ZIŅOJUMS     ***I
PDF 800kWORD 90k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Sergio Gutiérrez Prieto

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0821),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C8-0011/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Vācijas Bundestāgs, Vācijas Bundesrāts, Francijas Nacionālā asambleja un Francijas Senāts un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 31. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A8-0396/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Iekšējā pakalpojumu tirgus noteikumu faktisko īstenošanu saskaņā ar Direktīvu 2006/123/EK vajadzētu nostiprināt, uzlabojot minētajā direktīvā paredzēto pašreizējo paziņošanas procedūru, kurā jāpaziņo valstu atļauju piešķiršanas sistēmas un atsevišķas prasības, kas attiecas uz piekļuvi profesionālajai darbībai pašnodarbinātā statusā un šādas darbības veikšanu. Jāatvieglo iespēja novērst tādu valsts noteikumu pieņemšanu, ar kuriem ievieš prasības un atļauju piešķiršanas sistēmas, kas ir pretrunā Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem. Šī direktīva neskar Komisijas pilnvaras, kas tai uzticētas Līgumos, un dalībvalstu pienākumu ievērot Savienības tiesību aktu noteikumus.

(6)  Iekšējā pakalpojumu tirgus noteikumu faktisko īstenošanu saskaņā ar Direktīvu 2006/123/EK vajadzētu nostiprināt, uzlabojot minētajā direktīvā paredzēto pašreizējo paziņošanas procedūru, kurā jāpaziņo valstu atļauju piešķiršanas sistēmas un atsevišķas prasības, kas attiecas uz piekļuvi profesionālajai darbībai pašnodarbinātā statusā un šādas darbības veikšanu. Dialogs starp Komisiju un dalībvalstīm būtu jāveicina, lai novērstu tādu valsts noteikumu pieņemšanu, ar kuriem ievieš prasības un atļauju piešķiršanas sistēmas, kas ir pretrunā Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem un kas novestu pie vienotā tirgus sadrumstalotības, un lai pēc iespējas samazinātu jaunu pārkāpumu lietu skaitu. Šī direktīva neskar Komisijas un Tiesas pilnvaras, kas tām uzticētas Līgumos, un no tiem izrietošās dalībvalstu tiesības un pienākumus.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šajā direktīvā noteiktajam paziņošanas pienākumam vajadzētu attiekties uz dalībvalstu regulatīvajiem pasākumiem, piemēram, vispārējiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem vai jebkuriem citiem vispārēja rakstura saistošiem noteikumiem, tostarp profesionālo organizāciju pieņemtajiem noteikumiem, kas kolektīvi reglamentē piekļuvi pakalpojumu darbībām vai to veikšanu. Paziņošanas pienākumam toties nevajadzētu attiekties uz atsevišķiem lēmumiem, kurus izdevušas valsts iestādes.

(7)  Šajā direktīvā noteiktajam paziņošanas pienākumam vajadzētu attiekties uz dalībvalstu regulatīvajiem pasākumiem, piemēram, vispārējiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem vai jebkuriem citiem vispārēja rakstura saistošiem noteikumiem, tostarp profesionālo organizāciju vai asociāciju pieņemtajiem noteikumiem, kas kolektīvi reglamentē piekļuvi pakalpojumu darbībām vai to veikšanu.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Ar šo direktīvu izveidotajam paziņošanas pienākumam nebūtu jāattiecas uz lēmumiem, kas pieņemti par konkrētu pakalpojumu sniedzēju, vai uz noteikumu projektiem, kuri paredzēti koplīgumos, par ko vienojušies sociālie partneri, un kuri nav uzskatāmi par prasībām šīs direktīvas izpratnē. Turklāt tam nebūtu jāattiecas uz pasākumiem, ar ko tiek atceltas atļauju piešķiršanas sistēmas vai prasības, vai uz pasākumiem, ar ko īsteno saistošus Savienības aktus, ja šādos tiesību aktos ir ietverti precīzi noteikumi, kas tiks īstenoti, un nav atšķirības starp dalībvalstīm šo tiesību aktu transponēšanā un īstenošanā.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Lai veicinātu dalībvalstu atbilstību šajā direktīvā paredzētajai paziņošanas prasībai, Komisijai būtu jāsniedz norādes par paziņošanas procedūras praktiskajiem aspektiem, jo īpaši pašvaldībām un vietējām iestādēm. Lai nodrošinātu, ka šādu iestāžu paziņošanas pienākums ir samērīgs, paziņošana nebūtu jāattiecina uz pasākumu projektiem, ar ko īsteno atļauju piešķiršanas sistēmas vai prasības, kuras jau ir paziņotas Komisijai un attiecīgajā dalībvalstī pieņemtas valsts līmenī un kuras neizmaina šādu paziņoto sistēmu vai prasību saturu.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7c)  Uz grozījumiem vai izmaiņām pasākumu projektos, kas jau iesaistīti paziņošanas procedūrā un ko dalībvalstu parlamenti ir ieviesuši valsts vai reģionālā līmenī saskaņā ar savu parlamentāro procedūru, nebūtu jāattiecas ex ante paziņošanas pienākumam. Tomēr attiecīgajai dalībvalstij par šādām izmaiņām Komisija būtu jāinformē bez kavēšanās un ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Dalībvalstu pienākums vismaz trīs mēnešus pirms pieņemšanas ziņot par pasākumu projektu, ar ko ievieš šīs direktīvas 4. pantā minētās atļauju piešķiršanas sistēmas vai prasības, ir noteikts tādēļ, lai nodrošinātu pieņemamo pasākumu atbilstību Direktīvai 2006/123/EK. Lai paziņošanas procedūra būtu efektīva, paziņoto pasākumu apspriešanai būtu jānotiek pietiekami agri pirms pieņemšanas. Tas ir vajadzīgs, lai veicinātu labu sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm un abpusēju pārredzamību un lai pilnveidotu informācijas apmaiņu starp Komisiju un valstu iestādēm par jaunu vai grozītu atļauju piešķiršanas sistēmu un atsevišķu prasību ieviešanu, uz ko attiecas Direktīva 2006/123/EK, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību (LES) 4. panta 3. punktu. Lai procedūra būtu efektīva, neizpildīts pienākums paziņot par pasākumu vai atturēties no paziņotā pasākuma pieņemšanas, tostarp laikposmā pēc brīdinājuma saņemšanas, būtu jāuzskata par nopietnu un būtisku procesuālu pārkāpumu, ņemot vērā sekas, ko tas rada attiecībā uz privātpersonām.

(8)  Dalībvalstu pienākums pirms pieņemšanas ziņot par pasākumu projektu, ar ko ievieš šīs direktīvas 4. pantā minētās atļauju piešķiršanas sistēmas vai prasības, ir noteikts tādēļ, lai nodrošinātu pieņemamo pasākumu atbilstību Direktīvai 2006/123/EK. Lai paziņošanas procedūra būtu efektīva, paziņoto pasākumu apspriešanai būtu jānotiek pietiekami agri pirms pieņemšanas. Tas ir vajadzīgs, lai veicinātu labu sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm un abpusēju pārredzamību un lai pilnveidotu informācijas apmaiņu starp Komisiju un valstu iestādēm par jaunu vai grozītu atļauju piešķiršanas sistēmu un atsevišķu prasību ieviešanu, uz ko attiecas Direktīva 2006/123/EK, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību (LES) 4. panta 3. punktu. Lai procedūra būtu efektīva, neizpildīts pienākums paziņot par pasākumu vai pasākuma nepaziņošana šajā direktīvā paredzētajos termiņos būtu jāuzskata par nopietnu un būtisku procesuālu pārkāpumu, ņemot vērā sekas, ko tas rada attiecībā uz privātpersonām.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Ja būtiski tiek grozīts pasākuma projekts, kas jau iesaistīts paziņošanas procedūrā saskaņā ar šo direktīvu, paziņotājai dalībvalstij pārredzamības un sadarbības labad par to vajadzētu laikus informēt Komisiju, citas dalībvalstis un ieinteresētās personas. Izmaiņas, ar kurām tiek labotas tikai pārrakstīšanās kļūdas, gan nebūtu jāpaziņo.

(9)  Ja būtiski tiek grozīts pasākuma projekts, kas jau iesaistīts paziņošanas procedūrā saskaņā ar šo direktīvu, paziņotājai dalībvalstij pārredzamības un sadarbības labad par to vajadzētu laikus informēt Komisiju, citas dalībvalstis un ieinteresētās personas, dodot tām arī iespēju komentēt šos grozījumus. Paziņojumam par būtiskiem grozījumiem nevajadzētu būtiski mainīt termiņus, kas noteikti apspriešanai. Šādos gadījumos paziņotājai dalībvalstij būtu jāpaziņo par šiem grozījumiem vismaz mēnesi pirms to pieņemšanas. Izmaiņas, ar kurām tiek labotas tikai pārrakstīšanās kļūdas, gan nebūtu jāpaziņo.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Paziņotājas dalībvalsts iesniegtajai informācijai jābūt pietiekamai, lai varētu novērtēt atbilstību Direktīvai 2006/123/EK, it īpaši paziņotās atļauju piešķiršanas sistēmas vai prasības samērīgumu. Tāpēc saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūru šādai informācijai būtu jāprecizē sabiedrības interesēs īstenojamais mērķis, jānorāda, kāpēc paziņotā atļauju piešķiršanas sistēma vai paziņotā prasība ir pamatota un nepieciešama, lai sasniegtu šo mērķi, un jāpaskaidro, kāpēc tā ir samērīga; līdz ar to būtu jāietver paskaidrojumi par to, kāpēc tā ir piemērota, kāpēc var uzskatīt, ka tās prasības nav augstākas, nekā nepieciešams, un kāpēc tai nav alternatīvu un nevar izmantot mazāk ierobežojošus līdzekļus. Iemesliem, kurus attiecīgā dalībvalsts var minēt pamatojumā, būtu jāpievieno atbilstoši pierādījumi un paziņotā pasākuma samērīguma analīze.

(10)  Paziņotājas dalībvalsts iesniegtajai informācijai jābūt pietiekamai, lai varētu novērtēt atbilstību Direktīvai 2006/123/EK, it īpaši paziņotās atļauju piešķiršanas sistēmas vai prasības samērīgumu. Tāpēc saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūru šādai informācijai būtu jāprecizē sabiedrības interesēs īstenojamais mērķis, paskaidrojot, kāpēc paziņotā atļauju piešķiršanas sistēma vai paziņotā prasība ir pamatota un nepieciešama, lai sasniegtu šo mērķi, un jāpaskaidro, kāpēc tā ir samērīga šī mērķa sasniegšanai. Līdz ar to paziņotā atļauju piešķiršanas sistēmā vai prasībā būtu jāietver pietiekami paskaidrojumi par to, kāpēc tā ir piemērota, kāpēc var uzskatīt, ka tās prasības nav augstākas nekā nepieciešams, un kāpēc tai nav alternatīvu, kas izmantotu mazāk ierobežojošus līdzekļus.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Atkāpjoties no parastās paziņošanas procedūras, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izņēmuma gadījumos ātri rīkoties, kad rodas steidzami jautājumi saistībā ar nopietniem un neparedzamiem apstākļiem attiecībā uz sabiedrisko kārtību, sabiedrisko drošību, sabiedrības veselību vai vides aizsardzību. Šo izņēmumu nevajadzētu izmantot, lai apietu šajā direktīvā noteiktās paziņošanas procedūras īstenošanu. Tāpēc dalībvalstīm bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā dienā, kad šie steidzamie pasākumi tika pieņemti, būtu jāpaziņo Komisijai par visiem šādiem pieņemtiem pasākumiem kopā ar to saturu un steidzamības iemesliem, kas izraisīja to pieņemšanu.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Direktīvā 2006/123/EK noteiktais paziņošanas pienākums paredz, ka dalībvalstīm jāinformē Komisija un citas dalībvalstis par prasībām, uz kurām attiecas Direktīvas 2006/123/EK 15. panta 2. punkts, 16. panta 1. punkta trešā daļa un 16. panta 3. punkta pirmais teikums. Minētās direktīvas piemērošana liecina, ka atļauju piešķiršanas sistēmas vai prasības, kas attiecas uz atļauju piešķiršanas sistēmām, profesionālās atbildības apdrošināšanu, garantijām vai līdzīgu kārtību un daudznozaru ierobežojumiem, ir ierasta parādība un spēj radīt nopietnus šķēršļus vienotajā pakalpojumu tirgū. Tāpēc uz tām būtu jāattiecina paziņošanas pienākums, lai veicinātu dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu attiecīgo projektu atbilstību Direktīvai 2006/123/EK. Prasības, kas minētas Direktīvas 2006/123/EK 16. panta 2. punktā, jāpaziņo tikai tad, ja tās tās ietilpst 16. panta 3. punkta piemērošanas jomā.

(12)  Direktīvā 2006/123/EK noteiktais paziņošanas pienākums paredz, ka dalībvalstīm jāinformē Komisija un citas dalībvalstis par prasībām, uz kurām attiecas Direktīvas 2006/123/EK 15. panta 2. punkts, 16. panta 1. punkta trešā daļa un 16. panta 3. punkta pirmais teikums. Minētās direktīvas piemērošana liecina, ka atļauju piešķiršanas sistēmas vai prasības, kas attiecas uz atļauju piešķiršanas sistēmām, profesionālās atbildības apdrošināšanu, profesionālajiem noteikumiem par komerciāliem paziņojumiem, garantijām vai līdzīgu kārtību un daudznozaru ierobežojumiem, ir ierasta parādība un spēj radīt nopietnus šķēršļus vienotajā pakalpojumu tirgū. Tāpēc uz tām būtu jāattiecina paziņošanas pienākums, lai veicinātu dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu attiecīgo projektu atbilstību Direktīvai 2006/123/EK. Prasības, kas minētas Direktīvas 2006/123/EK 16. panta 2. punktā, jāpaziņo tikai tad, ja tās ietilpst 16. panta 3. punkta piemērošanas jomā.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Ar šo direktīvu tiek izveidota trīs mēnešus ilga apspriešanās procedūra, kas ļaus izvērtēt paziņoto pasākumu projektus, kā arī iesaistīties efektīvā dialogā ar paziņotāju dalībvalsti. Lai apspriešanās darbotos praksē un lai dalībvalstis, Komisija un ieinteresētās personas varētu reāli sniegt savus komentārus, dalībvalstīm par pasākumu projektiem būtu jāpaziņo vismaz trīs mēnešus pirms to pieņemšanas. Paziņotājām dalībvalstīm komentārus par paziņoto pasākuma projektu vajadzētu ņemt vērā saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

(13)  Parasti ar šo direktīvu tiek izveidota trīs mēnešus ilga apspriešanās procedūra, kas ļaus izvērtēt paziņoto pasākumu projektus, kā arī iesaistīties efektīvā dialogā ar paziņotāju dalībvalsti. Lai apspriešanās darbotos praksē un lai dalībvalstis un Komisija varētu reāli sniegt savus komentārus vai apsvērumus, dalībvalstīm par pasākumu projektiem būtu jāpaziņo vismaz trīs mēnešus pirms to pieņemšanas. Tā kā komentāri attiecas uz paziņotā pasākuma saderību ar Direktīvas 2006/123/EK noteikumiem, dalībvalstis, Komisija un ieinteresētās personas var apmainīties arī ar vispārīgākiem apsvērumiem, lai cita starpā apmainītos ar paraugpraksi un stiprinātu sadarbību un kopējo informācijas apmaiņu. Ja paziņojums attiecas tikai uz izmaiņām jau paziņota pasākuma projektā, par ko notiek apspriešanās, uz šādu paziņojumu par izmaiņām būtu jāattiecina īsāks apspriešanās periods — viens mēnesis. Paziņotājām dalībvalstīm komentārus par paziņoto pasākuma projektu vai izmaiņām vajadzētu ņemt vērā saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Ja paziņotāja dalībvalsts nolemj paziņoto pasākuma projektu nepieņemt, vajadzētu būt arī iespējai jebkurā brīdī atsaukt paziņojumu.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Ja pēc apspriešanas Komisijai vēl joprojām trūkst pārliecības par paziņotā pasākuma projekta atbilstību Direktīvai 2006/123/EK, tā var brīdināt paziņotāju dalībvalsti, dodot tai iespēju parūpēties par pasākuma projekta atbilstību ES tiesību aktiem. Šādā brīdinājumā vajadzētu ietvert Komisijas konstatēto juridisko problēmu skaidrojumu. Šāda brīdinājuma saņemšana nozīmē, ka paziņotāja dalībvalsts trīs mēnešu laikā nedrīkst pieņemt paziņoto pasākumu.

(14)  Ja pēc apspriešanas Komisijai vēl joprojām trūkst pārliecības par paziņotā pasākuma projekta atbilstību Direktīvai 2006/123/EK, tā var brīdināt paziņotāju dalībvalsti, dodot tai iespēju sniegt turpmākus paskaidrojumus vai parūpēties par pasākuma projekta atbilstību Savienības tiesību aktiem. Šādā brīdinājumā vajadzētu ietvert Komisijas vai citu dalībvalstu konstatēto juridisko problēmu detalizētu skaidrojumu. Šāda brīdinājuma saņemšana nozīmē, ka paziņotāja dalībvalsts trīs mēnešu laikā nedrīkst pieņemt paziņoto pasākuma projektu.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Ja nav ievērots pienākums paziņot par pasākumu projektiem vismaz trīs mēnešus pirms to pieņemšanas un/vai pienākums atturēties no paziņotā pasākuma pieņemšanas šajā periodā un attiecīgā gadījumā 3 mēnešu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas, tas būtu jāuzskata par nopietnu un būtisku procesuālu pārkāpumu, ņemot vērā sekas attiecībā uz privātpersonām.

(15)  Ja nav ievērots pienākums paziņot par pasākumu projektiem vai izmaiņām jau paziņotos pasākumu projektos vai pasākumos, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu paredzētajā periodā, tas būtu jāuzskata par nopietnu un būtisku procesuālu pārkāpumu, ņemot vērā sekas attiecībā uz privātpersonām.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai nodrošinātu paziņošanas procedūru efektivitāti, lietderību un saskanību, Komisijai būtu jāpatur pilnvaras pieņemt lēmumus, kuros tā attiecīgajai dalībvalstij liek atturēties no paziņoto pasākumu pieņemšanas, ja tie pārkāpj Direktīvu 2006/123/EK, vai liek tos atcelt, ja tie jau ir pieņemti.

(16)  Lai nodrošinātu paziņošanas procedūru efektivitāti, lietderību un saskanību attiecībā uz atļauju piešķiršanas sistēmām vai prasībām, uz ko attiecas 4. panta a), c), d) un e) apakšpunkts, Komisijai vajadzētu būt iespējai pieņemt ieteikumus, pieprasot attiecīgajai dalībvalstij pielāgot paziņotos pasākumus, atturēties no to pieņemšanas vai, ja tie jau ir pieņemti, atcelt tos, lai kliedētu nopietnas bažas par šādu pasākumu saderību ar Direktīvu 2006/123/EK. Attiecībā uz prasībām, kas ietilpst 4. panta b) apakšpunkta piemērošanas jomā, Komisijai ir jābūt pilnvarotai pieņemt lēmumus, kuros tā attiecīgajai dalībvalstij liek atturēties no paziņoto pasākumu pieņemšanas, ja tie pārkāpj Direktīvu 2006/123/EK, vai liek tos atcelt, ja tie jau ir pieņemti. Saskaņā ar LESD 263. pantu Eiropas Savienības Tiesa ir kompetenta pārbaudīt noteiktu Komisijas pieņemto tiesību aktu likumību, tostarp izskatīt dalībvalstu iesniegtas prasības. Saskaņā ar LESD 258. pantu, ja pēc tam, kad dalībvalstij ir dota iespēja iesniegt savus paskaidrojumus, Komisija sniedz argumentētu atzinumu par to, ka dalībvalsts nav izpildījusi kādu Līgumos paredzētu pienākumu, un ja dalībvalsts neizpilda argumentētā atzinuma prasības, Komisija var iesniegt šo jautājumu Eiropas Savienības Tiesā.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Ieinteresētajām trešajām personām būtu jānodrošina piekļuve dalībvalstu iesūtītajiem paziņojumiem, lai šīs personas būtu informētas par plānotajām atļauju piešķiršanas sistēmām vai atsevišķām prasībām, kas attiecas uz pakalpojumiem tirgos, kuros šīs personas faktiski darbojas vai potenciāli varētu darboties, un lai tās varētu sniegt komentārus.

(17)  Lai veicinātu pārredzamību starp dalībvalstīm un ieinteresētajām trešajām personām, ieinteresētajām trešajām personām būtu jānodrošina piekļuve dalībvalstu iesūtītajiem paziņojumiem, lai šīs personas būtu informētas par plānotajām vai ieviestajām atļauju piešķiršanas sistēmām vai atsevišķām prasībām, kas attiecas uz pakalpojumiem tirgos, kuros šīs personas faktiski darbojas vai potenciāli varētu darboties, un lai tās varētu sniegt komentārus. Komisijai būtu jāveicina iespēja komentēt dalībvalstu iesniegtos paziņojumus apspriešanās periodā un jāinformē attiecīgā dalībvalsts par atbilstīgām atsauksmēm, ja tā uzskata to par nepieciešamu. Komisijai būtu jānosūta ieinteresēto trešo personu atsauksmes attiecīgajai dalībvalstij tikai tad, ja tā uzskata, ka atsauksmes ir būtiskas un ievērojami veicinās dalībvalsts novērtējumu par konkrēto pasākumu.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  “pieņemšana” ir dalībvalsts lēmums, ar kuru vispārēja rakstura normatīvais vai administratīvais akts kļūst galīgs atbilstoši piemērotajai procedūru.

(b)  “pieņemšana” ir dalībvalsts lēmums, ar kuru pasākuma projekts kļūst galīgs atbilstoši piemērotajai procedūru.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis paziņo Komisijai visus pasākumu projektus, ar kuriem tiek ieviestas jaunas prasības vai atļauju piešķiršanas sistēmas, kas minētas 4. pantā, vai tiek mainītas jau pastāvošas prasības vai atļauju piešķiršanas sistēmas.

1.  Dalībvalstis paziņo Komisijai visus pasākumu projektus, ar kuriem tiek ieviestas jaunas prasības vai atļauju piešķiršanas sistēmas, kas minētas 4. pantā, vai tiek būtiski mainītas jau pastāvošas prasības vai atļauju piešķiršanas sistēmas.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstīm nav pienākuma paziņot Komisijai:

 

(a)  pasākumu projektus, ar ko ir paredzēts tikai atcelt atļauju piešķiršanas sistēmas vai pastāvošās prasības;

 

(b)  pasākumu projektus, ar ko īsteno atļauju piešķiršanas sistēmas vai prasības, par kurām Komisijai jau ir paziņots un kuras attiecīgā dalībvalsts jau ir pieņēmusi valsts līmenī, ja šie pasākumi neizmaina darbības jomu vai saturu vai nepadara jau pieņemtās atļauju piešķiršanas sistēmas un prasības ierobežojošākas attiecībā uz uzņēmējdarbību vai pārrobežu pakalpojumu sniegšanu;

 

(c)  pasākumu projektus, ar ko dalībvalstis nodrošina atbilstību saistošiem Savienības aktiem, kas reglamentē konkrētas prasības saistībā ar piekļuvi kādai pakalpojumu darbībai vai tās veikšanu tiktāl, ciktāl šīs prasības ir skaidri paredzētas un attiecīgajiem Savienības aktiem ir nepieciešama vienāda transponēšana.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja dalībvalsts maina paziņoto pasākuma projektu, būtiski paplašinot tā darbības jomu vai saturu vai saīsinot īstenošanai sākotnēji atvēlēto laika grafiku, vai pievienojot jaunas prasības vai atļauju piešķiršanas sistēmas, vai ar šīm prasībām vai atļauju piešķiršanas sistēmām ierobežojot uzņēmējdarbību vai pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, tā vēlreiz ziņo par mainīto pasākuma projektu, kas jau paziņots saskaņā ar 1. punktu, iekļaujot paskaidrojumus par izmaiņu mērķi un saturu. Tādā gadījumā iepriekšējo paziņojumu uzskata par atsauktu.

2.  Ja dalībvalsts būtiski maina paziņoto pasākuma projektu, uz ko attiecas notiekoša paziņošanas procedūra, mainot tā darbības jomu vai saturu, saīsinot īstenošanai sākotnēji atvēlēto laika grafiku vai pievienojot vai padarot stingrākas prasības vai atļauju piešķiršanas sistēmas attiecībā uz uzņēmējdarbību vai pārrobežu pakalpojumu sniegšanu, dalībvalsts veic grozījumus sākotnējā paziņojumā par pasākuma projektu un paziņo par pasākuma projekta izmaiņām Komisijai, iekļaujot paskaidrojumus par to mērķi un saturu.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstīm nav pienākuma pirms pieņemšanas paziņot izmaiņas pasākuma projektā, kas jau ir iesaistīts paziņošanas procedūrā un ko pieņem dalībvalsts parlaments valsts vai reģionālā līmenī; attiecīgā dalībvalsts var pieņemt šādus pasākumus ar izmaiņām un paziņo tos Komisijai bez kavēšanās un ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pasākumu projekti, kas minēti 1. un 2. punktā, Komisijai jāpaziņo vismaz trīs mēnešus pirms to pieņemšanas.

3.  Pasākumu projekti, kas minēti 1. punktā, Komisijai jāpaziņo vismaz trīs mēnešus pirms to pieņemšanas.

 

Izmaiņas, kas minētas 2. punktā, Komisijai paziņo vismaz vienu mēnesi pirms to pieņemšanas.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Pienākumu paziņot pasākuma projektu pirms tā pieņemšanas saskaņā ar 3. punktu nepiemēro, ja dalībvalstij steidzams pasākums ir jāpieņem ļoti ātri, ņemot vērā nopietnus un neparedzamus apstākļos, kas saistīti ar sabiedrisko kārtību, sabiedrisko drošību, sabiedrības veselību vai vides aizsardzību. Attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai par steidzamo pasākumu, tā saturu un steidzamības iemesliem, kas izraisīja tā pieņemšanu. Tā to dara bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā dienā, kad šis steidzamais pasākums tiek pieņemts.

 

Saņemot paziņojumu par steidzamo pasākumu, Komisija novērtē, vai ārkārtas procedūras izmantošanu izraisījušie apstākļi ir pamatoti.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja netiek izpildīts kāds no pienākumiem, kas noteikti 3. panta 1., 2. un 3. punktā vai 6. panta 2. punktā, to uzskata par nopietnu un būtisku procesuālo noteikumu pārkāpumu, ņemot vērā sekas attiecībā uz privātpersonām.

4.  Ja netiek izpildīts kāds no pienākumiem, kas noteikti šā panta 1., 1.a, 2., 2.a, 3. un 3.a punktā un 6. panta 2. punktā, to uzskata par nopietnu un būtisku procesuālo noteikumu pārkāpumu, ņemot vērā sekas attiecībā uz privātpersonām.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā informācijā jānorāda, kāds ir sevišķi svarīgais ar sabiedrības interesēm saistītais iemesls, un jāpaskaidro, kāpēc paziņotā atļauju piešķiršanas sistēma vai prasība nerada diskrimināciju valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ un kāpēc tā ir samērīga.

Šajā informācijā jānorāda, kāds ir sevišķi svarīgais ar sabiedrības interesēm saistītais iemesls, un jāpaskaidro, kāpēc paziņotā atļauju piešķiršanas sistēma vai prasība nerada diskrimināciju un ir nepieciešama un samērīga attiecībā uz norādītā mērķa sasniegšanu.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētā informācija ietver novērtējumu, kas apliecina, ka mazāk ierobežojoši līdzekļi nav pieejami, kā arī konkrētus faktus, kas pamato paziņotājas dalībvalsts argumentus.

svītrots

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  profesionālos noteikumus par komerciāliem paziņojumiem, kā minēts Direktīvas 2006/123/EK 24. panta 2. punktā;

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kad no dalībvalsts ir saņemts 3. panta 1. un 2. punktā minētais paziņojums, Komisija informē paziņotāju dalībvalsti, vai saņemtais paziņojums ir pilnīgs.

svītrots

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dienā, kad Komisija ir informējusi paziņotāju dalībvalsti par paziņojuma pilnīgumu, starp paziņotāju dalībvalsti, pārējām dalībvalstīm un Komisiju sākas apspriešanās, kas ilgst ne vairāk par trim mēnešiem.

2.  Kad pasākuma projekts ir paziņots, starp paziņotāju dalībvalsti, pārējām dalībvalstīm un Komisiju sākas apspriešanās, kas ilgst ne vairāk par trim mēnešiem. Apspriešanās sākas dienā, kurā Komisija saņem paziņojumu.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija un dalībvalstis divu mēnešu laikā no 2. punktā minētā apspriešanās perioda sākuma drīkst iesniegt komentārus paziņotājai dalībvalstij.

3.  Komisija un dalībvalstis divu mēnešu laikā no 2. punktā minētā apspriešanās perioda sākuma paziņotājai dalībvalstij var iesniegt vai nu komentārus par to, ka paziņotais pasākums varētu būt nesaderīgs ar Direktīvu 2006/123/EK, vai citus apsvērumus.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Paziņotāja dalībvalsts atbild uz Komisijas vai citu dalībvalstu iesniegtajiem komentāriem viena mēneša laikā pēc to saņemšanas un pirms paziņotā pasākuma pieņemšanas, vai nu paskaidrojot, kā šie komentāri tiks ņemti vērā paziņotajā pasākumā, vai norādot iemeslus, kāpēc komentārus nav iespējams ņemt vērā.

4.  Paziņotāja dalībvalsts atbild uz Komisijas vai citu dalībvalstu iesniegtajiem komentāriem viena mēneša laikā pēc to saņemšanas, vai nu paskaidrojot, kā šie komentāri tiks ņemti vērā paziņotajā pasākumā, vai norādot iemeslus, kāpēc komentārus nav iespējams ņemt vērā.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja ne Komisija, ne citas dalībvalstis 3. punktā minētajā divu mēnešu termiņā nav iesniegušas komentārus par paziņoto pasākuma projektu, apspriešanās periods uzreiz beidzas.

5.  Ja ne Komisija, ne citas dalībvalstis 3. punktā minētajā divu mēnešu termiņā nav iesniegušas komentārus par paziņoto pasākumu un paziņotāja dalībvalsts nav veikusi grozījumus sākotnējā paziņojumā, apspriešanās periods uzreiz beidzas. Ja paziņojums izdarīts saskaņā ar 3. panta 3. punkta pirmo daļu, paziņotāja dalībvalsts var pieņemt šo pasākuma projektu un šī pieņemšana nav minētā panta pārkāpums.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Uz paziņojumu saskaņā ar 3. panta 2. punktu attiecas apspriešanās periods, kas ilgst vienu mēnesi no saņemšanas dienas. Šajā laikā Komisija un dalībvalstis var iesniegt komentārus par paziņotā pasākuma projekta saderību ar Direktīvu 2006/123/EK vai iesniegt citus apsvērumus.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pirms vēl nav beidzies 5. panta 2. punktā minētais apspriešanās periods, Komisija var brīdināt paziņotāju dalībvalsti, ka tai ir radušās aizdomas par to, vai paziņotais pasākuma projekts atbilst Direktīvai 2006/123/EK, un ka tā grasās pieņemt 7. pantā minēto lēmumu.

1.  Pirms vēl nav beidzies 5. panta 2. un 5.a punktā minētais apspriešanās periods, Komisija var brīdināt paziņotāju dalībvalsti, ka tai ir radušās aizdomas, ko tā detalizēti paskaidro, par to, vai paziņotais pasākuma projekts atbilst Direktīvai 2006/123/EK, un ka tā grasās pieņemt 7. pantā minēto ieteikumu vai lēmumu.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija trīs mēnešu laikā pēc 3. panta 2.a punktā paredzētās paziņojuma izmainīšanas var izteikt brīdinājumu.

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Saņemot šādu brīdinājumu, paziņotāja dalībvalsts pasākuma projektu nedrīkst pieņemt vēl trīs mēnešus pēc apspriešanās perioda beigām.

2.  Saņemot brīdinājumu saskaņā ar 1. daļu, paziņotāja dalībvalsts pasākuma projektu nedrīkst pieņemt vēl trīs mēnešus pēc apspriešanās perioda beigām. Brīdinājuma saņemšana neliedz dalībvalstij pieņemt attiecīgo tiesību aktu, noteikumu vai administratīvu aktu pēc tam, kad ir pagājis trīs mēnešu periods.

 

Viena mēneša laikā pēc brīdinājuma saņemšanas saskaņā ar 1. un 1.a punktu paziņotāja dalībvalsts iesniedz Komisijai paskaidrojumu par paziņotā pasākuma atbilstību Direktīvai 2006/123/EK vai groza vai atceļ attiecīgo pasākumu, lai nodrošinātu atbilstību minētajai direktīvai.

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Komisija ir izteikusi brīdinājumu saskaņā ar 6. panta 1. punktu, tā var trīs mēnešu laikā pēc 5. panta 2. punktā minētā apspriešanās perioda beigu dienas pieņemt lēmumu, ar kuru pasākuma projekts tiek atzīts par nesaderīgu ar Direktīvu 2006/123/EK un kurā prasīts, lai attiecīgā dalībvalsts atturas no pasākuma projekta pieņemšanas vai atceļ to, ja šāds pasākums ir pieņemts, pārkāpjot 3. panta 3. punktu vai 6. panta 2. punktu.

Ja Komisija ir izteikusi brīdinājumu saskaņā ar 6. panta 1. un 1.a punktu attiecībā uz prasībām, kas ir 4. panta b) apakšpunkta darbības jomā, un ja Komisijai joprojām ir nopietnas bažas par pasākumu, kas paziņots saskaņā ar 3. panta 1., 2., 2.a un 3.a punktu, tā var trīs mēnešu laikā pēc šāda brīdinājuma dienas pieņemt lēmumu, pieprasot, lai attiecīgā dalībvalsts atturas no paziņotā pasākuma pieņemšanas vai atceļ to.

 

Ja Komisija ir izteikusi brīdinājumu saskaņā ar 6. panta 1. un 1.a punktu attiecībā uz atļauju piešķiršanas sistēmām vai prasībām, kas ir 4. panta a), c), d) un e) apakšpunkta darbības jomā, un ja Komisijai joprojām ir nopietnas bažas par pasākumu, kas paziņots saskaņā ar 3. panta 1., 2., 2.a un 3.a punktu, tā var trīs mēnešu laikā pēc šāda brīdinājuma dienas pieņemt ieteikumu, pieprasot, lai attiecīgā dalībvalsts atturas no paziņotā pasākuma pieņemšanas vai atceļ to.

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paziņojumus, ko dalībvalstis nosūtījušas saskaņā ar 3. panta 1. un 2. punktu, kā arī ar tiem saistītos pieņemtos pasākumus Komisija publicē šim nolūkam paredzētā publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

Paziņojumus, ko dalībvalstis nosūtījušas saskaņā ar 3. panta 1. punktu, un sākotnējo paziņojumu izmaiņas saskaņā ar 3. panta 2. un 2.a punktu, pieņemtos steidzamos pasākumus saskaņā ar 3. panta 3.a punktu, ar tiem saistītos pieņemtos pasākumus saskaņā ar 3. panta 7. punktu, un ieteikumus vai lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar 7. pantu, Komisija publicē šim nolūkam paredzētā publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

 

Komisija sniedz ieinteresētajām personām iespēju elektroniskā veidā sniegt atsauksmes par publicētajiem paziņojumiem vai brīdināt Komisiju par pasākumu projektiem vai pieņemtiem pasākumiem, kuri nav paziņoti saskaņā ar šo direktīvu. Saņemot šādas atsauksmes vai brīdinājumus no ieinteresētajām personām, Komisija nekavējoties informē attiecīgo dalībvalsti.

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis ieceļ kompetento iestādi, kura valsts līmenī ir atbildīga par šajā direktīvā izveidotās paziņošanas procedūras darbību.

Dalībvalstis Komisijai paziņo iestādi, kura valsts līmenī ir atbildīga par šajā direktīvā izveidotās paziņošanas procedūras darbību. Šāda iecelšana neskar atbildības jomu un pilnvaru sadalījumu starp iestādēm valstu sistēmās.

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā [36 mēnešus pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] un pēc tam vismaz reizi piecos gados Komisija Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai iesniedz ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

1.  Ne vēlāk kā [36 mēnešus pēc šīs direktīvas transponēšanas datuma] un pēc tam vismaz reizi piecos gados Komisija Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai iesniedz ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu, tostarp novērtējumu par neatbilstīgu izmantojumu, lai apietu šajā direktīvā noteiktās paziņošanas procedūras piemērošanu.

(1)

  OV C 288, 31.8.2017., 43. lpp.


PASKAIDROJUMS

Ievads

Komisija 2017. gada 10. janvārī iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru. Šis priekšlikums ir daļa no Komisijas pasākumu klāsta, kura mērķis ir uzlabot vienotā tirgus darbību pakalpojumu jomā. Tā uzmanības centrā ir procedūras aspekti ar mērķi uzlabot Direktīvā 2006/123/EK (“Pakalpojumu direktīvā”) noteiktā paziņošanas pienākuma īstenošanu un izpildi.

Priekšlikuma sagatavošanas konteksts

Spēkā esošā paziņošanas procedūra attiecībā uz prasībām pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Pakalpojumu direktīvu nav pietiekami veicinājusi direktīvas pareizu un pilnīgu īstenošanu, un nav īstenota procedūras veidā. Tas attiecīgi rada gan patērētājiem, gan uzņēmējiem izmaksas sadrumstalotajā vienotajā tirgū pakalpojumu jomā, kā arī ar pārkāpumiem saistītas augstas administratīvās izmaksas valsts pārvaldes iestādēm un Komisijai, kad nolemj rīkoties (40 % no pārkāpumu lietām izraisa jauni valsts tiesību akti, kas neatbilst Pakalpojumu direktīvai).

Priekšlikums ir pamatots ar ietekmes novērtējumu, kurā Komisija secina, ka, tā kā ar pašreizējo paziņošanas procedūru neizdodas sasniegt tās mērķus, rīcība ES līmenī ir uzskatāma par nepieciešamu, lai novērstu atklātos trūkumus un padarītu paziņošanas procedūru par efektīvu un iedarbīgu instrumentu spēkā esošās Pakalpojumu direktīvas labākai piemērošanai.

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka valstu noteikumi, ar ko ievieš atļauju piešķiršanas sistēmas vai noteiktas prasības, atbilst Pakalpojumu direktīvai tās piemērošanas jomā, un censties nepieļaut pārkāpumu rašanos.

Tāpēc šī priekšlikuma mērķi ir vairot paziņošanas procedūras efektivitāti, uzlabot iesniegto paziņojumu kvalitāti un saturu, ietvert papildu prasības, kuras spēj būtiski kavēt vienotā pakalpojumu tirgus darbību, kā par to liecina Pakalpojumu direktīvas piemērošanas rezultāti, un precizēt paziņošanas pienākuma neievērošanas juridiskās sekas. Galīgais rezultāts būtu pašreiz spēkā esošās Pakalpojumu direktīvas labāka īstenošana un izpilde.

Vispārīgas piezīmes

Referents atzinīgi vērtē šo priekšlikumu kā daļu no Pakalpojumu paketes. Tas pastiprina paziņošanas pienākuma procedūras posmus un precizē procedūras, un tā mērķis ir nodrošināt lielāku pārredzamību, lai uzlabotu Pakalpojumu direktīvas īstenošanu.

1. Paziņošanas pienākums

Tā kā priekšlikums ir balstīts uz Pakalpojumu direktīvā paredzēto paziņošanas pienākumu, tas paredz īpašu pienākumu dalībvalstīm paziņot Komisijai par pasākumu projektiem, tostarp tiem, ko valstu parlamenti grozījuši, kopā ar saistīto informāciju. Tajā ir arī skaidri noteiktas sekas paziņošanas pienākumu neievērošanas gadījumā. Lai paziņošanas procedūru padarītu efektīvu un iedarbīgu, ir noteikti stingri laika ierobežojumi. Referents uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt dalībvalstu likumdošanas pilnvaras, jo īpaši valstu parlamentu procedūrām, tāpēc ierosina izmaiņas šajā sakarā.

Turklāt paziņošanas procedūras piemērošana absolūtā izteiksmē radītu papildu administratīvo slogu, kas nav samērīgs ar izvirzītajiem mērķiem, jo īpaši pašvaldībām un vietējām iestādēm. Lai nodrošinātu samērīgu procedūru attiecībā uz šādām iestādēm, referents uzskata, ka paziņošana nebūtu jāattiecina uz atļauju piešķiršanas sistēmu vai prasību īstenošanas pasākumu projektiem, kas jau ir paziņoti Komisijai un ir dalībvalsts pieņemti valsts līmenī.

2. Valstu parlamenti

Ierosinātā direktīva turklāt nosaka 3 mēnešu apspriešanās procedūru starp paziņotāju dalībvalsti, pārējām dalībvalstīm un Komisiju, dodot iespēju iesniegt apsvērumus, kas saistīti ar paziņotajiem pasākumiem. Ja Komisija pauž bažas (“brīdinājums”) par paziņotā pasākuma projekta saderību ar Pakalpojumu direktīvu, paziņotāja dalībvalsts nepieņems attiecīgo tiesību aktu 3 mēnešu laikā pēc minētās apspriešanās beigām. Šajā brīdī Komisija var pieņemt savu lēmumu un paredzēt attiecīgos nosacījumus, citstarp attiecībā uz parlamenta grozījumiem. Referents uzskata, ka, lai gan būtu jāsaglabā Komisijas pilnvaras pieņemt lēmumu, kā noteikts Pakalpojumu direktīvā, tomēr valstu parlamentiem nevar liegt pieņemt attiecīgo pasākumu. Tāpēc no šī jaunā elementa Komisijas priekšlikumā būtu jāatsakās un jāparedz tikai ex post darbības.

Secinājumi

Referents uzskata, ka šis priekšlikums palīdzēs uzlabot Pakalpojumu direktīvā paredzētā paziņošanas pienākuma izpildi, palielinās pārredzamību un stiprinās dialogu starp dalībvalstīm un Komisiju un tādējādi uzlabos direktīvas īstenošanu.

Referents arī uzskata, ka Komisijas ieviestā pastiprinātā pieeja attiecībā uz paziņojumiem atsevišķos gadījumos varētu radīt traucējumus saistībā ar valsts likumdošanas pilnvarām un radīt administratīvo slogu valsts pārvaldes iestādēm, jo īpaši vietējām un pašvaldību iestādēm. Šajā sakarā referents uzskata, ka ir vajadzīgi vairāki grozījumi, lai nodrošinātu paziņojuma procedūras uzlabošanu atbilstoši paustajām bažām.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Direktīva, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

Atsauces

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

12.1.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Pieņemšanas datums

4.12.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Iesniegšanas datums

8.12.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika