Ziņojums - A8-0400/2017Ziņojums
A8-0400/2017

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ

11.12.2017 - (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE)) - ***

Juridiskā komiteja
Referents: Max Andersson

Procedūra : 2014/0297(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0400/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0400/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12629/2017),

–  ņemot vērā Marrākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ (5905/2015),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0375/2017),

–  ņemot vērā Tiesas 2017. gada 14. februāra atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu (A8-0400/2017),

1.  sniedz piekrišanu Marrākešas līguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijai (WIPO).

  • [1]  Atzinums 3/15, OV C 311, 21.9.2015.

PASKAIDROJUMS

2013. gada 27. jūnijā pieņemtais Marrākešas līgums[1] ir viens no starptautiskajiem autortiesību līgumiem, ko pārvalda Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO). Tam ir skaidra humanitārās un sociālās attīstības dimensija, un tā galvenais uzdevums ir izveidot obligātu ierobežojumu un izņēmumu kopu par labu personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju.

Līguma mērķis ir personām ar redzes traucējumiem vai citādu drukas lasītnespēju atvieglot piekļuvi darbiem piekļūstamā formā, tajā pašā laikā aizsargājot tiesību subjektus. Šajā nolūkā līgums saskaņo starptautiskās autortiesību sistēmas izņēmumus un ļauj veikt piekļūstamas formas eksemplāru pārrobežu apmaiņu.

Eiropas Parlamenta Juridiskā komiteja ir sekmīgi noslēgusi iestāžu sarunas par leģislatīvo paketi, ar ko Marrākešas līgumu īsteno ES tiesību aktos. Parlaments un Padome attiecīgo direktīvu un regulu parakstīja 2017. gada 13. septembrī[2]. Referents ļoti atzinīgi vērtē Padomes lēmumu noslēgt šo starptautisko līgumu. Tas ir vēl viens liels solis ceļā uz šā svarīgā autortiesību akta pilnīgu īstenošanu.

  • [1]  Marrākešas līgums, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ.
  • [2]  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. septembra Direktīva (ES) 2017/1564 par dažiem atļautiem konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, OV L 242, 20.9.2017., 6. lpp.; Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. septembra Regula (ES) 2017/1563 par to, kā tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, notiek Savienības un trešo valstu pārrobežu apmaiņa ar konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu kopijām pieejamā formātā, OV L 242, 20.9.2017., 1. lpp.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Marrākešas līguma, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, noslēgšana Eiropas Savienības vārdā

Atsauces

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

23.10.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

26.10.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Pieņemšanas datums

7.12.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Iesniegšanas datums

11.12.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas