Ziņojums - A8-0400/2017Ziņojums
A8-0400/2017

  IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ

  11.12.2017 - (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE)) - ***

  Juridiskā komiteja
  Referents: Max Andersson

  Procedūra : 2014/0297(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0400/2017
  Iesniegtie teksti :
  A8-0400/2017
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ

  (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

  (Piekrišana)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12629/2017),

  –  ņemot vērā Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (5905/2015),

  –  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0375/2017),

  –  ņemot vērā Tiesas 2017. gada 14. februāra atzinumu[1],

  –  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

  –  ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu (A8-0400/2017),

  1.  sniedz piekrišanu Marrākešas līguma slēgšanai;

  2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijai (WIPO).

  • [1]  Atzinums 3/15, OV C 311, 21.9.2015.

  PASKAIDROJUMS

  2013. gada 27. jūnijā pieņemtais Marrākešas līgums[1] ir viens no starptautiskajiem autortiesību līgumiem, ko pārvalda Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO). Tam ir skaidra humanitārās un sociālās attīstības dimensija, un tā galvenais uzdevums ir izveidot obligātu ierobežojumu un izņēmumu kopu par labu personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju.

  Līguma mērķis ir personām ar redzes traucējumiem vai citādu drukas lasītnespēju atvieglot piekļuvi darbiem piekļūstamā formā, tajā pašā laikā aizsargājot tiesību subjektus. Šajā nolūkā līgums saskaņo starptautiskās autortiesību sistēmas izņēmumus un ļauj veikt piekļūstamas formas eksemplāru pārrobežu apmaiņu.

  Eiropas Parlamenta Juridiskā komiteja ir sekmīgi noslēgusi iestāžu sarunas par leģislatīvo paketi, ar ko Marrākešas līgumu īsteno ES tiesību aktos. Parlaments un Padome attiecīgo direktīvu un regulu parakstīja 2017. gada 13. septembrī[2]. Referents ļoti atzinīgi vērtē Padomes lēmumu noslēgt šo starptautisko līgumu. Tas ir vēl viens liels solis ceļā uz šā svarīgā autortiesību akta pilnīgu īstenošanu.

  • [1]  Marrākešas līgums, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ.
  • [2]  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. septembra Direktīva (ES) 2017/1564 par dažiem atļautiem konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, OV L 242, 20.9.2017., 6. lpp.; Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. septembra Regula (ES) 2017/1563 par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, notiek Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu kopijām pieejamā formātā, OV L 242, 20.9.2017., 1. lpp.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Marrākešas līguma, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, noslēgšana Eiropas Savienības vārdā

  Atsauces

  12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

  Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

  23.10.2017

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  26.10.2017

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  EMPL

  26.10.2017

  CULT

  26.10.2017

  FEMM

  26.10.2017

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Lēmuma datums

  EMPL

  5.2.2015

  CULT

  22.11.2017

  FEMM

  6.11.2014

   

  Referenti

         Iecelšanas datums

  Max Andersson

  28.10.2014

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  11.11.2014

  20.11.2017

   

   

  Pieņemšanas datums

  7.12.2017

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Isabella Adinolfi, Daniel Buda

  Iesniegšanas datums

  11.12.2017

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  15

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

  Sajjad Karim

  Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

  Kostas Chrysogonos

  Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  Max Andersson, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  +  :  par

  -  :  pret

  0  :  atturas