Menetlus : 2017/2199(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0398/2017

Esitatud tekstid :

A8-0398/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2017 - 5.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0479

RAPORT     
PDF 371kWORD 57k
8.12.2017
PE 613.657v02-00 A8-0398/2017

Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta

(2017/2199(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Gilles Lebreton

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 SELETUSKIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta

(2017/2199(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Gabriele Zimmeri 20. juulil 2017. aastal esitatud ja täiskogu istungil 11. septembril 2017. aastal teatavaks tehtud taotlust kaitsta Eleonora Forenza eesõigusi ja puutumatust seoses vahejuhtumiga, mis leidis temaga aset G20 tippkohtumise ajal 8. juulil 2017. aastal toimunud meeleavalduse ajal Hamburgis,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Eleonora Forenza ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2 ning artikleid 7 ja 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0398/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi liige ja fraktsiooni GUE/NGL esimees Gabriele Zimmer taotles vastavalt protokolli nr 7 artiklitele 8 ja 9 sama fraktsiooni liikme Eleonora Forenza puutumatuse kaitsmist, kuna Saksamaa politsei otsis ta läbi ja pidas ta kinni koos teiste aktivistide rühma liikmetega G20 tippkohtumisega seotud meeleavalduse ajal 8. juulil 2017 Hamburgis; arvestades, et läbiotsimine ja vahistamine toimus pärast nimetatud meeleavaldust, kui Eleonora Forenza läks koos oma rühma liikmetega einestama;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendil on parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotluse suhtes tehtava otsuse sisu osas lai kaalutlusruum(2);

C.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklid 8 ja 9 artiklid on teineteist välistavad(3); arvestades, et kõnealune juhtum ei puuduta Euroopa Parlamendi liikme väljendatud arvamust, vaid pigem avaliku korra seisukohast ohtlikuks peetavat käitumist (oletatav osalemine massirahutuses); arvestades, et seepärast on kohaldatav protokolli nr 7 artikkel 9;

D.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklile 9 on Euroopa Parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel ning teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes; arvestades, et nimetatud erand on kohaldatav Itaaliast pärit Euroopa Parlamendi liikme Eleonora Forenza suhtes tema Saksamaal viibimise ajal;

E.   arvestades, et Eleonora Forenza puutumatuse kaitsmise taotluse kohaselt tegi ta kohe pärast Saksamaa politseiga kokkupuutumist neile teatavaks, et ta on Euroopa Parlamendi liige; arvestades, et ta esitas viivitamata oma staatust tõendavad dokumendid; arvestades, et Eleonora Forenzal õnnestus isegi võtta ühendust Itaalia konsuliga Hamburgis, kes rääkis operatsiooni juhtunud politseiametnikuga;

F.   arvestades, et vaatamata asjaolule, et Eleonora Forenza on Euroopa Parlamendi liige, otsis Saksa politsei ta põhjalikult läbi ja pidas kinni üle nelja tunni;

G.   arvestades, et eespool esitatut arvesse võttes oli Saksa politsei teadlik asjaolust, et ta on kinni pidanud Euroopa Parlamendi liikme; arvestades, et see on vastuolus Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolliga nr 7, eriti selle artikli 9 esimese lõigu punktiga b;

H.   arvestades, et vahejuhtumi asjaolusid arvesse võttes on selge, et Eleonora Forenzat ei peetud kinni õigusrikkumise toimepanekul, mistõttu Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 9 kolmanda lõiguga ette nähtud erand ei ole kohaldatav ning Eleonora Forenzal on täielik õigus puutumatusele;

1.  otsustab kaitsta Eleonora Forenza eesõigusi ja puutumatust;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Saksamaa Liitvabariigi pädevale ametiasutusele ja Eleonora Forenzale.

(1)

Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Kohtuasi T-42/06, Gollnisch vs. parlament (eespool viidatud), punkt 101.

(3)

Liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07: Marra jt vs. komisjon (eespool viidatud), punkt 45.


SELETUSKIRI

1.  Taust

Euroopa Parlamendi president tegi 11. septembril 2017. aastal toimunud täiskogu istungil vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 teatavaks, et ta on saanud fraktsiooni GUE/NGL esimehelt Gabriele Zimmerilt taotluse kaitsta Euroopa Parlamendi liikme Eleonora Forenza puutumatust seoses vahejuhtumiga, mis leidis temaga aset G20 tippkohtumise ajal 8. juulil 2017. aastal toimunud meeleavalduse ajal Hamburgis(1).

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastas president taotluse õiguskomisjonile.

Kõnesolevas puutumatuse kaitsmise taotluses on esitatud vahejuhtumi lühikokkuvõte, mille Eleonora Forenza edastas Gabriele Zimmerile 10. juulil 2017. Allpool on esitatud sellest väljavõte.

„8. juulil pidas mind kella 16 paiku Hamburgis Ludwig Ehrardi tänavas kinni politsei, kui ületasin Holstenwalli koos oma registreeritud assistendi (...) ja veel 13 Itaalia aktivistiga. Üritus oli just lõppenud ja hakkasime kõik koos sööma minema. Lisan täpsustuseks, et sel hetkel ei teinud me muud, kui kõndisime rahulikult.

Ludwig Ehrardi tänavas palus politsei meil näidata isikut tõendavaid dokumente ja kui me seda viivitamata tegime, kogunes meie ümber ootamatult 25–30 politseinikku ning meid suruti vastu seina.

Andsin kohe teada, et ma olen Euroopa Parlamendi liige ja esitasin politseiametnikele Euroopa Parlamendi liikme kaardi ja sissepääsuloa. Seepeale politseinikud vaid naersid ja võtsid ära mu dokumendid, Euroopa Parlamendi liikme kaardi ja sissepääsuloa. Need sain ma tagasi alles siis, kui kinnipidamiskeskusest (Gefangenensammelstelle) kella 20 paiku vabanesin.

Kui ma küsisin sellise kohtlemise põhjust, sain politseilt vastuse, et nendeni on jõudnud luureteenistuse teave selle kohta, et palju Itaallasi tuleb Hamburgi tänavarahutustes osalema. Hoolimata sellest, et olen Euroopa Parlamendi liige, peeti mind ohtlikuks isikuks, sest ma olin koos rühmaga ja me rääkisime itaalia keelt. See oligi siis põhjus, mispärast võis mind ja minuga koos olnud inimesi kinni pidada ja vahi alla võtta.

Veetsin üle poole tunni tänavanurgas politseinikest ümbritsetuna. Mind otsiti ka põhjalikult läbi, st nii mind ennast kui ka mu kotid ja isiklikud asjad. Samamoodi otsiti läbi ka teised inimesed ja ei leitud midagi, mida oleks võinud kasutada vägivallaakti toimepanekuks, ei leitud isegi riietuseset, millega oleks võinud nägu varjata. Pärast füüsilist läbiotsimist sain helistada Itaalia konsulile Hamburgis ja andsin telefoni üle ainsale inglise keelt kõnelevale politseiametnikule, kes ilmselt operatsiooni juhtis. Telefonikõnest ei olnud mingit kasu ja mind koos ülejäänud 14 aktivistiga vahistati, ilma et täpsemalt selgitataks, miks Euroopa Parlamendi liige kinni peeti.

Pärast vahistamist pandi meid kahte politseiautosse ja hoiti koos veel nelja inimesega ligi kolm tundi väga väikeses kambris vahi all. Meile ei antud võimalust kellelegi helistada ega saada õigusabi. Siis viidi meid Hamburgi kinnipidamiskeskusesse ja olime endiselt vahistatud. (...) Lõpuks lasti mind pärast tunde kestnud kinnipidamist kella 20 paiku vabadusse, kui kord mu staatust oli tunnustatud (...)

Minu rühma ülejäänud 14 liiget hoiti endiselt lukustatud kambrites (...).

Isegi pärast vabastamist ähvardati mind korduvalt kinnipidamiskeskusest välja visata, kui ma keeldun sealt lahkumast, mis tähendab, et mind takistati kasutamast Euroopa Parlamendi liikme kontrolliõigust. Samuti ei lubatud mul mobiiltelefoni laadida ega saada abi ja teavet õigusnõustajatelt.

Lahkusin kinnipidamiskeskusest alles 9. juulil pärast kella 18.00, kui enamik minu rühma kuulunud itaallasi vabastati ilma süüdistust esitamata ning neile ei antud mingeid dokumente, mis selgitanuks nende vahistamise põhjust.

Samal õhtul näidati mulle Hamburgi politsei Twitteri kontol avaldust, milles kiideti politseid selle eest, et nad olid vahistanud minu kui Euroopa Parlamendi liikme.“

24. juulil 2017 esitas Gabriele Zimmer 20. juulil 2017 koostatud taotluse kaitsta Eleonora Forenza puutumatust vastavalt protokolli nr 7 artiklitele 8 ja 9 ning Euroopa Parlamendi kodukorra artiklitele 7 ja 9.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 kuulas õiguskomisjon 21. novembril 2017 ära Eleonora Forenza.

2.  Euroopa Parlamendi liikmete puutumatusele kohaldatavad õigusaktid ja menetlus

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklites 8 ja 9 sätestatakse järgmist.

Artikkel 8

Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

Artikkel 9

Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:

a) oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

b) teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

Euroopa Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust oma liikme immuniteet ära võtta.

Euroopa Parlamendi kodukorra artiklites 5, 7 ja 9 nähakse ette järgmist.

Artikkel 5: Eesõigused ja puutumatus

1. Parlamendiliikmel on Euroopa Liidu privileege ja immuniteete käsitlevas protokollis (nr 7) sätestatud eesõigused ja puutumatus.

2. Oma volituste rakendamisel eesõiguste ja puutumatuse suhtes võtab parlament meetmeid enda kui demokraatliku seadusandliku kogu puutumatuse säilitamiseks ja oma liikmete sõltumatuse tagamiseks nende ülesannete täitmisel. Parlamentaarne puutumatus ei ole parlamendiliikme isiklik eesõigus, vaid parlamendi kui terviku ja selle liikmete sõltumatuse tagatis.

Artikkel 7: Eesõiguste ja puutumatuse kaitse

1. Kui liikmesriigi ametiasutus on väidetavalt rikkunud või kavatseb väidetavalt rikkuda parlamendiliikme või endise parlamendiliikme eesõigusi ja puutumatust, võib artikli 9 lõike 1 kohaselt taotleda parlamendi otsust küsimuses, kas eesõigusi ja puutumatust on rikutud või tõenäoliselt rikutakse.

2. Eelkõige võib eesõiguste ja puutumatuse kaitse taotluse esitada juhul, kui leitakse, et tegemist oleks haldus- või muu piiranguga, mis takistaks parlamendi koosoleku toimumise kohta sõitva või sealt lahkuva parlamendiliikme vaba liikumist või tema poolt arvamuse avaldamist või hääle andmist oma kohustuste täitmisel, või kui asjaolud kuuluksid Euroopa Liidu privileege ja immuniteete käsitleva protokolli (nr 7) artikli 9 kohaldamisalasse.

3. Parlamendiliikme eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus jäetakse läbivaatamata, kui samadel asjaoludel on juba esitatud sellelt parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise või selle kaitsmise taotlus, olenemata sellest, kas varasema taotluse kohta otsus tehti või mitte. (...)

Artikkel 9: Puutumatusega seotud menetlused

1. Kui liikmesriigi pädev asutus on esitanud presidendile parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise taotluse või kui parlamendiliige või endine parlamendiliige on esitanud presidendile eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse, antakse taotlusest teada täiskogu istungil ja taotlus edastatakse vastutavale komisjonile.

2. Asjaomase parlamendiliikme või endise parlamendiliikme nõusolekul võib taotluse esitada teine parlamendiliige, kellel lubatakse asjaomast parlamendiliiget või endist parlamendiliiget esindada kõikides menetluse etappides.

Teist parlamendiliiget või endist parlamendiliiget esindav parlamendiliige ei osale vastutava komisjoni otsuse tegemisel.

3. Vastutav komisjon vaatab puutumatuse äravõtmise ning eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlused läbi viivitamatult, võttes seejuures arvesse nende suhtelist keerukust.

4. Vastutav komisjon teeb ettepaneku teha põhistatud otsus, milles soovitatakse puutumatuse äravõtmise taotlus või eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus rahuldada või jätta rahuldamata. Muudatusi teha ei saa. Ettepaneku tagasilükkamise korral loetakse vastuvõetuks sellele vastupidine otsus.

5. Vastutav komisjon võib paluda asjaomasel ametiasutusel anda teavet või selgitusi, mida komisjon peab vajalikuks, et võtta seisukoht, kas puutumatus tuleks ära võtta või tuleks seda kaitsta.

6. Parlamendiliikmele antakse võimalus anda selgitusi ja ta võib esitada dokumente või muid kirjalikke tõendeid, mida ta peab asjakohaseks.

Asjaomane parlamendiliige ei viibi kohal tema puutumatuse äravõtmise või kaitsmise taotlust käsitlevatel aruteludel, välja arvatud kuulamisel.

Komisjoni esimees kutsub parlamendiliikme selgitusi andma, teatades talle kuulamise toimumiskuupäeva ja kellaaja. Asjaomane parlamendiige võib loobuda õigusest anda kuulamisel selgitusi.

Kui asjaomane parlamendiliige ei ilmu kuulamisele, kuhu teda kutsuti, loetakse seda loobumiseks õigusest anda selgitusi, välja arvatud juhul, kui parlamendiliige on teatanud, et ei saa osutatud kuupäeval ja kellajal toimuval kuulamisel osaleda ja on esitanud asjakohased põhjendused. Komisjoni esimees otsustab, kas taotlus kuulamisel osalemisest vabastamiseks rahuldatakse esitatud põhjenduste alusel. Asjaomasel parlamendiliikmel ei ole lubatud otsust edasi kaevata.

Kui komisjoni esimees rahuldab parlamendiliikme taotluse tema kuulamisel osalemisest vabastamiseks, kutsub ta asjaomase parlamendiliikme kuulamisele uuel kuupäeval ja kellaajal. Kui asjaomane parlamendiliige ei ilmu ka teisele kuulamisele, jätkatakse menetlust parlamendiliiget ära kuulmata. Edasisi taotlusi vabastamiseks või selgituste andmiseks vastu ei võeta.

7. Kui puutumatuse äravõtmist või kaitsmist taotletakse mitmel alusel, võib iga aluse kohta teha eraldi otsuse. Erandjuhul võib vastutav komisjon teha oma raportis ettepaneku, et puutumatuse äravõtmist või kaitsmist rakendataks ainult juurdlustoimingutele ja kuni lõpliku kohtuotsuse tegemiseni säiliks parlamendiliikme puutumatus kinnipidamise, eelvangistuse või muu meetme suhtes, mis takistaks tal mandaadiga seotud ülesannete täitmist. (...)

3.  Kavandatava otsuse põhjendus

Üldosa

Gabriele Zimmer osutab oma taotluses Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklitele 8 ja 9.

Tegelikult on need kaks artiklit teineteist välistavad. Protokolli artiklit 9 kohaldatakse üksnes kohtumenetluste suhtes, mis on seotud muude kui avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu toime pandud õiguserikkumistega. Viimaste suhtes kohaldatakse üksnes protokolli artiklit 8(2). Kuna käesoleval juhul ei ole tegemist Euroopa Parlamendi liikme avaldatud arvamustega, vaid avalikule korrale väidetavalt ohtlikuks peetava käitumisega (oletatav osalemine rahutustes), on ilmselgelt kohaldatav üksnes protokolli artikkel 9.

Kohus on täpsustanud, et protokolli artikli 9 eesmärk on “tagada parlamendiliikmete sõltumatus, vältides seda, et neile avaldatakse parlamendi istungjärkude ajal survet, mis seisneb arreteerimise ja kohtumenetlusega ähvardamises“(3).

Kuigi siseriiklike õigusnormide kohaldamine vastavalt artikli 9 esimese lõigu punktile a tähendab paljude eri õigusnormide kohaldamist ja võib põhjustada parlamendiliikmete ebavõrdset kohtlemist(4), kehtestatakse sama lõigu punktiga b parlamendiliikmetele tõeliselt riigiülene ühesugune kord juhul, kui nad viibivad oma päritoluriigist erinevas riigis. Sõltumata kodakondsusest ja asjaomasest liikmesriigist on parlamendiliikmetel immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

Kõnealuse sätte sõnastus on sama kategooriline kui protokolli artikkel 8, millega kehtestatakse täielik puutumatus. Sellest järeldub, et protokolli artikli 9 esimese lõigu punktis b osutatud puutumatusele võiks kohaldada sama lähenemisviisi, mida Euroopa Kohus soovitas kohaldada artiklis 8 osutatud täieliku puutumatuse kohaldamisala kindlaksmääramisele, mis tähendab, et puutumatus tuleb kindlaks teha üksnes vastavalt Euroopa Liidu õigusele(5). Artikli 8 eeskujul ei tohi artikli 9 esimese lõigu punkti b puhul toetuda ühelegi riigisisesele õigusnormile.

Mis puudutab Euroopa Parlamendi sisemenetlust, siis kodukorra artiklites 7 ja 9 sätestatakse, et parlamendiliikmed võivad taotleda puutumatuse kaitset kooskõlas artikliga 9. Nagu Euroopa Kohus on selgeks teinud, on Euroopa Parlamendil protokolli artikli 9 kohaselt parlamendiliikme esitatud puutumatuse kaitsmise taotluse suhtes tehtava otsuse sisu osas lai kaalutlusruum(6).

Protokolli artikli 9 esimese lõigu punkti b kohaldatavus Eleonora Forenza juhtumi suhtes

Õiguskomisjon on seisukohal, et käesoleva juhtumi asjaoludest, mis tehti kindlaks Gabriele Zimmeri taotluse põhjal ja Eleonora Forenza ärakuulamise tulemusena, nähtub, et Saksa politsei otsis parlamendiliikme füüsiliselt läbi ja pidas teda kinni, olles täiesti teadlik sellest, et ta on Euroopa Parlamendi liige.

Kuna Eleonora Forenza viibis oma päritoluriigist erinevas liikmesriigis, siis on täidetud kõik tingimused protokolli artikli 9 esimese lõigu punkti b kohaldamiseks tema juhtumi suhtes. Sellest järeldub, et kui Saksa politsei Eleonora Forenza läbi otsis ja kinni pidas, siis ta rikkus teadlikult Eleonora Forenza eesõigusi ja puutumatust.

Eespool öeldut arvesse võttes ilmneb, et Saksa politsei otsis Eleonora Forenza läbi ja pidas ta kinni ebaseaduslikult.

Vahejuhtumi asjaolusid arvesse võttes on selge, et Eleonora Forenzat ei peetud kinni õigusrikkumise toimepanekul, mistõttu Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 9 kolmanda lõiguga ette nähtud erand ei ole kohaldatav ning Eleonora Forenzal on täielik õigus puutumatusele vastavalt protokolli artikli 9 esimese lõigu punktile b.

4.  Järeldus

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 3 ja olles läbi vaadanud puutumatuse kaitsmise poolt- ja vastuargumente, soovitab õiguskomisjon Euroopa Parlamendil kaitsta Eleonora Forenza eesõigusi ja puutumatust.

(1)

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 2 võib asjaomase parlamendiliikme või endise parlamendiliikme nõusolekul taotluse esitada teine parlamendiliige, kellel lubatakse asjaomast parlamendiliiget või endist parlamendiliiget esindada kõikides menetluse etappides.

(2)

Liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07: Marra jt vs. komisjon (eespool viidatud), punkt 45.

(3)

Eespool viidatud kohtuotsuse Mote punktis 50 osutatakse Üldkohtu määrusele kohtuasjas T-17/00 R: Rothley jt vs. parlament, ECLI:EU:T:2000:119, punkt 90.

(4)

Mõnes riigis ei ole parlamendiliikmetel puutumatust. Nii on see näiteks Ühendkuningriigis: vt parlamendi privileegide ühiskomisjoni 9. aprilli 1999. aasta esimene aruanne, HC 214-I 1998-99, punkt 242: „Kui parlamendiliikmele esitatakse süüdistus kuriteos, ei ole puutumatuse äravõtmine vajalik. Kui parlamendiliige on kinni peetud ja ta ei saa parlamendi töös osaleda, tuleb parlamendi mõlemat koda sellest vaid teavitada.“

(5)

Liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07: Marra jt vs. komisjon (eespool viidatud), punkt 26.

(6)

Eespool viidatud kohtuotsus Gollnisch, punkt 101.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

7.12.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

9

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Õigusteave - Privaatsuspoliitika