ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

11.12.2017 - (12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE)) - ***

Комисия по правни въпроси
Докладчик:: Макс Андерсон

Процедура : 2014/0297(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0400/2017
Внесени текстове :
A8-0400/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

(12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12629/2017),

–  като взе предвид Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (5905/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 114 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0375/2017),

–  като взе предвид становището на Съда на ЕС от 14 февруари 2017 г.[1],

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по правни въпроси (A8-0400/2017),

1.  дава своето одобрение за сключване на Маракешкия договор;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Световна организация за интелектуална собственост (СОИС).

  • [1]  Становище на Съда от 14 февруари 2017 г., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Маракешкият договор[1], който беше приет на 27 юни 2013 г., представлява част от пакет от международните договори за авторското право, управляван от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Той се отличава с ясно хуманитарно и социално измерение и неговата основна цел е да създаде набор от задължителни ограничения и изключения в полза на слепите хора, лицата с нарушено зрение и с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.

В Договора е залегнал стремежът за улесняване на достъпа за лицата с нарушено зрение и с други увреждания до произведения в достъпен формат, като същевременно се защитават притежателите на интелектуални права. За тази цел Договорът хармонизира изключенията от международната система на авторско право и дава възможност за трансграничен обмен на копия в достъпен формат.

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент успешно приключи междуинституционалните преговори относно пакета от законодателни актове за прилагане на Маракешкия договор в правото на ЕС. Парламентът и Съветът подписаха Директивата и Регламента на 13 септември 2017 г.[2] Докладчикът приветства горещо решението на Съвета за сключване на международния договор. Това е още една важна стъпка към цялостното изпълнение на този важен законодателен акт в областта на авторското право.

  • [1]  Маракешки договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали
  • [2]  Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, ОВ L 242, 20.09.2017 г., стр. 6, и Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, ОВ L 242, 20.09.2017 г., стр. 1.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

Позовавания

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

23.10.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

26.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Неизказани становища

       Дата на решението

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Макс Андерсон

28.10.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Дата на приемане

7.12.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Дата на внасяне

11.12.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“