Postup : 2017/2199(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0398/2017

Předložené texty :

A8-0398/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2017 - 5.6

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0479

ZPRÁVA     
PDF 562kWORD 60k
8.12.2017
PE 613.657v02-00 A8-0398/2017

o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová

(2017/2199(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Gilles Lebreton

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová

(2017/2199(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost paní Gabriele Zimmerové ze dne 20. července 2017 o ochranu parlamentní imunity paní Eleonory Forenzové, poslankyně Evropského parlamentu, v souvislosti s incidentem, který se paní Forenzové přihodil dne 8. července 2017 při demonstraci pořádané v kontextu summitu G20 v Hamburku.

–  poté, co Eleonora Forenzová dostala možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2 a články 7 a 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0398/2017),

A.  vzhledem k tomu, že paní Gabriele Zimmerová, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně skupiny GUE/NGL, požádala na základě článků 8 a 9 protokolu č. 7 o ochranu poslanecké imunity paní Eleonory Forenzové, poslankyně této skupiny, která byla podrobena prohlídce a zadržena německou policií spolu se skupinou dalších aktivistů během demonstrace, jež se konala dne 8. července 2017 v souvislosti se summitem G20 v Hamburku; vzhledem k tomu, že k prohlídce a zadržení došlo po této demonstraci, když paní Forenzová a její skupina mířily na společnou večeři;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament má široké posuzovací pravomoci, pokud jde o směr, který při rozhodování o takové žádosti o ochranu poslanecké imunity předložené poslancem či poslankyní hodlá sledovat(2);

C.  vzhledem k tomu, že se články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie navzájem vylučují(3); vzhledem k tomu, že se daná věc netýká žádného názoru vyjadřovaného poslancem Evropského parlamentu, ale spíše jednání považovaného za nebezpečí pro veřejný pořádek (předpokládaná účast na nepokojích); že se proto uplatňuje článek 9 protokolu č. 7;

D.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. b) a odst. 2 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách EU požívá poslanec Evropského parlamentu na území svého členského státu imunity přiznané členům parlamentu vlastní země a na území jakéhokoli jiného členského státu se na něj nevztahují žádná zadržovací opatření a soudní stíhání; vzhledem k tomu, že se italská poslankyně Evropského parlamentu paní Forenzová nacházela v Německu, a vztahovala se na ni tedy uvedená výjimka;

E.   vzhledem k tomu, že podle žádosti o ochranu poslanecké imunity paní Forenzová od prvních kontaktů s německou policií prohlašovala, že je poslankyní Evropského parlamentu, že vždy předložila dokument potvrzující její postavení, že dokonce dosáhla toho, aby se italský konzul v Hamburku spojil s policejním důstojníkem řídícím operace;

F.   vzhledem k tomu, že přes její postavení poslankyně Evropského parlamentu podrobila německá policie paní Forenzovou důkladné osobní prohlídce a poté ji zadržela na více než čtyři hodiny;

G.   vzhledem k tomu, že si německá policie s ohledem na vše, co tomu předcházelo, byla vědoma, že zadržela poslankyni Evropského parlamentu, což je porušením Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie, zejména jeho čl. 9 prvního pododstavce, písm. b);

H.   vzhledem k tomu, že s ohledem na okolnosti tohoto případu je zjevné, že paní Forenzová nebyla zadržena při činu a že výjimka v čl. 9 třetím pododstavci Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie se na ni nevztahuje, a tak je paní Forenzová plně chráněna svou imunitou;

1.  rozhodl, že ochrání výsady a imunity, kterých požívá Eleonora Forenzová;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Italské republiky a Eleonoře Forenzové.

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Věc T-42/06, Gollnisch/Parlament, citováno výše, bod 101.

(3)

Spojené věci C-200/07 a C-201/07, Marra etc., citováno výše, bod 45.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1.  Souvislosti

Na plenárním zasedání dne 11. září 2017 předseda v souladu s čl. 9 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že obdržel žádost poslankyně Evropského parlamentu Gabriele Zimmerové, předsedkyně skupiny GUE/NGL, o ochranu parlamentní imunity poslankyně Evropského parlamentu Eleonory Forenzové v souvislosti s incidentem, který se paní Forenzové přihodil dne 8. července 2017 v návaznosti na demonstraci pořádanou dne 8. července 2017 v souvislosti se summitem G20 v Hamburku(1).

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu předseda postoupil žádost Výboru pro právní záležitosti.

Žádost o ochranu poslanecké imunity zahrnuje stručnou zprávu o incidentu, kterou paní Forenzová předala dne 10. července 2017 paní Zimmerové. Ve výňatku z této zprávy stojí:

Dne 8. července jsem byla kolem 16. hodiny zastavena policií na ulici Ludwig-Erhard-Strasse v Hamburku, když jsem společně se svým akreditovaným parlamentním asistentem a dalšími 13 italskými aktivisty přecházela ulici Holstenwall. Bylo bezprostředně po demonstraci a my jsme se ubírali směrem k místu, kde jsme chtěli společně poobědvat. Ráda bych upřesnila, že v tuto chvíli jsme nedělali nic jiného, než že jsme poklidně kráčeli.

V ulici Ludwig-Erhard-Strasse nás policie vyzvala k předložení průkazů totožnosti a ve chvíli, kdy jsme jim tyto průkazy začali předkládat, nás rychle obklíčila skupina 25–30 policistů a přitlačila mne i moji skupinu ke zdi.

Okamžitě jsem se představila jako poslankyně Evropského parlamentu a předložila jsem odpovědným příslušníkům svůj průkaz pro vstup do Evropského parlamentu i průkaz laissez-passer. Tomu se však policisté opakovaně smáli a všechny mé doklady, průkaz ke vstupu do EP a laissez-passer mi byly zabaveny. Doklady jsem mohla získat zpět teprve po propuštění z předběžné vazby (GESA) kolem 20. hodiny.

Když jsme se zeptali na důvod tohoto zacházení, policie jasně uvedla, že od informačních služeb obdržela zprávu, že se do Hamburku chystá velký počet Italů s cílem zapojit se do pouličních nepokojů. Navzdory mému postavení poslankyně Evropského parlamentu jsem tedy byla pokládána za „nebezpečného“ jedince, protože jsem se pohybovala v italsky hovořící skupině. Touto skutečností bylo odůvodněno a ospravedlněno mé zadržení a zatčení lidí kolem mne.

Obklopena policisty jsem strávila více než půl hodiny na rohu ulice. Rovněž jsem byla podrobena důkladné osobní prohlídce – prohledáno bylo mé tělo, zavazadla i osobní věci. Tomuto postupu byli vystaveni všichni a nebylo nalezeno nic, co mohlo být použito k osobnímu útoku, ani oblečení určené k zakrytí obličejů. Po osobní prohlídce jsem dostala možnost zatelefonovat italskému konzulovi v Hamburku, který se na mou žádost spojil s jediným policistou hovořícím anglicky, který vypadal jako vedoucí operace. Telefonát však nepřinesl žádný výsledek a já jsem byla spolu s ostatními 14 aktivisty prohlášena za „zatčenou“, aniž by bylo objasněno obvinění, které by zdůvodnilo zadržení poslankyně Evropského parlamentu.

Po zatčení jsme byli přemístěni do dvou policejních dodávek a ponecháni spolu s dalšími 4 osobami ve vazebních celách po dobu přibližně 3 hodin, a to na velmi malém prostoru bez možnosti komunikace a právní pomoci. Poté jsme byli, stále zadržováni, převezeni do zadržovacího střediska v Hamburku. (…) Až více hodin po zadržení jsem byla konečně kolem 20. hodiny propuštěna, když by uznán můj statut.

Ostatních 14 osob z mé skupiny bylo naopak odvedeno do cel. (…)

Dokonce i po mém propuštění mi bylo několikrát vyhrožováno, že budu-li nadále odmítat opustit zařízení GESA, budu k odchodu donucena, čímž mi bylo de facto bráněno ve výkonu mého inspekčního mandátu poslankyně Evropského parlamentu. Rovněž mi bylo odepřeno dobít si mobilní telefon a obdržet pomoc a informace od právního týmu.

Okolí zařízení GESA jsem opustila až 9. července po 18:00, kdy byla většina ostatních italských zadržených z mé skupiny propuštěna, aniž proti nim bylo vzneseno obvinění, a bez jakéhokoli dokumentu, který by objasňoval důvod jejich zatčení.

Ten večer jsem byla upozorněna na twitterové sdělení hamburské policie, která si blahopřála k zatčení mé osoby, poslankyně EP. (…)

Den 24. července 2017 předložila paní Zimmerová žádost o ochranu poslanecké imunity paní Forenzové ze dne 20. července 2017 na základě článků 8 a 9 protokolu č. 7 a článků 7 a 9 jednacího řádu Evropského parlamentu.

Dne 21. listopadu 2017 vyslechl v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu paní Forenzovou Výbor pro právní záležitosti.

2.  Právní předpisy a postupy týkající se imunity poslanců Evropského parlamentu

Články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropských společenství stanoví, že:

Článek 8

Členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 9

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a) na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b) na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

Články 5, 7 a 9 jednacího řádu Evropského parlamentu stanoví:

Článek 5: Výsady a imunity

1. Poslanci požívají výsad a imunit stanovených Protokolem č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie.

2. Při výkonu svých pravomocí týkajících se výsad a imunit jedná Parlament v zájmu zachování své integrity jakožto demokratického zákonodárného shromáždění a s cílem zajistit nezávislost poslanců při plnění jejich povinností. Poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho poslanců.

Článek 7: Ochrana výsad a imunit

1. V případech, kdy orgány členského státu údajně porušily nebo údajně hodlají porušit výsady nebo imunity současného nebo bývalého poslance, může být Parlament v souladu s čl. 9 odst. 1 požádán, aby rozhodl, zda došlo nebo zda je pravděpodobné, že dojde, k porušení těchto výsad a imunit.

2. Tuto žádost o ochranu výsad a imunit lze podat zejména tehdy, je-li možné se domnívat, že by tyto okolnosti představovaly správní či jiné omezení volného pohybu poslance, který jede na místo zasedání Parlamentu nebo se z něj vrací, nebo správní či jiné omezení poslance vyjádřit názor nebo hlasovat během plnění svých povinností, nebo že by dané okolnosti spadaly do oblasti působnosti článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie.

3. Žádost o ochranu výsad a imunit poslance není přípustná, pokud již byla s ohledem na tytéž skutečnosti podána žádost o zbavení nebo ochranu imunity daného poslance, a to bez ohledu na to, zda bylo k této dřívější žádosti přijato rozhodnutí či nikoli.

Článek 9 : Imunitní řízení

1. Každá žádost o zbavení poslanecké imunity, s níž se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu Parlamentu, nebo žádost současného či bývalého poslance o ochranu jeho výsad a imunit je oznámena v Parlamentu a postoupena příslušnému výboru.

2. Se souhlasem dotčeného poslance či bývalého poslance může příslušnou žádost podat jiný poslanec, který může dotčeného poslance či bývalého poslance zastupovat ve všech fázích daného řízení.

Poslanec, který zastupuje dotčeného poslance či bývalého poslance, se nepodílí na přijímání rozhodnutí ve výboru.

3. Výbor projedná žádosti o zbavení poslanecké imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit neprodleně, avšak s přihlédnutím k jejich poměrné složitosti.

4. Výbor předloží návrh odůvodněného rozhodnutí, kterým doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Je-li tento návrh zamítnut, má se za to, že bylo přijato opačné rozhodnutí.

5. Výbor může požádat příslušný orgán o informace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven imunity nebo zda má být jeho imunita ochráněna.

6. Dotčený poslanec musí dostat příležitost vyjádřit se a může předložit jakékoli dokumenty nebo jiné písemné důkazy, které považuje za relevantní.

Dotčený poslanec nesmí být přítomen rozpravám o žádosti o zbavení jeho poslanecké imunity nebo o její ochranu, s výjimkou jeho slyšení.

Předseda výboru vyzve poslance k tomu, aby se v uvedený den a v uvedenou dobu k záležitosti vyjádřil. Dotčený poslanec se může svého práva na vyjádření vzdát.

Jestliže se dotčený poslanec v návaznosti na tuto výzvu k vyjádření nedostaví, má se za to, že se svého práva na vyjádření vzdal, pokud nepožádal o to, aby byl ze slyšení v uvedený den a v uvedenou dobu omluven, a pokud svou žádost nezdůvodnil. Předseda výboru rozhoduje o tom, zda lze žádosti o omluvu vzhledem k uvedeným důvodům vyhovět. Dotčenému poslanci není dovoleno se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Jestliže předseda výboru žádosti o omluvu vyhoví, vyzve dotčeného poslance, aby se k dané záležitosti vyjádřil v jiný den a v jinou dobu. Jestliže se dotčený poslanec na základě této druhé výzvy ke slyšení nedostaví, řízení pokračuje, aniž by byl poslanec vyslechnut. Další žádosti o omluvu či slyšení se již nepřijímají.

7. Pokud se žádost o zbavení imunity nebo o její ochranu týká více obvinění, může být o každém z nich rozhodnuto zvlášť. Výbor může ve své zprávě ve výjimečných případech navrhnout, aby se zbavení imunity nebo její ochrana vztahovala pouze na trestní stíhání a aby poslanec, dokud není rozsudek pravomocný, nemohl být zadržen či vzat do vazby, nebo aby proti němu nemohla být přijata jiná opatření, která by mu bránila ve výkonu mandátu. (…)

3.  Odůvodnění navrženého rozhodnutí

Obecné otázky

Ve své žádosti se paní Zimmerová odvolává na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie.

Tyto články se však navzájem vylučují. Článek 9 protokolu se vztahuje pouze na soudní postupy týkající se jiných porušení zákona než prostřednictvím vyjádření stanoviska nebo hlasování, jichž se týká pouze článek 8 protokolu.(2) Protože se zde nejedná o vyjádření názoru poslance Evropského parlamentu, ale o jednání, jež bylo považováno za nebezpečné pro veřejný pořádek (předpokládaná účast na nepokojích), uplatňuje se pouze článek 9 protokolu.

Jak upřesnil Tribunál, je cílem článku 9 protokolu „zajistit nezávislost poslanců Parlamentu tím, že zabrání, aby na ně v průběhu zasedání Parlamentu byl činěn nátlak spočívající v hrozbě zadržení nebo soudního stíhání“(3).

I když uplatňování vnitrostátních ustanovení podle čl. 9 prvního pododstavce písm. a) zahrnuje velké množství pravidel, či dokonce nerovnost zacházení mezi poslanci(4), písmeno b) téhož ustanovení zakládá skutečný nadnárodní jednotný režim pro poslance, kteří se nacházejí v jiné zemí, než je jejich vlastní. Bez ohledu na svoji státní příslušnost a dotyčný členský stát jsou vyňati z jakýchkoli zadržovacích opatření a z jakéhokoli soudního stíhání.

Zmiňované ustanovení obsahuje stejně kategorické formulace jako článek 8 protokolu, který stanoví absolutní imunitu. Z toho vyplývá, že by bylo možné uplatnit na imunitu uvedenou v čl. 9 prvním pododstavci písm. b) protokolu stejný přístup jako uplatnil Soudní dvůr pro stanovení dosahu absolutní imunity uvedené v článku 8, tj. že musí být stanovena pouze na základě práva Evropské unie(5). Na rozdíl od článku 8 nedovoluje čl. 9 první pododstavec písm. b) odvolávat se na případná vnitrostátní ustanovení.

Pokud jde o vnitřní postupy Evropského parlamentu, mohou podle článků 7 a 9 jednacího řádu poslanci vznášet žádosti o ochranu jejich poslanecké imunity v rámci článku 9. Nicméně, jak jasně potvrdil Tribunál, je třeba Parlamentu přiznat širokou posuzovací pravomoc, pokud jde o směr, který Parlament při rozhodování o žádosti o ochranu poslanecké imunity týkající se článku 9 protokolu hodlá sledovat(6).

Použitelnost čl. 9 prvního pododstavce písm. b) protokolu na případ paní Forenzové

V této souvislosti má Výbor pro právní záležitosti za to, že okolnosti skutku, jak vyplývají ze žádosti paní Zimmerové a ze slyšení paní Forenzové, ukazují, že německá politice podrobila paní Forenzovou osobní prohlídce a zadržela ji s plným vědomím jejího postavení poslankyně Evropského parlamentu.

Protože se paní Forenzová nacházela mimo svůj členský stát, splňovala všechny podmínky pro to, aby se na její případ vztahovala imunita podle čl. 9 prvního pododstavce písm. b) protokolu. Z toho vyplývá, že když německá policie podrobila paní Forenzovou prohlídce a zadržela ji, porušila vědomě její výsady a imunitu.

S ohledem na výše uvedené se zdá, že německá policie přistoupila k osobní prohlídce a zadržení paní Forenzové nezákonně.

Konečně, s ohledem na okolnosti této věcí, je zjevné, že paní Forenzová nebyla zadržena při činu, a proto se na ni nevztahuje výjimka podle článku 9 třetího pododstavce protokolu, a že se tedy na případ paní Forenzové plně vztahuje poslanecká imunita podle čl. 9 prvního pododstavce písm. b) protokolu.

4.  Závěry

V souladu s čl. 9 odst. 3 jednacího řádu poté, co projednal důvody pro ochranu poslanecké imunity paní Forenzové i důvody proti, doporučuje Výbor pro právní záležitosti, aby Evropský parlament hájil výsady a imunitu paní Eleonory Forenzové.

(1)

V čl. 9 odst. 2 jednacího řádu se stanoví, že žádost o ochranu imunity může se souhlasem dotčeného poslance či bývalého poslance podat jiný poslanec, který může dotčeného poslance či bývalého poslance zastupovat ve všech fázích daného řízení.

(2)

Spojené věci C-200/07 et C-201/07, Marra etc., citováno výše, bod 45.

(3)

Výše citovaný rozsudek ve věci Mote, bod 50, citující výnos Tribunálu ve věci Rothley e.a./Parlament, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, bod 90.

(4)

V některých zemích nepožívají poslanci žádné imunity. Je tomu tak například ve Spojeném království, viz První zpráva smíšeného výboru o poslaneckých výsadách, 9. dubna 1999, HC 214-I 1998-99, bod242: „Je-li poslanec obviněn z trestného činu, nemusí být nutně zbaven imunity. Je-li poslance uvězněn a nemůže být přítomný v příslušné komoře Parlamentu, musí být o tom obě komory Parlamentu být pouze informovány.“

(5)

Spojené věci C-200/07 a C-201/07, Marra etc., citováno výše, bod 26.

(6)

Rozsudek ve věci Gollnisch, citováno výše, bod 101.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

7.12.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

9

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Právní upozornění - Ochrana soukromí