Menettely : 2017/2199(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0398/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0398/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/12/2017 - 5.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0479

MIETINTÖ     
PDF 455kWORD 52k
8.12.2017
PE 613.657v02-00 A8-0398/2017

Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

(2017/2199(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Gilles Lebreton

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä

(2017/2199(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Gabriele Zimmerin esittämän, 20. heinäkuuta 2017 päivätyn pyynnön, joka koskee Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista asiassa, joka koskee välikohtausta, johon tämä joutui Hampurissa G20-huippukokouksen yhteydessä 8. heinäkuuta 2017 pidetyssä mielenosoituksessa, ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 11. syyskuuta 2017,

–  on kuullut Eleonora Forenzaa työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan sekä 7 ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0398/2017),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin jäsen ja GUE/NGL-ryhmän puheenjohtaja Gabriele Zimmer on pöytäkirjassa N:o 7 olevien 8 ja 9 artiklan nojalla pyytänyt ryhmänsä jäsenen Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista asiassa, joka koskee välikohtausta, johon tämä joutui Hampurissa G20-huippukokouksen yhteydessä 8. heinäkuuta 2017 pidetyssä mielenosoituksessa, kun Saksan poliisi teki hänelle henkilöntarkastuksen ja pidätti hänet samoin kuin ryhmän muita aktivisteja; toteaa, että henkilöntarkastus ja pidättäminen tapahtuivat mainitun mielenosoituksen jälkeen, kun Forenza ja hänen ryhmänsä olivat matkalla ruokailemaan yhdessä;

B.  toteaa, että parlamentilla on laaja harkintavalta sen osalta, minkä suuntaisen päätöksen se aikoo tehdä jäsenen esittämän koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön johdosta(2);

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevat 8 ja 9 artikla sulkevat toisensa pois(3); toteaa, että kyseessä oleva asia ei koske Euroopan parlamentin jäsenen esittämää mielipidettä vaan ennemminkin yleisen järjestyksen osalta vaaralliseksi katsottua käyttäytymistä (väitetty osallistuminen mellakkaan); toteaa, että näin ollen pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan soveltaminen on itsestään selvää;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus ja toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus; toteaa, että Saksassa ollut Euroopan parlamentin italialainen jäsen Forenza siis nautti tätä koskemattomuutta;

E.  toteaa, että Forenzan koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön mukaan Forenza oli heti ensikontaktissa Saksan poliisin kanssa ilmoittanut olevansa Euroopan parlamentin jäsen, että hän oli heti esittänyt asiakirjat, joista hänen asemansa kävi ilmi, ja että hän oli jopa onnistunut saamaan Hampurissa olevan Italian konsulin yhteyteen operaatiota johtaneen poliisin kanssa;

F.  toteaa, että huolimatta Forenzan asemasta Euroopan parlamentin jäsenenä Saksan poliisi kuitenkin teki hänelle perusteellisen henkilöntarkastuksen ja otti hänet säilöön yli neljäksi tunniksi;

G.  toteaa, että Saksan poliisi oli kaiken edellä mainitun perusteella tietoinen siitä, että se oli pidättämässä Euroopan parlamentin jäsentä; toteaa, että tämä rikkoo Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa N:o 7 ja erityisesti sen 9 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohtaa;

H.  toteaa, että olosuhteet huomioon ottaen on selvää, että Forenzaa ei tavattu itse teosta, joten Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan kolmannessa kohdassa määrättyä poikkeusta ei voida soveltaa, ja että Forenzan tapauksessa koskemattomuutta siis sovelletaan varauksettomasti;

1.  päättää puolustaa Eleonora Forenzan erioikeuksia ja vapauksia;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Saksan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Eleonora Forenzalle.

(1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T‑346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Em. asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti, 101 kohta.

(3)

Em. yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07 Marra ym., 45 kohta.


PERUSTELUT

1.  Tausta

Parlamentin puhemies ilmoitti täysistunnossa 11. syyskuuta 2017 työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti saaneensa GUE/NGL-ryhmän puheenjohtajan Gabriele Zimmerin kirjeen, jossa pyydetään Euroopan parlamentin jäsenen Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista asiassa, joka koskee välikohtausta, johon tämä joutui Hampurissa G20-huippukokouksen yhteydessä 8. heinäkuuta 2017 pidetyssä mielenosoituksessa(1).

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti puhemies lähetti pyynnön käsiteltäväksi oikeudellisten asioiden valiokuntaan.

Kyseiseen koskemattomuuden puolustamista koskevaan pyyntöön sisältyi lyhyt selonteko, jonka Forenza toimitti Zimmerille 10. heinäkuuta 2017. Ote selonteosta:

”Poliisi pysäytti minut 8. heinäkuuta noin klo 16 Hampurissa Ludwig-Erhard-Strassella Holstenwallin risteyksessä yhdessä valtuutetun avustajani (...) ja 13 muun italialaisen aktivistin kanssa. Tämä tapahtui heti mielenosoituksen päätyttyä, kun olimme matkalla syömään yhdessä lounasta. Haluaisin selventää, että emme tuolla hetkellä tehneet mitään muuta kuin kävelimme rauhallisesti.

Ludwig-Erhard-Strassella poliisi pyysi meitä esittämään henkilötodistukset, ja samalla kun olimme viipymättä ojentamassa niitä, noin 25–30 poliisin ryhmä yhtäkkiä piiritti meidät ja pakotti minut ja ryhmäni jäsenet seinää vasten.

Ilmoitin välittömästi olevani Euroopan parlamentin jäsen ja näytin asianomaisille poliiseille paitsi Euroopan parlamentin virkamerkkini myös kulkulupani. Poliisit vain nauroivat ja takavarikoivat kaikki asiakirjani, virkamerkkini ja kulkulupani. Minulla oli mahdollisuus saada ne takaisin vasta kun minut vapautettiin säilöönottokeskuksesta (Gefangenensammelstelle) noin klo 20.

Kun kysyin syytä tällaiseen kohteluun, poliisi sanoi suoraan saaneensa tiedustelutietoa, että Hampuriin oli tulossa monia italialaisia osallistuakseen katumellakoihin. Huolimatta asemastani Euroopan parlamentin jäsenenä minua siis pidettiin ”vaarallisena” yksilönä, koska liikuin ryhmässä ja puhuin italiaa. Se oli syynä ja perusteluna siihen, että minut ja seurassani olleet ihmiset otettiin säilöön ja pidätettiin.

Olin tuossa kadunkulmassa yli puoli tuntia poliisien piirittämänä. Minuun kohdistettiin myös perusteellinen henkilöntarkastus, joka kohdistui kehooni sekä laukkuihini ja henkilökohtaisiin tavaroihini. Sama tehtiin meille kaikille, eikä tarkastuksessa löytynyt mitään, mitä olisi voitu käyttää päällekarkauksessa, eikä vaatteita, joita olisi ollut tarkoitus käyttää naamioitumiseen. Henkilöntarkastuksen jälkeen minulla oli mahdollisuus soittaa Italian konsulille Hampurissa ja saada hänet puhumaan ainoalle englantia osaavalle poliisille, joka näytti johtavan operaatiota. Puhelu ei kuitenkaan tuottanut tulosta, ja minut todettiin ”pidätetyksi” 14 muun aktivistin kanssa antamatta selkeää perustelua sille, miksi Euroopan parlamentin jäsen olisi otettava säilöön.

Pidätyksen jälkeen meidät siirrettiin kahteen poliisiajoneuvoon ja meitä pidettiin poliisin huostassa selleissä noin kolmen tunnin ajan yhdessä neljän muun henkilön kanssa erittäin pienessä tilassa ilman mahdollisuutta yhteydenpitoon tai oikeudelliseen apuun. Sen jälkeen meidät vietiin, edelleen pidätettyinä, säilöönottokeskukseen Hampurissa. (...) Vasta tuntikausia sen jälkeen, kun minut oli pysäytetty, minut päästettiin viimein vapaaksi asemani johdosta noin klo 20. (...)

Ryhmäni muut 14 jäsentä puolestaan vietiin selleihin (...).

Vapauttamiseni jälkeenkin minut uhattiin moneen kertaan poistaa väkisin säilöönottokeskuksesta, jos yhä kieltäytyisin lähtemästä sieltä, jolloin minua tosiasiallisesti estettiin käyttämästä etuoikeuttani Euroopan parlamentin jäsenenä tarkastuksen yhteydessä. Minua myös estettiin lataamasta matkapuhelintani ja pyytämästä apua ja tietoja oikeudelliselta tiimiltä.

Poistuin säilöönottokeskuksen alueelta vasta 9. heinäkuuta klo 18:n jälkeen, kun useimmat muut säilöön otetut italialaiset ryhmästäni oli vapautettu ilman syytteitä ja ilman minkäänlaista asiakirjaa, jossa olisi selvitetty pidätyksen syy.

Tuona iltana minulle näytettiin Hampurin poliisin Twitter-tilillä ollut tviitti, jossa vahvistettiin pidätykseni Euroopan parlamentin jäsenenä ja ylistettiin sitä. (...)”

Zimmer esitti 24. heinäkuuta 2017 Forenzan koskemattomuuden puolustamista koskevan, 20. heinäkuuta 2017 päivätyn pyynnön pöytäkirjassa N:o 7 olevien 8 ja 9 artiklan ja Euroopan parlamentin työjärjestyksen 7 ja 9 artiklan nojalla.

Oikeudellisten asioiden valiokunta kuuli Forenzaa 21. marraskuuta 2017 työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan nojalla.

2.  Euroopan parlamentin jäsenten koskemattomuuteen sovellettavat määräykset ja menettelyt

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevissa 8 ja 9 artikloissa määrätään seuraavaa:

8 artikla

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

9 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b) toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 5, 7 ja 9 artiklassa määrätään seuraavaa:

5 artikla Erioikeudet ja vapaudet

1. Jäsenet nauttivat Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 vahvistettuja erioikeuksia ja vapauksia.

2. Erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviään. Parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta. (...)

7 artikla Erioikeuksien ja vapauksien puolustaminen

1. Jos väitetään, että jonkin jäsenvaltion viranomaiset ovat loukanneet tai ovat aikeissa loukata jäsenen tai entisen jäsenen erioikeuksia ja vapauksia, parlamenttia voidaan pyytää 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrittämään päätöksellä, onko kyseisiä erioikeuksia ja vapauksia loukattu tai ollaanko niitä todennäköisesti aikeissa loukata.

2. Erioikeuksien ja vapauksien puolustamista voidaan pyytää etenkin, jos olosuhteiden katsotaan hallinnollisesti tai muulla tavoin rajoittavan parlamentin kokouspaikkaan matkustavan tai sieltä palaavan jäsenen vapaata liikkumista, mielipiteen ilmaisemista tai äänestyskäyttäytymistä hänen hoitaessaan tehtäviään tai jos kyseisten olosuhteiden katsotaan kuuluvan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan soveltamisalaan.

3. Jäsenen erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevaa pyyntöä ei voida ottaa käsiteltäväksi, jos on jo vastaanotettu samoihin tosiseikkoihin liittyvä kyseisen jäsenen koskemattomuuden pidättämistä tai puolustamista koskeva pyyntö riippumatta siitä, onko aikaisemmasta pyynnöstä jo tehty päätös. (...)

9 artikla Koskemattomuutta koskevat menettelyt

1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen puhemiehelle osoittamasta, jäsenen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä taikka jäsenen tai entisen jäsenen puhemiehelle osoittamasta, erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevasta pyynnöstä ilmoitetaan parlamentissa, ja pyyntö lähetetään käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan.

2. Asianomaisen jäsenen tai entisen jäsenen suostumuksella pyynnön voi esittää toinen jäsen, joka saa edustaa asianomaista jäsentä tai entistä jäsentä kaikissa menettelyn vaiheissa.

Asianomaista jäsentä tai entistä jäsentä edustava jäsen ei saa osallistua valiokunnan tekemiin päätöksiin.

3. Valiokunta käsittelee koskemattomuuden pidättämistä sekä erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevat pyynnöt viipymättä ottaen kuitenkin huomioon tapausten monimutkaisuuden.

4. Valiokunta antaa perustellun päätösehdotuksen, jossa on suositus koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön tai erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tarkistuksia ei oteta käsiteltäväksi. Jos ehdotus hylätään, päinvastainen päätös katsotaan hyväksytyksi.

5. Valiokunta voi pyytää asianomaiselta viranomaiselta ne lisätiedot tai selvitykset, jotka valiokunta katsoo tarpeellisiksi voidakseen muodostaa mielipiteensä koskemattomuuden pidättämisestä tai puolustamisesta.

6. Asianomaiselle jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi, ja hänellä on oikeus esittää kaikki tässä yhteydessä aiheellisiksi katsomansa asiakirjat tai muut kirjalliset todisteet.

Asianomainen jäsen ei saa olla paikalla koskemattomuutensa pidättämistä tai puolustamista koskevista pyynnöistä käytävien keskustelujen aikana, itse kuulemista lukuun ottamatta.

Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu asianomaisen jäsenen kuultavaksi ja ilmoittaa kuulemisen ajankohdan. Jäsen voi luopua oikeudestaan tulla kuulluksi.

Jos asianomainen jäsen ei saavu kuultavaksi kutsuttaessa, hänen katsotaan luopuneen oikeudestaan tulla kuulluksi, paitsi jos hän on esittänyt pyynnön olla saapumatta kuultavaksi ehdotettuna ajankohtana ja on myös ilmoittanut syyn siihen. Valiokunnan puheenjohtaja päättää, hyväksytäänkö tällainen pyyntö olla saapumatta kuultavaksi ilmoitetun syyn perusteella. Asianomainen jäsen ei voi hakea muutosta päätökseen.

Jos valiokunnan puheenjohtaja hyväksyy pyynnön olla saapumatta kuultavaksi, hän kutsuu asianomaisen jäsenen kuultavaksi uutena ajankohtana. Jos asianomainen jäsen ei saavu kuulemiseen tänä toisena ajankohtana, menettelyä jatketaan jäsentä kuulematta. Muita pyyntöjä olla saapumatta kuultavaksi tai tulla kuulluksi ei sen jälkeen hyväksytä.

7. Jos pyynnössä esitetään koskemattomuuden pidättämistä tai puolustamista useiden syytöskohtien perusteella, jokaisesta kohdasta voidaan tehdä erillinen päätös. Valiokunnan mietinnössä voidaan poikkeuksellisesti ehdottaa, että koskemattomuuden pidättäminen tai puolustaminen koskisi ainoastaan syytteen käsittelyä ja että ennen lopullista tuomiota jäsentä ei saisi pidättää tai vangita eikä hän saisi joutua sellaisten toimenpiteiden kohteeksi, jotka estäisivät häntä hoitamasta edustajantoimeensa kuuluvia tehtäviä. (...)

3.  Ehdotetun päätöksen perustelut

Yleistä

Zimmer vetoaa pyynnössään Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 oleviin 8 ja 9 artiklaan.

Tosiasiassa nämä kaksi artiklaa ovat toisensa poissulkevia. Pöytäkirjan 9 artiklaa sovelletaan ainoastaan oikeudenkäynneissä, joissa on kyse muista rikkomuksista kuin mielipiteen tai äänestyksen kautta toteutetuista. Jälkimmäisiä koskee sitä vastoin ainoastaan pöytäkirjan 8 artikla(2). Koska tässä ei ole kyse Euroopan parlamentin jäsenen ilmaisemista mielipiteistä vaan yleiselle järjestykselle oletetusti vaarallisesta käyttäytymisestä (väitetty osallistuminen mellakkaan), pelkästään 9 artiklan soveltaminen on itsestään selvää.

Kuten unionin yleinen tuomioistuin on todennut, pöytäkirjan 9 artiklan avulla pyritään ”varmistamaan parlamentin jäsenten riippumattomuus siten, ettei heitä kohtaan voida harjoittaa painostusta uhkaamalla heitä pidätyksellä tai syytteillä parlamentin istuntojen aikana”(3).

Vaikka kansallisten säännösten soveltaminen 9 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan nojalla merkitsee, että sovelletaan monia eri sääntöjä, ja voi johtaa Euroopan parlamentin jäsenten epäsuhtaiseen kohteluun(4), saman kohdan b alakohdassa määrätään yhdenmukaisesta ylikansallisesta järjestelystä toisen jäsenvaltion alueella olevien Euroopan parlamentin jäsenten kohdalla. Riippumatta heidän kansalaisuudestaan ja asianomaisesta jäsenvaltiosta kyseisillä Euroopan parlamentin jäsenillä on vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

Tämä määräys on muodoltaan yhtä ehdoton kuin pöytäkirjan 8 artikla, jossa vahvistetaan niin sanottu absoluuttinen koskemattomuus. Tästä seuraa, että olisi mahdollista soveltaa 9 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitettuun koskemattomuuteen samaa lähestymistapaa kuin unionin tuomioistuin kannatti 8 artiklassa tarkoitetun absoluuttisen koskemattomuuden soveltamisalan määrittämiseksi, toisin sanoen se on määritettävä yksinomaan unionin oikeuden perusteella(5). Kuten 8 artiklan osalta, myöskään siis 9 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan osalta ei voida vedota mihinkään kansallisiin säännöksiin.

Mitä tulee Euroopan parlamentin sisäiseen menettelyyn, työjärjestyksen 7 ja 9 artiklassa määrätään, että jäsenet voivat esittää pyyntöjä koskemattomuutensa puolustamiseksi 9 artiklan nojalla. Yleinen tuomioistuin on kuitenkin todennut selvästi, että parlamentilla on laaja harkintavalta siitä, millaisen päätöksen se haluaa antaa pöytäkirjan 9 artiklaan liittyvän koskemattomuuden suojelemista koskevan pyynnön perusteella(6).

Pöytäkirjan 9 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan sovellettavuus Forenzan kohdalla

Tässä yhteydessä oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsiteltävänä olevan asian tosiseikat, sellaisina kuin ne ilmenevät Zimmerin pyynnöstä ja Forenzan kuulemisesta, osoittavat, että Saksan poliisi on tehnyt Forenzalle henkilöntarkastuksen ja sen jälkeen ottanut hänet säilöön täysin tietoisena siitä, että hän on Euroopan parlamentin jäsen.

Koska Forenza oli muussa jäsenvaltiossa kuin omassaan, hän täytti kaikki ehdot, jotta pöytäkirjan 9 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitettua koskemattomuutta voidaan soveltaa. Tämän vuoksi Saksan poliisi, joka teki Forenzalle henkilöntarkastuksen ja pidätti hänet, rikkoi tietoisesti hänen erioikeuksiaan ja vapauksiaan.

Edellä esitetyn perusteella vaikuttaa siltä, että Saksan poliisi lainvastaisesti teki Forenzalle henkilöntarkastuksen ja pidätti hänet.

Todettakoon lopuksi, että olosuhteet huomioon ottaen on selvää, että Forenzaa ei tavattu itse teosta, joten pöytäkirjan 9 artiklan kolmannessa kohdassa määrättyä poikkeusta ei voida soveltaa, ja Forenzan tapauksessa pöytäkirjan 9 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitettua koskemattomuutta siis sovelletaan varauksettomasti.

4.  Päätelmä

Tarkasteltuaan perusteita Eleonora Forenzan koskemattomuuden puolustamisen puolesta ja sitä vastaan oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa työjärjestyksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että Euroopan parlamentin olisi puolustettava Eleonora Forenzan erioikeuksia ja vapauksia.

(1)

Työjärjestyksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianomaisen jäsenen tai entisen jäsenen suostumuksella jäsenen erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskevan pyynnön voi esittää toinen jäsen, joka saa edustaa asianomaista jäsentä tai entistä jäsentä kaikissa menettelyn vaiheissa.

(2)

Em. yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07 Marra ym., 45 kohta.

(3)

Em. asia Mote, tuomion 50 kohta, jossa viitataan tuomioistuimen ratkaisuun asiassa Rothley ym. v. parlamentti, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, 90 kohta.

(4)

Tietyissä maissa parlamentin jäsenillä ei ole minkäänlaista koskemattomuutta. Näin on esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa: ks. parlamentaaristen etuoikeuksien sekavaliokunnan ensimmäinen raportti, 9.4.1999, HC 214-I 1998-99, 242 kohta: ”Jos jäsen asetetaan syytteeseen rikoksesta, koskemattomuuden pidättämistä ei edellytetä. Jos joku jäsenistä vangitaan eikä hän voi osallistua siksi parlamentin istuntoihin, parlamentin ala- ja ylähuoneelle on ilmoitettava asiasta.”

(5)

Em. yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07 Marra ym., 26 kohta.

(6)

Em. asia Gollnisch, tuomion 101 kohta.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Date de l’adoption

7.12.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

9

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö