SPRÁVA o žiadosti o zbavenie imunity Ingeborg Gräßleovej

8.12.2017 - (2017/2220(IMM))

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Jean-Marie Cavada

Postup : 2017/2220(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0397/2017
Predkladané texty :
A8-0397/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Ingeborg Gräßleovej

(2017/2220(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Ingeborg Gräßleovej, ktorú 27. júla 2017 podala štátna prokuratúra mesta Ellwangen (Nemecko) v súvislosti s trestným konaním pod referenčným číslom 21 Js 11263/17 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 2. októbra 2017,

–  so zreteľom na to, že Ingeborg Gräßle sa vzdala svojho práva byť vypočutá v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013[1],

–  so zreteľom na článok 46 Ústavy Spolkovej republiky Nemecko,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0397/2017),

A.  keďže štátna prokuratúra mesta Ellwangen podala v súvislosti s porušením podľa článku 229 nemeckého trestného poriadku žiadosť o zbavenie imunity Ingeborg Gräßleovej, poslankyne Európskeho parlamentu zvolenej za Spolkovú republiku Nemecko; keďže toto trestné stíhanie sa týka predovšetkým podozrenia z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti;

B.   keďže Ingeborg Gräßle ako vodička osobného vozidla 10. júna 2017 v Heidenheime prešla na červenú cez križovatku ulíc Brenzstraße a Ploucquetstraße, a tým spôsobila nehodu, pri ktorej jedna osoba utrpela poranenie pleca; keďže bola podaná žaloba súkromnej osoby o náhradu škody;

C.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného členského štátu;

D.  keďže v článku 46 Ústavy Spolkovej republiky Nemecko sa uvádza, že poslanca nemožno brať na zodpovednosť alebo zatknúť za trestný čin bez súhlasu Spolkového snemu s výnimkou prípadov, keď je zadržaný počas páchania trestného činu alebo v priebehu nasledujúceho dňa;

E.  keďže výlučne Parlamentu prislúcha rozhodnúť, či v konkrétnom prípade zbaví alebo nezbaví poslanca EP imunity; keďže Parlament pri rozhodovaní o zbavení imunity môže primerane zohľadniť stanovisko príslušného poslanca[2];

F.   keďže neexistuje priama alebo jednoznačná súvislosť medzi údajným trestným činom a výkonom funkcií Ingeborg Gräßleovej a keďže údajný trestný čin nie je vyjadrením názoru ani hlasovaním pri výkone svojich úloh podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

F.  keďže Európsky parlament v tomto prípade nenašiel dôkazy o fumus persecutionis, t. j. dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto vec bola predložená so zámerom politicky uškodiť poslankyni;

1.  rozhodol zbaviť Ingeborg Gräßleovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Spolkovej republiky Nemecko a Ingeborg Gräßleovej.

  • [1]  Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Súdu prvého stupňa (siedma komora) z 15. októbra 2008, Mote/Európsky parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, spojené veci C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 19. marca 2010, Gollnisch/Európsky parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) zo 17. januára 2013, Gollnisch/Európsky parlament, spojené veci T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.
  • [2]  Vec T-345/05, Mote/Parlament, už citované, bod 28.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

7.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

9

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri