ZPRÁVA o žádosti, aby byla Ingeborg Gräßle zbavena imunity

8.12.2017 - (2017/2220(IMM))

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Jean-Marie Cavada

Postup : 2017/2220(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0397/2017
Předložené texty :
A8-0397/2017
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byla Ingeborg Gräßle zbavena imunity

(2017/2220(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o zbavení Ingeborg Gräßleové imunity, kterou EP dne 27. července 2017 zaslalo státní zastupitelství v Ellwangenu (Německo) v rámci trestního řízení vedeného pod spisovou značkou 21 Js 11263/17 a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 2. října 2017,

–  poté, co Ingeborg Gräßleová dostala možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011 a 17. ledna 2013[1],

–  s ohledem na článek 46 ústavy Spolkové republiky Německo,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0397/2017),

A.  vzhledem k tomu, že státní zastupitelství v Ellwangenu předložilo žádost o zbavení poslankyně Evropského parlamentu Ingeborg Gräßleové, zvolené za Spolkovou republiku Německo, imunity, pokud se jedná o delikt ve smyslu článku 229 německého trestního zákoníku; že se příslušné stíhání týká údajného ublížení na zdraví z nedbalosti;

B.   vzhledem k tomu, že dne 10. června 2017 paní Gräßleová za volantem automobilu projela v Heidenheimu křižovatku mezi ulicemi Brenzstrasse a Ploucquetstrasse na červenou a způsobila nehodu, která vedla k poranění ramene jedné osoby; vzhledem k tomu, že bylo podáno trestní oznámení;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

D.  vzhledem k tomu, že článek 46 ústavy Spolkové republiky Německo stanoví, že v případě spáchání trestného činu smí být poslanec stíhán nebo zatčen pouze se souhlasem Spolkového sněmu, pokud nebyl přistižen při činu nebo v průběhu následujícího dne;

E.  vzhledem k tomu, že jen Parlament má právo rozhodnout, zda zbavit v daném případě poslance imunity, či nikoli; vzhledem k tomu, že Parlament může při rozhodování o zbavení imunity přiměřeně zohlednit stanovisko příslušného poslance[2];

F.   vzhledem k tomu, že údajný delikt nemá přímý či zjevný vztah k výkonu mandátu poslance Evropského parlamentu ze strany paní Gräßleové a nepředstavuje názor či hlasování během výkonu této funkce ve smyslu článku 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie;

F.  vzhledem k tomu, že v daném případě neobjevil Parlament žádné důkazy o fumus persecutionis, tedy že neexistuje dostatečně závažné a konkrétní podezření, že by se případ zakládal na záměru politicky poškodit politickou činnost daného poslance;

1.  rozhodl, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Spolkové republiky Německo a Ingeborg Gräßleové.

  • [1]  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, C-149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu první instance (sedmá komora) ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora (velká komora) ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, spojené věci C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu (třetí komora) ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora (velká komora) ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu (první komora) ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, spojené věci T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Viz výše uvedená věc T-345/05, Mote v. Parlament, bod 28.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

7.12.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

9

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri