Postup : 2014/0297(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0400/2017

Predkladané texty :

A8-0400/2017

Rozpravy :

PV 17/01/2018 - 20
CRE 17/01/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 18/01/2018 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0016

ODPORÚČANIE     ***
PDF 512kWORD 51k
11.12.2017
PE 613.333v02-00 A8-0400/2017

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie

(12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Max Andersson

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie

(12629/2017 – C8‑0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12629/2017),

–  so zreteľom na Marrákešskú zmluvu o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (5905/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 114, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom (v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0375/2017),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora zo 14. februára 2017(1),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A8-0400/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím Marrákešskej zmluvy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO).

(1)

Stanovisko Súdneho dvora zo 14. februára 2017, 3/15, ECLI:EÚ:C:2017:114.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Marrákešská zmluva(1), ktorá bola prijatá 27. júna 2013, je súčasťou súboru medzinárodných zmlúv o autorských právach, ktoré spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO). Má jasný humanitárny rozmer, ako aj rozmer týkajúci sa sociálneho rozvoja, pričom jej hlavným cieľom je vytvoriť súbor záväzných obmedzení a výnimiek v prospech nevidiacich a zrakovo postihnutých osôb a osôb s inou poruchou čítania.

Cieľom zmluvy je zjednodušenie prístupu pre osoby so zrakovým postihnutím a inými poruchami čítania k dielam v prístupných formátoch a zároveň chrániť nositeľov práv. Na tento účel zmluva harmonizuje výnimky z medzinárodného systému autorských práv a umožňuje cezhraničnú výmenu rozmnoženín v prístupnom formáte.

Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu úspešne ukončil medziinštitucionálne rokovania o legislatívnom balíku opatrení na implementáciu Marrákešskej zmluvy do práva EÚ. Parlament a Rada podpísali smernicu a nariadenie 13. septembra 2017(2). Spravodajca veľmi oceňuje rozhodnutie Rady uzavrieť medzinárodnú zmluvu. Je to ďalší významný krok na ceste k úplnému vykonaniu tohto právneho predpisu ako dôležitej súčasti autorského práva.

(1)

Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania.

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 6), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1563 z 13. septembra 2017 o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 1).


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Uzavretie Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k zverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie

Referenčné čísla

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

23.10.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

26.10.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Dátum prijatia

7.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Dátum predloženia

11.12.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia