RAPORT Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

8.12.2017 - (2017/2220(IMM))

Õiguskomisjon
Raportöör: Jean-Marie Cavada

Menetlus : 2017/2220(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0397/2017
Esitatud tekstid :
A8-0397/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2017/2220(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 27. juulil 2017. aastal Ellwangeni (Saksamaa) riigiprokuratuur seoses kriminaalmenetlusega 21 Js 11263/17 ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 2. oktoobril 2017. aastal,

–  võttes arvesse Ingeborg Gräßle loobumist õigusest olla ära kuulatud vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid[1],

–  võttes arvesse Saksamaa Liitvabariigi põhiseaduse artiklit 46,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0397/2017),

A.  arvestades, et Ellwangeni riigiprokuratuur esitas Saksamaa Liitvabariiki esindavaks Euroopa Parlamendi liikmeks valitud Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotluse seoses Saksamaa kriminaalkoodeksi artikli 229 kohase õiguserikkumisega; arvestades eelkõige, et süüdistus on esitatud tahtmatu kehavigastuse tekitamise eest;

B.   arvestades, et Ingeborg Gräßle eiras 10. juunil 2017 Heidenheimis Brenzstrasse ja Ploucquetstrasse ristmikul autot juhtides punast foorituld ning põhjustas õnnetuse, mille tõttu sai üks isik õlavigastuse; arvestades, et selle tulemusel on esitatud tsiviilhagi;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

D.  arvestades, et Saksamaa Liitvabariigi põhiseaduse artiklis 46 on sätestatud, et liidupäeva liiget võib karistatava süüteo eest vastutusele võtta või vahistada ainult Liidupäeva nõusolekul, välja arvatud juhul, kui ta tabatakse õiguserikkumiselt või päev pärast seda, kui ta kõnealuse teo toime pani;

E.  arvestades, et üksnes parlament on pädev otsustama, kas puutumatus tuleks konkreetsel juhul ära võtta või mitte; arvestades, et parlament võib parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise üle otsustamisel võtta mõistlikult arvesse parlamendiliikme seisukohta[2];

F.   arvestades, et väidetav õiguserikkumine ei ole otseselt ega ilmselgelt seotud Ingeborg Gräßle kohustuste täitmisega Euroopa Parlamendi liikmena ning seda ei saa käsitada tema poolt oma kohustuste täitmisel Euroopa Parlamendi liikmena avaldatud arvamuse või antud häälena vastavalt Euroopa Liidu privileege ja immuniteete käsitleva protokolli nr 7 artiklile 8;

F.  arvestades, et Euroopa Parlament ei ole kõnealuse juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, s.t tal puudub alus piisavalt tõsiseks ja täpseks kahtluseks, et menetluse eesmärk on tekitada parlamendiliikmele poliitilist kahju;

1.  otsustab Ingeborg Gräßle puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Saksamaa Liitvabariigi pädevale ametiasutusele ja Ingeborg Gräßlele.

  • [1]  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, C-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, C-149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus (seitsmes koda) 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus (suurkoda), 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus (suurkoda), 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Kohtuasi T-345/05: Mote vs. parlament (eespool viidatud), punkt 28.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

7.12.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

9

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri