Postup : 2014/0297(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0400/2017

Předložené texty :

A8-0400/2017

Rozpravy :

PV 17/01/2018 - 20
CRE 17/01/2018 - 20

Hlasování :

PV 18/01/2018 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0016

DOPORUČENÍ     ***
PDF 511kWORD 55k
11.12.2017
PE 613.333v02-00 A8-0400/2017

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Max Andersson

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ ROZHODNUTÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12629/2017),

–  s ohledem na Marrákešskou smlouvu o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (5905/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 114 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0375/2017),

–  s ohledem na posudek Soudního dvora ze dne 14. února 2017(1),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro právní záležitosti (A8-0400/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením Marrákešské smlouvy;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO).

(1)

Posudek Soudního dvora ze dne 14. února 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Marrákešská smlouva(1), která byla přijata 27. června 2013, je součástí souboru mezinárodních smluv v oblasti autorského práva, který spravuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Obsahuje zřetelné hledisko humanitárního a sociálního rozvoje a jejím hlavním cílem je zavést soubor povinných omezení a výjimek, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení.

Cílem smlouvy je zjednodušit přístup osob se zrakovým postižením a poruchami čtení k dílům v přístupném formátu a současně chránit držitele práv. Pro tyto účely sjednocuje smlouva výjimky ze systému mezinárodního autorského práva a umožňuje přeshraniční výměnu kopií děl vytvořených v přístupném formátu.

Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu úspěšně dokončil interinstitucionální jednání o balíčku právních předpisů o provedení Marrákešské smlouvy do právních předpisů EU. Parlament a Rada podepsaly směrnici i nařízení dne 13. září 2017(2). Zpravodaj s radostí vítá rozhodnutí Rady uzavřít tuto mezinárodní smlouvu. Jedná se o další důležitý krok směrem k plnému provedení důležitého právního předpisu autorského práva.

(1)

Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení.

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 242, 20.9.2017, s. 6) a nařízení (EU) 2017/1563 Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. září 2017 o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení (Úř. věst. L 242, 20.9.2017, s. 1).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení

Referenční údaje

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

23.10.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

26.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Datum přijetí

7.12.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Datum předložení

11.12.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ ROZHODNUTÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí