ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu

  8.12.2017 - (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)) - ***I

  Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  Zpravodaj: Sergio Gutiérrez Prieto

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu

  (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0821),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0011/2017),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená německým Spolkovým sněmem, německou Spolkovou radou, francouzským Národním shromážděním a francouzským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  –  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017[1],

  –  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0396/2017),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6)  Účinné prosazování pravidel, která upravují vnitřní trh služeb a jsou stanovena ve směrnici 2006/123/ES, by mělo být posíleno tím, že se zlepší stávající postup oznamování zavedený uvedenou směrnicí, pokud jde o vnitrostátní povolovací režimy a určité požadavky týkající se jak přístupu k samostatně výdělečným činnostem, tak k jejich výkonu. Mělo by se snadněji předcházet přijetí vnitrostátních předpisů stanovujících požadavky a povolovací režimy, jež jsou v rozporu se směrnicí 2006/123/ES. Touto směrnicí nejsou dotčeny pravomoci Komise podle Smluv ani povinnost členských států dodržovat ustanovení práva Unie.

  (6)  Účinné prosazování pravidel, která upravují vnitřní trh služeb a jsou stanovena ve směrnici 2006/123/ES, by mělo být posíleno tím, že se zlepší stávající postup oznamování zavedený uvedenou směrnicí, pokud jde o vnitrostátní povolovací režimy a určité požadavky týkající se jak přístupu k samostatně výdělečným činnostem, tak k jejich výkonu. Je třeba napomáhat dialogu mezi Komisí a členskými státy, a to jednak s cílem předcházet tomu, aby byly přijímány vnitrostátní předpisy stanovující požadavky a povolovací režimy, jež by byly v rozporu se směrnicí 2006/123/ES a vedly k tříštění vnitřního trhu, a jednak s cílem minimalizovat počet nových případů porušení. Touto směrnicí nejsou dotčeny pravomoci svěřené Komisi a Soudnímu dvoru podle Smluv ani práva a povinnosti členských států plynoucí ze Smluv.

  Pozměňovací návrh    2

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 7

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7)  Oznamovací povinnost stanovená touto směrnicí by se měla vztahovat na regulační opatření členských států, jako jsou právní a správní předpisy obecné povahy nebo jakákoliv jiná závazná pravidla obecné povahy, mimo jiné pravidla přijatá profesními organizacemi pro kolektivní regulaci přístupu k činnostem poskytování služeb nebo jejich výkonu. Oznamovací povinnost by se naopak neměla uplatňovat na jednotlivá rozhodnutí vydaná vnitrostátními orgány.

  (7)  Oznamovací povinnost stanovená touto směrnicí by se měla vztahovat na regulační opatření členských států, jako jsou právní a správní předpisy obecné povahy nebo jakákoliv jiná závazná pravidla obecné povahy, mimo jiné pravidla přijatá profesními organizacemi pro kolektivní regulaci přístupu k činnostem poskytování služeb nebo jejich výkonu.

  Pozměňovací návrh    3

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 7 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7a)  Oznamovací povinnost podle této směrnice by se neměla vztahovat na rozhodnutí určená jednomu konkrétnímu poskytovateli služeb ani na návrhy předpisů uvedené v kolektivních smlouvách sjednaných mezi sociálními partnery, které nejsou považovány za požadavky ve smyslu této směrnice. Dále by se neměla vztahovat na opatření, jimiž se ruší povolovací režimy, ani na opatření provádějící závazné akty Unie, pokud tyto akty obsahují přesná ustanovení, jež mají být provedena, a při jejich provedení ve vnitrostátním právu a jejich provádění nemůže dojít k rozdílům mezi členskými státy.

  Pozměňovací návrh    4

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 7 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7b)  S cílem zajistit, aby členské státy lépe dodržovaly postup oznamování stanovený touto směrnicí, by Komise měla poskytnout pokyny ohledně praktických aspektů postupu oznamování, především pro obecní a místní orgány. Protože oznamovací povinnost uložená těmto orgánům musí být přiměřená, neměla by se vztahovat na návrhy opatření provádějících povolovací režimy nebo požadavky, které již byly Komisi oznámeny a jež dotčené členské státy již přijaly na vnitrostátní úrovni, pokud tato opatření nemění obsah těchto oznámených režimů nebo požadavků.

  Pozměňovací návrh    5

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 7 c (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (7c)  Členské státy by neměly mít povinnost předem oznamovat pozměňovací návrhy nebo úpravy návrhů opatření, které byly předloženy poslanci na celostátní či regionální úrovni v souladu s příslušnými parlamentními postupy, pokud jsou dané návrhy předmětem probíhajícího postupu oznamování. Dotčený členský stát by však měl oznámit tyto jejich změny Komisi neprodleně po přijetí, a to nejpozději do dvou týdnů.

  Pozměňovací návrh    6

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 8

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (8)  Povinnost členských států oznamovat návrhy opatření, jimiž se stanoví povolovací režimy nebo požadavky uvedené v článku 4 této směrnice, nejméně tři měsíce před jejich přijetím má zajistit, aby opatření, jež mají být přijata, byla v souladu se směrnicí 2006/123/ES. Aby byl postup oznamování účinný, měla by konzultace o oznámených opatřeních proběhnout v dostatečném předstihu před jejich přijetím. Je to vhodné kvůli posilování dobré spolupráce a transparentnosti mezi Komisí a členskými státy a pro další rozvoj výměn mezi Komisí a vnitrostátními orgány ohledně nových nebo pozměněných povolovacích režimů a určitých požadavků, na něž se vztahuje směrnice 2006/123/ES v souladu s čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“). Aby se zajistila účinnost postupu, mělo by se za podstatnou procesní vadu závažné povahy z hlediska účinků vůči fyzickým osobám považovat porušení oznamovací povinnosti nebo povinnosti zdržet se přijetí oznámeného opatření, a to mimo jiné během lhůty následující po obdržení upozornění.

  (8)  Povinnost členských států oznamovat návrhy opatření, jimiž se stanoví povolovací režimy nebo požadavky uvedené v článku 4 této směrnice, před jejich přijetím má zajistit, aby opatření, jež mají být přijata, byla v souladu se směrnicí 2006/123/ES. Aby byl postup oznamování účinný, měla by konzultace o oznámených opatřeních proběhnout v dostatečném předstihu před jejich přijetím. Je to vhodné kvůli posilování dobré spolupráce a transparentnosti mezi Komisí a členskými státy a pro další rozvoj výměn mezi Komisí a vnitrostátními orgány ohledně nových nebo pozměněných povolovacích režimů a určitých požadavků, na něž se vztahuje směrnice 2006/123/ES v souladu s čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „SEU“). Aby se zajistila účinnost postupu, mělo by se za podstatnou procesní vadu závažné povahy z hlediska účinků vůči fyzickým osobám považovat porušení oznamovací povinnosti nebo neoznámení opatření ve lhůtě stanovené touto směrnicí.

  Pozměňovací návrh    7

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9)  Jakmile je navrhované opatření, které je předmětem probíhajícího postupu oznamování podle této směrnice, podstatně pozměněno, měl by oznamující členský stát v duchu transparentnosti a spolupráce o takových změnách včas uvědomit Komisi, ostatní členské státy a zúčastněné strany. Změny čistě administrativní povahy by se sdělovat neměly.

  (9)  Jakmile je navrhované opatření, které je předmětem probíhajícího postupu oznamování podle této směrnice, podstatně pozměněno, měl by oznamující členský stát v duchu transparentnosti a spolupráce o takových změnách včas uvědomit Komisi, ostatní členské státy a zúčastněné strany a měly by dostat příležitost poskytnout k těmto změnám zpětnou vazbu. Oznamování podstatných změn by nemělo výrazně ovlivnit lhůty pro konzultaci. V takových případech by měl oznamující členský stát oznámit tyto změny nejpozději jeden měsíc před jejich přijetím. Změny čistě administrativní povahy by se sdělovat neměly.

  Pozměňovací návrh    8

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 10

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (10)  Informace, které má oznamující členský stát předložit, by měly být dostatečné k tomu, aby bylo možno posoudit soulad se směrnicí 2006/123/ES, a zejména přiměřenost oznamovaného povolovacího režimu nebo požadavku. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) by takové informace měly vyjasnit sledovaný cíl obecného zájmu, stanovit, jak je oznamovaný povolovací režim nebo požadavek pro dosažení tohoto cíle nezbytný a opodstatněný, a vysvětlit, jak je při plnění tohoto cíle přiměřený; tyto informace by tudíž měly obsahovat vysvětlení, proč je vhodný, proč nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné, a proč nejsou k dispozici žádné alternativní a méně omezující prostředky. Odůvodnění, která mohou být uplatňována dotčeným členským státem, by měla být doprovázena vhodnými důkazy a analýzou přiměřenosti oznamovaného opatření.

  (10)  Informace, které má oznamující členský stát předložit, by měly být dostatečné k tomu, aby bylo možno posoudit soulad se směrnicí 2006/123/ES, a zejména přiměřenost oznamovaného povolovacího režimu nebo požadavku. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) by takové informace měly vyjasnit sledovaný cíl obecného zájmu, vysvětlit, proč je oznamovaný povolovací režim nebo požadavek pro dosažení tohoto cíle nezbytný a opodstatněný, a vysvětlit, jak je při plnění tohoto cíle přiměřený. Tyto informace by tudíž měly obsahovat dostatečné vysvětlení, proč je oznámení povolovací režim nebo požadavek vhodný, proč nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné, a proč nejsou k dispozici žádné alternativní a méně omezující prostředky.

  Pozměňovací návrh    9

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 10 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (10a)  Odchylně od postupu oznamování by členské státy měly mít možnost jednat ve výjimečných případech rychle, pokud se objeví naléhavé záležitosti týkající se vážných a nepředvídatelných okolností, které souvisejí s veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, veřejným zdravím nebo ochranou životního prostředí. Této výjimky by se nemělo využívat k obcházení postupu oznamování stanoveného touto směrnicí. Členské státy by proto měly veškerá takto přijatá opatření, jejich obsah a důvody jejich naléhavosti neprodleně oznamovat Komisi, nejpozději však dne, kdy byla přijata.

  Pozměňovací návrh    10

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12)  Oznamovací povinnost stanovená ve směrnici 2006/123/ES vyžaduje, aby členské státy informovaly Komisi a ostatní členské státy o požadavcích, na něž se vztahuje čl. 15 odst. 2, čl. 16 odst. 1 třetí pododstavec a čl. 16 odst. 3 první věta směrnice 2006/123/ES. Uplatňování uvedené směrnice ukázalo, že povolovací režimy nebo požadavky týkající se povolovacích režimů, pojištění profesní odpovědnosti, záruky nebo podobná ujednání a multidisciplinární omezení jsou běžná a mohou představovat významné překážky na jednotném trhu služeb. I na ně by se tudíž měla vztahovat oznamovací povinnost, aby se umožnil soulad příslušných návrhů právních a správních předpisů členských států se směrnicí 2006/123/ES. Na požadavky uvedené v čl. 16 odst. 2 směrnice 2006/123/ES se oznamovací povinnost vztahuje v rozsahu, v jakém spadají do oblasti působnosti čl. 16 odst. 3.

  (12)  Oznamovací povinnost stanovená ve směrnici 2006/123/ES vyžaduje, aby členské státy informovaly Komisi a ostatní členské státy o požadavcích, na něž se vztahuje čl. 15 odst. 2, čl. 16 odst. 1 třetí pododstavec a čl. 16 odst. 3 první věta směrnice 2006/123/ES. Uplatňování uvedené směrnice ukázalo, že povolovací režimy nebo požadavky týkající se povolovacích režimů, pojištění profesní odpovědnosti, profesní pravidla pro obchodní sdělení, záruky nebo podobná ujednání a multidisciplinární omezení jsou běžná a mohou představovat významné překážky na jednotném trhu služeb. I na ně by se tudíž měla vztahovat oznamovací povinnost, aby se umožnil soulad příslušných návrhů právních a správních předpisů členských států se směrnicí 2006/123/ES. Na požadavky uvedené v čl. 16 odst. 2 směrnice 2006/123/ES se oznamovací povinnost vztahuje v rozsahu, v jakém spadají do oblasti působnosti čl. 16 odst. 3.

  Pozměňovací návrh    11

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13)  Stávající směrnice stanoví tříměsíční konzultaci, aby se umožnilo posouzení oznámených návrhů opatření a účinný dialog s oznamujícím členským státem. Aby mohla konzultace v praxi fungovat a aby se členským státům, Komisi a zúčastněným stranám umožnilo účinně předkládat připomínky, měly by členské státy oznamovat návrhy opatření alespoň tři měsíce před jejich přijetím. Oznamující členské státy by měly v souladu s právem Unie zohlednit připomínky k oznámenému návrhu opatření.

  (13)  Stávající směrnice stanoví jako obecné pravidlo tříměsíční konzultaci, aby se umožnilo posouzení oznámených návrhů opatření a účinný dialog s oznamujícím členským státem. Aby mohla konzultace v praxi fungovat a aby se členským státům a Komisi umožnilo účinně předkládat připomínky nebo vyjádření, měly by členské státy oznamovat návrhy opatření alespoň tři měsíce před jejich přijetím. Zatímco připomínky se týkají souladu oznámeného opatření s ustanoveními směrnice 2006/123/ES, mohou si členské státy, Komise a zúčastněné strany rovněž navzájem zasílat obecnější vyjádření, mimo jiné za účelem výměny osvědčených postupů, prohloubení spolupráce a zlepšení celkové výměny informací. Pokud se oznámení týká pouze změn již oznámeného návrhu opatření, který je předmětem konzultace, použije se v případě oznámení této změny kratší období konzultace v délce jednoho měsíce. Oznamující členské státy by měly v souladu s právem Unie zohlednit připomínky k oznámenému návrhu opatření nebo jeho změnám. Pokud se oznamující členský stát rozhodne, že nepřijme návrh opatření, měl by mít rovněž možnost kdykoli stáhnout příslušné oznámení.

  Pozměňovací návrh    12

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 14

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (14)  Jestliže má Komise i po konzultaci obavy ohledně souladu oznamovaného návrhu opatření se směrnicí 2006/123/ES, může oznamující členský stát upozornit a dát mu možnost, aby svůj návrh opatření uvedl do souladu s právem EU. Toto upozornění by mělo zahrnovat vysvětlení právních pochybností zjištěných Komisí. Obdržení takového upozornění má za následek, že oznamující členský stát nepřijme oznámené opatření po dobu tří měsíců.

  (14)  Jestliže má Komise i po konzultaci obavy ohledně souladu oznamovaného návrhu opatření se směrnicí 2006/123/ES, může oznamující členský stát upozornit a dát mu možnost, aby poskytl další vysvětlení nebo svůj návrh opatření uvedl do souladu s právem Unie. Toto upozornění by mělo zahrnovat podrobné vysvětlení právních pochybností zjištěných Komisí nebo jinými členskými státy. Obdržení takového upozornění má za následek, že oznamující členský stát nepřijme oznámený návrh opatření po dobu tří měsíců.

  Pozměňovací návrh    13

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 15

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (15)  Nesplnění povinnosti oznámit návrhy opatření alespoň tři měsíce před jejich přijetím a/nebo povinnosti zdržet se přijetí oznámeného opatření v této lhůtě, případně ve lhůtě tří měsíců, která následuje po obdržení upozornění, by se mělo považovat za podstatnou procesní vadu závažné povahy z hlediska účinků vůči fyzickým osobám.

  (15)  Nesplnění povinnosti oznámit návrhy opatření nebo změny již oznámených návrhů opatření nebo opatření přijatých v souladu s touto směrnicí v předepsané lhůtě by se mělo považovat za podstatnou procesní vadu závažné povahy z hlediska účinků vůči fyzickým osobám.

  Pozměňovací návrh    14

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 16

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (16)  Aby se zajistila účinnost, účelnost a soudržnost postupu oznamování, měla by si Komise ponechat pravomoc přijímat rozhodnutí, jimiž dotčenému členskému státu uloží, aby se zdržel přijetí oznámených opatření, nebo pokud opatření již byla přijata, aby je zrušil v rozsahu, v jakém porušují směrnici 2006/123/ES.

  (16)  Aby se zajistila účinnost, účelnost a soudržnost postupu oznamování s ohledem na povolovací režimy nebo požadavky, které spadají do působnosti čl. 4 písm. a), c), d) a e), měla by mít Komise možnost přijmout doporučení, jímž dotčený členský stát požádá, aby toto oznámené opatření upravil nebo je nepřijímal, nebo pokud je již přijal, aby je zrušil v zájmu odstranění závažných obav týkajících se souladu těchto opatření se směrnicí 2006/123/ES. S ohledem na požadavky, které spadají do oblasti působnosti čl. 4 písm. b), by Komise měla mít pravomoc přijímat rozhodnutí, jimiž dotčený členský stát požádá, aby se zdržel přijetí oznámených opatření, nebo pokud opatření již byla přijata, aby je zrušil v rozsahu, v jakém porušují směrnici 2006/123/ES. Podle článku 263 Smlouvy o fungování EU Soudní dvůr Evropské unie přezkoumává legalitu některých aktů přijímaných Komisí a rozhoduje o žalobách podaných členskými státy. Podle článku 258 Smlouvy o fungování EU vydá Komise poté, co umožní dotčenému členskému státu podat vyjádření, odůvodněné stanovisko, že tento členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá ze Smluv; pokud členský stát stanovisku nevyhoví, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie.

  Pozměňovací návrh    15

  Návrh směrnice

  Bod odůvodnění 17

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (17)  Zúčastněným třetím stranám by měl být umožněn přístup k oznámením zaslaným členskými státy, aby byly informovány o plánovaných povolovacích režimech nebo určitých požadavcích týkajících se služeb na trzích, kde v současnosti působí nebo by v budoucnosti mohly působit, a aby se jim umožnilo předložit k nim připomínky.

  (17)  Za účelem zvýšení transparentnosti mezi členskými státy a zúčastněnými třetími stranami by měly mít zúčastněné strany přístup k oznámením zaslaným členskými státy, aby byly informovány o plánovaných nebo zavedených povolovacích režimech nebo určitých požadavcích týkajících se služeb na trzích, kde v současnosti působí nebo by v budoucnosti mohly působit, a aby k nim mohly předkládat zpětnou vazbu. Komise by měla zúčastněným stranám usnadňovat předkládání připomínek k oznámením zaslaným členskými státy ve lhůtě pro konzultace, a pokud to považuje za nutné, informovat dotčený členský stát o relevantní zpětné vazbě. Komise by měla zpětnou vazbu od zúčastněných třetích stran zaslat dotčenému členskému státu pouze tehdy, má-li za to, že tato zpětná vazba je podstatná a významně pomůže členskému státu při posuzování daného opatření.

  Pozměňovací návrh    16

  Návrh směrnice

  Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b)  „přijetím“ se rozumí rozhodnutí v členském státě, jímž se znění právního nebo správního předpisu obecné povahy stává podle příslušného postupu konečným.

  b)  „přijetím“ se rozumí rozhodnutí v členském státě, jímž se znění návrhu opatření stává v souladu s příslušným postupem konečným.

  Pozměňovací návrh    17

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Členské státy oznámí Komisi veškeré návrhy opatření, kterými se zavádějí nové požadavky nebo povolovací režimy uvedené v článku 4 nebo kterými se takové stávající požadavky nebo povolovací režimy pozměňují.

  1.  Členské státy oznámí Komisi veškeré návrhy opatření, kterými se zavádějí nové požadavky nebo povolovací režimy uvedené v článku 4 nebo kterými se takové stávající požadavky nebo povolovací režimy podstatně pozměňují.

  Pozměňovací návrh    18

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Odchylně od odstavce 1 nemají členské státy povinnost oznamovat Komisi:

   

  a)  návrhy opatření, která spočívají pouze ve zrušení povolovacích režimů nebo stávajících požadavků;

   

  b)  návrhy opatření provádějících povolovací režimy nebo požadavky, které již byly Komisi oznámeny a přijaty dotčenými členskými státy na vnitrostátní úrovni a které nemění oblast působnosti ani obsah a nepředstavují restriktivnější režimy nebo požadavky na usazování nebo přeshraniční poskytování služeb;

   

  c)  návrhy opatření, jejichž prostřednictvím členské státy dosahují souladu se závaznými akty Unie, které upravují specifické požadavky týkající se přístupu k činnosti poskytování služeb nebo jejího výkonu v rozsahu, v němž jsou dané požadavky v uvedených aktech Unie výslovně stanoveny a dané akty Unie vyžadují jednotné provedení ve vnitrostátním právu.

  Pozměňovací návrh    19

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Pozmění-li členský stát návrh oznámeného opatření s takovým účinkem, že se významně rozšíří jeho oblast působnosti nebo obsah či se zkrátí původně předpokládaný harmonogram provedení či se doplní požadavky nebo povolovací režimy, nebo se tyto požadavky nebo povolovací režimy stanou více omezujícími, pokud jde o usazování či přeshraniční poskytování služeb, pozměněný návrh opatření, který byl již dříve oznámen podle odstavce 1, znovu oznámí, přičemž vysvětlí cíl a obsah změn. V takovém případě se bude předchozí oznámení považovat za stažené.

  2.  Pozmění-li členský stát podstatným způsobem návrh opatření, které je předmětem probíhajícího postupu oznamování, přičemž změní jeho oblast působnosti nebo obsah či zkrátí harmonogram provedení či doplní požadavky nebo povolovací režimy, pokud jde o usazování či přeshraniční poskytování služeb, členský stát změní původní oznámení návrhu opatření a oznámí Komisi změny návrhu opatření, přičemž vysvětlí cíl a obsah těchto změn.

  Pozměňovací návrh    20

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  2a.  Změny návrhu opatření, které provedl parlament členského státu na celostátní nebo regionální úrovni, by členské státy neměly být povinny oznamovat před jejich přijetím, pokud je daný návrh již předmětem probíhajícího oznamovacího postupu; v tomto případě přijme členský stát tato opatření v pozměněném znění a neprodleně je oznámí Komisi, nejpozději dva týdny po jejich přijetí.

  Pozměňovací návrh    21

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Navrhovaná opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 se Komisi oznámí nejméně tři měsíce před jejich přijetím.

  3.  Navrhovaná opatření uvedená v odstavci 1 se Komisi oznámí nejméně tři měsíce před jejich přijetím.

   

  Změny uvedené v odstavci 2 se Komisi oznámí nejpozději jeden měsíc před jejich přijetím.

  Pozměňovací návrh    22

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  3a.  Povinnost oznamovat návrh opatření před jeho přijetím podle odstavce 3 se nepoužije, pokud členský stát musí přijmout naléhavé opatření v důsledku vážných a nepředvídatelných okolností, která souvisejí s veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, veřejným zdravím nebo ochranou životního prostředí. Dotčený členský stát oznámí toto naléhavé opatření Komisi spolu s jeho obsahem a důvody jeho naléhavosti.Učiní tak bez zbytečného odkladu, nejpozději však dne, kdy bylo toto naléhavé opatření přijato.

   

   

  Po obdržení oznámení naléhavého opatření Komise posoudí, zda bylo vzhledem k daným okolnostem odůvodněné použít postup pro naléhavé případy.

  Pozměňovací návrh    23

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Nedodržení jedné z povinností stanovených v čl. 3 odst. 1, 2 a 3 nebo v čl. 6 odst. 2 představuje podstatnou procesní vadu závažné povahy z hlediska účinků vůči fyzickým osobám.

  4.  Nedodržení jedné z povinností stanovených v odstavcích 1, 1a, 2, 2a, 3 a 3a tohoto článku a v čl. 6 odst. 2 představuje podstatnou procesní vadu závažné povahy z hlediska účinků vůči fyzickým osobám.

  Pozměňovací návrh    24

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  V těchto informacích bude uveden sledovaný naléhavý důvod obecného zájmu a důvody, proč je oznamovaný povolovací režim nebo požadavek nediskriminační, pokud jde o státní příslušnost nebo bydliště, a proč je přiměřený.

  V těchto informacích bude uveden sledovaný naléhavý důvod obecného zájmu a vysvětlení, proč je oznamovaný povolovací režim nebo požadavek nediskriminační, nezbytný a přiměřený s ohledem na sledovaný cíl.

  Pozměňovací návrh    25

  Návrh směrnice

  Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Tyto informace budou zahrnovat posouzení, které ukáže, že méně omezující prostředky nejsou k dispozici, a také konkrétní důkazy, kterými jsou podloženy argumenty předložené oznamujícím členským státem.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    26

  Návrh směrnice

  Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ea)  profesní pravidla pro obchodní sdělení uvedená v čl. 24 odst. 2 směrnice 2006/123/ES;

  Pozměňovací návrh    27

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Po obdržení oznámení od členského státu podle čl. 3 odst. 1 a 2 uvědomí Komise oznamující členský stát o úplnosti obdrženého oznámení.

  vypouští se

  Pozměňovací návrh    28

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Od data, kdy Komise uvědomí oznamující členský stát o úplnosti obdrženého oznámení, proběhne maximálně tříměsíční konzultace mezi oznamujícím členským státem, ostatními členskými státy a Komisí.

  2.  Po oznámení návrhu opatření proběhne maximálně tříměsíční konzultace mezi oznamujícím členským státem, ostatními členskými státy a Komisí. Konzultace je zahájena dnem, kdy Komise obdrží oznámení.

  Pozměňovací návrh    29

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 3

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  3.  Komise a členské státy mohou v období dvou měsíců od počátku lhůty pro konzultace uvedené v odstavci 2 oznamujícímu členskému státu předložit připomínky.

  3.  Komise a členské státy mohou v období dvou měsíců od počátku lhůty pro konzultace uvedené v odstavci 2 oznamujícímu členskému státu předložit buď připomínky, že oznámené opatření může být neslučitelné se směrnicí 2006/123/ES, nebo jiná vyjádření.

  Pozměňovací návrh    30

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 4

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  4.  Oznamující členský stát na připomínky předložené Komisí nebo ostatními členskými státy zareaguje do jednoho měsíce od jejich doručení a před přijetím oznámeného opatření; buď vysvětlí, jak budou tyto připomínky v oznamovaném opatření zohledněny, nebo uvede důvody, proč uvedené připomínky zohlednit nelze.

  4.  Oznamující členský stát na připomínky předložené Komisí nebo ostatními členskými státy zareaguje do jednoho měsíce od jejich doručení; buď vysvětlí, jak budou tyto připomínky v oznamovaném opatření zohledněny, nebo uvede důvody, proč uvedené připomínky zohlednit nelze.

  Pozměňovací návrh    31

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 5

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  5.  Nepředloží-li Komise ani ostatní členské státy k oznamovanému návrhu opatření žádné připomínky do dvou měsíců uvedených v odstavci 3, bude lhůta pro konzultace ihned ukončena.

  5.  Pokud Komise ani ostatní členské státy nepředloží k oznamovanému návrhu opatření žádné připomínky do dvou měsíců uvedených v odstavci 3 a oznamující členský stát neprovede změny původního oznámení, bude lhůta pro konzultace ihned ukončena. Pokud bylo oznámení učiněno v souladu s čl. 3 odst. 3 prvním pododstavcem, může oznamující členský stát návrh opatření přijmout, aniž by tento krok představoval porušení tohoto článku.

  Pozměňovací návrh    32

  Návrh směrnice

  Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  5a.  Oznámení učiněné v souladu s čl. 3 odst. 2 podléhá lhůtě pro konzultace v délce jednoho měsíce ode dne, kdy Komise toto oznámení obdržela. Komise a členské státy mohou v této lhůtě zasílat připomínky týkající se souladu oznámeného návrhu opatření se směrnicí 2006/123/ES nebo jiná vyjádření.

  Pozměňovací návrh    33

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Před ukončením lhůty pro konzultace uvedené v čl. 5 odst. 2 může Komise oznamující členský stát upozornit na své obavy ohledně souladu oznámeného návrhu opatření se směrnicí 2006/123/ES a na svůj záměr přijmout rozhodnutí uvedené v článku 7.

  1.  Před ukončením lhůty pro konzultace uvedené v čl. 5 odst. 2 a 5a může Komise oznamující členský stát upozornit na své obavy, které podrobně vysvětlí, ohledně souladu oznámeného návrhu opatření se směrnicí 2006/123/ES a na svůj záměr přijmout doporučení nebo rozhodnutí uvedené v článku 7.

  Pozměňovací návrh    34

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a.  Komise může vydat upozornění do tří měsíců od změny oznámení uvedené v čl. 3 odst. 2a.

  Pozměňovací návrh    35

  Návrh směrnice

  Čl. 6 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  2.  Po obdržení takového upozornění oznamující členský stát nepřijme návrh opatření po dobu tří měsíců po ukončení lhůty pro konzultace.

  2.  Po obdržení takového upozornění v souladu s odstavcem 1 oznamující členský stát nepřijme návrh opatření po dobu tří měsíců po ukončení lhůty pro konzultace. Obdržení tohoto upozornění nebrání členskému státu, aby po uplynutí tříměsíční lhůty přijal odpovídající právní nebo správní akt.

   

  Do jednoho měsíce od obdržení upozornění v souladu s odstavci 1 a 1a podá oznamující členský stát Komisi vysvětlení, proč je návrh opatření v souladu se směrnicí 2006/123/ES, nebo návrh opatření změní tak, aby zajistil jeho soulad s touto směrnicí.

  Pozměňovací návrh    36

  Návrh směrnice

  Čl. 7 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Vydala-li Komise upozornění v souladu s čl. 6 odst. 1, může ve lhůtě tří měsíců po datu ukončení lhůty pro konzultace uvedené v čl. 5 odst. 2 přijmout rozhodnutí, jímž se návrh opatření prohlašuje za neslučitelný se směrnicí 2006/123/ES a jímž se požaduje, aby se dotyčný členský stát zdržel přijetí návrhu opatření, nebo pokud takové opatření bylo přijato v rozporu s čl. 3 odst. 3 nebo s čl. 6 odst. 2, aby jej zrušil.

  Vydala-li Komise upozornění v souladu s čl. 6 odst. 1 a 1a s ohledem na požadavky, na něž se vztahuje čl. 4 písm. b) a má-li i nadále vážné obavy v souvislosti s opatřením oznámeným v souladu s čl. 3 odst. 1, 2, 2a a 3a, může do tří měsíců ode dne vydání upozornění přijmout rozhodnutí, jímž dotčený členský stát požádá, aby se zdržel přijetí oznámeného opatření nebo aby jej zrušil.

   

  Vydala-li Komise v souladu s čl. 6 odst. 1 a 1a upozornění týkající se povolovacích režimů nebo požadavků, které spadají do působnosti čl. 4 písm. a), c), d) a e), a má-li i nadále vážné obavy v souvislosti s opatřením oznámeným v souladu s čl. 3 odst. 1, 2, 2a a 3a, může do tří měsíců ode dne vydání upozornění přijmout doporučení, jímž dotčený členský stát požádá, aby se zdržel přijetí oznámeného opatření nebo aby jej zrušil.

  Pozměňovací návrh    37

  Návrh směrnice

  Čl. 8 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Komise na vyhrazených veřejných internetových stránkách zveřejní oznámení členských států podle čl. 3 odst. 1 a 2 a související přijatá opatření.

  Komise na vyhrazených veřejných internetových stránkách zveřejní oznámení členských států podle čl. 3 odst. 1 a změny původních oznámení podle čl. 3 odst. 2 a 2a, přijatá naléhavá opatření podle čl. 3 odst. 3a, související přijatá opatření podle čl. 3 odst. 7 a doporučení nebo rozhodnutí přijatá podle článku 7.

   

  Komise umožní zúčastněným stranám poskytnout elektronickou cestou zpětnou vazbu ke zveřejněným oznámením nebo jim umožní upozorňovat Komisi na návrhy opatření nebo přijatá opatření, která nebyla oznámena v souladu s touto směrnicí. Komise informuje dotčený členský stát o této zpětné vazbě nebo upozorněních neprodleně po jejich obdržení.

  Pozměňovací návrh    38

  Návrh směrnice

  Čl. 9 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy určí příslušný orgán odpovědný na vnitrostátní úrovni za fungování postupu oznamování zavedeného touto směrnicí.

  Členské státy oznámí Komisi orgán odpovědný na vnitrostátní úrovni za fungování postupu oznamování zavedeného touto směrnicí. Tímto určením není dotčeno rozdělení funkcí a pravomocí mezi orgány v rámci vnitrostátních systémů.

  Pozměňovací návrh    39

  Návrh směrnice

  Čl. 11 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  1.  Do [36 měsíců po lhůtě pro provedení této směrnice] a následně nejpozději každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování této směrnice.

  1.  Do [36 měsíců po lhůtě pro provedení této směrnice] a následně nejpozději každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování této směrnice, včetně vyhodnocení případů jejího nesprávného použití s cílem obejít uplatnění postupu oznamování podle této směrnice.

  • [1]    Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 43.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Úvod

  Dne 10. ledna 2017 předložila Komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb. Tento návrh je součástí řady opatření Komise zaměřených na zlepšení fungování jednotného trhu se službami. Soustředí se na procedurální aspekty, kterými by bylo možné zlepšit prosazování a provádění oznamovací povinnosti stanovené ve směrnici 2006/123/ES („směrnice o službách“).

  Souvislosti přípravy návrhu

  Stávající postup oznamování pro požadavky na poskytovatele služeb podle směrnice o službách nepřispívá náležitě k řádnému a úplnému provádění směrnice a jako postup jej nelze prosadit. Tato skutečnost způsobuje náklady jak spotřebitelům, tak podnikům účastnícím se roztříštěného jednotného trhu se službami a rovněž vysoké správní náklady za případné porušování správním orgánům jednotlivých členských států i Komisi (k 40 % případům porušení dochází z důvodu nově přijatých vnitrostátních předpisů, jež nejsou v souladu se směrnicí o službách).

  Návrh se opírá o posouzení dopadu, v kterém Komise dochází k závěru, že vzhledem ke stávajícímu postupu oznamování, jenž nedosahuje svých cílů, je nezbytné, aby EU řešila odhalené nedostatky a přeměnila tento postup oznamování v účinný nástroj pro lepší provádění stávající směrnice o službách.

  Záměrem této směrnice je zajistit, aby vnitrostátní pravidla, jimiž se zavádějí povolovací režimy či určité požadavky, byla v souladu se směrnicí o službách, neboť právě pod ni spadají, a zaměřit se na předcházení případům porušení.

  Proto je cílem tohoto návrhu zvýšit účinnost postupu oznamování, zlepšit kvalitu a obsah předkládaných oznámení, pokrýt další požadavky, u nichž uplatňování směrnice o službách ukázalo, že mohou představovat významné překážky pro jednotný trh se službami, a vyjasnit právní důsledky neoznámení. V konečném výsledku návrh usiluje o lepší prosazování a provádění směrnice o službách v její stávající podobě.

  Obecné připomínky

  Zpravodaj tento návrh vítá jako součást tzv. balíčku týkajícího se služeb. Návrh rozvíjí procedurální kroky oznamovací povinnosti, vyjasňuje postupy a usiluje o větší transparentnost ve snaze zlepšit prosazování směrnice o službách.

  1. Oznamovací povinnost

  Vzhledem k tomu, že návrh se zakládá na oznamovací povinnosti stanovené ve směrnici o službách, zavádí pro členské státy zvláštní povinnost oznamovat návrhy opatření, a to včetně opatření, která vnitrostátní parlamenty pozměňují během jejich zvažování, a podávat k nim informace. V návrhu jsou také uvedeny důsledky nedodržování oznamovací povinnosti. Aby byl postup oznamování účinný a účelný, návrh stanoví přísné časové lhůty. Zpravodaj považuje za nutné zabezpečit legislativní pravomoci členských států, především postupy vnitrostátních parlamentů, a proto v tomto ohledu navrhuje několik změn.

  Postup oznamování, pokud by se prosadil v plném rozsahu, by navíc vytvořil dodatečnou administrativní zátěž, která by nemusela být přiměřená sledovaným cílům, a to zejména pro obecní a místní orgány. Aby byl postup s ohledem na tyto orgány přiměřený, neměly by podle zpravodaje návrhy opatření provádějících povolovací režimy nebo požadavky již oznámené Komisi a přijaté daným členským státem podléhat oznamovací povinnosti.

  2. Vnitrostátní parlamenty

  Navrhovaná směrnice dále stanovuje postup konzultací, který by měl po dobu tří měsíců probíhat mezi členským státem, dalšími členskými státy a Komisí a umožnit předkládání připomínek k oznámeným opatřením. V případě, že Komise vysloví své obavy („upozornění“) ohledně souladu oznámených návrhů opatření se směrnicí o službách, oznamující členský stát dotyčné opatření po dobu tří měsíců od ukončení zmíněné lhůty pro konzultace nepřijme. Komise může v tomto případě vydat své rozhodnutí a předpokládají se příslušné postupy, mimo jiné změny navržené Parlamentem. Zpravodaj se domnívá, že pravomoc Komise přijímat rozhodnutí, jak ji stanoví směrnice o službách, by se měla sice zachovat, avšak vnitrostátním parlamentům nelze bránit v tom, aby dotyčné opatření přijaly. Od tohoto nového prvku v návrhu Komise by se tedy mělo upustit a mělo by se počítat pouze s následnými opatřeními.

  Závěry

  Zpravodaj zastává názor, že tento návrh povede k většímu souladu s oznamovací povinností stanovenou směrnicí o službách, zvýší transparentnost a posílí dialog mezi členskými státy a Komisí a následně zlepší prosazování této směrnice.

  Kromě toho mu připadá, že posílený přístup k oznamováním, který Komise v určitých případech zaujímá, by mohl znamenat zásahy do legislativních pravomocí členských států a vytvářet administrativní zátěž na vnitrostátní správní orgány, zejména místní a obecní orgány. V tomto ohledu se zpravodaj domnívá, že je zapotřebí řada pozměňovacích návrhů, aby se zabezpečil vylepšený postup oznamování, který vyslovené obavy vyřeší.

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu

  Referenční údaje

  COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

  Datum předložení EP

  12.1.2017

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  IMCO

  19.1.2017

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  CONT

  19.1.2017

  ECON

  19.1.2017

  EMPL

  19.1.2017

  ENVI

  19.1.2017

   

  ITRE

  19.1.2017

  CULT

  19.1.2017

  JURI

  19.1.2017

  LIBE

  19.1.2017

   

  PETI

  19.1.2017

   

   

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  CONT

  24.1.2017

  ECON

  21.3.2017

  EMPL

  9.2.2017

  ENVI

  31.1.2017

   

  ITRE

  28.2.2017

  CULT

  23.1.2017

  JURI

  22.3.2017

  LIBE

  13.2.2017

   

  PETI

  28.2.2017

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Sergio Gutiérrez Prieto

  25.1.2017

   

   

   

  Projednání ve výboru

  8.6.2017

  12.7.2017

  28.9.2017

  11.10.2017

  Datum přijetí

  4.12.2017

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  30

  7

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

  Datum předložení

  8.12.2017

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  30

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

  ECR

  Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

  PPE

  Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

  S&D

  Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

  7

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

  ENF

  Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  Verts/ALE

  Pascal Durand, Igor Šoltes

  0

  0

   

   

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se