HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap

11.12.2017 - (12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE)) - ***

Retsudvalget
Ordfører for udtalelse: Max Andersson

Procedure : 2014/0297(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0400/2017
Indgivne tekster :
A8-0400/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap

(12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12629/2017),

–  der henviser til Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap (5905/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 114 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0375/2017),

–  der henviser til udtalelse fra Domstolen af 14. februar 2017[1],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og stk. 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Retsudvalget (A8-0400/2017),

1.  godkender indgåelsen af Marrakeshtraktaten;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO).

  • [1]  Domstolens udtalelse 3/15, EUT C 311 af 21.9.2015.

BEGRUNDELSE

Marrakeshtraktaten[1], som blev vedtaget den 27. juni 2013, indgår blandt de ophavsretstraktater, der administreres af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO). Den har en klar humanitær dimension og samfundsudviklingsdimension, og dens hovedformål er at indføre en række obligatoriske undtagelser og indskrænkninger i ophavsretten og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede.

Traktaten tilsigter at give personer med synshandicap og andre læsehandicappede lettere adgang til værker i tilgængelige formater og samtidig beskytte rettighedshaverne. Med henblik herpå harmoniserer traktaten undtagelser fra det internationale ophavsretssystem og muliggør udveksling på tværs af grænserne af eksemplarer i tilgængeligt format.

Europa-Parlamentets Retsudvalg har afsluttet de interinstitutionelle forhandlinger om lovgivningspakken til gennemførelse af Marrakeshtraktaten i EU-lovgivningen med et vellykket resultat. Parlamentet og Rådet undertegnede direktivet og forordningen den 13. september 2017[2]. Ordføreren glæder sig meget over Rådets afgørelse om at indgå den internationale traktat. Dette er endnu et afgørende skridt i retning af fuld gennemførelse af denne vigtige del af ophavsretslovgivningen.

  • [1]  Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede.
  • [2]  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1564 af 13. september 2017 om visse tilladte former for anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, EUT L 242 af 20.9.2017, s. 6, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1563 af 13. september 2017 om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, EUT L 242 af 20.9.2017, s. 1.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede

Referencer

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

23.10.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

26.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Ordførere

       Dato for valg

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Dato for vedtagelse

7.12.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Dato for indgivelse

11.12.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller