JELENTÉS     ***I
PDF 582kWORD 91k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2017

a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Sergio Gutiérrez Prieto

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0821),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, valamint 62. és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0011/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv keretében a német Bundestag, a német Bundesrat, a francia nemzetgyűlés és a francia szenátus által benyújtott indokolt véleményekre, amelyek hangsúlyozzák, hogy a jogalkotási aktus tervezete nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0396/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A szolgáltatások belső piacára vonatkozóan a 2006/123/EK irányelvben megállapított szabályok végrehajtásának hatékonyságát növelni kell az említett irányelvvel létrehozott jelenlegi értesítési eljárás javítása révén az önálló vállalkozói tevékenységekre való jogosultságot és azok gyakorlását érintő nemzeti engedélyezési rendszerek és bizonyos követelmények tekintetében. Meg kell könnyíteni az olyan nemzeti rendelkezések elfogadásának megakadályozását, amelyek a 2006/123/EK irányelvvel ellentétes követelményeket és engedélyezési rendszereket határoznak meg. Ez az irányelv nem érinti a Bizottság Szerződések szerinti hatásköreit és a tagállamok azon kötelezettségét, hogy megfeleljenek az uniós jog rendelkezéseinek.

(6)  A szolgáltatások belső piacára vonatkozóan a 2006/123/EK irányelvben megállapított szabályok végrehajtásának hatékonyságát növelni kell az említett irányelvvel létrehozott jelenlegi értesítési eljárás javítása révén az önálló vállalkozói tevékenységekre való jogosultságot és azok gyakorlását érintő nemzeti engedélyezési rendszerek és bizonyos követelmények tekintetében. Az olyan nemzeti rendelkezések elfogadásának megakadályozása érdekében, amelyek a 2006/123/EK irányelvvel ellentétes követelményeket és engedélyezési rendszereket határoznak meg és amelyek az egységes piac széttöredezéséhez vezetnének, valamint az új kötelezettségszegési eljárások számának minimalizálása céljából elő kell mozdítani a Bizottság és a tagállamok közötti párbeszédet. Ez az irányelv nem érinti a Szerződések által a Bizottságra és a Bíróságra ruházott hatásköröket, valamint a tagállamok ebből fakadó jogait és kötelezettségeit.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az ezen irányelvvel létrehozott értesítési kötelezettséget a tagállamok olyan szabályozási intézkedéseire kell alkalmazni, mint például az általános jellegű törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések vagy egyéb, jogilag kötelező szabályok, ideértve a szakmai szervezetek által a szolgáltatási tevékenységek nyújtására való jogosultságnak vagy azok gyakorlásának a kollektív módon történő szabályozása érdekében elfogadott szabályokat. Az értesítési kötelezettséget ugyanakkor nem kell alkalmazni a nemzeti hatóságok által kibocsátott egyedi határozatokra.

(7)  Az ezen irányelvvel létrehozott értesítési kötelezettséget a tagállamok olyan szabályozási intézkedéseire kell alkalmazni, mint például az általános jellegű törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések vagy egyéb, jogilag kötelező szabályok, ideértve a szakmai szervezetek vagy egyesületek által a szolgáltatási tevékenységek nyújtására való jogosultságnak vagy azok gyakorlásának a kollektív módon történő szabályozása érdekében elfogadott szabályokat.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Az ezen irányelvvel létrehozott értesítési kötelezettség nem alkalmazandó az egyes szolgáltatók tekintetében hozott határozatokra, illetve a szociális partnerek közötti tárgyalások keretében létrejött kollektív szerződésekben szereplő olyan szabálytervezetekre, amelyek nem tekinthetők az irányelv értelmében vett követelménynek. Ezenkívül nem alkalmazandó az engedélyezési rendszereket vagy követelményeket hatályon kívül helyező intézkedésekre, sem pedig a kötelező erejű uniós aktusokat végrehajtó intézkedésekre, amennyiben a szóban forgó aktus pontos végrehajtandó rendelkezéseket tartalmaz, és az aktus átültetésének és végrehajtásának tekintetében nincs lehetőség a tagállamok közötti eltérésre.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Annak elősegítése érdekében, hogy a tagállamok meg tudjanak felelni az ebben az irányelvben előírt értesítési kötelezettségnek, a Bizottságnak iránymutatást kell nyújtania az értesítési eljárás gyakorlati szempontjait illetően, különösen az önkormányzati és helyi hatóságok számára. Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen hatóságok számára előírt értesítési kötelezettség arányos legyen, a korábban már a Bizottság tudomására hozott és az érintett tagállam által nemzeti szinten már elfogadott, a már bejelentett rendszerek vagy követelmények tartalmát nem módosító engedélyezési rendszerek vagy követelmények végrehajtására irányuló intézkedéstervezetek tekintetében nem kell bejelentést tenni.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  A folyamatban lévő értesítési eljárás tárgyát képező intézkedéstervezeteket érintő, a tagállami parlamentek által nemzeti vagy regionális szinten, parlamenti eljárásaiknak megfelelően bevezetett kiigazításokra vagy módosításokra az előzetes értesítési kötelezettség nem vonatkozik. Az érintett tagállam azonban haladéktalanul, legkésőbb az elfogadásukat követő két héten belül értesíti a Bizottságot az ilyen módosításokról.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A tagállamok arra vonatkozó kötelezettsége, hogy az ezen irányelv 4. cikkében említett engedélyezési rendszerek és követelmények meghatározásáról szóló intézkedéstervezetekről legalább három hónappal azok elfogadása előtt értesítést küldjenek, azt hivatott biztosítani, hogy az elfogadás előtt álló intézkedések megfeleljenek a 2006/123/EK irányelv rendelkezéseinek. Annak érdekében, hogy az értesítési eljárás hatékony legyen, a bejelentett intézkedésekről folytatott konzultációra az intézkedések elfogadása előtt kellő időben kell sort kell keríteni. Ez az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően kellőképpen előmozdítja a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködést és átláthatóságot, valamint továbbfejleszti a 2006/123/EK irányelv hatálya alá tartozó, új vagy módosított engedélyezési rendszerek és bizonyos követelmények tekintetében a Bizottság és a nemzeti hatóságok között folytatott információcserét. Az eljárás hatékonyságának biztosítása érdekében az értesítésre vagy egy bejelentett intézkedés elfogadásától való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség megsértését – ideértve azon eseteket is, amikor ez egy riasztás kézhezvételét követő időszakban történik – olyan lényeges eljárási hibának kell tekinteni, amelynek a magánszemélyekre gyakorolt hatásai jelentősek.

(8)  A tagállamok arra vonatkozó kötelezettsége, hogy az ezen irányelv 4. cikkében említett engedélyezési rendszerek és követelmények meghatározásáról szóló intézkedéstervezetekről azok elfogadása előtt értesítést küldjenek, azt hivatott biztosítani, hogy az elfogadás előtt álló intézkedések megfeleljenek a 2006/123/EK irányelv rendelkezéseinek. Annak érdekében, hogy az értesítési eljárás hatékony legyen, a bejelentett intézkedésekről folytatott konzultációra az intézkedések elfogadása előtt kellő időben kell sort kell keríteni. Ez az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően kellőképpen előmozdítja a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködést és átláthatóságot, valamint továbbfejleszti a 2006/123/EK irányelv hatálya alá tartozó, új vagy módosított engedélyezési rendszerek és bizonyos követelmények tekintetében a Bizottság és a nemzeti hatóságok között folytatott információcserét. Az eljárás hatékonyságának biztosítása érdekében az értesítésre vonatkozó kötelezettség megsértését vagy valamely intézkedés ezen irányelvben megállapított határidőn belüli bejelentésének elmulasztását olyan lényeges eljárási hibának kell tekinteni, amelynek a magánszemélyekre gyakorolt hatásai jelentősek.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Amennyiben egy, az ezen irányelv szerinti, folyamatban lévő értesítési eljárás tárgyát képező intézkedéstervezet kerül módosításra, az átláthatóság és az együttműködés jegyében az értesítő tagállamnak kellő időben tájékoztatnia kell a Bizottságot, a többi tagállamot és az érdekelt feleket az ilyen módosításokról. A pusztán adminisztratív jellegű módosításokat nem kell bejelenteni.

(9)  Amennyiben egy, az ezen irányelv szerinti, folyamatban lévő értesítési eljárás tárgyát képező intézkedéstervezeten lényegi módosításokat hajtanak végre, az átláthatóság és az együttműködés jegyében az értesítő tagállamnak kellő időben tájékoztatnia kell a Bizottságot, a többi tagállamot és az érdekelt feleket az ilyen módosításokról, és lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy visszajelzést adjanak ezekről. A lényegi módosítások bejelentése nem módosíthatja jelentősen a konzultációra megszabott határidőket. Ilyen esetben a bejelentő tagállamnak legalább egy hónappal azok elfogadása előtt kell bejelentést tennie a módosításokról. A pusztán adminisztratív jellegű módosításokat nem kell bejelenteni.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az értesítő tagállam által benyújtandó információknak elegendőknek kell lenniük ahhoz, hogy értékelni lehessen a 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést és különösen a bejelentett engedélyezési rendszer vagy követelmény arányosságát. Ezért az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélkezési gyakorlatával összhangban az ilyen információknak egyértelművé kell tenniük a kitűzött közérdekű célt és alá kell támasztaniuk a bejelentett engedélyezési rendszer vagy követelmény szükségességét, indokoltságát és arányosságát az említett cél megvalósítása szempontjából; tehát meg kell indokolniuk, hogy az intézkedés megfelelő és nem lépi túl a szükséges mértéket, valamint azt, hogy nem állnak rendelkezésre kevésbé korlátozó jellegű alternatív eszközök. Az érintett tagállam által igazolásként felhozható indokokhoz mellékelni kell a megfelelő bizonyítékokat és a bejelentett intézkedés arányosságának elemzését.

(10)  Az értesítő tagállam által benyújtandó információknak elegendőknek kell lenniük ahhoz, hogy értékelni lehessen a 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést és különösen a bejelentett engedélyezési rendszer vagy követelmény arányosságát. Ezért az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélkezési gyakorlatával összhangban az ilyen információknak egyértelművé kell tenniük a kitűzött közérdekű célt és alá kell támasztaniuk a bejelentett engedélyezési rendszer vagy követelmény szükségességét, indokoltságát és arányosságát az említett cél megvalósítása szempontjából. A bejelentett engedélyezési rendszer vagy követelmény kapcsán tehát kellőképpen tisztázni kell azt, hogy az intézkedés miért megfelelő, miért nem lépi túl a szükséges mértéket, valamint azt, hogy miért nem állnak rendelkezésre kevésbé korlátozó jellegű, alternatív eszközök.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A rendes értesítési eljárástól eltérve kivételes esetekben lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy gyorsan cselekedjenek, amikor sürgős ügyek merülnek fel a közrendhez, a közbiztonsághoz, a közegészséghez vagy a környezetvédelemhez kapcsolódó, komoly és előre nem látható körülmények esetén. Ezt a kivételt nem szabad az ezen irányelvben lefektetett értesítési eljárás végrehajtásának kikerülésére használni. Ennek eredményeképpen a tagállamoknak indokolatlan késedelem nélkül, mindenképpen legkésőbb a sürgős intézkedések elfogadásának napján értesíteniük kell a Bizottságot minden ilyen elfogadott intézkedésről, azok tartalmáról és a sürgős elfogadásukat kiváltó okokról.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A 2006/123/EK irányelvben meghatározott értesítési kötelezettség előírja a tagállamok számára, hogy tájékoztassák a Bizottságot és a többi tagállamot a 2006/123/EK irányelv 15. cikkének (2) bekezdése, 16. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése és 16. cikke (3) bekezdésének első mondata hatálya alá tartozó követelményekről. Az említett irányelv alkalmazása során láthatóvá vált, hogy gyakoriak az engedélyezési rendszerek, valamint az engedélyezési rendszerekre, a szakmai felelősségbiztosításra, a garanciákra vagy hasonló intézkedésekre vonatkozó követelmények, valamint a több ágazatot átfogó tevékenységekre vonatkozó korlátozások, és ezek komoly akadályt jelenthetnek a szolgáltatások egységes piacán. Ezért az értesítési kötelezettségnek ezekre is ki kell terjednie annak megkönnyítése érdekében, hogy a tagállamok vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéstervezetei megfeleljenek a 2006/123/EK irányelvnek. A 2006/123/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett követelményekre annyiban vonatkozik az értesítési kötelezettség, amennyiben azok a 16. cikk (3) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

(12)  A 2006/123/EK irányelvben meghatározott értesítési kötelezettség előírja a tagállamok számára, hogy tájékoztassák a Bizottságot és a többi tagállamot a 2006/123/EK irányelv 15. cikkének (2) bekezdése, 16. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése és 16. cikke (3) bekezdésének első mondata hatálya alá tartozó követelményekről. Az említett irányelv alkalmazása során láthatóvá vált, hogy gyakoriak az engedélyezési rendszerek, valamint az engedélyezési rendszerekre, a szakmai felelősségbiztosításra, a kereskedelmi tájékoztatásról szóló szakmai szabályokra, a garanciákra vagy hasonló intézkedésekre vonatkozó követelmények, valamint a több ágazatot átfogó tevékenységekre vonatkozó korlátozások, és ezek komoly akadályt jelenthetnek a szolgáltatások egységes piacán. Ezért az értesítési kötelezettségnek ezekre is ki kell terjednie annak megkönnyítése érdekében, hogy a tagállamok vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéstervezetei megfeleljenek a 2006/123/EK irányelvnek. A 2006/123/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett követelményekre annyiban vonatkozik az értesítési kötelezettség, amennyiben azok a 16. cikk (3) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Ez az irányelv három hónapos konzultációs időszakot állapít meg azzal a céllal, hogy lehetőség nyíljon a bejelentett intézkedéstervezetek értékelésére, valamint hatékony párbeszéd folytatására az értesítő tagállammal. Annak érdekében, hogy a konzultáció a gyakorlatban is működjön, valamint hogy a tagállamok, a Bizottság és az érdekelt felek hatékonyan megtehessék észrevételeiket, a tagállamoknak intézkedéstervezeteikről legalább három hónappal azok elfogadása előtt értesítést kell küldeniük. Az értesítő tagállamoknak az uniós jognak megfelelően figyelembe kell venniük a bejelentett intézkedéstervezetekkel kapcsolatban tett észrevételeket.

(13)  Ez az irányelv általános szabályként három hónapos konzultációs időszakot állapít meg azzal a céllal, hogy lehetőség nyíljon a bejelentett intézkedéstervezetek értékelésére, valamint hatékony párbeszéd folytatására az értesítő tagállammal. Annak érdekében, hogy a konzultáció a gyakorlatban is működjön, valamint hogy a tagállamok és a Bizottság ténylegesen közölhessék észrevételeiket vagy megjegyzéseiket, a tagállamoknak intézkedéstervezeteikről legalább három hónappal azok elfogadása előtt értesítést kell küldeniük. Mivel az észrevételek a bejelentett intézkedésnek a 2006/123/EK irányelv rendelkezéseivel való összeegyeztethetőségére vonatkoznak, a tagállamok, a Bizottság és az érdekelt felek általánosabb megjegyzéseket is közölhetnek többek között a bevált gyakorlatok megosztása, az együttműködés megerősítése, valamint az általános információcsere érdekében. Amennyiben az értesítés csupán a konzultáció tárgyát képező, már bejelentett intézkedéstervezet módosításaira vonatkozik, a konzultációs idő rövidebb, mindössze egy hónap. Az értesítő tagállamoknak az uniós jognak megfelelően figyelembe kell venniük a bejelentett intézkedéstervezetekkel vagy módosításokkal kapcsolatban tett észrevételeket. Ha a bejelentő tagállam úgy határoz, hogy a bejelentett intézkedéstervezetet nem fogadja el, lehetőséget kell biztosítani számára arra is, hogy az értesítést bármikor visszavonja.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Amennyiben a konzultációt követően a Bizottságnak továbbra is aggályai vannak a tekintetben, hogy a bejelentett intézkedéstervezet megfelel-e a 2006/123/EK irányelvnek, riasztást küldhet az értesítő tagállamnak, megadva ezzel azt a lehetőséget, hogy az érintett tagállam összhangba hozza intézkedéstervezetét az uniós joggal. A szóban forgó riasztásnak tartalmaznia kell a Bizottság által azonosított jogi aggályokat. Az ilyen riasztás kézhezvétele azzal jár, hogy az értesítő tagállam három hónapig nem fogadhatja el a bejelentett intézkedéstervezetet.

(14)  Amennyiben a konzultációt követően a Bizottságnak továbbra is aggályai vannak a tekintetben, hogy a bejelentett intézkedéstervezet megfelel-e a 2006/123/EK irányelvnek, riasztást küldhet az értesítő tagállamnak, megadva ezzel azt a lehetőséget, hogy az érintett tagállam további magyarázatot adjon vagy összhangba hozza intézkedéstervezetét az uniós joggal. A szóban forgó riasztásnak tartalmaznia kell a Bizottság vagy az egyéb tagállamok által azonosított jogi aggályok részletes magyarázatát. Az ilyen riasztás kézhezvétele azzal jár, hogy az értesítő tagállam három hónapig nem fogadhatja el a bejelentett intézkedéstervezetet.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az intézkedéstervezetekről szóló értesítésnek azok elfogadása előtt legalább három hónappal történő megküldésére vonatkozó kötelezettség és/vagy egy bejelentett intézkedés ezen időszak alatt, illetve – adott esetben – egy riasztás kézhezvételét követő három hónapos időszakban történő elfogadásától való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség megsértését olyan lényeges eljárási hibának kell tekinteni, amelynek a magánszemélyekre gyakorolt hatásai jelentősek.

(15)  Az intézkedéstervezetekről vagy a már bejelentett intézkedéstervezetekre vagy az ezen irányelvnek megfelelően elfogadott intézkedéstervezetekre vonatkozó módosításokról szóló értesítésnek az előírt határidőn belül történő megküldésére vonatkozó kötelezettség elmulasztását olyan lényeges eljárási hibának kell tekinteni, amelynek a magánszemélyekre gyakorolt hatásai jelentősek.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az értesítési eljárás hatékonyságának, eredményességének és koherenciájának biztosítása érdekében a Bizottság számára meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy határozatokat fogadjon el, amelyekben felszólítja az érintett tagállamokat, hogy ne fogadják el a bejelentett intézkedéseket, illetve ha elfogadásuk már megtörtént, akkor arra, hogy helyezzék azokat hatályon kívül, amennyiben sértik a 2006/123/EK irányelvet.

(16)  Az értesítési eljárás hatékonyságának, eredményességének és koherenciájának biztosítása érdekében a 4. cikk a), c), d) és e) pontjának hatálya alá eső engedélyezési rendszerek vagy követelmények tekintetében lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy ajánlásokat fogadjon el, melyben felkéri az érintett tagállamot, hogy a szóban forgó bejelentett intézkedést annak a 2006/123/EK irányelvvel való összeegyeztethetőségével kapcsolatos súlyos aggályok kezelése érdekében igazítsa ki, tartózkodjon elfogadásától, vagy ha már elfogadták, helyezze hatályon kívül. A 4. cikk b) pontjának hatálya alá eső követelmények tekintetében a Bizottság számára meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy határozatokat fogadjon el, amelyekben felkéri az érintett tagállamokat, hogy ne fogadják el a bejelentett intézkedéseket, illetve ha elfogadásuk már megtörtént, akkor arra, hogy helyezzék azokat hatályon kívül, amennyiben sértik a 2006/123/EK irányelvet. Az EUMSZ 263. cikke értelmében az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik a Bizottság által elfogadott egyes jogi aktusok jogszerűségének felülvizsgálatára, ideértve a tagállamok által benyújtott kereseteket is. Az EUMSZ 258. cikke értelmében amennyiben a Bizottság, miután lehetőséget biztosított valamely tagállamnak észrevételei megtételére, indokolással ellátott véleményt ad arról, hogy a szóban forgó tagállam a Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette, és ha a tagállam nem tesz eleget az indokolással ellátott véleményben foglaltaknak, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az érdekelt harmadik felek számára hozzáférést kell biztosítani a tagállamok által küldött értesítésekhez, hogy azon piacok tekintetében, ahol ténylegesen vagy potenciálisan működnek, tudomást szerezzenek a szolgáltatásokhoz kapcsolódó, tervezett engedélyezési rendszerekről és bizonyos követelményekről, valamint annak érdekében, hogy megtehessék vonatkozó észrevételeiket.

(17)  A tagállamok és az érdekelt harmadik felek közötti átláthatóság előmozdítása érdekében az érdekelt harmadik felek számára hozzáférést kell biztosítani a tagállamok által küldött értesítésekhez, hogy azon piacok tekintetében, ahol ténylegesen vagy potenciálisan működnek, tudomásuk legyen a szolgáltatásokhoz kapcsolódó, tervezett vagy bevezetett engedélyezési rendszerekről és bizonyos követelményekről, valamint hogy lehetőségük legyen visszajelzést adni ezekről. A Bizottságnak meg kell könnyítenie annak lehetőségét, hogy a tagállamok által benyújtott értesítésekhez a konzultációs időszakban észrevételeket lehessen fűzni, és amennyiben szükségesnek érzi, tájékoztatnia kell az érintett tagállamot a releváns visszajelzésekről. A Bizottságnak csak akkor kell elküldenie az érdekelt harmadik felek által tett észrevételeket az érintett tagállamnak, ha úgy véli, hogy a visszajelzés érdemi, és jelentősen segítené a tagállamot a szóban forgó intézkedés értékelésében.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „elfogadás”: az általános jellegű törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezést az alkalmazandó eljárásnak megfelelően véglegesítő tagállami határozat.

b)  „elfogadás”: az intézkedéstervezetet az alkalmazandó eljárásnak megfelelően véglegesítő tagállami határozat.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok értesítik a Bizottságot minden olyan intézkedéstervezetről, amely a 4. cikkben említett új követelmények vagy engedélyezési rendszerek bevezetésére, illetve már meglévő követelmények vagy engedélyezési rendszerek módosítására irányul.

(1)  A tagállamok értesítik a Bizottságot minden olyan intézkedéstervezetről, amely a 4. cikkben említett új követelmények vagy engedélyezési rendszerek bevezetésére, illetve már meglévő követelmények vagy engedélyezési rendszerek jelentős módosítására irányul.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok nem kötelesek értesíteni a Bizottságot

 

a)  az olyan intézkedéstervezetekről, amelyek kizárólag engedélyezési rendszerek vagy meglévő követelmények visszavonását jelentik;

 

b)  az olyan intézkedéstervezetekről, amelyek a korábban már a Bizottság tudomására hozott és az érintett tagállam által nemzeti szinten már elfogadott, a már bejelentett rendszerek vagy követelmények hatályát, tartalmát nem módosító vagy azokat a letelepedés vagy a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás szempontjából korlátozóbbá nem tevő engedélyezési rendszerek vagy követelmények végrehajtására irányulnak;

 

c)  az olyan intézkedéstervezetekről, amelyek révén a tagállamok egy szolgáltatási tevékenységhez való hozzáférésre vagy annak gyakorlására vonatkozó konkrét követelményeket szabályozó, kötelező erejű jogi aktusnak felelnek meg, amennyiben a szóban forgó uniós jogi aktusok e követelményeket kifejezetten előírják és rendelkeznek azok egységes átültetéséről.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben egy tagállam oly módon módosít egy bejelentett intézkedéstervezetet, hogy a módosítás jelentősen kiterjeszti annak hatályát vagy tartalmát, vagy lerövidíti a végrehajtásra eredetileg előirányzott ütemezést, vagy további követelményeket vagy engedélyezési rendszereket vezet be, vagy a meglévő követelményeket vagy engedélyezési rendszereket szigorítja a letelepedés, illetve a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás tekintetében, a tagállam újból értesítést küld az (1) bekezdés értelmében korábban bejelentett, módosított intézkedéstervezetről, valamint ismerteti a módosítások célját és tartalmát. Ilyen esetben a korábbi értesítést visszavontnak kell tekinteni.

(2)  Amennyiben egy tagállam jelentősen módosít egy folyamatban lévő értesítési eljárás tárgyát képező, már bejelentett intézkedéstervezetet oly módon, hogy megváltoztatja annak hatályát vagy tartalmát, lerövidíti a végrehajtás ütemezését, vagy további követelményeket vagy engedélyezési rendszereket vezet be a letelepedés, illetve a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás tekintetében, a tagállam módosítja az intézkedéstervezetről szóló eredeti értesítést és az intézkedéstervezet módosításairól értesíti a Bizottságot, ismertetve azok céljait és tartalmát.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok a már folyamatban lévő értesítési eljárás tárgyát képező intézkedéstervezethez fűzött, nemzeti vagy regionális szinten a tagállam parlamentje által elfogadott módosításokról azok elfogadása előtt nem kötelesek értesítést küldeni. Az érintett tagállam elfogadhatja az ilyen módosított intézkedéseket, és haladéktalanul, de legkésőbb elfogadásukat követően két héttel értesíti ezekről a Bizottságot.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedéstervezetekről legalább három hónappal azok elfogadása előtt kell értesíteni a Bizottságot.

(3)  Az (1) bekezdésben említett intézkedéstervezetekről legalább három hónappal azok elfogadása előtt kell értesíteni a Bizottságot.

 

A (2) bekezdésben említett módosításokról legalább egy hónappal azok elfogadása előtt kell értesíteni a Bizottságot.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az intézkedéstervezetek elfogadása előtti értesítésre vonatkozó, a (3) bekezdés szerinti kötelezettség nem alkalmazandó, amikor egy tagállamnak a közrendhez, a közbiztonsághoz, a közegészséghez vagy a környezet védelméhez kapcsolódó, komoly és előre nem látható körülmények miatt sürgős intézkedéseket kell rendkívül gyorsan elfogadnia. Az érintett tagállam értesíti a Bizottságot a sürgős intézkedésről, annak tartalmáról és a sürgős elfogadásukat kiváltó okokról. Erre indokolatlan késedelem nélkül, mindenképpen legkésőbb a sürgős intézkedések elfogadásának napján sort kell keríteni.

 

A Bizottság a sürgős intézkedésre vonatkozó értesítés kézhezvételét követően felméri, hogy a körülmények valóban indokolják-e a sürgősségi eljárás alkalmazását.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 3. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében vagy a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségek megsértése olyan lényeges eljárási hibának minősül, amelynek a magánszemélyekre gyakorolt hatásai jelentősek.

(4)  Az e cikk (1), (1a), (2), (2a), (3) és (3a) bekezdésében és a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségek megsértése olyan lényeges eljárási hibának minősül, amelynek a magánszemélyekre gyakorolt hatásai jelentősek.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szóban forgó információknak be kell azonosítaniuk a vonatkozó közérdeken alapuló kényszerítő indokot és alá kell támasztaniuk, hogy a bejelentett engedélyezési rendszer vagy követelmény az állampolgárság, illetve a lakóhely tekintetében megkülönböztetésmentes, továbbá arányos.

A szóban forgó információknak be kell azonosítaniuk a vonatkozó közérdeken alapuló kényszerítő indokot, és magyarázatot kell adniuk arra, hogy a bejelentett engedélyezési rendszer vagy követelmény miért megkülönböztetésmentes, szükséges és arányos a kitűzött cél megvalósítása tekintetében.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az említett információknak tartalmazniuk kell egy olyan értékelést, amely bizonyítja, hogy kevésbé korlátozó eszközök nem állnak rendelkezésre, valamint az értesítő tagállam által kifejtett érveket alátámasztó konkrét adatokat.

törölve

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a kereskedelmi tájékoztatásról szóló, a 2006/123/EK irányelv 24. cikkének (2) bekezdésében említett szakmai szabályok

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikk (1) és (2) bekezdésében említett tagállami értesítés kézhezvételét követően a Bizottság tájékoztatja az értesítő tagállamot a beérkezett értesítés teljességéről.

törölve

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság tájékoztatja az értesítő tagállamot a beérkezett értesítés teljességéről, egy legfeljebb három hónapos konzultációra kerül sor az értesítő tagállam, a többi tagállam és a Bizottság között.

(2)  Miután az intézkedéstervezet bejelentése megtörtént, egy legfeljebb három hónapos konzultációra kerül sor az értesítő tagállam, a többi tagállam és a Bizottság között. A konzultáció kezdő időpontja az értesítés Bizottság általi kézhezvételének napja.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésben említett konzultációs időszak kezdetétől számítva két hónap áll a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére, hogy észrevételeiket megküldjék az értesítő tagállam részére.

(3)  A Bizottság és a tagállamok a (2) bekezdésben említett konzultációs időszak kezdetétől számított két hónapon belül észrevételeket küldhetnek az értesítő tagállamnak arról, hogy a bejelentett intézkedés összeegyeztethetetlen lehet a 2006/123/EK irányelvvel, illetve egyéb megjegyzéseket is benyújthatnak.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az értesítő tagállam a Bizottság vagy a többi tagállam által benyújtott észrevételekre azok kézhezvételétől számított egy hónapon belül és a bejelentett intézkedés elfogadását megelőzően megküldi válaszát, amelyben vagy kifejti, hogy a szóban forgó észrevételeket miként fogja figyelembe venni a bejelentett intézkedésben, vagy megindokolja, hogy miért nincs mód az említett észrevételek figyelembevételére.

(4)  Az értesítő tagállam a Bizottság vagy a többi tagállam által benyújtott észrevételekre azok kézhezvételétől számított egy hónapon belül megküldi válaszát, amelyben vagy kifejti, hogy a szóban forgó észrevételeket miként fogja figyelembe venni a bejelentett intézkedésben, vagy megindokolja, hogy miért nincs mód az említett észrevételek figyelembevételére.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben sem a Bizottság, sem a többi tagállam nem nyújt be észrevételt a bejelentett intézkedéstervezettel kapcsolatban a (3) bekezdésben említett két hónapon belül, a konzultációs időszak azonnal véget ér.

(5)  Amennyiben sem a Bizottság, sem a többi tagállam nem nyújtott be észrevételt a bejelentett intézkedéssel kapcsolatban a (3) bekezdésben említett két hónapon belül, és az értesítő tagállam nem módosította az eredeti értesítést, a konzultációs időszak azonnal véget ér. Amennyiben az értesítésre a 3. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban került sor, az értesítő tagállam hozzáfoghat az intézkedéstervezet elfogadásához anélkül, hogy ez az elfogadás a szóban forgó cikk megsértése lenne.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A 3. cikk (2) bekezdésének megfelelő értesítés esetében az értesítés kézhezvételétől számított egy hónap konzultációs idő áll rendelkezésre. Ezalatt a Bizottság és a tagállamok észrevételeket nyújthatnak be a bejelentett intézkedéstervezet 2006/123/EK irányelvvel való összeegyeztethetőségéről, illetve egyéb megjegyzéseket is tehetnek.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 5. cikk (2) bekezdésében említett konzultációs időszak lejártát megelőzően a Bizottság az értesítő tagállamnak küldött riasztásban jelezheti azon aggályát, hogy a bejelentett intézkedéstervezet nem felel meg a 2006/123/EK irányelvnek, valamint egy, a 7. cikkben említett határozat elfogadására irányuló szándékát.

(1)  Az 5. cikk (2) és (5a) bekezdésében említett konzultációs időszak lejártát megelőzően a Bizottság az értesítő tagállamnak küldött riasztásban jelezheti azon, részletesen ismertetett aggályát, hogy a bejelentett intézkedéstervezet nem felel meg a 2006/123/EK irányelvnek, valamint egy, a 7. cikkben említett ajánlás vagy határozat elfogadására irányuló szándékát.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A bejelentésnek a 3. cikk (2a) bekezdése szerinti módosítása esetén a Bizottság a módosítástól számított három hónapon belül riasztást adhat ki.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ilyen riasztás kézhezvétele esetén az értesítő tagállam a konzultációs időszak lejártát követő három hónapon belül nem fogadhatja el az intézkedéstervezetet.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti riasztás kézhezvétele esetén az értesítő tagállam a konzultációs időszak lejártát követő három hónapon belül nem fogadhatja el az intézkedéstervezetet. Egy riasztás kézhezvétele nem akadályozhatja meg a tagállamot abban, hogy a három hónapos időtartam lejártát követően elfogadja az ahhoz kapcsolódó jogszabályt, rendeletet vagy közigazgatási aktust.

 

Az (1) vagy (1a) bekezdés szerinti riasztás kézhezvételét követően az értesítő tagállam egy hónapon belül indokolást nyújt be a Bizottságnak a bejelentett intézkedés 2006/123/EK irányelvvel való összeegyeztethetőségéről, vagy az említett irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében módosítja vagy hatályon kívül helyezi a szóban forgó intézkedést.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a Bizottság a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően riasztást bocsátott ki, az 5. cikk (2) bekezdésében említett konzultációs időszak lejártát követő három hónapon belül elfogadhat olyan határozatot, amely megállapítja, hogy az intézkedéstervezet összeegyeztethetetlen a 2006/123/EK irányelvvel, és felszólítja az érintett tagállamot, hogy ne fogadja el az intézkedéstervezetet, illetve ha a 3. cikk (3) bekezdésének vagy a 6. cikk (2) bekezdésének megsértésével a szóban forgó intézkedés már elfogadásra került, akkor arra, hogy helyezze hatályon kívül.

Amennyiben a Bizottság a 6. cikk (1) és (1a) bekezdésének megfelelően riasztást bocsátott ki a 4. cikk b) pontjának hatálya alá eső követelmények tekintetében, és amennyiben továbbra is súlyos fenntartásai vannak a 3. cikk (1), (2), (2a) és (3a) bekezdése szerint bejelentett intézkedéssel kapcsolatban, az ilyen riasztást követő három hónapon belül elfogadhat olyan határozatot, melyben felkéri az érintett tagállamot, hogy ne fogadja el a bejelentett intézkedéstervezetet, vagy helyezze azt hatályon kívül.

 

Amennyiben a Bizottság a 6. cikk (1) és (1a) bekezdésének megfelelően riasztást bocsátott ki a 4. cikk a), c), d) és e) pontjának hatálya alá eső engedélyezési rendszerek és követelmények tekintetében, és amennyiben továbbra is súlyos fenntartásai vannak a 3. cikk (1), (2), (2a) és (3a) bekezdése szerint bejelentett intézkedéssel kapcsolatban, az ilyen riasztást követő három hónapon belül elfogadhat olyan ajánlást, melyben felkéri az érintett tagállamot, hogy ne fogadja el a bejelentett intézkedéstervezetet, vagy helyezze azt hatályon kívül.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság egy erre a célra létrehozott nyilvános honlapon közzéteszi a 3. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti tagállami értesítéseket és a kapcsolódó elfogadott intézkedéseket.

A Bizottság egy erre a célra létrehozott nyilvános honlapon közzéteszi a 3. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami értesítéseket és az eredeti értesítésekhez fűzött, a 3. cikk (2) és (2a) bekezdése szerinti módosításokat, a 3. cikk (3a) bekezdése szerint elfogadott sürgős intézkedéseket, a kapcsolódó, 3. cikk (7) bekezdése szerint elfogadott intézkedéseket, valamint a 7. cikk szerint elfogadott ajánlásokat vagy határozatokat.

 

A Bizottság lehetőséget biztosít az érdekelt felek számára, hogy elektronikus úton visszajelzést adjanak a közzétett értesítésekről, illetve hogy riaszthassák a Bizottságot azokról az intézkezdéstervezetekről vagy elfogadott intézkedésekről, amelyekről nem érkezett be az ezen irányelvnek megfelelő értesítés. Az érdekelt felektől származó ilyen visszajelzés vagy riasztás kézhezvételét követően a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamot.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam kijelöl egy, az ezen irányelvvel létrehozott értesítési eljárás működéséért nemzeti szinten felelős illetékes hatóságot.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, hogy nemzeti szinten melyik hatóság felelős az ezen irányelvvel létrehozott értesítési eljárás működéséért. A hatóság kijelölése nem sértheti a hatóságok feladatainak és hatásköreinek az egyes nemzeti rendszereken belüli megosztását.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság [36 months after the date for transposition of this Directive]-ig, majd azt követően legkésőbb ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak ezen irányelv alkalmazásáról.

(1)  A Bizottság [36 months after the date for transposition of this Directive]-ig, majd azt követően legkésőbb ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak ezen irányelv alkalmazásáról, értékelve benne az irányelvvel létrehozott értesítési eljárás alkalmazásának megkerülését célzó esetleges helytelen gyakorlatot.

(1)

  OJ C 288, 31.8.2017, p. 43.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A Bizottság 2017. január 10-én benyújtotta a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatát, amelyben meghatározta a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárást. Ez a javaslat része a Bizottság arra irányuló fellépéseinek, hogy a szolgáltatások egységes piacának működését javítsa. Az eljárási szempontokra összpontosít a 2006/123/EK irányelvben („szolgáltatásokról szóló irányelv”) szereplő értesítési kötelezettség végrehajtásának és érvényesítésének javítása céljából.

A javaslat háttere

A szolgáltatásokról szóló irányelvben előírt, a szolgáltatókra vonatkozó követelményekkel kapcsolatos jelenlegi értesítési eljárás nem járult hozzá megfelelően az irányelv helyes és maradéktalan végrehajtásához, mivel azt nem hajtották végre. Ez pedig mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára költségekkel jár a szolgáltatások szétaprózott egységes piacán, továbbá jelentős adminisztrációs költségeket okoz a nemzeti közigazgatások és a Bizottság számára, amikor kötelezettségszegésre kerül sor (a kötelezettségszegési ügyek 40%-a a szolgáltatásokról szóló irányelvnek nem megfelelő, újonnan elfogadott nemzeti szabályozásoknak köszönhető).

A javaslatot hatásvizsgálat támasztja alá, melynek révén a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a meglévő értesítési eljárás nem éri el célját, ezért uniós szintű fellépésre van szükség az azonosított hiányosságok orvoslása céljából, hogy az értesítési eljárás valóban hatékony és eredményes eszközzé váljon a meglévő szolgáltatásokról szóló irányelv jobb alkalmazása érdekében.

Ezen irányelv célja annak biztosítása, hogy a szolgáltatásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó, engedélyezési rendszereket és bizonyos követelményeket bevezető nemzeti szabályozások megfeleljenek a szolgáltatásokról szóló irányelvnek, amelynek célja a jogsértések megelőzése.

Ennélfogva e javaslat céljai a következők: az értesítési eljárás hatékonyságának javítása, a benyújtott értesítések minőségének és tartalmának javítása, további olyan követelmények lefedése, amelyek a szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásának tanúsága szerint jelentős akadályokat képezhetnek a szolgáltatások belső piacán, valamint az értesítési kötelezettség elmulasztása jogkövetkezményeinek tisztázása. A végeredmény a jelenlegi szolgáltatási irányelv jobb végrehajtása és érvényesítése lenne.

Általános megjegyzések

Az előadó a szolgáltatási csomag részeként üdvözli a javaslatot. A javaslat erősíti az értesítési kötelezettség eljárási lépéseit, egyértelműbbé teszi az eljárásokat és nagyobb átláthatóságra tör a szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtásának javítása céljából.

1. Értesítési kötelezettség

Mivel a javaslat a szolgáltatásokról szóló irányelvben meghatározott értesítési kötelezettségre épít, konkrétan kötelezi a tagállamokat arra, hogy bejelentsék az intézkedéstervezeteket, többek közt az eljárásuk során a nemzeti parlamentek által módosítottakat, kísérő információkkal együtt. Az értesítési kötelezettség elmulasztásának következményeit is konkretizálja. Az értesítési eljárás hatékonnyá és eredményessé tétele érdekében szigorú időhatárokat szab meg. Az előadó szükségesnek látja a tagállamok jogalkotási hatáskörének – és különösen nemzeti parlamentjeik eljárásainak – biztosítását, ezért javasol módosításokat e tekintetben.

Az értesítési eljárás ezenkívül – ha abszolút értelemben alkalmazzák – további, az elérni kívánt céllal nem arányos adminisztratív terhet jelentene, különösen az önkormányzati és helyi hatóságok számára. Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen hatóságok értesítési kötelezettségei arányosak legyenek, az előadó véleménye szerint a korábban már a Bizottság tudomására hozott és az érintett tagállam által nemzeti szinten már elfogadott engedélyezési rendszerek vagy követelmények végrehajtására irányuló intézkedéstervezetek tekintetében nem szükséges bejelentést tenni.

2. Nemzeti parlamentek

A javasolt irányelv továbbá három hónapos konzultációs időszakot ír elő a bejelentő tagállam, a többi tagállam és a Bizottság között, ami lehetővé teszi a bejelentett intézkedésekkel kapcsolatos észrevételek benyújtását. Amennyiben a Bizottság aggodalmának ad hangot („riasztás”) a bejelentett intézkedéstervezet szolgáltatásokról szóló irányelvnek való megfelelőségét illetően, a bejelentő tagállam nem fogadhatná el a szóban forgó intézkedést az említett konzultációs időszakot követő három hónapig. A Bizottság ebben az esetben kiadhatná határozatát és kidolgozott módszerek vannak többek közt a parlamenti módosításokra vonatkozóan. Az előadó úgy véli, hogy míg a szolgáltatásokról szóló irányelvben fenn kell tartani a Bizottság határozatok elfogadására irányuló hatáskörét, a nemzeti parlamentek sem zárhatók ki a szóban forgó intézkedések elfogadásából. A Bizottság javaslatának ezen új elemét el kell tehát hagyni és csak utólagos fellépésekről kell gondoskodni.

Következtetések

Az előadó úgy véli, hogy ez a javaslat a szolgáltatásokról szóló irányelvben bevezetett értesítési kötelezettségnek való jobb megfeleléshez vezet, növeli az átláthatóságot és erősíti a tagállamok és a Bizottság közti párbeszédet, ezáltal javítja a szóban forgó irányelv végrehajtását.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy az értesítésekkel kapcsolatban a Bizottság általi megerősített megközelítés bizonyos esetekben interferenciát okozhat a nemzeti törvénykezési hatáskörrel és adminisztratív terhet ró a nemzeti közigazgatásokra, különösen a helyi és önkormányzati hatóságokra. E tekintetben az előadó szükségét látja néhány módosításnak a kifejtett aggodalmakat orvosló, jobb értesítési eljárás biztosítása érdekében.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtása az engedélyezési rendszerekre vonatkozó értesítési eljárás és a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról

Hivatkozások

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.1.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Az elfogadás dátuma

4.12.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Benyújtás dátuma

8.12.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat