Διαδικασία : 2014/0297(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0400/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0400/2017

Συζήτηση :

PV 17/01/2018 - 20
CRE 17/01/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2018 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0016

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 653kWORD 52k
11.12.2017
PE 613.333v02-00 A8-0400/2017

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Max Andersson

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12629/2017),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (5905/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 114 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ν) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0375/2017),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0400/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO).

(1)

Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2014:114.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Συνθήκη του Μαρακές(1), που εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 2013, αποτελεί μέρος του σώματος των διεθνών συνθηκών περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO). Έχει σαφή ανθρωπιστική και κοινωνική διάσταση και κύριος στόχος της είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο υποχρεωτικών εξαιρέσεων και περιορισμών υπέρ των τυφλών, των ατόμων με μειωμένη όραση και με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα.

Η Συνθήκη αποσκοπεί να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με μειωμένη όραση και άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων στα δημοσιευμένα έργα, σε προσβάσιμο μορφότυπο, και ταυτόχρονα να προστατεύει τους δικαιούχους. Προς τον σκοπό αυτό, η Συνθήκη εναρμονίζει τις εξαιρέσεις στο διεθνές σύστημα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προβλέπει τη διασυνοριακή ανταλλαγή αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την ενσωμάτωση της Συνθήκης του Μαρακές στο δίκαιο της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπέγραψαν την οδηγία και τον κανονισμό στις 13 Σεπτεμβρίου 2017(2). Ο εισηγητής σας επικροτεί θερμά την απόφαση του Συμβουλίου να συνάψει τη διεθνή συνθήκη. Πρόκειται για ένα ακόμη καθοριστικής σημασίας βήμα προς την πλήρη εφαρμογή αυτών των σημαντικών διατάξεων του δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

(1)

Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα

(2)

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13 Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις έργων και άλλου υλικού που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 242 της 20.09.2017, σ. 0006, και κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων έργων και άλλου υλικού που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, ΕΕ L 242 της 20.09.2017, σ. 0001.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη, εξ ονόματος της ΕΕ, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα που είναι τυφλά, με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

Έγγραφα αναφοράς

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

23.10.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

26.10.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Ημερομηνία κατάθεσης

11.12.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου