Procedura : 2014/0297(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0400/2017

Teksty złożone :

A8-0400/2017

Debaty :

PV 17/01/2018 - 20
CRE 17/01/2018 - 20

Głosowanie :

PV 18/01/2018 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0016

ZALECENIE     ***
PDF 577kWORD 51k
11.12.2017
PE 613.333v02-00 A8-0400/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Max Andersson

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12629/2017),

–  uwzględniając Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (5905/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 114 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0375/2017),

–  uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r.(1),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A8-0400/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Traktatu z Marrakeszu;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

(1)

Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r., 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.


UZASADNIENIE

Traktat z Marrakeszu(1) przyjęty dnia 27 czerwca 2013 r. stanowi część zbioru międzynarodowych traktatów dotyczących praw autorskich, nad którymi pieczę sprawuje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Ma on wyraźny wymiar humanitarny i społeczno-rozwojowy, a jego głównym celem jest określenie zestawu obowiązkowych ograniczeń i wyjątków z korzyścią dla osób niewidomych, słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem.

Traktat służy ułatwieniu osobom słabowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem dostępu do utworów w formacie to umożliwiającym, a jednocześnie służy ochronie podmiotów praw autorskich. W tym celu traktat harmonizuje wyjątki w międzynarodowym systemie praw autorskich oraz umożliwia transgraniczną wymianę kopii w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym.

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zakończyła pomyślnie negocjacje międzyinstytucjonalne dotyczące pakietu ustawodawczego wprowadzającego Traktat z Marrakeszu do prawa UE. Parlament i Rada podpisały dyrektywę i rozporządzenie w dniu 13 września 2017 r.(2) Sprawozdawca z ogromnym zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady w sprawie zawarcia tego międzynarodowego traktatu. Jest to jeszcze jeden istotny krok w kierunku wdrożenia tego ważnego aktu prawa autorskiego.

(1)

Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

(2)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących i osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 242 z 20.9.2017, s. 6) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem (Dz.U. L 242 z 20.9.2017, s. 1).


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie, w imieniu UE, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom niedowidzącym i osobom z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem

Odsyłacze

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

23.10.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

26.10.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Data przyjęcia

7.12.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Data złożenia

11.12.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności