Procedūra : 2014/0297(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0400/2017

Pateikti tekstai :

A8-0400/2017

Debatai :

PV 17/01/2018 - 20
CRE 17/01/2018 - 20

Balsavimas :

PV 18/01/2018 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0016

REKOMENDACIJA     ***
PDF 574kWORD 54k
11.12.2017
PE 613.333v02-00 A8-0400/2017

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Max Andersson

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12629/2017),

–  atsižvelgdamas į Marakešo sutartį dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims (5905/2015),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0375/2017),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 14 d. Teisingumo Teismo nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0400/2017),

1.  pritaria Marakešo sutarties sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacijai (PINO).

(1)

Opinion of the Court of Justice of 14 February 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114


AIŠKINAMOJI DALIS

2013 m. birželio 27 d. sudaryta Marakešo sutartis(1) yra Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) administruojamų pagrindinių tarptautinių autorių teisių sutarčių rinkinio dalis. Ji turi aiškius humanitarinį ir socialinės plėtros aspektus ir jos pagrindinis tikslas – sukurti privalomų išimčių ir apribojimų, kuriais būtų užtikrinti aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų interesai, rinkinį.

Sutartyje siekiama palengvinti galimybę regos sutrikimų ir kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims naudotis prieinamos formos kūriniais, kartu apsaugant teisių turėtojus. Šiuo tikslu Sutartyje suderinamos tarptautinės autorių teisių sistemos išimtys ir sudaroma galimybė tarpvalstybiniu mastu keistis paskelbtų kūrinių prieinamos formos kopijomis.

Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas sėkmingai baigė tarpinstitucines derybas dėl teisės aktų, kuriais ES teisėje įgyvendinama Marakešo sutartis, rinkinio. 2017 m. rugsėjo 13 d. Parlamentas ir Taryba pasirašė direktyvą ir reglamentą(2). Pranešėjas labai teigiamai vertina Tarybos sprendimą sudaryti tarptautinę sutartį. Tai yra dar vienas itin svarbus žingsnis siekiant visapusiškai įgyvendinti šį svarbų autorių teisių teisės aktą.

(1)

Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims.

(2)

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1564 dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti tam tikrus autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 242, 2017 09 20, p. 6), ir 2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1563 dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui (OL L 242, 2017 09 20, p. 1).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymas Europos Sąjungos vardu

Nuorodos

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

23.10.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

26.10.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Priėmimo data

7.12.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Pateikimo data

11.12.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika