PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja

11.12.2017 - (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE)) - ***

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Max Andersson

Postopek : 2014/0297(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0400/2017
Predložena besedila :
A8-0400/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12629/2017),

–  ob upoštevanju Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (5905/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 114 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0375/2017),

–  ob upoštevanju mnenja Sodišča z dne 14. februarja 2017[1]

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za pravne zadeve (A8-0400/2017),

1.  odobri sklenitev Marakeške pogodbe;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO).

  • [1]  Mnenje Sodišča z dne 14. februarja 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114

OBRAZLOŽITEV

Marakeška pogodba[1] je bila sprejeta 27. junija 2013 in je del mednarodnih pogodb o avtorskih pravicah, ki jih ureja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO). Ima jasno humanitarno in socialnorazvojno razsežnost, glavni cilj pa je določiti sveženj obveznih omejitev in izjem v prid slepim in slabovidnim osebam ter osebam z drugimi motnjami branja.

Namen pogodbe je osebam z okvaro vida in drugimi motnjami branja olajšati dostop do del v dostopnem formatu, ob tem pa zaščititi pravice avtorjev. Tako so v pogodbi usklajene izjeme iz mednarodnega sistema za avtorske pravice in se omogoča čezmejna izmenjava kopij v dostopnem formatu.

Odbor za pravne zadeve Evropskega parlamenta je uspešno zaključil medinstitucionalna pogajanja o zakonodajnem svežnju za prenos Marakeške pogodbe v zakonodajo EU. Evropski parlament in Svet sta direktivo in uredbo podpisala 13. septembra 2017[2]. Poročevalec toplo pozdravlja odločitev Sveta, da sklene mednarodno pogodbo. Gre za nov ključni korak k popolnemu prenosu tega pomembnega dela zakonodaje o avtorskih pravicah.

  • [1]  Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja
  • [2]  Direktiva (EU) 2017/1564 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 242, 20.9.2017, str. 6) in Uredba (EU) 2017/1563 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o čezmejni izmenjavi med Unijo in tretjimi državami izvodov v dostopnem formatu določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko in sorodnimi pravicami, v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja (UL L 242, 20.9.2017, str. 1).

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja

Referenčni dokumenti

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

23.10.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

26.10.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Datum sprejetja

7.12.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Datum predložitve

11.12.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani