3.  Išskirtinai ekonominės priežastys arba išskirtinai administracinės priežastys negali būti laikomos svarbiomis viešojo intereso priežastimis, kuriomis grindžiamas galimybės užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis ribojimas.

 

3a.  Valstybės narės turi turėti pagrįstą veiksmų laisvę nustatant apsaugos lygį, kurį jos nori užtikrinti viešojo intereso tikslais, atsižvelgiant į proporcingumo principą.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

6 straipsnis

Proporcingumas

Proporcingumas

1.  Prieš priimdamos naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, arba iš dalies keisdamos esamas nuostatas, valstybės narės įvertina, ar šios nuostatos yra būtinos ir tinkamos norint užtikrinti, kad būtų pasiekti tikslai, ir neviršija to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad teisėkūros, reglamentavimo ar administracinės nuostatos, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, kurias jos priima, arba esamų nuostatų pakeitimai būtų tinkami norint užtikrinti, kad būtų pasiekti tikslai, ir neviršija to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

 

1a.  Visų pirma, vertindamos sveikatos priežiūros profesijų, turinčių poveikį sveikatai ir pacientų saugumui, reglamentavimą valstybės narės atsižvelgia į Bendrijos acquis, visų pirma kiek tai susiję su ypatingu profesijų, kurių atstovai teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pobūdžiu, kaip pripažįstama Europos Sąjungos teisės aktų leidėjo ir Teisingumo Teismo praktikoje. Kalbant apie tokių profesijų reglamentavimą, valstybėms narėms turi būti suteikiama pakankama veiksmų laisvė, kad jos galėtų užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.

2.  Vertindamos nuostatų proporcingumą ir būtinumą, atitinkamos kompetentingos institucijos pirmiausia atsižvelgia į:

2.  prieš priimdamos 1 ir 1a dalyje nurodytas nuostatas valstybės narės, prireikus turi apsvarstyti:

a)  su viešojo intereso tikslų siekimu susijusios rizikos pobūdį, visų pirma riziką vartotojams, specialistams arba trečiosioms šalims;

a)  su viešojo intereso tikslų siekimu susijusios rizikos pobūdį, visų pirma riziką paslaugų gavėjams, įskaitant vartotojus, specialistams arba trečiosioms šalims;

b)  nuostatos tinkamumą, visų pirma kiek tai susiję su jos teikiamomis galimybėmis siekti iškelto tikslo, ir ar ja to tikslo siekiama nuosekliai ir sistemingai, taip pat ar ji padeda šalinti nustatytą riziką taip, kaip panašiose veiklos srityse;

b)  nuostatos tinkamumą, visų pirma kiek tai susiję su jos teikiamomis galimybėmis siekti iškelto tikslo, ir ar ja to tikslo siekiama nuosekliai ir sistemingai, taip pat ar ji padeda šalinti nustatytą riziką taip, kaip panašiose veiklos srityse;

c)  nuostatos būtinybę ir pirmiausia tai, ar esamomis konkretesnėmis ar bendresnėmis taisyklėmis, pavyzdžiui, su produktų sauga ar vartotojų apsauga susijusiais teisės aktais, negalima pasiekti siekiamo tikslo;

c)  tai, ar esamų konkretesnių ar bendresnių taisyklių, pavyzdžiui, nustatytų produktų saugos srities ar vartotojų apsaugos teisės aktuose, nepakanka norint pasiekti siekiamo tikslo;

d)  sąsają tarp tam tikros profesinės veiklos ar jai priskirtų veiklos rūšių apimties ir reikalaujamos profesinės kvalifikacijos;

d)  sąsają tarp tam tikros profesinės veiklos ar jai priskirtų veiklos rūšių apimties ir reikalaujamos profesinės kvalifikacijos;

e)  sąsają tarp užduočių sudėtingumo ir reikalaujamos konkrečios profesinės kvalifikacijos turėjimo, visų pirma turint omenyje reikiamo mokymo ar patirties lygį, pobūdį ir trukmę, taip pat skirtingus būdus tai profesinei kvalifikacijai įgyti;

e)  sąsają tarp atitinkamų užduočių sudėtingumo ir poreikio, kad jų atlikėjai turėtų konkrečią profesinę kvalifikaciją, visų pirma turint omenyje reikiamo mokymo ar patirties lygį, pobūdį ir trukmę, taip pat skirtingus būdus tai profesinei kvalifikacijai įgyti;

f)  profesinės veiklos rūšių, priskirtų konkrečios profesinės kvalifikacijos turėtojams, apimtį, visų pirma tai, ar tam tikroms profesijoms priskirta veikla gali sutapti su kitų profesijų veikla, ir kodėl;

f)  tai, ar tam tikroms profesijoms priskirta veikla gali sutapti su kitų profesijų veikla, ir kodėl;

g)  autonomiškumo lygį užsiimant reglamentuojama profesija ir organizacinės ir priežiūros tvarkos poveikį iškelto tikslo siekimui, visų pirma tais atvejais, kai su reglamentuojama profesija susijusi veikla vykdoma užtikrinus kvalifikuotų specialistų kontrolę ir atsakomybę;

g)  autonomiškumo lygį užsiimant reglamentuojama profesija ir organizacinės ir priežiūros tvarkos poveikį iškelto tikslo siekimui, visų pirma tais atvejais, kai su reglamentuojama profesija susijusi veikla vykdoma užtikrinus kvalifikuotų specialistų kontrolę ir atsakomybę;

h)  mokslo ir technologinę plėtrą, kuri gali sumažinti specialistų ir vartotojų turimos informacijos asimetriją;

h)  mokslo ir technologinę plėtrą, kuri gali sumažinti arba padidinti specialistų ir vartotojų turimos informacijos asimetriją;

i)  ekonominį priemonės poveikį, ypač daug dėmesio skiriant konkurencijos lygiui rinkoje ir teikiamų paslaugų kokybei, taip pat poveikį laisvam asmenų bei paslaugų judėjimui Sąjungoje;

i)  poveikį laisvam asmenų bei paslaugų judėjimui Sąjungoje, vartotojų galimybėms rinktis ir teikiamų paslaugų kokybei;

j)  galimybę naudoti mažiau ribojančias priemones siekiant viešojo intereso tikslo;

j)  galimybę naudoti mažiau ribojančias priemones siekiant viešojo intereso tikslo;

k)  bendrą ribojimo poveikį galimybei užsiimti profesija ir verstis ja, visų pirma atkreipiant dėmesį į tai, kokį poveikį turi kiekvienas iš tų reikalavimų ir ar jis yra būtinas tam pačiam viešojo intereso tikslui pasiekti.

k)  naujų ar iš dalies pakeistų nuostatų poveikį, kai jos taikomos kartu su kitomis nuostatomis, ribojančiomis galimybę užsiimti profesija ar verstis ja, visų pirma atkreipiant dėmesį į tai, kokį poveikį turi kiekvienas iš tų reikalavimų ir ar jis yra būtinas tam pačiam viešojo intereso tikslui pasiekti.

 

Tais atvejais, kai valstybės narės mano, kad dėl tam tikrai reglamentuojamai profesijai keliamų reikalavimų koks nors konkretus kriterijus neturi reikšmės vertinimo tikslais, jos turi tinkamai pagrįsti savo sprendimą, kaip teikia Komisijai pranešimą pagal 9 straipsnio 1 dalį.

3.  2 dalies j punkte nurodytais tikslais, kai priemonės yra grindžiamos vartotojų apsauga ir kai nustatyta rizika apsiriboja specialisto ir vartotojo santykiais, nedarant neigiamo poveikio trečiosioms šalims, atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos pirmiausia įvertina, ar tikslą galima pasiekti naudojant saugomą profesinį vardą, netaikant priskirtų veiklos rūšių nuostatos.

3.  2 dalies j punkte nurodytais tikslais, kai priemonės yra grindžiamos tik vartotojų apsauga ir kai nustatyta rizika apsiriboja specialisto ir vartotojo santykiais, taigi nedaro neigiamo poveikio trečiosioms šalims, valstybės narės pirmiausia įvertina, ar tikslą galima pasiekti naudojant mažiau ribojančias priemones nei priskirtų veiklos rūšių nuostata.

4.  2 dalies k punkte nurodytais tikslais atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos pirmiausia įvertina toliau nurodytų reikalavimų taikymo bendrą poveikį:

4.  2 dalies k punkte nurodytais tikslais valstybės narės įvertina galimą naujų ar iš dalies pakeistų nuostatų poveikį, kai jos taikomos drauge su toliau nurodytais reikalavimais, kuriais ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, turėdamos mintyje, kad toks poveikis gali būti ir teigiamas, ir neigiamas:

a)  priskirtos veiklos rūšys kartu su saugomu profesiniu vardu;

a)  priskirtos veiklos rūšys, saugomas profesinis vardas arba bet kokios kitos formos reglamentavimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 dalies a punkte;

b)  nuolatinis kvalifikacijos kėlimas;

b)  privalomo tęstinio profesinio tobulėjimo reikalavimai;

c)   taisyklės, susijusios su profesijos organizavimu, profesine etika ir priežiūra;

c)   taisyklės, susijusios su profesijos organizavimu, profesine etika ir priežiūra;

d)  privaloma narystė profesinėse organizacijose, registracija ar patvirtinimo sistema, visų pirma tuo atveju, kai tokie reikalavimai reiškia, kad reikia turėti konkrečią profesinę kvalifikaciją;

d)  privaloma narystė profesinėse organizacijose, registracija ar patvirtinimo sistema, visų pirma tuo atveju, kai tokie reikalavimai reiškia, kad reikia turėti konkrečią profesinę kvalifikaciją;

e)  kiekybiniai apribojimai, visų pirma reikalavimai, kuriais ribojamas leidimų verstis praktika skaičius ar nustatomas mažiausias ar didžiausias darbuotojų, vadovų ar konkrečias profesines kvalifikacijas turinčių asmenų skaičius;

e)  kiekybiniai apribojimai, visų pirma reikalavimai, kuriais ribojamas leidimų verstis praktika skaičius ar nustatomas mažiausias ar didžiausias darbuotojų, vadovų ar konkrečias profesines kvalifikacijas turinčių asmenų skaičius;

f)  konkretūs juridinio statuso reikalavimai arba su akcijų valdymu susiję reikalavimai, jeigu jie yra tiesiogiai susiję su vertimusi reglamentuojama profesija;

f)  konkretūs juridinio statuso reikalavimai arba su akcijų valdymu susiję reikalavimai, jeigu jie yra tiesiogiai susiję su vertimusi reglamentuojama profesija;

g)  teritoriniai apribojimai, visų pirma tuo atveju, kai profesija skirtingose valstybės narės teritorijos dalyse yra reglamentuojama skirtingai;

g)  teritoriniai apribojimai, įskaitant tuos atvejus, kai profesija valstybės narės teritorijos dalyse yra reglamentuojama kitaip nei kitose dalyse;

h)  reikalavimai, kuriais ribojamos bendros galimybės užsiimti reglamentuojama profesija, taip pat nesuderinamumo taisyklės;

h)  reikalavimai, kuriais ribojamos bendros galimybės užsiimti reglamentuojama profesija, taip pat nesuderinamumo taisyklės;

i)  reikalavimai, susiję su draudimu ar kitomis asmeninės ar kolektyvinės apsaugos priemonėmis profesinės atsakomybės srityje;

i)  reikalavimai, susiję su draudimu ar kitomis asmeninės ar kolektyvinės apsaugos priemonėmis profesinės atsakomybės srityje;

j)  kalbos žinių, būtinų, norint verstis tam tikra profesine praktika, reikalavimai.

j)  kalbos žinių, būtinų, norint verstis tam tikra profesine praktika, reikalavimai;

 

ja)  nustatytų mažiausių ir (arba) didžiausių tarifų reikalavimai;

 

jb)   su reklama susiję reikalavimai;

 

4a.  Tais atvejais, kai 4 dalyje nurodytos nuostatos liečia sveikatos priežiūros profesijų reglamentavimą ir turi poveikį paciento saugumui, valstybės narės turi atsižvelgti į tikslą užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.

 

4b.  Be to, valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi proporcingumo principo nustatant konkrečius reikalavimus, susijusius su tarpvalstybiniu paslaugų teikimu pagal Direktyvos 2005/36/EB II antraštinę dalį, įskaitant:

 

a)  automatinę laikinąją registraciją arba pro forma narystę profesinėje organizacijoje ar institucijoje, kaip nurodyta Direktyvos 2005/36/EB 6 straipsnio 1 dalies a punkte, tarnybinį pažymėjimą ar bet kokio kito lygiavertį reikalavimą;

 

b)  deklaraciją, kuri turi būti pateikta iš anksto pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 1 dalį, dokumentus, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 2 dalį, arba bet kokį kitą lygiavertį reikalavimą;

 

c)  reikalavimą sumokėti mokestį arba bet kokias išlaidas, susijusias su administraciniais formalumais, kurias patiria paslaugų teikėjas.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

7 straipsnis

Informacija ir suinteresuotųjų šalių įtraukimas

Informacija ir suinteresuotųjų šalių įtraukimas

Valstybės narės, prieš priimdamos naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, arba prieš iš dalies keisdamos esamas nuostatas, taikydamos tinkamas priemones, informuoja apie tai piliečius, paslaugų gavėjus, atstovų asociacijas ir kitas susijusias suinteresuotąsias šalis, kurios nėra profesijos atstovai, ir suteikia jiems galimybę pareikšti savo nuomonę.

1.   Valstybės narės, prieš priimdamos naujas arba iš dalies keisdamos esamas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamų profesijų veiklą ar verstis ja, taikydamos tinkamas priemones, informuoja piliečius, paslaugų gavėjus, atstovų asociacijas, socialinius partnerius ir kitas susijusias suinteresuotąsias šalis, įskaitant profesijos atstovus.

 

2.   Valstybės narės turi surengti viešas konsultacijas siekiant tinkamai įtraukti visas suinteresuotąsias šalis ir suteikti joms galimybę pareikšti savo nuomonę.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7 a straipsnis

 

Teisminė peržiūra

 

Valstybės narės užtikrina, kad pagal nacionalinę teisę būtų numatyta teisėkūros, reglamentavimo ar administracinių nuostatų, kuriomis ribojama galimybė užsiimti į šios direktyvos taikymo sritį patenkančiomis reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, teisminė peržiūra.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad piliečiai ir įmonės visiškai pasinaudotų atitinkamomis ir proporcingomis taisyklėmis, yra tinkama numatyti, kad naujai priimtoms taisyklėms būtų taikoma teisminė peržiūra, o tuo tarpu nacionalinis teismas, kuriam patikėta taikyti proporcingumo principą, turi disponuoti visa būtina informacija apie priežastis, dėl kurių priimtas naujas reglamentas.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

8 straipsnis

Kompetentingų institucijų keitimasis informacija

Valstybių narių keitimasis informacija

1.  Siekiant veiksmingai taikyti šią direktyvą, prieš priimdamos naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, arba prieš iš dalies keisdamos esamas nuostatas, valstybės narės skatina reguliarius arba, prireikus, ad hoc informacijos mainus su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis šioje direktyvoje nagrinėjamais klausimais, pavyzdžiui, dėl konkretaus profesijos reglamentavimo būdo arba reglamentavimo poveikio panašiuose veiklos sektoriuose.

1.  Siekiant veiksmingai taikyti šią direktyvą, prieš priimdamos naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, arba iš dalies keisdamos esamas nuostatas, valstybės narės turi imtis visų reikiamų priemonių siekiant paskatinti reguliarius arba prireikus ad hoc informacijos mainus su kitomis valstybėmis narėmis šioje direktyvoje nagrinėjamais klausimais, pavyzdžiui, dėl konkretaus profesijos reglamentavimo būdo arba reglamentavimo poveikio panašiuose veiklos sektoriuose.

2.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie kompetentingas valdžios institucijas, kurios yra atsakingos už informacijos perdavimą ir gavimą 1 dalyje nurodytais tikslais.

2.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie atitinkamas valdžios institucijas, kurios yra atsakingos už informacijos perdavimą ir gavimą 1 dalyje nurodytais tikslais.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Skaidrumas

Skaidrumas

1.  Priežastys, dėl kurių galima teigti, kad nuostatos, kurios buvo įvertintos remiantis šia direktyva, yra pagrįstos, būtinos ir proporcingos, ir apie kurias pranešta Komisijai pagal Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnio 5 ir 6 dalis, atitinkamų kompetentingų valdžios institucijų turi būti įtrauktos į reglamentuojamų profesijų duomenų bazę, kaip nurodyta Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnio 1 dalyje, ir po to Komisijos paviešintos.

1.  Priežastys, dėl kurių galima teigti, kad nuostatos, kurios buvo įvertintos remiantis šia direktyva, yra nediskriminacinės, pagrįstos ir proporcingos, ir apie kurias turi būti pranešta Komisijai pagal Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnio 5 dalį, valstybių narių turi būti įtrauktos į reglamentuojamų profesijų duomenų bazę, kaip nurodyta Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnio 1 dalyje, ir po to Komisijos paviešintos.

2.  Valstybės narės ir kitos suinteresuotosios šalys gali pateikti pastabas Komisijai ar valstybei narei, kuri pranešė apie tas nuostatas.

2.  Valstybės narės ir kitos suinteresuotosios šalys gali pateikti Komisijai pastabas, susijusias su nuostatomis ir priežastimis, dėl kurių galima jas laikyti nediskriminacinėmis, pagrįstomis ir proporcingomis. Pagal Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnio 8 punktą Komisija savo apibendrinamojoje ataskaitoje tinkamai atsižvelgia į šias pastabas.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo . Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip praėjus 12 mėnesių po paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas

Proporcingumo principas pagal Sutartis ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (Teisingumo Teismo), kuris nustatė konkrečius jo taikymo kriterijus, pripažintas kaip vienas pagrindinių ES teisės principų. Taigi nėra jokių abejonių, kad bet koks profesijų reglamentavimas turėtų būti proporcingas ir atitikti paskirtį.

2013 m. Direktyvoje dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo šis principas net patvirtintas reikalaujant, kad nacionalinės valdžios institucijos įvertintų jų galiojančių teisės aktų proporcingumą ir Komisijai pateiktų atitinkamą informaciją. Komisijos pasiūlymas ir jo pakeitimai, kuriuos siūlo pranešėjas, turėtų būti svarstomi atsižvelgiant į šias aplinkybes. Komisija siekia sukurti bendrą proporcingumo patikros sistemą nustatydama naujas profesijų reglamentavimo nuostatas, siekiant užtikrinti, kad nacionalinės valdžios institucijos visose valstybėse narėse taip pat veiksmingai įvertintų savo reguliavimo proporcingumą.

Pranešėjas palankiai vertina šias pastangas plėsti bendrąją paslaugų rinką ir mano, kad šis pasiūlymas neturėtų būti vien tik reguliavimo panaikinimo priemonė. Turėtų būti pripažinta pridėtinė profesijų reglamentavimo vertė ir reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pažangus reglamentavimas gali prisidėti prie ekonomikos augimo valstybėse narėse ir visoje ES.

Todėl pranešėjas mano, kad turi būti atlikti kai kurie Komisijos pasiūlymo patobulinimai siekiant užtikrinti, kad jis taptų pažangaus paslaugų vidaus rinkos reglamentavimo priemone.

II. Pranešėjo pozicija

1. Direktyvos taikymo srities apribojimas neįtraukiant sveikatos priežiūros paslaugų

Pranešėjas siūlo į direktyvos taikymo sritį neįtraukti sveikatos priežiūros paslaugų, kaip apibrėžta byloje C-57/12, primenant, kad vis dėlto joms tebetaikomas įpareigojimas vertinti proporcingumą Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnyje nustatyta tvarka. Siekiant užtikrinti veiksmingą šio pasiūlymo taikymą, būtina sutelkti pastangas į likusius veiklos sektorius.

2. Perteklinio reglamentavimo praktikos klausimo sprendimas

Kadangi kai kuri profesinė veikla jau yra suderinta ES lygmeniu, valstybės narės dažnai nustato nereikalingų reikalavimų, kurie nėra numatyti pagal atitinkamus ES teisės aktus. Pranešėjas siūlo aiškiai spręsti šiuos perteklinio reglamentavimo praktikos klausimus, kai ES reglamentuojamų profesijų taisyklės naudojamos kaip pretekstas nepagrįstai naštai piliečiams ir įmonėms nustatyti.

3. Pakankamos valstybių narių veiksmų laisvės nustatymas atsižvelgiant į jų institucinį ir procedūrinį savarankiškumą

Nors profesijų reglamentavimas pagal SESV 4, 46 ir 62 straipsnius bei 53 straipsnio 1 dalį priklauso pasidalijamajai kompetencijai, svarbu apibrėžti tinkamą valstybių narių veiksmų laisvę priimti reguliavimo sprendimus. Todėl pranešėjas siūlo panaikinti įpareigojimą konsultuotis su nepriklausoma tikrinimo įstaiga, nes dėl to gali rastis didelių papildomų išlaidų kai turi būti įsteigtos naujos įstaigos. Vietoj to paaiškinama, kad valstybės narės pačios turi nuspręsti, ar jos pageidauja prašyti nepriklausomos įstaigos nuomonės.

Atsižvelgdamas į procedūrinį savarankiškumą, pranešėjas siūlo suteikti valstybėms narėms tinkamą veiksmų laisvę siūlyti, kad nebūtų reikalaujama konkrečių tyrimų arba medžiagos. Sprendimus priimantys asmenys turėtų turėti galimybę rinkti įrodymus bet kokiomis priemonėmis (rengiant klausymus, konsultacijas ir kt.). Vis dėlto, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, valstybės narės turėtų pateikti išsamius įrodymus (byla C-148/15).

4. Nediskriminavimas

Nors pagal nusistovėjusią teismo praktiką ir pagal Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnio nuostatas reikalaujama laikytis nediskriminavimo dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos principo, pirminiame Komisijos pasiūlyme į jį nuorodų nėra. Todėl pranešėjas siūlo įtraukti jį kaip papildomą vertinimo etapą, kurį atlieka nacionalinės valdžios institucijos.

5. Svarbių priežasčių sąrašo papildymas

Siūlomi bendrojo intereso priežasčių sąrašo pakeitimai atspindi tik Teisingumo Teismo praktiką. Pranešėjas siūlo papildyti sąrašą dviem papildomomis priežastimis, kurias nustatė Teisingumo Teismas, t. y. amatų kokybės užtikrinimu, taip pat moksliniais tyrimais ir technologine plėtra, atsižvelgiant į tai, kad profesijos, pavyzdžiui, amatininkų, mokslininkų ir dėstytojų, sukuria didelę pridėtinę vertę visuomenei ir visai ES ekonomikai. Be to, atsižvelgdamas į viešąjį interesą apsaugoti ir su tuo susijusią riziką, pranešėjas mano, kad yra svarbu patikslinti, jog valstybės narės gali imtis reikiamų priemonių ir sustiprinti savo reglamentavimą tuo atveju, jei pavojus didėja.

6. Proporcingumo patikros kriterijų patikslinimas

Remdamosi nusistovėjusia teismo praktika valstybės narės gali nustatyti kai kuriuos reikalavimus dėl galimybės įgyti tam tikras profesijas, pavyzdžiui, narystės profesinėse organizacijose, tęstinio mokymo ir pan., o tai gali būti svarbu siekiant viešojo intereso tikslo ir tai turėtų būti pripažinta, nebent tie reikalavimai būtų neproporcingi. Todėl pranešėjas siūlo keletą paaiškinimų, nurodydamas, kada tokie reikalavimai yra tinkami. Taip pat pranešėjas mano, kad nors technologijų ir mokslo pažanga turėtų būti skatinama ir daugeliu atvejų revoliucingosios technologijos apima reglamentuojamų profesijų modernizavimą siekiant mažinti vartotojams kylančią riziką, kai kuriais atvejais tokiems pokyčiams gali reikėti papildomo mokymo naudotis naujomis technologijomis. Be to, pranešėjas mano, kad, užuot sutelkus dėmesį į ekonominį poveikį kaip kriterijų vertinant priemonių proporcingumą, turėtų būti siekiama pagrindinei laisvei taikomų apribojimų ir viešojo intereso tikslo pusiausvyros. Pagaliau, pranešėjas mano, kad reglamentuojamų profesijų paslaugų teikėjai jau yra įpareigoti vykdyti griežtesnius profesinio nepriklausomumo kokybės, visą gyvenimą trunkančio švietimo arba mokymosi visą gyvenimą standartus. Todėl šių profesijų atstovai turėtų turėti galimybę pasikliauti tik išskirtinai proporcingomis valstybės narės, kurioje jie teikia paslaugas, nustatytomis priemonėmis.

7. Sąlygų naudotis savo teisėmis piliečiams ir įmonėms sudarymas, numatant teisminę peržiūrą

Tinkamas Komisijos iniciatyvos įgyvendinimas kelia klausimų ir neaišku, ar reikia imtis konkrečių veiksmų, jei suinteresuotoji šalis užginčija konkrečią nuostatą ar vertinimą. Todėl pranešėjas siūlo nustatyti reikalavimų, reglamentuojančių galimybes užsiimti profesija ar verstis ja pagal nacionalines procedūras, teisminę peržiūrą.

8. Platesnio masto viešosios konsultacijos

Pranešėjas mano, kad įpareigojimo teikti informaciją, numatyto pradiniame pasiūlyme, nepakanka ir jis nepadeda sudaryti vienodų sąlygų visiems suinteresuotiesiems subjektams, t. y. profesijos atstovams. Todėl siūloma vienodai informuoti visas suinteresuotąsias šalis ir, be to, numatyti platesnio masto viešųjų konsultacijų galimybę. Viešosios konsultacijos yra esminis skaidraus ir įrodymais grindžiamo politikos formavimo elementas.

9. Valstybių narių keitimosi informacija tikslo paaiškinimas

Pranešėjas siūlo paaiškinti, kad valstybių narių keitimusi informacija apie jų reguliavimo metodus tik siekiama priimti informacija pagrįstus sprendimus, tačiau tai nereiškia, kad tam tikra nacionalinė reglamentavimo strategija galėtų arba turėtų būti automatiškai perkelta į kitą valstybę narę. Priešingai, valstybės narės, atsižvelgdamos į savo reglamentavimo kontekstą, turi nuspręsti, reglamentuoti ar nereglamentuoti.

10. Skaidrumas ir sustiprintas Komisijos vaidmuo centralizuotai kaupti informaciją

Pranešėjas palankiai vertina didesnį pradinio pasiūlymo skaidrumą, tačiau siūlo Komisijai suteikti pagrindinį vaidmenį gauti pastabas iš nacionalinių valdžios institucijų, siekiant išvengti nereikalingų dvišalių valstybių narių konfliktų.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ  (13.10.2017)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas

(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

Nuomonės referentė: Françoise Grossetête

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija norėtų nustatyti struktūrizuotą proporcingumo patikros taikymo naujoms valstybių narių priimtoms priemonėms, kurios skirtos reglamentuojamoms profesijoms, tvarką.

Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos priežiūros specialistai teikia viešąsias paslaugas, į kurių specifiškumą, nuomonės referentės nuomone, buvo menkai atsižvelgta rengiant šios direktyvos projektą, nuomonės projekte siūloma neįtraukti sveikatos priežiūros profesijų į šio teksto taikymo sritį.

Nuomonėje pripažįstamas Komisijos tikslas ir tai, kad Direktyvos 2005/35/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo 59 straipsnyje numatytas proporcingumo reikalavimas taip pat taikomas priemonėms, susijusioms su sveikatos priežiūros specialistais. Tačiau manoma, kad minėtos direktyvos nuostatos yra pakankamos ir kad nereikėtų siekti, kad jos taptų daug sudėtingesnės nustatant sisteminę ir ex ante proporcingumą patikrą.

Nuomonės referentė žino, kad tam tikroms valstybėms narėms kyla sunkumų įgyvendinant proporcingumo principą, ir supranta Komisijos norą paaiškinti taisykles. Vis dėlto šiuo atveju, kalbant apie sveikatos priežiūros specialistus ir būtinybę užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą, ji mano, kad Komisijos pasiūlymus būtų pernelyg sudėtinga įgyvendinti ir jie būtų pernelyg biurokratiški. Nederėtų priimti šitaip susaistančio horizontalaus teisės akto konkrečioms problemoms išspręsti.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  reikia užtikrinti, kad būtų griežtai paisoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnyje numatytos valstybių narių atsakomybės už jų sveikatos politikos apibrėžimą ir už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą, už kuriuos atsakingi tam skirtų reglamentuojamų profesijų atstovai. Tuo tikslu minėtos reglamentuojamos profesijos turėtų būti išbrauktos iš šios direktyvos taikymo srities;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  pagrindimo ir proporcingumo įrodymo našta tenka valstybėms narėms. Todėl valstybės narės taikomo pagrįsto reglamentavimo priežastys turi būti papildytos valstybės narės patvirtintos priemonės tinkamumo ir proporcingumo analize ir konkrečiais įrodymais, pagrindžiančiais argumentus;

(9)  pagrindimo ir proporcingumo įrodymo našta tenka valstybėms narėms. Todėl valstybės narės taikomo pagrįsto reglamentavimo priežastys turi būti papildytos valstybės narės patvirtintos priemonės tinkamumo ir proporcingumo analize ir konkrečiais įrodymais, pagrindžiančiais argumentus. Tai neturėtų trukdyti valstybėms narėms nedelsiant imtis priemonių sveikatos priežiūros srityje, kurios, jų manymu, yra būtinos visuomenės sveikatai apsaugoti;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kai galimybė imtis tam tikros darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo veiklos ir ją vykdyti priklauso nuo atitikties tam tikroms nuostatoms, susijusioms su valstybių narių tiesiogiai ar netiesiogiai reglamentuojamomis konkrečiomis profesinėmis kvalifikacijomis, reikia užtikrinti, kad tokios nuostatos būtų grindžiamos viešojo intereso tikslais, pvz., apibrėžtais Sutartyje, visų pirma viešosios politikos, viešojo saugumo ir visuomenės sveikatos tikslais, arba svarbiomis bendrojo intereso priežastimis, pripažintomis Teisingumo Teismo praktikoje. Svarbu užtikrinti, kad viešojo intereso tikslai būtų tinkamai nustatyti, siekiant apibrėžti reglamentavimo intensyvumą. Pavyzdžiui, siekdamos užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį, valstybės narės turėtų naudotis tam tikra veiksmų laisve sprendžiant, kokio apsaugos lygio reikia visuomenės sveikatos srityje ir kaip ta apsauga turėtų būti užtikrinta. Būtina paaiškinti, kad svarbioms Teisingumo Teismo pripažintoms bendrojo intereso priežastims priskiriamos tokios priežastys kaip socialinės apsaugos sistemos finansinė pusiausvyra, vartotojų, paslaugų gavėjų ir darbuotojų apsauga; tinkamo teisingumo vykdymo užtikrinimas, prekybos sandorių sąžiningumas, kova su sukčiavimu ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencija, kelių eismo sauga; aplinkos ir miesto aplinkos apsauga, gyvūnų sveikata, intelektinė nuosavybė; nacionalinio istorinio ir meninio paveldo apsauga ir išsaugojimas, socialinės politikos ir kultūros politikos tikslai. Pagal nusistovėjusią Teismo praktiką, išskirtinai ekonominės priežastys, kuriomis iš esmės siekiama protekcionistinių tikslų, arba išskirtinai administracinės priežastys, pavyzdžiui, patikrinimų atlikimas ar statistinių duomenų rinkimas, negali būti laikomos svarbiomis bendrojo intereso priežastimis;

(12)  kai galimybė imtis tam tikros darbo pagal darbo sutartį ar savarankiško darbo veiklos ir ją vykdyti priklauso nuo atitikties tam tikroms nuostatoms, susijusioms su valstybių narių tiesiogiai ar netiesiogiai reglamentuojamomis konkrečiomis profesinėmis kvalifikacijomis, reikia užtikrinti, kad tokios nuostatos būtų grindžiamos viešojo intereso tikslais, pvz., apibrėžtais SESV, visų pirma viešosios politikos, viešojo saugumo ir visuomenės sveikatos tikslais, arba svarbiomis bendrojo intereso priežastimis, pripažintomis Teisingumo Teismo praktikoje. Siekiant šių tikslų, profesijų reglamentavimas turėtų būti laikomas veikiau būtina priemone viešajam interesui apsaugoti, o ne kliūtimi konkurencijai ir laisvam judėjimui. Svarbu užtikrinti, kad viešojo intereso tikslai būtų tinkamai nustatyti, siekiant apibrėžti reglamentavimo intensyvumą. Pavyzdžiui, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad žmonių sveikata ir gyvybė tarp SESV saugomų vertybių ir interesų užima svarbiausią vietą. Siekiant užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį, valstybėms narėms turėtų būti suteikiama tam tikra veiksmų laisvė sprendžiant, kokio apsaugos lygio reikia visuomenės sveikatos srityje ir kaip ta apsauga turėtų būti užtikrinta. Būtina paaiškinti, kad svarbioms Teisingumo Teismo pripažintoms bendrojo intereso priežastims priskiriamos tokios priežastys kaip socialinės apsaugos sistemos finansinė pusiausvyra, vartotojų, paslaugų gavėjų, įskaitant pacientus, ir darbuotojų apsauga; tinkamo teisingumo vykdymo užtikrinimas, prekybos sandorių sąžiningumas, kova su sukčiavimu ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencija, kelių eismo sauga; aplinkos ir miesto aplinkos apsauga, gyvūnų sveikata, intelektinė nuosavybė; nacionalinio istorinio ir meninio paveldo apsauga ir išsaugojimas, socialinės politikos ir kultūros politikos tikslai. Pagal nusistovėjusią Teismo praktiką, išskirtinai ekonominės priežastys, kuriomis iš esmės siekiama protekcionistinių tikslų, arba išskirtinai administracinės priežastys, pavyzdžiui, patikrinimų atlikimas ar statistinių duomenų rinkimas, negali būti laikomos svarbiomis bendrojo intereso priežastimis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  kai profesijų reglamentavimas yra pagrįstas visuomenės sveikatos apsauga, reikėtų atsižvelgti į sveikatos priežiūros paslaugų ypatumus. Sveikatos priežiūros paslaugos labai skiriasi nuo kitų paslaugų, taip pat pacientai labai skiriasi nuo kitų paslaugų gavėjų. Dėl to reikėtų daryti prielaidą, kad joms paprastai taikomas profesijų reglamentavimas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  šia direktyva siekiama, viena vertus, užtikrinti viešojo intereso tikslų ir paslaugų kokybės pusiausvyrą, ir, kita vertus, gerinti sąlygas reglamentuojamoms profesijoms įgyti ar jomis verstis, nes tai yra pačių specialistų interesas. Pačios valstybės narės turi nustatyti apsaugos, kurią jos nori suteikti viešojo intereso tikslams, lygį ir proporcingus to lygio užtikrinimo būdus. Iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos aišku, kad, vienai valstybei narei nustačius mažiau griežtas taisykles nei kitos valstybės narės nustatytos taisyklės, tai nereiškia, kad griežtesnės taisyklės yra neproporcingos;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kompetentingos valdžios institucijos turėtų tinkamai atsižvelgti į ekonominį priemonės poveikį, įskaitant ekonominės naudos analizę, itin daug dėmesio skiriant konkurencijos lygiui rinkoje ir teikiamos paslaugos kokybei, taip pat į poveikį teisei į darbą ir laisvą asmenų bei paslaugų judėjimą Europos Sąjungoje. Remiantis šia analize, valstybės narės visų pirma turėtų nustatyti, ar apribojimų įgyti reglamentuojamas profesijas ar užsiimti jomis Europos Sąjungoje lygis yra proporcingas siekiamų tikslų svarbai ir planuojamai naudai;

(18)  kompetentingos valdžios institucijos turėtų tinkamai atsižvelgti į ekonominį priemonės poveikį, įskaitant ekonominės naudos analizę, itin daug dėmesio skiriant konkurencijos lygiui rinkoje ir teikiamos paslaugos kokybei, taip pat į poveikį teisei į darbą ir laisvą asmenų bei paslaugų judėjimą Europos Sąjungoje. Vis dėlto nė viena iš šių prerogatyvų neturėtų būti svarbesnė nei viešasis saugumas, kuris turi išlikti svarbiausias. Remiantis šia analize, valstybės narės visų pirma turėtų nustatyti, ar apribojimų įgyti reglamentuojamas profesijas ar užsiimti jomis Europos Sąjungoje lygis yra proporcingas siekiamų tikslų svarbai ir planuojamai naudai;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  pagal SESV 168 straipsnio 1 dalį aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga turėtų būti užtikrinama apibrėžiant ir įgyvendinant visų krypčių Sąjungos politiką ir veiklą. Tai taip pat reiškia, kad aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga turėtų būti užtikrinama ir tada, kai Sąjunga priima aktus pagal kitas SESV nuostatas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  nustačius papildomus reikalavimus galėtų būti suteikta pridėtinė vertė viešojo intereso tikslui, o tai, kad turėtų būti įvertintas jų bendras poveikis, nereiškia, kad tie reikalavimai yra neproporcingi. Pavyzdžiui, nuolatinio kvalifikacijos kėlimo reikalavimai gali būti tinkami siekiant užtikrinti, kad specialistai neatsiliktų nuo pažangos atitinkamose savo veiklos srityse, kartu jie gali padėti užtikrinti saugią praktiką verčiantis ypatingą riziką keliančiomis profesijomis. Be to, nuolatinio kvalifikacijos kėlimo reikalavimai gali būti tinkami, jei jie apima techninę, mokslo, reglamentavimo ir etikos raidą ir skatina specialistus dalyvauti su jų profesija susijusiame mokymesi visą gyvenimą. Kai tai yra būtina ir gali būti naudinga siekiant viešojo intereso tikslo, privaloma narystė profesinėse organizacijose galėtų būti laikoma tinkama, ypač jei profesinei organizacijai suteiktas viešasis įgaliojimas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20c)  šioje direktyvoje turėtų būti paisoma valstybių narių kompetencijos reglamentuoti profesijas sveikatos priežiūros srityje remiantis SESV 168 straipsnio 7 dalimi ir valstybių narių siekio numatyti ir užtikrinti aukšto lygio sveikatos priežiūrą ir pacientų saugą. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų turėti galimybę nuspręsti, kiek, palyginti su kitais atitinkamais proporcingumo kriterijais, svarbūs ekonominiai aspektai;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20d)  šioje direktyvoje nustatyti proporcingumo kriterijai atitinkamu mastu ir intensyvumu galėtų būti taikomi proporcingumo vertinimo, atliekamo prieš nustatant naujas nuostatas arba iš dalies keičiant esamas, metu. Vertinimo metu taikyto intensyvumo mastas ir laipsnis turėtų būti proporcingi pradedamos taikyti nuostatos turiniui ir jos poveikiui;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  kadangi šios direktyvos tikslų – neproporcingų apribojimų užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis pašalinimo – valstybės narės deramai pasiekti negali ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(24)  kadangi šios direktyvos tikslų – neproporcingų apribojimų užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis pašalinimo – valstybės narės deramai pasiekti negali ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą nediskriminavimo principą ir proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, reglamentuojančios bendrą proporcingumo vertinimo sistemą, taikytiną prieš priimant naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, arba iš dalies keičiant esamas nuostatas siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą.

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, reglamentuojančios bendrą proporcingumo vertinimo sistemą, taikytiną prieš priimant naujas esmines teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė įgyti reglamentuojamas profesijas ar jomis verstis, arba iš dalies keičiant esamas nuostatas siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, kartu užtikrinant, kad patvirtintais standartais ir visų šių reglamentuojamų profesijų bei specialistų kvalifikacija pagrįsta piliečių apsauga išliktų nepaprastai svarbi. Tai nedaro įtakos valstybių narių prerogatyvai ir veiksmų laisvei sprendžiant, ar reikia reglamentuoti profesiją ir kaip tai daryti, atsižvelgiant į nediskriminavimo ir proporcingumo principus.

Pagrindimas

Siekiant laikytis subsidiarumo principo, išvengti papildomos biurokratinės naštos ir užtikrinti proporcingumą, atliekant proporcingumo vertinimus reikėtų dėmesį sutelkti tik į esminius pakeitimus.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ši direktyva taikoma reikalavimams, nustatytiems valstybių narių teisinėse sistemose, kuriais ribojama galimybė užsiimti reglamentuojama profesija ar verstis ja arba vienu iš jos būdų, įskaitant profesinių vardų naudojimą ir turint tokį vardą leidžiamą vykdyti profesinę veiklą, patenkančią į Direktyvos 2005/36/EB taikymo sritį.

1.  Ši direktyva taikoma reikalavimams, nustatytiems valstybių narių teisinėse sistemose, kuriais ribojama galimybė įgyti reglamentuojamą profesiją ar ja verstis arba vienu iš jos būdų, įskaitant profesinių vardų naudojimą ir turint tokį vardą leidžiamą vykdyti profesinę veiklą, patenkančią į Direktyvos 2005/36/EB taikymo sritį, nepažeidžiant šio straipsnio 1a dalies.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  ši direktyva netaikoma reikalavimams, kuriais ribojama galimybė įgyti reglamentuojamas sveikatos priežiūros profesijas ar jomis verstis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant farmacines paslaugas ir receptų vaistams bei medicinos prietaisams išrašymą, vaistų ir medicinos prietaisų išdavimą bei tiekimą, neatsižvelgiant į tai, ar šios paslaugos teikiamos sveikatos priežiūros įstaigose, ir nepriklausomai nuo jų organizavimo ir finansavimo nacionaliniu lygiu būdų arba nuo to, ar jos teikiamos viešai, ar privačiai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad prieš nustatant naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, ar iš dalies keičiant esamas nuostatas, atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos atliktų jų proporcingumo vertinimą, laikydamosi šioje direktyvoje nustatytų taisyklių.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad prieš nustatant naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė įgyti reglamentuojamas profesijas ar jomis verstis, ar iš dalies keičiant esamas nuostatas, atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos atliktų jų proporcingumo vertinimą, laikydamosi šioje direktyvoje nustatytų taisyklių, visapusiškai atsižvelgiant į kiekvienos profesijos savitumus.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Priežastys, dėl kurių nuostata laikoma pagrįsta, būtina ir proporcinga, turi būti grindžiamos kokybiniais ir, jei įmanoma, kiekybiniais įrodymais.

3.  Priežastys, dėl kurių nuostata laikoma pagrįsta, būtina ir proporcinga, turi būti grindžiamos kokybiniais ir, jei įmanoma ir taikytina, kiekybiniais įrodymais.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad teisėkūros, reglamentavimo ar administracinės nuostatos, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis ir kurias jos ketina priimti ir nuostatos, kurias jos ketina iš dalies keisti, būtų pagrįstos viešojo intereso tikslais.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad teisėkūros, reglamentavimo ar administracinės nuostatos, kuriomis ribojama galimybė įgyti reglamentuojamas profesijas ar jomis verstis ir kurias jos ketina priimti, ir nuostatos, kurias jos ketina iš dalies keisti, būtų pagrįstos viešojo intereso tikslais, įskaitant visuomenės sveikatos ir saugos tikslą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos visų pirma apsvarsto, ar tos nuostatos yra objektyviai pagrįstos remiantis viešąja politika, viešuoju saugumu ar visuomenės sveikata ar kitomis svarbiomis viešojo intereso priežastimis, tokiomis kaip socialinės apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros išlaikymas, vartotojų, paslaugų gavėjų ir darbuotojų apsauga, tinkamo teisingumo vykdymo užtikrinimas, prekybos sandorių sąžiningumas, kova su sukčiavimu ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencija, kelių eismo sauga, aplinkos ir miesto aplinkos apsauga, gyvūnų sveikata, intelektinė nuosavybė, nacionalinio istorinio ir meninio paveldo apsauga ir išsaugojimas, socialinės politikos ir kultūros politikos tikslai.

2.  Atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos visų pirma apsvarsto, ar tos nuostatos yra objektyviai pagrįstos remiantis viešąja politika, viešuoju saugumu ar visuomenės sveikata ar kitomis svarbiomis viešojo intereso priežastimis, tokiomis kaip socialinės apsaugos sistemos finansinės pusiausvyros išlaikymas, vartotojų, paslaugų gavėjų, įskaitant pacientus, ir darbuotojų apsauga, tinkamo teisingumo vykdymo užtikrinimas, prekybos sandorių sąžiningumas, kova su sukčiavimu ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencija, kelių eismo sauga, aplinkos ir miesto aplinkos apsauga, gyvūnų sveikata, intelektinė nuosavybė, nacionalinio istorinio ir meninio paveldo apsauga ir išsaugojimas, socialinės politikos ir kultūros politikos tikslai.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vertindamos nuostatų proporcingumą ir būtinumą, atitinkamos kompetentingos institucijos pirmiausia atsižvelgia į:

2.  Vertindamos nuostatų proporcingumą ir būtinumą, kompetentingos institucijos taiko šioje dalyje nurodytus kriterijus, atsižvelgdamos į konkrečias atitinkamos profesijos aplinkybes, nuostatos pobūdį ir siekiamą viešojo intereso tikslą. Todėl bet kurio pavienio kriterijaus svarba gali priklausyti nuo siekiamų viešojo intereso tikslų svarbos. Atitinkamos kompetentingos institucijos pirmiausia atsižvelgia į:

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  su viešojo intereso tikslų siekimu susijusios rizikos pobūdį, visų pirma riziką vartotojams, specialistams arba trečiosioms šalims;

a)  su viešojo intereso tikslų siekimu susijusios rizikos pobūdį, visų pirma riziką vartotojams, paslaugų gavėjams, įskaitant pacientus, specialistams arba trečiosioms šalims;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, prieš priimdamos naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė užsiimti reglamentuojamomis profesijomis ar verstis jomis, arba prieš iš dalies keisdamos esamas nuostatas, taikydamos tinkamas priemones, informuoja apie tai piliečius, paslaugų gavėjus, atstovų asociacijas ir kitas susijusias suinteresuotąsias šalis, kurios nėra profesijos atstovai, ir suteikia jiems galimybę pareikšti savo nuomonę.

Valstybės narės, prieš siūlydamos naujas teisėkūros, reglamentavimo ar administracines nuostatas, kuriomis ribojama galimybė įgyti reglamentuojamas profesijas ar jomis verstis, arba prieš iš dalies keisdamos esamas nuostatas, taikydamos tinkamas priemones, be profesijos atstovų, informuoja apie tai visus susijusius suinteresuotuosius subjektus, įskaitant piliečius, paslaugų gavėjus ir atstovų asociacijas, suteikdamos jiems galimybę pareikšti savo nuomonę, į kurią bus tinkamai atsižvelgiama. Šis procesas gali būti vykdomas, pavyzdžiui, pasitelkiant viešąsias konsultacijas, kurių rezultatais grindžiamas priimtų nuostatų turinys.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priežastys, dėl kurių galima teigti, kad nuostatos, kurios buvo įvertintos remiantis šia direktyva, yra pagrįstos, būtinos ir proporcingos, ir apie kurias pranešta Komisijai pagal Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnio 5 ir 6 dalis, atitinkamų kompetentingų valdžios institucijų turi būti įtrauktos į reglamentuojamų profesijų duomenų bazę, kaip nurodyta Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnio 1 dalyje, ir po to Komisijos paviešintos.

1.  Priežastys, dėl kurių galima teigti, kad nuostatos, kurios buvo įvertintos remiantis šia direktyva, yra pagrįstos, būtinos ir proporcingos, ir apie kurias pranešta Komisijai pagal Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnio 5 ir 6 dalis, atitinkamų kompetentingų valdžios institucijų turi būti nedelsiant įtrauktos į reglamentuojamų profesijų duomenų bazę, kaip nurodyta Direktyvos 2005/36/EB 59 straipsnio 1 dalyje, ir po to Komisijos kiek įmanoma anksčiau paviešintos.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Proporcingumo patikra prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas

Nuorodos

COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

1.2.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

1.2.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Françoise Grossetête

5.4.2017

Svarstymas komitete

29.6.2017

 

 

 

Priėmimo data

12.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

57

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Howarth, Răzvan Popa, Sven Schulze

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

57

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sven Schulze, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, John Howarth, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Răzvan Popa, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

PPE

Annie Schreijer-Pierik

S&D

Elena Gentile

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Proporcingumo patikra prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas

Nuorodos

COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.1.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

1.2.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

1.2.2017

ENVI

1.2.2017

CULT

1.2.2017

JURI

1.2.2017

 

PETI

1.2.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

21.11.2017

CULT

27.2.2017

JURI

20.6.2017

PETI

28.2.2017

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Andreas Schwab

25.1.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

12.7.2017

21.11.2017

 

 

Priėmimo data

4.12.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jonathan Bullock, Andrey Kovatchev, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Pateikimo data

8.12.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

3

-

EFDD

ENF

Jonathan Bullock, Marco Zullo

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika