Betänkande - A8-0400/2017Betänkande
A8-0400/2017

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp

11.12.2017 - (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE)) - ***

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Max Andersson

Förfarande : 2014/0297(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0400/2017
Ingivna texter :
A8-0400/2017
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp

(12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12629/2017),

–  med beaktande av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (5905/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 114 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0375/2017),

–  med beaktande av domstolens yttrande av den 14 februari 2017[1],

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0400/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att Marrakechfördraget ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

  • [1]  Domstolens yttrande av den 14 februari 2017 i mål C-3/15, ECLI:EU:C:2017:114.

MOTIVERING

Marrakechfördraget[1], som antogs den 27 juni 2013, utgör en del av de internationella fördrag om upphovsrätt som administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo). Fördraget präglas tydligt av humanitär och social utveckling och dess huvudsakliga syfte är att skapa ett antal obligatoriska inskränkningar och undantag till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp.

Fördraget syftar till att underlätta tillgången till verk i tillgängligt format för personer med synnedsättningar och andra läshandikapp, och samtidigt skydda rättighetshavarna. För detta ändamål harmoniserar fördraget undantagen från det internationella upphovsrättssystemet och möjliggör ett gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format.

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor har framgångsrikt slutfört de interinstitutionella förhandlingarna om lagstiftningspaketet som införlivar Marrakechfördraget i EU:s lagstiftning. Parlamentet och rådet undertecknade direktivet och förordningen den 13 september 2017[2]. Föredraganden välkomnar varmt rådets beslut att slutföra det internationella fördraget. Detta är ännu ett avgörande steg i riktning mot ett fullständigt genomförande av denna viktiga del av upphovsrättslagstiftningen.

  • [1]  Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp.
  • [2]  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564 av den 13 september 2017 om viss tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, EUT L 242, 20.9.2017, s. 6, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1563 av den 13 september 2017 om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning, EUT L 242, 20.9.2017, s. 1.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp

Referensnummer

12629/2017 – C8-0375/2017 – COM(2014)06382014/0297(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

23.10.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

26.10.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

26.10.2017

CULT

26.10.2017

FEMM

26.10.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

5.2.2015

CULT

22.11.2017

FEMM

6.11.2014

 

Föredragande

       Utnämning

Max Andersson

28.10.2014

 

 

 

Behandling i utskott

11.11.2014

20.11.2017

 

 

Antagande

7.12.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Isabella Adinolfi, Daniel Buda

Ingivande

11.12.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

15

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Antonio Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos

Daniel Buda, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster