BETÆNKNING     ***I
PDF 485kWORD 89k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked

(COM2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Sergio Gutiérrez Prieto

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked

(COM2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM2016)0821),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, artikel 63 og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0011/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den tyske Forbundsdag og det tyske Forbundsråd og af den franske Nationalforsamling og det franske Senat, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0396/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Den effektive håndhævelse af reglerne for det indre marked for tjenesteydelser som fastsat i direktiv 2006/123/EF bør styrkes ved at forbedre den eksisterende meddelelsesprocedure, der er indført ved dette direktiv med hensyn til nationale tilladelsesordninger og visse krav til såvel adgangen til selvstændig erhvervsvirksomhed som udøvelsen heraf. Det bør være nemmere at forhindre vedtagelsen af nationale bestemmelser om krav og tilladelsesordninger, som ville være i modstrid med direktiv 2006/123/EF. Dette direktiv berører ikke Kommissionens traktatmæssige beføjelser og medlemsstaternes pligt til at overholde bestemmelserne i EU-lovgivningen.

(6)  Den effektive håndhævelse af reglerne for det indre marked for tjenesteydelser som fastsat i direktiv 2006/123/EF bør styrkes ved at forbedre den eksisterende meddelelsesprocedure, der er indført ved dette direktiv med hensyn til nationale tilladelsesordninger og visse krav til såvel adgangen til selvstændig erhvervsvirksomhed som udøvelsen heraf. Dialogen mellem Kommissionen og medlemsstaterne bør lettes for at forhindre vedtagelsen af nationale bestemmelser om krav og tilladelsesordninger, som ville være i modstrid med direktiv 2006/123/EF og som ville føre til en fragmentering af det indre marked og for at minimere antallet af nye traktatbrudssager. Dette direktiv berører ikke Kommissionens og Domstolens traktatmæssige beføjelser og medlemsstaternes hermed forbundne rettigheder og forpligtelser.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Den meddelelsespligt, der er fastsat i dette direktiv, bør gælde for reguleringsmæssige foranstaltninger i medlemsstaterne, som f.eks. love og administrative bestemmelser af generel karakter eller andre bindende bestemmelser af generel art, herunder bestemmelser vedtaget af faglige organisationer, hvis formål er kollektivt at regulere adgangen til at optage eller udøve tjenesteydelsesvirksomhed. Meddelelsespligten bør på den anden side ikke finde anvendelse på individuelle afgørelser, der er truffet af nationale myndigheder.

(7)  Den meddelelsespligt, der er fastsat i dette direktiv, bør gælde for reguleringsmæssige foranstaltninger i medlemsstaterne, som f.eks. love og administrative bestemmelser af generel karakter eller andre bindende bestemmelser af generel art, herunder bestemmelser vedtaget af faglige organisationer eller foreninger, hvis formål er kollektivt at regulere adgangen til at optage eller udøve tjenesteydelsesvirksomhed.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Meddelelsespligten, der er fastsat i dette direktiv, bør ikke finde anvendelse på afgørelser truffet i forhold til en individuel tjenesteudbyder eller på udkast til bestemmelser, som er fastsat i kollektive aftaler indgået mellem arbejdsmarkedets parter, og som ikke betragtes som krav i henhold til dette direktiv. Den bør desuden ikke gælde for foranstaltninger, der ophæver tilladelsesordninger eller krav eller på foranstaltninger til gennemførelse af Unionens bindende retsakter, når sådanne retsakter indeholder præcise bestemmelser, der skal gennemføres, og der ikke er mulighed for afvigelser mellem medlemsstaterne med hensyn til gennemførelsen og anvendelsen af disse retsakter.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  For at lette medlemsstaternes overholdelse af den meddelelsespligt, der er fastsat i dette direktiv, bør Kommissionen give vejledning om de praktiske aspekter af meddelelsesproceduren, navnlig til kommunale og lokale myndigheder. For at sikre, at meddelelsespligten for sådanne myndigheder er forholdsmæssig, bør udkast til gennemførelsesforanstaltninger for tilladelsesordninger eller krav, der allerede er meddelt til Kommissionen og godkendt af den pågældende medlemsstat på nationalt niveau og som ikke ændrer indholdet af disse meddelte ordninger eller krav, ikke være omfattet af meddelelsespligt.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)  Ændringer, som medlemsstaternes parlamenter på nationalt eller regionalt plan i overensstemmelse med deres parlamentariske procedure foretager til udkast til foranstaltninger, der allerede er genstand for en igangværende meddelelsesprocedure, bør ikke være omfattet af kravet om forudgående meddelelse. Imidlertid bør den pågældende medlemsstat meddele sådanne ændringer til Kommissionen så hurtigt som muligt og senest to uger efter, at de er vedtaget.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Medlemsstaternes forpligtelse til at anmelde udkast til foranstaltninger om fastsættelse af tilladelsesordninger eller krav, jf. dette direktivs artikel 4, mindst tre måneder før deres vedtagelse er udformet med henblik på at sikre, at foranstaltninger, der vedtages, er i overensstemmelse med direktiv 2006/123/EF. For at sikre, at meddelelsesproceduren er effektiv, bør der finde en høring om meddelte foranstaltninger sted i tilstrækkelig god tid inden deres vedtagelse. Det er hensigtsmæssigt at fremme godt samarbejde og gennemsigtighed mellem Kommissionen og medlemsstaterne og yderligere udbygge udvekslinger mellem Kommissionen og de nationale myndigheder om nye eller ændrede tilladelsesordninger og visse krav, der er omfattet af direktiv 2006/123/EF, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Med henblik på at sikre procedurens effektivitet bør en tilsidesættelse af pligten til at meddele eller undlade at vedtage en meddelt foranstaltning, herunder i perioden efter modtagelsen af en advisering, anses for at være en væsentlig procedurefejl af alvorlig karakter for så vidt angår dens virkning for enkeltpersoner.

(8)  Medlemsstaternes forpligtelse til at meddele udkast til foranstaltninger om fastsættelse af tilladelsesordninger eller krav før deres vedtagelse, jf. dette direktivs artikel 4, er udformet med henblik på at sikre, at foranstaltninger, der vedtages, er i overensstemmelse med direktiv 2006/123/EF. For at sikre, at meddelelsesproceduren er effektiv, bør der finde en høring om meddelte foranstaltninger sted i tilstrækkelig god tid inden deres vedtagelse. Det er hensigtsmæssigt at fremme godt samarbejde og gennemsigtighed mellem Kommissionen og medlemsstaterne og yderligere udbygge udvekslinger mellem Kommissionen og de nationale myndigheder om nye eller ændrede tilladelsesordninger og visse krav, der er omfattet af direktiv 2006/123/EF, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Med henblik på at sikre procedurens effektivitet bør en overtrædelse af pligten til at meddele eller undlade at meddele en foranstaltning i de tidsfrister, der er fastsat i dette direktiv, anses for at være en væsentlig procedurefejl af alvorlig karakter, for så vidt angår dens virkning for enkeltpersoner.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Sker der væsentlige ændringer af et udkast til en foranstaltning, som er genstand for en igangværende meddelelsesprocedure i henhold til dette direktiv, bør Kommissionen, de øvrige medlemsstater og de interesserede parter foranlediget af princippet om åbenhed og samarbejde i god tid gøres bekendt med sådanne ændringer af den meddelende medlemsstat. Ændringer af rent administrativ karakter bør ikke meddeles.

(9)  Sker der væsentlige ændringer af et udkast til en foranstaltning, som er genstand for en igangværende meddelelsesprocedure i henhold til dette direktiv, bør Kommissionen, de øvrige medlemsstater og de interesserede parter foranlediget af princippet om åbenhed og samarbejde i god tid gøres bekendt med sådanne ændringer af den meddelende medlemsstat og gives mulighed for at give feedback om disse ændringer. Meddelelse af indholdsmæssige ændringer have væsentlig indflydelse på fristerne for høring. I sådanne tilfælde bør den meddelende medlemsstat meddele disse ændringer mindst en måned forud for vedtagelsen. Ændringer af rent administrativ karakter bør ikke meddeles.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Oplysninger, der forelægges af den meddelende medlemsstat, bør være tilstrækkelige til en vurdering af, om der er overensstemmelse med direktiv 2006/123/EF, og nærmere bestemt om en tilladelsesordning eller et krav, der er meddelt, overholder proportionalitetsprincippet. I overensstemmelse med retspraksis hos Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) bør sådanne oplysninger kunne præcisere det tvingende almene hensyn, der tilstræbes, og kunne anvendes til at redegøre for, hvordan den tilladelsesordning eller det krav, der er meddelt, er nødvendigt og berettiget for at kunne opfylde dette mål, og kunne forklare, hvordan de overholder proportionalitetsprincippet ved at gøre dette; de bør også indeholde forklaringer på, hvorfor de er passende, hvorfor de ikke bevæger sig ud over det, der er nødvendigt, og hvorfor der ikke findes alternative og mindre restriktive midler. De årsager, som den pågældende medlemsstat kan påberåbe sig som begrundelse, bør ledsages af passende dokumentation og af en analyse af proportionaliteten i forbindelse med en meddelt foranstaltning.

(10)  Oplysninger, der forelægges af den meddelende medlemsstat, bør være tilstrækkelige til en vurdering af, om der er overensstemmelse med direktiv 2006/123/EF, og nærmere bestemt om en tilladelsesordning eller et krav, der er meddelt, overholder proportionalitetsprincippet. I overensstemmelse med retspraksis hos Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) bør sådanne oplysninger kunne præcisere det tvingende almene hensyn, der tilstræbes, og kunne anvendes til at forklare, hvordan den tilladelsesordning eller det krav, der er meddelt, er nødvendigt og berettiget for at kunne opfylde dette mål, og hvordan de overholder proportionalitetsprincippet i opnåelsen af dette mål; Således bør den tilladelsesordning eller det krav, der er meddelt, indeholde tilstrækkelige forklaringer på, hvorfor de er passende, hvorfor de ikke bevæger sig ud over det, der er nødvendigt, og hvorfor der ikke findes alternative og mindre restriktive midler.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Som en undtagelse fra den normale meddelelsesprocedure bør det være muligt for medlemsstaterne i undtagelsestilfælde at handle hurtigt, når der opstår presserende sager vedrørende alvorlige og uforudsigelige omstændigheder, som vedrører den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, den offentlige sundhed eller beskyttelsen af miljøet. Denne undtagelse bør ikke anvendes til at omgå gennemførelsen af den meddelelsesprocedure, der er fastsat i dette direktiv. Som følge heraf bør medlemsstaterne meddele alle sådanne vedtagne foranstaltninger til Kommissionen sammen med deres indhold og årsagerne til den presserende karakter, der udløste vedtagelsen af dem, uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end den dag, hvor disse presserende foranstaltninger blev vedtaget.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Meddelelsespligten i direktiv 2006/123/EF pålægger medlemsstaterne at underrette Kommissionen og andre medlemsstater om krav, der er omfattet af artikel 15, stk. 2, artikel 16, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 16, stk. 3, første punktum, i direktiv 2006/123/EF. Anvendelsen af nævnte direktiv har vist, at tilladelsesordninger og krav vedrørende tilladelsesordninger, erhvervsansvarsforsikring, garantier eller lignende ordninger og restriktioner på flere områder er almindelige og kan udgøre vigtige hindringer på det indre marked for tjenesteydelser. De bør derfor også være omfattet af en meddelelsespligt, der skal gøre det lettere for de relevante medlemsstaters udkast til love og administrative bestemmelser at overholde direktiv 2006/123/EF. De krav, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF, er omfattet af meddelelsespligten i det omfang, de falder ind under artikel 16, stk. 3.

(12)  Meddelelsespligten i direktiv 2006/123/EF pålægger medlemsstaterne at underrette Kommissionen og andre medlemsstater om krav, der er omfattet af artikel 15, stk. 2, artikel 16, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 16, stk. 3, første punktum, i direktiv 2006/123/EF. Anvendelsen af nævnte direktiv har vist, at tilladelsesordninger og krav vedrørende tilladelsesordninger, erhvervsansvarsforsikring, faglige regler om kommerciel kommunikation, garantier eller lignende ordninger og restriktioner på flere områder er almindelige og kan udgøre vigtige hindringer på det indre marked for tjenesteydelser. De bør derfor også være omfattet af en meddelelsespligt, der skal gøre det lettere for de relevante medlemsstaters udkast til love og administrative bestemmelser at overholde direktiv 2006/123/EF. De krav, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF, er omfattet af meddelelsespligten i det omfang, de falder ind under artikel 16, stk. 3.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Ved dette direktiv indføres der en høringsproces på tre måneder, der skal give mulighed for en evaluering af de forskellige meddelte udkast til foranstaltninger, og for en effektiv dialog med den meddelende medlemsstat. For at høringen kan fungere i praksis, og for at medlemsstaterne, Kommissionen og interesserede parter i praksis kan fremsætte deres bemærkninger, bør medlemsstaterne give meddelelse om deres udkast til foranstaltninger mindst tre måneder inden deres vedtagelse. De meddelende medlemsstater bør tage højde for de bemærkninger, der fremsættes om det meddelte udkast til foranstaltning, i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

(13)  Ved dette direktiv indføres der som hovedregel en høringsproces på tre måneder, der skal give mulighed for en evaluering af de forskellige meddelte udkast til foranstaltninger, og for en effektiv dialog med den meddelende medlemsstat. For at høringen kan fungere i praksis, og for at medlemsstaterne og Kommissionen [...] i praksis kan fremsætte deres bemærkninger eller iagttagelser, bør medlemsstaterne give meddelelse om deres udkast til foranstaltninger mindst tre måneder inden deres vedtagelse. Når bemærkningerne vedrører den meddelte foranstaltnings forenelighed med bestemmelserne i direktiv 2006/123/EF, kan medlemsstaterne, Kommissionen og interessenter også udveksle flere generelle bemærkninger bl.a. for at udveksle bedste praksis og styrke deres samarbejde og overordnede udveksling af oplysninger. Hvis meddelelsen kun vedrører ændringer af allerede meddelte udkast til foranstaltning under høringen bør en sådan underretning om ændringer være underlagt en kortere høringsfrist på én måned. De meddelende medlemsstater bør tage højde for de bemærkninger, der fremsættes om det meddelte udkast til foranstaltning eller ændringer i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Hvis den pågældende medlemsstat endvidere beslutter ikke at vedtage et meddelt udkast til foranstaltning bør den kunne trække meddelelsen tilbage på ethvert tidspunkt.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Har Kommissionen efter høringen stadig betænkeligheder, med hensyn til om det meddelte udkast til foranstaltning overholder direktiv 2006/123/EF, kan den advisere den meddelende medlemsstat herom og give denne mulighed for at tilpasse sit udkast til foranstaltning til EU-lovgivningen. Denne advisering bør omfatte en redegørelse for de juridiske problemer, som Kommissionen har påpeget. Modtagelse af en sådan advisering indebærer, at den meddelende medlemsstat ikke må vedtage den meddelte foranstaltning i en periode på tre måneder.

(14)  Har Kommissionen efter høringen stadig betænkeligheder, med hensyn til om det meddelte udkast til foranstaltning overholder direktiv 2006/123/EF, kan den advisere den meddelende medlemsstat herom og give denne mulighed for at komme med yderligere forklaringer eller for at tilpasse sit udkast til foranstaltning til Unionens lovgivning. Denne advisering bør omfatte en detaljeret redegørelse for de juridiske problemer, som Kommissionen eller andre medlemsstater har påpeget. Modtagelse af en sådan advisering indebærer, at den meddelende medlemsstat ikke må vedtage det meddelte udkast til foranstaltning i en periode på tre måneder.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Manglende overholdelse af forpligtelsen til at give meddelelse om udkast til foranstaltninger mindst tre måneder inden deres vedtagelse og/eller til at undlade at vedtage den meddelte foranstaltning i løbet af denne periode og i givet fald i en periode på 3 måneder efter modtagelse af en advisering, bør anses for at være en væsentlig procedurefejl af alvorlig karakter for så vidt angår dens virkning for enkeltpersoner.

(15)  Manglende overholdelse af forpligtelsen til at meddele udkast til foranstaltninger eller ændringer af allerede meddelte udkast til foranstaltninger eller foranstaltninger, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv inden for den fastsatte frist, bør anses for at være en væsentlig procedurefejl af alvorlig karakter for så vidt angår dens virkning for enkeltpersoner.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at sikre virkning, effektivitet og sammenhæng i meddelelsesproceduren bør Kommissionen have beføjelse til at træffe afgørelser, der pålægger den pågældende medlemsstat at undlade at vedtage de meddelte foranstaltninger, eller hvis de allerede er vedtaget, at ophæve disse, såfremt de overtræder direktiv 2006/123/EF.

(16)  For at sikre virkning, effektivitet og sammenhæng i meddelelsesproceduren, for så vidt angår tilladelsesordninger eller krav, der falder under anvendelsesområdet for litra a), c), d) og e) i artikel 4, bør Kommissionen have mulighed for at vedtage henstillinger om at anmode den pågældende medlemsstat om at tilpasse de meddelte foranstaltninger, at afstå fra at vedtage dem eller, hvis de allerede er vedtaget, at ophæve disse med henblik på at afhjælpe de alvorlige betænkeligheder med hensyn til, om disse foranstaltninger er forenelige med direktiv 2006/123/EF. Vedrørende krav under anvendelsesområdet for artikel 4, litra b), bør Kommissionen afstå fra beføjelsen til at træffe afgørelser, der anmoder den pågældende medlemsstat om at undlade at vedtage de meddelte foranstaltninger, eller hvis de allerede er vedtaget, at ophæve disse, såfremt de overtræder direktiv 2006/123/EF. I henhold til artikel 263 i TEUF har Den Europæiske Unions Domstol kompetence til at prøve lovligheden af visse retsakter, der er vedtaget af Kommissionen, herunder sager, der indbringes af medlemsstaterne. I henhold til artikel 258 i TEUF afgiver Kommissionen en begrundet udtalelse om, at den pågældende medlemsstat har tilsidesat en forpligtelse, som påhviler den i henhold til traktaterne, efter at Kommissionen har givet medlemsstaten muligheden for at fremsætte sine bemærkninger, og hvis medlemsstaten ikke retter sig efter den begrundede udtalelse, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Interesserede parter bør have adgang til meddelelser fra medlemsstaterne for at blive bekendte med planlagte tilladelsesordninger og visse krav vedrørende tjenesteydelser på markeder, hvor parterne faktisk er eller kunne være aktive, og give dem mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil.

(17)  For at fremme åbenhed mellem medlemsstaterne og interesserede parter, bør interesserede parter have adgang til meddelelser fra medlemsstaterne, således at de er indført eller bekendte med planlagte tilladelsesordninger og visse krav vedrørende tjenesteydelser på markeder, hvor parterne faktisk er eller kunne være aktive, og muligheden for at give feedback herom. Kommissionen bør gøre det lettere at fremsætte bemærkninger til meddelelser fra medlemsstaterne inden for høringsperioden og underrette den pågældende medlemsstat om relevant feedback, hvis den anser det for nødvendigt. Kommissionen bør sende feedback fra interesserede parter til den pågældende medlemsstat, når den mener, at feedback er væsentlig og vil bidrage væsentligt til medlemsstaternes vurdering af den pågældende foranstaltning.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "vedtagelse": en afgørelse truffet i en medlemsstat, hvorefter loven, forskriften eller den administrative bestemmelse af generel karakter bliver endelig i henhold til gældende procedure.

b)  "vedtagelse": en afgørelse truffet i en medlemsstat, hvorefter udkastet til foranstaltning bliver endelig i henhold til gældende procedure.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ethvert udkast til foranstaltning, som indfører nye krav eller tilladelsesordninger som omhandlet i artikel 4 eller ændrer sådanne gældende krav eller tilladelsesordninger.

1.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ethvert udkast til foranstaltning, som indfører nye krav eller tilladelsesordninger som omhandlet i artikel 4, eller ændrer sådanne gældende krav eller tilladelsesordninger i betydelig grad.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Som undtagelse fra stk. 1 har medlemsstaterne ikke pligt til at meddele følgende til Kommissionen:

 

a)  udkast til foranstaltninger, der kun består i ophævelse af tilladelsesordninger eller gældende krav

 

b)  udkast til foranstaltninger til gennemførelse af tilladelsesordninger eller krav, der allerede er meddelt til Kommissionen og godkendt af den pågældende medlemsstat på nationalt niveau og som ikke ændrer anvendelsesområdet, indhold, eller gør de allerede vedtagne krav eller tilladelsesordninger mere restriktive, hvad angår etablering eller grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

 

c)  udkast til foranstaltninger, hvorved medlemsstaterne opfylder bindende EU-retsakter, der indeholder specifikke krav vedrørende adgangen til at optage eller udøve servicevirksomhed, forudsat at disse krav er udtrykkeligt fastsat i de pågældende EU-retsakter, kræver, at de gennemføres ens.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ændrer en medlemsstat et udkast til foranstaltning, der er givet meddelelse om, med henblik på i væsentlig grad at udvide dets anvendelsesområde eller indhold eller afkorte den oprindeligt fastsatte implementeringsfrist eller tilføje krav eller tilladelsesordninger eller gøre disse krav eller tilladelsesordninger mere restriktive hvad angår etablering eller grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, giver den på ny meddelelse om det ændrede udkast til foranstaltninger, der tidligere er blevet givet meddelelse om i henhold til stk. 1, sammen med en forklaring af formålet med og indholdet af ændringerne. I et sådant tilfælde anses den tidligere meddelelse for at være trukket tilbage.

2.  Ændrer en medlemsstat et udkast til foranstaltning, som er genstand for en igangværende meddelelsesprocedure, i betydelig grad, for at ændre dets anvendelsesområde eller indhold ved at afkorte implementeringsfristen eller ved at tilføje krav eller tilladelsesordninger, hvad angår etablering eller grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, skal medlemsstaten ændre den oprindelige meddelelse af udkastet til meddelelse og meddele ændringerne i udkastet til meddelelsen til Kommissionen, sammen med en forklaring af formålet og indholdet heraf.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne er ikke, forud for deres vedtagelse. forpligtet til at meddele ændringer til et udkast til foranstaltning, der allerede er genstand for en igangværende meddelelsesprocedure, som er iværksat af et parlament i en medlemsstat på nationalt eller regionalt plan, den pågældende medlemsstat kan vedtage sådanne ændrede foranstaltninger og underretter Kommissionen om disse ændringer hurtigst muligt, og senest to uger efter, at de er vedtaget.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Udkast til foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, meddeles Kommissionen mindst tre måneder før deres vedtagelse.

3.  Udkast til foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, meddeles Kommissionen mindst tre måneder før deres vedtagelse.

 

De ændringer, som er omhandlet i stk. 2 meddeles Kommissionen mindst en måned før deres vedtagelse.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Forpligtelsen til at meddele et udkast til foranstaltning forud for dets vedtagelse i overensstemmelse med stk. 3 gælder ikke, når en medlemsstat skal vedtage en hastende foranstaltning meget hurtigt på grund af alvorlige og uforudsigelige omstændigheder, som vedrører den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, den offentlige sundhed eller beskyttelsen af miljøet. Den pågældende medlemsstat underretter omgående Kommissionen om foranstaltningen, dens indhold og årsagerne til sagens hastende karakter, der udløste foranstaltningens vedtagelse. Medlemsstaten skal gøre dette uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde senest den dag, hvor den hastende foranstaltning er vedtaget.

 

Efter modtagelsen af meddelelsen skal Kommissionen vurdere om de omstændigheder, der førte til anvendelsen af hasteproceduren, er berettigede.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Misligholdelse af en af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, 2 og 3, eller i artikel 6, stk. 2, udgør en væsentlig og alvorlig procedurefejl for så vidt angår dens virkning på enkeltpersoner.

4.  Misligholdelse af en af de forpligtelser, der er fastsat i stk. 1, 1a, 2, 2a, 3 og 3a i denne artikel og i artikel 6, stk. 2, udgør en væsentlig og alvorlig procedurefejl for så vidt angår dens virkning på enkeltpersoner.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med disse oplysninger tydeliggøres det tvingende almene hensyn, som tilstræbes, og årsagerne anføres til, hvorfor den tilladelsesordning eller det krav, der er givet meddelelse om, er ikke-diskriminerende med hensyn til nationalitet eller bopæl, og hvorfor det overholder proportionalitetsprincippet.

Med disse oplysninger tydeliggøres det tvingende almene hensyn, som tilstræbes, og der gives en forklaring på, hvorfor den tilladelsesordning eller det krav, der er givet meddelelse om, er ikke-diskriminerende, nødvendigt og overholder proportionalitetsprincippet, hvad angår at sikre det tilstræbte mål.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse oplysninger omfatter en evaluering, hvoraf det fremgår, at der ikke findes mindre restriktive midler, og konkret dokumentation, der underbygger de argumenter, som den meddelende medlemsstat har fremsat.

udgår

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  Faglige regler om kommerciel kommunikation som omhandlet i artikel 24, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved modtagelsen af en meddelelse fra en medlemsstat, jf. artikel 3, stk. 1 og 2, underretter Kommissionen den meddelende medlemsstat om den modtagne meddelelses fuldstændighed.

udgår

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fra den dato, hvor Kommissionen oplyser den meddelende medlemsstat om fuldstændigheden af en meddelelse, der er modtaget, finder der en høringsproces på højst tre måneder sted mellem den meddelende medlemsstat, de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

2.  Så snart udkastet til foranstaltning er blevet meddelt, finder der en høring på højst tre måneder sted mellem den meddelende medlemsstat, de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Denne høring begynder på den dato, hvor Kommissionen modtager meddelelsen.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen og medlemsstaterne kan inden for en frist på to måneder regnet fra begyndelsen af den høringsperiode, der er omhandlet i stk. 2, fremsætte bemærkninger til den meddelende medlemsstat.

3.  Kommissionen og medlemsstaterne kan inden for en frist på to måneder regnet fra begyndelsen af den høringsperiode, der er omhandlet i stk. 2, fremsætte bemærkninger til den meddelende medlemsstat, om at den meddelte foranstaltning kan være uforenelig med direktiv 2006/123/EF eller andre bemærkninger.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den meddelende medlemsstat besvarer bemærkninger fremsat af Kommissionen eller andre medlemsstater senest en måned efter deres modtagelse og inden vedtagelsen af den foranstaltning, der er givet meddelelse om, og som enten forklarer, hvordan disse bemærkninger vil blive taget i betragtning i forbindelse med den meddelte foranstaltning, eller angiver årsagerne til, at disse bemærkninger ikke tages i betragtning.

4.  Den meddelende medlemsstat besvarer bemærkninger fremsat af Kommissionen eller andre medlemsstater senest en måned efter deres modtagelse, som enten forklarer, hvordan disse bemærkninger vil blive taget i betragtning i forbindelse med den meddelte foranstaltning, eller angiver årsagerne til, at disse bemærkninger ikke tages i betragtning.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Fremsætter hverken Kommissionen eller andre medlemsstater bemærkninger til det udkast til foranstaltning, der er givet meddelelse om, inden for de to måneder, der er nævnt i stk. 3, ophører høringsperioden omgående.

5.  Fremsætter hverken Kommissionen eller andre medlemsstater bemærkninger til det udkast til foranstaltning, der er givet meddelelse om, inden for de to måneder, der er nævnt i stk. 3, og har den meddelende medlemsstat ikke foretaget ændringer til den oprindelse meddelelse, ophører høringsperioden omgående. Hvis meddelelsen blev foretaget i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, første afsnit, kan den meddelende medlemsstat derefter vedtage udkastet til foranstaltning, uden at en sådan vedtagelse udgør en overtrædelse af denne artikel.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  En meddelelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, er omfattet af en høringsperiode på én måned fra datoen for modtagelsen. I løbet af denne periode kan Kommissionen og medlemsstaterne indgive bemærkninger med hensyn til foreneligheden af det meddelte udkast til foranstaltning med direktiv 2006/123/EF eller fremsætte andre bemærkninger.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden udløbet af den høringsperiode, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, kan Kommissionen advisere den meddelende medlemsstat om sine betænkeligheder, om hvorvidt det udkast til foranstaltning, der er givet meddelelse om, er foreneligt med direktiv 2006/123/EF af det meddelte udkast til foranstaltning og, om den har til hensigt at træffe en afgørelse i henhold til artikel 7.

1.  Inden udløbet af den høringsperiode, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, og 5a, kan Kommissionen advisere den meddelende medlemsstat om sine betænkeligheder, som den skal forklare i detaljer, om hvorvidt det meddelte udkast til foranstaltning er foreneligt med direktiv 2006/123/EF og, om den har til hensigt at vedtage en henstilling eller afgørelse i henhold til artikel 7.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen kan give meddelelse inden for tre måneder efter ændringen af den meddelelse, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2a.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når den meddelende medlemsstat modtager en sådan advisering, må den i en periode på tre måneder efter afslutningen af høringsproceduren ikke vedtage udkastet til foranstaltning.

2.  Når den meddelende medlemsstat modtager en advisering, må den i en periode på tre måneder efter afslutningen af høringsproceduren ikke vedtage udkastet til foranstaltning i overensstemmelse med artikel 1. Modtagelsen af en advisering må ikke forhindre en medlemsstat i at vedtage en tilsvarende lovgivning, forordning eller administrativ retsakt, efter at fristen på tre måneder er udløbet.

 

Senest en måned efter modtagelsen af en indberetning i overensstemmelse med stk. 1 og 1a forelægger den meddelende medlemsstat Kommissionen en redegørelse for den meddelte foranstaltnings forenelighed med direktiv 2006/123/EF eller ændrer eller ophæver den pågældende foranstaltning for at sikre overholdelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Har Kommissionen udsendt en advisering i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, kan den inden tre måneder efter datoen for afslutningen af den høringsperiode, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, vedtage en afgørelse, i henhold til hvilken den foreslåede foranstaltning ikke er i overensstemmelse med direktiv 2006/123/EF, og som pålægger den pågældende medlemsstat at afstå fra at vedtage udkastet til foranstaltning eller, såfremt en sådan foranstaltning er vedtaget i strid med artikel 3, stk. 3, eller artikel 6, stk. 2, at ophæve denne.

Har Kommissionen har foretaget en indberetning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 og 1a, for så vidt angår krav, der falder inden for anvendelsesområdet for artikel 4, litra b), og hvis Kommissionen fortsat har alvorlige betænkeligheder med hensyn til den meddelte foranstaltning i henhold til artikel 3, stk. 1, (2), (2a) og (3a), kan den inden for en frist på tre måneder efter datoen for en sådan indberetning, vedtage en beslutning om at anmode den pågældende medlemsstat at afstå fra at vedtage eller at ophæve den meddelte foranstaltning.

 

Såfremt Kommissionen har foretaget en indberetning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 og 1a om tilladelsesordninger eller krav, der falder inden for anvendelsesområdet for artikel 4, artikel 4, litra a), c), d) og e), og hvis Kommissionen fortsat har alvorlige betænkeligheder med hensyn til den meddelte foranstaltning i henhold til artikel 3, stk. 1, (2), (2a) og (3a), kan den inden for en frist på tre måneder efter datoen for en sådan indberetning vedtage en henstilling til den pågældende medlemsstat om at afstå fra at vedtage eller at ophæve den meddelte foranstaltning.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør på et offentligt websted, der er specielt beregnet til dette formål, de meddelelser, som medlemsstaterne har givet i henhold til artikel 3, stk. 1 og 2, og de dermed forbundne vedtagne foranstaltninger.

Kommissionen offentliggør på et offentligt websted, de meddelelser, som medlemsstaterne har givet i henhold til artikel 3, stk. 1, og ændringer til de oprindelige meddelelser i henhold til artikel 3, stk. 2 og 2a, vedtagne hasteforanstaltninger i henhold til artikel 3 (3a), og de dermed forbundne vedtagne foranstaltninger, jf. artikel 3, stk. 7, og henstillinger eller afgørelser, der er vedtaget i henhold til artikel 7.

 

Kommissionen giver de berørte parter muligheden for at komme med feedback digitalt om de offentliggjorte meddelelser eller henlede Kommissionens opmærksomhed på udkast til foranstaltninger eller vedtagne foranstaltninger, som ikke er blevet meddelt i overensstemmelse med dette direktiv. Kommissionen underretter straks den pågældende medlemsstat efter at have modtaget et sådant feedback eller indberetninger fra interessenter.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger en kompetent myndighed, der på nationalt plan er ansvarligt for, hvordan meddelelsesproceduren i dette direktiv fungerer.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilken myndighed de har udpeget, der på nationalt plan er ansvarlig for, hvordan meddelelsesproceduren i dette direktiv fungerer. En sådan udpegelse berører ikke fordelingen af opgaver og beføjelser mellem de forskellige myndigheder på nationalt plan.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest [36 måneder efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv] og herefter senest hvert femte år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om anvendelsen af dette direktiv.

1.  Senest [36 måneder efter gennemførelsesdatoen for dette direktiv] og herefter senest hvert femte år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om anvendelsen af dette direktiv, herunder en vurdering af et eventuelt misbrug heraf for at omgå anvendelsen af meddelelsesproceduren i dette direktiv.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Indledning

Den 10. januar 2017 forelagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser. Dette forslag er en del af en række tiltag fra Kommissionen, der sigter mod at forbedre funktionen af det indre marked for tjenesteydelser. Det fokuserer på proceduremæssige aspekter til forbedring af gennemførelsen og håndhævelsen af den meddelelsespligt, der er fastsat i direktiv 2006/123/EF ("servicedirektivet").

Baggrund for forslagets udarbejdelse

Den eksisterende meddelelsesprocedure for udbydere af tjenesteydelser har ikke i tilstrækkelig grad har bidraget til en korrekt og fuldstændig gennemførelse af direktivet, da den ikke er blevet gennemført som en procedure. Det medfører omkostninger både for erhvervslivet og forbrugerne i det fragmenterede indre marked for tjenesteydelser samt høje administrative omkostninger for de nationale myndigheder og Kommissionen, når den træffer foranstaltninger (40 % af de traktatbrudssager, der påberåbes som følge af nyligt vedtagne nationale bestemmelser, er i strid med tjenesteydelsesdirektivet).

Forslaget ledsages af en konsekvensanalyse, hvor Kommissionen konkluderer, at eftersom den nuværende anmeldelsesprocedure ikke opfylder målene, er det nødvendigt med EU-tiltag for at håndtere de konstaterede mangler og gøre anmeldelsesproceduren til et effektivt instrument med henblik på en bedre anvendelse af det eksisterende tjenesteydelsesdirektiv.

Formålet med dette direktiv er at sikre, at de nationale regler om tilladelsesordninger og visse krav overholder tjenesteydelsesdirektivet, som finder anvendelse i henhold til direktivets anvendelsesområde, og at sigte mod forebyggelse af overtrædelser.

Derfor er målene for dette forslag at øge effektiviteten af meddelelsesproceduren, forbedre kvaliteten og indholdet af de indsendte meddelelser, omfatte supplerende krav, som anvendelsen af tjenesteydelsesdirektivet har påvist kan udgøre vigtige hindringer for det indre marked for tjenesteydelser, og at styrke en effektiv overholdelse af meddelelsespligten. Det endelige resultat vil være en bedre gennemførelse og håndhævelse af tjenesteydelsesdirektivet, som det er.

Generelle bemærkninger

Ordføreren glæder sig over forslaget som en del af servicepakken. Det udvider meddelelsesforpligtelsen proceduremæssige skridt, præciserer procedurer og tager sigte på større gennemsigtighed for at forbedre gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet.

1. Meddelelsespligt

Forslaget bygger på den anmeldelsespligt, der er fastsat i tjenesteydelsesdirektivet og indeholder bestemmelser om en specifik forpligtelse for medlemsstaterne til at meddele udkast til foranstaltninger, herunder dem, der er ændret af de nationale parlamenter i forbindelse med deres behandling og de ledsagende oplysninger. Endvidere præciserer det konsekvenserne af manglende overholdelse af anmeldelsespligten. Der er fastsat strenge tidsfrister for at gøre anmeldelsesproceduren klar og effektiv. Ordføreren anser det for nødvendigt at sikre medlemsstaternes kompetence til at lovgive, navnlig procedurerne i deres nationale parlamenter, og foreslår derfor ændringer i denne forbindelse.

Desuden vil anmeldelsesproceduren, hvis den anvendes stringent, skabe yderligere administrative byrder, der ikke står i et rimeligt forhold til det forfulgte mål, navnlig for de kommunale og lokale myndigheder. For at sikre en passende procedure, hvad angår sådanne myndigheders meddelelsespligt, mener ordføreren ikke, at udkast, der gennemfører tilladelsesordninger eller krav, der allerede er anmeldt til Kommissionen og godkendt af den pågældende medlemsstat på nationalt niveau, bør være omfattet af meddelelsen.

2. Nationale parlamenter

Det foreslåede direktiv indeholder desuden en høringsprocedure på tre måneder mellem den anmeldende medlemsstat, andre medlemsstater og Kommissionen, der muliggør fremsættelse af bemærkninger vedrørende de anmeldte foranstaltninger. Hvis Kommissionen udtrykker bekymring ("varsling") om det anmeldte foranstaltningsudkasts forenelighed med tjenesteydelsesdirektivet, vil den meddelende medlemsstat ikke vedtage den pågældende foranstaltning i en periode på tre måneder efter afslutningen af den nævnte høringsperiode. Kommissionen kan i dette tilfælde udstede sin afgørelse og der er indført relevante bestemmelser, der bl.a. dækker Parlamentets ændringsforslag. Ordføreren mener, at selv om Kommissionens beføjelse til at vedtage en afgørelse som fastsat i tjenesteydelsesdirektivet bør bevares, kan de nationale parlamenter ikke udelukkes fra at vedtage den pågældende foranstaltning. Dette nye element i Kommissionens forslag bør derfor opgives og kun efterfølgende tiltag bør overvejes.

Konklusioner

Ordføreren mener, at dette forslag vil føre til en bedre overholdelse af meddelelsesforpligtelsen, der er fastsat i tjenesteydelsesdirektivet, øge gennemsigtigheden og styrke dialogen mellem medlemsstaterne og Kommissionen og dermed forbedre gennemførelsen af det pågældende direktiv.

Ordføreren mener desuden, at den styrkede tilgang til meddelelser, som Kommissionen har indtaget i visse tilfælde, vil kunne føre til uoverensstemmelser med de nationale lovgivningsmæssige beføjelser og pålægge de nationale forvaltninger en administrativ byrde, navnlig de lokale og kommunale myndigheder. I denne forbindelse finder ordføreren det nødvendigt at indføre en række ændringer med henblik på at sikre en forbedret meddelelsesprocedure, der håndterer de udtrykte bekymringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked

Referencer

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Dato for høring af EP

12.1.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Dato for vedtagelse

4.12.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Dato for indgivelse

8.12.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik