RAPORT     ***I
PDF 613kWORD 91k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Sergio Gutiérrez Prieto

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0821),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C8-0011/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Saksamaa Liidupäeva, Saksamaa Liidunõukogu, Prantsusmaa Rahvuskogu ja Prantsusmaa Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. mai 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0396/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Direktiivi 2006/123/EÜ teenuste siseturgu reguleerivate normide jõustamist tuleks tõhustada, parandades direktiiviga ettenähtud riikide autoriseerimisskeemidest ning teatavatest füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise võimaldamise ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisega seotud nõuetest teatamise korda. Edendada tuleks selliste siseriiklike sätete vastuvõtmise vältimist, millega kehtestatakse direktiiviga 2006/123/EÜ vastuolus olevaid nõudeid ja autoriseerimisskeeme. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira aluslepingutest tulenevaid komisjoni volitusi ega liikmesriikide kohustust täita liidu õigusakte.

(6)  Direktiivi 2006/123/EÜ teenuste siseturgu reguleerivate normide jõustamist tuleks tõhustada, parandades direktiiviga ettenähtud riikide autoriseerimisskeemidest ning teatavatest füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise võimaldamise ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisega seotud nõuetest teatamise korda. Komisjoni ja liikmesriikide vahel toimuvat dialoogi tuleks lihtsustada, et vältida selliste siseriiklike sätete vastuvõtmist, millega kehtestatakse direktiiviga 2006/123/EÜ vastuolus olevaid nõudeid ja autoriseerimisskeeme ja mis põhjustaks siseturu killustumist, ning et vähendada uute rikkumismenetluste arvu. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira aluslepingutest tulenevaid komisjoni ja Euroopa Kohtu volitusi ega liikmesriikide sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Käesolevas direktiivis sätestatud teatamiskohustust tuleks kohaldada liikmesriikide selliste regulatiivmeetmete suhtes nagu üldist laadi õigus- ja haldusnormid ning muud siduvad üldist laadi normid, näiteks kutseorganisatsioonide vastuvõetud normid, mis ühiselt reguleerivad teenuste osutamise valdkonnale juurdepääsu ja selles valdkonnas tegutsemist. Teatamiskohustust ei tuleks aga kohaldada riiklike ametiasutuste üksikotsuste suhtes.

(7)  Käesolevas direktiivis sätestatud teatamiskohustust tuleks kohaldada liikmesriikide selliste regulatiivmeetmete suhtes nagu üldist laadi õigus- ja haldusnormid ning muud siduvad üldist laadi normid, näiteks kutseorganisatsioonide või -liitude vastuvõetud normid, mis ühiselt reguleerivad teenuste osutamise valdkonnale juurdepääsu ja selles valdkonnas tegutsemist.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Käesoleva direktiiviga kehtestatud teatamiskohustust ei tuleks aga kohaldada ühele konkreetsele teenuseosutajale ega tööturu osapoolte vahel läbi räägitud kollektiivlepingutes kehtestatud normide eelnõudele adresseeritud otsuste suhtes, mida ei loeta käesoleva direktiivi mõistes nõueteks. Lisaks ei tuleks seda kohaldada meetmete suhtes, millega tunnistatakse kehtetuks autoriseerimisskeemid ja nõuded, või meetmete suhtes, millega rakendatakse siduvaid liidu õigusakte, kui need aktid sisaldavad täpseid sätteid, mida tuleb rakendada, ja liikmesriikide vahel puudub nende aktide ülevõtmisel ja rakendamisel lahknevus.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Et aidata liikmesriikidel täita käesolevas direktiivis sätestatud teatamiskohustust, peaks komisjon esitama suunised teatamise korra praktiliste aspektide kohta, eriti munitsipaal- ja kohalike asutuste jaoks. Selliste asutuste teatamiskohustuste proportsionaalsuse tagamiseks ei tohiks teatamiskohustus kehtida meetmete eelnõude suhtes, millega rakendatakse selliseid autoriseerimisskeeme või nõudeid, millest komisjonile on juba teatatud ja mille asjaomane liikmesriik on riiklikul tasandil vastu võtnud ning millega ei muudeta selliste teatatud skeemide või nõuete sisu.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 c)  Selliste meetmete eelnõude muudatused või parandused, mille suhtes juba kohaldatakse käimasolevat teatamiskohustust, mille liikmesriikide parlamendid on kehtestanud riiklikul või piirkondlikul tasandil kooskõlas oma parlamentaarse menetlusega, ei tohiks olla eelneva teatamiskohustusega hõlmatud. Siiski peaksid asjaomased liikmesriigid teatama nendest muudatustest viivitamata komisjonile, tehes seda hiljemalt kahe nädala jooksul peale nende vastuvõtmist.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesoleva direktiivi artiklis 4 osutatud liikmesriikide kohustus teatada autoriseerimisskeemide ja nõuete kehtestamise meetmete eelnõudest vähemalt kolm kuud enne nende vastuvõtmist on ettenähtud selleks, et tagada meetmete vastavus direktiivile 2006/123/EÜ. Selleks et teatamise kord toimiks, peaks arutelu teatatud meetmete kohta toimuma piisavalt aegsasti enne nende vastuvõtmist. Tuleks soodustada komisjoni ja liikmesriikide vahelist läbipaistvust ja head koostööd ning edendada komisjoni ja riiklike asutuste vahelist teabevahetust direktiivi 2006/123/EÜ kohaste autoriseerimisskeemide ja teatavate nõuete vastuvõtmise ja muutmise kohta vastavalt Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 4 lõikele 3. Korra tulemuslikkuse tagamiseks tuleks teatamiskohustuse rikkumist ja teatatud meetme vastuvõtmata jätmist muu hulgas ka hoiatuse saamise järgsel ajal käsitada oluliste menetlusnormide märkimisväärse rikkumisena, mis mõjutab üksikisikuid.

(8)  Käesoleva direktiivi artiklis 4 osutatud liikmesriikide kohustus teatada autoriseerimisskeemide ja nõuete kehtestamise meetmete eelnõudest on ettenähtud selleks, et tagada meetmete vastavus direktiivile 2006/123/EÜ. Selleks et teatamise kord toimiks, peaks arutelu teatatud meetmete kohta toimuma piisavalt aegsasti enne nende vastuvõtmist. Tuleks soodustada komisjoni ja liikmesriikide vahelist läbipaistvust ja head koostööd ning edendada komisjoni ja riiklike asutuste vahelist teabevahetust direktiivi 2006/123/EÜ kohaste uute või muudetud autoriseerimisskeemide ja teatavate nõuete vastuvõtmise ja muutmise kohta vastavalt Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 4 lõikele 3. Korra tulemuslikkuse tagamiseks tuleks teatamiskohustuse rikkumist ja meetmest teatamata jätmist käesolevas direktiivis sätestatud tähtaja jooksul käsitada oluliste menetlusnormide märkimisväärse rikkumisena, mis mõjutab üksikisikuid.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Kui sisulisi muudatusi tehakse sellise meetme eelnõus, mille suhtes on algatatud direktiivi kohane teatamise menetlus, peaks teate esitanud liikmesriik läbipaistvuse ja koostöö huvides sellest aegsasti teatama komisjonile, teistele liikmesriikidele ja sidusrühmadele. Tehnilist laadi muudatustest ei ole vaja teatada.

(9)  Kui sisulisi muudatusi tehakse sellise meetme eelnõus, mille suhtes on algatatud direktiivi kohane teatamise menetlus, peaks teate esitanud liikmesriik läbipaistvuse ja koostöö huvides sellest aegsasti teatama komisjonile, teistele liikmesriikidele ja sidusrühmadele ja tagama neile võimaluse anda asjaomaste muudatusettepanekute kohta tagasisidet. Sisulistest muudatustest teatamine ei tohiks oluliselt muuta konsulteerimise tähtaegasid. Sellisel juhul peaks teate esitanud liikmesriik teatama nendest muudatustest vähemalt üks kuu enne nende vastuvõtmist. Ainult tehnilist laadi muudatustest ei ole vaja teatada.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Liikmesriik peaks esitama küllalt teavet, et selle alusel saaks hinnata direktiivi 2006/123/EÜ nõuete täitmist, eelkõige autoriseerimisskeemi või nõude proportsionaalsust. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleks teabes seetõttu osutada avalikku huvi pakkuvale eesmärgile ning kajastada esitatud autoriseerimisskeemi või nõude vajalikkust, põhjendatust ja proportsionaalsust selle eesmärgi saavutamiseks; seega tuleks esitada selgitused selle kohta, et eelnõu on sobiv, et see ei lähe kaugemale kui vaja ning et muud, vähem piiravad vahendid puuduvad. Lisada tuleks asjaomase liikmesriigi põhjendused ja tõendid ning teatatud meetme proportsionaalsuse analüüsi aruanne.

(10)  Liikmesriik peaks esitama küllalt teavet, et selle alusel saaks hinnata direktiivi 2006/123/EÜ nõuete täitmist, eelkõige autoriseerimisskeemi või nõude proportsionaalsust. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleks teabes seetõttu osutada avalikku huvi pakkuvale eesmärgile, selgitades esitatud autoriseerimisskeemi või nõude vajalikkust, põhjendatust ja proportsionaalsust selle eesmärgi saavutamiseks. Seepärast peaks teatatud autoriseerimisskeemi või nõude puhul esitada piisavad selgitused selle kohta, et eelnõu on sobiv, et see ei lähe kaugemale kui vaja ning et muud, vähem piiravad vahendid puuduvad.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Erandina tavapärasest teatamise korrast peaks liikmesriikidel olema erakorralistel juhtudel võimalik kiiresti tegutseda, kui tekivad kiireloomulised küsimused, mis on seotud avaliku korra, avaliku julgeoleku, rahvatervise ja keskkonna kaitsmise seisukohast tõsiste ja ettenägematute asjaoludega. Seda erandit ei tohiks kasutada käesolevas direktiivis sätestatud teatamise korra rakendamisest kõrvalehoidmiseks. Selle tulemusel peaks liikmesriigid teatama komisjonile kõikidest sellistest vastuvõetud meetmetest, esitades nende sisu ja põhjused nende kiireloomuliseks vastuvõtmiseks, tehes seda viivitamata ja igal juhul hiljemalt päeval, millal need kiireloomulised meetmed vastu võeti.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Direktiivis 2006/123/EÜ sätestatud teatamise kohustuse alusel tuleb liikmesriikidel teatada komisjonile ja teistele liikmesriikidele selle direktiivi artikli 15 lõike 2, artikli 16 lõike 1 kolmanda lõigu ja artikli 16 lõike 3 esimese lause kohastest nõuetest. Direktiivi kohaldamisel on ilmnenud, et laialt on levinud sellised autoriseerimisskeemid ja nendega seotud nõuded, kutsealane vastutuskindlustus, tagatised ning muud samalaadsed meetmed ja valdkondadevahelised piirangud, mis võivad oluliselt takistada ühtse teenusteturu toimimist. Seetõttu peaks ka nende suhtes kehtima teatamiskohustus, mis aitaks tagada, et asjaomaste liikmesriikide õigus- ja haldusnormide eelnõud on kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ. Direktiivi 2006/123/EÜ artikli 16 lõikes 2 nimetatud nõuded on teatamiskohustusega hõlmatud niivõrd, kuivõrd nende suhtes kohaldatakse artikli 16 lõiget 3.

(12)  Direktiivis 2006/123/EÜ sätestatud teatamise kohustuse alusel tuleb liikmesriikidel teatada komisjonile ja teistele liikmesriikidele selle direktiivi artikli 15 lõike 2, artikli 16 lõike 1 kolmanda lõigu ja artikli 16 lõike 3 esimese lause kohastest nõuetest. Direktiivi kohaldamisel on ilmnenud, et laialt on levinud sellised autoriseerimisskeemid ja nendega seotud nõuded, kutsealane vastutuskindlustus, kutse-eeskirjad kaubanduslike teadaannete kohta, tagatised ning muud samalaadsed meetmed ja valdkondadevahelised piirangud, mis võivad oluliselt takistada ühtse teenusteturu toimimist. Seetõttu peaks ka nende suhtes kehtima teatamiskohustus, mis aitaks tagada, et asjaomaste liikmesriikide õigus- ja haldusnormide eelnõud on kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ. Direktiivi 2006/123/EÜ artikli 16 lõikes 2 nimetatud nõuded on teatamiskohustusega hõlmatud niivõrd, kuivõrd nende suhtes kohaldatakse artikli 16 lõiget 3.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Käesoleva direktiiviga kehtestatakse kolmekuine konsulteerimisperiood, mille jooksul analüüsitakse kavandatavaid meetmeid ja arutatakse neid teate esitanud liikmesriigiga. Konsulteerimise läbiviimiseks ning liikmesriikidel, komisjonil ja sidusrühmadel märkuste esitamise võimaldamiseks peaksid liikmesriigid kavandatavatest meetmetest teatama vähemalt kolm kuud enne nende vastuvõtmist. Teatavad liikmesriigid peaksid kooskõlas liidu õigusaktidega võtma arvesse kavandatava meetme eelnõu kohta esitatud märkusi.

(13)  Üldjuhul kehtestatakse käesoleva direktiiviga kolmekuine konsulteerimisperiood, mille jooksul analüüsitakse kavandatavaid meetmeid ja arutatakse neid teate esitanud liikmesriigiga. Konsulteerimise läbiviimiseks ning liikmesriikidel ja komisjonil märkuste või tähelepanekute esitamise võimaldamiseks peaksid liikmesriigid kavandatavatest meetmetest teatama vähemalt kolm kuud enne nende vastuvõtmist. Arvestades, et märkused puudutavad teatatud meetme vastavust direktiivi 2006/123/EÜ sätetele, võivad komisjon ja sidusrühmad samuti jagada üldisemaid märkusi, et muu hulgas vahetada parimaid tavasid ja tugevdada oma koostööd ja üldist teabevahetust. Kui teatamine puudutab ainult konsulteerimise etapis oleva, juba teatatud meetme eelnõu muudatusi, tuleks muudatuste teatamise suhtes kohaldada lühemat, ühekuulist konsulteerimisperioodi. Teatavad liikmesriigid peaksid kooskõlas liidu õigusaktidega võtma arvesse kavandatava meetme eelnõu kohta esitatud märkusi või muudatusi. Kui teavitav liikmesriik peaks otsustama, et ei võta meetme eelnõu vastu, peaks ta saama teatise igal ajal tagasi võtta.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Kui komisjonil on pärast konsultatsioone endiselt kahtlusi, kas teatatud meetme eelnõu on kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ, võib ta teate esitanud liikmesriiki hoiatada ning anda talle võimaluse viia meetme eelnõu kooskõlla liidu õigusaktidega. Komisjon peaks hoiatuses esitama ka selgituse tõstatatud õiguslike küsimuste kohta. Sellise hoiatuse saanud teavitav liikmesriik ei võta teatatud meedet kolme kuu jooksul vastu.

(14)  Kui komisjonil on pärast konsultatsioone endiselt kahtlusi, kas teatatud meetme eelnõu on kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ, võib ta teate esitanud liikmesriiki hoiatada ning anda talle võimaluse esitada täiendavaid selgitusi või viia meetme eelnõu kooskõlla liidu õigusaktidega. Komisjon või teised liikmesriigid peaks hoiatuses esitama ka üksikasjaliku selgituse tõstatatud õiguslike küsimuste kohta. Sellise hoiatuse saanud teavitav liikmesriik ei võta teatatud meetme eelnõu kolme kuu jooksul vastu.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Seda, kui meetme eelnõust ei teatata vähemalt kolm kuud enne selle vastuvõtmist ja/või meedet ei võeta vastu kas selle tähtaja jooksul või kolme kuu jooksul pärast hoiatuse saamist, tuleks käsitada oluliste menetlusnormide märkimisväärse rikkumisena, mis mõjutab üksikisikuid.

(15)  Seda, kui meetme eelnõust või muudatustest juba teatatud meetme eelnõus või meetmetes, mis on võetud vastu kooskõlas käesoleva direktiiviga ettenähtud aja jooksul, ei teatata vähemalt kolm kuud enne selle vastuvõtmist, tuleks käsitada oluliste menetlusnormide märkimisväärse rikkumisena, mis mõjutab üksikisikuid.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Selleks et tagada teatamise korra tõhusus, tulemuslikkus ja sidusus, peaks komisjonile jääma õigus vastu võtta otsuseid, millega nõutakse, et kõnealune liikmesriik hoiduks võtmast enda teatatud meedet või tühistaks vastuvõetud meetme, kui see rikub direktiivi 2006/123/EÜ.

(16)  Selleks et tagada teatamise korra tõhusus, tulemuslikkus ja sidusus artikli 4 punktide a, c, d ja e kohaldamisalasse kuuluvate autoriseerimisskeemide või nõuete suhtes, peaks komisjonil olema võimalik võtta vastu soovitused, millega nõutakse kõnealuselt liikmesriigilt teatatud meetmete vastuvõtmist, nende vastuvõtmisest hoidumist või juhul, kui need on juba vastu võetud, nende kehtetuks tunnistamist, et tegeleda tõsise kahtlusega sellise meetme kooskõla suhtes direktiivile 2006/123/EÜ. Artikli 4 punkti b kohaldamisalasse kuuluvate nõuete suhtes peaks komisjonil olema õigus vastu võtta otsuseid, millega nõutakse, et kõnealune liikmesriik hoiduks võtmast enda teatatud meedet või kui ta on meetme juba vastu võtnud, tühistaks selle, kui see rikub direktiivi 2006/123/EÜ. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 kohaselt on Euroopa Liidu pädevuses vaadata läbi teatavate komisjoni vastu võetud õigusaktide seaduslikkus, sealhulgas liikmesriikide hagid. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 kohaselt on juhul, kui komisjon esitab põhjendatud arvamuse, et liikmesriik ei ole täitnud aluslepingutest tulenevat kohustust, esitab ta selle kohta oma põhjendatud arvamuse, ja kui liikmesriik ei järgi seda põhjendatud arvamust, võib komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Huvitatud kolmandatel isikutel peaks olema juurdepääs liikmesriikide saadetud teadetele, et nad saaksid teavet kavandatud autoriseerimisskeemide ja teenustega seotud teatavate nõuete kohta turgudel, kus nad tegutsevad või võivad tegutsema hakata, ja saaksid nende kohta märkusi esitada.

(17)  Et parandada liikmesriikide ja huvitatud kolmandate isikute vahelist läbipaistvust, peaks huvitatud kolmandatel isikutel olema juurdepääs liikmesriikide saadetud teadetele, et nad saaksid teavet kavandatud või kehtestatud autoriseerimisskeemide ja teenustega seotud teatavate nõuete kohta turgudel, kus nad tegutsevad või võivad tegutsema hakata, ja võimalus anda nende kohta tagasisidet. Komisjon peaks soodustama võimalust teha konsulteerimisperioodi jooksul liikmesriikide esitatud teadete kohta märkusi ja teavitada asjaomast liikmesriiki asjaomasest tagasisidest, kui ta peab seda vajalikuks. Komisjon peaks saatma huvitatud kolmandate isikute tagasiside asjaomasele liikmesriigile ainult juhul, kui ta on seisukohal, et tagasiside on sisuline ja annaks märkimisväärse panuse liikmesriigi poolt asjaomase meetme hindamisse.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  „vastuvõtmine“ – kehtestatud korras tehtud liikmesriigi otsus muuta üldine õigus- või haldusnorm lõplikuks.

(b)  „vastuvõtmine“ – kehtestatud korra kohaselt tehtud liikmesriigi otsus muuta meetme eelnõu lõplikuks.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid teatavad komisjonile meetmete eelnõudest, millega nähakse ette või muudetakse artiklis 4 osutatud nõudeid või autoriseerimisskeeme.

1.  Liikmesriigid teatavad komisjonile meetmete eelnõudest, millega nähakse ette või muudetakse oluliselt artiklis 4 osutatud nõudeid või autoriseerimisskeeme.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Erandina lõikest 1 ei ole liikmesriikidel kohustust teavitada komisjoni:

 

a)  kavandatavatest meetmetest, mille eesmärk on üksnes autoriseerimisskeemide või nõuete kehtetuks tunnistamine;

 

b)  meetmete eelnõudest, millega rakendatakse selliseid autoriseerimisskeeme või nõudeid, millest komisjonile on juba teatatud ja mis on asjaomases liikmesriigis riiklikul tasandil vastu võetud, kui sellised meetmed ei muuda kohaldamisala või sisu ega muuda juba teatatud autoriseerimisskeeme või nõudeid asutamise või teenuste piiriülese osutamise puhul rangemaks;

 

c)  meetmete eelnõudest, mille abil liikmesriigid tagavad vastavuse liidu sellistele siduvatele õigusaktidele, millega reguleeritakse konkreetseid nõudeid seoses teenuste osutamisele juurdepääsuga või selles valdkonnas tegutsemisega, kui nimetatud nõuded on sõnaselgelt nendes liidu õigusaktides sätestatud ning asjaomastes liidu õigusaktides nõutakse nende ühetaolist ülevõtmist.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui liikmesriik teeb teatatud meetme eelnõus muudatusi, mille tulemusena laiendatakse oluliselt selle kohaldamisala või sisu, lühendatakse algselt planeeritud rakendamistähtaega, lisatakse nõudeid või autoriseerimisskeeme või muudetakse nõuded, autoriseerimisskeemid või asutamise või teenuste piiriülese osutamise nõuded rangemaks, teatab ta lõike 1 kohaselt varem teatatud, kuid muudetud meetme eelnõu uuesti, lisades selgituse muutmise eesmärgi ja sisu kohta. Sellisel juhul loetakse varem teatatud eelnõu tagasivõetuks.

2.  Kui liikmesriik teeb meetme eelnõus, mille suhtes on algatatud direktiivi kohane teatamise menetlus, sisulisi muudatusi, millega muudetakse selle kohaldamisala või sisu, lühendades rakendamistähtaega või lisades nõudeid või autoriseerimisskeeme asutamise või teenuste piiriülese osutamise kohta, muudab liikmesriik esialgset meetme eelnõu teatist ja teatab meetme eelnõu muudatustest komisjonile, lisades selgituse nende eesmärgi ja sisu kohta.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriikidel ei ole kohustust teatada sellise meetme eelnõu muudatusest, mille suhtes juba kohaldatakse käimasolevat teatamiskorda, mida liikmesriigi parlament teeb riiklikul või piirkondlikul tasandil. Asjaomane liikmesriik võib võtta sellised meetmed muudetud kujul vastu ja teatab neist viivitamata komisjonile, tehes seda hiljemalt kahe nädala jooksul pärast nende vastuvõtmist.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmete eelnõud esitatakse komisjonile vähemalt kolm kuud enne nende vastuvõtmist.

3.  Lõikes 1 osutatud meetmete eelnõud esitatakse komisjonile vähemalt kolm kuud enne nende vastuvõtmist.

 

Lõikes 2 osutatud muudatustest teatatakse komisjonile vähemalt üks kuu enne nende vastuvõtmist.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Lõike 3 kohast kohustust teatada meetmete eelnõudest enne nende vastuvõtmist ei kohaldata, kui liikmesriik peab tõsistel ja ettenägematutel asjaoludel võtma kiireloomulisi meetmeid avaliku korra, avaliku julgeoleku, rahvatervise või keskkonna kaitseks. Asjaomane liikmesriik teavitab komisjoni kiireloomulisest meetmest, selle sisust ja selle põhjustest, mistõttu see kiireloomuliselt vastu võeti. Ta teeb seda põhjendamatu viivituseta ning igal juhul hiljemalt päeval, mil kiireloomuline meede vastu võeti.

 

Kiireloomulise meetme teate kättesaamisel hindab komisjon seda, kas kiirmenetluse kasutamise põhjustanud asjaolud on põhjendatud.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Artikli 3 lõikes 1, 2 või 3 või artikli 6 lõikes 2 sätestatud kohustuse rikkumine on olulise menetlusnormi rikkumine, mis mõjutab üksikisikuid.

4.  Käesoleva artikli lõigetes 1, 1 a, 2, 2 a, 3 ja 3 a ning artikli 6 lõikes 2 sätestatud kohustuse rikkumine on olulise menetlusnormi rikkumine, mis mõjutab üksikisikuid.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Muu hulgas tuleb esitada teave selle kohta, millisest olulisest avalikust huvist lähtutakse, ja selle kohta, et autoriseerimisskeem või nõue ei ole diskrimineeriv kodakondsuse ega elukoha alusel ning on proportsionaalne.

Muu hulgas tuleb esitada teave selle kohta, millisest olulisest avalikust huvist lähtutakse, ja selgitus selle kohta, et esitatud autoriseerimisskeem või nõue ei ole diskrimineeriv ning on vajalik ja proportsionaalne, et tagada järgitava eesmärgi saavutamine.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisaks esitatakse analüüs, millest nähtub, et vähem piiravad vahendid puuduvad, ning tõendid teate esitanud liikmesriigi väidete kinnituseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  direktiivi 2006/123/EÜ artikli 24 lõikes 2 osutatud kutse-eeskirjad kaubanduslike teadaannete kohta;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pärast artikli 3 lõigetes 1 ja 2 osutatud liikmesriigi teate saamist annab komisjon teate esitanud liikmesriigile teada, et on kogu teate kätte saanud.

välja jäetud

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teate esitanud liikmesriigi, teiste liikmesriikide ja komisjoni vaheline konsulteerimine toimub kuni kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil komisjon andis teate esitanud liikmesriigile teada kogu teate kättesaamisest.

2.  Teate esitanud liikmesriigi, teiste liikmesriikide ja komisjoni vaheline konsulteerimine toimub kuni kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil meetme eelnõust teatati. Konsulteerimine algab kuupäeval, mil komisjon teate saab.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon ja liikmesriigid võivad kahe kuu jooksul alates lõikes 2 osutatud konsultatsioonide algusest esitada oma märkused teate esitanud liikmesriigile.

3.  Komisjon ja liikmesriigid võivad kahe kuu jooksul alates lõikes 2 osutatud konsulteerimise algusest esitada teate esitanud liikmesriigile oma märkused selle kohta, et teatatud meede võib olla vastuolus direktiiviga 2006/123/EÜ, ja/või muud tähelepanekud.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Teate esitanud liikmesriik vastab komisjoni ja teiste liikmesriikide tehtud märkustele ühe kuu jooksul pärast nende kättesaamist ja enne teatatud meetme vastuvõtmist, selgitades, kuidas neid märkusi teatatud meetme puhul arvesse võetakse, või esitades märkuste arvesse võtmata jätmise põhjused.

4.  Teate esitanud liikmesriik vastab komisjoni ja teiste liikmesriikide tehtud märkustele ühe kuu jooksul pärast nende kättesaamist, selgitades, kuidas neid märkusi teatatud meetme puhul arvesse võetakse, või esitades märkuste arvesse võtmata jätmise põhjused.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui komisjon ega ükski teine liikmesriik ei esita teatatud meetme eelnõu kohta märkusi lõikes 3 osutatud kahe kuu jooksul, lõpeb konsultatsiooniperiood.

5.  Kui komisjon ega ükski teine liikmesriik ei ole teatatud kavandatava meetme kohta lõikes 3 osutatud kahe kuu jooksul märkusi esitanud ning teate esitanud liikmesriik ei ole algsesse teatesse muudatusi teinud, lõpeb konsultatsiooniperiood viivitamata. Kui teade esitati artikli 3 lõike 3 esimese lõigu kohaselt, võib teate esitanud liikmesriik jätkata meetme eelnõu vastuvõtmisega, ilma et selline vastuvõtmine oleks eelnimetatud artikliga vastuolus.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Artikli 3 lõike 2 kohase teatamise suhtes kohaldatakse ühekuulist konsulteerimisperioodi alates muudatusest teatamise kuupäevast. Selle ajavahemiku jooksul võivad komisjon ja liikmesriigid esitada märkusi teatatud meetme eelnõu kooskõla kohta direktiiviga 2006/123/EÜ või esitada muid märkusi.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Enne artikli 5 lõikes 2 osutatud konsultatsiooniperioodi lõppu võib komisjon teate esitanud liikmesriiki hoiatada, et ta kahtleb, kas meetme eelnõu on kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ, ja et ta kavatseb võtta vastu artiklis 7 osutatud otsuse.

1.  Enne artikli 5 lõigetes 2 ja 5 a osutatud konsultatsiooniperioodi lõppu võib komisjon teate esitanud liikmesriiki hoiatada, selgitades üksikasjalikult, et ta kahtleb, kas teatatud meetme eelnõu on kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ, ja et ta kavatseb võtta vastu soovituse või artiklis 7 osutatud otsuse.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Komisjon võib hoiatusteate esitada kolme kuu jooksul pärast artikli 3 lõikes 2 a osutatud teate muutmist.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Sellise hoiatuse saamisel ei võta teate esitanud liikmesriik meetme eelnõu vastu kolme kuu jooksul pärast konsultatsiooniperioodi lõppu.

2.  Sellise hoiatuse saamisel kooskõlas lõikega 1 ei võta teate esitanud liikmesriik meetme eelnõu vastu kolme kuu jooksul pärast konsultatsiooniperioodi lõppu. Selline hoiatuse saamine ei takista liikmesriigil pärast kolmekuulise ajavahemiku möödumist võtmast vastu asjaomast seadust, määrust või halduseeskirja.

 

Teate esitanud liikmesriik esitab ühe kuu jooksul lõigete 1 ja 1 a kohaselt sellise hoiatuse saamisest komisjonile selgituse meetme eelnõu kooskõla kohta direktiiviga 2006/123/EÜ või muudab asjaomast meetme eelnõu või tühistab selle, et tagada selle kooskõla nimetatud direktiiviga.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon on esitanud artikli 6 lõike 1 kohase hoiatuse, võib ta kolme kuu jooksul pärast artikli 5 lõikes 2 osutatud konsulteerimisperioodi lõppu võtta vastu otsuse, et meetme eelnõu ei ole kooskõlas direktiiviga 2006/123/EÜ ning et liikmesriik ei tohi meetme eelnõu vastu võtta või peab meetme kehtetuks tunnistama, kui see on artikli 3 lõiget 3 või artikli 6 lõiget 2 rikkudes juba vastu võetud.

Kui komisjon on esitanud artikli 6 lõike 1 ja 1 a kohase hoiatuse artikli 4 kohaldamisalasse kuuluvate nõuete kohta, kuid tal on endiselt tõsiseid kahtlusi artikli 3 lõigete 1, 2, 2 a ja 3 a kohaselt teatatud meetme suhtes, võib ta kolme kuu jooksul alates nimetatud hoiatusteate esitamisest võtta vastu otsuse, milles palutakse asjaomasel liikmesriigil hoiduda teatatud meetme vastuvõtmisest või tunnistada see kehtetuks.

 

Kui komisjon on esitanud artikli 6 lõike 1 kohase teate artikli 4 punktide a, c, d ja e kohaldamisalasse kuuluvate autoriseerimisskeemide või nõuete kohta ja tal on endiselt tõsiseid kahtlusi artikli 3 lõigete 1, 2, 2 a ja 3 a kohaselt teatatud meetme suhtes, võib ta kolme kuu jooksul alates oma teate esitamisest võtta vastu soovituse, milles palutakse asjaomasel liikmesriigil hoiduda teatatud meetme vastu võtmisest või tunnistada see kehtetuks.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon avaldab selleks ettenähtud avalikul veebisaidil artikli 3 lõigete 1 ja 2 kohased liikmesriikide teated ning neis käsitletud vastuvõetud meetmed.

Komisjon avaldab selleks ettenähtud avalikul veebisaidil artikli 3 lõike 1 kohased liikmesriikide teated ja artikli 3 lõigete 2 ja 2 a kohased algsete teadete muudatused, artikli 3 lõike 3 a kohaselt vastu võetud kiireloomulised meetmed ning neis käsitletud artikli 3 lõike 7 kohased vastuvõetud meetmed ning artikli 7 kohaselt vastu võetud soovitused või otsused.

 

Komisjon annab sidusrühmadele võimaluse anda elektrooniliste vahendite kaudu avaldatud teadete kohta tagasisidet või hoiatada komisjoni meetmete eelnõudest või vastuvõetud meetmetest, millest ei ole käesoleva direktiivi kohaselt teatatud. Sellise tagasiside või hoiatusteate saamisel sidusrühmadelt teavitab komisjon sellest viivitamata asjaomast liikmesriiki.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid nimetavad pädeva asutuse, kes vastutab riiklikul tasandil käesoleva direktiiviga kehtestatud teavitamise korra toimimise eest.

Liikmesriigid teatavad komisjonile asutuse, kes vastutab riiklikul tasandil käesoleva direktiiviga kehtestatud teavitamise korra toimimise eest. Asjaomane nimetamine ei mõjuta asutustevahelist ülesannete ja volituste jaotust riiklikes süsteemides.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon esitab hiljemalt [36 kuud pärast käesoleva direktiivi liikmesriikide õigusesse ülevõtmise kuupäeva] ja seejärel hiljemalt iga viie aasta järel Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.

1.  Komisjon esitab hiljemalt [36 kuud pärast käesoleva direktiivi liikmesriikide õigusesse ülevõtmise kuupäeva] ja seejärel hiljemalt iga viie aasta järel Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta, mis sisaldab hinnangut vääriti kasutamise kohta, mille eesmärk on käesolevas direktiivis kehtestatud teatamise korra kohaldamisest kõrvale hoiduda.

(1)

  ELT C 288, 31.8.2017, lk 43.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Komisjon esitas 10. jaanuaril 2017 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord. Ettepanek on osa komisjoni mitmesugustest meetmetest, millega tahetakse parandada teenuste ühtse turu toimimist. Selles käsitletakse menetluslikke aspekte, et parandada direktiivis 2006/123/EÜ (edaspidi „teenuste direktiiv“) sätestatud teatamiskohustuse rakendamist ja jõustamist.

Ettepaneku ettevalmistamise taust

Praegune teatamise kord, mis kehtib teenuste direktiivi kohaselt teenuseosutajatele kehtivate nõuete suhtes, ei ole aidanud piisavalt kaasa direktiivi nõuetekohasele ja täielikule rakendamisele ning seda ei rakendata korrana. See on toonud kaasa kulud nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele teenuste ühtsel killustatud turul ning suured halduskulud rikkumiste korral liikmesriikide asutustele ja ka komisjonile, kui ta võtab meetmeid (40 % rikkumisjuhtudest tuleneb uutest vastuvõetud riiklikest normidest, mis ei ole kooskõlas teenuste direktiiviga).

Ettepanekule on lisatud mõjuhinnang, milles komisjon järeldab, et kuna kehtiv teatamise kord ei täida oma eesmärke, peetakse vajalikuks ELi meedet, mis aitaks kõrvaldada tuvastatud puudused ning muuta teatamise kord tulemuslikuks ja tõhusaks vahendiks kehtiva teenuste direktiivi paremal kohaldamisel.

Direktiivi eesmärk on tagada teenuste direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid autoriseerimisskeeme või teatavaid nõudeid kehtestavate riiklike normide vastavus teenuste direktiivile ning hoida ära rikkumisi.

Seetõttu on ettepaneku eesmärk suurendada teatamise korra tõhusust, parandada teadete kvaliteeti ja sisu, käsitleda täiendavad nõudeid, mis, nagu on selgunud teenuste direktiivi kohaldamise käigus, võivad endast kujutada olulist tõket teenuste ühtsel turul, ja täpsustada teatamata jätmise õiguslikke tagajärgi. Lõpptulemusena parandatakse kehtiva teenuste direktiivi rakendamist ja jõustamist.

Üldised märkused

Raportöör väljendab heameelt teenuste paketi raames esitatud ettepaneku üle. Sellega täiendatakse teatamiskohustuse menetluslikke etappe, täpsustatakse menetlusi ja püütakse suurendada läbipaistvust, et parandada teenuste direktiivi rakendamist.

1. Teatamiskohustus

Arvestades, et ettepaneku aluseks on teenuste direktiivis sätestatud teatamiskohustus, nähakse selles liikmesriikidele ette konkreetne kohustus teatada meetmete eelnõudest, sealhulgas nendest, mida liikmesriikide parlamendid oma arutelu käigus muudavad, ja esitada täiendavat teavet. Selles täpsustatakse ka teatamiskohustuste täitmata jätmise tagajärgi. Teatamise korra tulemuslikuks ja tõhusaks muutmiseks seatakse sellele ranged ajapiirangud. Raportöör peab vajalikuks kindlustada liikmesriikide seadusandlikku võimu, eriti seoses nende parlamentide menetlustega, ja esitab seetõttu vastavad muudatused.

Lisaks tekitaks teatamise korra absoluutne kohaldamine täiendavat halduskoormust, mis ei oleks taotletud eesmärgiga proportsionaalne, eriti munitsipaal- ja kohalike asutuste puhul. Teatamise korra proportsionaalsuse tagamiseks selliste asutuste suhtes ei tohiks raportööri arvates teatamiskohustus kehtida meetmete eelnõude suhtes, millega rakendatakse selliseid autoriseerimisskeeme või nõudeid, millest komisjonile on juba teatatud ja mille asjaomane liikmesriik on riiklikul tasandil vastu võtnud.

2. Liikmesriikide parlamendid

Esitatud direktiivis nähakse ka ette kolme kuu pikkune konsulteerimismenetlus teate esitanud liikmesriigi, teiste liikmesriikide ja komisjoni vahel, et võimaldada esitada märkusi teatatud meetme kohta. Kui komisjon väljendab kahtlust (esitab hoiatuse) teatatud meetme eelnõu kooskõla suhtes teenuste direktiiviga, ei võta teate esitanud liikmesriik kõnealust meedet vastu kolme kuu jooksul pärast nimetatud konsulteerimisperioodi lõppu. Sellisel juhul võib komisjon esitada oma otsuse ja kehtestada teatavad tingimused, mis hõlmavad muu hulgas parlamendi muudatusi. Raportöör on seisukohal, et komisjoni õigus võtta vastu otsus teenuste direktiivis sätestatud korra kohaselt tuleks küll säilitada, kuid liikmesriikide parlamente ei saa takistada kõnealust meedet vastu võtmast. See komisjoni ettepaneku uus element tuleks seetõttu välja jätta ja näha ette vaid järelmeetmed.

Kokkuvõte

Raportöör on seisukohal, et käesolev ettepanek aitab parandada teenuste direktiivis sätestatud teatamiskohustuse täitmist, suurendada läbipaistvust ja tihendada liikmesriikide ja komisjoni vahelist dialoogi ning lõppkokkuvõttes parandada direktiivi rakendamist.

Raportöör on ka seisukohal, et jõulisem lähenemisviis, mille komisjon on võtnud teatamise suhtes teatavatel juhtudel, võib põhjustada sekkumist liikmesriikide seadusandlikku võimu ja tekitada halduskoormust liikmesriikide ametiasutustele, eriti kohalikele ja munitsipaalasutustele. Seetõttu on raportööri arvates vaja teha mitu muudatust, et tagada parem teatamise kord, mis aitaks lahendada esile toodud murekohti.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamine, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd

Viited

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

EP-le esitamise kuupäev

12.1.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Vastuvõtmise kuupäev

4.12.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Esitamise kuupäev

8.12.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika