Procedure : 2014/0297(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0400/2017

Ingediende teksten :

A8-0400/2017

Debatten :

PV 17/01/2018 - 20
CRE 17/01/2018 - 20

Stemmingen :

PV 18/01/2018 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0016

AANBEVELING     ***
PDF 355kWORD 50k
11.12.2017
PE 613.333v02-00 A8-0400/2017

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

(12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Max Andersson

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

(12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12629/2017),

–  gezien het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (5905/2015),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 114 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0375/2017),

–  gezien het advies van het Hof van Justitie van 14 februari 2017(1),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en vierde alinea, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie juridische zaken (A8-0400/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Verdrag van Marrakesh;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO).

(1)

Advies 3/15, PB C 311 van 21.9.2015, blz. 13.


TOELICHTING

Het Verdrag van Marrakesh(1), dat op 27 juni 2013 werd gesloten, behoort tot de internationale auteursrechtverdragen die door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) worden beheerd. Het verdrag heeft een duidelijke humanitaire en socialeontwikkelingsdimensie en heeft als belangrijkste doel een reeks dwingende beperkingen en uitzonderingen ten behoeve van personen die blind of visueel gehandicapt zijn of anderszins een leeshandicap hebben.

Het verdrag is gericht op het vergemakkelijken van de toegang tot werken in toegankelijke vorm van personen met een visuele handicap of anderszins een leeshandicap hebben. Hiertoe worden met het Verdrag uitzonderingen op het internationale auteursrechtstelsel geharmoniseerd en grensoverschrijdende uitwisseling van exemplaren in toegankelijke vorm mogelijk gemaakt.

De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement heeft met succes de interinstitutionele onderhandelingen afgerond over het wetgevingspakket inzake de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Marrakesh in het EU-recht. Op 13 september 2017 hebben het Parlement en de Raad de richtlijn en de verordening ondertekend(2). De rapporteur is verheugd over het besluit van de Raad om het internationale verdrag te sluiten. Dit betekent een verdere cruciale stap naar de volledige tenuitvoerlegging van dit belangrijke onderdeel van het auteursrecht.

(1)

Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben.

(2)

Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, PB L 242 van 20.09.2017, blz. 6, en Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, PB L 242 van 20.09.2017, blz. 1.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

De sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

Document- en procedurenummers

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

23.10.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

JURI

26.10.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Geen advies

       Datum besluit

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Datum goedkeuring

7.12.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

15

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Datum indiening

11.12.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid