PRANEŠIMAS     ***I
PDF 805kWORD 90k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Sergio Gutiérrez Prieto

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0821),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0011/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Vokietijos Bundestago bei Bundesrato ir Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos bei Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-0396/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  patobulinus Direktyvoje 2006/123/EB nustatytą esamą pranešimo procedūrą, pagal kurią pranešama apie nacionalinę leidimų išdavimo tvarką ir tam tikrus reikalavimus dėl savarankiškai dirbančių asmenų galimybės pradėti veiklą ir ją vykdyti, turėtų būti veiksmingiau užtikrinamas toje direktyvoje nustatytų taisyklių, reglamentuojančių paslaugų vidaus rinką, įgyvendinimas. Turėtų būti paprasčiau neleisti priimti nacionalinių nuostatų, kuriomis nustatomi reikalavimai ir leidimų išdavimo tvarka, prieštaraujantys Direktyvai 2006/123/EB. Ši direktyva nedaro poveikio Sutartyse numatytiems Komisijos įgaliojimams ir valstybių narių pareigai laikytis Sąjungos teisės nuostatų;

(6)  patobulinus Direktyvoje 2006/123/EB nustatytą esamą pranešimo procedūrą, pagal kurią pranešama apie nacionalinę leidimų išdavimo tvarką ir tam tikrus reikalavimus dėl savarankiškai dirbančių asmenų galimybės pradėti veiklą ir ją vykdyti, turėtų būti veiksmingiau užtikrinamas toje direktyvoje nustatytų taisyklių, reglamentuojančių paslaugų vidaus rinką, įgyvendinimas. Siekiant neleisti priimti nacionalinių nuostatų, kuriomis nustatomi reikalavimai ir leidimų išdavimo tvarka, prieštaraujantys Direktyvai 2006/123/EB, ir kurios nulemtų bendrosios rinkos susiskaidymą, taip pat siekiant kuo labiau sumažinti naujų pažeidimo atvejų skaičių, turėtų būti sudarytos sąlygos Komisijos ir valstybių narių dialogui. Ši direktyva nedaro poveikio Komisijai ir Teisingumo Teismui pagal Sutartis suteiktiems įgaliojimams ir su tuo susijusioms valstybių narių teisėms ir pareigoms;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  šioje direktyvoje nustatyta pareiga pranešti turėtų būti taikoma valstybių narių reglamentavimo priemonėms, pvz., bendro pobūdžio įstatymams ir kitiems teisės aktams arba bet kurioms kitoms privalomoms bendro pobūdžio taisyklėms, įskaitant profesinių organizacijų priimtas taisykles, kolektyviai reglamentuojančias galimybę pradėti su paslaugomis susijusią veiklą ir ją vykdyti. Visgi pareiga pranešti neturėtų būti taikoma nacionalinių valdžios institucijų priimtiems individualiems sprendimams;

(7)  šioje direktyvoje nustatyta pareiga pranešti turėtų būti taikoma valstybių narių reglamentavimo priemonėms, pvz., bendro pobūdžio įstatymams ir kitiems teisės aktams arba bet kurioms kitoms privalomoms bendro pobūdžio taisyklėms, įskaitant profesinių organizacijų ar asociacijų priimtas taisykles, kolektyviai reglamentuojančias galimybę pradėti su paslaugomis susijusią veiklą ir ją vykdyti;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  šia direktyva nustatyta pareiga pranešti neturėtų būti taikoma sprendimams dėl individualaus paslaugų teikėjo ar taisyklių, nustatytų kolektyvinėse sutartyse, dėl kurių susidera socialiniai partneriai ir kurios nelaikomos reikalavimais, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, projekto. Be to, ji neturėtų būti taikoma priemonėms, kuriomis panaikinama leidimų išdavimo tvarka arba reikalavimai, arba priemonėms, kuriomis įgyvendinami privalomi Sąjungos aktai, kai tokiuose aktuose yra tikslių įgyvendintinų nuostatų ir kai nėra galimybės, kad valstybės narės tuos aktus perkels į nacionalinę teisę ir įgyvendins skirtingai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  kad valstybėms narėms būtų lengviau laikytis šioje direktyvoje nustatytos pareigos pranešti, Komisija turėtų pateikti gaires dėl pranešimo procedūros praktinių aspektų, visų pirma savivaldybių ir vietos valdžios institucijoms. Siekiant užtikrinti, kad tokių institucijų pareiga pranešti būtų proporcinga, neturėtų būti pranešama apie leidimų išdavimo tvarką ar reikalavimus įgyvendinančių priemonių projektus, apie kuriuos jau yra pranešta Komisijai ir kuriuos nacionaliniu lygmeniu yra priėmusi atitinkama valstybė narė, ir kurie nekeičia tos leidimų išdavimo tvarkos ar reikalavimų turinio;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  priemonių projektų, dėl kurių jau pradėta pranešimo procedūra, pakeitimams ir korekcijoms, kuriuos valstybių narių parlamentai pateikia nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu pagal savo parlamentinę procedūrą, neturėtų būti taikoma ex ante pareiga pranešti. Vis dėlto atitinkamos valstybės narės turėtų nedelsdamos pranešti apie tokius pakeitimus Komisijai, vėliausiai praėjus dviem savaitėms nuo jų priėmimo;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  valstybių narių pareiga pranešti apie priemonių projektus, kuriais nustatoma šios direktyvos 4 straipsnyje nurodyta leidimų išdavimo tvarka arba reikalavimai, bent prieš tris mėnesius iki jų priėmimo nustatyta siekiant užtikrinti, kad patvirtintinos priemonės atitiktų Direktyvą 2006/123/EB. Kad pranešimo procedūra būtų veiksminga, konsultacijos dėl praneštų priemonių turėtų vykti likus pakankamai laiko iki jų priėmimo. Taigi, tikslinga skatinti gerą Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą ir skaidrumą ir tolesnę Komisijos ir nacionalinių institucijų komunikaciją dėl naujos ar pakeistos leidimų išdavimo tvarkos ir tam tikrų reikalavimų, numatytų Direktyvoje 2006/123/EB, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalimi. Siekiant užtikrinti šios procedūros veiksmingumą, pareigos pranešti arba nepriimti praneštos priemonės nesilaikymas, taip pat ir laikotarpiu po perspėjimo gavimo, turėtų būti laikomas esminiu rimtu procedūriniu pažeidimu, atsižvelgiant į jo pasekmes atskiriems asmenims;

(8)  valstybių narių pareiga pranešti apie priemonių projektus, kuriais nustatoma šios direktyvos 4 straipsnyje nurodyta leidimų išdavimo tvarka arba reikalavimai, iki jų priėmimo nustatyta siekiant užtikrinti, kad patvirtintinos priemonės atitiktų Direktyvą 2006/123/EB. Kad pranešimo procedūra būtų veiksminga, konsultacijos dėl praneštų priemonių turėtų vykti likus pakankamai laiko iki jų priėmimo. Taigi, tikslinga skatinti gerą Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimą ir skaidrumą ir tolesnę Komisijos ir nacionalinių institucijų komunikaciją dėl naujos ar pakeistos leidimų išdavimo tvarkos ir tam tikrų reikalavimų, numatytų Direktyvoje 2006/123/EB, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalimi. Siekiant užtikrinti šios procedūros veiksmingumą, pareigos pranešti nesilaikymas ar nepranešimas apie priemonę iki šioje direktyvoje nustatytų terminų turėtų būti laikomas esminiu rimtu procedūriniu pažeidimu, atsižvelgiant į jo pasekmes atskiriems asmenims;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kai priemonės projektas, dėl kurio pradėta šioje direktyvoje nustatyta pranešimo procedūra, keičiama iš esmės, pranešančioji valstybė narė, vadovaudamasi skaidrumo ir bendradarbiavimo principais, turėtų apie tokius pakeitimus laiku informuoti Komisiją, kitas valstybes nares ir suinteresuotąsias šalis. Apie tik administracinio pobūdžio pakeitimus pranešti nereikia;

(9)  kai priemonės projektas, dėl kurio pradėta šioje direktyvoje nustatyta pranešimo procedūra, keičiamas iš esmės, pranešančioji valstybė narė, vadovaudamasi skaidrumo ir bendradarbiavimo principais, turėtų apie tokius pakeitimus laiku informuoti Komisiją, kitas valstybes nares ir suinteresuotąsias šalis ir sudaryti galimybę pateikti grįžtamąją informaciją apie šiuos pakeitimus. Bet kuriuo atveju, dėl pranešimo apie esminius pakeitimus neturėtų būti reikšmingai keičiami konsultavimuisi nustatyti terminai. Tokiais atvejais pranešančioji valstybė narė apie tuos pakeitimus praneša likus bent mėnesiui iki jų priėmimo. Apie tik administracinio pobūdžio pakeitimus pranešti nereikia;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  pranešančiosios valstybės narės pateiktina informacija turėtų būti pakankama, kad būtų galima įvertinti atitiktį Direktyvai 2006/123/EB, o ypač tai, ar pranešta leidimų išdavimo sistema arba reikalavimas yra proporcingas. Todėl, vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktika, tokioje informacijoje turėtų būti paaiškintas siekiamas viešojo intereso tikslas, išdėstyta, kodėl pranešta leidimų išdavimo tvarka arba reikalavimai yra būtini ir pateisinami šiam tikslui pasiekti, ir paaiškinta, kaip pasireiškia jų proporcingumas; todėl joje turėtų būti paaiškinta, kodėl jie yra tinkami, kodėl juose nenumatoma nieko, kas nėra būtina, kodėl nėra kitų alternatyvų ir mažesnio ribojamojo poveikio priemonių. Kartu su priežastimis, kurias atitinkama valstybė narė gali nurodyti kaip pagrindą, turėtų būti pateikti tinkami įrodymai ir praneštos priemonės proporcingumo analizė;

(10)  pranešančiosios valstybės narės pateiktina informacija turėtų būti pakankama, kad būtų galima įvertinti atitiktį Direktyvai 2006/123/EB, o ypač tai, ar pranešta leidimų išdavimo sistema arba reikalavimas yra proporcingas. Todėl, vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktika, tokioje informacijoje turėtų būti paaiškintas siekiamas viešojo intereso tikslas, paaiškinant, kodėl pranešta leidimų išdavimo tvarka arba reikalavimai yra būtini ir pateisinami šiam tikslui pasiekti ir kodėl jie yra proporcingi norint pasiekti tą tikslą. Todėl praneštoje leidimų išdavimo sistemoje ar reikalavimuose turėtų būti pakankamai paaiškinta, kodėl jie yra tinkami, kodėl juose nenumatoma nieko, kas nėra būtina, kodėl nėra kitų alternatyvų ir mažesnio ribojamojo poveikio priemonių;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  nukrypstant nuo įprastos pranešimo procedūros, valstybės narės turėtų turėti galimybę išimtiniais atvejais veikti greitai, kai kyla skubių klausimų dėl rimtų ir nenumatytų aplinkybių, susijusių su viešąja tvarka, viešuoju saugumu, visuomenės sveikata ar aplinkos apsauga. Šia išimtimi neturėtų būti naudojamasi siekiant nevykdyti šioje direktyvoje nustatytos pranešimo procedūros. Todėl valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie visas tokias priimtas priemones ir jų turinį bei skubos priežastis, kurios paskatino jas priimti, nedelsdamos ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip tą dieną, kai tos skubios priemonės buvo priimtos;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Direktyvoje 2006/123/EB nustatyta pareiga pranešti, įpareigojanti valstybes nares pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie reikalavimus, numatytus Direktyvos 2006/123/EB 15 straipsnio 2 dalyje, 16 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje ir 16 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje. Taikant tą direktyvą paaiškėjo, kad leidimų išdavimo tvarka ir reikalavimai, susiję su leidimų išdavimo tvarka, profesinės atsakomybės draudimu, garantijomis, arba panašios priemonės yra dažnai taikomi, ir jie gali būti didelėmis kliūtimis bendrajai paslaugų rinkai. Todėl apie juos taip pat turėtų būti privaloma pranešti, kad būtų lengviau pasiekti valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų projektų atitiktį Direktyvai 2006/123/EB. Apie Direktyvos 2006/123/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus privaloma pranešti tokiu mastu, kokiu jiems taikoma 16 straipsnio 3 dalis;

(12)  Direktyvoje 2006/123/EB nustatyta pareiga pranešti, įpareigojanti valstybes nares pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie reikalavimus, numatytus Direktyvos 2006/123/EB 15 straipsnio 2 dalyje, 16 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje ir 16 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje. Taikant tą direktyvą paaiškėjo, kad leidimų išdavimo tvarka ir reikalavimai, susiję su leidimų išdavimo tvarka, profesinės atsakomybės draudimu, profesinėmis taisyklėmis komercinės informacijos srityje, garantijomis, arba panašios priemonės yra dažnai taikomi, ir jie gali būti didelėmis kliūtimis bendrajai paslaugų rinkai. Todėl apie juos taip pat turėtų būti privaloma pranešti, kad būtų lengviau pasiekti valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų projektų atitiktį Direktyvai 2006/123/EB. Apie Direktyvos 2006/123/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus privaloma pranešti tokiu mastu, kokiu jiems taikoma 16 straipsnio 3 dalis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  dabartinėje direktyvoje nustatytas trijų mėnesių konsultacijų laikotarpis, kad būtų galima įvertinti priemonės projektą ir užmegzti veiksmingą dialogą su pranešančiąja valstybe nare. Kad konsultacinis darbas vyktų sklandžiai / būtų vykdomas praktiškai, o valstybės narės, Komisija ir suinteresuotosios šalys turėtų galimybę tinkamai pateikti pastabas, apie priemonių projektus valstybės narės turėtų pranešti bent prieš tris mėnesius iki jų priėmimo. Laikydamosi Sąjungos teisės aktų, pranešančiosios valstybės narės turėtų atsižvelgti į pateiktas pastabas dėl praneštos priemonės projekto;

(13)  dabartinėje direktyvoje nustatytas trijų mėnesių konsultacijų laikotarpis, kad būtų galima įvertinti priemonės projektą ir užmegzti veiksmingą dialogą su pranešančiąja valstybe nare. Kad konsultacinis darbas praktikoje vyktų sklandžiai, o valstybės narės ir Komisija turėtų galimybę tinkamai pateikti savo komentarus ar pastabas, apie priemonių projektus valstybės narės turėtų pranešti bent prieš tris mėnesius iki jų priėmimo. Kadangi pastabos susijusios su praneštos priemonės atitiktimi Direktyvos 2006/123/EB nuostatoms, valstybės narės, Komisija ir suinteresuotosios šalys taip pat gali keistis bendresnėmis pastabomis kad, be kita ko, keistųsi geriausios praktikos pavyzdžiais ir stiprintų bendradarbiavimą bei informacijos mainus apskritai. Kai pranešimas susijęs tik su jau praneštos priemonės, dėl kurios konsultuojamasi, pakeitimais, tokiam pranešimui apie pakeitimus turėtų būti taikomas trumpesnis vieno mėnesio trukmės konsultacijų laikotarpis. Laikydamosi Sąjungos teisės aktų, pranešančiosios valstybės narės turėtų atsižvelgti į pateiktas pastabas dėl praneštos priemonės projekto ar pakeitimų. Jei pranešančioji valstybė narė nusprendžia nepriimti praneštos priemonės projekto, ji taip pat turėtų turėti galimybę bet kuriuo metu atsiimti savo pranešimą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  jei po konsultacijų Komisija vis dar turi abejonių, ar praneštas priemonės projektas atitinka Direktyvą 2006/123/EB, ji gali dėl to perspėti pranešančiąją valstybę narę ir suteikti jai galimybę suderinti priemonės projektą su ES teise. Tokiame perspėjime turėtų būti paaiškinti Komisijos nustatyti teisiniai klausimai. Tokio perspėjimo gavimas reiškia, kad atitinkama valstybė narė tris mėnesius negali priimti susijusios praneštos priemonės;

(14)  jei po konsultacijų Komisija vis dar turi abejonių, ar praneštas priemonės projektas atitinka Direktyvą 2006/123/EB, ji gali dėl to perspėti pranešančiąją valstybę narę ir suteikti jai galimybę pateikti daugiau paaiškinimų ar suderinti priemonės projektą su Sąjungos teise. Tokiame perspėjime turėtų būti išsamiai paaiškinti Komisijos ar kitų valstybių narių nustatyti teisiniai klausimai. Tokio perspėjimo gavimas reiškia, kad atitinkama valstybė narė tris mėnesius negali priimti susijusio pranešto priemonės projekto;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  neįvykdžius pareigos pranešti apie priemonių projektus bent prieš tris mėnesius iki jų priėmimo ir (arba) nepriimti praneštos priemonės šiuo laikotarpiu, o, jei reikia, tris mėnesius po perspėjimo gavimo, tai turėtų būti laikoma esminiu rimtu procedūriniu pažeidimu, atsižvelgiant į jo pasekmes atskiriems asmenims;

(15)  pareigos pranešti apie priemonių projektus ar jau praneštų priemonių projektų pakeitimus arba priemones, kurios buvo priimtos laikantis šios direktyvos, neįvykdymas per nustatytą laikotarpį turėtų būti laikomas esminiu rimtu procedūriniu pažeidimu, atsižvelgiant į jo pasekmes atskiriems asmenims;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekdama užtikrinti, kad pranešimo procedūra būtų veiksminga, nuosekli ir gerai veiktų, Komisija turėtų išlaikyti įgaliojimą priimti sprendimus, kuriais reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė nepriimtų praneštų priemonių arba, jeigu jos jau yra priimtos, jas panaikintų, jei jos pažeidžia Direktyvą 2006/123/EB;

(16)  siekdama užtikrinti, kad pranešimo procedūra būtų veiksminga, nuosekli ir gerai veiktų leidimų išdavimo tvarkos ir reikalavimų, kuriems taikomi 4 straipsnio a, c, d ir e punktai, atžvilgiu, Komisija turėtų turėti galimybę priimti rekomendacijas, kuriose atitinkamų valstybių narių būtų prašoma priimti atitinkamas praneštas priemones, jų nepriimti ar, jeigu jos jau yra priimtos, panaikinti jas, siekiant išspręsti rimtas problemas, susijusias su tokių priemonių atitiktimi Direktyvai 2006/123/EB. Reikalavimų, kuriems taikomas 4 straipsnio b punktas, klausimu Komisija turėtų išlaikyti įgaliojimą priimti sprendimus, kuriais prašoma, kad atitinkama valstybė narė nepriimtų praneštų priemonių arba, jeigu jos jau yra priimtos, jas panaikintų, jei jos pažeidžia Direktyvą 2006/123/EB. Pagal SESV 263 straipsnį Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso tikrinti tam tikrų Komisijos priimtų aktų teisėtumą, įskaitant valstybių narių pateiktus ieškinius. Pagal SESV 258 straipsnį tuo atveju, jeigu, suteikusi valstybei narei galimybę pateikti pastabas, Komisija pateikia pagrįstą nuomonę, kurioje pareiškiama, kad valstybė narė neįvykdė pagal Sutartis nustatytos pareigos, ir jeigu valstybė narė neatsižvelgia į tą pagrįstą nuomonę, Komisija gali perduoti šį reikalą svarstyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  suinteresuotosioms trečiosioms šalims turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su valstybių narių atsiųstais pranešimais, kad jos būtų informuotos apie planuojamą leidimų išdavimo tvarką arba tam tikrus reikalavimus, susijusius su paslaugomis tose rinkose, kuriose jos faktiškai veikia ar gali veikti, ir kad joms būtų suteikta galimybė dėl jų pateikti pastabas;

(17)  siekiant skatinti skaidrumą tarp valstybių narių ir suinteresuotųjų trečiųjų šalių, suinteresuotosioms trečiosioms šalims turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su valstybių narių atsiųstais pranešimais, kad jos būtų informuotos apie planuojamą arba nustatytą leidimų išdavimo tvarką arba tam tikrus reikalavimus, susijusius su paslaugomis tose rinkose, kuriose jos faktiškai veikia ar gali veikti, ir kad joms būtų suteikta galimybė dėl jų pateikti grįžtamąją informaciją. Komisija turėtų sudaryti galimybę per konsultacijų laikotarpį pateikti pastabas dėl valstybių narių pateiktų pranešimų ir, jei mano, kad tai reikalinga, pateikti atitinkamai valstybei narei svarbią grįžtamąją informaciją. Komisija turėtų siųsti trečiųjų šalių grįžtamąją informaciją atitinkamai valstybei narei tik tuo atveju, jeigu ji mano, kad grįžtamoji informacija yra esminė ir labai padėtų valstybei narei įvertinti aptariamą priemonę;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  priėmimas“– valstybės narės sprendimas, kuriuo pagal taikomą procedūrą bendro pobūdžio įstatymas ar kitas teisės aktas tampa galutinis.

b)  priėmimas valstybės narės sprendimas, kuriuo pagal taikomą procedūrą priemonės projektas tampa galutinis.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokios priemonės projektą, kuriuo nustatomi nauji reikalavimai arba leidimų išdavimo tvarka, nurodyta 4 straipsnyje, arba tokie esami reikalavimai ar leidimų išdavimo tvarka yra pakeičiama.

1.  Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokios priemonės projektą, kuriuo nustatomi nauji reikalavimai arba leidimų išdavimo tvarka, nurodyta 4 straipsnyje, arba tokie esami reikalavimai ar leidimų išdavimo tvarka yra pakeičiami iš esmės.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės neprivalo pranešti Komisijai apie:

 

a)  priemonių projektus, kuriais tik panaikinama leidimų išdavimo tvarka arba reikalavimai;

 

b)  priemonių projektus, kuriais įgyvendinama leidimų išdavimo tvarka arba reikalavimai, apie kuriuos jau pranešta Komisijai ir kuriuos nacionaliniu lygmeniu priėmė atitinkama valstybė narė, ir kuriais nekeičiama jau priimtos leidimų išdavimo tvarkos ar reikalavimų aprėptis ir turinys arba labiau neribojamas įsisteigimas ar tarpvalstybinis paslaugų teikimas;

 

c)  pareiga pranešti netaikoma priemonių projektams, kuriais valstybės narės laikosi privalomų Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojami konkretūs galimybės pradėti su paslaugomis susijusią veiklą ar ją vykdyti reikalavimai, tokiu mastu, kokiu šie reikalavimai yra aiškiai numatyti ir pagal atitinkamus Sąjungos aktus reikalaujama, kad priemonės būtų perkeltos į nacionalinę teisę vienodai.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai valstybė narė pakeičia praneštą priemonės projektą taip, kad gerokai išplečiama jo aprėptis arba turinys arba sutrumpinamas iš pradžių numatytas įgyvendinimo tvarkaraštis, arba įtraukiami nauji reikalavimai arba leidimų išdavimo tvarka, arba tie reikalavimai arba leidimų išdavimo tvarka labiau apriboja įsisteigimą arba tarpvalstybinį paslaugų teikimą, ji turi iš naujo pranešti apie pakeistą priemonės projektą, apie kurį buvo pranešta anksčiau pagal 1 dalį, ir paaiškinti, koks yra pakeitimų tikslas ir turinys. Tokiu atveju laikoma, kad ankstesnis pranešimas buvo atsiimtas.

2.  Kai valstybė narė iš esmės pakeičia priemonės projektą, dėl kurio pradėta pranešimo procedūra, pakeisdama jo aprėptį arba turinį, sutrumpindama įgyvendinimo tvarkaraštį arba įtraukdama reikalavimus arba leidimų išdavimo tvarką, taikomą įsisteigimui arba tarpvalstybiniam paslaugų teikimui, valstybė narė pakeičia pradinį pranešimą apie priemonės projektą ir praneša Komisijai apie priemonės projekto pakeitimus, ir paaiškina, koks yra tikslas ir turinys.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės nėra įpareigotos pranešti apie valstybės narės parlamento nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu padarytus priemonės projekto, dėl kurio jau pradėta pranešimo procedūra, pakeitimus prieš juos priimant. Atitinkama valstybė narė gali priimti tokias priemones su pakeitimais ir nedelsdama – vėliausiai praėjus dviem savaitėms nuo jų priėmimo – praneša apie juos Komisijai.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Apie 1 ir 2 dalyje nurodytus priemonių projektus Komisijai pranešama bent prieš tris mėnesius iki jų priėmimo.

3.  Apie 1 dalyje nurodytus priemonių projektus Komisijai pranešama bent prieš tris mėnesius iki jų priėmimo.

 

Apie 2 dalyje nurodytus pakeitimus Komisijai pranešama bent prieš vieną mėnesį iki jų priėmimo.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pareiga pranešti apie priemonės projektą pagal 3 straipsnį netaikoma, kai valstybė narė dėl svarbių ir nenumatytų aplinkybių, susijusių su viešąja tvarka, viešuoju saugumu, visuomenės sveikata ar aplinkos apsauga, turi labai greitai priimti apsaugos priemonę. Atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie apsaugos priemonę, jos turinį ir skubos priežastis, paskatinusias ją priimti. Ji tai atlieka nepagrįstai nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip tą dieną, kai priimama apsaugos priemonė.

 

Gavusi pranešimą apie apsaugos priemonę, Komisija įvertina, ar aplinkybės, dėl kurių taikoma skubos tvarka, yra pateisinamos.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse arba 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų pareigų nesilaikymas reiškia esminį rimtą procedūrinį pažeidimą, atsižvelgiant į jo pasekmes atskiriems asmenims.

4.  Šio straipsnio 1, 1a, 2, 2a, 3 ir 3a dalyse ir 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų pareigų nesilaikymas reiškia esminį rimtą procedūrinį pažeidimą, atsižvelgiant į jo pasekmes atskiriems asmenims.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje informacijoje įvardijamos svarbios siekiamo viešojo intereso priežastys ir pateikiamos priežastys, kodėl pranešta leidimų išdavimo tvarka arba reikalavimu nediskriminuojama dėl pilietybės arba gyvenamosios vietos ir kodėl jie yra pagrįsti.

Šioje informacijoje įvardijamos svarbios siekiamo viešojo intereso priežastys ir paaiškinama, kodėl pranešta leidimų išdavimo tvarka arba reikalavimas yra nediskriminaciniai, būtini ir pagrįsti norint užtikrinti, kad siekiamas tikslas būtų pasiektas.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Į šią informaciją įtraukiamas vertinimas, įrodantis, kad nesama mažesnio ribojamojo poveikio priemonių, ir konkretūs įrodymai, kuriais pagrindžiami pranešančiosios valstybės narės argumentai.

Išbraukta.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  profesines taisykles dėl komercinės informacijos, nurodytas Direktyvos 2006/123/EB 24 straipsnio 2 dalyje;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija, iš valstybės narės gavusi 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą pranešimą, informuoja pranešančiąją valstybę narę, ar gautas pranešimas yra išsamus.

Išbraukta.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nuo tos dienos, kurią Komisija informuoja pranešančiąją valstybę narę, kad gautas pranešimas yra išsamus, surengiamos ne ilgesnės kaip trijų mėnesių konsultacijos su pranešančiąja valstybe nare, kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija.

2.  Pranešus apie priemonės projektą, surengiamos ne ilgesnės kaip trijų mėnesių konsultacijos su pranešančiąja valstybe nare, kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija. Konsultacijos pradedamos tą dieną, kai Komisija gauna pranešimą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

Article 5 – paragraph 3

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija ir valstybės narės gali per du mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto konsultacijų laikotarpio pradžios teikti pastabas pranešančiajai valstybei narei.

3.  Komisija ir valstybės narės gali per du mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto konsultacijų laikotarpio pradžios teikti pranešančiajai valstybei narei pastabas, kad pranešta priemonė gali neatitikti Direktyvos 2006/123/EB, ar kitas pastabas.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pranešančioji valstybė narė atsako į Komisijos ar kitų valstybių pateiktas pastabas per vieną mėnesį nuo jų gavimo ir prieš priimdama praneštą priemonę, ir paaiškina, kaip į šias pastabas bus atsižvelgta praneštoje priemonėje, arba nurodo priežastis, kodėl į šias pastabas negali būti atsižvelgta.

4.  Pranešančioji valstybė narė atsako į Komisijos ar kitų valstybių narių pateiktas pastabas per vieną mėnesį nuo jų gavimo dienos ir paaiškina, kaip į šias pastabas bus atsižvelgta praneštoje priemonėje, arba nurodo priežastis, kodėl į šias pastabas negali būti atsižvelgta.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu per 3 dalyje nurodytą dviejų mėnesių laikotarpį nei Komisija, nei valstybės narės nepateikia pastabų dėl pranešto priemonės projekto, konsultacijų laikotarpis nedelsiant užbaigiamas.

5.  Jeigu per 3 dalyje nurodytą dviejų mėnesių laikotarpį nei Komisija, nei valstybės narės nepateikia pastabų dėl pranešto priemonės projekto ir pranešančioji valstybė narė nepadaro jokių pradinio pranešimo pakeitimų, konsultacijų laikotarpis nedelsiant užbaigiamas. Jeigu pranešimas buvo pateiktas pagal 3 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, tada pranešančioji valstybė narė gali priimti priemonės projektą ir tai nėra minėto straipsnio pažeidimas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį teikiamam pranešimui taikomas vieno mėnesio trukmės konsultavimosi laikotarpis, skaičiuojamas nuo jo gavimo dienos. Per šį laikotarpį Komisija ir valstybės narės gali pateikti pastabas dėl pranešto priemonės projekto atitikties Direktyvai 2006/123/EB ar pateikti kitas pastabas.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prieš užbaigiant 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą konsultacijų laikotarpį Komisija gali perspėti pranešančiąją valstybę narę, kad praneštos priemonės projekto atitiktis Direktyvai 2006/123/EB yra abejotina, ir kad Komisija ketina priimti 7 straipsnyje nurodytą sprendimą.

1.  Prieš užbaigiant 5 straipsnio 2 ir 5a dalyse nurodytą konsultacijų laikotarpį Komisija gali perspėti pranešančiąją valstybę narę apie savo abejones dėl praneštos priemonės projekto atitikties Direktyvai 2006/123/EB, kurias ji turi išsamiai paaiškinti, ir apie savo ketinimą priimti 7 straipsnyje nurodytą rekomendaciją ar sprendimą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija per tris mėnesius nuo 3 straipsnio 2a dalyje numatyto pranešimo pakeitimo gali pateikti perspėjimą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gavusi tokį perspėjimą pranešančioji valstybė narė tris mėnesius po konsultacijų laikotarpio pabaigos nepriima priemonės projekto.

2.  Gavusi tokį perspėjimą pagal 1 dalį, pranešančioji valstybė narė tris mėnesius po konsultacijų laikotarpio pabaigos nepriima priemonės projekto. Tai, kad gautas perspėjimas, netrukdo valstybei narei priimti atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų praėjus trijų mėnesių laikotarpiui.

 

Per vieną mėnesį nuo tokio perspėjimo pagal 1 ir 1a dalis gavimo dienos pranešančioji valstybė narė pateikia Komisijai paaiškinimą, kodėl priemonės projektas atitinka Direktyvą 2006/123/EB, arba iš dalies pakeičia ar panaikina priemonės projektą, kad būtų užtikrinta atitiktis šiai direktyvai.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai Komisija pateikia perspėjimą pagal 6 straipsnio 1 dalį, ji gali per tris mėnesius nuo 5 straipsnio 2 dalyje nurodyto konsultacijų laikotarpio pabaigos priimti sprendimą, kuriame konstatuojama, kad priemonės projektas neatitinka Direktyvos 2006/123/EB, ir kuriame reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė nepriimtų priemonės projekto arba, jeigu tokia priemonė jau buvo priimta pažeidžiant 3 straipsnio 3 dalį arba 6 straipsnio 2 dalį, ją panaikinti.

Kai Komisija pateikia perspėjimą pagal 6 straipsnio 1 ir 1a dalis dėl leidimų ar reikalavimų, kuriems taikomas 4 straipsnio b punktas, ir tebeturi rimtų abejonių dėl priemonės, apie kurią pranešta pagal 3 straipsnio 1, 2, 2a ir 3a dalis, ji gali per tris mėnesius nuo perspėjimo pateikimo dienos priimti sprendimą, kuriame atitinkamos valstybės narės prašoma nepriimti praneštos priemonės arba ją panaikinti.

 

Kai Komisija pateikia perspėjimą pagal 6 straipsnio 1 ir 1a dalis dėl leidimų išdavimo tvarkos ar reikalavimų, kuriems taikomi 4 straipsnio a, c, d ir e punktai, ir tebeturi rimtų abejonių dėl priemonės, apie kurią pranešta pagal 3 straipsnio 1, 2, 2a ir 3a dalis, ji gali per tris mėnesius nuo tokio perspėjimo pateikimo dienos priimti rekomendaciją, kurioje atitinkamos valstybės narės prašoma nepriimti praneštos priemonės arba ją panaikinti.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija skelbia specialioje viešoje svetainėje valstybių narių pranešimus, pateiktus pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis, ir susijusias priimtas priemones.

Komisija specialioje viešoje svetainėje skelbia valstybių narių pranešimus, pateiktus pagal 3 straipsnio 1 dalį, ir pagal 3 straipsnio 2 ir 2a dalis atliktus pradinių pranešimų pakeitimus, pagal 3 straipsnio 3a dalį priimtas apsaugos priemones ir susijusias pagal 3 straipsnio 7 dalį priimtas priemones bei pagal 7 straipsnį priimtas rekomendacijas ar sprendimus.

 

Komisija suteikia suinteresuotosioms šalims galimybę elektroniniu būdu pateikti grįžtamąją informaciją apie paskelbtus pranešimus arba perspėti Komisiją apie priemonių projektus ar priimtas priemones, kurie buvo pranešti pagal šią direktyvą. Gavusi tokią grįžtamąją informaciją ar perspėjimus iš suinteresuotųjų šalių, Komisija nedelsdama informuoja atitinkamą valstybę narę.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją, nacionaliniu lygiu atsakingą už šioje direktyvoje nustatytos pranešimo procedūros veikimą.

Valstybės narės informuoja Komisiją apie instituciją, nacionaliniu lygiu atsakingą už šioje direktyvoje nustatytos pranešimo procedūros veikimą. Tuo paskyrimu nedaromas poveikis funkcijų ir įgaliojimų paskirstymui institucijoms nacionalinėse sistemose.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip [36 mėnesiai po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos] ir po to ne vėliau kaip kas penkerius metus Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šios direktyvos taikymo ataskaitą.

1.  Ne vėliau kaip [36 mėnesiai po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos] ir po to ne vėliau kaip kas penkerius metus Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šios direktyvos taikymo ataskaitą, taip pat visų atvejų, kai buvo netinkamai elgiamasi siekiant išvengti šioje direktyvoje nustatytos pranešimo procedūros taikymo, vertinimą.

(1)

  OL C 288, 2017 8 31, p. 43.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

2017 m. sausio 10 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra. Šis pasiūlymas yra įvairių Komisijos veiksmų, kuriais siekiama pagerinti bendrosios paslaugų rinkos veikimą, dalis. Jame didžiausias dėmesys skiriamas procedūriniams aspektams siekiant užtikrinti geresnį Direktyvoje 2006/123/EB (Paslaugų direktyva) nustatytos pareigos pranešti įgyvendinimą ir vykdymą.

Pasiūlymo rengimo aplinkybės

Esama paslaugų teikėjams pagal Paslaugų direktyvą taikomų reikalavimų pranešimo procedūra neleido tinkamai prisidėti prie teisingo ir visapusiško šios direktyvos įgyvendinimo, nes nebuvo įdiegta kaip procedūra. Todėl dėl šios priežasties vartotojai ir įmonės patiria su suskaidyta bendrąja paslaugų rinka susijusias sąnaudas, taip pat dideles sąnaudas, susijusias su pažeidimais, patiria nacionalinės administracijos ir Komisija, kai imasi veiksmų (40 proc. pažeidimų atvejų atsiranda dėl naujai priimtų nacionalinių taisyklių, kurios neatitinka Paslaugų direktyvos).

Pasiūlymą papildo poveikio vertinimas, kuriame Komisija daro išvadą, kad, esamai pranešimo procedūrai nepasiekus savo tikslų, reikia ES veiksmų siekiant pašalinti nustatytus trūkumus ir paversti pranešimo procedūrą veiksminga ir efektyvia priemone, kad esama Paslaugų direktyva būtų taikoma geriau.

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti, kad nacionalinės taisyklės, kuriomis nustatoma leidimų išdavimo tvarka ar tam tikri reikalavimai, kuriems taikoma Paslaugų direktyva, atitiktų Paslaugų direktyvą, ir užkirsti kelią pažeidimams.

Todėl šio pasiūlymo tikslai – padidinti pranešimo procedūros veiksmingumą, pagerinti teikiamų pranešimų kokybę ir turinį, įtraukti papildomus reikalavimus, kurie, kaip paaiškėjo taikant Paslaugų direktyvą, gali būti didelės kliūtys bendrajai paslaugų rinkai, ir tiksliai apibrėžti teisines pasekmes pranešimo nepateikimo atvejais. Galutinis rezultatas būtų geresnis tokios Paslaugų direktyvos, kokia ji yra dabar, įgyvendinimas ir vykdymas.

Bendrosios pastabos

Pranešėjas teigiamai vertina pasiūlymą, kuris sudaro Paslaugų dokumentų rinkinio dalį. Juo sugriežtinami pareigos pranešti procedūros etapai, patikslinamos procedūros ir siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą, kad būtų pagerintas Paslaugų direktyvos įgyvendinimas.

1. Pareiga pranešti

Kadangi pasiūlymas grindžiamas Paslaugų direktyvoje nustatyta pareiga pranešti, jame numatyta valstybių narių pareiga pranešti apie priemonių projektus, įskaitant tuos, kuriuos nacionaliniai parlamentai, juos svarstydami, yra pakeitę, ir juos papildančią informaciją. Jame taip pat išsamiai apibrėžiamos pareigos pranešti nesilaikymo pasekmės. Siekiant užtikrinti, kad pranešimo procedūra būtų veiksminga ir gerai veiktų, nustatyti griežti terminai. Pranešėjas mano, kad reikia užtikrinti valstybių narių įstatymų leidžiamąją valdžią, visų pirma jų nacionalinių parlamentų procedūras, todėl šiuo klausimu yra pasiūlyta pakeitimų.

Be to, pranešimo procedūra, jei ji visapusiškai taikoma, turėtų sudaryti, visų pirma savivaldybių ir vietos valdžios institucijoms, papildomą administracinę naštą, kuri gali būti neproporcinga siekiamų tikslų atžvilgiu. Pranešėjas mano, kad siekiant užtikrinti, jog tokių institucijų atžvilgiu pareiga pranešti būtų proporcinga, neturėtų būti pranešama apie priemonių, kuriomis įgyvendinama leidimų išdavimo tvarka arba reikalavimai, projektus, apie kuriuos jau yra pranešta Komisijai ir kuriuos nacionaliniu lygmeniu jau yra priėmusi susijusi valstybė narė.

2. Nacionaliniai parlamentai

Siūlomoje direktyvoje taip pat nustatoma trijų mėnesių trukmės pranešančiosios valstybės narės, kitos valstybės narės ir Komisijos konsultavimosi procedūra, pagal kurią galima pateikti pastabų dėl priemonių, apie kurias pranešama. Jei Komisija išreiškia susirūpinimą („perspėjimą“) dėl priemonės projekto, apie kurį pranešta, atitikties Paslaugų direktyvai, pranešančioji valstybė narė nepriima tos priemonės trijų mėnesių laikotarpį nuo minėtosios konsultacijų laikotarpio pabaigos. Šiuo atveju Komisija gali priimti sprendimą ir yra numatytos atitinkamos sąlygos, inter alia, apimančios parlamento pakeitimus. Pranešėjas mano, kad, nors turi būti išsaugoti Komisijos įgaliojimai priimti sprendimą, kaip nustatyta Paslaugų direktyvoje, nacionaliniams parlamentams negali būti neleidžiama priimti tos priemonės. Todėl reikėtų atsisakyti šio naujo Komisijos pasiūlymo elemento ir numatyti tik ex post veiksmus.

Išvados

Pranešėjas mano, kad priėmus šį pasiūlymą bus geriau laikomasi pagal Paslaugų direktyvą nustatytos pareigos pranešti, padidės skaidrumas ir sustiprės valstybių narių ir Komisijos dialogas, vadinasi bus geriau įgyvendinama ši direktyva.

Pranešėjas taip pat mano, kad dėl griežtesnio Komisijos požiūrio į pranešimus kai kuriais atvejais galėtų būti kišamasi į nacionalinę įstatymų leidybos valdžią ir užkraunama administracinė našta nacionalinėms administracijoms, ypač savivaldybių ir vietos institucijoms. Todėl pranešėjas mano, kad reikia atlikti kai kuriuos pakeitimus, kad būtų užtikrinta geresnė pranešimo procedūra atsižvelgiant į išreikštą susirūpinimą.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, įgyvendinimo užtikrinimas

Nuorodos

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.1.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Priėmimo data

4.12.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Pateikimo data

8.12.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika