SPRÁVA     ***I
PDF 744kWORD 95k
8.12.2017
PE 606.190v02-00 A8-0396/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu

(COM(2016)0821 – C8‑0011/2017 – 2016/0398(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Sergio Gutiérrez Prieto

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu

(COM(2016)0821 – C8‑0011/2017 – 2016/0398(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016) 821),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a články 62 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0011/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská, ktoré na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality predložili nemecký Bundestag a nemecký Bundesrat, francúzske Národné zhromaždenie a francúzsky Senát, v ktorých tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0396/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Efektívne presadzovanie pravidiel upravujúcich vnútorný trh so službami, stanovených v smernici 2006/123/ES, by sa malo posilniť zlepšením existujúceho postupov oznamovania stanoveného touto smernicou v súvislosti s vnútroštátnymi systémami udeľovania povolení alebo určitými požiadavkami, ktoré sa týkajú prístupu k samostatne zárobkovým hospodárskym činnostiam a ich vykonávania. Malo by sa uľahčiť zamedzenie prijatia vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa stanovujú požiadavky a systémy udeľovania povolení, ktoré v rozpore so smernicou 2006/123/ES. Touto smernicou nie sú dotknuté právomoci Komisie na základe zmlúv ani povinnosť členských štátov dodržiavať ustanovenia práva Únie.

(6)  Efektívne presadzovanie pravidiel upravujúcich vnútorný trh so službami, stanovených v smernici 2006/123/ES, by sa malo posilniť zlepšením existujúceho postupov oznamovania stanoveného touto smernicou v súvislosti s vnútroštátnymi systémami udeľovania povolení alebo určitými požiadavkami, ktoré sa týkajú prístupu k samostatne zárobkovým hospodárskym činnostiam a ich vykonávania. Mal by sa umožniť dialóg medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom zamedziť prijatiu vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa stanovujú požiadavky a systémy udeľovania povolení, ktoré by boli v rozpore so smernicou 2006/123/ES a ktoré by viedli k rozdrobeniu jednotného trhu, a tiež s cieľom minimalizovať počet nových prípadov nesplnenia povinnosti. Touto smernicou nie sú dotknuté právomoci Komisie a Súdneho dvora Európskej únie na základe zmlúv ani práva a povinnosti členských štátov, ktoré z nich vyplývajú.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Oznamovacia povinnosť stanovená touto smernicou sa týka regulačných opatrení členských štátov, akými sú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia všeobecnej povahy alebo všetky ostatné záväzné pravidlá všeobecnej povahy vrátane pravidiel prijatých profesijnými organizáciami s cieľom kolektívnym spôsobom regulovať prístup k činnostiam v oblasti služieb alebo ich výkon. Oznamovacia povinnosť by sa naopak nemala týkať jednotlivých rozhodnutí vydaných vnútroštátnymi orgánmi.

(7)  Oznamovacia povinnosť stanovená touto smernicou sa týka regulačných opatrení členských štátov, akými sú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia všeobecnej povahy alebo všetky ostatné záväzné pravidlá všeobecnej povahy vrátane pravidiel prijatých profesijnými organizáciami alebo združeniami s cieľom kolektívnym spôsobom regulovať prístup k činnostiam v oblasti služieb alebo ich výkon.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Oznamovacia povinnosť stanovená touto smernicou by sa nemala uplatňovať v prípade rozhodnutí týkajúcich sa konkrétneho poskytovateľa služieb ani návrhov pravidiel ustanovených v kolektívnych zmluvách dohodnutých sociálnymi partnermi, ktoré sa nepovažujú za požiadavky v zmysle tejto smernice. Okrem toho by sa nemala uplatňovať v prípade opatrení, ktorými sa zrušujú systémy udeľovania povolení alebo požiadavky, ani prípade opatrení, ktorými sa vykonávajú záväzné právne akty Únie, ak tieto akty obsahujú presné ustanovenia, ktoré sa majú vykonať, a neexistuje priestor na rozdiely medzi členskými štátmi pri transpozícii a uplatňovaní týchto aktov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  S cieľom uľahčiť zabezpečenie súladu členských štátov s oznamovacou povinnosťou stanovenou v smernici by Komisia mala poskytovať usmernenia, pokiaľ ide o praktické aspekty oznamovacieho postupu, najmä pre obecné a miestne orgány. S cieľom zabezpečiť primeranosť oznamovacej povinnosti týchto orgánov by návrhy opatrení, ktorými sa vykonávajú systémy udeľovania povolení alebo požiadavky ktoré sa už oznámili Komisii a boli prijaté členskými štátmi na vnútroštátnej úrovni a ktoré neovplyvňujú obsah týchto oznámených systémov a požiadaviek, nemali podliehať oznamovacej povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c)  Na dodatky alebo úpravy návrhov opatrení, ktoré už podliehajú prebiehajúcemu oznamovaciemu postupu a ktoré zavedú parlamenty členských štátov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni v súlade s ich parlamentným postupom, by sa nemala vzťahovať oznamovacia povinnosť ex ante. Príslušný členský štát by však tieto úpravy mal bezodkladne oznámiť Komisii, a to najneskôr do dvoch týždňov po ich prijatí.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Povinnosť členských štátov oznamovať návrhy opatrení, ktorými sa stanovujú systémy udeľovania povolení alebo požiadavky uvedené v článku 4 tejto smernice, aspoň tri mesiace pred ich prijatím, má zabezpečiť, aby opatrenia, ktoré majú byť prijaté, boli v súlade so smernicou 2006/123/ES. Aby bol postup oznámenia efektívny, konzultácia týkajúca sa oznámených opatrení sa musí uskutočniť v dostatočnom predstihu pred ich prijatím. Toto je vhodné na dobrú spoluprácu a transparentnosť medzi Komisiou a členskými štátmi a na ďalší rozvoj výmen medzi Komisiou a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sa týkajú nových alebo zmenených systémov udeľovania povolení a určitých požiadaviek, ktorých sa týka smernica 2006/123/ES, v súlade s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). Vzhľadom na zaistenie účinnosti postupu sa porušenie povinnosti oznamovať alebo upustiť od prijatia oznámeného návrhu, a to vrátane počas obdobia po prijatí upozornenia, bude považovať za podstatnú procesnú chybu závažnej povahy, pokiaľ ide o jeho účinky vo vzťahu k jednotlivcom.

(8)  Povinnosť členských štátov oznamovať návrhy opatrení, ktorými sa stanovujú systémy udeľovania povolení alebo požiadavky uvedené v článku 4 tejto smernice, pred ich prijatím, má zabezpečiť, aby opatrenia, ktoré majú byť prijaté, boli v súlade so smernicou 2006/123/ES. Aby bol postup oznámenia efektívny, konzultácia týkajúca sa oznámených opatrení sa musí uskutočniť v dostatočnom predstihu pred ich prijatím. Toto je vhodné na dobrú spoluprácu a transparentnosť medzi Komisiou a členskými štátmi a na ďalší rozvoj výmen medzi Komisiou a vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sa týkajú nových alebo zmenených systémov udeľovania povolení a určitých požiadaviek, ktorých sa týka smernica 2006/123/ES, v súlade s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). Vzhľadom na zaistenie účinnosti postupu sa porušenie povinnosti oznamovať alebo neoznámenie návrhu v lehote stanovenej v smernici bude považovať za podstatnú procesnú chybu závažnej povahy, pokiaľ ide o jeho účinky vo vzťahu k jednotlivcom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V duchu transparentnosti a spolupráce by v prípade, že sa vykonali podstatné zmeny k návrhu opatrenia, ktoré podlieha prebiehajúcemu postupu oznamovania na základe tejto smernice, mal oznamujúci členský štát o týchto zmenách upovedomiť Komisiu, ostatné členské štáty a zainteresované strany v primeranom čase. Úpravy čisto administratívnej povahy by sa nemali komunikovať.

(9)  V duchu transparentnosti a spolupráce by v prípade, ak sa vykonali podstatné zmeny k návrhu opatrenia, ktoré podlieha prebiehajúcemu postupu oznamovania na základe tejto smernice, mal oznamujúci členský štát o týchto zmenách upovedomiť Komisiu, ostatné členské štáty a zainteresované strany v primeranom čase, ktoré by tiež mali dostať možnosť poskytnúť spätnú väzbu na tieto zmeny. Oznamovanie zásadných zmien by nemalo významne ovplyvniť termíny stanovené na konzultácie. V takýchto prípadoch by oznamujúci členský štát mal tieto úpravy oznámiť aspoň jeden mesiac pred ich prijatím. Úpravy čisto administratívnej povahy by sa nemali komunikovať.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Informácie, ktoré má oznamujúci členský štát predložiť, by mali byť dostatočné na posúdenie súladu so smernicou 2006/123/ES, a najmä primeranosti oznámeného systému udeľovania povolení alebo požiadavky. Preto v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (CJEU) by tieto informácie mali objasniť sledovaný cieľ verejného záujmu, stanoviť, prečo je oznámený systém udeľovania povolení alebo požiadavka nevyhnutná a odôvodnená na splnenie tohto cieľa, a vysvetliť, akým spôsobom je primeraná. Teda by mali obsahovať vysvetlenia, prečo sú vhodné, prečo neprekračujú nevyhnutný rámec a prečo by nebola dostupná žiadna alternatíva a menej reštriktívny prostriedok. Dôvody, na ktoré sa môže dotyčný členský štát odvolávať v odôvodňovaní, by mali byť doložené vhodnými dôkazmi a analýzou primeranosti oznámeného opatrenia.

(10)  Informácie, ktoré má oznamujúci členský štát predložiť, by mali byť dostatočné na posúdenie súladu so smernicou 2006/123/ES, a najmä primeranosti oznámeného systému udeľovania povolení alebo požiadavky. Preto v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (CJEU) by tieto informácie mali objasniť sledovaný cieľ verejného záujmu, vysvetliť, prečo je oznámený systém udeľovania povolení alebo požiadavka nevyhnutná a odôvodnená na splnenie tohto cieľa, a vysvetliť, akým spôsobom je primeraná na naplnenie tohto cieľa. Oznámený systém udeľovania povolení alebo požiadavka by teda mali obsahovať dostatočné vysvetlenia, prečo sú vhodné, prečo neprekračujú nevyhnutný rámec a prečo by nebola dostupná žiadna alternatíva a menej reštriktívny prostriedok.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Odchylne od bežného postupu oznamovania by sa členským štátom vo výnimočných prípadoch malo umožniť rýchlo reagovať na naliehavé otázky v súvislosti s vážnymi a nepredvídateľnými okolnosťami týkajúcimi sa verejnej politiky, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia alebo ochrany životného prostredia. Táto výnimka by sa však nemala používať na obchádzanie jeho vykonávania stanoveného v tejto smernici. Preto by členské štáty mali informovať Komisiu o všetkých takýchto prijatých opatreniach, ich obsahu a dôvodoch naliehavosti, ktorá bola podnetom na ich prijatie, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr v deň, keď sa tieto naliehavé opatrenia prijali.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na základe oznamovacej povinnosti stanovenej v smernici 2006/123/ES sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisiu a ostatné členské štáty informovali o požiadavkách, na ktoré sa vzťahuje článok 15 ods. 2, tretím pododsekom článku 16 ods. 1 a prvou vetou článku 16 ods. 3 smernice 2006/123/ES. Uplatňovanie tejto smernice ukázalo, že systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so systémami udeľovania povolení, poistením profesijnej zodpovednosti, zárukami alebo podobnými opatreniami a viacodborovými obmedzeniami sú bežné a môžu predstavovať významné prekážky na jednotnom trhu so službami. Preto by sa aj na ne mala vzťahovať oznamovacia povinnosť na podporu súladu návrhu zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov so smernicou 2006/123/ES. Na požiadavky uvedené v článku 16 ods. 2 smernice 2006/123/ES sa vzťahuje oznamovacia povinnosť do tej miery, nakoľko spadajú pod článok 16 ods. 3.

(12)  Na základe oznamovacej povinnosti stanovenej v smernici 2006/123/ES sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisiu a ostatné členské štáty informovali o požiadavkách, na ktoré sa vzťahuje článok 15 ods. 2, tretím pododsekom článku 16 ods. 1 a prvou vetou článku 16 ods. 3 smernice 2006/123/ES. Uplatňovanie tejto smernice ukázalo, že systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so systémami udeľovania povolení, poistením profesijnej zodpovednosti, profesijnými pravidlami obchodnej komunikácie, zárukami alebo podobnými opatreniami a viacodborovými obmedzeniami sú bežné a môžu predstavovať významné prekážky na jednotnom trhu so službami. Preto by sa aj na ne mala vzťahovať oznamovacia povinnosť na podporu súladu návrhu zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov so smernicou 2006/123/ES. Na požiadavky uvedené v článku 16 ods. 2 smernice 2006/123/ES sa vzťahuje oznamovacia povinnosť do tej miery, nakoľko spadajú pod článok 16 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Danou smernicou sa ustanovuje trojmesačná konzultácia na umožnenie posúdenia oznámeného návrhu opatrenia, ako aj efektívneho dialógu s oznamujúcim členským štátom. Aby konzultácia mohla v praxi fungovať, členské štáty musia oznamovať návrhy opatrení aspoň tri mesiace pred ich prijatím, s cieľom umožniť členským štátom, Komisii a zainteresovaným stranám účinne poskytovať pripomienky. Oznamujúci členský štát by mal v súlade s právom Únie pripomienky k oznámenému návrhu opatrenia zohľadniť.

(13)  Vo všeobecnosti sa danou smernicou ustanovuje trojmesačná konzultácia na umožnenie posúdenia oznámeného návrhu opatrenia, ako aj efektívneho dialógu s oznamujúcim členským štátom. Aby konzultácia mohla v praxi fungovať, členské štáty by mali oznamovať návrhy opatrení aspoň tri mesiace pred ich prijatím, s cieľom umožniť členským štátom a Komisii účinne poskytovať pripomienky alebo poznámky. Keďže pripomienky sa týkajú zlučiteľnosti oznámeného opatrenia s ustanoveniami smernice 2006/123/ES, členské štáty, Komisia a zainteresované strany si môžu vymieňať aj všeobecnejšie pripomienky s cieľom okrem iného si vymieňať najlepšie postupy a posilniť vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií. Ak sa oznámenie týka iba úprav už oznámeného návrhu opatrenia v rámci konzultácií, na takéto oznámenie by sa malo vzťahovať kratšie obdobie konzultácie v dĺžke jedného mesiaca. Oznamujúci členský štát by mal v súlade s právom Únie pripomienky k oznámenému návrhu opatrenia alebo úpravám zohľadniť. Ak sa oznamujúci členský štát rozhodne neprijať návrh opatrenia, mal by tiež byť schopný kedykoľvek stiahnuť oznámenie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Ak Komisia má po konzultácii stále obavy o súlad oznámeného návrhu opatrenia so smernicou 2006/123/ES, môže vydať oznamujúcemu členskému štátu upozornenie, čím mu poskytne možnosť zosúladiť návrh opatrenia s právom Únie. Toto upozornenie by malo zahŕňať vysvetlenie právnych pochybností zistených Komisiou. Prijatie tohto upozornenia má za následok, že oznamujúci členský štát nesmie oznámené opatrenie prijať počas troch mesiacov.

(14)  Ak Komisia má po konzultácii stále obavy o súlad oznámeného návrhu opatrenia so smernicou 2006/123/ES, môže vydať oznamujúcemu členskému štátu upozornenie, čím mu poskytne možnosť poskytnúť dodatočné vysvetlenia alebo zosúladiť návrh opatrenia s právom Únie. Toto upozornenie by malo zahŕňať podrobné vysvetlenie právnych pochybností zistených Komisiou alebo ostatnými členskými štátmi. Prijatie tohto upozornenia má za následok, že oznamujúci členský štát nesmie oznámený návrh opatrenia prijať počas troch mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Nedodržanie povinnosti oznámiť návrh opatrení aspoň tri mesiace pred ich prijatím a/alebo upustiť od prijatia oznámeného opatrenia počas tohto obdobia a prípadne počas 3 mesiacov po prijatí upozornenia sa bude považovať za podstatnú procesnú chybu závažnej povahy, pokiaľ ide o jeho účinky vo vzťahu k jednotlivcom.

(15)  Nedodržanie povinnosti oznámiť návrh opatrení alebo úpravy už oznámených návrhov opatrení či opatrení, ktoré už boli prijaté v súlade s touto smernicou v predpísanej lehote by sa malo považovať za podstatnú procesnú chybu závažnej povahy, pokiaľ ide o jeho účinky vo vzťahu k jednotlivcom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na zaistenie efektívnosti, účinnosti a koherentnosti postupu oznamovania by si Komisia mala zachovať právomoc prijímať rozhodnutia, ktorými od predmetného členského štátu požaduje upustiť od prijatia oznámených opatrení alebo, ak už boli prijaté, ich zrušiť, ak porušujú smernicu 2006/123/ES.

(16)  Na zaistenie efektívnosti, účinnosti a koherentnosti postupu oznamovania, pokiaľ ide o systémy udeľovania povolení alebo požiadavky spadajúce do rozsahu pôsobnosti článku 4 písm. a), c), d) a e), by sa Komisii malo umožniť prijať odporúčania, ktorými od dotknutého členského štátu bude požadovať, aby upravil oznámené opatrenia, upustil od ich prijatia alebo, ak už boli prijaté, aby ich zrušil, s cieľom vyriešiť vážne obavy týkajúce sa súladu týchto opatrení so smernicou 2006/123/ES. Pokiaľ ide o požiadavky patriace do rozsahu pôsobnosti článku 4 písm. b), Komisia si musí zachovať splnomocnená prijímať rozhodnutia, ktorými od predmetného členského štátu bude požadovať, aby upustil od prijatia oznámených opatrení alebo, ak už boli prijaté, aby ich zrušil, ak porušujú smernicu 2006/123/ES. Podľa článku 263 ZFEÚ má Súdny dvor Európskej únie právomoc preskúmavať zákonnosť niektorých aktov, ktoré prijala Komisia, vrátane žalôb podávaných členskými štátmi. Podľa článku 258 ZFEÚ, ak po tom, ako členský štát dostane príležitosť predložiť svoje pripomienky, Komisia vydá odôvodnené stanovisko o tom, že tento členský štát si nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zmlúv, a ak členský štát nevyhovie odôvodnenému stanovisku, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Zainteresovaným tretím stranám by sa mal poskytnúť prístup k oznámeniam zaslaným členskými štátmi s cieľom upovedomiť ich o plánovaných systémoch udeľovania povolení alebo určitých požiadavkách súvisiacich so službami na trhoch, na ktorých v súčasnosti pôsobia alebo by v budúcnosti mohli pôsobiť, a aby sa im umožnilo predložiť k nim pripomienky.

(17)  V záujme podpory transparentnosti medzi členskými štátmi a zainteresovanými tretími stranami by sa mal zainteresovaným tretím stranám poskytnúť prístup k oznámeniam zaslaným členskými štátmi, aby boli upovedomené o plánovaných alebo implementovaných systémoch udeľovania povolení alebo určitých požiadavkách súvisiacich so službami na trhoch, na ktorých v súčasnosti pôsobia alebo by v budúcnosti mohli pôsobiť, a aby sa im umožnilo predložiť k nim pripomienky. Komisia by mala uľahčiť možnosť podávať pripomienky k oznámeniam členských štátov v rámci konzultačného obdobia a informovať dotknutý členský štát o relevantnej spätnej väzbe, ak to považuje za potrebné. Komisia by spätnú väzbu od zainteresovaných tretích strán mala zaslať dotknutému členskému štátu len v prípade, keď sa domnieva, že spätná väzba je podstatná a významne by prispela k posúdenie sporného opatrenia zo strany členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „prijatie“ je rozhodnutie členského štátu, ktorým sa tvorí konečné znenie zákona, iného právneho predpisu a správneho opatrenia všeobecnej povahy v súlade s platným postupom.

b)  „prijatie“ je rozhodnutie členského štátu, ktorým sa z návrhu opatrenia stáva konečné opatrenie, v súlade s platným postupom.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty musia Komisii oznámiť každý návrh opatrenia, ktorým sa zavádza nová požiadavka alebo systém udeľovania povolení uvedené v článku 4, alebo ktorým sa takéto existujúce požiadavky alebo systém udeľovania povolení upravujú.

1.  Členské štáty musia Komisii oznámiť každý návrh opatrenia, ktorým sa zavádza nová požiadavka alebo systém udeľovania povolení uvedené v článku 4, alebo ktorým sa takéto existujúce požiadavky alebo systém udeľovania povolení podstatne upravujú.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Odchylne od odseku 1 členské štáty nie sú povinné oznamovať Komisii:

 

a)  návrhy opatrení, ktoré pozostávajú iba zo zrušenia systémov udeľovania povolení alebo existujúcich požiadaviek;

 

b)  návrhy opatrení, ktorými sa vykonávajú systémy udeľovania povolení alebo požiadavky, ktoré už boli Komisii oznámené a prijaté príslušným členským štátom na národnej úrovni, pokiaľ tieto opatrenia nemenia rozsah, obsah, ani nerobia už prijaté systémy udeľovania povolení alebo požiadavky reštriktívnejšími na zriadenie alebo cezhraničné poskytovanie služieb;

 

c)  návrhy opatrení, prostredníctvom ktorých členské štáty dodržiavajú záväzné právne akty Únie, ktorými sa riadia osobitné požiadavky týkajúce sa prístupu k činnosti v oblasti služieb alebo jej výkonu, pokiaľ sú tieto požiadavky výslovne stanovené a príslušné akty Únie si vyžadujú jednotnú transpozíciu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak členský štát oznámený návrh opatrenia upraví s účinkom, ktorým sa značne rozširuje jeho rozsah pôsobnosti alebo obsah, skracuje pôvodne plánovaný harmonogram zavedenia, alebo pridávajú požiadavky alebo systémy udeľovania povolení, alebo robia tieto požiadavky alebo systémy udeľovania povolení reštriktívnejšie vzhľadom na zriadenie alebo cezhraničné poskytovanie služieb, upravený návrh opatrenia oznámený skôr na základe odseku 1 sa musí oznámiť opäť vrátane objasnenia cieľa a obsahu úprav. V takom prípade sa predchádzajúce oznámenie bude považovať za stiahnuté.

2.  Ak členský štát podstatným spôsobom upraví oznámený návrh opatrenia, ktoré podlieha prebiehajúcemu postupu oznamovania, zmenou jeho rozsahu pôsobnosti alebo obsahu, skrátením harmonogramu zavedenia, alebo pridaním požiadaviek alebo systémov udeľovania povolení na zriadenie alebo cezhraničné poskytovanie služieb, členský štát doplní pôvodné oznámenie a oznámi úpravy Komisii vrátane objasnenia cieľa a obsahu úprav.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty nie sú povinné oznamovať úpravy návrhu opatrenia predloženého parlamentom členského štátu na národnej alebo regionálnej úrovni, ktorý už podlieha prebiehajúcemu postupu oznamovania, pred ich prijatím; dotknutý členský štát môže prijať takéto opatrenia v znení úprav a bezodkladne a najneskôr do dvoch týždňov po ich prijatí ich oznamuje Komisii.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Návrhy opatrení uvedené v odsekoch 1 a 2 sa musia oznamovať Komisii aspoň tri mesiace pred ich prijatím.

3.  Návrhy opatrení uvedené v odseku 1 sa musia oznamovať Komisii aspoň tri mesiace pred ich prijatím.

 

Úpravy uvedené v odseku 2 sa Komisii oznamujú aspoň mesiac pred ich prijatím.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Povinnosť oznámiť návrh opatrenia pred jeho prijatím v súlade s odsekom 3 sa neuplatňuje, ak musí členský štát prijať naliehavé opatrenia veľmi rýchlo vzhľadom na vážne a nepredvídateľné okolnosti týkajúce sa verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia alebo ochrany životného prostredia. Dotknutý členský štát naliehavé opatrenie, jeho obsah a dôvody naliehavosti, ktoré viedli k jeho prijatiu, oznamuje Komisii. Robí tak bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr v deň, kedy sa naliehavé opatrenie prijme.

 

Po prijatí oznámenia o naliehavom opatrení Komisia posudzuje, či okolnosti, ktoré viedli k použitiu núdzového postupu, sú opodstatnené.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Porušenie jednej z povinností stanovených v článku 3 ods. 1, 2 a 3 alebo v článku 6 ods. 2 bude znamenať podstatnú procesnú chybu závažnej povahy, pokiaľ ide o jeho účinky vo vzťahu k jednotlivcom.

4.  Porušenie jednej z povinností stanovených v ods. 1, 1a, 2, 2a3 a 3a tohto článku a v článku 6 ods. 2 bude znamenať podstatnú procesnú chybu závažnej povahy, pokiaľ ide o jeho účinky vo vzťahu k jednotlivcom.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto informácie musia určiť závažný dôvod týkajúci sa sledovaného verejného záujmu a poskytnúť dôvody, prečo sú oznámený systém udeľovania povolení alebo požiadavka nediskriminačné na základe štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu a prečo je to primerané.

Tieto informácie určia závažný dôvod týkajúci sa sledovaného verejného záujmu a poskytnú vysvetlenie, prečo sú oznámený systém udeľovania povolení alebo požiadavka nediskriminačné, nevyhnutné a primerané so zreteľom na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto informácie musia zahŕňať posúdenie, ktorým sa preukazuje, že nie sú dostupné menej reštriktívne prostriedky, ako aj špecifické dôkazy dokazujúce argumenty predložené oznamujúcim členským štátom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  profesijné pravidlá obchodnej komunikácie, ako sa uvádza v článku 24 ods. 2 smernice 2006/123/ES.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Po prijatí oznámenia od členského štátu uvedeného v článku 3 ods. 1 a 2 Komisia informuje oznamujúci členský štát o úplnosti doručeného oznámenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Od dátumu, kedy Komisia informuje oznamujúci členský štát o úplnosti doručeného oznámenia, sa uskutoční konzultácia medzi oznamujúcim členským štátom, ostatnými členskými štátmi a Komisiou v trvaní maximálne troch mesiacov.

2.  Po oznámení návrhu opatrenia sa uskutoční konzultácia medzi oznamujúcim členským štátom, ostatnými členskými štátmi a Komisiou v trvaní maximálne troch mesiacov. Tieto konzultácie sa začínajú dňom, kedy Komisia prijme oznámenie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia a členské štáty môžu, v rámci obdobia dvoch mesiacov od začatia konzultačného obdobia uvedeného v odseku 2 predkladať pripomienky oznamujúcemu členskému štátu.

3.  Komisia a členské štáty môžu, v rámci obdobia dvoch mesiacov od začatia konzultačného obdobia uvedeného v odseku 2 predkladať oznamujúcemu členskému štátu pripomienky týkajúce sa možnej nezlučiteľnosti oznámeného opatrenia so smernicou 2006/123/ES alebo iné pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Oznamujúci členský štát musí odpovedať na pripomienky predložené Komisiou alebo ostatnými členskými štátmi do jedného mesiaca po ich doručení a pred prijatím oznámeného opatrenia, buď objasnením, ako budú tieto pripomienky zohľadnené oznámenom opatrení, alebo uvedením dôvodov, prečo tieto pripomienky nie je možné vziať do úvahy.

4.  Oznamujúci členský štát musí odpovedať na pripomienky predložené Komisiou alebo ostatnými členskými štátmi do jedného mesiaca po ich doručení, buď objasnením, ako budú tieto pripomienky zohľadnené oznámenom opatrení, alebo uvedením dôvodov, prečo tieto pripomienky nie je možné vziať do úvahy.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak ani komisia, ani ostatné členské štáty nepredložili pripomienky k oznámenému návrhu opatrenia do dvoch mesiacov, ako sa uvádza v odseku 3, obdobie konzultácie sa okamžite ukončí.

5.  Ak ani Komisia, ani ostatné členské štáty nepredložili pripomienky k oznámenému opatreniu do dvoch mesiacov, ako sa uvádza v odseku 3, a oznamujúci členský štát pôvodné oznámenie nezmenil, obdobie konzultácie sa okamžite ukončí. Ak sa oznámenie vykonalo v súlade s článkom 3 ods. 3 prvým pododsekom, oznamujúci členský štát môže prijať navrhované opatrenie bez toho, aby takéto prijatie predstavovalo porušenie tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Oznámenie v súlade s článkom 3 ods. 2 podlieha jednomesačnému obdobiu konzultácie začínajúcemu dňom jej doručenia. Počas tohto obdobia Komisia a členské štáty môžu predložiť pripomienky v súvislosti so zlučiteľnosťou oznámeného návrhu opatrenia so smernicou 2006/123/ES alebo predložiť iné pripomienky.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pred ukončením obdobia konzultácie uvedeného v článku 5 ods. 2 môže Komisia oznamujúci členský štát upozorniť na svoje obavy týkajúce sa súladu oznámeného návrhu opatrenia so smernicou 2006/123/ES a o jej zámere prijať rozhodnutie uvedené v článku 7.

1.  Pred ukončením obdobia konzultácie uvedeného v článku 5 ods. 2 a 5a môže Komisia oznamujúci členský štát upozorniť na svoje obavy, ktoré podrobne opíše, týkajúce sa súladu oznámeného návrhu opatrenia so smernicou 2006/123/ES a o jej zámere prijať odporúčanie alebo rozhodnutie uvedené v článku 7.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia môže do troch mesiacov po úprave oznámenia ustanoveného v článku 3 ods. 2a vydať upozornenie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Po prijatí tohto upozornenia oznamujúci členský štát nesmie prijať návrh opatrenia počas obdobia troch mesiacov od ukončenia obdobia konzultácie.

2.  Po prijatí tohto upozornenia v súlade s odsekom 1 oznamujúci členský štát nesmie prijať návrh opatrenia počas obdobia troch mesiacov od ukončenia obdobia konzultácie. Prijatie takéhoto upozornenia nebráni členskému štátu v tom, aby po uplynutí obdobia troch mesiacov prijal príslušné zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia.

 

Do jedného mesiaca od prijatia takéhoto upozornenia v súlade s odsekmi 1 a 1a oznamujúci členský štát predloží Komisii vysvetlenie zlučiteľnosti oznámeného opatrenia so smernicou 2006/123/ES alebo zmení alebo zruší navrhované opatrenie, aby sa zabezpečil súlad s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia vydala upozornenie v súlade s článkom 6 ods. 1, môže v rámci obdobia troch mesiacov po dátume ukončenia obdobia konzultácie uvedeného v článku 5 ods. 2 prijať rozhodnutie, ktorým sa návrh opatrenia vyhlási za nezlučiteľný so smernicou 2006/123/ES a ktorým sa od predmetného členského štátu požaduje, aby upustil od prijatia návrhu opatrenia alebo, ak takéto opatrenie bolo prijaté v rozpore s článkom 3 ods. 3 alebo článkom 6 ods. 2, aby ho zrušil.

Ak Komisia vydala upozornenie v súlade s článkom 6 ods. 1 1a v súvislosti s požiadavkami patriacimi do pôsobnosti článku 4 písm. b) a ak Komisia stále má vážne obavy v súvislosti s opatrením oznámeným v súlade s článkom 3 ods. 1, 2, 2a a 3a, môže v rámci obdobia troch mesiacov od dátumu takéhoto oznámenia vydať upozornenie, prijať rozhodnutie, ktorým sa od predmetného členského štátu požaduje, aby upustil od prijatia oznámeného opatrenia alebo ho zrušil.

 

Ak Komisia vydala upozornenie v súlade s článkom 6 ods. 1 a 1a v súvislosti so systémom udeľovania povolení alebo s požiadavkami patriacimi do pôsobnosti článku 4 písm. a), c), d) a e) a ak Komisia stále má vážne obavy v súvislosti s opatrením oznámeným v súlade s článkom 3 ods. 1, 2, 2a a 3a, môže v rámci obdobia troch mesiacov od dátumu takéhoto oznámenia vydať upozornenie, prijať odporúčanie, ktorým sa od predmetného členského štátu požaduje, aby upustil od prijatia oznámeného opatrenia alebo ho zrušil.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia na vyhradenej verejnej webovej lokalite zverejní oznámenia členského štátu vykonané na základe článkov 3 ods. 1 a 2 a súvisiace prijaté opatrenia.

Komisia na vyhradenej verejnej webovej lokalite zverejní oznámenia členského štátu vykonané na základe článku 3 ods. 1 a úpravy pôvodných oznámení podľa článku 3 ods. 2 a 2a, prijaté naliehavé opatrenia podľa článku 3 ods. 3a, súvisiace prijaté opatrenia podľa článku 3 ods. 7 a odporúčania a rozhodnutia prijaté podľa článku 7.

 

Komisia zúčastneným stranám umožní elektronickými prostriedkami poskytnúť spätnú väzbu, pokiaľ ide o uverejnené oznámenia, alebo možnosť upozornenia Komisie na návrh opatrení alebo prijaté opatrenia, ktoré neboli oznámené v súlade s touto smernicou. Po prijatí takejto spätnej väzby alebo upozornenia od zainteresovaných strán Komisia bezodkladne informuje daný členský štát.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty si určia príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie postupu oznamovania ustanoveného touto smernicou na vnútroštátnej úrovni.

Členské štáty oznámia Komisii orgán zodpovedný za vykonávanie postupu oznamovania ustanoveného touto smernicou na vnútroštátnej úrovni. Týmto určením nie je dotknuté rozdelenia úloh a právomocí medzi orgánmi v rámci vnútroštátnych systémov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do [36 mesiacov po období transpozície tejto smernice] a potom najneskôr každých päť rokov Komisia predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o uplatňovaní tejto smernice.

1.  Do [36 mesiacov po období transpozície tejto smernice] a potom najneskôr každých päť rokov Komisia predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o uplatňovaní tejto smernice vrátane posúdenia akéhokoľvek nesprávneho použitia s cieľom obísť uplatňovanie postupu oznamovania ustanoveného v tejto smernici.

(1)

  Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 43.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Komisia predložila 10. januára 2017 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami. Tento návrh je súčasťou série opatrení Komisie zameraných na zlepšenie fungovania jednotného trhu so službami. Zameriava sa na procesné aspekty s cieľom zlepšiť vykonávanie a presadzovanie oznamovacej povinnosti stanovenej v smernici 2006/123/ES (ďalej len „smernica o službách“).

Kontext prípravy návrhu

Súčasný postup oznamovania požiadaviek na poskytovateľov služieb podľa smernice o službách neprispieva primeraným spôsobom správnemu a úplnému vykonávaniu smernice a nevykonáva sa ako postup. To následne vedie k spotrebiteľským i podnikateľským nákladom roztriešteného jednotného trhu so službami, ako aj k vysokým administratívnym nákladom pre vnútroštátne správne orgány a Komisiu, ak prijme opatrenia (40 % prípadov porušenia právnych predpisov vzniká z dôvodu prijatia nových vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré nie sú v súlade so smernicou o službách).

Návrh sa opiera o posúdenie vplyvu, v rámci ktorého Komisia dospela k záveru, že keďže súčasný postup oznamovania nedokáže plniť svoje ciele, zásah EÚ sa považuje za nevyhnutný na nápravu zistených nedostatkov, aby sa notifikačný postup zmenil na účinný a efektívny nástroj na lepšie uplatňovanie platnej smernice o službách.

Účelom tejto smernice je zabezpečiť súlad vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa zavádzajú systémy udeľovania povolení alebo určité požiadavky smernice o službách, ktoré sa uplatňujú v rámci jej rozsahu pôsobnosti, a zamerať sa na prevenciu porušovania právnych predpisov.

Cieľom tohto návrhu je preto zvýšiť efektívnosť postupu oznamovania, zlepšiť kvalitu a obsah predkladaných oznámení, pokryť dodatočné požiadavky, ktoré, ako sa ukázalo uplatňovaním smernice o službách, môžu predstavovať závažné prekážky pre jednotný trh so službami, a objasniť právne následky nedodržiavania oznamovacej povinnosti. Konečným výsledkom by bolo lepšie vykonávanie a presadzovanie smernice o službách v jej súčasnej podobe.

Všeobecné pripomienky

Spravodajca víta návrh ako súčasť balíka služieb. Rozširuje procedurálne kroky v rámci oznamovacej povinnosti, objasňuje postupy a zameriava sa na väčšiu transparentnosť s cieľom zlepšiť vykonávanie smernice o službách.

1. Oznamovacia povinnosť

Keďže návrh vychádza z oznamovacej povinnosti upravenej v smernici o službách, stanovuje pre členské štáty povinnosť oznamovať Komisii návrhy opatrení vrátane tých, ktoré boli zmenené národnými parlamentmi v rámci ich preskúmania, spolu so sprievodnými informáciami. Takisto sa v ňom špecifikujú následky nedodržania oznamovacej povinnosti. S cieľom zefektívniť postup oznamovania a urobiť ho účinnejším boli stanovené prísne lehoty. Spravodajca sa domnieva, že je potrebné zabezpečiť zákonodarné právomoci členských štátov, najmä postupy ich národných parlamentov, a preto navrhuje s tým súvisiace zmeny.

Navyše, ak by sa postup oznamovania uplatňoval absolútne, znamenalo by to ďalšie administratívne zaťaženie, ktoré nemusí byť úmerné sledovaným cieľom, najmä pre obecné a miestne orgány. S cieľom zabezpečiť primeranosť postupu voči týmto orgánom sa spravodajca domnieva, že by návrhy opatrení, ktorými sa vykonávajú systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktoré sa už oznámili Komisii a boli prijaté členskými štátmi na vnútroštátnej úrovni, nemali podliehať oznamovacej povinnosti.

2. Národné parlamenty

V navrhovanej smernici sa ďalej zavádza trojmesačný konzultačný postup medzi oznamujúcim členským štátom, ostatnými členskými štátmi a Komisiou, ktorým sa umožní predkladanie pripomienok týkajúcich sa oznámených opatrení. V prípade, že Komisia vyjadrí obavy („upozornenia“) v súvislosti so zlučiteľnosťou oznámeného opatrenia so smernicou o službách, oznamujúci členský štát by po ukončení uvedeného obdobia konzultácií počas troch mesiacov neprijal dané opatrenie. V takomto prípade môže Komisia vydať svoje rozhodnutie a predpokladajú sa príslušné postupy, ktoré okrem iného zahŕňajú pozmeňujúce parlamentné návrhy. Spravodajca sa domnieva, že hoci právomoc Komisie prijímať rozhodnutia, ako sa stanovuje v smernici o službách, by sa mala zachovať, národným parlamentom nemôže byť bránené v prijatí predmetného opatrenia. Tento nový prvok v návrhu Komisie by mal byť preto vypustený a mali by sa umožniť iba opatrenia ex-post.

Závery

Spravodajca sa domnieva, že týmto návrhom sa zabezpečí lepšie dodržiavanie oznamovacej povinnosti stanovené v smernici o službách, zvýši sa transparentnosť a posilní sa dialóg medzi členskými štátmi a Komisiou, a v dôsledku toho sa zlepší vykonávanie tejto smernice.

Zároveň je presvedčený, že výraznejší prístup k oznámeniam pre Komisiu by v určitých prípadoch mohol viesť k zásahom do národných zákonodarných právomocí a administratívne by zaťažil vnútroštátne správne orgány, najmä miestne a obecné orgány. V tejto súvislosti spravodajca považuje za potrebné zaviesť niekoľko pozmeňujúcich návrhov s cieľom zabezpečiť lepší postup oznamovania, v ktorom sa zohľadnia vyjadrené obavy.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Presadzovanie smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu

Referenčné čísla

COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)

Dátum predloženia v EP

12.1.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

19.1.2017

ECON

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ENVI

19.1.2017

 

ITRE

19.1.2017

CULT

19.1.2017

JURI

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

PETI

19.1.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CONT

24.1.2017

ECON

21.3.2017

EMPL

9.2.2017

ENVI

31.1.2017

 

ITRE

28.2.2017

CULT

23.1.2017

JURI

22.3.2017

LIBE

13.2.2017

 

PETI

28.2.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Sergio Gutiérrez Prieto

25.1.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.6.2017

12.7.2017

28.9.2017

11.10.2017

Dátum prijatia

4.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

8.12.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

7

-

EFDD

Jonathan Bullock, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia