SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Marrakechi lepingu, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

11.12.2017 - (12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE)) - ***

Õiguskomisjon
Raportöör: Max Andersson

Menetlus : 2014/0297(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0400/2017
Esitatud tekstid :
A8-0400/2017
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Marrakechi lepingu, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12629/2017),

–  võttes arvesse Marrakechi lepingut avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele (5905/2015),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 114 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8‑0375/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 14. veebruari 2017. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust (A8-0400/2017),

1.  annab nõusoleku Marrakechi lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioonile (WIPO).

  • [1]  Euroopa Kohtu 14. veebruari 2017. aasta arvamus 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.

SELETUSKIRI

2013. aasta 27. juunil vastu võetud Marrakechi leping[1] kuulub rahvusvaheliste autoriõiguse teemaliste lepingute hulka, mida haldab Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO). Sellel on selge humanitaar- ja sotsiaalse arengu mõõde ning selle peamine eesmärk on luua kohustuslikud piirangud ja erandid pimedate, nägemispuudega või trükikirja lugemise puudega inimeste huvides.

Lepingu eesmärk on lihtsustada nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute juurdepääsu kättesaadavas vormis teostele, kaitstes samal ajal õiguste omajaid. Selleks ühtlustatakse lepingus rahvusvahelise autoriõiguste süsteemi erandeid ning võimaldatakse kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist.

Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni on edukalt lõpule viinud institutsioonidevahelised läbirääkimised õigusaktide paketi üle Marrakechi lepingu rakendamiseks ELi õiguses. Parlament ja nõukogu allkirjastasid direktiivi ja määruse 13. septembril 2017[2]. Nõukogu otsus see rahvusvaheline leping sõlmida teeb raportöörile suurt rõõmu. Sellega on tehtud veel üks tähtis samm olulise autoriõigusi käsitleva õigusakti täieliku rakendamise suunas.

  • [1]  Marrakechi leping avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele.
  • [2]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. septembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1564, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude kaitstud objektide teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. septembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1563, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide ligipääsetavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides, ELT L 242, 20.9.2017, lk 1.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Marrakechi lepingu (avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) sõlmimine Euroopa Liidu nimel

Viited

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

23.10.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

JURI

26.10.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.12.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Esitamise kuupäev

11.12.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu