Izvješće - A8-0400/2017Izvješće
A8-0400/2017

  PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima

  11.12.2017 - (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE)) - ***

  Odbor za pravna pitanja
  Izvjestitelj: Max Andersson

  Postupak : 2014/0297(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0400/2017
  Podneseni tekstovi :
  A8-0400/2017
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima

  (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

  (Suglasnost)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (12629/2017),

  –  uzimajući u obzir Marakeški ugovor o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (5905/2015),

  –  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 114. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0375/2017),    

  –  uzimajući u obzir mišljenje Suda od 14. veljače 2017.[1],

  –  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir preporuku Odbora za pravna pitanja (A8-0400/2017),

  1.  daje suglasnost za sklapanje Marakeškog ugovora;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO).

  • [1]  Mišljenje Suda od 14. veljače 2017., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.

  OBRAZLOŽENJE

  Marakeški ugovor[1], usvojen 27. lipnja 2013., pripada skupu ugovora o autorskim pravima koje je usvojila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO). Ugovor ima humanitarnu dimenziju te je važan za društveni razvoj. Njegov je glavni cilj uspostaviti niz obveznih ograničenja i iznimaka u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima.

  Ugovorom se nastoji olakšati pristup djelima u dostupnom formatu slabovidnim osobama i osobama koje se iz nekog drugog razloga ne mogu koristiti tiskanim materijalima, uz istodobnu zaštitu nositelja prava. U tu svrhu, Ugovorom se usklađuju iznimke od međunarodnog sustava autorskih prava te se njime omogućuje prekogranična razmjena primjeraka u dostupnom formatu.

  Odbor Europskog parlamenta za pravna pitanja uspješno je zaključio međuinstitucijske pregovore o zakonodavnom paketu za provedbu Marakeškog ugovora u pravo EU-a. Europski parlament i Vijeće potpisali su Direktivu i Uredbu 13. rujna 2017[2]. Izvjestitelj svesrdno pozdravlja odluku Vijeća o sklapanju međunarodnog Ugovora, što predstavlja još jedan ključni korak prema potpunoj provedbi ovog važnog zakonodavnog akta u području autorskih prava.

  • [1]  Marakeški ugovor o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima
  • [2]  Direktiva (EU) 2017/1564 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017.o određenim dopuštenim upotrebama određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima i o izmjeni Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 242, 20.09.2017., str. 0006) i Uredba (EU) 2017/1563 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2017. o prekograničnoj razmjeni između Unije i trećih zemalja primjeraka u dostupnom formatu određenih djela i drugih predmeta zaštite koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist osoba koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (SL L 242, 20.09.2017., str. 0001)

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Sklapanje, u ime Europske unije, Ugovora iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz nekog drugog razloga ne mogu koristiti tiskom

  Referentni dokumenti

  12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

  Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

  23.10.2017

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  JURI

  26.10.2017

   

   

   

  Odbori koji daju mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  EMPL

  26.10.2017

  CULT

  26.10.2017

  FEMM

  26.10.2017

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  EMPL

  5.2.2015

  CULT

  22.11.2017

  FEMM

  6.11.2014

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Max Andersson

  28.10.2014

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  11.11.2014

  20.11.2017

   

   

  Datum usvajanja

  7.12.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Isabella Adinolfi, Daniel Buda

  Datum podnošenja

  11.12.2017

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  15

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

  Sajjad Karim

  Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

  Kostas Chrysogonos

  Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  Max Andersson, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani