SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Marrakechi lepingu, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

  11.12.2017 - (12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE)) - ***

  Õiguskomisjon
  Raportöör: Max Andersson

  Menetlus : 2014/0297(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0400/2017
  Esitatud tekstid :
  A8-0400/2017
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Marrakechi lepingu, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

  (12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE))

  (Nõusolek)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12629/2017),

  –  võttes arvesse Marrakechi lepingut avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele (5905/2015),

  –  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 114 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8‑0375/2017),

  –  võttes arvesse Euroopa Kohtu 14. veebruari 2017. aasta arvamust[1],

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

  –  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust (A8-0400/2017),

  1.  annab nõusoleku Marrakechi lepingu sõlmimiseks;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioonile (WIPO).

  • [1]  Euroopa Kohtu 14. veebruari 2017. aasta arvamus 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.

  SELETUSKIRI

  2013. aasta 27. juunil vastu võetud Marrakechi leping[1] kuulub rahvusvaheliste autoriõiguse teemaliste lepingute hulka, mida haldab Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO). Sellel on selge humanitaar- ja sotsiaalse arengu mõõde ning selle peamine eesmärk on luua kohustuslikud piirangud ja erandid pimedate, nägemispuudega või trükikirja lugemise puudega inimeste huvides.

  Lepingu eesmärk on lihtsustada nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute juurdepääsu kättesaadavas vormis teostele, kaitstes samal ajal õiguste omajaid. Selleks ühtlustatakse lepingus rahvusvahelise autoriõiguste süsteemi erandeid ning võimaldatakse kättesaadavas vormis koopiate piiriülest vahetamist.

  Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni on edukalt lõpule viinud institutsioonidevahelised läbirääkimised õigusaktide paketi üle Marrakechi lepingu rakendamiseks ELi õiguses. Parlament ja nõukogu allkirjastasid direktiivi ja määruse 13. septembril 2017[2]. Nõukogu otsus see rahvusvaheline leping sõlmida teeb raportöörile suurt rõõmu. Sellega on tehtud veel üks tähtis samm olulise autoriõigusi käsitleva õigusakti täieliku rakendamise suunas.

  • [1]  Marrakechi leping avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele.
  • [2]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. septembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1564, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude kaitstud objektide teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. septembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1563, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide ligipääsetavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides, ELT L 242, 20.9.2017, lk 1.

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Marrakechi lepingu (avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamise kohta nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele) sõlmimine Euroopa Liidu nimel

  Viited

  12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

  Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

  23.10.2017

   

   

   

  Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

  JURI

  26.10.2017

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

  istungil teada andmise kuupäev

  EMPL

  26.10.2017

  CULT

  26.10.2017

  FEMM

  26.10.2017

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

  otsuse kuupäev

  EMPL

  5.2.2015

  CULT

  22.11.2017

  FEMM

  6.11.2014

   

  Raportöörid

  nimetamise kuupäev

  Max Andersson

  28.10.2014

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  11.11.2014

  20.11.2017

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  7.12.2017

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Isabella Adinolfi, Daniel Buda

  Esitamise kuupäev

  11.12.2017

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  15

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

  Sajjad Karim

  Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

  Kostas Chrysogonos

  Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  Max Andersson, Julia Reda

  0

   

   

  0

  0

   

   

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu