Izvješće - A8-0396/2017Izvješće
A8-0396/2017

IZVJEŠĆE Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

8.12.2017 - (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)) - ***I

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Izvjestitelj: Sergio Gutiérrez Prieto

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2016)0821),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 53. stavak 1. te članke 62. i 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0011/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja njemačkog Bundestaga, njemačkog Saveznog vijeća, francuske Nacionalne skupštine i francuskog Senata, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se navodi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0396/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Učinkovitu provedbu propisa kojima se uređuje unutarnje tržište usluga iz Direktive 2006/123/EZ potrebno je unaprijediti poboljšanjem postojećeg postupka obavješćivanja uspostavljenog tom Direktivom u pogledu nacionalnih sustava ovlašćivanja i određenih zahtjeva koji se odnose na pristup samostalnim gospodarskim djelatnostima i njihovo obavljanje. Potrebno je omogućiti sprečavanje donošenja nacionalnih odredaba kojima se uspostavljaju zahtjevi i sustavi ovlašćivanja koji bi bili u suprotnosti s Direktivom 2006/123/EZ. Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje ovlasti Komisije utvrđene Ugovorima te obveze usklađenosti država članica s pravom Unije.

(6)  Učinkovitu provedbu propisa kojima se uređuje unutarnje tržište usluga iz Direktive 2006/123/EZ potrebno je unaprijediti poboljšanjem postojećeg postupka obavješćivanja uspostavljenog tom Direktivom u pogledu nacionalnih sustava ovlašćivanja i određenih zahtjeva koji se odnose na pristup samostalnim gospodarskim djelatnostima i njihovo obavljanje. Dijalog između Komisije i država članica trebalo olakšati kako bi se spriječilo donošenje nacionalnih odredaba kojima se uspostavljaju zahtjevi i sustavi ovlašćivanja koji bi bili u suprotnosti s Direktivom 2006/123/EZ i koji bi doveli do fragmentacije jedinstvenog tržišta, te kako bi se broj novih slučajeva povrede prava sveo na najmanju moguću mjeru. Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje ovlasti dodijeljene Komisiji i Sudu Europske unije na temelju Ugovora te prava i obveze država članica koji iz njih proizlaze.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Obveza obavješćivanja uspostavljena ovom Direktivom trebala bi se primjenjivati na regulatorne mjere država članica kao što su zakoni, propisi, opće administrativne odredbe ili bilo koji opći pravno obvezujući propis, uključujući propise koje su donijele profesionalne organizacije u cilju zajedničkog reguliranja pristupa uslužnim djelatnostima ili njihova obavljanja. S druge strane, obveza obavješćivanja ne bi se trebala primjenjivati na pojedinačne odluke koje donose nacionalna tijela.

(7)  Obveza obavješćivanja uspostavljena ovom Direktivom trebala bi se primjenjivati na regulatorne mjere država članica kao što su zakoni, propisi, opće administrativne odredbe ili bilo koji opći pravno obvezujući propis, uključujući propise koje su donijele profesionalne organizacije ili udruženja u cilju zajedničkog reguliranja pristupa uslužnim djelatnostima ili njihova obavljanja.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Obveza obavješćivanja uspostavljena Direktivom ne bi se trebala primjenjivati na odluke donesene u pogledu pojedinačnog pružatelja usluga ili na nacrte odredbi utvrđene u kolektivnim sporazumima o kojima su pregovarali socijalni partneri, a koji se ne smatraju zahtjevima u smislu ove Direktive. Osim toga, ona se ne bi trebala primjenjivati na mjere kojima se sustavi ovlašćivanja ili zahtjevi stavljaju izvan snage ili na mjere kojima se provode obvezujući akti Unije ako ti akti sadržavaju detaljne odredbe koje treba provesti i ako nema prostora za odstupanja između država članica u prenošenju i provedbi tih akata.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  Kako bi se državama članicama omogućilo poštovanje obveze izvješćivanja utvrđene u ovoj Direktivi, Komisija bi trebala dati smjernice u vezi s praktičnim aspektima postupka obavješćivanja, posebno za općinske i lokalne vlasti. Kako bi se osiguralo da obveza obavješćivanja tih tijela bude proporcionalna, nacrti mjera kojima se provode sustavi ovlašćivanja ili zahtjevi koji su već priopćeni Komisiji, a koje donosi predmetna država članica na nacionalnoj razini i kojima se ne mijenja sadržaj tih priopćenih sustava ili zahtjeva ne bi trebali podlijegati obvezi obavješćivanja.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.c)  Amandmani na nacrte mjera koje već podliježu trenutačnom postupku obavješćivanja ili izmjene tih mjera, koje unose parlamenti država članica na nacionalnoj ili regionalnoj razini u skladu s svojim parlamentarnim postupkom, ne bi trebali podlijegati ex-ante obvezi obavješćivanja. Međutim, predmetne države članice trebale bi bez odgode obavijestiti Komisiju o tim izmjenama, a najkasnije u roku od dva tjedna od datuma njihova donošenja.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Obveza država članica da podnose obavijesti o nacrtu mjera kojim se uspostavljaju sustavi ovlašćivanja ili zahtjevi navedeni u članku 4. ove Direktive najmanje tri mjeseca prije njihova donošenja osmišljena je u svrhu usklađenosti planiranih mjera s Direktivom 2006/123/EZ. Kako bi se osigurala učinkovitost postupka obavješćivanja, potrebno je pružiti dovoljno vremena za savjetovanje prije donošenja priopćenih mjera. Time se potiču dobra suradnja i transparentnost između Komisije i država članica te se razvijaju daljnje razmjene informacija između Komisije i nacionalnih tijela o novim ili izmijenjenim sustavima ovlašćivanja i određenim zahtjevima obuhvaćenima Direktivom 2006/123/EZ, u skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U cilju osiguravanja učinkovitosti navedenog postupka, kršenje obveze obavješćivanja ili suzdržavanja od donošenja priopćene mjere, uključujući tijekom razdoblja koje slijedi nakon primitka upozorenja, potrebno je smatrati ozbiljnom značajnom postupovnom povredom u odnosu na učinke prema pojedincima.

(8)  Obveza država članica da podnose obavijesti o nacrtu mjera kojim se uspostavljaju sustavi ovlašćivanja ili zahtjevi navedeni u članku 4. ove Direktive prije njihova donošenja osmišljena je u svrhu usklađenosti planiranih mjera s Direktivom 2006/123/EZ. Kako bi se osigurala učinkovitost postupka obavješćivanja, potrebno je pružiti dovoljno vremena za savjetovanje prije donošenja priopćenih mjera. Time se potiču dobra suradnja i transparentnost između Komisije i država članica te se razvijaju daljnje razmjene informacija između Komisije i nacionalnih tijela o novim ili izmijenjenim sustavima ovlašćivanja i određenim zahtjevima obuhvaćenima Direktivom 2006/123/EZ, u skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U cilju osiguravanja učinkovitosti navedenog postupka, kršenje obveze obavješćivanja ili nepriopćavanje mjere u rokovima utvrđenima ovom Direktivom trebalo bi smatrati ozbiljnom znatnom postupovnom povredom u odnosu na učinke prema pojedincima.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se zajamčile transparentnost i suradnja, kada se uvode suštinske izmjene nacrta mjere koja je predmet otvorenog postupka obavješćivanja u skladu s ovom Direktivom, država članica koja podnosi obavijest trebala bi u zadanom roku obavijestiti Komisiju, ostale države članice i dionike o tim izmjenama. Neće se slati obavijesti o administrativnim izmjenama.

(9)  Kako bi se zajamčile transparentnost i suradnja, kada se uvode suštinske izmjene nacrta mjere koja je predmet otvorenog postupka obavješćivanja u skladu s ovom Direktivom, država članica koja podnosi obavijest trebala bi u zadanom roku obavijestiti Komisiju, ostale države članice i dionike o tim izmjenama te im omogućiti da daju povratne informacije o tim izmjenama. Obavješćivanjem o suštinskim izmjenama ne bi se trebali znatno promijeniti rokovi utvrđeni za savjetovanje. U takvim slučajevima država članica koja podnosi obavijest trebala bi o tim izmjenama dostaviti obavijest najmanje jedan mjesec prije njihova donošenja. Ne treba slati obavijesti o isključivo administrativnim izmjenama.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Informacije koje dostavlja država članica koja podnosi obavijest trebale bi biti dovoljne za ocjenjivanje usklađenosti s Direktivom 2006/123/EZ te osobito proporcionalnosti priopćenog sustava ovlašćivanja ili zahtjeva. Stoga bi se, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije, tim informacijama trebalo razjasniti planirani cilj društvenog interesa, utvrditi kako je priopćeni sustav ovlašćivanja ili zahtjev potreban i opravdan za postizanje predmetnog cilja te objasniti kako je pri tome proporcionalan; stoga bi trebale sadržavati objašnjenja zašto je taj cilj prikladan, zašto ne prelazi ono što je potrebno te zašto neće biti dostupna alternativna i manje stroga sredstva. Razlozi na koje bi se mogle pozvati države članice zabrinute načinom opravdavanja trebali bi biti potkrijepljeni odgovarajućim dokazima i analizom proporcionalnosti priopćene mjere.

(10)  Informacije koje dostavlja država članica koja podnosi obavijest trebale bi biti dovoljne za ocjenjivanje usklađenosti s Direktivom 2006/123/EZ te osobito proporcionalnosti priopćenog sustava ovlašćivanja ili zahtjeva. Stoga bi, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije, tim informacijama trebalo razjasniti planirani cilj društvenog interesa, objasniti kako je priopćeni sustav ovlašćivanja ili zahtjev potreban i opravdan za postizanje predmetnog cilja te kako je proporcionalan za ispunjavanje tog cilja. Zato bi priopćeni sustav ovlašćivanja ili zahtjev trebao sadržavati dostatna objašnjenja o tome zašto je prikladan, zašto ne prelazi ono što je potrebno te zašto nije dostupna alternativa, odnosno manje stroga sredstva.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Odstupanjem od uobičajenog postupka obavješćivanja državama članicama trebalo bi u iznimnim slučajevima omogućiti da djeluju brzo kad se pojave hitna pitanja u pogledu ozbiljnih i nepredvidivih okolnosti povezanih s javnom politikom, javnom sigurnošću, javnim zdravljem ili zaštitom okoliša. Tu iznimku ne bi trebalo koristiti da bi se izbjegla provedba postupka obavješćivanja utvrđena u ovoj Direktivi. Rezultat je taj da države članice trebaju obavijestiti Komisiju o svim takvim donesenim mjerama, zajedno s njihovim sadržajem i razlozima za hitnost zbog kojih su donesene, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije do dana donošenja tih hitnih mjera.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Na temelju obveze obavješćivanja utvrđene Direktivom 2006/123/EZ od država članica zahtijeva se da Komisiju i ostale države članice obavijeste o zahtjevima obuhvaćenima člankom 15. stavkom 2., člankom 16. stavkom 1.trećim podstavkom i člankom 16. stavkom 3. prvom rečenicom Direktive 2006/123/EZ. Primjenom te Direktive dokazano je da su sustavi ovlašćivanja ili zahtjevi povezani sa sustavima ovlašćivanja, osiguranjem profesionalne odgovornosti, jamstvima ili sličnim rješenjima te multidisciplinarnim ograničenjima uobičajeni i mogu predstavljati važne zapreke na jedinstvenom tržištu usluga. Stoga bi i navedeno trebalo biti obuhvaćeno obvezom obavješćivanja kako bi se omogućila usklađenost nacrta zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica s Direktivom 2006/123/EZ. Na zahtjeve navedene u članku 16. stavku 2. Direktive 2006/123/EZ primjenjuje se obveza obavješćivanja u mjeri u kojoj su obuhvaćeni člankom 16. stavkom 3.

(12)  Na temelju obveze obavješćivanja utvrđene Direktivom 2006/123/EZ od država članica zahtijeva se da Komisiju i ostale države članice obavijeste o zahtjevima obuhvaćenima člankom 15. stavkom 2., člankom 16. stavkom 1. trećim podstavkom i člankom 16. stavkom 3. prvom rečenicom Direktive 2006/123/EZ. Primjenom te Direktive dokazano je da su sustavi ovlašćivanja ili zahtjevi povezani sa sustavima ovlašćivanja, osiguranjem profesionalne odgovornosti, profesionalnim propisima o poslovnoj komunikaciji, jamstvima ili sličnim rješenjima te multidisciplinarnim ograničenjima uobičajeni i mogu predstavljati važne zapreke na jedinstvenom tržištu usluga. Stoga bi i navedeno trebalo biti obuhvaćeno obvezom obavješćivanja kako bi se omogućila usklađenost nacrta zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica s Direktivom 2006/123/EZ. Na zahtjeve navedene u članku 16. stavku 2. Direktive 2006/123/EZ primjenjuje se obveza obavješćivanja u mjeri u kojoj su obuhvaćeni člankom 16. stavkom 3.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Postojećom Direktivom uspostavlja se savjetovanje u trajanju od tri mjeseca kako bi se omogućila procjena priopćenih nacrta mjera te učinkovit dijalog s državom članicom koja podnosi obavijest. Kako bi savjetovanje bilo primjenjivo u praksi i kako bi se državama članicama, Komisiji i dionicima omogućilo učinkovito iznošenje primjedaba, države članice trebale bi poslati obavijest o nacrtu mjera najmanje tri mjeseca prije njihova donošenja. U skladu s pravom Unije država članica koja podnosi obavijest trebala bi u obzir uzeti primjedbe o priopćenom nacrtu mjera.

(13)  Opće je pravilo da se postojećom Direktivom uspostavlja savjetovanje u trajanju od tri mjeseca kako bi se omogućila procjena priopćenih nacrta mjera te učinkovit dijalog s državom članicom koja podnosi obavijest. Kako bi savjetovanje bilo primjenjivo u praksi i kako bi se državama članicama i Komisiji omogućilo učinkovito iznošenje primjedaba ili zapažanja, države članice trebale bi poslati obavijest o nacrtu mjera najmanje tri mjeseca prije njihova donošenja. Budući da se primjedbe odnose na usklađenost priopćene mjere s odredbama Direktive 2006/123/EZ, države članice, Komisija i dionici mogu dijeliti i više općih zapažanja kako bi, među ostalim, razmjenjivali najbolje prakse i jačali svoju suradnju i opću razmjenu informacija. Ako se obavijest odnosi samo na izmjene već priopćenog nacrta mjere u okviru savjetovanja, takva obavijest o izmjenama trebala bi podlijegati kraćem razdoblju savjetovanja u trajanju od jednog mjeseca. U skladu s pravom Unije država članica koja podnosi obavijest trebala bi u obzir uzeti primjedbe o priopćenom nacrtu mjere ili izmjenama. Ako država članica koja podnosi obavijest odluči ne donijeti priopćeni nacrt mjera, trebala bi u bilo kojem trenutku moći povući svoju obavijest.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Ako nakon provedenih savjetovanja Komisija i dalje bude zabrinuta u odnosu na usklađenost priopćenog nacrta mjera s Direktivom 2006/123/EZ, može upozoriti državu članicu koja podnosi obavijest i dati joj mogućnost da nacrt mjere uskladi s pravom EU-a. To bi upozorenje trebalo sadržavati objašnjenje pravne zabrinutosti koju je utvrdila Komisija. Primitak upozorenja podrazumijeva da država članica koja podnosi obavijest u naredna tri mjeseca ne donosi priopćenu mjeru.

(14)  Ako nakon provedenih savjetovanja Komisija i dalje bude zabrinuta u pogledu usklađenosti priopćenog nacrta mjera s Direktivom 2006/123/EZ, može upozoriti državu članicu koja podnosi obavijest i dati joj mogućnost da pruži daljnja objašnjenja ili da nacrt mjere uskladi s pravom Unije. To bi upozorenje trebalo sadržavati detaljno objašnjenje pravne zabrinutosti koju je utvrdila Komisija ili ostale države članice. Primitak upozorenja podrazumijeva da država članica koja podnosi obavijest u naredna tri mjeseca ne donosi priopćeni nacrt mjere.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Nepoštovanje obveze obavješćivanja o nacrtu mjera najmanje tri mjeseca prije njihova donošenja i/ili obveze suzdržavanja od donošenja priopćene mjere tijekom tog razdoblja te, što bi mogao biti slučaj, tijekom tri mjeseca nakon primitka upozorenja, potrebno je smatrati ozbiljnom značajnom postupovnom povredom u odnosu na učinke prema pojedincima.

(15)  Nepoštovanje obveze obavješćivanja o nacrtu mjera ili izmjenama već priopćenog nacrta mjera ili mjera donesenih u skladu s ovom Direktivom u propisanom razdoblju potrebno je smatrati ozbiljnom znatnom postupovnom povredom u odnosu na učinke prema pojedincima.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se osigurale učinkovitost i usklađenost postupka obavješćivanja, Komisija bi trebala zadržati ovlast za donošenje odluka u kojima se od predmetnih država članica zahtijeva suzdržavanje od donošenja priopćenih mjera ili, u slučaju da su te mjere već donesene, stavljanje izvan snage u slučaju kad se njima krše odredbe Direktive 2006/123/EZ.

(16)  Kako bi se osigurala učinkovitost, djelotvornost i usklađenost postupka obavješćivanja, s obzirom na sustave ovlašćivanja ili zahtjeve koji pripadaju području primjene točaka (a), (c), (d) i (e) članka 4., Komisija bi trebala moći donijeti preporuke u okviru kojih od predmetne države članice traži da se prilagodi priopćenim mjerama, da se suzdrži od njihova donošenja ili, ako su već donesene, da ih stavi izvan snage kako bi se našlo rješenje za ozbiljne bojazni u vezi s usklađenošću tih mjera s Direktivom 2006/123/EZ. Kad je riječ o zahtjevima obuhvaćenima područjem primjene članka 4. točke (b), Komisija bi trebala zadržati ovlast za donošenje odluka u kojima se od predmetnih država članica zahtijeva suzdržavanje od donošenja priopćenih mjera ili, ako su te mjere već donesene, stavljanje izvan snage ako se njima krše odredbe Direktive 2006/123/EZ. U skladu s člankom 263. UFEU-a Sud Europske unije nadležan je za preispitivanje zakonitosti određenih akata koje donosi Komisija, uključujući tužbe koje su podnijele države članice. U skladu s člankom 258. UFEU-a ako, nakon što omogući državi članici da iznese svoja zapažanja, Komisija daje obrazloženo mišljenje u pogledu činjenice da ta država članica nije ispunila neku obvezu na temelju Ugovorâ i ako država članica ne postupi u skladu s tim obrazloženim mišljenjem, Komisija može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Zainteresirane treće strane trebale bi dobiti pristup obavijestima koje podnose države članice kako bi bile obaviještene o planiranim sustavima ovlašćivanja ili određenim zahtjevima povezanima s uslugama na tržištima na kojima stvarno ili potencijalno djeluju te kako bi im se omogućilo da daju odgovarajuće primjedbe.

(17)  Radi promicanja transparentnosti između država članica i zainteresiranih trećih strana zainteresirane treće strane trebale bi dobiti pristup obavijestima koje podnose države članice kako bi bile svjesne planiranih ili uvedenih sustava ovlašćivanja ili određenih zahtjeva povezanih s uslugama na tržištima na kojima stvarno ili potencijalno djeluju te bi trebale imati mogućnost dati povratne informacije o njima. Komisija bi trebala omogućiti iznošenje primjedbi na obavijesti koje su države članice podnijele tijekom razdoblja savjetovanja i obavijestiti predmetnu državu članicu o relevantnim povratnim informacijama ako smatra da je to potrebno. Komisija bi dotičnoj državi članici trebala poslati povratne informacije zainteresiranih trećih osoba samo ako smatra da su te povratne informacije bitne i da bi znatno doprinijele tome da država članica procijeni predmetnu mjeru.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „donošenje” znači odluka u državi članici kojom opći zakon, propis ili administrativna odredba postaju konačni u skladu s važećim postupkom.

(b)  „donošenje” znači odluka u državi članici kojom nacrt mjere postaje konačan u skladu s važećim postupkom.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice Komisiji podnose obavijest o svakom nacrtu mjere kojom se uvode novi zahtjevi ili sustavi ovlašćivanja iz članka 4. ili se postojeći zahtjevi ili sustavi ovlašćivanja izmjenjuju.

1.  Države članice Komisiji podnose obavijest o svakom nacrtu mjere kojom se uvode novi zahtjevi ili sustavi ovlašćivanja iz članka 4. ili se postojeći zahtjevi ili sustavi ovlašćivanja bitno izmjenjuju.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Odstupajući od stavka 1., države članice nemaju obvezu Komisiju obavijestiti o sljedećem:

 

(a)  nacrtima mjera koji sadrže samo stavljanje izvan snage sustava ovlašćivanja ili postojećih zahtjeva;

 

(b)  nacrtima mjera kojima se provode sustavi ovlašćivanja ili zahtjevi za koje je Komisiji već podnesena obavijest i koje je predmetna država članica donijela na nacionalnoj razini te kojima se ne mijenja područje primjene ili sadržaj niti se već doneseni sustavi ovlašćivanja ili zahtjevi više ograničavaju u pogledu poslovnog nastana ili prekograničnog pružanja usluga;

 

(c)  nacrtima mjera s pomoću kojih države članice poštuju obvezujuće akte Unije kojima se uređuju posebni zahtjevi u pogledu pristupa uslužnoj djelatnosti ili obavljanja takve djelatnosti, u opsegu u kojem su takvi zahtjevi izričito predviđeni i u kojemu se predmetnim aktima Unije zahtijeva njihovo jedinstveno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako država članica izmjenjuje priopćeni nacrt mjere u cilju znatnog proširivanja njezina područja primjene ili sadržaja, skraćivanja rasporeda predviđenog za provedbu, dodavanja zahtjeva ili sustava ovlašćivanja ili postroživanja navedenih zahtjeva ili sustava ovlašćivanja za poslovni nastan ili prekogranično pružanje usluga, ona ponovno podnosi obavijest o izmijenjenom nacrtu mjera o kojem je prethodno poslala obavijest u skladu sa stavkom 1., uključujući objašnjenje cilja i sadržaja izmjena. U takvom slučaju prethodna obavijest smatrat će se povučenom.

2.  Ako država članica bitno izmjenjuje priopćeni nacrt mjere koja je predmet stalnog postupka obavješćivanja mijenjanjem njezina područja primjene ili sadržaja, skraćivanjem rasporeda predviđenog za provedbu ili dodavanjem zahtjeva ili sustava ovlašćivanja za poslovni nastan ili prekogranično pružanje usluga, ta država članica izmjenjuje početnu obavijest o nacrtu mjere te o izmjenama tog nacrta mjere obavješćuje Komisiju, pri čemu uključuje objašnjenje ciljeva i sadržaja izmjena.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice nisu obvezne priopćiti, prije njihova donošenja, izmjene nacrta mjere koja je već predmet tekućeg postupka obavješćivanja, a koje podnese parlament države članice na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Predmetna država članica može donijeti takve izmijenjene mjere te o njima obavješćuje Komisiju bez odgode, a najkasnije dva tjedna nakon njihova donošenja.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nacrti mjera navedeni u stavcima 1. i 2. priopćuju se Komisiji najkasnije tri mjeseca prije donošenja.

3.  Nacrti mjera navedeni u stavku 1. priopćuju se Komisiji najkasnije tri mjeseca prije donošenja.

 

Izmjene navedene u stavku 2. priopćuju se Komisiji najmanje jedan mjesec prije donošenja.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Obveza priopćavanja nacrta mjere prije njezina donošenja u skladu sa stavkom 3. ne primjenjuju se ako država članica mora vrlo brzo donijeti hitnu mjeru zbog ozbiljnih i nepredvidivih okolnosti povezanih s javnom politikom, javnom sigurnosti, javnim zdravljem ili zaštitom okoliša. Predmetna država članica obavješćuje Komisiju o hitnoj mjeri, njezinu sadržaju i razlozima za hitnost koji su potaknuli njezino donošenje. To čini bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije do dana donošenja te hitne mjere.

 

Po primitku obavijesti o hitnoj mjeri Komisija ocjenjuje jesu li okolnosti koje su dovele do primjene hitnog postupka opravdane.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kršenje jedne od obveza navedenih u članku 3. stavcima 1., 2. i 3. ili članku 6. stavku 2. predstavlja ozbiljnu značajnu postupovnu povredu u odnosu na učinke prema pojedincima.

4.  Kršenje jedne od obveza navedenih u stavcima 1., 1.a, 2., 2.a, 3. i 3.a ovoga članka te u članku 6. stavku 2. predstavlja ozbiljnu znatnu postupovnu povredu u odnosu na učinke prema pojedincima.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na temelju tih informacija utvrđuje se planirani prevladavajući razlog od društvenog interesa i daju se razlozi zašto je priopćeni sustav ovlašćivanja ili zahtjev nediskriminirajući s obzirom na državljanstvo ili boravište te zašto je proporcionalan.

Na temelju tih informacija utvrđuje se planirani prevladavajući razlog od društvenog interesa i daje objašnjenje o tome zašto je priopćeni sustav ovlašćivanja ili zahtjev nediskriminirajući, potreban i proporcionalan u pogledu osiguravanja ostvarenja željenog cilja.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te informacije uključuju ocjenu kojom se dokazuje da nisu dostupna manje stroga sredstva i konkretne dokaze kojima se potkrepljuju argumenti države članice koja podnosi obavijest.

Briše se.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  profesionalni propisi o poslovnoj komunikaciji iz članka 24. stavka 2. Direktive 2006/123/EZ.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nakon primitka obavijesti od države članice navedene u članku 3. stavcima 1. i 2. Komisija predmetnu državu članicu obavješćuje o potpunosti zaprimljene obavijesti.

Briše se.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Počevši od datuma kada Komisija obavijesti predmetnu državu članicu o potpunosti zaprimljene obavijesti, provodi se savjetovanje u trajanju od najviše tri mjeseca između države članice koja podnosi obavijest, ostalih država članica i Komisije.

2.  Nakon podnošenja obavijesti o nacrtu mjere provodi se savjetovanje u trajanju od najviše tri mjeseca između države članice koja podnosi obavijest, ostalih država članica i Komisije. To savjetovanje počinje na dan kad Komisija primi obavijest.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U roku od dva mjeseca od početka razdoblja savjetovanja navedenog u stavku 2. Komisija i države članice mogu dostaviti primjedbe državi članici koja podnosi obavijest o nacrtu mjere.

3.  U roku od dva mjeseca od početka razdoblja savjetovanja navedenog u stavku 2. Komisija i države članice mogu državi članici koja podnosi obavijest o nacrtu mjere dostaviti primjedbe o tome da priopćena mjera možda nije u skladu s Direktivom 2006/123/EZ ili druga zapažanja.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Država članica koja podnosi obavijest odgovara na dostavljene primjedbe Komisije ili ostalih država članica u roku od mjesec dan nakon primitka te prije donošenja priopćene mjere,a odgovor sadržava objašnjenja o tome kako će navedene primjedbe biti uzete u obzir u priopćenoj mjeri ili razloge zašto te primjedbe nije moguće uzeti u obzir.

4.  Država članica koja podnosi obavijest odgovara na dostavljene primjedbe Komisije ili ostalih država članica u roku od jednog mjeseca nakon njihova primitka, a odgovor sadržava objašnjenja o tome kako će se navedene primjedbe uzeti u obzir u priopćenoj mjeri ili razloge zašto te primjedbe nije moguće uzeti u obzir.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako ni Komisija ni ostale države članice ne dostave primjedbe na priopćeni nacrt mjere u roku od dva mjeseca utvrđenom u stavku 3., razdoblje savjetovanja trenutno završava.

5.  Ako ni Komisija ni ostale države članice ne dostave primjedbe na priopćenu mjeru u roku od dva mjeseca utvrđenom u stavku 3., a država članica koja podnosi obavijest ne izmijeni početnu obavijest, razdoblje savjetovanja odmah završava. Ako je obavijest dostavljena u skladu s prvim podstavkom članka 3. stavka 3., država članica koja podnosi obavijest može nastaviti s donošenjem nacrta mjere, a da se to ne smatra povredom tog članka.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Obavijest u skladu s člankom 3. stavkom 2 podliježe razdoblju savjetovanja u trajanju od jednog mjeseca od datuma njezina primitka. Tijekom tog razdoblja Komisija i države članice mogu dostaviti primjedbe o usklađenosti priopćenog nacrta mjere s Direktivom 2006/123/EZ ili druga zapažanja.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prije završetka razdoblja savjetovanja navedenog u članku 5. stavku 2. Komisija može državi članici koja podnosi obavijest poslati upozorenje o svojim zabrinutostima u odnosu na usklađenost priopćenog nacrta mjere s Direktivom 2006/123/EZ i svojoj namjeri da donese odluku iz članka 7.

1.  Prije završetka razdoblja savjetovanja navedenog u članku 5. stavcima 2. i 5.a Komisija može državi članici koja podnosi obavijest poslati upozorenje o svojim zabrinutostima, koja detaljno obrazlaže, u odnosu na usklađenost priopćenog nacrta mjere s Direktivom 2006/123/EZ i svojoj namjeri da donese preporuku ili odluku iz članka 7.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U roku od tri mjeseca od izmjene obavijesti predviđene člankom 3. stavkom 2.a Komisija može izdati upozorenje.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nakon primitka upozorenja Komisije država članica koja podnosi obavijest ne donosi nacrt mjere tri mjeseca nakon završetka razdoblja savjetovanja.

2.  Nakon primitka upozorenja u skladu sa stavkom 1. država članica koja podnosi obavijest ne donosi nacrt mjere tri mjeseca nakon završetka razdoblja savjetovanja. Primitak upozorenja ne sprečava državu članicu u donošenju odgovarajućeg zakonodavstva, uredbe ili upravnog akta nakon razdoblja od tri mjeseca.

 

U roku od jednog mjeseca nakon primitka upozorenja u skladu sa stavkom 1. i 1.a država članica koja podnosi obavijest dostavlja Komisiji objašnjenje o usklađenosti priopćene mjere s Direktivom 2006/123/EZ ili tu mjeru izmjenjuje ili stavlja izvan snage kako bi se osigurala usklađenost s tom Direktivom.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako pošalje upozorenje u skladu s člankom 6. stavkom 1., Komisija može u roku od tri mjeseca nakon završetka razdoblja savjetovanja navedenog u članku 5. stavku 2. donijeti odluku u kojoj zaključuje da je nacrt mjere neusklađen s Direktivom 2006/123/EZ te u kojoj od predmetne države članice zahtijeva da se suzdrži od njezina donošenja ili, u slučaju da je takva mjera već donesena suprotno članku 3. stavku 3. ili članku 6. stavku 2., da je stavi izvan snage.

Ako pošalje upozorenje u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 1.a u pogledu zahtjeva koji su dio područja primjene članka 4. točke (b) te ako je i dalje ozbiljno zabrinuta u vezi s mjerom priopćenom u skladu s člankom 3. stavcima 1., 2., 2.a i 3.a, Komisija može u roku od tri mjeseca od tog upozorenja donijeti odluku u kojoj od predmetne države članice zahtijeva da se suzdrži od donošenja priopćene mjere ili da je stavi izvan snage.

 

Ako je poslala upozorenje u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 1.a u pogledu sustava ovlašćivanja ili zahtjeva koji su dio područja primjene članka 4. točaka (a), (c), (d) i (e) te ako je i dalje ozbiljno zabrinuta u vezi s mjerom priopćenom u skladu s člankom 3. stavcima 1., 2., 2.a i 3.a, Komisija može u roku od tri mjeseca od datuma upozorenja donijeti preporuku u kojoj od predmetne države članice zahtijeva da se suzdrži od donošenja priopćene mjere ili da je stavi izvan snage.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na posebnom web-mjestu Komisija objavljuje obavijesti koje podnose države članice u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 2. te povezane donesene mjere.

Na posebnom web-mjestu Komisija objavljuje obavijesti koje podnose države članice u skladu s člankom 3. stavkom 1., izmjene početnih obavijesti u skladu s člankom 3. stavcima 2. i 2.a, hitne mjere donesene u skladu s člankom 3. stavkom 3.a, s njima povezane mjere donesene u skladu s člankom 3. stavkom 7. te preporuke ili odluke donesene u skladu s člankom 7.

 

Komisija dionicima daje mogućnost da elektroničkim putem pruže povratne informacije o objavljenim obavijestima ili da Komisiju obavijeste o nacrtu mjera ili donesenim mjerama koje nisu priopćene u skladu s ovom Direktivom. Nakon primitka tih povratnih informacija ili upozorenja dionika Komisija bez odgode obavješćuje predmetnu državu članicu.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice imenuju nadležno tijelo koje je na nacionalnoj razini odgovorno za funkcioniranje postupka obavješćivanja utvrđenog ovom Direktivom.

Države članice dostavljaju Komisiji informacije o tijelu koje je na nacionalnoj razini odgovorno za funkcioniranje postupka obavješćivanja utvrđenog ovom Direktivom. Takvim imenovanjem ne dovodi se u pitanje raspodjela funkcija i ovlasti među tijelima unutar nacionalnih sustava.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do [36 mjeseci nakon prenošenja ove Direktive] i svakih pet godina nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni ove Direktive.

1.  Do [36 mjeseci nakon datuma prenošenja ove Direktive] i najkasnije svakih pet godina nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni ove Direktive, uključujući ocjenu svih neprimjerenih upotreba u cilju izbjegavanja primjene postupka obavješćivanja utvrđenog ovom Direktivom.

  • [1]    SL C 288, 31.8.2017., str. 43.

OBRAZLOŽENJE

Uvod

Komisija je 10. siječnja 2017. predstavila Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama. Taj je Prijedlog dio niza mjera Komisije čiji je cilj poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta usluga. On je usmjeren na postupovne aspekte kako bi se poboljšala provedba i ispunjavanje obveze obavješćivanja utvrđene u Direktivi 2006/123/EZ („Direktiva o uslugama”).

Kontekst pripreme Prijedloga

Postojeći postupak obavješćivanja u pogledu zahtjeva za pružatelje usluga u okviru Direktive o uslugama ne pridonosi primjereno pravilnoj i potpunoj provedbi te Direktive jer se ne primjenjuje. To posljedično dovodi do troškova za potrošače i poslovne subjekte koji nastaju zbog rascjepkanosti jedinstvenog tržišta usluga, kao i do velikih administrativnih troškova za nacionalne administracije zbog povrede propisa te za Komisiju kad poduzima mjere (40 % predmeta povezanih s povredom propisa pokreće se zbog novousvojenih nacionalnih propisa koji nisu u skladu s Direktivom o uslugama).

Ovaj je Prijedlog popraćen procjenom učinka u kojoj Komisija zaključuje da se zbog neostvarivanja ciljeva postojećeg postupka obavješćivanja djelovanje EU-a smatra nužnim za rješavanje utvrđenih nedostataka kako bi postupak obavješćivanja postao djelotvoran i učinkovit instrument za bolju primjenu postojeće Direktive o uslugama.

Svrha je ove Direktive osigurati usklađenost nacionalnih pravila kojima se uvode sustavi ovlašćivanja ili određenih zahtjeva s Direktivom o uslugama, u skladu s područjem primjene te Direktive, te nastojati spriječiti povredu propisa.

Stoga su ciljevi ovog Prijedloga povećati učinkovitost postupka obavješćivanja, poboljšati kvalitetu i sadržaj dostavljenih obavijesti, obuhvatiti dodatne zahtjeve za koje je primjenom Direktive o uslugama dokazano da mogu biti velike zapreke za jedinstveno tržište usluga te pojasniti pravne posljedice neobavješćivanja. Krajnji rezultat bila bi bolja primjena i provedba Direktive o uslugama u njezinu sadašnjem obliku.

Opće napomene

Izvjestitelj pozdravlja Prijedlog kao dio paketa usluga. Time se upotpunjavaju postupovni koraci u okviru obveze obavješćivanja, pojašnjavaju se postupci te se teži većoj transparentnosti u cilju poboljšanja provedbe Direktive o uslugama.

1. Obveza obavješćivanja

Budući da se Prijedlog temelji na obvezi obavješćivanja utvrđenoj u Direktivi o uslugama, njime se utvrđuje konkretna obveza država članica da podnose obavijesti o nacrtu mjera, uključujući mjere koje su izmijenili nacionalni parlamenti tijekom svojeg razmatranja, zajedno s popratnim informacijama. U njemu se utvrđuju i posljedice nepoštovanja obveza obavješćivanja. Kako bi postupak obavješćivanja bio učinkovit i djelotvoran, utvrđena su stroga vremenska ograničenja. Izvjestitelj smatra da je potrebno zajamčiti zakonodavne ovlasti država članica, posebno postupke njihovih nacionalnih parlamenata, te stoga predlaže promjene u tom pogledu.

Štoviše, apsolutnom primjenom postupka obavješćivanja stvorilo bi se dodatno administrativno opterećenje koje bi moglo biti nerazmjerno u odnosu na ciljeve koji se žele postići, posebno za općinska i lokalna tijela. Kako bi se osigurao razmjeran postupak u pogledu tih tijela, izvjestitelj smatra da nacrti mjera kojima se provode sustavi ovlašćivanja ili zahtjevi koji su već priopćeni Komisiji i koje je donijela ta država članica na nacionalnoj razini ne bi trebali podlijegati obvezi obavješćivanja.

2. Nacionalni parlamenti

Predloženom Direktivom nadalje se uspostavlja postupak savjetovanja u trajanju od tri mjeseca između države članice koja podnosi obavijest, ostalih država članica i Komisije, čime se omogućuje podnošenje primjedbi povezanih s priopćenim mjerama. U slučaju da Komisija izrazi zabrinutost („upozorenje”) u pogledu usklađenosti priopćenog nacrta mjere s Direktivom o uslugama, država članica koja podnosi obavijest neće donijeti predmetnu mjeru u razdoblju od tri mjeseci nakon završetka navedenog razdoblja savjetovanja. Komisija u tom slučaju može donijeti svoju odluku, a predviđeni su relevantni modaliteti koji, među ostalim, obuhvaćaju parlamentarne amandmane. Izvjestitelj smatra da treba zadržati ovlast Komisije da donese odluku utvrđenu u Direktivi o uslugama, ali da se nacionalni parlamenti ne mogu sprečavati u donošenju predmetne mjere. Stoga treba odustati od tog novog elementa navedenog u Prijedlogu Komisije i predvidjeti samo ex-post aktivnosti.

Zaključci

Izvjestitelj smatra da će Prijedlog dovesti do boljeg poštovanja obveze obavješćivanja utvrđene Direktivom o uslugama, da će se njime povećati transparentnost i ojačati dijalog između država članica i Komisije te da će se shodno tome poboljšati provedba te Direktive.

Izvjestitelj također smatra da bi čvršće stajalište u pogledu obavijesti, koje Komisija zauzima u određenim slučajevima, moglo dovesti do ometanja nacionalnih zakonodavnih ovlasti i administrativnog opterećenja za nacionalne uprave, posebno za lokalna i općinska tijela. U tom kontekstu izvjestitelj vidi potrebu za nizom izmjena kako bi se zajamčio poboljšan postupak obavješćivanja kojim se rješavaju pitanja u pogledu kojih je izražena zabrinutost.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Primjena Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavještenja za programe izdavanja odobrenja i zahtjeve povezane s uslugama, i o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

Referentni dokumenti

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.1.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Datum usvajanja

4.12.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Datum podnošenja

8.12.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EPP

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Korišteni znakovi

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani