Postup : 2017/2199(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0398/2017

Predkladané texty :

A8-0398/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.6

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0479

SPRÁVA     
PDF 480kWORD 52k
8.12.2017
PE 613.657v02-00 A8-0398/2017

o žiadosti o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej

(2017/2199(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Gilles Lebreton

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej

(2017/2199(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Gabriele Zimmerovej z 20. júla 2017, oznámenú v pléne 11. septembra 2017, o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej v súvislosti s incidentom, ktorého obeťou bola Eleonora Forenza na demonštrácii počas samitu G20 8. júla 2017 v Hamburgu,

–  po vypočutí Eleonory Forenzovej v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2 a články 7 a 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0398/2017),

A.  keďže poslankyňa Európskeho parlamentu a predsedníčka skupiny GUE/NGL Gabriele Zimmer požiadala v súlade s článkami 8 a 9 Protokolu č. 7 o ochranu poslaneckej imunity poslankyne tejto skupiny Eleonory Forenzovej, ktorú nemecká polícia podrobila osobnej prehliadke a následne vzala do väzby spolu so skupinou ďalších aktivistov počas demonštrácie, ktorá sa konala 8. júla 2017 v Hamburgu v súvislosti so samitom G20; keďže k osobnej prehliadke a zatknutiu došlo po skončení uvedenej demonštrácie, keď bola Eleonora Forenza so svojou skupinou na ceste na obed;

B.  keďže Parlament má širokú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o smerovanie, ktoré zamýšľa priznať rozhodnutiu o žiadosti poslanca o ochranu imunity(2);

C.  keďže články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa navzájom vylučujú(3); keďže táto vec sa netýka názoru vyjadreného poslancom Európskeho parlamentu, ale skôr správania, ktoré údajne ohrozuje verejný poriadok (podozrenie z účasti na vyvolávaní nepokojov); keďže preto je zrejmé, že sa uplatňuje článok 9 protokolu č. 7;

D.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu ich krajiny a na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov; keďže Eleonora Forenza, talianska poslankyňa Európskeho parlamentu, preto počas pobytu v Nemecku požívala túto imunitu;

E.  keďže podľa žiadosti o ochranu imunity Eleonora Forenza už pri prvom kontakte s nemeckou políciou uviedla, že je poslankyňou Európskeho parlamentu; keďže sa ihneď legitimovala dokladmi, ktoré potvrdili jej štatút; keďže sa jej podarilo spojiť policajného úradníka, ktorý akciu riadil, s talianskym konzulom v Hamburgu;

F.  keďže nemecká polícia Eleonoru Forenzovú aj napriek jej štatútu poslankyne Európskeho parlamentu podrobila dôkladnej osobnej prehliadke a potom ju viac ako štyri hodiny zadržiavala vo väzbe;

G.  keďže vzhľadom na uvedené skutočnosti si nemecká polícia bola vedomá toho, že zadržala poslankyňu Európskeho parlamentu; keďže to predstavuje porušenie Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, najmä jeho článku 9 ods. 1 písm. b);

H.  keďže vzhľadom na okolnosti tohto prípadu je zrejmé, že Eleonora Forenza nebola zadržaná pri čine, a teda nemožno uplatniť výnimku podľa článku 9 ods. 3 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a na prípad Eleonory Forenzovej sa v plnom rozsahu vzťahuje jej imunita;

1.  rozhodol ochrániť výsady a imunity Eleonory Forenzovej;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Spolkovej republiky Nemecko a Eleonore Forenzovej.

(1)

Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C‑200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

(2)

Vec T-42/06, Gollnisch/Parlament, už citované, bod 101.

(3)

Spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra atď., už citované, bod 45.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.  Kontext

Počas plenárnej schôdze 11. septembra 2017 predseda v súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil, že dostal od predsedníčky skupiny GUE/NGL Gabriele Zimmerovej žiadosť o ochranu poslaneckej imunity poslankyne Európskeho parlamentu Eleonory Forenzovej v súvislosti s incidentom, ktorého obeťou sa stala počas demonštrácie, ktorá sa konala v kontexte samitu G20 8. júla 2017 v Hamburgu(1).

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku predseda postúpil túto žiadosť Výboru pre právne veci.

Žiadosť o ochranu imunity obsahuje stručnú správu o incidente, ktorú Eleonora Forenza 10. júla 2017 poslala Gabriele Zimmerovej. V tejto správe sa okrem iného uvádza:

„Dňa 8. júla okolo 16.00 hod, keď som so svojím akreditovaným asistentom (...) a trinástimi ďalšími talianskymi aktivistami prechádzala cez Holstenwall v Hamburgu, ma na ulici Ludwig Ehrard Straße zastavila polícia. Demonštrácia sa práve skončila a boli sme na ceste na obed. Dovoľte mi zdôrazniť, že v danej chvíli sme len pokojne kráčali.

Na ulici Ludwig Ehrard Strasse nás polícia požiadala, aby sme predložili doklady totožnosti, a vo chvíli, keď sme ich predkladali, nás zrazu obkľúčila skupina dvadsiatich piatich až tridsiatich policajtov a pritlačila k múru.

Okamžite som upozornila, že som poslankyňa Európskeho parlamentu, a príslušníkom polície som ukázala môj parlamentný vstupný preukaz, ako aj preukaz laissez-passer. Príslušníci polície sa mi len vysmiali, zobrali mi všetky doklady – vstupný preukaz aj preukaz laissez-passer. Naspäť som ich dostala, až keď ma okolo 20.00 hod prepustili z vyšetrovacieho strediska (Gefangenensammelstelle).

Keď som sa pýtala na dôvody takéhoto zaobchádzania, polícia uviedla, že dostala informácie spravodajských služieb, podľa ktorých sa na nepokojoch v Hamburgu malo zúčastniť mnoho talianskych občanov. Takže ma – aj napriek tomu, že som poslankyňou Európskeho parlamentu – považovali za „nebezpečnú“ osobu, lebo som sa pohybovala v skupine ľudí a hovorila som po taliansky. Toto bolo dôvodom na povolenie môjho zadržania a zatknutia osôb, ktoré boli so mnou.

Na rohu tejto ulice som obkľúčená príslušníkmi polície strávila viac ako polhodinu. Podrobili ma aj dôkladnej osobnej prehliadke: prehľadali nielen mňa, ale aj moje tašky a moje osobné veci. Všetci okolo mňa boli podrobení rovnakej prehliadke, ktorá bola neúspešná, pretože sa pri nej nenašlo nič, čo by sa mohlo použiť na spáchanie násilného činu, ani len kúsok látky, ktorým by sme si mohli zamaskovať tváre. Po tom, ako ma prehľadali, som mala možnosť zatelefonovať talianskemu konzulovi v Hamburgu a spojiť ho s jediným policajným dôstojníkom, ktorý hovoril po anglicky a ktorý, ako sa zdalo, viedol celú akciu. Týmto telefonátom sa však nič nedosiahlo a bola som vyhlásená za „zatknutú“, spolu s ďalšími štrnástimi aktivistami, bez akéhokoľvek jasného vysvetlenia dôvodov, ktoré by oprávňovali na zadržanie poslanca Európskeho parlamentu.

Po zatknutí nás naložili do dvoch policajných dodávok, v ktorých nás pod dozorom policajtov držali približne tri hodiny spolu s ďalšími štyrmi osobami, a to vo veľmi stiesnenom priestore a bez možnosti komunikácie či právnej pomoci. Potom nás, stále ako zatknutých, preložili do vyšetrovacieho strediska v Hamburgu. (...) Prepustenia a uznania môjho postavenia som sa konečne dočkala až po mnohých hodinách od zatknutia, okolo 20.00 hod.

Ďalší štrnásti členovia mojej skupiny boli zavretí v celách (...).

Aj po prepustení sa mi viackrát vyhrážali vyvedením z vyšetrovacieho strediska, ak neprestanem odmietať opustiť jeho priestory, čím mi de facto bránili vo výkone mojich právomocí poslankyne Európskeho parlamentu v oblasti kontroly. Rovnako mi nebolo dovolené, aby som si nabila mobilný telefón a zaobstarala si pomoc a informácie od právneho tímu.

Priestory vyšetrovacieho strediska som opustila až 9. júla po 18.00 hod. Väčšina ostatných zadržaných Talianov zo skupiny bola prepustená bez obvinenia a bez toho, aby im bol predložený akýkoľvek dokument odôvodňujúci ich zatknutie.

Ešte v ten istý večer som na sieti Twitter videla správu od polície v Hamburgu, ktorá sa tešila z toho, že zatkla mňa, poslankyňu EP. (...)“

Dňa 24. júla 2017 pani Zimmer podala žiadosť o ochranu imunity Eleonory Forenzovej s dátumom 20. júla 2017 na základe článkov 8 a 9 protokolu č. 7 a článkov 7 a 9 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Výbor pre právne veci vypočul Eleonoru Forenzovú 21. novembra 2017 v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku.

2.  Právne predpisy a postupy týkajúce sa imunity poslancov Európskeho parlamentu

V článkoch 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa ustanovuje:

Článok 8

Členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Článok 9

Poslanci Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a) na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b) na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

V článkoch 5, 7 a 9 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa ustanovuje:

Článok 5: Výsady a imunity

1. Poslanci požívajú výsady a imunity stanovené v Protokole o výsadách a imunitách Európskej únie.

2. Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít Parlament koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti svojich poslancov pri výkone ich povinností. Poslanecká imunita nie je osobná výsada poslanca, ale záruka nezávislosti Parlamentu ako celku a jeho poslancov. (...)

Článok 7: Ochrana výsad a imunity

1. V prípadoch, keď údajne došlo alebo má dôjsť k porušeniu výsad a imunít poslanca alebo bývalého poslanca orgánmi členského štátu, v súlade s článkom 9 ods. 1, možno podať žiadosť o rozhodnutie Parlamentu, či došlo alebo či pravdepodobne dôjde k porušeniu týchto výsad a imunít.

2. Takúto žiadosť o ochranu výsad a imunít možno predložiť najmä vtedy, keď sa má za to, že dané okolnosti by predstavovali administratívne alebo iné obmedzenie voľného pohybu poslancov cestujúcich z miesta alebo na miesto rokovaní Parlamentu alebo administratívne alebo iné obmedzenie vyjadrenia názoru či hlasovania pri výkone ich povinností, alebo ak by sa na tieto okolnosti vzťahoval článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie.

3. Žiadosť o ochranu výsad a imunít poslanca nie je prípustná, ak v súvislosti s tými istými skutočnosťami už bola doručená žiadosť o zbavenie imunity alebo ochranu imunity tohto poslanca, a to bez ohľadu na to, či o skoršej žiadosti už bolo rozhodnuté. (...)

Článok 9: Imunitné konanie

1. Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity, ktorú predloží predsedovi Parlamentu príslušný organ členského štátu, alebo každá žiadosť poslanca alebo bývalého poslanca o ochranu výsad a imunít, sa oznámi v pléne a postúpi gestorskému výboru.

2. So súhlasom dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca môže žiadosť predložiť iný poslanec, ktorému sa umožní zastupovať dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca vo všetkých štádiách postupu.

Poslanec, ktorý zastupuje dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca, sa nezúčastňuje na rozhodnutiach prijatých výborom.

3. Výbor bezodkladne, avšak so zreteľom na ich relatívnu zložitosť, posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu výsad a imunít.

4. Výbor pripraví návrh odôvodneného rozhodnutia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo o ochranu výsad a imunít. Pozmeňujúce návrhy nie sú prípustné. Ak sa návrh zamietne, za prijaté sa považuje rozhodnutie s opačným významom.

5. Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií alebo vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity.

6. Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý a tento poslanec môže predložiť všetky dokumenty alebo iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité.

Dotknutý poslanec nesmie byť prítomný na rozpravách týkajúcich sa žiadosti o zbavenie alebo ochranu jeho imunity s výnimkou samotného vypočutia.

Predseda výboru pozve poslanca na vypočutie a oznámi mu dátum a čas. Dotknutý poslanec sa môže vzdať práva na vypočutie.

Ak sa dotknutý poslanec nezúčastní na vypočutí na základe tohto pozvania, predpokladá sa, že sa vzdal práva na vypočutie, ak nepožiadal o ospravedlnenie z vypočutia v navrhovaný deň a čas s uvedením svojich dôvodov. Predseda výboru rozhodne, či sa takejto žiadosti o ospravedlnenie vzhľadom na uvedené dôvody vyhovie. Dotknutý poslanec sa nemôže proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

Ak predseda výboru žiadosti o ospravedlnenie vyhovie, pozve dotknutého poslanca na vypočutie v iný deň a čas. Ak sa dotknutý poslanec nedostaví na vypočutie ani na základe druhého pozvania, postup pokračuje bez vypočutia dotknutého poslanca. V takomto prípade sa už nevyhovie žiadnej ďalšej žiadosti o ospravedlnenie alebo o vypočutie.

7. Ak je žiadosť o zbavenie alebo ochranu imunity založená na viacerých obvineniach, každé z nich môže byť predmetom samostatného rozhodnutia. V správe výboru sa môže vo výnimočných prípadoch navrhnúť, aby sa zbavenie alebo ochrana imunity výhradne vzťahovali na trestné konanie a aby bol poslanec až do vynesenia konečného rozsudku chránený pred každou formou zadržania, vyšetrovacej väzby alebo iným opatrením, ktoré by mu bránilo vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho mandátu. (...)

3.  Odôvodnenie navrhnutého rozhodnutia

Všeobecne

Gabriele Zimmer sa vo svojej žiadosti odvoláva na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie.

V skutočnosti sa však tieto dva články navzájom vylučujú. Článok 9 protokolu sa uplatňuje len na súdne konania týkajúce sa iných trestných činov ako tých, ku ktorým došlo vyjadrením názoru alebo hlasovaním. Takéto činy, naopak, upravuje len článok 8 protokolu(2). Keďže v tomto prípade nejde o názory, ktoré vyjadril poslanec Európskeho parlamentu, ale o správanie, ktoré údajne ohrozuje verejný poriadok (údajná účasť na vyvolávaní nepokojov), uplatňuje sa prirodzene iba článok 9 protokolu.

Ako uviedol súd, článok 9 má za cieľ „zabezpečiť nezávislosť členov Parlamentu tým, že bráni, aby bol na poslancov počas zasadnutí Parlamentu vykonávaný nátlak pozostávajúci z hrozieb uväznenia alebo súdneho stíhania“(3).

Hoci uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení stanovených v článku 9 ods. 1 písm. a) vedie k širokej škále pravidiel alebo dokonca k rozdielom v zaobchádzaní s poslancami(4), písmeno b) toho istého ustanovenia ustanovuje skutočný jednotný nadnárodný systém pre poslancov, ktorí sa nachádzajú v inej krajine, než je ich domovská krajina. Bez ohľadu na štátnu príslušnosť poslancov a dotknutý členský štát sa na nich vzťahuje imunita proti zadržaniu a proti právomoci súdov.

Uvedené ustanovenie je sformulované rovnako kategoricky ako článok 8 protokolu, ktorým sa stanovuje takzvaná absolútna imunita. Z toho vyplýva, že na imunitu ustanovenú v článku 9 ods. 1 písm. b) protokolu by bolo možné uplatniť ten istý prístup, ktorý Súdny dvor presadzuje na určenie rozsahu absolútnej imunity podľa článku 8, to znamená, že imunita sa musí určiť výlučne na základe práva Európskej únie(5). Podobne ako v prípade článku 8 ani článok 9 ods. 1 písm. b) preto neumožňuje odkazovať na prípadné vnútroštátne ustanovenia.

Pokiaľ ide o vnútorný postup Európskeho parlamentu, poslanci môžu v súlade s článkami 7 a 9 rokovacieho poriadku požiadať o ochranu imunity podľa článku 9. Avšak, ako súd jasne potvrdil, Parlament má širokú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o smerovanie, ktoré zamýšľa priznať rozhodnutiu o žiadosti o ochranu imunity podľa článku 9 protokolu(6).

Uplatniteľnosť článku 9 ods. 1 písm. b) protokolu v prípade Eleonory Forenzovej

V tomto prípade sa Výbor pre právne veci domnieva, že na základe skutkových okolností prejednávanej veci, ktoré vyplývajú zo žiadosti Gabriele Zimmerovej a z vypočutia Eleonory Forenzovej, sa možno domnievať, že nemecká polícia podrobila Eleonoru Forenzovú osobnej prehliadke a následne ju zadržala, pričom si bola plne vedomá jej štatútu poslankyne Európskeho parlamentu.

Keďže Eleonora Forenza sa nachádzala v inom ako vo svojom členskom štáte, spĺňa všetky podmienky na to, aby sa na jej prípad uplatnila imunita uvedená v článku 9 ods. 1 písm. b) protokolu. Ďalej z toho vyplýva, že nemecká polícia osobnou prehliadkou a zadržaním Eleonory Forenzovej vedome porušila výsady a imunity, ktoré Eleonora Forenza požíva.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa zdá, že nemecká polícia vykonala osobnú prehliadku a zatknutie pani Forenzovej nezákonne.

Napokon treba vzhľadom na okolnosti tohto prípadu uviesť, že je zrejmé, že Eleonora Forenza nebola zadržaná pri čine, a teda výnimka podľa článku 9 ods. 3 protokolu sa neuplatňuje a na prípad Eleonory Forenzovej sa v plnom rozsahu vzťahuje poslanecká imunita podľa článku 9 ods. 1 písm. b) protokolu.

4.  Záver

Výbor pre právne veci v súlade s článkom 9 ods. 3 rokovacieho poriadku a po zvážení tvrdení v prospech ochrany imunity Eleonory Forenzovej a proti nej odporúča, aby Európsky parlament ochránil výsady a imunity Eleonory Forenzovej.

(1)

V súlade s článkom 9 ods. 2 rokovacieho poriadku môže žiadosť so súhlasom dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca predložiť iný poslanec, ktorému sa umožní zastupovať dotknutého poslanca alebo bývalého poslanca vo všetkých štádiách postupu.

(2)

Spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra atď., citované vyššie, bod 45.

(3)

Rozsudok Mote, už citovaný, bod 50, citujúci rozsudok Všeobecného súdu vo veci Rothley a i./Parlament, T-17/00 R, ECLI:EU:T:2000:119, bod 90.

(4)

V niektorých krajinách poslanci nemajú nárok na nijakú imunitu. Tak je to napríklad v Spojenom kráľovstve: pozri Prvú správu spoločného výboru o parlamentných výsadách z 9. apríla 1999, 1998 – 99 HC 214-I, bod 242: „Ak je poslanec obvinený z trestného činu, zbavenie imunity nie je potrebné. Ak je poslanec vo väzbe a nemôže sa zúčastniť rokovania, stačí o tom len informovať obe snemovne parlamentu“.

(5)

Spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra atď., už citované, bod 26.

(6)

Rozsudok Gollnisch, už citovaný, bod 101.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

7.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

9

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Pier Antonio Panzeri

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia