ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 815kWORD 94k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Sergio Gutiérrez Prieto

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0821),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και τα άρθρα 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0011/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0396/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων που διέπουν την εσωτερική αγορά υπηρεσιών και οι οποίοι ορίζονται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ θα πρέπει να ενισχυθεί με τη βελτίωση της υφιστάμενης διαδικασίας κοινοποίησης που έχει θεσπιστεί από την εν λόγω οδηγία όσον αφορά τα εθνικά συστήματα χορήγησης άδειας και ορισμένες απαιτήσεις που αφορούν τόσο την πρόσβαση σε μη μισθωτές δραστηριότητες όσο και την άσκησή τους. Η αποτροπή της θέσπισης εθνικών διατάξεων που καθορίζουν απαιτήσεις και συστήματα χορήγησης άδειας τα οποία αντιβαίνουν στην οδηγία 2006/123/ΕΚ θα πρέπει να διευκολυνθεί. Η εν λόγω οδηγία δεν θίγει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής βάσει των Συνθηκών ούτε την υποχρέωση των κρατών μελών να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης.

(6)  Η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων που διέπουν την εσωτερική αγορά υπηρεσιών και οι οποίοι ορίζονται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ θα πρέπει να ενισχυθεί με τη βελτίωση της υφιστάμενης διαδικασίας κοινοποίησης που έχει θεσπιστεί από την εν λόγω οδηγία όσον αφορά τα εθνικά συστήματα χορήγησης άδειας και ορισμένες απαιτήσεις που αφορούν τόσο την πρόσβαση σε μη μισθωτές δραστηριότητες όσο και την άσκησή τους. Θα πρέπει να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να αποτραπεί η θέσπιση εθνικών διατάξεων που καθορίζουν απαιτήσεις και συστήματα χορήγησης άδειας τα οποία αντιβαίνουν στην οδηγία 2006/123/ΕΚ και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των νέων διαδικασιών επί παραβάσει. Η εν λόγω οδηγία δεν θίγει τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή και το Δικαστήριο βάσει των Συνθηκών ούτε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από αυτές.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η υποχρέωση κοινοποίησης που έχει θεσπίσει η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να ισχύει για τα κανονιστικά μέτρα των κρατών μελών, όπως νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις γενικής φύσεως ή οποιονδήποτε άλλον δεσμευτικό κανόνα γενικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που θεσπίζονται από επαγγελματικές οργανώσεις για τη συλλογική ρύθμιση της πρόσβασης σε δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών ή την άσκησή τους. Ωστόσο, η υποχρέωση κοινοποίησης δεν θα πρέπει να ισχύει για τις μεμονωμένες αποφάσεις που εκδίδουν οι εθνικές αρχές.

(7)  Η υποχρέωση κοινοποίησης που έχει θεσπίσει η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να ισχύει για τα κανονιστικά μέτρα των κρατών μελών, όπως νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις γενικής φύσεως ή οποιονδήποτε άλλον δεσμευτικό κανόνα γενικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που θεσπίζονται από επαγγελματικές οργανώσεις ή ενώσεις για τη συλλογική ρύθμιση της πρόσβασης σε δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών ή την άσκησή τους.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α)  Η υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπει η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει για αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών, ή για σχέδια κανόνων που ορίζονται σε συλλογικές συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και δεν θεωρούνται απαιτήσεις κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μέτρα για την κατάργηση συστημάτων χορήγησης άδειας ή απαιτήσεων, ούτε σε μέτρα για την εφαρμογή δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, στις περιπτώσεις που οι πράξεις αυτές περιέχουν συγκεκριμένες διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται και δεν υπάρχει περιθώριο για αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των πράξεων αυτών.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β)  Προκειμένου να διευκολυνθούν τα κράτη μέλη να τηρούν την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπει η παρούσα οδηγία, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της διαδικασίας κοινοποίησης, ιδίως για τις δημοτικές και τις τοπικές αρχές. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αναλογικότητα στο πλαίσιο της υποχρέωσης κοινοποίησης που υπέχουν οι εν λόγω αρχές, τα σχέδια μέτρων για την εφαρμογή συστημάτων χορήγησης άδειας ή απαιτήσεων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και εγκριθεί από το οικείο κράτος μέλος σε εθνικό επίπεδο και δεν μεταβάλλουν το περιεχόμενο των εν λόγω συστημάτων χορήγησης άδειας ή των απαιτήσεων που έχουν κοινοποιηθεί, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κοινοποίηση.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7γ)  Τροποποιήσεις ή προσαρμογές σε σχέδια μέτρων που ήδη αποτελούν αντικείμενο εν εξελίξει διαδικασίας κοινοποίησης, οι οποίες υποβάλλονται από τα κοινοβούλια των κρατών μελών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τις οικείες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση εκ των προτέρων κοινοποίησης. Ωστόσο, το οικείο κράτος μέλος πρέπει να κοινοποιεί αμελλητί τις τροποποιήσεις αυτές στην Επιτροπή, το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την έγκρισή τους.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν τα σχέδια μέτρων που προβλέπουν απαιτήσεις και συστήματα χορήγησης άδειας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη θέσπισή τους αποσκοπεί στο να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα προς έγκριση συμμορφώνονται με την οδηγία 2006/123/ΕΚ. Για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία κοινοποίησης, θα πρέπει να διεξάγεται διαβούλευση σχετικά με τα κοινοποιηθέντα μέτρα αρκετά νωρίτερα από τη θέσπισή τους. Αυτό ενδείκνυται προκειμένου να ενισχύονται η καλή συνεργασία και η διαφάνεια μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και να ενισχύονται περαιτέρω οι ανταλλαγές μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών σχετικά με νέα ή τροποποιημένα συστήματα χορήγησης άδειας και ορισμένες απαιτήσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2006/123/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, η παραβίαση της υποχρέωσης κοινοποίησης ή μη θέσπισης ενός κοινοποιηθέντος μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μετά τη λήψη προειδοποίησης, θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά ουσιώδη διαδικαστική πλημμέλεια, σοβαρή ως προς τις επιπτώσεις της στα άτομα.

(8)  Η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν τα σχέδια μέτρων που προβλέπουν απαιτήσεις και συστήματα χορήγησης άδειας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, πριν από τη θέσπισή τους, αποσκοπεί στο να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα προς έγκριση συμμορφώνονται με την οδηγία 2006/123/ΕΚ. Για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία κοινοποίησης, θα πρέπει να διεξάγεται διαβούλευση σχετικά με τα κοινοποιηθέντα μέτρα αρκετά νωρίτερα από τη θέσπισή τους. Αυτό ενδείκνυται προκειμένου να ενισχύονται η καλή συνεργασία και η διαφάνεια μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και να ενισχύονται περαιτέρω οι ανταλλαγές μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών σχετικά με νέα ή τροποποιημένα συστήματα χορήγησης άδειας και ορισμένες απαιτήσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2006/123/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, η παραβίαση της υποχρέωσης κοινοποίησης ή η παράλειψη κοινοποίησης μέτρου εντός των προθεσμιών που ορίζει η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά ουσιώδη διαδικαστική πλημμέλεια, σοβαρή ως προς τις επιπτώσεις της στα άτομα.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Σε πνεύμα διαφάνειας και συνεργασίας, στην περίπτωση που γίνονται ουσιώδεις τροποποιήσεις σε ένα σχέδιο μέτρου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας κοινοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη βάσει της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, τα υπόλοιπα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με αυτές τις τροποποιήσεις από το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση. Οι τροποποιήσεις για τη διόρθωση εκ παραδρομής λαθών δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται.

(9)  Σε πνεύμα διαφάνειας και συνεργασίας, στην περίπτωση που γίνονται ουσιώδεις τροποποιήσεις σε ένα σχέδιο μέτρου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας κοινοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη βάσει της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, τα υπόλοιπα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με αυτές τις τροποποιήσεις από το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση και θα πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Η κοινοποίηση ουσιωδών τροποποιήσεων δεν θα πρέπει να μεταβάλλει σημαντικά τις προθεσμίες που έχουν οριστεί για τη διαβούλευση. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση θα πρέπει να κοινοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την έγκρισή τους. Οι τροποποιήσεις για τη διόρθωση εκ παραδρομής λαθών δεν θα πρέπει να κοινοποιούνται.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλει το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση θα πρέπει να είναι επαρκείς για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την οδηγία 2006/123/ΕΚ και, ιδίως, της αναλογικότητας ενός κοινοποιηθέντος συστήματος χορήγησης άδειας ή μιας κοινοποιηθείσας απαίτησης. Συνεπώς, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να αποσαφηνίζουν τον επιδιωκόμενο στόχο δημόσιου συμφέροντος, να προσδιορίζουν τον λόγο για τον οποίο το κοινοποιηθέν σύστημα χορήγησης άδειας ή η κοινοποιηθείσα απαίτηση είναι αναγκαία και δικαιολογούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου και να επεξηγούν τον λόγο για τον οποίο είναι αναλογικά σε αυτό το πλαίσιο· συνεπώς, θα πρέπει να περιλαμβάνουν διευκρινίσεις σχετικά με τον λόγο για τον οποίο είναι κατάλληλα, τον λόγο για τον οποίο δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία και τον λόγο για τον οποίο δεν υπάρχουν εναλλακτικά και λιγότερο περιοριστικά μέσα. Οι λόγοι που μπορούν να επικαλεστούν τα οικεία κράτη μέλη εν είδει αιτιολόγησης θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, ανάλυση της αναλογικότητας του κοινοποιηθέντος μέτρου.

(10)  Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλει το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση θα πρέπει να είναι επαρκείς για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την οδηγία 2006/123/ΕΚ και, ιδίως, της αναλογικότητας ενός κοινοποιηθέντος συστήματος χορήγησης άδειας ή μιας κοινοποιηθείσας απαίτησης. Συνεπώς, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να αποσαφηνίζουν τον επιδιωκόμενο στόχο δημόσιου συμφέροντος, επεξηγώντας τον λόγο για τον οποίο το κοινοποιηθέν σύστημα χορήγησης άδειας ή η κοινοποιηθείσα απαίτηση είναι αναγκαία και δικαιολογούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου και να επεξηγούν τον λόγο για τον οποίο είναι αναλογικά για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Συνεπώς, το κοινοποιηθέν σύστημα χορήγησης άδειας ή η κοινοποιηθείσα απαίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκείς διευκρινίσεις σχετικά με τον λόγο για τον οποίο είναι κατάλληλα, τον λόγο για τον οποίο δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία και τον λόγο για τον οποίο δεν υπάρχουν εναλλακτικά, λιγότερο περιοριστικά μέσα.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α)  Κατά παρέκκλιση από τη συνήθη διαδικασία κοινοποίησης, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ενεργούν γρήγορα όταν προκύπτουν επείγοντα θέματα που αφορούν σοβαρές και απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή την προστασία του περιβάλλοντος. Η εν λόγω εξαίρεση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να καταστρατηγείται η εφαρμογή της διαδικασίας κοινοποίησης που προβλέπει η παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν αμελλητί όλα τα εν λόγω εγκριθέντα μέτρα στην Επιτροπή, μαζί με το περιεχόμενό τους και τους λόγους του επείγοντος που οδήγησαν στην έγκρισή τους, σε κάθε περίπτωση το αργότερο την ημέρα κατά την οποία εγκρίνονται τα εν λόγω επείγοντα μέτρα.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Η υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με τις απαιτήσεις που καλύπτονται από το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και την πρώτη περίοδο του άρθρου 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ. Από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας έχει καταδειχθεί ότι τα συστήματα χορήγησης άδειας ή οι απαιτήσεις που σχετίζονται με συστήματα χορήγησης άδειας, η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, οι εγγυήσεις ή ανάλογες διευθετήσεις και οι πολυτομεακοί περιορισμοί είναι κοινά και μπορούν να θέσουν σοβαρούς φραγμούς στην ενιαία αγορά υπηρεσιών. Συνεπώς, θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση κοινοποίησης ώστε να διευκολύνεται η συμμόρφωση των σχετικών σχεδίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών με την οδηγία 2006/123/ΕΚ. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ καλύπτονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στον βαθμό που εμπίπτουν στο άρθρο 16 παράγραφος 3.

(12)  Η υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με τις απαιτήσεις που καλύπτονται από το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και την πρώτη περίοδο του άρθρου 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ. Από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας έχει καταδειχθεί ότι τα συστήματα χορήγησης άδειας ή οι απαιτήσεις που σχετίζονται με συστήματα χορήγησης άδειας, η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, οι επαγγελματικοί κανόνες για την εμπορική επικοινωνία, οι εγγυήσεις ή ανάλογες διευθετήσεις και οι πολυτομεακοί περιορισμοί είναι κοινά και μπορούν να θέσουν σοβαρούς φραγμούς στην ενιαία αγορά υπηρεσιών. Συνεπώς, θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση κοινοποίησης ώστε να διευκολύνεται η συμμόρφωση των σχετικών σχεδίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών με την οδηγία 2006/123/ΕΚ. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ καλύπτονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στον βαθμό που εμπίπτουν στο άρθρο 16 παράγραφος 3.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η παρούσα οδηγία ορίζει μια περίοδο διαβούλευσης διάρκειας τριών μηνών ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων μέτρων, καθώς και η διεξαγωγή αποτελεσματικού διαλόγου με το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση. Για τη διευκόλυνση των εργασιών διαβούλευσης και προκειμένου τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να παρέχουν κατά τρόπο αποτελεσματικό τα σχόλιά τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν τα σχέδια μέτρων τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη θέσπιση. Τα κράτη μέλη που πραγματοποιούν κοινοποίηση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα σχόλια επί του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

(13)  Η παρούσα οδηγία ορίζει, κατά κανόνα, μια περίοδο διαβούλευσης διάρκειας τριών μηνών ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων μέτρων, καθώς και η διεξαγωγή αποτελεσματικού διαλόγου με το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση. Για τη διευκόλυνση των εργασιών διαβούλευσης και προκειμένου τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να μπορούν να παρέχουν κατά τρόπο αποτελεσματικό σχόλια ή παρατηρήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν τα σχέδια μέτρων τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη θέσπιση. Ενώ τα σχόλια αφορούν τη συμβατότητα του κοινοποιηθέντος μέτρου με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανταλλάσσουν επίσης πιο γενικές παρατηρήσεις με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας τους και της ανταλλαγής πληροφοριών εν γένει. Εάν η κοινοποίηση αφορά μόνο τροποποιήσεις ήδη κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης, θα πρέπει να υπόκειται σε συντομότερη περίοδο διαβούλευσης διάρκειας ενός μήνα. Τα κράτη μέλη που πραγματοποιούν κοινοποίηση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα σχόλια επί του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου ή τις τροποποιήσεις, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Εάν το κοινοποιούν κράτος μέλος αποφασίσει να μην εγκρίνει το κοινοποιηθέν σχέδιο μέτρου, θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την κοινοποίηση.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Σε περίπτωση που, μετά τη διαβούλευση, η Επιτροπή εξακολουθεί να έχει προβληματισμούς σχετικά με τη συμμόρφωση του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου με την οδηγία 2006/123/ΕΚ, μπορεί να προειδοποιήσει το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση, παρέχοντάς του την ευκαιρία να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωση του σχεδίου μέτρου με το δίκαιο της ΕΕ. Στην προειδοποίηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται εξήγηση των νομικών προβληματισμών που προσδιόρισε η Επιτροπή. Η λήψη τέτοιας προειδοποίησης συνεπάγεται ότι το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση δεν θα προβεί σε θέσπιση του κοινοποιηθέντος μέτρου για τρεις μήνες.

(14)  Σε περίπτωση που, μετά τη διαβούλευση, η Επιτροπή εξακολουθεί να έχει προβληματισμούς σχετικά με τη συμμόρφωση του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου με την οδηγία 2006/123/ΕΚ, μπορεί να προειδοποιήσει το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση, παρέχοντάς του την ευκαιρία να προσκομίσει περαιτέρω επεξηγήσεις ή να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωση του σχεδίου μέτρου με το δίκαιο της Ένωσης. Στην προειδοποίηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται λεπτομερής εξήγηση των νομικών προβληματισμών που προσδιόρισε η Επιτροπή ή κάποιο άλλο κράτος μέλος. Η λήψη τέτοιας προειδοποίησης συνεπάγεται ότι το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση δεν θα προβεί σε θέσπιση του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου για τρεις μήνες.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση κοινοποίησης σχεδίων μέτρων τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη θέσπισή τους και/ή μη θέσπισης του κοινοποιηθέντος μέτρου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια των 3 μηνών μετά τη λήψη προειδοποίησης, θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά ουσιώδη διαδικαστική πλημμέλεια, σοβαρή ως προς τις επιπτώσεις της στα άτομα.

(15)  Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση κοινοποίησης σχεδίων μέτρων ή τροποποιήσεων επί των ήδη κοινοποιηθέντων σχεδίων μέτρων ή μέτρων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία εντός της ταχθείσας προθεσμίας θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά ουσιώδη διαδικαστική πλημμέλεια, σοβαρή ως προς τις επιπτώσεις της στα άτομα.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής της διαδικασίας κοινοποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί την εξουσία να εκδίδει αποφάσεις που απαιτούν από το οικείο κράτος μέλος να μην προβεί στη θέσπιση κοινοποιηθέντων μέτρων ή, εάν έχουν ήδη θεσπιστεί, να τα καταργήσει σε περίπτωση που παραβιάζουν την οδηγία 2006/123/ΕΚ.

(16)  Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής της διαδικασίας κοινοποίησης που αφορά τα συστήματα χορήγησης άδειας ή τις απαιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 στοιχεία α), γ), δ) και ε), θα πρέπει η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει συστάσεις ζητώντας από το οικείο κράτος μέλος να προσαρμόσει τα σχετικά κοινοποιηθέντα μέτρα, να μην προβεί στη θέσπισή τους ή, εφόσον έχουν ήδη θεσπιστεί, να τα καταργήσει, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με τη συμβατότητα των εν λόγω μέτρων με την οδηγία 2006/123/ΕΚ. Όσον αφορά τις απαιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 στοιχείο β), η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί την εξουσία να εκδίδει αποφάσεις που απαιτούν από το οικείο κράτος μέλος να μην προβεί στη θέσπιση κοινοποιηθέντων μέτρων ή, εάν έχουν ήδη θεσπιστεί, να τα καταργήσει σε περίπτωση που παραβιάζουν την οδηγία 2006/123/ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να ελέγχει τη νομιμότητα ορισμένων πράξεων που θεσπίζει η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών που ασκούν τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ, εάν η Επιτροπή, αφού δώσει στο κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, του απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη βάσει της οποίας το εν λόγω κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του που απορρέει από τις Συνθήκες, και εφόσον το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στις κοινοποιήσεις που αποστέλλουν τα κράτη μέλη ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τα σχεδιαζόμενα συστήματα χορήγησης άδειας ή ορισμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες σε αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται ή ενδέχεται να δραστηριοποιηθούν και να τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν σχόλια επ’ αυτών.

(17)  Με σκοπό να προωθηθεί η διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών και ενδιαφερόμενων τρίτων μερών, θα πρέπει να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη πρόσβαση στις κοινοποιήσεις που αποστέλλουν τα κράτη μέλη, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τα σχεδιαζόμενα ή τα θεσπισθέντα συστήματα χορήγησης άδειας ή ορισμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες σε αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται ή ενδέχεται να δραστηριοποιηθούν και να τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις επ’ αυτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη δυνατότητα υποβολής σχολίων επί των κοινοποιήσεων των κρατών μελών εντός της περιόδου διαβούλευσης και να ενημερώνει τα οικεία κράτη μέλη για τις σχετικές παρατηρήσεις, εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο. Η Επιτροπή θα πρέπει να απευθύνει τις παρατηρήσεις ενδιαφερόμενων τρίτων στα οικεία κράτη μέλη μόνον εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι ουσιαστικές και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αξιολόγηση των κρατών μελών όσον αφορά τα εν λόγω μέτρα.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «θέσπιση»: η απόφαση κράτους μέλους να οριστικοποιήσει τη νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη γενικής φύσεως σύμφωνα με την εφαρμοστέα διαδικασία.

β)  «θέσπιση»: η απόφαση κράτους μέλους να οριστικοποιήσει το σχέδιο μέτρου σύμφωνα με την εφαρμοστέα διαδικασία.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή οποιοδήποτε σχέδιο μέτρου το οποίο θεσπίζει νέες απαιτήσεις ή συστήματα χορήγησης άδειας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4, ή τροποποιεί τέτοιες υπάρχουσες απαιτήσεις ή συστήματα χορήγησης άδειας.

1.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή οποιοδήποτε σχέδιο μέτρου το οποίο θεσπίζει νέες απαιτήσεις ή συστήματα χορήγησης άδειας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4, ή τροποποιεί ουσιωδώς τέτοιες υπάρχουσες απαιτήσεις ή συστήματα χορήγησης άδειας.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εξής:

 

α)  σχέδια μέτρων που αφορούν απλώς την κατάργηση συστημάτων χορήγησης άδειας ή υφιστάμενων απαιτήσεων·

 

β)  σχέδια μέτρων για την εφαρμογή συστημάτων χορήγησης άδειας ή απαιτήσεων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και εγκριθεί από το οικείο κράτος μέλος σε εθνικό επίπεδο και δεν μεταβάλλουν το πεδίο εφαρμογής ή το περιεχόμενο, ούτε ενισχύουν τον περιοριστικό χαρακτήρα των συστημάτων χορήγησης άδειας ή των απαιτήσεων που έχουν ήδη εγκριθεί όσον αφορά την εγκατάσταση ή τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

 

γ)  σχέδια μέτρων με τα οποία τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με δεσμευτικές πράξεις της Ένωσης, οι οποίες διέπουν ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή της, στον βαθμό που οι απαιτήσεις αυτές προβλέπονται ρητά και οι οικείες πράξεις της Ένωσης απαιτούν την ομοιόμορφη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος τροποποιήσει ένα κοινοποιηθέν σχέδιο μέτρου με αποτέλεσμα τη σημαντική επέκταση του πεδίου εφαρμογής ή του περιεχομένου του ή τη συντόμευση του χρονοδιαγράμματος που προβλεπόταν αρχικά για την εφαρμογή του ή την προσθήκη απαιτήσεων ή συστημάτων χορήγησης άδειας ή την ενίσχυση του περιοριστικού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων ή συστημάτων χορήγησης άδειας όσον αφορά την εγκατάσταση ή τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, κοινοποιεί εκ νέου το τροποποιημένο σχέδιο μέτρου που έχει ήδη κοινοποιηθεί βάσει της παραγράφου 1, διευκρινίζοντας τον στόχο και το περιεχόμενο των τροποποιήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, η προηγούμενη κοινοποίηση θεωρείται ότι αποσύρεται.

2.  Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος τροποποιήσει ουσιωδώς ένα σχέδιο μέτρου το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας κοινοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταβάλλοντας το πεδίο εφαρμογής ή το περιεχόμενό του, συντομεύοντας το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του ή προσθέτοντας απαιτήσεις ή συστήματα χορήγησης άδειας όσον αφορά την εγκατάσταση ή τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, το κράτος μέλος τροποποιεί την αρχική κοινοποίηση του σχεδίου μέτρου και κοινοποιεί τις τροποποιήσεις του σχεδίου μέτρου στην Επιτροπή, διευκρινίζοντας τους στόχους και το περιεχόμενό τους.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν πριν από την έγκρισή τους τις τροποποιήσεις που πραγματοποίησε κοινοβούλιο κράτους μέλους σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο σε σχέδιο μέτρου το οποίο αποτελεί ήδη αντικείμενο εν εξελίξει διαδικασίας κοινοποίησης. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να εγκρίνει τέτοια μέτρα όπως τροποποιήθηκαν και τα κοινοποιεί αμελλητί στην Επιτροπή, το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την έγκρισή τους.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα σχέδια μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη θέσπισή τους.

3.  Τα σχέδια μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη θέσπισή τους.

 

Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την έγκρισή τους.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η υποχρέωση κοινοποίησης σχεδίου μέτρου πριν από τη θέσπισή του σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν ισχύει όταν ένα κράτος μέλος πρέπει να θεσπίσει επείγοντα μέτρα με συνοπτικές διαδικασίες λόγω σοβαρών και απρόβλεπτων περιστάσεων που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή την προστασία του περιβάλλοντος. Το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή το επείγον μέτρο, το περιεχόμενό του και τους λόγους του επείγοντος που οδήγησαν στη θέσπισή του. Προβαίνει στην κοινοποίηση αμελλητί, σε κάθε περίπτωση το αργότερο την ημέρα κατά την οποία θεσπίζεται το εν λόγω επείγον μέτρο.

 

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης του επείγοντος μέτρου, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο οι περιστάσεις που οδήγησαν στην εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος είναι αιτιολογημένες.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η παραβίαση μίας εκ των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3 ή στο άρθρο 6 παράγραφος 2 συνιστά ουσιώδη διαδικαστική πλημμέλεια, σοβαρή ως προς τις επιπτώσεις της στα άτομα.

4.  Η παραβίαση μίας εκ των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 1α, 2, 2α, 3 και 3α του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 6 παράγραφος 2 συνιστά ουσιώδη διαδικαστική πλημμέλεια, σοβαρή ως προς τις επιπτώσεις της στα άτομα.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αυτές οι πληροφορίες προσδιορίζουν τον επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος και αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους το κοινοποιηθέν σύστημα χορήγησης άδειας ή η κοινοποιηθείσα απαίτηση δεν εισάγει διακρίσεις για λόγους ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας και είναι αναλογικά.

Αυτές οι πληροφορίες προσδιορίζουν τον επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος και επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους το κοινοποιηθέν σύστημα χορήγησης άδειας ή η κοινοποιηθείσα απαίτηση δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι αναγκαία και αναλογικά για τη διασφάλιση της επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν αξιολόγηση η οποία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα λιγότερο περιοριστικά μέσα, καθώς και ειδικά αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα επιχειρήματα που προβάλλει το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση.

διαγράφεται

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  επαγγελματικοί κανόνες για τις εμπορικές επικοινωνίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/EΚ·

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μόλις λάβει κοινοποίηση από κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, η Επιτροπή ενημερώνει το κοινοποιούν κράτος μέλος σχετικά με την πληρότητα της κοινοποίησης που ελήφθη.

διαγράφεται

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Από την ημερομηνία ενημέρωσης από την Επιτροπή του κράτους μέλους που πραγματοποιεί την κοινοποίηση σχετικά με την πληρότητα της κοινοποίησης που ελήφθη, διεξάγεται διαβούλευση διάρκειας τριών μηνών κατά το μέγιστο μεταξύ του κράτους μέλους που πραγματοποιεί την κοινοποίηση και της Επιτροπής.

2.  Μόλις κοινοποιηθεί το σχέδιο μέτρου, διεξάγεται διαβούλευση διάρκειας τριών μηνών κατά το μέγιστο μεταξύ του κράτους μέλους που πραγματοποιεί την κοινοποίηση και της Επιτροπής. Η εν λόγω διαβούλευση αρχίζει την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από την Επιτροπή.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν, εντός δύο μηνών από την έναρξη της περιόδου διαβούλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, να υποβάλουν σχόλια στο κοινοποιούν κράτος μέλος.

3.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν, εντός δύο μηνών από την έναρξη της περιόδου διαβούλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, να υποβάλουν στο κοινοποιούν κράτος μέλος σχόλια σχετικά με τυχόν έλλειψη συμβατότητας του κοινοποιηθέντος μέτρου με την οδηγία 2006/123/ΕΚ ή άλλες παρατηρήσεις.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση απαντά στα σχόλια που έχει υποβάλει η Επιτροπή ή άλλα κράτη μέλη εντός ενός μήνα μετά τη λήψη τους και πριν από τη θέσπισή του κοινοποιηθέντος μέτρου, είτε διευκρινίζοντας πώς θα συνεκτιμήσει αυτά τα σχόλια στο κοινοποιηθέν μέτρο είτε υποδεικνύοντας τους λόγους για τους οποίους αυτά τα σχόλια δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.

4.  Το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση απαντά στα σχόλια που έχει υποβάλει η Επιτροπή ή άλλα κράτη μέλη εντός ενός μήνα μετά τη λήψη τους, είτε διευκρινίζοντας πώς θα συνεκτιμήσει αυτά τα σχόλια στο κοινοποιηθέν μέτρο είτε υποδεικνύοντας τους λόγους για τους οποίους αυτά τα σχόλια δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Σε περίπτωση που ούτε η Επιτροπή ούτε τα υπόλοιπα κράτη μέλη έχουν υποβάλει σχόλια για κοινοποιηθέν σχέδιο μέτρου εντός δύο μηνών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, η περίοδος διαβούλευσης λήγει αμέσως.

5.  Σε περίπτωση που ούτε η Επιτροπή ούτε τα υπόλοιπα κράτη μέλη έχουν υποβάλει σχόλια για κοινοποιηθέν μέτρο εντός δύο μηνών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, και το κοινοποιούν κράτος μέλος δεν έχει προβεί σε τροποποιήσεις της αρχικής κοινοποίησης, η περίοδος διαβούλευσης λήγει αμέσως. Όταν η κοινοποίηση έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, το κοινοποιούν κράτος μέλος δύναται να προβεί σε θέσπιση του σχεδίου μέτρου χωρίς η θέσπιση να συνιστά παραβίαση του εν λόγω άρθρου.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 υπόκειται σε περίοδο διαβούλευσης διάρκειας ενός μήνα από την ημερομηνία της παραλαβής της. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν σχόλια όσον αφορά τη συμβατότητα του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου με την οδηγία 2006/123/ΕΚ ή άλλες παρατηρήσεις.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πριν από τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να προειδοποιήσει το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση σχετικά με τους προβληματισμούς της όσον αφορά τη συμβατότητα του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου με την οδηγία 2006/123/ΕΚ, καθώς και σχετικά με την πρόθεσή της να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 7.

1.  Πριν από τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 5α, η Επιτροπή μπορεί να προειδοποιήσει το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση σχετικά με τους προβληματισμούς της, τους οποίους πρέπει να εκθέσει λεπτομερώς, όσον αφορά τη συμβατότητα του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου με την οδηγία 2006/123/ΕΚ, καθώς και σχετικά με την πρόθεσή της να εκδώσει σύσταση ή απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 7.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει προειδοποίηση εντός τριών μηνών από την τροποποίηση της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2α.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μόλις λάβει την προειδοποίηση, το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση δεν προβαίνει σε θέσπιση του σχεδίου μέτρου για χρονικό διάστημα τριών μηνών μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης.

2.  Μόλις λάβει την προειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση δεν προβαίνει σε θέσπιση του σχεδίου μέτρου για χρονικό διάστημα τριών μηνών μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης. Η παραλαβή μιας τέτοιου είδους προειδοποίησης δεν εμποδίζει το κράτος μέλος να θεσπίσει τη σχετική νομοθετική διάταξη, κανονισμό ή διοικητική πράξη μετά την παρέλευση της περιόδου των τριών μηνών.

 

Εντός ενός μήνα αφότου λάβει την προειδοποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1α, το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση υποβάλλει στην Επιτροπή αιτιολόγηση της συμβατότητας του κοινοποιηθέντος μέτρου με την οδηγία 2006/123/ΕΚ ή τροποποιεί ή καταργεί το οικείο μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή του με την ως άνω οδηγία.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκδώσει προειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, μπορεί, εντός τριών μηνών μετά την ημερομηνία λήξης της περιόδου διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, να εκδώσει απόφαση με την οποία το σχέδιο μέτρου θα χαρακτηρίζεται ασύμβατο με την οδηγία 2006/123/ΕΚ και θα απαιτείται από το οικείο κράτος μέλος να μην προβεί στη θέσπιση του σχεδίου μέτρου ή, εάν αυτό το μέτρο έχει θεσπιστεί κατά παράβαση του άρθρου 3 παράγραφος 3 ή του άρθρου 6 παράγραφος 2, να το καταργήσει.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκδώσει προειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 1α σχετικά με απαιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 στοιχείο β) και εξακολουθεί να έχει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με το μέτρο που κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2, 2α και 3α, μπορεί, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της προειδοποίησης αυτής, να εκδώσει απόφαση με την οποία θα ζητά από το οικείο κράτος μέλος να μην προβεί στη θέσπιση του κοινοποιηθέντος μέτρου ή να το καταργήσει.

 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή απευθύνει προειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 1α σχετικά με συστήματα χορήγησης άδειας ή απαιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 στοιχεία α), γ) δ) και ε) και εξακολουθεί να έχει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με το μέτρο που κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2, 2α και 3α, μπορεί, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της προειδοποίησης αυτής, να εκδώσει σύσταση με την οποία θα ζητά από το οικείο κράτος μέλος να μην προβεί στη θέσπιση του κοινοποιηθέντος μέτρου ή να το καταργήσει.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει σε ειδικό δικτυακό τόπο δημόσιας πρόσβασης τις κοινοποιήσεις που γίνονται από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 και τα σχετικά θεσπισθέντα μέτρα.

Η Επιτροπή δημοσιεύει σε ειδικό δικτυακό τόπο δημόσιας πρόσβασης τις κοινοποιήσεις που γίνονται από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 και τις τροποποιήσεις επί των αρχικών κοινοποιήσεων που γίνονται βάσει του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 2α, τα επείγοντα μέτρα που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3α και τα σχετικά θεσπισθέντα μέτρα βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 7, καθώς και συστάσεις ή αποφάσεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 7.

 

Η Επιτροπή παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα παρατηρήσεις σχετικά με τις δημοσιευμένες κοινοποιήσεις, ή να προειδοποιούν την Επιτροπή για σχέδια μέτρων ή θεσπισθέντα μέτρα που δεν έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Μόλις λάβει τις σχετικές παρατηρήσεις ή προειδοποιήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν μια αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή της διαδικασίας κοινοποίησης που θεσπίζεται από την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή την αρχή που είναι υπεύθυνη σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή της διαδικασίας κοινοποίησης που θεσπίζεται από την παρούσα οδηγία. Ο ορισμός αυτής της αρχής δεν θίγει την κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών μεταξύ των διαφόρων αρχών στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε [36 μήνες μετά την ημερομηνία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο] και στη συνέχεια τουλάχιστον κάθε πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1.  Σε [36 μήνες μετά την ημερομηνία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο] και στη συνέχεια τουλάχιστον κάθε πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση τυχόν αθέμιτης χρήσης με στόχο την παράκαμψη της διαδικασίας κοινοποίησης που θεσπίζεται με την παρούσα οδηγία.

(1)

  EE C 288 της 31.8.2017, σ. 43.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες. Η εν λόγω πρόταση αποτελεί μέρος μιας σειράς ενεργειών της Επιτροπής που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών. Επικεντρώνεται σε διαδικαστικές πτυχές με στόχο να βελτιωθεί η εφαρμογή και η επιβολή της υποχρέωσης κοινοποίησης που θεσπίστηκε με την οδηγία 2006/123/ΕΚ (η «οδηγία για τις υπηρεσίες»).

Πλαίσιο εκπόνησης της πρότασης

Η υφιστάμενη διαδικασία κοινοποίησης για απαιτήσεις σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών δυνάμει της οδηγίας για τις υπηρεσίες δεν έχει συνεισφέρει επαρκώς στην ορθή και πλήρη εφαρμογή της οδηγίας, καθώς δεν εφαρμόζεται ως διαδικασία. Αυτό συνεπάγεται κόστος τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τις επιχειρήσεις της κατακερματισμένης ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, καθώς και υψηλό διοικητικό κόστος παραβάσεων για τις εθνικές διοικήσεις και για την Επιτροπή, όταν η τελευταία λαμβάνει μέτρα (το 40 % των διαδικασιών επί παραβάσει κινούνται λόγω εθνικών κανονιστικών διατάξεων που θεσπίστηκαν εσχάτως, οι οποίες δεν συνάδουν με την οδηγία για τις υπηρεσίες).

Η πρόταση βασίζεται σε εκτίμηση επιπτώσεων, στην οποία η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, καθώς η υφιστάμενη διαδικασία κοινοποίησης δεν επιτυγχάνει τους στόχους της, κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη δράσης από πλευράς ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαπιστωμένες ελλείψεις και να μετατραπεί η διαδικασία κοινοποίησης σε ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για την καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας για τις υπηρεσίες.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των εθνικών κανόνων για τη θέσπιση συστημάτων χορήγησης άδειας ή για ορισμένες απαιτήσεις με την οδηγία για τις υπηρεσίες, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της τελευταίας, και να αποτραπούν οι παραβάσεις.

Ως εκ τούτου, στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι να αυξηθεί η αποδοτικότητα της διαδικασίας κοινοποίησης, να βελτιωθεί η ποιότητα και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων που υποβάλλονται, να καλυφθούν οι πρόσθετες απαιτήσεις, για τις οποίες η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες έχει καταδείξει ότι είναι δυνατό να αποτελέσουν σοβαρά εμπόδια στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών, καθώς και να διευκρινιστούν οι νομικές συνέπειες της μη κοινοποίησης. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να είναι η καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας για τις υπηρεσίες ως έχει.

Γενικές παρατηρήσεις

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τις υπηρεσίες, καθώς αναπτύσσει διαδικαστικά στάδια της υποχρέωσης κοινοποίησης, αποσαφηνίζει διαδικασίες και αποσκοπεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

1. Υποχρέωση κοινοποίησης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση βασίζεται στην υποχρέωση κοινοποίησης που ορίζεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες, προβλέπει για τα κράτη μέλη την ειδική υποχρέωση να κοινοποιούν σχέδια μέτρων, μεταξύ των οποίων και αυτά που τροποποιούνται από τα εθνικά κοινοβούλια κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους, από κοινού με τις συνοδευτικές πληροφορίες. Προσδιορίζει επίσης τις συνέπειες της μη τήρησης των υποχρεώσεων κοινοποίησης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας κοινοποίησης, ορίζονται αυστηρές προθεσμίες. Ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστούν οι νομοθετικές εξουσίες των κρατών μελών, και ιδίως οι διαδικασίες των εθνικών κοινοβουλίων τους, συνεπώς προτείνει σχετικές τροποποιήσεις.

Επιπλέον, αν η διαδικασία κοινοποίησης εφαρμοζόταν σε απόλυτους όρους, θα δημιουργούσε πρόσθετο διοικητικό φόρτο, ο οποίος ενδέχεται να μην είναι αναλογικός προς τους επιδιωκόμενους στόχους, ιδίως όσον αφορά τις δημοτικές και τις τοπικές αρχές. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διαδικασία είναι αναλογική όσον αφορά τις εν λόγω αρχές, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα σχέδια μέτρων για την εφαρμογή συστημάτων χορήγησης άδειας ή απαιτήσεων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και εγκριθεί από το οικείο κράτος μέλος σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να υπόκεινται σε κοινοποίηση.

2. Εθνικά κοινοβούλια

Η προτεινόμενη οδηγία θεσπίζει επίσης μια τρίμηνη διαδικασία διαβούλευσης ανάμεσα στο κοινοποιούν κράτος μέλος, άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή, παρέχοντας τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με τα κοινοποιηθέντα μέτρα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διατυπώσει προβληματισμό («προειδοποίηση») σχετικά με τη συμβατότητα του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρου με την οδηγία για τις υπηρεσίες, το κοινοποιούν κράτος μέλος δεν θα θεσπίσει το εν λόγω μέτρο για μια περίοδο τριών μηνών μετά τη λήξη της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης. Η Επιτροπή μπορεί σε αυτή την περίπτωση να εκδώσει την απόφασή της, ενώ προβλέπονται και σχετικές ρυθμίσεις, κυρίως όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές τροπολογίες. Ο εισηγητής θεωρεί ότι, ενώ θα πρέπει να διατηρηθεί η εξουσία της Επιτροπής να εκδίδει απόφαση κατά τα προβλεπόμενα στην οδηγία για τις υπηρεσίες, δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τα εθνικά κοινοβούλια η δυνατότητα να θεσπίζουν το εν λόγω μέτρο. Θα πρέπει συνεπώς να διαγραφεί το νέο αυτό στοιχείο από την πρόταση της Επιτροπής και να προβλέπονται μόνο εκ των υστέρων μέτρα.

Συμπεράσματα

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η παρούσα πρόταση θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη συμμόρφωση με την υποχρέωση κοινοποίησης που θεσπίστηκε από την οδηγία για τις υπηρεσίες, θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα ενισχύσει τον διάλογο ανάμεσα στα κράτη μέλη και την Επιτροπή, και, κατά συνέπεια, θα βελτιώσει την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας.

Ο εισηγητής διαπιστώνει επίσης ότι η ενισχυμένη προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή όσον αφορά τις κοινοποιήσεις θα μπορούσε σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε παρεμβάσεις στις εθνικές νομοθετικές εξουσίες και να επιβαρύνει διοικητικά τις εθνικές διοικήσεις, και ιδίως τις τοπικές και τις δημοτικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι αναγκαίες ορισμένες τροποποιήσεις που θα διασφαλίσουν τη βελτίωση της διαδικασίας κοινοποίησης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που εκφράζονται.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επιβολή της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.1.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Ημερομηνία κατάθεσης

8.12.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Σημασία συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου