Процедура : 2016/0375(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0402/2017

Внесени текстове :

A8-0402/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Обяснение на вота
PV 13/11/2018 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

ДОКЛАД     ***I
PDF 1804kWORD 283k
14.12.2017
PE 604.777v02-00 A8-0402/2017

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013.

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчици: Мишел Ривази, Клод Тюрмес

(Процедура на съвместни комисии – член 55 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013.

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0759),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 192, параграф 1 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0497/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика съгласно член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0402/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С настоящия регламент се определя необходимата законодателна основа за надеждно и прозрачно управление, което да гарантира постигането на общите цели и конкретните цели на Енергийния съюз чрез допълващи се, последователни и амбициозни усилия от страна на Съюза и неговите държави членки, като същевременно се утвърждават принципите на Съюза за по-добро регулиране.

(1)  С настоящия регламент се определя необходимата законодателна основа за надеждно, приобщаващо, ефективно по отношение на разходите, прозрачно и предвидимо управление, което да гарантира постигането на целите за 2030 г. и на дългосрочните общи цели и конкретни цели на Енергийния съюз в съответствие с Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата след 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата („Парижкото споразумение“), чрез допълващи се, последователни и амбициозни усилия от страна на Съюза и неговите държави членки, като същевременно се ограничава административната сложност.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Настоящият регламент има за цел да подпомага справедлив преход за гражданите и регионите, които могат да бъдат неблагоприятно засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Целта, която си поставя един устойчив Енергиен съюз, в центъра на който стои амбициозна политика по отношение на климата, е да осигури на потребителите в Съюза — били те домакинства или търговски дружества — сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия, а за това е необходима фундаментална промяна на европейската енергийна система. Посочената цел може да бъде постигната само чрез координирани действия, съчетаващи законодателни и незаконодателни актове на равнището на Съюза и на национално равнище.

(3)  Целта, която си поставя един устойчив Енергиен съюз, в центъра на който стои амбициозна политика по отношение на климата, е да осигури на потребителите в Съюза — били те домакинства или търговски дружества — сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия, както и да насърчава научните изследвания и иновациите чрез привличането на инвестиции, а за това е необходима фундаментална промяна на европейската енергийна система. Посочената цел може да бъде постигната само чрез координирани действия, съчетаващи законодателни и незаконодателни актове на равнището на Съюза, на макрорегионално, регионално, национално и на местно равнище.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Един напълно функциониращ и устойчив енергиен съюз ще превърне Съюза във водещ регион за иновации, инвестиции, стопански растеж и социално и икономическо развитие, което от своя страна ще предостави добър пример за това как преследването на големи амбиции по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата е тясно свързано с мерки за насърчаване на иновациите, инвестициите и стопанския растеж.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Предложението на Комисията е разработено успоредно на и е прието заедно със серия от инициативи в секторната енергийна политика, по-специално по отношение на енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и устройството на енергийния пазар. Тези инициативи образуват пакет, обединен от общата тема за поставяне на енергийната ефективност на първо място, за глобална лидерска позиция на Съюза в областта на възобновяемите енергийни източници и за справедливи сделки за енергийните потребители.

(4)  Предложението на Комисията е разработено успоредно на и е прието заедно със серия от инициативи в секторната енергийна политика, по-специално по отношение на енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност (включително енергийните характеристики на сградите). и устройството на енергийния пазар. Тези инициативи образуват пакет, обединен от общата тема за поставяне на енергийната ефективност на първо място, за глобална лидерска позиция на Съюза в областта на възобновяемите енергийни източници и за справедливи сделки за енергийните потребители, включително чрез справяне с енергийната бедност и насърчаване на лоялната конкуренция на вътрешния пазар.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  На 24 октомври 2014 г. Европейският съвет прие рамка на Съюза в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. въз основа на четири основни цели: намаляване с поне 40 % на емисиите на парникови газове от цялата икономика, подобряване с поне 27 % на енергийната ефективност, с перспектива тази цел да се увеличи на 30 %, дял от поне 27 % на потребяваната в Съюза енергия от възобновяеми източници и поне 15 % междусистемна електроенергийна свързаност. В рамката бе посочено, че целта за енергията от възобновяеми източници е обвързваща на равнището на Съюза и че тя ще бъде постигната чрез приноса на държавите членки, водени от необходимостта за колективно постигане на целта на Съюза.

(5)  На 24 октомври 2014 г. Европейският съвет предложи рамка на Съюза в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. въз основа на четири основни цели. намаляване с поне 40 % на емисиите на парникови газове от цялата икономика, подобряване с поне 27% на енергийната ефективност, с перспектива тази цел да се увеличи на 30 %, дял от поне 27% на потребяваната в Съюза енергия от възобновяеми източници и поне 15% междусистемна електроенергийна свързаност. В рамката бе посочено, че целта за енергията от възобновяеми източници е обвързваща на равнището на Съюза и че тя ще бъде постигната чрез приноса на държавите членки, водени от необходимостта за колективно постигане на целта на Съюза. Въпреки това настоящият регламент отразява целите, договорени в секторното законодателство.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  На 24 октомври 2014 г. Европейският съвет постигна съгласие, че Комисията, с подкрепата на държавите членки, ще вземе спешни мерки, за да се осигури изпълнението на минимална цел от 10% от съществуващата електроенергийна междусистемна свързаност като въпрос с неотложен характер и не по-късно от 2020 г., поне за държавите членки, които все още не са постигнали минимално ниво на интеграция във вътрешния енергиен пазар.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Парижкото споразумение повиши значително нивото на амбициозност на световно равнище по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата, като държавите членки, които са страни по него, се ангажират за „задържане на покачването на средната температура в световен мащаб до значително под 2°C над нивата от прединдустриалния период и полагане на по-нататъшни усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C над нивата от прединдустриалния период“. Съюзът трябва да се подготви за много по-значително и по-бързо намаляване на емисиите от първоначално предвиденото. Същевременно това намаляване може да се осъществи при по-ниски разходи, отколкото се считаше по-рано, като се имат предвид темповете на разработване и внедряване на технологии за енергия от възобновяеми източници.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  В съответствие с целта на Парижкото споразумение за постигане през втората половина на настоящото столетие на баланс между антропогенните емисии по източници и поглъщането на парникови газове от поглътители, ЕС следва да се стреми, въз основа на принципа на равенство, към постигане на нулеви нетни емисии във вътрешен за ЕС план най-късно до 2050 г., следвано от период на отрицателни емисии.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в)  По отношение на климатичната система от значение за общата концентрация на парникови газове в атмосферата са натрупаните с течение на времето общи антропогенни емисии. За да се изпълняват ангажиментите, поети в Парижкото споразумение, е необходимо да се анализира световният бюджет за въглеродни емисии, необходим за полагането на по-нататъшни усилия за ограничаване на повишаването на температурата до 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период, и да се определи справедлив дял на Съюза от останалия световен бюджет за въглеродни емисии за Съюза. Дългосрочните климатични и енергийни стратегии следва да бъдат съобразени с бюджета за въглеродни емисии.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6г)  Съюзът и държавите членки следва да извършват редовен преглед на целите в областта на климата и енергетиката и при необходимост да коригират целите във възходяща посока, така че те да отразяват последващите прегледи, извършвани в рамките на процеса на РКООНИК, и най-новите научни факти относно темповете на изменението на климата и неговото въздействие.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 6 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6д)  Въпреки че Съюзът се обвърза да постигне далеч най-амбициозните намаления на емисиите на парникови газове в срок до 2030 г., той не може да противодейства самостоятелно на заплахата от изменението на климата. Комисията и държавите членки следва да използват всяка възможност, за да убедят преди всичко онези държави, които извличат ползи от международната търговия със Съюза, да поемат пропорционален дял от отговорността в световен мащаб и да повишат равнището на своите амбиции, така че то да достигне равнището на амбициите на Съюза.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Европейският съвет заключи също така на 24 октомври 2014 г.14, че следва да бъде разработена надеждна и прозрачна система на управление без каквато и да било ненужна административна тежест, която да подпомогне осъществяването на целите на енергийната политика на ЕС, като същевременно се предвиди необходимата гъвкавост за държавите членки и напълно се зачита тяхната свобода да определят своя енергиен микс. Европейският съвет изтъкна, че системата за управление следва да се основава на съществуващите градивни елементи, като националните програми в областта на климата, националните планове за енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, и че е необходимо отделните направления за планиране и докладване да бъдат рационализирани и обединени. Декларирано бе също така съгласие да бъдат засилени ролята и правата на потребителите, прозрачността и предвидимостта за инвеститорите — наред с другото чрез системно следене на основните показатели за финансово достъпна, безопасна, конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергийна система — както и да се улесни координацията на националните енергийни политики и да се засили регионалното сътрудничество между държавите членки.

(7)  Европейският съвет заключи също така на 24 октомври 2014 г.14, че следва да бъде разработена надеждна и прозрачна система на управление без каквато и да било ненужна административна тежест и с достатъчна гъвкавост за държавите членки, която да подпомогне осъществяването на целите на енергийната политика на ЕС, като същевременно се зачита изцяло свободата на държавите членки да определят своя енергиен микс. Европейският съвет изтъкна, че системата за управление следва да се основава на съществуващите градивни елементи, като националните програми в областта на климата, националните планове за енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, и че е необходимо отделните направления за планиране и докладване да бъдат рационализирани и обединени. Декларирано бе също така съгласие да бъдат засилени ролята и правата на потребителите, прозрачността и предвидимостта за инвеститорите — наред с другото чрез системно следене на основните показатели за финансово достъпна, безопасна, конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергийна система — както и да се улесни координацията на националните политики в областта на климата и енергетиката и да се засили регионалното сътрудничество между държавите членки.

__________________

__________________

14 Заключения на Европейския съвет от 23—24 октомври 2014 г. (EUCO 169/14).

14 Заключения на Европейския съвет от 23—24 октомври 2014 г. (EUCO 169/14).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В заключенията на Съвета от 26 ноември 2015 г.16 бе посочено, че системата на управление на Енергийния съюз ще бъде основен инструмент за неговото ефикасно и ефективно изграждане и за постигането на неговите цели. Бе подчертано, че системата на управление следва да се основава на принципите за интегриране на стратегическото планиране и докладване относно прилагането на политиките за климата и енергетиката и на координацията между участниците, отговарящи за политиките за климата и енергетиката на равнище ЕС, на регионално и национално равнище. Изтъкнато беше също така, че чрез управлението следва да се гарантира постигането на приетите цели в областта на енергетиката и климата за 2030 г., както и да се следи колективният напредък на ЕС в постигането на целите на политиката по всички пет измерения на Енергийния съюз.

(10)  В заключенията на Съвета от 26 ноември 2015 г.16 бе посочено, че системата на управление на Енергийния съюз ще бъде основен инструмент за неговото ефикасно и ефективно изграждане и за постигането на неговите цели. Бе подчертано, че системата на управление следва да се основава на принципите за интегриране на стратегическото планиране и докладване относно прилагането на политиките за климата и енергетиката и на координацията между участниците, отговарящи за политиките за климата и енергетиката на равнище ЕС, на регионално и национално равнище. Изтъкнато беше също така, че чрез управлението следва да се гарантира постигането на приетите цели в областта на енергетиката и климата за 2030 г., както и да се следят напредъкът на отделните държави членки и колективният напредък на ЕС в постигането на конкретните цели и целите по всички пет измерения на Енергийния съюз.

__________________

__________________

16 Заключения на Съвета от 26 ноември 2015 г. (14632/15).

16 Заключения на Съвета от 26 ноември 2015 г. (14632/15).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Поради това основната цел на управлението на Енергийния съюз следва да бъде да осигури възможност за постигането на целите на Енергийния съюз и по-специално целите на Рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за 2030 г. По тази причина настоящият регламент е свързан със секторно законодателство, чрез което се изпълняват целите за 2030 г. в областта на енергетиката и климата. Макар че държавите членки се нуждаят от гъвкавост, за да избират политики, които най-добре да отговарят на техните национални енергийни миксове и предпочитания, тази гъвкавост трябва да бъде съвместима с по-нататъшната пазарна интеграция, засилената конкуренция, постигането на целите в областта на климата и енергията и постепенното преминаване към нисковъглеродна икономика.

(12)  Поради това основната цел на управлението на Енергийния съюз следва да бъде да осигури възможност за постигането на целите на Енергийния съюз и по-специално целите на Рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за 2030 г., в областта на намаляването на емисиите на парникови газове, възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност. По тази причина настоящият регламент е свързан със секторно законодателство, чрез което се изпълняват целите за 2030 г. в областта на енергетиката и климата. Макар че държавите членки се нуждаят от гъвкавост, за да избират политики, които най-добре да отговарят на техните национални енергийни миксове и предпочитания, тази гъвкавост следва да бъде съвместима с по-нататъшната пазарна интеграция, засилената конкуренция, постигането на целите в областта на климата и енергията и постепенното преминаване към устойчива нисковъглеродна икономика, основана на високо енергийно ефективна и основана на възобновяеми източници енергийна система. Следва да бъде въведен задължителен образец за дългосрочните стратегии в областта на климата и енергетиката, за да се гарантира тяхното качество и съпоставимост.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Преходът към нисковъглеродна икономика налага промени в начина на инвестиране, както и стимули по протежение на целия спектър на политиките. Постигането на намаление на емисиите на парникови газове изисква повишаване на ефективността и засилване на иновациите в европейската икономика и по-специално следва да доведе и до подобряване на качеството на въздуха.

(13)  Социално приемливият преход към устойчива нисковъглеродна икономика налага съществени промени в начина на инвестиране, особено що се отнася до публичните и частните инвестиции, както и стимули по протежение на целия спектър на политиките, както и реформиране на регионалния пазар. Постигането на намаление на емисиите на парникови газове изисква повишаване на ефективността и засилване на иновациите в европейската икономика и по-специално следва също така да създава устойчиви работни места и да води до подобряване на качеството на въздуха.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Съюзът и държавите членки следва да предприемат конкретни действия, чрез които да забранят енергийните субсидии, най-малко субсидиите за изкопаеми горива, за да бъдат в съответствие с международните ангажименти в рамките на Г-7 и Г-20 и на Парижкото споразумение.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Тъй като парниковите газове и замърсителите на въздуха до голяма степен имат едни и същи източници, политиката, разработена с оглед намаляването на емисиите на парникови газове, може да има успоредни ползи за качеството на въздуха, които биха могли да компенсират някои или всички разходи за смекчаване на емисиите на парникови газове в краткосрочен план. Тъй като данните, докладвани по Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета18, представляват важен принос за инвентаризацията на парниковите газове и националните планове, следва да се признае важността на компилирането и докладването на съответстващи помежду си данни по Директива 2001/81/ЕО и за инвентаризацията на парниковите газове.

(14)  Тъй като парниковите газове и замърсителите на въздуха до голяма степен имат едни и същи източници, политиката, разработена с оглед намаляването на емисиите на парникови газове, може да има успоредни ползи за общественото здраве и качеството на въздуха, особено в градските райони, които биха могли да компенсират разходите за смекчаване на емисиите на парникови газове в краткосрочен план. Тъй като данните, докладвани по Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета18, представляват важен принос за инвентаризацията на парниковите газове и националните планове, следва да се признае важността на компилирането и докладването на съответстващи помежду си данни по Директива 2001/81/ЕО и за инвентаризацията на парниковите газове.

__________________

__________________

18 Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители (ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22).

18 Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители (ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22).

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  В съответствие с твърдия ангажимент на Комисията за по-добро регулиране, управлението на Енергийния съюз следва да доведе до значително намаляване на административната тежест за държавите членки, Комисията и другите институции на Съюза и да спомогне за гарантиране на последователност и адекватност на политиките и мерките на равнището на Съюза и на национално равнище по отношение на преобразуването на енергийната система с цел преминаването към нисковъглеродна икономика.

(16)  В съответствие с твърдия ангажимент на Комисията за по-добро регулиране и в съответствие с политиката за научни изследвания, иновации и инвестиции, управлението на Енергийния съюз следва да доведе до значително намаляване на административната сложност за държавите членки и съответните заинтересовани участници, Комисията и другите институции на Съюза и да спомогне за гарантиране на последователност и адекватност на политиките и мерките на равнището на Съюза, на макрорегионално, регионално, национално и на местно равнище по отношение на преобразуването на енергийната система с цел преминаването към устойчива нисковъглеродна икономика.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Постигането на целите на Енергийния съюз следва да се гарантира чрез съчетаване на инициативи на Съюза със съгласувани национални политики, определени в интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата. В секторното законодателство на Съюза в сферата на енергетиката и климата са определени изисквания за планиране, които се доказаха като полезни инструменти за постигане на промени на национално равнище. Тяхното въвеждане в различни моменти от време стана причина за припокриване и недостатъчно добро обмисляне на синергиите и взаимодействията между отделните области на разглежданите политики. Поради това настоящото отделно планиране, докладване и следене в сферата на енергетиката и климата следва да бъде във възможно най-голяма степен рационализирано и интегрирано.

(17)  Постигането на конкретните и общите цели на Енергийния съюз следва да се гарантира чрез съчетаване на инициативи на Съюза със съгласувани национални политики, определени в интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата. В секторното законодателство на Съюза в сферата на енергетиката и климата са определени изисквания за планиране, които се доказаха като полезни инструменти за постигане на промени на национално равнище. Тяхното въвеждане в различни моменти от време стана причина за припокриване и недостатъчно добро обмисляне на синергиите и взаимодействията между отделните области на разглежданите политики, което е в ущърб на икономическата ефективност. Поради това настоящото отделно планиране, докладване и следене в сферата на енергетиката и климата следва – когато е целесъобразно – да бъде рационализирано и интегрирано.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Необходима е оценка на взаимодействията между съществуващите и планираните политики и мерки за постигане на декарбонизация и държавите членки следва да представят количествена и качествена оценка.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  Държавите членки следва да гарантират съгласуваност на политиките на своите национални планове в областта на енергетиката и климата и на своите дългосрочни стратегии за ниски емисии с Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата следва да обхващат десетгодишни периоди и в тях да се съдържа преглед на настоящата енергийна система и настоящите политики. В тях следва да се определят националните цели за всяко от петте основни измерения на Енергийния съюз и съответните политики и мерки за тяхното постигане, като плановете следва да почиват на аналитична основа. В националните планове, обхващащи първия период от 2021 до 2030 г., следва да се обърне специално внимание на целите за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове, за енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и междусистемна свързаност на електроенергийните системи. Държавите членки следва да се стремят да гарантират последователността и приноса на своите национални планове за целите за устойчиво развитие.

(18)  Интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата следва да обхващат десетгодишни периоди и в тях да се съдържа преглед на настоящата енергийна система и настоящите политики. В тях следва да се определят националните конкретни или общи цели за всяко от петте основни измерения на Енергийния съюз и съответните политики и мерки за тяхното постигане, като плановете следва да почиват на аналитична основа. В националните планове, обхващащи първия период от 2021 до 2030 г., следва да се обърне специално внимание на целите за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове, за енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и междусистемна свързаност на електроенергийните системи. Държавите членки следва да се стремят да гарантират последователността и приноса на своите национални планове за целите за устойчиво развитие.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Когато изготвят своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, държавите членки следва да правят оценка на броя на домакинствата, страдащи от енергийна бедност, като се вземат предвид необходимите вътрешни енергийни услуги, необходими за гарантиране на основни стандарти на живот в съответния национален контекст, което те може да не бъдат в състояние да си позволят поради комбинация от ниски доходи, високи енергийни разходи и ниска енергийна ефективност на техните домакинства. Държавите членки следва да набележат съществуващи и планирани политики и мерки, насочени към справянето с енергийната бедност, и когато е необходимо, да включват национална цел за намаляване на броя на домакинствата, страдащи от енергийна бедност. Комисията следва да приеме обща методика за държавите членки за определяне на енергийната бедност и всяка държава членка следва да определи домакинства, засегнати от енергийна бедност, в съответствие със специфичните си национални обстоятелства.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б)  Държавите членки следва да гарантират, че финансирането от Съюза по линия на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. е включено в техните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата. Националните средства от многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. следва да допринасят активно за постигането на конкретните и общите цели на Енергийния съюз, по-специално в секторите, свързани с намаляването на емисиите на парникови газове, включително поглъщанията от поглътители, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. За тази цел процесът на програмиране на национално и местно равнище за многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. следва да протича съвместно с извършването от страна на Комисията на оценка дали интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата са достатъчно амбициозни, особено по отношение на дългосрочните цели на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Държавите членки следва да създадат постоянна платформа за диалог на много равнища, която да обединява местните органи, организациите на гражданското общество, деловите среди, инвеститорите и други съответни заинтересовани страни, с цел обсъждане на различните варианти, предвидени за политиките в областта на енергетиката и климата. Интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, както и дългосрочните стратегии по отношение на климата и енергетиката следва да бъдат разглеждани в рамките на тази платформа.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Изпълнението на политиките и мерките в областта на енергетиката и климата оказва въздействие върху околната среда. Поради това държавите членки следва да гарантират, че на обществеността се предоставят на ранен етап ефективни възможности за участие в изготвянето на проектите на плановете и за изразяване на становище по тях в съответствие, където е приложимо, с разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета24 и на Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда от 25 юни 1998 г. (Конвенцията от Орхус). Държавите членки следва също така да гарантират участието на социалните партньори в изготвянето на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата.

(20)  Изпълнението на политиките и мерките в областта на енергетиката и климата оказва въздействие върху околната среда. Поради това държавите членки следва да гарантират, че на обществеността се предоставят на ранен етап ефективни възможности за активно участие в изготвянето на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и дългосрочните стратегии по отношение на климата и енергетиката и за изразяване на становище по тях в съответствие, където е приложимо, с разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета24 и на Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда от 25 юни 1998 г. (Конвенцията от Орхус). Държавите членки следва също така да гарантират участието на социалните партньори, местните органи и всички заинтересовани страни още от ранните етапи на процесите на планиране и докладване, както и в изготвянето на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и на дългосрочните стратегии.

__________________

__________________

24 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).

24 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Регионалното сътрудничество е от основно значение за гарантиране на ефективното постигане на целите на Енергийния съюз. Държавите членки следва да имат възможността да представят бележки по плановете на другите държави членки, преди те да бъдат окончателно оформени с цел да се избегне непоследователността и потенциално отрицателното въздействие върху други държави членки и да се гарантира колективното изпълнение на общите цели. Регионалното сътрудничество при изготвянето и окончателното оформяне на националните планове, както и при последващото им изпълнение следва да бъде от основна важност за повишаване на ефективността и ефикасността на мерките и за насърчаване на пазарната интеграция и енергийната сигурност.

(21)  Макрорегионалното и регионалното сътрудничество са необходими, за да могат държавите членки да прилагат съвместно определени политики и мерки, допринасящи за постигането на съвместните конкретни и общи цели по разходно-оптимален начин. Комисията следва да улеснява това сътрудничество между държавите членки. Държавите членки следва също така да имат възможността да представят бележки по плановете на другите държави членки, преди те да бъдат окончателно оформени, с цел да се избегне непоследователността и потенциално отрицателното въздействие върху други държави членки и да се гарантира колективното изпълнение на общите цели. Макрорегионалното и регионалното сътрудничество при изготвянето и окончателното оформяне на националните планове, както и при последващото им изпълнение следва да бъдат от основна важност за повишаване на ефективността и ефикасността на мерките и за насърчаване на пазарната интеграция и енергийната сигурност.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Държавите членки и Комисията следва да идентифицират проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, които са от интерес за Енергийния съюз (RPEI), които са трансгранични и допринасят за постигане на целта за 2030 г. за енергията от възобновяеми източници. На RPEI следва да бъде предоставян лесен достъп до процедури за издаване на разрешителни и за преференциален достъп до финансиране от ЕС, както и до финансиране на национално и местно равнище.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Националните планове следва да бъдат стабилни, за да могат да гарантират прозрачността и предсказуемостта на националните политики и мерки и така да дадат сигурност на инвеститорите. За обхванатия десетгодишен период обаче следва да се предвиди една актуализация на националните планове, за да се даде възможност на държавите членки да ги адаптират към значително променили се обстоятелства. За плановете, обхващащи периода от 2021 до 2030 г., държавите членки следва да могат да актуализират плановете си до 1 януари 2024 г. Конкретните цели, целите и приносът следва да се променят само с цел да отразят по-висока степен на амбициозност, по-специално по отношение на целите за 2030 г. в областта на енергетиката и климата. Като част от актуализациите държавите членки следва да положат усилия за смекчаване на евентуалните неблагоприятни въздействия върху околната среда, проличали при интегрираното докладване.

(22)  Националните планове следва да бъдат стабилни, за да могат да гарантират прозрачността и предсказуемостта на националните политики и мерки и така да гарантират сигурността на инвестициите. Редовното представяне на националните планове в рамките на текущите периоди от десет години дава възможност на държавите членки да се адаптират към значително променили се обстоятелства. Конкретните и общите цели следва да се променят само с цел да отразят по-висока степен на амбициозност, по-специално по отношение на целите в областта на енергетиката и климата. Като част от тези планове държавите членки следва да полагат усилия за смекчаване на евентуалните неблагоприятни въздействия върху околната среда, проличали при интегрираното докладване.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Стабилните дългосрочни стратегии за ниски емисии са от основно значение, за да се осигури принос за икономическа трансформация, създаване на работни места, стопански растеж и постигане на по-общи цели за устойчиво развитие, както и за справедлив и икономически ефективен напредък към постигането на целта, определена в Парижкото споразумение относно изменението на климата. Освен това страните по Парижкото споразумение относно изменението на климата са приканени да съобщят до 2020 г. своите дългосрочни стратегии за развитие при ниски емисии на парникови газове за периода до средата на века.

(23)  Стабилните дългосрочни стратегии за климата и енергетиката са от основно значение, за да се осигури принос за икономическа трансформация, създаване на работни места, стопански растеж и постигане на по-общи цели за устойчиво развитие, както и за справедлив и икономически ефективен напредък към постигането на целта, определена в Парижкото споразумение относно изменението на климата. Освен това страните по Парижкото споразумение относно изменението на климата са приканени да съобщят до 2020 г. своите дългосрочни стратегии за развитие при ниски емисии на парникови газове за периода до средата на века.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  Държавите членки следва да разработят дългосрочни стратегии по отношение на климата и енергетиката за 2050 г. и за периода след това, в които да се определят трансформациите, необходими в различните сектори за осъществяване на прехода към система за производство на енергия от възобновяеми източници и за постигане на целите на Парижкото споразумение. Стратегиите следва да бъдат съгласувани със справедливия дял на Съюза от останалия световен бюджет за въглеродни емисии и следва да бъдат разработени по открит и прозрачен начин и с пълноценното участие на съответните заинтересовани страни. Интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата следва да се основават на дългосрочните стратегии в областта на климата и енергетиката и да бъдат съгласувани с тях.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23б)  Секторът на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) е изложен в голяма степен на изменението на климата и по тази причина е много уязвим. Същевременно секторът има огромен потенциал да предоставя дългосрочни ползи за климата и да допринася значително за постигането на дългосрочните цели в областта на климата на равнището на Съюза и на международно равнище. Той може да допринася за смекчаването на изменението на климата по няколко начина, по-специално чрез намаляване на емисиите, запазване и увеличаване на поглътителите и въглеродните запаси, както и чрез осигуряване на биоматериали, които могат да заместят изкопаемите материали или материалите с висок въглероден интензитет. За да бъдат ефективни мерките, насочени по-конкретно към увеличаване на улавянето на въглерода, от решаващо значение са устойчивото управление на ресурсите и дългосрочната стабилност и приспособимост на въглеродните депа. Дългосрочните стратегии са от основно значение, за да бъдат възможни устойчиви инвестиции в дългосрочен план.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 23 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23в)  При разработването на нови междусистемни връзки е да важно да се извършва пълна оценка на разходите и ползите, включително оценка на всички свързани с тях технически, социално-икономически и екологични въздействия, както се изисква от Регламента за трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E) и да бъдат отчитани положителните външни ефекти на междусистемните връзки, като например интеграцията на възобновяеми енергийни източници, сигурността на доставките и засилването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Както и по отношение на планирането, в секторното законодателство на Съюза в областта на климата и енергетиката се съдържат изисквания за докладване — много от тях доказали се като полезни инструменти за постигане на промяна на национално равнище — които обаче са приети в различни моменти от време, което е станало причина за припокривания и недостатъчно отчитане на синергиите и взаимодействията между областите на разглежданите политики, като намаляването на емисиите от парникови газове, енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и пазарната интеграция. За да се постигне точният баланс между необходимостта да се гарантира надеждно проследяване на изпълнението на националните планове и необходимостта да се намали административната тежест, държавите членки следва да изготвят двугодишни доклади за напредъка в изпълнението на плановете и за другите промени в енергийната система. Въпреки това за някои видове докладване, особено във връзка с изискванията за докладване в областта на климата, произтичащи от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и от регламенти на Съюза, ще бъде необходимо да останат на годишна база.

(24)  Както и по отношение на планирането, в секторното законодателство на Съюза в областта на климата и енергетиката се съдържат изисквания за докладване — много от тях доказали се като полезни инструменти за постигане на промяна на национално равнище, в допълнение към реформите на пазара — които обаче са приети в различни моменти от време, което е станало причина за припокривания и неефективност на разходите, както и за недостатъчно отчитане на синергиите и взаимодействията между областите на разглежданите политики, като намаляването на емисиите от парникови газове, енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и пазарната интеграция. За да се постигне точният баланс между необходимостта да се гарантира надеждно проследяване на изпълнението на националните планове и необходимостта да се намали административната сложност, държавите членки следва да изготвят двугодишни доклади за напредъка в изпълнението на плановете и за другите промени в енергийната система. Въпреки това за някои видове докладване, особено във връзка с изискванията за докладване в областта на климата, произтичащи от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и от регламенти на Съюза, ще бъде необходимо да останат на годишна база.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Интегрираните доклади за напредъка на държавите членки следва да отразяват елементите, определени в образеца за националните планове. Образецът за националните доклади за напредъка следва да бъде подробно определен в последващ(и) акт(ове) за изпълнение с оглед на техническото му естество и факта, че първите доклади за напредъка трябва да бъдат представени през 2021 г. Докладите за напредъка следва да се изготвят, за да се гарантира прозрачност спрямо Съюза, другите държави членки и действащите лица на пазара, в т.ч. и потребителите. Те следва комплексно да обхващат и петте измерения на Енергийния съюз и — за първия период — едновременно с това да акцентират върху областите, обхванати от конкретните цели по Рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

(25)  Интегрираните доклади за напредъка на държавите членки следва да отразяват елементите, определени в образеца за националните планове. Образецът за националните доклади за напредъка следва да бъде подробно определен в последващ(и) акт(ове) за изпълнение с оглед на техническото му естество и факта, че първите доклади за напредъка трябва да бъдат представени през 2021 г. Докладите за напредъка следва да се изготвят, за да се гарантира прозрачност спрямо Съюза, другите държави членки, регионалните и местните органи, действащите лица на пазара, в т.ч. и потребителите, и всички други съответни заинтересовани страни и широката общественост. Те следва комплексно да обхващат и петте измерения на Енергийния съюз и — за първия период — едновременно с това да акцентират върху областите, обхванати от конкретните цели по Рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Опитът от прилагането на Регламент (ЕС) № 525/2013 показа значението на прозрачността, точността, съгласуваността, изчерпателността и сравнимостта на информацията. Въз основа на този опит настоящият регламент следва да гарантира, че като ключов елемент от докладите за напредъка, държавите членки включват информация за своите политики, мерки и прогнози. Информацията в тези доклади следва да има съществена роля за потвърждаване на навременното изпълнение на ангажиментите по Регламент [ ] [ESR]. Функциониращите и непрекъснато подобряващи се системи на равнището на Съюза и на държавите членки, придружени от усъвършенствани указания във връзка с докладването, следва значително да допринесат за постоянното подобряване на информацията, необходима за проследяване на напредъка по отношение на намаляването на въглеродните емисии.

(28)  Опитът от прилагането на Регламент (ЕС) № 525/2013 показа значението на прозрачността, точността, съгласуваността, изчерпателността и сравнимостта на информацията. Въз основа на този опит настоящият регламент следва да гарантира, че държавите членки използват надеждни и последователни данни и допускания във връзка с петте измерения и правят публично достояние данните, използвани при изготвянето на сценарии и модели, и като ключов елемент от докладите за напредъка включват информация за своите политики, мерки и прогнози. Информацията в тези доклади следва да има съществена роля за потвърждаване на навременното изпълнение на ангажиментите по Регламент [ ] [ESR]. Функциониращите и непрекъснато подобряващи се системи на равнището на Съюза и на държавите членки, придружени от усъвършенствани указания във връзка с докладването, следва значително да допринесат за постоянното подобряване на информацията, необходима за проследяване на напредъка по отношение на намаляването на въглеродните емисии.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  С цел да се ограничи административната тежест за държавите членки и Комисията, последната следва да създаде интернет платформа за докладване, която да улесни комуникацията и сътрудничеството. Това следва да гарантира своевременното предаване на докладите и да спомогне за повишаване на прозрачността на националната отчетност. Платформата за електронно докладване следва да допълва, да надгражда и да използва резултатите от съществуващите процеси на докладване, бази данни и електронни инструменти, като тези на Европейската агенция за околната среда, Евростат, Съвместния изследователски център и опита от дейността на Схемата на Съюза за управление по околна среда и одит.

(30)  С цел да се повиши прозрачността при създаването на политики в областта на енергетиката и климата и да се ограничи административната сложност за държавите членки и Комисията последната следва да създаде публична интернет платформа, която да улесни публичния достъп до информация, комуникацията между Комисията и държавите членки, както и сътрудничеството между държавите членки. Това следва да гарантира своевременното предаване на докладите и да спомогне за повишаване на прозрачността на националната отчетност. Електронната платформа следва да допълва, да надгражда и да използва резултатите от съществуващите процеси на докладване, бази данни и електронни инструменти, като тези на Европейската агенция за околната среда, Евростат, Съвместния изследователски център и опита от дейността на Схемата на Съюза за управление по околна среда и одит.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Що се отнася до данните, които трябва да бъдат предоставени на Комисията посредством националното планиране и докладване, информацията от държавите членки не следва да дублира данни и статистика, които вече са били предоставени чрез Евростат в контекста на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета27, във формата, определен съгласно задълженията за планиране и докладване по настоящия регламент, и продължават да са на разположение в Евростат с непроменени стойности. Когато са налични и когато това е целесъобразно от гледна точка на сроковете, докладваните данни и прогнози, представени в националните планове в областта на енергетиката и климата, следва да надграждат и да са съвместими с данните на Евростат и с методологията, използвана за докладване на европейската статистика в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009.

(31)  За да се избегне забавяне на действието на равнището на Съюза, Комисията следва да използва предоставяните от Европейската агенция за околна среда приблизителни оценки относно годишните емисии на парникови газове, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, за да извършва оценка на напредъка по отношение на изпълнението на целите за 2030 г. Що се отнася до данните, които трябва да бъдат предоставени на Комисията посредством националното планиране и докладване, информацията от държавите членки не следва да дублира данни и статистика, които вече са били предоставени чрез Евростат в контекста на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета27, във формата, определен съгласно задълженията за планиране и докладване по настоящия регламент, и продължават да са на разположение в Евростат с непроменени стойности. Когато са налични и когато това е целесъобразно от гледна точка на сроковете, докладваните данни и прогнози, представени в националните планове в областта на енергетиката и климата, следва да надграждат и да са съвместими с данните на Евростат и с методологията, използвана за докладване на европейската статистика в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009.

__________________

__________________

27 Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (OB L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

27 Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (OB L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  С оглед на колективното постигане на целите на Стратегията за Енергиен съюз, е от основно значение Комисията да направи оценка на националните планове и, въз основа на докладите за напредъка - на тяхното изпълнение. През първия десетгодишен период това се отнася по-специално за постигането на целите на равнище ЕС за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и националното участие за постигането на тези цели. Тази оценка следва да се извършва на всеки две години и, само при необходимост – ежегодно, като следва да бъде консолидирана в докладите на Комисията за състоянието на Енергийния съюз.

(32)  С оглед на колективното постигане на целите на петте измерения на Стратегията за Енергиен съюз, по-специално създаването на напълно функциониращ и устойчив Енергиен съюз, е от основно значение Комисията да направи оценка на проектите на национални планове, както и на изпълнението на нотифицираните национални планове чрез доклади за напредъка. Това важи с особена сила, що се отнася до целите на равнище ЕС за 2030 г. в областта на енергетиката и климата за първия десетгодишен период. Тази оценка следва да се извършва на всеки две години и, при необходимост – ежегодно, като следва да бъде консолидирана в докладите на Комисията за състоянието на Енергийния съюз.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Въздухоплаването оказва въздействие върху климата в световен мащаб в резултат на емисиите на CO2, както и на други емисии, в т.ч. емисиите на азотни оксиди, и на механизми като увеличаването на перестите облаци. С оглед на бързо развиващото се научно разбиране на тези въздействия, в Регламент (ЕС) № 525/2013 бе предвидено извършването на актуална оценка на несвързаното с емисии на CO2 въздействие на въздухоплаването върху климата в световен мащаб. Моделирането, което се използва за тази цел, следва да бъде приведено в съответствие с научния прогрес. Въз основа на своите оценки на това въздействие Комисията би могла да разгледа съответни варианти на мерки за противодействие.

(33)  Въздухоплаването оказва въздействие върху климата в световен мащаб в резултат на емисиите на CO2, както и на други емисии, в т.ч. емисиите на азотни оксиди, и на механизми като увеличаването на перестите облаци. С оглед на бързо развиващото се научно разбиране на тези въздействия, в Регламент (ЕС) № 525/2013 бе предвидено извършването на актуална оценка на несвързаното с емисии на CO2 въздействие на въздухоплаването върху климата в световен мащаб. Моделирането, което се използва за тази цел, следва да бъде приведено в съответствие с научния прогрес. Въз основа на своите оценки на това въздействие Комисията следва да разгледа до 1 март 2020 г. съответни варианти на мерки за противодействие и при целесъобразност да представи законодателно предложение.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 33а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a)  Съгласно настоящите насоки за докладване на парниковите газове по линия на РКООНИК изчислението и докладването на емисиите от метан се основават на потенциал за глобално затопляне в стогодишна перспектива. Като се имат предвид високият потенциал за глобално затопляне и относително краткият живот на метана в атмосферата, което оказва значително въздействие върху климата в краткосрочен и средносрочен план, Комисията следва да анализира ефекта от приемането на двадесетгодишна перспектива за метана по отношение на политиките и мерките. Въз основа на този анализ Комисията следва да обмисли съответни варианти на политиката, за да се намери бързо решение по отношение на емисиите на метан чрез стратегия на Съюза по отношение на метана, като се отдава приоритетно значение на емисиите на метан, свързани с енергията и отпадъците.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  С цел да се осигури последователност между националните и съюзните цели и политики и целите на Енергийния съюз, следва да се осигури постоянен диалог между Комисията и държавите членки. По целесъобразност Комисията следва да отправя препоръки към държавите членки, включително по отношение на степента на амбициозност на проектите на националните планове, последващото изпълнение на политиките и мерките в нотифицираните национални планове и други национални политики и мерки от значение за реализирането на Енергийния съюз. Държавите членки следва да се съобразяват във възможно най-голяма степен с тези препоръки и в следващите си доклади за напредъка да обяснят по какъв начин те са били изпълнени.

(34)  С цел да се осигури последователност между националните и съюзните цели и политики и целите на Енергийния съюз, следва да се осигури постоянен диалог между Комисията и държавите членки, а когато е целесъобразно, и между държавите членки. Комисията следва да отправя препоръки към държавите членки, включително по отношение на степента на амбициозност на проектите на националните планове, последващото изпълнение на политиките и мерките в нотифицираните национални планове и други национални политики и мерки от значение за реализирането на Енергийния съюз. Държавите членки следва да се съобразяват с тези препоръки и в следващите си доклади за напредъка да обяснят по какъв начин те са били изпълнени.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Ако степента на амбициозност на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и техните актуализации не е достатъчна за колективното постигане на целите на Енергийния съюз и по-специално, за първия период, на целевите стойности за 2030 г. в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, Комисията следва да предприеме мерки на равнище ЕС, за да гарантира колективното постигане на тези цели и задачи (като по този начин се отстранят евентуалните различия в степента на амбициозност). Ако напредъкът на Съюза в посока на постигането на тези цели и задачи е недостатъчен, Комисията следва, в допълнение към отправените препоръки, да приеме мерки на равнище ЕС или държавите членки следва да приемат допълнителни мерки с цел да се осигури постигането на тези цели и задачи (като по този начин се отстраняват евентуалните различия в степента на постигане). Тези мерки следва да вземат под внимание ранни амбициозни приноси на държавите членки за постигане на целите за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност при разпределянето на усилията за колективно постигане на целта. В областта на енергията от възобновяеми източници тези мерки могат да включват също така финансово участие от страна на държавите членки в платформа за финансиране, управлявана от Комисията, която да се използва за финансирането на проекти за енергия от възобновяеми източници на територията на Съюза. Националните цели на държавите членки в областта на възобновяемата енергия за 2020 г. следва да служат като базови дялове в областта на енергията от възобновяеми източници от 2021 г. нататък. В областта на енергийната ефективност допълнителните мерки могат по-специално да имат за цел подобряването на енергийната ефективност на продуктите, сградите и транспорта.

(35)  Ако степента на амбициозност и целите, политиките и мерките, описани в интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, не са достатъчни за колективното постигане на целите на Енергийния съюз и по-специално, за първия период, на целевите стойности за 2030 г. в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, Комисията следва да предприеме мерки на равнище ЕС, за да гарантира колективното постигане на тези цели и задачи, а държавите членки следва да преразгледат във възходяща посока своите национални цели в областта на енергията от възобновяеми източници в срок до 31 декември 2020 г. (като по този начин се отстранят евентуалните различия в степента на амбициозност). Ако напредъкът на Съюза в посока на постигането на тези цели и задачи е недостатъчен, Комисията следва, в допълнение към отправените препоръки, да приеме мерки на равнище ЕС или да изиска от държавите членки да приемат допълнителни мерки с цел да се осигури постигането от тях на тези цели и задачи (като по този начин се отстраняват евентуалните различия в степента на постигане). Тези мерки следва да вземат под внимание ранни амбициозни усилия на държавите членки за постигане на целите за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност при разпределянето на усилията за колективно постигане на целта. В областта на енергията от възобновяеми източници тези мерки могат да включват също така доброволно финансово участие от страна на държавите членки в платформа за финансиране, управлявана от Комисията, която да се използва за финансирането на проекти за енергия от възобновяеми източници на територията на Съюза, включително проекти, които са от интерес за Енергийния съюз. Националните цели на държавите членки в областта на възобновяемата енергия за 2020 г. следва да служат като базови дялове в областта на енергията от възобновяеми източници от 2021 г. нататък и следва да бъдат запазени през целия период. В областта на енергийната ефективност допълнителните мерки могат по-специално да имат за цел подобряването на енергийната ефективност на продуктите, сградите и транспорта.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Държавите членки и Комисията следва да осигурят тясно сътрудничество по всички въпроси, отнасящи се до прилагането на Енергийния съюз и настоящия регламент, с активното участие на Европейския парламент. По целесъобразност Комисията следва да подпомага държавите членки в прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на изготвянето на националните планове и свързаното с това изграждане на капацитет.

(38)  Държавите членки и Комисията следва да осигурят тясно сътрудничество по всички въпроси, отнасящи се до прилагането на Енергийния съюз и настоящия регламент, с активното участие на Европейския парламент. Комисията следва да подпомага държавите членки в прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на изготвянето, изпълнението и наблюдението на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, дългосрочната стратегия за климата и енергетиката и свързаното с това изграждане на капацитет, посредством мобилизиране на вътрешни ресурси от Европейската агенция за околна среда, Съвместния изследователски център, вътрешния капацитет за моделиране и когато е целесъобразно – на външен експертен опит.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(41a)  Настоящият регламент включва разпоредби, свързани с разглеждането на енергийната ефективност като инфраструктурен приоритет, като се признава, че тя отговаря на определението за инфраструктура, използвано от МВФ и други икономически институции, и я превръща в елемент от решаващо значение и в приоритетно съображение при вземането на решения за бъдещи инвестиции във връзка с енергийната инфраструктура на Съюза.

 

__________________

 

Доклад на Европейския парламент от 2 юни 2016 г. относно изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (2012/27/EС) (2015/2232(INI))

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  При изпълнението на задачите си съгласно настоящия регламент Комисията следва да бъде подпомагана от Комитет за Енергийния съюз, който да ѝ оказва съдействие в изготвянето на актове за изпълнение. Този Комитет следва да замени и да поеме задачите на Комитета по изменение на климата и други комитети, в зависимост от случая.

(43)  При изпълнението на задачите си съгласно настоящия регламент Комисията следва да бъде подпомагана от Комитет по въпросите на енергетиката и климата, който да ѝ оказва съдействие в изготвянето на актове за изпълнение. Що се отнася до въпросите, свързани с прилагането на специалните разпоредби в областта на климата, Комисията следва да бъде подпомагана от Комитета по изменение на климата, създаден по силата на Регламент (ЕС) № 525/2013.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44a)  При подготовката на бъдещ преглед на настоящия регламент и в контекста на стратегията на ЕС за киберсигурност Комисията следва да оцени, в тясно сътрудничество с държавите членки, дали е необходимо да се добавят допълнителни единни изисквания за планиране и докладване относно усилията на държавите членки за подобряване на защитата на критичната инфраструктура в енергийната система на Съюза срещу всякакви форми на кибернетични заплахи, особено с оглед на увеличаването на броя на потенциално критичните кибернетични атаки през последното десетилетие, с цел гарантиране на енергийната сигурност при всички обстоятелства. Въпреки това подобно подобрение на координацията в рамките на Съюза не следва да засяга интересите на държавите членки, що се отнася до националната сигурност, чрез разкриването на чувствителна информация.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Предмет и обхват

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се установява механизъм за управление за:

1.  С настоящия регламент се установява механизъм за управление за:

 

-a)  изпълнението на дългосрочните стратегии и мерки в областта на климата и енергетиката, предназначени да спомогнат за спазване на поетите от Съюза ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове, които са в съответствие с целите на Парижкото споразумение;

а)  изпълнението на стратегии и мерки, разработени с цел постигане на общите и конкретните цели на Енергийния съюз, и — по-специално през първия десетгодишен период от 2021 до 2030 г. — на целите на ЕС за 2030 г. в областта на енергетиката и климата;

а)  изпълнението на стратегии и мерки, разработени с цел постигане на общите и конкретните цели на Енергийния съюз, и — по-специално през първия десетгодишен период от 2021 до 2030 г. — на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата;

 

аа)  структуриране на партньорствата и сътрудничеството между държавите членки на макрорегионално и регионално равнище, разработени с цел постигане на общите цели, конкретните цели и ангажименти на Енергийния съюз;

б)  осигуряването на своевременно, прозрачно, точно, съгласувано, съпоставимо и пълно докладване от страна на Съюза и неговите държави членки до секретариата на РКООНИК и Парижкото споразумение относно изменението на климата.

б)  осигуряването на своевременно, прозрачно, точно, съгласувано, съпоставимо и пълно докладване от страна на Съюза и неговите държави членки до секретариата на РКООНИК и Парижкото споразумение относно изменението на климата.

 

ба)  оказването на принос за по-голяма правна сигурност, както и за по-голяма сигурност на инвеститорите и спомагането за извличане на цялостни ползи от възможностите за икономическо развитие, за стимулиране на инвестициите, за създаване на работни места и за социално сближаване;

 

бв)  подпомагането на справедлив преход за гражданите и регионите, които биха могли да бъдат отрицателно повлияни от прехода към нисковъглеродна икономика;

Механизмът за управление се основава на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, обхващащи десетгодишни периоди — от 2021 г. до 2030 г., съответстващи им интегрирани национални доклади за постигнатия напредък от държавите членки в областта на енергетиката и климата и уредба за интегриран мониторинг от страна на Европейската комисия. В него се определя структуриран, периодичен процес между Комисията и държавите членки с оглед на окончателното оформяне на националните планове и тяхното последващо изпълнение, включително по отношение на регионалното сътрудничество и съответните действия на Комисията.

Механизмът за управление се основава на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, обхващащи десетгодишни периоди — от 2021 г. до 2030 г., съответстващи им интегрирани национални доклади за постигнатия напредък от държавите членки в областта на енергетиката и климата и уредба за интегриран мониторинг от страна на Европейската комисия. В него се определя структуриран, прозрачен, периодичен процес между Комисията и държавите членки, осигуряващ пълноценното участие на широката общественост и местните органи на властта с оглед на окончателното оформяне на националните планове и тяхното последващо изпълнение, включително по отношение на макрорегионалното и регионалното сътрудничество и съответните действия на Комисията.

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на следните пет измерения на Енергийния съюз:

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на следните пет измерения на Енергийния съюз:

а)  енергийна сигурност,

а)  енергийна сигурност,

б)  енергиен пазар,

б)  вътрешененергиен пазар,

в)  енергийна ефективност,

в)  енергийна ефективност,

г)  декарбонизация и

г)  декарбонизация и

д)  научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

д)  научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от [преработка на Директива 2009/28/ЕО, предложена с COM(2016) 767], Директива 2010/31/ЕС и Директива 2012/27/ЕС.

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от [преработка на Директива 2009/28/ЕО, предложена с COM(2016) 767], [преработка на Директива 2009/72/EО, предложена с COM(2016) XXX], Директива 2010/31//ЕС и Директива 2012/27/ЕС.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „приети политики и мерки“ означа политики и мерки, за които е взето официално правителствено решение към датата на представяне на националния план или доклад за напредъка и по отношение на които има ясен ангажимент за преминаване към тяхното изпълнение;

(3)  „приети политики и мерки“ означа политики и мерки, за които е взето официално решение на централното или на поднационалното правителство към датата на представяне на националния план или доклад за напредъка и по отношение на които има ясен ангажимент за преминаване към тяхното изпълнение;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „цели на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата“ означава задължителната за Съюза като цяло цел за 2030 г. за най-малко 40-процентно намаление на вътрешните емисии на парникови газове от цялата икономика спрямо количествата от 1990 г., обвързващата за Съюза като цяло цел за 2030 г. за най-малко 27-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в енергопотреблението на Съюза, целта на равнището на Съюза за 2030 г. за подобрение на енергийна ефективност с най-малко 27 %, която ще бъде преразгледана до 2020 г. с оглед да се зададе 30-процентно подобрение за Съюза, както и целта за 2030 г. за 15-процентна междусистемна електроенергийна свързаност, или евентуални последващи цели в това отношение, приети от Европейски съвет или от Съвета и Парламента за 2030 г.

заличава се

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  „по-ранни усилия“ означава по-ранен напредък на държава членка, постигнат след 2021 г., към целта за енергията от възобновяеми източници, както е посочено в член 3 от [преработената версия на Директивата за възобновяемите енергийни източници], и съдържащата се в нея цел за подобряване на енергийната ефективност, както е посочено в член 1, параграф 1 и член 3, параграф 4 от Директива 2012/27/ЕС;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 17 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  „енергийната ефективност на първо място“ означава отдаването на приоритетно значение, в цялото енергийно планиране, политики и инвестиционни решения, на мерки, насочени към повишаване на ефикасността на търсенето на енергия и доставките на енергия чрез оптимални по отношение на разходите икономии при крайното потребление на енергия, инициативи за оптимизация на енергийното потребление и по-ефикасно преобразуване, пренос и разпределение на енергията;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 18 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  „местен орган“ означава публична институция с юридическа правосубектност, която е част от държавната структура, намира се на равнище, което е под равнището на централното управление, и носи отговорност пред гражданите, която обикновено е съставена от орган за вземане на решения или за изготвяне на политики (съвет или събрание) и от изпълнителен орган (кмет или друго изпълняващо лице), които се избират или определят пряко или непряко на местно равнище, и която обхваща различни подразделения на управлението, като например села, общини, окръзи, области, провинции, региони;

Обосновка

Това определение има за цел поясняване на понятието „местни органи“, споменато в няколко члена от настоящия регламент.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 18 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б)  „справедлив преход“ означава всеобхватно усилие за подпомагане на работниците и общностите, които биха могли да бъдат отрицателно повлияни от прехода към нисковъглеродна икономика;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 18 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18в)  „субсидия за изкопаеми горива“ означава субсидия съгласно определението в Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на Световната търговска организация;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – точка 18 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18г)  „изкопаеми горива“ означават въглища, газ, нефт и всички останали производни от изкопаемите горива;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата

Интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата

1.  До 1 януари 2019 г. и на всеки десет години след това всяка държава членка нотифицира до Комисията свой интегриран национален план в областта на енергетиката и климата. Плановете съдържат елементите, определени в параграф 2 и в приложение I. Първият план обхваща периода от 2021 г. до 2030 г. Следващите планове обхващат десетгодишните периоди, непосредствено следващи периода, обхванат от предхождащия ги план.

1.  До ... [да се въведе от Службата за публикации: 6 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и при всички случаи не по-късно от 1 юни 2019 г. всяка държава членка представя на Комисията свой интегриран национален план в областта на енергетиката и климата, обхващащ десетгодишен период. До 1 януари 2024 г. и на всеки пет години след това всяка държава членка представя последващи интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата. Плановете съдържат елементите, определени в параграф 2 и в приложение I. Първият план обхваща периода от 2021 г. до 2030 г.

2.  Интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата се състоят от следните основни раздели:

2.  Интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата се състоят от следните основни раздели:

а)  преглед на процеса за определяне на интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата, състоящ се от резюме, описание на консултациите със заинтересованите страни, тяхното участие и резултатите от тях, както и на регионалното сътрудничество с други държави членки в изготвянето на плана;

а)  преглед на процеса за определяне на интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата, състоящ се от:

 

(1)  резюме,

 

(2)  описание на консултациите с местните органи, гражданското общество, представителите на деловите среди (бизнеса), социалните партньори и гражданите, тяхното участие и резултатите от тях,

 

(3)  описание на макрорегионалното и регионалното сътрудничество с други държави членки в изготвянето на плана;

б)  описание на националните цели, конкретни цели и принос за всяко от петте измерения на Енергийния съюз;

б)  описание на националните цели и конкретни цели за всяко от петте измерения на Енергийния съюз;

в)  описание на политиките и мерките, предвидени с цел постигане на съответните цели, конкретни цели и принос, определени по буква б);

в)  описание на политиките, мерките и инвестиционните стратегии, предвидени с цел постигане на съответните цели и конкретни цели, определени по буква б);

г)  описание на положението към момента по отношение на петте измерения на Енергийния съюз, включително с оглед на енергийната система и емисиите и поглъщанията на парникови газове, както и прогнози по отношение на целите, посочени в буква б), при вече съществуващи (изпълнявани и приети) политики и мерки;

г)  описание на положението към момента по отношение на петте измерения на Енергийния съюз, включително с оглед на енергийната система и емисиите и поглъщанията на парникови газове, както и прогнози по отношение на целите, посочени в буква б), при вече съществуващи (изпълнявани и приети) политики и мерки, както и описание на регулаторните и нерегулаторните бариери и пречки за осъществяване на конкретните цели и общите цели;

д)  оценка на въздействието на планираните политики и мерки за постигане на целите, посочени в буква б);

д)  оценка на въздействието на отделните и обобщените планирани политики и мерки за постигане на конкретните цели и общите цели, посочени в членове 1, 4, 13a и 14, и на екологичното въздействие, включително качеството на въздуха и защитата на природата, свързаното със здравето, макроикономическото и социалното въздействие;

 

да)  оценка на въздействието на планираните политики и мерки върху конкурентоспособността, свързана с петте измерения на Енергийния съюз;

 

дб)  оценка на потенциалните последици от изменението на климата в държавата членка, включително преките и непреките последици, и на стратегиите за устойчивост за управление на въздействието върху климата, като например национални планове за приспособяване;

 

дв)  след разработването на инвестиционна стратегия, оценка на публичните и частните инвестиции, необходими за изпълнението на планираните политики и мерки;

е)  приложение, изготвено в съответствие с изискванията и структурата, определени в приложение II към настоящия регламент, в което са определени методиките и мерките по политиките за постигане на изискването за икономии на енергия в съответствие с член 7, букви а) и б) и приложение IV към Директива 2012/27/ЕС [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016)761] и приложение V към нея.

е)  приложение, изготвено в съответствие с изискванията и структурата, определени в приложение II към настоящия регламент, в което са определени методиките и мерките по политиките за постигане на изискването за икономии на енергия в съответствие с член 7, букви а) и б) и приложение IV към Директива 2012/27/ЕС [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016)761] и приложение V към нея.

3.  При изготвянето на националните планове, посочени в параграф 1, държавите членки отчитат взаимовръзките между петте измерения на Енергийния съюз и използват, където е приложимо, данни и допускания, които са последователни за петте измерения.

3.  При изготвянето на националните планове, посочени в параграф 1, държавите членки:

 

i)  ограничават административните усложнения и разходи за всички заинтересовани страни;

 

ii)  отчитат взаимовръзките между петте измерения на Енергийния съюз, по-специално принципа „енергийната ефективност на първо място“.

 

iii)  използват, където е приложимо, данни и допускания, които са надеждни и последователни за петте измерения, и правят публично достояние данните, използвани при изготвянето на модели.

 

iv)  осигуряват съгласуваност с целите, посочени в член 1, и с националните дългосрочни стратегии по отношение на климата и енергетиката, както е предвидено в член 14;

 

v)  правят оценка на броя на домакинствата, страдащи от енергийна бедност, като се вземат предвид необходимите вътрешни енергийни услуги, необходими за гарантиране на основни стандарти на живот в съответния национален контекст, и очертават съществуващите и планираните политики и мерки за преодоляване на енергийната бедност, включително мерки в областта на социалната политика и други съответни национални програми;

 

В случай че дадена държава членка разполага със значителен брой домакинства, живеещи в енергийна бедност, както това е подкрепено от оценката, основаваща се на проверими данни, като се използват показатели за географска разпръснатост, тя следва да включи в своя план национална индикативна цел за намаляване на енергийната бедност;

 

vi)  включват разпоредби, които имат за цел да предотвратяват, да смекчават или ако проектът е от обществен интерес и не съществуват алтернативи – да компенсират евентуалните неблагоприятни въздействия върху околната среда, които стават явни като част от интегрираното докладване съгласно членове 15 – 22.

 

vii)  вземат предвид най-актуалните, специфични за всяка държава препоръки, формулирани в контекста на европейския семестър.

 

3a.  Държавите членки гарантират, че след техните първи интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата всеки от техните последващи планове, съобщени на Комисията в съответствие с параграф 1, изменя техните национални конкретни цели и общи цели, както е посочено в член 4, така че те да отразяват повишаване на амбициозността в сравнение с посоченото в техните предишни интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата.

 

3б.  Държавите членки предоставят на разположение на обществеността плановете, представени на Комисията съгласно настоящия член.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложение І с цел неговото адаптиране към измененията в рамката на политиката на Съюза в областта на енергетиката и климата, развитията в енергийния пазар и новите изисквания по РКООНИК и Парижкото споразумение относно изменението на климата.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложение І с цел неговото адаптиране към измененията в рамката на политиката на Съюза в областта на енергетиката и климата, развитията в енергийния пазар и новите изисквания по РКООНИК и Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Национални цели, конкретни цели и принос за всяко от петте измерения на Енергийния съюз

Конкретни и общи цели за всяко от петте измерения на Енергийния съюз

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят в своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата следните основни цели, конкретни цели и принос, както е посочено в приложение І, раздел A.2:

Държавите членки определят в своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата следните основни цели и конкретни цели, както е посочено в приложение І, раздел A.2:

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 1 – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiа)  криви, които държавата членка планира да поддържа, за да увеличава поглъщанията от поглътители на въглерод в съответствие с дългосрочните стратегии в областта на климата и енергетиката, както е посочено в член 14;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 1 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii.  където е приложимо, други национални цели и конкретни цели, съвместими със съществуващите дългосрочни стратегии за ниски емисии;

iii.  други национални цели и конкретни цели, които са в съответствие с Парижкото споразумение и със съществуващите дългосрочни стратегии в областта на климата и енергетиката.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  с оглед на постигането на обвързващата за Съюза цел за 2030 г. за най-малко 27-процентен дял на енергията от възобновяеми източници, както е посочено в член 3 от [преработка на Директива 2009/28/ЕО, предложена с COM(2016) 767] — принос към тази цел като дял за държавата членка на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление през 2030 г. с линейна крива за този принос, отнасяща се за периода след 2021 г.;

i.  с оглед на постигането на обвързващата за Съюза цел за 2030 г. за най-малко 35-процентен дял на енергията от възобновяеми източници, както е посочено в член 3 от [преработка на Директива 2009/28/ЕО, предложена с COM(2016) 767];

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка i a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia.  националната цел на съответната държава членка за енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление през 2030 г., определена в съответствие с член 3 и приложение Ia от Директива (ЕС) .../... [преработен текст на Директива 2009/28/ЕО, предложен с COM(2016) 767], с линейна крива от 2021 г. нататък, както е определено в приложение Ia към настоящия регламент.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка i б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iб.  Кривата, посочена в параграф ia, :

 

i)  започва от дела на енергията от възобновяеми източници през 2020 г., както е посочено в третата колона на таблицата в част A от приложение I към Директива (ЕС).../... [Преработена версия на Директива 2009/28/ЕО, предложена с COM(2016) 767]. Ако дадена държава членка надвиши своята задължителна национална цел за 2020 г., нейната крива може да започне на равнището, постигнато през 2020 г.;

 

ii)  се състои от двугодишни междинни цели за дела на енергията от възобновяеми източници, изчислени като средна стойност за предходните две години, както е посочено в приложение Ia;

 

iii)  постига най-малко своята цел за 2030 г.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка i в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iв.  Кривата на държавата членка, посочена в подточки иа) и иб, взети заедно, се добавя към обвързващата линейна крива на Съюза и постига обвързващата цел на Съюза за поне 35% енергия от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2030 г.;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка i г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iг.  Кривите на държавата членка за общия дял на енергията от възобновяеми източници в крайното енергопотребление от 2031 г. нататък е в съответствие с дългосрочните стратегии в областта на климата и енергетиката.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  криви за секторния дял на енергията от възобновяеми енергийни източници в крайното енергопотребление от 2021 г. до 2030 г. в секторите на отоплението и охлаждането, електроенергетиката и транспортния сектор;

ii.  индикативни криви на държавата членка за секторния дял на енергията от възобновяеми енергийни източници в крайното енергопотребление от 2021 г. до 2030 г. в секторите на отоплението и охлаждането, електроенергетиката и транспортния сектор;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii.  криви по видове технологии за възобновяеми енергийни източници, които технологии държавата членка възнамерява да използва, за да постигне реализиране на общите и секторните криви за енергията от възобновяеми източници от 2021 г. до 2030 г., включително общо очаквано брутно енергопотребление по видове технологии и по сектори в млн. т н.е., и обща планирана инсталирана мощност по видове технологии и сектори в MW;

iii.  индикативни криви по видове технологии за възобновяеми енергийни източници, които технологии държавата членка възнамерява да използва, за да постигне реализиране на общите и секторните криви за енергията от възобновяеми източници от 2021 г. до 2030 г., включително общо очаквано брутно енергопотребление по видове технологии и по сектори в млн. т н.е., обща планирана инсталирана мощност по видове технологии и сектори, включително увеличаване на мощността в MW;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 – подточка iii a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiia.  дела на държавата членка, както и целите и кривите за енергията от възобновяеми източници, произведена от градове, общности за енергия от възобновяеми източници и произвеждащи потребители от 2021 до 2030 г., включително очаквано брутно крайно потребление на енергия в млн. т н.е.;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  по отношение на изкопаеми горива и с оглед на постигането на дългосрочната цел на Съюза за пълно декарбонизиране на икономиката до 2040 г.:

 

а)  инвентарен опис на съществуващите преки и непреки субсидии за изкопаеми горива на държавата членка;

 

б)  криви на държавата членка за постепенното премахване на преките и непреките субсидии за изкопаеми горива до 2020 г.;

 

в)  криви на държавата членка за постепенното извеждане от употреба на изкопаемите горива;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  индикативен национален принос в сферата на енергийната ефективност за постигането на обвързващата 30-процентна цел на Съюза за 2030 г. за подобрение на енергийната ефективност, както е посочена в член 1, параграф 1 и член 3, параграф 4 от Директива 2012/27/ЕС [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016)761], на базата на първичното или на крайното енергопотребление, първичните или крайните икономии на енергия или на енергийната интензивност.

(1)  задължителна индикативна национална цел в сферата на енергийната ефективност за постигането на обвързващата 40-процентна цел на Съюза за 2030 г. за подобрение на енергийната ефективност, както е посочена в член 1, параграф 1 и член 3, параграф 4 от Директива 2012/27/ЕС [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016) 761], на базата на първичното или на крайното енергопотребление, първичните или крайните икономии на енергия или на енергийната интензивност, с линейна крива за тази цел след 2021 г.

Държавите членки изразяват своя принос като абсолютно равнище на първичното енергопотребление и крайното енергопотребление през 2020 г. и 2030 г., с линейна крива за този принос след 2021 г. Те обясняват възприетата от тях методика и използваните коефициенти на преобразуване;

Държавите членки изразяват своите цели за енергийна ефективност като абсолютно равнище на първичното енергопотребление и крайното енергопотребление през 2020 г. и 2030 г. Те обясняват възприетата от тях методика и използваните коефициенти на преобразуване в съответствие с приложения IV и V към ... [във версията след изменението в съответствие с предложение COM(2016)761];

 

Кривата, посочена в първа алинея, се състои от двугодишни междинни цели с начало през 2022 г. и след това на всеки две години;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  кумулативен размер на икономиите на енергия, които ще бъдат постигнати през периода 2021 — 2030 г. съгласно член 7 относно задълженията за икономии на енергия съгласно Директива 2012/27/ЕС, [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016)761];

(2)  кумулативен размер на допълнителните икономии на енергия, които ще бъдат постигнати през периода 2021 — 2030 г. съгласно член 7 относно задълженията за икономии на енергия съгласно Директива 2012/27/ЕС, [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016)761];

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  цели за дългосрочно саниране на националния сграден фонд от жилищни и търговски сгради обществени, и частни);

(3)  въз основа на анализ на съществуващия сграден фонд, основните цели за 2030 г. и 2040 г. за дългосрочни стратегии за саниране на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради, както обществени, така и частни, като се измерва напредъкът към целта за 2050 г. в съответствие с член 2а от Директива 2010/31/ЕС [изменена с предложение COM(2016)765]

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  планираните политики и действия, както и напредъкът по отношение на преобразуването на националния сграден фонд към високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд, включително основана на факти оценка на очакваните икономии на енергия и ползите в по-широк смисъл, които ще бъдат постигнати от 2020 г. до 2030 г.;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  обща разгъната застроена площ, която ще бъде санирана, или еквивалентните годишни икономии на енергия, които ще бъдат постигнати от 2020 г. до 2030 г., съгласно член 5 („Ролята на образец на сградите на публичните органи“) от Директива 2012/27/ЕС;

(4)  обща разгъната застроена площ, която ще бъде санирана, и съответните икономии на енергия, постигнати чрез санирането, или еквивалентните годишни икономии на енергия, произтичащи от алтернативния подход, които ще бъдат постигнати от 2020 г. до 2030 г., съгласно член 5 от Директива2012/761/ЕС [изменена с предложение COM(2016)761];

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  установеният потенциал за икономии на енергия в отоплението и охлаждането, включително резултатите от всеобхватната оценка на потенциала за прилагане на високоефективно комбинирано производство на енергия и на ефективни и новаторски районни отоплителни и охладителни системи;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  други национални цели за енергийна ефективност, включително дългосрочни конкретни цели или стратегии и секторни цели в области като транспорт, отопление и охлаждане;

(5)  други национални цели за енергийна ефективност, включително дългосрочни конкретни цели или стратегии и секторни цели в области като транспорт, производствената промишленост, водоснабдяването и отпадъчните води или политики в рамките на свързани сектори; както и ефикасност в други сектори с висок потенциал за енергийна ефективност по цялата верига на потока от първична енергия до крайни потребители или като например центрове за данни;

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  национални цели по отношение на увеличаване на диверсификацията на енергийните източници и доставките от трети държави;

(1)  национални цели по отношение на увеличаване на диверсификацията на енергийните източници и доставките от трети държави, за да се повиши устойчивостта на макрорегионалните, регионалните и националните енергийни системи;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  националните цели по отношение на намаляването на зависимостта от внос на енергия от трети държави;

(2)  национални цели по отношение на намаляването на зависимостта от внос на енергия от трети държави, за да се повиши устойчивостта на макрорегионалните, националните и регионалните енергийни системи;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  национални цели по отношение на използването на местни енергийни източници (по-специално възобновяеми енергийни източници);

(4)  национални цели по отношение на увеличаването на гъвкавостта на националната енергийна система, по-специално посредством разгръщането на мерки за енергийна ефективност, национални и регионални възобновяеми енергийни източници, оптимизация на потреблението и съхранение на енергията;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  равнище на междусистемна електроенергийна свързаност, което държавата членка се стреми да постигне за 2030 г., като се отчита целта за 2030 г. за междусистемна електроенергийна свързаност от поне 15 %; държавите членки обясняват възприетата от тях методика;

(1)  равнище на междусистемна електроенергийна свързаност, което държавата членка се стреми да постигне за 2030 г., като се отчита индикативната цел за 2030 г. за междусистемна електроенергийна свързаност от поне 15%, като се взема предвид целта за 2020 г. за междусистемна електроенергийна свързаност от 10%, условията и потенциалът на националните и регионалните пазари, всички аспекти на анализите на разходите и ползите, реалното ниво на изпълнение на проектите от общ интерес, както и мерките за повишаване на капацитета за търговия при съществуващите междусистемни връзки; държавите членки обясняват възприетата от тях методика, като вземат под внимание методиката, предложена от Комисията;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  основни национални цели по отношение на електропреносната и газопреносната инфраструктура, необходими за постигането на общите цели и конкретните цели по всяко едно от петте измерения на стратегията за Енергийния съюз;

(2)  основни национални цели по отношение на електропреносната и газопреносната и електроразпределителната и газоразпределителната инфраструктура и нейното модернизиране, необходими за постигането на общите цели и конкретните цели по всяко едно от петте измерения на стратегията за Енергийния съюз. Що се отнася до всеки планиран голям инфраструктурен проект, предварителна оценка на неговата съвместимост със и принос за петте измерения на Енергийния съюз, по-специално по отношение на сигурността на доставките и конкуренцията;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  национални цели, свързани с други аспекти на вътрешноевропейския енергиен пазар, като интегриране и обединяване на пазари, включително график за постигане на целите;

(3)  национални цели, свързани с други аспекти на вътрешния енергиен пазар, като например повишаване на гъвкавостта на системата, по-специално чрез премахване на пречките пред свободното ценообразуване, интегриране и обединяване на пазари, интелигентни мрежи, агрегиране, оптимизация на потреблението, съхранение, разпределено производство на електроенергия, механизми за разпределение, преразпределение или съкращаване, ценови сигнали в реално време, включително график за постигане на целите;

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  национални цели, свързани с недискриминационното участие на енергията от възобновяеми източници, оптимизацията на потреблението и съхранението, включително чрез агрегиране, във всички енергийни пазари, включително график за постигане на целите;

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  национални цели и мерки с оглед да се гарантира, че потребителите участват в енергийната система и ползват собственото генериране на енергия и новите технологии, включително интелигентните измервателни уреди;

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  национални цели по отношение на гарантирането на адекватността на електроенергийната система както и гъвкавостта на енергийната система по отношение на производството на енергия от възобновяеми източници, включително график за постигане на целите;

(4)  национални цели по отношение на гарантирането на адекватността на електроенергийната система, с оглед на това да не се прилагат механизми за осигуряване на капацитет или – в случай че такива механизми се прилагат за целите на сигурност на доставките – те да са ограничени във възможно най-голяма степен, включително график за постигане на целите;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  национални цели и конкретни цели за финансиране на публични и частни научни изследвания и иновации, свързани с Енергийния съюз; ако е приложимо, включително график за постигане на целите. Общите цели и конкретните цели следва да съответстват на определените в стратегията за Енергийния съюз и плана СЕТ;

(1)  национални цели и конкретни цели за финансиране на публично подпомагане за научни изследвания и иновации, свързани с Енергийния съюз, и свързаният с това очакван ефект на ливъридж върху частните научни изследвания; ако е приложимо, включително график за постигане на целите. Общите цели и конкретните цели следва да съответстват на определените в стратегията за Енергийния съюз и плана СЕТ;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  национални цели за 2050 г. за въвеждането на нисковъглеродни технологии;

(2)  национални цели за 2050 г., свързани с насърчаването на устойчиви технологии;

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  национални цели по отношение на конкурентоспособността.

заличава се

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процес за определяне на приноса на държавите членки в сферата на енергията от възобновяеми източници

Процес за определяне на целта на държавите членки в сферата на енергията от възобновяеми източници

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато определят своя принос по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление през 2030 г. и през последната година на периода, обхванат в последващите национални планове в съответствие с член 4, буква а), точка 2, подточка i), държавите членки вземат предвид следното:

1.  Когато определят своята цел по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление през 2030 г. и през последната година на периода, обхванат в последващите национални планове в съответствие с член 4, буква а), точка 2, подточка i), държавите членки вземат предвид следното:

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  справедливо разпределение на реализацията на територията на Европейския съюз;

i)  справедливо и ефективно по отношение на разходите разпределение на реализацията на територията на Европейския съюз;

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  базов дял на енергията от възобновяеми източници в нейното брутно крайно потребление на енергия, определен в член 3, параграф 3 от Директива (ЕС) .../... [преработен текст на Директива 2009/28/ЕО];

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки трябва колективно да осигурят такъв сбор на техните приноси, който да съответства в 2030 г. на поне 27-процентен дял на енергията, получена от възобновяеми източници, в брутното крайно енергопотребление на равнището на Съюза.

2.  Държавите членки трябва колективно да осигурят такъв сбор на техните цели за линейна крива, който да достигне през 2030 г. поне 35-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление на равнището на Съюза.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процес за определяне на приноса на държавите членки в сферата на енергийната ефективност

Процес за определяне на задължителната цел на държавите членки в сферата на енергийната ефективност

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато определят своя индикативен национален принос по отношение на енергийната ефективност за 2030 г. и последната година на периода, обхванат в последващите национални планове в съответствие с член 4, буква б), подточка 1), държавите членки осигуряват следното:

1.  Когато определят своята задължителна национална цел по отношение на енергийната ефективност за 2030 г. и последната година на периода, обхванат в последващите национални планове в съответствие с член 4, буква б), подточка 1), държавите членки осигуряват следното:

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  енергопотреблението в Съюза през 2020 г. да не надвишава 1 483 млн. т н.е. първична енергия и 1 086 млн. т н.е. крайна енергия, енергопотреблението в Съюза през 2030 г. да не надвишава 1321 млн. т н.е. първична енергия и 987 млн. т н.е. крайна енергия за първия десетгодишен период;

а)  енергопотреблението в Съюза през 2020 г. да не надвишава 1 483 млн. т н.е. първична енергия и 1 086 млн. т н.е. крайна енергия, енергопотреблението в Съюза през 2030 г. да не надвишава 1132 млн. т н.е. първична енергия и 849 млн. т н.е. крайна енергия за първия десетгодишен период;

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато определят своя принос по параграф 1, държавите членки могат да вземат предвид обстоятелства, засягащи първичното и крайното енергопотребление, като:

2.  Когато определят своята цел по параграф 1, държавите членки могат да вземат предвид обстоятелства, засягащи първичното и крайното енергопотребление, като:

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Национални политики и мерки за всяко от петте измерения на Енергийния съюз

Национални политики, мерки и инвестиционни стратегии за всяко от петте измерения на Енергийния съюз

Държавите членки описват в своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата в съответствие с приложение I основните съществуващи (изпълнявани и приети) и планирани политики и мерки за постигане по-специално на целите, определени в националните планове, включително мерките за гарантиране на регионално сътрудничество и подходящо финансиране на национално и регионално ниво.

Държавите членки описват в своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата в съответствие с приложение I основните съществуващи (изпълнявани и приети) и планирани политики и мерки за постигане по-специално на целите, определени в националните планове, включително мерките за гарантиране на регионално сътрудничество и подходящо финансиране на национално, регионално и местно ниво, включително мобилизация на програмите и инструментите на Съюза.

 

Описанието на основните съществуващи и планирани политики и мерки за постигане на целите, посочени в националните планове, се придружава от общ преглед на инвестициите, необходими за постигането на тези цели;

 

Държавите членки разглеждат енергийната ефективност като инфраструктурен приоритет. Те включват програми за енергийна ефективност като част от своето планиране на инфраструктурата и определят обновяването на сгради като инвестиционен приоритет.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки описват в съответствие със структурата и формата, посочени в приложение I, текущото положение по отношение на всяко от петте измерения на Енергийния съюз, включително енергийната система и емисиите и поглъщанията на парникови газове към момента на представяне на националния план или въз основа на последните налични данни. Освен това държавите членки посочват и описват прогнози за всяко от петте измерения на Енергийния съюз за първия десетгодишен период, обхващащ времето поне до 2040 г. (включително за 2030 г.), за които се очаква да се осъществят благодарение на съществуващи (изпълнявани и приети) политики и мерки.

1.  Държавите членки описват в съответствие със структурата и формата, посочени в приложение I, текущото положение по отношение на всяко от петте измерения на Енергийния съюз, включително енергийната система и емисиите и поглъщанията на парникови газове към момента на представяне на националния план или въз основа на последните налични данни. Освен това държавите членки посочват и описват прогнози за всяко от петте измерения на Енергийния съюз за първия десетгодишен период, обхващащ времето поне до 2030 г. (включително за 2030 г.), за които се очаква да се осъществят благодарение на съществуващи (изпълнявани и приети) политики и мерки. Държавите членки предоставят на разположение на обществеността предположенията, параметрите и методологиите, използвани за изготвянето на прогнози и сценарии.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  въздействията върху развитието на енергийната система и емисиите и поглъщанията на парникови газове за първия десетгодишен период поне до 2040 г. (включително за 2030 г.) на планираните политики и мерки, включително сравнение с прогнозите, базиращи се на съществуващите (изпълнявани и приети) политики и мерки, посочени в параграф 1;

а)  въздействията върху развитието на енергийната система и емисиите и поглъщанията на парникови газове за първия десетгодишен период поне до 2040 г. (включително за 2030 г.) на планираните политики и мерки, включително сравнение с прогнозите, базиращи се на съществуващите (изпълнявани и приети) политики и мерки, посочени в параграф 1. Това следва да включва оценка на полезните взаимодействия, произтичащи от отрасловата свързаност, цифровизацията и подобряването на структурата на пазара, както и на ползите по отношение на качеството на въздуха и сигурността на доставките;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  макроикономическото, екологичното и социалното въздействие, както и въздействието по отношение на професионалните умения, на планираните политики и мерки, посочени в член 7 и по-подробно уточнени в приложение I, за първия десетгодишен период поне до 2030 г., включително сравнение с прогнозите, базиращи се на съществуващите (изпълнявани и приети) политики и мерки, посочени в параграф 1;

б)  Макроикономическото, екологичното и социалното въздействие, както и въздействието по отношение на здравето и професионалните умения, на индивидуалните и обобщените планирани политики и мерки, посочени в член 7 и по-подробно уточнени в приложение I, за първия десетгодишен период поне до 2030 г., включително сравнение с прогнозите на съществуващите (изпълнявани и приети) политики и мерки, посочени в параграф 1. Методологията, използвана за оценяване на тези въздействия, се оповестява публично и се насърчава използването на анализ на разходите и ползите;

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  взаимодействието между съществуващите (изпълнявани и приети) политики и мерки и планираните политики и мерки в рамките на едно измерение на политиката и между съществуващите (изпълнявани и приети) политики и мерки и планираните политики и мерки по различни измерения за първия десетгодишен период поне до 2030 г. Прогнозите относно сигурността на доставките, инфраструктурата и интеграцията на пазара трябва да бъдат свързани със солидни сценарии по отношение на енергийната ефективност.

в)  взаимодействието между съществуващите (изпълнявани и приети) политики и мерки и планираните политики и мерки в рамките на едно измерение на политиката и между съществуващите (изпълнявани и приети) политики и мерки и планираните политики и мерки по различни измерения за първия десетгодишен период поне до 2030 г. оценката включва количествена или качествена оценка на каквито и да било документирани взаимодействия между националните политики и мерки, както и мерките на политиката на Съюза в областта на климата и енергетиката. Прогнозите относно сигурността на доставките, инфраструктурата и интеграцията на пазара трябва да бъдат свързани със солидни сценарии по отношение на енергийната ефективност;

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  начинът, по който индивидуалните и обобщените съществуващи и планирани политики и мерки ще привличат частни инвестиции заедно с публичното финансиране, необходимо за тяхното изпълнение.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Проекти на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата

Проекти на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата

1.  До 1 януари 2018 г. и на всеки десет години след това държавите членки изготвят и представят на Комисията проекти на интегрирани национални планове в областта на енергетиката, посочени в член 3, параграф 1.

1.  До 1 юни 2018 г. всяка държава членка изготвя и представя на Комисията проект на своя първи интегриран национален план в областта на енергетиката, посочен в член 3, параграф 1. Всяка държава членка изготвя и представя на Комисията проект на своя втори план в срок до 1 януари 2023 г. и проекти на своите последващи планове на всеки пет години след това.

2.  В съответствие с член 28 Комисията може да даде препоръки по проектите на плановете. В тези препоръки се посочва по-специално:

2.  Комисията прави оценка на проектите за планове и издава специфични за всяка държава членка препоръки в съответствие с член 28 не по-късно от три месеца преди изтичането на крайния срок за предаване на плана, посочен в член 3, параграф 1, за да:

а)  равнището на амбициозност на целите, конкретните цели и приноса с оглед на колективното постигане на целите на Енергийния съюз и по-специално на целите на Съюза за 2030 г. за енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност;

а)  гарантира на колективното постигане от държавите членки на общите и конкретните цели на всички измерения на Енергийния съюз;

 

аа)  гарантира постигането от държавите членки на националните конкретни и общи цели;

б)  политиките и мерките, отнасящи се до цели на равнището на Съюза и на държавите членки, и други политики и мерки, които потенциално са от трансгранично значение;

б)  бъдат подобрявани индивидуалните съществуващи и планирани политики и мерки, включени в националните планове в областта на енергетиката и климата, включително тези, които потенциално са от трансгранично значение;

 

ба)  предлага приемането на допълнителни политики и мерки в националните планове в областта на енергетиката и климата;

в)  взаимодействията между и последователността на съществуващите (изпълнявани и приети) и планираните политики и мерки, включени в интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата в рамките на едно измерение, както и между различните измерения на Енергийния съюз.

в)  гарантира последователността на съществуващите (изпълнявани и приети) и планираните политики и мерки, включени в интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата в рамките на едно измерение, както и между различните измерения на Енергийния съюз.

 

вa)  гарантира съгласуваността на инвестиционните стратегии и инструменти с политиките и мерките на държавите членки, предвидени за постигане на съответните конкретни и общи цели.

3.  Когато оформят окончателно своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, държавите членки отчитат във възможно най-голяма степен евентуално получените от Комисията препоръки.

3.  Когато оформят окончателно своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, държавите членки отчитат във възможно най-голяма степен евентуално получените от Комисията препоръки. Когато позицията на съответната държава членка се отклонява от препоръката на Комисията, съответната държава членка предоставя и оповестява публично причините за своята позиция.

 

3a.  Държавите членки предоставят на обществеността проектите на плановете, посочени в параграф 1.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат други изисквания на правото на Съюза, държавите членки осигуряват предоставяне на обществеността на ранен етап на ефективни възможности за участие в изготвянето на проектите на плановете, посочени в член 9, и прилагат, когато представят своите проекти на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата на Комисията, обобщение на становищата, изразени от обществеността. Доколкото са приложими разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО се счита, че консултациите, проведени в съответствие с посочената директива, отговарят също така на изискванията за провеждане на консултации с обществеността съгласно настоящия регламент.

Без да се засягат други изисквания на правото на Съюза, държавите членки осигуряват предоставяне на обществеността на ранен етап на ефективни възможности за участие в изготвянето на проектите на плановете, посочени в член 9, на дългосрочните стратегии, посочени в член 14, когато всички възможности са открити и може да бъде осъществена публична консултация.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки определят разумни времеви рамки, които предоставят на обществеността достатъчно време, за да се информира, да се подготви и да участва ефективно в различните етапи на процеса на планиране. Държавите членки вземат надлежно предвид равното участие и гарантират, че обществеността бива информирана, било чрез публично оповестяване или чрез други подходящи средства, като например електронните медии, ако те са налични, относно всички практически договорености, свързани с тяхното участие, както и че обществеността може да има достъп до всички съответни документи.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Държавите членки включват в представянето пред Комисията на своите проекти и окончателни версии на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата и на своите дългосрочни стратегии обобщение на мненията на обществеността и на начина, по който те са взети предвид.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Доколкото са приложими разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО, се счита, че консултациите, проведени в съответствие с посочената директива, отговарят също така на изискванията за провеждане на консултации с обществеността съгласно настоящия регламент.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г.  Държавите членки ограничават административните усложнения при прилагането на този член.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10 а

 

Многостепенна платформа за диалог в областта на климата и енергетиката

 

1.  В дух на партньорство държавите членки установяват постоянна Многостепенна платформа за диалог в областта на климата и енергетиката, за да подкрепят активната ангажираност на местните органи, на организациите на гражданското общество, на деловите среди, инвеститорите, други заинтересовани страни и широката общественост в управлението на енергийния преход.

 

2.  Държавите членки представят към своята национална платформа за диалог в областта на климата и енергетиката различни варианти и сценарии, предвидени за техните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни политики в областта на енергетиката и климата, заедно с оценка на разходите и ползите за всеки вариант. Платформите за диалог в областта на климата и енергетиката са форуми за дискусии и изготвяне на планове, стратегии и доклади съгласно член 10.

 

3.  Държавите членки гарантират, че Платформите за диалог в областта на климата и енергетиката извличат ползи от наличието на подходящи човешки и финансови ресурси и те функционират по прозрачен начин.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Регионално сътрудничество

Макрорегионално и регионално сътрудничество

1.  Държавите членки си сътрудничат помежду си на регионално равнище, за да постигнат по ефективен начин целите, конкретните цели и приноса, определени в техните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата.

1.  Държавите членки си сътрудничат помежду си на макрорегионално и регионално равнище, като вземат под изключително внимание всички съществуващи и потенциални форми на сътрудничество, за да постигнат по ефективен начин конкретните цели и общите целите, определени в техните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата.

2.  Преди да представят проектите на своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата на Комисията в съответствие с член 9, параграф 1, държавите членки набелязват възможности за регионално сътрудничество и провеждат консултации със съседните им държави членки и останалите държави членки, проявили интерес. Държавите членки определят в своите проекти на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата резултатите от тези регионални консултации, включително, там, където е приложимо, как са били отчетени получените бележки.

2.  Преди да представят проектите на своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата на Комисията в съответствие с член 9, параграф 1, държавите членки набелязват възможности за макрорегионално и регионално сътрудничество, като вземат предвид съществуващите макрорегионални сътрудничества, по-специално Плана за действие относно взаимосвързаността на балтийския енергиен пазар (BEMIP), Свързаност в Централна Европа и Югоизточна Европа (CESEC), Централно-западен регионален енергиен пазар (CWREM), Инициативата за морска преносна мрежа в държавите с излаз на северните морета (NSCOGI), Евро-средиземноморското партньорство, и провеждат консултации със съседните им държави членки и останалите държави членки, проявили интерес, в съответствие с Директива 2011/92/ЕС и Конвенцията от Еспоо. Държавите членки определят в своите проекти на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата резултатите от тези регионални консултации, включително, там, където е приложимо, как са били отчетени получените бележки. Когато се ангажират с макрорегионално сътрудничество, държавите членки постигат съгласие относно управленска структура, която дава възможност за срещи на ниво министри най-малко веднъж годишно.

 

2a.  При поискване от две или повече държави членки Комисията улеснява съвместното изготвяне на части от техните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, наред с другото посредством създаване на благоприятна рамка. Когато държавите членки се стремят да провеждат макрорегионално или регионално сътрудничество, те определят в своите проекти на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата резултатите и ги представят на Комисията. Резултатът от това макрорегионално или регионално сътрудничество може да замести еквивалентните части на съответните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата.

 

2б.  С оглед на насърчаване на пазарна интеграция и икономически ефективни политики Комисията идентифицира възможности за макрорегионално или регионално сътрудничество, което обхваща едно или повече от петте измерения на Енергийния съюз, и в съответствие с настоящия член, с дългосрочна визия, основана на съществуващите пазарни условия. Въз основа на тези възможности Комисията може да представя препоръки на държавите членки в съответствие с член 28, за да улеснява ефективното сътрудничество, партньорствата и консултациите.

3.  Комисията улеснява сътрудничеството и консултациите между държавите членки по проектите на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, които са ѝ представени съгласно член 9 с оглед на тяхното окончателно оформяне.

3.  Комисията улеснява сътрудничеството и консултациите между държавите членки по проектите на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, които са ѝ представени съгласно член 9 с оглед на тяхното окончателно оформяне.

4.  Държавите членки вземат предвид бележките, получени от други държави членки в съответствие с параграфи 2 и 3, в своите окончателни интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата и обясняват как са били отчетени получените бележки.

4.  Държавите членки вземат предвид бележките, получени от други държави членки в съответствие с параграфи 2 и 3, в своите окончателни интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата и обясняват как са били отчетени получените бележки.

5.  За целите, посочени в параграф 1, държавите членки продължават да си сътрудничат на макрорегионално равнище при изпълнението на политиките и мерките в своите планове.

5.  За целите, посочени в параграф 1, държавите членки продължават да си сътрудничат на макрорегионално равнище при изпълнението на политиките и мерките в своите планове.

 

5a.  Държавите членки също така предвиждат сътрудничество с държавите – страни по Енергийната общност, и с трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Идентифициране и финансиране на проекти в областта на енергията от възобновяеми източници, които са от интерес за Енергийния съюз (RPEI)

 

1.  Държавите членки, които си сътрудничат в рамките на която и да било форма на сътрудничество, посочена в член 11, изготвят регионален списък на проекти в областта на енергията от възобновяеми източници, които са от интерес за Енергийния съюз („RPEI“), които допринасят за постигането на целта, посочена в член 4, параграф 2. Този списък представлява част от националните планове в областта на енергетиката и климата, посочени в член 3

 

2.  Когато изготвят своя списък на RPEI, държавите членки вземат предвид следните критерии:

 

а)  потенциалните общи ползи от проекта;

 

б)  проектът включва най-малко две държави членки, обединени в механизъм за сътрудничество, който може да бъде всеки един от посочените в Директива (ЕС).../... [преработен текст на Директивата за енергията от възобновяеми източници];

 

в)  проектът е разположен на територията на една държава членка или в международни води и има значително трансгранично въздействие.

 

3.  При получаване на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата Комисията съставя списък на Съюза на RPEI до 31 декември 2020 г. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 с цел изготвяне на списък на Съюза на RPEI.

 

4.  Когато изготвя списъка на Съюза, Комисията:

 

а)  гарантира, че са включени само проектите, които отговарят на критериите, посочени в член 2 от настоящия член;

 

б)  гарантира междурегионална последователност;

 

в)  се стреми към управляем общ брой на RPEI;

 

г)  гарантира благосклонно третиране на RPEI в сектори, в които държавите членки са изготвили съвместен регионален план за разгръщане до 2030 г.;

 

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36, за да определя методиката, която следва да се използва от държавите членки при извършването на анализа на разходите и ползите, посочен в параграф 2, буква а) от настоящия член, като се вземат предвид екологичните, здравните, макроикономическите, свързаните с уменията и социалната сфера въздействия.

 

6.  До 30 юни 2021 г. всяка държава членка определя един национален компетентен орган, който да отговаря за улесняването и координирането на процеса на издаване на разрешения за RPEI, включени в списъка на Съюза. Компетентният орган предприема действия за улесняване на издаването на цялостното решение.

 

7.  Когато даден RPEI е изправен пред значителни трудности, свързани с неговата реализация, Комисията, в съгласие със заинтересованите държави членки, може да назначи координатор на Съюза за период от не повече от една година, който период може да бъде подновяван два пъти. За целите на настоящия регламент се прилагат разпоредбите на член 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013.

 

8.  Разпоредбите, предвидени в член 10, се прилагат за процеса на подбор на RPEI, предприет от държавите членки.

 

9.  RPEI, включени в списъка на Съюза, отговарят на изискванията за финансова подкрепа от ЕС под формата на безвъзмездна помощ, заеми, капиталови инвестиции, финансови инструменти и гаранционни фондове. Освен това Комисията създава инструмент на равнището на Съюза, който допринася пряко за финансовата подкрепа за RPEI, включени в списъка на Съюза и пряко или непряко управлявани от Комисията. Този инструмент може да комбинира средства от Съюза и национални средства, по-специално платформата за финансиране, създадена съгласно член 27, параграф 4.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията прави оценка на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и на техните актуализации, нотифицирани в съответствие с членове 3 и 13. Тя оценява по-специално дали:

Комисията прави оценка на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, нотифицирани в съответствие с член 3. Тя оценява по-специално дали:

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  целите, конкретните цели и приносът са достатъчни за колективното постигане на целите на Енергийния съюз, а по-специално за първия десетгодишен период — на целите на рамката на Съюза в областта на климата и енергетиката до 2030 г.;

а)  общите и конкретните цели са достатъчни за колективното постигане на целите на Енергийния съюз, а по-специално за първия десетгодишен период — на целите на рамката на Съюза в областта на климата и енергетиката до 2030 г.;

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  съществуващите политики и политиките, които са гарантирани, както и мерките и свързаните инвестиционни стратегии са достатъчни за постигането на националните цели, посочени в член 4;

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Инициатива за справедлив преход за работниците и общностите

 

1.  С настоящия регламент се създава инициатива за справедлив преход за подкрепа на работниците и общностите, които могат да бъдат неблагоприятно засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика. Инициативата следва да бъде под формата на съвет от представители от националните органи на държавите членки, Европейската комисия, местни и регионални представители, както и социални партньори, разработващи покани за представяне на проекти в областта на справедливия преход.

 

2.  Поканите за представяне на проекти имат за цел да направят екологосъобразните възможности реални и да подпомогнат работниците и общностите в контекста на енергийния преход. При формулирането на своите покани за представяне на проекти членовете на съвета следва да имат за цел:

 

а)  запазването и създаването на достойни и устойчиви работни места;

 

б)  засилването и разширяването на обучението на работници в областта на чистите процеси и технологии;

 

в)  укрепването на системите за социална защита, включително активни политики по заетостта;

 

3.  Комисията създава платформа за финансиране на равнището на Съюза, която да предоставя пряко финансово подпомагане на инициативата за справедлив преход.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

заличава се

Актуализация на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата

 

1.  До 1 януари 2023 г. и на всеки 10 години след това държавите членки представят на Комисията проект за актуализация на последно нотифицирания от тях интегриран национален план в областта на енергетиката и климата, посочен в член 3, или потвърждават пред Комисията, че планът продължава да бъде валиден.

 

2.  До 1 януари 2024 г. и на всеки 10 години след това държавите членки нотифицират до Комисията актуализацията на последно нотифицирания от тях интегриран национален план в областта на енергетиката и климата, посочен в член 3, освен ако са потвърдили, че планът продължава да бъде валиден съгласно предвиденото в параграф 1 от настоящия член.

 

3.  Държавите членки изменят единствено общите цели, конкретните цели и приноса, определени в актуализацията, посочена в параграф 2, с цел да отразят по-високо равнище на амбициозност спрямо определеното в последно нотифицирания национален план в областта на енергетиката и климата.

 

4.  Държавите членки полагат усилия в актуализирания план да смекчат евентуалните неблагоприятни въздействия върху околната среда, установени като част от интегрираното докладване съгласно членове 15 — 22.

 

5.  Когато изготвят актуализацията по параграф 2 от настоящия член, държавите членки вземат предвид последните препоръки, отправени към тях в контекста на европейския семестър.

 

6.  По отношение на подготовката и оценката на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата се прилагат процедурите, определени в член 9, параграф 2 и член 11.

 

Изменение    121

Предложение за регламент

Глава 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дългосрочни стратегии за ниски емисии

Дългосрочни стратегии в областта на климата и енергетиката

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13a

 

Съгласуваност с общата цел в областта на климата

 

До 1 юли 2018 г. Комисията представя доклад относно останалия глобален бюджет за въглеродни емисии, който е в съответствие с полагането на по-нататъшни усилия за ограничаване на покачването на температурата до значително под 2°С, по-специално 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период, и публикува анализ относно справедливия дял на Съюза в перспектива до 2050 г. и до 2100 г.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

Член 14

Дългосрочни стратегии за ниски емисии

Дългосрочни стратегии в областта на климата и енергетиката

1.  Държавите членки изготвят и представят пред Комисията до 1 януари 2020 г. и на всеки 10 години след това своите дългосрочни стратегии за ниски емисии, които са с 50-годишна перспектива и имат за цел да дадат принос към:

1.  Държавите членки и Комисията от името на Съюза приемат до 1януари 2019 г. и на всеки 5 години след това своите дългосрочни стратегии в областта на климата и енергетиката, които са с 30-годишна перспектива и имат за цел да дадат принос към:

а)  изпълнението на ангажиментите на Съюза и на държавите членки съгласно РКООНИК и Парижкото споразумение относно изменението на климата за ограничаване на антропогенните емисии на парникови газове и подобряване на поглъщанията от поглътители;

а)  изпълнението на ангажиментите на Съюза и на държавите членки съгласно РКООНИК и Парижкото споразумение относно изменението на климата за ограничаване на антропогенните емисии на парникови газове и подобряване на поглъщанията от поглътители в 10-годишни стъпки;

б)  изпълнението на целта за задържане на увеличението на средната глобална температура да е значително по-малко от 2 °C над равнищата от прединдустриалния период и продължаването на усилията за ограничаване на увеличението на температурата до 1,5 °C над равнищата от прединдустриалния период;

б)  изпълнението на целта за задържане на увеличението на средната глобална температура да е значително по-малко от 2 °C над равнищата от прединдустриалния период и продължаването на усилията за ограничаване на увеличението на температурата до 1,5 °C над равнищата от прединдустриалния период, като се ограничават емисиите на парникови газове на Съюза под неговия справедлив дял от останалия глобален бюджет за въглеродни емисии;

в)  постигането на дългосрочно намаляване на емисиите и засилване на поглъщанията на парникови газове по поглътители във всички сектори в съответствие с целта на Съюза, в контекста на необходимите според МКИК намаления на емисиите от страна на развитите страни като група, с оглед на намаляване по икономически ефективен начин на емисиите с 80 до 95 % до 2050 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

в)  постигането на дългосрочно намаляване на емисиите и засилване на поглъщанията на парникови газове по поглътители във всички сектори в съответствие с целта на Съюза, в контекста на необходимите според МКИК намаления на емисиите на парникови газове на Съюза по икономически ефективен начин и увеличаване на поглъщанията от поглътители в преследване на температурните цели в Парижкото споразумение, за да бъдат постигнати нетни нулеви емисии на парникови газове в рамките на Съюза до 2050 г. и да се премине към отрицателни емисии скоро след това;

 

вa)  не по-късно от 2050 г., за постигане на високо енергийно ефективна и основана на възобновяеми източници енергийна система в рамките на Съюза.

2.  Дългосрочните стратегии за ниски емисии обхващат:

2.  Дългосрочните стратегии в областта на климата и енергетиката съдържат елементите, определени в приложение II а, и обхващат:

а)  общото намаляване на емисиите и засилване на поглъщанията на парникови газове по поглътители;

а)  общото намаляване на емисиите и засилване на поглъщанията на парникови газове по поглътители с отделна цел за повишаване на поглъщанията по поглътители, която да е в съответствие с полагането на усилия по линия на Парижкото споразумение за ограничаване на покачването на температурата;

б)  намаляването на емисиите и увеличаването на поглъщанията на парникови газове по поглътители в отделните сектор, в т.ч. производството на електроенергия, промишлеността, транспорта, сградния сектор (жилищни сгради и сгради от третичния сектор), селското стопанство и земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF);

б)  с оглед на декарбонизацията, намаляването на емисиите на парникови газове и увеличаването на поглъщанията на парникови газове по поглътители в отделните сектор, в т.ч. производството на електроенергия, промишлеността, транспорта, отоплението и охлаждането, сградния сектор (жилищни сгради и сгради от третичния сектор), селското стопанство и земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF);

в)  очаквания напредък по отношение на прехода към икономика с ниски емисии на парникови газове, включително по отношение на парниково-газовата интензивност, CO2 интензивността на брутния вътрешен продукт и стратегии за ориентирани в това отношение научни изследвания, развойна дейност и иновации;

в)  очаквания напредък по отношение на прехода към икономика с ниски емисии на парникови газове, включително по отношение на парниково-газовата интензивност, CO2 интензивността на брутния вътрешен продукт и стратегии за ориентирани в това отношение дългосрочни инвестиции, научни изследвания, развойна дейност и иновации;

 

вa)  очаквания напредък, свързан с енергийния преход, включително икономиите на енергия, общия дял на енергията от възобновяеми източници и планирани инсталирани мощности за енергия от възобновяеми източници;

 

вб)  очаквания принос на дълбоката декарбонизация на икономиката за макроикономическото развитие, социалното развитие, рисковете и ползите за здравето и опазването на околната среда.

г)  връзки с друго дългосрочно национално планиране.

г)  връзки с други национални дългосрочни цели, планиране и други политики и мерки и инвестиции;

 

2a.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложение IIa с цел неговото адаптиране към измененията в рамката на политиката на Съюза в областта на енергетиката и климата, развитията в енергийния пазар и новите изисквания по РКООНИК и Парижкото споразумение относно изменението на климата.

3.  Дългосрочните стратегии за ниски емисии и интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, посочени в член 3, трябва да са във взаимно съответствие.

3.  Интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, посочени в член 3, са в съответствие с дългосрочните стратегии в областта на климата и енергетиката.

4.  Държавите членки трябва навременно да предоставят на обществеността достъп до своите дългосрочни стратегии за ниски емисии и всички техни актуализации.

4.  Държавите членки и Комисията разработват своите стратегии по открит и прозрачен начин и гарантират, че на обществеността, инвеститорите, предприятията, социалните партньори, гражданското общество и други заинтересовани страни са предоставени своевременни и ефективни възможности да участват в подготовката на дългосрочните стратегии в областта на климата и енергетиката, и предоставят на обществеността стратегиите и всички допълващи анализи и данни, включително чрез електронната платформа, както е посочено в член 24.

 

4a.  Комисията подпомага държавите членки при изготвянето на техните дългосрочни стратегии чрез предоставяне на информация за състоянието на съответните научни знания и технологичното развитие, които са от значение за постигането на целите, посочени в член 1. Комисията също така предвижда възможности държавите членки и други заинтересовани страни да предоставят допълнителна информация и да обсъждат своите гледни точки, както и изготвя добри практики и насоки, които да бъдат използвани от държавите членки по време на разработването и изпълнението на техните стратегии.

 

4б.  Комисията преценява дали националните дългосрочни стратегии са подходящи за колективното постигане на целите на Съюза, посочени в член 1. Комисията може да отправя препоръки към държавите членки с цел улесняване на постигането на тази цел и подпомагане на държавите членки в усилията им да изготвят и прилагат своите дългосрочни стратегии.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  информация относно постигнатия напредък в изпълнението на общите цели, конкретните цели и приноса, определени в интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата и в изпълнението на политиките и мерките, необходими за тяхното постигане;

а)  информация относно постигнатия напредък в изпълнението на общите цели и конкретните цели, определени в интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата и във финансирането и изпълнението на политиките и мерките, необходими за тяхното постигане;

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  резултатите от обществените консултации, проведени в съответствие с член 10;

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  информация относно постигнатия напредък в подкрепа на активния ангажимент в съответствие с член 10а;

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква a в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ав)  посочената информация относно постигнатия напредък към постигане на общите цели, конкретните цели и ангажиментите, определени в дългосрочните стратегии в областта на енергетиката и климата по член 14;

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато Комисията е отправила препоръки съгласно член 27, параграф 2 или член 27, параграф 3, съответната държава членка включва в своя доклад, посочен в параграф 1 от настоящия член, информация относно приетите политики и мерки или такива, които предстои да бъдат приети и изпълнявани с оглед отговор на тези препоръки. В тази информация се включва подробен график на изпълнението.

5.  Когато Комисията е отправила препоръки съгласно член 27, параграф 2 или член 27, параграф 3, съответната държава членка включва в своя доклад, посочен в параграф 1 от настоящия член, информация относно приетите политики и мерки или такива, които предстои да бъдат приети и изпълнявани с оглед отговор на тези препоръки. В тази информация се включва подробен график на изпълнението. В случаите, в които съответната държава членка се отклонява от издадена препоръка, тази държава членка представя и оповестява публично добре обоснована обосновка въз основа на надеждни данни и обективни критерии.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Държавите членки предоставят на обществеността докладите, представени на Комисията съгласно настоящия член.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква а – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)   криви за потреблението на енергия от биомаса, поотделно за отопление, в електроенергетиката и транспорта, и за доставките на биомаса, по видове суровини и по произход (като се прави разграничение между национално производство и внос). За горската биомаса — оценка на произхода ѝ и на въздействието ѝ върху поглътителя LULUCF;

(4)  криви за потреблението на енергия от биомаса, поотделно за отопление, в електроенергетиката и транспорта, в това число и за дял на биогоривата, дял на биогоривата от ново поколение, дял на биогоривата, произведени от растения, отгледани върху селскостопанска земя, и за доставките на биомаса, по видове суровини и по произход (като се прави разграничение между национално производство и внос). За горската биомаса — оценка на произхода ѝ и на въздействието ѝ върху поглътителя LULUCF;

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква а – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  цели и криви за енергията от възобновяеми източници, произведена от региони, градове, енергийни общности и самостоятелните потребители;

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква а – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  ако е приложимо, други национални криви и цели, включително дългосрочни и секторни (като дял на биогоривата, дял на биогоривата от ново поколение, дял на биогоривата от основни култури, отглеждани върху земеделска земя, дял на електроенергията, произведена от биомаса без използване на топлина, дял на енергия от възобновяеми източници в местните топлофикационни системи, използване на енергия от възобновяеми източници в сградите, енергия от възобновяеми източници, произведена от градове, енергийните общности и самостоятелните потребители);

(5)  ако е приложимо, други национални криви и цели, включително дългосрочни и секторни (като дял на биогоривата, дял на биогоривата от ново поколение, дял на биогоривата от основни култури, отглеждани върху земеделска земя, дял на електроенергията, произведена от биомаса без използване на топлина, дял на енергия от възобновяеми източници в местните топлофикационни системи, използване на енергия от възобновяеми източници в сградите, енергия, добита от утайки, получени от пречистване на отпадни води;

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква б – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  изпълнявани, приети и планирани политики и мерки за постигане на национален принос към задължителната цел на равнището на Съюза за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници, както е посочено в член 4, буква а), точка 2, подточка i), включително специфични за сектора или технологията мерки със специален преглед на изпълнението на мерките, залегнали в членове 23, 24 и 25 от [преработка на Директива 2009/28/ЕО, предложена с COM(2016) 767];

(1)  изпълнявани, приети и планирани политики и мерки за постигане на националните цели за постигане на задължителната цел на равнището на Съюза за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници, както е посочено в член 4, буква а), точка 2, подточка i), включително специфични за сектора или технологията мерки със специален преглед на изпълнението на мерките, залегнали в членове 23, 24 и 25 от [преработка на Директива 2009/28/ЕО, предложена с COM(2016) 767];

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – буква б – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  специални мерки за оценка, постигане на прозрачност и намаляване на необходимостта от задължителен капацитет, което може да доведе до намаляване на възобновяемите енергийни източници;

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква а – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  кривата за първичното и крайното енергопотребление от 2020 г. до 2030 г. като принос на националните икономии на енергия за постигането на целта за 2030 г. на равнището на Съюза, включително използваната методология;

(1)  кривата за първичното и крайното енергопотребление от 2020 г. до 2030 г. като задължителни цели за националните икономии на енергия за постигането на целта за 2030 г. на равнището на Съюза, включително използваната методология;

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква а – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  цели за дългосрочното обновяване на националния фонд от публични и частни жилищни и търговски сгради;

(2)  цели на дългосрочната стратегия за обновяване на националния фонд от жилищни и публични и частни нежилищни сгради;

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква б – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  изпълнявани, приети и планирани политики и мерки и програми за постигане на индикативния национален принос по отношение на енергийната ефективност за 2030 г. както и други цели, представени в член 6, включително планирани мерки и инструменти (също с финансов характер) с оглед повишаване на енергийните характеристики на сградите, мерки за използване на потенциала за подобряване на енергийната ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура и други мерки за утвърждаване на енергийната ефективност;

(1)  изпълнявани, приети и планирани политики и мерки и програми за постигане на задължителната национална цел по отношение на енергийната ефективност за 2030 г. както и други цели, представени в член 6, включително планирани мерки и инструменти (също с финансов характер) с оглед повишаване на енергийните характеристики на сградите, мерки за използване на потенциала за подобряване на енергийната ефективност на газовата и електроенергийната инфраструктура и други мерки за утвърждаване на енергийната ефективност;

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква б – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  национална схема за задължения за енергийна ефективност и алтернативни мерки в съответствие с член 7а и 7б от Директива 2012/27/ЕС [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016)761] в съответствие с приложение II към настоящия регламент;

(3)  национална схема за задължения за енергийна ефективност и алтернативни мерки в съответствие с член 7а и 7б от Директива 2012/27/ЕС [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016)761] в съответствие с приложение II към настоящия регламент, включително икономиите на енергия, постигнати чрез задълженията за енергийна ефективност, и/или алтернативни мерки, приети във връзка с прилагането на членове 7а и 7б и член 20, параграф 6 от Директива 2012/27/ЕС [изменена с предложение COM(2016) 761], и отражението им върху сметките на потребителите и включително изисквания със социална цел;

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква б – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  дългосрочна стратегия за санирането на националния фонд от публични и частни жилищни и търговски сгради, включително политики и мерки за стимулиране на икономически ефективното основно и поетапно значително саниране;

(4)  дългосрочна стратегия за санирането на националния фонд от публични и частни жилищни и нежилищни сгради, включително политики и мерки за направляване на инвестициите за стимулиране на икономически ефективното основно и поетапно значително саниране, като се вземе предвид по-специално основана на факти преценка за очакваните икономии на енергия и ползите в по-широк смисъл в съответствие с член 2а от Директива (ЕС) .../...; [ДЕХС, COD 0381/16];

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква б – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  политики и мерки за развиване на икономическия потенциал на високоефективното комбинирано производство на енергия и на ефективните топлофикационни и охладителни системи, в съответствие с член 14, параграф 2 от Директива (ЕС) .../... Директива 2012/27/ЕС, изменена с предложение COM(2016)761;

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 – буква б – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  ако е приложимо, напредъкът по други изпълнявани, приети и планирани политики, мерки и действия, произтичащи от дългосрочни стратегии за саниране съгласно член 2, буква а) от Директива (ЕС).../... [ДЕХС, COD 0381/16], включително тези, насочени към сегментите от националния сграден фонд с най-лоши характеристики, както и за достъпа до информация и финансиране.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  националните цели за диверсификацията на енергийните източници и държавите на доставка, акумулирането на енергия и реагирането на потребителите в зависимост от моментното натоварване;

а)  националните цели за подобряване на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия и диверсификация на доставките, маршрутите и държавите на доставка, акумулирането на енергия и реагирането на потребителите в зависимост от моментното натоварване;

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  националните цели по отношение на намаляването на зависимостта от внос на енергия от трети държави;

б)  националните цели и мерки по отношение на намаляването на зависимостта от внос на енергия от трети държави, които не създават пречки за успешното прилагане на Енергийния съюз;

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  национални цели по отношение на увеличаването на гъвкавостта на националната енергийна система, по-специално посредством разгръщането на мерки за енергийна ефективност, на собствени възобновяеми енергийни източници, реагирането на потребителите в зависимост от моментното натоварване и акумулирането на енергия;

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  равнище на междусистемна електроенергийна свързаност, която съответната държава членка се стреми да постигне през 2030 г. във връзка с целта за 15 % междусистемна електроенергийна свързаност;

а)  равнище на междусистемна електроенергийна свързаност, която съответната държава членка се стреми да постигне през 2030 г. във връзка с индикативната цел за най-малко 15 % междусистемна електроенергийна свързаност;

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  основни национални цели по отношение на електропреносната и газопреносната инфраструктура, необходима за постигането на целите и конкретните цели по всяко едно от петте основни измерения на Енергийния съюз;

б)  основни национални цели по отношение на инфраструктурата за пренос и разпределение на електроенергия и природен газ и за нейната модернизация, които са необходими за постигането на целите и конкретните цели по всяко едно от петте основни измерения на Енергийния съюз;

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  национални цели, свързани с други аспекти на вътрешноевропейския енергиен пазар, като интегриране и обединяване на пазари, ако е приложимо;

г)  национални цели и мерки, свързани с гъвкавостта на системата, по-специално чрез премахване на пречките пред свободното ценообразуване, интегрирането и обединяването на пазари, интелигентни мрежи, агрегиране, реагирането на потребителите в зависимост от моментното натоварване, акумулирането на енергия, разпределеното производство на електроенергия, механизми за разпределение, преразпределение и съкращаване, ценови сигнали в реално време;

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  национални цели по отношение на енергийната бедност, включително брой на домакинствата, засегнати от енергийна бедност;

заличава се

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  национални цели и мерки, свързани с недискриминационното участие на енергията от възобновяеми източници, оптимизацията на потреблението и съхранението, включително чрез агрегиране, във всички енергийни пазари;

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  национални цели и мерки с оглед да се гарантира, че потребителите участват в енергийната система и ползват собственото генериране на енергия и новите технологии, включително интелигентните измервателни уреди;

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  национални цели по отношение на гарантирането на адекватността на електроенергийната система, ако е приложимо;

е)  национални цели по отношение на гарантирането на адекватността на електроенергийната система, с оглед на това да не се прилагат механизми за осигуряване на капацитет или – в случай, че такива механизми се прилагат за целите на сигурност на доставките – те да са ограничени във възможно най-голяма степен;

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  национални мерки за създаване или проверка на тръжните зони, за да се преодолее структурното претоварване, да бъдат постигнати максимална икономическа ефективност и възможности за трансгранична търговия и да се гарантира сигурността на доставките;

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  изпълнявани, приети и планирани политики и мерки за постигане на целите, посочени в букви а) — е);

ж)  изпълнявани, приети и планирани политики и мерки за постигане на целите, посочени в букви а) — еа);

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 21 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21a

 

Интегрирано докладване относно енергийната бедност

 

Когато е приложимо, държавата членка включва в интегрираните национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата количествена информация за броя на домакинствата, засегнати от енергийна бедност, както и информация относно политиките и мерките, насочени към справянето с енергийната бедност, в съответствие с член 3, параграф 3, буква х).

 

Когато се прилага член 3, параграф 3, буква х), втора алинея, съответната държава членка включва в интегрираните национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата информация относно изпълнението на своята национална индикативна цел за намаляване на броя на домакинствата, страдащи от енергийна бедност.

 

Комисията препраща на Европейската обсерватория на енергийната бедност данните, които държавите членки предоставят съгласно настоящия член.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  национални цели за общи (публични и частни) разходи за научни изследвания и иновации във връзка с технологии за чиста енергия, както и за разработки във връзка с разходите и работните характеристики на технологиите;

б)  национални цели за общи публични и, когато са налични, частни разходи за научни изследвания и иновации във връзка с технологии за чиста енергия, както и за разработки във връзка с разходите и работните характеристики на технологиите;

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  национални цели за постепенно премахване на енергийните субсидии;

г)  национални цели за постепенно премахване на енергийните субсидии, особено за изкопаеми горива;

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  мерки за финансиране, включително подкрепа от Съюза и използване на фондовете на Съюза в тази сфера на национално равнище, ако е приложимо.

ж)  мерки за финансиране, включително подкрепа от Съюза и използване на фондовете на Съюза в тази сфера на национално равнище, ако е приложимо. Публикува се информация относно всяко финансово участие на Комисията за финансови инструменти, в които държавите членки предоставят съвместно национални ресурси.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  приблизителни инвентаризации на парниковите газове за година Х-1;

заличава се

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  приблизителното брутно крайно потребление на енергия от възобновяеми източници и приблизителната брутна стойност на потреблението на първична и крайна енергия за година X-1

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите по буква а) въз основа на приблизителните инвентаризации на парниковите газове на държавите членки или, ако дадена държава членка не е съобщила данните от приблизителната си инвентаризация до тази дата — въз основа на собствените си оценки, Комисията ежегодно извършва приблизителна инвентаризация на парниковите газове в Съюза. До 30 септември на всяка календарна година Комисията предоставя тази информация на обществеността.

За тези цели въз основа на приблизителните инвентаризации на парниковите газове на държавите членки или, ако дадена държава членка не е съобщила данните от приблизителната си инвентаризация до тази дата — въз основа на собствените си оценки, Комисията ежегодно извършва приблизителна инвентаризация на парниковите газове в Съюза. До 30 септември на всяка календарна година Комисията предоставя тази информация на обществеността.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  До 31 юли 2021 г. и след това ежегодно („година Х“) държавите членки представят на Комисията своите приблизителни инвентаризации на парниковите газове за годината Х-1.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 24

Член 24

Платформа за електронно докладване

Електронна платформа

1.  Комисията създава онлайн платформа за докладване с цел улесняване на комуникацията между Комисията и държавите членки и насърчаване на сътрудничеството между държавите членки.

1.  Като средство за осигуряване на икономическата ефективност Комисията създава публична онлайн платформа с цел улесняване на комуникацията между Комисията и държавите членки, насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и улесняване на достъпа на обществеността до информация.

2.  След като платформата започне да функционира, държавите членки трябва да я използват за да подават чрез нея до Комисията докладите, посочени в настоящата глава.

2.  След като платформата започне да функционира, държавите членки трябва да я използват за да подават чрез нея до Комисията докладите, посочени в настоящата глава. Държавите членки предоставят на обществеността достъп до тези доклади.

 

2a.  Комисията използва електронната платформа, за да се улесни общественият достъп онлайн до проектите и окончателните версии на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и националните дългосрочни стратегии по отношение на климата и енергетиката, посочени в членове 3, 9 и 14.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Най-късно до 31 октомври 2021 г. и на всеки две години след това Комисията оценява, по-конкретно въз основа на интегрираните национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата, на друга информация, представена съгласно настоящия регламент, на показателите и на европейските статистически данни, когато такива са налице, следното:

1.  Най-късно до 31 октомври 2021 г. и на всеки две години след това Комисията оценява, по-конкретно въз основа на интегрираните национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата, на друга информация, представена съгласно настоящия регламент, на данни от Европейската агенция за околна среда, на показателите и на европейските статистически данни, когато такива са налице, следното:

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  напредъка на равнището на Съюза към постигането на целите на Енергийния съюз, включително, по отношение на първия десетгодишен период, целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата, по-специално с цел избягване на евентуалните различия в постигането на целите на Съюза за 2030 г. за енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност;

а)  напредъка на равнището на Съюза към постигането на целите на Енергийния съюз, включително, по отношение на първия десетгодишен период, целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергетиката и климата, по-специално с цел избягване на евентуалните различия в постигането на целите на Съюза за 2030 г. за енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност и с оглед на преразгледаните действия на ЕС в областта на климата и енергетиката по целесъобразност, съобразно посоченото в член 38;

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  напредъка, постигнат на равнището на Съюза, към диверсификация на енергийните източници и доставчици, което допринася за постигането на напълно функциониращ и устойчив Енергиен съюз, основан на сигурност на доставките, солидарност и доверие.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  напредъка, постигнат от всяка държава членка по отношение на постигането на нейните цели, задачи и участие и изпълнението на политиките и мерките, заложени в нейния интегриран национален план в областта на енергетиката и климата;

б)  напредъка, постигнат от всяка държава членка по отношение на постигането на нейните цели и задачи и изпълнението на политиките и мерките, заложени в нейния интегриран национален план в областта на енергетиката и климата;

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  общото въздействие на политиките и мерките на интегрираните национални планове върху функционирането на мерките на Съюза в областта на климата и енергетиката, с оглед преразглеждане на национално определения принос на Съюза и повишаване на равнището на амбиция в съответствие с ангажиментите в Парижкото споразумение;

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  цялостното въздействие на политиките и мерките на интегрираните национални планове върху функционирането на СТЕ на ЕС;

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  точността на оценките на държавите членки на въздействието на припокриващите се на национално равнище политики и мерки върху баланса между търсенето и предлагането в рамките на СТЕ на ЕС, или, при липсата на такива оценки, извършва собствена оценка на същото въздействие;

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията съобщава предварително показателите, които възнамерява да използва, за да изготвя такива оценки.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В областта на енергията от възобновяеми източници като част от оценката, посочена в параграф 1, Комисията оценява напредъка, постигнат по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление на Съюза въз основа на линейна крива, като се започне от 20 % през 2020 г. до минимум 27 % през 2030 г., както е посочено в член 4, буква а), точка 2, подточка i).

2.  В областта на енергията от възобновяеми източници като част от оценката, посочена в параграф1, Комисията оценява напредъка, постигнат по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление на Съюза въз основа на задължителна линейна крива, като се започне от 20% през 2020 г. до минимум 35% през 2030 г., както е посочено в член 4, буква а), точка 2, подточка ).

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В областта на енергийната ефективност като част от оценката, посочена в параграф 1, Комисията оценява напредъка по отношение на колективното постигане на максимално потребление на енергия на равнището на Съюза от 1321 млн. т н.е. (милиона тона нефтен еквивалент) първично енергийно потребление и 987 млн. т н.е. крайно енергийно потребление през 2030 г., както е посочено в член 6, параграф 1, буква а).

В областта на енергийната ефективност като част от оценката, посочена в параграф 1, Комисията оценява напредъка по отношение на колективното постигане на максимално потребление на енергия на равнището на Съюза от 1132 млн. т н.е. (милиона тона нефтен еквивалент) първично енергийно потребление и 849 млн. т н.е. крайно енергийно потребление през 2030 г., както е посочено в член 6, параграф 1, буква а).

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  проучва дали е постигната междинната цел на Съюза за 2020 г. за енергийно потребление от не повече от 1483 млн. т н.е. първична енергия и 1086 млн. т н.е. крайна енергия;

а)  оценява дали отделните държави членки са на път да изпълнят своите обвързващи национални цели и дали е постигната целта на Съюза за 2020 г. за енергийно потребление от не повече от 1483 млн. т н.е. първична енергия и 1086 млн. т н.е. крайна енергия;

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  До 31 октомври 2019 г. и на всеки четири години след това Комисията прави оценка на прилагането на Директива 2009/31/ЕО.

заличава се

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 26

Член 26

Последващи мерки в случай на несъответствия с общите цели на Енергийния съюз и целите съгласно регламента относно разпределянето на усилията

Последващи мерки в случай на несъответствия с общите цели на Енергийния съюз и целите съгласно регламента относно разпределянето на усилията

1.  Въз основа на оценката по член 25 Комисията издава препоръки до съответната държава членка съгласно член 28, ако по отношение на развитието на политиката в тази държава членка бъдат установени несъответствия с общите цели на Енергийния съюз.

1.  Въз основа на оценката по член 25 Комисията издава препоръки до съответната държава членка съгласно член 28, ако по отношение на развитието на политиката в тази държава членка бъдат установени несъответствия с общите цели на Енергийния съюз и с дългосрочните цели на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове.

 

1a.  Държава членка, която възнамерява да използва възможността за гъвкавост в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) №.../... [разпределяне на усилията], включва в плана съгласно член 3 от настоящия регламент равнището на предвидената употреба и планираните политики и мерки, за да превиши изискванията по член 4 от Регламент (ЕС) №.../... [LULUCF] за периода от 2021 г. до 2030 г., така че да постигне необходимото равнище.

2.  Комисията може да издава становища относно плановете за действие, представени от държавите членки съгласно член 8, параграф 1 от Регламент [ ] [ESR].

2.  Комисията може да издава становища относно плановете за действие, представени от държавите членки съгласно член 7 и член 8, параграф 1 от Регламент [ ] [ESR].

 

2a.  Комисията може временно да преустанови прилагането на възможността държава членка да прехвърли годишно разпределеното количество емисии на други държави членки.

 

2б.  Като взема предвид високия потенциал за глобално затопляне и относително краткия живот на метана в атмосферата, Комисията анализира ефекта от приемането на двадесетгодишна перспектива за метана по отношение на политиките и мерките. Комисията разглежда варианти на политика за бързо справяне с емисиите на метан и представя на Съюза стратегия за метан, като взема по подходящ начин предвид целите за преминаване към кръгова икономика, когато е уместно, като приоритет се дава на емисиите на метан, свързани с енергетиката и отпадъците.

 

2в.  Комисията докладва през 2027 и 2032 г. относно кумулативния баланс на емисиите и поглъщанията от управлявани горски земи в Съюза, изчислен спрямо средните стойности на емисиите и поглъщанията за периода 1990 – 2009 г. Ако кумулативният баланс е отрицателен, Комисията отправя предложения за компенсиране или премахване на съответното количество от квотите емисии на тази държава членка по силата на Регламент (ЕС) .../... [ESR].

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако въз основа на своята оценка на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и тяхното актуализиране в съответствие с член 12 Комисията заключи, че конкретните цели, общите цели и финансовото участие в националните планове или техните актуализации са недостатъчни за колективното постигане на целите на Енергийния съюз и, по-специално за първия десетгодишен период — на конкретните цели на Съюза за 2030 г. в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, тя приема мерки на равнището на Съюза с цел да гарантира колективното постигане на тези общи цели и конкретни цели. По отношение на енергията от възобновяеми източници, тези мерки вземат под внимание степента на амбициозност на приносите на държавите членки за постигане на целта на Съюза за 2030 г., посочени в националните планове и в техните актуализации.

1.  Ако въз основа на своята оценка на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата в съответствие с член 12 Комисията заключи, че конкретните цели и общите цели в националните планове са недостатъчни, тя приема мерки на равнището на Съюза с цел да гарантира колективното постигане на тези общи цели и конкретни цели.

 

По отношение на енергията от възобновяеми източници, без да се засягат други мерки, националната цел на държавите членки за 2030 г. се преразглежда в съответствие с член 3, параграф 2 и Приложение Ia към Директива (ЕС).../... [Директива за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, преработена] от 31 декември 2020 г.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако въз основа на своята оценка в съответствие с член 25, параграф 1, буква б) Комисията стигне до заключението, че постигнатият от дадена държава членка напредък в постигането на конкретните цели, общите цели, финансовото участие или изпълнението на политиките и мерките, предвидени в нейния интегриран национален план в областта на енергетиката и климата е недостатъчен, тя издава препоръки до съответната държава членка в съответствие с член 28. При издаването на тези препоръки Комисията взема предвид по-ранните амбициозни усилия на държавите членки в целта на Съюза за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници.

2.  Ако въз основа на своята оценка в съответствие с член 25, параграф 1, буква б) Комисията стигне до заключението, че постигнатият от дадена държава членка напредък в постигането на кривите, конкретните цели и общите цели или изпълнението на политиките и мерките, предвидени в нейния интегриран национален план в областта на енергетиката и климата е недостатъчен, тя издава препоръки до съответната държава членка в съответствие с член 28.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако въз основа на своята сумарна оценка на интегрираните национални доклади за напредъка на държавите членки в областта на енергетиката и климата в съответствие с член 25, параграф 1, буква а), подкрепени по целесъобразност от други източници на информация, Комисията стигне до заключението, че е налице риск да не бъдат постигнати целите на Енергийния съюз и, по-специално, за първия десетгодишен период, целите съгласно Рамката на Съюза за политиките в областта на климата и енергетиката за 2030 г., тя може, в съответствие с член 28, да отправи препоръки до всички държави членки с оглед на смекчаването на този риск. В допълнение към препоръките, Комисията по целесъобразност взема мерки на равнището на Съюза за да гарантира по-специално постигането на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. По отношение на енергията от възобновяеми източници тези мерки вземат предвид по-ранните амбициозни усилия на държавите членки да допринесат за постигането на целите на Съюза за 2030 г.

3.  Ако въз основа на своята оценка на интегрираните национални доклади за напредъка на държавите членки в областта на енергетиката и климата или подкрепени по целесъобразност от други източници на информация, в съответствие с член 25 Комисията стигне до заключението, че е налице риск да не бъдат постигнати целите на Енергийния съюз и, по-специално, за първия десетгодишен период, целите съгласно Рамката на Съюза за политиките в областта на климата и енергетиката за 2030 г., тя отправя в съответствие с член 28 препоръки до всички държави членки с оглед на смекчаването на този риск. При издаването на тези препоръки Комисията взема предвид степента на амбициозност на държавите членки за постигане на целите на Съюза за 2030 г. В допълнение към препоръките, Комисията по целесъобразност взема мерки на равнището на Съюза за да гарантира по-специално постигането на целите на Съюза за 2030 г. в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. Тези мерки вземат предвид по-ранните амбициозни усилия, по-специално тези от 2021 г. нататък, на държавите членки да допринесат за постигането на целите на Съюза за 2030 г., равнището на спазване от страна на държавите членки на техните национални цели и криви, както и всяко участие във финансовата платформа съгласно параграф 4, буква в).

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Що се отнася до областта на енергийната ефективност, тези допълнителни мерки могат по-специално да подобрят енергийната ефективност на:

 

а)  продукти, съгласно Директива 2009/125/ЕО и Директива 2010/30/ЕС,

 

б)  сгради, съгласно Директива 2010/31/ЕС и Директива 2012/27/ЕС, както и

 

в)  транспорт.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Ако въз основа на своята оценка по силата на член 25, параграф 1, буква а) Комисията стигне до заключението, че даден инфраструктурен проект може потенциално да възпрепятства развитието на устойчив енергиен съюз, Комисията издава предварителна оценка на съвместимостта на проекта с дългосрочните цели на вътрешния енергиен пазар, по-специално като взема предвид дългосрочната цел за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г., и включва препоръки към съответната държава членка в съответствие с член 28. Преди да издаде такава оценка, Комисията може да се консултира с други държави членки.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В областта на енергията от възобновяеми източници, без да се засягат мерките на равнището на Съюза, посочени в параграф 3, ако през 2023 г. въз основа на своята оценка съгласно член 25, параграфи 1 и 2 Комисията стигне до заключението, че линейната крива на Съюза, упомената в член 25, параграф 2, не е колективно постигната, държавите членки гарантират че всички различия ще бъдат отстранени най-късно до 2024 г. с помощта на допълнителни мерки, като например:

4.  В областта на енергията от възобновяеми източници, без да се засягат мерките на равнището на Съюза, посочени в параграф 3, ако през 2023 г. и на всеки две години след това въз основа на своята оценка съгласно член 25, параграфи 1 и 2 Комисията стигне до заключението, че дадена държава членка не отбелязва достатъчен напредък, за да изпълнява своята национална задължителна цел за 2030 г., преди всичко като не спазва своята национална крива, съответната държава членка гарантира най-късно до 2024 г. и съответно на всеки две години след това, че всички различия в кривата ще бъдат отстранени в рамките на една година с помощта на допълнителни мерки, като например:

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  действия за насърчаване на по-голям дял на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, въз основа на критериите в член 4 от Директива (ЕС) .../... [преработен текст на Директива 2009/28/ЕО];

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  финансово участие в платформа за финансиране, създадена на равнището на Съюза в подкрепа на проекти за енергия от възобновяеми източници, управлявани пряко или косвено от Комисията;

в)  доброволно финансово участие в платформа за финансиране, създадена на равнището на Съюза в подкрепа на проекти за енергия от възобновяеми източници, по-специално тези от интерес за Енергийния съюз, управлявани пряко или косвено от Комисията;

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 4 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  използване на механизмите за сътрудничество, предвидени в Директива (ЕС).../... [преработен текст на Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници]

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези мерки вземат под внимание степента на амбициозност на по-ранното участие на съответната държава членка в целта на Съюза за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници.

Тези мерки вземат под внимание степента на спазване на държавата членка на националната задължителна цел и националната крива по отношение на енергията от възобновяеми източници.

 

По целесъобразност Комисията взема мерки на равнището на Съюза в допълнение към мерките на национално равнище, с цел да осигури постигането на целите на Съюза за задължителната линейна крива и обвързващата цел на Съюза за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници.

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В областта на енергийната ефективност, без да се засягат други мерки на равнището на Съюза в съответствие с параграф 3, ако през 2023 г. въз основа на своята оценка съгласно член 25, параграфи 1 и 3 Комисията стигне до заключението че напредъкът в посока на колективното постигане на целта на Съюза по отношение на енергийната ефективност, посочена в първата алинея на член 25, параграф 3, е недостатъчен, до 2024 г. тя приема мерки в допълнение към посочените в Директива 2010/31/ЕС [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016) 765] и Директива 2012/27/ЕС [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016) 761], за да гарантира изпълнението на индикативните цели за енергийна ефективност на Съюза за 2030 г. Тези допълнителни мерки могат по-специално да подобрят енергийната ефективност на:

5.  В областта на енергийната ефективност, без да се засягат други мерки на равнището на Съюза в съответствие с параграф 3, ако през 2023 г. и на всеки две години след това въз основа на своята оценка съгласно член 25, параграфи 1 и 3 Комисията стигне до заключението, че дадена държава членка не отбелязва достатъчен напредък за постигане на своята национална задължителна цел и национална крива, съответната държава членка гарантира най-късно до 2024 г. и съответно на всеки две години след това, че всички различия в кривата ще бъдат отстранени в рамките на една година с помощта на допълнителни мерки.

а)  продукти, съгласно Директива 2010/30/ЕС и Директива 2009/125/ЕО;

 

б)  сгради, съгласно Директива 2010/31/ЕС [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016) 765] и Директива 2012/27/ЕС [във версията ѝ след изменението в съответствие с предложение COM(2016) 761];

 

в)  транспорт.

 

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Всяка държава членка, която е засегната съгласно параграф 4 или 5, излага подробно допълнителните изпълнявани, приети и планирани мерки за отстраняване на разликата с цел постигане на своите национални цели и национални криви за 2030 г. като част от своя следващ доклад за напредъка, посочен в член 15.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  държавата членка изготвя свой интегриран национален доклад за напредъка в областта на енергетиката и климата през годината, която следва годината, в която е издадена препоръката, като в него посочва по какъв начин е взела предвид в максимална степен препоръката и как я е изпълнила или възнамерява да я изпълни. Тя представя обосновка за случаите, в които не се е съобразила с препоръката;

б)  държавата членка изготвя свой интегриран национален доклад за напредъка в областта на енергетиката и климата през годината, която следва годината, в която е издадена препоръката, като в него посочва по какъв начин е взела предвид в максимална степен препоръката и как я е изпълнила или възнамерява да я изпълни. Тя представя причините за случаите, в които не се е съобразила с препоръката;

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  препоръките следва да допълват най-актуалните, специфични за всяка държава препоръки, формулирани в контекста на европейския семестър.

в)  препоръките следва да допълват най-актуалните, специфични за всяка държава препоръки, формулирани съгласно член 9, параграф 2 и в контекста на европейския семестър.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията незабавно предоставя тези препоръки на всички държави членки.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  цялостна оценка на напредъка за постигане на пълно интегриране на принципа „енергийната ефективност на първо място“ и на справедливото третиране на потребителите на енергия;

Обосновка

Справедливото третиране на потребителите на енергия следва да бъде друг хоризонтален принцип в етапите на планиране и изпълнение.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йб)  доклад за напредъка по отношение на конкурентоспособността;

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква й в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йв)  постигнатия от държавите членки напредък към постепенното премахване на преките и непреките субсидии за изкопаеми горива до 2020 г.;

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка)  финансова оценка на разходите, подкрепени от крайния потребител на електроенергия, въз основа на показатели, чрез които се наблюдават действителните разходи за петте измерения на Енергийния съюз;

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Най-късно до 1 януари 2021 г. държавите членки подготвят, поддържат и се стремят постоянно да усъвършенстват национални системи за инвентаризация с цел да оценяват антропогенните емисии по източници и поглъщанията по поглътители на парниковите газове, посочени в част 2 от приложение III към настоящия регламент, и да осигуряват навременност, прозрачност, точност, съгласуваност, сравнимост и пълнота на своите инвентаризации на парниковите газове.

1.  Най-късно до 1 януари 2021 г. държавите членки подготвят, поддържат и се стремят постоянно да усъвършенстват национални системи за инвентаризация в съответствие с изискванията на РКООНИК, с цел да оценяват антропогенните емисии по източници и поглъщанията по поглътители на парниковите газове, посочени в част 2 от приложение III към настоящия регламент, и да осигуряват навременност, прозрачност, точност, съгласуваност, сравнимост и пълнота на своите инвентаризации на парниковите газове.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  През 2027 г. и 2032 г. Комисията провежда цялостен преглед на данните от националните инвентаризации, предоставени от държавите членки съгласно член 23, параграф 3 от настоящия регламент с цел мониторинг на намаляването или ограничаването на емисиите на парникови газове от страна на държавите членки съгласно членове 4, 9 и 10 от Регламент [ ] [ESR], както и на намаляването на емисиите и засилване на поглъщанията по поглътители от страна на държавите членки съгласно членове 4 и 12 от Регламент [ ] [LULUCF] и други поставени в законодателството на Съюза цели за намаляване или ограничаване на емисиите на парникови газове. Държавите членки участват пълноценно в този процес.

1.  Комисията провежда цялостен преглед на данните от националните инвентаризации, предоставени от държавите членки съгласно член 23, параграф 3 от настоящия регламент с цел мониторинг на намаляването или ограничаването на емисиите на парникови газове от страна на държавите членки съгласно членове 4, 9 и 10 от Регламент [ ] [ESR], както и на намаляването на емисиите и засилване на поглъщанията по поглътители от страна на държавите членки съгласно членове 4 и 12 от Регламент [ ] [LULUCF] и други поставени в законодателството на Съюза цели за намаляване или ограничаване на емисиите на парникови газове. Държавите членки участват пълноценно в този процес.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Един месец след датата на проверката за съответствие с Регламент [ ] [LULUCF], посочена в параграф 5 от настоящия член, данните за всяка държава членка, вписани в регистрите по член 11 от Регламент [ ] [ESR], се използват за проверката за съответствие съгласно член 9 от Регламент [ ] [ESR] за годините 2021 и 2026. Проверката за съответствие съгласно член 9 от Регламент [ ] [ESR] за всяка от годините от 2022 до 2025 и от 2027 до 2030 се извършва на дата, която се пада един месец след датата на проверката за съответствие за предходната година. Това включва промените в тези данни в резултат на използването от тази държава членка на възможностите за гъвкавост съгласно членове 5, 6 и 7 от Регламент [ ] [ESR].

6.  Един месец след датата на проверката за съответствие с Регламент [ ] [LULUCF], посочена в параграф 5 от настоящия член, данните за всяка държава членка, вписани в регистрите по член 11 от Регламент [ ] [ESR], се използват за проверката за съответствие съгласно член 9 от Регламент [ ] [ESR]. Проверката за съответствие съгласно член 9 от Регламент [ ] [ESR] за всяка от [години в съответствие с цикъла на спазване на изискванията, посочен в член 9 от Регламент (ЕС) .../... [ESR] се извършва на дата, която се пада един месец след датата на проверката за съответствие за предходната година. Това включва промените в тези данни в резултат на използването от тази държава членка на възможностите за гъвкавост съгласно членове 5, 6 и 7 от Регламент [ ] [ESR].

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Последната проверка на постигането на съответствие, посочена в параграф 6 от настоящия член, проверка на изискванията съгласно [член 9а; Резерв за ранни действия] [ESR], се извършва от Комисията по искане на дадена държава членка да използва резерва. Тази проверка може да бъде последвана от промени в данните за всяка отговаряща на условията за финансиране държава членка, когато са изпълнени изискванията съгласно Резерв за ранни действия] [ESR].

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейската агенция за околната среда подпомага Комисията в нейната работа що се отнася до декарбонизацията и до измерението „Енергийна ефективност“ с цел спазване на членове 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 и 34 в съответствие с годишната си работна програма. Това включва съдействие по целесъобразност при:

Европейската агенция за околната среда подпомага Комисията в нейната работа що се отнася до декарбонизацията и до измерението „Енергийна ефективност“ с цел спазване на членове 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 и 34 в съответствие с годишната си работна програма. Това включва съдействие по целесъобразност при:

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  компилиране на данни относно приблизителния дял на Съюза на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия и приблизителни данни относно първичното и крайното потребление на енергия.

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 37 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комитет за Енергийния съюз

Комитет по енергетика и климат

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се подпомага от Комитет за Енергийния съюз. Този Комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 и работи в съответните секторни състави, които са от значение за настоящия регламент.

1.  При прилагането на настоящия регламент Комисията се подпомага от Комитет по енергетика и климат. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Този Комитет заменя Комитета, създаден по силата на член 8 от Решение № 93/389/ЕИО, член 9 от Решение № 280/2004/ЕО и член 26 от Регламент (ЕС) № 525/2013. Позоваванията на Комитета, създаден съгласно тези правни актове, се тълкуват като позовавания на Комитета, създаден с настоящия регламент.

2.  Независимо от разпоредбите на параграф 1 от настоящия член, що се отнася до прилагането на членове 15, 17, 23, 31 и 32 от настоящия регламент, Комисията се подпомага от Комитета по изменението на климата, създаден по силата на член 26 от Регламент (ЕС) № 525/2013.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 28 февруари 2026 г. и на всеки пет години след това Комисията представя отчет пред Европейския парламент и пред Съвета за действието на настоящия регламент, за неговия принос за управлението на Енергийния съюз и за съответствието на разпоредбите от настоящия регламент във връзка с планирането, докладването и мониторинга с други законодателни актове на Съюза или бъдещи решения, свързани с РКООНИК и Парижкото споразумение. Комисията може по целесъобразност да отправя предложения.

В срок от шест месеца от диалога за улесняване, който трябва да се проведе съгласно РКООНИК през 2018 г., за да се направи преглед на колективните усилия на страните във връзка с напредъка към постигането на глобалната дългосрочна цел, и в срок от шест месеца от глобалния преглед през 2023 г. и от последващите глобални прегледи след това, Комисията представя отчет пред Европейския парламент и пред Съвета за действието и изпълнението на настоящия регламент, за неговия принос за управлението на Енергийния съюз и за съответствието на разпоредбите от настоящия регламент във връзка с планирането, докладването и мониторинга с други законодателни актове на Съюза или бъдещи решения, свързани с РКООНИК и уместността на неговия принос за постигането на целите на Парижкото споразумение. Докладите се придружават от предложения за засилване на действията на Съюза в областта на климата и енергетиката, в зависимост от случая.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В срок от шест месеца след като Съюзът представи нов или преразгледан национално определени принос (НОП) в рамките на Споразумението от Париж, Комисията по целесъобразност представя необходимите законодателни предложения за изменение на съответните правни актове на Съюза.

Обосновка

ЕС трябва да гарантира, че е в състояние да се съобрази с механизма на петгодишния преглед на Споразумението от Париж и трябва да гарантира, че цялото му законодателство е в съответствие с концепцията, че то би могло да бъде преразглеждано и увеличавано веднъж на всеки пет години. Настоящото изменение обезпечава повишаването на амбицията с течение на времето в съответствие с Парижкото споразумение.

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1 – точка 2

Директива 98/70/ЕО

Член 7 а – параграф 1 – алинея 3 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  в член 7а, параграф 1, трета алинея, се заменя буква а) със следното:

заличава се

„общото количество на всеки вид доставено гориво или енергия; и“;

 

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  в член 18, параграф 1 се заличава буква д);

заличава се

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В приложение I, част 2, се заличават точки 2, 3, 4 и 7.

(1)  В приложение I, част 2, се заличават точки 4 и 7.

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Директива (ЕС) № 2015/652

Приложение III – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„1.   Държавите членки трябва да докладват данните, посочени в точка 3. Трябва да се докладват данни за всички горива и енергоносители, пуснати на пазара във всяка една държава членка. Когато няколко вида биогорива се смесват с изкопаеми горива, трябва да се предоставят данни за всяко биогориво.“

„1.   Държавите членки трябва да докладват ежегодно данните, посочени в точка 3. Трябва да се докладват данни за всички горива и енергоносители, пуснати на пазара във всяка една държава членка. Когато няколко вида биогорива се смесват с изкопаеми горива, трябва да се предоставят данни за всяко биогориво.“

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Директива (ЕС) № 2015/652

Приложение III – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в точка 3 се заличават букви д) и е);

заличава се

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 49 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 49a

 

ЕИП

 

1.  Не по-късно от ... [ шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията представя проект на решение на Съвместния комитет на Съвместният комитет на ЕИП, отнасящо се до настоящия регламент, с цел да се позволи на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ цялостното прилагане на разпоредбите на настоящия регламент, като по този начин се допринася за постигане на целите на енергийния съюз.

 

2.  След като бъде включен в ЕИП/ЕАСТ след решение на Съвместния комитет, задълженията на държавите членки спрямо други държави членки съгласно настоящия регламент следва да се разширят също така и за тези членуващи в ЕИП държави от ЕАСТ, които са приложили регламента на своя територия.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 50 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 50a

 

Енергийна общност

 

Не по-късно от ... [ шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията предлага включването му в Енергийната общност съгласно член 79 от Договора за създаване на Енергийна общност. След като бъде включен с решение на Съвета на министрите на Енергийната общност и подлежи на евентуални изменения съгласно член 24 от Договора за създаване на Енергийна общност, задълженията на държавите членки спрямо други държави членки съгласно настоящия регламент следва да се разширят също и за онези договарящи страни от Енергийната общност, които прилагат регламента на своя територия.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 51

Член 51

Преходни разпоредби

Преходни разпоредби

Чрез дерогация от член 50 от настоящия регламент член 7 и член 17, параграф 1, букви а) и г) от Регламент (ЕС) № 525/2013 продължават да се прилагат по отношение на докладите, съдържащи данните, изисквани съгласно тези членове за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Чрез дерогация от член 50 от настоящия регламент член 7 и член 17, параграф 1, букви а) и г) от Регламент (ЕС) № 525/2013 продължават да се прилагат по отношение на докладите, съдържащи данните, изисквани съгласно тези членове за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

 

Член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 525/2013 продължава да се прилага по отношение на втория период на задължения по Протокола от Киото.

Член 19 от Регламент (ЕС) № 525/2013 продължава да се прилага по отношение на прегледите на данните от инвентаризациите на емисиите на парникови газове за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Член 19 от Регламент (ЕС) № 525/2013 продължава да се прилага по отношение на прегледите на данните от инвентаризациите на емисиите на парникови газове за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Член 22 от Регламент (ЕС) № 525/2013 продължава да се прилага по отношение на представянето на доклада, изискван съгласно този член.

Член 22 от Регламент (ЕС) № 525/2013 продължава да се прилага по отношение на представянето на доклада, изискван съгласно този член.

 

Член 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 525/2013 продължава да се прилага за целите на прилагането на членове 15, 17, 23, 31 и 32 от настоящия регламент, както и в случаите, в които има препратка към него в други правни актове на Съюза.

Изменение    214

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 1 – точка 1.3 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii.  Консултации със заинтересованите страни, включително социалните партньори и ангажиране на гражданско общество

iii.  Консултации със заинтересованите страни, включително социалните партньори и ангажиране на гражданското общество и широката общественост

Изменение    215

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 1 – точка 1.4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.4.  Регионално сътрудничество при подготвянето на плана

1.4.  Макрорегионално и регионално сътрудничество при подготвянето на плана

Изменение    216

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 1 – точка 1.4 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  Обяснение как в плана се разглежда регионалното сътрудничество

ii.  Обяснение как в плана се разглеждат макрорегионалното и регионалното сътрудничество

Изменение    217

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.1.1.  Емисии и поглъщане на парникови газове (за плана, обхващащ периода от 2021 до 2030 г., рамката за 2030 г. предвижда намаление oт поне 40 % на емисиите на парникови газове от цялата икономика на ЕС в сравнение с 1990 г.)1

2.1.1.  Емисии и поглъщане на парникови газове1

__________________

__________________

1. Трябва да се гарантира последователност с дългосрочните стратегии за ниски емисии съгласно член 14.

1. Трябва да се гарантира последователност с дългосрочните стратегии за ниски емисии съгласно член 14.

Изменение    218

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.1 – точка 2.1.1 – подточка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia.  Националните криви на държавите членки от 2021 г. нататък за поддържане и увеличаване на поглъщанията от въглеродни поглътители в съответствие с Парижкото споразумение

Изменение    219

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.1 – точка 2.1.1 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  Ако е приложимо, други национални цели, и цели, които са в съответствие със съществуващите дългосрочни стратегии за ниски емисии; Ако е приложимо, други цели, включително секторни цели и цели за адаптиране към изменението на климата.

ii.  Други национални цели и цели, които са в съответствие с Парижкото споразумение и със съществуващите дългосрочни стратегии в областта на климата и енергетиката. Ако е приложимо, други цели, включително секторни цели и цели за адаптиране към изменението на климата.

Изменение    220

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.2 – точка 2.1.2 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  Планираният от съответната държава членка дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление през 2030 г. като неин национален принос за постигане на задължителната на равнище ЕС цел за минимум 27-процентен дял през 2030 г.

i.  Националната цел на съответната държава членка за енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление през 2030 г.

Изменение    221

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.1 – точка 2.1.2 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii.  Криви за дела по сектори на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление от 2021 г. до 2030 г. в секторите на електроенергетиката, отоплението и охлаждането, а също и сектора на транспорта.

iii.  Кривите на държавите членки за дела по сектори на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергопотребление от 2021 г. до 2030 г. в секторите на електроенергетиката, отоплението и охлаждането, а също и сектора на транспорта (разделен на сухопътен, железопътен и въздушен).

Изменение    222

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.1 – точка 2.1.2 – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv.  Криви по технологии за енергия от възобновяеми източници, които дадена държава членка предвижда да използва, за да се съобрази с общите и секторните криви за енергия от възобновяеми източници за периода 2020—2030 г., включително очакваното общо брутно крайно потребление на енергия за всяка технология и сектор в млн. т н.е., както и общи планирани инсталирани мощности (разделени на нови мощности и увеличение на мощността на съществуващи инсталации) за всяка технология в MW

iv.  Криви по технологии за енергия от възобновяеми източници, които дадена държава членка предвижда да използва, за да се съобрази с общите и секторните криви за енергия от възобновяеми източници за периода 2020—2030 г., включително очакваното общо брутно крайно потребление на енергия за всяка технология и сектор в млн. т н.е., както и общи нетни планирани инсталирани мощности (разделени на нови мощности и увеличение на мощността на съществуващи инсталации) за всяка технология в MW

Изменение    223

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.1 – точка 2.1.2 – подточка v

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v.  Криви за потреблението на енергия от биомаса, разпределени между топлинната и електрическата енергия и транспорта, и криви за осигуряването на биомаса от суровини, съответно от вътрешно производство и от внос. За биомасата с произход от горското стопанство - оценка на произхода ѝ, както и оценка на въздействието върху въглеродните поглътители в областта на LULUCF.

v.  Кривите на държавите членки за потреблението на енергия от биомаса, разпределени между топлинната и електрическата енергия и транспорта, и криви за осигуряването на биомаса от суровини, съответно от вътрешно производство и от внос. За биомасата с произход от горското стопанство - оценка на произхода ѝ, както и оценка на въздействието върху въглеродните поглътители в областта на LULUCF.

Изменение    224

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.1 – точка 2.1.2 – подточка v а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

va.  Делът на енергията, както и криви и цели за енергия от възобновяеми източници на държавата членка, произведена от градове, общности за енергия и самостоятелни потребители през 2030 г., и криви за енергията от възобновяеми източници от 2021 до 2030 г., включително очаквано брутно крайно потребление на енергия;

Изменение    225

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.1 – точка 2.1.2 – подточка vi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vi.  Ако е приложимо, други национални криви и цели, включително дългосрочни или секторни (например дял на биогоривата от ново поколение, дял на енергията от възобновяеми източници в топлоснабдаването, използването на енергия от възобновяеми източници в сградния сектор, енергия от възобновяеми източници, произведена от градовете, енергийните общности и самостоятелните потребители).

vi.  Ако е приложимо, други национални криви и цели, включително дългосрочни или секторни (например дял на биогоривата от ново поколение, дял на енергията от възобновяеми източници в топлоснабдяването, използването на енергия от възобновяеми източници в сградния сектор, енергия, добита от утайки, получени от пречистване на отпадни води).

Изменение    226

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.2 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  Приносът на индикативната национална енергийна ефективност за постигане на обвързващата цел на Съюза за 2030 г. за 30-процентно подобрение та на енергийната ефективност, както е посочена в член 1, параграф 1 и член 3, параграф 4 от Директива 2012/27/ЕС [версия, изменена в съответствие с предложение COM(2016)761], въз основа на първичното или на крайното енергопотребление, първичните или крайните икономии на енергия, или на енергийната интензивност; изразен като абсолютно равнище на първично енергопотребление и крайно енергопотребление през 2020 и 2030 г. при линейна графика за посочения принос след 2021 г.; включително използваната методика и коефициентите на преобразуване;

i.  Обвързващата цел на държавата членка за енергийна ефективност за 2030 г., както е посочена в член 1, параграф 1 и член 3, параграф 4 от Директива 2012/27/ЕС [версия, изменена в съответствие с предложение COM(2016)761], изразена като абсолютно равнище на първично енергопотребление и крайно енергопотребление през 2020 и 2030 г. при линейна крива за посочената цел след 2021 г.; включително използваната методика и коефициентите на преобразуване;

Изменение    227

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.2 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  кумулативно количество икономии на енергия, които да се постигнат за периода 2021—2030 г. по член 7 по въпросите на задълженията за енергоспестяване от Директива 2012/27/ЕС [версия, изменена в съответствие с предложение COM(2016)761],

ii.  кумулативно количество допълнителни икономии на енергия, които да се постигнат за периода 2021—2030 г. и следващи периоди по член 7 по въпросите на задълженията за енергоспестяване от Директива 2012/27/ЕС [версия, изменена в съответствие с предложение COM(2016)761],

Изменение    228

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.2 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii.  Целите за дългосрочно саниране на националния фонд от жилищни и административни сгради (частни и обществени)

iii.  Целите за 2030 г. и 2040 г. за дългосрочно саниране на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради (частни и обществени), в съответствие с целта за 2050 г. за сграден фонд с близко до нулево нетно потребление на енергия и декарбонизиран сграден фонд

Изменение    229

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.2 – подточка vi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv.  Пълната разгъната застроена площ, която трябва да се санира, или еквивалентните годишни икономии на енергия, които трябва да бъдат постигнати за периода от 2021 г. до 2030 г. съгласно член 5 относно ролята на образец на сградите на публичните органи от Директива 2012/27/ЕС

iv.  Пълната разгъната застроена площ, която трябва да се санира, и съответните икономии на енергия, или еквивалентните годишни икономии на енергия, които трябва да бъдат постигнати за периода от 2021 г. до 2030 г. съгласно член 5 относно ролята на образец на сградите на публичните органи от Директива 2012/27/ЕС,

Изменение    230

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.3 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  Национални цели по отношение на диверсификацията на енергийните източници и доставките от трети държави, акумулирането на енергия и реагирането на потребителите в зависимост от моментното натоварване (demand response)

i.  Национални цели по отношение на диверсификацията на енергийните източници и доставките от трети държави, въвеждането на мерки за икономии на енергия, акумулирането на енергия и реагирането на потребителите в зависимост от моментното натоварване (demand response)

Изменение    231

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.3 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  Национални цели по отношение на намаляването на зависимостта от внос на енергия от трети държави;

ii.  Национални цели по отношение на намаляването на зависимостта от внос на енергия от изкопаеми горива (нефт, въглища и природен газ) и по целесъобразност от други горива от трети държави;

Изменение    232

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.3 – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv.  Националните цели по отношение на разгръщане на собствени енергийни източници (по-специално възобновяеми източници)

iv.  Национални цели по отношение на увеличаването на гъвкавостта на енергийната система.

Изменение    233

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.4 – точка 2.4.1 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  Нивото на взаимосвързаност на електроенергийните системи, което е определено от държавите членки като цел за 2030 г. във връзка с целта на Европейския съвет от октомври 2014 г.

i.  Нивото на взаимосвързаност на електроенергийните системи, което е определено от държавите членки като цел за 2030 г. от най-малко 15%, като се има предвид целта за 2020 г. за междусистемна свързаност от 10%;

Изменение    234

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.4 – точка 2.4.2 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  Основните национални цели за електропреносната и газопреносната инфраструктура, които са необходими за постигането на целите по измеренията на стратегията за енергийния съюз

i.  Основните национални цели за инфраструктурата за пренос и разпределение на електроенергия и природен газ и за нейната модернизация, които са необходими за постигането на целите и конкретните цели по измеренията на енергийния съюз, посочено в точка 2

Изменение    235

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.4 – точка 2.4.3 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  Национални цели, свързани с други аспекти на вътрешния енергиен пазар като например интегрирането и обединяването на пазари, включително график за постигането на целите

i.  Национални цели, свързани с други аспекти на вътрешния енергиен пазар, като например повишаване на гъвкавостта на системата чрез интегриране и обединяване на пазари, интелигентни мрежи, агрегиране, оптимизиране на потреблението, акумулиране на енергия, разпределено производство на електроенергия, механизми за разпределение, преразпределение или съкращаване, ценови сигнали в реално време, включително график за постигането на целите;

Изменение    236

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.4 – точка 2.4.3 – подточка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia.  Национални цели, свързани с недискриминационното участие на енергията от възобновяеми източници, оптимизация на потреблението и съхранение, включително чрез агрегиране, във всички енергийни пазари, включително график за постигане на целите;

Изменение    237

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.4 – точка 2.4.3 – подточка i б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iб.  Национални цели и мерки с оглед да се гарантира, че потребителите участват в енергийната система и ползват от собственото генериране на енергия и новите технологии, включително интелигентните измервателни уреди;

Изменение    238

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.4 – точка 2.4.3 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii.  Национални цели за защита на потребителите на енергия и подобряване на конкурентоспособността на сектора на пазара на енергия на дребно

iii.  Национални цели за защита на потребителите на енергия, увеличаване на прозрачността, насърчаване на смяната на доставчиците и подобряване на конкурентоспособността на сектора на пазара на енергия на дребно

Изменение    239

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.4 – точка 2.4.4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.4.4.  Енергийна бедност

2.4.4.  Енергийна бедност

Национални цели във връзка с енергийната бедност, включително график за постигането на целите

Въвеждане на националното определение за домакинствата, страдащи от енергийна бедност въз основа на показатели на ЕС за ниски доходи, високи енергийни разходи и ниската енергийна ефективност и ниското качество на жилищата и ако е приложимо, националните цели за намаляване на енергийната бедност, включително график за постигането на целите

Изменение    240

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.5 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  Национални цели и цели за финансиране за публични и частни научни изследвания и иновации във връзка с Енергийния съюз, включително, ако е подходящо, график за постигане на целите; Отразяване на приоритетите на стратегията за Енергийния съюз и за Стратегическия план за енергийните технологии

i.  Национални цели и цели за финансиране за оказване на публична подкрепа и научни изследвания и иновации във връзка с Енергийния съюз и очаквания от тях ефект на ливъридж върху частните научни изследвания, включително, ако е подходящо, график за постигане на целите; Отразяване на приоритетите на стратегията за Енергийния съюз и за Стратегическия план за енергийните технологии

Изменение    241

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 2 – точка 2.5 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  Ако е подходящо, национални цели, включително дългосрочни цели (2050 г.) за въвеждането на нисковъглеродни технологии, в това число цели за декарбонизация на сектора на енергетиката и на енергийно и въглеродно интензивните промишлени отрасли, и, ако е приложимо, цели за съответната инфраструктура за транспортиране и съхранение на СО2

ii.  Национални цели за 2050 г., свързани с насърчаването на устойчиви технологии

Изменение    242

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.1 – точка 3.1.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.1.1  Емисии и поглъщане на парникови газове (за плана, обхващащ периода между 2021 и 2030 г., рамковата цел за 2030 г.|)

3.1.1  Емисии и поглъщане на парникови газове

i.  Политики и мерки за изпълнение на целите съгласно Регламент [ ] [ESR], посочени в точка 2.2.1 и политики и мерки за съобразяване с Регламент [ ] [LULUCF], с които се обхващат всички основни източници и сектори за засилване на поглъщанията, с идея за дългосрочната визия и цел за нисковъглеродна икономика с ниски въглеродни емисии в 50-годишна перспектива и постигане на баланс между емисии и поглъщания в съответствие с Парижкото споразумение

i.  Политики и мерки за изпълнение на целите съгласно Регламент [ ] [ESR], посочени в точка 2.2.1, и политики и мерки за съобразяване с Регламент [ ] [LULUCF], и кривите за целта за поддържане и увеличаване на поглъщанията от поглътители, посочена в точка 2.2.1, с които се обхващат всички основни източници и сектори за засилване на поглъщанията, с идея за дългосрочната визия и цел, за да се постигнат нетни нулеви емисии на парникови газове в рамките на Съюза до 2050 г. и да се премине към отрицателни емисии скоро след това в съответствие с Парижкото споразумение.

ii.  Регионално сътрудничество в тази област

ii.  Регионално сътрудничество в тази област

iii.  Ако е приложимо, без да се засяга приложимостта на правилата за държавната помощ, финансовите мерки, в това число подкрепата от страна на ЕС и използването на фондовете на ЕС в тази област и на национално равнище

iii.  Без да се засяга приложимостта на правилата за държавната помощ, финансовите мерки, в това число подкрепата от страна на ЕС и използването на фондовете на ЕС в тази област и на национално равнище, ако е приложимо

Изменение    243

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.1 – точка 3.1.2 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  Политики и мерки за изпълнение на националното участие в обвързващата цел за 2030 г. на равнище ЕС за енергия от възобновяеми източници и за кривите, представени в точка 2.1.2, включително секторни мерки и мерки с оглед на конкретна технология6

i.  Политики и мерки за постигане на националната цел и обвързващата цел за 2030 г. на равнището на ЕС за енергия от възобновяеми източници и за кривите, представени в точка 2.1.2, включително секторни мерки и мерки с оглед на конкретна технология6

__________________

__________________

6. Когато планират посочените мерки, държавите членки вземат предвид края на експлоатационния период на съществуващите инсталации и потенциала за увеличаване на мощността на такива инсталации

6. Когато планират посочените мерки, държавите членки вземат предвид края на експлоатационния период на съществуващите инсталации и потенциала за увеличаване на мощността на такива инсталации

Изменение    244

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.1 – точка 3.1.2 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii.  Специфични мерки за финансова подкрепа, включително подкрепа от страна на ЕС и използване на средства от фондовете на ЕС за насърчаване и използване на енергия от възобновяеми източници в електроенергетиката, отоплението и охлаждането и транспорта

iii.  Специфични национални мерки за финансова подкрепа и фискални мерки, както и подкрепа от страна на ЕС и използване на средства от фондовете на ЕС за насърчаване и използване на енергия от възобновяеми източници в електроенергетиката, отоплението и охлаждането и транспорта.

Изменение    245

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.1 – точка 3.1.2 – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv.  Специфични мерки за въвеждане на обслужване на едно гише, рационализиране на процедурите, осигуряване на информация и обучение, както и създаване на възможности за потребителите, ползващи собствено производство на енергия от възобновяеми източници и енергийните общности

iv.  Специфични мерки за премахване на прекомерно обременяващите разходи и пречки пред разгръщането на възобновяемите източници на енергия и за въвеждане на обслужване на едно гише, рационализиране на процедурите, осигуряване на информация и обучение. Очаквано въздействие по отношение на задействани нови мощности за възобновяема енергия

Изменение    246

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.1 – точка 3.1.2 – подточка iv а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iva.  Специфични мерки за предоставяне на правото на всички потребители, както и насърчаването им да ползват собствено производство на енергия от възобновяеми източници, както индивидуално, така и колективно, като произвеждат, съхраняват, потребяват и продават своята енергия от възобновяеми източници, както и очаквано въздействие по отношение на задействани нови мощности за възобновяема енергия

Изменение    247

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.1 – точка 3.1.2 – подточка vi а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

via.  Други запланувани или приети мерки за насърчаване на енергията от възобновяеми източници, по-специално, но не само:

 

а)  мерки, с които се цели да се гарантира, че всички публични администрации (национални, регионални или местни) включват потреблението на енергия от възобновяеми източници в своите дейности.

 

б)  разпоредби, включени в контекста на законодателството в областта на обществените поръчки, с които се цели да се гарантира, че публичните администрации (национални, регионални и местни) включват критериите за екологосъобразни обществени поръчки с цел насърчаване на употребата на енергия от възобновяеми източници от правни субекти, които възнамеряват да сключат договор с тях, независимо от продукта, който предстои да бъде възложен, или услугата, която предстои да бъде възложена.

 

в)  разпоредби относно използването на енергия от възобновяеми източници като изискване за предоставянето на всякакви държавни субсидии или подпомагане, когато е уместно.

Изменение    248

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.1 – точка 3.1.3 – подточка iv а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iva.  Национални цели, срокове и мерки, планирани за постепенното премахване на преките и непреките субсидии за изкопаеми горива до 2020 г.

Изменение    249

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Планираните политики, мерки и програми за постигане на индикативните национални цели за енергийна ефективност за 2030 г., както и на другите цели, представени в точка 2.2, в това число планираните мерки и инструменти (също и от финансово естество) за насърчаване на енергийната ефективност на сградите, по-специално по отношение на следното:

Планираните политики, мерки и програми за постигане на обвързващите национални цели за енергийна ефективност за 2030 г., както и на другите цели, представени в точка 2.2, в това число планираните мерки и инструменти (също и от финансово естество) за насърчаване на енергийната ефективност на сградите, по-специално по отношение на следното:

Изменение    250

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.2 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  Дългосрочна стратегия за саниране на националния сграден фонд от жилищни и административни сгради (обществени и частни)7, включително политики и мерки за насърчаване на разходноефективно значително саниране и поетапно значително саниране на сгради.

ii.  Дългосрочна стратегия за саниране на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради (обществени и частни)7, включително политики за енергийна ефективност и икономии на енергия, мерки и действия за насърчаване на разходноефективно значително саниране и поетапно значително саниране на сгради, включително тези, насочени към сградния фонд с най-лоши характеристики и домакинствата, страдащи от енергийна бедност

__________________

__________________

7. В съответствие с член 2а от Директива 2010/31/ЕС [изменена с предложение COM(2016)765].

7. В съответствие с член 2а от Директива 2010/31/ЕС [изменена с предложение COM(2016)765].

Изменение    251

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.2 – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv.  Други планирани политики, мерки и програми за постигане на индикативните национални цели за енергийна ефективност за 2030 г., както и другите цели, представени в точка 2.2 (напр. мерки за насърчаване обществените сгради да служат за пример за енергийно-ефективни обществени поръчки, мерки за насърчаване на енергийни обследвания9, мерки за информиране и обучаване на потребителите10, както и други мерки за насърчаване на енергийната ефективност11)

iv.  Други планирани политики, мерки и програми за постигане на обвързващите национални цели за енергийна ефективност за 2030 г., както и другите цели, представени в точка 2.2 (напр. мерки за насърчаване обществените сгради да служат за пример за енергийно-ефективни обществени поръчки, мерки за насърчаване на енергийни обследвания9, мерки за информиране и обучаване на потребителите10, както и други мерки за насърчаване на енергийната ефективност11)

__________________

__________________

9. В съответствие с член 8 от Директива 2012/27/ЕС

9. В съответствие с член 8 от Директива 2012/27/ЕС

10. В съответствие с членове 12 и 17 от Директива 2012/27/ЕС

10. В съответствие с членове 12 и 17 от Директива 2012/27/ЕС

11. В съответствие с член 19 от Директива 2012/27/ЕС

11. В съответствие с член 19 от Директива 2012/27/ЕС

Изменение    252

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.2 – подточка iv а ( нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ivа.  Описание на политиките и мерките за насърчаване на ролята на местните енергийни общности във връзка с приноса им в изпълнението на политиките и мерките, посочени в подточки i), ii), iii) и iv).

Изменение    253

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.4 – точка 3.4.3 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  Мерки за повишаване на гъвкавостта на енергийната система по отношение на производството на енергия от възобновяеми източници, включително въвеждането на свързване на пазарите в рамките на деня и трансграничните балансиращи пазари

ii.  Мерки за повишаване на гъвкавостта на енергийната система по отношение на производството на енергия от възобновяеми източници, включително въвеждането на свързване на пазарите в рамките на деня и трансграничните балансиращи пазари, внедряването на интелигентни мрежи и съхранението, нарастването на оптимизацията на потреблението и разпределеното производство както и регулирането на ценообразуването, включително чрез ценовите сигнали в реално време

Изменение    254

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.4 – точка 3.4.3 – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iia.  Национални цели, свързани с недискриминационното участие на енергията от възобновяеми източници, оптимизацията на потреблението и съхранението, включително чрез агрегиране, във всички енергийни пазари

Изменение    255

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3.4 – точка 3.4.3 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii.  Мерки за гарантиране на приоритетен достъп и диспечерско управление на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници или от високоефективно комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия и за предотвратяване на съкращаването или преразпределението на такава енергия18

iii.  Мерки, свързани с адаптиране на правилата и практиките за експлоатация на системата, за да се повиши гъвкавостта на системата; мерки, свързани с използването на правилата за диспечерско управление, които служат за постигането на националните цели за енергия от възобновяеми източници и на целите за намаляване на емисиите на парникови газове; мерки, свързани с използването на правила, при които се свежда до минимум и се компенсира преразпределението и съкращаването на енергията от възобновяеми източници; мерки за постигане на напредък за агрегирането18

__________________

__________________

18. В съответствие с [преработен текст на Директива 2009/72/ЕО, предложен с COM(2016)864] и [преработен текст на Регламент (ЕО) № 714/2009, предложен с COM(2016)861]

18. В съответствие с [преработен текст на Директива 2009/72/ЕО, предложен с COM(2016)864] и [преработен текст на Регламент (ЕО) № 714/2009, предложен с COM(2016)861]

Изменение    256

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел А – параграф 3 – точка 3 – точка 3.5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3.5a.  Принцип „енергийната ефективност на първо място“

 

Описание на начина, по който измеренията и политиките и мерките вземат предвид принципа „енергийната ефективност на първо място“

Изменение    257

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел Б – параграф 4 – точка 4.4 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i.  Настоящ енергиен микс, собствени енергийни източници, зависимост от внос, включително относими рискове

i.  Настоящ енергиен микс, собствени енергийни източници, включително оптимизация на потреблението, зависимост от внос, включително относими рискове

Изменение    258

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел Б – параграф 4 – точка 4.6 – подточка iii а ( нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiiа)  Настоящо равнище на националните субсидии за изкопаеми горива

Изменение    259

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел Б – параграф 4 – точка 4.6 – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv.  Прогнози за развитието по точки i) — iii) при съществуващите национални и европейски политики и мерки най-малко до 2040 г. (включително и 2030 г.)

iv.  Прогнози за развитието по точки i) — iiiа) при съществуващите национални и европейски политики и мерки най-малко до 2040 г. (включително и 2030 г.)

Изменение    260

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел Б – параграф 4 – точка 4.6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4.6a.  Принцип „енергийната ефективност на първо място“

 

Описание на начина, по който измеренията и политиките и мерките вземат предвид принципа „енергийната ефективност на първо място“

Изменение    261

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел Б – параграф 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ29

5.  ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ И ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ29

__________________

__________________

29. „Планирани политики и мерки“ са възможностите, които са в процес на обсъждане и чието приемане и изпълнение е реално възможно след датата на представяне на националния план. Поради това произтичащите прогнози, включени в раздел 5.1, следва да включват не само изпълняваните и приетите политики и мерки (прогнози въз основа на съществуващите политики и мерки), но също и планираните политики и мерки.

29. „Планирани политики и мерки“ са възможностите, които са в процес на обсъждане и чието приемане и изпълнение е реално възможно след датата на представяне на националния план. Поради това произтичащите прогнози, включени в раздел 5.1, следва да включват не само изпълняваните и приетите политики и мерки (прогнози въз основа на съществуващите политики и мерки), но също и планираните политики и мерки.

Изменение    262

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел Б – параграф 5 – точка 5.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.1.  Въздействие на описаните в раздел 3 планирани политики и мерки върху развитието на енергийната система и емисиите и поглъщанията на парникови газове, включително сравнение с прогнозите, базиращи се на съществуващите политики и мерки (посочени в раздел 4)

5.1.  Въздействие на описаните в раздел 3 планирани политики, мерки и инвестиционни стратегии върху развитието на енергийната система и емисиите и поглъщанията на парникови газове, включително сравнение с прогнозите, базиращи се на съществуващите политики и мерки (посочени в раздел 4).

Изменение    263

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел Б – параграф 5 – точка 5.1 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii.  Оценка на взаимодействието между политиките (между съществуващите и планираните политики и мерки в дадено измерение на политиката и между съществуващите и планираните политики и мерки от различните измерения) най-малко до последната година на периода, обхванат от плана.

ii.  Оценка на взаимодействието между политиките (между съществуващите и планираните политики и мерки в дадено измерение на политиката и между съществуващите и планираните политики и мерки от различните измерения) най-малко до последната година на периода, обхванат от плана, по-специално за изграждането на надеждна представа за въздействието на политиките за енергийна ефективност/икономии на енергия върху мащабите на енергийната система и за намаляване на риска от блокирани инвестиции в енергийните доставки

Изменение    264

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел Б – параграф 5 – точка 5.1 – подточка ii а ( нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiа)  Оценка на взаимодействието между съществуващите и планираните политики и мерки на национално равнище и мерките на политиката на Съюза в областта на климата и енергетиката.

Изменение    265

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел Б – параграф 5 – точка 5.2.3 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5.2.3.  Здравеопазване и благосъстояние

 

i.  Въздействия върху качеството на въздуха и свързаните с това последици за здравето

 

ii.  Други въздействия върху здравето и благосъстоянието (например води, шумово или други видове замърсяване, нарастване на броя на придвижващите се пеша и с велосипед, транспорт до работното място или други промени в транспорта и т.н.)

Изменение    266

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел Б – параграф 5 – точка 5.2.4 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5.2.4.  Въздействието върху околната среда

 

i.  Подробности за стратегическите екологични оценки или оценките на въздействието върху околната среда, свързани със стратегията или националните планове

 

ii.  Свързани с водите аспекти, напр. търсене или добив на вода (като се взема предвид евентуалното бъдещо изменение на климата), въздействие на водноелектрическата енергия и на енергията от приливите и отливите върху водите или морските местообитания и т.н.

 

iii.  Въздействие върху околната среда (и климата) на всяка повишена употреба на биоенергия (биогорива от селскостопански култури, горска биомаса и т.н.), и връзка със стратегията за поглъщания в сектора на земеползването

Изменение    267

Предложение за регламент

Приложение I – част 1 – раздел Б – параграф 5 – точка 5.2.6 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5.2.6.  Въздействие на инвестициите

 

i.  съществуващи инвестиционни потоци;

 

ii.  предположения за привличане на инвестиции, свързани с всяка от планираните политики и мерки, включително профил на риска на планираните политики и мерки;

 

iii.  секторни или пазарни рискови фактори или пречки в национален (или макрорегионален) контекст;

 

iv.  анализ на допълнителното подпомагане с публични финанси или ресурси за преодоляване на недостатъците, установени в подточка iii);

 

v.  качествена оценка на доверието на инвеститорите, включително видимост на финансирането на проектите и жизнеспособност или привлекателност на възможностите за инвестиране;

 

vi.  преглед на предходната година спрямо предположенията, перспективи, включително важни фактори, с които се сблъскват инвеститорите.

Изменение    268

Предложение за регламент

Приложение І – част 2 – параграф 2 – точка 2.1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато е приложимо, разходи за интегриране на възобновяемите енергийни източници, като се вземат предвид различни взаимосвързани сценарии.

Изменение    269

Предложение за регламент

Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение Іa

 

НАЦИОНАЛНИ КРИВИ ЗА ДЕЛА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ В БРУТНОТО КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ МЕЖДУ 2020 г. И 2030 г.

 

Кривата, посочена в член 4, буква а), точка 2, втора алинея, се състои от следните междинни цели за дела на енергията от възобновяеми източници:

 

S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), като средна стойност за двегодишния период от 2021 г. до 2022 г.;

 

S2020 + 0,40 (S2030 – S2020), като средна стойност за двегодишния период от 2023 г. до 2024 г.;

 

S2020 + 0,60 (S2030 – S2020), като средна стойност за двегодишния период от 2025 г. до 2026 г.; и

 

S2020 + 0,80 (S2030 – S2020), като средна стойност за двегодишния период от 2027 до 2028 г.;

 

където

 

S2020 = целта за тази държава членка през 2020 г. в съответствие с член 3 и приложение I – част А от [преработен текст на Директива 2009/28/ЕО, предложен с COM(2016)767]

 

и

 

S2030 = целта за тази държава членка през 2030 г.

Изменение    270

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  обемите продадена енергия, използвани в транспорта се изключват от това изчисление, [ktoe];

б)  обемите продадена енергия, използвани в транспорта, ако има такива, се изключват от това изчисление, [ktoe];

Изменение    271

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  количеството енергия, произведена за собствени нужди, се изключва от това изчисление, [ktoe];

в)  количеството енергия, произведена за собствени нужди, ако има такова, се изключва от това изчисление, [ktoe];

Изменение    272

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – буква е – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  прилагане на освобождаванията б), в), г) и д), посочени в член 7, параграфи 2 и 3 от Директива 2012/27/ЕС:

е)  обемите на продажбите на енергия или размерът на икономиите на енергия в [ktoe], които са освободени съгласно член 7, параграфи 2 и 3 от Директива 2012/27/ЕС;

Изменение    273

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква е – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  обем на продажбите на енергия, използвана за промишлени дейностите приложения в [ktoe], включен в списъка в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, изключен от изчислението в съответствие с буква б),

заличава се

Изменение    274

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква е – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  обем на икономиите на енергия в [ktoe], постигнати в секторите на преобразуването, разпределението и преноса на енергия в съответствие с буква в),

заличава се

Изменение    275

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква е – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  обем на икономиите на енергия в [ktoe] от индивидуални действия, осъществени след 31 декември 2008, чието влияние продължава да е налице и през 2020 г. и след това в съответствие с буква г);

заличава се

Изменение    276

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – буква е – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  обем на енергията в [ktoe], произведена за собствена употреба върху или във сгради в резултат от мерки на политиката за насърчаване на технологиите за възобновяема енергия в съответствие с буква д), [ktoe];

заличава се

Изменение    277

Предложение за регламент

Приложение ІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение IIa

 

ОБЩА РАМКА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 

1.  ПРЕГЛЕД И ПРОЦЕС НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ

 

1.1.  Обобщение

 

1.2.  Контекст

 

1.2.1.  Национален, европейски и международен политически контекст за дългосрочните стратегии

 

1.2.2.  Правен контекст

 

1.3.  Консултации

 

1.3.1.  Консултации с обществеността и заинтересованите страни (национални парламенти, местни и регионални, обществени и други съответни заинтересовани страни)

 

1.3.2.  Консултации с други държави членки, трети държави и институции на ЕС

 

2.  НАЦИОНАЛНО ДЪЛГОСРОЧНИ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 

2.1.  ОБЩО НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ И ЗАСИЛВАНЕ НА ПОГЛЪЩАНИЯТА НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ПО ПОГЛЪТИТЕЛИ

 

2.1.1.  Въглероден бюджет до 2100 г., който е в съответствие с Парижкото споразумение

 

2.1.2.  Крива за икономически ефективния път за нулеви нетни емисии на парникови газове – до 2050 г. и преминаване към отрицателни емисии скоро след това

 

2.1.3.  Национални цели за 2030 г. и основни цели поне за 2040 и 2050 г. в съответствие с кривата, посочена в точка 2.1.2.

 

2.1.4.  Международно измерение

 

2.1.5.  Дългосрочни цели за адаптиране

 

2.2.  ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

 

2.2.1.  Крива за постигането на основана на възобновяеми източници енергийна система в брутното крайно енергопотребление – до 2050 г.

 

2.2.2.  Национална цел за дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2030 г., както и основните цели поне за 2035, 2040 и 2045 г. в съответствие с кривата, посочена в 2.2.2.

 

2.3.  ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

2.3.1.  Крива за постигане на икономика с най-висока енергийна ефективност до 2050 г. в съответствие с целите, посочени в 2.1.2 и 2.2.1

 

2.3.2.  Национална цел за енергийна ефективност, изразена като абсолютно равнище на първичното енергопотребление и крайното енергопотребление през 2030 г., както и основните цели поне за 2035, 2040 и 2045 г.

 

3.  СЕКТОРНИ СТРАТЕГИИ

 

3.1.  Енергийна система

 

3.1.1.  Вероятно бъдещо търсене по енергоносител

 

3.1.2.  Вероятен бъдещ капацитет за производство, включително централизирано и разпределено съхранение, по технологии

 

3.1.3.  Криви или обхват на преследваните или вероятни бъдещи емисии

 

3.1.4.  Описание на основните движещи сили на енергийната ефективност, гъвкавост на търсенето и потреблението на енергия, както и тяхното развитие от 2021 г. нататък

 

3.1.5.  Описание на политиките и мерките, предвидени с цел постигане на основаната на възобновяеми източници енергийна система, посочена в 2.2.1, в брутното крайно потребление на енергия, както и най-енергийно ефективна и гъвкава икономика до 2050 г., включително криви за всяка отделна технология

 

3.2.  Промишленост

 

3.2.1.  Очаквани криви на емисиите по сектори и източници на енергийни доставки

 

3.2.2.  Варианти за декарбонизация или подходи на политиката и всички съществуващи цели, планове или стратегии, включително електрификация, алтернативни горива, мерки за енергийна ефективност и т.н.

 

3.3.  Сгради

 

3.3.1.  Очаквано търсене на енергия в сградите, диференцирани по категория сгради, по-конкретно търговски, жилищни и обществени сгради

 

3.3.2.  Бъдещи източници за снабдяване с енергия

 

3.3.3.  Потенциал за намаляване на търсенето на енергия чрез саниране на съществуващи сгради и свързаните с това социални, икономически и екологични ползи

 

3.3.4.  Мерки на политиките за стимулиране на санирането на съществуващия сграден фонд

 

3.4.  Транспорт

 

3.4.1.  Очаквани емисии и източници на енергия по вид транспорт (например леки автомобили и микробуси, тежкотоварен пътен транспорт, морски транспорт, въздушен транспорт, железопътен транспорт)

 

3.4.2.  Варианти за декарбонизация или подходи на политиката

 

3.5.  Селско стопанство и земеползване, промени в земеползването и горско стопанство (LULUCF)

 

3.5.1.  Настоящо равнище на емисиите по източници и отделни парникови газове

 

3.5.2.  Варианти за намаляване на емисиите и политически мерки за поддържане и увеличаване на поглътителите, включително национални конкретни или общи цели

 

3.5.3.  Връзки с политиките в областта на селското стопанство и развитието на селските райони

 

3.6.  Междусекторни стратегически елементи и други съответни сектори

 

4.  ФИНАНСИРАНЕ

 

4.1.  Прогнози по отношение на необходимите инвестиции

 

4.2.  Политики и мерки, свързани с използване на публичното финансиране и стимулирането на частните инвестиции

 

4.3.  Стратегии за свързани научни изследвания, развойна дейност и иновации

 

5.  АНАЛИТИЧНА ОСНОВА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

 

5.1.  Използвани за разработването на стратегията модели, сценарии или анализи

 

5.2.  Конкурентоспособност и икономическо въздействие

 

5.3.  Здраве, околна среда и социално въздействие

 

5.4.  Стратегия за осигуряване на дългосрочна устойчивост на секторите в раздел 3

 

6.  Приложения (ако е необходимо)

 

6.1.  Подкрепящ анализ

 

6.1.1.  Подробна информация за всеки модел за 2050 г. (включително предположения) и/или друг количествен анализ, показатели и т.н.

 

6.1.2.  Таблици с данни или за други технически приложения

 

6.2.  Други източници

Изменение    278

Предложение за регламент

Приложение ІІІ – част 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  Информация за намеренията на държавата членка да използва гъвкавост в член 5, параграф 4 и параграф 5 от Регламент [ ] [ESR].

н)  Информация за намеренията на държавата членка да използва гъвкавост в член 5, параграф 4 и параграф 5 и член 7, както и за приходите съгласно член 5, параграф 5а от Регламент [ ] [ESR].

Изменение    279

Предложение за регламент

Приложение VII – част 1 – буква м –точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Първична биомаса от горите, използвана пряко за производството на енергия

(1)  Първична биомаса от горите, използвана пряко за производството на енергия или за производството на преработени дървесни горива

Изменение    280

Предложение за регламент

Приложение VII – част 1 – буква м –точка 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  обла дървесина (разделена на промишлена обла дървесина и дърва за огрев)

iii)  обла дървесина (разделена на промишлена обла дървесина, отгледна сеч и дърва за огрев)

Изменение    281

Предложение за регламент

Приложение VII – част 1 – буква м – точка 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  Оборски тор

Изменение    282

Предложение за регламент

Приложение VII – част 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  икономии на енергия, постигнати с помощта на член 7 от Директива 2012/27/ЕС [версия, изменена в съответствие с предложение COM(2016)761] през години Х-3 и Х-2;

б)  общ обем на икономиите на енергия, постигнати с помощта на член 7 от Директива 2012/27/ЕС [версия, изменена в съответствие с предложение COM(2016)761] през години Х-3 и Х-2, както и;

 

i)  размерът на икономиите, постигнати от всяка политика, мярка и индивидуално действие,

 

ii)  обяснение за това как и въз основа на какви данни са изчислени тези икономии

 

iii)  обяснение за това дали държавата членка е или не е на път да постигне общия размер на изискваните икономии до края на периода, посочен в член 7 от Директива 2012/27/ЕС [изменена с предложение COM(2016)761]. Ако държавата членка е на път да постигне целта, тя предоставя допълнително обяснение относно корективните действия, които възнамерява да предприеме за постигане на икономиите

 

iv)  обосновка, в случай, че мерките, включени в доклада за напредъка, се отклоняват от мерките, включени в уведомлението на държавата членка;

Изменение    283

Предложение за регламент

Приложение VIIІ, буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  въздействието на производството и използването на биомаса върху устойчивостта в Съюза и в трети страни, включително последиците за биоразнообразието;

б)  въздействието на производството и използването на биомаса върху устойчивостта в Съюза и в трети страни, включително последиците за биоразнообразието, водите и качеството на водата и въздуха и правата върху земята, като надлежно се отчита принципа на йерархията на отпадъците, установен в Директива 2008/98/ЕО;

Изменение    284

Предложение за регламент

Приложение VIII – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  по отношение на трети държави и държави членки, които са значителен източник на транспортни биогорива, течни и други горива от биомаса, които са обект на потребление в рамките на Съюза, — информация за националните мерки, предприети за спазване на критериите за устойчивост и критериите за намаляване на емисиите на парникови газове, предвидени в член 26, параграфи 2—7 от [преработен текст на Директива 2009/28/ЕО, предложен с COM(2006)767], по отношение на защитата на почвата, водата и въздуха.

е)  по отношение на трети държави и държави членки, които са източник на суровини за транспортни биогорива, течни и други горива от биомаса, които са обект на потребление в рамките на Съюза, — информация за националните мерки, предприети за спазване на критериите за устойчивост и критериите за намаляване на емисиите на парникови газове, предвидени в член 26, параграфи 2—7 от [преработен текст на Директива 2009/28/ЕО, предложен с COM(2006)767], по отношение на защитата на почвата, водата и въздуха.

Изменение    285

Предложение за регламент

Приложение VIII – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  оценка на ефективността на критериите за устойчивост на биоенергията, посочени в Директива (ЕС).../... [Директивата за възобновяемите енергийни източници] при осигуряването на намаление на емисиите на парникови газове, опазване на въглеродните поглътители, биологичното разнообразие, продоволствената сигурност и на правата на земеползване.

(1)

ОВ С 342, 12.10.2017 г.

(2)

ОВ С 246, 28.7.2017 г.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докато 2016 година беше отчетена като най-топлата година в историята, Енергийният съюз трябва да осъзнае предизвикателството на глобалното затопляне и да установи стабилна управленска система, която да спомогне за изпълнението на ангажимента по линия на Парижкото споразумение.

За тази цел нашият доклад относно управлението на Енергийния съюз изисква приемането на подходящ бюджет за въглеродни емисии за ЕС, в който се изчислява максималното количество парникови газове, които ЕС все още може да изпуска, така че да ни се даде възможност да живеем в свят, в който изменението на климата е ограничено до не повече от 1,5 C до края на века. Освен това в доклада Комисията се призовава да се заеме със „слабото място“ на политиката в областта на климата: метана. Като се има предвид големият потенциал за глобално затопляне и краткият живот на метана в атмосферата, Съюзът следва да обмисли експедитивно различните възможности за политиката и да представи цялостна стратегия за метана. Бюджетът за въглеродните емисии и стратегията за метана следва да бъдат в основата на стратегиите за надеждно дългосрочно планиране за 2050 г.

За да бъде възможно задържането на глобалното затопляне под 1,5 C, е необходимо най-късно до 2050 г. да бъде въведено изискване за нулеви нетни емисии, да бъде разгърната икономика, която е с висока енергийна ефективност и е основана изцяло на използването на енергия от възобновяеми източници. Като следствие от това силното и приобщаващо управление върви заедно с по-амбициозно преследване на нашите цели за 2030 г. по отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

В условията на намаляване на разходите за технологии за производство на енергия от възобновяеми източници е крайно време да започнем да оползотворяваме потенциала на всяка една от заинтересованите страни, участващи в прехода в енергетиката: градове и региони, граждани, кооперации, инвеститори, предприятия и др. Ето защо управлението следва да мобилизира и координира всички тези заинтересовани участници с цел повишаване на енергийната ефективност и разгръщане на производството на енергия от възобновяеми източници.  Това ще намали геополитическите рискове чрез ограничаване на зависимостта ни от внос и ще генерира „зелен“ растеж успоредно със създаването на милиони допълнителни работни места в Европа.

Докладът също така проправя пътя за по-нататъшно трансгранично сътрудничество чрез макрорегионални партньорства. Тези партньорства имат потенциала да спомогнат за оптимизираното по отношение на разходите разгръщане на интелигентни мрежи, производство на енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност. Регионите на Северно море, Балтийско море, Югоизточна Европа, Централна и Западна Европа и Средиземноморския басейн са географски райони, в които държавите членки могат да реализират огромни печалби и ползи, ако започнат да действат заедно. Тези макрорегионални партньорства ще спомагат за определянето на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, които са от интерес за Енергийния съюз (като например разположени в морето вятърни генератори, големи фотоволтаични инсталации, трансгранични проекти, развивани от градовете), и Комисията следва да създаде специална финансова платформа в тяхна подкрепа.

ЕС трябва да спечели отново доверието на гражданите чрез надеждно законодателство на ЕС, пълна прозрачност, задължителни цели и общоевропейски инвестиции в сектори, които засягат ежедневието на гражданите, като например обновяването на сградния фонд и електромобилността. По този начин многостепенното управление, очертано в доклада, ще помогне на държавите членки да постигнат тези цели.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Регулиране на управлението — Прозрачност — списък на организациите, с които съдокладчиците Мишел Ривази и Клод Тюрмес са осъществили срещи и контакти

На равнище на членове на ЕП

AEBIOM

Agentur

Agora Energiewende

Akuo Energy

Berliner E-Agentur

Bundersverband Erneuerbare Energie (BEE)

Business Europe

Chatham House

Confederation of Swedish Enterprise

Croatia Energy Agency

Climate Alliance

Danish Energy Association

Dong Energi

EDSO for smart grids

European Geothermal Energy Council

Eurogas

Fern

Fortum

Fraunhofer Institut

IDDRI

Innogy

Leaders of Sustainable Biofuels

National Grid

Norwea

PGE Polska Grupa Energetyczna

PKA

Rockwool

Siemens

Solaire Direct

Stattnet

Total

VkU

Wind Europe

WWF

50 Hertz

На работно равнище;

CEZ

Cofalec

European Climate Foundation

European Heat Pump Association

Enedis

Euro Heat and Power

European Association for the Storage of Energy

EU-ACE

EWE

Friends of the Earth

Knauf Insulation

Rescoop

Romanian Energy Council

RTE

RWE/Innogy

Saint-Gobain

Shell

Statoil


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (16.10.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/EО, Директива 98/70/EО, Директива 2009/31/EО, Регламент (EО) № 663/2009, Регламент (EО) № 715/2009, Директива 2009/73/EО, Директива 2009/119/EО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (EС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013

(COM(2016)0759 – C8‑0497/2016 – 2016/0375(COD))

Докладчик по становище: Йенс Роде

КРАТКА ОБОСНОВКА

Разработването на система на управление на Енергийния съюз за първи път беше изискано от Европейския съвет в неговите заключения от 24 октомври 2014 г. относно рамката за 2030 г. за политиките в областта на енергетиката и климата. Управлението следва да подпомогне да се гарантира осъществяването на целите на енергийната политика на ЕС, като същевременно се предвиди необходимата гъвкавост за държавите членки и напълно се зачита тяхната свобода да определят своя енергиен микс. В заключенията се подчертава, че управлението следва да се основава на съществуващите структури, като например националните програми в областта на климата и националните планове за енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност. Стратегията за Енергиен съюз от 25 февруари 2015 г. разшири обхвата на управление извън Рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за 2030 г. и включи в него всички пет измерения на Енергийния съюз, а именно: енергийна сигурност, солидарност и доверие; вътрешноевропейски енергиен пазар; постигане на по-умерено потребление; декарбонизация, включително използване на възобновяеми енергийни източници; и научни изследвания, нововъведения и конкурентоспособност. Освен това, в резолюцията „Към постигане на Европейски енергиен съюз“ на Европейския парламент от 15 декември 2015 г. се призовава управлението на Енергийния съюз да бъде амбициозно, надеждно, прозрачно, демократично и изцяло да включва Парламента, както и да гарантира постигането на целите за 2030 г. в областта на енергетиката и климата.

С оглед на тази основа разглежданото предложение на Комисията си поставя за цел да определи регулаторната рамка за управлението на Енергийния съюз, като я положи върху два основни стълба: първо, рационализиране на съществуващите задължения за планиране, докладване и мониторинг в областта на енергетиката и климата, с цел да бъдат отчетени по-добре принципите за по-добро регулиране и, второ, определянето на ефикасен политически процес между държавите членки и Комисията, в който активно да участват и други институции на ЕС, с цел постигане на целите на Енергийния съюз, по-специално конкретните цели за 2030 г. в областта на енергетиката и климата.

Предложението беше подготвено успоредно с преразглеждането от страна на Комисията на Директивата за възобновяемите енергийни източници, на Директивата за енергийна ефективност и Директивата относно енергийните характеристики на сградите. Освен това в предложението е включен изцяло и Регламент № 525/2013 относно механизма за мониторинг (РММ) в областта на климата с цел да се гарантира интеграцията между енергетиката и климата, предвид това, че се актуализират съществуващите разпоредби, така че да отговарят на целите на мониторинга на изпълнението на предлаганите регламенти относно разпределянето на усилията и относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF) и за изпълнението на ангажиментите на ЕС по Парижкото споразумение. Според Комисията, нейното предложение ще доведе до значително намаляване на административната тежест. Чрез предложението се интегрират, рационализират или отменят общо повече от 50 съществуващи отделни задължения за планиране, докладване и мониторинг.

В частност, по отношение на селското стопанство в предложението се предвиждат задължения за докладване от страна на държавите членки относно:

– техните стратегии в дългосрочен план за ниски емисии, включително намаляване на емисиите и засилване на поглъщанията в сектора на селското стопанство;

– изпълнението на национални криви и цели по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници, включително дела на биогоривата, произведени от основните селскостопански култури;

– прилагането на мерки за насърчаване на използването на енергия от биомаса, включително използването на биомаса от селското стопанство;

– крайно енергопотребление от отделните сектори, включително селското стопанство.

Докладчикът приветства предложението на Комисията като стъпка в правилната посока. То е амбициозно предложение. Докладчикът обаче предлага някои изменения, главно от технически характер, така че:

– Комисията, в контекста на докладване относно енергията от възобновяеми източници, да може да установи ясни насоки за държавите членки за докладване относно биоенергията;

– Комисията, в случай, че стигне до заключението, че постигнатият от дадена държава членка напредък в постигането на целите или изпълнението на политиките, предвидени в нейния интегриран национален план в областта на енергетиката и климата, е недостатъчен, издава конкретни препоръки, които съответната държава членка да изпълни. Тези конкретни изисквания имат за цел да заместят системата на препоръки от страна на Комисията към съответната държава членка, която е предвидена в предложението на Комисията. Докладчикът счита, че поради своя незадължителен характер препоръките не са достатъчни в този случай;

– Няма да е необходимо държавите членки да докладват относно настъпилите промени във вътрешните цени на суровините и земеползването, които са свързани с увеличеното използване на биомаса и на други форми на енергия от възобновяеми източници, тъй като такъв вид докладване би бил прекалено обременителен и почти невъзможен за държавите членки;

– формулировките в някои части от текста на Комисията се правят по-съгласувани и рационализирани.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  С настоящия регламент се определя необходимата законодателна основа за надеждно и прозрачно управление, което да гарантира постигането на общите цели и конкретните цели на Енергийния съюз чрез допълващи се, последователни и амбициозни усилия от страна на Съюза и неговите държави членки, като същевременно се утвърждават принципите на Съюза за по-добро регулиране.

(1)  С настоящия регламент се определя необходимата законодателна основа за надеждно и прозрачно управление, което да гарантира постигането на общите цели на Енергийния съюз и на конкретните цели на Споразумението от Париж чрез допълващи се, последователни и амбициозни усилия от страна на Съюза и неговите държави членки, като същевременно се утвърждават принципите на Съюза за по-добро регулиране.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Никоя от разпоредбите на настоящия регламент не може да се тълкува по начин, който да поставя под въпрос или да подкопава правата на дадена държава членка, установени в член 194, параграф 2, втора алинея от ДФЕС.

Обосновка

В член 194, параграф 2, втора алинея от ДФЕС се потвърждава правото на държавите членки да определят условията за използване на енергийните си ресурси, да избират между различни енергийни източници и да определят общата структура на енергийното си снабдяване. Тъй като законодателен акт на ЕС не може да засяга или да подкопава разпоредбите на Договорите, е важно да се подчертае, че законодателните органи на ЕС са взели предвид горепосочените права на държавите членки.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Европейският енергиен съюз следва да обхване пет основни измерения: енергийна сигурност; вътрешноевропейския енергиен пазар; енергийна ефективност; декарбонизация; и научни изследвания, нововъведения и конкурентоспособност.

(2)  Европейският енергиен съюз следва да направи преход към високоефективна енергийна система, която да се концентрира до голяма степен върху възобновяемите енергийни източници и да обхваща пет основни измерения: енергийна сигурност и достъпност за потребителите; вътрешноевропейския енергиен пазар; енергийна ефективност; декарбонизация; и научни изследвания, нововъведения и конкурентоспособност.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Целта, която си поставя един устойчив Енергиен съюз, в центъра на който стои амбициозна политика по отношение на климата, е да осигури на потребителите в Съюза — били те домакинства или търговски дружества — сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия, а за това е необходима фундаментална промяна на европейската енергийна система. Посочената цел може да бъде постигната само чрез координирани действия, съчетаващи законодателни и незаконодателни актове на равнището на Съюза и на национално равнище.

(3)  Целта, която си поставя един устойчив Енергиен съюз, в центъра на който стои амбициозна политика по отношение на климата, е да осигури на потребителите в Съюза — били те домакинства или търговски дружества — сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия, а за това е необходима фундаментална промяна на европейската енергийна система с оглед обезпечаването на справедлив достъп до енергия за всички. Посочената цел може да бъде най-добре постигната чрез координирани действия, съчетаващи законодателни и незаконодателни актове на равнището на Съюза, на национално и регионално равнище, както и чрез насърчаване на научноизследователската дейност и местните енергийни доставки.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  На 24 октомври 2014 г. Европейският съвет прие рамка на Съюза в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. въз основа на четири основни цели: намаляване с поне 40 % на емисиите на парникови газове от цялата икономика, подобряване с поне 27 % на енергийната ефективност, с перспектива тази цел да се увеличи на 30 %, дял от поне 27 % на потребяваната в Съюза енергия от възобновяеми източници и поне 15 % междусистемна електроенергийна свързаност. В рамката бе посочено, че целта за енергията от възобновяеми източници е обвързваща на равнището на Съюза и че тя ще бъде постигната чрез приноса на държавите членки, водени от необходимостта за колективно постигане на целта на Съюза.

(5)  На 24 октомври 2014 г. Европейският съвет прие рамка на Съюза в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. въз основа на четири основни цели: намаляване с поне 40 % на емисиите на парникови газове от цялата икономика, подобряване с поне 27 % на енергийната ефективност, с перспектива тази цел да се увеличи на 30 %, дял от поне 27 % на потребяваната в Съюза енергия от възобновяеми източници и поне 15 % междусистемна електроенергийна свързаност. Целите за енергийна ефективност следва да бъдат индикативни и в съответствие със заключенията на Съвета от октомври 2014 г. В рамката бе посочено, че целта за енергията от възобновяеми източници е обвързваща на равнището на Съюза и че тя ще бъде постигната чрез приноса на държавите членки, водени от необходимостта за колективно постигане на целта на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Европейският съвет заключи също така на 24 октомври 2014 г.14, че следва да бъде разработена надеждна и прозрачна система на управление без каквато и да било ненужна административна тежест, която да подпомогне осъществяването на целите на енергийната политика на ЕС, като същевременно се предвиди необходимата гъвкавост за държавите членки и напълно се зачита тяхната свобода да определят своя енергиен микс. Европейският съвет изтъкна, че системата за управление следва да се основава на съществуващите градивни елементи, като националните програми в областта на климата, националните планове за енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, и че е необходимо отделните направления за планиране и докладване да бъдат рационализирани и обединени. Декларирано бе също така съгласие да бъдат засилени ролята и правата на потребителите, прозрачността и предвидимостта за инвеститорите — наред с другото чрез системно следене на основните показатели за финансово достъпна, безопасна, конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергийна система — както и да се улесни координацията на националните енергийни политики и да се засили регионалното сътрудничество между държавите членки.

(7)  Европейският съвет заключи също така на 24 октомври 2014 г.14, че следва да бъде разработена надеждна и прозрачна система на управление без каквато и да било ненужна административна тежест, която да подпомогне осъществяването на целите на енергийната политика на ЕС, като същевременно се предвиди необходимата гъвкавост за държавите членки и напълно се зачита тяхната свобода да определят своя енергиен микс. Системата за управление следва да се основава на съществуващите градивни елементи, като целите на Парижкото споразумение, националните програми в областта на климата, националните планове за енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, както и на необходимостта отделните направления за планиране и докладване да бъдат рационализирани и обединени. Декларирано бе също така съгласие да бъдат засилени ролята и правата на потребителите, прозрачността и предвидимостта за инвеститорите — наред с другото чрез системно следене на основните показатели за финансово достъпна, безопасна, конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергийна система — както и да се улесни координацията на националните политики в областта на енергетиката и климата и да се засили регионалното сътрудничество между държавите членки, с оглед запазването и подобряването на функцията за поглъщане на въглерода на засегнатите екосистеми, устойчивото управление на горите и дългосрочната устойчивост на използваните ресурси. Освен това, с цел поддържането на стабилност, конкурентоспособност и разумни цени, както на национално, така и на европейско равнище, държавите членки трябва да постигнат баланс между наличния им производствен капацитет, технологии и ресурси, за да продължат усилията си за насърчаване на възобновяемите енергийни източници.

_________________

_________________

14 Заключения на Европейския съвет от 23—24 октомври 2014 г. (EUCO 169/14).

14 Заключения на Европейския съвет от 23—24 октомври 2014 г. (EUCO 169/14).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Постигането на целите на Енергийния съюз следва да се гарантира чрез съчетаване на инициативи на Съюза със съгласувани национални политики, определени в интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата. В секторното законодателство на Съюза в сферата на енергетиката и климата са определени изисквания за планиране, които се доказаха като полезни инструменти за постигане на промени на национално равнище. Тяхното въвеждане в различни моменти от време стана причина за припокриване и недостатъчно добро обмисляне на синергиите и взаимодействията между отделните области на разглежданите политики. Поради това настоящото отделно планиране, докладване и следене в сферата на енергетиката и климата следва да бъде във възможно най-голяма степен рационализирано и интегрирано.

(17)  Постигането на целите на Енергийния съюз следва да се гарантира чрез съчетаване на инициативи на Съюза със съгласувани национални политики. Съществуващото планиране, докладване и следене в сферата на енергетиката и климата следва да бъде опростено и рационализирано.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  За прилагането на енергийния съюз от основно значение е въвеждането на подходящо изискване за докладване за изкопаеми горива. Това следва да включва информация относно производствените критерии, свързани с произхода и метода на екстракция. Съответно Комисията следва да представи каталог с критерии за изкопаеми горива и да приложи изискването за докладване до декември 2018 г.

Обосновка

Европейският съюз трябва да участва активно в енергийния преход. Една сериозна енергийна политика изисква изкопаемите горива също да бъдат подложени на по-строго оценяване с цел да се гарантира съпоставимост. Изкопаемите горива в никакъв случай не следва да имат предимство по отношение на изискването за докладване.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Националните планове следва да бъдат стабилни, за да могат да гарантират прозрачността и предсказуемостта на националните политики и мерки и така да дадат сигурност на инвеститорите. За обхванатия десетгодишен период обаче следва да се предвиди една актуализация на националните планове, за да се даде възможност на държавите членки да ги адаптират към значително променили се обстоятелства. За плановете, обхващащи периода от 2021 до 2030 г., държавите членки следва да могат да актуализират плановете си до 1 януари 2024 г. Конкретните цели, целите и приносът следва да се променят само с цел да отразят по-висока степен на амбициозност, по-специално по отношение на целите за 2030 г. в областта на енергетиката и климата. Като част от актуализациите държавите членки следва да положат усилия за смекчаване на евентуалните неблагоприятни въздействия върху околната среда, проличали при интегрираното докладване.

(22)  Националните планове следва да бъдат стабилни, за да могат да гарантират прозрачността и предсказуемостта на националните политики и мерки и така да отговорят на нуждите на населението на държавите членки, да допринесат за енергийната сигурност и да гарантират сигурността на инвеститорите. За обхванатия десетгодишен период обаче следва да се предвиди една актуализация на националните планове, за да се даде възможност на държавите членки да ги адаптират към значително променили се обстоятелства. За плановете, обхващащи периода от 2021 до 2030 г., държавите членки следва да могат да актуализират плановете си до 1 януари 2024 г. Като част от актуализациите държавите членки следва да положат усилия за смекчаване на евентуалните неблагоприятни въздействия върху околната среда, проличали при интегрираното докладване. Постепенното преминаване към най-новото поколение биогорива следва да отчита съществуващите инвестиции на държавите членки в производството на биогорива от първо поколение.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23 a)  Секторът на LULUCF е изложен в голяма степен изменението на климата и по тази причина много уязвим. Същевременно този сектор има огромен потенциал да предоставя дългосрочни ползи за климата и да допринася значително за постигането на дългосрочните европейски и международни цели в областта на климата. Той може да допринесе за смекчаването на изменението на климата по няколко начина, по-специално чрез намаляване на емисиите, запазване и увеличаване на поглътителите и въглеродните запаси, както и чрез предоставяне на биоматериали, които могат да заместят изкопаемите материали или тези с висок въглероден интензитет. За да бъдат ефективни мерките, насочени по-конкретно към увеличаване на улавянето на въглерода, от решаващо значение са устойчивото управление на ресурсите и дългосрочната стабилност и приспособяемост на въглеродните депа. Дългосрочните стратегии са от основно значение, за да бъдат възможни устойчиви инвестиции в дългосрочен план.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 29 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  От съществено значение е да се насърчават инвестициите и разработването на модерни, устойчиви биогорива, получени от земеделски и горски отпадъци, като се осигури съгласуваност между политиките и целите на ЕС в областта на енергетиката, климата, кръговата икономика и селското стопанство и се насърчават инвестициите в биоикономиката и кръговата икономика, за да се преодолеят трудностите при създаването на вериги за доставки на биомаса чрез, наред с другото, възможните преференциалните тарифи за електроенергия, произведена от твърди и газообразни горива от биомаса от отпадъци, така че технологиите за преобразуване на отпадъци в енергия от биомаса да не се изключват от пазара.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33 a)  Като се има предвид високият потенциал за глобално затопляне и относително краткия живот на метана в атмосферата, Комисията може да разгледа варианти на политиките за справяне с емисиите на метан, с изключение на емисиите на метан от ентерична ферментация, получени по естествен път при отглеждането на преживни животни, и в съответствие с политиката за кръгова икономика и използването на отпадъците.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  С цел да се осигури последователност между националните и съюзните цели и политики и целите на Енергийния съюз, следва да се осигури постоянен диалог между Комисията и държавите членки. По целесъобразност Комисията следва да отправя препоръки към държавите членки, включително по отношение на степента на амбициозност на проектите на националните планове, последващото изпълнение на политиките и мерките в нотифицираните национални планове и други национални политики и мерки от значение за реализирането на Енергийния съюз. Държавите членки следва да се съобразяват във възможно най-голяма степен с тези препоръки и в следващите си доклади за напредъка да обяснят по какъв начин те са били изпълнени.

(34)  С цел да се осигури последователност между националните и съюзните цели и политики и целите на Енергийния съюз, следва да се осигури постоянен диалог между Комисията и държавите членки. Като отчита компетентността на държавите членки в тази област, Комисията може да отправя препоръки към държавите членки, включително по отношение на степента на амбициозност на проектите на националните планове, последващото изпълнение на политиките и мерките в нотифицираните национални планове и други национални политики и мерки от значение за реализирането на Енергийния съюз. Държавите членки следва да се съобразяват във възможно най-голяма степен с тези препоръки и в следващите си доклади за напредъка да обяснят по какъв начин те са били изпълнени.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Държавите членки и Комисията следва да осигурят тясно сътрудничество по всички въпроси, отнасящи се до прилагането на Енергийния съюз и настоящия регламент, с активното участие на Европейския парламент. По целесъобразност Комисията следва да подпомага държавите членки в прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на изготвянето на националните планове и свързаното с това изграждане на капацитет.

(38)  Държавите членки и Комисията следва да осигурят тясно сътрудничество по всички въпроси, отнасящи се до прилагането на Енергийния съюз и настоящия регламент, включително постигането на целите за намаляване на емисиите, с активното участие на Европейския парламент. По целесъобразност Комисията, с подкрепата на Европейския парламент, следва да подпомага държавите членки в прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на изготвянето на националните планове и свързаното с това изграждане на капацитет. Държавите членки следва обаче, в контекста на целите на ЕС, да си запазят правомощието да изготвят национални планове в областта на енергетиката и климата.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Европейската агенция за околната среда следва да съдейства на Комисията, по целесъобразност и в съответствие с годишната си работна програма, в дейностите по оценка, мониторинг и докладване.

(40)  Европейската агенция за околната среда следва да съдейства на Комисията, по целесъобразност и в съответствие с годишната си работна програма, в дейностите по оценка, мониторинг и докладване. Държавите членки следва да вземат предвид препоръките, предоставени от Европейската агенция за околна среда относно екологичното въздействие на производството на биогорива.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  енергийна