Procedure : 2016/0375(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0402/2017

Indgivne tekster :

A8-0402/2017

Forhandlinger :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Afstemninger :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Stemmeforklaringer
PV 13/11/2018 - 4.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

BETÆNKNING     ***I
PDF 1378kWORD 198k
14.12.2017
PE 604.777v02-00 A8-0402/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Michèle Rivasi, Claude Turmes

(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 55)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0759),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, såvel som artikel 192, stk. 1, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0497/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 13. juli 2017(1) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til udtalelse af 26. april 2017(2) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Industri, Forskning og Energi, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0402/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Denne forordning fastlægger det nødvendige lovgivningsmæssige grundlag for en pålidelig og gennemsigtig forvaltning, der sikrer opfyldelsen af målsætningerne og de specifikke mål for energiunionen gennem indbyrdes supplerende, sammenhængende og ambitiøse tiltag fra Unionens og dens medlemsstaters side, samtidig med at Unionens principper om bedre regulering fremmes.

(1)  Denne forordning fastlægger det nødvendige lovgivningsmæssige grundlag for en pålidelig, inklusiv, omkostningseffektiv, gennemsigtig og forudsigelig forvaltning, der sikrer opfyldelsen af målsætningerne for 2030 og de langsigtede målsætninger og specifikke mål for energiunionen i overensstemmelse med Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer efter den 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer ("Parisaftalen") gennem indbyrdes supplerende, sammenhængende og ambitiøse tiltag fra Unionens og dens medlemsstaters side, samtidig med at den administrative kompleksitet begrænses.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Denne forordning tager sigte på at støtte en retfærdig overgang for borgere og regioner, som kan blive negativt påvirket af overgangen til en lavemissionsøkonomi.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Målet for en modstandsdygtig energiunion med en ambitiøs klimapolitik er at give Unionens forbrugere – husholdninger såvel som virksomheder – sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og billig energi, hvilket kræver en grundlæggende omlægning af energisystemet i Europa. Dette mål kan kun nås gennem en koordineret indsats, der kombinerer lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige tiltag på EU-plan og nationalt plan.

(3)  Målet for en modstandsdygtig energiunion med en ambitiøs klimapolitik er at give Unionens forbrugere – husholdninger såvel som virksomheder – sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og billig energi og at fremme forskning og innovation ved at tiltrække investeringer, hvilket kræver en grundlæggende omlægning af energisystemet i Europa. Dette mål kan kun nås gennem en koordineret indsats, der kombinerer lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige tiltag på EU-plan, og på makroregionalt, regionalt, nationalt og lokalt plan.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  En fuldt funktionsdygtig og modstandsdygtig energiunion vil gøre Unionen til en førende region for innovation, investeringer, vækst samt social og økonomisk udvikling og vil dermed være et godt eksempel på, hvordan forfølgelsen af ​​høje ambitioner med hensyn til modvirkning af klimaændringer flettes sammen med foranstaltninger til fremme af innovation, investeringer og vækst.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Kommissionens forslag er udarbejdet sideløbende med og vedtages sammen med en række sektorspecifikke energipolitiske initiativer, navnlig vedrørende vedvarende energi, energieffektivitet og udformning af energimarkedet. Disse initiativer udgør en pakke, hvis overordnede temaer er "energieffektivitet først", "Unionen som global leder inden for vedvarende energi" og "fair betingelser for energiforbrugerne".

(4)  Kommissionens forslag er udarbejdet sideløbende med og vedtages sammen med en række sektorspecifikke energipolitiske initiativer, navnlig vedrørende vedvarende energi, energieffektivitet (herunder bygningers energimæssige ydeevne) og udformning af energimarkedet. Disse initiativer udgør en pakke, hvis overordnede temaer er "energieffektivitet først", "Unionen som global leder inden for vedvarende energi" og "fair betingelser for energiforbrugerne", hvilket også omfatter at gøre noget ved energifattigdom og fremme fair konkurrence på det indre marked.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det Europæiske Råd nåede den 24. oktober 2014 til enighed om 2030-rammen for Unionens klima- og energipolitik, der er baseret på fire centrale mål: en reduktion af drivhusgasemissionerne for hele økonomien på mindst 40 %, en forbedring af energieffektiviteten på mindst 27 %, idet der tilstræbes et niveau på 30 %, en forøgelse af andelen af vedvarende energi, der forbruges i Unionen, til mindst 27 % samt et mål for graden af sammenkobling af elnettet på mindst 15 %. Det Europæiske Råd bestemte, at målet for vedvarende energi er bindende på EU-plan, og at det vil blive opfyldt gennem medlemsstaternes bidrag, der baseres på behovet for i fællesskab at nå EU-målet.

(5)  Det Europæiske Råd foreslog den 24. oktober 2014 en 2030-ramme for Unionens klima- og energipolitik, der er baseret på fire centrale mål: en reduktion af drivhusgasemissionerne for hele økonomien på mindst 40 %, en forbedring af energieffektiviteten på mindst 27 %, idet der tilstræbes et niveau på 30 %, en forøgelse af andelen af vedvarende energi, der forbruges i Unionen, til mindst 27 % samt et mål for graden af sammenkobling af elnettet på mindst 15 %. Det Europæiske Råd bestemte, at målet for vedvarende energi er bindende på EU-plan, og at det vil blive opfyldt gennem medlemsstaternes bidrag, der baseres på behovet for i fællesskab at nå EU-målet. Denne forordning afspejler imidlertid de mål, der er aftalt i sektorlovgivningen.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Det Europæiske Råd nåede den 24. oktober 2014 til enighed om, at Kommissionen, der støttes af medlemsstaterne, vil træffe hasteforanstaltninger med henblik på at sikre opnåelsen af et minimumsmål på 10 % for eksisterende elsammenkoblinger hurtigst muligt og senest i 2020, i det mindste for medlemsstater, der endnu ikke har opnået et minimumsniveau af integration på det indre energimarked.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Med Parisaftalen steg det globale ambitionsniveau betragteligt for afbødning af klimaændringer, hvor underskriverne forpligtede sig til at "holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2°C over det førindustrielle niveau og fortsætte bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau". Unionen er nødt til at forberede sig på langt mere omfattende og hurtigere nedbringelser af emissioner end tidligere planlagt. Samtidig er sådanne reduktioner mulige til en lavere pris end hidtil antaget som følge af den hastige udvikling og udbredelse af teknologier til vedvarende energi.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  I overensstemmelse med Parisaftalens mål om at nå en balance mellem menneskeskabte emissioner fra forskellige kilder og optag af drivhusgasser gennem dræn i anden halvdel af det 21. århundrede bør Unionen sigte mod på et retfærdigt grundlag at opnå CO2-neutralitet på nationalt niveau senest i 2050, efterfulgt af en periode med negative emissioner.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c)  For klimasystemet er det de kumulative samlede menneskeskabte emissioner over tid, som er relevante for den samlede koncentration af drivhusgasser i atmosfæren. For at være i overensstemmelse med forpligtelserne i Parisaftalen er det nødvendigt at analysere, hvilket globalt kulstofbudget er foreneligt med at fortsætte bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau, og fastsætte en rimelig EU-andel af det resterende globale kulstofbudget i Unionen. Langsigtede klima- og energistrategier bør være i overensstemmelse med det kulstofbudget.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 6 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6d)  Unionen og medlemsstaterne bør løbende overvåge klima- og energimålene og om nødvendigt revidere målene i opadgående retning for at afspejle flere på hinanden følgende revisioner, der er udført inden for rammerne af UNFCCC-processen, og for at afspejle den seneste videnskabelige dokumentation om klimaændringernes tempo og indvirkninger.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 6 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6e)  Unionen lovede ganske vist at levere de langt mest ambitiøse nedskæringer i drivhusgasemissioner inden 2030, man den kan ikke bekæmpe truslen fra klimaændringerne alene. Kommissionen og medlemsstaterne bør benytte enhver lejlighed til at overtale især de lande, der drager fordel af international handel med Unionen, til at påtage sig en forholdsmæssig andel af det globale ansvar og hæve deres ambitionsniveau til Unionens niveau.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det Europæiske Råd konkluderede også den 24. oktober 201414, at der bør udvikles et pålideligt og gennemsigtigt forvaltningssystem uden unødige administrative byrder for at bidrage til at sikre, at EU når sine energipolitiske mål, med den nødvendige fleksibilitet for medlemsstaterne og med fuld respekt for deres ret til at fastsætte deres energimiks. Det understregede, at et sådant forvaltningssystem bør udvikles på grundlag af de eksisterende byggesten såsom nationale klimaprogrammer og nationale planer for vedvarende energi og energieffektivitet samt behovet for at strømline og sammenføre separate planlægnings- og rapporteringselementer. Det besluttede også at styrke forbrugernes rolle og rettigheder og gennemsigtigheden og forudsigeligheden for investorer, bl.a. ved systematisk at overvåge nøgleindikatorer for et prismæssigt overkommeligt, sikkert, konkurrencedygtigt, trygt og bæredygtigt energisystem, og at lette koordineringen af de nationale energipolitikker og fremme regionalt samarbejde medlemsstaterne imellem.

(7)  Det Europæiske Råd konkluderede også den 24. oktober 201414, at der bør udvikles et pålideligt og gennemsigtigt forvaltningssystem uden unødige administrative byrder og med tilstrækkelig fleksibilitet for medlemsstaterne for at bidrage til at sikre, at EU når sine energipolitiske mål, med fuld respekt for medlemsstaternes ret til at fastsætte deres energimiks. Det understregede, at et sådant forvaltningssystem bør udvikles på grundlag af de eksisterende byggesten såsom nationale klimaprogrammer og nationale planer for vedvarende energi og energieffektivitet samt behovet for at strømline og sammenføre separate planlægnings- og rapporteringselementer. Det besluttede også at styrke forbrugernes rolle og rettigheder og gennemsigtigheden og forudsigeligheden for investorer, bl.a. ved systematisk at overvåge nøgleindikatorer for et prismæssigt overkommeligt, sikkert, konkurrencedygtigt, trygt og bæredygtigt energisystem, og at lette koordineringen af de nationale klima- og energipolitikker og fremme regionalt samarbejde medlemsstaterne imellem.

__________________

__________________

14 Det Europæiske Råds konklusioner af 23.-24. oktober 2014 (EUCO 169/14).

14 Det Europæiske Råds konklusioner af 23.-24. oktober 2014 (EUCO 169/14).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Rådet anerkendte i sine konklusioner af 26. november 201516, at forvaltningssystemet for energiunionen vil være et væsentligt redskab til en effektiv opbygning af energiunionen og opnåelsen af målene med den. Det understregede, at forvaltningssystemet bør bygge på principperne om integration af strategisk planlægning og rapportering om gennemførelsen af klima- og energipolitikkerne samt koordinering mellem de aktører, der er ansvarlige for klima- og energipolitikken på EU-plan og på regionalt og nationalt plan. Det understregede også, at forvaltningssystemet bør sikre, at de aftalte energi- og klimamål for 2030 nås, og at EU's samlede fremskridt henimod opfyldelsen af de politiske mål inden for de fem dimensioner af energiunionen overvåges.

(10)  Rådet anerkendte i sine konklusioner af 26. november 201516, at forvaltningssystemet for energiunionen vil være et væsentligt redskab til en effektiv opbygning af energiunionen og opnåelsen af målene med den. Det understregede, at forvaltningssystemet bør bygge på principperne om integration af strategisk planlægning og rapportering om gennemførelsen af klima- og energipolitikkerne samt koordinering mellem de aktører, der er ansvarlige for klima- og energipolitikken på EU-plan og på regionalt og nationalt plan. Det understregede også, at forvaltningssystemet bør sikre, at de aftalte energi- og klimamål for 2030 nås, og at forvaltningssystemet vil overvåge hver enkelt medlemsstats og Unionens samlede fremskridt henimod opfyldelsen af specifikke mål og målsætninger inden for de fem dimensioner af energiunionen.

__________________

__________________

16 Rådets konklusioner af 26. november 2015 (14632/15).

16 Rådets konklusioner af 26. november 2015 (14632/15).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Derfor bør det vigtigste mål for forvaltningen af energiunionen være at gøre det muligt at nå målsætningerne for energiunionen og navnlig målene i 2030-rammen for klima- og energipolitikken. Denne forordning er derfor forbundet med sektorspecifik lovgivning til gennemførelse af 2030-målene for energi og klima. Medlemsstaterne har brug for fleksibilitet, så de kan vælge de politikker, der passer bedst til deres nationale energimiks og præferencer, men denne fleksibilitet bør kunne forenes med en yderligere markedsintegration, øget konkurrence, opfyldelse af klima- og energimålene og en gradvis overgang til en lavemissionsøkonomi.

(12)  Derfor bør det vigtigste mål for forvaltningen af energiunionen være at gøre det muligt at nå målsætningerne for energiunionen og navnlig målene i 2030-rammen for klima- og energipolitikken inden for området nedbringelse af drivhusgasemissioner, vedvarende energikilder og energieffektivitet. Denne forordning er derfor forbundet med sektorspecifik lovgivning til gennemførelse af 2030-målene for energi og klima. Medlemsstaterne har brug for fleksibilitet, så de kan vælge de politikker, der passer bedst til deres nationale energimiks og præferencer, men denne fleksibilitet bør kunne forenes med en yderligere markedsintegration, øget konkurrence, opfyldelse af klima- og energimålene og en gradvis overgang til en bæredygtig lavemissionsøkonomi baseret på et energisystem, der er yderst energieffektivt og baseret på vedvarende energi. Der bør indføres en obligatorisk model for langsigtede klima- og energistrategier for at sikre, at de er af høj kvalitet og kan sammenlignes.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Overgangen til en lavemissionsøkonomi kræver en ændret investeringsadfærd og incitamenter over hele det politiske spektrum. Reduktion af drivhusgasemissionerne kræver øget effektivitet og innovation i den europæiske økonomi; en sådan reduktion burde navnlig også føre til en forbedring af luftkvaliteten.

(13)  En socialt acceptabel overgang til en bæredygtig lavemissionsøkonomi kræver en væsentligt ændret investeringsadfærd, navnlig for så vidt angår offentlige og private investeringer, og incitamenter over hele det politiske spektrum, samt regionale markedsreformer. Reduktion af drivhusgasemissionerne kræver øget effektivitet og innovation i den europæiske økonomi; en sådan reduktion burde navnlig også skabe bæredygtige job og føre til en forbedring af luftkvaliteten.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Unionen og medlemsstaterne bør træffe konkrete foranstaltninger, hvorved subsidier til energi forbydes, i det mindste til fossile brændstoffer, for at leve op til de internationale forpligtelser inden for rammerne af G7 og G20 og i Parisaftalen.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Da drivhusgasser og luftforurenende stoffer i vid udstrækning stammer fra de samme kilder, kan en politik, der har til formål at nedbringe drivhusgasser, samtidig have fordele for luftkvaliteten, som vil kunne opveje alle eller nogle af de umiddelbare omkostninger ved modvirkning af drivhusgasemissioner. Eftersom data, der indberettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF18, er vigtige for udarbejdelsen af opgørelsen over drivhusgasser og de nationale planer, bør det anerkendes, at der skal være sammenhæng mellem data, der indsamles og indberettes i forbindelse med henholdsvis det nævnte direktiv og opgørelsen over drivhusgasser.

(14)  Da drivhusgasser og luftforurenende stoffer i vid udstrækning stammer fra de samme kilder, kan en politik, der har til formål at nedbringe drivhusgasser, samtidig have fordele for den offentlig sundhed og luftkvaliteten, især i byområder, som vil kunne opveje alle de umiddelbare omkostninger ved modvirkning af drivhusgasemissioner. Eftersom data, der indberettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF18, er vigtige for udarbejdelsen af opgørelsen over drivhusgasser og de nationale planer, bør det anerkendes, at der skal være sammenhæng mellem data, der indsamles og indberettes i forbindelse med henholdsvis det nævnte direktiv og opgørelsen over drivhusgasser.

__________________

__________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22).

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  I overensstemmelse med Kommissionens stærke engagement i bedre regulering bør forvaltningen af energiunionen medføre, at den administrative byrde for medlemsstaterne, Kommissionen og Unionens andre institutioner nedbringes betydeligt, og den bør medvirke til at sikre, at politikkerne og foranstaltningerne på EU-plan og nationalt plan er sammenhængende og tilstrækkelige til at opfylde målet om omstilling af energisystemet til en lavemissionsøkonomi.

(16)  I overensstemmelse med Kommissionens stærke engagement i bedre regulering og i overensstemmelse med en politik for forskning, innovation og investeringer bør forvaltningen af energiunionen medføre, at den administrative kompleksitet for medlemsstaterne og relevante aktører, Kommissionen og Unionens andre institutioner nedbringes betydeligt, og den bør medvirke til at sikre, at politikkerne og foranstaltningerne på EU-plan og makroregionalt, regionalt, nationalt og lokalt plan er sammenhængende og tilstrækkelige til at opfylde målet om omstilling af energisystemet til en bæredygtig lavemissionsøkonomi.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Energiunionens målsætninger bør opfyldes ved hjælp af en kombination af EU-initiativer og sammenhængende nationale politikker, der fastlægges i integrerede nationale energi- og klimaplaner. Den sektorspecifikke EU-lovgivning på energi- og klimaområdet indeholder krav om planlægning, der har været nyttige redskaber til at skabe forandring på nationalt plan. Disse krav er imidlertid indført på forskellige tidspunkter, hvilket har ført til overlapning og til, at der ikke er gjort nok for at skabe synergi og samspil mellem forskellige politikområder. Den nuværende særskilte planlægning, rapportering og overvågning på klima- og energiområdet bør derfor så vidt muligt strømlines og integreres.

(17)  Energiunionens mål og målsætninger bør opfyldes ved hjælp af en kombination af EU-initiativer og sammenhængende nationale politikker, der fastlægges i integrerede nationale energi- og klimaplaner. Den sektorspecifikke EU-lovgivning på energi- og klimaområdet indeholder krav om planlægning, der har været nyttige redskaber til at skabe forandring på nationalt plan. Disse krav er imidlertid indført på forskellige tidspunkter, hvilket har ført til overlapning og til, at der ikke er gjort nok for at skabe synergi og samspil mellem forskellige politikområder, hvilket er til skade for omkostningseffektiviteten. Den nuværende særskilte planlægning, rapportering og overvågning på klima- og energiområdet bør, hvor det er relevant, strømlines og integreres.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Det er nødvendigt med en vurdering af samspillet mellem eksisterende og planlagte politikker og foranstaltninger med det formål at opnå dekarbonisering, og medlemsstaterne bør udarbejde en kvantitativ og kvalitativ evaluering.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  Medlemsstaterne bør sikre politisk sammenhæng mellem deres nationale energi- og klimaplaner og deres langsigtede lavemissionsstrategier med FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  De integrerede nationale energi- og klimaplaner bør dække tiårige perioder og give et overblik over det aktuelle energisystem og den politiske situation. De bør fastsætte nationale mål for hver af de fem nøgledimensioner af energiunionen samt tilsvarende politikker og foranstaltninger for at opfylde disse mål, og de bør være baseret på et analytisk grundlag. De nationale planer for den første periode fra 2021 til 2030 bør navnlig lægge vægt på 2030-målene for reduktion af drivhusgasemissionerne, vedvarende energi, energieffektivitet og sammenkobling af elnettet. Medlemsstaterne bør tilstræbe at sikre, at de nationale planer er i overensstemmelse med og bidrager til at nå målene for bæredygtig udvikling.

(18)  De integrerede nationale energi- og klimaplaner bør dække tiårige perioder og give et overblik over det aktuelle energisystem og den politiske situation. De bør fastsætte nationale mål eller målsætninger for hver af de fem nøgledimensioner af energiunionen samt tilsvarende politikker og foranstaltninger for at opfylde disse mål, og de bør være baseret på et analytisk grundlag. De nationale planer for den første periode fra 2021 til 2030 bør navnlig lægge vægt på 2030-målene for reduktion af drivhusgasemissionerne, vedvarende energi, energieffektivitet og sammenkobling af elnettet. Medlemsstaterne bør tilstræbe at sikre, at de nationale planer er i overensstemmelse med og bidrager til at nå målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Ved udarbejdelsen af deres integrerede nationale energi- og klimaplan bør medlemsstaterne vurdere, hvor mange husstande der lider under energifattigdom, og derved tage de nødvendige nationale energitjenester i betragtning, som er påkrævede for at sikre en basal levestandard i den relevante nationale kontekst, og som disse husstande måske ikke har råd til som følge af en kombination af lav indkomst, høje energiudgifter og ringe energieffektivitet i deres hjem. Medlemsstaterne bør beskrive eksisterende og planlagte politikker og foranstaltninger rettet mod energifattigdom og, hvor det er nødvendigt, opstille et nationalt mål for reduktion af antallet af husstande, der befinder sig i energifattigdom. Kommissionen bør vedtage en fælles metode, ved hjælp af hvilken medlemsstaterne skal definere energifattigdom, og hver medlemsstat bør definere husstande, der lider under energifattigdom, i overensstemmelse med deres specifikke nationale forhold.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b)  Medlemsstaterne bør sikre, at EU-midler fra den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 indgår i deres integrerede nationale energi- og klimaplaner. De nationale tildelinger fra den flerårige finansielle ramme efter 2020 bør bidrage aktivt til opfyldelsen af energiunionens mål og målsætninger, navnlig i sektorer med nedbringelse af drivhusgasemissionerne, herunder optag gennem dræn, vedvarende energi og energieffektivitet. Med det for øje bør programmeringsprocessen på nationalt og lokalt plan for den flerårige finansielle ramme efter 2020 finde sted sammen med en vurdering i Kommissionens regi af integrerede nationale energi- og klimaplaner med henblik på at afspejle et højt ambitionsniveau, navnlig i lyset af de langsigtede mål i Parisaftalen om klimaændringer og målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Medlemsstaterne bør oprette en permanent platform for energidialog på flere niveauer, der samler lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet, investorer og alle andre relevante aktører for at drøfte de forskellige muligheder for energi- og klimapolitikker. Integrerede nationale energi- og klimaplaner såvel som langsigtede klima- og energistrategier bør drøftes inden for rammerne af denne platform.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Gennemførelsen af politikker og foranstaltninger på energi- og klimaområdet indvirker på miljøet. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at offentligheden i en tidlig fase får reel mulighed for at deltage i og blive hørt om udarbejdelsen af de integrerede nationale energi- og klimaplaner i overensstemmelse, hvor det er relevant, med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF24 og UNECE-konventionen (De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa) om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet af 25. juni 1998 ("Århuskonventionen"). Medlemsstaterne bør også sikre, at arbejdsmarkedets parter inddrages i udarbejdelsen af de integrerede nationale energi- og klimaplaner.

(20)  Gennemførelsen af politikker og foranstaltninger på energi- og klimaområdet indvirker på miljøet. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at offentligheden i en tidlig fase får reel mulighed for at deltage aktivt i og blive hørt om udarbejdelsen af de integrerede nationale energi- og klimaplaner og de langsigtede klima- og energistrategier i overensstemmelse, hvor det er relevant, med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF24 og UNECE-konventionen (De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa) om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet af 25. juni 1998 ("Århuskonventionen"). Medlemsstaterne bør også sikre, at arbejdsmarkedets parter, lokale myndigheder og alle relevante aktører inddrages fra de tidlige faser af planlægnings- og rapporteringsprocesserne og i udarbejdelsen af de integrerede nationale energi- og klimaplaner og de langsigtede strategier.

__________________

__________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Regionalt samarbejde er nøglen til at sikre, at målene for energiunionen nås i praksis. Medlemsstaterne bør have mulighed for at udtale sig om andre medlemsstaters planer, før de færdiggøres, så uoverensstemmelser og potentielle negative virkninger for andre medlemsstater undgås, og det sikres, at de fælles mål opfyldes i fællesskab. Det er afgørende, at der samarbejdes på regionalt plan om udarbejdelsen og færdiggørelsen af nationale planer og om den efterfølgende gennemførelse af planerne for at øge foranstaltningernes virkning og effektivitet og fremme markedsintegration og energisikkerhed.

(21)  Makroregionalt og regionalt samarbejde er nødvendigt for, at medlemsstaterne i fællesskab kan gennemføre visse politikker og foranstaltninger, der bidrager til at nå fælles mål og målsætninger på en omkostningseffektiv måde. Kommissionen bør lette et sådant samarbejde mellem medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at udtale sig om andre medlemsstaters planer, før de færdiggøres, så uoverensstemmelser og potentielle negative virkninger for andre medlemsstater undgås, og det sikres, at de fælles mål opfyldes i fællesskab. Det er afgørende, at der samarbejdes på makroregionalt og regionalt plan om udarbejdelsen og færdiggørelsen af nationale planer og om den efterfølgende gennemførelse af planerne for at øge foranstaltningernes virkning og effektivitet og fremme markedsintegration og energisikkerhed.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør udpege projekter om vedvarende energi af interesse for energiunionen, som er grænseoverskridende og bidrager til opnåelse af 2030-målet for vedvarende energi. Projekter om vedvarende energi af interesse for energiunionen bør have let adgang til godkendelsesprocedurer og adgang til EU-finansiering samt national og lokal finansiering.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  De nationale planer bør være stabile og sikre gennemsigtighed og forudsigelighed i de nationale politikker og foranstaltninger, så der skabes sikkerhed for investorerne. Planerne bør dog kunne ajourføres én gang i løbet af den tiårige periode, de dækker, så medlemsstaterne har mulighed for at tilpasse dem til væsentlige ændrede omstændigheder. De planer, der dækker perioden fra 2021 til 2030, bør medlemsstaterne have mulighed for at ajourføre senest den 1. januar 2024. Målsætninger, specifikke mål og bidrag bør kun ændres for at afspejle et øget generelt ambitionsniveau, navnlig hvad angår 2030-målene for energi og klima. Som led i ajourføringen bør medlemsstaterne bestræbe sig på at modvirke de negative miljøvirkninger, der afdækkes i forbindelse med den integrerede rapportering.

(22)  De nationale planer bør være stabile og sikre gennemsigtighed og forudsigelighed i de nationale politikker og foranstaltninger, så der skabes sikkerhed for investeringer. Regelmæssig indsendelse af de nationale planer over rullende perioder på ti år gør, at medlemsstaterne har mulighed for at tilpasse dem til væsentlige ændrede omstændigheder. Målsætninger og specifikke mål bør kun ændres for at afspejle et øget generelt ambitionsniveau, navnlig hvad angår målene for energi og klima. Som led i disse planer bør medlemsstaterne bestræbe sig på at modvirke de negative miljøvirkninger, der afdækkes i forbindelse med den integrerede rapportering.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Stabile langsigtede lavemissionsstrategier er afgørende for at bidrage til økonomisk omstilling, beskæftigelse og vækst samt opfyldelsen af mere overordnede mål om bæredygtig udvikling såvel som for at nå Parisaftalens langsigtede mål på en retfærdig og omkostningseffektiv måde. Desuden opfordres parterne i Parisaftalen til inden 2020 at fremlægge deres langsigtede lavemissionsudviklingsstrategier for perioden frem til midten af dette århundrede.

(23)  Stabile langsigtede klima- og energistrategier er afgørende for at bidrage til økonomisk omstilling, beskæftigelse og vækst samt opfyldelsen af mere overordnede mål om bæredygtig udvikling såvel som for at nå Parisaftalens langsigtede mål på en retfærdig og omkostningseffektiv måde. Desuden opfordres parterne i Parisaftalen til inden 2020 at fremlægge deres langsigtede lavemissionsudviklingsstrategier for perioden frem til midten af dette århundrede.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Medlemsstaterne bør udvikle langsigtede klima- og energistrategier for 2050 og derefter, hvor de udpeger de nødvendige forandringer i forskellige sektorer, som er nødvendige for omstillingen til vedvarende energisystemer og opnåelsen af de mål, der er fastsat i Parisaftalen. Strategierne bør være i overensstemmelse med Unionens rimelige andel af det resterende globale kulstofbudget, og de bør udarbejdes på en åben og gennemsigtig måde og med fuld inddragelse af relevante aktører. De integrerede nationale energi- og klimaplaner bør baseres på de langsigtede klima- og energistrategier og være i overensstemmelse med dem.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b)  Sektoren med arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF-sektoren) er meget udsat og meget sårbar over for klimaændringer. Samtidig har sektoren et enormt potentiale til at tilvejebringe langsigtede klimafordele og bidrage væsentligt til opfyldelsen af Unionens og de internationale langsigtede klimamål. Den kan bidrage til afbødning af klimaændringerne på flere forskellige måder, navnlig ved at reducere emissioner, bevare og forbedre dræn og kulstoflagre og levere biomaterialer, der kan erstatte fossile eller kulstofintensive materialer. For at foranstaltninger, der navnlig sigter mod at øge kulstofbindingen, kan være effektive, er den bæredygtige ressourceforvaltning af kulstofpuljer og deres langsigtede stabilitet og tilpasningsevne af afgørende betydning. Langsigtede strategier er væsentlige for at muliggøre bæredygtige investeringer på lang sigt.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 23 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23c)  I forbindelse med udviklingen af yderligere sammenkoblinger er det vigtigt at foretage en fuldstændig vurdering af omkostningerne og fordelene derved, herunder af samtlige tekniske, socioøkonomiske og miljømæssige virkninger, som krævet i TEN-E-forordningen, og at tage hensyn til de positive eksterne virkninger af sammenkoblinger såsom integration af vedvarende energi, forsyningssikkerhed og den øgede konkurrence på det indre marked.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Ligesom det er tilfældet i forbindelse med planlægning, fastsætter den sektorspecifikke EU-lovgivning på energi- og klimaområdet krav om rapportering, hvoraf mange har været nyttige redskaber til at skabe forandring på nationalt niveau; disse krav er imidlertid blevet indført på forskellige tidspunkter, hvilket har ført til overlapning og til, at der ikke er gjort nok for at skabe synergi og samspil mellem forskellige politikområder som f.eks. modvirkning af drivhusgasemissioner, vedvarende energi, energieffektivitet og markedsintegration. For at skabe den rette balance mellem behovet for at sikre en passende opfølgning af gennemførelsen af de nationale planer og behovet for at nedbringe den administrative byrde bør medlemsstaterne hvert andet år udarbejde statusrapporter om gennemførelsen af planerne og andre fremskridt i energisystemet. I nogle tilfælde, især i forbindelse med de rapporteringskrav på klimaområdet, der følger af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer ("klimakonventionen") og Unionens forskrifter, vil det dog stadig være nødvendigt at aflægge rapport på årsbasis.

(24)  Ligesom det er tilfældet i forbindelse med planlægning, fastsætter den sektorspecifikke EU-lovgivning på energi- og klimaområdet krav om rapportering, hvoraf mange har været nyttige redskaber til at skabe forandring på nationalt niveau som supplement til markedsreformer; disse krav er imidlertid blevet indført på forskellige tidspunkter, hvilket har ført til overlapning og omkostningsineffektivitet samt til, at der ikke er gjort nok for at skabe synergi og samspil mellem forskellige politikområder som f.eks. modvirkning af drivhusgasemissioner, vedvarende energi, energieffektivitet og markedsintegration. For at skabe den rette balance mellem behovet for at sikre en passende opfølgning af gennemførelsen af de nationale planer og behovet for at nedbringe den administrative kompleksitet bør medlemsstaterne hvert andet år udarbejde statusrapporter om gennemførelsen af planerne og andre fremskridt i energisystemet. I nogle tilfælde, især i forbindelse med de rapporteringskrav på klimaområdet, der følger af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer ("klimakonventionen") og Unionens forskrifter, vil det dog stadig være nødvendigt at aflægge rapport på årsbasis.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Medlemsstaternes integrerede statusrapporter bør afspejle de elementer, der er anført i modellen for de nationale planer. I betragtning af de integrerede statusrapporters tekniske karakter og den omstændighed, at de første rapporter skal foreligge i 2021, bør der fastlægges en model for disse rapporter i en eller flere senere gennemførelsesretsakter. Statusrapporterne bør udarbejdes for at sikre åbenhed over for Unionen, de øvrige medlemsstater og markedsaktørerne, herunder forbrugerne. De bør dække de fem dimensioner af energiunionen og for den første periode samtidig lægge vægt på områder, der er omfattet af målene i klima- og energirammen for 2030.

(25)  Medlemsstaternes integrerede statusrapporter bør afspejle de elementer, der er anført i modellen for de nationale planer. I betragtning af de integrerede statusrapporters tekniske karakter og den omstændighed, at de første rapporter skal foreligge i 2021, bør der fastlægges en model for disse rapporter i en eller flere senere gennemførelsesretsakter. Statusrapporterne bør udarbejdes for at sikre åbenhed over for Unionen, de øvrige medlemsstater, regionale og lokale myndigheder, markedsaktørerne, herunder forbrugerne, og alle andre relevante aktører og den brede offentlighed. De bør dække de fem dimensioner af energiunionen og for den første periode samtidig lægge vægt på områder, der er omfattet af målene i klima- og energirammen for 2030.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Erfaringerne fra gennemførelsen af forordning (EU) nr. 525/2013 har vist, hvor vigtigt det er at råde over gennemsigtige, nøjagtige, sammenhængende, fuldstændige og sammenligne oplysninger. På grundlag af denne erfaring bør forordningen sikre, at medlemsstaterne aflægger rapport om deres politikker, foranstaltninger og fremskrivninger som et centralt element i statusrapporterne. Oplysningerne i disse rapporter bør være afgørende for at påvise en rettidig gennemførelse af forpligtelserne i medfør af forordning [ ] [ESR]. Brug og løbende forbedring af systemerne på EU- og medlemsstatsniveau kombineret med bedre vejledning om rapporteringen burde bidrage væsentligt til en vedvarende forbedring af de oplysninger, der er nødvendige for at overvåge fremskridtene inden for dekarbonisering.

(28)  Erfaringerne fra gennemførelsen af forordning (EU) nr. 525/2013 har vist, hvor vigtigt det er at råde over gennemsigtige, nøjagtige, sammenhængende, fuldstændige og sammenligne oplysninger. På grundlag af denne erfaring bør forordningen sikre, at medlemsstaterne anvender troværdige og konsekvente data og antagelser for de fem dimensioner og offentliggør data, der anvendes ved fremstillingen af scenarier og modellering, og at de aflægger rapport om deres politikker, foranstaltninger og fremskrivninger som et centralt element i statusrapporterne. Oplysningerne i disse rapporter bør være afgørende for at påvise en rettidig gennemførelse af forpligtelserne i medfør af forordning [ ] [ESR]. Brug og løbende forbedring af systemerne på EU- og medlemsstatsniveau kombineret med bedre vejledning om rapporteringen burde bidrage væsentligt til en vedvarende forbedring af de oplysninger, der er nødvendige for at overvåge fremskridtene inden for dekarbonisering.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Med henblik på at begrænse den administrative byrde for medlemsstaterne og Kommissionen bør sidstnævnte oprette en onlineplatform til rapportering for at lette kommunikationen og fremme samarbejdet. Dette bør sikre en rettidig indsendelse af rapporter og forbedre gennemsigtigheden i den nationale rapportering. E-rapporteringsplatformen bør supplere, bygge videre på og drage nytte af de eksisterende rapporteringsprocesser, databaser og elektroniske værktøjer, herunder dem, der forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur, Eurostat og Det Fælles Forskningscenter, samt erfaringerne fra Unionens ordning for miljøledelse og miljørevision.

(30)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden i udformningen af energi- og klimapolitikker og for at begrænse den administrative kompleksitet for medlemsstaterne og Kommissionen bør sidstnævnte oprette en offentlig onlineplatform for at lette offentlighedens adgang til information, kommunikationen mellem Kommissionen og medlemsstaterne såvel som samarbejdet mellem medlemsstaterne. Dette bør sikre en rettidig indsendelse af rapporter og forbedre gennemsigtigheden i den nationale rapportering. E-platformen bør supplere, bygge videre på og drage nytte af de eksisterende rapporteringsprocesser, databaser og elektroniske værktøjer, herunder dem, der forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur, Eurostat og Det Fælles Forskningscenter, samt erfaringerne fra Unionens ordning for miljøledelse og miljørevision.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Data, som medlemsstaterne skal indberette til Kommissionen som led i den nationale planlægning og rapportering, bør ikke overlappe data og statistikker, der allerede er stillet til rådighed via Eurostat i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/200927 i samme form som den, der kræves i henhold til planlægnings- og rapporteringsforpligtelserne i nærværende forordning, og stadig er til rådighed hos Eurostat med samme værdier. Hvor sådanne data foreligger og er tidsmæssigt relevante, bør de indberettede data og fremskrivninger i de nationale energi- og klimaplaner bygge på og være sammenhængende med Eurostats data og den anvendte metode til rapportering af europæiske statistikker i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009.

(31)  For at undgå forsinket handling på EU-plan bør Kommissionen anvende skøn over årlige drivhusgasemissioner, vedvarende energi og energieffektivitet fra Det Europæiske Miljøagentur til at vurdere fremskridt hen imod 2030-målene. Data, som medlemsstaterne skal indberette til Kommissionen som led i den nationale planlægning og rapportering, bør ikke overlappe data og statistikker, der allerede er stillet til rådighed via Eurostat i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/200927 i samme form som den, der kræves i henhold til planlægnings- og rapporteringsforpligtelserne i nærværende forordning, og stadig er til rådighed hos Eurostat med samme værdier. Hvor sådanne data foreligger og er tidsmæssigt relevante, bør de indberettede data og fremskrivninger i de nationale energi- og klimaplaner bygge på og være sammenhængende med Eurostats data og den anvendte metode til rapportering af europæiske statistikker i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 223/2009.

__________________

__________________

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Med den fælles opfyldelse af målene i strategien for energiunionen for øje vil det være afgørende for Kommissionen at vurdere de nationale planer og disses gennemførelse på grundlag af statusrapporter. For den første tiårige periode vedrører dette navnlig opfyldelsen af Unionens 2030-mål for energi og klima og de nationale bidrag til disse mål. Denne vurdering bør foretages hvert andet år, og kun om nødvendigt hvert år, og bør konsolideres i Kommissionens rapporter om status over energiunionen.

(32)  Med den fælles opfyldelse af målene for de fem dimensioner i strategien for energiunionen for øje, især skabelsen af en fuldt funktionel og robust energiunion, vil det være afgørende for Kommissionen at vurdere udkast til de nationale planer såvel som gennemførelse af de indberettede nationale planer ved hjælp af statusrapporter. Dette gælder navnlig for så vidt angår Unionens 2030-mål for energi og klima i den første tiårsperiode. Denne vurdering bør foretages hvert andet år, og om nødvendigt hvert år, og bør konsolideres i Kommissionens rapporter om status over energiunionen.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Luftfarten påvirker det globale klima som følge af udledninger af CO2 samt gennem andre emissioner og mekanismer, herunder emissioner af kvælstofoxider og mekanismer såsom forstærkninger af cirrusskyer. I lyset af den hastige udvikling i den videnskabelige forståelse af disse virkninger blev det allerede fastsat i forordning (EU) nr. 525/2013, at der regelmæssigt skal foretages ajourførte vurderinger af luftfartens ikke-CO2-relaterede virkninger for det globale klima. Den modellering, der anvendes i denne forbindelse, bør tilpasses den videnskabelige udvikling. Kommissionen kan på grundlag af sine vurderinger af disse virkninger overveje relevante politiske løsningsmodeller.

(33)  Luftfarten påvirker det globale klima som følge af udledninger af CO2 samt gennem andre emissioner og mekanismer, herunder emissioner af kvælstofoxider og mekanismer såsom forstærkninger af cirrusskyer. I lyset af den hastige udvikling i den videnskabelige forståelse af disse virkninger blev det allerede fastsat i forordning (EU) nr. 525/2013, at der regelmæssigt skal foretages ajourførte vurderinger af luftfartens ikke-CO2-relaterede virkninger for det globale klima. Den modellering, der anvendes i denne forbindelse, bør tilpasses den videnskabelige udvikling. Kommissionen bør inden den 1. marts 2020 på grundlag af sine vurderinger af disse virkninger overveje relevante politiske løsningsmodeller til håndtering heraf og om nødvendigt fremsætte et lovforslag.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  I overensstemmelse med UNFCCC's nuværende retningslinjer for rapportering af drivhusgasser baseres beregning og rapportering af metanemissioner på globale opvarmningspotentialer med en tidshorisont på 100 år. I betragtning af metans høje globale opvarmningspotentiale og relativt korte levetid i atmosfæren, der medfører en betragtelig indvirkning på klimaet på kort og mellemlang sigt, bør Kommissionen undersøge, hvilke konsekvenser det vil have for politikker og foranstaltninger, at der vedtages en tidshorisont på 20 år for metan. Kommissionen bør på basis af sin analyse overveje relevante politiske løsningsmuligheder for hurtigt at håndtere metanemissionerne ved hjælp af en strategi for metan i Unionen, hvor energi og affaldsrelaterede metanemissioner prioriteres.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  For at bidrage til at sikre sammenhæng mellem de nationale politikker, Unionens politikker og målsætningerne for energiunionen bør der være en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Hvor det er hensigtsmæssigt, bør Kommissionen rette henstillinger til medlemsstaterne, herunder om ambitionsniveauet i udkastene til nationale planer, om den efterfølgende gennemførelse af politikkerne og foranstaltningerne i de nationale planer og om andre nationale politikker og foranstaltninger af betydning for gennemførelsen af energiunionen. Medlemsstaterne bør tage størst muligt hensyn til sådanne henstillinger og i efterfølgende statusrapporter gøre rede for, hvordan de er blevet fulgt.

(34)  For at bidrage til at sikre sammenhæng mellem de nationale politikker, Unionens politikker og målsætningerne for energiunionen bør der være en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaterne og, når det er hensigtsmæssigt, mellem medlemsstaterne. Kommissionen bør rette henstillinger til medlemsstaterne, herunder om ambitionsniveauet i udkastene til nationale planer, om den efterfølgende gennemførelse af politikkerne og foranstaltningerne i de nationale planer og om andre nationale politikker og foranstaltninger af betydning for gennemførelsen af energiunionen. Medlemsstaterne bør tage hensyn til sådanne henstillinger og i efterfølgende statusrapporter gøre rede for, hvordan de er blevet fulgt.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Hvis ambitionsniveauet i de integrerede nationale energi- og klimaplaner eller ajourførte udgaver heraf er utilstrækkeligt til at sikre en fælles opfyldelse af energiunionens målsætninger og, for den første periode, navnlig 2030-målene for vedvarende energi og energieffektivitet, bør Kommissionen træffe foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at disse målsætninger og specifikke mål nås i fællesskab (og dermed indhente et eventuelt efterslæb i forhold til ambitionerne). Hvis Unionens fremskridt i retning af disse målsætninger og specifikke mål er utilstrækkelige til, at de ønskede resultater nås, bør Kommissionen ud over at fremsætte henstillinger træffe foranstaltninger på EU-plan, eller også bør medlemsstaterne træffe yderligere foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af disse målsætninger og de specifikke mål (og dermed indhente et eventuelt efterslæb i forhold til målopfyldelsen). Når indsatsen med henblik på en fælles opfyldelse af målene fordeles som led i de nævnte foranstaltninger, bør ambitiøse bidrag, som medlemsstaterne i forvejen måtte have ydet til 2030-målene for vedvarende energi og energieffektivitet, tages med i betragtning. Hvad angår vedvarende energi, kan sådanne foranstaltninger også omfatte finansielle bidrag fra medlemsstaterne til en finansieringsplatform, der forvaltes af Kommissionen, og hvorfra der ydes bidrag til projekter for vedvarende energi i hele Unionen. Medlemsstaternes nationale mål for vedvarende energi for 2020 bør tjene som referenceværdi for andelen af vedvarende energi fra 2021 og fremefter. Med hensyn til energieffektivitet kan supplerende foranstaltninger navnlig tage sigte på at forbedre energieffektiviteten for produkter, bygninger og transport.

(35)  Hvis ambitionsniveauet og de specifikke mål, politikkerne og foranstaltningerne i de integrerede nationale energi- og klimaplaner eller ajourførte udgaver heraf er utilstrækkelige til at sikre en fælles opfyldelse af energiunionens målsætninger og, for den første periode, navnlig 2030-målene for vedvarende energi og energieffektivitet, bør Kommissionen træffe foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at disse målsætninger og specifikke mål nås i fællesskab, og bør medlemsstaterne revidere deres nationale mål på området vedvarende energikilder opad inden den 31. december 2020 (og dermed indhente et eventuelt efterslæb i forhold til ambitionerne). Hvis Unionens fremskridt i retning af disse målsætninger og specifikke mål er utilstrækkelige til, at de ønskede resultater nås, bør Kommissionen ud over at fremsætte henstillinger træffe foranstaltninger på EU-plan, eller også bør medlemsstaterne træffe yderligere foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af disse målsætninger og de specifikke mål (og dermed indhente et eventuelt efterslæb i forhold til målopfyldelsen). Når indsatsen med henblik på en fælles opfyldelse af målene fordeles som led i de nævnte foranstaltninger, bør ambitiøse tiltag, som medlemsstaterne i forvejen måtte have bidraget med til 2030-målene for vedvarende energi og energieffektivitet, tages med i betragtning. Hvad angår vedvarende energi, kan sådanne foranstaltninger også omfatte frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne til en finansieringsplatform, der forvaltes af Kommissionen, og hvorfra der ydes bidrag til projekter for vedvarende energi i hele Unionen, herunder projekter af interesse for energiunionen. Medlemsstaternes nationale mål for vedvarende energi for 2020 bør tjene som referenceværdi for andelen af vedvarende energi fra 2021 og fremefter og bør opretholdes i hele perioden. Med hensyn til energieffektivitet kan supplerende foranstaltninger navnlig tage sigte på at forbedre energieffektiviteten for produkter, bygninger og transport.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør sikre et tæt samarbejde om alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af energiunionen og denne forordning, med tæt inddragelse af Europa-Parlamentet. Kommissionen bør, hvor det er hensigtsmæssigt, bistå medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning, især med udarbejdelsen af de nationale planer og den tilhørende kapacitetsopbygning.

(38)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør sikre et tæt samarbejde om alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af energiunionen og denne forordning, med tæt inddragelse af Europa-Parlamentet. Kommissionen bør bistå medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning, især med hensyn til udarbejdelsen, gennemførelsen og overvågningen af de integrerede nationale energi- og klimaplaner og den langsigtede klima- og energistrategi og tilhørende kapacitetsopbygning, ved at mobilisere interne ressourcer fra Det Europæiske Miljøagentur, Det Fælles Forskningscenter, den interne modelleringskapacitet og, hvor det er relevant, ekstern ekspertise.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(41a)  Denne forordning indeholder bestemmelser, der vedrører behandling af energieffektivitet som en infrastrukturmæssig prioritering i anerkendelse af, at energieffektivitet opfylder den definition på infrastruktur, som anvendes af IMF og andre økonomiske institutioner, og gør den til et afgørende element og en prioriteret overvejelse i fremtidige investeringsbeslutninger vedrørende Europas energiinfrastruktur1a.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets rapport af 2. juni 2016 om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU)-(2015/2232(INI))

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Kommissionen bør under udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, herunder udarbejdelsen af gennemførelsesretsakter, bistås af et udvalg vedrørende energiunionen. Dette udvalg bør erstatte og overtage opgaverne fra Udvalget for Klimaændringer og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre udvalg.

(43)  Kommissionen bør under udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning, herunder udarbejdelsen af gennemførelsesretsakter, bistås af et energi- og klimaudvalg. For så vidt angår spørgsmål vedrørende gennemførelsen af bestemmelser, der specifikt vedrører klimaet, bør Kommissionen bistås af det udvalg for klimaændringer, der er nedsat ved forordning (EU) nr. 525/2013.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a)  Som forberedelse til en fremtidig revision af denne forordning og inden for rammerne af Unionens strategi for cybersikkerhed bør Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne vurdere, om det måske vil blive nødvendigt at tilføje yderligere ensartede planlægnings- og rapporteringskrav til medlemsstaternes bestræbelser på at forbedre beskyttelsen af ​​kritisk infrastruktur i Unionens energisystem mod enhver form for cybertrusler, især i betragtning af det stigende antal potentielt kritiske cyberangreb i løbet af det sidste årti, for at sikre energisikkerhed under alle omstændigheder. En sådan forbedret koordinering inden for Unionen bør dog ikke påvirke medlemsstaternes nationale sikkerhedsinteresser ved at afsløre følsomme oplysninger.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 1

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Genstand og anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning fastlægges et forvaltningssystem til:

1.  Ved denne forordning fastlægges et forvaltningssystem til:

 

(-a)  gennemførelse af langsigtede klima- og energistrategier og foranstaltninger, der har til formål at opfylde Unionens forpligtelser for drivhusgasemissioner i overensstemmelse med Parisaftalen

(a)  gennemførelse af strategier og foranstaltninger med det formål at nå målsætningerne og de specifikke mål for energiunionen samt, for den første tiårige periode fra 2021 til 2030, særlig Unionens 2030-mål for energi og klima

(a)  gennemførelse af strategier og foranstaltninger med det formål at nå målsætningerne og de specifikke mål for energiunionen samt, for den første tiårige periode fra 2021 til 2030, særlig Unionens 2030-mål for energi og klima

 

(aa)  strukturering af partnerskaber og samarbejde mellem medlemsstaterne på makroregionalt og regionalt plan, der har til formål at nå energiunionens mål, målsætninger og forpligtelser

(b)  sikring af, at Unionens og medlemsstaternes rapportering til sekretariatet for klimakonventionen og Parisaftalen sker rettidigt fog er gennemsigtig, nøjagtig, sammenhængende, sammenlignelig og fuldstændig.

(b)  sikring af, at Unionens og medlemsstaternes rapportering til sekretariatet for klimakonventionen og Parisaftalen sker rettidigt og er gennemsigtig, nøjagtig, sammenhængende, sammenlignelig og fuldstændig

 

(ba)  medvirken til større reguleringsmæssig sikkerhed såvel som til større sikkerhed for investorer og ydelse af hjælp til at udnytte nye muligheder for økonomisk udvikling, stimulering af investeringer, jobskabelse og social samhørighed til fulde

 

(bc)  understøttelse af en retfærdig overgang for borgere og regioner, som kan blive negativt påvirket af overgangen til en kulstoffattig økonomi.

Forvaltningssystemet bygger på integrerede nationale energi- og klimaplaner for tiårige perioder, hvoraf den første løber fra 2021-2030, tilsvarende integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter fra medlemsstaterne og integrerede overvågningsordninger iværksat af Europa-Kommissionen. Det fastlægger en struktureret, iterativ proces mellem Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på færdiggørelsen af de nationale planer og deres efterfølgende gennemførelse, herunder med hensyn til regionalt samarbejde, og tilsvarende handling fra Kommissionens side.

Forvaltningssystemet bygger på integrerede nationale energi- og klimaplaner for tiårige perioder, hvoraf den første løber fra 2021-2030, tilsvarende integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter fra medlemsstaterne og integrerede overvågningsordninger iværksat af Europa-Kommissionen. Det fastlægger en struktureret, gennemsigtig, iterativ proces mellem Kommissionen og medlemsstaterne, der sikrer fuld deltagelse af den brede offentlighed og lokale myndigheder, med henblik på færdiggørelsen af de nationale planer og deres efterfølgende gennemførelse, herunder med hensyn til makroregionalt og regionalt samarbejde, og tilsvarende handling fra Kommissionens side.

2.  Denne forordning finder anvendelse på følgende fem dimensioner af energiunionen:

2.  Denne forordning finder anvendelse på følgende fem dimensioner af energiunionen:

(a)  energisikkerhed

(a)  energisikkerhed

(b)  energimarkedet

(b)  det indre energimarked

(c)  energieffektivitet

(c)  energieffektivitet

(d)  dekarbonisering og

(d)  dekarbonisering og

(e)  forskning, innovation og konkurrenceevne.

(e)  forskning, innovation og konkurrenceevne.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med denne forordning gælder definitionerne i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767], direktiv 2010/31/EU og direktiv 2012/27/EU. Endvidere forstås ved:

I forbindelse med denne forordning gælder definitionerne i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767], [omarbejdning af direktiv 2009/72/EF som foreslået i COM(2016) XXX], direktiv 2010/31/EU og direktiv 2012/27/EU.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  "vedtagne politikker og foranstaltninger": politikker og foranstaltninger, for hvilke der på datoen for forelæggelsen af den nationale plan eller statusrapport er truffet en officiel beslutning på regeringsplan, og for hvilke der er en klar forpligtelse til at gå videre med gennemførelsen

(3)  "vedtagne politikker og foranstaltninger": politikker og foranstaltninger, for hvilke der på datoen for forelæggelsen af den nationale plan eller statusrapport er truffet en officiel central eller subnational beslutning på regeringsplan, og for hvilke der er en klar forpligtelse til at gå videre med gennemførelsen

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  "Unionens 2030-mål for energi og klima": det EU-dækkende bindende specifikke mål, der skal nås senest i 2030, om en reduktion i Unionens egne drivhusgasemissioner for hele økonomien på mindst 40 % i forhold til 1990, det bindende mål på EU-plan om, at andelen af vedvarende energi, der forbruges i Unionen, i 2030 skal være mindst 27 %, målet på EU-plan om, at energieffektiviteten i 2030 skal være forbedret med mindst 27 %, hvilket skal tages op til revision senest i 2020, idet der tilstræbes et mål på EU-plan på 30 %, og målet om, at 15 % af elnettet skal være sammenkoblet i 2030, samt eventuelle andre mål i denne henseende for 2030, der vedtages senere af Det Europæiske Råd eller Rådet og Parlamentet.

udgår

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  "tidlig indsats": tidlige fremskridt i en medlemsstat, der gøres fra og med 2021 hen imod dens mål for vedvarende energi som omhandlet i artikel 3 i [omarbejdning af direktivet om vedvarende energi] og dens mål for forbedring af energieffektiviteten som omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 3, stk. 4, i direktiv 2012/27/EU

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  "energieffektivitet først": prioritering i alle beslutninger om energiplanlægning, energipolitik og energiinvestering af foranstaltninger, der gør energiefterspørgsel og energiudbud mere effektiv ved hjælp af omkostningsoptimale energibesparelser på slutanvendelsesniveau, initiativer på området prisfleksibelt forbrug og mere effektiv omdannelse, transmission og distribution af energi

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  "lokal myndighed": en offentlig institution med status som juridisk person, som er en del af statsstrukturen under niveauet for den nationale regering og står til ansvar over for borgerne, som normalt er sammensat af et beslutningstagende eller politikskabende organ (råd eller forsamling) og et udøvende organ (borgmesteren eller en anden udøvende embedsmand) valgt direkte eller indirekte eller udpeget på lokalt plan, og som omfatter forskellige regeringsniveauer, f.eks. landsbyer, kommuner, distrikter, amter, provinser, regioner

Begrundelse

Formålet med denne definition er at præcisere begrebet "lokal myndighed", der er nævnt i adskillige artikler i denne forordning.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 18 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b)  "retfærdig overgang": omfattende indsats for at støtte arbejdstagere og samfund, der kan blive negativt påvirket af overgangen til en lavemissionsøkonomi

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 18 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18c)  "subsidier til fossile brændstoffer": subsidier som defineret i Verdenshandelsorganisationens aftale om subsidier og udligningsforanstaltninger

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 18 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18d)  "fossilt brændstof": kul, gas, olie og alle andre derivater af fossile brændbare materialer.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Integrerede nationale energi- og klimaplaner

Integrerede nationale energi- og klimaplaner

1.  Senest den 1. januar 2019 og hvert tiende år derefter meddeler hver medlemsstat Kommissionen en integreret national energi- og klimaplan. Planerne skal indeholde de elementer, der er anført i stk. 2 og i bilag I. Den første plan skal omfatte perioden 2021 til 2030. De efterfølgende planer dækker den tiårige periode, som følger umiddelbart efter udløbet af den periode, som dækkes af den foregående plan.

1.  Senest den ... [EUT: 6 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato] og under alle omstændigheder senest den 1. juni 2019 sender hver medlemsstat Kommissionen en integreret national energi- og klimaplan, der dækker en tiårig periode. Senest den 1. januar 2024 og hvert femte år derefter offentliggør hver medlemsstat de efterfølgende integrerede nationale energi- og klimaplaner. Planerne skal indeholde de elementer, der er anført i stk. 2 og i bilag I. Den første plan skal omfatte perioden 2021 til 2030.

2.  De integrerede nationale energi- og klimaplaner skal indeholde følgende hovedafsnit:

2.  De integrerede nationale energi- og klimaplaner skal indeholde følgende hovedafsnit:

(a)  en oversigt over processen, efter hvilken den integrerede nationale energi- og klimaplan er opstillet, bestående af et resumé, en redegørelse for høringen og inddragelsen af interesserede parter og resultaterne heraf samt en redegørelse for regionalt samarbejde med andre medlemsstater om udarbejdelsen af planen

(a)  en oversigt over processen, efter hvilken den integrerede nationale energi- og klimaplan er opstillet, bestående af:

 

(1)  et resumé

 

(2)  en redegørelse for høringen og inddragelsen af lokale myndigheder, civilsamfundet, erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og borgere og for resultaterne heraf

 

(3)  en redegørelse for makroregionalt og regionalt samarbejde med andre medlemsstater om udarbejdelsen af planen

(b)  en redegørelse for de nationale målsætninger, specifikke mål og bidrag for hver af energiunionens fem dimensioner

(b)  en redegørelse for de nationale målsætninger og specifikke mål for hver af energiunionens fem dimensioner

(c)  en redegørelse for de politikker og foranstaltninger, der påtænkes indført for at opfylde disse målsætninger, specifikke mål og bidrag, der er fastsat i litra b)

(c)  en redegørelse for de planlagte politikker, foranstaltninger og investeringsstrategier, der påtænkes indført for at opfylde disse målsætninger og specifikke mål, der er fastsat i litra b)

(d)  en redegørelse for den aktuelle situation i energiunionens fem dimensioner, bl.a. for energisystemet og drivhusgasemissioner og -optag tillige med fremskrivninger i forhold til de målsætninger, der er nævnt i litra b), med allerede eksisterende (gennemførte og vedtagne) politikker og foranstaltninger

(d)  en redegørelse for den aktuelle situation i energiunionens fem dimensioner, bl.a. for energisystemet og drivhusgasemissioner og -optag tillige med fremskrivninger i forhold til de målsætninger og specifikke mål, der er nævnt i litra b), med allerede eksisterende (gennemførte og vedtagne) politikker og foranstaltninger samt en redegørelse for de reguleringsmæssige og ikkereguleringsmæssige barrierer og hindringer, der er for at opfylde målsætningerne og nå de specifikke mål

(e)  en vurdering af virkningerne af de planlagte politikker og foranstaltninger med hensyn til at opfylde de i litra b) nævnte målsætninger

(e)  en vurdering af virkningerne af de enkelte og samlede planlagte politikker og foranstaltninger med hensyn til at opfylde de specifikke mål og målsætninger, der er omhandlet i artikel 1, 4, 13a og 14, og af virkningerne på miljømæssige forhold, herunder luftkvalitet og naturbeskyttelse, sundhed samt makroøkonomiske og sociale forhold

 

(ea)  en vurdering af virkningerne af de planlagte politikker og foranstaltninger på konkurrenceevne for så vidt angår energiunionens fem dimensioner

 

(eb)  en vurdering af de potentielle virkninger af klimaet i medlemsstaten, herunder direkte og indirekte virkninger, og strategier for modstandsdygtighed til håndtering af klimaændringer, f.eks. nationale tilpasningsplaner

 

(ec)  efter udarbejdelsen af en investeringsstrategi, en vurdering af offentlige og private investeringer, der er nødvendige for at gennemføre de planlagte politikker og foranstaltninger

(f)  et bilag, der opstilles ifølge kravene og strukturen i bilag II til denne forordning og angiver medlemsstaternes metoder og politiske foranstaltninger for at opfylde kravet om energibesparelser i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761] og dettes bilag V.

(f)  et bilag, der opstilles ifølge kravene og strukturen i bilag II til denne forordning og angiver medlemsstaternes metoder og politiske foranstaltninger for at opfylde kravet om energibesparelser i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761] og dettes bilag V.

3.  Medlemsstaterne skal ved udarbejdelsen af de nationale planer, der er omhandlet i stk. 1, tage hensyn til indbyrdes sammenhænge mellem energiunionens fem dimensioner, og de skal benytte overensstemmende data og antagelser i de fem dimensioner, når dette er relevant.

3.  Medlemsstaterne skal ved udarbejdelsen af de nationale planer, der er omhandlet i stk. 1:

 

(i)  begrænse den administrative kompleksitet og omkostningerne for alle relevante aktører

 

(ii)  tage hensyn til indbyrdes sammenhænge mellem energiunionens fem dimensioner, navnlig princippet om "energieffektivitet først”

 

(iii)  benytte troværdige og overensstemmende data og antagelser i de fem dimensioner, hvor dette er relevant, og gøre de oplysninger, der er anvendt til modelberegninger, offentligt tilgængelige

 

(iv)  sikre overensstemmelse med de målsætninger, der er fastlagt i artikel 1, og med de nationale langsigtede klima- og energistrategier som omhandlet i artikel 14

 

(v)  vurdere antallet af husstande, der befinder sig i energifattigdom, under hensyntagen til de nationale energitjenester, der er nødvendige for at sikre basale levestandarder i den pågældende nationale kontekst, og skitsere eksisterende og planlagte politikker og foranstaltninger til afhjælpning af energifattigdom, herunder socialpolitiske foranstaltninger og andre relevante nationale programmer.

 

I tilfælde af at en medlemsstat har et betydeligt antal husstande, der befinder sig i energifattigdom – som underbygget af vurderingen baseret på verificerbare data og foretaget under anvendelse af indikatorer for geografisk spredning – bør den i sin plan medtage en vejledende national målsætning om at mindske energifattigdommen

 

(vi)  medtage bestemmelser med sigte på at undgå, modvirke eller – hvis projektet er af offentlig interesse og der ikke er nogen alternativer – kompensere for eventuelle miljøskadelige virkninger, der afdækkes i forbindelse med den integrerede rapportering som omhandlet i artikel 15-22

 

(vii)  tage hensyn til de seneste landespecifikke henstillinger, der er udstedt i forbindelse med det europæiske semester.

 

3a.  Medlemsstaten sikrer, at der efter dens første integrerede nationale energi- og klimaplan i hver af dens efterfølgende planer, som er forelagt Kommissionen i overensstemmelse med stk. 1, foretages ændringer af dens specifikke mål og nationale målsætninger som omhandlet i artikel 4 for at afspejle en højnelse af ambitionsniveauet i forhold til det, der var blevet fastsat i dens tidligere integrerede nationale energi- og klimaplan.

 

3b.  Medlemsstaterne offentliggør de planer, der indgives til Kommissionen i henhold til denne artikel.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 36 at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag I med henblik på at tilpasse det til ændringer af Unionens energi- og klimapolitiske ramme, udviklingen på energimarkedet samt nye krav hidrørende fra klimakonventionen og Parisaftalen.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 36 at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag I med henblik på at tilpasse det til ændringer af Unionens energi- og klimapolitiske ramme, udviklingen på energimarkedet samt nye krav hidrørende fra klimakonventionen og Parisaftalen.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nationale målsætninger, specifikke mål og bidrag for hver af energiunionens fem dimensioner

Specifikke mål og målsætninger for hver af energiunionens fem dimensioner

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger følgende hovedmålsætninger, specifikke mål og bidrag i deres integrerede nationale energi- og klimaplaner, jf. afdeling A.2 i bilag I:

Medlemsstaterne fastlægger følgende hovedmålsætninger og specifikke mål i deres integrerede nationale energi- og klimaplaner, jf. afdeling A.2 i bilag I:

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 1 – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia.  forløbskurver, som medlemsstaten planlægger for at opretholde og forbedre kulstofoptag gennem dræn i overensstemmelse med de langsigtede klima- og energistrategier som omhandlet i artikel 14

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 1 – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii.  i givet fald andre nationale målsætninger og specifikke mål i overensstemmelse med eksisterende langsigtede lavemissionsstrategier

iii.  andre nationale målsætninger og specifikke mål, der er i overensstemmelse med Parisaftalen og de langsigtede klima- og energistrategier

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  med henblik på at nå Unionens bindende minimumsmål på 27 % for vedvarende energi i 2030 som omhandlet i artikel 3 i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF jf. forslaget i COM(2016) 767], et bidrag til opfyldelsen af dette specifikke mål i form af medlemsstatens andel af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug i 2030 med et lineært forløb for bidraget fra og med 2021

i.  med henblik på at nå Unionens bindende minimumsmål på 35 % for vedvarende energi i 2030 som omhandlet i artikel 3 i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF jf. forslaget i COM(2016) 767]

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia.  medlemsstatens nationale mål for energi fra vedvarende energikilder i det endelige bruttoenergiforbrug i 2030 som fastsat i overensstemmelse med artikel 3 og bilag Ia til direktiv (EU) .../... [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået ved COM(2016)0767] med et lineært forløb fra 2021 og frem som fastsat i bilag Ia til nærværende forordning

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ib.  det i nr. ia nævnte forløb skal:

 

(i)  begynde med andelen af energi fra vedvarende energikilder i 2020 som anført i tredje kolonne i tabellen i del A i bilag I til direktiv (EU) .../... [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået ved COM(2016)0767]; hvis en medlemsstat overgår sit bindende nationale mål for 2020, kan dens forløb begynde på det niveau, som er opnået i 2020;

 

(ii)  bestå af delmål, der fastsættes for toårige perioder, for energi fra vedvarende energikilder beregnet som et gennemsnit af de to foregående år som fastsat i bilag Ia

 

(iii)  mindst opfylde det nationale mål for 2030

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. i c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ic.  medlemsstatens forløb som omhandlet i nummer ia) og ib) skal tilsammen bidrage til Unionens bindende lineære forløb og skal opfylde Unionens bindende mål på mindst 35 % energi fra vedvarende energikilder af det endelige bruttoenergiforbrug i 2030

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. i d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

id.  medlemsstatens lineære forløbskurve for den vedvarende energis samlede andel af det endelige energiforbrug fra 2031 og frem skal være i overensstemmelse med de langsigtede energi- og klimastrategier

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.  forløbskurver opdelt på hver sektors andel af vedvarende energi i det endelige energiforbrug fra 2021 til 2030 inden for opvarmning og køling, elektricitet og transport

ii.  medlemsstatens vejledende forløbskurver opdelt på hver sektors andel af vedvarende energi i det endelige energiforbrug fra 2021 til 2030 inden for opvarmning og køling, elektricitet og transport

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii.  forløbskurver opdelt på vedvarende energi-teknologier, som medlemsstaten har til hensigt at bruge til at virkeliggøre det overordnede henholdsvis de sektorspecifikke udviklingsforløb for vedvarende energi fra 2021 til 2030 og herunder det samlede forventede udvidede endelige energiforbrug i Mtoe for hver teknologi og sektor, og den samlede planlagte installerede mærkeeffekt i MW for hver teknologi og sektor.

iii.  vejledende forløbskurver opdelt på vedvarende energi-teknologier, som medlemsstaten har til hensigt at bruge til at virkeliggøre det overordnede henholdsvis de sektorspecifikke udviklingsforløb for vedvarende energi fra 2021 til 2030 og herunder det samlede forventede udvidede endelige energiforbrug i Mtoe for hver teknologi og sektor, den samlede planlagte installerede mærkeeffekt i MW for hver teknologi og sektor, herunder opgradering i MW,

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia.  medlemsstatens andel af og målsætninger og forløbskurver for vedvarende energi produceret af byer, vedvarende energifællesskaber og egenforbrugere fra 2021 til 2030, herunder det forventede udvidede endelige energiforbrug i Mtoe

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  For fossile brændstoffers vedkommende og med henblik på at nå Unionens langsigtede mål om at blive en fuldstændig kulstoffri økonomi senest i 2040:

 

a)  medlemsstatens opgørelse over eksisterende direkte og indirekte subsidier til fossile brændstoffer

 

b)  medlemsstatens forløbskurver for udfasning af direkte og indirekte subsidier til fossile brændstoffer senest i 2020

 

c)  medlemsstatens forløbskurver for udfasning af fossile brændstoffer

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Det vejledende nationale energieffektivitetsbidrag til opfyldelsen af Unionens bindende specifikke mål om energieffektivitet på 30 % i 2030, jf. artikel 1, stk. 1, og artikel 3, stk. 4, i direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761], baseret på enten primærenergiforbrug eller endeligt energiforbrug, primærenergibesparelser eller endelige energibesparelser eller energiintensitet.

(1)  Det bindende nationale mål for energieffektivitet til opfyldelsen af Unionens bindende specifikke mål om energieffektivitet på 40 % i 2030, jf. artikel 1, stk. 1, og artikel 3, stk. 4, i direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761], baseret på enten primærenergiforbrug eller endeligt energiforbrug, primærenergibesparelser eller endelige energibesparelser eller energiintensitet, med et lineært forløb for dette mål fra og med 2021.

Medlemsstaterne skal angive deres bidrag i form af et absolut niveau for primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug i 2020 og 2030 med et lineært forløb for dette bidrag fra og med 2021; de skal gøre rede for den anvendte metode og de anvendte konverteringsfaktorer.

Medlemsstaterne skal angive deres mål for energieffektivitet i form af et absolut niveau for primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug i 2020 og 2030. De skal gøre rede for den anvendte metode og de anvendte konverteringsfaktorer i overensstemmelse med bilag IV og VI til [i versionen som ændret i overensstemmelse med forslag COM(2016)0761].

 

De i første afsnit omhandlede forløb skal bestå af delmål, der fastsættes for toårige perioder begyndende i 2022 og derefter hvert andet år.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Den kumulerede mængde energibesparelser, der skal opnås i perioden 2021-2030 i henhold til artikel 7 om energibesparelsesforpligtelser i direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761].

(2)  Den kumulerede mængde yderligere energibesparelser, der skal opnås i perioden 2021-2030 og derefter i henhold til artikel 7 om energibesparelsesforpligtelser i direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761].

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Målsætningerne for den langsigtede renovering af den nationale masse af (både offentlige og private) beboelses- og erhvervsejendomme.

(3)  Baseret på en analyse af den eksisterende bygningsmasse, milepælene for 2030 og 2040 for de langsigtede strategier for renovering af den nationale masse af både offentlige og private ejendomme til hhv. beboelse og andre formål end beboelse, i hvilken forbindelse fremskridtene mod målet for 2050 måles i overensstemmelse med artikel 2a i direktiv 2010/31/EU [som ændret ved forslag COM(2016)0765].

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  De planlagte politikker og tiltag såvel som fremskridt mod omdannelsen af den nationale bygningsmasse til en yderst energieffektiv og dekarboniseret bygningsmasse, herunder et evidensbaseret skøn over forventede energibesparelser og andre fordele, som skal nås fra 2020 til 2030.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det samlede etageareal, der skal renoveres, eller tilsvarende årlige energibesparelser, der skal opnås fra 2020 til 2030 i medfør af i direktiv 2012/27/EU, artikel 5 om offentlige organers bygninger som forbillede .

(4)  Det samlede etageareal, der skal renoveres, og dertil svarende energibesparelser, der er opnået gennem renovering, eller tilsvarende årlige energibesparelser, som følger af den alternative tilgang, der skal opnås fra 2020 til 2030 i medfør af artikel 5 i direktiv 2012/27/EU [som ændret ved forslag COM(2016)0761].

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Det identificerede potentiale for energibesparelser i forbindelse med opvarmning og køling, herunder resultatet af den omfattende vurdering af potentialet for anvendelse af højeffektiv kraftvarmeproduktion og effektiv fjernvarme og -køling.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Andre nationale energieffektivitetsmålsætninger, herunder langsigtede specifikke mål eller strategier samt sektorspecifikke mål på områder såsom transport, opvarmning og køling.

(5)  Andre nationale energieffektivitetsmålsætninger, herunder langsigtede specifikke mål eller strategier samt sektorspecifikke mål på områder såsom transport, fremstillingsindustrien og vand og spildevand eller fra politikker om sammenkobling af sektorer; tillige med effektivitet i andre sektorer med et højt energieffektivitetspotentiale gennem hele energikæden fra primærenergi til slutbrugere, f.eks. datacentre.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Nationale målsætninger med hensyn til diversificering af energikilder og forsyning fra tredjelande.

1)  Nationale målsætninger med hensyn til diversificering af energikilder og forsyning fra tredjelande med henblik på at styrke nationale, makroregionale og regionale energisystemers modstandskraft.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Nationale målsætninger med hensyn til nedbringelse af afhængigheden af energiimport fra tredjelande.

(2)  Nationale målsætninger med hensyn til nedbringelse af afhængigheden af energiimport fra tredjelande med henblik på at styrke makroregionale, nationale og regionale energisystemers modstandskraft.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Nationale målsætninger for ibrugtagning af indenlandske energikilder (navnlig vedvarende energi).

(4)  Nationale vejledende målsætninger for forbedring af fleksibiliteten i det nationale energisystem, navnlig ved hjælp af iværksættelse af energieffektivitetsforanstaltninger, ibrugtagning af indenlandske og regionale vedvarende energikilder, prisfleksibelt forbrug og lagring.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den grad af sammenkobling af elnettet, som medlemsstaten stræber efter at opnå i 2030 i lyset af det specifikke mål om en grad af sammenkobling af elnettet inden 2030 på mindst 15 %; medlemsstaterne skal gøre rede for den anvendte metode.

(1)  Den grad af sammenkobling af elnettet, som medlemsstaten stræber efter at opnå i 2030 i lyset af det vejledende specifikke mål om en grad af sammenkobling af elnettet inden 2030 på mindst 15 % og under hensyntagen til målet for en grad af sammenkobling inden 2020 på 10 %, de nationale og regionale markedsbetingelser og det nationale og regionale markedspotentiale, alle aspekter af cost-benefit-analyser, det reelt opnåede gennemførselsniveau for projekter af fælles interesse samt foranstaltninger til at øge den omsættelige kapacitet i eksisterende sammenkoblinger; medlemsstaterne skal gøre rede for den anvendte metode og tage hensyn til den af Kommissionen foreslåede metode.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Centrale nationale målsætninger for el- og gastransmissionsinfrastruktur, der er nødvendige for at opfylde målsætninger og specifikke mål i henhold til en eller flere af de fem dimensioner i strategien for energiunionen.

(2)  Centrale nationale målsætninger for el- og gastransmissions- og distributionsinfrastruktur samt modernisering heraf, der er nødvendige for at opfylde målsætninger og specifikke mål i henhold til en eller flere af de fem dimensioner i strategien for energiunionen. For ethvert planlagt større infrastrukturprojekt: en foreløbig vurdering af dets forenelighed med og bidrag til de fem dimensioner i energiunionen, navnlig med hensyn til forsyningssikkerhed og konkurrence.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Nationale målsætninger vedrørende andre aspekter af det indre energimarked såsom markedsintegration og -kobling, herunder en tidsplan for, hvornår målsætningerne bør være opfyldt.

(3)  Nationale målsætninger vedrørende andre aspekter af det indre energimarked som f.eks. forøgelse af systemfleksibilitet, navnlig gennem fjernelse af hindringer for fri prisdannelse, markedsintegration og -sammenkobling, intelligente net, aggregering, prisfleksibelt forbrug, lagring, distribueret produktion, mekanismer for forsendelse, genudførsel og indskrænkning, prissignaler i realtid, herunder en tidsplan for, hvornår målsætningerne bør være opfyldt.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Nationale målsætninger vedrørende ikke-diskriminerende deltagelse af vedvarende energi, prisfleksibelt forbrug og lagring, herunder via aggregering på alle energimarkeder, herunder en tidsplan for, hvornår målsætningerne bør være opfyldt.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d – punkt 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Nationale målsætninger med hensyn til at sikre, at forbrugerne deltager i energisystemet og nyder godt af egenproduktion og nye teknologier, herunder intelligente målere.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Nationale målsætninger med henblik på at sikre elsystemets tilstrækkelighed og energisystemets fleksibilitet med hensyn til produktion af vedvarende energi, herunder en tidsplan for, hvornår målsætningerne bør være opfyldt.

(4)  Nationale målsætninger med hensyn til at sikre elsystemets tilstrækkelighed og i den forbindelse sikre, at ingen kapacitetsmekanismer gennemføres, eller hvis de gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden, at de begrænses i det omfang, det er muligt, herunder en tidsplan for, hvornår målsætningerne bør være opfyldt.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Nationale målsætninger og finansieringsmål for offentlig og privat forskning og innovation vedrørende energiunionen, i givet fald med en tidsplan for, hvornår målsætningerne bør være opfyldt; sådanne målsætninger og specifikke mål bør hænge sammen med dem, der er fastlagt i strategien for energiunionen og SET-planen.

(1)  Nationale målsætninger og finansieringsmål for offentlig støtte til forskning og innovation vedrørende energiunionen og dens forventede løftestangseffekt på private initiativer, i givet fald med en tidsplan for, hvornår målsætningerne bør være opfyldt; sådanne målsætninger og specifikke mål bør hænge sammen med dem, der er fastlagt i strategien for energiunionen og SET-planen.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Nationale målsætninger for 2050 om ibrugtagning af lavemissionsteknologier.

(2)  Nationale målsætninger for 2050 vedrørende fremme af bæredygtige teknologier.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Nationale målsætninger angående konkurrenceevne.

udgår

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaternes proces til fastsættelse af bidraget på området vedvarende energi

Medlemsstaternes proces til fastsættelse af specifikke mål på området vedvarende energi

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal tage hensyn til følgende ved fastsættelsen af deres bidrag til deres andel af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige forbrug i 2030 og det sidste år i den periode, der er omfattet af de efterfølgende nationale planer i henhold til artikel 4, litra a), nr. 2), i):

1.  Medlemsstaterne skal tage hensyn til følgende ved fastsættelsen af deres specifikke mål for deres andel af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige forbrug i 2030 og det sidste år i den periode, der er omfattet af de efterfølgende nationale planer i henhold til artikel 4, litra a), nr. 2), nr. i):

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  en rimelig fordeling af udbredelsen i Den Europæiske Union

i)  en rimelig og omkostningseffektiv fordeling af udbredelsen i Den Europæiske Union

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(da)  referenceandelen af energi fra vedvarende kilder i sit udvidede endelige energiforbrug som fastsat i artikel 3, stk. 3, i direktiv (EU) .../... [det omarbejdede direktiv 2009/28/EF].

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne skal i fællesskab sikre, at deres kumulerede bidrag udgør mindst 27 % energi fra vedvarende kilder i det udvidede endelige energiforbrug på EU-plan senest i 2030.

2.  Medlemsstaterne skal i fællesskab sikre, at deres kumulerede specifikke mål udgør en lineær forløbskurve, der mindst når 35 % fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug på EU-plan senest i 2030.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaternes proces til fastsættelse af bidraget på området energieffektivitet

Medlemsstaternes proces til fastsættelse af bindende mål på området energieffektivitet

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal tage hensyn til følgende ved fastsættelsen af deres vejledende nationale energieffektivitetsbidrag i 2030 og det sidste år i den periode, der er omfattet af de efterfølgende nationale planer i henhold til artikel 4, litra b), nr. 1):

1.  Medlemsstaterne skal tage hensyn til følgende ved fastsættelsen af deres bindende nationale energieffektivitetsmål i 2030 og det sidste år i den periode, der er omfattet af de efterfølgende nationale planer i henhold til artikel 4, litra b), nr. 1):

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  Unionens energiforbrug i 2020 er højst 1 483 Mtoe primærenergi og højst 1 086 Mtoe endelig energi; Unionens energiforbrug i 2030 er højst 1 321 Mtoe primærenergi og højst 987 Mtoe endelig energi for den første tiårsperiode

(a)  Unionens energiforbrug i 2020 er højst 1 483 Mtoe primærenergi og højst 1 086 Mtoe endelig energi; Unionens energiforbrug i 2030 er højst 1 132 Mtoe primærenergi og højst 849 Mtoe endelig energi for den første tiårsperiode

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan ved fastsættelsen af deres bidrag som omhandlet i stk. 1 tage hensyn til omstændigheder, der påvirker primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug, såsom:

2.  Medlemsstaterne kan ved fastsættelsen af deres mål som omhandlet i stk. 1 tage hensyn til omstændigheder, der påvirker primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug, såsom:

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Nationale politikker og foranstaltninger for hver af energiunionens fem dimensioner

Nationale politikker, foranstaltninger og investeringsstrategier for hver af energiunionens fem dimensioner

I overensstemmelse med bilag I skal medlemsstaterne i deres integrerede nationale energi- og klimaplan gøre rede for de væsentligste eksisterende (gennemførte og vedtagne) og planlagte politikker og foranstaltninger til bl.a. at opfylde målsætningerne i den nationale plan og herunder foranstaltninger til at sikre regionalt samarbejde og passende finansiering på nationalt og regionalt niveau.

I overensstemmelse med bilag I skal medlemsstaterne i deres integrerede nationale energi- og klimaplan gøre rede for de væsentligste eksisterende (gennemførte og vedtagne) og planlagte politikker og foranstaltninger til bl.a. at opfylde målsætningerne i den nationale plan og herunder foranstaltninger til at sikre regionalt samarbejde og passende finansiering på nationalt, regionalt og lokalt niveau, herunder mobilisering af EU-programmer og instrumenter.

 

Redegørelsen for de væsentligste eksisterende og planlagte politikker og foranstaltninger til at opnå de mål, der er opstillet i de nationale planer, skal ledsages af en generel oversigt over de investeringer, der skal til for at nå disse mål.

 

Medlemsstaterne skal behandle energieffektivitet som en infrastrukturprioritet. De skal medtage energieffektivitetsprogrammer som en del af deres infrastrukturplanlægning og gøre renovering af bygninger til en prioritetsinvestering.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal i henhold til den struktur og det format, der angives i bilag I, gøre rede for den nuværende situation for hver af energiunionens fem dimensioner, herunder for energisystemet og drivhusgasemissioner og -optag på tidspunktet for forelæggelsen af den nationale plan eller på grundlag af de nyeste tilgængelige oplysninger. Medlemsstaterne skal også fastsætte og gøre rede for fremskrivninger for hver af energiunionens fem dimensioner for den første tiårsperiode og mindst frem til 2040 (herunder for 2030), som forventes at følge af eksisterende (gennemførte og vedtagne) politikker og foranstaltninger.

1.  Medlemsstaterne skal i henhold til den struktur og det format, der angives i bilag I, gøre rede for den nuværende situation for hver af energiunionens fem dimensioner, herunder for energisystemet og drivhusgasemissioner og -optag på tidspunktet for forelæggelsen af den nationale plan eller på grundlag af de nyeste tilgængelige oplysninger. Medlemsstaterne skal også fastsætte og gøre rede for fremskrivninger for hver af energiunionens fem dimensioner for den første tiårsperiode og mindst frem til 2030 (herunder for 2030), som forventes at følge af eksisterende (gennemførte og vedtagne) politikker og foranstaltninger. Medlemsstaterne skal offentliggøre de antagelser, parametre og metoder, der benyttes til prognoser og scenarier.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  indvirkningen af de planlagte politikker og foranstaltninger på udviklingen af energisystemet og drivhusgasemissioner og -optag for den første tiårsperiode og mindst frem til 2040 (herunder for 2030), og denne sammenholdes med fremskrivningerne baseret på eksisterende (gennemførte og vedtagne) politikker og foranstaltninger, jf. stk. 1

(a)  indvirkningen af de planlagte politikker og foranstaltninger på udviklingen af energisystemet og drivhusgasemissioner og -optag for den første tiårsperiode og mindst frem til 2040 (herunder for 2030), og denne sammenholdes med fremskrivningerne baseret på eksisterende (gennemførte og vedtagne) politikker og foranstaltninger, jf. stk. 1; dette bør omfatte en vurdering af synergierne mellem sammenkobling af sektorer, digitalisering og forbedret udformning af markedet samt af fordelene med hensyn til luftkvalitet og forsyningssikkerhed

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  indvirkningen i makroøkonomisk, miljømæssig, kompetencemæssig og samfundsmæssig henseende af de planlagte politikker og foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 7 og nærmere angivet i bilag I, for den første tiårsperiode og mindst frem til 2030, og denne sammenholdes med fremskrivningerne baseret på eksisterende (gennemførte og vedtagne) politikker og foranstaltninger, jf. stk. 1

(b)  indvirkningen i makroøkonomisk, sundhedsmæssig, miljømæssig, kompetencemæssig og samfundsmæssig henseende af de individuelle og samlede planlagte politikker og foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 7 og nærmere angivet i bilag I, for den første tiårsperiode og mindst frem til 2030, og denne sammenholdes med fremskrivningerne af eksisterende (gennemførte og vedtagne) politikker og foranstaltninger, jf. stk. 1; den metode, der anvendes til at vurdere disse virkninger, skal offentliggøres, og brugen af cost-benefit-analyser skal fremmes

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  samspillet mellem de eksisterende (gennemførte og vedtagne) og planlagte politikker og foranstaltninger inden for en politisk dimension og mellem de eksisterende (gennemførte og vedtagne) og planlagte politikker og foranstaltninger inden for forskellige dimensioner i den første tiårsperiode mindst indtil 2030. Fremskrivninger om forsyningssikkerhed, infrastruktur og markedsintegration skal knyttes til robuste energieffektivitetsscenarier.

(c)  samspillet mellem de eksisterende (gennemførte og vedtagne) og planlagte politikker og foranstaltninger inden for en politisk dimension og mellem de eksisterende (gennemførte og vedtagne) og planlagte politikker og foranstaltninger inden for forskellige dimensioner i den første tiårsperiode mindst indtil 2030. Vurderingen skal omfatte en kvantitativ eller kvalitativ evaluering af dokumenteret samspil mellem nationale politikker og foranstaltninger og Unionens klima- og energipolitiske foranstaltninger. Fremskrivninger om forsyningssikkerhed, infrastruktur og markedsintegration skal knyttes til robuste energieffektivitetsscenarier.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  hvordan individuelle og aggregerede eksisterende og planlagte politikker og foranstaltninger vil tiltrække private investeringer sideløbende med offentlige midler, der er nødvendige for deres gennemførelse.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Udkast til integrerede nationale energi- og klimaplaner

Udkast til integrerede nationale energi- og klimaplaner

1.  Senest den 1. januar 2018 og hvert tiende år derefter udarbejder og forelægger medlemsstaterne Kommissionen et udkast til den integrerede nationale energi- og klimaplan, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.

1.  Senest den 1. juni 2018 udarbejder og forelægger hver enkelt medlemsstat Kommissionen et udkast til sin første integrerede nationale energi- og klimaplan som omhandlet i artikel 3, stk. 1. Hver enkelt medlemsstat udarbejder og forelægger Kommissionen et udkast til sin anden plan senest den 1. januar 2023 såvel som udkast til sine efterfølgende planer hvert femte år derefter.

2.  Kommissionen kan udstede henstillinger vedrørende udkastene til planer til medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 28. I disse henstillinger fastsættes navnlig:

2.  Kommissionen vurderer udkastene til planerne og udsteder landespecifikke henstillinger til medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 28 senest tre måneder før tidsfristen for indsendelse af planen som omhandlet i artikel 3, stk. 1, med henblik på at:

(a)  ambitionsniveauet for målsætninger, specifikke mål og bidrag med henblik på i fællesskab at opfylde energiunionens målsætninger og navnlig Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet

(a)  sikre medlemsstaternes kollektive opfyldelse af energiunionens målsætninger og specifikke mål for alle dimensioner af energiunionen

 

(aa)  sikre opfyldelsen i medlemsstaterne af de nationale specifikke mål og målsætninger

(b)  politikker og foranstaltninger i relation til medlemsstaternes og Unionens målsætninger og andre politikker og foranstaltninger med potentielle grænseoverskridende konsekvenser

(b)  forbedre individuelle eksisterende og planlagte politikker og foranstaltninger, der indgår i nationale energi- og klimaplaner, herunder dem med potentielle grænseoverskridende konsekvenser

 

(ba)  foreslå vedtagelse af supplerende politikker og foranstaltninger i nationale energi- og klimaplaner

(c)  samspillet mellem og konsekvens i de eksisterende (gennemførte og vedtagne) og planlagte politikker og foranstaltninger i den integrerede nationale energi- og klimaplan inden for én dimension og mellem energiunionens forskellige dimensioner.

(c)  sikre konsekvens i de eksisterende (gennemførte og vedtagne) og planlagte politikker og foranstaltninger i den integrerede nationale energi- og klimaplan inden for én dimension og mellem energiunionens forskellige dimensioner

 

(ca)  sikre konsekvens i investeringsstrategier og instrumenterne i forhold til medlemsstaternes politikker og foranstaltninger, som er indført for at opfylde de tilsvarende specifikke mål og målsætninger

3.  Medlemsstaterne skal tage størst muligt hensyn til Kommissionens eventuelle henstillinger i forbindelse med færdiggørelsen af deres integrerede nationale energi- og klimaplan.

3.  Medlemsstaterne skal tage størst muligt hensyn til Kommissionens eventuelle henstillinger i forbindelse med færdiggørelsen af deres integrerede nationale energi- og klimaplan. Når en medlemsstats holdning afviger fra Kommissionens henstilling, fremlægger og offentliggør den pågældende medlemsstat grundene til sin holdning.

 

3a.  Medlemsstaterne skal offentliggøre de udkast til planer, der er nævnt i stk. 1.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at dette berører andre EU-retlige krav, skal medlemsstaterne sørge for, at offentligheden tidligt får reel lejlighed til at deltage i udarbejdelsen af udkast til planer, jf. artikel 9, og vedlægge et resumé af offentlighedens synspunkter, når de forelægger Kommissionen deres udkast til integreret national energi- og klimaplan. I det omfang, at bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF finder anvendelse, skal høringer foretaget i henhold til dette direktiv anses for også at opfylde høringsforpligtelsen i henhold til denne forordning.

Uden at dette berører andre EU-retlige krav, skal medlemsstaterne sørge for, at offentligheden tidligt får reel lejlighed til at deltage i udarbejdelsen af de udkast til planer, der er omhandlet i artikel 9, og de langsigtede strategier, der er omhandlet i artikel 14, på et tidspunkt, hvor alle muligheder er åbne, og reel offentlig høring kan finde sted.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne skal opstille rimelige tidsfrister, der giver offentligheden tilstrækkelig tid til at informere sig og forberede sig og til reelt at deltage i de forskellige stadier af planlægningsprocessen. Medlemsstaterne skal tage behørigt hensyn til lige deltagelse og sikre, at offentligheden informeres ved offentlige opslag eller andre egnede midler såsom elektroniske medier, hvor sådanne er til rådighed, om alle praktiske forhold vedrørende borgernes deltagelse, og at de har adgang til alle relevante dokumenter.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Medlemsstaterne skal ved fremsendelsen af deres udkast til såvel som deres færdige endelige integrerede nationale energi- og klimaplan og deres langsigtede strategier til Kommissionen også sende et resumé af offentlighedens synspunkter, og hvordan der er taget højde for dem.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  I det omfang, bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF finder anvendelse, skal høringer foretaget i henhold til dette direktiv anses for også at opfylde høringsforpligtelsen i henhold til nærværende forordning.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d.  Medlemsstaterne skal begrænse den administrative kompleksitet i forbindelse med gennemførelsen af denne artikel.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Platform for klima- og energidialog på flere niveauer

 

1.  Medlemsstaterne etablerer i en ånd af partnerskab en permanent platform for klima- og energidialog på flere niveauer med det formål at støtte aktiv inddragelse af lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet, investorer, andre relevante aktører og den brede offentlighed i forvaltningen af energiomlægningen.

 

2.  Medlemsstaterne fremlægger på deres platforme for klima- og energidialog forskellige valgmuligheder og scenarier for deres kort-, mellem- og langsigtede energi- og klimapolitikker samt en fuldstændig cost-benefit-analyse for hver mulighed. Platformene for klima- og energidialog skal være fora for drøftelse og udarbejdelse af planer, strategier og rapporter som omhandlet i artikel 10.

 

3.  Medlemsstaterne sikrer, at platformene for klima- og energidialog kan nyde godt af tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer, og at de fungerer på en gennemsigtig måde.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

Artikel 11

Regionalt samarbejde

Makroregionalt og regionalt samarbejde

1.  Medlemsstaterne skal samarbejde indbyrdes på regionalt plan for på effektiv vis at nå de specifikke mål, målsætninger og bidrag, der er fastsat i deres integrerede nationale energi- og klimaplaner.

1.  Medlemsstaterne skal samarbejde indbyrdes på makroregionalt og regionalt plan og i den forbindelse tage størst muligt hensyn til alle eksisterende og potentielle former for samarbejde for på effektiv vis at nå de specifikke mål og målsætninger, der er fastsat i deres integrerede nationale energi- og klimaplaner.

2.  Medlemsstaterne skal i god tid forud for forelæggelsen af deres udkast til integreret national energi- og klimaplan for Kommissionen i medfør af artikel 9, stk. 1, kortlægge mulighederne for regionalt samarbejde og høre nabomedlemsstater og andre medlemsstater, som tilkendegiver interesse herfor. Medlemsstaterne angiver i deres udkast til integreret energi- og klimaplan resultaterne af en sådan regional høring, bl.a. hvordan bemærkninger i givet fald er taget i betragtning.

2.  Medlemsstaterne skal i god tid forud for forelæggelsen af deres udkast til integreret national energi- og klimaplan for Kommissionen i medfør af artikel 9, stk. 1, kortlægge mulighederne for makroregionalt og regionalt samarbejde under hensyntagen til eksisterende makroregionalt samarbejde, navnlig om planen for sammenkobling af det baltiske energimarked (BEMIP), gassammenkobling i Central- og Sydøsteuropa (CESEC), det central-vest regionale energimarked (CWREM), North Seas Countries' Offshore Grid Initiative (NSCOGI) og Euro-Middelhavs-Partnerskabet, og høre nabomedlemsstater og andre medlemsstater, som tilkendegiver interesse herfor, i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU og Espookonventionen. Medlemsstaterne angiver i deres udkast til integreret energi- og klimaplan resultaterne af en sådan regional høring, bl.a. hvordan bemærkninger i givet fald er taget i betragtning. Når de indgår i et makroregionalt samarbejde, skal medlemsstaterne enes om en styringsstruktur, der giver mulighed for at mødes på ministerplan mindst en gang om året.

 

2a.  Kommissionen faciliterer efter anmodning fra to eller flere medlemsstater den fælles udarbejdelse af dele af deres integrerede nationale energi- og klimaplaner, bl.a. ved at etablere en ramme, der muliggør det. Når en medlemsstat indgår i et makroregionalt eller regionalt samarbejde, skal den beskrive resultaterne i sit udkast til den integrerede nationale energi- og klimaplan og fremsende dem til Kommissionen. Resultatet af et sådant makroregionalt eller regionalt samarbejde kan erstatte de tilsvarende dele af den relevante integrerede nationale energi- og klimaplan.

 

2b.  Kommissionen udpeger med henblik på at fremme markedsintegration og omkostningseffektive politikker muligheder for makroregionalt eller regionalt samarbejde om en eller flere af energiunionens fem dimensioner og, jf. nærværende artikel, med en langsigtet vision baseret på eksisterende markedsvilkår. I lyset af sådanne muligheder kan Kommissionen udstede henstillinger til medlemsstaterne i henhold til artikel 28 for at fremme effektivt samarbejde, partnerskaber og høringer.

3.  Kommissionen letter samarbejde og høring mellem medlemsstaterne om udkastene til planer, som den har fået forelagt i henhold til artikel 9, med henblik på deres færdiggørelse.

3.  Kommissionen letter samarbejde og høring mellem medlemsstaterne om udkastene til planer, som den har fået forelagt i henhold til artikel 9, med henblik på deres færdiggørelse.

4.  Medlemsstaterne skal tage andre medlemsstaters bemærkninger i henhold til stk. 2 og 3 i betragtning i deres endelige integrerede nationale energi- og klimaplan og gøre rede for, hvordan bemærkningerne er taget i betragtning.

4.  Medlemsstaterne skal tage andre medlemsstaters bemærkninger i henhold til stk. 2 og 3 i betragtning i deres endelige integrerede nationale energi- og klimaplan og gøre rede for, hvordan bemærkningerne er taget i betragtning.

5.  Medlemsstaterne skal med henblik på stk. 1 fortsat samarbejde på regionalt plan under gennemførelsen af politikker og foranstaltninger inden for rammerne af deres planer.

5.  Medlemsstaterne skal med henblik på stk. 1 fortsat samarbejde på makroregionalt plan under gennemførelsen af politikker og foranstaltninger inden for rammerne af deres planer.

 

5a.  Medlemsstaterne skal også planlægge samarbejde med medlemmer af Energifællesskabet og med tredjelande, som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Udpegning og finansiering af projekter for vedvarende energi af interesse for energiunionen

 

1.  Medlemsstater, der samarbejder under en af de i artikel 11 omhandlede former, skal udarbejde en regional liste over projekter for vedvarende energi af interesse for energiunionen, der bidrager til opnåelsen af de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2. Denne liste skal være en del af de integrerede nationale energi- og klimaplaner, der er omhandlet i artikel 3.

 

2.  Ved udarbejdelsen af deres liste over projekter for vedvarende energi af interesse for energiunionen skal medlemsstaterne tage hensyn til følgende kriterier:

 

(a)  de potentielle samlede fordele ved projektet

 

(b)  at projektet indebærer deltagelse af mindst to medlemsstater i en samarbejdsmekanisme, der kan være en hvilken som helst af dem, der er fastsat i direktiv (EU) .../... [omarbejdning af direktivet om vedvarende energi]

 

(c)  at projektet er beliggende på en medlemsstats område eller i internationalt farvand og har en betydelig grænseoverskridende virkning.

 

3.  Efter modtagelse af integrerede nationale energi- og klimaplaner udarbejder Kommissionen en EU-liste over projekter for vedvarende energi af interesse for energiunionen senest den 31. december 2020. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 vedrørende opstilling af EU-listen over projekter for vedvarende energi af interesse for energiunionen.

 

4.  Ved opstillingen af EU-listen skal Kommissionen:

 

(a)  sikre, at kun projekter, der opfylder kriterierne i stk. 2 i denne artikel, optages på listen

 

(b)  sikre tværregional sammenhæng

 

(c)  bestræbe sig på at tilsikre et håndterbart samlet antal projekter for vedvarende energi af interesse for energiunionen

 

(d)  sikre gunstig behandling af projekter for vedvarende energi af interesse for energiunionen i sektorer, hvor medlemsstaterne har udarbejdet et fælles regionalt iværksættelsesforløb frem til 2030.

 

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 vedrørende fastlæggelse af den metodik, der skal benyttes af medlemsstaterne ved gennemførelse af analysen, jf. stk. 2, litra a), i denne artikel, under hensyntagen til miljø, sundhed, makroøkonomi, færdigheder og sociale virkninger.

 

6.  Senest den 30. juni 2021 udpeger hver medlemsstat en national kompetent myndighed, der er ansvarlig for at lette og koordinere godkendelsesprocessen for projekter for vedvarende energi af interesse for energiunionen, der er medtaget på Unionens liste. Den kompetente myndighed træffer foranstaltninger til at lette udstedelsen af den samlede afgørelse.

 

7.  Når et projekt af fælles interesse møder betydelige vanskeligheder med gennemførelsen, kan Kommissionen efter aftale med de pågældende medlemsstater udpege en EU-koordinator for en periode på op til et år, og denne periode kan forlænges to gange. For så vidt angår denne forordning finder bestemmelserne i artikel 6 i forordning (EF) nr. 347/2013 anvendelse.

 

8.  Bestemmelserne i artikel 10 finder anvendelse på den udvælgelsesproces for projekter for vedvarende energi af interesse for energiunionen, der gennemføres af medlemsstaterne.

 

9.  De projekter for vedvarende energi af interesse for energiunionen, der er opført på EU-listen, er berettigede til finansiel EU-støtte i form af tilskud, lån, egenkapital, finansielle instrumenter og garantifonde. Desuden etablerer Kommissionen et instrument på EU-plan, der bidrager til den finansielle støtte til de projekter for vedvarende energi af interesse for energiunionen, der er opført på EU-listen, og som forvaltes direkte eller indirekte af Kommissionen. Inden for rammene af dette instrument kan EU-midler og nationale midler kombineres, især på den finansieringsplatform, som etableres i henhold til artikel 27, stk. 4.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen skal vurdere de integrerede nationale energi- og klimaplaner og ajourføringer heraf som meddelt i medfør af artikel 3 og 13. Den skal navnlig vurdere, om:

Kommissionen skal vurdere de integrerede nationale energi- og klimaplaner som meddelt i medfør af artikel 3. Den skal navnlig vurdere, om:

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  de specifikke mål, målsætningerne og bidragene er tilstrækkelige til i fællesskab at nå energiunionens målsætninger for den første tiårsperiode, særlig de specifikke mål for Unionens klima- og energiramme for 2030

(a)  de specifikke mål og målsætningerne er tilstrækkelige til i fællesskab at nå energiunionens målsætninger for den første tiårsperiode, særlig de specifikke mål for Unionens klima- og energiramme for 2030

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  de eksisterende politikker og de politikker, der er planlagt, samt foranstaltninger og investeringsstrategier i denne forbindelse er tilstrækkelige til opfyldelsen af de nationale mål, der er omhandlet i artikel 4

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Et initiativ til retfærdig overgang for arbejdstagere og samfund

 

1.  Med denne forordning oprettes et initiativ til retfærdig overgang for at støtte arbejdstagere og samfund, der kan blive påvirket negativt ved overgangen til en lavkulstoføkonomi. Initiativet bør tage form af et råd bestående af repræsentanter fra medlemsstaternes nationale myndigheder, Kommissionen, lokale og regionale repræsentanter samt arbejdsmarkedets parter, der udvikler indkaldelser af forslag til projekter på området retfærdig overgang.

 

2.  Indkaldelserne af forslag til projekter bør tage sigte på at gøre grønne muligheder reelle og støtte arbejdstagere og samfund i forbindelse med energiomlægningen. Når de udarbejder deres indkaldelser af projekter, bør rådets medlemmer bestræbe sig på at:

 

(a)  bevare og skabe anstændige og bæredygtige job

 

(b)  styrke uddannelse og opgradering af arbejdstagernes færdigheder inden for rene processer og teknologier

 

(c)  styrke de sociale beskyttelsesordninger, herunder aktive arbejdsmarkedspolitikker.

 

3.  Kommissionen opretter en finansieringsplatform på EU-plan, der direkte bidrager med finansiel støtte til initiativet til retfærdig overgang.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

udgår

Ajourføring af den integrerede nationale energi- og klimaplan

 

1.  Senest den 1. januar 2023 og hvert tiende år derefter forelægger medlemsstaterne Kommissionen et udkast til ajourføring af den senest meddelte integrerede nationale energi- og klimaplan, jf. artikel 3, eller bekræfter planens fortsatte gyldighed over for Kommissionen.

 

2.  Senest den 1. januar 2024 og hvert tiende år derefter meddeler medlemsstaterne Kommissionen en ajourføring af den senest meddelte integrerede nationale energi- og klimaplan, jf. artikel 3, medmindre de har bekræftet planens fortsatte gyldighed over for Kommissionen i medfør af denne artikels stk. 1.

 

3.  Medlemsstaterne ændrer alene specifikke mål, målsætninger og bidrag i den ajourførte plan, jf. stk. 2, for at afspejle øgede ambitioner sammenholdt med dem, som var fastsat i den senest meddelte integrerede nationale energi- og klimaplan.

 

4.  Medlemsstaterne gør en indsats for i den ajourførte plan at modvirke miljøskadelige virkninger, der afdækkes i forbindelse med den integrerede rapportering i henhold til artikel 15-22.

 

5.  Ved udarbejdelsen af den ajourføring, der er omhandlet i stk. 2, tager medlemsstaterne hensyn til de seneste landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester.

 

6.  De procedurer, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, og artikel 11, finder anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen og vurderingen af de ajourførte integrerede nationale energi- og klimaplaner.

 

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Langsigtede lavemissionsstrategier

Langsigtede klima- og energistrategier

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Sammenhæng med de overordnede klimamål

 

Kommissionen aflægger senest den 1. juli 2018 rapport om det resterende globale kulstofbudget, der er i tråd med målet om at fortsætte bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen til et godt stykke under 2 °C, i særdeleshed 1,5 °C, over det førindustrielle niveau, og fremlægger en analyse af Unionens rimelige andel for 2050 og 2100.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

Artikel 14

Langsigtede lavemissionsstrategier

Langsigtede klima- og energistrategier

1.  Senest den 1. januar 2020 og hvert tiende år derefter opstiller medlemsstaterne deres langsigtede lavemissionsstrategier med en 50-årig horisont og rapporterer denne til Kommissionen for derigennem at bidrage til at:

1.  Senest den 1. januar 2019 og hvert femte år derefter vedtager medlemsstaterne og Kommissionen på vegne af Unionen langsigtede klima- og energistrategier med en 30-årig horisont for derigennem at bidrage til at:

(a)  opfylde Unionens og medlemsstaternes forpligtelser i henhold til klimakonventionen og Parisaftalen med henblik på at reducere menneskeskabte drivhusgasemissioner og øge optaget gennem dræn

(a)  opfylde Unionens og medlemsstaternes forpligtelser i henhold til klimakonventionen og Parisaftalen med henblik på at reducere menneskeskabte drivhusgasemissioner og øge optaget gennem dræn i etaper på 10 år

(b)  opfylde målsætningen om at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og fortsætte bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau

(b)  opfylde målsætningen om at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og fortsætte bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau ved at begrænse Unionens drivhusgasemissioner til under dens rimelige andel af det resterende globale kulstofbudget

(c)  opnå langsigtede reduktioner af drivhusgasemissionerne og forbedret optag gennem dræn inden for alle sektorer i tråd med Unionens målsætning om – i forbindelse med de nødvendige reduktioner, som ifølge IPCC skal foretages af de udviklede lande i fællesskab – på en omkostningseffektiv måde at reducere emissionerne med 80 til 95 % frem til 2050 sammenholdt med 1990-niveauet.

(c)  opnå langsigtede reduktioner af drivhusgasemissionerne og forbedret optag gennem dræn inden for alle sektorer i tråd med Unionens målsætning om – i forbindelse med de nødvendige reduktioner ifølge IPCC – på en omkostningseffektiv måde at reducere Unionens drivhusgasemissioner og øge optaget gennem dræn i bestræbelserne på at nå temperaturmålene i Parisaftalen og således senest i 2050 opnå nettodrivhusgasemissioner på nul og kort tid derefter have negative emissioner

 

(ca)  allersenest i 2050 have et yderst energieffektivt energisystem, der er baseret fuldt ud på vedvarende energi, i Unionen.

2.  De langsigtede lavemissionsstrategier skal omfatte:

2.  De langsigtede klima- og energiemissionsstrategier skal indeholde de elementer, der er beskrevet i bilag IIa, og omfatte:

(a)  de samlede reduktioner af drivhusgasemissionerne og forbedrede optag gennem dræn

(a)  de samlede reduktioner af drivhusgasemissionerne og forbedringerne af optag gennem dræn med et separat mål for forøgelse af optag gennem dræn, som er i overensstemmelse med bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen som omhandlet i Parisaftalen

(b)  emissionsreduktioner og forbedret optag i individuelle sektorer, herunder elproduktion, industri, transport, bygninger (bolig- og tertiærsektoren), landbrug og arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF)

(b)  med henblik på dekarbonisering, drivhusgasemissionsreduktioner og forbedret optag i individuelle sektorer, herunder elproduktion, industri, transport, opvarmning og køling samt bygninger (bolig- og tertiærsektoren), landbrug og arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF)

(c)  forventede fremskridt mht. overgangen til en økonomi med lave drivhusgasemissioner og herunder drivhusgasintensitet, BNP's CO2-intensitet og strategier for forskning, udvikling og innovation på området

(c)  forventede fremskridt mht. overgangen til en økonomi med lave drivhusgasemissioner og herunder drivhusgasintensitet, BNP's CO2-intensitet og strategier for langsigtede investeringer, forskning, udvikling og innovation på området

 

(ca)  forventede fremskridt mht. energiomstillingen, herunder energibesparelser, den samlede andel af vedvarende energi og den planlagte installerede mærkeeffekt for vedvarende energi

 

(cb)  forventede bidrag fra den gennemgribende dekarbonisering af økonomien til den makroøkonomiske udvikling, og den sociale udvikling og sundhedsmæssige risici og fordele samt miljøbeskyttelse

(d)  forbindelser til anden national, langsigtet planlægning.

(d)  forbindelser til andre nationale langsigtede målsætninger, planer og andre politikker og foranstaltninger og investeringer.

 

2a.  Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 36 at vedtage delegerede retsakter for at ændre bilag IIa med henblik på at tilpasse det til ændringer af Unionens energi- og klimapolitiske ramme, udviklingen på energimarkedet samt nye krav hidrørende fra klimakonventionen og Parisaftalen.

3.  Der bør være indbyrdes overensstemmelse mellem de langsigtede lavemissionsstrategier og de integrerede nationale energi- og klimaplaner, der er omhandlet i artikel 3.

3.  De integrerede nationale energi- og klimaplaner, der er omhandlet i artikel 3, skal være i overensstemmelse med de langsigtede klima- og energistrategier.

4.  Medlemsstaterne giver straks offentligheden adgang til deres respektive langsigtede lavemissionsstrategier og ajourføringer heraf.

4.  Medlemsstaterne og Kommissionen skal udvikle deres strategier åbent og gennemsigtigt og sikre, at offentligheden, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, investorer, civilsamfundet og andre aktører tidligt og reelt får mulighed for at deltage i udarbejdelsen af de langsigtede klima- og energistrategier, og offentliggøre strategierne og alle understøttende analyser og data, herunder gennem e-platformen som omhandlet i artikel 24.

 

4a.  Kommissionen støtter medlemsstaterne i deres udarbejdelse af langsigtede strategier ved at tilvejebringe oplysninger om tilstanden af den underliggende videnskabelige viden og teknologiske udvikling, der er relevant for at nå de mål, der er omhandlet i artikel 1. Kommissionen skaber også muligheder for medlemsstaterne og andre interessenter til at tilvejebringe yderligere oplysninger og drøfte deres perspektiver, og den udarbejder bedste praksis og retningslinjer for medlemsstaterne til brug i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af deres strategier.

 

4b.  Kommissionen vurderer, hvorvidt de nationale langsigtede strategier er tilstrækkelige for den fælles opfyldelse af de EU-målsætninger, der er fastsat i artikel 1. Kommissionen kan udstede henstillinger til medlemsstaterne for at fremme opfyldelsen og for at bistå medlemsstaterne i deres bestræbelser på at udarbejde og gennemføre deres langsigtede strategier.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  oplysninger om de fremskridt, der er gjort for at nå de specifikke mål, målsætninger og bidrag, der er fastsat i den integrerede nationale energi- og klimaplan, og mht. gennemførelsen af de dertil fornødne politikker og foranstaltninger

(a)  oplysninger om de fremskridt, der er gjort for at nå de specifikke mål og målsætninger, der er fastsat i den integrerede nationale energi- og klimaplan, og mht. finansieringen og gennemførelsen af de dertil fornødne politikker og foranstaltninger

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  resultaterne af de offentlige høringer, der afholdes i overensstemmelse med artikel 10

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ab)  oplysninger om de fremskridt, der er gjort med hensyn til at støtte aktiv inddragelse i overensstemmelse med artikel 10a

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ac)  de nævnte oplysninger og de fremskridt, der er gjort i retning af at nå de mål, målsætninger og forpligtelser, der er fastsat i de langsigtede energi- og klimastrategier i artikel 14

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Har Kommissionen udstedt henstillinger i henhold til artikel 27, stk. 2 eller 3, skal den pågældende medlemsstat i sin rapport, jf. denne artikels stk. 1, angive oplysninger om de politikker og foranstaltninger, der er eller påtænkes vedtaget og gennemført for at tage højde for disse henstillinger. Disse oplysninger skal vedlægges en udførlig tidsplan for gennemførelsen.

5.  Har Kommissionen udstedt henstillinger i henhold til artikel 27, stk. 2 eller 3, skal den pågældende medlemsstat i sin rapport, jf. denne artikels stk. 1, angive oplysninger om de politikker og foranstaltninger, der er eller påtænkes vedtaget og gennemført for at tage højde for disse henstillinger. Disse oplysninger skal vedlægges en udførlig tidsplan for gennemførelsen. Såfremt den pågældende medlemsstat afviger fra de udstedte henstillinger, skal den give og offentliggøre en velunderbygget begrundelse, der er baseret på troværdige data og objektive kriterier.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne offentliggør de rapporter, der forelægges Kommissionen i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra a – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)   forløbskurver for efterspørgsel efter bioenergi opdelt efter varme, elektricitet og transport såvel som for forsyningen med biomasse opdelt på råprodukter og oprindelse (idet der skelnes mellem indenlandsk produktion og import). For så vidt angår skovbiomasse, en vurdering af dens kilde og indvirkning på LULUCF-drænet

(4)  forløbskurver for efterspørgsel efter bioenergi opdelt efter varme, elektricitet og transport, herunder andelen af biobrændstoffer, andelen af avancerede biobrændstoffer, andelen af biobrændstoffer fremstillet af afgrøder fra landbrugsjord, såvel som for forsyningen med biomasse opdelt på råprodukter og oprindelse (idet der skelnes mellem indenlandsk produktion og import). For så vidt angår skovbiomasse, en vurdering af dens kilde og indvirkning på LULUCF-drænet

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra a – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  målsætninger og forløbskurver for vedvarende energi, der produceres af regioner, byer, energifællesskaber og egenforbrugere

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra a – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  i givet fald andre nationale forløbskurver og målsætninger, herunder langsigtede og sektorspecifikke forløbskurver (f.eks. andelen af biobrændstoffer, andelen af avancerede biobrændstoffer, andelen af biobrændstoffer fremstillet på grundlag af hovedafgrøder fra landbrugsjord, andelen af elektricitet produceret af biomasse uden udnyttelse af overskudsvarme, andelen af vedvarende energi inden for fjernvarme, brugen af vedvarende energi i bygninger, vedvarende energi produceret af byer, energifællesskaber og egenforbrugere)

(5)  i givet fald andre nationale forløbskurver og målsætninger, herunder langsigtede og sektorspecifikke forløbskurver (f.eks. andelen af elektricitet produceret af biomasse uden udnyttelse af overskudsvarme, andelen af vedvarende energi inden for fjernvarme, brugen af vedvarende energi i bygninger, energi udvundet fra slam, der opsamles ved behandling af spildevand

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  gennemførte, vedtagne og planlagte politikker og foranstaltninger med henblik på at opnå det nationale bidrag til det bindende 2030-mål for vedvarende energi på EU-plan som angivet i artikel 4, litra a), nr. 2), i), herunder sektor- og teknologispecifikke foranstaltninger, med en særlig gennemgang af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 23, 24 og 25 i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767]

(1)  gennemførte, vedtagne og planlagte politikker og foranstaltninger med henblik på at nå de nationale mål for at opfylde det bindende 2030-mål for vedvarende energi på EU-plan som angivet i artikel 4, litra a), nr. 2), i), herunder sektor- og teknologispecifikke foranstaltninger, med en særlig gennemgang af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 23, 24 og 25 i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767]

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra b – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  særlige foranstaltninger til at vurdere, gennemskueliggøre og reducere nødvendigheden af "must run"-kapacitet, som kan føre til indskrænkning af vedvarende energikilder

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra a – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  forløbskurven for primærenergiforbrug og endeligt energiforbrug fra 2020 til 2030, som illustrerer de nationale energibesparelsers bidrag til opfyldelsen af Unionens 2030-mål, og herunder den underliggende metode

(1)  forløbskurven for primærenergiforbrug og endeligt energiforbrug fra 2020 til 2030, som illustrerer de bindende mål for nationale energibesparelser med henblik på opfyldelsen af Unionens 2030-mål, og herunder den underliggende metode

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra a – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  målsætninger for den langsigtede renovering af den nationale masse af (både offentlige og private) beboelses- og erhvervsejendomme

(2)  målsætninger i den langsigtede strategi for renovering af den nationale masse af beboelsesejendomme og offentlige og private ejendomme, der benyttes til andet end beboelse

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra b – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  gennemførte, vedtagne og planlagte politikker, foranstaltninger og programmer med henblik på at opnå det vejledende nationale energieffektivitetsbidrag i 2030 samt andre målsætninger, der opstilles i artikel 6, herunder planlagte foranstaltninger og instrumenter (også af økonomisk art) til fremme af bygningers energimæssige ydeevne, foranstaltninger til at udnytte gas- og elinfrastrukturs energieffektiviseringspotentiale og andre foranstaltninger til fremme af energieffektivitet

(1)  gennemførte, vedtagne og planlagte politikker, foranstaltninger og programmer med henblik på at opnå det bindende nationale energieffektivitetsmål for 2030 samt andre målsætninger, der opstilles i artikel 6, herunder planlagte foranstaltninger og instrumenter (også af økonomisk art) til fremme af bygningers energimæssige ydeevne, foranstaltninger til at udnytte gas- og elinfrastrukturs energieffektiviseringspotentiale og andre foranstaltninger til fremme af energieffektivitet

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra b – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  den nationale ordning for energispareforpligtelser og alternative foranstaltninger i henhold til artikel 7a og 7b i direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761] i henhold til bilag II til denne forordning

(3)  den nationale ordning for energispareforpligtelser og alternative foranstaltninger i henhold til artikel 7a og 7b i direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761] i henhold til bilag II til denne forordning, herunder de energibesparelser, der opnås med de nationale energieffektivitetsforpligtelser og/eller alternative foranstaltninger, der er indført i henhold til artikel 7a og 7b og artikel 20, stk. 6, i direktiv 2012/27/EU [som ændret ved forslag COM(2016) 761], og indvirkningen på forbrugernes regninger og inklusive krav med et socialt sigte

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra b – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  en langsigtet strategi for renovering af den nationale masse af både offentlige og private beboelses- og erhvervsejendomme, herunder politikker og foranstaltninger til fremme af omkostningseffektiv, gennemgribende og etapevis gennemgribende renovering

(4)  en langsigtet strategi for renovering af den nationale masse af både offentlige og private ejendomme til hhv. beboelse og andre formål end beboelse, herunder politikker og foranstaltninger til at guide investeringer til at fremme omkostningseffektiv, gennemgribende og etapevis gennemgribende renovering, i hvilken forbindelse der tages særligt hensyn til et evidensbaseret skøn over forventede energibesparelser og mere generelle fordele i overensstemmelse med artikel 2a i direktiv (EU) .../... [direktivet om bygningers energimæssige ydeevne 2016/0381(COD)]

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra b – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  politikker og foranstaltninger til at udvikle det økonomiske potentiale i højeffektiv kraftvarmeproduktion samt effektive opvarmnings- og kølingssystemer i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i direktiv (EU) .../... [direktiv 2012/27/EU som ændret ved forslag COM(2016)0761]

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra b – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  hvis det er relevant, fremskridt inden for andre gennemførte, vedtagne og planlagte politikker, foranstaltninger og tiltag, der er et resultat af de langsigtede renoveringsstrategier i overensstemmelse med artikel 2a i direktiv (EU) .../... [direktivet om bygningers energimæssige ydeevne 2016/0381(COD)], herunder de politikker, der er målrettet mod delene af den nationale bygningsmasse med den værste ydeevne, og inden for adgang til oplysninger og finansiering

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  nationale målsætninger med henblik på at øge diversificeringen af energikilder og leverandørlande, lagringen og prisfleksibelt elforbrug

(a)  nationale målsætninger med henblik på forbedret energieffektivitet og vedvarende energikilder og en diversificering af leverandører, leverandørruter og -lande, lagringen og prisfleksibelt elforbrug

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  nationale målsætninger med hensyn til nedbringelse af afhængigheden af energiimport fra tredjelande

(b)  nationale målsætninger og foranstaltninger med hensyn til nedbringelse af afhængigheden af energiimport fra tredjelande og som ikke skaber hindringer for en vellykket gennemførelse af energiunionen

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  nationale målsætninger med hensyn til forbedring af fleksibiliteten i det nationale energisystem, navnlig ved hjælp af iværksættelse af energieffektivitetsforanstaltninger, ibrugtagning af indenlandske vedvarende energikilder, prisfleksibelt forbrug og lagring

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  graden af sammenkobling af elnettet, som medlemsstaten stræber efter at opnå i 2030 i forhold til elsammenkoblingsmålet på 15 %

(a)  graden af sammenkobling af elnettet, som medlemsstaten stræber efter at opnå i 2030 i forhold til det vejledende elsammenkoblingsmål på mindst 15 %

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  centrale nationale målsætninger for el- og gastransmissionsinfrastruktur, der er nødvendige for at opfylde målsætninger og specifikke mål i henhold til enhver af energiunionens fem dimensioner

(b)  centrale nationale målsætninger for transmissions- og distributionsinfrastruktur til el og gas samt modernisering heraf, der er nødvendige for at opfylde målsætninger og specifikke mål i henhold til enhver af energiunionens fem dimensioner

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  nationale målsætninger vedrørende andre aspekter af det indre energimarked såsom markedsintegration og -kobling, hvor det er relevant

(d)  nationale målsætninger og foranstaltninger vedrørende systemfleksibilitet, navnlig gennem fjernelse af hindringer for fri prisdannelse, markedsintegration og -sammenkobling, intelligente net, aggregering, prisfleksibelt forbrug, lagring, distribueret produktion, mekanismer for forsendelse, genudførsel og indskrænkning, prissignaler i realtid

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e)  nationale målsætninger vedrørende energifattigdom og herunder antallet af husstande, som befinder sig i energifattigdom

udgår

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ea)  nationale målsætninger og foranstaltninger vedrørende ikke-diskriminerende deltagelse af vedvarende energi, prisfleksibelt forbrug og lagring, herunder via aggregering, på alle energimarkeder

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(eb)  nationale målsætninger og foranstaltninger med henblik på sikring af, at forbrugerne deltager i energisystemet og nyder godt af egenproduktion og nye teknologier, herunder intelligente målere

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f)  nationale målsætninger med hensyn til at sikre elsystemets tilstrækkelighed, hvor det er relevant

(f)  nationale målsætninger med hensyn til at sikre elsystemets tilstrækkelighed og i den forbindelse sikre, at ingen kapacitetsmekanismer implementeres, eller hvis de implementeres af hensyn til forsyningssikkerheden, at de begrænses i det omfang, det er muligt

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(fa)  nationale foranstaltninger til etablering eller revidering af budområder for således at gøre noget ved strukturelle kapacitetsbegrænsninger, maksimere den økonomiske effektivitet og grænseoverskridende handelsmuligheder og sikre forsyningssikkerheden

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(g)  gennemførte, vedtagne og planlagte politikker og foranstaltninger med henblik på at nå målsætningerne, der er nævnt i litra a) - f)

(g)  gennemførte, vedtagne og planlagte politikker og foranstaltninger med henblik på at nå målsætningerne, der er nævnt i litra a) - fa).

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21a

 

Integreret rapportering om energifattigdom

 

Hvor det er relevant, skal medlemsstaterne i den integrerede nationale energi- og klimastatusrapport medtage kvantitative oplysninger om antallet af husstande, som befinder sig i energifattigdom, såvel som oplysninger om politikker og foranstaltninger til afhjælpning af energifattigdom, jf. artikel 3, stk. 3, nr. v).

 

Hvor artikel 3, stk. 3, nr. v), andet afsnit, finder anvendelse, skal den pågældende medlemsstat i den integrerede nationale energi- og klimastatusrapport medtage oplysninger om gennemførelsen af den nationale vejledende målsætning om at mindske antallet af husstande, som befinder sig i energifattigdom.

 

Kommissionen videregiver oplysninger, som medlemsstaterne har meddelt den i medfør af denne artikel, til Det Europæiske Observatorium for Energifattigdom.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  nationale målsætninger angående de samlede (offentlige og private) udgifter til forskning og innovation inden for renere energiteknologier tillige med teknologiomkostninger og resultatudvikling

(b)  nationale målsætninger angående de samlede offentlige og, hvor de er til rådighed, private udgifter til forskning og innovation inden for renere energiteknologier tillige med teknologiomkostninger og resultatudvikling

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  nationale målsætninger med henblik på at udfase energisubsidier

(d)  nationale målsætninger med henblik på at udfase energisubsidier, navnlig for fossile brændstoffer

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(g)  finansieringsforanstaltninger, herunder EU-støtte og anvendelse af EU-midler, inden for dette område på nationalt plan, hvor det er relevant.

(g)  finansieringsforanstaltninger, herunder EU-støtte og anvendelse af EU-midler, inden for dette område på nationalt plan, hvor det er relevant. Anvendelse af enhver form for finansielt bidrag fra Kommissionen til finansieringsinstrumenter, hvortil medlemsstaterne i fællesskab forpligter nationale ressourcer, skal offentliggøres.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  deres tilnærmede drivhusgasopgørelser for år X-1

udgår

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  deres tilnærmede endelige bruttoforbrug af energi fra vedvarende kilder og deres tilnærmede primærenergiforbrug og endelige energiforbrug for år X-1 i bruttotal

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med litra a) for øje skal Kommissionen på grundlag af medlemsstaternes tilnærmede drivhusgasopgørelser, eller på grundlag af sine egne estimater, hvis en medlemsstat ikke har meddelt sine tilnærmede opgørelser inden denne dato, hvert år kompilere en tilnærmet drivhusgasopgørelse for Unionen. Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for offentligheden senest den 30. september hvert år.

Med dette for øje skal Kommissionen på grundlag af medlemsstaternes tilnærmede drivhusgasopgørelser, eller på grundlag af sine egne estimater, hvis en medlemsstat ikke har meddelt sine tilnærmede opgørelser inden denne dato, hvert år kompilere en tilnærmet drivhusgasopgørelse for Unionen. Kommissionen stiller disse oplysninger til rådighed for offentligheden senest den 30. september hvert år.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Senest den 31. juli 2021 og derefter hvert år (år X) tilsender medlemsstaterne Kommissionen deres tilnærmede drivhusgasopgørelser for året X-1.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 24

Artikel 24

e-rapporteringsplatform

e-platform

1.  Kommissionen opretter en online rapporteringsplatform for at lette kommunikationen mellem Kommissionen og medlemsstaterne og fremme samarbejde blandt medlemsstaterne.

1.  Som et middel til sikring af omkostningseffektivitet opretter Kommissionen en offentlig onlineplatform for at lette kommunikationen mellem Kommissionen og medlemsstaterne, fremme samarbejde blandt medlemsstaterne og gøre det lettere at få offentlig adgang til information.

2.  Så snart onlineplatformen er driftsklar, anvender medlemsstaterne den til at sende Kommissionen de rapporter, der er omhandlet i dette kapitel.

2.  Så snart onlineplatformen er driftsklar, anvender medlemsstaterne den til at sende Kommissionen de rapporter, der er omhandlet i dette kapitel. Medlemsstaterne gør disse rapporter offentligt tilgængelige.

 

2a.  Kommissionen benytter e-platformen til at gøre det lettere at få offentlig adgang til udkast til og endelige integrerede nationale energi- og klimaplaner og de nationale langsigtede klima- og energiplaner som omhandlet i artikel 3, 9 og 14.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 31. oktober 2021 og hvert andet år derefter vurderer Kommissionen navnlig på grundlag af de integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter, andre oplysninger, som rapporteres i henhold til denne forordning, samt indikatorer og europæiske statistikker, når sådanne foreligger:

1.  Senest den 31. oktober 2021 og hvert andet år derefter vurderer Kommissionen, navnlig på grundlag af de integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter, andre oplysninger, som rapporteres i henhold til denne forordning, data fra Det Europæiske Miljøagentur samt indikatorer og europæiske statistikker, når sådanne foreligger, følgende:

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  opnåede fremskridt på EU-niveau mht. at opfylde energiunionens målsætninger, herunder for den første tiårsperiodes vedkommende Unionens 2030-mål for energi og klima, særlig med henblik på at undgå underopfyldelse i forhold til Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet

(a)  opnåede fremskridt på EU-niveau mht. at opfylde energiunionens målsætninger, herunder for den første tiårsperiodes vedkommende Unionens 2030-mål for energi og klima, særlig med henblik på at undgå underopfyldelse i forhold til Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet og med henblik på en eventuel revision af Unionens klima- og energiindsats som omhandlet i artikel 38

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  de opnåede fremskridt på EU-niveau med hensyn til at diversificere Unionens energikilder og -leverandører, der bidrager til en fuldt ud fungerende og modstandsdygtig energiunion baseret på forsyningssikkerhed, solidaritet og tillid

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  hver medlemsstats fremskridt med at opfylde sine specifikke mål, målsætninger og bidrag samt gennemførelsen af politikker og foranstaltninger, der er opstillet i dennes integrerede nationale energi- og klimaplan

(b)  hver medlemsstats fremskridt med hensyn til at opfylde sine specifikke mål og målsætninger samt gennemføre politikker og foranstaltninger, der er opstillet i dennes integrerede nationale energi- og klimaplan

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  den samlede virkning af politikker og foranstaltninger i de integrerede nationale planer på implementeringen af Unionens klima- og energipolitiske foranstaltninger med henblik på at revidere Unionens nationalt fastlagte bidrag og øge ambitionerne i tråd med forpligtelserne i Parisaftalen

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(cb)  den samlede virkning af politikkerne og foranstaltningerne i de integrerede nationale planer på EU-emissionshandelssystemets funktionsmåde

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(cc)  nøjagtigheden af medlemsstaternes skøn over den virkning, som politikker og foranstaltninger, der overlapper hinanden på nationalt plan, har på balancen mellem udbud og efterspørgsel i EU's emissionshandelssystem, og i mangel af sådanne skøn foretager Kommissionen sin egen vurdering af denne samme virkning

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen meddeler på forhånd de indikatorer, som den agter at anvende ved udførelsen af sådanne vurderinger.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvad angår vedvarende energi, skal Kommissionen som led i sin vurdering, jf. stk. 1, vurdere de opnåede fremskridt mht. andelen af energi fra vedvarende energikilder i Unionens udvidede endelige energiforbrug i 2030 på grundlag af en lineær forløbskurve, der tager udgangspunkt i 20 % i 2020 og når mindst 27 % i 2030, jf. artikel 4, litra a), nr. 2) i).

2.  Hvad angår vedvarende energi, skal Kommissionen som led i sin vurdering, jf. stk. 1, vurdere de opnåede fremskridt mht. andelen af energi fra vedvarende energikilder i Unionens udvidede endelige energiforbrug i 2030 på grundlag af en bindende lineær forløbskurve, der tager udgangspunkt i 20% i 2020 og når mindst 35 % i 2030, jf. artikel 4, litra a), nr. 2), nr. ic).

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvad angår energieffektivitet, skal Kommissionen som led i sin vurdering, jf. stk. 1, vurdere fremskridt med hensyn til i fællesskab at nå et maksimalt energiforbrug på EU-plan på 1 321 Mtoe primærenergiforbrug og 987 Mtoe endeligt energiforbrug i 2030, jf. artikel 6, stk. 1, litra a).

Hvad angår energieffektivitet, skal Kommissionen som led i sin vurdering, jf. stk. 1, vurdere fremskridt med hensyn til i fællesskab at nå et maksimalt energiforbrug på EU-plan på 1 132 Mtoe primærenergiforbrug og 849 Mtoe endeligt energiforbrug i 2030, jf. artikel 6, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  fastslå, hvorvidt Unionens delmål på ikke over 1 483 Mtoe primærenergiforbrug og 1 086 Mtoe endeligt energiforbrug i 2020 opfyldes

(a)  vurdere, hvorvidt de enkelte medlemsstater er på rette vej til at nå deres nationale bindende mål, og hvorvidt Unionens mål på ikke over 1 483 Mtoe primærenergiforbrug og 1 086 Mtoe endeligt energiforbrug i 2020 opfyldes

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Senest den 31. oktober 2019 og hvert fjerde år derefter vurderer Kommissionen gennemførelsen af direktiv 2009/31/EF.

udgår

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 26

Artikel 26

Opfølgning i tilfælde af uoverensstemmelser med de overordnede målsætninger for energiunionen hhv. målene i forordningen om indsatsfordeling

Opfølgning i tilfælde af uoverensstemmelser med de overordnede målsætninger for energiunionen hhv. målene i forordningen om indsatsfordeling

1.  På grundlag af vurderingen i henhold til artikel 25 skal Kommissionen udstede henstillinger til en medlemsstat i medfør af artikel 28, hvis den politiske udvikling i denne medlemsstat viser uoverensstemmelser med de overordnede målsætninger for energiunionen.

1.  På grundlag af vurderingen i henhold til artikel 25 skal Kommissionen udstede henstillinger til en medlemsstat i medfør af artikel 28, hvis den politiske udvikling i denne medlemsstat viser uoverensstemmelser med de overordnede målsætninger for energiunionen og med Unionens langsigtede mål for drivhusgasreduktioner.

 

1a.  En medlemsstat, der agter at gøre brug af fleksibiliteten i henhold til artikel 7 i forordning (EU) .../... [indsatsfordeling] skal i planen som omhandlet i artikel 3 i nærværende forordning medtage niveauet for den påtænkte brug og de planlagte politikker og foranstaltninger, som den vil benytte for at overskride kravene i artikel 4 i forordning (EU) .../... [LULUCF] i perioden fra 2021 til 2030 op til det nødvendige niveau.

2.  Kommissionen kan afgive udtalelser om de handlingsplaner, der forelægges af medlemsstaterne i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning [ ] [ESR].

2.  Kommissionen kan afgive udtalelser om de handlingsplaner, der forelægges af medlemsstaterne i henhold til artikel 7 og artikel 8, stk. 1, i forordning [ ] [ESR].

 

2a.  Kommissionen kan midlertidigt ophæve en medlemsstats mulighed for at overføre årlige emissionstildelinger til andre medlemsstater.

 

2b.  I betragtning af metans høje globale opvarmningspotentiale og relativt korte levetid i atmosfæren skal Kommissionen undersøge, hvilke konsekvenser der vil være for politikker og foranstaltninger, såfremt der vedtages en tidshorisont på 20 år for metan. Kommissionen skal overveje politiske løsninger for hurtigt at håndtere metanemissioner og fremlægge en EU-strategi for metan under hensyntagen til målene for den cirkulære økonomi, hvor det er relevant, og idet energi- og affaldsrelaterede metanemissioner prioriteres.

 

2c.  Kommissionen aflægger i 2027 og 2032 rapport om den kumulative saldo for emissioner og optag fra forvaltede skovarealer i Unionen i forhold til de gennemsnitlige emissioner og optag i perioden fra 1990 til 2009. Hvis den kumulative saldo er negativ, fremlægger Kommissionen et forslag om at udligne og fjerne det dertil svarende beløb fra medlemsstaternes emissionskvoter i henhold til forordning (EU) .../... [ESR].

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Konkluderer Kommissionen på grundlag af sin vurdering af de integrerede nationale energi- og klimaplaner og ajourføringer heraf i henhold til artikel 12, at de specifikke mål, målsætningerne og bidragene i de nationale planer og ajourføringer heraf er utilstrækkelige til i fællesskab at virkeliggøre energiunionens målsætninger og navnlig Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet for den første tiårsperiode, træffer den foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at disse målsætninger og specifikke mål opfyldes i fællesskab. Hvad angår vedvarende energi, skal sådanne foranstaltninger tage hensyn til ambitionsniveauet for medlemsstaternes bidrag til Unionens 2030-mål som fastsat i de nationale planer og ajourføringer heraf.

1.  Konkluderer Kommissionen på grundlag af sin vurdering af de integrerede nationale energi- og klimaplaner i henhold til artikel 12, at de specifikke mål og målsætningerne i de nationale planer er utilstrækkelige, træffer den foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at disse målsætninger og specifikke mål opfyldes.

 

Hvad angår vedvarende energi skal medlemsstaternes nationale mål for 2030, uden at det berører andre foranstaltninger, revideres i henhold til artikel 3, stk. 2, i og bilag Ia til direktiv (EU) .../... [omarbejdning af direktivet om fremme af vedvarende energi] inden den 31. december 2020.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Konkluderer Kommissionen ud fra sin vurdering i henhold til artikel 25, stk. 1, litra b), at en medlemsstat har gjort utilstrækkelige fremskridt mht. opfyldelsen af de specifikke mål, målsætningerne og bidragene eller gennemførelsen af de politikker og foranstaltninger, der er fastlagt i medlemsstatens integrerede nationale klima- og energiplan, skal den udstede henstillinger til den pågældende medlemsstat i medfør af artikel 28. Ved udstedelsen af disse henstillinger tager Kommissionen hensyn til medlemsstaters ambitiøse tidlige indsats for at bidrage til opfyldelsen af Unionens 2030-mål for vedvarende energi.

2.  Konkluderer Kommissionen ud fra sin vurdering i henhold til artikel 25, stk. 1, litra b), at en medlemsstat har gjort utilstrækkelige fremskridt mht. opfyldelsen af dens forløbskurver, specifikke mål og målsætninger eller gennemførelsen af de politikker og foranstaltninger, der er fastlagt i medlemsstatens integrerede nationale klima- og energiplan, skal den udstede henstillinger til den pågældende medlemsstat i medfør af artikel 28.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Konkluderer Kommissionen på grundlag af den samlede vurdering af medlemsstaternes integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter i henhold til artikel 25, stk. 1, litra a), i givet fald underbygget af andre kilder til oplysninger, at Unionen risikerer ikke at kunne opfylde energiunionens målsætninger og navnlig de specifikke mål i Unionens klima- og energiramme for 2030 for den første tiårsperiode, kan den udstede henstillinger til samtlige medlemsstater i henhold til artikel 28 for at afbøde sådanne risici. Kommissionen træffer i givet fald foranstaltninger på EU-plan ud over disse henstillinger for navnlig at sikre, at Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet opfyldes. Hvad angår vedvarende energi, skal sådanne foranstaltninger tage hensyn til medlemsstaters ambitiøse tidlige indsats for at bidrage til opfyldelsen af Unionens 2030-mål.

3.  Konkluderer Kommissionen på grundlag af sin vurdering af medlemsstaternes integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter i henhold til artikel 25, i givet fald underbygget af andre kilder til oplysninger, at Unionen risikerer ikke at kunne opfylde energiunionens målsætninger og navnlig de specifikke mål i Unionens klima- og energiramme for 2030 for den første tiårsperiode, udsteder den henstillinger til samtlige medlemsstater i henhold til artikel 28 for at afbøde sådanne risici. Ved udstedelsen af sådanne henstillinger tager Kommissionen hensyn til medlemsstaternes ambitionsniveauer med hensyn til at bidrage til opfyldelsen af Unionens 2030-mål. Kommissionen træffer i givet fald foranstaltninger på EU-plan ud over disse henstillinger for navnlig at sikre, at Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet opfyldes. Sådanne foranstaltninger skal tage hensyn til medlemsstaters ambitiøse tidlige indsats, især fra 2021 og frem, for at bidrage til opfyldelsen af Unionens 2030-mål, medlemsstatens grad af opfyldelse af nationale mål og opfyldelse af forløbskurver samt ethvert bidrag til finansieringsplatformen i henhold til stk. 4, litra c).

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

På området energieffektivitet kan sådanne yderligere foranstaltninger navnlig forbedre energieffektivitetsmål for:

 

(a)  produkter, jf. direktiv 2009/125/EF og direktiv 2010/30/EU

 

(b)  bygninger, jf. direktiv 2010/31/EU og direktiv 2012/27/EU og

 

(c)  transport.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Konkluderer Kommissionen på grundlag af sin vurdering i henhold til artikel 25, stk. 1, litra a), at et infrastrukturprojekt potentielt er til hinder for udviklingen af en modstandsdygtig energiunion, afgiver Kommissionen en foreløbig vurdering af projektets forenelighed med de langsigtede mål for det indre energimarked, hvor den navnlig tager det langsigtede mål om CO2-neutralitet senest i 2050 i betragtning, og inkluderer henstillinger til den pågældende medlemsstat, jf. artikel 28. Kommissionen kan, inden den afgiver en sådan vurdering, rådføre sig med andre medlemsstater.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Uden at dette berører de i stk. 3 nævnte foranstaltninger på EU-plan, gælder det, at hvis Kommissionen i henseende til vedvarende energi på grundlag af sin vurdering i henhold til artikel 25, stk. 1 og 2, i 2023 konkluderer, at Unionens lineære forløbskurve, jf. artikel 25, stk. 2, ikke nås i fællesskab, skal medlemsstaterne senest i 2024 sikre, at der tages højde for eventuelle opståede afvigelser med supplerende foranstaltninger såsom:

4.  Uden at dette berører de i stk. 3 nævnte foranstaltninger på EU-plan, gælder det, at hvis Kommissionen i henseende til vedvarende energi på grundlag af sin vurdering i henhold til artikel 25, stk. 1 og 2, i 2023 og derefter hvert andet år konkluderer, at en medlemsstat ikke gør tilstrækkelige fremskridt for at opfylde sit nationale mål for 2030, især ved ikke at følge sin forløbskurve, skal den pågældende medlemsstat inden udgangen af 2024 og derefter hvert andet år sikre, at der inden for ét år er taget højde for eventuelle opståede afvigelser fra dens forløbskurve ved hjælp af supplerende foranstaltninger såsom:

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  en indsats for at fremme en højere andel af elektricitet produceret fra vedvarende energi på grundlag af kriterierne i artikel 4 i direktiv (EU) .../... [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF]

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  indbetaling af et finansielt bidrag til en finansieringsplatform, som oprettes på EU-plan, som bidrager til vedvarende energi-projekter, og som forvaltes direkte eller indirekte af Kommissionen

(c)  indbetaling af et frivilligt finansielt bidrag til en finansieringsplatform, som oprettes på EU-plan, som bidrager til projekter for vedvarende energi, navnlig projekter af interesse for energiunionen, og som forvaltes direkte eller indirekte af Kommissionen.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  anvendelse af samarbejdsmekanismer som fastlagt i direktiv (EU) .../... [omarbejdning af direktivet om fremme af vedvarende energi]

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sådanne foranstaltningerne skal tage hensyn til den berørte medlemsstats ambitionsniveau for så vidt angår en tidlig indsats med henblik på at bidrage til opfyldelsen af Unionens 2030-mål for vedvarende energi.

Sådanne foranstaltningerne skal tage hensyn til den berørte medlemsstats grad af overholdelse af dens nationale mål og forløbskurver for vedvarende energi.

 

Kommissionen træffer i givet fald foranstaltninger på EU-plan ud over foranstaltninger på nationalt plan for at sikre, at Unionens bindende lineære forløbskurve og dens bindende 2030-mål for vedvarende energi opfyldes.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Uden at dette berører de i stk. 3 nævnte andre foranstaltninger på EU-plan, gælder det, at hvis Kommissionen i henseende til energieffektivitet på grundlag af sin vurdering i henhold til artikel 25, stk. 1 og 3, i 2023 konkluderer, at fremskridtene mht. i fællesskab at nå Unionens energieffektivitetsmål, der er nævnt i artikel 25, stk. 3, første afsnit, er utilstrækkelige, træffer den foranstaltninger senest i år 2024 sideløbende med de foranstaltninger, der er fastsat i direktiv 2010/31/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 765] og direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761] for at sikre, at Unionens bindende energieffektivitetsmål for 2030 opfyldes.

5.  Uden at dette berører de i stk. 3 nævnte foranstaltninger på EU-plan, gælder det, at hvis Kommissionen i henseende til energieffektivitet på grundlag af sin vurdering i henhold til artikel 25, stk. 1 og 3, i 2023 og derefter hvert andet år konkluderer, at en medlemsstat ikke gør tilstrækkelige fremskridt for at opfylde sine nationale bindende mål og forløbskurver for 2030, skal den pågældende medlemsstat inden udgangen af 2024 og derefter hvert andet år sikre, at der inden for ét år er taget højde for eventuelle opståede afvigelser fra dens forløbskurve ved hjælp af supplerende foranstaltninger.

(a)  produkter, jf. direktiv 2010/30/EU og direktiv 2009/125/EF

 

(b)  bygninger, jf. direktiv 2010/31/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 765] og direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761]

 

(c)  transport.

 

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Hver berørt medlemsstat som omhandlet i stk. 4 og 5 skal udarbejde en detaljeret beskrivelse af de supplerende gennemførte, vedtagne og planlagte foranstaltninger med henblik på at afhjælpe afvigelserne for at opfylde sine nationale mål og forløbskurver for 2030 som en del af dens efterfølgende statusrapport som omhandlet i artikel 15.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  medlemsstaten angiver i sin integrerede nationale energi- og klimastatusrapport, der udarbejdes i det år, som efterfølger udstedelsen af henstillingen, på hvilken måde den har taget videst muligt hensyn til henstillingen, og hvordan den har gennemført eller har til hensigt at gennemføre henstillingen; den skal begrunde eventuelle afvigelser fra henstillingen

(b)  medlemsstaten angiver i sin integrerede nationale energi- og klimastatusrapport, der udarbejdes i det år, som efterfølger udstedelsen af henstillingen, på hvilken måde den har taget videst muligt hensyn til henstillingen, og hvordan den har gennemført eller har til hensigt at gennemføre henstillingen; den skal angive årsagerne til eventuelle afvigelser fra henstillingen

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  henstillingerne bør supplere de seneste landespecifikke henstillinger, der er udstedt i forbindelse med det europæiske semester.

(c)  henstillingerne bør supplere de seneste landespecifikke henstillinger, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, og i forbindelse med det europæiske semester.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen offentliggør straks henstillingerne til alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ja)  en samlet vurdering af fremskridtet hen imod fuld integration af princippet om "energieffektivitet først" og fair behandling af energiforbrugere

Begrundelse

Fair behandling af energiforbrugere bør være et andet gennemgående princip i planlægnings- og gennemførelsesfaserne.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(jb)  en fremskridtsrapport om konkurrenceevne

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(jc)  medlemsstaternes fremskridt hen imod udfasning af direkte og indirekte subsidier til fossile brændstoffer inden 2020

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ka)  en finansiel vurdering af de omkostninger, som den endelige forbruger af elektricitet dækker, på grundlag af indikatorer til overvågning af de faktiske udgifter til energiunionens fem dimensioner

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 1. januar 2021 skal medlemsstaterne indføre, drive og søge løbende at forbedre nationale opgørelsessystemer i overensstemmelse med klimakonventionens krav til nationale systemer for at estimere menneskeskabte emissioner fra kilder og optag gennem dræn af de drivhusgasser, der er opført i del 2 på listen i bilag III til denne forordning, og for at sikre rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, ensartethed, sammenlignelighed og fuldstændighed i deres drivhusgasopgørelser.

1.  Senest den 1. januar 2021 skal medlemsstaterne indføre, drive og søge løbende at forbedre nationale opgørelsessystemer i overensstemmelse med UNFCCC-kravene (FN's rammekonvention om klimaændringer) til nationale systemer for at estimere menneskeskabte emissioner fra kilder og optag gennem dræn af de drivhusgasser, der er opført i del 2 på listen i bilag III til denne forordning, og for at sikre rettidighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, ensartethed, sammenlignelighed og fuldstændighed i deres drivhusgasopgørelser.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I 2027 og 2032 foretager Kommissionen en samlet revision af dataene i de nationale opgørelser, som medlemsstaterne indsender i henhold til artikel 23, stk. 3, i denne forordning, for at overvåge medlemsstaternes reduktioner eller begrænsninger af drivhusgasemissioner i henhold til artikel 4, 9 og 10 i forordning [ ] [ESR] og deres reduktioner af emissioner eller forbedring af optag gennem dræn i henhold til artikel 4 og 12 i forordning [ ] [LULUCF] og eventuelle andre specifikke mål for reduktioner eller begrænsninger af drivhusgasemissioner i henhold til EU-lovgivningen. Medlemsstaterne skal deltage fuldt ud i denne proces.

1.  Kommissionen foretager en samlet revision af dataene i de nationale opgørelser, som medlemsstaterne indsender i henhold til artikel 23, stk. 3, i denne forordning, for at overvåge medlemsstaternes reduktioner eller begrænsninger af drivhusgasemissioner i henhold til artikel 4, 9 og 10 i forordning [ ] [ESR] og deres reduktioner af emissioner eller forbedring af optag gennem dræn i henhold til artikel 4 og 12 i forordning [ ] [LULUCF] og eventuelle andre specifikke mål for reduktioner eller begrænsninger af drivhusgasemissioner i henhold til EU-lovgivningen. Medlemsstaterne skal deltage fuldt ud i denne proces.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Dataene for de enkelte medlemsstater, der findes i de registre, der er oprettet i henhold til artikel 11 i forordning [ ] [ESR] en måned efter datoen for kontrol af overensstemmelse med forordning [ ] [LULUCF] som nævnt i denne artikels stk. 5, skal anvendes til kontrol af overensstemmelsen i henhold til artikel 9 i forordning [ ] [ESR] i 2021 og 2026. Kontrollen af overensstemmelsen i henhold til artikel 9 i forordning [ ] [ESR] for hvert af årene 2022 til 2025 og 2027 til 2030 skal foretages på en dato, der ligger én måned efter datoen for kontrollen med overensstemmelse for det foregående år. Denne kontrol skal omfatte ændringer af disse data som følge af, at den pågældende medlemsstat udnytter fleksibiliteten i henhold til artikel 5, 6 og 7 i forordning [ ] [ESR].

6.  Dataene for de enkelte medlemsstater, der findes i de registre, der er oprettet i henhold til artikel 11 i forordning [ ] [ESR] en måned efter datoen for kontrol af overensstemmelse med forordning [ ] [LULUCF] som nævnt i denne artikels stk. 5, skal anvendes til kontrol af overensstemmelsen i henhold til artikel 9 i forordning [ ] [ESR]. Kontrollen af overensstemmelsen i henhold til artikel 9 i forordning [ ] [ESR] for hvert af [årene svarende til overholdelsescyklussen i artikel 9 i forordning (EU) .../... [ESR] skal foretages på en dato, der ligger én måned efter datoen for kontrollen med overensstemmelse for det foregående år. Denne kontrol skal omfatte ændringer af disse data som følge af, at den pågældende medlemsstat udnytter fleksibiliteten i henhold til artikel 5, 6 og 7 i forordning [ ] [ESR].

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Den sidste kontrol af overensstemmelse som nævnt i denne artikels stk. 6, en kontrol af kravene i henhold til [artikel 9a; Den tidlige indsatsreserve] [ESR], foretager Kommissionen efter en anmodning fra en medlemsstat om at gøre brug af reserven. Den kontrol kan følges op af ændringer af data for hver berettiget medlemsstat, hvis kravene i henhold til [artikel 9a; Den tidlige indsatsreserve] [ESR] er opfyldt.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det Europæiske Miljøagentur bistår Kommissionen i dens arbejde med dimensionerne dekarbonisering og energieffektivitet for at efterkomme artikel 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 og 34 i overensstemmelse med dets årlige arbejdsprogram. Dette omfatter fornøden bistand til:

Det Europæiske Miljøagentur bistår Kommissionen i dens arbejde med dimensionerne dekarbonisering og energieffektivitet for at efterkomme artikel 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 og 34 i overensstemmelse med dets årlige arbejdsprogram. Dette omfatter fornøden bistand til:

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ja)  kompilering af Unionens tilnærmede andel af vedvarende energikilder i det endelige energiforbrug og tilnærmede primærenergiforbrug og endeligt energiforbrug.

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 37 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udvalget om energiunionen

Udvalget om energi og klima

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen bistås af et udvalg om energiunionen. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011, og det skal fungere i de respektive sektorspecifikke sammensætninger af relevans for nærværende forordning.

1.  Kommissionen bistås for så vidt angår gennemførelsen af denne forordning af et udvalg om energi og klima. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dette udvalg afløser det udvalg, der er nedsat ved artikel 8 i beslutning 93/389/EØF, artikel 9 i beslutning 280/2004/EF og artikel 26 i forordning (EU) nr. 525/2013. Henvisninger til det udvalg, der er nedsat i medfør af disse retsakter, gælder som henvisninger til det udvalg, der nedsættes ved nærværende forordning.

2.  Uanset stk. 1 i denne artikel, bistås Kommissionen for så vidt angår gennemførelsen af artiklerne 15, 17, 23, 31 og 32 i nærværende forordning af Udvalget for Klimaændringer, der er nedsat ved artikel 26 i forordning (EU) nr. 525/2013.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen aflægger senest den 28. februar 2026 og derefter hvert femte år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, dens bidrag til forvaltning af energiunionen, og hvorvidt dens bestemmelser om planlægning, rapportering og overvågning stemmer overens med anden EU-lovgivning eller fremtidige beslutninger i relation til klimakonventionen eller Parisaftalen. Kommissionen kan fremsætte forslag, når det er hensigtsmæssigt.

Senest seks måneder efter den forberedende dialog, der skal indkaldes til under UNFCCC i 2018 for at gøre status over den kollektive indsats fra parterne hvad angår fremskridt mod det globale langsigtede mål, og senest seks måneder efter den globale statusopgørelse i 2023 og efterfølgende globale statusopgørelser, forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning, dens bidrag til forvaltningen af energiunionen og hvorvidt dens bestemmelser om planlægning, rapportering og overvågning stemmer overens med anden EU-lovgivning eller fremtidige beslutninger i relation til UNFCCC og tilstrækkeligheden af dens bidrag til målene i Parisaftalen. Rapporterne kan eventuelt ledsages af forslag til styrkelse af Unionens klima- og energiforanstaltninger, alt efter hvad der er relevant.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Senest seks måneder efter, at Unionen forelægger et nyt eller revideret nationalt bestemt bidrag i henhold til Parisaftalen, fremsætter Kommissionen efter behov de nødvendige lovgivningsmæssige forslag til ændring af relevant EU-lovgivning.

Begrundelse

EU er nødt til at sikre, at det er i stand til at efterkomme Parisaftalens femårlige revisionsmekanisme, og skal sikre, at hele dets lovgivning er indrettet med henblik på at kunne revideres og udvides hvert femte år. Dette ændringsforslag garanterer, at ambitionerne vil vokse over tid i overensstemmelse med Parisaftalen.

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 98/70/EF

Artikel 7a – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Artikel 7a, stk. 1, litra a), affattes således:

udgår

"den samlede mængde af hver type brændstof eller energi, der er blevet leveret, og "

 

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Artikel 18, stk. 1, litra e), udgår.

udgår

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Bilag I, del 2, punkt 2, 3, 4 og 7, udgår.

(1)  Bilag I, del 2, punkt 4 og 7, udgår.

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Forordning (EU) nr. 2015/652

Bilag III – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Medlemsstaterne indberetter de data, der er anført i punkt 3. Disse data indberettes for alle brændstoffer og al energi, som er markedsført i medlemsstaten. Hvis flere biobrændstoffer blandes med fossile brændstoffer, skal der angives data for hvert biobrændstof."

1.   Medlemsstaterne indberetter årligt de data, der er anført i punkt 3. Disse data indberettes for alle brændstoffer og al energi, som er markedsført i medlemsstaten. Hvis flere biobrændstoffer blandes med fossile brændstoffer, skal der angives data for hvert biobrændstof."

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Forordning (EU) nr. 2015/652

Bilag III – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  Punkt 3, litra e) og f), udgår.

udgår

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 49a

 

EØS

 

1.  Senest den ... [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] forelægger Kommissionen et udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse for Det Blandede EØS-Udvalg i tilknytning til denne forordning med henblik på at give EØS-EFTA-landene mulighed for fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i denne forordning og derved bidrage til energiunionens mål.

 

2.  Når de er indarbejdet i EØS-EFTA efter en afgørelse fra Det Blandede EØS-Udvalg, skal medlemsstaternes forpligtelser over for andre medlemsstater i henhold til denne forordning også udvides til de EØS-EFTA-lande, der har gennemført forordningen på deres område.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 50 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 50a (ny)

 

Energifællesskab

 

Senest den ... [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] foreslår Kommissionen, at den indarbejdes i energiunionen i henhold til artikel 79 i traktaten om oprettelse af energifællesskabet. Når den er indarbejdet ved en afgørelse fra Energifællesskabets Ministerråd og med forbehold for ændringer i henhold til artikel 24 i traktaten om oprettelse af energifællesskabet, skal medlemsstaternes forpligtelser over for andre medlemsstater i henhold til denne forordning også udvides til de kontraherende parter i energifællesskabet, der har gennemført forordningen på deres område.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 51

Artikel 51

Overgangsbestemmelser

Overgangsbestemmelser

Uanset denne forordnings artikel 50 finder artikel 7 og artikel 17, stk. 1, litra a) og d), i forordning (EU) nr. 525/2013 fortsat anvendelse på rapporter indeholdende data, som kræves i henhold til disse artikler for årene 2018, 2019 og 2020.

Uanset denne forordnings artikel 50 finder artikel 7 og artikel 17, stk. 1, litra a) og d), i forordning (EU) nr. 525/2013 fortsat anvendelse på rapporter indeholdende data, som kræves i henhold til disse artikler for årene 2018, 2019 og 2020.

 

Artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 525/2013 finder fortsat anvendelse for så vidt angår den anden forpligtelsesperiode i henhold til Kyotoprotokollen.

Artikel 19 i forordning (EU) nr. 525/2013 finder fortsat anvendelse på revisionen af opgørelsesdata over drivhusgasser for årene 2018, 2019 og 2020.

Artikel 19 i forordning (EU) nr. 525/2013 finder fortsat anvendelse på revisionen af opgørelsesdata over drivhusgasser for årene 2018, 2019 og 2020.

Artikel 22 i forordning (EU) nr. 525/2013 finder fortsat anvendelse på forelæggelsen af den rapport, som kræves i henhold til denne artikel.

Artikel 22 i forordning (EU) nr. 525/2013 finder fortsat anvendelse på forelæggelsen af den rapport, som kræves i henhold til denne artikel.

 

Artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) nr. 525/2013 finder fortsat anvendelse i forbindelse med gennemførelsen af artikel 15, 17, 23, 31 og 32 i denne forordning, samt hvor der er henvist til den i andre EU-retsakter.

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A - underpunkt 1.3 – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii.  Høring af interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, og inddragelse af civilsamfundet

iii.  Høring af interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, og inddragelse af civilsamfundet og den brede offentlighed

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 1 – underpunkt 1.4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4.  Regionalt samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af planen

1.4.  Makroregionalt og regionalt samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af planen

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A - punkt 1 - underpunkt 1.4 - nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.  Redegørelse for, hvordan der i planen er taget hensyn til regionalt samarbejde

ii.  Redegørelse for, hvordan der i planen er taget hensyn til makroregionalt og regionalt samarbejde

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.1 - overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.1.1.  Drivhusgasemissioner og -optag (for den plan, der omfatter perioden 2021-2030, 2030-målet om at reducere de nationale drivhusgasemissioner for hele økonomien med mindst 40 % i forhold til 1990)1

2.1.1.  Drivhusgasemissioner og -optag1

__________________

__________________

1. Der skal sikres overensstemmelse med langsigtede lavemissionsstrategier, jf. artikel 14.

1. Der skal sikres overensstemmelse med langsigtede lavemissionsstrategier, jf. artikel 14.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.1 - nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia.  Medlemsstatens nationale forløbskurver fra 2021 og fremefter for opretholdelse og styrkelse af kulstofoptag gennem dræn i overensstemmelse med Parisaftalen

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.1 - nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.  I givet fald andre nationale målsætninger og specifikke mål, der er i overensstemmelse med eksisterende langsigtede lavemissionsstrategier. I givet fald andre målsætninger og specifikke mål, herunder sektormål og tilpasningsmål

ii.  Andre nationale målsætninger og specifikke mål, der er i overensstemmelse med Parisaftalen og de langsigtede klima- og energistrategier. I givet fald andre målsætninger og specifikke mål, herunder sektormål og tilpasningsmål

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 - nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  Medlemsstatens planlagte andel af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug i 2030 som nationalt bidrag til opfyldelse af de bindende EU-mål på mindst 27 % i 2030

i.  Medlemsstatens nationale mål for energi fra vedvarende energikilder i det endelige bruttoenergiforbrug i 2030

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 - nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii.  Forløbskurver opdelt på hver sektors andel af vedvarende energi i det endelige energiforbrug fra 2021 til 2030 inden for elektricitet, opvarmning og afkøling og transport

iii.  Medlemsstaternes forløbskurver opdelt på hver sektors andel af vedvarende energi i det endelige energiforbrug fra 2021 til 2030 inden for elektricitet, opvarmning og afkøling og transport (opdelt på vej-, bane- og lufttransport)

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 - nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv.  Forløbskurver opdelt på vedvarende energi-teknologier, som medlemsstaten forventer at bruge til at virkeliggøre det overordnede og sektorspecifikke udviklingsforløb for vedvarende energi fra 2021 til 2030, herunder det samlede forventede udvidede endelige energiforbrug i Mtoe for hver teknologi og sektor samt den samlede planlagte installerede mærkeeffekt i MW (opdelt på ny mærkeeffekt og opgradering) for hver teknologi og sektor

iv.  Forløbskurver opdelt på vedvarende energi-teknologier, som medlemsstaten forventer at bruge til at virkeliggøre det overordnede og sektorspecifikke udviklingsforløb for vedvarende energi fra 2021 til 2030, herunder det samlede forventede udvidede endelige energiforbrug i Mtoe for hver teknologi og sektor samt den samlede planlagte installerede nettomærkeeffekt i MW (opdelt på ny mærkeeffekt og opgradering) for hver teknologi og sektor

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 - nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v.  Forløbskurver for efterspørgsel efter bioenergi opdelt efter varme, elektricitet og transport såvel som for forsyningen med biomasse opdelt på råmaterialer og oprindelse (idet der skelnes mellem indenlandsk produktion og import). For så vidt angår skovbiomasse en vurdering af dens oprindelse og indvirkning på LULUCF-drænet

v.  Medlemsstaternes forløbskurver for efterspørgsel efter bioenergi opdelt efter varme, elektricitet og transport såvel som for forsyningen med biomasse opdelt på råmaterialer (idet der skelnes mellem indenlandsk produktion og import). For så vidt angår skovbiomasse en vurdering af dens oprindelse og indvirkning på LULUCF-drænet

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 - nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

va.  Medlemsstatens andel af samt forløbskurver og målsætninger for energi fra vedvarende kilder produceret af byer, energifællesskaber og egenforbrugere i 2030 og forløbskurver for vedvarende energi fra 2021 til 2030, herunder det forventede samlede endelige bruttoenergiforbrug

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 - nr. vi

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi.  I givet fald andre nationale forløbskurver og målsætninger, herunder langsigtede eller sektorspecifikke forløbskurver og målsætninger (f.eks. andel af avancerede biobrændstoffer, andel af vedvarende energi inden for fjernvarme, brug af vedvarende energi i bygninger, vedvarende energi produceret af byer, energifællesskaber og egenforbrugere)

vi.  I givet fald andre nationale forløbskurver og målsætninger, herunder langsigtede eller sektorspecifikke forløbskurver og målsætninger (f.eks. andel af vedvarende energi inden for fjernvarme, brug af vedvarende energi i bygninger, energi indvundet fra slam, der opsamles gennem behandling af spildevand)

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A - punkt 2 - underpunkt 2.2 - nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  Det vejledende nationale energieffektivitetsbidrag til opfyldelse af Unionens bindende mål om energieffektivitet på 30 % i 2030, jf. artikel 1, stk. 1, og artikel 3, stk. 4, i direktiv 2012/27/EU [udgave som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761], baseret på enten primærenergiforbrug eller endeligt energiforbrug, primærenergibesparelser eller endelige energibesparelser eller energiintensitet, udtrykt i form af et absolut niveau for primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug i 2020 og 2030, med et lineært forløb for dette bidrag fra og med 2021, herunder den underliggende metode og de anvendte konverteringsfaktorer

i.  Medlemsstatens bindende målsætninger for energieffektivitet i 2030, jf. artikel 1, stk. 1, og artikel 3, stk. 4, i direktiv 2012/27/EU [udgave som ændret i henhold til forslaget i COM(2016)0761], udtrykt i form af et absolut niveau for primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug i 2020 og 2030, med et lineært forløb for denne målsætning fra og med 2021, herunder den underliggende metode og de anvendte konverteringsfaktorer

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.2 – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.  Den kumulative mængde energibesparelser, der skal opnås i perioden 2021-2030, jf. artikel 7 om energispareforpligtelser i direktiv 2012/27/EU [udgave som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761]

ii.  Den kumulative mængde yderligere energibesparelser, der skal opnås i perioden 2021-2030 og efterfølgende perioder, jf. artikel 7 om energispareforpligtelser i direktiv 2012/27/EU [udgave som ændret i henhold til forslaget i COM(2016)0761]

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.2 – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii.  Målsætninger for den langsigtede renovering af den nationale masse af (både offentlige og private) beboelses- og erhvervsejendomme

iii.  Målsætninger for 2030 og 2040 for den langsigtede renovering af den nationale masse af (både offentlige og private) beboelses- og erhvervsejendomme på linje med målet om en næsten energineutral og dekarboniseret bygningsmasse i 2050

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A - punkt 2 – underpunkt 2.2 - nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv.  Det samlede etageareal, der skal renoveres, eller tilsvarende årlige energibesparelser, der skal opnås fra 2021 til 2030, jf. artikel 5 om offentlige organers bygninger som forbillede i direktiv 2012/27/EU

iv.  Det samlede etageareal, der skal renoveres, og de hermed forbundne energibesparelser, eller tilsvarende årlige energibesparelser, der skal opnås fra 2021 til 2030, jf. artikel 5 om offentlige organers bygninger som forbillede i direktiv 2012/27/EU

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A - punkt 2 - underpunkt 2.3 - nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  Nationale målsætninger med henblik på at øge diversificeringen af energikilder og forsyningen fra tredjelande, lagringen og efterspørgselsreaktionen

i.  Nationale målsætninger med henblik på at øge diversificeringen af energikilder og forsyningen fra tredjelande, udbredelsen af energispareforanstaltninger, lagringen og efterspørgselsreaktionen

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A - punkt 2 - underpunkt 2.3 - nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.  Nationale målsætninger med hensyn til nedbringelse af afhængigheden af energiimport fra tredjelande

ii.  Nationale målsætninger med hensyn til nedbringelse af afhængigheden af energiimport af fossile brændstoffer (olie, kul og gas) og, i givet fald, andre brændstoffer fra tredjelande

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A - punkt 2 - underpunkt 2.3 - nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv.  Nationale målsætninger for ibrugtagning af indenlandske energikilder (navnlig vedvarende energi)

iv.  Nationale målsætninger med hensyn til at forbedre fleksibiliteten i det nationale energisystem

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.4 – underpunkt 2.4.1 - nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  Den grad af sammenkobling af elnettet, som medlemsstaten stræber efter at opnå i 2030 i forhold til Det Europæiske Råds målsætning fra oktober 2014

i.  Den grad af sammenkobling af elnettet, som medlemsstaten stræber efter at opnå i 2030 på mindst 15 %, under hensyntagen til målet for en grad af sammenkobling inden 2020 på 10 %

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.4 – underpunkt 2.4.2 - nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  Centrale nationale målsætninger for el- og gastransmissionsinfrastrukturen, der er nødvendige for at opfylde målsætninger og specifikke mål i henhold til enhver af dimensionerne i strategien for energiunionen

i.  Centrale nationale målsætninger for el- og gastransmissions- og distributionsinfrastruktur samt modernisering heraf, der er nødvendige for at opfylde målsætninger og specifikke mål i henhold til enhver af dimensionerne i energiunionen, der er opført under 2

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.4 – underpunkt 2.4.3 - nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  Nationale målsætninger vedrørende andre aspekter af det indre energimarked såsom markedsintegration og -kobling, herunder en tidsplan for, hvornår målsætningerne skal være opfyldt

i.  Nationale målsætninger vedrørende andre aspekter af det indre energimarked såsom forøgelse af systemfleksibilitet, markedsintegration og -kobling, intelligente net, aggregering, prisfleksibelt forbrug, lagring, distribueret produktion, mekanismer for forsendelse, genudførsel og indskrænkning, øjeblikkelige prissignaler, herunder en tidsplan for, hvornår målsætningerne skal være opfyldt

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.4 – underpunkt 2.4.3 - nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia.  Nationale målsætninger vedrørende ikke-diskriminerende deltagelse af vedvarende energi, prisfleksibelt forbrug og lagring, herunder via aggregering, på alle energimarkeder, herunder en tidsplan for, hvornår målsætningerne bør være opfyldt

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.4 – underpunkt 2.4.3 - nr. i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ib.  Nationale målsætninger med hensyn til at sikre, at forbrugerne deltager i energisystemet og nyder godt af egenproduktion og nye teknologier, herunder intelligente målere

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.4 – underpunkt 2.4.3 - nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii.  Nationale målsætninger til beskyttelse af energiforbrugerne og til forbedring af detailenergimarkedets konkurrenceevne

iii.  Nationale målsætninger til beskyttelse af energiforbrugerne, forøgelse af gennemsigtigheden, tilskyndelse til leverandørskift og til forbedring af detailenergimarkedets konkurrenceevne

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 2 – underpunkt 2.4 – underpunkt 2.4.4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.4.4.  Energifattigdom

2.4.4.  Energifattigdom

Nationale målsætninger med hensyn til energifattigdom, herunder en tidsplan for, hvornår målsætningerne skal være opfyldt

Indførelse af en national definition af husstande, der lider under energifattigdom, der er baseret på EU's indikatorer for lav indkomst, høje energiudgifter og ringe energieffektivitet i boliger og i givet fald nationale målsætninger for nedbringelse af energifattigdom, herunder en tidsplan for, hvornår målsætningerne skal være opfyldt

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A - punkt 2 - underpunkt 2.5 - nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  Nationale målsætninger og finansieringsmål for så vidt angår offentlig og privat forskning og innovation i forbindelse med energiunionen, herunder i givet fald en tidsplan for, hvornår målsætningerne skal være opfyldt, i overensstemmelse med prioriteterne i strategien for energiunionen og SET-planen

i.  Nationale målsætninger og finansieringsmål for offentlig støtte til forskning og innovation i forbindelse med energiunionen og dens forventede løftestangseffekt på privat forskning, herunder i givet fald en tidsplan for, hvornår målsætningerne skal være opfyldt, i overensstemmelse med prioriteterne i strategien for energiunionen og SET-planen

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A - punkt 2 - underpunkt 2.5 - nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.  I givet fald nationale målsætninger, der omfatter langsigtede mål (2050) for ibrugtagning af lavemissionsteknologier, herunder for dekarbonisering af energi- og kulstofintensive industrisektorer og om nødvendigt dermed forbundet infrastruktur til transport og lagring af kulstof

ii.  Nationale målsætninger for 2050 vedrørende fremme af bæredygtige teknologier

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.1.1  Drivhusgasemissioner og -optag (for den plan, der omfatter perioden 2021-2030, 2030-målet)

3.1.1  Drivhusgasemissioner og -optag

i.  Politikker og foranstaltninger til opfyldelse af det specifikke mål, der er fastsat i forordning [ ] [ESR], og som er omhandlet i punkt 2.1.1, samt politikker og foranstaltninger til overholdelse af forordning [ ] [LULUCF], der omfatter alle centrale udledende sektorer og sektorer til forøgelse af optag, med et perspektiv på den langsigtede vision og målet om omstilling til en lavemissionsøkonomi inden for 50 år samt opnåelse en balance mellem emissioner og optag i overensstemmelse med Parisaftalen

i.  Politikker og foranstaltninger til opfyldelse af det specifikke mål, der er fastsat i forordning [ ] [ESR], som er omhandlet i punkt 2.1.1, samt politikker og foranstaltninger til overholdelse af forordning [ ] [LULUCF], og forløbskurverne for opretholdelse og styrkelse af kulstofoptag gennem dræn, som omhandlet i punkt 2.1.1, der omfatter alle centrale udledende sektorer og sektorer til forøgelse af optag, med et perspektiv på den langsigtede vision og målet om at opnå nettodrivhusgasemissioner på nul i Unionen senest i 2050 og hurtigt derefter at opnå negative emissioner i overensstemmelse med Parisaftalen

ii.  Regionalt samarbejde på dette område

ii.  Regionalt samarbejde på dette område

iii.  I givet fald finansieringsforanstaltninger, herunder EU-støtte og anvendelse af EU-midler, inden for dette område på nationalt plan, uden at dette berører anvendelsen af statsstøttereglerne

iii.  Uden at dette berører anvendelsen af statsstøttereglerne, finansieringsforanstaltninger, herunder EU-støtte og anvendelse af EU-midler, inden for dette område på nationalt plan, hvor det er relevant

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.2 - nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  Politikker og foranstaltninger til opfyldelse af det nationale bidrag til EU's bindende 2030-mål for vedvarende energi samt forløbskurver, jf. punkt 2.1.2, herunder sektor- og teknologispecifikke foranstaltninger6

i.  Politikker og foranstaltninger til opfyldelse af det nationale mål for 2030 og EU's bindende 2030-mål for vedvarende energi samt forløbskurver, jf. punkt 2.1.2, herunder sektor- og teknologispecifikke foranstaltninger6

__________________

__________________

6. I forbindelse med planlægningen af disse foranstaltninger tager medlemsstaterne hensyn til udtjente eksisterende anlæg og potentialet for opgradering.

6. I forbindelse med planlægningen af disse foranstaltninger tager medlemsstaterne hensyn til udtjente eksisterende anlæg og potentialet for opgradering.

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.2 - nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii.  Særlige foranstaltninger vedrørende finansiel støtte, herunder EU-støtte og anvendelse af EU-midler, til fremme af produktionen og anvendelsen af energi fra vedvarende kilder til elektricitet, opvarmning og køling og transport

iii.  Særlige nationale foranstaltninger vedrørende finansiel støtte samt finanspolitiske tiltag, herunder EU-støtte og anvendelse af EU-midler, til fremme af produktionen og anvendelsen af energi fra vedvarende kilder til elektricitet, opvarmning og køling og transport

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.2 - nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv.  Særlige foranstaltninger til indførelse af en one-stop-shop, strømlining af administrative procedurer, levering af oplysninger og uddannelse og styrkelse af egenforbrugere og energifællesskaber inden for vedvarende energi

iv.  Særlige foranstaltninger til fjernelse af overdrevent byrdefulde omkostninger og hindringer for vedvarende energi, indførelse af en one-stop-shop, strømlining af administrative procedurer, levering af oplysninger og uddannelse. Forventede resultater i form af ny produktionskapacitet for vedvarende energi

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.2 - nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva.  Særlige foranstaltninger med henblik på at give alle forbrugere ret til og tilskynde dem til individuelt eller kollektivt at blive egenforbrugere af vedvarende energi, herunder producere, lagre, sælge og selv forbruge deres vedvarende energi, samt forventede resultater i form af ny produktionskapacitet for vedvarende energi

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.2 - nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

via.  Andre planlagte eller vedtagne foranstaltninger til fremme af vedvarende energi, navnlig, men ikke begrænset til, følgende:

 

a)  foranstaltninger, som har til formål at sikre, at alle offentlige myndigheder (nationale, regionale eller lokale) integrerer forbruget af vedvarende energi i deres aktiviteter

 

b)  bestemmelser i lovgivningen om offentlige indkøb med henblik på at sikre, at de offentlige myndigheder (nationale, regionale og lokale) inkorporerer grønne tildelingskriterier ved offentlige udbud for at fremme anvendelsen af vedvarende energikilder i retlige enheder, der ønsker at indgå aftaler med dem, uanset hvilken vare eller tjenesteydelse, der skal leveres

 

c)  hvor det er relevant, bestemmelser om anvendelse af vedvarende energikilder som en forudsætning for ydelse af offentligt tilskud eller støtte

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.3 - nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva.  Nationale politikker, tidsplaner og foranstaltninger for udfasning af direkte og indirekte støtte til fossilt brændstof inden 2020

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.2 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Planlagte politikker, foranstaltninger og programmer til opfyldelse af det vejledende nationale energieffektivitetsmål i 2030 samt andre målsætninger nævnt i punkt 2.2, herunder planlagte foranstaltninger og instrumenter (også af økonomisk art) til fremme af bygningers energimæssige ydeevne, navnlig for så vidt angår følgende:

Planlagte politikker, foranstaltninger og programmer til opfyldelse af det bindende nationale energieffektivitetsmål i 2030 samt andre målsætninger nævnt i punkt 2.2, herunder planlagte foranstaltninger og instrumenter (også af økonomisk art) til fremme af bygningers energimæssige ydeevne, navnlig for så vidt angår følgende:

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A - punkt 3 - underpunkt 3.2 - nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.  Langsigtede strategier for renovering af den nationale masse af (både offentlige og private) beboelses- og erhvervsejendomme7 , herunder politikker og foranstaltninger til fremme af omkostningseffektiv, gennemgribende og etapevis gennemgribende renovering

ii.  Langsigtede strategier for renovering af den nationale masse af (både offentlige og private) ejendomme til hhv. beboelse og andre formål end beboelse7, herunder politikker for energieffektivitet/energibesparelser, foranstaltninger og tiltag til fremme af omkostningseffektiv, gennemgribende og etapevis gennemgribende renovering såvel som dem, der er rettet mod den byggemasse, der har den dårligste ydeevne, og husstande, der lider under energifattigdom

__________________

__________________

7. I overensstemmelse med artikel 2a i direktiv 2010/31/EU [udgave som ændret i henhold til forslaget i COM(2016)0765].

7. I overensstemmelse med artikel 2a i direktiv 2010/31/EU [udgave som ændret i henhold til forslaget i COM(2016)0765].

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A - punkt 3 - underpunkt 3.2 - nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv.  Andre planlagte politikker, foranstaltninger og programmer med henblik på at nå det vejledende nationale energieffektivitetsmål i 2030 samt andre målsætninger nævnt i punkt 2.2 (f.eks. foranstaltninger til fremme af offentlige organers bygninger som forbillede og energieffektive offentlig indkøb, foranstaltninger til fremme af energisyn og energiledelsessystemer9, foranstaltninger til forbrugeroplysning og -uddannelse10 og andre foranstaltninger til fremme af energieffektivitet11)

iv.  Andre planlagte politikker, foranstaltninger og programmer med henblik på at nå det bindende nationale energieffektivitetsmål i 2030 samt andre målsætninger nævnt i punkt 2.2 (f.eks. foranstaltninger til fremme af offentlige organers bygninger som forbillede og energieffektive offentlig indkøb, foranstaltninger til fremme af energisyn og energiledelsessystemer9, foranstaltninger til forbrugeroplysning og -uddannelse10 og andre foranstaltninger til fremme af energieffektivitet11)

__________________

__________________

9. I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2012/27/EU.

9. I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2012/27/EU.

10. I overensstemmelse med artikel 12 og 17 i direktiv 2012/27/EU.

10. I overensstemmelse med artikel 12 og 17 i direktiv 2012/27/EU.

11. I overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2012/27/EU.

11. I overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2012/27/EU.

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.2 – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva.  Beskrivelse af politikker og foranstaltninger til fremme af lokale energifællesskabers rolle i gennemførelsen af de i punkt i, ii, iii og iv nævnte politikker og foranstaltninger

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.4 – underpunkt 3.4.3 - nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.  Foranstaltninger til at øge energisystemets fleksibilitet med hensyn til produktion af vedvarende energi, herunder udrulning af intradagsmarkedssammenkobling og grænseoverskridende balanceringsmarkeder

ii.  Foranstaltninger til at øge energisystemets fleksibilitet, herunder udrulning af intradagsmarkedssammenkobling og grænseoverskridende balanceringsmarkeder, udbygning af intelligente net og energilagring, forøgelse af efterspørgselsreaktion og distribueret produktion såvel som tilpasning af prisdannelsen, herunder gennem øjeblikkelige prissignaler

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.4 – underpunkt 3.4.3 - nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia.  Foranstaltninger til sikring af ikke-diskriminerende deltagelse af vedvarende energi, efterspørgselsreaktion og lagring, herunder via aggregering, på alle energimarkeder

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – punkt 3 – underpunkt 3.4 – underpunkt 3.4.3 - nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii.  Foranstaltninger til sikring af prioriteret adgang til og lastfordeling af elektricitet fra vedvarende energikilder eller højeffektiv kraftvarmeproduktion og til forebyggelse af nedskæring eller intern specialregulering af denne elektricitet 18

iii.  Foranstaltninger vedrørende tilpasning af regler og praksis for systemdrift med henblik på at forbedre systemets fleksibilitet; foranstaltninger vedrørende anvendelsen af fordelingsregler, der tjener opfyldelsen af de specifikke nationale mål for vedvarende energi og drivhusgasemissionsreduktion; foranstaltninger vedrørende anvendelsen af regler, som minimerer og kompenserer for lastomfordeling og nedskæring af vedvarende energi; foranstaltninger til fremme af aggregering18

__________________

__________________

18. I overensstemmelse med [omarbejdning af direktiv 2009/72/EF som foreslået i COM(2016)0864 og omarbejdning af forordning (EF) nr. 714/2009 som foreslået i COM(2016)0861].

18. I overensstemmelse med [omarbejdning af direktiv 2009/72/EF som foreslået i COM(2016) 864 og omarbejdning af forordning (EF) nr. 714/2009 som foreslået i COM(2016) 861].

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling A – nr. 3 – punkt 3.5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3.5a.  Princippet om "energieffektivitet først"

 

Beskrivelse af, hvordan dimensioner, politikker og foranstaltninger tager hensyn til princippet om "energieffektivitet først"

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling B – punkt 4 – underpunkt 4.4 – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  Nuværende energimix, indenlandske energikilder og importafhængighed, herunder relevante risici

i.  Nuværende energimix, indenlandske energikilder, herunder efterspørgselsreaktion, og importafhængighed, herunder relevante risici

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling B - punkt 4 – underpunkt 4.6 – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia.  Det nuværende niveau af national støtte til fossilt brændstof

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling B - punkt 4 – underpunkt 4.6 – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv.  Fremskrivninger af udviklingen (nr. i.-iii.) med eksisterende politikker og foranstaltninger, som minimum frem til 2040 (herunder for 2030)

iv.  Fremskrivninger af udviklingen (nr. i.-iiia.) med eksisterende politikker og foranstaltninger, som minimum frem til 2040 (herunder for 2030)

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling B - punkt 4 – underpunkt 4.6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4.6a.  Princippet om "energieffektivitet først"

 

Beskrivelse af, hvordan dimensioner, politikker og foranstaltninger tager hensyn til princippet om "energieffektivitet først"

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling B - punkt 5 - overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  KONSEKVENSANALYSE AF PLANLAGTE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER29

5.  KONSEKVENSANALYSE AF PLANLAGTE POLITIKKER, FORANSTALTNINGER OG INVESTERINGSSTRATEGIER29

__________________

__________________

29. Ved planlagte politikker og foranstaltninger forstås handlemuligheder, der er til debat, og som har en realistisk mulighed for at blive godkendt og ført ud i livet efter datoen for forelæggelsen af den nationale plan. De i punkt 5.1, nr. i, omhandlede fremskrivninger skal derfor ikke kun omfatte gennemførte og vedtagne politikker og foranstaltninger (fremskrivninger med eksisterende politikker og foranstaltninger), men også planlagte politikker og foranstaltninger.

29. Ved planlagte politikker og foranstaltninger forstås handlemuligheder, der er til debat, og som har en realistisk mulighed for at blive godkendt og ført ud i livet efter datoen for forelæggelsen af den nationale plan. De i punkt 5.1, nr. i, omhandlede fremskrivninger skal derfor ikke kun omfatte gennemførte og vedtagne politikker og foranstaltninger (fremskrivninger med eksisterende politikker og foranstaltninger), men også planlagte politikker og foranstaltninger.

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling B - punkt 5 - underpunkt 5.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.1.  Indvirkningen af de planlagte politikker og foranstaltninger, der er omhandlet i punkt 3, på energisystemet og drivhusgasemissioner og -optag, herunder i forhold til fremskrivninger med eksisterende politikker og foranstaltninger (jf. punkt 4).

5.1.  Indvirkningen af de planlagte politikker, foranstaltninger og investeringsstrategier, der er omhandlet i punkt 3, på energisystemet og drivhusgasemissioner og -optag, herunder i forhold til fremskrivninger med eksisterende politikker og foranstaltninger (jf. punkt 4).

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling B - punkt 5 - underpunkt 5.1 - nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.  Vurdering af politiske samspil (mellem eksisterende og planlagte politikker og foranstaltninger inden for en politisk dimension og mellem eksisterende og planlagte politikker og foranstaltninger inden for forskellige dimensioner), som minimum frem til det sidste år i den periode, der er omfattet af planen

ii.  Vurdering af politiske samspil (mellem eksisterende og planlagte politikker og foranstaltninger inden for en politisk dimension og mellem eksisterende og planlagte politikker og foranstaltninger inden for forskellige dimensioner), som minimum frem til det sidste år i den periode, der er omfattet af planen, navnlig for at opnå en solid forståelse af energieffektivitets-/energisparepolitikkers indvirkning på dimensionering af energisystemet og mindske risikoen for strandede investeringer i energiforsyning

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling B - punkt 5 - underpunkt 5.1 - nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia.  Vurdering af samspil mellem eksisterende og planlagte nationale politikker og foranstaltninger og Unionens klima- og energipolitiske foranstaltninger

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling B - punkt 5 - underpunkt 5.2.3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5.2.3.  Sundhed og velfærd

 

i.  Indvirkninger på luftkvalitet og hermed forbundne sundhedsvirkninger

 

ii.  Andre sundheds- og velfærdsvirkninger (f.eks. vand, støj og anden forurening, øget transport til fods og på cykel, pendling eller andre transportmæssige ændringer osv.)

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling B - punkt 5 - underpunkt 5.2.4 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5.2.4.  Miljømæssige indvirkninger

 

i.  Oplysninger om eventuelle strategiske miljøvurderinger eller miljøkonsekvensanalyser i forbindelse med strategien eller de nationale planer

 

ii.  Vandrelaterede aspekter såsom efterspørgsel efter eller udvinding af vand (under hensyntagen til potentielle fremtidige klimaændringer), belastning af vandmiljøet eller marine habitater i forbindelse med vandkraft, herunder tidevandsenergi osv.

 

iii.  Miljømæssige (og klimamæssige) konsekvenser af øget anvendelse af bioenergi (afgrødebaserede biobrændstoffer skovbiomasse osv.) og sammenhængen med strategier for kulstofoptag i arealanvendelsessektoren

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afdeling B - punkt 5 - underpunkt 5.2.6 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5.2.6.  Investeringsmæssige indvirkninger

 

i.  Eksisterende investeringsstrømme

 

ii.  Forventede fremtidige investeringer knyttet til hver af de planlagte politikker og foranstaltninger, herunder de planlagte politikkers og foranstaltningers risikoprofil

 

iii.  Sektor- eller markedsrelaterede risikofaktorer eller hindringer i den nationale (eller makroregionale) kontekst

 

iv.  Analyse af supplerende offentlig finansiel støtte eller ressourcer til at afhjælpe de mangler, der er konstateret under nr. iii

 

v.  Kvalitativ vurdering af investortillid, herunder af en projektpipelines synlighed og af investeringsmuligheders gennemførlighed og tiltrækningskraft

 

vi.  Evalueringen af det foregående år i forhold til antagelser, fremtidsudsigter, herunder væsentlige faktorer, som investorer står over for

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Bilag I – del 2 – punkt 2 – underpunkt 2.1 - nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Eventuelle omkostninger ved integration af vedvarende energikilder under hensyntagen til forskellige sammenkoblingsscenarier

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag Ia

 

NATIONALE FORLØBSKURVER FOR ANDELEN AF ENERGI FRA VEDVARENDE ENERGIKILDER I DET ENDELIGE BRUTTOENERGIFORBRUG MELLEM 2020 OG 2030

 

Den forløbskurve, som er omhandlet i artikel 4a, stk. 2, andet afsnit, skal bestå af følgende midlertidige mål for energi fra vedvarende energikilder:

 

S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), som gennemsnit for toårsperioden 2021-2012

 

S2020 + 0,40 (S2030 – S2020), som gennemsnit for toårsperioden 2023-2024

 

S2020 + 0,60 (S2030 – S2020), som gennemsnit for toårsperioden 2025-2026 og

 

S2020 + 0,80 (S2030 – S2020), som gennemsnit for toårsperioden 2027-2028

 

hvor

 

S2020 = målet for den pågældende medlemsstat i 2020 i henhold til artikel 3 og bilag I, del A, i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016)0767]

 

og

 

S2030 = målet for den pågældende medlemsstat i 2030.

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  mængden af solgt energi, der anvendes til transport, og som udelukkes fra beregningen [i ktoe]

(b)  mængden af solgt energi, der anvendes til transport, og som udelukkes fra beregningen, hvis en sådan forekommer, [i ktoe]

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  mængden af energi, der produceres til eget brug, og som udelukkes fra beregningen [i ktoe]

(c)  mængden af energi, der produceres til eget brug, og som udelukkes fra beregningen, hvis en sådan forekommer, [i ktoe]

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 – litra f – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f)  anvendelse af de i litra b)-e) nævnte undtagelser, jf. artikel 7, stk. 2 og 3, i direktiv 2012/27/EU:

(f)   mængden af solgt energi eller mængden af energibesparelser [i ktoe], der er fritaget i henhold til artikel 7, stk. 2 og 3, i direktiv 2012/27/EU

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 – litra f – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  mængden af solgt energi, der anvendes i de i bilag I til direktiv 2003/87/EF opførte industrielle aktiviteter [i ktoe], og som udelukkes fra beregningen, jf. litra b)

udgår

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra f – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  mængden af energibesparelser [i ktoe], der er opnået i energiomdannelsessektoren samt i distributions- og transmissionssektorerne, jf. litra c)

udgår

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra f – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  mængden af energibesparelser [i ktoe] fra individuelle foranstaltninger gennemført siden den 31. december 2008, der fortsat har virkninger i 2020 og derefter, jf. litra d)

udgår

Ændringsforslag    276

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra f – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  mængden af energi produceret på eller i bygninger til eget brug som følge af politiktiltag til fremme af nye installationer af vedvarende energi-teknologier, jf. litra e), [i ktoe]

udgår

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag IIa

 

OVERORDNET RAMME FOR LANGSIGTEDE KLIMA- OG ENERGISTRATEGIER

 

1.  OVERSIGT OG PROCEDURE FOR UDARBEJDELSEN AF STRATEGIERNE

 

1.1.  Resumé

 

1.2.  Baggrund

 

1.2.1.  Den politiske kontekst for den langsigtede strategi på nationalt, europæisk og internationalt plan

 

1.2.2.  Den retlige ramme

 

1.3.  Høringer

 

1.3.1.  Høring af offentligheden og interessenter (nationale parlamenter, lokale, regionale, offentlig og andre berørte interessenter)

 

1.3.2.  Konsultationer med andre medlemsstater, tredjelande og EU-institutionerne

 

2.  NATIONALE LANGSIGTEDE KLIMA- OG ENERGISTRATEGIER

 

2.1.  SAMLEDE REDUKTIONER AF DRIVHUSGASEMISSIONER OG FORBEDRING AF OPTAG GENNEM DRÆN

 

2.1.1.  Kulstofbudget frem til 2100 i overensstemmelse med Parisaftalen

 

2.1.2.  Forløbskurve for en omkostningseffektiv nedbringelse af drivhusgasemissionerne til nul – senest i 2050 og kort tid derefter negative emissioner

 

2.1.3.  Nationale mål for 2030 og delmål for i det mindste 2040 og 2050 i overensstemmelse med den forløbskurve, der er omhandlet i 2.1.2.

 

2.1.4.  Den internationale dimension

 

2.1.5.  Langsigtet tilpasning af mål

 

2.2.  VEDVARENDE ENERGI

 

2.2.1.  Forløbskurve for opnåelse af et energisystem baseret på vedvarende energi i det endelige bruttoenergiforbrug - senest i 2050

 

2.2.2.  Nationalt mål for andelen af energi fra vedvarende energikilder i det endelige bruttoenergiforbrug i 2030 og delmålene for i det mindste 2035, 2040 og 2045 i overensstemmelse med den forløbskurve, der er omhandlet i 2.2.2.

 

2.3.  ENERGIEFFEKTIVITET

 

2.3.1.  Forløbskurve for opnåelse af den mest energieffektive økonomi inden 2050 i overensstemmelse med de mål, der er omhandlet i punkt 2.1.2 og 2.2.1

 

2.3.2.  Nationalt energieffektivitetsmål udtrykt som et absolut tal for primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug i 2030, og delmål for i det mindste 2035, 2040 og 2045

 

3.  SEKTORSTRATEGIER

 

3,1.  Energisystem

 

3.1.1.  Forventet fremtidig efterspørgsel opdelt på energibærer

 

3.1.2.  Forventet fremtidig produktionskapacitet, herunder central og decentral oplagring, opdelt på teknologi

 

3.1.3.  Planlagt eller forventet fremtidig forløbskurve eller interval for emissioner

 

3.1.4.  Beskrivelse af de vigtigste drivkræfter for energieffektivitet, fleksibilitet på efterspørgselssiden og energiforbrug og deres udvikling fra 2021 og derefter

 

3.1.5.  Oversigt over politikker og foranstaltninger, der skal gøre det muligt at opnå et energisystem baseret på vedvarende energi som omhandlet i 2.2.1 i det endelige bruttoenergiforbrug og den mest energieffektive og fleksible økonomi inden 2050, herunder udviklingsforløb for hver teknologi

 

3.2.  Industrisektoren

 

3.2.1.  Forventede forløbskurver for emissioner opdelt på sektor og energiforsyningskilde

 

3.2.2.  Valgmuligheder eller politiske tilgange for dekarbonisering og eventuelle eksisterende mål, planer eller strategier, herunder elektrificering, alternative brændstoffer, energieffektivitetsforanstaltninger osv.

 

3.3.  Bygninger

 

3.3.1.  Forventet energiefterspørgsel i bygninger opdelt på bygningskategori, herunder erhvervs- og beboelsesejendomme samt offentlige ejendomme

 

3.3.2.  Fremtidig energiforsyningskilde

 

3.3.3.  Potentialet for at nedbringe energiefterspørgslen gennem renovering af eksisterende bygninger og de hermed forbundne samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige fordele

 

3.3.4.  Politiske foranstaltninger til fremme af renoveringen af den eksisterende bygningsmasse

 

3.4.  Transport

 

3.4.1.  Forventede emissioner og energikilder opdelt på transportform (f.eks. biler og varevogne, tung vejtransport, skibsfart, luftfart, jernbanetransport)

 

3.4.2.  Valgmuligheder eller politiske tilgange for dekarbonisering

 

3.5.  Landbrug og arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF)

 

3.5.1.  Nuværende emissioner opdelt på alle kilder og på hver enkelt drivhusgas

 

3.5.2.  Valgmuligheder og politikforanstaltninger for reduktion af emissioner med henblik på at opretholde og forbedre dræn, herunder nationale målsætninger eller mål

 

3.5.3.  Sammenhæng med politikker for udvikling af landbrug og landdistrikter

 

3.6.   Tværsektorielle strategielementer og andre relevante sektorer

 

4.  FINANSIERING

 

4.1.  Vurdering af behovet for investeringer

 

4.2.  Politikker og foranstaltninger vedrørende brug af offentlig finansiering og fremme af private investeringer

 

4.3.  Strategier for relateret forskning, udvikling og innovation

 

5.  ANALYTISK GRUNDLAG OG SOCIOØKONOMISKE VIRKNINGER

 

5.1.  Modellering, scenarier eller analyser, som er anvendt i forbindelse med udviklingen af strategien

 

5.2.  Indvirkninger på konkurrenceevne og økonomi

 

5.3.  Sundheds-, miljø- og samfundsmæssige indvirkninger

 

5.4.  Strategi til sikring af modstandsdygtighed på lang sigt i sektorerne i del 3

 

6.  Bilag (efter behov)

 

6.1.  Understøttende analyser

 

6.1.1.  Oplysninger om eventuelle 2050-modeller (inklusive antagelser) og/eller andre kvantitative analyser, indikatorer osv.

 

6.1.2.  Datatabeller eller andre tekniske bilag

 

6.2.  Andre kilder

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Bilag III – del 1 – punkt q

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(q)  oplysninger om medlemsstatens intentioner om at gøre brug af de fleksible bestemmelser i artikel 5, stk. 4 og 5, i forordning [ ] [ESR].

(q)  oplysninger om medlemsstatens intentioner om at gøre brug af de fleksible bestemmelser i artikel 5, stk. 4 og 5, 7 og anvendelse af indtægter under artikel 5, stk. 5a, i forordning [ ] [ESR].

Ændringsforslag    279

Forslag til forordning

Bilag VII – del 1 – punkt m - nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Primær biomasse, som stammer direkte fra skovbrug, til energiproduktion

(1)  Primær biomasse, som stammer direkte fra skovbrug, til energiproduktion eller fremstilling af forarbejdet, træbaseret brændstof

Ændringsforslag    280

Forslag til forordning

Bilag VII - del 1 - punkt m - nr. 1 - litra a - nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  rundtømmer (opdelt i industrielt rundtømmer og brændetræ)

iii)  rundtømmer (opdelt i industrielt rundtømmer, prækommerciel tynding og brændetræ)

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Bilag VII - del 1 - punkt m - nr. 2 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  naturgødning

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Bilag VII – del 2 – punkt b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  energibesparelser opnået gennem artikel 7 i direktiv 2012/27/EU [udgave som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761] i årene X-3 og X-2

(b)  den kumulative mængde energibesparelser opnået gennem artikel 7 i direktiv 2012/27/EU [udgave som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761] i årene X-3 og X-2, samt

 

i)  den mængde besparelser, der er opnået ved hver enkelt politik, foranstaltning og individuel indsats

 

ii)  en redegørelse for, hvordan og på grundlag af hvilke data disse besparelser er beregnet

 

iii)  en redegørelse for, hvorvidt medlemsstaten er på vej til at nå det samlede mængde besparelser, der kræves ved udgangen af den periode, der er omhandlet i artikel 7 i direktiv 2012/27/EU [som ændret ved forslag COM(2016)0761]. Hvis dette ikke er tilfældet, skal medlemsstaten fremlægge en yderligere redegørelse for de afhjælpende foranstaltninger, som den agter at træffe for at opnå de pågældende besparelser

 

iv)  såfremt foranstaltningerne i statusrapporten afviger fra foranstaltningerne i medlemsstatens underretning, en begrundelse herfor

Ændringsforslag    283

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  indvirkningen af biomasseproduktionen og -anvendelsen på bæredygtigheden i Unionen og i tredjelande, herunder indvirkningen på biodiversiteten

(b)  indvirkningen af biomasseproduktionen og -anvendelsen på bæredygtigheden i Unionen og i tredjelande, herunder indvirkningen på biodiversiteten, vand- og luftkvaliteten og brugsrettigheder til jord, under behørig hensyntagen til det affaldshierarki, der er fastsat i direktiv 2008/98/EF

Ændringsforslag    284

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f)  for så vidt angår både tredjelande og medlemsstater, der er en væsentlig kilde til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsel, der forbruges inden for Unionen, oplysninger om nationale foranstaltninger, der er truffet for at overholde de kriterier for bæredygtighed og drivhusgasbesparelser, der er fastsat i artikel 26, stk. 2-7, i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767] til beskyttelse af jord, vand og luft.

(f)  for så vidt angår både tredjelande og medlemsstater, der er en kilde til råmaterialer til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsel, der forbruges inden for Unionen, oplysninger om nationale foranstaltninger, der er truffet for at overholde de kriterier for bæredygtighed og drivhusgasbesparelser, der er fastsat i artikel 26, stk. 2-7, i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767] til beskyttelse af jord, vand og luft.

Ændringsforslag    285

Forslag til forordning

Bilag VIII – punkt f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(fa)  en evaluering af effektiviteten af bæredygtighedskriterier for bioenergi, som fastlagt i direktiv (EU).../... [direktivet om vedvarende energi], med hensyn til at tilvejebringe drivhusgasbesparelser, beskytte kulstofdræn, biodiversitet, fødevaresikkerheden og folks rettigheder til jord.

(1)

EUT C 342 af 12. oktober 2017.

(2)

EUT C 246 af 28. juli 2017.


BEGRUNDELSE

Eftersom 2016 er indberettet som det varmeste år i historien, har energiunionen brug for at tage udfordringen med den globale opvarmning op og skabe et stærkt forvaltningssystem for at opfylde sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen.

Med henblik herpå opfordres der i vores betænkning om forvaltningen af energiunionen til, at der vedtages en egentlig kulstofbudget for EU, der beregner den maksimale mængde drivhusgasser, som EU stadig kan udlede, for at gøre det muligt for os at leve i en verden, hvor klimaændringerne er begrænset til 1,5 °C inden udgangen af dette århundrede. Betænkningen opfordrer også Kommissionen til at tage hånd om de "dårlige forhold" i klimapolitikken: metan I betragtning af metans høje globale opvarmningspotentiale og korte levetid i atmosfæren bør EU hurtigt overveje relevante politikvalgmuligheder og komme med en omfattende strategi for metan. Kulstofbalance og metanstrategier bør danne grundlag for en pålidelig langsigtet budgetplanlægning for 2050.

For at holde den globale opvarmning på under 1,5 °C skal en økonomi, der er kulstofneutral, meget energieffektiv og fuldt ud baseret på vedvarende energi anvendes senest i 2050. Som følge heraf hænger en stærk og inklusiv regeringsførelse sammen med et højere ambitionsniveau for vores mål for 2030, hvad angår energieffektivitet og vedvarende energikilder.

I en situation, hvor omkostningerne ved teknologierne for vedvarende energi er faldende, er det på høje tid at høste potentialet i alle de interessenter, der er involveret i energiomstillingen: byer og regioner, borgere, kooperativer, investorer, virksomheder etc. Styring bør derfor mobilisere og koordinere alle disse aktører med henblik på at øge energieffektivitet og vedvarende energi. Dette vil reducere geopolitiske risici ved at begrænse vores afhængighed af import og skabe grøn vækst sammen med millioner af nye arbejdspladser i Europa.

Betænkningen baner også vejen for yderligere grænseoverskridende samarbejde gennem makroregionale partnerskaber. Disse partnerskaber har potentiale til at levere omkostningsoptimeret anvendelse af intelligente net, vedvarende energi og energieffektivitet. Nordsøen, Østersøen, Sydøsteuropa, Det centrale Vesteuropa, Middelhavsområdet er geografiske områder, hvor nabomedlemsstater har så meget at vinde, hvis de handler i fællesskab. Sådanne makroregionale partnerskaber vil indkredse projekter for vedvarende energi af interesse for EU (såsom offshorevindmølleparker, store solcelleanlæg, grænseoverskridende projekter, der fremmes af byer), og Kommissionen bør etablere en finansiel platform, der retter sig specifikt til dem.

EU har brug for at genvinde borgernes tillid gennem pålidelig EU-lovgivning , fuldstændig gennemsigtighed, bindende mål og tværeuropæiske investeringer i sektorer, der påvirker borgernes dagligdag, såsom renovering af bygningsmassen og elektromobilitet. Forvaltningen på flere niveauer er fastlagt i rapporten og vil således hjælpe medlemsstaterne med at nå disse mål.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Forvaltningsforordning - gennemsigtighed - liste over organisationer, som medordførerne Michèle Rivasi og Claude Turmes har mødtes med

På MEP-niveau

AEBIOM

Agentur

Agora Energiewende

Akuo Energy

Berliner E-Agentur

Bundersverband Erneuerbare Energie (BEE)

Business Europe

Chatham House

Confederation of Swedish Enterprise

Croatia Energy Agency

Climate Alliance

Danish Energy Association

Dong Energi

EDSO for smart grids

European Geothermal Energy Council

Eurogas

Fern

Fortum

Fraunhofer Institut

IDDRI

Innogy

Leaders of Sustainable Biofuels

National Grid

Norwea

PGE Polska Grupa Energetyczna

PKA

Rockwool

Siemens

Solaire Direct

Stattnet

Total

VkU

Wind Europe

WWF

50 Hertz

På arbejdsniveau

CEZ

Cofalec

European Climate Foundation

European Heat Pump Association

Enedis

Euro Heat and Power

European Association for the Storage of Energy

EU-ACE

EWE

Friends of the Earth

Knauf Insulation

Rescoop

Romanian Energy Council

RTE

RWE/Innogy

Saint-Gobain

Shell

Statoil


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (16.10.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU,

direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Ordfører for udtalelse: Jens Rohde

KORT BEGRUNDELSE

Udviklingen af en forvaltningsramme for energiunionen blev først krævet af Det Europæiske Råd i dets konklusioner af 24. oktober 2014 om 2030-rammen for klima- og energipolitikken. Forvaltningsrammen skulle bidrage til at sikre, at EU når sine energipolitiske mål med den nødvendige fleksibilitet for medlemsstaterne og med fuld respekt for deres ret til at fastsætte deres energimiks. Det blev i konklusionerne understreget, at forvaltningsrammen skulle bygge på eksisterende strukturer, såsom nationale klimaprogrammer og nationale planer for vedvarende energi og energieffektivitet. Strategien for energiunionen af 25. februar 2015 udvidede forvaltningsrammens rækkevidde – ud over 2030-rammen for klima- og energipolitikkerne – til at omfatte alle fem dimensioner af energiunionen, nemlig: energisikkerhed, solidaritet og tillid; det indre energimarked; begrænsning af efterspørgslen; dekarbonisering, herunder vedvarende energi; samt forskning, innovation og konkurrenceevne. Herudover krævede Parlamentet i sin beslutning "Mod en europæisk energiunion" af 15. december 2015, at forvaltningsrammen for energiunionen skulle være ambitiøs, pålidelig, gennemsigtig, demokratisk, fuldt ud inddrage Europa-Parlamentet samt sikre, at 2030-målene for klima og energi nås.

På denne baggrund sigter Kommissionens forslag mod at fastlægge et regelsæt for energiunionens forvaltningsramme, der hviler på to grundpiller: For det første en strømlining af de eksisterende planlægnings-, rapporterings- og overvågningsforpligtelser på energi- og klimaområdet for at afspejle principperne om bedre lovgivning. For det andet fastlæggelse af en effektiv politisk proces mellem medlemsstaterne og Kommissionen med tæt inddragelse af andre EU-institutioner med henblik på at gennemføre målsætningerne for energiunionen, navnlig 2030-målene for energi og klima.

Forslaget er udarbejdet sideløbende med Kommissionens revisioner af direktivet om vedvarende energi, direktivet om energieffektivitet og direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Desuden integrerer forslaget fuldt ud forordning nr. 525/2013 om overvågningsmekanismen (MMR) for at sikre integration mellem de energi- og klimapolitiske områder, samtidig med at det opdaterer de gældende bestemmelser, så de egner sig bedre til overvågning af gennemførelsen af de foreslåede forordninger om henholdsvis indsatsfordeling og arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) samt til opfyldelse af Unionens forpligtelser i henhold til Parisaftalen. I henhold til Kommissionens vil forslaget resultere i en betydelig reduktion af den administrative byrde. I alt integrerer, forenkler eller ophæver forslaget mere end 50 eksisterende individuelle planlægnings-, rapporterings- og overvågningsforpligtelser.

Specielt hvad angår landbrug indeholder forslaget en rapporteringsforpligtelse for medlemsstaterne om:

- deres langsigtede lavemissionsstrategier, herunder for reduktion af emissioner og forøgelse af optag af drivhusgasser i landbrugssektoren

- gennemførelsen af de nationale forløbskurver og mål vedrørende andelen af energi fra vedvarende energikilder, herunder andelen af biobrændstoffer fremstillet af de vigtigste landbrugsafgrøder

- gennemførelsen af foranstaltninger til fremme af anvendelsen af energi fra biomasse, herunder anvendelser af biomasse fra landbruget

- det endelige energiforbrug i de enkelte sektorer, herunder landbrug.

Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkommen som et skridt i den rigtige retning. Det er et ambitiøst forslag. Han foreslår ikke desto mindre nogle ændringer, hovedsagelig af teknisk karakter, således at:

- Kommissionen i forbindelse med rapportering om vedvarende energi kan fastsætte klare retningslinjer for medlemsstaternes bioenergirapportering

- Kommissionen i tilfælde af, at den konkluderer, at en medlemsstat ikke gør tilstrækkelige fremskridt med opfyldelsen af målene eller gennemførelsen af de foranstaltninger, der er beskrevet i dens integrerede nationale klima- og energipolitikken, skal udstede specifikke krav, som den pågældende medlemsstats skal opfylde. Disse specifikke krav har til formål at erstatte ordningen med henstillinger fra Kommissionen til den pågældende medlemsstat, som er del af Kommissionens forslag. Ordføreren mener, at henstillinger på grund af deres ikkebindende karakter ikke er tilstrækkeligt vidtgående i dette tilfælde

- medlemsstaterne ikke vil skulle rapportere om ændringer i råvarepriser og arealanvendelse, som er forbundet med øget anvendelse af biomasse og andre former for energi fra vedvarende energikilder, da indberetninger af denne karakter vil være en næsten uoverkommelig byrde for medlemsstaterne

- affattelsen af visse dele af Kommissionens tekst bliver mere sammenhængende og strømlinet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Denne forordning fastlægger det nødvendige lovgivningsmæssige grundlag for en pålidelig og gennemsigtig forvaltning, der sikrer opfyldelsen af målsætningerne og de specifikke mål for energiunionen gennem indbyrdes supplerende, sammenhængende og ambitiøse tiltag fra Unionens og dens medlemsstaters side, samtidig med at Unionens principper om bedre regulering fremmes.

(1)  Denne forordning fastlægger det nødvendige lovgivningsmæssige grundlag for en pålidelig og gennemsigtig forvaltning, der sikrer opfyldelsen af målsætningerne for energiunionen og de specifikke mål i Parisaftalen gennem indbyrdes supplerende, sammenhængende og ambitiøse tiltag fra Unionens og dens medlemsstaters side, samtidig med at Unionens principper om bedre regulering fremmes.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 a)  Ingen bestemmelse i denne forordning må fortolkes på en sådan måde, at den tilsidesætter eller undergraver de rettigheder, en medlemsstat har i henhold til artikel 194, stk. 2, andet afsnit, i TEUF.

Begrundelse

TEUF fastslår i artikel 194, stk. 2, andet afsnit, den enkelte medlemsstats ret til at fastsætte betingelserne for udnyttelsen af sine energiressourcer, dens valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning. Eftersom EU-reglerne ikke må tilsidesætte eller underminere bestemmelserne i traktaterne, er det vigtigt at understrege, at EU-lovgiveren har taget hensyn til denne ret for medlemsstaterne.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Den europæiske energiunion bør omfatte fem nøgledimensioner: energisikkerhed, det indre energimarked, energieffektivitet, dekarbonisering samt forskning, innovation og konkurrenceevne.

(2)  Den Europæiske Energiunion bør foretage en omstilling til et højeffektivt energisystem, der i høj grad fokuserer på vedvarende energi og dækker fem nøgledimensioner: energisikkerhed og overkommelige energipriser for forbrugerne det indre energimarked, energieffektivitet, dekarbonisering samt forskning, innovation og konkurrenceevne.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Målet for en modstandsdygtig energiunion med en ambitiøs klimapolitik er at give Unionens forbrugere – husholdninger såvel som virksomheder – sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og billig energi, hvilket kræver en grundlæggende omlægning af energisystemet i Europa. Dette mål kan kun nås gennem en koordineret indsats, der kombinerer lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige tiltag på EU-plan og nationalt plan.

(3)  Målet for en modstandsdygtig energiunion med en ambitiøs klimapolitik er at give Unionens forbrugere – husholdninger såvel som virksomheder – sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og billig energi, hvilket kræver en grundlæggende omlægning af energisystemet i Europa med henblik på at sikre en fair adgang til energi for alle. Dette mål kan bedst nås gennem en koordineret indsats, der kombinerer lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige tiltag på EU-plan samt nationalt og regionalt plan, og ved at fremme forskning og lokal energiforsyning.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det Europæiske Råd nåede den 24. oktober 2014 til enighed om 2030-rammen for Unionens klima- og energipolitik, der er baseret på fire centrale mål: en reduktion af drivhusgasemissionerne for hele økonomien på mindst 40 %, en forbedring af energieffektiviteten på mindst 27 %, idet der tilstræbes et niveau på 30 %, en forøgelse af andelen af vedvarende energi, der forbruges i Unionen, til mindst 27 % samt et mål for graden af sammenkobling af elnettet på mindst 15 %. Det Europæiske Råd bestemte, at målet for vedvarende energi er bindende på EU-plan, og at det vil blive opfyldt gennem medlemsstaternes bidrag, der baseres på behovet for i fællesskab at nå EU-målet.

(5)  Det Europæiske Råd nåede den 24. oktober 2014 til enighed om 2030-rammen for Unionens klima- og energipolitik, der er baseret på fire centrale mål: en reduktion af drivhusgasemissionerne for hele økonomien på mindst 40 %, en forbedring af energieffektiviteten på mindst 27 %, idet der tilstræbes et niveau på 30 %, en forøgelse af andelen af vedvarende energi, der forbruges i Unionen, til mindst 27 % samt et mål for graden af sammenkobling af elnettet på mindst 15 %. Energieffektivitetsmål bør være vejledende og være i overensstemmelse med Rådets konklusioner fra oktober 2014. Det Europæiske Råd bestemte, at målet for vedvarende energi er bindende på EU-plan, og at det vil blive opfyldt gennem medlemsstaternes bidrag, der baseres på behovet for i fællesskab at nå EU-målet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det Europæiske Råd konkluderede også den 24. oktober 201414, at der bør udvikles et pålideligt og gennemsigtigt forvaltningssystem uden unødige administrative byrder for at bidrage til at sikre, at EU når sine energipolitiske mål, med den nødvendige fleksibilitet for medlemsstaterne og med fuld respekt for deres ret til at fastsætte deres energimiks. Det understregede, at et sådant forvaltningssystem bør udvikles på grundlag af de eksisterende byggesten såsom nationale klimaprogrammer og nationale planer for vedvarende energi og energieffektivitet samt behovet for at strømline og sammenføre separate planlægnings- og rapporteringselementer. Det besluttede også at styrke forbrugernes rolle og rettigheder og gennemsigtigheden og forudsigeligheden for investorer, bl.a. ved systematisk at overvåge nøgleindikatorer for et prismæssigt overkommeligt, sikkert, konkurrencedygtigt, trygt og bæredygtigt energisystem, og at lette koordineringen af de nationale energipolitikker og fremme regionalt samarbejde medlemsstaterne imellem.

(7)  Det Europæiske Råd konkluderede også den 24. oktober 201414, at der bør udvikles et pålideligt og gennemsigtigt forvaltningssystem uden unødige administrative byrder for at bidrage til at sikre, at EU når sine energipolitiske mål, med den nødvendige fleksibilitet for medlemsstaterne og med fuld respekt for deres ret til at fastsætte deres energimiks. Et sådant forvaltningssystem bør udvikles på grundlag af de eksisterende byggesten såsom målene i Parisaftalen, nationale klimaprogrammer og nationale planer for vedvarende energi og energieffektivitet samt behovet for at strømline og sammenføre separate planlægnings- og rapporteringselementer. Det besluttede også at styrke forbrugernes rolle og rettigheder og gennemsigtigheden og forudsigeligheden for investorer, bl.a. ved systematisk at overvåge nøgleindikatorer for et prismæssigt overkommeligt, sikkert, konkurrencedygtigt, trygt og bæredygtigt energisystem, og at lette koordineringen af de nationale energipolitikker og klimapolitikker og fremme regionalt samarbejde medlemsstaterne imellem med henblik på at opretholde og styrke det pågældende økosystems funktion som kulstofdræn, den bæredygtige skovforvaltning og den langsigtede bæredygtighed af de anvendte ressourcer. Endvidere skal medlemsstaterne med henblik på at opretholde stabiliteten, konkurrenceevnen og rimelige priser på nationalt og europæisk plan finde en balance mellem deres eksisterende produktionskapacitet, teknologier og ressourcer, så de kan fortsætte deres bestræbelser på at fremme vedvarende energikilder.

_________________

_________________

14 Det Europæiske Råds konklusioner af 23.-24. oktober 2014 (EUCO 169/14).

14 Det Europæiske Råds konklusioner af 23.-24. oktober 2014 (EUCO 169/14).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Energiunionens målsætninger bør opfyldes ved hjælp af en kombination af EU-initiativer og sammenhængende nationale politikker, der fastlægges i integrerede nationale energi- og klimaplaner. Den sektorspecifikke EU-lovgivning på energi- og klimaområdet indeholder krav om planlægning, der har været nyttige redskaber til at skabe forandring på nationalt plan. Disse krav er imidlertid indført på forskellige tidspunkter, hvilket har ført til overlapning og til, at der ikke er gjort nok for at skabe synergi og samspil mellem forskellige politikområder. Den nuværende særskilte planlægning, rapportering og overvågning på klima- og energiområdet bør derfor så vidt muligt strømlines og integreres.

(17)  Energiunionens målsætninger bør opfyldes ved hjælp af en kombination af EU-initiativer og sammenhængende nationale politikker. Den eksisterende planlægning, rapportering og overvågning på klima- og energiområdet bør forenkles og strømlines.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Med henblik på at gennemføre energiunionen er det vigtigt at indføre passende indberetningskrav for fossile brændstoffer. Dette bør omfatte oplysninger om produktionskriterier vedrørende oprindelse og udvinding. Kommissionen bør derfor fremlægge et katalog over kriterier for fossile brændstoffer og implementere indberetningskravet senest i december 2018.

Begrundelse

Den Europæiske Union skal være en aktiv deltager i energiomstillingen. En seriøs energipolitik kræver, at også fossile brændstoffer underkastes en strengere vurdering for at sikre sammenlignelighed. Fossile brændstoffer bør under ingen omstændigheder have en fordel med hensyn til indberetningskrav.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  De nationale planer bør være stabile og sikre gennemsigtighed og forudsigelighed i de nationale politikker og foranstaltninger, så der skabes sikkerhed for investorerne. Planerne bør dog kunne ajourføres én gang i løbet af den tiårige periode, de dækker, så medlemsstaterne har mulighed for at tilpasse dem til væsentlige ændrede omstændigheder. De planer, der dækker perioden fra 2021 til 2030, bør medlemsstaterne have mulighed for at ajourføre senest den 1. januar 2024. Målsætninger, specifikke mål og bidrag bør kun ændres for at afspejle et øget generelt ambitionsniveau, navnlig hvad angår 2030-målene for energi og klima. Som led i ajourføringen bør medlemsstaterne bestræbe sig på at modvirke de negative miljøvirkninger, der afdækkes i forbindelse med den integrerede rapportering.

(22)  De nationale planer bør være stabile og sikre gennemsigtighed og forudsigelighed i de nationale politikker og foranstaltninger for at imødekomme den nationale befolknings behov, bidrage til energisikkerheden og skabe sikkerhed for investorerne. Planerne bør dog kunne ajourføres én gang i løbet af den tiårige periode, de dækker, så medlemsstaterne har mulighed for at tilpasse dem til væsentlige ændrede omstændigheder. De planer, der dækker perioden fra 2021 til 2030, bør medlemsstaterne have mulighed for at ajourføre senest den 1. januar 2024. Som led i ajourføringen bør medlemsstaterne bestræbe sig på at modvirke de negative miljøvirkninger, der afdækkes i forbindelse med den integrerede rapportering. Den gradvise omstilling til den nyeste generation af biobrændstoffer bør tage hensyn til medlemsstaternes eksisterende investeringer i produktionen af biobrændstoffer af første generation.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23 a)  LULUCF-sektoren er meget udsat og meget sårbar over for klimaændringer. Samtidig rummer denne sektor et enormt potentiale for at give langsigtede klimagevinster og bidrage væsentligt til opfyldelsen af de langsigtede europæiske og internationale klimamål. Den kan bidrage til modvirkning af klimaændringerne på flere forskellige måder, navnlig ved at reducere emissioner, bevare og forbedre dræn og kulstoflagre, og levere biomaterialer, der kan erstatte fossile eller kulstofintensive materialer. For at foranstaltninger, der navnlig sigter mod at øge kulstofbindingen, kan være effektive, er den bæredygtige ressourceforvaltning af kulstofpuljer og deres langsigtede stabilitet og tilpasningsevne af afgørende betydning. Langsigtede strategier er væsentlige for at muliggøre bæredygtige investeringer på lang sigt.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Det er vigtigt at stimulere til investeringer i og udvikling af avancerede bæredygtige biobrændstoffer hidrørende fra landbrugs- og skovbrugsaffald, sikre sammenhængen mellem EU's politikker og mål inden for energi, klima, den cirkulære økonomi samt landbrug og fremme investeringer i bioøkonomien og den cirkulære økonomi med henblik på at overvinde vanskelighederne med at skabe biomasseforsyningskæder, bl.a. via eventuelle feed-in-tariffer for elektricitet produceret ved hjælp af faste eller luftformige brændstoffer fra biomasse, således at teknologierne for omdannelse af biomasse til energi ikke udelukkes fra markedet.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33 a)  I betragtning af metans høje potentiale hvad angår global opvarmning og relativt korte levetid i atmosfæren kan Kommissionen overveje mulige politikker for imødegåelse af emissioner af metan med undtagelse af enterisk metan, som produceres naturligt ved opdræt af drøvtyggere, og i overensstemmelse med politikken for den cirkulære økonomi og affaldsanvendelse.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  For at bidrage til at sikre sammenhæng mellem de nationale politikker, Unionens politikker og målsætningerne for energiunionen bør der være en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Hvor det er hensigtsmæssigt, bør Kommissionen rette henstillinger til medlemsstaterne, herunder om ambitionsniveauet i udkastene til nationale planer, om den efterfølgende gennemførelse af politikkerne og foranstaltningerne i de nationale planer og om andre nationale politikker og foranstaltninger af betydning for gennemførelsen af energiunionen. Medlemsstaterne bør tage størst muligt hensyn til sådanne henstillinger og i efterfølgende statusrapporter gøre rede for, hvordan de er blevet fulgt.

(34)  For at bidrage til at sikre sammenhæng mellem de nationale politikker, Unionens politikker og målsætningerne for energiunionen bør der være en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Medlemsstaternes kompetence på dette område anerkendes, men Kommissionen kan rette henstillinger til medlemsstaterne, herunder om ambitionsniveauet i udkastene til nationale planer, om den efterfølgende gennemførelse af politikkerne og foranstaltningerne i de nationale planer og om andre nationale politikker og foranstaltninger af betydning for gennemførelsen af energiunionen. Medlemsstaterne bør tage størst muligt hensyn til sådanne henstillinger og i efterfølgende statusrapporter gøre rede for, hvordan de er blevet fulgt.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør sikre et tæt samarbejde om alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af energiunionen og denne forordning, med tæt inddragelse af Europa-Parlamentet. Kommissionen bør, hvor det er hensigtsmæssigt, bistå medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning, især med udarbejdelsen af de nationale planer og den tilhørende kapacitetsopbygning.

(38)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør sikre et tæt samarbejde om alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af energiunionen og denne forordning, herunder opfyldelsen af emissionsreduktionsmål, med tæt inddragelse af Europa-Parlamentet. Kommissionen bør med støtte fra Europa-Parlamentet, og hvor det er hensigtsmæssigt, bistå medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning, især med udarbejdelsen af de nationale planer og den tilhørende kapacitetsopbygning. Beføjelsen til at udarbejde nationale energi- og klimaplaner inden for rammerne af EU's mål bør imidlertid fortsat ligge hos medlemsstaterne.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Det Europæiske Miljøagentur bør, hvor det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med dets årlige arbejdsprogram, bistå Kommissionen med vurderings-, overvågnings- og rapporteringsaktiviteter.

(40)  Det Europæiske Miljøagentur bør, hvor det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med dets årlige arbejdsprogram, bistå Kommissionen med vurderings-, overvågnings- og rapporteringsaktiviteter. Medlemsstaterne bør tage hensyn til rådgivningen fra Det Europæiske Miljøagentur om de miljømæssige virkninger af produktionen af biobrændstoffer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  energisikkerhed

a)  energisikkerhed og overkommelige energipriser for forbrugerne

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 1. januar 2019 og hvert tiende år derefter meddeler hver medlemsstat Kommissionen en integreret national energi- og klimaplan. Planerne skal indeholde de elementer, der er anført i stk. 2 og i bilag I. Den første plan skal omfatte perioden 2021 til 2030. De efterfølgende planer dækker den tiårige periode, som følger umiddelbart efter udløbet af den periode, som dækkes af den foregående plan.

1.  Senest den 1. januar 2020 og hvert tiende år derefter meddeler hver medlemsstat Kommissionen en integreret national energi- og klimaplan. Planerne skal indeholde de elementer, der er anført i stk. 2 og i bilag I. Den første plan skal omfatte perioden 2021 til 2030. De efterfølgende planer dækker den tiårige periode, som følger umiddelbart efter udløbet af den periode, som dækkes af den foregående plan.

Begrundelse

Fristen kan ikke accepteres. Tidsrammen for forberedelserne af den nationale plan bør ske i overensstemmelse med etaperne for høringer i hver enkelt medlemsstat, såsom den strategiske miljøvurdering, offentlige høringer i henhold til jf. art. 10 og regeringens accept. Den er også nødt til at hænge sammen med reguleringsarbejdet, da større uenigheder om substansen i handlingsplanen endnu ikke er blevet afklaret. Der arbejdes for øjeblikket med vigtige forordninger, der indgår i "Ren energi for alle europæere" -pakken, som vil have stor indflydelse på, hvad der bør indgå i den nationale plan.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en redegørelse for de politikker og foranstaltninger, der påtænkes indført for at opfylde disse målsætninger, specifikke mål og bidrag, der er fastsat i litra b)

c)  en redegørelse for de politikker, foranstaltninger og investeringsstrategier, der påtænkes indført for at opfylde disse målsætninger, specifikke mål og bidrag, der er fastsat i litra b)

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en vurdering af virkningerne af de planlagte politikker og foranstaltninger med hensyn til at opfylde de i litra b) nævnte målsætninger

e)  en vurdering af virkningerne af de planlagte politikker, foranstaltninger og investeringsstrategier med hensyn til at opfylde de i litra b) nævnte målsætninger

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  resultatet af høringen og inddragelsen af lokale myndigheder, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, de relevante sektorer og borgerne;

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne skal ved udarbejdelsen af de nationale planer, der er omhandlet i stk. 1, tage hensyn til indbyrdes sammenhænge mellem energiunionens fem dimensioner, og de skal benytte overensstemmende data og antagelser i de fem dimensioner, når dette er relevant.

3.  Medlemsstaterne skal ved udarbejdelsen af de nationale planer, der er omhandlet i stk. 1, undgå administrative byrder og ekstraomkostninger ved at tage hensyn til indbyrdes sammenhænge mellem energiunionens fem dimensioner, og de skal benytte overensstemmende data og antagelser i de fem dimensioner, når dette er relevant.

Begrundelse

Reduktion af den administrative byrde i forbindelse med gennemførelsen af klima- og energipakken skal være en prioritet.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 1 – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  medlemsstatens bindende nationale specifikke mål for drivhusgasemissioner og de årlige bindende nationale grænseværdier i henhold til forordning [ ] [ESR]

i.  medlemsstatens bindende nationale specifikke mål for drivhusgasemissioner og de årlige bindende nationale grænseværdier i henhold til forordning [ ] [ESR], men ikke uden at nå målene i artikel 7a, stk. 2 i direktiv 98/70/EF [ESR], der skal nås senest i 2020;

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  med henblik på at nå Unionens bindende minimumsmål på 27 % for vedvarende energi i 2030 som omhandlet i artikel 3 i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF jf. forslaget i COM(2016) 767], et bidrag til opfyldelsen af dette specifikke mål i form af medlemsstatens andel af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug i 2030 med et lineært forløb for bidraget fra og med 2021

i.  med henblik på at nå Unionens bindende minimumsmål på 27 % for vedvarende energi i 2030 som omhandlet i artikel 3 i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF jf. forslaget i COM(2016) 767], et bidrag til opfyldelsen af dette specifikke mål i form af medlemsstatens andel af energi fra vedvarende energikilder i det udvidede endelige energiforbrug i 2030 under hensyntagen til afskrivningen af investeringer i førstegenerationsbiobrændstoffer med en lineær forløbskurve for bidraget fra og med 2021;

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.  forløbskurver opdelt på hver sektors andel af vedvarende energi i det endelige energiforbrug fra 2021 til 2030 inden for opvarmning og køling, elektricitet og transport

ii.  forløbskurver opdelt på hver sektors andel af vedvarende energi i det endelige energiforbrug fra 2021 til 2030, med sikring af den optimale anvendelse af biomasse inden for opvarmning og køling, elektricitet og transport;

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – punkt 2 – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia.  forløbskurverne for gradvist at øge forpligtelsen for leverandører af fossile brændstoffer til at iblande biobrændstoffer, der stammer fra landbrugsaffald;

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iv a)  realistiske, præcise, helhedsorienterede og omfattende vurderinger af forskellige energikilders potentiale for modvirkning af klimaforandringer, indvirkningen på niveauet af drivhusgasser i atmosfæren og den tid, modvirkningsprocesserne skal bruge, inden koncentrationen af drivhusgasser begynder at falde.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Medlemsstaterne sikrer i fællesskab, at bidraget fra biobrændstoffer og flydende biobrændstoffer såvel som biomasse inden for transport, der er fremstillet af korn og andre stivelsesrige afgrøder, sukker og olieholdige afgrøder og af afgrøder, der dyrkes som hovedafgrøder primært til energiformål på landbrugsjord, højst kommer til at udgøre 7 % ved beregningen af EU's udvidede endelige energiforbrug inden for transport i 2030.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indvirkningen i makroøkonomisk, miljømæssig, kompetencemæssig og samfundsmæssig henseende af de planlagte politikker og foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 7 og nærmere angivet i bilag I, for den første tiårsperiode og mindst frem til 2030, og denne sammenholdes med fremskrivningerne baseret på eksisterende (gennemførte og vedtagne) politikker og foranstaltninger, jf. stk. 1

b)  indvirkningen i makroøkonomisk, miljømæssig, sundhedsmæssig, kompetencemæssig og samfundsmæssig henseende af de planlagte politikker og foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 7 og nærmere angivet i bilag I, for den første tiårsperiode og mindst frem til 2030, og denne sammenholdes med fremskrivningerne af eksisterende (gennemførte og vedtagne) politikker og foranstaltninger, jf. stk. 1

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 1. januar 2018 og hvert tiende år derefter udarbejder og forelægger medlemsstaterne Kommissionen et udkast til den integrerede nationale energi- og klimaplan, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.

1.  Senest den 1. januar 2020 og hvert tiende år derefter udarbejder og forelægger medlemsstaterne Kommissionen et udkast til den integrerede nationale energi- og klimaplan, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.

Begrundelse

Fristen kan ikke accepteres. Tidsrammen for forberedelserne af den nationale plan bør ske i overensstemmelse med etaperne for høringer i hver enkelt medlemsstat, såsom den strategiske miljøvurdering, offentlige høringer i henhold til jf. art. 10 og regeringens accept. Den er også nødt til at hænge sammen med reguleringsarbejdet, da større uenigheder om substansen i handlingsplanen endnu ikke er blevet afklaret. Der arbejdes for øjeblikket med vigtige forordninger, der indgår i "Ren energi for alle europæere" -pakken, som vil have stor indflydelse på, hvad der bør indgå i den nationale plan.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne ændrer alene specifikke mål, målsætninger og bidrag i den ajourførte plan, jf. stk. 2, for at afspejle øgede ambitioner sammenholdt med dem, som var fastsat i den senest meddelte integrerede nationale energi- og klimaplan.

udgår

Begrundelse

En udtrykkelig erklæring om en "øget ambition" sammenlignet med tidligere planer ville begrænse de beføjelser, som medlemsstaterne har med hensyn til justeringer, som de finder det hensigtsmæssigt at gøre til deres energistrategier.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  emissionsreduktioner og forbedret optag i individuelle sektorer, herunder elproduktion, industri, transport, bygninger (bolig- og tertiærsektoren), landbrug og arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF)

b)  emissionsreduktioner og forbedret optag i individuelle sektorer, herunder elproduktion, industri, transport, bygninger (bolig- og tertiærsektoren), landbrug og arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), hvis det er nødvendigt for at bevare eksisterende drænhabitater og styrke det naturlige kulstofdræn gennem velfungerende og modstandsdygtige økosystemer og økosystemtjenester, herunder gennem bæredygtig skovforvaltning i overensstemmelse med EU's forpligtelser;

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oplysninger om nationale planer og strategier for tilpasning til klimaændringer i henhold til artikel 17, stk. 1

d)  oplysninger om nationale planer og strategier for tilpasning til klimaændringer i henhold til artikel 17, stk. 1, navnlig vedrørende forskning og investeringer i avanceret biobrændstof;

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra a – nr. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)   forløbskurver for efterspørgsel efter bioenergi opdelt efter varme, elektricitet og transport såvel som for forsyningen med biomasse opdelt på råprodukter og oprindelse (idet der skelnes mellem indenlandsk produktion og import). For så vidt angår skovbiomasse, en vurdering af dens kilde og indvirkning på LULUCF-drænet

4)   forløbskurver for efterspørgsel efter bioenergi opdelt efter varme, elektricitet og transport såvel som for forsyningen med biomasse opdelt på råprodukter og oprindelse (idet der skelnes mellem indenlandsk produktion og import). For så vidt angår skovbiomasse, en vurdering af dens kilde og indvirkning på LULUCF-drænet på landeniveau.

Begrundelse

LULUCF-indberetning skal ske på nationalt plan i overensstemmelse med forslaget til forordning om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (COM(2016)479).

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra a – nr. 4 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen kan fastlægge klare retningslinjer til medlemsstaterne om at rapportere om disse forløbskurver, herunder med definitioner og enhedskonverteringer fra kilde til energi;

Begrundelse

Der er behov for klare retningslinjer og beregninger for bioenergirapportering.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra a – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)   i givet fald andre nationale forløbskurver og målsætninger, herunder langsigtede og sektorspecifikke forløbskurver (f.eks. andelen af biobrændstoffer, andelen af avancerede biobrændstoffer, andelen af biobrændstoffer fremstillet på grundlag af hovedafgrøder fra landbrugsjord, andelen af elektricitet produceret af biomasse uden udnyttelse af overskudsvarme, andelen af vedvarende energi inden for fjernvarme, brugen af vedvarende energi i bygninger, vedvarende energi produceret af byer, energifællesskaber og egenforbrugere)

5)   andre nationale forløbskurver og målsætninger, herunder langsigtede og sektorspecifikke forløbskurver (f.eks. andelen af biobrændstoffer, andelen af avancerede biobrændstoffer, andelen af biobrændstoffer fremstillet på grundlag af hovedafgrøder fra landbrugsjord, andelen af elektricitet produceret af biomasse uden udnyttelse af overskudsvarme, andelen af vedvarende energi inden for fjernvarme, brugen af vedvarende energi i bygninger, vedvarende energi produceret af byer, energifællesskaber og egenforbrugere)

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra b – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)   foranstaltninger til fremme af anvendelsen af energi fra biomasse, særlig til mobilisering af ny biomasse under hensyntagen til biomassens tilgængelighed (både indenlandsk potentiale og import fra tredjelande) og andre anvendelser af biomasse (landbrugs- og skovbaserede sektorer) samt foranstaltninger til fremme af bæredygtighed i produktionen og udnyttelsen af biomasse

5)   foranstaltninger til fremme af anvendelsen af energi fra biomasse, særlig til mobilisering af ny biomasse under hensyntagen til biomassens tilgængelighed (både indenlandsk potentiale og import fra tredjelande) og andre anvendelser af biomasse, herunder landbrugs- og skovbaserede sektorer, samt foranstaltninger til fremme af bæredygtighed i produktionen og udnyttelsen af biomasse

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  nationale målsætninger med henblik på at udfase energisubsidier

d)  nationale målsætninger med henblik på at udfase energisubsidier, navnlig for fossile og nukleare brændstoffer

Begrundelse

Med henblik på at forebygge markedsforvridning er det nødvendigt hurtigt at træffe foranstaltninger for at afskaffe alle subsidier for fossile og nukleare brændstoffer

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 15. marts 2021 og hvert år derefter (år X) rapporterer medlemsstaterne følgende til Kommissionen:

Senest den 31. juli 2021 og hvert år derefter (år X) rapporterer medlemsstaterne følgende til Kommissionen:

Begrundelse

Den eksisterende MMR frist (udgangen af juli) for indberetning af de omtrentlige drivhusgasopgørelser for året X-1) bør opretholdes. Kortere frister vil forhindre rettidig indsendelse på grund af mangel på statistiske oplysninger om de aktiviteter, der er nødvendige for at beregne emissionerne for året X-1) i begyndelsen af året (X).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  opnåede fremskridt på EU-niveau mht. at opfylde energiunionens målsætninger, herunder for den første tiårsperiodes vedkommende Unionens 2030-mål for energi og klima, særlig med henblik på at undgå underopfyldelse i forhold til Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet

a)  opnåede fremskridt på EU-niveau mht. at opfylde energiunionens målsætninger, herunder for den første tiårsperiodes vedkommende Unionens 2030-mål for energi og klima, særlig med henblik på at undgå underopfyldelse i forhold til Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet og med henblik på en eventuel revision af EU's klima- og energiindsats som omhandlet i artikel 38.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Kommissionen tager som led i sin vurdering af de integrerede nationale energi- og klimaplaner hensyn til legitime og særlige nationale forhold, som er påvist gennem en vurdering af kompetente myndigheder på nationalt og europæisk plan, og som kan forklare eventuelle forsinkelser i medlemsstaternes bidrag til den kollektive opfyldelse af energiunionens mål og navnlig til opfyldelsen af de mål, de selv har sat.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Kommissionen meddeler på forhånd de indikatorer, som den agter at anvende for at foretage sådanne vurderinger.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvad angår vedvarende energi, skal Kommissionen som led i sin vurdering, jf. stk. 1, vurdere de opnåede fremskridt mht. andelen af energi fra vedvarende energikilder i Unionens udvidede endelige energiforbrug i 2030 på grundlag af en lineær forløbskurve, der tager udgangspunkt i 20 % i 2020 og når mindst 27 % i 2030, jf. artikel 4, litra a), nr. 2) i).

2.  Hvad angår vedvarende energi, skal Kommissionen som led i sin vurdering, jf. stk. 1, vurdere de opnåede fremskridt mht. andelen af energi fra vedvarende energikilder i Unionens udvidede endelige energiforbrug i 2030 på grundlag af en lineær forløbskurve, der tager udgangspunkt i 20 % i 2020 og når mindst 27 % i 2030, jf. artikel 4, litra a), nr. 2) i). Dette skal inkludere en omfattende helhedsvurdering med henblik på at bevare og øge kulstofdrænkapaciteten og reduktionen af drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opfølgning i tilfælde af uoverensstemmelser med de overordnede målsætninger for energiunionen hhv. målene i forordningen om indsatsfordeling

Opfølgning i tilfælde af uoverensstemmelser med de overordnede målsætninger for energiunionen hhv. målene i forordningen om indsatsfordeling og i direktivet [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået ved COM(2016) 767]

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Konkluderer Kommissionen på grundlag af sin vurdering af de integrerede nationale energi- og klimaplaner og ajourføringer heraf i henhold til artikel 12, at de specifikke mål, målsætningerne og bidragene i de nationale planer og ajourføringer heraf er utilstrækkelige til i fællesskab at virkeliggøre energiunionens målsætninger og navnlig Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet for den første tiårsperiode, træffer den foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at disse målsætninger og specifikke mål opfyldes i fællesskab. Hvad angår vedvarende energi, skal sådanne foranstaltninger tage hensyn til ambitionsniveauet for medlemsstaternes bidrag til Unionens 2030-mål som fastsat i de nationale planer og ajourføringer heraf.

1.  Konkluderer Kommissionen på grundlag af sin vurdering af de integrerede nationale energi- og klimaplaner og ajourføringer heraf i henhold til artikel 12, at de specifikke mål, målsætningerne og bidragene i de nationale planer og ajourføringer heraf er utilstrækkelige til i fællesskab at virkeliggøre energiunionens målsætninger og navnlig Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet for den første tiårsperiode, træffer den foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at disse målsætninger og specifikke mål opfyldes i fællesskab under hensyntagen til det spillerum, medlemsstaterne råder over. Hvad angår vedvarende energi, skal sådanne foranstaltninger, og navnlig finansieringsplatformen, der er oprettet på europæisk plan for at bidrage til projekter for vedvarende energi, tage hensyn til ambitionsniveauet for medlemsstaternes bidrag til Unionens 2030-mål som fastsat i de nationale planer og ajourføringer heraf.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Konkluderer Kommissionen på grundlag af den samlede vurdering af medlemsstaternes integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter i henhold til artikel 25, stk. 1, litra a), i givet fald underbygget af andre kilder til oplysninger, at Unionen risikerer ikke at kunne opfylde energiunionens målsætninger og navnlig de specifikke mål i Unionens klima- og energiramme for 2030 for den første tiårsperiode, kan den udstede henstillinger til samtlige medlemsstater i henhold til artikel 28 for at afbøde sådanne risici. Kommissionen træffer i givet fald foranstaltninger på EU-plan ud over disse henstillinger for navnlig at sikre, at Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet opfyldes. Hvad angår vedvarende energi, skal sådanne foranstaltninger tage hensyn til medlemsstaters ambitiøse tidlige indsats for at bidrage til opfyldelsen af Unionens 2030-mål.

3.   Konkluderer Kommissionen på grundlag af den samlede vurdering af medlemsstaternes integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter i henhold til artikel 25, stk. 1, litra a), i givet fald underbygget af andre kilder til oplysninger, at Unionen risikerer ikke at kunne opfylde energiunionens målsætninger og navnlig de specifikke mål i Unionens klima- og energiramme for 2030 for den første tiårsperiode, stiller den specifikke krav til samtlige medlemsstater i henhold til artikel 28 for at afbøde sådanne risici. Kommissionen træffer i givet fald foranstaltninger på EU-plan ud over disse specifikke krav for navnlig at sikre, at Unionens 2030-mål for vedvarende energi og energieffektivitet opfyldes. Hvad angår vedvarende energi, skal sådanne foranstaltninger tage hensyn til medlemsstaters ambitiøse tidlige indsats for at bidrage til opfyldelsen af Unionens 2030-mål.

Begrundelse

Pr. definition er henstillinger ikke bindende nok. Kommissionen bør derfor i stedet stille specifikke krav, som medlemsstaterne skal opfylde.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Uden at dette berører de i stk. 3 nævnte andre foranstaltninger på EU-plan, gælder det, at hvis Kommissionen i henseende til energieffektivitet på grundlag af sin vurdering i henhold til artikel 25, stk. 1 og 3, i 2023 konkluderer, at fremskridtene mht. i fællesskab at nå Unionens energieffektivitetsmål, der er nævnt i artikel 25, stk. 3, første afsnit, er utilstrækkelige, træffer den foranstaltninger senest i år 2024 sideløbende med de foranstaltninger, der er fastsat i direktiv 2010/31/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 765] og direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761] for at sikre, at Unionens bindende energieffektivitetsmål for 2030 opfyldes. Sådanne supplerende foranstaltninger kan bl.a. forbedre energieffektiviteten af:

5.  Uden at dette berører de i stk. 3 nævnte andre foranstaltninger på EU-plan, gælder det, at hvis Kommissionen i henseende til energieffektivitet på grundlag af sin vurdering i henhold til artikel 25, stk. 1 og 3, i 2023 konkluderer, at fremskridtene mht. i fællesskab at nå Unionens energieffektivitetsmål, der er nævnt i artikel 25, stk. 3, første afsnit, er utilstrækkelige, træffer den, hvis medlemsstaterne ikke senest i 2024 træffer yderligere foranstaltninger sideløbende med de foranstaltninger, der er fastsat i direktiv 2010/31/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 765] og direktiv 2012/27/EU [i udgaven som ændret i henhold til forslaget i COM(2016) 761] yderligere foranstaltninger for at sikre, at Unionens bindende energieffektivitetsmål for 2030 opfyldes. Sådanne supplerende foranstaltninger kan bl.a. forbedre energieffektiviteten af:

Begrundelse

En bestemmelse, der automatisk giver Kommissionen bemyndigelse til at træffe egne foranstaltninger, hvis den forventer, at Kommissionens mål for energieffektivitet, ikke vil blive opfyldt, vil ikke anvende energieffektivitetsdirektivet i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Hvis det anses, at der er risiko for, at enkelte medlemsstater ikke vil nå deres mål for energieffektivitet, skal de selv afgøre, i lyset af nationale forhold og af de foranstaltninger, der er truffet, hvilke supplerende foranstaltninger der er nyttige og hensigtsmæssige.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 28 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionens henstillinger til medlemsstaterne

Specifikke krav til medlemsstaterne

Begrundelse

Pr. definition er henstillinger ikke bindende nok. Kommissionen bør derfor i stedet stille specifikke krav, som medlemsstaterne skal opfylde.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   den pågældende medlemsstat skal tage videst muligt hensyn til henstillingen i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne og Unionen og mellem medlemsstaterne indbyrdes

udgår

Begrundelse

Pr. definition er henstillinger ikke bindende nok. Kommissionen bør derfor i stedet stille specifikke krav, som medlemsstaterne skal opfylde.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen sørger for, at henstillingerne gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afsnit A – punkt 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.1. – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii.   I givet fald andre nationale målsætninger og specifikke mål, der er i overensstemmelse med eksisterende langsigtede lavemissionsstrategier. I givet fald andre målsætninger og specifikke mål, herunder sektormål og tilpasningsmål

ii.   Andre nationale målsætninger og specifikke mål, der er i overensstemmelse med eksisterende langsigtede lavemissionsstrategier. Andre målsætninger og specifikke mål, herunder sektormål og tilpasningsmål

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afsnit A –punkt 2 – nr. 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 – nr. v

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v.   Forløbskurver for efterspørgsel efter bioenergi opdelt efter varme, elektricitet og transport såvel som for forsyningen med biomasse opdelt på råprodukter og oprindelse (idet der skelnes mellem indenlandsk produktion og import). For så vidt angår skovbiomasse en vurdering af dens oprindelse og indvirkning på LULUCF-drænet

v.   Forløbskurver for efterspørgsel efter bioenergi opdelt efter varme, elektricitet og transport såvel som for forsyningen med biomasse opdelt på råprodukter og oprindelse (idet der skelnes mellem indenlandsk produktion og import). For så vidt angår skovbiomasse en vurdering af dens oprindelse og indvirkning på LULUCF-drænet på landeplan

Begrundelse

LULUCF-indberetningen skal ske på nationalt plan i overensstemmelse med forslaget til forordning om medtagelse af drivhusgasemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (COM(2016)479).

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afsnit A –punkt 2 – nr. 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 – nr. v – afsnit 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen kan fastlægge klare retningslinjer til medlemsstaterne om at rapportere om disse forløbskurver herunder med definitioner og enhedskonverteringer fra kilde til energi

Begrundelse

Der er behov for klare retningslinjer og beregninger for bioenergirapportering.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afsnit A –punkt 2 – nr. 2 – underpunkt 2.1 – underpunkt 2.1.2 — nr. vi

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi.   I givet fald andre nationale forløbskurver og målsætninger, herunder langsigtede eller sektorspecifikke forløbskurver og målsætninger (f.eks. andel af avancerede biobrændstoffer, andel af vedvarende energi inden for fjernvarme, brug af vedvarende energi i bygninger, vedvarende energi produceret af byer, energifællesskaber og egenforbrugere)

vi.   Andre nationale forløbskurver og målsætninger, herunder langsigtede eller sektorspecifikke forløbskurver og målsætninger (f.eks. andel af avancerede biobrændstoffer, andel af vedvarende energi inden for fjernvarme, brug af vedvarende energi i bygninger, vedvarende energi produceret af byer, energifællesskaber og egenforbrugere)

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afsnit A – punkt 3 – underpunkt 3.1.1. – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i.  Politikker og foranstaltninger til opfyldelse af det specifikke mål, der er fastsat i forordning [ ] [ESR], og som er omhandlet i punkt 2.1.1, samt politikker og foranstaltninger til overholdelse af forordning [ ] [LULUCF], der omfatter alle centrale udledende sektorer og sektorer til forøgelse af optag, med et perspektiv på den langsigtede vision og målet om omstilling til en lavemissionsøkonomi inden for 50 år samt opnåelse en balance mellem emissioner og optag i overensstemmelse med Parisaftalen

i.  Politikker og foranstaltninger til opfyldelse af det specifikke mål, der er fastsat i forordning [ ] [ESR], og som er omhandlet i punkt 2.1.1, samt politikker og foranstaltninger til overholdelse af forordning [ ] [LULUCF], samt det specifikke mål for forøgelse af optaget gennem dræn, der omfatter alle centrale udledende sektorer og sektorer til forøgelse af optag, herunder incitamenter, bl.a. i form af resultatbaserede betalinger, til implementering af og støtte for modvirknings- og tilpasningstiltag for integreret og bæredygtig forvaltning af skove, dyrkede arealer, græsarealer og vådområder, der er mere vidtgående end almindelig god praksis og fastsatte basislinjer, med et perspektiv på den langsigtede vision og målet om omstilling til en lavemissionsøkonomi inden for 50 år samt opnåelse af en balance mellem emissioner og optag i overensstemmelse med Parisaftalen

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – afsnit A – punkt 3 – underpunkt 3.1. – underpunkt 3.1.2. – nr. vi – led 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-   andre sektorbestemte anvendelser af biomasse (landbrugs- og skovbrugssektorer) samt foranstaltninger målrettet bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse

-   andre sektorbestemte anvendelser af biomasse, herunder landbrugs- og skovbrugssektorer samt foranstaltninger målrettet bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  ændringer i råvarepriser og arealanvendelse i medlemsstaten forbundet med dens øgede brug af biomasse og andre former for energi fra vedvarende energikilder

d)  i givet fald ændringer i råvarepriser og arealanvendelse i medlemsstaten forbundet med dens øgede brug af biomasse og andre former for energi fra vedvarende energikilder

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)   udviklingen i og andelen af biobrændstoffer, der er fremstillet af råmaterialer opført i bilag IX til [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767], herunder en ressourcevurdering, der fokuserer på bæredygtighedsaspekterne i forbindelse med virkningen af, at fødevarer og foder anvendes til biobrændstofproduktion, under behørig hensyntagen til affaldshierarkiprincipperne som fastsat i direktiv 2008/98/EF og princippet om kaskadeudnyttelse af biomasse under hensyntagen til de regionale og lokale økonomiske og teknologiske forhold, opretholdelse af det fornødne kulstoflager i jorden og jordbundens og økosystemernes kvalitet

g)   udviklingen i og andelen af biobrændstoffer, der er fremstillet af råmaterialer opført i bilag IX til [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767], herunder en ressourcevurdering, der fokuserer på bæredygtighedsaspekterne i forbindelse med virkningen af, at fødevarer og foder anvendes til biobrændstofproduktion, under hensyntagen til affaldshierarkiprincipperne som fastsat i direktiv 2008/98/EF og princippet om kaskadeudnyttelse af biomasse under hensyntagen til de regionale og lokale økonomiske og teknologiske forhold, opretholdelse af kulstoflageret i jorden og jordbundens og økosystemernes kvalitet

Begrundelse

Ordlyden skal forbedres: [vedrører ikke den danske tekst]. Betydningen af "behørig" hensyntagen er vanskelig at vurdere i forbindelse med de to principper, der nævnes her.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  den skønnede indvirkning af biproduktionen og anvendelsen af biobrændstoffer af første generation på selvforsyningen og prisen på proteinkoncentrater og andet foder

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(hb)  den skønnede indvirkning af produktionen eller anvendelse af biobrændstoffer hidrørende fra spild- og affaldsprodukter fra landbruget på udviklingen af EU's biobaserede økonomi;

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra m – punkt 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  grene og trækroner (rapportering er frivillig)

i)  grene og trækroner

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra m – punkt 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  træstubbe (rapportering er frivillig)

ii)  træstubbe

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Bilag VII – del 1 – afsnit 1 – litra m – punkt 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  bark (rapportering er frivillig)

i)  bark

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Bilag VIII – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den teknologiske udvikling, tilgængelighed og bæredygtighed for så vidt angår andelen af biobrændstoffer, der er fremstillet af råmaterialer opført i bilag IX til [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767], herunder en vurdering af virkningen af, at fødevarer og foder anvendes til biobrændstofproduktion, under behørig hensyntagen til affaldshierarkiprincipperne som fastsat i direktiv 2008/98/EF og princippet om kaskadeudnyttelse af biomasse under hensyntagen til de regionale og lokale økonomiske og teknologiske forhold, opretholdelse af det fornødne kulstoflager i jorden og jordbundens og økosystemernes kvalitet

d)   den teknologiske udvikling, tilgængelighed og bæredygtighed for så vidt angår andelen af biobrændstoffer, der er fremstillet af råmaterialer opført i bilag IX til [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767], herunder en vurdering af virkningen af, at fødevarer og foder anvendes til biobrændstofproduktion, under hensyntagen til affaldshierarkiprincipperne som fastsat i direktiv 2008/98/EF og princippet om kaskadeudnyttelse af biomasse under hensyntagen til de regionale og lokale økonomiske og teknologiske forhold, opretholdelse af kulstoflagret i jorden og jordbundens og økosystemernes kvalitet

Begrundelse

Ordlyden skal forbedres: [Vedrører ikke den danske tekst] Betydningen af "behørig" hensyntagen er vanskelig at vurdere i forbindelse med de to principper, der nævnes her.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Bilag VIII – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  for så vidt angår både tredjelande og medlemsstater, der er en væsentlig kilde til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsel, der forbruges inden for Unionen, oplysninger om nationale foranstaltninger, der er truffet for at overholde de kriterier for bæredygtighed og drivhusgasbesparelser, der er fastsat i artikel 26, stk. 2-7, i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767] til beskyttelse af jord, vand og luft.

f)   for så vidt angår både tredjelande og medlemsstater, der er en kilde til råmaterialer til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsel, der forbruges inden for Unionen, oplysninger om nationale foranstaltninger, der er truffet for at overholde de kriterier for bæredygtighed og drivhusgasbesparelser, der er fastsat i artikel 26, stk. 2-7, i [omarbejdning af direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767] til beskyttelse af jord, vand og luft.

Begrundelse

Formålet er at sikre sammenhængende og relevant rapportering fra Kommissionen. Udtrykket "væsentlig" er ikke tilstrækkeligt klart: dets betydning kan ændre sig over tid, og det bør derfor udgå.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Forvaltning af energiunionen

Referencer

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

16.1.2017

Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

Jens Rohde

7.2.2017

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

  Dato for meddelelse på plenarmødet

18.5.2017

Dato for vedtagelse

10.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

11

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stanisław Ożóg

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

28

+

PPE

Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

NI

Diane Dodds

11

-

ECR

Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forvaltning af energiunionen

Referencer

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Dato for høring af EP

30.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

ECON

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

AGRI

16.1.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

  Dato for afgørelse

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

Ordførere

  Dato for valg

Michèle Rivasi

12.5.2017

Claude Turmes

12.5.2017

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

  Dato for meddelelse på plenarmødet

18.5.2017

Behandling i udvalg

23.3.2017

21.6.2017

11.9.2017

 

Dato for vedtagelse

7.12.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

61

46

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Edward Czesak, Miriam Dalli, Jakop Dalunde, Angélique Delahaye, Pilar del Castillo Vera, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Ashley Fox, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Urszula Krupa, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Susanne Melior, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Mireille D’Ornano, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Florent Marcellesi, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Nuno Melo, Ulrike Müller, Markus Pieper, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Marie-Christine Boutonnet, Norbert Erdős, John Flack, Ana Gomes, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Mary Honeyball, Arndt Kohn, Gilles Lebreton, Lukas Mandl, Nosheena Mobarik, Norica Nicolai, Emilian Pavel, Jozo Radoš, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, Jasenko Selimovic, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Bogdan Brunon Wenta, Gabriele Zimmer

Dato for indgivelse

14.12.2017


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

61

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Ulrike Müller, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Jasenko Selimovic, Lieve Wierinck

ECR

Arne Gericke

EFDD

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Stefan Eck, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Inés Ayala Sender, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Edouard Martin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Pavel Poc, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bart Staes, Claude Turmes

46

-

ECR

Edward Czesak, Jørn Dohrmann, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Jonathan Bullock, Mireille D'Ornano, Julia Reid

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ingeborg Gräßle, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Nuno Melo, Angelika Niebler, Markus Pieper, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Mihai Ţurcanu, Vladimir Urutchev, Bogdan Brunon Wenta, Pilar del Castillo Vera

9

0

ECR

John Flack, Ashley Fox, Julie Girling, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, John Procter

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

José Inácio Faria

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik