Proċedura : 2016/0404(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0395/2017

Testi mressqa :

A8-0395/2017

Dibattiti :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Votazzjonijiet :

PV 14/06/2018 - 7.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0263

RAPPORT     ***I
PDF 1051kWORD 116k
8.12.2017
PE 601.007v01-00 A8-0395/2017

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet

(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Rapporteur: Andreas Schwab

ERRATA/ADDENDA
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet

(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0822),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 46, 53(1) u 62 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0012/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Bundestag Ġermaniż, il-Bundesrat Ġermaniż, l-Assemblea Nazzjonali Franċiża, is-Senat Franċiż, il-Kunsill Federali Awstrijak, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-31 ta' Mejju 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0395/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Ir-riżultati tal-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka wrew nuqqas ta' ċarezza fir-rigward tal-kriterji li għandhom jintużaw mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti huma u jevalwaw il-proporzjonalità tar-rekwiżiti li jillimitaw l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati, kif ukoll l-iskrutinju irregolari ta' tali miżuri fuq il-livelli kollha ta' regolamentazzjoni. Sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern u jiġu eliminati l- ostakli għall-bidu u t-tkomplija ta' ċerti attivitajiet ta' impjegati jew ta' persuni li jaħdmu għal rashom, huwa għalhekk meħtieġ li jiġi stabbilit approċċ komuni fil-livell tal-Unjoni, li jipprevjeni l-adozzjoni ta' miżuri sproporzjonati.

(5)  Ir-riżultati tal-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka wrew nuqqas ta' ċarezza fir-rigward tal-kriterji li għandhom jintużaw mill-Istati Membri huma u jevalwaw il-proporzjonalità tar-rekwiżiti li jillimitaw l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati, kif ukoll l-iskrutinju irregolari ta' tali miżuri fuq il-livelli kollha ta' regolamentazzjoni. Sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern u jiġu eliminati l-ostakli għall-bidu u t-tkomplija ta' ċerti attivitajiet ta' impjegati jew ta' persuni li jaħdmu għal rashom, jenħtieġ li jkun hemm approċċ komuni fil-livell tal-Unjoni, li jipprevjeni l-adozzjoni ta' miżuri sproporzjonati.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata kontradizzjoni b'rabta mat-terminu "awtorità kompetenti" fid-Direttiva 2005/36/KE, huwa xieraq li jitħalla f'idejn l-Istati Membri li jiddeterminaw huma stess l-awtoritajiet kompetenti.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  Din id-Direttiva għandha l-għan li tistabbilixxi r-regoli għat-twettiq tal-valutazzjonijiet tal-proporzjonalità qabel ma jiġu introdotti regolamenti professjonali sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern filwaqt li jiġu garantiti t-trasparenza, il-kwalità għolja tas-servizzi professjonali pprovduti u livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur. Jenħtieġ li din id-Direttiva ma taffettwax il-kompetenza tal-Istati Membri, fin-nuqqas ta' armonizzazzjoni, li jirregolaw professjoni fi ħdan il-limiti tal-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni u proporzjonalità.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  L-attivitajiet koperti b'din id-Direttiva jenħtieġ li jikkonċernaw il-professjonijiet regolati li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE. Din id-Direttiva għandha tapplika flimkien mad-Direttiva 2005/36/KE u bla preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra stipulati f'att separat tal-Unjoni dwar l-aċċess għal, u l-eżerċitar ta' professjoni regolata partikolari

(7)  L-attivitajiet koperti b'din id-Direttiva jenħtieġ li jikkonċernaw il-professjonijiet regolati li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE. Id-Direttiva jenħtieġ li tapplika għal rekwiżiti li jirrestrinġu l-aċċess għal, jew l-eżerċitar ta', professjonijiet regolati eżistenti jew għal professjonijiet li l-Istati Membri qed jikkunsidraw li jirregolaw. Din id-Direttiva għandha tapplika flimkien mad-Direttiva 2005/36/KE u bla preġudizzju għal dispożizzjonijiet oħra stipulati f'att separat tal-Unjoni dwar l-aċċess għal, u l-eżerċitar ta' professjoni regolata partikolari B'mod partikolari, meta r-rekwiżiti dwar l-aċċess għal professjoni speċifika jew l-eżerċitar tagħha jkunu armonizzati fil-livell tal-Unjoni, l-Istati Membri jenħtieġ li jevitaw li jestendu bla bżonn il-kamp ta' applikazzjoni tal-atti legali tal-Unjoni jew li jintroduċu eċċess ta' standards, proċeduri amministrattivi, tariffi jew penali, speċjalment meta dawn jiġu applikati fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, li jmorru lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħaq l-objettiv fil-mira.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a)  Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istati Membri li jiddefinixxu l-organizzazzjoni u l-kontenut tas-sistemi edukattivi u ta' taħriġ professjonali tagħhom, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-possibilità li jiddelegaw lil organizzazzjonijiet professjonali is-setgħa li jorganizzaw jew jissorveljaw l-edukazzjoni u t-taħriġ professjonali. Madankollu, meta l-perjodu ta' edukazzjoni jew taħriġ professjonali jikkonsisti f'attivitajiet, li huma remunerati, jenħtieġ li jiġu garantiti l-libertà ta' stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jserrħu fuq qafas regolatorju komuni bbażat fuq kunċetti legali definiti b'mod ċar li jikkonċernaw il-modi differenti biex tiġi regolata professjoni fl-Unjoni kollha. Hemm diversi modi biex tiġi regolata professjoni, pereżempju billi l-aċċess għal jew it-twettiq ta' attività partikolari jkunu riżervati għal detenturi ta' kwalifika professjonali. Id-dispożizzjonijiet nazzjonali jistgħu wkoll jirregolaw wieħed mill-modi ta' eżerċitar ta' professjoni fl-istabbiliment tal-kundizzjonijiet għall-użu ta' titoli professjonali.

(8)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jserrħu fuq qafas regolatorju komuni bbażat fuq kunċetti legali definiti b'mod ċar li jikkonċernaw il-modi differenti biex tiġi regolata professjoni fl-Unjoni kollha. Hemm diversi modi biex tiġi regolata professjoni, pereżempju billi l-aċċess għal jew it-twettiq ta' attività partikolari jkunu riżervati għal detenturi ta' kwalifika professjonali. Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu jadottaw rekwiżiti li jirregolaw wieħed mill-modi ta' eżerċitar ta' professjoni billi jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-użu ta' titoli professjonali jew billi jimponu rekwiżiti ta' kwalifiki biss fuq il-persuni li jaħdmu għal rashom, fuq il-professjonisti bil-paga, fuq il-maniġers jew fuq ir-rappreżentanti legali tal-intrapriżi, speċjalment meta l-attività titwettaq minn persuna ġuridika fil-forma ta' kumpaniji professjonali.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  Qabel ma jintroduċu dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew jemendaw dawk eżistenti, l-Istati Membri jenħtieġ li jivvalutaw jekk tali dispożizzjonijiet humiex konformi mal-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni u proporzjonalità. Il-livell tal-valutazzjoni jenħtieġ li jkun proporzjonat skont in-natura, il-kontenut u l-impatt tad-dispożizzjoni li tkun qed tiġi introdotta, u jenħtieġ li jqis il-kuntest regolatorju għal professjoni regolata speċifika. Id-dispożizzjonijiet li ma jirrestrinġux l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, pereżempju l-emendi editorjali, jenħtieġ li ma jiġux suġġetti għal valutazzjoni.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  L-oneru tal-prova ta' ġustifikazzjoni u ta' proporzjonalità jinsab fuq l-Istati Membri. Ir-raġunijiet għar-regolamentazzjoni invokati minn Stat Membru permezz ta' ġustifikazzjoni jenħtieġ għalhekk li jiġu akkumpanjati minn analiżi tal-adegwatezza u tal-proporzjonalità tal-miżura adottata mill-Istat u minn evidenza speċifika li tissostanzja l-argument tiegħu.

(9)  L-oneru tal-prova ta' ġustifikazzjoni, ta' nondiskriminazzjoni u ta' proporzjonalità jinsab fuq l-Istati Membri. Ir-raġunijiet għar-regolamentazzjoni invokati minn Stat Membru permezz ta' ġustifikazzjoni jenħtieġ għalhekk li jiġu akkumpanjati minn analiżi tan-nondiskriminazzjoni u tal-proporzjonalità tad-dispożizzjoni adottata minn dak l-Istat Membru, u minn evidenza speċifika li tissostanzja l-argumenti tiegħu. Minkejja li Stat Membru mhux neċessarjament irid ikun kapaċi jipproduċi studju speċifiku jew forma speċifika ta' evidenza jew materjal li jistabbilixxu l-proporzjonalità ta' tali dispożizzjoni qabel l-adozzjoni tagħha, jenħtieġ li huwa jwettaq analiżi oġġettiva u dettaljata, filwaqt li jieħu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' dak l-Istati Membru, li kapaċi turi, abbażi ta' evidenza konsistenti, li jeżistu riskji ġenwini għall-kisba tal-objettivi ta' interess pubbliku.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Huwa xieraq li l-proporzjonalità tad-dispożizzjonijiet li jillimitaw l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati tiġi sorveljata fuq bażi regolari u bi frekwenza xierqa għar-regolamentazzjoni kkonċernata. Reviżjoni tal-proporzjonalità tal-leġiżlazzjoni nazzjonali restrittiva fil-qasam tal-professjonijiet regolati jenħtieġ li tkun ibbażata mhux biss fuq l-objettiv ta' din il-leġiżlazzjoni fil-mument tal-adozzjoni tagħha, iżda wkoll fuq l-effetti tal-leġiżlazzjoni, ivvalutati wara l-adozzjoni tagħha. Il-valutazzjoni tal-proporzjonalità tal-leġiżlazzjoni nazzjonali jenħtieġ li tkun ibbażata fuq l-iżviluppi li seħħew fil-qasam minn mindu ġiet adottata l-leġiżlazzjoni.

(10)  Huwa xieraq li l-proporzjonalità tar-rekwiżiti li jillimitaw l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati wara l-adozzjoni tiġi sorveljata bi frekwenza xierqa għar-regolamentazzjoni kkonċernata. Reviżjoni tal-proporzjonalità tal-leġiżlazzjoni nazzjonali restrittiva fil-qasam tal-professjonijiet regolati jenħtieġ li tkun ibbażata mhux biss fuq l-objettiv ta' din il-leġiżlazzjoni fil-mument tal-adozzjoni tagħha, iżda wkoll fuq l-effetti tal-leġiżlazzjoni, ivvalutati wara l-adozzjoni tagħha. Il-valutazzjoni tal-proporzjonalità tal-leġiżlazzjoni nazzjonali jenħtieġ li tkun ibbażata fuq l-iżviluppi li seħħew fil-qasam tal-professjonijiet regolati minn mindu ġiet adottata l-leġiżlazzjoni.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jwettqu valutazzjonijiet tal-proporzjonalità b'mod oġġettiv u indipendenti, inkluż fejn professjoni hija regolata b'mod indirett, billi korp professjonali partikolari jingħata s-setgħa li jagħmel dan. B'mod partikolari, filwaqt li l-valutazzjoni tal-awtoritajiet lokali, tal-korpi regolatorji jew tal-organizzazzjonijiet professjonali, li l-prossimità akbar tagħhom għall-kundizzjonijiet lokali u l-għarfien speċjalizzat jistgħu f'ċerti każi jpoġġuhom f'pożizzjoni aħjar biex jidentifikaw l-aħjar mod biex jintlaħqu l-objettivi ta' interess pubbliku, hemm raġuni partikolari għal tħassib fil-każijiet fejn l-għażla politika magħmula minn dawk l-awtoritajiet jew korpi tipprovdi benefiċċji għall-operaturi stabbiliti b'detriment għall-parteċipanti ġodda fis-suq.

(11)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jwettqu valutazzjonijiet tal-proporzjonalità b'mod oġġettiv u indipendenti, inkluż fejn professjoni hija regolata b'mod indirett billi korp professjonali partikolari jingħata s-setgħa li jagħmel dan. Il-valutazzjoni tista' tinkludi opinjoni miksuba minn korp indipendenti li l-Istati Membri kkonċernati jkunu qabbdu biex jipprovdi tali opinjoni. B'mod partikolari, filwaqt li l-valutazzjoni tal-awtoritajiet lokali, tal-korpi regolatorji jew tal-organizzazzjonijiet professjonali, li l-prossimità akbar tagħhom għall-kundizzjonijiet lokali u l-għarfien speċjalizzat jistgħu f'ċerti każi jpoġġuhom f'pożizzjoni aħjar biex jidentifikaw l-aħjar mod biex jintlaħqu l-objettivi ta' interess pubbliku, hemm raġuni partikolari għal tħassib fil-każijiet fejn l-għażla politika magħmula minn dawk l-awtoritajiet jew korpi tipprovdi benefiċċji għall-operaturi stabbiliti b'detriment għall-parteċipanti ġodda fis-suq.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(11a)  Kif ikkonfermat bil-ġurisprudenza stabbilita, kwalunkwe diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità jew ir-residenza li tirriżulta minn leġiżlazzjoni nazzjonali li tirrestrinġi l-libertà tal-istabbiliment hija pprojbita. Meta jintroduċu dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom jew jemendaw dawk eżistenti, l-Istati Membri jenħtieġ li jiggarantixxu li dawn id-dispożizzjonijiet ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi u nondiskriminatorji magħrufa minn qabel.

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li jitqies ukoll il-kunċett ta' nondiskriminazzjoni, kif diġà mitlub minn ġurisprudenza stabbilita sew u mill-Artikolu 59 tad-Direttiva 2005/36/KE.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Fejn il-bidu u t-twettiq ta' ċerti attivitajiet ta' impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom jiddependu fuq il-konformità ma' ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-kwalifiki professjonali speċifiċi, stabbiliti direttament jew indirettament mill-Istati Membri, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li dawn id-dispożizzjonijiet huma ġġustifikati mill-objettivi ta' interess pubbliku, bħal dawk fi ħdan it-tifsira tat-Trattat, jiġifieri l-ordni pubbliku, is-sigurtà pubblika u s-saħħa pubblika jew minn raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali, rikonoxxuti bħala tali fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja. Huwa importanti li jiġi żgurat li l-objettivi ta' interess pubbliku jkunu identifikati b'mod xieraq sabiex tiġi ddeterminata l-intensità tar-regolamentazzjoni. Pereżempju, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri jenħtieġ li jgawdu minn marġni ta' diskrezzjoni biex jiddeċiedu dwar il-livell ta' protezzjoni li huma jixtiequ jagħtu lis-saħħa pubblika u l-mod li bih għandha tinkiseb dik il-protezzjoni. Huwa neċessarju wkoll li jiġi ċċarat li fost ir-raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali, rikonoxxuti mill-Qorti tal-Ġustizzja, hemm il-preservazzjoni tal-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-sigurtà soċjali; il-protezzjoni tal-konsumatur, tar-riċevituri ta' servizzi u tal-ħaddiema; is-salvagwardja tal-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; l-ekwità fi tranżazzjonijiet kummerċjali; il-ġlieda kontra l-frodi u l-prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa; is-sigurtà fit-toroq; il-protezzjoni tal-ambjent u tal-ambjent urban; is-saħħa tal-annimali; il-proprjetà intellettwali; is-salvagwardja u l-konservazzjoni tal-wirt storiku u artistiku nazzjonali, l-objettivi tal-politika soċjali u l-objettivi tal-politika kulturali. Skont ġurisprudenza stabbilita, raġunijiet purament ekonomiċi, li għandhom miri essenzjalment protezzjonisti, kif ukoll raġunijiet purament amministrattivi, bħat-twettiq ta' kontrolli jew il-ġbir ta' statistika, ma jistgħux jikkostitwixxu raġuni prevalenti ta' interess ġenerali.

(12)  Meta l-bidu u t-twettiq ta' attivitajiet ta' impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom jiddependu fuq il-konformità ma' ċerti rekwiżiti marbuta mal-kwalifiki professjonali speċifiċi, stabbiliti direttament jew indirettament mill-Istati Membri, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li dawn ir-rekwiżiti huma ġġustifikati mill-objettivi ta' interess pubbliku, bħal dawk fi ħdan it-tifsira tat-Trattat, jiġifieri l-ordni pubbliku, is-sigurtà pubblika u s-saħħa pubblika jew minn raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali, rikonoxxuti bħala tali fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja. Huwa neċessarju wkoll li jiġi ċċarat li dawn li ġejjin huma fost ir-raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali, rikonoxxuti mill-Qorti tal-Ġustizzja: il-preservazzjoni tal-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-sigurtà soċjali; il-protezzjoni tal-konsumatur, tar-riċevituri ta' servizzi u tal-ħaddiema; is-salvagwardja tal-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; l-iżgurar ta' tranżazzjonijiet kummerċjali ġusti; il-ġlieda kontra l-frodi, il-prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa u l-effikaċja tas-superviżjoni fiskali; is-sigurtà tat-trasport; il-garanzija tal-kwalità tax-xogħol artiġjanali; il-promozzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp; il-protezzjoni tal-ambjent u tal-ambjent urban; is-saħħa tal-annimali; il-proprjetà intellettwali; is-salvagwardja u l-konservazzjoni tal-wirt storiku u artistiku nazzjonali, l-objettivi tal-politika soċjali u l-objettivi tal-politika kulturali. Skont ġurisprudenza stabbilita, raġunijiet purament ekonomiċi, bħall-promozzjoni tal-ekonomija nazzjonali għad-detriment tal-libertajiet fundamentali, kif ukoll raġunijiet purament amministrattivi, bħat-twettiq ta' kontrolli jew il-ġbir ta' statistika, ma jistgħux jikkostitwixxu raġuni prevalenti ta' interess ġenerali.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a)  Huwa importanti li jiġi żgurat li l-objettivi ta' interess pubbliku jkunu identifikati b'mod adegwat sabiex jiġi ddeterminat, fin-nuqqas ta' armonizzazzjoni, il-livell xieraq ta' regolamentazzjoni, fi ħdan il-limiti ta' proporzjonalità. Pereżempju, meta r-riskji għall-objettiv ta' interess pubbliku jiżdiedu, l-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom marġni ta' diskrezzjoni raġonevoli biex ikunu jistgħu jiddeterminaw il-livell ta' protezzjoni li jixtiequ jagħtu u, jekk ikun meħtieġ, isaħħu r-regolamentazzjoni fis-seħħ. Il-fatt li Stat Membru wieħed jimponi regoli inqas stretti minn Stat Membru ieħor ma jfissirx li r-regoli ta' dan tal-aħħar huma sproporzjonati u għaldaqstant inkompatibbli mad-dritt tal-UE. Filwaqt li r-regolamentazzjoni tal-professjonijiet hija tal-akbar importanza fil-ħarsien tal-objettivi ta' interess pubbliku u l-iżgurar ta' prodotti u servizzi ta' kwalità għolja, hija għandha, fost affarijiet oħrajn, tikkontribwixxi għall-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjiegi u livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ.

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12b)  Fir-rigward tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika, skont l-Artikolu 168(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), għandu jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni. Dan jimplika li jrid jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, anki meta l-Unjoni tadotta atti skont dispożizzjonijiet oħra tat-Trattat u b'mod partikolari fir-rigward tar-regolamentazzjoni tal-professjonijiet tal-kura tas-saħħa, minħabba n-natura partikolari tas-servizzi tal-kura tas-saħħa u l-fatt li l-pazjenti huma differenti mill-benefiċjarji ta' servizzi oħrajn.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Fejn Stat Membru beħsiebu jirregola professjoni jew jemenda regoli eżistenti, jenħtieġ li jieħu kont tan-natura tar-riskji relatati mal-objettivi ta' interess pubbliku segwiti, b'mod partikolari r-riskji għall-konsumaturi, għall-professjonisti jew partijiet terzi. Jeħtieġ li jiġi mfakkar ukoll li, fil-qasam tas-servizzi professjonali, normalment ikun hemm nuqqas ta' simetrija ta' informazzjoni bejn il-konsumaturi u l-professjonisti. Il-professjonisti juru livell għoli ta' għarfien tekniku li l-konsumaturi jista' ma jkollhomx u l-konsumaturi għalhekk isibuha diffiċli biex jiġġudikaw il-kwalità tas-servizzi pprovduti lilhom.

(13)  Sabiex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet li jintroduċu, u l-emendi li jagħmlu għad-dispożizzjonijiet eżistenti, ikunu proporzjonati, l-Istati Membri jenħtieġ li jikkunsidraw il-kriterji li jkunu relevanti għall-professjoni regolata li tkun qed tiġi analizzata. Meta Stat Membru jkun biħsiebu jirregola professjoni jew jemenda regoli eżistenti, jenħtieġ li jieħu kont tan-natura tar-riskji relatati mal-objettivi ta' interess pubbliku segwiti, b'mod partikolari r-riskji għall-benefiċjarji tas-servizz, inklużi l-konsumaturi, għall-professjonisti jew partijiet terzi. Jeħtieġ li jiġi mfakkar ukoll li, fil-qasam tas-servizzi professjonali, normalment ikun hemm nuqqas ta' simetrija ta' informazzjoni bejn il-konsumaturi u l-professjonisti, minħabba li l-professjonisti jkollhom livell għoli ta' għarfien tekniku li l-konsumaturi jista' ma jkollhomx

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Biex tissodisfa r-rekwiżit ta' proporzjonalità, jenħtieġ li l-miżura tkun adatta sabiex tiggarantixxi l-ksib tal-objettiv imfittex. Jenħtieġ li miżura tiġi kkunsidrata xierqa sabiex tiggarantixxi l-ksib tal-objettiv imfittex biss jekk, tabilħaqq, hija tirrifletti għan li jinkiseb l-objettiv b'mod koerenti u sistematiku, pereżempju fejn riskji simili relatati ma' ċerti attivitajiet huma indirizzati b'mod komparabbli u fejn kwalunkwe eċċezzjonijiet għar-restrizzjonijiet involuti huma applikati b'konformità mal-objettiv iddikjarat. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-miżura nazzjonali tikkontribwixxi biex jintlaħaq l-objettiv segwit u għalhekk, fejn ma jkollha l-ebda effett fuq il-bażi għal ġustifikazzjoni, jenħtieġ li ma tiġix ikkunsidrata bħala xierqa.

(14)  Biex tissodisfa r-rekwiżit ta' proporzjonalità, jenħtieġ li l-miżura tkun adatta sabiex tiggarantixxi l-ksib tal-objettiv imfittex. Jenħtieġ li miżura tiġi kkunsidrata xierqa sabiex tiggarantixxi l-ksib tal-objettiv imfittex biss jekk, tabilħaqq, hija tirrifletti għan li jinkiseb l-objettiv b'mod koerenti u sistematiku, pereżempju fejn riskji simili relatati ma' ċerti attivitajiet huma indirizzati b'mod komparabbli u fejn kwalunkwe eċċezzjonijiet għar-restrizzjonijiet involuti huma applikati b'konformità mal-objettiv iddikjarat. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-miżura nazzjonali tikkontribwixxi b'mod effikaċi biex jintlaħaq l-objettiv segwit u għalhekk, fejn ma jkollha l-ebda effett fuq il-bażi għal ġustifikazzjoni, jenħtieġ li ma tiġix ikkunsidrata bħala xierqa.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Rekwiżiti marbuta mal-kwalifiki professjonali jenħtieġ li jitqiesu bħala meħtieġa biss meta l-miżuri eżistenti, bħal-liġi tal-protezzjoni tal-konsumatur, ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala adatti jew ġenwinament effettivi biex jinkiseb l-objettiv imfittex.

(15)  Ir-rekwiżiti marbuta mal-kwalifiki professjonali jenħtieġ li jitqiesu bħala meħtieġa biss meta l-miżuri eżistenti, bħal-liġi dwar is-sikurezz ta' prodott jew il-liġi tal-protezzjoni tal-konsumatur, ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala adatti jew ġenwinament effettivi biex jinkiseb l-objettiv imfittex.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Fost l-elementi li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali, dawn li ġejjin huma tal-akbar rilevanza: ir-rabta bejn il-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet professjonali koperti minn professjoni u l-kwalifika professjonali meħtieġa; il-kumplessità tal-kompiti b'mod partikolari fir-rigward tal-livell, in-natura u t-tul tat-taħriġ jew l-esperjenza meħtieġa; l-eżistenza ta' rotot differenti biex tinkiseb il-kwalifika professjonali; il-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet professjonali, riżervat għal titolari ta' kwalifika professjonali partikolari, u b'mod partikolari jekk l-attivitajiet riżervati għal ċerti professjonisti jistgħux jiġu kondiviżi ma' professjonisti oħra; il-grad ta' awtonomija fl-eżerċitar ta' professjoni regolata b'mod partikolari fejn l-attivitajiet relatati ma' professjoni regolata jkunu mwettqa taħt il-kontroll u r-responsabbiltà ta' professjonist kwalifikat kif suppost.

(16)  L-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu inkunsiderazzjoni wkoll l-elementi li ġejjin: ir-rabta bejn il-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet professjonali koperti minn professjoni u l-kwalifika professjonali meħtieġa; il-kumplessità tal-kompiti b'mod partikolari fir-rigward tal-livell, in-natura u t-tul tat-taħriġ jew l-esperjenza meħtieġa; l-eżistenza ta' rotot differenti biex tinkiseb il-kwalifika professjonali; jekk l-attivitajiet riżervati għal ċerti professjonisti jistgħux jiġu kondiviżi ma' professjonisti oħra; il-grad ta' awtonomija fl-eżerċitar ta' professjoni regolata b'mod partikolari fejn l-attivitajiet relatati ma' professjoni regolata jkunu mwettqa taħt il-kontroll u r-responsabbiltà ta' professjonist kwalifikat kif suppost.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Meta Stat Membru jirregola professjoni, jenħtieġ li jittieħed kont tal-fatt li l-iżviluppi teknoloġiċi jistgħu jnaqqsu l-assimetrija tal-informazzjoni bejn il-konsumaturi u l-professjonisti. Minħabba l-ħeffa tal-bidla teknoloġika u l-progress xjentifiku, aġġornamenti fir-rekwiżiti għall-aċċess jistgħu jkunu ta' importanza partikolari għal numru ta' professjonijiet.

(17)  Din id-Direttiva tippromwovi l-progress xjentifiku u teknoloġiku, li għandu jiġi kkunsidrat kif xieraq, pereżempju meta s-servizz jiġi pprovdut b'mezzi elettroniċi. Meta Stat Membru jirregola professjoni, jenħtieġ li jittieħed kont tal-fatt li l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi jistgħu jnaqqsu jew iżidu l-assimetrija tal-informazzjoni bejn il-konsumaturi u l-professjonisti. Minħabba l-ħeffa tal-bidla teknoloġika u l-progress xjentifiku, aġġornamenti fir-rekwiżiti għall-aċċess jistgħu jkunu ta' importanza partikolari għal numru ta' professjonijiet. Meta l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi jġorru magħhom riskju għoli għall-objettivi ta' interess pubbliku, huma l-Istati Membri li jridu jinkoraġġixxu, meta jkun meħtieġ, lill-professjonisti jibqgħu aġġornati ma' dawk l-iżviluppi.

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  L-impatt ekonomiku tal-miżura, inkluża analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, b'attenzjoni partikolari għall-grad ta' kompetizzjoni fis-suq u l-kwalità tas-servizz ipprovdut, kif ukoll l-impatt fuq id-dritt għax-xogħol u fuq il-moviment liberu tal-persuni u s-servizzi fl-Unjoni jenħtieġ li jkunu kkunsidrati kif xieraq mill-awtoritajiet kompetenti. Abbażi ta' din l-analiżi, l-Istati Membri jenħtieġ li jaraw, b'mod partikolari, jekk l-estent tar-restrizzjoni tal-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati fi ħdan l-Unjoni huwiex proporzjonat mal-importanza tal-objettivi segwiti u l-kisbiet mistennija.

(18)  L-impatt tal-miżura fuq il-moviment liberu tal-persuni u s-servizzi fi ħdan l-Unjoni, fuq l-għażla tal-konsumatur u fuq il-kwalità tas-servizz ipprovdut jenħtieġ li jiġu kkunsidrati mill-Istati Membri. Abbażi ta' dan, l-Istati Membri jenħtieġ li jaraw, b'mod partikolari, jekk l-estent tar-restrizzjoni għall-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati fi ħdan l-Unjoni huwiex proporzjonat mal-importanza tal-objettivi segwiti u l-kisbiet mistennija.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18a)  Meta l-Istati Membri jikkunsidraw li kriterju partikolari mhuwiex rilevanti għall-valutazzjoni, huma għandhom jiġġustifikaw debitament id-deċiżjoni tagħhom meta jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'konformità ma' din id-Direttiva.

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jwettqu paragun bejn il-miżura nazzjonali inkwistjoni u l-alternattiva u s-soluzzjonijiet inqas restrittivi li jippermettu li jintlaħaq l-istess objettiv filwaqt li jimponu inqas restrizzjonijiet. Fejn il-miżuri huma ġustifikati mill-ħarsien tal-konsumatur u fejn ir-riskji identifikati huma limitati għar-relazzjoni bejn il-professjonist u l-konsumatur mingħajr ma jaffettwaw b'mod negattiv partijiet terzi, l-objettiv jista' jintlaħaq b'mezzi inqas restrittivi mir-riżervazzjoni tal-attivitajiet għall-professjonisti, bħall-protezzjoni tat-titolu professjonali jew ir-reġistrazzjoni f'reġistru professjonali. Ir-regolamentazzjoni permezz ta' attivitajiet riżervati jenħtieġ li tintuża biss f'każijiet fejn il-miżuri għandhom l-għan li jipprevjenu riskju ta' dannu gravi għall-objettivi ta' interess pubbliku.

(19)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jwettqu paragun bejn il-miżura nazzjonali inkwistjoni u l-alternattiva u s-soluzzjonijiet inqas restrittivi li jippermettu li jintlaħaq l-istess objettiv filwaqt li jimponu inqas restrizzjonijiet. Fejn il-miżuri huma ġustifikati mill-ħarsien tal-konsumatur u fejn ir-riskji identifikati huma limitati għar-relazzjoni bejn il-professjonist u l-konsumatur mingħajr ma jaffettwaw b'mod negattiv partijiet terzi, l-objettiv jenħtieġ li jintlaħaq b'mezzi inqas restrittivi mir-riżervazzjoni tal-attivitajiet għall-professjonisti. Pereżempju, meta l-konsumaturi raġonevolment ikunu jistgħu jagħmlu għażla bejn jekk jużawx is-servizzi ta' professjonisti kkwalifikati jew le, jenħtieġ li jintużaw mezzi inqas restrittivi, bħalma huma l-protezzjoni tat-titolu professjonali jew ir-reġistrazzjoni f'reġistru professjonali. Ir-regolamentazzjoni permezz ta' attivitajiet riżervati u titolu professjonali protett jenħtieġ li tiġi kkunsidrata f'każijiet fejn il-miżuri għandhom l-għan li jipprevjenu riskju ta' dannu gravi għall-objettivi ta' interess pubbliku, bħalma hi s-saħħa pubblika.

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  L-awtoritajiet nazzjonali jenħtieġ li jwettqu valutazzjoni globali taċ-ċirkostanzi li taħthom hija adottata u implimentata l-miżura restrittiva u jeżaminaw b'mod partikolari l-effett kumulattiv ta' impożizzjoni ta' diversi rekwiżiti minbarra l-kwalifika professjonali speċifika. Il-bidu u t-tkomplija ta' ċerti attivitajiet tista' tiddependi fuq il-konformità ma' ċerti dispożizzjonijiet bħal regoli relatati mal-organizzazzjoni tal-professjoni, is-sħubija obbligatorja ta' korp professjonali, l-etika professjonali, is-superviżjoni u r-responsabbiltà. Għalhekk, meta jevalwaw l-effett kumulattiv tal-miżuri, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jqisu wkoll rekwiżiti oħra eżistenti, bħall-iżvilupp kontinwu professjonali, is-sħubija obbligatorja ma' kamra, l-iskemi ta' reġistrazzjoni jew ta' awtorizzazzjoni, ir-restrizzjonijiet kwantitattivi, ir-rekwiżiti speċifiċi ta' forma legali u r-rekwiżiti tal-parteċipazzjoni azzjonarja, ir-restrizzjonijiet territorjali, ir-restrizzjonijiet multidixxiplinarji u r-regoli tal-inkompatibbiltà, ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-kopertura ta' assigurazzjoni kif ukoll ir-rekwiżiti ta' għarfien tal-lingwa, sal-punt meħtieġ biex jipprattikaw il-professjoni. Miżura introdotta minn Stat Membru ma tistax tiġi kkunsidrata bħala neċessarja sabiex jintlaħaq l-objettiv imfittex jekk essenzjalment tiddupplika r-rekwiżiti li jkunu diġà ġew introdotti fil-kuntest ta' regoli jew proċeduri oħra.

(20)  L-Istati Membri jenħtieġ li jwettqu valutazzjoni komprensiva taċ-ċirkostanzi li taħthom hija adottata u implimentata l-miżura u jeżaminaw b'mod partikolari l-effett ikkombinat tad-dispożizzjonijiet il-ġodda jew emendati meta kkombinati ma' rekwiżiti oħra li jirrestrinġu l-aċċess għal, jew l-eżarċitar ta' professjoni. Il-bidu u t-tkomplija ta' ċerti attivitajiet tista' tiddependi fuq il-konformità ma' bosta rekwiżiti bħal regoli relatati mal-organizzazzjoni tal-professjoni, is-sħubija obbligatorja ta' korp professjonali, l-etika professjonali, is-superviżjoni u r-responsabbiltà. Għalhekk, meta jevalwaw l-effett tal-miżuri, l-Istati Membri jenħtieġ li jqisu r-rekwiżiti eżistenti, inklużi l-iżvilupp professjonali kontinwu, is-sħubija obbligatorja ma' kamra, l-iskemi ta' reġistrazzjoni jew ta' awtorizzazzjoni, ir-restrizzjonijiet kwantitattivi, ir-rekwiżiti speċifiċi ta' forma legali u r-rekwiżiti tal-parteċipazzjoni azzjonarja, ir-restrizzjonijiet territorjali, ir-restrizzjonijiet multidixxiplinarji u r-regoli tal-inkompatibbiltà, ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-kopertura ta' assigurazzjoni, rekwiżiti tariffarji minimi u/jew massimi fissa, rekwiżiti ta' reklamar, kif ukoll ir-rekwiżiti ta' għarfien tal-lingwa, sal-punt meħtieġ biex jipprattikaw il-professjoni.

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a)  L-introduzzjoni ta' rekwiżiti addizzjonali tista' tkun xierqa sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' interess pubbliku. Is-sempliċi fatt li l-effett individwali jew ikkombinat tagħhom jenħtieġ li jiġi evalwat ma jfissirx li dawk ir-rekwiżiti huma prima facie sproporzjonati. Pereżempju, l-obbligu li wieħed isegwi żvilupp professjonali kontinwu jista' jkun adatt sabiex jiġi żgurat li l-professjonisti jibqgħu aġġornati mal-iżviluppi fl-oqsma rispettivi tagħhom, sakemm dan ma jistipulax kundizzjonijiet diskriminatorji u sproporzjonati għad-detriment ta' min jidħol ġdid. Bl-istess mod, is-sħubija obbligatorja f'organizzazzjoni professjonali taf tiġi kkunsidrata xierqa meta l-organizzazzjonijiet professjonali jingħataw l-inkarigu mill-Istat biex jissalvagwardjaw l-objettivi rilevanti ta' interess pubbliku, pereżempju fir-rigward tas-superviżjoni tal-eżerċitar leġittimu tal-professjoni, jew l-organizzazzjoni jew is-superviżjoni ta' taħriġ professjonali kontinwu; Meta l-indipendenza ta' professjoni ma tkunx tista' tiġi garantita b'mod adegwat b'mezzi oħrajn, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw l-applikazzjoni ta' salvagwardji, pereżempju billi jillimitaw il-parteċipazzjoni azzjonarja ta' persuni barra mill-professjoni jew jipprovdu li l-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot iridu jinżammu minn persuni li jipprattikaw il-professjoni, sakemm tali salvagwardji ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa meħtieġ għall-protezzjoni tal-objettiv ta' interess ġenerali. Sabiex ikunu żgurati l-ħarsien tal-objettivi ta' interess pubbliku u l-kwalità tas-servizz ipprovdut, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li jistabbilixxu rekwiżiti tariffarji fissi minimi u/jew massimi li l-fornituri tas-servizzi jridu jikkonformaw magħhom, speċjalment għal servizzi meta dan ikun neċessarju għall-applikazzjoni effettiva tal-prinċipju ta' rimborż tal-ispejjeż, sakemm tali restrizzjoni tkun proporzjonata, u, meta meħtieġ, jiġu previsti derogi mit-tariffi minimi u/jew massimi. Meta l-introduzzjoni ta' rekwiżiti addizzjonali tirdoppja r-rekwiżiti, li diġà jkunu ġew introdotti minn Stat Membru fil-kuntest ta' regoli jew proċeduri oħra, tali rekwiżiti ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala proporzjonati biex jintlaħaq l-objettiv fil-mira.

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Premessa 20b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20b)  Kif ikkonfermat bil-ġurisprudenza stabbilita, is-saħħa u l-ħajja tal-bedmien jokkupaw l-ewwel post fost l-interessi protetti mit-Trattat. Konsegwentement, l-Istati Membri jenħtieġ li jqisu debitament l-objettiv li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, meta jiġu vvalutati r-rekwiżiti għall-professjonijiet tal-kura tas-saħħa, bħal attivitajiet riżervati, titolu professjonali protett, żvilupp professjonali kontinwu jew regoli relatati mad-distribuzzjoni ġeografika jew l-organizzazzjoni tal-professjoni, is-superviżjoni u l-etika professjonali, filwaqt li jiġu rispettati l-kundizzjonijiet minimi ta' taħriġ, stabbiliti fid-Direttiva 2005/36/KE. B'mod partikolari, l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw li r-regolamentazzjoni tal-professjonijiet fis-settur tal-kura tas-saħħa, li għandhom implikazzjonijiet fuq is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-pazjenti, tkun proporzjonata u tikkontribwixxi kemm għall-garanzija ta' aċċess għall-kura tas-saħħa, rikonoxxut bħala dritt fundamentali fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll għal kura tas-saħħa sikura, ta' kwalità għolja u effiċjenti liċ-ċittadini fit-territorju tagħhom. Meta jkunu qed jiġu stabbiliti politiki għal servizzi tal-kura tas-saħħa, jenħtieġ li jitqiesu d-densità tal-popolazzjoni, il-karatteristiċi ġeografiċi u t-tqassim ta' abitanti, bl-għan li jiġu żgurati aċċessibilità u kwalità għolja ta' servizz, kif ukoll il-provvista adegwata u sikura ta' prodotti mediċinali, skont il-bżonnijiet tas-saħħa pubblika fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat. Jenħtieġ li jitqies ukoll il-bżonn li tiġi żgurata l-indipendenza professjonali tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Barra minn hekk, kif stipulati fid-Direttiva 2005/36/KE, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jirrifjutaw l-aċċess parzjali għall-professjonijiet tal-kura tas-saħħa, li jkollhom implikazzjonijiet marbuta mas-saħħa pubblika jew mas-sikurezza tal-pazjenti, jekk tali rifjut ikun ġustifikat bl-objettiv li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u jkun xieraq sabiex tiġi żgurata l-kisba ta' dak l-objettiv. Meta jkun japplika l-prinċipju ta' prekawzjoni, l-Istati Membri ma jistgħux ikunu mitluba jipprovdu evidenza speċifika biex jiġġustifikaw il-ħtieġa ta' regolamentazzjoni.

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Premessa 20c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20c)  Skont it-Titolu II tad-Direttiva 2005/36/KE, l-Istati Membri ma jistgħux jimponu fuq il-fornituri ta' servizz stabbiliti fi Stat Membru ieħor li jipprovdu servizzi professjonali fuq bażi temporanja u okkażjonali rekwiżiti jew restrizzjonijiet ipprojbiti f'dik id-Direttiva, bħalma huma l-awtorizzazzjoni minn, ir-reġistrazzjoni ma' jew is-sħubija f'korp jew organizzazzjoni professjonali jew li jkollhom rappreżentanti fit-territorju tal-Istat Membru ospitanti. L-Istati Membri jistgħu, meta jkun neċessarju, jirrikjedu li l-fornituri ta' servizz li jixtiequ jipprovdu servizzi fuq bażi temporanja, jipprovdu ċertu ammont ta' informazzjoni permezz ta' dikjarazzjoni bil-miktub li trid issir qabel l-ewwel forniment ta' servizz u jġeddu din id-dikjarazzjoni fuq bażi annwali. Għalhekk, sabiex jiġi ffaċilitat il-forniment ta' servizzi professjonali, huwa neċessarju li jiġi mtenni, filwaqt li titqies in-natura temporanja jew okkażjonali tas-servizz, li rekwiżiti, bħalma huma dawk ta' reġistrazzjoni temporanja awtomatika jew sħubija pro forma f'organizzazzjoni professjonali, karti tal-identità professjonali, dikjarazzjonijiet minn qabel u rekwiżiti ta' dokumenti, kwalunkwe forma ta' post ta' negozju, inkluż uffiċċju, kif ukoll il-ħlas ta' tariffa jew ta' kwalunkwe imposta, jenħtieġ li jkunu proporzjonati. Dawn ir-rekwiżiti jenħtieġ li ma jwasslux għal piż sproporzjonat fuq il-fornituri ta' servizz u ma jfixklux jew jagħmlu anqas attraenti l-eżerċizzju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi. B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw jekk ir-rekwiżit li jiġu pprovduti ċerti informazzjoni u dokumenti skont id-Direttiva 2005/36/KE u l-possibbiltà li jinkisbu dettalji ulterjuri permezz ta' kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern, humiex proporzjonati u humiex suffiċjenti biex jevitaw riskju serju ta' ċirkomvenzjoni tar-regoli applikabbli mill-fornituri ta' servizz. Madankollu, din id-Direttiva jenħtieġ li ma tapplikax għal miżuri mfassla biex jiżguraw ir-rispett tat-termini u l-kundizzjonijiet ta' impjieg applikabbli.

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)  Huwa essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern li jkun żgurat li l-Istati Membri jipprovdu informazzjoni liċ-ċittadini, lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi jew lill-partijiet ikkonċernati rilevanti l-oħra qabel l-introduzzjoni ta' miżuri ġodda li jillimitaw l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom u li tingħatalhom l-opportunità jesprimu l-fehmiet tagħhom.

(21)  Huwa essenzjali, għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, li jkun żgurat li l-Istati Membri jipprovdu informazzjoni liċ-ċittadini, lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi jew lill-partijiet ikkonċernati rilevanti l-oħra meta jintroduċu rekwiżiti ġodda jew jemendaw dawk eżistenti b'tali mod li jillimitaw l-aċċess għal professjonijiet regolati, jew l-eżerċitar tagħhom. L-Istati Membri jenħtieġ li jwettqu konsultazzjoni pubblika usa' li tinvolvi l-partijiet ikkonċernati kollha u jagħtuhom l-opportunità jesprimu l-fehmiet tagħhom sabiex tinġabar evidenza adegwata meħtieġa biex jitfasslu r-riformi tas-servizzi professjonali, speċjalment f'każ ta' riformi b'impatt akbar.

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(21a)  Barra minn hekk, meta jkunu qed jagħmlu l-valutazzjonijiet tagħhom tan-nondiskriminazzjoni, tal-ġustifikazzjoni u tal-proporzjonalità, l-Istati Membri jenħtieġ ukoll li jagħtu kunsiderazzjoni sħiħa għad-drittijiet tal-aċċess taċ-ċittadini għall-ġustizzja, kif garantit skont l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri jridu jiżguraw protezzjoni legali effettiva fl-oqsma koperti mid-dritt tal-Unjoni. Konsegwentament il-qrati nazzjonali jenħtieġ li jkunu kapaċi jevalwaw il-proporzjonalità tad-dispożizzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, sabiex jiġi żgurat, għal kull persuna fiżika jew ġuridika, id-dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv kontra restrizzjonijiet għal-libertà professjonali, il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi. Huma l-qrati nazzjonali li jridu jiddeterminaw jekk ir-restrizzjonijiet imorrux lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu l-objettivi fil-mira, filwaqt li jitqiesu r-regolamentazzjonijiet fis-seħħ kollha u r-raġunijiet għar-regolamentazzjoni invokati minn Stat Membru.

Ġustifikazzjoni

Ir-rieżami ġudizzjarju huwa essenzjali għall-funzjonament tat-test tal-proporzjonalità, u jippermetti li ċ-ċittadini u l-kumpaniji jibbenefikaw mid-drittijiet tagħhom, speċjalment fid-dawl tad-durata globali eċċessiva tal-proċedimenti ta' ksur.

Emenda    28

Proposta għal direttiva

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22) Biex jiġi ffaċilitat l-iskambju tal-aħjar prattiki, kull Stat Membru jenħtieġ li jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti biex jaqsmu l-informazzjoni adegwata u aġġornata b'mod regolari ma' Stati Membri oħra dwar ir-regolamentazzjoni tal-professjonijiet.

(22)  Għall-fini tal-iskambju tal-aħjar prattiki, l-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu l-miżuri neċessarji biex iħeġġu l-kondiviżjoni ta' informazzjoni adegwata u aġġornata b'mod regolari ma' Stati Membri oħra dwar ir-regolamentazzjoni tal-professjonijiet, kif ukoll dwar l-effetti ta' tali regolamentazzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tiffaċilita dak l-iskambju tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri.

Emenda    29

Proposta għal direttiva

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  Sabiex tiżdied it-trasparenza u jiġu promossi l-valutazzjonijiet tal-proporzjonalità bbażati fuq kriterji komparabbli, huwa importanti li l-informazzjoni ppreżentata mill-Istati Membri tkun aċċessibbli faċilment fil-bażi tad-dejta tal-professjonijiet regolati sabiex dan jippermetti lill-partijiet interessati kollha jressqu l-kummenti.

(23)  Sabiex tiżdied it-trasparenza u jiġu promossi l-valutazzjonijiet tal-proporzjonalità bbażati fuq kriterji komparabbli, ir-raġunijiet li l-Istati Membri jippreżentaw biex id-dispożizzjonijiet jitqiesu nondiskriminatorji, ġustifikati u proporzjonati jenħtieġ li jkunu aċċessibbli faċilment fil-bażi tad-data tal-professjonijiet regolati sabiex Stati Membri oħrajn ikunu jistgħu jressqu l-osservazzjonijiet tagħhom lill-Kummissjoni. Dawn l-osservazzjonijiet jenħtieġ li jiġu kkunsidrati kif xieraq mill-Kummissjoni fir-rapport ta' sinteżi tagħha, prodott skont id-Direttiva 2005/36/KE.

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24)  Peress li l-objettivi ta' din id-Direttiva, jiġifieri t-tneħħija ta' restrizzjonijiet sproporzjonati fuq l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu pjuttost, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif ipprovdut f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dawn l-objettivi,

(24)  Peress li l-objettivi ta' din id-Direttiva, jiġifieri t-tneħħija ta' restrizzjonijiet sproporzjonati fuq l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu pjuttost, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni, u skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif ipprovdut f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-objettivi,

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 1

Artikolu 1

Suġġett

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar qafas komuni għat-twettiq ta' valutazzjonijiet tal-proporzjonalità qabel l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jillimitaw l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati, jew l-emendar ta' dawk eżistenti, bl-għan li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar qafas komuni għat-twettiq ta' valutazzjonijiet tal-proporzjonalità qabel l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda, jew l-emendar ta' dawk eżistenti, li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, bl-għan li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern, filwaqt li jiġu żgurati l-kwalità għolja tas-servizzi professjonali pprovduti, u livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda    32

Proposta għal direttiva

Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 2

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Kamp ta' applikazzjoni

1.  Din id-Direttiva għandha tapplika għar-rekwiżiti taħt is-sistemi legali tal-Istati Membri li jirrestrinġu l-aċċess għal professjoni regolata jew it-twettiq tagħha, jew wieħed mill-modi tat-twettiq tagħha, inkluż l-użu ta' titoli professjonali u l-attivitajiet professjonali permessi skont dan it-titolu, li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE.

1.  Din id-Direttiva għandha tapplika għar-rekwiżiti taħt is-sistemi legali tal-Istati Membri li jirrestrinġu l-aċċess għal professjoni regolata jew it-twettiq tagħha, jew wieħed mill-modi tat-twettiq tagħha, inkluż l-użu ta' titoli professjonali u l-attivitajiet professjonali permessi skont dan it-titolu, li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE.

2.  Fejn arranġamenti speċifiċi dwar ir-regolamentazzjoni ta' professjoni partikolari huma stabbiliti f'att separat tal-Unjoni, id-dispożizzjonijiet korrispondenti ta' din id-Direttiva m'għandhomx japplikaw.

2.  Meta rekwiżiti speċifiċi marbuta mar-regolamentazzjoni ta' professjoni partikolari ikunu stabbiliti f'att legali separat tal-Unjoni, id-dispożizzjonijiet korrispondenti ta' din id-Direttiva m'għandhomx japplikaw.

Emenda    33

Proposta għal direttiva

Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 3

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE. Barra minn hekk, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

Għall-fini ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE. Barra minn hekk, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) "titolu professjonali protett" tfisser forma ta' regolamentazzjoni ta' professjoni fejn l-użu tat-titolu f'attività professjonali jew grupp ta' attivitajiet professjonali huwa soġġett għal kwalifika professjonali partikolari fil-qasam rilevanti bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi, jew direttament , jew inkella indirettament, u fejn l-użu mhux xieraq ta' dan it-titolu huwa soġġett għal sanzjonijiet jew miżuri oħra.

(a) "titolu professjonali protett" tfisser forma ta' regolamentazzjoni ta' professjoni fejn l-użu tat-titolu f'attività professjonali jew grupp ta' attivitajiet professjonali huwa soġġett għal kwalifika professjonali partikolari fil-qasam rilevanti bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi, jew direttament , jew inkella indirettament, u fejn l-użu mhux xieraq ta' dan it-titolu huwa soġġett għal penali jew miżuri oħra.

(b)  "attivitajiet riżervati" tfisser forma ta' regolamentazzjoni ta' professjoni fejn l-aċċess għal attività professjonali jew grupp ta' attivitajiet professjonali huwa riżervat, b'mod dirett jew indirett, permezz ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolamentari jew amministrattivi għal membri ta' professjoni regolata, inkluż meta l-attività hija maqsuma ma' professjonijiet regolati oħrajn.

(b)  "attivitajiet riżervati" tfisser forma ta' regolamentazzjoni ta' professjoni fejn l-aċċess għal attività professjonali jew grupp ta' attivitajiet professjonali huwa riżervat, b'mod dirett jew indirett, permezz ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolamentari jew amministrattivi għal membri ta' professjoni regolata, li jkollhom kwalifika professjonali partikolari, inkluż meta l-attività hija maqsuma ma' professjonijiet regolati oħrajn.

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 4

Artikolu 4

Valutazzjoni ex ante ta' miżuri ġodda

Valutazzjoni ex ante ta' miżuri ġodda u monitoraġġ

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li qabel l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew l' emendar ta' dawk eżistenti, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti jwettqu valutazzjoni tal-proporzjonalità tagħhom skont ir-regoli stabbiliti f'din id-Direttiva.

1.  L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzjoni f'konformità mar-regoli stabbiliti f'din id-Direttiva qabel jintroduċu dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda, jew jemendaw dawk eżistenti, li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom.

 

1a.  Il-livell ta' valutazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun proporzjonat man-natura, il-kontenut u l-impatt tad-dispożizzjoni li tkun qed tiġi introdotta, fid-dawl tar-regoli speċifiċi li jirregolaw il-professjoni kkonċernata.

2.  Kwalunkwe dispożizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni dettaljata li tippermetti evalwazzjoni tal-konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità.

2.  Kwalunkwe rekwiżit imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun akkumpanjat minn dikjarazzjoni dettaljata li tippermetti evalwazzjoni tal-konformità mal-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni u ta' proporzjonalità.

3.  Ir-raġunijiet biex jitqies li dispożizzjoni hija ġġustifikata, meħtieġa u proporzjonata għandhom jiġu sostanzjati b'evidenza kwalitattiva u, fejn ikun possibbli, kwantitattiva.

3.  Ir-raġunijiet biex jitqies li dispożizzjoni hija nondiskriminatorja, iġġustifikata u proporzjonata għandhom jiġu sostanzjati b'evidenza kwalitattiva u, fejn ikun possibbli, kwantitattiva.

 

3a.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 titwettaq b'mod oġġettiv u indipendenti.

4.  L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw il-proporzjonalità tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi li jillimitaw l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom fuq bażi regolari u bi frekwenza xierqa għar-regolamentazzjoni kkonċernata, b'kunsiderazzjoni dovuta għal kull żvilupp li jkun seħħ mill-adozzjoni tal-miżura kkonċernata 'l hawn.

4.  L-Istati Membri għandhom, bi frekwenza adegwata għar-regolamentazzjoni kkonċernata, jimmonitorjaw il-konformità tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi essenzjali li jillimitaw l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom mal-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni u proporzjonalità, b'kunsiderazzjoni dovuta għal kwalunkwe żvilupp li jkun seħħ mill-adozzjoni tad-dispożizzjonijiet ikkonċernati 'l hawn.

5.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-valutazzjoni tal-proporzjonalità msemmija fil-paragrafu 1 titwettaq b'mod oġġettiv u indipendenti inkluż permezz tal-involviment ta' korpi ta' skrutinju indipendenti.

5.  Fir-rigward tar-regolamentazzjoni tal-professjonijiet tal-kura tas-saħħa, li għandhom implikazzjonijiet fuq is-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti, l-Istati Membri għandhom jingħataw marġni ta' diskrezzjoni li tkun biżżejjed biex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom iqisu l-acquis communautaire, b'mod partikolari fir-rigward tan-natura speċifika tal-professjonijiet li jipprovdu servizzi tal-kura tas-saħħa, kif rikonoxxut mil-leġiżlatur Ewropew u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Emenda    35

Proposta għal direttiva

Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 4a

 

Nondiskriminazzjoni

 

Meta jintroduċu dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda, jew jemendaw dawk eżistenti, li jillimitaw l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk id-dispożizzjonijiet ma jkunux la direttament u lanqas indirettament diskriminatorji abbażi tan-nazzjonalità jew ir-residenza.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-Kawża C-55/94 Gebhard, l-ewwel pass fil-valutazzjoni ta' miżura nazzjonali huwa li jiġi vverifikat jekk hijiex nondiskriminatorja. Dan l-obbligu huwa rifless ukoll fl-Artikolu 59(3) tad-Direttiva 2005/36/KE.

Emenda    36

Proposta għal direttiva

Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 5

Artikolu 5

Ġustifikazzjoni għall-objettivi ta' interess pubbliku

Ġustifikazzjoni abbażi ta' objettivi ta' interess pubbliku

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi li jillimitaw l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati li jkunu beħsiebhom jintroduċu u l-emendi li jkunu beħsiebhom jagħmlu għad-dispożizzjonijiet eżistenti huma ġustifikati minn objettivi ta' interess pubbliku.

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi li jillimitaw l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, li jkunu beħsiebhom jintroduċu u l-emendi li jagħmlu għad-dispożizzjonijiet eżistenti, ikunu ġustifikati minn objettivi ta' interess pubbliku.

2.  L-awtoritajiet kompetenti rilevanti għandhom jikkunsidraw b'mod partikolari jekk dawn id-dispożizzjonijiet humiex oġġettivament ġustifikati abbażi tal-ordni pubbliku, tas-sigurtà pubblika jew tas-saħħa pubblika, jew minn raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku, bħall-preservazzjoni tal-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-sigurtà soċjali, il-protezzjoni tal-konsumaturi, ir-riċevituri ta' servizzi u l-ħaddiema, is-salvagwardja tal-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, l-ekwità fi tranżazzjonijiet kummerċjali, il-ġlieda kontra l-frodi u l-prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, is-sigurtà fit-toroq, il-ħarsien tal-ambjent u l-ambjent urban, is-saħħa tal-annimali , il-proprjetà intellettwali, is-salvagwardja u l-konservazzjoni tal-wirt storiku u artistiku nazzjonali, l-objettivi ta' politika soċjali u l-objettivi ta' politika kulturali.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw b'mod partikolari jekk dawk id-dispożizzjonijiet humiex oġġettivament ġustifikati abbażi tal-ordni pubbliku, tas-sigurtà pubblika jew tas-saħħa pubblika, jew minn raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku bħal, pereżmpju, l-preservazzjoni tal-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-sigurtà soċjali; il-protezzjoni tal-konsumaturi, ir-riċevituri ta' servizzi u l-ħaddiema; is-salvagwardja tal-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; l-iżgurar ta' tranżazzjonijiet kummerċjali ġusti; il-ġlieda kontra l-frodi u l-prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, u s-salvagwardja tal-effettività tas-superviżjoni fiskali; is-sikurezza tat-trasport; il-garanzija tal-kwalità tax-xogħol artiġjanali; il-promozzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp; il-ħarsien tal-ambjent u tal-ambjent urban; is-saħħa tal-annimali; il-proprjetà intellettwali; u s-salvagwardja u l-konservazzjoni tal-wirt storiku u artistiku nazzjonali, l-objettivi ta' politika soċjali u l-objettivi ta' politika kulturali.

3.  Raġunijiet ta' natura purament ekonomika li għandhom għan jew effett essenzjalment protezzjonista jew raġunijiet purament amministrattivi ma għandhomx jikkostitwixxu raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku, li jiġġustifika restrizzjoni fuq l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħahom.

3.  Raġunijiet ta' natura purament ekonomika jew raġunijiet purament amministrattivi ma għandhomx jikkostitwixxu raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku, li jiġġustifikaw restrizzjoni fuq l-aċċess għal professjonijiet regolati jew fuq l-eżerċitar tagħhom.

 

3a.  L-Istati Membri għandu jkollhom marġni raġonevoli ta' diskrezzjoni biex jiddeterminaw il-livell ta' protezzjoni li huma jixtiequ jagħtu lill-objettivi ta' interess pubbliku, fil-limiti tal-proporzjonalità.

Emenda    37

Proposta għal direttiva

Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 6

Artikolu 6

Proporzjonalità

Proporzjonalità

1.  Qabel ma jiġu introdotti dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew l'emendar ta' dawk eżistenti, l-Istati Membri għandhom jivvalutaw jekk dawk id-dispożizzjonijiet humiex meħtieġa u xierqa sabiex jiggarantixxu l-ksib tal-objettiv imfittex u ma jmorrux lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb dak l-objettiv.

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi li jintroduċu li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, u l-emendi li jagħmlu tad-dispożizzjonijiet eżistenti, jkunu xierqa sabiex jiggarantixxu l-ksib tal-objettiv imfittex u ma jmorrux lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb dak l-objettiv.

 

1a.  B'mod partikolari, meta jevalwaw ir-regolamentazzjoni tal-professjonijiet tal-kura tas-saħħa, li għandha implikazzjonijiet għas-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti, l-Istati Membri għandhom jikkunsuidraw l-acquis communautaire, b'mod partikolari fir-rigward tan-natura speċifika tal-professjonijiet li jipprovdu servizzi tal-kura tas-saħħa, kif rikonoxxut mil-leġiżlatur Ewropew u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Fir-rigward tar-regolamentazzjoni ta' tali professjonijiet, l-Istati Membri għandu jkollhom marġni ta' diskrezzjoni li tkun biżżejjed biex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

2.  Meta jkunu qed jivvalutaw il-ħtieġa u l-proporzjonalità tad-dispożizzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti għandhom jikkunsidraw b'mod partikolari:

2.  Qabel ma jadottaw id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 1a, l-Istati Membri għandhom, fejn ikun rilevanti, iqisu:

(a)  in-natura tar-riskji relatati mal-objettivi ta' interess pubbliku segwiti, b'mod partikolari r-riskji għall-konsumaturi, għall-professjonisti jew partijiet terzi;

(a)  in-natura tar-riskji relatati mal-objettivi ta' interess pubbliku segwiti, b'mod partikolari r-riskji għar-riċevituri ta' servizz, inklużi l-konsumaturi, għall-professjonisti jew partijiet terzi;

(b)  l-adegwatezza tad-dispożizzjoni, jiġifieri fir-rigward tal-adegwatezza tagħha sabiex jinkiseb l-objettiv imfittex u jekk din verament tirriflettix dan l-objettiv b'mod koerenti u sistematiku u għaldaqstant, tindirizza r-riskji identifikati b'mod simili bħal f'attivitajiet komparabbli;

(b)  l-adegwatezza tad-dispożizzjoni, jiġifieri fir-rigward tal-adegwatezza tagħha sabiex jinkiseb l-objettiv imfittex u jekk din verament tirriflettix dan l-objettiv b'mod koerenti u sistematiku u għaldaqstant, tindirizza r-riskji identifikati b'mod simili bħal f'attivitajiet komparabbli;

(c)  il-ħtieġa tad-dispożizzjoni u b'mod partikolari jekk ir-regoli ta' natura speċifika jew iżjed ġenerali, bħal-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà tal-prodotti jew il-liġi tal-protezzjoni tal-konsumatur eżistenti, humiex biżżejjed biex jipproteġu l-objettiv segwit;

(c)  jekk ir-regoli ta' natura speċifika jew iżjed ġenerali, bħal dawk li jinsabu fil-liġi tas-sikurezza tal-prodotti jew fil-liġi tal-protezzjoni tal-konsumaturi, humiex biżżejjed biex jinkiseb l-objettiv segwit;

(d)  ir-rabta bejn il-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet koperti minn professjoni jew riżervati għaliha u l-kwalifika professjonali meħtieġa;

(d)  ir-rabta bejn il-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet koperti minn professjoni jew riżervati għaliha u l-kwalifika professjonali meħtieġa;

(e)  ir-rabta bejn il-kumplessità tal-kompiti u l-pussess meħtieġ ta' kwalifiki professjonali speċifiċi, b'mod partikolari fir-rigward tal-livell, in-natura u t-tul tat-taħriġ jew l-esperjenza meħtieġa, kif ukoll l-eżistenza ta' rotot differenti biex tinkiseb il-kwalifika professjonali;

(e)  ir-rabta bejn il-kumplessità tal-kompiti kkonċernati u l-ħtieġa li dawk li jwettquhom ikollhom kwalifiki professjonali speċifiċi, b'mod partikolari fir-rigward tal-livell, in-natura u t-tul tat-taħriġ jew l-esperjenza meħtieġa, kif ukoll l-eżistenza ta' rotot differenti biex tinkiseb il-kwalifika professjonali;

(f)  il-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet professjonali riżervati għal min ikollu kwalifika professjonali partikolari, jiġifieri jekk u għaliex l-attivitajiet riżervati għal ċerti professjonijiet jistgħu jew ma jistgħux ikunu kondiviżi ma' professjonijiet oħra;

(f)  jekk u għaliex l-attivitajiet riżervati għal ċerti professjonijiet jistgħu jew ma jistgħux ikunu kondiviżi ma' professjonijiet oħra;

(g)  il-grad ta' awtonomija fl-eżerċitar ta' professjoni regolata u l-impatt tal-arranġamenti organizzattivi u superviżorji fuq il-kisba tal-objettiv segwit, b'mod partikolari meta l-attivitajiet relatati ma' professjoni regolata jkunu mwettqa taħt il-kontroll u r-responsabbiltà ta' professjonist kwalifikat kif suppost;

(g)  il-grad ta' awtonomija fl-eżerċitar ta' professjoni regolata u l-impatt tal-arranġamenti organizzattivi u superviżorji fuq il-kisba tal-objettiv segwit, b'mod partikolari meta l-attivitajiet relatati ma' professjoni regolata jkunu mwettqa taħt il-kontroll u r-responsabbiltà ta' professjonist kwalifikat kif suppost;

(h)  l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi li jistgħu jnaqqsu l-assimetrija tal-informazzjoni bejn il-professjonisti u l-konsumaturi;

(h)  l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi li jistgħu jnaqqsu jew iżidu l-assimetrija tal-informazzjoni bejn il-professjonisti u l-konsumaturi;

(i)  l-impatt ekonomiku tal-miżura, b'attenzjoni partikolari għall-grad ta' kompetizzjoni fis-suq u l-kwalità tas-servizz ipprovdut, kif ukoll l-impatt fuq il-moviment liberu tal-persuni u s-servizzi fi ħdan l-Unjoni;

(i)  l-impatt fuq il-moviment liberu tal-persuni u s-servizzi fi ħdan l-Unjoni, fuq l-għażla tal-konsumaturi u fuq il-kwalità tas-servizz ipprovdut;

(j)  il-possibilità li jintużaw mezzi inqas restrittivi sabiex jintlaħaq l-objettiv ta' interess pubbliku;

(j)  il-possibilità li jintużaw mezzi inqas restrittivi sabiex jintlaħaq l-objettiv ta' interess pubbliku;

(k)  l-effett kumulattiv tar-restrizzjonijiet għall-aċċess għal professjoni u l-eżerċitar tagħha, u b'mod partikolari kif kull wieħed minn dawk ir-rekwiżiti jikkontribwixxi għal objettiv ta' interess pubbliku u jekk huwiex neċessarju sabiex dan jintlaħaq.

(k)  l-effett tad-dispożizzjonijiet ġodda jew emendati, meta kkombinati ma' dispożizzjonijiet oħra li jirrestrinġu l-aċċess għal professjoni jew l-eżerċitar tagħha, u b'mod partikolari kif kull wieħed minn dawk ir-rekwiżiti jikkontribwixxi għal objettiv ta' interess pubbliku u jekk huwiex neċessarju sabiex dan jintlaħaq.

 

Meta l-Istati Membri jikkunsidraw, fid-dawl tar-rekwiżiti għal professjoni regolata partikolari, li kwalunkwe kriterju partikolari mhuwiex rilevanti għall-valutazzjoni, huma għandhom jiġġustifikaw debitament id-deċiżjoni tagħhom meta jinnotifikaw lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 9(1).

3.  Għall-finijiet tal-paragrafu 2(j), fejn il-miżuri jkunu ġustifikati bil-protezzjoni tal-konsumatur u fejn ir-riskji identifikati huma limitati għar-relazzjoni bejn il-professjonist u l-konsumatur mingħajr ma jaffettwaw b'mod negattiv partijiet terzi, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti għandhom jevalwaw b'mod partikolari jekk l-objettiv jistax jintlaħaq permezz ta' titolu professjonali protett mingħajr ma jirriżervaw l-attivitajiet.

3.  Għall-finijiet tal-paragrafu 2(j), meta l-miżuri jkunu ġustifikati biss minħabba l-protezzjoni tal-konsumaturi u meta r-riskji identifikati jkunu limitati għar-relazzjoni bejn il-professjonist u l-konsumatur, u għaldaqstant ma jkunux jaffettwaw b'mod negattiv lil partijiet terzi, l-Istati Membri għandhom jevalwaw b'mod partikolari jekk l-objettiv jistax jintlaħaq b'mezzi inqas restrittivi mir-riżervazzjoni tal-attivitajiet.

4.  Għall-finijiet tal-paragrafu 2(k), l-awtoritajiet kompetenti rilevanti għandhom jevalwaw b'mod partikolari l-effett kumulattiv tal-impożizzjoni ta' kull wieħed minn dawn ir-rekwiżiti:

4.  Għall-finijiet tal-paragrafu 2(k), l-Istati Membri għandhom jevalwaw l-effetti probabbli tad-dispożizzjonijiet il-ġodda jew emendati, meta kkombinati ma' kwalunkwe wieħed minn dawn ir-rekwiżiti li ġejjin li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, fid-dawl tal-fatt li tali effetti jistgħu jkunu kemm pożittivi kif ukoll negattivi:

(a)  attivitajiet riżervati, li jeżistu flimkien mat-titolu professjonali protett;

(a)  attivitajiet riżervati, titolu professjonali protett, jew kwalunkwe forma oħra ta' regolamentazzjoni skont it-tifsira tal-punt a tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2005/36/KE;

(b)  rekwiżiti għal żvilupp professjonali kontinwu;

(b)  rekwiżiti obbligatorji għal żvilupp professjonali kontinwu;

(c)   regoli relatati mal-organizzazzjoni tal-professjoni, l-etika professjonali u s-superviżjoni;

(c)   regoli relatati mal-organizzazzjoni tal-professjoni, l-etika professjonali u s-superviżjoni;

(d)  sħubija obbligatorja ma' kamra, skemi ta' reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni, b'mod partikolari fejn dawk ir-rekwiżiti jimplikaw il-pussess ta' kwalifika professjonali partikolari;

(d)  sħubija obbligatorja ma' kamra, skemi ta' reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni, b'mod partikolari fejn dawk ir-rekwiżiti jimplikaw il-pussess ta' kwalifika professjonali partikolari;

(e)  restrizzjonijiet kwantitattivi, b'mod partikolari r-rekwiżiti li jillimitaw l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet għall-prattika, jew li jiffissaw numru minimu jew massimu ta' impjegati, maniġers jew rappreżentanti li għandhom kwalifiki professjonali partikulari;

(e)  restrizzjonijiet kwantitattivi, b'mod partikolari r-rekwiżiti li jillimitaw l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet għall-prattika, jew li jiffissaw numru minimu jew massimu ta' impjegati, maniġers jew rappreżentanti li għandhom kwalifiki professjonali partikulari;

(f)  rekwiżiti ta' forma legali speċifika jew rekwiżiti relatati mal-parteċipazzjoni azzjonarja jew il-ġestjoni ta' kumpanija, sa fejn dawn ir-rekwiżiti huma marbuta direttament mal-eżerċitar tal-professjoni regolata;

(f)  rekwiżiti ta' forma legali speċifika jew rekwiżiti relatati mal-parteċipazzjoni azzjonarja jew il-ġestjoni ta' kumpanija, sa fejn dawn ir-rekwiżiti huma marbuta direttament mal-eżerċitar tal-professjoni regolata;

(g)  restrizzjonijiet territorjali, b'mod partikolari fejn il-professjoni hija regolata f'partijiet tat-territorju ta' Stat Membru b'mod differenti;

(g)  restrizzjonijiet territorjali, inkluż meta l-professjoni hija regolata f'partijiet tat-territorju ta' Stat Membru b'mod li jkun differenti mill-mod kif hija regolata f'partijiet oħrajn;

(h)  rekwiżiti li jirrestrinġu l-eżerċitar ta' professjoni regolata b'mod konġunt jew bi sħab, kif ukoll regoli ta' inkompatibbiltà;

(h)  rekwiżiti li jirrestrinġu l-eżerċitar ta' professjoni regolata b'mod konġunt jew bi sħab, kif ukoll regoli ta' inkompatibbiltà;

(i)  rekwiżiti li jikkonċernaw il-kopertura tal-assigurazzjoni jew mezzi oħra ta' protezzjoni personali jew kollettiva li jirrigwardaw ir-responsabbiltà professjonali;

(i)  rekwiżiti li jikkonċernaw il-kopertura tal-assigurazzjoni jew mezzi oħra ta' protezzjoni personali jew kollettiva li jirrigwardaw ir-responsabbiltà professjonali;

(j)  rekwiżiti ta' għarfien tal-lingwa, sal-punt meħtieġ biex tiġi prattikata l-professjoni;

(j)  rekwiżiti ta' għarfien tal-lingwa, sal-punt meħtieġ biex tiġi prattikata l-professjoni;

 

(ja)  rekwiżiti tariffarji fissi minimi u/jew massimi;

 

(jb)   rekwiżiti dwar ir-reklamar.

 

4a.  Meta d-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 4 jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni tal-professjonijiet tal-kura tas-saħħa u jkollhom implikazzjonijiet fuq is-sikurezza tal-pazjenti, l-Istati Membri għandhom iqisu l-objettiv li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

 

4b.  L-Istati Membri, barra minn hekk, għandhom jiżguraw konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità ta' rekwiżiti speċifiċi relatati mal-forniment transkonfinali ta' servizzi, previst skont it-Titolu II tad-Direttiva 2005/36/KE, inklużi:

 

(a)  reġistrazzjoni temporanja awtomatika jew sħubija pro forma f'korp jew organizzazzjoni professjonali, imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2005/36/KE, karta professjonali jew kwalunkwe rekwiżit ekwivalenti ieħor;

 

(b)  dikjarazzjoni li trid issir bil-quddiem, skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2005/36/KE, dokumenti, meħtieġa skont l-Artikolu 7(2) tad-Direttiva 2005/36/KE jew kwalunkwe rekwiżit ekwivalenti ieħor;

 

(c)  ir-rekwiżit tal-ħlas ta' miżata jew kwalunkwe imposta relatata ma' formalitajiet amministrattivi, li l-fornitur iġarrab.

Emenda    38

Proposta għal direttiva

Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 7

Artikolu 7

Informazzjoni u involviment tal-partijiet ikkonċernati

Informazzjoni u involviment tal-partijiet ikkonċernati

L-Istati Membri għandhom, b'mezzi xierqa, jinformaw liċ-ċittadini, lil dawk li jirċievu servizz, lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti oħra minbarra l-membri tal-professjoni qabel ma jintroduċu dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew jemendaw dawk eżistenti, u jagħtuhom l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom.

1.   L-Istati Membri għandhom, b'mezzi xierqa, jinformaw liċ-ċittadini, lir-riċevituri ta' servizz, lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi, lis-sħab soċjali u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn, inklużi l-membri tal-professjoni qabel ma jintroduċu dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda, jew jemendaw dawk eżistenti, li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati, jew l-eżerċitar tagħhom.

 

2.   L-Istati Membri għandhom iwettqu konsultazzjonijiet pubbliċi biex jinvolvu b'mod xieraq lill-partijiet ikkonċernati kollha u jagħtuhom l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom.

Emenda    39

Proposta għal direttiva

Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 7a

 

Rieżami ġudizzjarju

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fid-dritt nazzjonali jkun hemm disponibbli rieżami ġudizzjarju fir-rigward tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini u n-negozji se jibbenefikaw bis-sħiħ minn regoli adegwati u proporzjonati, jixraq li jiġi previst li r-regoli l-ġodda li jiġu adottati jridu jkunu suġġetti għal rieżami ġudizzjarju, filwaqt li l-imħallef nazzjonali, fdat bl-applikazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità, se jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-informazzjoni neċessarja kollha dwar ir-raġunijiet għall-adozzjoni tar-regolament il-ġdid.

Emenda    40

Proposta għal direttiva

Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 8

Artikolu 8

L-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti

Skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri

1.  Għall-finijiet tal-applikazzjoni effiċjenti ta' din id-Direttiva, qabel ma jiġu introdotti dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew li jemendaw dawk eżistenti, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-iskambju ta' informazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri oħra dwar kwistjonijiet koperti minn din id-Direttiva, bħall-mod partikolari li jirregolaw professjoni jew l-effetti tar-regolamentazzjoni identifikata f'setturi ta' attivitajiet simili, fuq bażi regolari, jew, fejn xieraq, fuq bażi ad hoc.

1.  Għall-finijiet tal-applikazzjoni effiċjenti ta' din id-Direttiva, qabel ma jintroduċu dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew jemendaw dawk eżistenti, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jinkoraġġixxu l-iskambju ta' informazzjoni ma' Stati Membri oħra dwar kwistjonijiet koperti minn din id-Direttiva, bħall-mod partikolari kif jirregolaw professjoni jew l-effetti tar-regolamentazzjoni identifikata f'setturi ta' attivitajiet simili, fuq bażi regolari, jew, fejn xieraq, fuq bażi ad hoc.

2.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-awtoritajiet kompetenti responsabbli għat-trażmissjoni u l-wasla ta' informazzjoni għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-paragrafu 1.

2.  L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-awtoritajiet rilevanti responsabbli għat-trażmissjoni u l-wasla ta' informazzjoni għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-paragrafu 1.

Emenda    41

Proposta għal direttiva

Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 9

Artikolu 9

Trasparenza

Trasparenza

1.  Ir-raġunijiet biex jitqies li d-dispożizzjonijiet, valutati skont din id-Direttiva, huma ġustifikati, neċessarji u proporzjonati, u li huma kkomunikati lill-Kummissjoni skont il-paragrafi 5 u 6 tal-Artikolu 59 tad-Direttiva 2005/36/KE, għandhom jiġu reġistrati mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti fil-bażi tad-dejta tal-professjonijiet regolati, imsemmija fl-Artikolu 59(1) tad-Direttiva 2005/36/KE u wara jiġu pubblikati mill-Kummissjoni.

1.  Ir-raġunijiet biex jitqies li d-dispożizzjonijiet, valutati skont din id-Direttiva, huma nondiskriminatorji, ġustifikati u proporzjonati, u li jridu jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 59(5) tad-Direttiva 2005/36/KE, għandhom jiġu reġistrati mill-Istati Membri fil-bażi tad-data tal-professjonijiet regolati, imsemmija fl-Artikolu 59(1) tad-Direttiva 2005/36/KE u jiġu pubblikati mill-Kummissjoni.

2.  L-Istati Membri u partijiet interessati oħra jistgħu jissottomettu kummenti lill-Kummissjoni jew lill-Istat Membru li jkun innotifika d-dispożizzjonijiet.

2.  L-Istati Membri u partijiet interessati oħra jistgħu jissottomettu osservazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar id-dispożizzjonijiet u r-raġunijiet għalfejn jikkunsidraw li huma nondiskriminatorji, ġustifikati u proporzjonati. Dawn l-osservazzjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati debitament mill-Kummissjoni fir-rapport ta' sinteżi tagħha prodott skont l-Artikolu 59(8) tad-Direttiva 2005/36/KE.

Emenda    42

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn . Dawn għandhom jgħaddu t-test ta' dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn 12-il xahar wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jgħaddu t-test ta' dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni minnufih.

(1)

ĠU C 288, 31.8.2017, p. 43.


NOTA SPJEGATTIVA

I. Introduzzjoni

Il-prinċipju tal-proporzjonalità ġie rikonoxxut bħala prinċipju fundamentali tad-dritt tal-UE kemm mit-Trattati kif ukoll mill-QtĠ li taw definizzjoni tal-kriterji konkreti għall-applikazzjoni tiegħu. B'hekk, ma hemm l-ebda dubju li kwalunkwe regolamentazzjoni professjonali jenħtieġ li tkun proporzjonata u adatta għall-iskop tagħha.

Fl-2013, id-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali wkoll approvat dan il-prinċipju, billi bdiet tirrikjedi li l-awtoritajiet nazzjonali jivvalutaw il-proporzjonalità tar-regolamentazzjoni eżistenti tagħhom u jippreżentaw l-informazzjoni rilevanti lill-Kummissjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni u t-tibdiliet li ġew issuġġeriti fir-rigward tagħha mir-Rapporteur jenħtieġ li jitqiesu f'dan il-kuntest. Il-Kummissjoni għandha l-għan li tistabbilixxi qafas komuni għat-twetttiq tat-testijiet tal-proporzjonalità għal meta tiġi introdotta regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet, sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet nazzjonali fl-Istati Membri kollha jivvalutaw il-proporzjonalità tar-regolamentazzjoni tagħhom b'effiċjenza ugwali.

Ir-Rapporteur jilqa' dawn l-isforzi favur l-approfondiment tas-Suq Uniku għas-servizzi, u jqis li l-proposta jenħtieġ li ma tkunx strument ta' "de"-regolamentazzjoni biss. Il-valur miżjud tar-regolamentazzjoni professjonali jenħtieġ li jiġi rikonoxxut u jenħtieġ li ssir enfasi fuq il-fatt li r-regolamentazzjoni intelliġenti tista' ssaħħaħ it-tkabbir ekonomiku fl-Istati Membri u fl-UE kollha kemm hi.

Ir-rapporteur, għalhekk, jemmen li jrid isir bosta titjib fil-proposta tal-Kummissjoni sabiex jiġi żgurat li din issir għodda għal regolamentazzjoni intelliġenti fil-kuntest tas-suq intern għas-servizzi.

II. Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

1. Ir-rikonoxximent tal-istatus speċifiku ta' servizzi tal-kura tas-saħħa u l-iżgurar tal-ogħla livell ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fir-regolamentazzjoni tal-professjonijiet

Ir-Rapporteur jemmen li huwa importanti li s-settur tas-saħħa u l-kwalità għolja tas-servizzi tal-kura tas-saħħa jiġu protetti fl-interess taċ-ċittadini tal-UE, mingħajr ma fl-istess ħin issir ħsara lis-suq intern. Għalhekk, ir-Rapporteur jipproponi li jinħoloq status speċifiku għall-professjonijiet tal-kura tas-saħħa, li jiżgura "l-protezzjoni" tagħhom fi ħdan il-prinċipju ta' proporzjonalità.

2. Indirizzar tal-prattiki ta' regolamentazzjoni żejda

Peress li għadd ta' attivitajiet professjonali diġà huma armonizzati fil-livell tal-UE, l-Istati Membri ta' sikwit jimponu rekwiżiti bla bżonn li mhumiex previsti mil-leġiżlazzjoni rilevantyi tal-UE. Ir-Rapporteur jipproponi li l-prattiki ta' regolamentazzjoni żejda jiġu indirizzati b'mod espliċitu meta r-regoli tal-UE dwar il-professjonijiet regolati jintużaw bħala skuża biex jiġu imposti piżijiet mhux ġustifikati fuq iċ-ċittadini u n-negozji.

3. Definizzjoni ta' marġni ta' diskrezzjoni raġonevoli għall-Istati Membri fir-rigward tal-awtonomija istituzzjonali u proċedurali tagħhom

Filwaqt li r-regolamentazzjoni professjonali hija kompetenza kondiviża skont l-Artikoli 4, 46, 53(1) u 62 tat-TFUE, importanti li jiġi definit marġni ta' diskrezzjoni raġonevoli tal-Istati Membri għal meta jagħmlu għażliet regolatorji. Ir-Rapporteur għalhekk jipproponi li jitneħħa l-obbligu li jiġi kkonsultat korp ta' skrutinju indipendenti, li jista' jinvolvi spejjeż addizzjonali importanti meta jkollhom jitwaqqfu korpi ġodda. Minflok, qed jiġi ċċarat li huma l-Istati Membri li jridu jiddeċiedu jekk jagħżlux li jitolbu l-opinjoni ta' korp indipendenti.

Fir-rigward tal-awtonomija proċedurali, ir-Rapporteur jipproponi li jitħalla marġni ta' diskrezzjoni raġonevoli għall-Istati Membri, filwaqt li jissuġġerixxi li jenħtieġ li ma jkunux meħtieġa materjali jew studji speċifiċi. Jenħtieġ li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ikunu jistgħu jiġbru evidenza bi kwalunkwe mezz (seduti ta' smigħ, konsultazzjonijiet, eċċ.). Madankollu, skont il-ġurisprudenza tal-QtĠ, l-Istati Membri jenħtieġ li jipprovdu evidenza dettaljata (Kawża C-148/15).

4. Nondiskriminazzjoni

Filwaqt li l-konformità mal-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni abażi tan-nazzjonalità jew tar-residenza hija meħtieġa minn ġurisprudenza stabbilita sew u mill-Artikolu 59 tad-Direttiva 2005/36/KE, il-proposta inizjali tal-Kummissjoni ma jagħmilx referenza għaliha. Għalhekk, ir-Rapporteur jipproponi li tiġi inkluża bħala pass addizzjonali tal-valutazzjoni, meħud mill-awtoritajiet nazzjonali.

5. Ikkompletar tal-lista ta' raġunijiet prevalenti

Il-bidliet proposti fil-lista ta' raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali jirriflettu sempliċement il-ġurisprudenza tal-QtĠ. Ir-Rapporteur jipproponi li l-lista tiġi kkompletata b'żewġ raġunijiet addizzjonali, identifikati mill-QtĠ, jiġifieri l-garanzija tal-kwalità ta' xogħol artiġjanali, kif ukoll ir-riċerka u l-iżvilupp, fid-dawl tal-fatt li ċerti professjonijiet, bħal dawk tal-artiġjanat, tar-riċerkaturi u tal-għalliema jiġġeneraw valur miżjud importanti għas-soċjetà u għall-ekonomija tal-UE kollha kemm hi. Barra minn hekk, skont l-interess pubbliku li jrid jiġi protett u r-riskji relatati miegħu, ir-Rapporteur jemmen li huwa importanti li jiġi ċċarat li l-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri neċessarji u jsaħħu r-regolamentazzjoni tagħhom jekk ikun hemm riskju li qed jiżdied.

6. Kjarifika tal-kriterji tat-test tal-proporzjonalità

Bi qbil mal-ġurisprudenza stabbilita, l-Istati Membri jistgħu jimponu bosta rekwiżiti dwar l-aċċess għal ċerti professjonijiet, bħal sħubija f'organizzazzjonijiet professjonali, taħriġ kontinwu, eċċ., li jistgħu jkunu importanti biex jintlaħaq l-objettiv ta' interess pubbliku u jenħtieġ li jiġu aċċettati, ħlief jekk ikunu sproporzjonati. Għalhekk ir-Rapporteur jipproponi diversi kjarifiki li jindikaw fejn tali rekwiżiti jidhru li huma xierqa. Barra minn hekk, ir-Rapporteur jemmen li minkejja li l-progress teknoloġiku u xjentifiku jenħtieġ li jiġi promoss u li f'ħafna każijiet it-teknoloġiji rivoluzzjonarji jinvolvu l-immodernizzar ta' professjonijiet regolati biex jitnaqqas ir-riskju għall-konsumaturi, hemm każijiet fejn tali żviluppi jistgħu jirrikjedu taħriġ addizzjonali sabiex ikunu jistgħu jintużaw teknoloġiji ġodda. Barra minn hekk, ir-Rapporteur iqis li minflok ma wieħed jiffoka fuq l-impatt ekonomiku bħala kriterju fil-kuntest tal-valutazzjoni tal-proporzjonalità tal-miżuri, jenħtieġ li jinstab il-bilanċ bejn ir-restrizzjonijiet imposti fuq libertà fundamentali u l-objettiv ta' interess pubbliku. Fl-aħħar iżda mhux l-anqas, ir-Rapporteur jemmen li l-fornituri tas-servizzi ta' professjonijiet regolati diġà obbligati jissodisfaw standards ogħla ta' kwalità ta' indipendenza professjonali, edukazzjoni tul il-ħajja jew tagħlim tul il-ħajja. Għalhekk, dawn il-professjonijiet jenħtieġ li jkunu jistgħu jiddependu fuq miżuri purament proporzjonati mill-Istati Membri, fejn jipprovdu s-servizzi.

7. Sostenn liċ-ċittadini u lill-kumpaniji biex jinfurzaw id-drittijiet tagħhom permezz ta' rieżami ġudizzjarju

L-implimentazzjoni xierqa tal-inizjattiva tal-Kummissjoni tqajjem ċerti dubji, u mhuwiex ċar jekk tkunx meħtieġa azzjoni speċifika jekk parti interessata tikkontesta valutazzjoni jew dispożizzjoni speċifika. Għalhekk, ir-Rapporteur jipproponi li jiġi previst rieżami ġudizzjarju tar-rekwiżiti, li jirregolaw l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet, skont il-proċeduri nazzjonali.

8. Konsultazzjoni pubblika usa'

Ir-Rapporteur iqis li l-obbligu ta' informazzjoni, previst fil-proposta inizjali mhuwiex suffiċjenti u ma jpoġġix lil dawk kollha interessati, jiġifieri l-membri tal-professjoni, fuq bażi ugwali. Għalhekk, qed jiġi propost li l-partijiet interessati kollha jkunu infurmati b'mod ugwali u barra minn hekk, li tiġi introdotta l-possibbiltà ta' konsultazzjonijiet pubbliċi usa'. Il-konsultazzjonijiet pubbliċi huma element essenzjali għat-tfassil ta' politiki trasparenti bbażati fuq l-evidenza.

9. Kjarifika tal-objettiv tal-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri

Ir-Rapporteur jipproponi li jiġi ċċarat li l-għan waħdieni tal-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri dwar l-approċċi regolatorji tagħhom huwa li jkunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet infurmati, iżda dan ma jfissirx li approċċ regolatorju nazzjonali speċifiku jista' jew jenħtieġ li jiġi traspost awtomatikament fi Stat Membru ieħor. Għall-kuntrarju, l-Istati Membri jridu jiddeċiedu jekk jirregolawx jew le skont il-kuntest regolatorju tagħhom stess.

10. Trasparenza u rwol imsaħħaħ tal-Kummissjoni fiċ-ċentralizzazzjoni tal-informazzjoni

Ir-rapporteur jilqa' t-trasparenza msaħħa fil-proposta inizjali, iżda jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tingħata rwol ċentrali għar-riċeviment tal-osservazzjonijiet mill-awtoritajiet nazzjonali, sabiex jiġu evitati kunflitti bilaterali bla bżonn bejn l-Istati Membri.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (13.10.2017)

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet

(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Françoise Grossetête

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni tixtieq tistabbilixxi proċedura strutturata għal test tal-proporzjonalità li japplika għall-miżuri l-ġodda adottati mill-Istati Membri biex jinkwadraw il-professjonijiet regolati tagħhom.

Fid-dawl tal-missjoni ta' servizz pubbliku tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa, li l-karattru speċifiku tiegħu, fl-opinjoni tar-rapporteur, mhuwiex kopert minn dan l-abbozz ta' Direttiva, l-abbozz ta' opinjoni jipproponi l-esklużjoni tal-professjonijiet tas-saħħa mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan it-test.

L-opinjoni tirrikonoxxi l-għan tal-Kummissjoni u l-fatt li r-rekwiżit ta' proporzjonalità stipulat fl-Artikolu 59 tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali japplika wkoll għall-miżuri li jirrigwardaw il-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Madankollu, id-dispożizzjonijiet tad-direttiva msemmija huma meqjusa suffiċjenti u m'għandhomx jiġu kkumplikati aktar bl-introduzzjoni ta' test tal-proporzjonalità sistematiku u ex ante.

Ir-rapporteur hija konxja mid-diffikultajiet ta' xi Stati Membri fl-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità u tifhem l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tikkjarifika r-regoli. F'dan il-każ, madankollu, u fir-rigward tal-professjonisti tas-saħħa u l-ħtieġa tal-ħarsien tas-saħħa pubblika, hija tqis li l-proposti tal-Kummissjoni jkunu kumplessi wisq biex jiġu implimentati u huma burokratiċi żżejjed. M'għandhiex tiġi adottata leġiżlazzjoni orizzontali daqshekk restrittiva biex jiġu solvuti problemi speċifiċi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 7a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a)  Hemm bżonn jiġi żgurat ir-rispett sħiħ tar-responsabbiltajiet tal-Istati Membri, kif stabbiliti fl-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), fir-rigward tad-definizzjoni tal-politika tas-saħħa tagħhom, kif ukoll l-organizzazzjoni u l-għoti ta' servizzi tas-saħħa u tal-kura medika minn professjonijiet regolati, maħtura għal dak l-għan. Sabiex jinkiseb dan ir-riżultat, jenħtieġ li dawn il-professjonijiet regolati jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  L-oneru tal-prova ta' ġustifikazzjoni u ta' proporzjonalità jinsab fuq l-Istati Membri. Ir-raġunijiet għar-regolamentazzjoni invokati minn Stat Membru permezz ta' ġustifikazzjoni jenħtieġ għalhekk li jiġu akkumpanjati minn analiżi tal-adegwatezza u tal-proporzjonalità tal-miżura adottata mill-Istat u minn evidenza speċifika li tissostanzja l-argument tiegħu.

(9)  L-oneru tal-prova ta' ġustifikazzjoni u ta' proporzjonalità jinsab fuq l-Istati Membri. Ir-raġunijiet għar-regolamentazzjoni invokati minn Stat Membru permezz ta' ġustifikazzjoni jenħtieġ għalhekk li jiġu akkumpanjati minn analiżi tal-adegwatezza u tal-proporzjonalità tal-miżura adottata mill-Istat u minn evidenza speċifika li tissostanzja l-argument tiegħu. Jenħtieġ li dan ma jimpedixxix lill-Istati Membri milli jieħdu l-miżuri immedjati li jħossu li huma meħtieġa fil-qasam tal-kura tas-saħħa sabiex jipproteġu s-saħħa pubblika.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 12

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Fejn il-bidu u t-twettiq ta' ċerti attivitajiet ta' impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom jiddependu fuq il-konformità ma' ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-kwalifiki professjonali speċifiċi, stabbiliti direttament jew indirettament mill-Istati Membri, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li dawn id-dispożizzjonijiet huma ġġustifikati mill-objettivi ta' interess pubbliku, bħal dawk fi ħdan it-tifsira tat-Trattat, jiġifieri l-ordni pubbliku, is-sigurtà pubblika u s-saħħa pubblika jew minn raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali, rikonoxxuti bħala tali fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja. Huwa importanti li jiġi żgurat li l-objettivi ta' interess pubbliku jkunu identifikati b'mod xieraq sabiex tiġi ddeterminata l-intensità tar-regolamentazzjoni. Pereżempju, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri jenħtieġ li jgawdu minn marġni ta' diskrezzjoni biex jiddeċiedu dwar il-livell ta' protezzjoni li huma jixtiequ jagħtu lis-saħħa pubblika u l-mod li bih għandha tinkiseb dik il-protezzjoni. Huwa neċessarju wkoll li jiġi ċċarat li fost ir-raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali, rikonoxxuti mill-Qorti tal-Ġustizzja, hemm il-preservazzjoni tal-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-sigurtà soċjali; il-protezzjoni tal-konsumatur, tar-riċevituri ta' servizzi u tal-ħaddiema; is-salvagwardja tal-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; l-ekwità fi tranżazzjonijiet kummerċjali; il-ġlieda kontra l-frodi u l-prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa; is-sigurtà fit-toroq; il-protezzjoni tal-ambjent u tal-ambjent urban; is-saħħa tal-annimali; il-proprjetà intellettwali; is-salvagwardja u l-konservazzjoni tal-wirt storiku u artistiku nazzjonali, l-objettivi tal-politika soċjali u l-objettivi tal-politika kulturali. Skont ġurisprudenza stabbilita, raġunijiet purament ekonomiċi, li għandhom miri essenzjalment protezzjonisti, kif ukoll raġunijiet purament amministrattivi, bħat-twettiq ta' kontrolli jew il-ġbir ta' statistika, ma jistgħux jikkostitwixxu raġuni prevalenti ta' interess ġenerali.

(12)  Fejn il-bidu u t-twettiq ta' ċerti attivitajiet ta' impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom jiddependu fuq il-konformità ma' ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-kwalifiki professjonali speċifiċi, stabbiliti direttament jew indirettament mill-Istati Membri, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li dawn id-dispożizzjonijiet huma ġġustifikati mill-objettivi ta' interess pubbliku, bħal dawk fi ħdan it-tifsira tat-TFUE, jiġifieri l-ordni pubbliku, is-sigurtà pubblika u s-saħħa pubblika jew minn raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali, rikonoxxuti bħala tali fil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja. Fejn japplikaw dawn l-objettivi, ir-regolamentazzjoni tal-professjonijiet għandha titqies bħala salvagwardja neċessarja tal-interess pubbliku u mhux ostaklu għall-kompetizzjoni u l-moviment liberu. Huwa importanti li jiġi żgurat li l-objettivi ta' interess pubbliku jkunu identifikati b'mod xieraq sabiex tiġi ddeterminata l-intensità tar-regolamentazzjoni. Pereżempju, jeħtieġ li jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li s-saħħa u l-ħajja tal-persuni jokkupaw l-ewwel post fost il-beni u l-interessi protetti mit-TFUE. Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri jenħtieġ li jingħataw marġni ta' diskrezzjoni biex jiddeċiedu dwar il-livell ta' protezzjoni li huma jixtiequ jagħtu lis-saħħa pubblika u l-mod li bih għandha tinkiseb dik il-protezzjoni. Huwa neċessarju wkoll li jiġi ċċarat li fost ir-raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali, rikonoxxuti mill-Qorti tal-Ġustizzja, hemm il-preservazzjoni tal-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-sigurtà soċjali; il-protezzjoni tal-konsumatur, tal-benefiċjarji ta' servizzi, inklużi l-pazjenti, u tal-ħaddiema; is-salvagwardja tal-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; l-ekwità fi tranżazzjonijiet kummerċjali; il-ġlieda kontra l-frodi u l-prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa; is-sigurtà fit-toroq; il-protezzjoni tal-ambjent u tal-ambjent urban; is-saħħa tal-annimali; il-proprjetà intellettwali; is-salvagwardja u l-konservazzjoni tal-wirt storiku u artistiku nazzjonali, l-objettivi tal-politika soċjali u l-objettivi tal-politika kulturali. Skont ġurisprudenza stabbilita, raġunijiet purament ekonomiċi, li għandhom miri essenzjalment protezzjonisti, kif ukoll raġunijiet purament amministrattivi, bħat-twettiq ta' kontrolli jew il-ġbir ta' statistika, ma jistgħux jikkostitwixxu raġuni prevalenti ta' interess ġenerali.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12a)  Meta r-regolamentazzjoni tal-professjonijiet tkun ġustifikata mill-protezzjoni tas-saħħa pubblika, jenħtieġ li jitqiesu l-karatteristiċi speċjali tas-servizzi tas-saħħa. Is-servizzi tas-saħħa huma differenti ħafna minn servizzi oħrajn, u l-pazjenti huma differenti ħafna mill-benefiċjarji ta' servizzi oħrajn. Konsegwentement, jenħtieġ li wieħed jassumi li l-professjonijiet tas-saħħa huma tipikament soġġetti għar-regolamentazzjoni.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(12b)  Jenħtieġ li din id-Direttiva tara li, minn naħa, jintlaħaq bilanċ bejn l-objettivi ta' interess pubbliku u l-kwalità tas-servizzi u, min-naħa l-oħra, jitjieb l-aċċess għall-professjonijiet regolati u l-eżerċitar tagħhom, li huwa fl-interess tal-professjonisti nfushom. Huwa f'idejn l-Istati Membri li jiddeterminaw il-livell ta' protezzjoni li jixtiequ jagħtu lill-objettivi ta' interess pubbliku u l-mod proporzjonat li bih għandu jintlaħaq dan il-livell. Mill-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja joħroġ ċar li meta Stat Membru wieħed jimponi regoli inqas stretti minn Stat Membru ieħor, dan mhux bilfors ifisser li r-regoli aktar stretti huma sproporzjonati.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  L-impatt ekonomiku tal-miżura, inkluża analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, b'attenzjoni partikolari għall-grad ta' kompetizzjoni fis-suq u l-kwalità tas-servizz ipprovdut, kif ukoll l-impatt fuq id-dritt għax-xogħol u fuq il-moviment liberu tal-persuni u s-servizzi fl-Unjoni jenħtieġ li jkunu kkunsidrati kif xieraq mill-awtoritajiet kompetenti. Abbażi ta' din l-analiżi, l-Istati Membri jenħtieġ li jaraw, b'mod partikolari, jekk l-estent tar-restrizzjoni tal-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati fi ħdan l-Unjoni huwiex proporzjonat mal-importanza tal-objettivi segwiti u l-kisbiet mistennija.

(18)  L-impatt ekonomiku tal-miżura, inkluża analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, b'attenzjoni partikolari għall-grad ta' kompetizzjoni fis-suq u l-kwalità tas-servizz ipprovdut, kif ukoll l-impatt fuq id-dritt għax-xogħol u fuq il-moviment liberu tal-persuni u s-servizzi fl-Unjoni jenħtieġ li jkunu kkunsidrati kif xieraq mill-awtoritajiet kompetenti. Madankollu, l-ebda waħda minn dawn il-prerogattivi m'għandha tieħu preċedenza fuq is-sikurezza pubblika, li tibqa' tal-akbar importanza. Abbażi ta' din l-analiżi, l-Istati Membri jenħtieġ li jaraw, b'mod partikolari, jekk l-estent tar-restrizzjoni tal-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati fi ħdan l-Unjoni huwiex proporzjonat mal-importanza tal-objettivi segwiti u l-kisbiet mistennija.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a)  Skont l-Artikolu 168(1) tat-TFUE, jenħtieġ li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-linji ta' politika u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni. Dan jimplika wkoll li għandu jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem meta l-Unjoni tadotta atti skont dispożizzjonijiet oħra tat-TFUE.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 20b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20b)  L-introduzzjoni ta' rekwiżiti addizzjonali tista' ġġib valur miżjud fir-rigward tal-objettiv ta' interess pubbliku u l-fatt li l-effett ikkombinat tagħhom jenħtieġ li jiġi vvalutat ma jfissirx li dawk ir-rekwiżiti huma sproporzjonati. Pereżempju, rekwiżiti għal żvilupp professjonali kontinwu jistgħu jkunu adatti sabiex jiġi żgurat li l-professjonisti jibqgħu aġġornati fl-oqsma rispettivi tagħhom, filwaqt li jikkontribwixxu għal prattiki sikuri fi professjonijiet fejn hemm riskji partikolari. Barra minn hekk, rekwiżiti għal żvilupp professjonali kontinwu jistgħu jkunu adatti fejn ikopru żviluppi tekniċi, xjentifiċi, regolatorji u etiċi, u fejn jimmotivaw lill-professjonisti biex jipparteċipaw fit-tagħlim tul il-ħajja rilevanti għall-professjoni tagħhom. Meta jkun meħtieġ u xieraq biex jintlaħaq l-objettiv ta' interess pubbliku, sħubija obbligatorja f'Kamra tista' tiġi kkunsidrata bħala xierqa, b'mod partikolari meta l-Kmamar ikollhom mandat pubbliku.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 20c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20c)  Din id-Direttiva jenħtieġ li tirrispetta l-kompetenza tal-Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam mar-regolamentazzjoni tal-professjonijiet fil-qasam tal-kura tas-saħħa abbażi tal-Artikolu 168(7) tat-TFUE kif ukoll l-intenzjoni tal-Istati Membri li jipprovdu u jiggarantixxu livell għoli ta' kura tas-saħħa u sikurezza tal-pazjenti. Għal dan il-għan, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar il-grad ta' importanza tal-kunsiderazzjonijiet ekonomiċi meta mqabbla mal-kriterji tal-proporzjonalità rilevanti l-oħra.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 20d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20d)  Il-kriterji tal-proporzjonalità kif stipulati f'din id-Direttiva jistgħu jiġu applikati sal-limitu u l-grad ta' intensità xierqa waqt valutazzjoni ta' proporzjonalità mwettqa qabel ma jiġu introdotti dispożizzjonijiet ġodda, jew qabel ma jiġu emendati dawk eżistenti. Il-limitu u l-grad ta' intensità applikati waqt il-valutazzjoni jenħtieġ li jkunu proporzjonati għall-kontenut tad-dispożizzjoni introdotta u l-impatt tagħha.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24)  Peress li l-objettivi ta' din id-Direttiva, jiġifieri t-tneħħija ta' restrizzjonijiet sproporzjonati fuq l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu pjuttost, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif ipprovdut f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dawn l-objettivi,

(24)  Peress li l-objettivi ta' din id-Direttiva, jiġifieri t-tneħħija ta' restrizzjonijiet sproporzjonati fuq l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu pjuttost, minħabba l-iskala tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni, u skont il-prinċipju ta' proporzjonalità kif ipprovdut f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dawn l-objettivi,

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar qafas komuni għat-twettiq ta' valutazzjonijiet tal-proporzjonalità qabel l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jillimitaw l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati, jew l-emendar ta' dawk eżistenti, bl-għan li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar qafas komuni għat-twettiq ta' valutazzjonijiet tal-proporzjonalità qabel l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi essenzjali ġodda li jillimitaw l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati, jew l-emendar ta' dawk eżistenti, bl-għan li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern, filwaqt li jiġi żgurat ukoll li l-protezzjoni taċ-ċittadini, bl-użu ta' standards u kwalifiki verifikati tal-professjonijiet u l-professjonisti regolati kollha, tibqa' tal-akbar importanza. Hi ma taffettwax il-prerogattiva u d-diskrezzjoni tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk u kif għandhom jirregolaw professjoni, fil-limiti stabbiliti mill-prinċipji tan-nondiskriminazzjoni u tal-proporzjonalità.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitħares il-prinċipju tas-sussidjarjetà, tiġi evitata burokrazija żejda u jkun hemm "proporzjonalità", il-valutazzjonijiet tal-proporzjonalità għandhom jiffukaw fuq il-modifiki essenzjali biss.

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Din id-Direttiva għandha tapplika għar-rekwiżiti taħt is-sistemi legali tal-Istati Membri li jirrestrinġu l-aċċess għal professjoni regolata jew it-twettiq tagħha, jew wieħed mill-modi tat-twettiq tagħha, inkluż l-użu ta' titoli professjonali u l-attivitajiet professjonali permessi skont dan it-titolu, li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE.

1.  Din id-Direttiva għandha tapplika għar-rekwiżiti taħt is-sistemi legali tal-Istati Membri li jirrestrinġu l-aċċess għal professjoni regolata jew it-twettiq tagħha, jew wieħed mill-modi tat-twettiq tagħha, inkluż l-użu ta' titoli professjonali u l-attivitajiet professjonali permessi skont dan it-titolu, li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1a ta' dan l-Artikolu.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal rekwiżiti li jillimitaw l-aċċess għall-professjonijiet tas-saħħa regolati, jew l-eżerċitar tagħhom, b'rabta mal-forniment ta' servizzi tal-kura tas-saħħa, inklużi s-servizzi farmaċewtiċi u l-preskrizzjoni, l-iddispensar u l-forniment ta' prodotti mediċinali u apparat mediku, irrispettivament minn jekk jingħatawx permezz ta' faċilitajiet tal-kura tas-saħħa, u jkunu xi jkunu l-mezzi li permezz tagħhom ikunu organizzati jew iffinanzjati fil-livell nazzjonali u irrispettivament minn jekk ikunux pubbliċi jew privati.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li qabel l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew l' emendar ta' dawk eżistenti, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti jwettqu valutazzjoni tal-proporzjonalità tagħhom skont ir-regoli stabbiliti f'din id-Direttiva.

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li qabel l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew l-emendar ta' dawk eżistenti, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti jwettqu valutazzjoni tal-proporzjonalità tagħhom skont ir-regoli stabbiliti f'din id-Direttiva, filwaqt li jqisu b'mod sħiħ in-natura speċifika ta' kull professjoni.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Ir-raġunijiet biex jitqies li dispożizzjoni hija ġġustifikata, meħtieġa u proporzjonata għandhom jiġu sostanzjati b'evidenza kwalitattiva u, fejn ikun possibbli, kwantitattiva.

3.  Ir-raġunijiet biex jitqies li dispożizzjoni hija ġġustifikata, meħtieġa u proporzjonata għandhom jiġu sostanzjati b'evidenza kwalitattiva u, fejn ikun possibbli u rilevanti, kwantitattiva.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi li jillimitaw l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati li jkunu beħsiebhom jintroduċu u l-emendi li jkunu beħsiebhom jagħmlu għad-dispożizzjonijiet eżistenti huma ġustifikati minn objettivi ta' interess pubbliku.

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi li jillimitaw l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati li jkunu beħsiebhom jintroduċu u l-emendi li jkunu beħsiebhom jagħmlu għad-dispożizzjonijiet eżistenti huma ġustifikati minn objettivi ta' interess pubbliku, inkluż l-objettiv tas-saħħa u s-sikurezza pubbliċi.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-awtoritajiet kompetenti rilevanti għandhom jikkunsidraw b'mod partikolari jekk dawn id-dispożizzjonijiet humiex oġġettivament ġustifikati abbażi tal-ordni pubbliku, tas-sigurtà pubblika jew tas-saħħa pubblika, jew minn raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku, bħall-preservazzjoni tal-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-sigurtà soċjali, il-protezzjoni tal-konsumaturi, ir-riċevituri ta' servizzi u l-ħaddiema, is-salvagwardja tal-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, l-ekwità fi tranżazzjonijiet kummerċjali, il-ġlieda kontra l-frodi u l-prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, is-sigurtà fit-toroq, il-ħarsien tal-ambjent u l-ambjent urban, is-saħħa tal-annimali , il-proprjetà intellettwali, is-salvagwardja u l-konservazzjoni tal-wirt storiku u artistiku nazzjonali, l-objettivi ta' politika soċjali u l-objettivi ta' politika kulturali.

2.  L-awtoritajiet kompetenti rilevanti għandhom jikkunsidraw b'mod partikolari jekk dawn id-dispożizzjonijiet humiex oġġettivament ġustifikati abbażi tal-ordni pubbliku, tas-sigurtà pubblika jew tas-saħħa pubblika, jew minn raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku, bħall-preservazzjoni tal-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-sigurtà soċjali, il-protezzjoni tal-konsumaturi, il-benefiċjarji ta' servizzi, inklużi l-pazjenti, u l-ħaddiema, is-salvagwardja tal-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, l-ekwità fi tranżazzjonijiet kummerċjali, il-ġlieda kontra l-frodi u l-prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, is-sigurtà fit-toroq, il-ħarsien tal-ambjent u l-ambjent urban, is-saħħa tal-annimali, il-proprjetà intellettwali, is-salvagwardja u l-konservazzjoni tal-wirt storiku u artistiku nazzjonali, l-objettivi ta' politika soċjali u l-objettivi ta' politika kulturali.

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta jkunu qed jivvalutaw il-ħtieġa u l-proporzjonalità tad-dispożizzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti għandhom jikkunsidraw b'mod partikolari:

2.  Meta jkunu qed jivvalutaw il-ħtieġa u l-proporzjonalità tad-dispożizzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti għandhom japplikaw il-kriterji elenkati f'dan il-paragrafu filwaqt li jqisu ċ-ċirkostanzi partikolari tal-professjoni kkonċernata, in-natura tad-dispożizzjoni u l-objettiv ta' interess pubbliku segwit. Għaldaqstant, ir-rilevanza ta' kwalunkwe kriterju individwali tista' tiddependi fuq l-importanza tal-objettivi ta' interess pubbliku segwiti. L-awtoritajiet kompetenti rilevanti għandhom jikkunsidraw b'mod partikolari:

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  in-natura tar-riskji relatati mal-objettivi ta' interess pubbliku segwiti, b'mod partikolari r-riskji għall-konsumaturi, għall-professjonisti jew partijiet terzi;

(a)  in-natura tar-riskji relatati mal-objettivi ta' interess pubbliku segwiti, b'mod partikolari r-riskji għall-konsumaturi, għall-benefiċjarji tas-servizzi, inklużi l-pazjenti, għall-professjonisti jew partijiet terzi;

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom, b'mezzi xierqa, jinformaw liċ-ċittadini, lil dawk li jirċievu servizz, lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti oħra minbarra l-membri tal-professjoni qabel ma jintroduċu dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew jemendaw dawk eżistenti, u jagħtuhom l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom.

Minbarra l-membri tal-professjoni, l-Istati Membri għandhom, b'mezzi xierqa, jinformaw lill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha inklużi ċ-ċittadini, il-benefiċjarji tas-servizzi u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi qabel ma jipproponu dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew jemendaw dawk eżistenti, u b'hekk jagħtuhom l-opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom, li mbagħad għandhom jiġu kkunsidrati kif xieraq. Dan il-proċess jista' jseħħ, pereżempju, permezz ta' konsultazzjoni pubblika, li r-riżultati tagħha jinfurmaw il-kontenut tad-dispożizzjonijiet adottati.

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Ir-raġunijiet biex jitqies li d-dispożizzjonijiet, valutati skont din id-Direttiva, huma ġustifikati, neċessarji u proporzjonati, u li huma kkomunikati lill-Kummissjoni skont il-paragrafi 5 u 6 tal-Artikolu 59 tad-Direttiva 2005/36/KE, għandhom jiġu reġistrati mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti fil-bażi tad-dejta tal-professjonijiet regolati, imsemmija fl-Artikolu 59(1) tad-Direttiva 2005/36/KE u wara jiġu pubblikati mill-Kummissjoni.

1.  Ir-raġunijiet biex jitqies li d-dispożizzjonijiet, valutati skont din id-Direttiva, huma ġustifikati, neċessarji u proporzjonati, u li huma kkomunikati lill-Kummissjoni skont il-paragrafi 5 u 6 tal-Artikolu 59 tad-Direttiva 2005/36/KE, għandhom jiġu reġistrati rapidament mill-awtoritajiet kompetenti rilevanti fil-bażi tad-dejta tal-professjonijiet regolati, imsemmija fl-Artikolu 59(1) tad-Direttiva 2005/36/KE u wara jiġu pubblikati mill-Kummissjoni malajr kemm jista' jkun.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta’ regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet

Referenzi

COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

1.2.2017

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

1.2.2017

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Françoise Grossetête

5.4.2017

Eżami fil-kumitat

29.6.2017

 

 

 

Data tal-adozzjoni

12.10.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

57

1

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

John Howarth, Răzvan Popa, Sven Schulze

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

57

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sven Schulze, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, John Howarth, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Răzvan Popa, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

PPE

Annie Schreijer-Pierik

S&D

Elena Gentile

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta’ regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet

Referenzi

COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

12.1.2017

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

1.2.2017

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

EMPL

1.2.2017

ENVI

1.2.2017

CULT

1.2.2017

JURI

1.2.2017

 

PETI

1.2.2017

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

EMPL

21.11.2017

CULT

27.2.2017

JURI

20.6.2017

PETI

28.2.2017

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Andreas Schwab

25.1.2017

 

 

 

Eżami fil-kumitat

12.7.2017

21.11.2017

 

 

Data tal-adozzjoni

4.12.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

33

3

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Pascal Arimont, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Jonathan Bullock, Andrey Kovatchev, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Data tat-tressiq

8.12.2017


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

33

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

3

-

EFDD

ENF

Jonathan Bullock, Marco Zullo

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Tifsira:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Avviż legali - Politika tal-privatezza