ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

  11.12.2017 - (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE)) - ***

  Komisja Prawna
  Sprawozdawca: Max Andersson

  Procedura : 2014/0297(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0400/2017
  Teksty złożone :
  A8-0400/2017
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

  (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając projekt decyzji Rady (12629/2017),

  –  uwzględniając Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (5905/2015),

  –  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 114 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0375/2017),

  –  uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r.[1],

  –  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

  –  uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A8-0400/2017),

  1.  wyraża zgodę na zawarcie Traktatu z Marrakeszu;

  2.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

  • [1]  Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.

  UZASADNIENIE

  Traktat z Marrakeszu[1] przyjęty dnia 27 czerwca 2013 r. stanowi część zbioru międzynarodowych traktatów dotyczących praw autorskich, nad którymi pieczę sprawuje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Ma on wyraźny wymiar humanitarny i społeczno-rozwojowy, a jego głównym celem jest określenie zestawu obowiązkowych ograniczeń i wyjątków z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.

  Traktat służy ułatwieniu osobom słabowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem dostępu do utworów w formacie to umożliwiającym, a jednocześnie służy ochronie podmiotów praw autorskich. W tym celu traktat harmonizuje wyjątki w międzynarodowym systemie praw autorskich oraz umożliwia transgraniczną wymianę kopii w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym.

  Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zakończyła pomyślnie negocjacje międzyinstytucjonalne dotyczące pakietu ustawodawczego wprowadzającego Traktat z Marrakeszu do prawa UE. Parlament i Rada podpisały dyrektywę i rozporządzenie w dniu 13 września 2017 r.[2] Sprawozdawca z ogromnym zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady w sprawie zawarcia tego międzynarodowego traktatu. Jest to jeszcze jeden istotny krok w kierunku wdrożenia tego ważnego aktu prawa autorskiego.

  • [1]  Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem
  • [2]  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 242 z 20.9.2017, s. 6) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (Dz.U. L 242 z 20.9.2017, s. 1).

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Zawarcie, w imieniu UE, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

  Odsyłacze

  12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

  Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

  23.10.2017

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  JURI

  26.10.2017

   

   

   

  Komisje wyznaczone do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  EMPL

  26.10.2017

  CULT

  26.10.2017

  FEMM

  26.10.2017

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  EMPL

  5.2.2015

  CULT

  22.11.2017

  FEMM

  6.11.2014

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Max Andersson

  28.10.2014

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  11.11.2014

  20.11.2017

   

   

  Data przyjęcia

  7.12.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Isabella Adinolfi, Daniel Buda

  Data złożenia

  11.12.2017

  GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  15

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

  Sajjad Karim

  Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

  Kostas Chrysogonos

  Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  Max Andersson, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymało się