Postup : 2016/0404(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0395/2017

Predkladané texty :

A8-0395/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0263

SPRÁVA     ***I
PDF 929kWORD 135k
8.12.2017
PE 601.007v02-00 A8-0395/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Andreas Schwab

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0822),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 46, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0012/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality nemeckým Spolkovým snemom, nemeckou Spolkovou radou, francúzskym Národným zhromaždením, francúzskym Senátom a rakúskou Spolkovou radou, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0395/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Výsledky procesu vzájomného hodnotenia odhalili nedostatok zrozumiteľnosti pokiaľ ide o kritériá, ktoré majú príslušné vnútroštátne orgány použiť pri posudzovaní proporcionality požiadaviek obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, a takisto odhalili nerovnomernú kontrolu týchto opatrení na všetkých úrovniach regulácie. Aby sa predišlo rozdrobeniu vnútorného trhu a aby sa odstránili prekážky pri začatí a pri vykonávaní určitých zárobkových alebo samostatne zárobkových činností, je nevyhnutné stanoviť spoločný prístup na úrovni , a tak zabrániť prijímaniu neprimeraných opatrení.

(5)  Výsledky procesu vzájomného hodnotenia odhalili nedostatok zrozumiteľnosti, pokiaľ ide o kritériá, ktoré majú členské štáty použiť pri posudzovaní proporcionality požiadaviek obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, a takisto odhalili nerovnomernú kontrolu týchto opatrení na všetkých úrovniach regulácie. Aby sa predišlo rozdrobeniu vnútorného trhu a aby sa odstránili prekážky pri začatí a pri vykonávaní určitých zárobkových alebo samostatne zárobkových činností, mal by existovať spoločný prístup na úrovni Únie, čím by sa zabránilo prijímaniu neprimeraných opatrení.

Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa rozporom v súvislosti s pojmom „príslušný orgán“ v smernici 2005/36/ES je vhodné členským štátom umožniť, aby si sami určili príslušné orgány.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Cieľom tejto smernice je stanoviť pravidlá pre vykonávanie posúdení proporcionality pred zavedením predpisov v oblasti povolaní s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zároveň zaručiť transparentnosť, vysokú kvalitu poskytovaných odborných služieb a vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. Táto smernica by v prípade neexistencie harmonizácie nemala ovplyvniť právomoc členských štátov regulovať povolanie v medziach zásad nediskriminácie a proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by sa mali týkať regulovaných povolaní spadajúcich do rozsahu pôsobnosti smernice 2005/36/ES. Táto smernica by sa mala uplatňovať popri smernici 2005/36/ES a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia stanovené v osobitnom právnom akte Únie týkajúce sa prístupu k regulovaným povolaniam a ich výkonu.

(7)  Činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by sa mali týkať regulovaných povolaní spadajúcich do rozsahu pôsobnosti smernice 2005/36/ES. Táto smernica by sa mala vzťahovať na požiadavky, ktoré obmedzujú prístup k existujúcim regulovaným povolaniam alebo povolaniam, ktoré členské štáty zvažujú regulovať, alebo ktoré obmedzujú ich vykonávanie. Táto smernica by sa mala uplatňovať popri smernici 2005/36/ES a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia stanovené v osobitnom právnom akte Únie týkajúce sa prístupu k regulovaným povolaniam a ich výkonu. Predovšetkým v prípade, že sú požiadavky na prístup k určitému povolaniu alebo na jeho vykonávanie harmonizované na úrovni Únie, členské štáty by sa mali vyhýbať zbytočnému rozširovaniu rozsahu pôsobnosti právnych aktov Únie alebo v zavádzaní nadbytočných noriem, správnych postupov, poplatkov či sankcií, ktoré presahujú rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa, najmä vtedy, ak sa uplatňujú na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Touto smernicou nie je dotknutá právomoc členských štátov vymedziť organizáciu a obsah svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä pokiaľ ide o ich možnosť delegovať na profesijné organizácie právomoc organizovať alebo dohliadať na odborné vzdelávanie a odbornú prípravu. Ak však obdobie odborného vzdelávania alebo odbornej prípravy spočíva v činnostiach, ktoré sú odmeňované, mala by sa zaručiť sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Členské štáty by sa mali vedieť spoľahnúť na spoločný regulačný rámec založený na jasne vymedzených právnych pojmoch týkajúcich sa rôznych spôsobov regulácie povolania v celej Únii. Existuje niekoľko spôsobov regulácie povolania, napríklad vyhradením prístupu k určitej činnosti alebo vykonávania danej činnosti pre držiteľov odbornej kvalifikácie. Vnútroštátne právne predpisy môžu takisto regulovať jeden zo spôsobov vykonávania povolania, a to stanovením podmienok pre používanie profesijných titulov.

(8)  Členské štáty by mali mať možnosť spoľahnúť sa na spoločný regulačný rámec založený na jasne vymedzených právnych pojmoch týkajúcich sa rôznych spôsobov regulácie povolania v celej Únii. Existuje niekoľko spôsobov regulácie povolania, napríklad vyhradením prístupu k určitej činnosti alebo vykonávania danej činnosti pre držiteľov odbornej kvalifikácie. Členské štáty by mali mať tiež možnosť prijímať požiadavky, ktorými sa reguluje jeden zo spôsobov vykonávania povolania, a to stanovením podmienok pre používanie profesijných titulov alebo uložením požiadaviek na kvalifikáciu len na samostatne zárobkovo činné osoby, platených odborníkov, manažérov alebo právnych zástupcov podnikov, najmä v prípade, že činnosť vykonáva právnická osoba v podobe odbornej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Členské štáty by pred zavedením nových alebo pred zmenou existujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych ustanovení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie mali posúdiť, či takéto ustanovenia nie sú diskriminačné a či sú proporčné. Rozsah posúdenia by mal byť primeraný charakteru, obsahu a vplyvu zavádzaného ustanovenia a mal by zohľadňovať regulačný rámec pre dané regulované povolanie. Ustanovenia, ktoré neobmedzujú prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, napríklad redakčné zmeny, by nemali byť predmetom posúdenia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Dôkazné bremeno, pokiaľ ide o odôvodnenie a proporcionalitu, nesú členské štáty. Dôvody na reguláciu, o ktoré sa členský štát opiera na základe odôvodnenia, by teda mali byť sprevádzané analýzou vhodnosti a proporcionality opatrenia prijatého daným štátom a osobitným dôkazom, ktorý podporuje jeho argumenty.

(9)  Dôkazné bremeno, pokiaľ ide o odôvodnenie, nediskrimináciu a proporcionalitu, nesú členské štáty. Dôvody na reguláciu, o ktoré sa členský štát opiera na základe odôvodnenia, by teda mali byť sprevádzané analýzou nediskriminácie a proporcionality ustanovenia prijatého daným členským štátom a osobitným dôkazom, ktorý podporuje jeho argumenty. Hoci členský štát nevyhnutne nemusí byť schopný predložiť osobitnú štúdiu alebo osobitnú formu dôkazov či materiály, ktoré by určili proporcionalitu takéhoto ustanovenia pred jeho prijatím, mal by vykonať objektívnu a podrobnú analýzu, pri ktorej zohľadní osobitné okolnosti daného členského štátu a v rámci ktorej bude na základe konzistentného dôkazu schopný preukázať, že riziká dosahovania cieľov verejného záujmu skutočne existujú.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Je vhodné pravidelne a s početnosťou vhodnou pre príslušné opatrenie monitorovať proporcionalitu opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie. Preskúmanie proporcionality obmedzujúcich vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti regulovaných povolaní by malo byť založené nielen na zámere daných právnych predpisov v čase ich prijatia, ale aj na vplyve daných právnych predpisov, ktorý sa posudzuje po ich prijatí. Posudzovanie proporcionality vnútroštátnych právnych predpisov by malo byť založené na zmenách, ktoré v tejto oblasti nastali od prijatia právnych predpisov.

(10)  Po prijatí požiadaviek obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie je vhodné monitorovať ich proporcionalitu, a to s početnosťou, ktorá zodpovedá príslušnému nariadeniu. Preskúmanie proporcionality obmedzujúcich vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti regulovaných povolaní by malo byť založené nielen na zámere daných právnych predpisov v čase ich prijatia, ale aj na vplyve daných právnych predpisov, ktorý sa posudzuje po ich prijatí. Posudzovanie proporcionality vnútroštátnych právnych predpisov by malo byť založené na zmenách, ktoré v oblasti regulovaných povolaní nastali od prijatia právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Členské štáty by mali vykonávať posúdenia proporcionality objektívnym a nezávislým spôsobom, a to aj ak je povolanie regulované nepriamo, poverením príslušného profesijného orgánu. Najmä pokiaľ ide o posúdenie zo strany miestnych úradov, regulačných orgánov alebo profesijných organizácií, ich väčšia blízkosť k miestnym podmienkam a odborné vedomosti by v určitých prípadoch síce mohli znamenať, že sú vo vhodnejšej pozícii na určenie najlepšieho spôsobu plnenia cieľov verejného záujmu, existuje tu však dôvod na znepokojenie, ak politická voľba týchto úradov alebo orgánov poskytuje výhody existujúcim prevádzkovateľom na úkor nových účastníkov na trhu.

(11)  Členské štáty by mali vykonávať posúdenia proporcionality objektívnym a nezávislým spôsobom, a to aj ak je povolanie regulované nepriamo, poverením príslušného profesijného orgánu. Posúdenie môže obsahovať aj stanovisko získané od nezávislého orgánu povereného príslušným členským štátom poskytovať takéto stanovisko. Najmä pokiaľ ide o posúdenie zo strany miestnych úradov, regulačných orgánov alebo profesijných organizácií, ich väčšia blízkosť k miestnym podmienkam a odborné vedomosti by v určitých prípadoch síce mohli znamenať, že sú vo vhodnejšej pozícii na určenie najlepšieho spôsobu plnenia cieľov verejného záujmu, existuje tu však dôvod na znepokojenie, ak politická voľba týchto úradov alebo orgánov poskytuje výhody existujúcim prevádzkovateľom na úkor nových účastníkov na trhu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Ako potvrdila ustálená judikatúra, akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti alebo bydliska vyplývajúca z vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa obmedzuje sloboda usadiť sa, sa zakazuje. Členské štáty by pri zavádzaní nových legislatívnych, regulačných alebo správnych ustanovení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie alebo pred zmenou existujúcich predpisov mali zabezpečiť, aby tieto ustanovenia boli založené na vopred známych nediskriminačných a objektívnych kritériách.

Odôvodnenie

Mala by sa zohľadňovať aj nediskriminácia, ako sa už vyžaduje v ustálenej judikatúre a v článku 59 smernice 2005/36/ES.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Ak začatie a vykonávanie určitých zárobkových alebo samostatne zárobkových činností je podmienené dodržiavaním určitých ustanovení súvisiacich s osobitnými odbornými kvalifikáciami priamo alebo nepriamo stanovenými členskými štátmi, je potrebné zabezpečiť, že takéto ustanovenia sú odôvodnené cieľmi verejného záujmu, akými sú ustanovenia v zmysle Zmluvy, konkrétne verejný poriadok, verejná bezpečnosť a verejné zdravie, alebo závažnými dôvodmi všeobecného záujmu, ktoré sú ako také uznané v judikatúre Súdneho dvora. Na účely určenia intenzity regulácie je dôležité zabezpečiť, aby sa primerane stanovili ciele verejného záujmu. Napríklad s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia by členské štáty mali mať voľnosť pri rozhodovaní o stupni ochrany, ktorý chcú poskytnúť na verejné zdravie, a o spôsobe, akým sa má táto ochrana dosiahnuť. Takisto je potrebné objasniť, že medzi závažnými dôvodmi všeobecného záujmu, ktoré sú uznané judikatúrou Súdneho dvora, sú zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, ochrana spotrebiteľa, príjemcov služieb a pracovníkov, zabezpečenie riadneho výkonu spravodlivosti, spravodlivosť obchodných transakcií, boj proti podvodom a predchádzanie daňovým únikom a obchádzaniu daňových povinností, bezpečnosť na cestách, ochrana životného prostredia a mestského životného prostredia, zdravie zvierat, duševné vlastníctvo, ochrana a zachovanie národného historického a umeleckého dedičstva, ciele sociálnej politiky a kultúrnej politiky. Podľa ustálenej judikatúry dôvody čisto ekonomického charakteru, ktoré majú v zásade protekcionistické ciele, ako aj čisto administratívne dôvody, ako napríklad vykonávanie kontrol alebo zhromažďovanie štatistických údajov, nemôžu predstavovať závažné dôvody všeobecného záujmu.

(12)  Ak začatie a vykonávanie zárobkových alebo samostatne zárobkových činností je podmienené dodržiavaním určitých požiadaviek súvisiacich s osobitnými odbornými kvalifikáciami priamo alebo nepriamo stanovenými členskými štátmi, je potrebné zabezpečiť, aby takéto požiadavky boli odôvodnené cieľmi verejného záujmu, akými sú ustanovenia v zmysle Zmluvy, konkrétne verejný poriadok, verejná bezpečnosť a verejné zdravie, alebo závažnými dôvodmi všeobecného záujmu, ktoré sú ako také uznané v judikatúre Súdneho dvora. Takisto je potrebné objasniť, že medzi závažnými dôvodmi všeobecného záujmu, ktoré sú uznané judikatúrou Súdneho dvora, sú: zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, ochrana spotrebiteľa, príjemcov služieb a pracovníkov, zabezpečenie riadneho výkonu spravodlivosti, zaistenie spravodlivosti obchodných transakcií, boj proti podvodom a predchádzanie daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a účinnosť daňových kontrol; bezpečnosť dopravy, zabezpečenie kvality remeselnej práce, podpora výskumu a vývoja ochrana životného prostredia a mestského životného prostredia, zdravie zvierat, duševné vlastníctvo, ochrana a zachovanie národného historického a umeleckého dedičstva, ciele sociálnej politiky a kultúrnej politiky. Podľa ustálenej judikatúry dôvody čisto ekonomického charakteru, ako napríklad podpora národného hospodárstva na úkor základných slobôd, ako aj čisto administratívne dôvody, ako napríklad vykonávanie kontrol alebo zhromažďovanie štatistických údajov, nemôžu predstavovať závažné dôvody všeobecného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Na účely určenia príslušnej úrovne regulácie v medziach proporcionality je v prípade neexistencie harmonizácie dôležité zabezpečiť, aby sa primerane stanovili ciele verejného záujmu. Ak sa napríklad zvýšia riziká súvisiace s cieľom verejného záujmu, členské štáty by mali mať primeraný priestor na voľné uváženie, v rámci ktorého budú schopné určiť úroveň ochrany, ktorú chcú poskytovať, a v prípade potreby posilniť existujúcu reguláciu. Skutočnosť, že jeden členský štát ukladá menej prísne pravidlá než iný členský štát, neznamená, že pravidlá tohto druhého štátu sú neprimerané, a preto nezlučiteľné s právom Únie. Hoci regulácia povolaní je mimoriadne dôležitá pri ochrane verejného záujmu a zabezpečovaní vysokej kvality výrobkov a služieb, mala by okrem iného prispievať k podpore vysokej úrovne zamestnanosti a vysokej úrovne vzdelávania a odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  Čo sa týka ochrany verejného zdravia, podľa článku 168 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa pri stanovovaní a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie má zabezpečiť vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia. To znamená, že vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia by sa mala zabezpečiť aj v prípade, keď Únia prijíma akty podľa iných ustanovení zmluvy, najmä pokiaľ ide o reguláciu zdravotníckych povolaní, vzhľadom na osobitnú povahu služieb zdravotnej starostlivosti a skutočnosť, že pacienti sa odlišujú od ostatných príjemcov služieb.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Ak má členský štát v úmysle regulovať povolanie alebo meniť existujúce predpisy, mala by sa vziať do úvahy povaha rizík súvisiacich so sledovanými cieľmi verejného záujmu, najmä rizík pre spotrebiteľov, odborníkov alebo tretie strany. Takisto treba mať na pamäti, že v oblasti profesionálnych služieb zvyčajne existuje asymetria informácií medzi spotrebiteľmi a odborníkmi. Odborníci majú vysokú úroveň technických vedomostí, akú spotrebitelia nemusia mať, a preto môže byť pre spotrebiteľov ťažké posúdiť kvalitu služieb, ktoré sa im poskytujú.

(13)  Členské štáty by mali zvážiť kritériá, ktoré sú relevantné pre analýzu daného regulovaného povolania, v záujme zabezpečenia toho, aby ustanovenia, ktoré zavedú, a zmeny, ktoré urobia v existujúcich ustanoveniach, boli primerané. Ak má členský štát v úmysle regulovať povolanie alebo meniť existujúce predpisy, mala by sa vziať do úvahy povaha rizík súvisiacich so sledovanými cieľmi verejného záujmu, najmä rizík pre príjemcov služieb vrátane spotrebiteľov, odborníkov alebo tretie strany. Takisto treba mať na pamäti, že v oblasti profesionálnych služieb zvyčajne existuje asymetria informácií medzi spotrebiteľmi a odborníkmi vzhľadom na to, že odborníci majú vysokú úroveň odborných znalostí, ktoré spotrebitelia možno nemajú.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na splnenie požiadavky proporcionality by opatrenie malo byť vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa. Opatrenie by sa malo považovať za vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa, ak skutočne odráža záujem dosiahnuť cieľ dôsledným a systematickým spôsobom, napríklad ak sa podobné riziká súvisiace s určitými činnosťami riešia porovnateľným spôsobom a ak sa výnimky z daných obmedzení uplatňujú v súlade s uvedeným cieľom. Vnútroštátne opatrenie by okrem toho malo prispieť k dosiahnutiu sledovaného cieľa, a preto ak nemá vplyv na odôvodnenie, nemalo by sa považovať za vhodné.

(14)  Na splnenie požiadavky proporcionality by opatrenie malo byť vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa. Opatrenie by sa malo považovať za vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa len vtedy, ak skutočne odráža záujem dosiahnuť cieľ dôsledným a systematickým spôsobom, napríklad ak sa podobné riziká súvisiace s určitými činnosťami riešia porovnateľným spôsobom a ak sa výnimky z daných obmedzení uplatňujú v súlade s uvedeným cieľom. Vnútroštátne opatrenie by okrem toho malo skutočne prispieť k dosiahnutiu sledovaného cieľa, a preto ak nemá vplyv na odôvodnenie, nemalo by sa považovať za vhodné.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Požiadavky týkajúce sa odbornej kvalifikácie by sa mali považovať za potrebné iba vtedy, ak existujúce opatrenia, napríklad zákon o ochrane spotrebiteľa, nemožno považovať za vhodné alebo skutočne účinné pre dosiahnutie sledovaného cieľa.

(15)  Požiadavky týkajúce sa odbornej kvalifikácie by sa mali považovať za potrebné iba vtedy, ak existujúce opatrenia, napríklad zákon o bezpečnosti výrobkov alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, nemožno považovať za vhodné alebo skutočne účinné pre dosiahnutie sledovaného cieľa.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Z prvkov, ktoré musia vnútroštátne orgány vziať do úvahy, sú najdôležitejšie tieto: prepojenie medzi rozsahom odborných činností povolania a požadovanou odbornou kvalifikáciou; komplexnosť úloh najmä pokiaľ ide o úroveň, povahu a trvanie požadovanej odbornej prípravy alebo praxe; existencia rôznych spôsobov na získanie odbornej kvalifikácie; rozsah odborných činností vyhradený pre držiteľov určitej odbornej kvalifikácie a najmä to, či činnosti vyhradené pre určitých odborníkov môžu byť spoločné s inými odborníkmi; stupeň nezávislosti pri výkone regulovaného povolania, najmä ak sú činnosti súvisiace s regulovaným povolaním vykonávané pod dohľadom a zodpovednosťou riadne kvalifikovaného odborníka.

(16)  Členské štáty by mali takisto zohľadniť tieto prvky: prepojenie medzi rozsahom odborných činností povolania a požadovanou odbornou kvalifikáciou; komplexnosť úloh najmä pokiaľ ide o úroveň, povahu a trvanie požadovanej odbornej prípravy alebo praxe; existenciu rôznych spôsobov na získanie odbornej kvalifikácie; to, či činnosti vyhradené pre určitých odborníkov môžu byť spoločné s inými odborníkmi; stupeň nezávislosti pri výkone regulovaného povolania, najmä ak sú činnosti súvisiace s regulovaným povolaním vykonávané pod dohľadom a zodpovednosťou riadne kvalifikovaného odborníka.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Ak členský štát reguluje povolanie, mala by sa vziať do úvahy skutočnosť, že technologický vývoj môže znížiť asymetriu informácií medzi spotrebiteľmi a odborníkmi. Vzhľadom na rýchlosť technologických zmien a vedeckého pokroku môžu byť aktualizácie v prístupových požiadavkách obzvlášť dôležité pre množstvo povolaní.

(17)  Táto smernica podporuje vedecký a technologický pokrok, ktorý sa musí náležite zohľadniť, napríklad ak sa služba poskytuje elektronicky. Ak členský štát reguluje povolanie, mala by sa vziať do úvahy skutočnosť, že vedecký a technologický vývoj môže znížiť alebo zvýšiť asymetriu informácií medzi spotrebiteľmi a odborníkmi. Vzhľadom na rýchlosť technologických zmien a vedeckého pokroku môžu byť aktualizácie v prístupových požiadavkách obzvlášť dôležité pre množstvo povolaní. V prípade, že vedecký a technologický vývoj so sebou nesie vysoké riziko súvisiace s cieľmi verejného záujmu, prináleží členským štátom, aby v prípade potreby podnecovali odborníkov k tomu, aby držali krok s týmto pokrokom.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Príslušné orgány by mali náležite vziať do úvahy hospodársky dosah tohto opatrenia vrátane analýzy nákladov a výnosov, najmä s ohľadom na stupeň konkurencie na trhu a kvalitu poskytovaných služieb, ako aj dosah na právo na prácu a voľný pohyb osôb a služieb v rámci Únie. Na základe tejto analýzy by sa členské štáty mali uistiť najmä o tom, či rozsah obmedzenia prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie v rámci Únie je úmerný dôležitosti sledovaných cieľov a očakávaných prínosov.

(18)  Členské štáty by mali náležite vziať do úvahy dosah tohto opatrenia na voľný pohyb osôb a služieb v rámci Únie, na výber spotrebiteľov a na kvalitu poskytovanej služby. Na základe tejto analýzy by sa členské štáty mali uistiť najmä o tom, či rozsah obmedzenia prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie v rámci Únie je úmerný dôležitosti sledovaných cieľov a očakávaných prínosov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  V prípade, že sa členské štáty domnievajú, že konkrétne kritérium nie je pre posúdenie relevantné, mali by náležite odôvodniť svoje rozhodnutie, keď túto skutočnosť budú oznamovať Komisii v súlade s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Členské štáty by mali vykonať porovnanie medzi predmetným vnútroštátnym opatrením a alternatívnymi a menej obmedzujúcimi riešeniami, ktoré by umožnili dosiahnutie rovnakých cieľov, ale ukladali by menej obmedzení. Ak sú opatrenia odôvodnené ochranou spotrebiteľa a ak zistené riziká sú obmedzené na vzťah medzi odborníkom a spotrebiteľom bez negatívneho vplyvu na tretie strany, cieľ možno dosiahnuť pomocou prostriedkov menej obmedzujúcich než vyhradenie činností pre odborníkov, akými je napríklad ochrana profesijného titulu alebo zápis v profesijnom registri. Regulácia pomocou vyhradených činností by sa mala použiť iba v prípade, že opatrenia sú zamerané na zabránenie vážneho ohrozenia cieľov verejného záujmu.

(19)  Členské štáty by mali vykonať porovnanie medzi predmetným vnútroštátnym opatrením a alternatívnymi a menej obmedzujúcimi riešeniami, ktoré by umožnili dosiahnutie rovnakých cieľov, ale ukladali by menej obmedzení. Ak sú opatrenia odôvodnené ochranou spotrebiteľa a ak sa zistené riziká obmedzujú na vzťah medzi odborníkom a spotrebiteľom bez negatívneho vplyvu na tretie strany, cieľ by sa mal dosiahnuť pomocou menej obmedzujúcich prostriedkov, ako je vyhradenie činností pre odborníkov. Napríklad v prípade, že sa spotrebitelia dokážu rozumne rozhodnúť, či využijú služby kvalifikovaných odborníkov alebo nie, mali by sa využiť menej obmedzujúce prostriedky, akými je napríklad ochrana profesijného titulu alebo zápis v profesijnom registri. Regulácia pomocou vyhradených činností a chráneného profesijného titulu by sa mala zvážiť v prípade, že opatrenia sú zamerané na zabránenie vážneho ohrozenia cieľov verejného záujmu, ako je verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Vnútroštátne orgány by mali vykonať celkové posúdenie okolností, za ktorých sa prijíma a vykonáva obmedzujúce opatrenie, a tiež by mali preskúmať najmä kumulatívny účinok, ktorý bude výsledkom uloženia viacerých požiadaviek popri osobitnej odbornej kvalifikácii. Začatie a vykonávanie určitých činností môže byť podmienené dodržiavaním určitých ustanovení súvisiacich s organizáciou daného povolania, povinným členstvom v profesijnom orgáne, profesijnou etikou, dohľadom a zodpovednosťou. Preto pri posudzovaní kumulatívnych účinkov opatrení by príslušné orgány mali tiež zohľadniť existujúce požiadavky, napríklad nepretržitý profesionálny rozvoj, povinné členstvo v komore, systémy registrácie alebo udeľovania oprávnení, kvantitatívne obmedzenia, osobitné požiadavky na právnu formu a vlastnícku štruktúru, územné obmedzenia, multidisciplinárne obmedzenia a pravidlá nezlučiteľnosti, požiadavky týkajúce sa poistného krytia, ako aj požiadavky na jazykové znalosti, v rozsahu potrebnom pre vykonávanie povolania. Opatrenie zavedené v inom členskom štáte nemôže byť považované za potrebné na dosiahnutie sledovaného cieľa, ak v zásade kopíruje požiadavky, ktoré už boli zavedené v súvislosti s inými pravidlami alebo postupmi.

(20)  Členské štáty by mali vykonať komplexné posúdenie okolností, za ktorých sa prijíma a vykonáva opatrenie, a tiež by mali preskúmať najmä súhrnný účinok nových alebo zmenených ustanovení v kombinácii s inými požiadavkami obmedzujúcimi prístup k povolaniu alebo jeho vykonávanie. Začatie a vykonávanie určitých činností môže byť podmienené dodržiavaním niekoľkých požiadaviek súvisiacich s organizáciou daného povolania, povinným členstvom v profesijnom orgáne, profesijnou etikou, dohľadom a zodpovednosťou. Preto pri posudzovaní účinkov opatrení by členské štáty mali zohľadniť existujúce požiadavky vrátane nepretržitého profesionálneho rozvoja, povinného členstva v komore, systémov registrácie alebo udeľovania oprávnení, kvantitatívnych obmedzení, osobitných požiadaviek na právnu formu a vlastnícku štruktúru, územných obmedzení, multidisciplinárnych obmedzení a pravidiel nezlučiteľnosti, požiadaviek týkajúcich sa poistného krytia, požiadaviek na pevné minimálne a/alebo maximálne sadzby, požiadaviek na reklamu, ako aj požiadaviek na jazykové znalosti, v rozsahu potrebnom pre vykonávanie povolania.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Na dosiahnutie cieľov verejného záujmu môže byť vhodné zaviesť dodatočné požiadavky. Samotná skutočnosť, že by sa mal posúdiť ich individuálny alebo kombinovaný účinok, neznamená, že tieto požiadavky sú na prvý pohľad neprimerané. Napríklad povinnosť absolvovať nepretržitý profesijný rozvoj by mohla byť vhodná na zabezpečenie toho, aby odborníci držali krok s vývojom vo svojich príslušných oblastiach, pokiaľ sa tým nestanovujú diskriminačné a neprimerané podmienky na úkor nových účastníkov. Rovnako by sa mohlo za vhodné považovať aj povinné členstvo v profesijnej organizácii v prípade, ak štát poveril profesijné organizácie zabezpečovaním príslušných cieľov verejného záujmu, napríklad pri dohľade nad legitímnym vykonávaním povolania alebo pri organizovaní alebo kontrole nepretržitej odbornej prípravy. V prípade, že sa nezávislosť povolania nedá primerane zaručiť inými prostriedkami, členské štáty by mohli zvážiť uplatnenie záruk, ako je obmedzenie účasti osôb, ktoré dané povolanie nevykonávajú, alebo stanovenie toho, že väčšinu hlasovacích práv majú mať osoby, ktoré dané povolanie vykonávajú, pokiaľ takéto záruky nepresahujú rámec toho, čo je potrebné na ochranu cieľa verejného záujmu. S cieľom zabezpečiť ochranu cieľov verejného záujmu a kvalitu poskytovaných služieb by členské štáty mohli zvážiť stanovenie požiadaviek na pevné minimálne a/alebo maximálne sadzby, ktoré musia poskytovatelia služieb spĺňať, najmä v prípade služieb, pri ktorých je to nutné v záujme účinného uplatňovania zásady úhrady nákladov, pokiaľ je takéto obmedzenie primerané a v prípade potreby sa predpokladajú odchýlky od týchto minimálnych a/alebo maximálnych sadzieb. Ak sa zavedením dodatočných požiadaviek duplikujú požiadavky, ktoré už členský štát zaviedol v súvislosti s inými pravidlami alebo postupmi, takéto požiadavky nemožno považovať za primerané na dosiahnutie sledovaného cieľa.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b)  Ako potvrdzuje ustálená judikatúra, zdravie a život ľudí zaujímajú prvé miesto medzi záujmami, ktoré chráni zmluva. Preto by členské štáty mali náležite zohľadňovať cieľ zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí pri posudzovaní požiadaviek na zdravotnícke povolania, ako sú vyhradené činnosti, chránený profesijný titul, nepretržitý profesionálny rozvoj alebo pravidlá týkajúce sa geografického rozloženia alebo organizácie daného povolania, profesijná etika a dohľad, pričom musia byť dodržané minimálne podmienky pre odborné vzdelávanie stanovené v smernici 2005/36/ES. Členské štáty by mali predovšetkým zabezpečiť, aby regulácia zdravotníckych povolaní s dôsledkami na verejné zdravie a bezpečnosť pacientov bola primeraná a prispievala k zaručeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti, ktorý sa v Charte základných práv Európskej únie uznáva ako základné právo, ako aj k bezpečnej, vysokokvalitnej a účinnej zdravotnej starostlivosti o občanov na ich území. Pri formulovaní politík zameraných na služby zdravotnej starostlivosti by sa mala zohľadňovať hustota obyvateľstva, geografické charakteristiky a rozloženie obyvateľstva s cieľom zabezpečiť prístupnosť a vysokú kvalitu služby a tiež dostatočné a bezpečné zásobovanie liekmi v súlade s potrebami verejného zdravia na území daného členského štátu. Mala by sa zohľadniť aj potreba zabezpečiť odbornú nezávislosť zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho, ako je stanovené v smernici 2005/36/ES, by členské štáty mali mať možnosť zamietnuť čiastočný prístup v prípade zdravotníckych povolaní, ktoré majú dôsledky na verejné zdravie alebo bezpečnosť pacientov, ak je takéto zamietnutie odôvodnené cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a je vhodné na zabezpečenie dosiahnutia tohto cieľa. Ak sa uplatňuje zásada predbežnej opatrnosti, členské štáty nemusia byť povinné poskytnúť konkrétne dôkazy odôvodňujúce potrebu regulácie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20c)  Podľa hlavy II smernice 2005/36/ES členské štáty nemôžu poskytovateľom služieb, ktorí sú usadení v inom členskom štáte a ktorí poskytujú služby dočasne a príležitostne, uložiť požiadavky alebo obmedzenia, ktoré sú v uvedenej smernici zakázané, ako sú povolenie profesijnej organizácie či orgánu alebo registrácia nimi alebo členstvo v nich alebo mať zástupcov na území hostiteľského členského štátu. Členské štáty môžu od poskytovateľov služieb, ktorí chcú dočasne poskytovať služby, v prípade potreby požadovať, aby poskytli určité množstvo informácií, a to formou písomného vyhlásenia, ktoré sa má vypracovať pred prvým poskytnutím služby, a toto vyhlásenie každoročne obnovovať. V záujme uľahčenia poskytovania profesionálnych služieb je vzhľadom na dočasný či príležitostný charakter služby preto potrebné pripomenúť, že požiadavky, ako sú automatická dočasná registrácia alebo pro forma členstvo v profesijnej organizácii, profesijné preukazy, predbežné vyhlásenia a požiadavky týkajúce sa dokumentov, akákoľvek forma prevádzkových priestorov vrátane kancelárskych priestorov, ako aj úhrada poplatku alebo akýchkoľvek poplatkov, by mali byť primerané. Tieto požiadavky by nemali viest' k neúmernému zaťaženiu poskytovateľov služieb, ani by nemali brániť uplatňovaniu slobody poskytovať služby, či robiť uplatňovanie tejto slobody menej príťažlivým. Členské štáty by mali najmä posúdiť, či požiadavka poskytovať určité informácie a dokumenty v súlade so smernicou 2005/36/ES a možnosť získať ďalšie podrobnosti na základe administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom systému IMI sú primerané a postačujú na to, aby sa zamedzilo vážnemu riziku obchádzania platných pravidiel poskytovateľmi služieb. Táto smernica by sa však nemala vzťahovať na opatrenia určené na zabezpečenie dodržiavania platných podmienok zamestnania.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Pre správne fungovanie vnútorného trhu je veľmi dôležité zabezpečiť, aby členské štáty poskytovali informácie občanom, zastupiteľským združeniam alebo iným príslušným zúčastneným stranám pred zavedením nových opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie a aby im dávali možnosť oznámiť svoje stanoviská.

(21)  Pre správne fungovanie vnútorného trhu je veľmi dôležité zabezpečiť, aby členské štáty poskytovali informácie občanom, zastupiteľským združeniam alebo iným príslušným zúčastneným stranám pri zavádzaní nových alebo pozmeňujúcich požiadaviek obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie. Členské štáty by mali uskutočniť konzultácie so širšou verejnosťou za účasti všetkých dotknutých strán a poskytnúť im možnosť vyjadriť svoje stanoviská s cieľom získať primerané dôkazy potrebné na navrhnutie reforiem profesionálnych služieb, najmä v prípade reforiem s väčším vplyvom.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Pri posudzovaní nediskriminácie, odôvodnenosti a proporcionality by členské štáty navyše mali v plnej miere zvažovať aj práva občanov na prístup k spravodlivosti, ako je zaručený podľa článku 47 Charty základných práv Európskej únie. Podľa prvého odseku článku 47 Charty základných práv Európskej únie prináleží členským štátom, aby zabezpečovali účinnú právnu ochranu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie. Z toho vyplýva, že vnútroštátne súdy by mali mať možnosť posúdiť proporcionalitu ustanovení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, s cieľom zabezpečiť každej fyzickej alebo právnickej osobe právo na účinný opravný prostriedok voči obmedzeniam slobodnej voľby povolania, uplatňovaniu práva usadiť sa a poskytovať služby. Je úlohou vnútroštátnych súdov určiť, či obmedzenia presahujú rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaných cieľov, a to so zreteľom na každú zavedenú reguláciu a dôvody regulácie, ktoré členský štát uviedol.

Odôvodnenie

Súdne preskúmanie má zásadný význam pre fungovanie testu proporcionality, pričom umožňuje občanom a spoločnostiam plne využívať svoje práva, najmä vzhľadom na nadmerné celkové trvanie konaní o nesplnení povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) S cieľom uľahčiť výmenu najlepších postupov by členský štát mal podporovať príslušné orgány vo výmene primeraných a pravidelne aktualizovaných informácií s inými členskými štátmi v súvislosti s reguláciou povolaní.

(22)  Na účely výmeny najlepších postupov by členské štáty mali prijať potrebné opatrenia na podporu výmeny primeraných a pravidelne aktualizovaných informácií s inými členskými štátmi v súvislosti s reguláciou povolaní vrátane informácií, ako aj o účinkoch takejto regulácie. Komisia by mala túto výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi uľahčovať.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  V záujme zvýšenia transparentnosti a podpory posudzovania proporcionality na základe porovnateľných kritérií je dôležité, aby boli informácie poskytnuté členskými štátmi ľahko dostupné v databáze regulovaných povolaní, čo umožní všetkým zúčastneným stranám predkladať pripomienky.

(23)  V záujme zvýšenia transparentnosti a podpory posudzovania proporcionality na základe porovnateľných kritérií by mali byť dôvody, ktoré členské štáty uvádzajú na zváženie, či sú ustanovenia nediskriminačné, odôvodnené a proporcionálne, ľahko dostupné v databáze regulovaných povolaní, aby sa ostatným členským štátom umožnilo predkladať ich stanoviská Komisii. Komisia by mala tieto pripomienky náležite zohľadniť vo svojej súhrnnej správe vypracovanej v súlade so smernicou 2005/36/ES.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Keďže ciele tejto smernice, teda odstránenie neprimeraných obmedzení prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu tohto opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej Únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

(24)  Keďže ciele tejto smernice, teda odstránenie neprimeraných obmedzení prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu tohto opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej Únii. V súlade so zásadou nediskriminácie a so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 1

Článok 1

Predmet úpravy

Predmet úpravy

V tejto smernici sa stanovujú pravidlá pre spoločný rámec na vykonávanie posúdení proporcionality pred zavedením nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu.

V tejto smernici sa stanovujú pravidlá pre spoločný rámec na vykonávanie posúdení proporcionality pred zavedením nových alebo pred zmenou existujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych ustanovení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, a to so súčasným zaručením vysokej kvality poskytovaných profesionálnych služieb a vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa vzťahuje na požiadavky podľa právnych systémov členských štátov, ktorými sa obmedzuje prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, alebo jeden zo spôsobov ich vykonávania, vrátane použitia profesijných titulov a odborných činností povolených v rámci daného titulu, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice 2005/36/ES.

1.  Táto smernica sa vzťahuje na požiadavky podľa právnych systémov členských štátov, ktorými sa obmedzuje prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, alebo jeden zo spôsobov ich vykonávania, vrátane použitia profesijných titulov a odborných činností povolených v rámci daného titulu, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice 2005/36/ES.

2.  Príslušné ustanovenia tejto smernice sa neuplatňujú v prípade, že existujú osobitné ustanovenia týkajúce sa regulácie daného povolania, ktoré sú stanovené v osobitnom právnom akte Únie.

2.  Príslušné požiadavky tejto smernice sa neuplatňujú v prípade, že existujú osobitné ustanovenia týkajúce sa regulácie daného povolania, ktoré sú stanovené v osobitnom právnom akte Únie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú vymedzenia pojmov zo smernice 2005/36/ES. Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

Na účely tejto smernice sa uplatňujú vymedzenia pojmov zo smernice 2005/36/ES. Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „chránený profesijný titul“ je forma regulácie povolania, pri ktorej použitie titulu v odbornej činnosti alebo skupine odborných činností podlieha určitej odbornej kvalifikácii v príslušnej oblasti na základe legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení, či už priamo alebo nepriamo, a pri ktorej nesprávne použitie tohto titulu podlieha sankciám alebo iným opatreniam;

a) „chránený profesijný titul“ je forma regulácie povolania, pri ktorej použitie titulu v odbornej činnosti alebo skupine odborných činností podlieha určitej odbornej kvalifikácii v príslušnej oblasti na základe legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení, či už priamo alebo nepriamo, a pri ktorej nesprávne použitie tohto titulu podlieha sankciám alebo iným opatreniam;

b)  „vyhradené činnosti“ je forma regulácie povolania, pri ktorej prístup k odbornej činnosti alebo skupine odborných činností je vyhradený, či už priamo alebo nepriamo, na základe legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení pre členov regulovaného povolania, a to vrátane prípadov, kedy je činnosť spoločná s inými regulovanými povolaniami.

b)  „vyhradené činnosti“ je forma regulácie povolania, pri ktorej prístup k odbornej činnosti alebo skupine odborných činností je vyhradený, či už priamo alebo nepriamo, na základe legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení pre členov regulovaného povolania, ktorí majú konkrétnu odbornú kvalifikáciu, a to vrátane prípadov, keď je činnosť spoločná s inými regulovanými povolaniami.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Posudzovanie nových opatrení ex ante

Posudzovanie a monitorovanie nových opatrení ex ante

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonali posúdenie proporcionality v súlade s pravidlami stanovenými v tejto smernici, a to pred zavedením nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie.

1.  Členské štáty vykonávajú posúdenie v súlade s pravidlami stanovenými v tejto smernici, a to pred zavedením nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie.

 

1a.  Rozsah posudzovania uvedeného v odseku 1 je primeraný charakteru, obsahu a vplyvu zavádzaného ustanovenia s ohľadom na osobitné predpisy upravujúce príslušné povolanie.

2.  Akékoľvek ustanovenie uvedené v odseku 1 musí byť sprevádzané podrobným vyhlásením, ktoré umožní vyhodnotiť súlad so zásadou proporcionality.

2.  Akékoľvek ustanovenie uvedené v odseku 1 musí byť sprevádzané podrobným vyhlásením, ktoré umožní vyhodnotiť súlad so zásadami nediskriminácie a proporcionality.

3.  Dôvody pre konštatovanie, že ustanovenie je odôvodnené, nevyhnutné a proporcionálne musia byť podložené kvalitatívnymi a ak je to možné, kvantitatívnymi dôkazmi.

3.  Dôvody pre konštatovanie, že ustanovenie je nediskriminačné, odôvodnené a proporcionálne musia byť podložené kvalitatívnymi, a ak je to možné, kvantitatívnymi dôkazmi.

 

3a.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že posúdenie uvedené v odseku 1 sa vykoná objektívnym a nezávislým spôsobom.

4.  Členské štáty pravidelne a s početnosťou vhodnou pre príslušné opatrenie monitorujú proporcionalitu legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, so zreteľom na akékoľvek zmeny, ktoré nastali od prijatia predmetného opatrenia.

4.  Členské štáty s početnosťou vhodnou pre príslušné opatrenie monitorujú súlad legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie so zásadami nediskriminácie a proporcionality, so zreteľom na akékoľvek zmeny, ktoré nastali od prijatia predmetných opatrení.

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že posúdenie proporcionality uvedené v odseku 1 sa vykoná objektívnym a nezávislým spôsobom, a to aj prostredníctvom zapojenia nezávislých kontrolných orgánov.

5.  V súvislosti s reguláciou zdravotníckych povolaní s dôsledkami na verejné zdravie a bezpečnosť pacientov sa členským štátom poskytuje priestor na voľné uváženie, ktorý je dostatočný na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia. Na tento účel členské štáty zohľadňujú acquis communautaire, najmä so zreteľom na osobitný charakter povolaní poskytujúcich zdravotnícke služby, ako uznáva európsky zákonodarca a judikatúra Súdneho dvora.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Nediskriminácia

 

Členské štáty by pri zavádzaní nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie mali zabezpečiť, že tieto opatrenia nie sú priamo ani nepriamo diskriminačné na základe štátnej príslušnosti alebo bydliska.

Odôvodnenie

V súlade s rozsudkom vo veci C-55/94 Gebhard je prvým krokom pri posudzovaní vnútroštátneho opatrenia skontrolovať, či je nediskriminačné. Táto povinnosť sa takisto uvádza v článku 59 ods. 3 smernice 2005/36/ES.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Odôvodnenie na základe cieľov verejného záujmu

Odôvodnenie na základe cieľov verejného záujmu

1.  Členské štáty zabezpečia, že legislatívne, regulačné alebo správne opatrenia obmedzujúce prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, ktoré majú v úmysle zaviesť a zmeny, ktoré majú v úmysle urobiť v existujúcich ustanoveniach, sú odôvodnené cieľmi verejného záujmu.

1.  Členské štáty zabezpečia, že legislatívne, regulačné alebo správne opatrenia obmedzujúce prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, ktoré majú v úmysle zaviesť a zmeny, ktoré majú v úmysle urobiť v existujúcich ustanoveniach, sú odôvodnené cieľmi verejného záujmu.

2.  Príslušné orgány zvážia najmä to, či tieto ustanovenia objektívne odôvodnené na základe verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia alebo závažnými dôvodmi verejného záujmu, ako je napríklad zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, ochrana spotrebiteľov, príjemcov služieb a pracovníkov, zabezpečenie riadneho výkonu spravodlivosti, spravodlivosť obchodných transakcií, boj proti podvodom a predchádzanie daňovým únikom a obchádzaniu daňových povinností, bezpečnosť na cestách, ochrana životného prostredia a mestského životného prostredia, zdravie zvierat, duševné vlastníctvo, ochrana a zachovanie národného historického a umeleckého dedičstva, ciele sociálnej politiky a kultúrnej politiky.

2.  Členské štáty zvážia najmä to, či tieto ustanovenia objektívne odôvodnené na základe verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia alebo závažnými dôvodmi verejného záujmu, ako zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, ochrana spotrebiteľa, príjemcov služieb a pracovníkov, zabezpečenie riadneho výkonu spravodlivosti, zaistenie spravodlivosti obchodných transakcií, boj proti podvodom a predchádzanie daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zabezpečenie účinnosti daňových kontrol, bezpečnosť dopravy, zabezpečenie kvality remeselnej práce, podpora výskumu a vývoja, ochrana životného prostredia a mestského životného prostredia, zdravie zvierat, duševné vlastníctvo, a ochrana a zachovanie národného historického a umeleckého dedičstva, ciele sociálnej politiky a kultúrnej politiky.

3.  Dôvody čisto ekonomického charakteru, ktoré majú v zásade protekcionistický cieľ alebo účinok, alebo čisto administratívne dôvody, nepredstavujú závažné dôvody verejného záujmu, ktoré by odôvodňovali obmedzenie prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie.

3.  Dôvody čisto ekonomického charakteru alebo čisto administratívne dôvody, nepredstavujú závažné dôvody verejného záujmu, ktoré by odôvodňovali obmedzenie prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie.

 

3a.  Členské štáty majú pri stanovovaní úrovne ochrany, ktorú chcú poskytnúť cieľom verejného záujmu, primeraný priestor na voľné uváženie, to v medziach proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

Článok 6

Proporcionalita

Proporcionalita

1.  Členské štáty posúdia pred zavedením nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, či tieto opatrenia sú potrebné a vhodné na dosiahnutie sledovaného cieľa a či neprekračujú rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby legislatívne, regulačné alebo správne opatrenia obmedzujúce prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, ktoré zavedú, a zmeny, ktoré v existujúcich opatreniach vykonajú, sú vhodné na dosiahnutie sledovaného cieľa a či neprekračujú rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

 

1a.  Najmä pri hodnotení regulácie zdravotníckych povolaní, ktoré majú dôsledky na zdravie a bezpečnosť pacientov, členské štáty zohľadňujú acquis communautaire, najmä so zreteľom na osobitný charakter povolaní poskytujúcich zdravotnícke služby, ako uznáva európsky zákonodarca a judikatúra Súdneho dvora. V súvislosti s reguláciou týchto povolaní majú členské štáty určitý priestor na vlastné uváženie, ktorý je dostatočný na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia.

2.  Pri posudzovaní nevyhnutnosti a proporcionality ustanovení príslušné orgány zvážia najmä:

2.  Pred prijatím opatrení uvedených v odsekoch 1 a 1a členské štáty v prípade potreby zvážia:

a)  povahu rizík súvisiacich so sledovanými cieľmi verejného záujmu, najmä rizík pre spotrebiteľov, odborníkov alebo tretie strany;

a)  povahu rizík súvisiacich so sledovanými cieľmi verejného záujmu, najmä rizík pre príjemcov služieb vrátane spotrebiteľov, pre odborníkov alebo tretie strany;

b)  vhodnosť ustanovenia, pokiaľ ide o jeho vhodnosť na dosiahnutie sledovaného cieľa, a či skutočne odráža tento cieľ dôsledným a systematickým spôsobom, a teda či rieši zistené riziká podobným spôsobom ako pri porovnateľných činnostiach;

b)  vhodnosť ustanovenia, pokiaľ ide o jeho vhodnosť na dosiahnutie sledovaného cieľa, a to, či skutočne odráža tento cieľ dôsledným a systematickým spôsobom, a teda či rieši zistené riziká podobným spôsobom ako pri porovnateľných činnostiach;

c)  potrebu ustanovenia a najmä to, či sú existujúce pravidlá osobitného alebo všeobecného charakteru, napríklad predpisy týkajúce sa bezpečnosti výrobkov alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, nedostatočné na ochranu sledovaného cieľa;

c)  to, či sú existujúce pravidlá osobitného alebo všeobecného charakteru, ako sú pravidlá obsiahnuté v zákone o bezpečnosti výrobkov alebo v zákone o ochrane spotrebiteľa, nedostatočné na dosiahnutie sledovaného cieľa;

d)  prepojenie medzi rozsahom činností povolania alebo činností pre neho vyhradených a požadovanou odbornou kvalifikáciou;

d)  prepojenie medzi rozsahom činností povolania alebo činností pre neho vyhradených a požadovanou odbornou kvalifikáciou;

e)  prepojenie medzi komplexnosťou úloh a potrebným vlastníctvom osobitnej odbornej kvalifikácie, najmä pokiaľ ide o úroveň, povahu a trvanie požadovanej odbornej prípravy alebo praxe, ako aj existenciu rôznych spôsobov na získanie odbornej kvalifikácie;

e)  prepojenie medzi komplexnosťou príslušných úloh a potrebou toho, aby tí, ktorí ich vykonávajú, mali osobitnú odbornú kvalifikáciu, najmä pokiaľ ide o úroveň, povahu a trvanie požadovanej odbornej prípravy alebo praxe, ako aj existenciu rôznych spôsobov na získanie odbornej kvalifikácie;

f)  rozsah odborných činností vyhradených pre držiteľov určitej odbornej kvalifikácie, konkrétne či a prečo činnosti vyhradené pre určitých odborníkov môžu alebo nemôžu byť spoločné s inými odborníkmi;

f)  to, či a prečo činnosti vyhradené pre určitých odborníkov môžu alebo nemôžu byť spoločné s inými odborníkmi;

g)  stupeň nezávislosti pri výkone regulovaného povolania a vplyv organizačných opatrení a opatrení dohľadu na dosiahnutie sledovaného cieľa, najmä ak sú činnosti súvisiace s regulovaným povolaním sledované pod dohľadom a zodpovednosťou riadne kvalifikovaného odborníka;

g)  stupeň nezávislosti pri výkone regulovaného povolania a vplyv organizačných opatrení a opatrení dohľadu na dosiahnutie sledovaného cieľa, najmä ak sú činnosti súvisiace s regulovaným povolaním sledované pod dohľadom a zodpovednosťou riadne kvalifikovaného odborníka;

h)  vedecký a technologický rozvoj, ktorý môže znížiť asymetriu informácií medzi spotrebiteľmi a odborníkmi;

h)  vedecký a technologický rozvoj, ktorý môže znížiť alebo zvýšiť asymetriu informácií medzi spotrebiteľmi a odborníkmi;

i)  hospodársky dosah tohto opatrenia, najmä s ohľadom na stupeň konkurencie na trhu a kvalitu poskytovaných služieb, ako aj dosah na voľný pohyb osôb a služieb v rámci Únie;

i)  dosah na voľný pohyb osôb a služieb v rámci Únie, výber spotrebiteľov a kvalitu poskytovanej služby;

j)  možnosť používať menej obmedzujúce prostriedky na dosiahnutie cieľov verejného záujmu;

j)  možnosť používať menej obmedzujúce prostriedky na dosiahnutie cieľov verejného záujmu;

k)  kumulatívny účinok obmedzení prístupu k povolaniu, ako aj jeho vykonávania, a najmä ako každá z týchto požiadaviek prispieva k dosiahnutiu cieľov verejného záujmu a či je nevyhnutné dosiahnuť rovnaké ciele verejného záujmu.

k)  účinok nových alebo pozmeňujúcich ustanovení v kombinácii s ostatnými ustanoveniami, ktorými sa obmedzuje prístup k povolaniu alebo jeho vykonávanie, a najmä spôsob, ako každá z týchto požiadaviek prispieva k dosiahnutiu toho istého cieľa verejného záujmu a či je v záujme jeho dosiahnutia nevyhnutná.

 

Ak sa členské štáty z hľadiska požiadaviek na dané regulované povolanie domnievajú, že akékoľvek konkrétne kritérium nie je pre posúdenie relevantné, svoje rozhodnutie náležite odôvodnia pri oznamovaní tejto skutočnosti Komisii podľa článku 9 ods. 1.

3.  Na účely odseku 2 písm. j), ak sú opatrenia odôvodnené ochranou spotrebiteľa a ak zistené riziká sú obmedzené na vzťah medzi odborníkom a spotrebiteľom bez negatívneho vplyvu na tretie strany, príslušné orgány posúdia najmä to, či cieľ možno dosiahnuť pomocou chráneného profesijného titulu bez vyhradenia činností.

3.  Na účely odseku 2 písm. j), ak sú opatrenia odôvodnené iba ochranou spotrebiteľa a ak sa zistené riziká obmedzujú na vzťah medzi odborníkom a spotrebiteľom, a preto nemajú negatívny vplyv na tretie strany, členské štáty posúdia najmä to, či cieľ možno dosiahnuť pomocou prostriedkov, ktoré sú menej obmedzujúce, ako je vyhradenie činností.

4.  Na účely odseku 2 písm. k) príslušné orgány posúdia najmä kumulatívny účinok, ktorý vznikne pri uložení niektorej z týchto požiadaviek:

4.  Na účely odseku 2 písm. k) členské štáty posúdia pravdepodobné účinky nových alebo zmenených a doplnených ustanovení, keď sú v kombinácii s niektorou z nasledujúcich požiadaviek, ktoré obmedzujú prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, berúc do úvahy skutočnosť, že takéto účinky môžu byť pozitívne, ako aj negatívne:

a)  vyhradené činnosti existujúce popri chránenom profesijnom titule;

a)  vyhradené činnosti, chránený profesijný titul alebo akákoľvek iná forma regulácie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 2005/36/ES;

b)  požiadavky na kontinuálny profesijný rozvoj;

b)  požiadavky na povinný kontinuálny profesijný rozvoj;

c)   pravidlá súvisiace s organizáciou daného povolania, profesijnou etikou a dohľadom;

c)   pravidlá súvisiace s organizáciou daného povolania, profesijnou etikou a dohľadom;

d)  povinné členstvo v komore, systémy registrácie alebo udeľovania oprávnení, najmä ak tieto požiadavky znamenajú vlastníctvo určitej odbornej kvalifikácie;

d)  povinné členstvo v komore, systémy registrácie alebo udeľovania oprávnení, najmä ak tieto požiadavky znamenajú vlastníctvo určitej odbornej kvalifikácie;

e)  kvantitatívne obmedzenia, najmä požiadavky obmedzujúce počet oprávnení na prax, alebo určenie minimálneho alebo maximálneho počtu zamestnancov, riadiacich pracovníkov alebo zástupcov, ktorí majú určité odborné kvalifikácie;

e)  kvantitatívne obmedzenia, najmä požiadavky obmedzujúce počet oprávnení na prax, alebo určenie minimálneho alebo maximálneho počtu zamestnancov, riadiacich pracovníkov alebo zástupcov, ktorí majú určité odborné kvalifikácie;

f)  osobitné požiadavky na právnu formu alebo požiadavky týkajúce sa vlastníckej štruktúry alebo riadenia spoločnosti, v rozsahu, v akom sú tieto požiadavky priamo spojené s výkonom regulovaného povolania;

f)  osobitné požiadavky na právnu formu alebo požiadavky týkajúce sa vlastníckej štruktúry alebo riadenia spoločnosti, v rozsahu, v akom sú tieto požiadavky priamo spojené s výkonom regulovaného povolania;

g)  územné obmedzenia, najmä ak je povolanie regulované v častiach územia členského štátu rôznym spôsobom;

g)  územné obmedzenia vrátane prípadov, keď je povolanie regulované v častiach územia členského štátu spôsobom, ktorý je odlišný od spôsobu, akým je regulovaný v iných častiach;

h)  požiadavky obmedzujúce výkon regulovaného povolania spoločne alebo v partnerstve, ako aj pravidlá nezlučiteľnosti;

h)  požiadavky obmedzujúce výkon regulovaného povolania spoločne alebo v partnerstve, ako aj pravidlá nezlučiteľnosti;

i)  požiadavky týkajúce sa poistného krytia alebo iných prostriedkov osobnej alebo kolektívnej ochrany profesijnej zodpovednosti;

i)  požiadavky týkajúce sa poistného krytia alebo iných prostriedkov osobnej alebo kolektívnej ochrany profesijnej zodpovednosti;

j)  požiadavky na jazykové znalosti, v rozsahu potrebnom pre vykonávanie povolania;

j)  požiadavky na jazykové znalosti, v rozsahu potrebnom pre vykonávanie povolania;

 

ja)  stanovené minimálne a/alebo maximálne sadzby;

 

jb)   požiadavky na reklamu.

 

4a.  Ak sa opatrenia uvedené v odseku 4 týkajú regulácie zdravotníckych povolaní a majú dôsledky na bezpečnosť pacientov, členské štáty zohľadňujú cieľ zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

 

4b.  Členské štáty okrem toho zabezpečujú dodržiavanie zásady proporcionality špecifických požiadaviek súvisiacich s cezhraničným poskytovaním služieb, stanovenej v hlave II smernice 2005/36/ES, vrátane:

 

a)  automatickej dočasnej registrácie alebo pro forma členstva v profesijnej organizácii alebo orgáne, uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a) smernice 2005/36/ES, profesijného preukazu alebo akejkoľvek inej rovnocennej požiadavky;

 

b)  vyhlásenia, ktoré je potrebné urobiť vopred, podľa článku 7 ods. 1 smernice 2005/36/ES, dokumentov, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 2 smernice 2005/36/ES alebo akejkoľvek inej rovnocennej požiadavky;

 

c)  požiadavky na zaplatenie poplatku alebo akýchkoľvek poplatkov súvisiacich s administratívnymi formalitami, ktoré poskytovateľom služieb vzniknú.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Článok 7

Informácie a účasť zúčastnených strán

Informácie a účasť zúčastnených strán

Členské štáty vhodnými prostriedkami informujú občanov, príjemcov služieb, zastupiteľské združenia a príslušné zúčastnené strany, ktoré nie sú členmi povolania, pred zavedením nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, a dajú im možnosť vyjadriť svoje stanoviská.

1.   Členské štáty vhodnými prostriedkami informujú občanov, príjemcov služieb, zastupiteľské združenia, sociálnych partnerov a ďalšie príslušné zúčastnené strany vrátane členov povolania, pred zavedením nových legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie alebo pred zmenou týchto existujúcich opatrení.

 

2.   Členské štáty vykonávajú verejné konzultácie s cieľom náležite zapojiť všetky zainteresované strany a dať im možnosť, aby vyjadrili svoje názory.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Súdne preskúmanie

 

Členské štáty zabezpečia, aby vo vnútroštátnych právnych predpisoch existovalo súdne preskúmanie legislatívnych, regulačných alebo administratívnych ustanovení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, alebo ich vykonávanie.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby občania a podniky v plnej miere využívali primerané a proporcionálne pravidlá, je vhodné zaviesť, že novo prijaté pravidlá musia podliehať súdnemu preskúmaniu, zatiaľ čo vnútroštátny sudca poverený uplatňovaním zásady proporcionality bude mať k dispozícii všetky potrebné informácie týkajúce sa dôvodov prijatia nového nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi

Výmena informácií medzi členskými štátmi

1.  Na účely účinného uplatňovania tejto smernice pred zavedením nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie členské štáty pravidelne, prípadne na báze ad hoc, podporujú výmenu informácií s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov vo veciach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ako je napríklad konkrétny spôsob, akým regulujú povolanie alebo účinky regulácie zistené v podobných oblastiach činností.

1.  Na účely účinného uplatňovania tejto smernice pred zavedením nových alebo pred zmenou existujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie Komisia prijme potrebné opatrenia na podporu pravidelnej, prípadne ad hoc výmeny informácií medzi členskými štátmi vo veciach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ako konkrétny spôsob, akým regulujú povolanie, alebo účinky regulácie zistené v podobných oblastiach činností.

2.  Členské štáty informujú Komisiu o príslušných orgánoch zodpovedných za prenos a prijímanie informácií na účely uplatňovania odseku 1.

2.  Členské štáty informujú Komisiu o príslušných orgánoch zodpovedných za prenos a prijímanie informácií na účely uplatňovania odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Transparentnosť

Transparentnosť

1.  Dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že ustanovenia posudzované v súlade s touto smernicou sú odôvodnené, nevyhnutné a primerané a Komisii sa oznamujú v súlade s článkom 59 ods. 5 a 6 smernice 2005/36/ES, sú zaznamenávané príslušnými orgánmi v databáze regulovaných povolaní, na ktorú sa vzťahuje článok 59 ods. 1 smernice 2005/36/ES a následne zverejnené Komisiou.

1.  Dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že ustanovenia posudzované v súlade so smernicou 2005/36/ES a s touto smernicou sú nediskriminačné, odôvodnené a primerané a ktoré sa majú Komisii oznamovať v súlade s článkom 59 ods. 5 smernice 2005/36/ES, sú zaznamenávané členskými štátmi v databáze regulovaných povolaní, na ktorú sa vzťahuje článok 59 ods. 1 smernice 2005/36/ES, a následne zverejnené Komisiou.

2.  Členské štáty a iné zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky Komisii alebo členskému štátu, ktorý ustanovenia oznámil.

2.  Členské štáty a ďalšie zainteresované strany môžu predložiť Komisii svoje pripomienky k ustanoveniam a dôvodom, pre ktoré sa domnievajú, že sú nediskriminačné, odôvodnené a primerané. Komisia tieto pripomienky náležite zohľadní vo svojej súhrnnej správe vypracovanej podľa článku 59 ods. 8 smernice 2005/36/ES.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do . Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12 mesiacov od dátumu jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

(1)

Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 43.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Zásadu proporcionality uznávajú ako základnú zásadu práva EÚ zmluvy, ako aj Súdny dvor EÚ, ktorý vymedzil konkrétne kritériá jej uplatňovania. Preto niet pochýb o tom, že akákoľvek regulácia povolania by mala byť primeraná a vhodná na daný účel.

V roku 2013 sa dokonca táto zásada schválila v smernici o uznávaní odborných kvalifikácií tým, že sa od vnútroštátnych orgánov požaduje, aby posúdili proporcionalitu svojej existujúcej regulácie a predložili Komisii príslušné informácie. Návrh Komisie a jeho zmeny, ktoré navrhuje spravodajca, by sa mali vnímať v tejto súvislosti. Cieľom Komisie je stanoviť spoločný rámec na vykonávanie testov proporcionality pri zavádzaní novej regulácie povolaní, aby sa zabezpečilo, že vnútroštátne orgány vo všetkých členských štátoch posúdia proporcionalitu svojej regulácie rovnako účinným spôsobom.

Spravodajca víta toto úsilie o prehĺbenie jednotného trhu so službami a domnieva sa, že návrh by nemal byť nástrojom jednoduchej „de“-regulácie. Mala by sa uznať pridaná hodnota regulácie povolaní, pričom dôraz by sa mal klásť na skutočnosť, že inteligentnou reguláciou sa môže podporiť hospodársky rast v členských štátoch a v EÚ ako celku.

Spravodajca sa preto domnieva, že v návrhu Komisie je potrebné urobiť niekoľko zlepšení, aby sa zabezpečilo, že sa táto smernica stane nástrojom inteligentnej regulácie v kontexte vnútorného trhu so službami.

II. Stanovisko spravodajcov

1. Uznanie osobitného postavenia služieb zdravotnej starostlivosti a zaručenie najvyššej úrovne ochrany ľudského zdravia pri regulácii povolaní

Spravodajca sa domnieva, že je dôležité chrániť odvetvie zdravotníctva a vysokú kvalitu služieb zdravotnej starostlivosti v záujme občanov EÚ bez toho, aby sa tým poškodzoval vnútorný trh. Spravodajca preto navrhuje vytvoriť osobitný štatút pre profesie v oblasti zdravotnej starostlivosti, zabezpečením ich „ochrany“ v rámci zásady proporcionality.

2. Riešenie praktík tzv. gold-platingu

Keďže viacero odborných činností je už na úrovni EÚ harmonizovaných, členské štáty často ukladajú zbytočné požiadavky, ktoré sa v príslušnom práve EÚ neuvádzajú. Spravodajca navrhuje, aby sa riešili tieto praktiky tzv. gold-platingu, v rámci ktorých sa pravidlá EÚ o regulovaných povolaniach používajú ako zámienka na to, aby sa občanom a podnikom ukladala bezdôvodná záťaž.

3. Vymedzenie primeraného priestoru členských štátov na vlastné uváženie v súvislosti s ich inštitucionálnou a procesnou autonómiou

Zatiaľ čo regulácia povolania je spoločnou právomocou podľa článkov 4, 46, 53 ods. 1 a článku 62 ZFEÚ, je dôležité vymedziť primeraný priestor členského štátu na vlastné uváženie pri rozhodovaní o regulačných možnostiach. Spravodajca preto navrhuje, aby sa odstránila povinnosť konzultovať s nezávislým kontrolným orgánom, čo by mohlo zahŕňať značné dodatočné náklady v prípade, že by bolo nutné vytvoriť nové orgány. Namiesto toho sa objasňuje, že prináleží členským štátom rozhodnúť o tom, či o stanovisko požiadajú nezávislý orgán.

Pokiaľ ide o procesnú autonómiu, spravodajca navrhuje poskytnúť členským štátom primeraný priestor na voľné uváženie, čo naznačuje, že by sa nemali požadovať osobitné štúdie či materiály. Tvorcovia politík by mali mať možnosť zhromažďovať dôkazy akýmkoľvek spôsobom (vypočutia, konzultácie atď.). Napriek tomu by však v súlade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ mali poskytnúť podrobné dôkazy (rozsudok vo veci C-148/15).

4. Nediskriminácia

Aj keď sa dodržiavanie zásady nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti alebo bydliska vyžaduje podľa ustálenej judikatúry a článku 59 smernice 2005/36/ES, pôvodný návrh Komisie sa na ne neodvoláva. Spravodajca preto navrhuje začleniť ju ako dodatočný krok posúdenia vypracovaného vnútroštátnymi orgánmi.

5. Doplnenie zoznamu závažných dôvodov

Navrhované zmeny zoznamu závažných dôvodov všeobecného záujmu len odrážajú judikatúru Súdneho dvora EÚ. Spravodajca navrhuje doplniť zoznam o dva ďalšie dôvody, ktoré určil Súdny dvor EÚ, a to zaručiť kvalitu remeselnej práce, ako aj výskum a vývoj vzhľadom na skutočnosť, že povolania, ako sú remeselníci, výskumní pracovníci a učitelia, vytvárajú značnú pridanú hodnotu pre spoločnosť a hospodárstvo EÚ ako celok. Okrem toho sa spravodajca v závislosti od verejného záujmu na ochranu a súvisiacich rizík domnieva, že je dôležité objasniť, že členské štáty môžu prijať nevyhnutné opatrenia a posilniť svoju reguláciu v prípade, že prevláda zvýšené riziko.

6. Objasnenie kritérií testu proporcionality

V súlade s ustálenou judikatúrou môžu členské štáty uložiť viaceré požiadavky na prístup k určitým povolaniam, ako je členstvo v profesijných organizáciách, nepretržitá odborná príprava atď., ktoré môžu byť dôležité pre dosahovanie cieľa verejného záujmu a mali by byť prijaté, pokiaľ nie sú neprimerané. Spravodajca preto navrhuje viacero objasnení, v ktorých sa uvádza, v akých prípadoch by boli takéto požiadavky primerané. Spravodajca je okrem toho presvedčený, že zatiaľ čo technologický a vedecký pokrok by sa mal podporovať, pričom v mnohých prípadoch prevratné technológie zahŕňajú modernizáciu regulovaných povolaní pri znižovaní rizika pre spotrebiteľov, existujú prípady, keď si takýto vývoj môže vyžadovať dodatočnú odbornú prípravu na zvládnutie nových technológií. Okrem toho sa spravodajca domnieva, že namiesto zamerania sa na hospodársky vplyv ako kritérium pri posudzovaní proporcionality opatrení by sa mala skôr sledovať rovnováha medzi obmedzeniami uloženými na základnú slobodu a cieľ verejného záujmu. V neposlednom rade je spravodajca presvedčený, že poskytovatelia služieb regulovaných povolaní sú už povinní spĺňať vyššie normy kvality odbornej nezávislosti, celoživotného vzdelávania alebo celoživotného vzdelávania. Preto by sa tieto povolania mali spoliehať na čisto proporcionálne opatrenia členských štátov, v ktorých poskytujú svoje služby.

7. Umožnenie občanom a spoločnostiam posilniť svoje práva zabezpečením súdneho preskúmania

Náležité vykonávanie iniciatívy Komisie vyvoláva otázky a nie je jasné, či je potrebné osobitné opatrenie, ak zainteresovaná strana spochybňuje osobitné ustanovenie alebo posúdenie. Spravodajca preto navrhuje zabezpečiť súdne preskúmanie požiadaviek, ktorými sa riadi prístup alebo vykonávanie povolaní podľa vnútroštátnych postupov.

8. Širšie verejné konzultácie

Spravodajca sa domnieva, že informačná povinnosť uvedená v pôvodnom návrhu nie je dostatočná a nezabezpečuje rovnaké postavenie pre všetky zainteresované strany, najmä pre členov daného povolania. Preto sa navrhlo, aby sa všetky zainteresované strany informovali rovnako a aby sa navyše zaviedla možnosť širších verejných konzultácií. Verejné konzultácie sú nevyhnutnou súčasťou riadenia transparentnej tvorby politiky založenej na dôkazoch.

9. Objasnenie účelu výmeny informácií medzi členskými štátmi

Spravodajca navrhuje objasniť, že výmena informácií medzi členskými štátmi o ich regulačných prístupoch sa zameriava len na informované rozhodnutia, čo však neznamená, že daný vnútroštátny regulačný prístup môže alebo by sa mal automaticky transponovať v inom členskom štáte. Členské štáty naopak musia rozhodnúť o tom, či regulovať alebo neregulovať, a to podľa svojho vlastného regulačného kontextu.

10. Transparentnosť a posilnená úloha Komisie pri centralizácii informácií

Spravodajca víta posilnenú transparentnosť v pôvodnom návrhu, ale navrhuje ústrednú úlohu pre Komisiu pri prijímaní pripomienok vnútroštátnych orgánov s cieľom predchádzať zbytočným dvojstranným konfliktom medzi členskými štátmi.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (13.10.2017)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

(COM(2016)0822 – C8‑0012/2017 – 2016/0404(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Françoise Grossetête

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia má v úmysle zaviesť štruktúrovaný postup testovania proporcionality týkajúci sa nových opatrení prijatých členskými štátmi s cieľom poskytnúť rámec ich regulovaným povolaniam.

Vzhľadom na verejný charakter práce, ktorú vykonávajú zdravotnícki pracovníci a ktorej osobitosť nie je podľa názoru spravodajkyne v návrhu smernice dostatočne zohľadnená, sa v návrhu rozhodnutia navrhuje vyňatie zdravotníckych profesií z rozsahu pôsobnosti tohto textu.

V stanovisku sa uznáva cieľ Komisie a skutočnosť, že požiadavka proporcionality uvedená v článku 59 smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií sa vzťahuje aj na opatrenia týkajúce sa zdravotníckych pracovníkov. Ustanovenia smernice sa však považujú za postačujúce a netreba komplikovať zavedením systematického ex ante testu proporcionality.

Spravodajkyňa si uvedomuje ťažkosti niektorých členských štátov pri uplatňovaní zásady proporcionality a chápe vôľu Komisie objasniť pravidlá. V tomto prípade sa však, pokiaľ ide o zdravotníckych pracovníkov a požiadavku ochrany verejného zdravia, domnieva, že návrhy Komisie sú príliš zložité a príliš byrokratické. Bolo by nesprávne prijať takýto obmedzujúci horizontálny právny predpis na vyriešenie osobitných problémov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a)  Je potrebné zabezpečiť, aby členské štáty v plnej miere plnili svoje povinnosti uvedené v článku 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzovanie ich politiky v oblasti zdravotníctva, ako aj poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti a lekárskej starostlivosti regulovanými povolaniami určenými na tento účel. Na tento účel je vhodné vyňať tieto regulované povolania z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Dôkazné bremeno, pokiaľ ide o odôvodnenie a proporcionalitu, nesú členské štáty. Dôvody na reguláciu, o ktoré sa členský štát opiera na základe odôvodnenia, by teda mali byť sprevádzané analýzou vhodnosti a proporcionality opatrenia prijatého daným štátom a osobitným dôkazom, ktorý podporuje jeho argumenty.

(9)  Dôkazné bremeno, pokiaľ ide o odôvodnenie a proporcionalitu, nesú členské štáty. Dôvody na reguláciu, o ktoré sa členský štát opiera na základe odôvodnenia, by teda mali byť sprevádzané analýzou vhodnosti a proporcionality opatrenia prijatého daným štátom a osobitným dôkazom, ktorý podporuje jeho argumenty. To by členským štátom nemalo brániť v prijímaní okamžitých opatrení v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré považujú za potrebné na ochranu verejného zdravia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Ak začatie a vykonávanie určitých zárobkových alebo samostatne zárobkových činností je podmienené dodržiavaním určitých ustanovení súvisiacich s osobitnými odbornými kvalifikáciami priamo alebo nepriamo stanovenými členskými štátmi, je potrebné zabezpečiť, že takéto ustanovenia odôvodnené cieľmi verejného záujmu, akými sú ustanovenia v zmysle Zmluvy, konkrétne verejný poriadok, verejná bezpečnosť a verejné zdravie, alebo závažnými dôvodmi všeobecného záujmu, ktoré sú ako také uznané v judikatúre Súdneho dvora. Na účely určenia intenzity regulácie je dôležité zabezpečiť, aby ciele verejného záujmu boli primerane stanovené. Napríklad s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia by členské štáty mali mať voľnosť pri rozhodovaní o stupni ochrany, ktorý chcú poskytnúť na verejné zdravie, a o spôsobe, akým sa má táto ochrana dosiahnuť. Takisto je potrebné objasniť, že medzi závažnými dôvodmi všeobecného záujmu, ktoré sú uznané judikatúrou Súdneho dvora, sú zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, ochrana spotrebiteľa, príjemcov služieb vrátane pacientov a pracovníkov, zabezpečenie riadneho výkonu spravodlivosti, poctivosť obchodných transakcií; boj proti podvodom a predchádzanie daňovým únikom a obchádzaniu daňových povinností, bezpečnosť na cestách, ochrana životného prostredia a mestského životného prostredia, zdravie zvierat, duševné vlastníctvo, ochrana a zachovanie národného historického a umeleckého dedičstva, ciele sociálnej politiky a kultúrnej politiky. Podľa ustálenej judikatúry dôvody čisto ekonomického charakteru, ktoré majú v zásade protekcionistické ciele, ako aj čisto administratívne dôvody, ako napríklad vykonávanie kontrol alebo zhromažďovanie štatistických údajov, nemôžu predstavovať závažné dôvody všeobecného záujmu.

(12)  Ak začatie a vykonávanie určitých zárobkových alebo samostatne zárobkových činností je podmienené dodržiavaním určitých ustanovení súvisiacich s osobitnými odbornými kvalifikáciami priamo alebo nepriamo stanovenými členskými štátmi, je potrebné zabezpečiť, aby takéto ustanovenia boli odôvodnené cieľmi verejného záujmu, akými sú ustanovenia v zmysle ZFEÚ, konkrétne verejný poriadok, verejná bezpečnosť a verejné zdravie, alebo závažnými dôvodmi všeobecného záujmu, ktoré sú ako také uznané v judikatúre Súdneho dvora. Ak sa uplatňujú tieto ciele, regulácia povolaní by sa mala považovať za nevyhnutnú ochranu verejného záujmu, a nie za prekážku brániacu hospodárskej súťaži a voľnému pohybu. Na účely určenia intenzity regulácie je dôležité zabezpečiť, aby ciele verejného záujmu boli primerane stanovené. Napríklad je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že zdravie a život osôb majú spomedzi hodnôt a záujmov chránených ZFEÚ prvoradý význam. cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany verejného zdravia by sa členským štátom mal ponechať určitý priestor na voľné uváženie pri rozhodovaní o stupni ochrany, ktorú chcú verejnému zdraviu poskytovať, a o spôsobe, akým sa má táto ochrana dosiahnuť. Takisto je potrebné objasniť, že medzi závažnými dôvodmi všeobecného záujmu, ktoré sú uznané judikatúrou Súdneho dvora, sú zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, ochrana spotrebiteľa, príjemcov služiebvrátane pacientov a pracovníkov, zabezpečenie riadneho výkonu spravodlivosti, poctivosť obchodných transakcií; boj proti podvodom a predchádzanie daňovým únikom a obchádzaniu daňových povinností, bezpečnosť na cestách, ochrana životného prostredia a mestského životného prostredia, zdravie zvierat, duševné vlastníctvo, ochrana a zachovanie národného historického a umeleckého dedičstva, ciele sociálnej politiky a kultúrnej politiky. Podľa ustálenej judikatúry dôvody čisto ekonomického charakteru, ktoré majú v zásade protekcionistické ciele, ako aj čisto administratívne dôvody, ako napríklad vykonávanie kontrol alebo zhromažďovanie štatistických údajov, nemôžu predstavovať závažné dôvody všeobecného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a)  Ak je regulácia povolania odôvodnená ochranou verejného zdravia, malo by sa prihliadať na osobitné charakteristiky služieb zdravotnej starostlivosti. Služby zdravotnej starostlivosti sa veľmi odlišujú od ostatných služieb a pacienti sa veľmi odlišujú od prijímateľov iných služieb. V dôsledku toho by sa malo predpokladať, že zdravotnícke povolania zvyčajne podliehajú regulácii povolaní.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12b)  Táto smernica sa usiluje o dosiahnutie rovnováhy medzi zabezpečovaním cieľov verejného záujmu a kvality služieb na jednej strane a zlepšovaním prístupu k regulovaným povolaniam a ich vykonávania, čo je aj v záujme samotných odborníkov, na strane druhej. Je vecou členských štátov, aby určili úroveň ochrany, ktorú chcú poskytovať cieľom verejného záujmu, a primeraný spôsob dosiahnutia tejto úrovne. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora je zrejmé, že keď jeden členský štát uplatňuje menej prísne pravidlá než iný členský štát, nutne to neznamená, že prísnejšie pravidlá sú neprimerané.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Príslušné orgány by mali náležite vziať do úvahy hospodársky dosah tohto opatrenia vrátane analýzy nákladov a výnosov, najmä s ohľadom na stupeň konkurencie na trhu a kvalitu poskytovaných služieb, ako aj dosah na právo na prácu a voľný pohyb osôb a služieb v rámci Únie. Na základe tejto analýzy by sa členské štáty mali uistiť najmä o tom, či rozsah obmedzenia prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie v rámci Únie je úmerný dôležitosti sledovaných cieľov a očakávaných prínosov.

(18)  Príslušné orgány by mali náležite vziať do úvahy hospodársky dosah tohto opatrenia vrátane analýzy nákladov a výnosov, najmä s ohľadom na stupeň konkurencie na trhu a kvalitu poskytovaných služieb, ako aj dosah na právo na prácu a voľný pohyb osôb a služieb v rámci Únie. Ani jedna z týchto výsad by však nemala mať prednosť pred verejnou bezpečnosťou, ktorá zostáva aj naďalej prvoradá. Na základe tejto analýzy by sa členské štáty mali uistiť najmä o tom, či rozsah obmedzenia prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie v rámci Únie je úmerný dôležitosti sledovaných cieľov a očakávaných prínosov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20a)  Podľa článku 168 ods. 1 ZFEÚ by sa pri stanovovaní a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie mala zabezpečiť vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia. To zároveň znamená, že vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia sa má zabezpečiť aj vtedy, keď Únia prijíma akty podľa iných ustanovení ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20b)  Zavedenie dodatočných požiadaviek by mohlo priniesť pridanú hodnotu v súvislosti s cieľom verejného záujmu, pričom skutočnosť, že by sa mal posudzovať ich kombinovaný účinok, neznamená, že tieto požiadavky sú neprimerané. Napríklad požiadavky na kontinuálny profesijný rozvoj by mohli byť vhodné na zabezpečenie toho, aby odborníci držali krok s vývojom vo svojich príslušných oblastiach, a zároveň by prispievali k bezpečnej praxi v povolaniach s osobitnými rizikami. Okrem toho požiadavky na kontinuálny profesijný rozvoj by mohli byť vhodné, keď sa vzťahujú na technický, vedecký, regulačný a etický vývoj a keď motivujú odborníkov k tomu, aby sa zúčastňovali na celoživotnom vzdelávaní dôležitom pre ich povolanie. V prípade, že je to nevyhnutné a primerané na dosiahnutie cieľa verejného záujmu, sa môže povinné členstvo v komore považovať za vhodné, najmä ak majú komory verejný mandát.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20c)  V tejto smernici by sa mala rešpektovať právomoc členských štátov regulovať povolania v oblasti zdravotnej starostlivosti na základe článku 168 ods. 7 ZFEÚ, ako aj zámer členských štátov poskytovať a zaručovať vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacientov. Na tento účel by členské štáty mali mať možnosť rozhodovať o stupni významnosti hospodárskych okolností vo vzťahu k iným relevantným kritériám proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20d)  Kritériá proporcionality uvedené v tejto smernici by sa počas posudzovania proporcionality uskutočňovaného pred zavedením nových alebo zmenou už existujúcich ustanovení mali uplatňovať v primeranom rozsahu a stupni intenzity. Rozsah a stupeň intenzity uplatňovaný počas posudzovania by mal byť primeraný obsahu zavádzaného ustanovenia a jeho vplyvu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Keďže ciele tejto smernice, teda odstránenie neprimeraných obmedzení prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu tohto opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej Únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

(24)  Keďže ciele tejto smernice, teda odstránenie neprimeraných obmedzení prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu tohto opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej Únii. V súlade so zásadou nediskriminácie a so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tejto smernici sa stanovujú pravidlá pre spoločný rámec na vykonávanie posúdení proporcionality pred zavedením nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu.

V tejto smernici sa stanovujú pravidlá pre spoločný rámec na vykonávanie posúdení proporcionality pred zavedením nových podstatných alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, pričom sa ňou zabezpečuje aj to, aby ochrana občanov prostredníctvom využívania overených noriem a kvalifikácií všetkých týchto regulovaných povolaní a odborníkov mala aj naďalej prvoradý význam. Nemá vplyv na výsadnú právomoc členských štátov a ich priestor na voľné uváženie pri rozhodovaní o tom, či a ako regulovať povolanie v rámci obmedzení tvorených zásadami nediskriminácie a proporcionality.

Odôvodnenie

Pri posudzovaní proporcionality je nutné zameriavať sa len na podstatné zmeny, aby sa dodržala zásada subsidiarity, zabránilo vzniku ďalšej byrokracie a aby toto posudzovanie bolo „proporcionálne“.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Táto smernica sa vzťahuje na požiadavky podľa právnych systémov členských štátov, ktorými sa obmedzuje prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, alebo jeden zo spôsobov ich vykonávania, vrátane použitia profesijných titulov a odborných činností povolených v rámci daného titulu, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice 2005/36/ES.

1.  Táto smernica sa vzťahuje na požiadavky podľa právnych systémov členských štátov, ktorými sa obmedzuje prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, alebo jeden zo spôsobov ich vykonávania, vrátane využívania profesijných titulov a odborných činností povolených v rámci daného titulu, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice 2005/36/ES, a to bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 1a tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Táto smernica sa neuplatňuje na žiadne požiadavky obmedzujúce prístup k regulovaným zdravotníckym povolaniam súvisiacim s poskytovaním služieb zdravotnej starostlivosti alebo ich vykonávanie, vrátane farmaceutických služieb a predpisovania, vydávania a poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok, a to bez ohľadu na to, či sa tieto služby poskytujú v rámci zdravotníckych zariadení, a bez ohľadu na spôsob ich organizácie a financovania na vnútroštátnej úrovni alebo na ich verejný či súkromný charakter.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonali posúdenie proporcionality v súlade s pravidlami stanovenými v tejto smernici, a to pred zavedením nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonali posúdenie proporcionality v súlade s pravidlami stanovenými v tejto smernici, a to pred zavedením nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, pričom sa plne zohľadní osobitná povaha každého povolania.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dôvody pre konštatovanie, že ustanovenie je odôvodnené, nevyhnutné a proporcionálne musia byť podložené kvalitatívnymi a ak je to možné, kvantitatívnymi dôkazmi.

3.  Dôvody pre konštatovanie, že ustanovenie je odôvodnené, nevyhnutné a proporcionálne, musia byť podložené kvalitatívnymi, a ak je to možné a relevantné, aj kvantitatívnymi dôkazmi.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, že legislatívne, regulačné alebo správne opatrenia obmedzujúce prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, ktoré majú v úmysle zaviesť a zmeny, ktoré majú v úmysle urobiť v existujúcich ustanoveniach, sú odôvodnené cieľmi verejného záujmu.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby legislatívne, regulačné alebo správne opatrenia obmedzujúce prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, ktoré majú v úmysle zaviesť, a zmeny, ktoré majú v úmysle urobiť v existujúcich ustanoveniach, sú odôvodnené cieľmi verejného záujmu vrátane cieľa v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušné orgány zvážia najmä to, či tieto ustanovenia sú objektívne odôvodnené na základe verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia alebo závažnými dôvodmi verejného záujmu, ako je napríklad zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, ochrana spotrebiteľov, príjemcov služieb a pracovníkov, zabezpečenie riadneho výkonu spravodlivosti, spravodlivosť obchodných transakcií, boj proti podvodom a predchádzanie daňovým únikom a obchádzaniu daňových povinností, bezpečnosť na cestách, ochrana životného prostredia a mestského životného prostredia, zdravie zvierat, duševné vlastníctvo, ochrana a zachovanie národného historického a umeleckého dedičstva, ciele sociálnej politiky a kultúrnej politiky.

2.  Príslušné orgány zvážia najmä to, či tieto ustanovenia sú objektívne odôvodnené na základe verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia alebo závažnými dôvodmi verejného záujmu, ako zachovanie finančnej rovnováhy systému sociálneho zabezpečenia, ochrana spotrebiteľov, príjemcov služieb vrátane pacientov a pracovníkov, zabezpečenie riadneho výkonu spravodlivosti, spravodlivosť obchodných transakcií, boj proti podvodom a predchádzanie daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, bezpečnosť na cestách, ochrana životného prostredia a mestského životného prostredia, zdravie zvierat, duševné vlastníctvo, ochrana a zachovanie národného historického a umeleckého dedičstva, ciele sociálnej politiky a kultúrnej politiky.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pri posudzovaní nevyhnutnosti a proporcionality ustanovení príslušné orgány zvážia najmä:

2.  Pri posudzovaní nevyhnutnosti a proporcionality ustanovení príslušné orgány uplatňujú kritériá uvedené v tomto odseku, a to so zreteľom na osobitné okolnosti predmetného povolania, povahu ustanovenia a sledovaný cieľ verejného záujmu. Relevantnosť akéhokoľvek jednotlivého kritéria preto môže závisieť od dôležitosti sledovaných cieľov verejného záujmu. Príslušné orgány zvážia najmä:

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  povahu rizík súvisiacich so sledovanými cieľmi verejného záujmu, najmä rizík pre spotrebiteľov, odborníkov alebo tretie strany;

a)  povahu rizík súvisiacich so sledovanými cieľmi verejného záujmu, najmä rizík pre spotrebiteľov, príjemcov služieb vrátane pacientov, odborníkov alebo tretie strany;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vhodnými prostriedkami informujú občanov, príjemcov služieb, zastupiteľské združenia a príslušné zúčastnené strany, ktoré nie sú členmi povolania, pred zavedením nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie, a dajú im možnosť vyjadriť svoje stanoviská.

Členské štáty vhodnými prostriedkami informujú okrem odborníkov vykonávajúcich dané povolanie aj všetky zainteresované strany vrátane občanov, príjemcov služieb a zastupiteľských združení pred navrhnutím nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie a dajú im možnosť vyjadriť svoje stanoviská, ktoré sa potom náležite posúdia. Tento proces sa môže uskutočniť napríklad prostredníctvom verejnej konzultácie, z ktorej výsledkov vychádza obsah prijímaných ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že ustanovenia posudzované v súlade s touto smernicou sú odôvodnené, nevyhnutné a primerané a Komisii sa oznamujú v súlade s článkom 59 ods. 5 a 6 smernice 2005/36/ES, sú zaznamenávané príslušnými orgánmi v databáze regulovaných povolaní, na ktorú sa vzťahuje článok 59 ods. 1 smernice 2005/36/ES a následne zverejnené Komisiou.

1.  Dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že ustanovenia posudzované v súlade s touto smernicou sú odôvodnené, nevyhnutné a primerané a Komisii sa oznamujú v súlade s článkom 59 ods. 5 a 6 smernice 2005/36/ES, sú promptne zaznamenávané príslušnými orgánmi v databáze regulovaných povolaní, na ktorú sa vzťahuje článok 59 ods. 1 smernice 2005/36/ES a následne zverejnené Komisiou.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

Referenčné čísla

COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

1.2.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

1.2.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Françoise Grossetête

5.4.2017

Prerokovanie vo výbore

29.6.2017

 

 

 

Dátum prijatia

12.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

57

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Howarth, Răzvan Popa, Sven Schulze

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

57

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sven Schulze, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, John Howarth, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Răzvan Popa, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

PPE

Annie Schreijer-Pierik

S&D

Elena Gentile

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

Referenčné čísla

COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)

Dátum predloženia v EP

12.1.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

1.2.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

1.2.2017

ENVI

1.2.2017

CULT

1.2.2017

JURI

1.2.2017

 

PETI

1.2.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

21.11.2017

CULT

27.2.2017

JURI

20.6.2017

PETI

28.2.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Andreas Schwab

25.1.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.7.2017

21.11.2017

 

 

Dátum prijatia

4.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, Andrey Kovatchev, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

8.12.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

3

-

EFDD

ENF

Jonathan Bullock, Marco Zullo

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia