IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013

14.12.2017 - (COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)) - ***I

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestitelji: Michèle Rivasi, Claude Turmes
(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)


Postupak : 2016/0375(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0759),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. te članak 192. stavak 1. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0497/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 13. srpnja 2017.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 26. travnja 2017.[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane te Odbora za industriju, istraživanje i energetiku u okviru članka 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0402/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Ovom Uredbom utvrđuje se nužni zakonodavni temelj za pouzdano i transparentno upravljanje kojim se osigurava postizanje ciljeva energetske unije na temelju komplementarnih, dosljednih i ambicioznih napora Unije i njezinih država članica uz istodobno promicanje načela Unije o boljoj izradi zakonodavstva.

(1)  Ovom Uredbom utvrđuje se nužni zakonodavni temelj za pouzdano, uključivo, troškovno učinkovito, transparentno i predvidljivo upravljanje kojim se osigurava postizanje općih i specifičnih ciljeva do 2030. i dugoročnih ciljeva energetske unije u skladu s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama iz 2015. nakon 21. Konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (Pariški sporazum) na temelju komplementarnih, dosljednih i ambicioznih napora Unije i njezinih država članica, uz istodobno ograničavanje administrativne složenosti.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Ovom se Uredbom nastoji poduprijeti pravedna tranzicija za građane i regije na koje bi prelazak na niskougljično gospodarstvo mogao imati negativan učinak.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Cilj je otporne energetske unije s ambicioznom klimatskom politikom u središtu interesa pružiti potrošačima u Uniji – kućanstvima i poduzećima – sigurnu, održivu, konkurentnu i povoljnu energiju. Za postizanje tog cilja potrebna je temeljita preobrazba energetskog sustava u Europi. Taj se cilj može ostvariti samo koordiniranim djelovanjem koje se sastoji od kombinacije zakonodavnih i nezakonodavnih akata na razini Unije i nacionalnoj razini.

(3)  Cilj je otporne energetske unije s ambicioznom klimatskom politikom u središtu interesa pružiti potrošačima u Uniji – kućanstvima i poduzećima – sigurnu, održivu, konkurentnu i povoljnu energiju te poticati istraživanja i inovacije privlačenjem ulaganja. Za postizanje tog cilja potrebna je temeljita preobrazba energetskog sustava u Europi. Taj se cilj može ostvariti samo koordiniranim djelovanjem koje se sastoji od kombinacije zakonodavnih i nezakonodavnih akata na razini Unije te na makroregionalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  S pomoću potpuno funkcionalne i otporne energetske unije Europska unija postala bi vodeća regija u području inovacija, ulaganja, rasta i socijalnog i gospodarskog razvoja, čime bi pružila dobar primjer međusobne povezanosti visokih ambicija u pogledu ublažavanja klimatskih promjena i mjera za poticanje inovacija, ulaganja i rasta.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Prijedlog Komisije razvijen je istodobno s nizom inicijativa u sektorskoj energetskoj politici, posebno u pogledu energije iz obnovljivih izvora, energetske učinkovitosti i modela tržišta te se donosi zajedno s njima. Te inicijative dio su paketa obuhvaćenog općom temom energetske učinkovitosti, globalnog vodstva Unije u području energije iz obnovljivih izvora i pravičnog odnosa prema potrošačima energije.

(4)  Prijedlog Komisije razvijen je istodobno s nizom inicijativa u sektorskoj energetskoj politici, posebno u pogledu energije iz obnovljivih izvora, energetske učinkovitosti (uključujući energetsku učinkovitost zgrada) i modela tržišta te se donosi zajedno s njima. Te inicijative dio su paketa obuhvaćenog općom temom energetske učinkovitosti, globalnog vodstva Unije u području energije iz obnovljivih izvora i pravičnog odnosa prema potrošačima energije, među ostalim i rješavanjem energetskog siromaštva i promicanjem poštenog tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Europsko Vijeće suglasilo se 24. listopada 2014. o Okviru za klimatsku i energetsku politiku Unije do 2030. utemeljenom na četiri glavna cilja: smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu za najmanje 40 %, poboljšanju energetske učinkovitosti od najmanje 27 % s ciljem od 30 %, najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora u potrošnji Unije i najmanje 15 % udjela elektroenergetske povezanosti. Vijeće je istaknulo da je cilj za energiju iz obnovljivih izvora obvezujući na razini Unije i da će se ostvariti doprinosima država članica utemeljenima na potrebi za kolektivnim ostvarivanjem cilja Unije.

(5)  Europsko Vijeće predložilo je 24. listopada 2014. Okvir za klimatsku i energetsku politiku Unije do 2030. utemeljen na četirima ključnim specifičnim ciljevima: smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu za najmanje 40 %, poboljšanju energetske učinkovitosti od najmanje 27 % s ciljem od 30 %, najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora u potrošnji Unije i najmanje 15 % udjela elektroenergetske povezanosti. Vijeće je istaknulo da je cilj za energiju iz obnovljivih izvora obvezujući na razini Unije i da će se ostvariti doprinosima država članica utemeljenima na potrebi za kolektivnim ostvarivanjem specifičnog cilja Unije. Međutim, u ovoj se Uredbi odražavaju specifični ciljevi dogovoreni u sektorskom zakonodavstvu.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Europsko vijeće suglasilo se 24. listopada 2014. da će Komisija uz potporu država članica hitno poduzeti žurne mjere kako bi osigurala ostvarenje najnižeg specifičnog cilja od 10 % postojećih međusobno povezanih elektroenergetskih sustava i to najkasnije 2020. barem za države članice koje još nisu ostvarile minimalnu razinu integracije u unutarnje energetsko tržište.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Pariškim sporazumom znatno se povećala razine globalne ambicije u pogledu ublažavanja klimatskih promjena te su se njegove potpisnice obvezale na „zadržavanje povećanja globalne prosječne temperature na znatno manje od 2°C iznad predindustrijske razine i ulaganja napora u ograničavanje povećanja temperature na 1,5°C iznad predindustrijske razine”. Unija se treba pripremiti za puno veće i brže smanjenje emisija nego što je to bilo predviđeno. Istovremeno, s obzirom na brzinu razvoja i korištenja tehnologija za obnovljivu energiju, takva se smanjenja mogu ostvariti uz niže troškove nego što je to prvotno procijenjeno.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  U skladu s ciljem Pariškog sporazuma da se postigne ravnoteža između antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja stakleničkih plinova ponorima u drugoj polovici 21. stoljeća, Unija bi na ravnopravnoj osnovi trebala nastojati postići nultu stopu domaćih emisija najkasnije do 2050., nakon čega bi trebalo uslijediti razdoblje negativnih emisija.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.c)  Kad je riječ o klimatskom sustavu, za ukupnu koncentraciju stakleničkih plinova u atmosferi bitan je kumulativni ukupni iznos antropogenih emisija tijekom vremena. Radi usklađenosti s obvezama iz Pariškog sporazuma potrebno je analizirati globalni proračun ugljika koji je u skladu s naporima za ograničenje povećanja temperature na najviše 1,5°C iznad predindustrijske razine i utvrditi pravedni udio Unije za preostali globalni proračun ugljika Unije. Dugoročne klimatske i energetske strategije trebale bi biti dosljedne s proračunom ugljika.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.d)  Unija i države članice trebale bi redovito preispitivati klimatske i energetske specifične ciljeve i revidirati ih po potrebi tako da budu ambiciozniji, kako bi se odrazila buduća preispitivanja koja se provode u sklopu postupka Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama (UNFCCC) te odrazili najnoviji znanstveni dokazi o brzini i učinku klimatskih promjena.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.e)  Iako je Unija obećala da će do 2030. ispuniti najambicioznije ciljeve u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova, ne može se samostalno boriti protiv prijetnje klimatskih promjena. Komisija i države članice trebale bi iskoristiti svaku priliku kako bi uvjerile osobito one zemlje koje ostvaruju dobit od međunarodne trgovine s Unijom da na sebe preuzmu razmjeran udio globalne odgovornosti i svoje ambicije povećaju na razinu ambicija Unije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Europsko vijeće također je zaključilo 24. listopada 2014.14 da treba razviti pouzdan i transparentan sustav upravljanja, bez nepotrebnog administrativnog opterećenja, kojim će se pomoći osigurati da Unija ispuni ciljeve svoje energetske politike te istodobno državama članicama osigurati nužna fleksibilnost i potpuno poštovati njihova sloboda odlučivanja o kombinaciji izvora energije. Istaknulo je da će se taj sustav upravljanja oslanjati na postojeće temelje kao što su nacionalni klimatski programi, nacionalni planovi za energiju iz obnovljivih izvora i energetsku učinkovitost te na potrebu za usklađivanjem i objedinjavanjem odvojenih grana planiranja i izvješćivanja. Također se suglasilo da će osnažiti ulogu i prava potrošača, transparentnost i predvidivost za ulagače, među ostalim sustavnim praćenjem ključnih pokazatelja povoljnog, pouzdanog, konkurentnog, sigurnog i održivog energetskog sustava, te olakšati usklađivanje nacionalnih energetskih politika i poticati regionalnu suradnju država članica.

(7)  Europsko vijeće također je zaključilo 24. listopada 2014.14 da treba razviti pouzdan i transparentan sustav upravljanja, bez nepotrebnog administrativnog opterećenja i koji će biti dovoljno fleksibilan za države članice kako bi se pomoglo osigurati da Unija ispuni ciljeve svoje energetske politike, uz istodobno potpuno poštovanje slobode odlučivanja država članica o kombinaciji izvora energije. Istaknulo je da će se taj sustav upravljanja oslanjati na postojeće temelje kao što su nacionalni klimatski programi, nacionalni planovi za energiju iz obnovljivih izvora i energetsku učinkovitost te na potrebu za usklađivanjem i objedinjavanjem odvojenih grana planiranja i izvješćivanja. Također se suglasilo da će osnažiti ulogu i prava potrošača, transparentnost i predvidljivost za ulagače, među ostalim sustavnim praćenjem ključnih pokazatelja povoljnog, pouzdanog, konkurentnog, sigurnog i održivog energetskog sustava, te olakšati usklađivanje nacionalnih klimatskih i energetskih politika i poticati regionalnu suradnju država članica.

__________________

__________________

14 Zaključci Europskog vijeća od 23. i 24. listopada 2014. (EUCO 169/14).

14 Zaključci Europskog vijeća od 23. i 24. listopada 2014. (EUCO 169/14).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  U Zaključcima Vijeća od 26. studenoga 2015.16 prepoznato je da će upravljanje biti ključan alat za učinkovitu i djelotvornu izgradnju energetske unije i za ostvarivanje njezinih ciljeva. U njima je istaknuto da bi se sustav upravljanja trebao temeljiti na načelima integracije strateškog planiranja i izvješćivanja o provedbi klimatske i energetske politike i na koordinaciji između dionika odgovornih za energetsku i klimatsku politiku na razini Unije, regionalnoj i nacionalnoj razini. Također se ističe da bi se upravljanjem trebalo osigurati postizanje dogovorenih ciljeva energetske i klimatske politike za 2030. i da će se sustavom upravljanja pratiti zajednički napredak Unije ka ostvarivanju ciljeva politike u pet dimenzija energetske unije.

(10)  U Zaključcima Vijeća od 26. studenoga 2015.16 prepoznato je da će upravljanje biti ključan alat za učinkovitu i djelotvornu izgradnju energetske unije i za ostvarivanje njezinih ciljeva. U njima je istaknuto da bi se sustav upravljanja trebao temeljiti na načelima integracije strateškog planiranja i izvješćivanja o provedbi klimatske i energetske politike i na koordinaciji između dionika odgovornih za energetsku i klimatsku politiku na razini Unije, regionalnoj i nacionalnoj razini. Također se ističe da bi se upravljanjem trebalo osigurati postizanje dogovorenih specifičnih ciljeva energetske i klimatske politike za 2030. i da će se sustavom upravljanja pratiti napredak pojedinačnih država članica i zajednički napredak Unije k ostvarivanju specifičnih i općih ciljeva u pet dimenzija energetske unije.

__________________

__________________

16 Zaključci Vijeća od 26. studenoga 2015. (14632/15).

16 Zaključci Vijeća od 26. studenoga 2015. (14632/15).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Stoga bi glavni cilj upravljanja energetskom unijom trebao biti omogućiti ostvarivanje ciljeva energetske unije, a posebno ciljeva Okvira za klimatsku i energetsku politiku do 2030. Ova je Uredba stoga povezana sa sektorskim zakonodavstvom kojim se provode ciljevi energetske i klimatske politike do 2030. Iako je državama članicama potrebna fleksibilnost kako bi mogle odabrati politike koje najbolje odgovaraju njihovoj nacionalnoj kombinaciji izvora energije i preferencijama, ta bi fleksibilnost trebala biti usklađena s daljnjom integracijom tržišta, pojačanim tržišnim natjecanjem, ostvarivanjem ciljeva klimatske i energetske politike i postupnim prelaskom na niskougljično gospodarstvo.

(12)  Stoga bi glavni cilj upravljanja energetskom unijom trebao biti omogućiti ostvarivanje općih ciljeva energetske unije, a posebno specifičnih ciljeva Okvira za klimatsku i energetsku politiku do 2030., u području smanjenja stakleničkih plinova, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Ova je Uredba stoga povezana sa sektorskim zakonodavstvom kojim se provode specifični ciljevi energetske i klimatske politike do 2030. Iako je državama članicama potrebna fleksibilnost kako bi mogle odabrati politike koje najbolje odgovaraju njihovoj nacionalnoj kombinaciji izvora energije i preferencijama, ta bi fleksibilnost trebala biti usklađena s daljnjom integracijom tržišta, pojačanim tržišnim natjecanjem, ostvarivanjem ciljeva klimatske i energetske politike i postupnim prelaskom na održivo, niskougljično gospodarstvo koje se temelji na visokoj energetskoj učinkovitosti te sustavu energije iz obnovljivih izvora. Trebalo bi uvesti obavezni predložak za dugoročne klimatske i energetske strategije kako bi se osigurala njihova kvaliteta i usporedivost.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Za prelazak na niskougljično gospodarstvo potrebne su promjene u ulagačkom ponašanju i inicijative u cijelom spektru politika. Da bi se moglo ostvariti smanjenje emisija stakleničkih plinova potrebno je poticati učinkovitost i inovacije u europskom gospodarstvu, što bi trebalo dovesti i do poboljšanja kvalitete zraka.

(13)  Za društveno prihvatljiv prelazak na održivo niskougljično gospodarstvo potrebne su znatne promjene u ulagačkom ponašanju, posebno u pogledu javnih i privatnih ulaganja, te poticaji u cijelom spektru politika, kao i reforme regionalnog tržišta. Da bi se moglo ostvariti smanjenje emisija stakleničkih plinova potrebno je poticati učinkovitost i inovacije u europskom gospodarstvu, što bi trebalo dovesti i do otvaranja održivih radnih mjesta i poboljšanja kvalitete zraka.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Unija i države članice trebaju poduzeti konkretne mjere za zabranu energetskih subvencija, barem za fosilna goriva, kako bi se uskladili s međunarodnim obvezama skupine G-7 i G-20 i onima u Pariškom sporazumu.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako staklenički plinovi i tvari koje onečišćuju zrak većinom potječu iz zajedničkih izvora, politikom usmjerenom na smanjenje emisija stakleničkih plinova moglo bi se pridonijeti i poboljšanju kvalitete zraka i time bi se mogli poravnati neki ili svi kratkoročni troškovi smanjenja emisija stakleničkih plinova. Kako podaci dostavljeni u skladu s Direktivom 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća predstavljaju važne ulazne vrijednosti za sastavljanje inventara stakleničkih plinova i nacionalnih planova, trebalo bi prepoznati važnost prikupljanja i dostavljanja usklađenih podataka između Direktive 2001/81/EZ i inventara emisija stakleničkih plinova.

(14)  Kako staklenički plinovi i tvari koje onečišćuju zrak većinom potječu iz zajedničkih izvora, politikom usmjerenom na smanjenje emisija stakleničkih plinova moglo bi se pridonijeti i poboljšanju javnog zdravlja i kvalitete zraka, posebno u gradskim područjima, čime bi se mogli nadoknaditi svi kratkoročni troškovi smanjenja emisija stakleničkih plinova. Kako podaci dostavljeni u skladu s Direktivom 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća predstavljaju važne ulazne vrijednosti za sastavljanje inventara stakleničkih plinova i nacionalnih planova, trebalo bi prepoznati važnost prikupljanja i dostavljanja usklađenih podataka između Direktive 2001/81/EZ i inventara emisija stakleničkih plinova.

__________________

__________________

18 Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari (SL L, 309, 27.11.2001., str. 22.).

18 Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari (SL L, 309, 27.11.2001., str. 22.).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  U skladu sa snažnom predanošću Komisije boljoj izradi zakonodavstva, upravljanjem energetskom unijom trebalo bi se postići znatno smanjenje administrativnog opterećenja država članica, Komisije i ostalih institucija Unije i pridonijeti osiguravanju dosljednosti i primjerenosti politika i mjera na razini Unije i nacionalnoj razini u pogledu preobrazbe energetskog sustava ka niskougljičnom gospodarstvu.

(16)  U skladu sa snažnom predanošću Komisije boljoj izradi zakonodavstva i politikom u području istraživanja, inovacija i ulaganja, upravljanjem energetskom unijom trebalo bi se postići znatno smanjenje administrativne složenosti za države članice, relevantne dionike, Komisiju i ostale institucije Unije i pridonijeti osiguravanju dosljednosti i primjerenosti politika i mjera na razini Unije, makroregionaloj, regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini u pogledu preobrazbe energetskog sustava k održivom niskougljičnom gospodarstvu.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Postizanje ciljeva energetske unije trebalo bi osigurati kombinacijom inicijativa Unije i dosljednih nacionalnih politika utvrđenih u integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima. U sektorskom zakonodavstvu unije u području energetske i klimatske politike utvrđeni su zahtjevi za planiranje koji su bili korisni alati za poticanje promjena na nacionalnoj razini. Njihovim uvođenjem u različitim trenucima nastala su preklapanja i nedovoljne sinergije i interakcije među područjima politika. Trenutačno odvojeno planiranje, izvješćivanje i praćenje u području energetske i klimatske politike trebalo bi se stoga što više moguće uskladiti i integrirati.

(17)  Postizanje specifičnih i općih ciljeva energetske unije trebalo bi osigurati kombinacijom inicijativa Unije i dosljednih nacionalnih politika utvrđenih u integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima. U sektorskom zakonodavstvu unije u području energetske i klimatske politike utvrđeni su zahtjevi za planiranje koji su bili korisni alati za poticanje promjena na nacionalnoj razini. Njihovim uvođenjem u različitim trenucima nastala su preklapanja i nedovoljne sinergije i interakcije među područjima politika na štetu troškovne učinkovitosti. Trenutačno odvojeno planiranje, izvješćivanje i praćenje u području energetske i klimatske politike trebalo bi se stoga, ovisno o slučaju, uskladiti i integrirati.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Potrebna je ocjena međudjelovanja između postojećih i planiranih politika i mjera kako bi se postigla dekarbonizacija, a države članice trebale bi izraditi kvantitativnu ili kvalitativnu evaluaciju.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.b)  Države članice trebale bi jamčiti usklađenost politike svojih nacionalnih energetskih i klimatskih planova i dugoročnih strategija za niske emisije s Programom UN-a za održivi razvoj do 2030. godine.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima trebala bi biti obuhvaćena desetogodišnja razdoblja i trebao bi se osigurati pregled trenutačnog energetskog sustava i stanja u području politike. U njima bi trebali biti utvrđeni nacionalni ciljevi za svaku od pet ključnih dimenzija energetske unije i odgovarajuće politike i mjere za ostvarivanje tih ciljeva te bi trebalo uspostaviti analitičku osnovu. U nacionalnim planovima kojima je obuhvaćeno prvo razdoblje od 2021. do 2030. posebnu pozornost trebalo bi posvetiti ciljevima za 2030. koji uključuju smanjenje emisija stakleničkih plinova, energiju iz obnovljivih izvora, energetsku učinkovitost i elektroenergetsku međusobnu povezanost. Države članice trebale bi nastojati osigurati da su nacionalni planovi u skladu s ciljevima održivog razvoja i da im pridonose.

(18)  Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima trebala bi biti obuhvaćena desetogodišnja razdoblja i trebao bi se osigurati pregled trenutačnog energetskog sustava i stanja u području politike. U njima bi trebali biti utvrđeni nacionalni specifični ili opći ciljevi za svaku od pet ključnih dimenzija energetske unije i odgovarajuće politike i mjere za ostvarivanje tih ciljeva te bi trebalo uspostaviti analitičku osnovu. U nacionalnim planovima kojima je obuhvaćeno prvo razdoblje od 2021. do 2030. posebnu pozornost trebalo bi posvetiti specifičnim ciljevima za 2030. koji uključuju smanjenje emisija stakleničkih plinova, energiju iz obnovljivih izvora, energetsku učinkovitost i elektroenergetsku međusobnu povezanost. Države članice trebale bi nastojati osigurati da su nacionalni planovi u skladu s ciljevima održivog razvoja i da im pridonose.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  Države članice trebale bi pri pripremi integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova procijeniti broj kućanstava koji živi u energetskom siromaštvu, uzimajući u obzir domaće energetske usluge potrebne za jamčenje osnovnih životnih standarda u odgovarajućem nacionalnom kontekstu, koje si ta kućanstva možda ne mogu priuštiti zbog kombinacije niskih primanja, velike potrošnje energije i loše energetske učinkovitosti svojih kućanstava. Države članice trebaju opisati postojeće i planirane politike i mjere za rješavanje energetskog siromaštva i, prema potrebi, uključiti nacionalni cilj smanjenja broja energetski siromašnih kućanstava. Komisija bi trebala donijeti zajedničku metodologiju kojom države članice moraju definirati energetsko siromaštvo i svaka država članica trebala bi definirati kućanstva pogođena energetskim siromaštvom u skladu sa svojim posebnim nacionalnim okolnostima.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.b)  Države članice trebale bi zajamčiti da financiranje Unije za višegodišnji financijski okvir 2014. – 2020. bude uključeno u njihove integrirane nacionalne energetske i klimatske planove. Sredstva koja su iz višegodišnjeg financijskog okvira dodijeljena državama članicama za razdoblje nakon 2020. trebala bi aktivno doprinijeti postizanju specifičnih i općih ciljeva energetske unije, posebno u sektoru emisija stakleničkih plinova, uključujući uklanjanje ponorima, te u sektorima obnovljive energije i energetske učinkovitosti. Kako bi se to ostvarilo, postupak programiranja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini za višegodišnji financijski okvir nakon 2020. trebao bi se odviti zajedno s ocjenom Komisije integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova kako bi se odrazile visoke ambicije, osobito u svjetlu dugoročnih ciljeva Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i ciljeva održivog razvoja.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.a)  Države članice trebale bi uspostaviti stalnu platformu za dijalog o energiji na više razina kojom bi bile obuhvaćene lokalne vlasti, organizacije civilnog društva, poslovna zajednica, ulagači i svi drugi relevantni dionici u cilju rasprave o različitim mogućnostima predviđenima za energetske i klimatske politike. O integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima, kao i dugoročnim klimatskim i energetskim strategijama, trebalo bi raspraviti u okviru te platforme.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Provedba politika i mjera u područjima energetske i klimatske politike utječe na okoliš. Države članice trebale bi stoga osigurati da se javnosti dovoljno rano i učinkovito pruže prilike za sudjelovanje u pripremi nacionalnih planova u području energetske i klimatske politike i davanje mišljenja o njima u skladu s, prema potrebi, odredbama Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24 i Konvencije Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu („UNECE”) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša od 25. lipnja 1998. („Aarhuška konvencija”). Države članice trebale bi također osigurati sudjelovanje socijalnih partnera u izradi integriranih nacionalnih planova u području energetske i klimatske politike.

(20)  Provedba politika i mjera u područjima energetske i klimatske politike utječe na okoliš. Države članice trebale bi stoga osigurati da se javnosti dovoljno rano i učinkovito pruže prilike za aktivno sudjelovanje u pripremi nacionalnih energetskih i klimatskih planova te dugoročnih energetskih i klimatskih strategija i davanje mišljenja o njima u skladu s, prema potrebi, odredbama Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24 i Konvencije Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu („UNECE”) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša od 25. lipnja 1998. („Aarhuška konvencija”). Države članice trebale bi također osigurati sudjelovanje socijalnih partnera, lokalnih vlasti i svih relevantnih dionika od rane faze procesa planiranja i izvješćivanja i u pripremi integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova i dugoročnih strategija.

__________________

__________________

24 Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001., str. 30.).

24 Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001., str. 30.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Regionalna suradnja ključ je za osiguravanje učinkovitog ostvarivanja ciljeva energetske unije. Države članice trebale bi dobiti priliku dati svoje primjedbe na planove drugih država članica prije nego što budu dovršeni kako bi se izbjegle nedosljednosti i mogući negativni učinci na druge države članice i osiguralo zajedničko ostvarivanje zajedničkih ciljeva. Regionalna suradnja u razradi i dovršavanju nacionalnih planova te u naknadnoj provedbi nacionalnih planova trebala bi biti od ključne važnosti za poboljšanje djelotvornosti i učinkovitosti mjera i poticanje integracije tržišta i energetske sigurnosti.

(21)  Makroregionalna i regionalna suradnja potrebna je da države članice zajednički provedu određene politike i mjere koje doprinese postizanju zajedničkih specifičnih i općih ciljeva na troškovno učinkovit način. Komisija bi trebala potpomoći takvu suradnju među državama članicama. Države članice trebale bi također dobiti priliku dati svoje primjedbe na planove drugih država članica prije nego što budu dovršeni kako bi se izbjegle nedosljednosti i mogući negativni učinci na druge države članice i osiguralo zajedničko ostvarivanje zajedničkih ciljeva. Makroregionalna i regionalna suradnja u razradi i dovršavanju nacionalnih planova te u naknadnoj provedbi nacionalnih planova trebala bi biti od ključne važnosti za poboljšanje djelotvornosti i učinkovitosti mjera i poticanje integracije tržišta i energetske sigurnosti.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Države članice i Komisija trebale bi utvrditi projekte obnovljive energije od interesa za energetsku uniju koji su prekogranični i kojima se doprinosi ostvarenju specifičnog cilja obnovljive energije za 2030. godinu. Projekti obnovljive energije od interesa za energetsku uniju trebali bi imati jednostavan pristup postupcima odobrenja i pristup sredstvima EU-a, te nacionalnim i lokalnim sredstvima.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Nacionalni planovi trebali bi biti stabilni kako bi se osigurala transparentnost i predvidljivost nacionalnih politika i mjera u cilju osiguravanja sigurnosti ulagača. Međutim, trebalo bi predvidjeti ažuriranje nacionalnih planova jednom tijekom obuhvaćenog desetogodišnjeg razdoblja kako bi se državama članicama dala prilika da se prilagode okolnostima koje se znatno mijenjaju. Države članice trebale bi do 1. siječnja 2024. moći ažurirati svoje planove za razdoblje od 2021. do 2030. Ciljeve i doprinose trebalo bi mijenjati samo kako bi održavali veću opću ambicioznost, poglavito u pogledu ciljeva energetske i klimatske politike za 2030. U okviru postupka ažuriranja, države članice trebale bi uložiti napore u ublažavanje negativnih učinaka na okoliš koji su postali očiti kao dio integriranog izvješćivanja.

(22)  Nacionalni planovi trebali bi biti stabilni kako bi se osigurala transparentnost i predvidljivost nacionalnih politika i mjera u cilju osiguravanja sigurnosti ulaganja. Redovito dostavljanje nacionalnih planova tijekom desetogodišnjih razdoblja daje državama članicama priliku da se prilagode okolnostima koje se znatno mijenjaju. Specifične i opće ciljeve trebalo bi mijenjati samo kako bi odražavali veću opću ambicioznost, poglavito u pogledu specifičnih ciljeva energetske i klimatske politike. U okviru tih planova, države članice trebale bi uložiti napore u ublažavanje negativnih učinaka na okoliš koji su postali očiti na temelju integriranog izvješćivanja.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Stabilne dugoročne strategije smanjenja emisija od ključne su važnosti za ostvarenje ključnog doprinosa gospodarskoj preobrazbi, poslovima, rastu te za postizanje općih ciljeva održivog razvoja i pravičan i troškovno učinkovit napredak ka dugoročnom cilju utvrđenom u Pariškom sporazumu. Nadalje, pozivaju se strane Pariškog sporazuma da do 2020. dostave svoje dugoročne strategije smanjenja emisija stakleničkih plinova do sredine stoljeća.

(23)  Stabilne dugoročne klimatske i energetske strategije od ključne su važnosti za ostvarenje ključnog doprinosa gospodarskoj preobrazbi, poslovima, rastu te za postizanje općih ciljeva održivog razvoja i pravičan i troškovno učinkovit napredak k dugoročnom cilju utvrđenom u Pariškom sporazumu. Nadalje, pozivaju se strane Pariškog sporazuma da do 2020. dostave svoje dugoročne strategije smanjenja emisija stakleničkih plinova do sredine stoljeća.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Države članice trebale bi osmisliti dugoročne klimatske i energetske strategije za 2050. i razdoblje nakon toga utvrđujući nužne pretvorbe u raznim sektorima koje su potrebne za prelazak na sustav obnovljive energije i postizanje ciljeva Pariškog sporazuma. Strategije bi trebale biti u skladu s pravednim udjelom Unije u pogledu preostalog globalnog proračuna ugljika te bi ih trebalo osmisliti na otvoren i transparentan način i uz potpuno sudjelovanje relevantnih dionika. Integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi trebali bi se temeljiti na dugoročnim energetskim i klimatskim strategijama i biti usklađeni s njima.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.b)  Sektor korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva snažno je izložen klimatskim promjenama i jako osjetljiv na njih. Istodobno taj sektor ima ogroman potencijal u pružanju dugoročnih klimatskih koristi i znatnom doprinošenju ostvarivanju dugoročnih klimatskih ciljeva na razini Unije i na međunarodnoj razini. Njime se može doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena na nekoliko načina, posebno smanjenjem emisija, održavanjem i povećavanjem ponora i zaliha ugljika, te opskrbljivanjem biomaterijalima koji mogu zamijeniti fosilne ili ugljično intenzivne materijale. Za učinkovitost mjera koje su posebno usmjerene na povećanje sekvestracije ugljika ključno je održivo upravljanje resursima i dugoročna stabilnost i prilagodljivost spremnika ugljika. Dugoročne strategije ključne su kako bi se omogućila održiva dugoročna ulaganja.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.c)  Pri daljnjem razvijanju međupovezanosti važno je provesti potpunu procjenu troškova i koristi, uključujući procjenu svih tehničkih, socioekonomskih i okolišnih učinaka, kako je propisano Uredbom o TEN-E-u i uzeti u obzir pozitivne vanjske učinke međusobne povezanosti, kao što je integracija obnovljivih izvora energije, sigurnost opskrbe i povećano tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kao i u pogledu planiranja, u sektorskom zakonodavstvu Unije u području energetske i klimatske politike utvrđeni su zahtjevi za izvješćivanje od kojih su mnogi bili korisni alati za poticanje promjena na nacionalnoj razini, ali ti su zahtjevi uvedeni u različitim trenucima u vremenu i time su uzrokovana preklapanja i nedovoljne sinergije i interakcije među područjima politika kao što su smanjenje emisija stakleničkih plinova, energija iz obnovljivih izvora, energetska učinkovitost i integracija tržišta. Kako bi se mogla uspostaviti odgovarajuća ravnoteža između potrebe za odgovarajućim praćenjem provedbe nacionalnih planova i potrebe za smanjenjem administrativnog opterećenja, države članice trebale bi uspostaviti dvogodišnja izvješća o napretku provedbe planova i o ostalim promjenama u energetskom sustavu. Međutim, još uvijek bi bila potrebna neka godišnja izvješća, posebno u pogledu zahtjeva za izvješćivanje u području klimatske politike koji proizlaze iz Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) i uredaba Unije.

(24)  Kao i u pogledu planiranja, u sektorskom zakonodavstvu Unije u području energetske i klimatske politike utvrđeni su zahtjevi za izvješćivanje od kojih su mnogi bili korisni alati za poticanje promjena na nacionalnoj razini i dopuna tržišnim reformama, ali ti su zahtjevi uvedeni u različitim trenucima u vremenu i time su uzrokovana preklapanja i troškovna neučinkovitost te nedovoljne sinergije i interakcije među područjima politika kao što su smanjenje emisija stakleničkih plinova, energija iz obnovljivih izvora, energetska učinkovitost i integracija tržišta. Kako bi se mogla uspostaviti odgovarajuća ravnoteža između potrebe za odgovarajućim praćenjem provedbe nacionalnih planova i potrebe za smanjenjem administrativne složenosti, države članice trebale bi uspostaviti dvogodišnja izvješća o napretku provedbe planova i o ostalim promjenama u energetskom sustavu. Međutim, još uvijek bi bila potrebna neka godišnja izvješća, posebno u pogledu zahtjeva za izvješćivanje u području klimatske politike koji proizlaze iz Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) i uredaba Unije.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Integrirana izvješća država članica o napretku trebala bi sadržavati elemente utvrđene u predlošku za nacionalne planove. Predložak za integrirana izvješća o napretku trebalo bi razraditi u naknadnim provedbenim aktima s obzirom na njihovu tehničku prirodu i činjenicu da prva izvješća o napretku treba dostaviti 2021. Izvješća o napretku trebalo bi dostavljati kako bi se osigurala transparentnost prema Uniji, drugim državama članicama i sudionicima na tržištu, uključujući potrošače. Ona bi trebala obuhvaćati svih pet dimenzija energetske unije i, u prvom razdoblju, posebno biti usmjerena na područja obuhvaćena ciljevima Okvira za klimatsku i energetsku politiku do 2030.

(25)  Integrirana izvješća država članica o napretku trebala bi sadržavati elemente utvrđene u predlošku za nacionalne planove. Predložak za integrirana izvješća o napretku trebalo bi razraditi u naknadnim provedbenim aktima s obzirom na njihovu tehničku prirodu i činjenicu da prva izvješća o napretku treba dostaviti 2021. Izvješća o napretku trebalo bi dostavljati kako bi se osigurala transparentnost prema Uniji, drugim državama članicama, regionalnim i lokalnim vlastima, sudionicima na tržištu, uključujući potrošače, te svim drugim relevantnim dionicima i javnosti. Ona bi trebala obuhvaćati svih pet dimenzija energetske unije i, u prvom razdoblju, posebno biti usmjerena na područja obuhvaćena specifičnim ciljevima Okvira za klimatsku i energetsku politiku do 2030.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Iskustvo s provedbom Uredbe (EU) br. 525/2013 pokazalo je važnost transparentnosti, točnosti, dosljednosti, potpunosti i usporedivosti informacija. Na temelju tog iskustva, ovom Uredbom trebalo bi se osigurati da države članice izvješćuju o svojim politikama i mjerama te o projekcijama kao ključnim sastavnicama izvješća o napretku. Informacije u tim izvješćima trebale bi biti od ključne važnosti za dokazivanje pravodobne provedbe obveza iz Uredbe [ ] [ESR]. Radom i stalnim unaprjeđivanjem sustava na razini Unije i država članica u kombinaciji s boljim smjernicama o izvješćivanju moglo bi se znatno pridonijeti tekućem jačanju informacija nužnih za praćenje napretka u dimenziji dekarbonizacije.

(28)  Iskustvo s provedbom Uredbe (EU) br. 525/2013 pokazalo je važnost transparentnosti, točnosti, dosljednosti, potpunosti i usporedivosti informacija. Na temelju tog iskustva, ovom Uredbom trebalo bi se osigurati da države članice koriste vjerodostojne i dosljedne podatke i pretpostavke u svih pet dimenzija i da objavljuju podatke korištene u izradi scenarija i modela te da izvješćuju o svojim politikama i mjerama te prognozama kao ključnim dijelovima izvješća o napretku. Informacije u tim izvješćima trebale bi biti od ključne važnosti za dokazivanje pravodobne provedbe obveza iz Uredbe [ ] [ESR]. Radom i stalnim unaprjeđivanjem sustava na razini Unije i država članica u kombinaciji s boljim smjernicama o izvješćivanju moglo bi se znatno pridonijeti tekućem jačanju informacija nužnih za praćenje napretka u dimenziji dekarbonizacije.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje država članica i Komisije, Komisija bi trebala uspostaviti internetsku platformu za izvješćivanje u cilju olakšavanja komunikacija i promicanja suradnje. Time bi se trebalo osigurati pravodobno podnošenje izvješća i unaprijediti transparentnost izvješćivanja na nacionalnoj razini. Platformom o e-izvješćivanju trebali bi se dopuniti postojeći postupci izvješćivanja, baze podataka i e-alati, kao što su alati Europske agencije za okoliš, Eurostata, Zajedničkog istraživačkog centra i iskustvo stečeno provedbom Unijina programa sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja te bi se trebali na njima temeljiti i od njih imati koristi.

(30)  Kako bi se povećala transparentnost u donošenju politika u području energije i klime i kako bi se ograničila administrativna složenost za države članice i Komisiju, Komisija bi trebala uspostaviti javnu internetsku platformu za olakšavanje javnog pristupa informacijama i komunikacije između Komisije i država članica te promicanje suradnje među državama članicama. Time bi se trebalo osigurati pravodobno podnošenje izvješća i unaprijediti transparentnost izvješćivanja na nacionalnoj razini. Platformom o e-izvješćivanju trebali bi se dopuniti postojeći postupci izvješćivanja, baze podataka i e-alati, kao što su alati Europske agencije za okoliš, Eurostata, Zajedničkog istraživačkog centra i iskustvo stečeno provedbom Unijina programa sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja te bi se trebali na njima temeljiti i od njih imati koristi.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kada je riječ o podacima koji se dostavljaju Komisiji u okviru nacionalnog planiranja i izvješćivanja, informacijama iz država članica ne bi se trebali udvostručivati podaci i statistički podaci koje je već objavio Eurostat u kontekstu Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća27 u istom obliku kao i u okviru obveza planiranja i izvješćivanja iz ove Uredbe i koji su još dostupni od Eurostata s istim vrijednostima. Dostavljeni podaci i projekcije u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima trebali bi se temeljiti na podacima Eurostata, ako su dostupni i primjereni u pogledu rokova, i biti usklađeni s tim podacima i s metodologijom koja se upotrebljava za izvješćivanje o europskoj statistici u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009.

(31)  Kako bi se izbjegla zakašnjela djelovanja na razini Unije, Komisija bi se trebala koristiti godišnjim procjenama emisija stakleničkih plinova, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti koje pruža Europska agencija za okoliš kako bi se ocijenio napredak prema specifičnim ciljevima za 2030. Kada je riječ o podacima koji se dostavljaju Komisiji u okviru nacionalnog planiranja i izvješćivanja, informacijama iz država članica ne bi se trebali udvostručivati podaci i statistički podaci koje je već objavio Eurostat u kontekstu Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća27 u istom obliku kao i u okviru obveza planiranja i izvješćivanja iz ove Uredbe i koji su još dostupni od Eurostata s istim vrijednostima. Dostavljeni podaci i projekcije u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima trebali bi se temeljiti na podacima Eurostata, ako su dostupni i primjereni u pogledu rokova, i biti usklađeni s tim podacima i s metodologijom koja se upotrebljava za izvješćivanje o europskoj statistici u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009.

__________________

__________________

27 Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

27 Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  U cilju zajedničkog ostvarivanja ciljeva Strategije energetske unije za Komisiju će biti od ključne važnosti ocijeniti nacionalne planove i na temelju izvješća o napretku njihovu provedbu. U prvom desetogodišnjem razdoblju to se posebice odnosi na postizanje ciljeva za 2030. u području energetike i klime na razini Unije i nacionalne doprinose tim ciljevima. Takvo bi ocjenjivanje trebalo provoditi svake dvije godine te, prema potrebi, svake godine, i trebalo bi se objediniti u okviru izvješća Komisije o stanju energetske unije.

(32)  U cilju zajedničkog ostvarivanja ciljeva pet dimenzija Strategije energetske unije, osobito stvaranja potpuno funkcionalne i otporne energetske unije, za Komisiju će biti od ključne važnosti ocijeniti nacrte nacionalnih planova i na temelju izvješća o napretku provedbu nacionalnih planovima o kojima je obaviještena. To je osobito slučaj u pogledu specifičnih ciljeva za 2030. u području energije i klime na razini Unije za prvo desetogodišnje razdoblje. Takvo bi ocjenjivanje trebalo provoditi svake dvije godine te, prema potrebi, svake godine, i trebalo bi se objediniti u okviru izvješća Komisije o stanju energetske unije.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Zrakoplovstvo utječe na globalnu klimu zbog ispuštanja CO2 i ostalih emisija, uključujući emisije dušikovih oksida, te zbog mehanizama, kao što su jačanje cirus oblaka. U svjetlu brzog razvoja znanstvenog razumijevanja tih učinaka, u Uredbi (EU) br. 525/2013 već je predviđena ažurirana ocjena utjecaja iz zrakoplovstva koji nisu CO2 na globalnu klimu. Modele koji se upotrebljavaju u tom pogledu trebalo bi prilagoditi znanstvenom napretku. Na temelju procjena takvih učinaka, Komisija bi trebala razmotriti relevantne mogućnosti politike kojima će se oni uzeti u obzir.

(33)  Zrakoplovstvo utječe na globalnu klimu zbog ispuštanja CO2 i ostalih emisija, uključujući emisije dušikovih oksida, te zbog mehanizama, kao što su jačanje cirus oblaka. U svjetlu brzog razvoja znanstvenog razumijevanja tih učinaka, u Uredbi (EU) br. 525/2013 već je predviđena ažurirana ocjena utjecaja iz zrakoplovstva koji nisu CO2 na globalnu klimu. Modele koji se upotrebljavaju u tom pogledu trebalo bi prilagoditi znanstvenom napretku. Komisija bi do 1. ožujka 2020. na temelju svojih ocjena takvih utjecaja trebala razmotriti odgovarajuće političke mogućnosti za njihovo rješavanje te, prema potrebi, iznijeti zakonodavni prijedlog.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33.a)  U skladu s postojećim smjernicama UNFCCC-a za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova, izračun i izvješćivanje o emisijama metana temelji se na potencijalu globalnog zagrijavanja stakleničkih plinova za stogodišnje razdoblje. Uzimajući u obzir visoki potencijal globalnog zagrijavanja stakleničkih plinova i relativno kratak životni vijek metana u atmosferi, koji kratkoročno i srednjoročno znatno utječu na klimu, Komisija bi trebala analizirati posljedice za politike i mjere u slučaju usvajanja dvadesetogodišnjeg razdoblja za metan. Na temelju svoje analize Komisija bi trebala razmotriti relevantne opcije politike za brzo odgovaranje na problem emisija metana s pomoću strategije Unije za metan, dajući prednost emisijama metana poveznim s energijom i otpadom.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Kako bi se osigurala dosljednost između nacionalnih politika i politika Unije te ciljeva energetske unije, mora postojati trajni dijalog između Komisije i država članica. Komisija bi prema potrebi trebala državama članicama davati preporuke, među ostalim o stupnju ambicioznosti nacrta nacionalnih planova, o naknadnoj provedbi politika i mjera iz prijavljenih nacionalnih planova te o drugim nacionalnim politikama i mjerama koje su važne za provedbu energetske unije. Države članice trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir te preporuke i objasniti u daljnjim izvješćima o napretku kako su se one provodile.

(34)  Kako bi se osigurala dosljednost između nacionalnih politika i politika Unije te ciljeva energetske unije, mora postojati trajni dijalog između Komisije i država članica te, prema potrebi, među državama članicama. Komisija bi prema potrebi trebala državama članicama davati preporuke, među ostalim o stupnju ambicioznosti nacrta nacionalnih planova, o naknadnoj provedbi politika i mjera iz prijavljenih nacionalnih planova te o drugim nacionalnim politikama i mjerama koje su važne za provedbu energetske unije. Države članice trebale bi uzeti u obzir te preporuke i objasniti u daljnjim izvješćima o napretku kako su se one provodile.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Ako je ambicioznost integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova ili njihovih ažuriranja nedovoljna za zajedničko ostvarivanje ciljeva energetske unije i, za prvo razdoblje, posebno ciljeva energije iz obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti za 2030., Komisija bi trebala poduzeti mjere na razini Unije kako bi osigurala zajedničko ostvarenje tih ciljeva (čime će ukloniti „razlike u ambicioznosti”). Ako Unija nije ostvarila dovoljan napredak za postizanje tih ciljeva, Komisija može, osim izdavanja preporuka, poduzeti mjere na razini Unije ili zatražiti da države članice poduzmu dodatne mjere kako bi osigurala njihovo ostvarenje (čime će ukloniti „razlike u ostvarenju ciljeva”). Takvim mjerama trebali bi se uzeti u obzir rani ambiciozni doprinosi država članica ciljevima energije iz obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti za 2030. dok zajednički ulažu napore u zajedničko ostvarenje ciljeva. U području obnovljivih izvora energije, takve mjere uključuju i financijske doprinose država članica platformi za financiranje kojom upravlja Komisija, a koja bi se upotrebljavala za financiranje projekata energije iz obnovljivih izvora u cijeloj Uniji. Nacionalni ciljevi energije iz obnovljivih izvora država članica za 2020. trebali bi od 2021. na dalje služiti kao osnovni udjeli obnovljive energije. U području energetske učinkovitosti dodatne mjere mogu posebno biti usmjerene na poboljšanje energetske učinkovitosti proizvoda, zgrada i prijevoza.

(35)  Ako su ambicioznost i specifični ciljevi te politike i mjere navedeni u integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima ili njihovim ažuriranjima nedovoljni za zajedničko ostvarivanje općih ciljeva energetske unije i, za prvo razdoblje, posebno specifičnih ciljeva energije iz obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti za 2030., Komisija bi trebala poduzeti mjere na razini Unije kako bi osigurala zajedničko ostvarenje tih općih i specifičnih ciljeva a države članice bi trebale svoje nacionalne specifične ciljeve povećati u području obnovljive energije do 31. prosinca 2020. (čime će ukloniti „razlike u ambicioznosti”). Ako Unija nije ostvarila dovoljan napredak za postizanje tih općih i specifičnih ciljeva, Komisija može, osim izdavanja preporuka, poduzeti mjere na razini Unije ili zatražiti da države članice poduzmu dodatne mjere kako bi osigurala njihovo ostvarenje (čime će ukloniti „razlike u ostvarenju ciljeva”). Takvim mjerama trebali bi se uzeti u obzir rana ambiciozna nastojanja država članica u pogledu specifičnih ciljeva energije iz obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti za 2030. dok zajednički ulažu napore u zajedničko ostvarenje tih ciljeva. U području obnovljive energije, takve mjere uključuju i dobrovoljne financijske doprinose država članica platformi za financiranje kojom upravlja Komisija, a koja bi se upotrebljavala za financiranje projekata obnovljive energije u cijeloj Uniji, uključujući one projekte od interesa za energetsku uniju. Nacionalni specifični ciljevi energije iz obnovljivih izvora država članica za 2020. trebali bi od 2021. na dalje služiti kao osnovni udjeli obnovljive energije i trebali bi se zadržati tijekom čitava razdoblja. U području energetske učinkovitosti dodatne mjere mogu posebno biti usmjerene na poboljšanje energetske učinkovitosti proizvoda, zgrada i prijevoza.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Države članice i Komisija trebale bi osigurati blisku suradnju u pogledu svih pitanja povezanih s provedbom energetske unije i ove Uredbe, u čemu će sudjelovati i Europski parlament. Komisija bi, prema potrebi, trebala pomoći državama članicama u provedbi ove Uredbe, posebno u pogledu uspostave nacionalnih planova i povezanog jačanja kapaciteta.

(38)  Države članice i Komisija trebale bi osigurati blisku suradnju u pogledu svih pitanja povezanih s provedbom energetske unije i ove Uredbe, u čemu će sudjelovati i Europski parlament. Komisija bi trebala pomoći državama članicama u provedbi ove Uredbe, posebno u pogledu uspostave, provedbe i praćenja integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova, dugoročnih klimatskih i energetskih strategija i povezanog jačanja kapaciteta mobilizacijom internih resursa iz Europske agencije za okoliš, Zajedničkog istraživačkog centra, internih kapaciteta za izrađivanje modela i, ako je primjereno, vanjskih stručnjaka.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(41.a)  Ova Uredba sadrži odredbe povezane s postupanjem s energetskom učinkovitosti kao s infrastrukturnim prioritetom, pri čemu je uzeto u obzir da odgovara definiciji infrastrukture koju koriste MMF i druge ekonomske institucije te da pri budućim odlukama o ulaganjima u europsku energetsku infrastrukturu energetska učinkovitost treba biti ključni element i prioritet1a.

 

__________________

 

1a Izvješće Europskog parlamenta od 2. lipnja 2016. o provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU) (2015/2232(INI))

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Komisiji bi u obavljanju njezinih zadaća u skladu s ovom Uredbom i izradi provedbenih akata trebao pomagao Odbor za energetsku uniju. On bi trebao zamijeniti Odbor za klimatske promjene i, prema potrebi, ostale odbore i preuzeti njihove zadaće.

(43)  Komisiji bi u obavljanju njezinih zadaća u skladu s ovom Uredbom i izradi provedbenih akata trebao pomagao Odbor za energetiku i klimu. U pogledu pitanja povezanih s provedbom posebnih klimatskih odredbi Komisiji bi trebao pomagati Odbor za klimatske promjene osnovan na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44.a)  Kod priprema za buduće preispitivanje ove Uredbe i u kontekstu strategije Unije o kibersigurnosti Komisija bi, u uskoj suradnji s državama članicama, trebala procijeniti je li potrebno uvesti dodatne zahtjeve o jedinstvenom planiranju i izvješćivanju u pogledu napora država članica u poboljšanju zaštite ključne infrastrukture energetskog sustava Unije od svih oblika kiberprijetnji, osobito s obzirom na sve veći broj potencijalno ozbiljnih kibernapada proteklog desetljeća, kako bi se zajamčila energetska sigurnost u svim okolnostima. Međutim, ta poboljšana koordinacija u Uniji ne bi trebala utjecati na interes nacionalne sigurnosti država članica otkrivanjem osjetljivih informacija.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 1.

Članak 1.

Područje primjene i opseg

Područje primjene i opseg

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja mehanizam upravljanja za:

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja mehanizam upravljanja za:

 

(-a)  provedbu dugoročnih klimatskih i energetskih strategija i mjera osmišljenih za ispunjavanje obveza Unije u pogledu emisija stakleničkih plinova u skladu s Pariškim sporazumom;

(a)  provedbu strategija i mjera čiji je cilj ostvarivanje ciljeva energetske unije i za prvo desetogodišnje razdoblje od 2021. do 2030., posebno energetskih i klimatskih ciljeva EU-a za 2030.;

(a)  provedbu strategija i mjera čiji je cilj ostvarivanje ciljeva energetske unije i za prvo desetogodišnje razdoblje od 2021. do 2030., posebno energetskih i klimatskih specifičnih ciljeva Unije za 2030.;

 

(aa)  osnivanje partnerstva i suradnje među državama članicama na makroregionalnoj i regionalnoj razini, osmišljene radi postizanja općih i specifičnih ciljeva i obveza energetske unije;

(b)  osiguravanje pravodobnosti, transparentnosti, točnosti, dosljednosti, usporedivosti i potpunosti izvješćivanja Unije i njezinih država članica tajništvu UNFCCC-a i Pariškog sporazuma.

(b)  osiguravanje pravodobnosti, transparentnosti, točnosti, dosljednosti, usporedivosti i potpunosti izvješćivanja Unije i njezinih država članica tajništvu UNFCCC-a i Pariškog sporazuma.

 

(ba)  doprinošenje većoj regulatornoj sigurnosti kao i doprinošenje većoj sigurnosti ulagatelja i pomoć pri potpunom iskorištavanju prilika za ekonomski razvoj, poticanje ulaganja, stvaranje radnih mjesta i socijalnu koheziju;

 

(bc)  podupiranje pravedne tranzicije za građane i regije na koje bi prelazak na niskougljično gospodarstvo mogao imati negativan učinak;

Mehanizam upravljanja temeljit će se na integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima kojima je obuhvaćeno desetogodišnje razdoblje od 2021. do 2030. koje odgovara integriranim nacionalnim izvješćima država članica o napretku u području energetske i klimatske politike i integriranim mehanizmima praćenja Europske komisije. U njemu će se definirati strukturirani, iterativni postupak između Komisije i država članica u pogledu izrade nacionalnih planova i njihove provedbe, uključujući u pogledu regionalne suradnje i odgovarajućih djelovanja Komisije.

Mehanizam upravljanja temeljit će se na integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima kojima je obuhvaćeno desetogodišnje razdoblje od 2021. do 2030. koje odgovara integriranim nacionalnim izvješćima država članica o napretku u području energetske i klimatske politike i integriranim mehanizmima praćenja Europske komisije. U njemu će se definirati strukturirani, transparentni, iterativni postupak između Komisije i država članica kojim se jamči puno sudjelovanje opće javnosti i lokalnih vlasti u pogledu izrade nacionalnih planova i njihove provedbe, uključujući u pogledu makroregionalne i regionalne suradnje i odgovarajućih djelovanja Komisije.

2.  Ova Uredba primjenjuje se na sljedećih pet dimenzija energetske unije:

2.  Ova Uredba primjenjuje se na sljedećih pet dimenzija energetske unije:

(a)  energetsku sigurnost;

(a)  energetsku sigurnost;

(b)  energetsko tržište;

(b)  unutarnje energetsko tržište,

(c)  energetsku učinkovitost;

(c)  energetsku učinkovitost;

(d)  dekarbonizaciju i

(d)  dekarbonizaciju i

(e)  istraživanje, inovacije i konkurentnost.

(e)  istraživanje, inovacije i konkurentnost.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz [preinake Direktive 2009/28/EZ predložene u COM(2016) 767], Direktive 2010/31/EU i Direktive 2012/27/EU.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz [preinake Direktive 2009/28/EZ predložene u COM(2016) 767], [preinake Direktive 2009/72/EZ predložene u COM(2016) XXX], Direktive 2010/31/EU i Direktive 2012/27/EU.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „donesene politike i mjere” znači politike i mjere za koje je do datuma podnošenja nacionalnog plana ili izvješća o napretku donesena službena odluka vlade i za koje postoji jasna predanost u pogledu nastavka provedbe;

(3)  „donesene politike i mjere” znači politike i mjere za koje je do datuma podnošenja nacionalnog plana ili izvješća o napretku donesena službena odluka središnje vlade ili podnacionalne vlade i za koje postoji jasna predanost u pogledu nastavka provedbe;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „klimatski i energetski ciljevi Unije za 2030.” znači obvezujući cilj Unije od najmanje 40 % domaćeg smanjenja emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu do 2030. u odnosu na 1990., obvezujući cilj Unije od najmanje 27 % udjela energije iz obnovljivih izvora u potrošnji u Uniji do 2030., cilj na razini EU-a od najmanje 27 % poboljšanja energetske učinkovitosti 2030., koji će se preispitati do 2020. uzimajući u obzir razinu EU-a od 30 % i cilj od 15 % za elektroenergetsku međusobnu povezanost do 2030. ili naknadne ciljeve u tom pogledu koje su dogovorili Europsko vijeće ili Vijeće i Parlament za 2030.

Briše se.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  „rani napori” znači rani napredak države članice od 2021. nadalje u pogledu njezina specifičnog cilja za energiju iz obnovljivih izvora, kako je navedeno u članku 3. [preinake Direktive o energiji iz obnovljivih izvora], i u pogledu cilja za poboljšanje energetske učinkovitosti, kako je navedeno u članku 1. stavku 1. i članku 3. stavku 4. Direktive 2012/27/EU;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  „energetska učinkovitost na prvom mjestu” znači da se pri planiranju, donošenju politika i odluka o ulaganju u području energije određuju prioriteti za mjere za povećanje učinkovitosti energetske potražnje i opskrbe, s pomoću troškovno optimalne uštede energije u krajnjoj potrošnji, inicijativa za odgovor na potražnju inicijative i učinkovitijeg preoblikovanja, prijenosa i distribucije energije;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  „lokalno nadležno tijelo” znači javna ustanova s pravnom osobnošću, sastavni dio državnih struktura, ispod razine nacionalne vlade, koja odgovara građanima i koja se obično sastoji od tijela za donošenje odluka ili tijela za kreiranje politika (vijeće ili skupština) i izvršnog tijela (gradonačelnik ili drugi izvršni službenik), izravno ili posredno izabranog ili odabranog na lokalnoj razini, i koja obuhvaća različite razine vlasti, kao što su sela, općine, okruzi, županije, pokrajine, regije;

Obrazloženje

Cilj je definicije pojasniti pojam „lokalno nadležno tijelo” koji se spominje u nekoliko članaka ove Uredbe.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.b)  „pravedna tranzicija” znači sveobuhvatan napor pružanja potpore radnicima i zajednicama na koje bi prelazak na niskougljično gospodarstvo mogao imati negativan učinak;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 18.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.c)  „subvencija za fosilna goriva” znači subvencija kako je definirana u Sporazumu o subvencijama i kompenzacijskim mjerama Svjetske trgovinske organizacije;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka 18.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.d)  „fosilna goriva” znači ugljen, nafta, plin i svi drugi derivati fosilnih zapaljivih materijala;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi

Integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi

1.  Do 1. siječnja 2019. i svakih deset godina nakon toga, svaka država članica dostavlja Komisiji integrirani nacionalni energetski i klimatski plan. Planovi sadržavaju elemente utvrđene u stavku 2. i Prilogu I. Prvim planom obuhvaćeno je razdoblje od 2021. do 2030. Sljedeći planovi obuhvaćat će desetogodišnja razdoblja neposredno nakon kraja razdoblja obuhvaćenog prethodnim planom.

1.  Do ... [OP: 6 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe], a u svakom slučaju do 1. lipnja 2019., svaka država članica dostavlja Komisiji integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za desetogodišnje razdoblje. Do 1. siječnja 2024. i svakih pet godina nakon toga, svaka država članica podnosi naredne integrirane nacionalne energetske i klimatske planove. Planovi sadržavaju elemente utvrđene u stavku 2. i Prilogu I. Prvim planom obuhvaćeno je razdoblje od 2021. do 2030.

2.  Integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi sastoje se od sljedećih glavnih odjeljaka:

2.  Integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi sastoje se od sljedećih glavnih odjeljaka:

(a)  pregleda postupka uspostave integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana koji se sastoji od sažetka, opisa savjetovanja i sudjelovanja dionika i njihovih rezultata i regionalne suradnje s ostalim državama članicama u pripremi plana;

(a)  pregleda postupka uspostave integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana koji se sastoji od sljedećeg:

 

(1)  sažetka;

 

(2)  opisa savjetovanja i sudjelovanja lokalnih vlasti, civilnog društva, poduzeća, socijalnih partnera, građana i njihovih rezultata;

 

(3)  opisa makroregionalne i regionalne suradnje s ostalim državama članicama u pripremi plana;

(b)  opisa nacionalnih ciljeva i doprinosa za svaku od pet dimenzija energetske unije;

(b)  opisa nacionalnih općih i specifičnih ciljeva za svaku od pet dimenzija energetske unije;

(c)  opisa predviđenih politika i mjera za ostvarivanje odgovarajućih ciljeva i doprinosa iz točke (b);

(c)  opisa planiranih politika, mjera i strategija ulaganja za ostvarivanje odgovarajućih općih i specifičnih ciljeva iz točke (b);

(d)  opisa trenutačnog stanja pet dimenzija energetske unije, među ostalim u pogledu energetskog sustava i emisija i uklanjanja stakleničkih plinova te projekcija u pogledu ciljeva iz točke (b) s već postojećim (provedenim i donesenim) politikama i mjerama;

(d)  opisa trenutačnog stanja pet dimenzija energetske unije, među ostalim u pogledu energetskog sustava i emisija i uklanjanja stakleničkih plinova te projekcija u pogledu ciljeva iz točke (b) s već postojećim (provedenim i donesenim) politikama i mjerama te opisa regulatornih i neregulatornih prepreka za postizanje ciljeva;

(e)  procjene učinka planiranih politika i mjera za ostvarenje ciljeva iz točke (b);

(e)  procjene učinka pojedinačnih i združenih planiranih politika i mjera za ostvarenje specifičnih i općih ciljeva iz članaka 1., 4., 13.a i 14., te procjene učinaka na okoliš, uključujući one na kvalitetu zraka i zaštitu prirode, te zdravstvenih, makroekonomskih i socijalnih učinaka;

 

(ea)  procjene učinka planiranih politika i mjera na konkurentnost povezanu s pet dimenzija energetske unije;

 

(eb)  procjene mogućih učinaka klime u državama članicama, uključujući izravne i neizravne učinke, i strategija otpornosti za upravljanje klimatskim učincima, kao što su nacionalni planovi prilagodbe;

 

(ec)  nakon razvoja strategija ulaganja, procjene javnog i privatnog ulaganja potrebnog za provedbu planiranih politika i mjera;

(f)  priloga, sastavljenog u skladu sa zahtjevima i strukturom propisanima u Prilogu II. ovoj Uredbi, u kojem su navedene metodologije i mjere politike država članica za ostvarenje zahtjeva ušteda energije u skladu s člankom 7. Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761] i Prilogom V. toj Direktivi.

(f)  priloga, sastavljenog u skladu sa zahtjevima i strukturom propisanima u Prilogu II. ovoj Uredbi, u kojem su navedene metodologije i mjere politike država članica za ostvarenje zahtjeva ušteda energije u skladu s člankom 7. Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761] i Prilogom V. toj Direktivi.

3.  Pri izradi nacionalnih planova iz stavka 1. države članice uzimaju u obzir međusobnu povezanost pet dimenzija energetske unije i, prema potrebi, upotrebljavaju dosljedne podatke i pretpostavke u svih pet dimenzija.

3.  Pri izradi nacionalnih planova iz stavka 1. države članice:

 

(i)  ograničavaju administrativnu složenost i troškove za sve relevantne dionike;

 

(ii)  uzimaju u obzir međusobnu povezanost pet dimenzija energetske unije, osobito načelo energetske učinkovitosti na prvom mjestu;

 

(iii)  upotrebljavaju vjerodostojne i dosljedne podatke i pretpostavke u svih pet dimenzija i podatke korištene u postupcima izrade modela stavljaju na raspolaganje javnosti;

 

(iv)  jamče dosljednost s ciljevima iz članka 1. i s dugoročnim nacionalnim klimatskim i energetskim strategijama u skladu s člankom 14.;

 

(v)  donose procjenu broja kućanstava koja žive u energetskom siromaštvu, uzimajući u obzir domaće energetske usluge potrebne za jamčenje osnovnih životnih standarda u odgovarajućem nacionalnom kontekstu, te opisuju postojeće i planirane politike i mjere za rješavanje energetskog siromaštva, uključujući mjere socijalne politike i druge relevantne nacionalne programe;

 

U slučaju da država članica ima znatan broj kućanstava pogođenih energetskim siromaštvom, što je potkrijepljeno procjenom na temelju provjerljivih podataka, koristeći se pokazateljima geografske raspršenosti, treba u svoj plan uvrstiti okvirni nacionalni cilj za smanjenje energetskog siromaštva;

 

(vi)  uključuju odredbe kojima se nastoje izbjeći, ublažiti ili, ako je projekt od javnog interesa i ne postoje raspoložive alternative, nadoknaditi negativni učinci na okoliš utvrđeni tijekom integriranog izvješćivanja u skladu s člancima 15. do 22.;

 

(vii)  uzimaju u obzir najnovije posebne preporuke po državama izdane u kontekstu Europskog semestra.

 

3.a  Država članica osigurava da nakon prvog integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana u svim svojim naknadnim planovima, o kojima se Komisija obavještava u skladu sa stavkom 1., prilagođava svoje nacionalne opće i specifične ciljeve, kako je navedeno u članku 4., kako bi se odražavalo povećanje ambicija u odnosu na ciljeve iz njezina prethodnog integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

 

3.b  Države članice stavljaju na raspolaganje javnosti izvješća dostavljena Komisiji u skladu s ovim člankom.

4.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. za izmjenu Priloga I. kako bi ga prilagodila izmjenama Okvira za klimatsku i energetsku politiku, promjenama na energetskom tržištu i novim zahtjevima iz UNFCCC-a i Pariškog sporazuma.

4.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. za izmjenu Priloga I. kako bi ga prilagodila izmjenama Okvira za klimatsku i energetsku politiku, promjenama na energetskom tržištu i novim zahtjevima iz UNFCCC-a i Pariškog sporazuma.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalni ciljevi i doprinosi za svaku od pet dimenzija energetske unije

Opći i specifični ciljevi za svaku od pet dimenzija energetske unije

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju u svojim integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima sljedeće glavne ciljeve i doprinose koji su navedeni u odjeljku A.2. Priloga I::

Države članice utvrđuju u svojim integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima sljedeće glavne opće i specifične ciljeve koji su navedeni u odjeljku A.2. Priloga I::

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 1. – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iia)  putanje koje država članica planira za zadržavanje i poboljšanje uklanjanja ugljika iz ponora u skladu s dugoročnim klimatskim i energetskim strategijama iz članka 14.;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 1. – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  prema potrebi, drugi nacionalni ciljevi koji su u skladu s postojećim dugoročnim strategijama za niske emisije;

iii.  drugi nacionalni opći i specifični ciljevi koji su u skladu s Pariškim sporazumom i dugoročnim klimatskim i energetskim strategijama;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 2. – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  u cilju ostvarenja obvezujućeg cilja Unije od najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora do 2030. kako je navedeno u članku 3. [preinaka direktive 2009/28/EZ predložena u dokumentu COM(2016) 767], doprinos ovom cilju u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora u državi članici u bruto konačnoj potrošnji energije 2030. s linearnom putanjom za taj doprinos od 2021. na dalje;

i.  radi ostvarenja obvezujućeg specifičnog cilja Unije od najmanje 35 % energije iz obnovljivih izvora do 2030. kako je navedeno u [članku 3.] [preinake direktive 2009/28/EZ predložene u dokumentu COM(2016) 767],

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 2. – podtočka i.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ia.  obvezujući nacionalni specifični cilj države članice koji se odnosi na energiju iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije 2030. utvrđen u skladu s člankom 3. i Prilogom I.a Direktive (EU) .../... [preinaka Direktive 2009/28/EZ predložena u dokumentu COM(2016) 767] s linearnom putanjom od 2021. nadalje, kako je utvrđeno u Prilogu I.a ovoj Uredbi.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 2. - podtočka i.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ib.  Putanja iz podtočke i.a:

 

(i)  počinje od udjela energije iz obnovljivih izvora 2020. kako je utvrđeno u trećem stupcu tablice u dijelu A Priloga I. Direktivi (EU) .../... [preinaka Direktive 2009/28/EZ predložena u dokumentu COM(2016) 767]; ako država članica premaši svoj obvezujući nacionalni specifični cilj za 2020. njezina putanja može započeti na razini dosegnutoj 2020. godine;

 

(ii)  sastoji se od dvogodišnjih privremenih specifičnih ciljeva za energiju iz obnovljivih izvora izračunatih kao prosjek dviju prethodnih godina kako je navedeno u Prilogu I.a;

 

(iii)  mora ispuniti barem specifični nacionalni cilj za 2030. godinu;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 2. – podtočka i.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ic.  putanja država članica iz podtočaka i.a i i.b, uzeta zajedno, mora rezultirati obvezujućom linearnom putanjom Unije i mora doseći obvezujući specifični cilj Unije od barem 35 % energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije 2030. godine;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 2. – podtočka i.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

id.  putanje država članica za cjelokupni udio obnovljive energije u potrošnji konačne energije od 2031. na dalje moraju biti u skladu s dugoročnim klimatskim i energetskim strategijama;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 2. – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  putanje za sektorski udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj potrošnji energije od 2021. do 2030. u sektoru grijanja i hlađenja, sektoru električne energije i prometnom sektoru;

ii.  okvirne putanje države članice za sektorski udio energije iz obnovljivih izvora u potrošnji konačne energije od 2021. do 2030. u sektoru grijanja i hlađenja, sektoru električne energije i prometnom sektoru;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 2. – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  putanje tehnologija za dobivanje energije iz obnovljivih izvora, koju države članice planiraju upotrijebiti kako bi ostvarile ukupne i sektorske putanje za energiju iz obnovljivih izvora od 2021. do 2030., uključujući očekivanu konačnu bruto potrošnju energije po tehnologiji i sektoru izraženu u Mtoe te ukupni planirani instalirani kapacitet po tehnologiji i sektoru izražen u MW;

iii.  okvirne putanje tehnologija za dobivanje energije iz obnovljivih izvora, koju države članice planiraju upotrijebiti kako bi ostvarile ukupne i sektorske putanje za energiju iz obnovljivih izvora od 2021. do 2030., uključujući očekivanu konačnu bruto potrošnju energije po tehnologiji i sektoru izraženu u Mtoe te ukupni planirani instalirani kapacitet po tehnologiji i sektoru uključujući obnavljanje kapaciteta izraženo u MW;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 2. – podtočka iii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iiia.  udio energije iz obnovljivih izvora, kao i opći ciljevi i putanje za energiju iz obnovljivih izvora, u državama članicama koji su između 2021. i 2030. proizveli gradovi, zajednice za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i proizvođači koji sami proizvode i troše svoju energiju, uključujući očekivanu bruto konačnu potrošnju energije izraženu u Mtoe;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  u pogledu fosilnih goriva i u cilju postizanja dugoročnog općeg cilja Unije da postane u potpunosti dekarbonizirano gospodarstvo najkasnije do 2040. godine:

 

(a)  inventar postojećih izravnih i neizravnih subvencija za fosilna goriva u državama članicama;

 

(b)  putanje država članica za postupno ukidanje izravnih i neizravnih subvencija za fosilna goriva najkasnije do 2020. godine;

 

(c)  putanje država članica za postupno ukidanje fosilnih goriva;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  okvirni nacionalni doprinos povećanju energetske učinkovitosti radi ostvarivanja obvezujućeg Unijina cilja povećanja energetske učinkovitosti od 30 % do 2030. kako je navedeno u članku 1. stavku 1. i članku 3. stavku 4. Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761], na temelju potrošnje primarne energije ili krajnje potrošnje energije, uštede primarne ili krajnje energije ili energetskog intenziteta;

(1)  obvezni specifični nacionalni cilj povećanja energetske učinkovitosti radi ostvarivanja obvezujućeg specifičnog Unijina cilja povećanja energetske učinkovitosti od 40 % do 2030. kako je navedeno u članku 1. stavku 1. i članku 3. stavku 4. Direktive 2012/27/EU [kako je izmijenjena prijedlogom COM(2016) 761], na temelju potrošnje primarne ili konačne energije, uštede primarne ili konačne energije ili energetskog intenziteta, s linearnom putanjom za taj specifični cilj od 2021. na dalje;

Države članice iskazuju svoj doprinos kao apsolutnu razinu potrošnje primarne energije i krajnja potrošnja energije u 2020. i 2030. uz linearnu putanju za taj doprinos od 2021. nadalje. One objašnjavaju metodologiju upotrijebljenu za izračun i pretvorbene faktore;

države članice iskazuju svoje specifične ciljeve energetske učinkovitosti kao apsolutnu razinu potrošnje primarne energije i potrošnje konačne energije u 2020. i 2030. one objašnjavaju metodologiju upotrijebljenu za izračun i pretvorbene faktore u skladu s Prilozima IV. i V. ... [inačice kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016)761];

 

putanja iz prvog podstavka sastoji se od dvogodišnjih privremenih specifičnih ciljeva koji se prvi put primjenjuju 2022. te svake dvije godine nakon toga;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  kumulativni iznos uštede energije koji treba ostvariti tijekom razdoblja od 2021. do 2030. u skladu s člankom 7. o obvezama u pogledu uštede energije Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761],

(2)  kumulativni iznos dodatne uštede energije koji treba ostvariti tijekom razdoblja od 2021. do 2030. i nakon toga u skladu s člankom 7. o obvezama u pogledu uštede energije Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761];

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  ciljeve za dugoročnu obnovu nacionalnog fonda stambenih i poslovnih zgrada (javnih i privatnih);

(3)  na temelju analize postojećeg fonda zgrada, ključne etape za 2030. i 2040. za dugoročnu strategiju obnove nacionalnog fonda stambenih i poslovnih zgrada, i javnih i privatnih, uz mjerenje napretka prema cilju za 2050. godinu u skladu s člankom 2.a Direktive 2010/31/EU [kako je izmijenjena prijedlogom COM(2016)765];

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  planirane politike i mjere, kao i napredak prema pretvorbi nacionalnog fonda zgrada u dekarbonizirani fond zgrada s visokom energetskom učinkovitošću, uključujući procjenu očekivanih energetskih ušteda i širih koristi temeljenu na dokazima, koje treba ostvariti između 2020. i 2030. godine;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  ukupnu tlocrtnu površinu koja će se renovirati ili ekvivalent godišnje uštede energije koja će se ostvariti od 2020. do 2030. na temelju članka 5. Direktive 2012/27/EU o zgradama javnih tijela kao uzoru;

(4)  ukupnu tlocrtnu površinu koja će se renovirati i povezanu uštedu energije postignutu obnovom ili ekvivalent godišnje uštede energije koja proizlazi iz alternativnog pristupa i koja će se ostvariti od 2020. do 2030. na temelju članka 5. Direktive 2012/27/EU [kako je izmijenjena prijedlogom COM(2016)765];

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  identificirani potencijal za uštede energije u grijanju i hlađenju, uključujući ishod sveobuhvatne procjene potencijala za primjenu visokoučinkovite kogeneracije te učinkovitog i inovativnog centraliziranog grijanja i hlađenja;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  ostale nacionalne ciljeve energetske učinkovitosti, među ostalim dugoročne ciljeve ili strategije i sektorske ciljeve u područjima poput prometa, grijanja i hlađenja;

(5)  ostale nacionalne opće ciljeve energetske učinkovitosti, među ostalim dugoročne specifične ciljeve ili strategije i sektorske specifične ciljeve u područjima poput prometa, proizvodnog sektora, voda i otpadnih voda ili iz politika povezivanja sektora, kao i učinkovitost u drugim sektorima s visokim potencijalom energetske učinkovitosti duž cijelog lanca od primarne energije do krajnjih korisnika ili poput podatkovnih centara;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  nacionalne ciljeve za jačanje diversifikacije izvora energije i opskrbe iz trećih zemalja;

(1)  nacionalne opće ciljeve za jačanje diversifikacije izvora energije i opskrbe iz trećih zemalja, u svrhu povećanja otpornosti makroregionalnih, regionalnih i nacionalnih energetskih sustava;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  nacionalne ciljeve u pogledu smanjenja ovisnosti o energiji uvezenoj iz trećih zemalja;

(2)  nacionalne opće ciljeve u pogledu smanjenja ovisnosti o energiji uvezenoj iz trećih zemalja, u svrhu povećanja otpornosti makroregionalnih, nacionalnih i regionalnih energetskih sustava;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c – podtočka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  nacionalne ciljeve u pogledu uporabe domaćih izvora energije (osobito energije iz obnovljivih izvora);

(4)  nacionalne opće ciljeve u pogledu povećanja fleksibilnosti nacionalnog energetskog sustava, osobito primjenom mjera energetske učinkovitosti, domaćih i regionalnih izvora obnovljive energije, upravljanja potrošnjom i skladištenja;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  razina elektroenergetske povezanosti koju država članica planira ostvariti 2030. u odnosu na cilj elektroenergetske međusobne povezanosti za 2030. od najmanje 15 %; Države članice objašnjavaju korištenu metodologiju;

(1)  razinu elektroenergetske povezanosti koju država članica planira ostvariti 2030. u odnosu na specifični cilj elektroenergetske međusobne povezanosti za 2030. od najmanje 15%, uzimajući u obzir specifični cilj međusobne povezanosti za 2020. od najmanje 10 %,nacionalne i regionalne tržišne uvjete i potencijal, sve aspekte analize troškova i koristi, stvarnu razinu provedbe projekata od zajedničkog interesa, kao i mjere povećanja kapaciteta trgovanja u postojećim međusobno povezanim elektroenergetskim sustavima; države članice objašnjavaju korištenu metodologiju, uzimajući u obzir metodologiju koju je predložila Komisija;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  ključne nacionalne ciljeve za infrastrukturu za prijenos električne energije i plina, koji su potrebni za ostvarivanje ciljeva u okviru bilo koje od pet dimenzija Strategije energetske unije;

(2)  ključne nacionalne opće ciljeve za infrastrukturu za prijenos i distribuciju električne energije i plina i za njezinu modernizaciju, koji su potrebni za ostvarivanje općih i specifičnih ciljeva u okviru bilo koje od pet dimenzija Strategije energetske unije; za svaki veći planirani projekt u području infrastrukture preliminarnu procjenu njegove kompatibilnosti i doprinosa pet dimenzija energetske unije, osobito u pogledu sigurnosti opskrbe i tržišnog natjecanja;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  nacionalne ciljeve povezane s drugim aspektima unutarnjeg energetskog tržišta, poput integracije tržišta i uparivanja, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg ciljevi trebaju biti ostvareni;

(3)  nacionalne opće ciljeve povezane s drugim aspektima unutarnjeg energetskog tržišta, poput povećanja fleksibilnosti sustava, osobito pomoću uklanjanja prepreka slobodnom formiranju cijena, integracije tržišta i uparivanja, pametnih mreža, agregacije, upravljanja potrošnjom, skladištenja, distribuirane proizvodnje energije, mehanizama za otpremu, ponovnu otpremu i ograničavanje usluge, cjenovnih signala u stvarnom vremenu, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg opći ciljevi trebaju biti ostvareni;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka d – podtočka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  nacionalne opće ciljeve povezane s nediskriminatornim sudjelovanjem obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom i skladištenjem, među ostalim putem agregacije, u svim energetskim tržištima, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg opći ciljevi trebaju biti ostvareni;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d – podtočka 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b)  nacionalne opće ciljeve u pogledu osiguranja da potrošači sudjeluju u energetskom sustavu te da imaju koristi od vlastite proizvodnje i novih tehnologija, uključujući pametna brojila;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d – podtočka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  nacionalne ciljeve u pogledu osiguranja adekvatnosti elektroenergetskog sustava, ako je primjenjivo, kao i u pogledu fleksibilnosti elektroenergetskog sustava s obzirom na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg bi ciljevi trebali biti ostvareni;

(4)  nacionalne opće ciljeve u pogledu osiguravanja adekvatnosti elektroenergetskog sustava i osiguravanja da mehanizmi za razvoj kapaciteta nisu provedeni ili da su, u slučaju da su provedeni u svrhu sigurnosti opskrbe, ograničeni u mjeri u kojoj je to moguće, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg bi opći ciljevi trebali biti ostvareni;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  nacionalne ciljeve i ciljeve financiranja javnog i privatnog istraživanja i inovacija povezanih s energetskom unijom; prema potrebi, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg bi ciljevi trebali biti ostvareni; Takvi ciljevi trebali bi biti u skladu s ciljevima iz Strategije energetske unije i plana SET;

(1)  opće nacionalne ciljeve i specifične ciljeve financiranja javne potpore za istraživanje i inovacije u pogledu energetske unije te njihov očekivani učinak poluge na inicijative za privatna istraživanja; prema potrebi, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg bi opći ciljevi trebali biti ostvareni; takvi specifični i opći ciljevi trebali bi biti u skladu s ciljevima iz Strategije energetske unije i plana SET;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  nacionalne ciljeve za uvođenje tehnologija s niskim emisijama ugljika do 2050.;

(2)  nacionalne opće ciljeve za 2050. povezane s promicanjem održivih tehnologija;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  nacionalne ciljeve u pogledu konkurentnosti.

Briše se.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postupak država članica za utvrđivanje doprinosa u području obnovljivih izvora energije

Postupak država članica za utvrđivanje specifičnih ciljeva u području obnovljivih izvora energije

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada utvrđuju svoj doprinos za svoj udio energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji energije 2030. i tijekom posljednje godine razdoblja obuhvaćenog sljedećim nacionalnim planovima, u skladu s člankom 4. stavkom (a) točkom 2. podtočkom i., države članice uzimaju u obzir sljedeće:

1.  Kada utvrđuju svoj specifični cilj za svoj udio energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji energije 2030. i tijekom posljednje godine razdoblja obuhvaćenog sljedećim nacionalnim planovima, u skladu s člankom 4. stavkom (a) točkom 2. podtočkom i., države članice uzimaju u obzir sljedeće:

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka d – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  ravnopravnu raspodjelu uporabe u cijeloj Europskoj uniji;

(i)  ravnopravnu i troškovno učinkovitu raspodjelu uporabe u cijeloj Europskoj uniji;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  osnovni udio energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji energije iz članka 3. stavka 3. Direktive (EU) .../... [preinaka Direktive 2009/28/EZ];

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice zajedno osiguravaju da zbroj njihovih doprinosa čini najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji energije na razini Unije do 2030.

2.  Države članice zajedno osiguravaju da zbroj njihovih specifičnih ciljeva čini linearnu putanju od najmanje 35 % energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji energije na razini Unije do 2030.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postupak država članica za utvrđivanje doprinosa u području energetske učinkovitosti

Postupak država članica za utvrđivanje obvezujućih specifičnih ciljeva u području energetske učinkovitosti

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada utvrđuju svoj okvirni nacionalni doprinos cilju energetske učinkovitosti za 2030. i posljednju godinu razdoblja obuhvaćenog sljedećim nacionalnim planovima u skladu s člankom 4. stavkom (b) točkom 1., države članice osiguravaju sljedeće:

1.  Kada utvrđuju svoj obvezujući specifični nacionalni cilj energetske učinkovitosti za 2030. i posljednju godinu razdoblja obuhvaćenog sljedećim nacionalnim planovima u skladu s člankom 4. stavkom (b) točkom 1., države članice osiguravaju sljedeće:

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potrošnja energije u Uniji 2020. nije veća od 1 483 Mtoe primarne energije i od 1 086 Mtoe konačne potrošnje energije, a 2030. potrošnja energije u Uniji nije veća od 1 321 Mtoe primarne energije i od 987 Mtoe konačne potrošnje energije za prvih deset godina;

(a)  potrošnja energije u Uniji 2020. nije veća od 1 483 Mtoe primarne energije i od 1 086 Mtoe konačne energije, a 2030. potrošnja energije u Uniji nije veća od 1 132 Mtoe primarne energije i od 849 Mtoe konačne energije za prvih deset godina;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada utvrđuju svoj doprinos iz stavka 1., države članice mogu uzeti u obzir okolnosti koje utječu na potrošnju primarne energije i konačnu potrošnju energije, na primjer:

2.  Kada utvrđuju svoj specifični cilj iz stavka 1., države članice mogu uzeti u obzir okolnosti koje utječu na potrošnju primarne i konačne energije, na primjer:

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Nacionalne politike i mjere za svaku od pet dimenzija energetske unije

Nacionalne politike, mjere i strategije ulaganja za svaku od pet dimenzija energetske unije

Države članice opisuju, u skladu s Prilogom I., u svojem integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu, glavne postojeće (provedene i donesene) i planirane politike i mjere posebno za ostvarivanje ciljeva utvrđenih u nacionalnom planu, uključujući mjere za osiguravanje regionalne suradnje i odgovarajućeg financiranja na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Države članice opisuju, u skladu s Prilogom I., u svojem integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu, glavne postojeće (provedene i donesene) i planirane politike i mjere posebno za ostvarivanje općih ciljeva utvrđenih u nacionalnom planu, uključujući mjere za osiguravanje regionalne suradnje i odgovarajućeg financiranja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, uključujući mobilizaciju programa i instrumenata Unije.

 

Opis glavnih postojećih i planiranih politika i mjera za postizanje općih ciljeva utvrđenih u nacionalnim planovima popraćen je općim pregledom ulaganja potrebnih za postizanje tih općih ciljeva.

 

Države članice energetsku učinkovitost smatraju prioritetom u pogledu infrastrukture. U svoje planiranje infrastrukture uključuju programe energetske učinkovitosti te prednost daju ulaganjima u obnovu zgrada.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice opisuju, u skladu sa strukturom i formatom iz Priloga I., trenutačno stanje u pogledu svake od pet dimenzija energetske unije, uključujući energetski sustav i emisije i uklanjanja stakleničkih plinova u trenutku podnošenja nacionalnog plana ili na osnovu posljednjih dostupnih informacija. Države članice uspostavljaju i opisuju projekcije za svaku od pet dimenzija energetske unije za prvo desetogodišnje razdoblje najmanje do 2040. (uključujući za 2030.) za koje se očekuje da će nastati kao posljedica postojećih (provedenih i donesenih) politika i mjera.

1.  Države članice opisuju, u skladu sa strukturom i formatom iz Priloga I., trenutačno stanje u pogledu svake od pet dimenzija energetske unije, uključujući energetski sustav te emisije i uklanjanja stakleničkih plinova u trenutku podnošenja nacionalnog plana ili na osnovu posljednjih dostupnih informacija. Države članice uspostavljaju i opisuju projekcije za svaku od pet dimenzija energetske unije za prvo desetogodišnje razdoblje najmanje do 2030. (uključujući za 2030.) za koje se očekuje da će nastati kao posljedica postojećih (provedenih i donesenih) politika i mjera. Države članice stavljaju na raspolaganje javnosti pretpostavke, parametre i metodologije korištene za projekcije i scenarije.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  učinaka na razvoj energetskoga sustava i emisije i uklanjanje stakleničkih plinova tijekom prvog razdoblja od deset godina najmanje do 2040. (uključujući za 2030.) u okviru planiranih politika i mjera, uključujući usporedbu s projekcijama utemeljenima na postojećim (provedenim i donesenim) politikama i mjerama iz stavka 1.;

(a)  učinaka na razvoj energetskoga sustava te emisije i uklanjanje stakleničkih plinova tijekom prvog razdoblja od deset godina najmanje do 2040. (uključujući za 2030.) u okviru planiranih politika i mjera, uključujući usporedbu s projekcijama utemeljenima na postojećim (provedenim i donesenim) politikama i mjerama iz stavka 1.; to bi trebalo uključivati procjenu sinergija koje proizlaze iz povezivanja sektora, digitalizacije i poboljšanog modela tržišta te koristi u pogledu kvalitete zraka i sigurnosti opskrbe;

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  makroekonomskog, okolišnog i društvenog učinka te učinka na vještine planiranih politika i mjera iz članka 7. koje su dalje opisane u Prilogu I. za prvo desetogodišnje razdoblje najmanje do 2030., uključujući usporedbu s projekcijama na temelju postojećih (provedenih i donesenih) politika i mjera iz stavka 1.;

(b)  učinka koji na makroekonomiju, zdravlje, okoliš, vještine i društvo imaju pojedinačne i združene planirane politike i mjere iz članka 7. koje su dalje opisane u Prilogu I. za prvo desetogodišnje razdoblje najmanje do 2030., uključujući usporedbu s projekcijama postojećih (provedenih i donesenih) politika i mjera iz stavka 1; metodologija koja se koristi za procjenu tih učinaka javno je dostupna te se potiče korištenje analize troškova i koristi;

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  interakcija između postojećih (provedenih i donesenih) i planiranih politika i mjera u okviru dimenzije politike i između postojećih (provedenih i donesenih) i planiranih politika i mjera različitih dimenzija za prvo desetogodišnje razdoblje najmanje do 2030. Projekcije o sigurnosti opskrbe, infrastrukturi i integraciji tržišta povezane su s pouzdanim scenarijima energetske učinkovitosti.

(c)  interakcija između postojećih (provedenih i donesenih) i planiranih politika i mjera u okviru dimenzije politike i između postojećih (provedenih i donesenih) i planiranih politika i mjera različitih dimenzija za prvo desetogodišnje razdoblje najmanje do 2030.; procjena uključuje kvantitativnu ili kvalitativnu ocjenu svake dokumentirane interakcije između nacionalnih politika i mjera s mjerama politike Unije u području klime i energije; projekcije o sigurnosti opskrbe, infrastrukturi i integraciji tržišta povezane su s pouzdanim scenarijima energetske učinkovitosti.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  načina na koji pojedinačne i združene postojeće i planirane politike i mjere privlače privatna ulaganja zajedno s javnim financiranjem potrebnim za njihovu provedbu.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Nacrt integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova

Nacrt integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova

1.  Do 1. siječnja 2018. i svakih deset godina nakon toga države članice izrađuju i dostavljaju Komisiji nacrt integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana iz članka 3. stavka 1.

1.  Do 1. lipnja 2018. svaka država članica izrađuje i dostavlja Komisiji nacrt svojeg prvog integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana iz članka 3. stavka 1. Do 1. siječnja 2023. svaka država članica izrađuje i dostavlja Komisiji nacrt svojeg drugog plana i nacrte svih sljedećih planova svakih pet godina nakon toga.

2.  Komisija može državama članicama dati preporuke o nacrtima planova u skladu s člankom 28. U tim preporukama posebno je navedeno sljedeće:

2.  Komisija procjenjuje nacrt planova i izdaje preporuke po državama članicama u skladu s člankom 28. najkasnije tri mjeseca prije roka za podnošenje plana navedenog u članku 3. stavku 1. kako bi se:

(a)  razina ambicioznosti ciljeva i doprinosa u odnosu na zajedničko ostvarivanje ciljeva energetske unije i posebno ciljeva Unije za 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti;

(a)  zajamčilo da države članice zajednički postignu opće ciljeve energetske unije i specifične ciljeve svih dimenzija energetske unije;

 

(aa)  zajamčilo da države članice postignu nacionalne specifične i opće ciljeve;

(b)  politike i mjere povezane s ciljevima država članica i Unije i ostalim politikama i mjerama moguće prekogranične važnosti;

(b)  poboljšale pojedinačne postojeće i planirane politike i mjere sadržane u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima uključujući one od potencijalne prekogranične važnosti;

 

(ba)  predložilo donošenje dodatnih politika i mjera u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima;

(c)  odnosi i dosljednost između postojećih (provedenih i donesenih) i planiranih politika i mjera uključenih u integrirani nacionalni energetski i klimatski plan u okviru jedne dimenzije i između različitih dimenzija energetske unije.

(c)  zajamčila dosljednost između postojećih (provedenih i donesenih) i planiranih politika i mjera uključenih u integrirani nacionalni energetski i klimatski plan u okviru jedne dimenzije i između različitih dimenzija energetske unije;

 

(ca)  zajamčila dosljednost između strategija i instrumenata ulaganja i politika i mjera država članica predviđenih za ispunjavanje odgovarajućih specifičnih i općih ciljeva;

3.  Dok dovršavaju svoj integrirani nacionalni energetski i klimatski plan države članice u najvećoj mogućoj mjeri vode računa o preporukama Komisije.

3.  Dok dovršavaju svoj integrirani nacionalni energetski i klimatski plan države članice u najvećoj mogućoj mjeri vode računa o preporukama Komisije. Ako se stajalište dotične države članice razlikuje od preporuke Komisije ta država članica dostavlja i objavljuje obrazloženje na kojem se temelji njezino stajalište.

 

3a.  Države članice stavljaju na raspolaganje javnosti nacrte planova iz stavka 1.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje druge zahtjeve iz zakonodavstva Unije, države članice osiguravaju da javnost pravodobno dobije priliku za učinkovito sudjelovanje izradi nacrta planova iz članka 9. i sažetak stajališta javnosti prilažu svom nacrtu integriranog energetskog i klimatskog plana koji podnose Komisiji. U mjeri u kojoj se primjenjuju odredbe Direktive 2001/42/EZ, smatra se da se savjetovanjima poduzetima u skladu s tom Direktivom zadovoljavaju i obveze savjetovanja javnosti iz ove Uredbe.

Ne dovodeći u pitanje druge zahtjeve iz zakonodavstva Unije, države članice osiguravaju da javnost pravodobno dobije priliku za efektivno sudjelovanje u izradi nacrta planova iz članka 9., dugoročnih strategija iz članka 14., kada su sve mogućnosti otvorene i može se ostvariti efektivno sudjelovanje javnosti.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Države članice postavljaju razumne vremenske okvire koji ostavljaju dovoljno vremena za informiranje, pripremu i učinkovito sudjelovanje javnosti u različitim fazama planiranja. Države članice moraju voditi računa o ravnopravnom sudjelovanju i osigurati da javnost bude informirana, bilo putem javnih priopćenja ili drugim odgovarajućim sredstvima, npr. elektroničkim medijima ako su raspoloživi, o svim praktičnim aranžmanima povezanima s njezinim sudjelovanjem i da može pristupiti svim relevantnim dokumentima.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Kada Komisiji podnose svoj nacrt i završnu verziju integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana te svoje dugoročne strategije, države članice prilažu i sažetak stajališta javnosti i načina na koji su ona uzeta o obzir.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c.  U mjeri u kojoj su odredbe Direktive 2001/42/EZ primjenjive, smatra se da se savjetovanjima poduzetima u skladu s tom Direktivom zadovoljavaju i obveze savjetovanja javnosti iz ove Uredbe.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1d.  Države članice ograničavaju administrativnu složenost prilikom provedbe ovog članka.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Višerazinska platforma za dijalog o klimi i energiji

 

1.  U duhu partnerstva države članice uspostavljaju stalnu višerazinsku platformu za dijalog o klimi i energiji radi podupiranja aktivnog angažmana lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva, poslovne zajednice, ulagača, drugih relevantnih dionika i opće javnosti u upravljanju energetskom tranzicijom.

 

2.  Države članice u okviru svojih nacionalnih platformi za dijalog o klimi i energiji iznose različita moguća rješenja i scenarije predviđene za svoje kratkoročne, srednjoročne i dugoročne energetske i klimatske politike, zajedno s analizom troškova i koristi za svako moguće rješenje. Platforme za dijalog o klimi i energiji trebaju biti forumi za raspravu o planovima, strategijama i izvješćima i njihovo sastavljanje, u skladu s člankom 10.

 

3.  Države članice jamče da platforme za dijalog o klimi i energiji raspolažu odgovarajućim ljudskim i financijskim resursima i da one funkcioniraju na transparentan način.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Članak 11.

Regionalna suradnja

Makroregionalna i regionalna suradnja

1.  Države članice uzajamno surađuju na regionalnoj razini kako bi mogle učinkovito ostvariti ciljeve i doprinose utvrđene u njihovom integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu.

1.  Države članice uzajamno surađuju na makroregionalnoj i regionalnoj razini uzimajući u najvećoj mogućoj mjeri u obzir sve postojeće i potencijalne oblike suradnje kako bi mogle učinkovito ostvariti specifične i opće ciljeve utvrđene u njihovom integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu.

2.  Države članice, prije podnošenja svog nacrta integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Komisiji u skladu s člankom 9. stavkom 1., utvrđuju prilike za regionalnu suradnju i savjetuju se sa susjednim državama članicama i ostalim državama članicama koje su izrazile interes. Države članice navode u svojim nacrtima integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova rezultate takvih regionalnih savjetovanja, uključujući, prema potrebi, kako su se uzele u obzir primjedbe.

2.  Države članice, znatno prije podnošenja svog nacrta integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Komisiji u skladu s člankom 9. stavkom 1., utvrđuju prilike za makroregionalnu i regionalnu suradnju, uzimajući u obzir postojeće makroregionalne suradnje, osobito Plan o međusobnom povezivanju na baltičkom energetskom tržištu (BEMIP), Plinsku povezivost središnje i jugoistočne Europe (CESEC), Srednjozapadno regionalno energetsko tržište (CWREM), Inicijativu mreže na moru zemalja Sjevernog mora (NSCOGI), Euromediteransko partnerstvo (Euromed) i savjetuju se sa susjednim državama članicama i ostalim državama članicama koje su izrazile interes, u skladu s Direktivom 2011/92/EU i Konvencijom iz Espooa. Države članice navode u svojim nacrtima integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova rezultate takvih regionalnih savjetovanja, uključujući, prema potrebi, kako su se uzele u obzir primjedbe. Prilikom angažiranja u makroregionalnoj suradnji, države članice se dogovaraju o upravljačkoj strukturi koja će omogućiti sastanke na ministarskoj razini barem jednom godišnje.

 

2a.  Komisija, na zahtjev dviju ili više država članica, olakšava zajedničko sastavljanje dijelova njihovih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova, među ostalim uspostavljanjem poticajnog okvira. Kada države članice provode makroregionalnu ili regionalnu suradnju, one u svojim nacrtima integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova navode rezultate i podnose ih Komisiji. Rezultat takvih makroregionalnih ili regionalnih suradnji može biti zamjena za jednakovrijedne dijelove relevantnog integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

 

2b.  Komisija, u cilju promicanja integracije tržišta i troškovno učinkovitih politika, utvrđuje prilike za makroregionalne ili regionalne suradnje koje obuhvaćaju jednu ili više od pet dimenzija energetske unije te u skladu s ovim člankom, uz dugoročnu viziju temeljenu na postojećim tržišnim uvjetima. Na temelju tih prilika Komisija može izdati preporuke državama članicama u skladu s člankom 28. kako bi olakšala efektivnu suradnju, partnerstva i savjetovanja.

3.  Komisija olakšava suradnju i savjetovanje među državama članicama o nacrtima planova koji su joj dostavljeni u skladu s člankom 9. radi njihova dovršetka.

3.  Komisija olakšava suradnju i savjetovanje među državama članicama o nacrtima planova koji su joj dostavljeni u skladu s člankom 9. radi njihova dovršetka.

4.  Države članice u svom konačnom integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu uzimaju u obzir primjedbe zaprimljene od ostalih država članica u skladu sa stavcima 2. i 3. i objašnjavaju kako su uzele u obzir te primjedbe.

4.  Države članice u svom konačnom integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu uzimaju u obzir primjedbe zaprimljene od ostalih država članica u skladu sa stavcima 2. i 3. i objašnjavaju kako su uzele u obzir te primjedbe.

5.  Za potrebe iz stavka 1., države članice nastavljaju surađivati na regionalnoj razini kada provode politike i mjere iz svojih planova.

5.  Za potrebe iz stavka 1., države članice nastavljaju surađivati na makroregionalnoj razini kada provode politike i mjere iz svojih planova.

 

5a.  Države članice također predviđaju suradnju s potpisnicima energetske zajednice i trećim zemljama koje su članice Europskog gospodarskog prostora.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Utvrđivanje i financiranje projekata obnovljive energije od interesa za energetsku uniju

 

1.  Države članice koje surađuju u bilo kojem od oblika navedenih u članku 11. sastavljaju regionalni popis projekata obnovljive energije od interesa za energetsku uniju kojima se doprinosi postizanju specifičnog cilja navedenog u članku 4. stavku 2. Taj je popis dio nacionalnih energetskih i klimatskih planova iz članka 3.

 

2.  Pri sastavljanju popisa projekata obnovljive energije od interesa za energetsku uniju, države članice uzimaju u obzir sljedeće kriterije:

 

(a)  potencijalnu ukupnu korist od projekta;

 

(b)  projekt uključuje najmanje dvije države članice okupljene u okviru mehanizma suradnje koji može biti bilo koji od onih navedenih u Direktivi (EU) .../... [preinaka Direktive o obnovljivim izvorima energije];

 

(c)  projekt se odvija na teritoriju jedne od država članica ili u međunarodnim vodama te ima znatan prekogranični učinak.

 

3.  Po primitku integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova Komisija izrađuje popis Unije projekata obnovljive energije od interesa za energetsku uniju do 31. prosinca 2020. Komisija je u skladu s člankom 36. ovlaštena za donošenje delegiranih akata o izradi popisa Unije projekata obnovljive energije od interesa za energetsku uniju.

 

4.  Pri izradi popisa Unije Komisija:

 

(a)  jamči da su na popis uvršteni samo oni projekti koji ispunjavaju kriterije iz stavka 2. ovog članka;

 

(b)  jamči transregionalnu dosljednost;

 

(c)  teži provedivom ukupnom broju projekata obnovljive energije od interesa za energetsku uniju;

 

(d)  jamči pozitivno postupanje s projektima obnovljive energije od interesa za energetsku uniju u sektorima u kojima su države članice izradile zajedničku regionalnu putanju uvođenja do 2030.;

 

5.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 36. za uspostavu metodologije kojom se koriste države članice pri provedbi analize iz stavka 2. točke (a) ovoga članka, uzimajući u obzir ekološke, zdravstvene, makroekonomske i društvene učinke te učinke na vještine.

 

6.  Do 30. lipnja 2021. svaka država članica određuje jedno nacionalno nadležno tijelo koje je odgovorno za olakšavanje i koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte obnovljive energije od interesa za energetsku uniju uvrštene na popis Unije. Nadležno tijelo poduzima radnje u cilju olakšavanja donošenja sveobuhvatne odluke.

 

7.  Ako se u provedbi projekta obnovljive energije od interesa za energetsku uniju naiđe na znatne teškoće, Komisija može, u dogovoru s dotičnim državama članicama, odrediti koordinatora Unije na razdoblje od najviše jedne godine koje se može dvaput obnoviti. Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se odredbe članka 6. Uredbe (EU) br. 347/2013.

 

8.  Odredbe utvrđene člankom 10. primjenjuju se na postupak odabira projekata obnovljive energije od interesa za energetsku uniju koji provode države članice.

 

9.  Projekti obnovljive energije od interesa za energetsku uniju uvršteni na popis Unije ispunjavaju uvjete za financijsku potporu Unije u obliku bespovratnih sredstava, zajmova, vlasničkog kapitala, financijskih instrumenata i jamstvenih fondova. Osim toga, Komisija uspostavlja instrument na razini Unije kojim se izravno doprinosi financijskoj potpori projekata obnovljive energije od interesa za energetsku uniju uvrštenih na popis Unije i kojim izravno ili neizravno upravlja Komisija. Taj instrument može kombinirati sredstva Unije i nacionalna sredstva, osobito financijsku platformu uspostavljenu u skladu s člankom 27. stavkom 4.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija ocjenjuje integrirane nacionalne energetske i klimatske planove i njihova ažuriranja kako su prijavljeni skladu s člancima 3. i 13. Ona posebno ocjenjuje je li njima ostvareno sljedeće:

Komisija ocjenjuje integrirane nacionalne energetske i klimatske planove kako su prijavljeni skladu s člankom 3. Ona posebno ocjenjuje je li njima ostvareno sljedeće:

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ciljevi i doprinosi dovoljni su za zajedničko ostvarivanje ciljeva energetske unije, a za prvo desetogodišnje razdoblje posebno ciljevi Okvira Unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030.;

(a)  opći i specifični ciljevi dovoljni su za zajedničko ostvarivanje ciljeva energetske unije, a za prvo desetogodišnje razdoblje posebno specifični ciljevi Okvira Unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030.;

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  postojeće i predviđene politike te mjere i povezane strategije ulaganja dovoljne su za postizanje nacionalnih specifičnih ciljeva iz članka 4. ove Uredbe;

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Inicijativa za pravednu tranziciju za radnike i zajednice

 

1.  Ovom se Uredbom utvrđuje inicijativa o pravednoj tranziciji u cilju pružanja potpore radnicima i zajednicama na koje bi prelazak na niskougljično gospodarstvo mogao imati negativan učinak. Inicijativu bi trebalo provesti uspostavom odbora predstavnika iz nacionalnih tijela država članica i Europske komisije, lokalnih i regionalnih predstavnika te socijalnih partnera koji sastavljaju pozive na podnošenje projekata u području pravedne tranzicije.

 

2.  Pozivima na podnošenje projekata nastoji se zelene mogućnosti učiniti stvarnima i pružiti potpora radnicima i zajednicama u kontekstu energetske tranzicije. Pri sastavljanju poziva na podnošenje projekata, članovi odbora trebali bi za cilj imati sljedeće:

 

(a)  zadržavanje i stvaranje dostojnih i održivih radnih mjesta;

 

(b)  osnaživanje osposobljavanja i dokvalifikacije radnika u području čistih procesa i tehnologija;

 

(c)  poboljšanje sustava socijalne zaštite, uključujući aktivne politike tržišta rada.

 

3.  Komisija na razini Unije uspostavlja platformu za financiranje kojom se izravno financijski podupire inicijativa za pravednu tranziciju.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Briše se.

Ažuriranje integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana

 

1.  Do 1. siječnja 2023. i svakih 10 godina nakon toga države članice dostavljaju Komisiji nacrt ažurirane verzije posljednjeg prijavljenog integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana iz članka 3. ili potvrđuju Komisiji da je plan važeći.

 

2.  Do 1. siječnja 2024. i svakih 10 godina nakon toga države članice prijavljuju Komisiji ažuriranje posljednjeg prijavljenog integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana iz članka 3., osim ako su potvrdile da je plan i dalje važeći u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

 

3.  Države članice izmjenjuju samo ciljeve i doprinose iz ažuriranja iz stavka 2. u slučaju većih ambicija nego u posljednjem prijavljenom integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu.

 

4.  Države članice ulažu napore u ublažavanje negativnih učinaka na okoliš ažuriranog plana koji su izašli na vidjelo tijekom integriranog izvješćivanja u skladu s člancima 15. do 22.

 

5.  U postupku ažuriranja iz stavka 2. države članice uzimaju u obzir posljednje posebne preporuke po državama članicama donesene u kontekstu Europskog semestra.

 

6.  Postupci propisani u članku 9. stavku 2. i članku 11. primjenjuju se na izradu i ocjenjivanje ažuriranih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova.

 

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Poglavlje 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Strategije za dugoročno postizanje niskih emisija

Dugoročne klimatske i energetske strategije

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Usklađenost s općim klimatskim ciljem

 

Komisija najkasnije do 1. srpnja 2018. izvješćuje o preostalom globalnom proračunu ugljika koji je dosljedan s nastojanjima da se porast temperature ograniči na razine znatno ispod 2 °C, preciznije na 1,5 °C, u odnosu na predindustrijske razine te objavljuje analizu pravednog udjela Unije za 2050. i 2100. godinu.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Članak 14.

Strategije za dugoročno postizanje niskih emisija

Dugoročne klimatske i energetske strategije

1.  Države članice izrađuju strategije za dugoročno postizanje niskih emisija s pedesetogodišnjom perspektivom i o tome izvješćuju Komisiju do 1. siječnja 2020. i svakih 10 godina nakon toga u cilju sljedećeg:

1.  Države članice i Komisija u ime Unije do 1. siječnja 2019. i svakih pet godina nakon toga donose dugoročne klimatske i energetske strategije s tridesetogodišnjom perspektivom u cilju sljedećeg:

(a)  izvršavanja obveza Unije i država članica u okviru UNFCCC-a i Pariškog sporazuma u pogledu smanjenja antropogenih emisija stakleničkih plinova i jačanja uklanjanja ponorima;

(a)  izvršavanja obveza Unije i država članica u okviru UNFCCC-a i Pariškog sporazuma u pogledu smanjenja antropogenih emisija stakleničkih plinova i jačanja uklanjanja ponorima u vremenskim intervalima od 10 godina;

(b)  ostvarenja cilja zadržavanja povećanja globalne prosječne temperature na znatno ispod 2°C iznad predindustrijske razine i ulaganja napora u ograničavanje povećanja temperature na 1,5°C iznad predindustrijske razine;

(b)  ostvarenja cilja zadržavanja povećanja globalne prosječne temperature na znatno ispod 2°C iznad predindustrijske razine i ulaganja napora u ograničavanje povećanja temperature na 1,5°C iznad predindustrijske razine s pomoću ograničavanja emisije stakleničkih plinova Unije na razinu ispod njezina pravednog udjela u preostalom globalnom proračunu ugljika;

(c)  postizanja dugoročnih smanjenja emisija stakleničkih plinova i poboljšanja uklanjanja ponorima u svim sektorima u skladu s ciljem Unije, u kontekstu nužnih smanjenja u skladu s IPCC-om po razvijenim zemljama kao skupini, koji se odnosi na smanjenje emisija za 80 do 95 % do 2050. u odnosu na razine iz 1990. na najisplativiji način.

(c)  postizanja dugoročnih smanjenja emisija stakleničkih plinova i poboljšanja uklanjanja ponorima u svim sektorima u skladu s ciljem Unije, u kontekstu nužnih smanjenja u skladu s IPCC-om kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova u Uniji na najisplativiji način i kako bi se poboljšalo uklanjanje ponorima u svrhu postizanja ciljeva u pogledu temperature iz Pariškog sporazuma radi postizanja nulte neto stope emisija stakleničkih plinova u Uniji do 2050. i negativnih emisija ubrzo nakon toga;

 

(ca)  postizanja unutar Unije, najkasnije do 2050., sustava s visokom energetskom učinkovitošću utemeljenog na energiji iz obnovljivih izvora.

2.  Strategijama za dugoročno postizanje niskih emisija obuhvaćeno je sljedeće:

2.  Dugoročne klimatske i energetske strategije sadrže elemente utvrđene u Prilogu II.a i obuhvaćaju sljedeće:

(a)  smanjenja ukupnih emisija stakleničkih plinova i poboljšanja uklanjanja ponorima;

(a)  smanjenja ukupnih emisija stakleničkih plinova i poboljšanja uklanjanja ponorima uz zaseban specifični cilj poboljšanja uklanjanja ponorima koji je u skladu s naporima za ostvarivanje ciljeva o ograničavanju porasta temperature u okviru Pariškog sporazuma;

(b)  smanjenja emisija i poboljšanja uklanjanja u pojedinim sektorima, uključujući sektore električne energije, industrije, prometa, graditeljstva (stambenog i tercijarnog), poljoprivrede, uporabe zemljišta, promjene uporabe zemljišta i šumarstva (LULUCF);

(b)  u cilju dekarbonizacije smanjenja emisija stakleničkih plinova i poboljšanje uklanjanja u pojedinim sektorima, uključujući između ostalog sektore električne energije, industrije, prometa, grijanja i hlađenja te graditeljstva (stambenog i tercijarnog), poljoprivrede, uporabe zemljišta, promjene uporabe zemljišta i šumarstva (LULUCF);

(c)  očekivani napredak u pogledu prelaska na gospodarstvo s niskim emisijama stakleničkih plinova, uključujući intenzitet stakleničkih plinova, intenzitet CO2 bruto domaćeg proizvoda i strategija za povezano istraživanje, razvoj i inovacije;

(c)  očekivani napredak u pogledu prelaska na gospodarstvo s niskim emisijama stakleničkih plinova, uključujući intenzitet stakleničkih plinova, intenzitet CO2 bruto domaćeg proizvoda i strategija za povezana dugoročna ulaganja, istraživanja, razvoj i inovacije;

 

(ca)  očekivani napredak u pogledu energetske tranzicije, uključujući uštede energije, ukupni udio energije iz obnovljivih izvora i planirani instalirani kapacitet energije iz obnovljivih izvora;

 

(cb)  očekivani doprinos temeljite dekarbonizacije gospodarstva u pogledu makroekonomskog i društvenog razvoja te zdravstvenih rizika i koristi te zaštite okoliša.

(d)  veze s drugim vrstama nacionalnog dugoročnog planiranja.

(d)  veze s drugim vrstama nacionalnih općih ciljeva i planiranja te s drugim politikama, mjerama i ulaganjima;

 

2.a  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 36. za izmjenu Priloga II.a kako bi ga prilagodila izmjenama Okvira za klimatsku i energetsku politiku, promjenama na energetskom tržištu i novim zahtjevima iz UNFCCC-a i Pariškog sporazuma.

3.  Strategije za dugoročno postizanje niskih emisija i integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi iz članka 3. trebali bi biti usklađeni.

3.  Integrirani nacionalni energetski i klimatski planovi iz članka 3. u skladu su s dugoročnim klimatskim i energetskim strategijama.

4.  Države članice trebaju staviti na raspolaganje javnosti svoje strategije za dugoročno postizanje niskih emisija i njihova ažuriranja.

4.  Države članice i Komisija razvijaju svoje strategije otvoreno i transparentno i osiguravaju da se javnosti, socijalnim partnerima, poduzećima, ulagačima, civilnom društvu i drugim dionicima pružaju pravovremene i stvarne mogućnosti da sudjeluju u pripremi dugoročnih klimatskih i energetskih strategija i da se strategije i sve popratne analize i podaci javno obznane, uključujući na e-platformi iz članka 24.

 

4.a  Komisija podupire države članice u njihovoj pripremi dugoročnih strategija pružanjem informacija o stanju temeljnih znanstvenih spoznaja i tehnološkog razvoja važnih za postizanje ciljeva iz članka 1. Komisija također državama članicama i drugim dionicima pruža mogućnosti da dostave dodatne informacije i da povedu raspravu o stajalištima te proizvedu najbolje prakse i smjernice kojim se države članice mogu koristiti tijekom faze razvoja i provedbe svojih strategija.

 

4.b  Komisija procjenjuje jesu li dugoročne nacionalne strategije prikladne za zajedničko postizanje općih ciljeva Unije utvrđenih u članku 1. Komisija može državama članicama izdati preporuke radi olakšavanja te svrhe i pomoći im u njihovim naporima da pripreme i provedu svoje dugoročne strategije.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  informacije o ostvarenom napretku prema ostvarivanju ciljeva i doprinosa utvrđenih u integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu i prema provedbi politika i mjera nužnih za njihovo ostvarivanje;

(a)  informacije o ostvarenom napretku prema ostvarivanju ciljeva utvrđenih u integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu i prema financiranju i provedbi politika i mjera nužnih za njihovo ostvarivanje;

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  rezultati javnih savjetovanja provedenih u skladu s člankom 10.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  informacije o ostvarenom napretku u podupiranju aktivnog sudjelovanja u skladu s člankom 10.a;

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka ac (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  informacije na koje se upućuje i informacije o ostvarenom napretku u postizanju ciljeva i obveza utvrđenih u dugoročnim energetskim i klimatskim strategijama u skladu s člankom 14.;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako je Komisija donijela preporuke u skladu s člankom 27. stavcima 2. ili 3., predmetna država članica uključuje u svoje izvješće iz stavka 1. ovog članka informacije o politikama i mjerama koje su donesene ili čije se donošenje i provedba planiraju u cilju provedbe tih preporuka. Te informacije uključuju detaljni raspored provedbe.

5.  Ako je Komisija donijela preporuke u skladu s člankom 27. stavcima 2. ili 3., predmetna država članica uključuje u svoje izvješće iz stavka 1. ovog članka informacije o politikama i mjerama koje su donesene ili čije se donošenje i provedba planiraju u cilju provedbe tih preporuka. Te informacije uključuju detaljni raspored provedbe. Dotična država članica pruža dobro potkrijepljeno obrazloženje na osnovi pouzdanih podataka i objektivnih kriterija ako odstupa od donesenih preporuka.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Države članice stavljaju na raspolaganje javnosti izvješća dostavljena Komisiji u skladu s ovim člankom.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka a – točka 4

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)   putanje potražnje za bioenergijom, raščlanjene na toplinsku i električnu energiju te promet, i putanje opskrbe biomasom po sirovini i podrijetlu (razlikovanje između domaće proizvodnje i uvoza). Za šumsku biomasu, ocjena njezina izvora i utjecaja na ponor LULUCF-a;

(4)  putanje potražnje za bioenergijom, raščlanjene na toplinsku i električnu energiju te promet, uključujući udio biogoriva, udio naprednih biogoriva, udio biogoriva proizvedenog iz glavnih usjeva proizvedenih na poljoprivrednom zemljištu, te putanje opskrbe biomasom po sirovini i podrijetlu (razlikovanje između domaće proizvodnje i uvoza). Za šumsku biomasu, ocjena njezina izvora i utjecaja na ponor LULUCF-a;

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka a – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  ciljeve i putanje za energiju iz obnovljivih izvora koju proizvode regije, gradovi, energetske zajednice i potrošači koji sami proizvode i troše svoju energiju;

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka a – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  prema potrebi, druge nacionalne putanje i ciljeve, uključujući dugoročne i sektorske (kao što je udio biogoriva, udio naprednih biogoriva, udio biogoriva proizvedenog iz glavnih usjeva proizvedenih na poljoprivrednom zemljištu, udio električne energije proizvedene iz biomase bez uporabe topline, udio energije iz obnovljivih izvora u centralnom grijanju, uporaba obnovljivih izvora energije u zgradama, obnovljivi izvori energije koje proizvode gradovi, energetske zajednice i potrošači koji sami proizvode i troše svoju energiju);

(5)  prema potrebi, druge nacionalne putanje i ciljeve, uključujući dugoročne i sektorske, kao što je udio električne energije proizvedene iz biomase bez uporabe topline, udio energije iz obnovljivih izvora u centralnom grijanju, uporaba energije iz obnovljivih izvora u zgradama, oporabljena energija iz mulja dobivenog obradom otpadnih voda;

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka b – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  provedenih, donesenih i planiranih politika i mjera za ostvarivanje nacionalnog doprinosa obvezujućem cilju na razini Unije za 2030. u pogledu obnovljive energije kako je navedeno u članku 4. stavku (a) točki 2. podtočki i., uključujući sektorske i tehnološki specifične mjere, s posebnim preispitivanjem provedbe mjera propisanih u člancima 23., 24. i 25. [preinake Direktive 2009/28/EZ kako je predložena u COM(2016) 767];

(1)  provedenih, donesenih i planiranih politika i mjera za ostvarivanje nacionalnih specifičnih ciljeva kako bi se ispunio obvezujući cilj na razini Unije za 2030. u pogledu obnovljive energije kako je navedeno u članku 4. stavku (a) točki 2. podtočki i., uključujući sektorske i tehnološki specifične mjere, s posebnim preispitivanjem provedbe mjera propisanih u člancima 23., 24. i 25. [preinake Direktive 2009/28/EZ kako je predložena u COM(2016) 767];

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka b – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  posebnih mjera za procjenu, omogućivanje transparentnosti i smanjenje potrebe za minimalnim kapacitetom, što može dovesti do ograničavanja obnovljivih izvora energije;

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka a – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  putanje za potrošnju primarne energije i konačnu potrošnju energije od 2020. do 2030. kao nacionalnog doprinosa ostvarivanju cilja na razini Unije za 2030., uključujući metodologiju na kojoj se temelji;

(1)  putanje za potrošnju primarne i krajnje energije od 2020. do 2030. kao nacionalni obvezujući ciljevi u pogledu uštede energije za ostvarivanje cilja na razini Unije za 2030., uključujući metodologiju na kojoj se temelji;

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka a – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  ciljeva za dugoročnu obnovu nacionalnog fonda javnih i privatnih stambenih i poslovnih zgrada;

(2)  ciljeva dugoročne strategije za obnovu nacionalnog fonda stambenih zgrada, kao i javnih i privatnih nestambenih zgrada;

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka b – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  provedenih, donesenih i planiranih politika, mjera i programa za ostvarivanje okvirnog nacionalnog cilja povećanja energetske učinkovitosti za 2030. kao i drugih ciljeva predstavljenih u odjeljku 6., uključujući planirane mjere i instrumente (i one financijske prirode) za promicanje energetske učinkovitosti zgrada, mjera za iskorištavanje potencijala energetske učinkovitosti plinske i elektroenergetske infrastrukture i ostalih mjera za promicanje energetske učinkovitosti;

(1)  provedenih, donesenih i planiranih politika, mjera i programa za ostvarivanje obvezujućeg nacionalnog cilja energetske učinkovitosti za 2030. kao i drugih ciljeva predstavljenih u odjeljku 6., uključujući planirane mjere i instrumente (i one financijske prirode) za promicanje energetske učinkovitosti zgrada, mjera za iskorištavanje potencijala energetske učinkovitosti plinske i elektroenergetske infrastrukture i ostalih mjera za promicanje energetske učinkovitosti;

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka b – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  nacionalnog sustava obveze energetske učinkovitosti i alternativnih mjera iz članaka 7.a i 7.b Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761] u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

(3)  nacionalnog sustava obveze energetske učinkovitosti i alternativnih mjera iz članaka 7.a i 7.b Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761] u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi, uključujući uštede energije ostvarene putem nacionalnih obveza u pogledu energetske učinkovitosti i/ili alternativnih mjera usvojenih u skladu s člancima 7.a i 7.b te člankom 20. stavkom 6. Direktive 2012/27/EU [kako je izmijenjena prijedlogom COM(2016) 761] i utjecaj na račune potrošača, kao i zahtjeve sa socijalnim ciljem;

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka b – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  dugoročne strategije za obnovu nacionalnog fonda javnih i privatnih stambenih i poslovnih zgrada, uključujući politike i mjere za poticanje troškovno učinkovitih velikih radova obnove zgrada i postupnih velikih radova obnove zgrada;

(4)  dugoročne strategije za obnovu nacionalnog fonda javnih i privatnih stambenih i nestambenih zgrada, uključujući politike i mjere za upravljanje ulaganjima kako bi se potaknuli troškovno učinkoviti veliki i postupno veliki radovi obnove zgrada, osobito uzimajući u obzir na dokazima utemeljenu procjenu očekivanih energetskih ušteda i širih koristi u skladu s člankom 2.a Direktive (EU) .../... [Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada, COD 0381/16];

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka b – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  politika i mjera za razvoj gospodarskog potencijala kogeneracije visoke učinkovitosti i učinkovitih sustava grijanja i hlađenja u skladu s člankom 14. stavkom 2. Direktive (EU) .../... [Direktiva 2012/27/EU kako je izmijenjena prijedlogom COM(2016)761];

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka b – točka 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Ako je primjenjivo, napredak u pogledu drugih provedbenih, donesenih i planiranih politika, mjera i aktivnosti koje proizlaze iz dugoročnih strategija obnove u skladu s člankom 2. točkom (a) Direktive (EU).../... [Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada, COD 0381/16], uključujući one koje su usmjerene na segmente nacionalnog fonda zgrada s najlošijim učinkom i pristup informacijama i financiranju.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  nacionalnih ciljeva za jačanje diversifikacije izvora energije i opskrbe zemalja, skladištenja i odgovora na potražnju

(a)  nacionalnih ciljeva za poboljšanje energetske učinkovitosti i veći udio energije iz obnovljivih izvora i diversifikaciju opskrbe, pravaca opskrbe te zemalja, skladištenja i odgovora na potražnju;

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nacionalne ciljeve u pogledu smanjenja ovisnosti o energiji uvezenoj iz trećih zemalja;

(b)  nacionalnih ciljeva i mjera u vezi sa smanjenjem ovisnosti o energiji uvezenoj iz trećih zemalja koji ne stvaraju prepreke uspješnoj provedbi energetske unije;

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  nacionalnih ciljeva u vezi s povećanjem fleksibilnosti nacionalnog energetskog sustava, osobito primjenom mjera energetske učinkovitosti, uporabom domaćih izvora obnovljive energije, upravljanja potrošnjom i skladištenja;

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razini elektroenergetske povezanosti koju država članica planira ostvariti 2030. u odnosu na cilj elektroenergetske međusobne povezanosti od najmanje 15 %;

(a)  razini elektroenergetske povezanosti koju država članica planira ostvariti 2030. u odnosu na okvirni cilj elektroenergetske međusobne povezanosti od najmanje 15 %;

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ključnih nacionalnih ciljeva za infrastrukturu za prijenos električne energije i plina, koji su potrebni za ostvarivanje ciljeva u okviru svih pet ključnih dimenzija energetske unije;

(b)  ključnih nacionalnih ciljeva za infrastrukturu za prijenos i distribuciju električne energije i plina i za njezinu modernizaciju, koji su potrebni za ostvarivanje ciljeva u okviru svih pet ključnih dimenzija energetske unije;

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  nacionalnih ciljeva povezanih s drugim aspektima unutarnjeg energetskog tržišta, poput integracije tržišta i uparivanja, ako je primjenjivo;

(d)  nacionalnih ciljeva i mjera povezanih s fleksibilnosti sustava, osobito s pomoću uklanjanja prepreka slobodnom formiranju cijena, integracije tržišta i uparivanja, pametnih mreža, agregacije, upravljanja potrošnjom, skladištenja, distribuirane proizvodnje energije, mehanizama za otpremu, ponovnu otpremu i ograničavanje usluge, cjenovnih signala u stvarnom vremenu;

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  nacionalnih ciljeva u pogledu energetskog siromaštva, uključujući broj kućanstava koji živi u energetskom siromaštvu;

Briše se.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  nacionalnih ciljeva povezanih s nediskriminatornim sudjelovanjem obnovljivih izvora energije, odgovorom na potražnju i skladištenjem, među ostalim putem agregacije, na svim energetskim tržištima;

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  nacionalnih ciljeva i mjera u vezi s osiguravanjem sudjelovanja potrošača u energetskom sustavu i koristi od vlastite proizvodnje i novih tehnologija, uključujući pametna brojila;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  nacionalnih ciljeva u pogledu osiguravanja adekvatnosti elektroenergetskog sustava, ako je primjenjivo;

(f)  nacionalnih ciljeva u pogledu osiguravanja adekvatnosti elektroenergetskog sustava i osiguravanja da se mehanizmi za razvoj kapaciteta ne provode ili da su, u slučaju da su provedeni u svrhu sigurnosti opskrbe, ograničeni u mjeri u kojoj je to moguće;

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  nacionalnih mjera za uspostavu ili preispitivanje zona trgovanja kako bi se riješilo pitanje strukturnog zagušenja, povećali gospodarska učinkovitost i prekogranična trgovina u najvećoj mogućoj mjeri i zajamčila sigurnost opskrbe;

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  provedbenih, donesenih i planiranih politika i mjera za ostvarivanje ciljeva iz točaka (a) do (f);

(g)  provedbenih, donesenih i planiranih politika i mjera za ostvarivanje ciljeva iz točaka (a) do (fa);

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 21.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 21.a

 

Integrirano izvješćivanje o energetskom siromaštvu

 

Prema potrebi, države članice uključuju u integrirano nacionalno izvješće o napretku u području energetske i klimatske politike kvantitativne informacije o broju kućanstava pogođenih energetskim siromaštvom, kao i informacije o politikama i mjerama za rješavanje problema energetskog siromaštva u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (v).

 

Kada se primjenjuje članak 3. stavak 3. točka (v) dotična država članica uključuje u integrirano nacionalno izvješće o napretku u području energetske i klimatske politike informacije o provedbi nacionalnog okvirnog cilja za smanjenje broja kućanstava pogođenih energetskim siromaštvom.

 

Komisija razmjenjuje podatke koje države članice dostavljaju u skladu s tim člankom s Europskim opservatorijem za energetsko siromaštvo.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nacionalnih ciljeva u pogledu ukupne (javne i privatne) potrošnje na istraživanje i inovacije povezane s tehnologijama čiste energije te za tehnološke troškove i razvoj uspješnosti;

(  nacionalnih ciljeva u pogledu ukupne javne i, ako je dostupno, privatne potrošnje na istraživanje i inovacije povezane s tehnologijama čiste energije te za tehnološke troškove i razvoj uspješnosti;

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  nacionalnih ciljeva za postupno isključivanje energetskih subvencija;

(d)  nacionalnih ciljeva za postupno isključivanje energetskih subvencija, posebno za fosilna goriva;

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  financijskih mjera u ovom području na nacionalnoj razini, uključujući potporu Unije i uporabu njezinih sredstava, ako je primjenjivo.

(g)  financijskih mjera u ovom području na nacionalnoj razini, uključujući potporu Unije i uporabu njezinih sredstava, ako je primjenjivo. Objavljuje se korištenje bilo kakvog financijskog doprinosa Komisije za instrumente financiranja u kojima se države članice zajednički obvezuju na korištenje nacionalnih resursa.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  njihovim približnim inventarima stakleničkih plinova za godinu X-1;

Briše se.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  približnoj konačnoj bruto potrošnji energije iz obnovljivih izvora i svojoj približnoj bruto potrošnji primarne i krajnje energije za godinu X-1;

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe točke (a) Komisija će, na temelju približnih inventara stakleničkih plinova država članica, ili, ako država članica nije do tog datuma priopćila svoje približne inventare, na temelju vlastitih procjena, svake godine sastavljati približni inventar emisija stakleničkih plinova. Komisija te informacije dostavlja javnosti do 30. rujna svake godine.

Za te potrebe Komisija, na temelju približnih inventara stakleničkih plinova država članica, ili, ako država članica nije do tog datuma priopćila svoje približne inventare, na temelju vlastitih procjena, svake godine sastavlja približni inventar emisija stakleničkih plinova. Komisija te informacije dostavlja javnosti do 30. rujna svake godine.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice do 31. srpnja 2021. i nakon toga svake godine (godina X), Komisiji dostavljaju približne inventare stakleničkih plinova za godinu X-1;

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 24.

Članak 24.

Platforma za e-izvješćivanje

E-platforma

1.  Komisija uspostavlja internetsku platformu za izvješćivanje kako bi olakšala komunikaciju između Komisije i država članica i promicala suradnju među državama članicama.

1.  Kao sredstvo osiguravanja troškovne učinkovitosti Komisija uspostavlja javnu internetsku platformu kako bi olakšala komunikaciju između Komisije i država članica i promicala suradnju među državama članicama te olakšala pristup javnosti informacijama.

2.  Države članice upotrebljavaju internetsku platformu kako bi Komisiji dostavljale izvješća iz ovog poglavlja nakon puštanja platforme u rad.

2.  Države članice upotrebljavaju internetsku platformu kako bi Komisiji dostavljale izvješća iz ovog poglavlja nakon puštanja platforme u rad. Države članice objavljuju ta izvješća.

 

2a.  Komisija upotrebljava e-platformu kako bi se olakšao pristup javnosti na internetu nacrtu i konačnim inačicama integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova te dugoročnim nacionalnim klimatskim i energetskim strategijama iz članaka 3., 9. i 14.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 31. listopada 2021. i svake druge godine nakon toga Komisija ocjenjuje sljedeće, posebno na temelju izvješća o napretku u provedbi integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova, ostalih informacija dostavljenih u skladu s ovom Uredbom, pokazatelja i europskih statističkih podataka, ako su dostupni:

1.  Do 31. listopada 2021. i svake druge godine nakon toga Komisija ocjenjuje sljedeće, posebno na temelju izvješća o napretku u provedbi integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova, ostalih informacija dostavljenih u skladu s ovom Uredbom, podataka Europske agencije za okoliš te pokazatelja i europskih statističkih podataka, ako su dostupni:

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  napredak ostvaren na razini Unije prema ostvarenju ciljeva energetske unije, uključujući za prvo desetogodišnje razdoblje ciljeva Unije u području energetske i klimatske politike za 2030., posebno kako bi se izbjegle razlike među ciljevima Unije do 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti;

(a)  napredak ostvaren na razini Unije prema ostvarenju ciljeva energetske unije, uključujući za prvo desetogodišnje razdoblje ciljeva Unije u području energetske i klimatske politike za 2030., posebno kako bi se izbjegle razlike među ciljevima Unije do 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti te po potrebi s obzirom na preispitivanje klimatske i energetske politike EU-a, kako je navedeno u članku 38.;

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  napredak ostvaren na razini Unije prema diversifikaciji njezinih izvora i dobavljača energije, čime se pridonosi potpuno funkcionalnoj i otpornoj energetskoj uniji koja se temelji na sigurnosti opskrbe, solidarnosti i povjerenju;

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  napredak koji je ostvarila svaka država članica u pogledu ostvarivanja svojih ciljeva i doprinosa i provedbe politika i mjera utvrđenih u njezinu integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu;

(b)  napredak koji je ostvarila svaka država članica u pogledu ostvarivanja svojih specifičnih i općih ciljeva i provedbe politika i mjera utvrđenih u njezinu integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu;

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  ukupan utjecaj politika i mjera integriranih nacionalnih planova na djelovanje mjera Unije u području klimatske i energetske politike, u cilju revizije nacionalno utvrđenih doprinosa Unije i povećanja ambicija u skladu s obvezama iz Pariškog sporazuma;

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  ukupan utjecaj politika i mjera integriranih nacionalnih planova na rad sustava EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama;

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  točnost procjena država članica u pogledu utjecaja preklapajućih nacionalnih politika i mjera na ravnotežu između ponude i potražnje u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama. Ako takve procjene ne postoje, Komisija provodi vlastitu ocjenu navedenog utjecaja;

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija unaprijed daje informacije o tome koje će pokazatelje koristiti za navedena ocjenjivanja.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U području obnovljivih izvora energije, u okviru svojeg ocjenjivanja iz stavka 1., Komisija ocjenjuje napredak ostvaren u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji Unije na temelju linearne putanje koja počinje od 20 % 2020. i 2030. postiže najmanje 27 %, kako je navedeno u članku 4. stavku (a) točki 2. podtočki i.

2.  U području obnovljivih izvora energije, u okviru svojeg ocjenjivanja iz stavka 1., Komisija ocjenjuje napredak ostvaren u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji Unije na temelju obvezujuće linearne putanje koja počinje od 20 % 2020. i 2030. postiže najmanje 35 %, kako je navedeno u članku 4. stavku (a) točki 2. podtočki (ic).

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U području energetske učinkovitosti, u okviru svog ocjenjivanja iz stavka 1., Komisija ocjenjuje ostvareni napredak prema zajedničkom ostvarivanju najveće potrošnje energije na razini Unije od 1 321 Mtoe potrošnje primarne energije i 987 Mtoe konačne potrošnje energije 2030. kako je navedeno u članku 6. stavku 1 točki (a).

U području energetske učinkovitosti, u okviru svog ocjenjivanja iz stavka 1., Komisija ocjenjuje ostvareni napredak prema zajedničkom ostvarivanju najveće potrošnje energije na razini Unije od 1 132 Mtoe potrošnje primarne energije i 849 Mtoe potrošnje krajnje energije 2030. kako je navedeno u članku 6. stavku 1 točki (a).

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ispitivanja je li ostvarena prekretnica od najviše 1483 Mtoe primarne energije i najviše 1086 Mtoe konačne energije 2020.;

(a)  ocjenjivanja jesu li pojedinačne države članice na putu da ispune svoje nacionalne obvezujuće ciljeve i je li ostvaren specifični cilj Unije od najviše 1483 Mtoe primarne energije i najviše 1086 Mtoe konačne energije 2020.;

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Do 31. listopada 2019. i svake četiri godine nakon toga, Komisija ocjenjuje provedbu Direktive 2009/31/EZ.

Briše se.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 26.

Članak 26.

Daljnji postupci u slučaju neusklađenosti s općim ciljevima energetske unije i ciljevima u okviru Uredbe o raspodjeli tereta

Daljnji postupci u slučaju neusklađenosti s općim ciljevima energetske unije i ciljevima u okviru Uredbe o raspodjeli tereta

1.  Na temelju ocjenjivanja u skladu s člankom 25., Komisija izdaje preporuke državama članicama u skladu s člankom 28. ako se pokaže da je razvoj politika u toj državi članici neusklađen s općim ciljevima energetske unije.

1.  Na temelju ocjenjivanja u skladu s člankom 25., Komisija izdaje preporuke državama članicama u skladu s člankom 28. ako se pokaže da je razvoj politika u toj državi članici neusklađen s općim ciljevima energetske unije i dugoročnim ciljevima Unije u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova.

 

1.a  Država članica koja namjerava upotrijebiti fleksibilnost u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) .../... [Uredba o raspodjeli tereta] u plan u skladu s člankom 3. te Uredbe uključuje razinu namjeravane upotrebe, kao i politike i mjere koje namjerava donijeti kako bi se zahtjevi iz članka 4. Uredbe (EU) .../... [LULUCF] za razdoblje od 2021. do 2030. premašili i dostigla potrebna razina.

2.  Komisija može davati mišljenja o akcijskim planovima koje su dostavile države članice u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe [ ] [ESR].

2.  Komisija može davati mišljenja o akcijskim planovima koje su dostavile države članice u skladu s člankom 7. i člankom 8. stavkom 1. Uredbe [ ] [ESR].

 

2.a  Komisija može privremeno obustaviti mogućnost država članica da prenose godišnje emisijske kvote na druge države članice.

 

2.b  S obzirom na potencijal snažnog globalnog zatopljenja i kratkog životnog vijeka metana u atmosferi, Komisija mora analizirati posljedice za politike i mjere donošenja 20-godišnjeg razdoblja za metan. Komisija razmatra političke mogućnosti za brzo rješavanje pitanja emisija metana i predstavlja strategiju Unije za metan, uzimajući u obzir općenite ciljeve kružnoga gospodarstva, pri čemu prednost imaju emisije metana povezane s energijom i otpadom.

 

2.c  U razdoblju od 2027. do 2032. Komisija izvještava o kumulativnoj bilanci emisija i uklanjanja iz šumskog zemljišta kojim se gospodari u Uniji u odnosu na prosječne emisije i uklanjanja u razdoblju od 1990. do 2009. Ako je kumulativna bilanca negativna, Komisija priprema prijedlog za nadoknadu i uklanjanje odgovarajućeg iznosa iz emisijskih jedinica država članica na temelju Uredbe (EU) .../... [ESR].

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako Komisija, na temelju svoje ocjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova i njihovih ažuriranja u skladu s člankom 12., zaključi da ciljevi i doprinosi nacionalnih planova ili njihova ažuriranja nisu dovoljni za zajedničko ostvarivanje ciljeva energetske unije i, posebno za prvo desetogodišnje razdoblje, ciljeva Unije za 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, ona poduzima mjere na razini Unije kako bi osigurala zajedničko ostvarenje tih ciljeva. Kada je riječ o obnovljivim izvorima energije, takvim mjerama uzima se u obzir stupanj ambicioznosti doprinosa država članica cilju Unije za 2030. koji je utvrđen u njihovim planovima i njihovim ažuriranjima.

1.  Ako Komisija, na temelju svoje ocjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova u skladu s člankom 12., zaključi da specifični i opći ciljevi nacionalnih planova nisu dovoljni, ona poduzima mjere na razini Unije kako bi osigurala ostvarenje tih općih i specifičnih ciljeva.

 

Kada je riječ o obnovljivim izvorima energije, ne dovodeći u pitanje ostale mjere, nacionalni cilj država članica za 2030. ažurira se u skladu s člankom 3. stavkom 2. i Prilogom Ia. Direktivi (EU) .../... [preinačena Direktiva o obnovljivim izvorima energije] do 31. prosinca 2020.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Komisija, na temelju svoje ocjene u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (b), zaključi da država članica nije ostvarila dovoljan napredak prema ostvarenju ciljeva i doprinosa ili provedbi politika i mjera utvrđenih u njezinom integriranom nacionalnom klimatskom i energetskom planu, ona predmetnoj državi članici daje preporuke u skladu s člankom 28. Pri izdavanju takvih preporuka Komisija uzima u obzir ambiciozne rane napore koje su države članice uložile kako bi pridonijele ostvarivanju cilja Unije za 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije.

2.  Ako Komisija, na temelju svoje ocjene u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (b), zaključi da država članica nije ostvarila dovoljan napredak prema ostvarenju putanje, specifičnih i općih ciljeva ili provedbi politika i mjera utvrđenih u njezinom integriranom nacionalnom klimatskom i energetskom planu, ona predmetnoj državi članici izdaje preporuke u skladu s člankom 28.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija, na temelju svoje objedinjene ocjene izvješća o napretku država članica u provedbi integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (a) i dodatnih izvora informacija, prema potrebi, zaključi da postoji rizik da Unija neće ostvariti ciljeve energetske unije i, posebno, za prvo desetogodišnje razdoblje, ciljeve Okvira Unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030., ona može dati preporuke svim državama članicama u skladu s člankom 28. kako bi ublažila taj rizik. Komisija, prema potrebi, povrh preporuka poduzima i mjere na razini Unije posebno kako bi osigurala ostvarivanje ciljeva Unije za 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. U pogledu obnovljivih izvora energije, takvim mjerama uzimaju se u obzir ambiciozni rani napori koje su države članice uložile kako bi pridonijele ostvarivanju cilja Unije za 2030.

3.  Ako Komisija, na temelju svoje ocjene izvješća o napretku država članica u provedbi integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova ili dodatnih izvora informacija, u skladu s člankom 25., prema potrebi, zaključi da postoji rizik da Unija neće ostvariti ciljeve energetske unije i, posebno, za prvo desetogodišnje razdoblje, ciljeve Okvira Unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030., ona daje preporuke svim državama članicama u skladu s člankom 28. kako bi ublažila taj rizik. Pri izdavanju takvih preporuka Komisija uzima u obzir razinu ambicije koju su države članice uložile kako bi pridonijele ostvarivanju ciljeva Unije za 2030. Komisija, prema potrebi, povrh preporuka poduzima i mjere na razini Unije posebno kako bi osigurala ostvarivanje ciljeva Unije za 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Takvim mjerama uzimaju se u obzir ambiciozni rani napori, posebno oni od 2021. nadalje, koje su države članice uložile kako bi pridonijele ostvarivanju ciljeva Unije za 2030., razina usklađenosti država članica s nacionalnim specifičnim ciljevima i putanjama te svaki doprinos platformi za financiranje u skladu sa stavkom 4. točkom (c).

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kad je riječ o energetskoj učinkovitosti, takvim dodatnim mjerama posebno se može poboljšati energetska učinkovitost:

 

(a)  proizvoda, u skladu s direktivama 2009/125/EZ i 2010/30/EU;

 

(b)  zgrada, u skladu s direktivama 2010/31/EU i 2012/27/EU i

 

(c)  prometa.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ako Komisija na temelju svoje ocjene u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (a) zaključi da bi bilo koji infrastrukturni projekt mogao ometati razvoj otporne energetske unije, ona daje preliminarnu ocjenu usklađenosti projekta s dugoročnim ciljevima unutarnjeg energetskog tržišta, pritom uzimajući posebno u obzir dugoročni cilj nulte stope emisija do 2050. te dotičnoj državi članici daje preporuke u skladu s člankom 28. Prije davanja takve ocjene Komisija se može savjetovati s drugim državama članicama.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako, u području obnovljivih izvora energije, ne dovodeći u pitanje mjere na razini Unije utvrđene u stavku 3., Komisija zaključi, na temelju svoje ocjene u skladu s člankom 25. stavcima 1. i 2. tijekom 2023., da linearna putanja Unije iz članka 25. stavka 2. nije zajednički ostvarena, države članice osiguravaju do 2024. da se sve nastale razlike pokriju dodatnim mjerama, na primjer:

4.  Ako, u području obnovljivih izvora energije, ne dovodeći u pitanje mjere na razini Unije utvrđene u stavku 3., Komisija zaključi, na temelju svoje ocjene u skladu s člankom 25. stavcima 1. i 2. tijekom 2023., i svake dvije godine nakon toga, da država članica ne ostvaruje dovoljan napredak u ispunjenju svojeg nacionalnog cilja za 2030., posebno ako ne ispunjava svoju putanju, predmetna država članica jamči da će se do 2024. i svake dvije godine nakon toga sve nastale razlike u odnosu na njezinu putanju pokriti u roku od jedne godine dodatnim mjerama, na primjer:

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  mjerama kojima se promiče veći udio električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije na temelju kriterija iz članka 4. Direktive (EU) .../... [preinaka Direktive 2009/28/EZ];

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  davanjem financijskog doprinosa platformi za financiranje uspostavljenoj na razini Unije iz koje se financiraju projekti obnovljivih izvora energije i kojom Komisija izravno ili neizravno upravlja;

(c)  davanjem dobrovoljnog financijskog doprinosa platformi za financiranje uspostavljenoj na razini Unije iz koje se financiraju projekti energije iz obnovljivih izvora, posebno oni koji su od interesa za energetsku uniju, i kojom Komisija izravno ili neizravno upravlja;

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  korištenjem mehanizama suradnje iz Direktive (EU) .../... [preinaka Direktive o energiji iz obnovljivih izvora]

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Takvim mjerama uzima se u obzir stupanj ambicioznosti ranih doprinosa predmetne države članice cilju Unije za 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije.

Takvim mjerama uzima se u obzir stupanj usklađenosti države članice sa svojim nacionalnim ciljem i putanjom u pogledu obnovljivih izvora energije.

 

Komisija, prema potrebi, poduzima mjere na razini Unije uz mjere na nacionalnoj razini kako bi se osiguralo postizanje obvezujuće linearne putanje Unije i obvezujući cilj Unije za 2030. u pogledu energije iz obnovljivih izvora.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako, u području energetske učinkovitosti, ne dovodeći u pitanje druge mjere na razini Unije u skladu sa stavkom 3., Komisija zaključi, na temelju ocjene u skladu s člankom 25. stavcima 1. i 3., tijekom 2023. da nije ostvaren dovoljan napredak prema zajedničkom ostvarivanju cilja energetske učinkovitosti Unije iz članka 25. stavka 3. prvog podstavka, ona do 2024. poduzima mjere, povrh onih utvrđenih Direktivom 2010/31/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 765] i Direktivom 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761] kako bi osigurala da su zadovoljeni obvezujući ciljevi energetske učinkovitosti Unije za 2030. Takvim mjerama posebno se može poboljšati energetska učinkovitost:

5.  Ako, u području energetske učinkovitosti, ne dovodeći u pitanje druge mjere na razini Unije u skladu sa stavkom 3., Komisija zaključi, na temelju ocjene u skladu s člankom 25. stavcima 1. i 3., tijekom 2023. i svake dvije godine nakon toga da država članica ne ostvaruje dovoljan napredak u ispunjenju svojeg nacionalnog obvezujućeg cilja za 2030. i putanje, dotična država članica jamči da će se do 2024. i svake dvije godine nakon toga sve nastale razlike u odnosu na njezinu putanju pokriti u roku od jedne godine dodatnim mjerama.

(a)  proizvoda, u skladu s Direktivom 2010/30/EU i Direktivom 2009/125/EU;

 

(b)  zgrada, u skladu s Direktivom 2010/31/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s COM(2016) 765] i Direktivom 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s COM(2016) 761];

 

(c)  prometa.

 

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Svaka dotična država članica iz stavka 4. ili 5. do pojedinosti razrađuje dodatne provedbene, donesene i planirane mjere za pokrivanje razlike za usklađivanje sa svojim nacionalnim ciljevima za 2030. i putanjama kao dio svoga sljedećeg izvješća o napretku iz članka 15.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  država članica navodi, u svojem izvješću o napretku u provedbi integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova izrađenom u godini nakon godine u kojoj je izdana preporuka, kako je u najvećoj mogućoj mjeri uzela u obzir preporuku te kako ju je provela ili ju planira provoditi. Ona će obrazložiti svako odstupanje od te preporuke;

(b)  država članica navodi, u svojem izvješću o napretku u provedbi integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova izrađenom u godini nakon godine u kojoj je izdana preporuka, kako je u najvećoj mogućoj mjeri uzela u obzir preporuku te kako ju je provela ili ju planira provoditi. Ona navodi razloge svakog odstupanja od te preporuke.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  preporukama bi se trebale nadopunjavati posljednje posebne preporuke po državama izdane kontekstu Europskog semestra.

(c)  preporukama bi se trebale nadopunjavati posljednje posebne preporuke po državama izdane u skladu s člankom 9. stavkom 2. i u kontekstu Europskog semestra.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija preporuke smjesta stavlja na raspolaganje svim državama članicama.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 29. – točka 2. – podtočka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  opću ocjenu ostvarenih napredaka prema potpunoj integraciji načela „energetske učinkovitosti na prvom mjestu” i „pravičnog odnosa prema potrošačima energije”;

Obrazloženje

U okviru planova i mjera potrebno je uvesti načelo pravičnog odnosa prema potrošačima energije kao drugo od horizontalnih načela.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka jb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(jb)  izvješće o napretku u pogledu konkurentnosti;

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka jc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(jc)  napredak država članica prema postupnom ukidanju izravnih i neizravnih subvencija za fosilna goriva do 2020.;

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  financijsku procjenu troškova koje dijelom namiruje konačni potrošač električne energije na temelju pokazatelja kojima se prati stvarna potrošnja za pet dimenzija energetske unije.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice do 1. siječnja 2021. uspostavljaju nacionalne sustave inventara za procjenjivanje antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja ponorima stakleničkih plinova navedene u dijelu 2. Priloga III. ovoj Uredbi te njima upravljaju i nastoje ih stalno unaprjeđivati. One ih uspostavljaju i kako bi osigurale pravodobnost, transparentnost, točnost, dosljednost, usporedivost i potpunost svojih inventara stakleničkih plinova.

1.  Države članice do 1. siječnja 2021. uspostavljaju nacionalne sustave inventara za procjenjivanje antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja ponorima stakleničkih plinova navedene u dijelu 2. Priloga III. ovoj Uredbi te njima upravljaju i nastoje ih stalno unaprjeđivati u skladu s Okvirnom konvencijom UN-a o klimatskim promjenama (UNFCCC). One ih uspostavljaju i kako bi osigurale pravodobnost, transparentnost, točnost, dosljednost, usporedivost i potpunost svojih inventara stakleničkih plinova.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija 2027. i 2032. obavlja sveobuhvatnu reviziju nacionalnih podataka iz inventara koje su dostavile države članice u skladu s člankom 23. stavkom 3. ove Uredbe u cilju praćenja smanjenja emisija stakleničkih plinova država članica ili njihova ograničenja u skladu sa člancima 4., 9. i 10. Uredbe [ ] [ESR] i njihovih smanjenja emisija i poboljšanja uklanjanja ponorima u skladu s člancima 4. i 12. Uredbe [ ] [LULUCF] te svih ostalih ciljeva smanjenja ili ograničavanja emisija stakleničkih plinova utvrđenih u zakonodavstvu Unije. Države članice u potpunosti sudjeluju u tom postupku.

1.  Komisija obavlja sveobuhvatnu reviziju nacionalnih podataka iz inventara koje su dostavile države članice u skladu s člankom 23. stavkom 3. ove Uredbe u cilju praćenja smanjenja emisija stakleničkih plinova država članica ili njihova ograničenja u skladu sa člancima 4., 9. i 10. Uredbe [ ] [ESR] i njihovih smanjenja emisija i poboljšanja uklanjanja ponorima u skladu s člancima 4. i 12. Uredbe [ ] [LULUCF] te svih ostalih ciljeva smanjenja ili ograničavanja emisija stakleničkih plinova utvrđenih u zakonodavstvu Unije. Države članice u potpunosti sudjeluju u tom postupku.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Podaci za svaku državu članicu, kako su uneseni u registre uspostavljene u skladu s člankom 11. Uredbe [ ] [ESR] jedan mjesec nakon datuma provjere usklađenosti s Uredbom [ ] [LULUCF] iz stavka 5. ovog članka, upotrebljavaju se za provjeru usklađenosti u skladu s člankom 9. Uredbe [ ] [ESR] za godine 2021. i 2026. Provjera usklađenosti u skladu s člankom 9. Uredbe [ ] [ESR] za svaku od godina od 2022. do 2025. i od 2027. do 2030. obavlja se na datum koji pada jedan mjesec nakon datuma provjere usklađenosti za prethodnu godinu. Ta provjera uključuje promjene takvih podataka koje nastaju kao rezultat toga što je ta država članica iskoristila fleksibilnosti u skladu s člancima 5., 6. i 7. Uredbe [ ] [ESR].

6.  Podaci za svaku državu članicu, kako su uneseni u registre uspostavljene u skladu s člankom 11. Uredbe [ ] [ESR] jedan mjesec nakon datuma provjere usklađenosti s Uredbom [ ] [LULUCF] iz stavka 5. ovog članka, upotrebljavaju se za provjeru usklađenosti u skladu s člankom 9. Uredbe [ ] [ESR]. Provjera usklađenosti u skladu s člankom 9. Uredbe [ ] [ESR] za svaku od [godina u skladu s ciklusom usklađivanja iz članka 9. Uredbe (EU) .../... [ESR] obavlja se na datum koji pada jedan mjesec nakon datuma provjere usklađenosti za prethodnu godinu. Ta provjera uključuje promjene takvih podataka koje nastaju kao rezultat toga što je ta država članica iskoristila fleksibilnosti u skladu s člancima 5., 6. i 7. Uredbe [ ] [ESR].

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Zadnju provjeru usklađenosti iz stavka 6. ovog članka, provjeru zahtjeva u skladu s [člankom 9.a; rezerve za rano djelovanje] [ESR] obavlja Komisija na zahtjev države članice da iskoristi rezervu. Nakon ove provjere mogu slijediti izmjene podataka za svaku prihvatljivu državu članicu koja ispunjava zahtjeve u skladu s [člankom 9.a; rezerve za rano djelovanje] [ESR].

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europska agencija za okoliš pomaže Komisiji u njezinom radu u dimenzijama dekarbonizacije i energetske učinkovitosti u cilju usklađivanja s člancima 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25., 29., 30., 31., 32. i 34., u skladu sa svojim godišnjim programom rada. To uključuje potrebnu pomoć u pogledu sljedećeg:

Europska agencija za okoliš pomaže Komisiji u njezinom radu u dimenzijama dekarbonizacije i energetske učinkovitosti u cilju usklađivanja s člancima 13.a, 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25., 29., 30., 31., 32. i 34., u skladu sa svojim godišnjim programom rada. To uključuje potrebnu pomoć u pogledu sljedećeg:

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  utvrđivanja približnog udjela energije iz obnovljivih izvora u potrošnji krajnje energije u Uniji i približnoj potrošnji primarne i krajnje energije.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 37. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odbor za energetsku uniju

Odbor za energiju i zaštitu klime

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisiji pomaže Odbor za energetsku uniju. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i sastaje se u odgovarajućim sektorskim sastavima relevantnima za ovu Uredbu.

1.  U provedbi ove Uredbe Komisiji pomaže Odbor za energiju i zaštitu klime. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovim Odborom zamjenjuje se odbor osnovan člankom 8. Odluke 93/389/EEZ, člankom 9. Odluke 280/2004/EZ i člankom 26. Uredbe (EU) br. 525/2013. Upućivanja na odbor osnovan u skladu s tim pravnim aktima tumače se kao upućivanja na odbor uspostavljen ovom Uredbom.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovog članka, s obzirom na primjenu članaka 15., 17., 23., 31. i 32 ove Uredbe, Komisiji pomaže Odbor za klimatske promjene osnovan na temelju članka 26. Uredbe (EU) br. 525/2013.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do 28. veljače 2026 i svakih pet godina nakon toga izvješćuje Europski parlament i Vijeće o primjeni ove Uredbe, o njezinom doprinosu upravljanju energetskom unijom i o usklađenosti odredaba o planiranju, izvješćivanju i praćenju iz ove Uredbe s drugim zakonodavstvom Unije ili budućim odlukama povezanima s UNFCCC-om i Pariškim sporazumom . Komisija prema potrebi daje prijedloge.

U roku od šest mjeseci od facilitativnog dijaloga koji se u okviru UNFCCC-a treba organizirati 2018. radi pregleda stanja zajedničkih napora stranaka u pogledu napretka u postizanju dugoročnog globalnog cilja i u roku od šest mjeseci od pregleda globalnog stanja 2023. te svakog sljedećeg pregleda globalnog stanja, Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o primjeni i provedbi ove Uredbe, o njezinom doprinosu upravljanju energetskom unijom i o usklađenosti odredaba o planiranju, izvješćivanju i praćenju iz ove Uredbe s drugim zakonodavstvom Unije ili budućim odlukama povezanima s UNFCCC-om te o prikladnosti njezina doprinosa ciljevima iz Pariškog sporazuma. Uz izvješća se, prema potrebi, prilažu prijedlozi za poboljšanje djelovanja Unije u području klime i energije.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U roku od šest mjeseci nakon što Unija podnese novi ili revidirani nacionalni doprinos u okviru Pariškog sporazuma, Komisija po potrebi podnosi potrebne zakonodavne prijedloge za izmjenu relevantnih pravnih akata Unije.

Obrazloženje

EU treba zajamčiti poštovanje mehanizma petogodišnje revizije u okviru Pariškog sporazuma te treba zajamčiti da cjelokupno zakonodavstvo bude prilagođeno petogodišnjoj reviziji i proširenju. Tom se izmjenom s vremenom omogućuje jačanje ambicija u skladu s Pariškim sporazumom.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 98/70/EZ

Članak 7.a – stavak 1. – podstavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  u članku 7.a stavku 1. trećem podstavku točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„ukupne količine za svaku isporučenu vrstu goriva ili energije; i”;

 

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  u članku 18. stavku 1. briše se točka (e);

Briše se.

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  u Prilogu I. dijelu 2. brišu se točke 2., 3. 4. i 7.;

(1)  u Prilogu I. dijelu 2. brišu se točke 4. i 7.;

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Uredba (EU) br. 2015/652

Prilog III. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1.   Države članice dostavljaju podatke navedene u točki 3. Navedeni podaci moraju se dostaviti za sva goriva i energente stavljene na tržište u svakoj državi članici. Ako se razna biogoriva miješaju s fosilnim gorivima, moraju se navesti podaci za svako biogorivo.”;

„1.   Države članice jednom godišnje dostavljaju podatke navedene u točki 3. Navedeni podaci moraju se dostaviti za sva goriva i energente stavljene na tržište u svakoj državi članici. Ako se razna biogoriva miješaju s fosilnim gorivima, moraju se navesti podaci za svako biogorivo.”;

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 49. Stavak 1. - točka 2. – podtočka b

Uredba (EU) br. 2015/652

Prilog III. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u točki 3. brišu se podtočke (e) i (f);

Briše se.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 49.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 49.a

 

EGP

 

1.  Do ... [ šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija podnosi nacrt odluke Zajedničkog odbora Zajedničkom odboru EGP-a u pogledu ove Uredbe u cilju omogućavanja zemljama EGP-a i EFTA-e da u cijelosti provedu odredbe ove Uredbe te tako pridonesu ciljevima energetske unije.

 

2.  Kad se nakon odluke Zajedničkog odbora uključe u EGP i EFTA-u, obveze država članica u odnosu na druge države članice u okviru ove Uredbe proširuju se i na zemlje EGP-a i EFTA-e koje su na svojem teritoriju provele Uredbu.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 50.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 50.a

 

Energetska zajednica

 

Do ... [šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija predlaže njezino uključivanje u Energetsku zajednicu u okviru članka 79. Ugovora o osnivanju Energetske zajednice. Nakon što se uključe odlukom Vijeća ministara Energetske zajednice i u skladu sa svim izmjenama u okviru članka 24. Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, obveze država članica u odnosu na druge države članice u okviru ove Uredbe proširuju se i na ugovorne strane Energetske zajednice koje su provele Uredbu na svojem teritoriju.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 51.

Članak 51.

Prijelazne odredbe

Prijelazne odredbe

Odstupajući od članka 50. ove Uredbe, članak 7. i članak 17. stavak 1. točke (a) i (d) Uredbe (EU) br. 525/2013 nastavljaju se primjenjivati na izvješća koja sadržavaju podatke koji su u skladu s tim člancima propisani za godine 2018., 2019. i 2020.

Odstupajući od članka 50. ove Uredbe, članak 7. i članak 17. stavak 1. točke (a) i (d) Uredbe (EU) br. 525/2013 nastavljaju se primjenjivati na izvješća koja sadržavaju podatke koji su u skladu s tim člancima propisani za godine 2018., 2019. i 2020.

 

Članak 11. stavak 3. Uredbe (EU) br. 525/2013 nastavlja se primjenjivati u vezi s drugim obvezujućim razdobljem iz Kyotskog protokola.

Članak 19. Uredbe (EU) br. 525/2013 nastavlja se primjenjivati na revizije podataka iz inventara stakleničkih plinova za godine 2018., 2019. i 2020.

Članak 19. Uredbe (EU) br. 525/2013 nastavlja se primjenjivati na revizije podataka iz inventara stakleničkih plinova za godine 2018., 2019. i 2020.

Članak 22. Uredbe (EU) br. 525/2013 nastavlja se primjenjivati na podnošenje izvješća propisanog tim člankom.

Članak 22. Uredbe (EU) br. 525/2013 nastavlja se primjenjivati na podnošenje izvješća propisanog tim člankom.

 

Članak 26. stavak 1. Uredbe (EU) br. 525/2013 i dalje se primjenjuje za potrebe provedbe članaka 15., 17., 23., 31. i 32. ove Uredbe te ako se na njega poziva u drugim pravnim aktima Unije.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 1. – točka 1.3 – podtočka iii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  Savjetovanja s dionicima, uključujući socijalne partnere, te uključenost civilnog društva

iii.  Savjetovanja s dionicima, uključujući socijalne partnere, te uključenost civilnog društva i opće javnosti

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 1. – točka 1.4 – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.4.  Regionalna suradnja u izradi plana

1.4.  Makroregionalna i regionalna suradnja u izradi plana

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 1. – točka 1.4 – točka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  Objašnjenje u pogledu toga kako se u planu razmatra regionalna suradnja

ii.  Objašnjenje u pogledu toga kako se u planu razmatraju makroregionalna i regionalna suradnja

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.1 – točka 2.1.1 – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.1.1.  Emisije stakleničkih plinova i uklanjanje stakleničkih plinova (za plan kojim je obuhvaćeno razdoblje od 2021. do 2030., cilj okvira za 2030. od najmanje 40 % domaćeg smanjenja emisija stakleničkih plinova u cjelokupnom gospodarstvu u odnosu na 1990.)1

2.1.1.  Emisije i uklanjanja stakleničkih plinova1

__________________

__________________

1. Dosljednost će se osigurati dugoročnim strategijama za niske emisije u skladu s člankom 14.

1. Dosljednost će se osigurati dugoročnim strategijama za niske emisije u skladu s člankom 14.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.1 – točka 2.1.1 – podtočka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ia.  Nacionalne putanje država članica od 2021. nadalje za održavanje i pojačano uklanjanje ugljika iz ponora u skladu s Pariškim sporazumom

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.1 – točka 2.1.1 – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  prema potrebi, drugi nacionalni ciljevi koji su u skladu s postojećim dugoročnim strategijama za niske emisije; prema potrebi, drugi nacionalni ciljevi, uključujući sektorske ciljeve i ciljeve prilagodbe;

ii.  drugi nacionalni opći i specifični ciljevi koji su u skladu s Pariškim sporazumom i dugoročnim klimatskim i energetskim strategijama; prema potrebi, drugi nacionalni ciljevi, uključujući sektorske ciljeve i ciljeve prilagodbe;

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.1 – točka 2.1.1 – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  Planirani udio energije iz obnovljivih izvora države članice u konačnoj bruto potrošnji energije 2030. kao njezin nacionalni doprinos ostvarivanju obvezujućeg cilja na razini EU-a od barem 27 % 2030.

i.  Nacionalni cilj države članice koji se odnosi na udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije 2030.

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.1 – točka 2.1.2 – podtočka iii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  nacionalne putanje za sektorski udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj potrošnji energije od 2021. do 2030. u elektroenergetskom sektoru, sektoru grijanja i hlađenja i prometnom sektoru;

iii.  Putanje države članice za sektorski udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj potrošnji energije od 2021. do 2030. u elektroenergetskom sektoru, sektoru grijanja i hlađenja i sektoru prometa (podijeljeno na cestovni, željeznički i zračni promet)

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.1 – točka 2.1.2 – podtočka iv

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  Putanje tehnologija za dobivanje energije iz obnovljivih izvora, koju države članice planiraju upotrijebiti kako bi ostvarile ukupne i sektorske putanje za energiju iz obnovljivih izvora od 2021. do 2030., uključujući očekivanu konačnu bruto potrošnju energije po tehnologiji i sektoru izraženu u Mtoe i ukupni planirani instalirani kapacitet (raščlanjen na nove i obnovljene kapacitete) po tehnologiji i sektoru izražen u MW

iv.  Putanje tehnologija za dobivanje energije iz obnovljivih izvora, koju države članice planiraju upotrijebiti kako bi ostvarile ukupne i sektorske putanje za energiju iz obnovljivih izvora od 2021. do 2030., uključujući očekivanu konačnu bruto potrošnju energije po tehnologiji i sektoru izraženu u Mtoe i ukupni planirani instalirani neto kapacitet (raščlanjen na nove i obnovljene kapacitete) po tehnologiji i sektoru izražen u MW

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.1 – točka 2.1.2 – podtočka v

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

v.  putanje potražnje za bioenergijom, raščlanjene na toplinsku i električnu energiju te promet, i putanje opskrbe biomasom po sirovini i podrijetlu (razlikovanje između domaće proizvodnje i uvoza). Za šumsku biomasu, ocjena njezina izvora i utjecaja na ponor LULUCF-a;

v.  Putanje države članice u pogledu potražnje za bioenergijom, raščlanjene na toplinsku i električnu energiju te promet, i putanje opskrbe biomasom iz sirovine, domaće proizvodnje u odnosu na uvoz. Za šumsku biomasu, ocjena njezina izvora i utjecaja na ponor LULUCF-a;

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.1 – točka 2.1.2 – podtočka va (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

va.  Udio energije iz obnovljivih izvora u državi članici, kao i putanje i opći ciljevi koji se odnose na energiju iz obnovljivih izvora koju proizvode gradovi, energetske zajednice i potrošači koji sami proizvode i troše svoju energiju 2030. te putanje za energiju iz obnovljivih izvora od 2021. do 2030., uključujući očekivanu ukupnu bruto konačnu potrošnju energije

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.1 – točka 2.1.2 – podtočka vi

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

vi.  Ako je primjenjivo, druge nacionalne putanje i ciljeve, uključujući one dugoročne i sektorske (npr. udio naprednih biogoriva, udio obnovljive energije u centraliziranom grijanju, upotreba obnovljive energije u zgradama, obnovljiva energija koju su proizveli gradovi, energetske zajednice i potrošači koji sami proizvode i troše svoju energiju)

vi.  Ako je primjenjivo, druge nacionalne putanje i ciljeve, uključujući one dugoročne i sektorske (npr. udio obnovljive energije u centraliziranom grijanju, upotreba obnovljive energije u zgradama, oporabljena energija iz mulja dobivenog obradom otpadnih voda)

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.2 – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  Okvirni nacionalni doprinos povećanju energetske učinkovitosti radi ostvarivanja obvezujućeg Unijina cilja povećanja energetske učinkovitosti od 30 % do 2030. kako je navedeno u članku 1. stavku 1. i članku 3. stavku 4. Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761], na temelju potrošnje primarne energije ili krajnje potrošnje energije, uštede primarne ili krajnje energije ili energetskog intenziteta; iskazan kao apsolutna razina potrošnje primarne energije i krajnja potrošnja energije u 2020. i 2030. uz linearnu putanju za taj doprinos od 2021. nadalje; uključujući metodologiju upotrijebljenu za izračun i pretvorbene faktore

i.  Obvezujući cilj države članice koji se odnosi na energetsku učinkovitost do 2030. kako je navedeno u članku 1. stavku 1., članku 3. stavku 4. Direktive 2012/27/EU [kako je izmijenjena prijedlogom COM(2016) 761], iskazan kao apsolutna razina potrošnje primarne energije i potrošnja krajnje energije 2020. i 2030. uz linearnu putanju za taj specifični cilj od 2021. nadalje; uključujući metodologiju upotrijebljenu za izračun i pretvorbene faktore

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.2 – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  Kumulativni iznos uštede energije koji treba ostvariti tijekom razdoblja od 2021. do 2030. u skladu s člankom 7. o obvezama u pogledu uštede energije Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761],

ii.  Kumulativni iznos dodatne uštede energije koji treba ostvariti tijekom razdoblja od 2021. do 2030. i tijekom razdoblja nakon toga, u skladu s člankom 7. o obvezama u pogledu uštede energije Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016)761]

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.2 – podtočka iii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  Ciljevi za dugoročnu obnovu nacionalnog fonda stambenih i poslovnih zgrada (javnih i privatnih)

iii.  Ciljevi za dugoročnu obnovu nacionalnog fonda stambenih i nestambenih zgrada (javnih i privatnih) do 2030. odnosno 2040., u skladu s ciljem da se do 2050. ostvari fond zgrada gotovo nulte stope energije i niskih emisija CO2

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.2 – podtočka iv

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  Ukupna tlocrtna površina koja će se renovirati ili ekvivalent godišnje uštede energije koja će se ostvariti od 2021. do 2030. na temelju članka 5. o zgradama javnih tijela kao uzoru Direktive 2012/27/EU;

iv.  Ukupna tlocrtna površina koja će se renovirati i odgovarajuća količina uštede energije ili ekvivalent godišnje uštede energije koja će se ostvariti od 2021. do 2030. na temelju članka 5. o zgradama javnih tijela kao uzoru Direktive 2012/27/EU

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.3 – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  Nacionalni ciljevi za jačanje diversifikacije izvora energije i opskrbe iz trećih zemalja, skladištenja i odgovora na potražnju

i.  Nacionalni ciljevi za jačanje diversifikacije izvora energije i opskrbe iz trećih zemalja, primjene mjera za uštedu energije, skladištenja i odgovora na potražnju

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.3 – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  Nacionalni ciljevi u pogledu smanjenja ovisnosti o energiji uvezenoj iz trećih zemalja

ii.  Nacionalni ciljevi u pogledu smanjenja ovisnosti o energiji iz fosilnih goriva (nafta, ugljen i plin) i, ako je to primjenjivo, drugih goriva iz trećih zemalja

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.3 – podtočka iv

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  Nacionalni ciljevi u pogledu uporabe domaćih izvora energije (osobito energije iz obnovljivih izvora)

iv.  Nacionalni ciljevi u pogledu povećanja fleksibilnosti nacionalnog energetskog sustava

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.4 – točka 2.4.1 – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  Razina elektroenergetske povezanosti koju država članica planira ostvariti 2030. u odnosu na cilj Europskog vijeća iz listopada 2014.

i.  Razina elektroenergetske povezanosti koju država članica planira ostvariti 2030. i koja iznosi najmanje 15 %, uzimajući u obzir cilj međusobne povezanosti od 10 % do 2020.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.4 – točka 2.4.2 – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  Ključni nacionalni ciljevi za infrastrukturu za prijenos električne energije i plina, koji su potrebni za ostvarivanje ciljeva u okviru svih dimenzija strategije energetske unije

i.  Ključni nacionalni ciljevi za infrastrukturu za prijenos i distribuciju električne energije i plina i za njezinu modernizaciju, koji su potrebni za ostvarivanje ciljeva u okviru svih dimenzija energetske unije iz točke 2.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.4 – točka 2.4.3 – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  Nacionalni ciljevi povezani s drugim aspektima unutarnjeg energetskog tržišta, poput integracije tržišta i uparivanja, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg ciljevi trebaju biti ostvareni

i.  Nacionalni ciljevi povezani s drugim aspektima unutarnjeg energetskog tržišta, poput povećanja fleksibilnosti sustava, integracije tržišta i uparivanja, pametnih mreža, agregacije, upravljanja potrošnjom, skladištenja, distribuirane proizvodnje energije, mehanizama za otpremu, ponovnu otpremu i ograničavanje usluge, cjenovnih signala u stvarnom vremenu, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg ciljevi trebaju biti ostvareni;

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.4 – točka 2.4.3 – podtočka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ia.  Nacionalni ciljevi povezani s nediskriminatornim sudjelovanjem obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom i skladištenjem, među ostalim putem agregacije, na svim energetskim tržištima, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg ciljevi trebaju biti ostvareni;

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.4 – točka 2.4.3 – podtočka ib (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ib.  Nacionalni ciljevi u pogledu osiguranja da potrošači sudjeluju u energetskom sustavu te da imaju koristi od vlastite proizvodnje i novih tehnologija, uključujući pametna brojila;

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.4 – točka 2.4.3 – podtočka iii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  Nacionalni ciljevi za zaštitu potrošača energije i poboljšanje konkurentnosti na maloprodajnom tržištu elektroenergetskog sektora

iii.  Nacionalni ciljevi za zaštitu potrošača energije, povećanje transparentnosti, poticanje promjene isporučitelja i poboljšanje konkurentnosti na maloprodajnom tržištu elektroenergetskog sektora

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.4 – točka 2.4.4

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.4.4.  Energetsko siromaštvo

2.4.4.  Energetsko siromaštvo

Nacionalni ciljevi u pogledu energetskog siromaštva, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg ciljevi trebaju biti ostvareni

Uvođenje nacionalnih definicija kućanstava pogođenih energetskim siromaštvom na temelju pokazatelja na razini EU-a koji se odnose na niska primanja, veliku potrošnju energije, nisku kvalitetu i lošu energetsku učinkovitost stambenih objekata i, ako je primjenjivo, nacionalnih ciljeva za smanjenje energetskog siromaštva, uključujući vremenski okvir tijekom kojeg ciljevi trebaju biti ostvareni

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.5 – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  Nacionalni ciljevi i ciljevi za financiranje javnih i privatnih istraživanja i inovacija povezanih s energetskom unijom, uključujući, ako je primjenjivo, vremenski okvir tijekom kojeg ciljevi trebaju biti ostvareni; u kojima se odražavaju prioriteti strategije energetske unije i strateškog plana za energetsku tehnologiju (SET)

i.  Nacionalni ciljevi i specifični ciljevi za financiranje javne podrške istraživanjima i inovacijama povezanih s energetskom unijom i njihov očekivani učinak poluge u pogledu privatnih istraživanja, uključujući, ako je primjenjivo, vremenski okvir tijekom kojeg ciljevi trebaju biti ostvareni; u kojima se odražavaju prioriteti strategije energetske unije i strateškog plana za energetsku tehnologiju (SET)

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 2. – točka 2.5 – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  Ako je primjenjivo, nacionalne ciljeve , uključujući dugoročne ciljeve (2050.) za uporabu niskougljičnih tehnologija, uključujući ciljeve za dekarbonizaciju energetski intenzivnih industrijskih sektora i industrijskih sektora s velikim udjelom CO2 i, ako je primjenjivo, ciljeve u pogledu infrastrukture za skladištenje i transport tog CO2.

ii.  Nacionalne opće ciljeve za 2050. povezane s promicanjem održivih tehnologija

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.1 – točka 3.1.1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.1.1  Emisije stakleničkih plinova i uklanjanje stakleničkih plinova (za plan kojim je obuhvaćeno razdoblje od 2021. do 2030., cilj okvira za 2030.)

3.1.1  Emisije i uklanjanja stakleničkih plinova

i.  Politike i mjere za ostvarivanje cilja utvrđenog na temelju Uredbe [ ] [ESR] kako je navedeno u odjeljku 2.1.1. i politike i mjere u skladu s Uredbom [ ] [LULUCF ], kojima su obuhvaćeni svi ključni sektori koji proizvode velike emisije i sektori za jačanje uklanjanja emisija, uz izglede u pogledu dugoročne vizije i dugoročnog cilja da se postane niskougljično gospodarstvo uz pedesetogodišnju perspektivu i da se ostvari ravnoteža između emisija i uklanjanja u skladu s Pariškim sporazumom

i.  Politike i mjere za ostvarivanje cilja utvrđenog na temelju Uredbe [ ] [ESR] kako je navedeno u odjeljku 2.1.1. i politike i mjere u skladu s Uredbom [ ] [LULUCF ] i putanje za održavanje i poboljšanje uklanjanja ugljika iz ponora kako je navedeno u odjeljku 2.1.1., kojima su obuhvaćeni svi ključni sektori koji proizvode velike emisije i sektori za jačanje uklanjanja emisija, uz izglede u pogledu dugoročne vizije i dugoročnog cilja da se unutar Unije do 2050. ostvare nulta neto stopa emisije stakleničkih plinova, a ubrzo nakon toga i negativne emisije u skladu s Pariškim sporazumom

ii.  Regionalna suradnja u ovom području

ii.  Regionalna suradnja u ovom području

iii.  Ne dovodeći u pitanje primjenjivost pravila o državnoj potpori, financijske mjere u ovom području na nacionalnoj razini, uključujući potporu EU-a i upotrebu sredstava EU-a, ako je primjenjivo.

iii.  Ne dovodeći u pitanje primjenjivost pravila o državnoj potpori, financijske mjere u ovom području na nacionalnoj razini, uključujući potporu EU-a i upotrebu sredstava EU-a, ako je primjenjivo.

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.1 – točka 3.1.2 – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  Politike i mjere za ostvarivanje nacionalnog doprinosa obvezujućem cilju na razini EU-a za 2030. u pogledu energije iz obnovljivih izvora i putanja iz odjeljka 2.1.2., uključujući mjere specifične za sektor i mjere specifične za tehnologiju6

i.  Politike i mjere za ostvarivanje nacionalnog cilja za 2030. i obvezujućeg cilja na razini EU-a za 2030. u pogledu energije iz obnovljivih izvora i putanja iz odjeljka 2.1.2., uključujući mjere specifične za sektor i mjere specifične za tehnologiju6

__________________

__________________

6. Pri planiranju tih mjera države članice uzimaju u obzir kraj životnog vijeka postojećih instalacija i potencijal za obnavljanje postojećih kapaciteta.

6. Pri planiranju tih mjera države članice uzimaju u obzir kraj životnog vijeka postojećih instalacija i potencijal za obnavljanje postojećih kapaciteta.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.1 – točka 3.1.2 – podtočka iii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  Posebne mjere za financijsku potporu, uključujući potporu EU-a i uporabu sredstava EU-a, za promicanje proizvodnje i uporabe energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetici, grijanju, hlađenju i prometu

iii.  Posebne nacionalne mjere za financijsku potporu i fiskalne mjere, uključujući potporu EU-a i uporabu sredstava EU-a za promicanje proizvodnje i uporabe energije iz obnovljivih izvora u elektroenergetici, grijanju, hlađenju i prometu

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.1 – točka 3.1.2 – podtočka iv

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  Posebne mjere za uvođenje sustava za pružanje usluga na jednom mjestu, racionalizaciju administrativnih postupaka, davanje informacija i osposobljavanje te jačanje potrošača energije iz obnovljivih izvora koji sami proizvode i troše svoju energiju i energetskih zajednica

iv.  Posebne mjere za ukidanje pretjerano opterećujućih troškova i uklanjanje prepreka pri upotrebi energije iz obnovljivih izvora i uvođenje sustava za pružanje usluga na jednom mjestu, racionalizaciju administrativnih postupaka, davanje informacija i osposobljavanje Očekivani učinak u smislu pokrenutih novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.1 – točka 3.1.2 – podtočka iva (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iva.  Posebne mjere za davanje prava i poticanje svih potrošača na to da pojedinačno i skupno postanu samopotrošači koji proizvode, skladište, troše i prodaju svoju energiju iz obnovljivih izvora te očekivani učinak u smislu pokrenutih novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.1 – točka 3.1.2 – podtočka via (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

via.  Ostale planirane ili donesene mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora, posebno, ali ne ograničavajući se na sljedeće:

 

(a)  mjere čiji je cilj osigurati da sve javne uprave (nacionalne, regionalne ili lokalne) uključe potrošnju energije iz obnovljivih izvora u svoje djelovanje.

 

(b)  odredbe obuhvaćene zakonodavstvom o javnoj nabavi čiji je cilj zajamčiti da javne uprave (nacionalne, regionalne i lokalne) uključuju kriterije za sklapanje ugovora u okviru zelene javne nabave kako bi se pravne osobe koje s njima namjeravaju sklopiti ugovor potaknule na uporabu obnovljivih izvora energije, bez obzira na proizvod ili uslugu za koje se ugovor sklapa.

 

(c)  odredbe koje se odnose na uporabu energije iz obnovljivih izvora kao uvjet za dodjelu svih javnih subvencija ili potpora, kad je to primjereno.

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.1 – točka 3.1.3 – podtočka iva (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iva.  Nacionalne politike, rokovi i mjere planirane radi postupnog ukidanja izravnih i neizravnih subvencija za fosilna goriva do 2020.

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.2 – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Planirane politike, mjere i programi za ostvarivanje okvirnog nacionalnog cilja povećanja energetske učinkovitosti za 2030., kao i drugih ciljeva predstavljenih u odjeljku 2.2., uključujući planirane mjere i instrumente (i one financijske prirode) za promicanje energetskih svojstava zgrada, osobito u pogledu sljedećeg:

Planirane politike, mjere i programi za ostvarivanje obvezujućeg nacionalnog cilja povećanja energetske učinkovitosti za 2030., kao i drugih ciljeva predstavljenih u odjeljku 2.2., uključujući planirane mjere i instrumente (i one financijske prirode) za promicanje energetskih svojstava zgrada, osobito u pogledu sljedećeg:

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.2 – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  Dugoročne strategije za obnovu nacionalnog fonda stambenih i poslovnih zgrada (javnih i privatnih)7, uključujući politike i mjere za poticanje troškovno učinkovitih velikih radova obnove zgrada i postupnih velikih radova obnove zgrada

ii.  Dugoročne strategije za obnovu nacionalnog fonda stambenih i nestambenih zgrada (javnih i privatnih)7, uključujući politike, mjere i radne energetske učinkovitosti i uštede usmjerene na poticanje troškovno učinkovitih velikih radova obnove zgrada i postupnih velikih radova obnove zgrada, kao i one usmjerene na najmanje energetski učinkovit fond zgrada i kućanstva pogođena energetskim siromaštvom

__________________

__________________

7. U skladu s člankom 2.a Direktive 2010/31/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 765].

7. U skladu s člankom 2.a Direktive 2010/31/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 765].

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.2 – podtočka iv

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  Ostale planirane politike, mjere i programi za ostvarivanje okvirnog nacionalnog cilja povećanja energetske učinkovitosti za 2030., kao i drugi ciljevi iz odjeljka 2.2. (primjerice mjere kojima se postiže da javne zgrade i energetski učinkovita javna nabava budu uzor, mjere za promicanje energetskih pregleda i sustava gospodarenja energijom9, informiranje potrošača i mjere osposobljavanja10 te druge mjere za promicanje energetske učinkovitosti)11

iv.  Ostale planirane politike, mjere i programi za ostvarivanje obvezujućeg nacionalnog cilja povećanja energetske učinkovitosti za 2030., kao i drugi ciljevi iz odjeljka 2.2. (primjerice mjere kojima se postiže da javne zgrade i energetski učinkovita javna nabava budu uzor, mjere za promicanje energetskih pregleda i sustava gospodarenja energijom9, informiranje potrošača i mjere osposobljavanja10 te druge mjere za promicanje energetske učinkovitosti)11

__________________

__________________

9. U skladu s člankom 8. Direktive 2012/27/EU.

9. U skladu s člankom 8. Direktive 2012/27/EU.

10. U skladu s člankom 12. i člankom 17. Direktive 2012/27/EU.

10. U skladu s člankom 12. i člankom 17. Direktive 2012/27/EU.

11. U skladu s člankom 19. Direktive 2012/27/EU.

11. U skladu s člankom 19. Direktive 2012/27/EU.

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.2 – podtočka iva (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iva.  Opis politika i mjera za promicanje uloge lokalnih energetskih zajednica pri davanju doprinosa provedbi politika i mjera iz točki i., ii., iii. i iv.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.4 – točka 3.4.3 – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  Mjere za povećanje fleksibilnosti energetskog sustava s obzirom na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući uvođenje unutardnevnog uparivanja tržišta i prekograničnih tržišta uravnoteženja

ii.  Mjere za povećanje fleksibilnosti energetskog sustava uključujući uvođenje unutardnevnog uparivanja tržišta i prekograničnih tržišta uravnoteženja, razvijanje pametnih mreža i skladištenja, rast upravljanja potrošnjom i distribuiranu proizvodnju energije, kao i prilagođavanje formiranja cijena, uključujući s pomoću cjenovnih signala u stvarnom vremenu

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.4 – točka 3.4.3 – podtočka iia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iia.  Mjere za jamčenje nediskriminatornog sudjelovanja obnovljivih izvora energije, upravljanja potrošnjom i skladištenja, među ostalim putem agregacije, na svim energetskim tržištima

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.4 – točka 3.4.3 – podtočka iii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  Mjere za osiguranje prioritetnog pristupa i odašiljanja električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora ili visokoučinkovite kogeneracije i sprečavanje ograničavanja ili ponovnog odašiljanja te električne energije18

iii.  Mjere povezane s prilagodbom pravila i praksi o upravljanju sustavima u cilju poboljšanja fleksibilnosti sustava; mjere povezane s korištenjem pravila o odašiljanju koja služe za ostvarenje nacionalnih ciljeva u vezi s obnovljivom energijom i smanjenjem emisije stakleničkih plinova; mjere povezane s korištenjem pravila kojima se svodi na najmanju moguću razinu i kompenzira ponovno odašiljanje i ograničavanje obnovljive energije; mjere za poboljšanje agregacije18

__________________

__________________

18. U skladu s [preinakom Direktive 2009/72/EZ kako je predložena u dokumentu COM(2016) 864 i preinakom Uredbe (EZ) br. 714/2009 kako je predložena u dokumentu COM(2016) 861]

18. U skladu s [preinakom Direktive 2009/72/EZ kako je predložena u dokumentu COM(2016) 864 i preinakom Uredbe (EZ) br. 714/2009 kako je predložena u dokumentu COM(2016) 861]

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – stavak 3. – točka 3.5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.5.a  Načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu”

 

Opis načina na koji dimenzije, politike i mjere uzimaju u obzir načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu”

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak B – stavak 4. – točka 4.4 – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  Trenutačna mješavina energetskih izvora, domaći izvori energije, ovisnost o uvezenoj energiji, uključujući relevantne rizike

i.  Trenutačna mješavina energetskih izvora, domaći izvori energije, uključujući upravljanje potrošnjom, ovisnost o uvezenoj energiji, uključujući relevantne rizike

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak B – stavak 4. – točka 4.6 – podtočka iiia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iiia.  Trenutačna razina nacionalnih subvencija za fosilna goriva

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak B – stavak 4. – točka 4.6 – podtočka iv

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  Projekcije kretanja u točkama i. do iii. uz postojeće politike i mjere barem do 2040. (uključujući projekcije za 2030. godinu)

iv.  Projekcije kretanja u točkama i. do iiia. uz postojeće politike i mjere barem do 2040. (uključujući projekcije za 2030. godinu)

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak B – stavak 4. – točka 4.6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.6.a  Načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu”

 

Opis načina na koji dimenzije, politike i mjere uzimaju u obzir načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu”

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak B – stavak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  PROCJENA UČINAKA PLANIRANIH POLITIKA I MJERA29

5.  PROCJENA UČINAKA PLANIRANIH POLITIKA, MJERA I STRATEGIJA ULAGANJA29

__________________

__________________

29. Planirane politike i mjere su mogućnosti o kojima se raspravlja i za koje postoji realna šansa da će biti donesene i provedene nakon datuma podnošenja nacionalnog plana. Prema tome, nastalim projekcijama iz odjeljka 5.1. točke i. nisu obuhvaćene samo provedene i donesene politike i mjere (projekcije uz postojeće politike i mjere), nego i planirane politike i mjere.

2 Planirane politike i mjere su mogućnosti o kojima se raspravlja i za koje postoji realna šansa da će biti donesene i provedene nakon datuma podnošenja nacionalnog plana. Prema tome, nastalim projekcijama iz odjeljka 5.1. točke i. nisu obuhvaćene samo provedene i donesene politike i mjere (projekcije uz postojeće politike i mjere), nego i planirane politike i mjere.

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak B – stavak 5. – točka 5.1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5,1.  Učinci planiranih politika i mjera opisanih u odjeljku 3. o energetskom sustavu i emisijama stakleničkih plinova i uklanjanju stakleničkih plinova, uključujući usporedbu s projekcijama na temelju postojećih politika i mjera (kako su opisane u odjeljku 4.).

5,1.  Učinci planiranih politika, mjera i strategija ulaganja opisanih u odjeljku 3. o energetskom sustavu i emisijama stakleničkih plinova i uklanjanju stakleničkih plinova, uključujući usporedbu s projekcijama na temelju postojećih politika i mjera (kako su opisane u odjeljku 4.).

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak B – stavak 5. – točka 5.1 – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  Procjena međudjelovanja politika (međudjelovanje između postojećih i planiranih politika i mjera u okviru jedne dimenzije i međudjelovanje između postojećih i planiranih politika i mjera različitih dimenzija) barem do posljednje godine razdoblja obuhvaćenog planom.

ii.  Procjena međudjelovanja politika (međudjelovanje između postojećih i planiranih politika i mjera u okviru jedne dimenzije i međudjelovanje između postojećih i planiranih politika i mjera različitih dimenzija) barem do posljednje godine razdoblja obuhvaćenog planom, posebno kako bi se u potpunosti razumio učinak politika energetske učinkovitosti/uštede energije na utvrđivanje veličine energetskog sustava te smanjio rizik od izgubljenih investicija u području opskrbe energijom

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak B – stavak 5. – točka 5.1 – podtočka iiia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ii.a  Procjena interakcija između postojećih i planiranih nacionalnih politika i mjera te mjera politike Unije u području klime i energije.

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak B – stavak 5. – točka 5.2.3 (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.2.3.  Zdravlje i dobrobit

 

i.  Učinci na kvalitetu zraka i povezani zdravstveni učinci

 

ii.  Drugi učinci na zdravlje i dobrobit (primjerice, onečišćenje voda te zvučno ili drugo onečišćenje, širenje hodanja i bicikliranja, dnevna putovanja ili druge promjene u pogledu prijevoza, itd.)

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak B – stavak 5. – točka 5.2.4 (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.2.4.  Okolišni učinci

 

i.  Detalji svih strateških procjena utjecaja okoliša ili procjena utjecaja na okoliš povezanih sa strategijom ili nacionalnim planovima

 

ii.  Aspekti povezani s vodom, primjerice, potražnja za vodom ili crpljenje vode (uzimajući u obzir potencijalne buduće klimatske promjene), učinci hidroenergije ili energije iz plime i oseke na vodna ili morska staništa, itd.

 

iii.  Okolišni (i klimatski) učinci svih oblika povećanog korištenja bioenergije (biogoriva proizvedena od usjeva, šumska biomasa, itd.) te povezanost sa strategijom u pogledu uklanjanja u području korištenja zemljišta

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak B – stavak 5. – točka 5.2.6 (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.2.6.  Učinci na ulaganja

 

i.  postojeći investicijski tokovi;

 

ii.  predviđanja budućeg ulaganja povezana sa svakom od planiranih politika i mjera, uključujući profil rizika planiranih politika i mjera;

 

iii.  čimbenici rizika sektora ili tržišta ili prepreke u nacionalnom (ili makroregionalnom) kontekstu;

 

iv.  analiza dodatne potpore javnih financija ili izvora za popunjavanje nedostataka utvrđenih u okviru točke (iii);

 

v.  kvalitativna procjena povjerenja ulagača, uključujući vidljivost portfelja projekta i održivost ili privlačnost investicijskih prilika;

 

vi.  revizija prethodne godine u odnosu na predviđanja, predviđanja koja obuhvaćaju materijalne čimbenike s kojima se ulagači suočavaju.

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 2. – stavak 2. – točka 2.1 – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Kada je to prikladno, troškovi integriranja obnovljivih izvora energije uzimajući u obzir različite scenarije međupovezanosti.

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Prilog I.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog I.a

 

NACIONALNE PUTANJE ZA UDIO ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA U KONAČNOJ BRUTO POTROŠNJI ENERGIJE IZMEĐU 2020. I 2030.

 

Putanje iz članka 4. stavka (a) točke 2. druge podtočke sadrže sljedeće privremene ciljeve u vezi s energijom iz obnovljivih izvora:

 

S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), kao prosjek za dvogodišnje razdoblje od 2021. do 2022.;

 

S2020 + 0,40 (S2030 – S2020), kao prosjek za dvogodišnje razdoblje od 2023. do 2024.;

 

S2020 + 0,60 (S2030 – S2020), kao prosjek za dvogodišnje razdoblje od 2025. do 2026.; i

 

S2020 + 0,80 (S2030 – S2020), kao prosjek za dvogodišnje razdoblje od 2027. do 2028.;

 

gdje je

 

S2020 = cilju te države članice za 2020. u skladu s člankom 3. i Prilogom I. – dijela A [preinaka Direktive 2009/28/EZ kako je predloženo u dokumentu COM(2016) 767]

 

i

 

S2030 = cilju za tu državu članicu za 2030.

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  iznos prodane energije upotrijebljene u prometu, koja je isključena iz izračuna [u ktoe];

(b)  eventualni iznos prodane energije upotrijebljene u prometu, koja je isključena iz izračuna [u ktoe];

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  iznos energije proizvedene za vlastite potrebe, koja je isključena iz izračuna [u ktoe];

(c)  eventualni iznos energije proizvedene za vlastite potrebe, koja je isključena iz izračuna [u ktoe];

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka f – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-f)  primjena izuzeća (b), (c), (d) i (e) iz članka 7. stavaka 2. i 3. Direktive 2012/27/EU:

(-f)  iznos prodane energije ili iznos uštede energije [u ktoe] koji se izuzimaju u skladu s člankom 7. stavkom 2. i 3. Direktive 2012/27/EU;

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka f – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  iznos prodane energije koja se upotrebljava u industrijskim djelatnostima [u ktoe] navedenima u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ, koja je isključena iz izračuna u skladu s točkom (b),

Briše se.

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka f – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  iznos uštede energije [u ktoe] ostvarene u sektorima pretvorbe, distribucije i prijenosa energije u skladu s točkom (c),

Briše se.

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka f – podtočka iii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii)  iznos uštede energije [u ktoe] proizišle iz novih pojedinačnih djelovanja koja se provode od 31. prosinca 2008. i nastavljaju ostvarivati učinak 2020. i nakon toga i u skladu s točkom (d),

Briše se.

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka f – podtočka iv

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  iznos energije koja je proizvedena na ili u zgradama za vlastite potrebe na temelju mjera politike kojima se promiče novo postavljanje tehnologija obnovljivih izvora energije u skladu s točkom (e) [u ktoe];

Briše se.

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Prilog II.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog II.a

 

OPĆI OKVIR ZA DUGOROČNE KLIMATSKE I ENERGETSKE STRATEGIJE

 

1.  PREGLED I PROCES RAZVOJA STRATEGIJA

 

1.1.  Izvršni sažetak

 

1.2.  Kontekst

 

1.2.1.  Nacionalni, europski i međunarodni politički kontekst za dugoročne strategije

 

1.2.2.  Podsjetnik na pravni okvir

 

1.3.  Savjetovanje

 

1.3.1.  Savjetovanja s javnosti i dionicima (nacionalni parlament, lokalni i regionalni, javni i drugi relevantni dionici)

 

1.3.2.  Savjetovanja s drugim državama članicama, trećim zemljama i institucijama EU-a

 

2.  NACIONALNE DUGOROČNE KLIMATSKE I ENERGETSKE STRATEGIJE

 

2.1.  UKUPNO SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA I POBOLJŠANJA UKLANJANJA PONORIMA

 

2.1.1.  Ugljični proračun do 2100. u skladu s Pariškim sporazumom

 

2.1.2.  Putanja troškovno učinkovitog puta prema nultoj neto stopi emisija stakleničkih plinova do 2050. i negativnih emisija ubrzo nakon toga

 

2.1.3.  Nacionalni specifični cilj za 2030. i ključne etape najmanje za 2040. i 2050. u skladu s putanjom iz točke 2.1.2.

 

2.1.4.  Međunarodna dimenzija

 

2.1.5.  Dugoročni ciljevi prilagođavanja

 

2.2.  ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

 

2.2.1.  Putanja za postizanje energetskog sustava utemeljenog na energiji iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji energije do 2050.

 

2.2.2.  Nacionalni cilj za udio energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji energije do 2030. i ključne etape za najmanje 2035., 2040. i 2045. u skladu s putanjom iz točke 2.2.2.

 

2.3.  ENERGETSKA UČINKOVITOST

 

2.3.1.  Putanja za postizanje gospodarstva utemeljenog na najvećoj mogućoj razini energetske učinkovitosti do 2050. u skladu s ciljevima iz točaka 2.1.2. i 2.2.1.

 

2.3.2.  Nacionalni cilj energetske učinkovitosti izražen apsolutnom razinom potrošnje primarne i krajnje energije do 2030. i ključne etape najmanje za 2035., 2040. i 2045. godinu

 

3.  SEKTORSKE STRATEGIJE

 

3.1.  Energetski sustav

 

3.1.1.  Predviđena buduća potražnja razvrstana po nositelju energije

 

3.1.2.  Predviđeni budući kapacitet proizvodnje, uključujući centraliziranu i distribuiranu pohranu razvrstanu po tehnologijama

 

3.1.3.  Planirana ili predviđena buduća putanja ili opseg emisija

 

3.1.4.  Opis glavnih pokretača energetske učinkovitosti, fleksibilnosti potražnje i energetske potrošnje i njihov razvoj od 2021.

 

3.1.5.  Okvir politika i mjera kojima se namjerava postići energetski sustav utemeljen na energiji iz obnovljivih izvora iz točke 2.2.1. u bruto konačnoj potrošnji energije i najveća moguća mjera energetski učinkovitog i fleksibilnog gospodarstva do 2050., uključujući predviđene putanje razvrstane po tehnologijama

 

3.2.  Industrija

 

3.2.1.  Predviđene putanje emisija razvrstane po sektorima i izvorima opskrbe energijom

 

3.2.2.  Opcije ili politički pristupi dekarbonizacije i svi postojeći ciljevi, planovi ili strategije, uključujući elektrifikaciju, alternativna goriva, mjere energetske učinkovitosti itd.

 

3.3.  Zgrade

 

3.3.1.  Predviđena energetska potražnja u zgradama razvrstana po kategorijama zgrada, uključujući komercijalne, stambene i javne zgrade

 

3.3.2.  Budući izvori opskrbe energijom

 

3.3.3.  Potencijal za smanjenje potražnje energije renoviranjem postojećih zgrada i povezane društvene, gospodarske i ekološke koristi

 

3.3.4.  Političke mjere za stimuliranje renoviranja postojećeg fonda zgrada

 

3.4.  Promet

 

3.4.1.  Predviđene emisije i izvori energije razvrstani po vrsti prijevoza (npr. automobili i kombiji, teški cestovni promet, pomorski promet, zračni promet i željeznički promet)

 

3.4.2.  Opcije ili politički pristupi za dekarbonizaciju

 

3.5.  Poljoprivreda, uporaba zemljišta, promjena uporabe zemljišta i šumarstvo (LULUCF)

 

3.5.1.  Trenutačne emisije razvrstane po svim izvorima i individualnim stakleničkim plinovima

 

3.5.2.  Opcije za smanjenje emisija i političke mjere za održavanje i jačanje ponora, uključujući nacionalne specifične ili opće ciljeve

 

3.5.3.  Poveznice s politikama u području poljoprivrede i ruralnog razvoja

 

3.6.  Međusektorski strategijski elementi i drugi relevantni sektori

 

4.  FINANCIRANJE

 

4.1.  Procjena potrebnih ulaganja

 

4.2.  Politike i mjere povezane s upotrebom javnih financija i poticanje privatnih ulaganja

 

4.3.  Strategije za povezano istraživanje, razvoj i inovacije

 

5.  ANALITIČKA OSNOVA I SOCIOEKONOMSKE POSLJEDICE

 

5.1.  Modeliranja, scenariji ili analize korišteni pri razvoju strategije

 

5.2.  Konkurentnost i gospodarski učinak

 

5.3.  Zdravlje, okoliš i društveni učinak

 

5.4.  Strategija za osiguravanje dugoročne otpornosti sektora u odjeljku 3.

 

6.  Prilozi (po potrebi)

 

6.1.  Potporna analiza

 

6.1.1.  Detalji o svim modelima za 2050. (uključujući pretpostavke) i/ili drugim kvantitativnim analizama, pokazateljima itd.

 

6.1.2.  Tablice s podacima ili drugi tehnički prilozi

 

6.2.  Ostali izvori

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – točka n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  informacije o namjerama države članice da iskoristi fleksibilne mogućnosti iz članka 5. stavaka 4. i 5. Uredbe [ ] [ESR].

(n)  informacije o namjerama države članice da iskoristi fleksibilne mogućnosti iz članka 5. stavaka 4., 5. i 7. te korištenju prihoda u skladu s člankom 5. stavkom 5.a Uredbe [ ] [ESR].

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio 1. – točka m – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  primarna biomasa iz šume koja se izravno upotrebljava za proizvodnju energije

(1)  primarna biomasa iz šume koja se izravno upotrebljava za proizvodnju energije ili prerađenog goriva dobivenog iz drva

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio 1. –Točka m – točka 1. – podtočka a – podtočka iii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii)  oblo drvo (raščlanjeno na industrijsko oblo drvo i ogrjevno drvo)

iii)  oblo drvo (raščlanjeno na industrijsko oblo drvo, pretkomercijalne prorede i ogrjevno drvo)

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – dio 1. – točka m – točka 2. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  gnoj

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uštede energije ostvarene primjenom članka 7. Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016)761] u godinama X-3 i X-2;

(b)  kumulativni iznos uštede energije ostvarene primjenom članka 7. Direktive 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016)761] u godinama X-3 i X-2, kao i

 

(i)  iznos ušteda ostvarenih u okviru svih politika, mjera i pojedinačnih djelovanja

 

(ii)  objašnjenje o tome na koji su način i na temelju kojih podataka procijenjene te uštede

 

(iii)  objašnjenje o tome jesu li države članice na putu da ostvare ukupni iznos ušteda potrebnih do kraja razdoblja iz članka 7. Direktive 2012/27/EU [kako je izmijenjena prijedlogom COM(2016)761]. Ako država članica nije na putu da ostvari te uštede, ona treba pružiti daljnje objašnjenje o korektivnim mjerama koje namjerava poduzeti kako bi ostvarila tražene uštede

 

(iv)  u slučaju da mjere uključene u izvješće o napretku odstupaju od mjera uključenih u obavijest države članice, obrazloženje;

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  učinak proizvodnje i uporabe biomase na održivost u Uniji i u trećim zemljama, uključujući učinke na bioraznolikost;

(b)  učinak proizvodnje i uporabe biomase na održivost u Uniji i u trećim zemljama, uključujući učinke na bioraznolikost, kvalitetu vode i zraka te prava korištenja zemljišta, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljena u Direktivi 2008/98/EZ;

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  s obzirom na treće zemlje i na države članice koje su značajniji izvori sirovina za biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase koje se troši u Uniji, o nacionalnim mjerama poduzetim s ciljem ispunjavanja kriterija održivosti i kriterija uštede stakleničkih plinova utvrđenih članku 26. stavcima od 2. do 7. [preinake Direktive 2009/28/EZ kako je predložena u dokumentu COM(2016) 767] za tlo, vodu i zaštitu zraka.

(f)  s obzirom na treće zemlje i na države članice koje su izvori biogoriva i sirovina za njih, tekućih biogoriva i goriva iz biomase koje se troši u Uniji, o nacionalnim mjerama poduzetim s ciljem ispunjavanja kriterija održivosti i kriterija uštede stakleničkih plinova utvrđenih u članku 26. stavcima od 2. do 7. [preinaka Direktive 2009/28/EZ kako je predložena u dokumentu COM(2016) 767] za tlo, vodu i zaštitu zraka.

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  ocjena učinkovitosti kriterija održivosti bioenergije kako su navedeni u Direktivi (EU) .../... [Direktiva o energiji iz obnovljivih izvora] u pogledu ostvarenja uštede stakleničkih plinova, zaštite ponora ugljika, biološke raznolikosti, sigurnosti opskrbe hranom i prava ljudi na korištenje zemljišta.

  • [1]  SL C 342 od 12. listopada 2017.
  • [2]  SL C 246 od 28. srpnja 2017.

OBRAZLOŽENJE

S obzirom na to da je 2016. zabilježena kao najtoplija godina u povijesti, energetska unija treba jasno priznati izazov globalnog zatopljenja i uspostaviti čvrst sustav upravljanja kako bi ispunila svoju obvezu u okviru Pariškog sporazuma.

Kako bi se to postiglo, u našem izvješću o upravljanju energetskom unijom poziva se na donošenje odgovarajućeg proračuna ugljika za EU, pri čemu se izračunava najveća dopuštena količina stakleničkih plinova koju EU još može emitirati da bismo mogli živjeti u svijetu u kojem su klimatske promjene ograničene na 1,5 C do kraja stoljeća. Osim toga, izvješćem se poziva Komisija da se pozabavi slabom točkom klimatske politike: metanom. S obzirom na snažan potencijal globalnog zatopljenja i kratak životni vijek metana u atmosferi, Unija bi trebala brzo razmotriti relevantne političke opcije i osmisliti sveobuhvatnu strategiju za metan. Proračun za ugljik i strategija za metan trebali bi biti temelj za pouzdano dugoročno planiranje do 2050.

Kako bi se globalno zatopljenje održalo ispod 1,5°C, mora se najkasnije do 2050. provesti energetski učinkovito gospodarstvo s nultom stopom emisija koje se temelji na obnovljivim izvorima energije. Kao posljedica toga, snažno i uključivo upravljanje neodvojivo je od povećanja ambicija za naše ciljeve za 2030. u pogledu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

U kontekstu u kojem se troškovi tehnologija za dobivanje energije iz obnovljivih izvora smanjuju, krajnje je vrijeme za iskorištavanje potencijala svakog pojedinog dionika u energetskoj tranziciji: gradova i regija, građana, zadruga, ulagača, poduzeća itd. Upravljačke strukture stoga trebaju mobilizirati i koordinirati sve te dionike kako bi se potaknuli energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije.  Time će se uz ograničavanje naše ovisnosti o uvozu smanjiti geopolitički rizik i stvoriti zeleni rast zajedno s milijunima dodatnih radnih mjesta u Europi.

U izvješću se također utire put za daljnju prekograničnu suradnju u okviru makroregionalnih partnerstava. Ta partnerstva imaju potencijal za ostvarenje troškovno optimiziranog korištenja pametnih mreža, obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Sjeverna mora, Baltičko more, jugoistočna Europa, srednjozapadna Europa, sredozemni bazen zemljopisna su područja na kojima susjedne države članice mogu ostvariti znatna postignuća ako djeluju zajedno. Takvim će se makroregionalnim partnerstvima utvrditi projekti obnovljivih izvora energije od interesa za energetsku uniju (poput priobalnih vjetroelektrana, velikih fotonaponskih postrojenja, prekograničnih projekata čiji su predlagatelji gradovi), a Komisija bi pritom trebala uspostaviti posebnu platformu za njihovo financiranje.

EU mora ponovno vratiti povjerenje građana uz pomoć pouzdanog zakonodavstva EU-a, potpune transparentnosti, obvezujućih ciljeva i paneuropskih ulaganja u sektorima koji utječu na svakodnevni život građana, kao što su obnova fonda zgrada i elektromobilnost. Višeslojno upravljanje utvrđeno u izvješću pomoći će državama članicama da postignu te ciljeve.

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBA OD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

Uredba o upravljanju – Transparentnost – popis organizacija s kojim su se sastali suizvjestitelji Michèle Rivasi i Claude Turmes,

u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu

AEBIOM

Agencija

Agora energetski preokret (Agora Energiewende)

Akuo Energy

Berlinska e-agencija (Berliner E-Agentur)

Savezna udruga za obnovljivu energiju (BEE)

Business Europe

Chatham House

Konfederacija švedskih poduzeća

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Klimatska alijansa

Dansko energetsko udruženje

Dong Energi

EDSO za pametne mreže

Europsko vijeće za geotermalnu energiju

Eurogas

Fern

Fortum

Institut Frauenhofer

IDDRI

Innogy

Predvodnici održivih biogoriva (Leaders of Sustainable Biofuels)

Nacionalna mreža (National Grid)

Norwea

PGE Polska Grupa Energetyczna

PKA

Rockwool

Siemens

Solaire Direct

Stattnet

Total

VkU

Wind Europe

WWF

50 Hertz

Na radnoj razini

Češko energetsko poduzeće ČEZ

Cofalec

Europska zaklada za klimu

Europsko udruženje za toplinske pumpe

Enedis

Euro Heat and Power

Europsko udruženje za skladištenje energije

EU-ACE

EWE

Organizacija Prijatelji zemlje

Knauf Insulation

Rescoop

Rumunjsko energetsko vijeće

RTE

RWE/Innogy

Saint-Gobain

Shell

Statoil

MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ (16.10.2017)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013
(COM(2016)0759 – C8‑0497/2016 – 2016/0375(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jens Rohde

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Uspostavu upravljanja energetskom unijom najprije je zatražilo Europsko vijeće u svojim zaključcima od 24. listopada 2014. o Okviru za klimatsku i energetsku politiku do 2030. Kroz to upravljanje trebalo bi se osigurati da će EU ostvariti ciljeve svoje energetske politike te da će se državama članicama ostaviti nužna fleksibilnost, uz potpuno poštovanje njihove slobode da same odluče o svojoj kombinaciji izvora energije. U zaključcima je naglašeno da bi se upravljanje trebalo temeljiti na postojećim strukturama kao što su nacionalni programi za borbu protiv klimatskih promjena i nacionalni planovi za obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost. U Strategiji za Europsku uniju od 25. veljače 2015. područje na koje se upravljanje odnosi prošireno je tako da ne obuhvaća samo Okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030., već svih pet dimenzija energetske unije: energetsku sigurnost, solidarnost i povjerenje, unutarnje energetsko tržište, umjerenost potražnje, dekarbonizaciju, uključujući energiju iz obnovljivih izvora te istraživanje, inovacije i konkurentnost. Osim toga, u Rezoluciji Europskog parlamenta od 15. prosinca 2015. o inicijativi „Ususret europskoj energetskoj uniji” zahtijeva se da upravljanje energetskom unijom bude ambiciozno, pouzdano, transparentno, demokratsko te da u potpunosti uključuje Europski parlament, kao i to da se njime osigura ostvarivanje klimatskih i energetskih ciljeva do 2030.

Na temelju toga ovim prijedlogom Komisije nastoji se uspostaviti regulatorni okvir za upravljanje energetskom unijom koji će se temeljiti na dva glavna stupa: kao prvo, usklađivanje postojećih obveza planiranja, izvješćivanja i praćenja u području energetske i klimatske politike kako bi se odrazila načela bolje regulative. Drugo, definicija učinkovitog političkog postupka između država članica i Komisije uz usku suradnju s drugim institucijama EU-a u cilju postizanja ciljeva energetske unije, posebno njezinih energetskih i klimatskih ciljeva do 2030.

Prijedlog je pripreman usporedno s revizijama Direktive o obnovljivoj energiji, Direktive o energetskoj učinkovitosti i Direktive o energetskim svojstvima zgrada, koje je provodila Komisija. Međutim, u prijedlog je u cijelosti integrirana Uredba br. 525/2013 o mehanizmu praćenja klimatskih promjena (MMR) kako bi se osiguralo uključivanje energetskog i klimatskog područja jer se njome ažuriraju postojeće odredbe kako bi se zajamčila njihova primjerenost za praćenje provedbe predloženih uredbi o raspodjeli tereta i o korištenju zemljišta, prenamjeni zemljišta i šumarstvu (LULUCF) te za ispunjenje obveza EU-a u okviru Pariškog sporazuma. Komisija smatra da će se njezinim prijedlogom znatno smanjiti administrativno opterećenje. Prijedlogom se objedinjuje, usklađuje i stavlja izvan snage više od 50 postojećih pojedinačnih obveza planiranja, izvješćivanja i praćenja.

Kada je riječ o, primjerice, poljoprivredi, u prijedlogu se predviđaju obveze izvješćivanja država članica u pogledu:

– njihovih dugoročnih strategija za niske emisije, koje uključuju smanjenje emisija i poboljšanje uklanjanja u poljoprivrednom sektoru;

– provedbe nacionalnih putanja i ciljeva koji se odnose na udio obnovljive energije koji uključuje biogorivo proizvedeno od glavnih poljoprivrednih usjeva;

– provedbe mjera kojima se promiče korištenje energije dobivene iz biomase, uključujući i korištenje biomase u poljoprivrednom sektoru;

– konačne potrošnje energije u pojedinačnim sektorima, uključujući poljoprivredu.

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije, za koji smatra da je korak u pravom smjeru. Riječ je o ambicioznom prijedlogu. Izvjestitelj, međutim, predlaže nekoliko izmjena koje su uglavnom tehničke naravi u cilju da:

– u kontekstu izvješćivanja o obnovljivoj energiji Komisija donese jasne smjernice za države članice u pogledu izvješćivanja o bioenergiji;

– u slučaju da zaključi da država članica nije ostvarila dovoljan napredak prema ostvarenju ciljeva ili provedbi mjera utvrđenih u njezinom integriranom nacionalnom klimatskom i energetskom planu, Komisija donese posebne zahtjeve koje ta država članica mora ispuniti. Ti posebni zahtjevi trebali bi zamijeniti sustav izdavanja preporuka Komisije predmetnoj državi članici, koji se predviđa u prijedlogu Komisije. Izvjestitelj smatra da te preporuke zbog neobaveznog karaktera u ovom slučaju ne bi bile dovoljno učinkovite.

– države članice ne moraju izvješćivati o promjenama u domaćim cijenama robe i korištenju zemljišta, koje su povezane s povećanim korištenjem biomase i drugih oblika energije iz obnovljivih izvora jer bi takvo ih izvješćivanje previše opteretilo i za njih bilo gotovo nemoguće;

– tekst u nekim dijelovima prijedloga Komisije bude dosljedniji i usklađeniji.

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Ovom Uredbom utvrđuje se nužni zakonodavni temelj za pouzdano i transparentno upravljanje kojim se osigurava postizanje ciljeva energetske unije na temelju komplementarnih, dosljednih i ambicioznih napora Unije i njezinih država članica uz istodobno promicanje načela Unije o boljoj izradi zakonodavstva.

(1)  Ovom Uredbom utvrđuje se nužni zakonodavni temelj za pouzdano i transparentno upravljanje kojim se osigurava postizanje ciljeva energetske unije i Pariškog sporazuma na temelju komplementarnih, dosljednih i ambicioznih napora Unije i njezinih država članica uz istodobno promicanje načela Unije o boljoj izradi zakonodavstva.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Niti jedna odredba ove Uredbe ne smije se tumačiti na način da se dovode u pitanje ili potkopavaju prava države članice utvrđena u članku 194. stavak 2. drugom podstavku UFEU-a.

Obrazloženje

U UFEU-u je u članku 194. stavku 2. drugom podstavku utvrđeno da država članica ima pravo odrediti uvjete za iskorištavanje svojih energetskih resursa, odabrati različite izvore energije i opću strukturu svoje opskrbe energijom.S obzirom na to da se regulativom EU-a ne smiju dovesti u pitanje ili potkopati odredbe Ugovorâ, važno je naglasiti da je zakonodavac uzeo u obzir navedena prava država članica.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Europskom energetskom unijom trebalo bi biti obuhvaćeno pet ključnih dimenzija: energetska sigurnost, unutarnje energetsko tržište energetska učinkovitost; dekarbonizacija te istraživanje, inovacije i konkurentnost.

(2)  Europska unija osigurava prijelaz na energetski sustav koji je izrazito učinkovit i usmjeren na energiju iz obnovljivih izvora te obuhvaća pet ključnih dimenzija: energetska sigurnost i cjenovna pristupačnost za potrošače; unutarnje energetsko tržište energetska učinkovitost; dekarbonizacija te istraživanje, inovacije i konkurentnost.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Cilj je otporne energetske unije s ambicioznom klimatskom politikom u središtu interesa pružiti potrošačima u Uniji – kućanstvima i poduzećima – sigurnu, održivu, konkurentnu i povoljnu energiju. Za postizanje tog cilja potrebna je temeljita preobrazba energetskog sustava u Europi. Taj se cilj može ostvariti samo koordiniranim djelovanjem koje se sastoji od kombinacije zakonodavnih i nezakonodavnih akata na razini Unije i nacionalnoj razini.

(3)  Cilj je otporne energetske unije s ambicioznom klimatskom politikom u središtu interesa pružiti potrošačima u Uniji – kućanstvima i poduzećima – sigurnu, održivu, konkurentnu i povoljnu energiju. Za postizanje tog cilja potrebna je temeljita preobrazba energetskog sustava u Europi kako bi se osigurao pošten pristup energiji za sve. Taj se cilj može najbolje ostvariti koordiniranim djelovanjem koje se sastoji od kombinacije zakonodavnih i nezakonodavnih akata na razini Unije te nacionalnoj i regionalnoj razini, kao i promicanjem istraživanja i lokalne opskrbe energijom.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Europsko Vijeće suglasilo se 24. listopada 2014. o Okviru za klimatsku i energetsku politiku Unije do 2030. utemeljenom na četiri glavna cilja: smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu za najmanje 40 %, poboljšanju energetske učinkovitosti od najmanje 27 % s ciljem od 30 %, najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora u potrošnji Unije i najmanje 15 % udjela elektroenergetske povezanosti. Vijeće je istaknulo da je cilj za energiju iz obnovljivih izvora obvezujući na razini Unije i da će se ostvariti doprinosima država članica utemeljenima na potrebi za kolektivnim ostvarivanjem cilja Unije.

(5)  Europsko Vijeće suglasilo se 24. listopada 2014. o Okviru za klimatsku i energetsku politiku Unije do 2030. utemeljenom na četiri glavna cilja: smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu za najmanje 40 %, poboljšanju energetske učinkovitosti od najmanje 27 % s ciljem od 30 %, najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora u potrošnji Unije i najmanje 15 % udjela elektroenergetske povezanosti. Ciljevi povećanja energetske učinkovitosti trebali biti okvirni i u skladu sa zaključcima Vijeća iz listopada 2014. Vijeće je istaknulo da je cilj za energiju iz obnovljivih izvora obvezujući na razini Unije i da će se ostvariti doprinosima država članica utemeljenima na potrebi za kolektivnim ostvarivanjem cilja Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Europsko vijeće također je zaključilo 24. listopada 2014.14 da treba razviti pouzdan i transparentan sustav upravljanja, bez nepotrebnog administrativnog opterećenja, kojim će se pomoći osigurati da Unija ispuni ciljeve svoje energetske politike te istodobno državama članicama osigurati nužna fleksibilnost i potpuno poštovati njihova sloboda odlučivanja o kombinaciji izvora energije. Istaknulo je da će se taj sustav upravljanja oslanjati na postojeće temelje kao što su nacionalni klimatski programi, nacionalni planovi za energiju iz obnovljivih izvora i energetsku učinkovitost te na potrebu za usklađivanjem i objedinjavanjem odvojenih grana planiranja i izvješćivanja. Također se suglasilo da će osnažiti ulogu i prava potrošača, transparentnost i predvidivost za ulagače, među ostalim sustavnim praćenjem ključnih pokazatelja povoljnog, pouzdanog, konkurentnog, sigurnog i održivog energetskog sustava, te olakšati usklađivanje nacionalnih energetskih politika i poticati regionalnu suradnju država članica.

(7)  Europsko vijeće također je zaključilo 24. listopada 2014.14 da treba razviti pouzdan i transparentan sustav upravljanja, bez nepotrebnog administrativnog opterećenja, kojim će se pomoći osigurati da Unija ispuni ciljeve svoje energetske politike te istodobno državama članicama osigurati nužna fleksibilnost i potpuno poštovati njihova sloboda odlučivanja o kombinaciji izvora energije. Takav sustav upravljanja oslanjat će se na postojeće temelje kao što su ciljevi Pariškog sporazuma, nacionalni klimatski programi, nacionalni planovi za energiju iz obnovljivih izvora i energetsku učinkovitost te na potrebu za usklađivanjem i objedinjavanjem odvojenih grana planiranja i izvješćivanja. Također se suglasilo da će osnažiti ulogu i prava potrošača, transparentnost i predvidivost za ulagače, među ostalim sustavnim praćenjem ključnih pokazatelja povoljnog, pouzdanog, konkurentnog, sigurnog i održivog energetskog sustava, te olakšati usklađivanje nacionalnih energetskih i klimatskih politika i poticati regionalnu suradnju država članica, u cilju održavanja i unapređenja funkcije ponora ugljika zahvaćenih ekosustava, održivog gospodarenja šumama te dugoročne održivosti korištenih resursa. Nadalje, kako bi se očuvalo stabilnost, konkurentnost i razumne cijene na nacionalnoj i europskoj razini, države članice moraju uspostaviti ravnotežu između svojih postojećih proizvodnih kapaciteta, tehnologija i resursa da bi nastavile djelovati u cilju promicanja obnovljivih izvora energije.

_________________

_________________

14 Zaključci Europskog vijeća od 23. i 24. listopada 2014. (EUCO 169/14).

14 Zaključci Europskog vijeća od 23. i 24. listopada 2014. (EUCO 169/14).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Postizanje ciljeva energetske unije trebalo bi osigurati kombinacijom inicijativa Unije i dosljednih nacionalnih politika utvrđenih u integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima. U sektorskom zakonodavstvu unije u području energetske i klimatske politike utvrđeni su zahtjevi za planiranje koji su bili korisni alati za poticanje promjena na nacionalnoj razini. Njihovim uvođenjem u različitim trenucima nastala su preklapanja i nedovoljne sinergije i interakcije među područjima politika. Trenutačno odvojeno planiranje, izvješćivanje i praćenje u području energetske i klimatske politike trebalo bi se stoga što više moguće uskladiti i integrirati.

(17)  Postizanje ciljeva energetske unije trebalo bi osigurati kombinacijom inicijativa Unije i dosljednih nacionalnih politika. Postojeće planiranje, izvješćivanje i praćenje u području energetske i klimatske politike trebalo bi se pojednostaviti i racionalizirati.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

17.a  Za provedbu energetske unije neophodno je uvesti odgovarajuću obvezu izvješćivanja za fosilna goriva.Ona bi, među ostalim, trebala obuhvaćati informacije o kriterijima proizvodnje koje se odnose na podrijetlo i metodu dobivanja.U skladu s tim Komisija bi trebala do prosinca 2018. sastaviti katalog kriterija za fosilna goriva i početi primjenjivati obvezu izvješćivanja.

Obrazloženje

Europska unija mora aktivno sudjelovati u energetskoj tranziciji. Ozbiljna energetska politika zahtijeva strože provjere i za fosilna goriva kako bi se osigurala usporedivost.Fosilna goriva ni u kom slučaju ne smiju imati prednost u pogledu obveze izvješćivanja.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Nacionalni planovi trebali bi biti stabilni kako bi se osigurala transparentnost i predvidljivost nacionalnih politika i mjera u cilju osiguravanja sigurnosti ulagača. Međutim, trebalo bi predvidjeti ažuriranje nacionalnih planova jednom tijekom obuhvaćenog desetogodišnjeg razdoblja kako bi se državama članicama dala prilika da se prilagode okolnostima koje se znatno mijenjaju. Države članice trebale bi do 1. siječnja 2024. moći ažurirati svoje planove za razdoblje od 2021. do 2030. Ciljeve i doprinose trebalo bi mijenjati samo kako bi održavali veću opću ambicioznost, poglavito u pogledu ciljeva energetske i klimatske politike za 2030. U okviru postupka ažuriranja, države članice trebale bi uložiti napore u ublažavanje negativnih učinaka na okoliš koji su postali očiti kao dio integriranog izvješćivanja.

(22)  Nacionalni planovi trebali bi biti stabilni kako bi se osigurala transparentnost i predvidljivost nacionalnih politika i mjera u cilju zadovoljavanja potreba stanovništva države članice, doprinošenja energetskoj sigurnosti i osiguravanja sigurnosti ulagača. Međutim, trebalo bi predvidjeti ažuriranje nacionalnih planova jednom tijekom obuhvaćenog desetogodišnjeg razdoblja kako bi se državama članicama dala prilika da se prilagode okolnostima koje se znatno mijenjaju. Države članice trebale bi do 1. siječnja 2024. moći ažurirati svoje planove za razdoblje od 2021. do 2030. U okviru postupka ažuriranja, države članice trebale bi uložiti napore u ublažavanje negativnih učinaka na okoliš koji su postali očiti kao dio integriranog izvješćivanja. Pri postupnom prijelazu na najnovije generacije biogoriva trebalo bi se voditi računa o postojećim ulaganjima država članica u proizvodnju biogoriva prve generacije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Sektor LULUCF snažno je izložen klimatskim promjenama i jako osjetljiv na njih. Istodobno, taj sektor ima ogroman potencijal u pružanju dugoročnih klimatskih koristi i znatnom doprinošenju ostvarivanju dugoročnih klimatskih ciljeva na razini Europe i na međunarodnoj razini. On može doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena na više načina, posebno smanjenjem emisija, održavanjem i povećavanjem ponora i zaliha ugljika te omogućivanjem biomaterijala koji mogu zamijeniti fosilne ili one s visokim emisijama ugljika. Za učinkovitost mjera koje su posebno usmjerene na povećanje sekvestracije ugljika ključno je održivo upravljanje resursima i dugoročna stabilnost i prilagodljivost spremnika ugljika. Dugoročne strategije ključne su kako bi se omogućila održiva dugoročna ulaganja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29.a)  Ključno je poticati ulaganja napredna i održiva biogoriva dobivena iz otpada iz poljoprivrede i šumarstva i njihov razvoj, čime se osigurava dosljednost između politika EU-a i ciljeva na području energije, klime, kružnog gospodarstva i poljoprivrede te promicanje ulaganja u biogospodarstvo i kružno gospodarstvo, kako bi se prevladale poteškoće u stvaranju lanaca opskrbe biomasom uz pomoć, između ostalog, mogućih poticajnih tarifa za električnu energiju proizvedenu od čvrstih ili plinovitih goriva iz otpadne biomase, tako da tehnologije za pretvaranje otpadne biomase u energiju ne budu isključene s tržišta.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33.a)  S obzirom na velik potencijal globalnog zatopljenja i relativno kratak životni vijek metana u atmosferi Komisija bi mogla u skladu s politikom kružnog gospodarstva i upotrebe otpada razmotriti političke opcije za postupanje s emisijama metana, iz čega treba isključiti emisije metana enteričkom fermentacijom koje prirodno nastaju uzgojem preživača.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Kako bi se osigurala dosljednost između nacionalnih politika i politika Unije te ciljeva energetske unije, mora postojati trajni dijalog između Komisije i država članica. Komisija bi prema potrebi trebala državama članicama davati preporuke, među ostalim o stupnju ambicioznosti nacrta nacionalnih planova, o naknadnoj provedbi politika i mjera iz prijavljenih nacionalnih planova te o drugim nacionalnim politikama i mjerama koje su važne za provedbu energetske unije. Države članice trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir te preporuke i objasniti u daljnjim izvješćima o napretku kako su se one provodile.

(34)  Kako bi se osigurala dosljednost između nacionalnih politika i politika Unije te ciljeva energetske unije, mora postojati trajni dijalog između Komisije i država članica. Uz priznavanje nadležnosti država članica u tom području, Komisija im može davati preporuke, među ostalim o stupnju ambicioznosti nacrta nacionalnih planova, o naknadnoj provedbi politika i mjera iz prijavljenih nacionalnih planova te o drugim nacionalnim politikama i mjerama koje su važne za provedbu energetske unije. Države članice trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u obzir te preporuke i objasniti u daljnjim izvješćima o napretku kako su se one provodile.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Države članice i Komisija trebale bi osigurati blisku suradnju u pogledu svih pitanja povezanih s provedbom energetske unije i ove Uredbe, u čemu će sudjelovati i Europski parlament. Komisija bi, prema potrebi, trebala pomoći državama članicama u provedbi ove Uredbe, posebno u pogledu uspostave nacionalnih planova i povezanog jačanja kapaciteta.

(38)  Države članice i Komisija trebale bi osigurati blisku suradnju u pogledu svih pitanja povezanih s provedbom energetske unije i ove Uredbe, uključujući postizanje ciljeva za smanjenje emisija, u čemu će sudjelovati i Europski parlament. Komisija bi, uz potporu Europskog parlamenta, prema potrebi, trebala pomoći državama članicama u provedbi ove Uredbe, posebno u pogledu uspostave nacionalnih planova i povezanog jačanja kapaciteta. Međutim, nadležnost za izradu nacionalnih energetskih i klimatskih planova u kontekstu ciljeva EU-a trebale bi imati države članice.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Europska agencija za okoliš trebala bi Komisiji pomagati, prema potrebi i u skladu sa svojim godišnjim programom rada, u obavljanju aktivnosti ocjenjivanja, praćenja i izvješćivanja.

(40)  Europska agencija za okoliš trebala bi Komisiji pomagati, prema potrebi i u skladu sa svojim godišnjim programom rada, u obavljanju aktivnosti ocjenjivanja, praćenja i izvješćivanja. Države članice trebale bi voditi računa o mišljenju koje daje Europska agencija za okoliš u pogledu utjecaja proizvodnje biogoriva na okoliš.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  energetsku sigurnost;

(a)  energetsku sigurnost i cjenovnu pristupačnost za potrošače;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 1. siječnja 2019. i svakih deset godina nakon toga, svaka država članica dostavlja Komisiji integrirani nacionalni energetski i klimatski plan. Planovi sadržavaju elemente utvrđene u stavku 2. i Prilogu I. Prvim planom obuhvaćeno je razdoblje od 2021. do 2030. Sljedeći planovi obuhvaćat će desetogodišnja razdoblja neposredno nakon kraja razdoblja obuhvaćenog prethodnim planom.

1.  Do 1. siječnja 2020. i svakih deset godina nakon toga, svaka država članica dostavlja Komisiji integrirani nacionalni energetski i klimatski plan. Planovi sadržavaju elemente utvrđene u stavku 2. i Prilogu I. Prvim planom obuhvaćeno je razdoblje od 2021. do 2030. Sljedeći planovi obuhvaćat će desetogodišnja razdoblja neposredno nakon kraja razdoblja obuhvaćenog prethodnim planom.

Obrazloženje

Nije moguće prihvatiti taj rok. Raspored za pripremu nacionalnog plana trebao bi biti usklađen s koracima savjetovanju u svakoj državi članici, poput strateške procjene utjecaja na okoliš, javnih savjetovanja navedenih u čl. 10. i prihvaćanja vlade. Raspored također treba biti povezan s radom na regulativi budući da ozbiljna kontroverzna pitanja još nisu riješena. U tijeku je rad na važnim regulativama iz paketa „Čista energija za sve Europljane”, što će uvelike utjecati na ono što bi trebalo biti uključeno u nacionalni plan.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  opisa predviđenih politika i mjera za ostvarivanje odgovarajućih ciljeva i doprinosa iz točke (b);

(c)  opisa predviđenih politika, mjera i strategija ulaganja za ostvarivanje odgovarajućih ciljeva i doprinosa iz točke (b);

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  procjene učinka planiranih politika i mjera za ostvarenje ciljeva iz točke (b);

(e)  procjene učinka planiranih politika, mjera i strategija ulaganja za ostvarenje ciljeva iz točke (b);

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  rezultata uključivanja lokalnih tijela, civilnog društva, socijalnih partnera, relevantnih sektora i građana i savjetovanja s njima;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri izradi nacionalnih planova iz stavka 1. države članice uzimaju u obzir međusobnu povezanost pet dimenzija energetske unije i, prema potrebi, upotrebljavaju dosljedne podatke i pretpostavke u svih pet dimenzija.

3.  Pri izradi nacionalnih planova iz stavka 1. države članice izbjegavaju administrativno opterećenje i dodatne troškove tako da u obzir uzimaju međusobnu povezanost pet dimenzija energetske unije i, prema potrebi, upotrebljavaju dosljedne podatke i pretpostavke u svih pet dimenzija.

Obrazloženje

Smanjenje administrativnog opterećenja pri provedbi klimatskog i energetskog paketa treba biti prioritet.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  obvezujući nacionalni cilj države članice za emisije stakleničkih plinova i godišnja obvezujuća nacionalna ograničenja u skladu s Uredbom [ ] [ESR].

i.  obvezujući nacionalni cilj države članice za emisije stakleničkih plinova i godišnja obvezujuća nacionalna ograničenja u skladu s Uredbom [ ] [ESR], koji, međutim, ne smiju biti niži od ciljeva iz članka 7.a stavka 2. Direktive 98/70/EZ koji se trebaju ostvariti do 2020.;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  u cilju ostvarenja obvezujućeg cilja Unije od najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora do 2030. kako je navedeno u članku 3. [preinaka direktive 2009/28/EZ predložena u dokumentu COM(2016) 767], doprinos ovom cilju u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora u državi članici u bruto konačnoj potrošnji energije 2030. s linearnom putanjom za taj doprinos od 2021. na dalje;

i.  u cilju ostvarenja obvezujućeg cilja Unije od najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora do 2030. kako je navedeno u članku 3. [preinaka Direktive 2009/28/EZ predložena u dokumentu COM(2016) 767], doprinos ovom cilju u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora u državi članici u bruto konačnoj potrošnji energije 2030., uzimajući u obzir amortizaciju ulaganja u biogoriva prve generacije, s linearnom putanjom za taj doprinos od 2021. na dalje;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – točka 2. – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  putanje za sektorski udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj potrošnji energije od 2021. do 2030. u sektoru grijanja i hlađenja, sektoru električne energije i prometnom sektoru;

ii.  putanje za sektorski udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj potrošnji energije od 2021. do 2030., omogućavajući optimalnu upotrebu biomase u sektoru grijanja i hlađenja, sektoru električne energije i prometnom sektoru;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – točka 2. – podtočka iiia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iiia.  putanje za postupno povećanje obveza miješanja biogoriva dobivenih iz poljoprivrednog otpada za opskrbljivače fosilnim gorivima;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka d – podtočka iv a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iv a)  realistične, točne, holističke i sveobuhvatne ocjene potencijala različitih izvora energije za ublažavanje klimatskih promjena, stupanj utjecaja na razinu stakleničkih plinova u atmosferi i vrijeme potrebno da se zahvaljujući postupcima ublažavanja počne smanjivati koncentracija stakleničkih plinova;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice zajedno osiguravaju da doprinos od biogoriva i tekućih biogoriva te od goriva iz biomase potrošenih u prometu, ako su proizvedena iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe, ne prelazi 7 % u izračunu konačne potrošnje energije u prometu u Uniji 2030.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  makroekonomskog, okolišnog i društvenog učinka te učinka na vještine planiranih politika i mjera iz članka 7. koje su dalje opisane u Prilogu I. za prvo desetogodišnje razdoblje najmanje do 2030., uključujući usporedbu s projekcijama na temelju postojećih (provedenih i donesenih) politika i mjera iz stavka 1.;

(b)  makroekonomskog, okolišnog, zdravstvenog i društvenog učinka te učinka na vještine planiranih politika i mjera iz članka 7. koje su dalje opisane u Prilogu I. za prvo desetogodišnje razdoblje najmanje do 2030., uključujući usporedbu s projekcijama na temelju postojećih (provedenih i donesenih) politika i mjera iz stavka 1.;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Do 1. siječnja 2018. i svakih deset godina nakon toga države članice izrađuju i dostavljaju Komisiji nacrt integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana iz članka 3. stavka 1.

1.  Do 1. siječnja 2020. i svakih deset godina nakon toga države članice izrađuju i dostavljaju Komisiji nacrt integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana iz članka 3. stavka 1.

Obrazloženje

Nije moguće prihvatiti taj rok. Raspored za pripremu nacionalnog plana trebao bi biti usklađen s koracima savjetovanju u svakoj državi članici, poput strateške procjene utjecaja na okoliš, javnih savjetovanja navedenih u čl. 10. i prihvaćanja vlade. Raspored također treba biti povezan s radom na regulativi budući da ozbiljna kontroverzna pitanja još nisu riješena. U tijeku je rad na važnim regulativama iz paketa „Čista energija za sve Europljane”, što će uvelike utjecati na ono što bi trebalo biti uključeno u nacionalni plan.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice izmjenjuju samo ciljeve i doprinose iz ažuriranja iz stavka 2. u slučaju većih ambicija nego u posljednjem prijavljenom integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu.

Briše se.

Obrazloženje

Izričitim navođenjem „veće ambicioznosti” u odnosu na prethodne planove ograničila bi se mogućnost država članica da donose odluke o prilagodbama koje smatraju potrebnima za vlastite energetske strategije.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  smanjenja emisija i poboljšanja uklanjanja u pojedinim sektorima, uključujući sektore električne energije, industrije, prometa, graditeljstva (stambenog i tercijarnog), poljoprivrede, uporabe zemljišta, promjene uporabe zemljišta i šumarstva (LULUCF);

(b)  smanjenja emisija i poboljšanja uklanjanja u pojedinim sektorima, uključujući sektore električne energije, industrije, prometa, graditeljstva (stambenog i tercijarnog), poljoprivrede, uporabe zemljišta, promjene uporabe zemljišta i šumarstva (LULUCF) gdje je potrebno očuvati postojeća ponorna staništa i poboljšati prirodne ponore ugljika funkcionalnim i otpornim ekosustavima i uslugama ekosustava, uključujući održivim gospodarenjem šuma, u skladu s obvezama EU-a;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  informacije o nacionalnim planovima i strategijama prilagodbe klimatskim promjenama u skladu s člankom 17. stavkom 1.;

(d)  informacije o nacionalnim planovima i strategijama prilagodbe klimatskim promjenama, posebice u području istraživanja i ulaganja u napredna biogoriva, u skladu s člankom 17. stavkom 1.;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka a – podtočka 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)   putanje potražnje za bioenergijom, raščlanjene na toplinsku i električnu energiju te promet, i putanje opskrbe biomasom po sirovini i podrijetlu (razlikovanje između domaće proizvodnje i uvoza). Za šumsku biomasu, ocjena njezina izvora i utjecaja na ponor LULUCF-a;

(4)   putanje potražnje za bioenergijom, raščlanjene na toplinsku i električnu energiju te promet, i putanje opskrbe biomasom po sirovini i podrijetlu (razlikovanje između domaće proizvodnje i uvoza). Za šumsku biomasu, ocjena njezina izvora i utjecaja na ponor LULUCF-a na razini države.

Obrazloženje

O LULUCF-u bi se trebalo izvješćivati na razini države u skladu s Prijedlogom uredbe o uključivanju emisija i uklanjanju stakleničkih plinova iz LULUCF-a u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. (COM(2016)479).

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka a – podtočka 4. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija može donijeti jasne smjernice za države članice u pogledu izvješćivanja o tim putanjama, uključujući definicije i pretvorbu jedinica iz izvora u energiju;

Obrazloženje

U okviru izvješćivanja o bioenergiji potrebne su jasne smjernice i izračuni.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka a – podtočka 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)   prema potrebi, druge nacionalne putanje i ciljeve, uključujući dugoročne i sektorske (kao što je udio biogoriva, udio naprednih biogoriva, udio biogoriva proizvedenog iz glavnih usjeva proizvedenih na poljoprivrednom zemljištu, udio električne energije proizvedene iz biomase bez uporabe topline, udio energije iz obnovljivih izvora u centralnom grijanju, uporaba obnovljivih izvora energije u zgradama, obnovljivi izvori energije koje proizvode gradovi, energetske zajednice i potrošači koji sami proizvode i troše svoju energiju);

(5)   druge nacionalne putanje i ciljeve, uključujući dugoročne i sektorske (kao što je udio biogoriva, udio naprednih biogoriva, udio biogoriva proizvedenog iz glavnih usjeva proizvedenih na poljoprivrednom zemljištu, udio električne energije proizvedene iz biomase bez uporabe topline, udio energije iz obnovljivih izvora u centralnom grijanju, uporaba obnovljivih izvora energije u zgradama, obnovljivi izvori energije koje proizvode gradovi, energetske zajednice i potrošači koji sami proizvode i troše svoju energiju);

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1. – točka b – podtočka 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)   mjera za promicanje uporabe energije iz biomase, posebno za mobilizaciju nove biomase uzimajući u obzir dostupnost biomase (domaćeg potencijala i uvoza iz trećih zemalja) i ostalih uporaba biomase (poljoprivreda i sektori utemeljeni na šumarstvu) te mjera za održivost proizvedene i iskorištene biomase;

(5)   mjera za promicanje uporabe energije iz biomase, posebno za mobilizaciju nove biomase uzimajući u obzir dostupnost biomase (domaćeg potencijala i uvoza iz trećih zemalja) i ostalih uporaba biomase, uključujući poljoprivredu i sektore utemeljeni na šumarstvu, te mjera za održivost proizvedene i iskorištene biomase;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  nacionalnih ciljeva za postupno isključivanje energetskih subvencija;

(d)  nacionalnih ciljeva za postupno isključivanje energetskih subvencija, posebno za fosilna i nuklearna goriva;

Obrazloženje

Kako bi se spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja, moraju se odmah poduzeti mjere za ukidanje svih subvencija za fosilne i nuklearne izvore energije.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do 15. ožujka 2021. i svake dvije godine nakon toga (godina X), države članice izvješćuju Komisiju o sljedećem:

Do 31. srpnja 2021. i svake dvije godine nakon toga (godina X), države članice izvješćuju Komisiju o sljedećem:

Obrazloženje

Postojeći rok Uredbe o mehanizmu praćenja klimatskih promjena (kraj sprnja) za izvješćivanje o približnim inventarima stakleničkih plinova trebalo bi zadržati. Skraćivanje roka onemogućilo bi promptno dostavljanje podataka zbog nedostatka statističkih podataka o aktivnostima potrebnima za procjenu emisija za godinu (X-1) na početku godine (X).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  napredak ostvaren na razini Unije prema ostvarenju ciljeva energetske unije, uključujući za prvo desetogodišnje razdoblje ciljeva Unije u području energetske i klimatske politike za 2030., posebno kako bi se izbjegle razlike među ciljevima Unije do 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti;

(a)  napredak ostvaren na razini Unije prema ostvarenju ciljeva energetske unije, uključujući za prvo desetogodišnje razdoblje ciljeva Unije u području energetske i klimatske politike za 2030., posebno kako bi se izbjegle razlike među ciljevima Unije do 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti te po potrebi s obzirom na preispitivanje klimatske i energetske politike EU-a, kako je navedeno u članku 38.;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Tijekom svoje ocjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova Komisija uzima u obzir posebne opravdane nacionalne situacije, koje se dokazuju ocjenom nadležnih tijela na nacionalnoj i europskoj razini, kojima se pokušavaju objasniti eventualna kašnjenja doprinosa država članica zajedničkom ostvarenju ciljeva Europske unije te, posebice ostvarenju ciljeva koje su si države članice same postavile.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Komisija unaprijed daje informacije o tome koje će pokazatelje koristiti za navedena ocjenjivanja.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U području obnovljivih izvora energije, u okviru svojeg ocjenjivanja iz stavka 1., Komisija ocjenjuje napredak ostvaren u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji Unije na temelju linearne putanje koja počinje od 20 % 2020. i 2030. postiže najmanje 27 %, kako je navedeno u članku 4. stavku (a) točki 2. podtočki i.

2.  U području obnovljivih izvora energije, u okviru svojeg ocjenjivanja iz stavka 1., Komisija ocjenjuje napredak ostvaren u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji Unije na temelju linearne putanje koja počinje od 20 % 2020. i 2030. postiže najmanje 27 %, kako je navedeno u članku 4. stavku (a) točki 2. podtočki i. To uključuje holističku i sveobuhvatnu ocjenu u cilju održavanja i poboljšanja kapaciteta ponora ugljika i smanjenja emisije stakleničkih plinova.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 26. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Daljnji postupci u slučaju neusklađenosti s općim ciljevima energetske unije i ciljevima u okviru Uredbe o raspodjeli tereta

Daljnji postupci u slučaju neusklađenosti s općim ciljevima energetske unije i ciljevima u okviru Uredbe o raspodjeli tereta i Direktive [preinaka Direktive 2009/28/EZ kako je predloženo u dokumentu COM(2016)767]

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako Komisija, na temelju svoje ocjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova i njihovih ažuriranja u skladu s člankom 12., zaključi da ciljevi i doprinosi nacionalnih planova ili njihova ažuriranja nisu dovoljni za zajedničko ostvarivanje ciljeva energetske unije i, posebno za prvo desetogodišnje razdoblje, ciljeva Unije za 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, ona poduzima mjere na razini Unije kako bi osigurala zajedničko ostvarenje tih ciljeva. Kada je riječ o obnovljivim izvorima energije, takvim mjerama uzima se u obzir stupanj ambicioznosti doprinosa država članica cilju Unije za 2030. koji je utvrđen u njihovim planovima i njihovim ažuriranjima.

1.  Ako Komisija, na temelju svoje ocjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova i njihovih ažuriranja u skladu s člankom 12., zaključi da ciljevi i doprinosi nacionalnih planova ili njihova ažuriranja nisu dovoljni za zajedničko ostvarivanje ciljeva energetske unije i, posebno za prvo desetogodišnje razdoblje, ciljeva Unije za 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, ona poduzima mjere na razini Unije kako bi osigurala zajedničko ostvarenje tih ciljeva uzimajući u obzir fleksibilnost država članica. Kada je riječ o obnovljivim izvorima energije, takvim mjerama, a posebice platformom za financiranje uspostavljenom na razini Unije kojom se podupiru projekti obnovljivih izvora energije, uzima se u obzir stupanj ambicioznosti doprinosa država članica cilju Unije za 2030. koji je utvrđen u njihovim planovima i njihovim ažuriranjima.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Ako Komisija, na temelju svoje objedinjene ocjene izvješća o napretku država članica u provedbi integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (a) i dodatnih izvora informacija, prema potrebi, zaključi da postoji rizik da Unija neće ostvariti ciljeve energetske unije i, posebno, za prvo desetogodišnje razdoblje, ciljeve Okvira Unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030., ona može dati preporuke svim državama članicama u skladu s člankom 28. kako bi ublažila taj rizik. Komisija, prema potrebi, povrh preporuka poduzima i mjere na razini Unije posebno kako bi osigurala ostvarivanje ciljeva Unije za 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. U pogledu obnovljivih izvora energije, takvim mjerama uzimaju se u obzir ambiciozni rani napori koje su države članice uložile kako bi pridonijele ostvarivanju cilja Unije za 2030.

3.   Ako Komisija, na temelju svoje objedinjene ocjene izvješća o napretku država članica u provedbi integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova u skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (a) i dodatnih izvora informacija, prema potrebi, zaključi da postoji rizik da Unija neće ostvariti ciljeve energetske unije i, posebno, za prvo desetogodišnje razdoblje, ciljeve Okvira Unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030., ona utvrđuje posebne zahtjeve za sve države članice u skladu s člankom 28. kako bi ublažila taj rizik. Komisija, prema potrebi, povrh posebnih zahtjeva poduzima i mjere na razini Unije posebno kako bi osigurala ostvarivanje ciljeva Unije za 2030. u pogledu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. U pogledu obnovljivih izvora energije, takvim mjerama uzimaju se u obzir ambiciozni rani napori koje su države članice uložile kako bi pridonijele ostvarivanju cilja Unije za 2030.

Obrazloženje

Preporuke po definiciji nisu dovoljno obvezujuće. Stoga bi bilo bolje da Komisija utvrdi posebne zahtjeve koje država članica treba ispuniti.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako, u području energetske učinkovitosti, ne dovodeći u pitanje druge mjere na razini Unije u skladu sa stavkom 3., Komisija zaključi, na temelju ocjene u skladu s člankom 25. stavcima 1. i 3., tijekom 2023. da nije ostvaren dovoljan napredak prema zajedničkom ostvarivanju cilja energetske učinkovitosti Unije iz članka 25. stavka 3. prvog podstavka, ona do 2024. poduzima mjere, povrh onih utvrđenih Direktivom 2010/31/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 765] i Direktivom 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761] kako bi osigurala da su zadovoljeni obvezujući ciljevi energetske učinkovitosti Unije za 2030.

5.  Ako, u području energetske učinkovitosti, ne dovodeći u pitanje druge mjere na razini Unije u skladu sa stavkom 3., Komisija zaključi, na temelju ocjene u skladu s člankom 25. stavcima 1. i 3., tijekom 2023. da nije ostvaren dovoljan napredak prema zajedničkom ostvarivanju cilja energetske učinkovitosti Unije iz članka 25. stavka 3. prvog podstavka i ako države članice do 2024. ne poduzmu dodatne mjere, ona poduzima mjere, povrh onih utvrđenih Direktivom 2010/31/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 765] i Direktivom 2012/27/EU [u inačici kako je izmijenjena u skladu s prijedlogom COM(2016) 761] kako bi osigurala da su zadovoljeni obvezujući ciljevi energetske učinkovitosti Unije za 2030.

Obrazloženje

Odredba kojom se Komisiju automatski ovlašćuje da poduzima vlastite mjere ako se očekuje da ciljevi energetske učinkovitosti neće biti ostvareni, nije u skladu sa supsidijarnom primjenom Direktive o energetskoj učinkovitosti.Ako se kod pojedinačnih država članica uoči opasnost da neće postići svoje ciljeve energetske učinkovitosti, one moraju same u svjetlu nacionalnih okolnosti i već poduzetih mjera odlučiti koje su dodatne mjere smislene i prikladne.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 28. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Preporuke Komisije državama članicama

Posebni zahtjevi za države članice

Obrazloženje

Preporuke po definiciji nisu dovoljno obvezujuće. Stoga bi bilo bolje da Komisija utvrdi posebne zahtjeve koje država članica treba ispuniti.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)   predmetna država članica u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir preporuku u duhu solidarnosti između država članica i Unije i između država članica;

Briše se.

Obrazloženje

Preporuke po definiciji nisu dovoljno obvezujuće. Stoga bi bilo bolje da Komisija utvrdi posebne zahtjeve koje država članica treba ispuniti.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija osigurava da se preporuke objavljuju i da su dostupne.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – točka 2. – podtočka 2.1. – podtočka 2.1.1. – podtočka ii

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.   Ako je primjenjivo, drugi nacionalni ciljevi koji su u skladu s postojećim dugoročnim strategijama za niske emisije. Ako je primjenjivo, drugi nacionalni ciljevi, uključujući ciljeve sektora i ciljeve prilagodbe

ii.   Drugi nacionalni ciljevi koji su u skladu s postojećim dugoročnim strategijama za niske emisije. Drugi ciljevi, uključujući ciljeve sektora i ciljeve prilagodbe

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – točka 2. – podtočka 2.1. – podtočka 2.1.2. – podtočka v

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

v.   putanje potražnje za bioenergijom, raščlanjene na toplinsku i električnu energiju te promet, i putanje opskrbe biomasom po sirovini i podrijetlu (razlikovanje između domaće proizvodnje i uvoza). Za šumsku biomasu, ocjena njezina izvora i utjecaja na ponor LULUCF-a

v.   putanje potražnje za bioenergijom, raščlanjene na toplinsku i električnu energiju te promet, i putanje opskrbe biomasom po sirovini i podrijetlu (razlikovanje između domaće proizvodnje i uvoza). Za šumsku biomasu, ocjena njezina izvora i utjecaja na ponor LULUCF-a na razini države

Obrazloženje

O LULUCF-u bi se trebalo izvješćivati na razini države u skladu s Prijedlogom uredbe o uključivanju emisija i uklanjanju stakleničkih plinova iz LULUCF-a u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. (COM(2016)479).

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – točka 2. – podtočka 2.1. – podtočka 2.1.2. – podtočka v – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija može donijeti jasne smjernice za države članice u pogledu izvješćivanja o tim putanjama, uključujući definicije i pretvorbu jedinica iz izvora u energiju;

Obrazloženje

U okviru izvješćivanja o bioenergiji potrebne su jasne smjernice i izračuni.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – točka 2. – podtočka 2.1. – podtočka 2.1.2. – podtočka vi

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

vi.   Ako je primjenjivo, druge nacionalne putanje i ciljeve, uključujući one dugoročne i sektorske (npr. udio naprednih biogoriva, udio obnovljive energije u centraliziranom grijanju, upotreba obnovljive energije u zgradama, obnovljiva energija koju su proizveli gradovi, energetske zajednice i potrošači koji sami proizvode i troše svoju energiju) Dimenzija:

vi.   Druge nacionalne putanje i ciljeve, uključujući one dugoročne i sektorske (npr. udio naprednih biogoriva, udio obnovljive energije u centraliziranom grijanju, upotreba obnovljive energije u zgradama, obnovljiva energija koju su proizveli gradovi, energetske zajednice i potrošači koji sami proizvode i troše svoju energiju) Dimenzija:

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – točka 3. – podtočka 3.1.1. – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  Politike i mjere za ostvarivanje cilja utvrđenog na temelju Uredbe [ ] [ESR] kako je navedeno u odjeljku 2.1.1. i politike i mjere u skladu s Uredbom [ ] [LULUCF ], kojima su obuhvaćeni svi ključni sektori koji proizvode velike emisije i sektori za jačanje uklanjanja emisija, uz izglede u pogledu dugoročne vizije i dugoročnog cilja da se postane niskougljično gospodarstvo uz pedesetogodišnju perspektivu i da se ostvari ravnoteža između emisija i uklanjanja u skladu s Pariškim sporazumom.

i.  Politike i mjere za ostvarivanje cilja utvrđenog na temelju Uredbe [ ] [ESR] kako je navedeno u odjeljku 2.1.1. i politike i mjere u skladu s Uredbom [ ] [LULUCF ] i cilj za unaprjeđenje uklanjanja ponorima, kojima su obuhvaćeni svi ključni sektori koji proizvode velike emisije i sektori za jačanje uklanjanja emisija, uključujući poticaje za provedbu i podupiranje djelovanja koje se odnosi na pristupe ublažavanja i prilagodbe za cjelovito i održivo upravljanje šumama, poljoprivrednim zemljištima, travnjacima i močvarnim zemljištima, što uključuje i plaćanja na temelju rezultata, a koje nadilazi standardne dobre prakse i zadane osnovne vrijednosti, uz izglede u pogledu dugoročne vizije i dugoročnog cilja da se postane niskougljično gospodarstvo uz pedesetogodišnju perspektivu i da se ostvari ravnoteža između emisija i uklanjanja u skladu s Pariškim sporazumom.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – odjeljak A – točka 3. – podtočka 3.1. – podtočka 3.1.2. – podtočka vi – alineja 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-   druge korisnike biomase u drugim sektorima (sektori poljoprivrede i šumarstva); kao i mjere za održivost proizvodnje i uporabe biomase

-   druge korisnike biomase u drugim sektorima, uključujući sektore poljoprivrede i šumarstva; kao i mjere za održivost proizvodnje i uporabe biomase

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio 1. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  izmjene u cijeni sirovina i uporabi zemljišta u državi članici povezane s povećanom uporabom biomase i drugih oblika energije iz obnovljivih izvora;

(d)  ako su dostupne, izmjene u cijeni sirovina i uporabi zemljišta u državi članici povezane s povećanom uporabom biomase i drugih oblika energije iz obnovljivih izvora;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio 1. – stavak 1. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)   razvoj i udio biogoriva proizvedenih od sirovina navedenih u Prilogu IX. [preinake Direktive 2009/28/EZ kako je predložena u dokumentu COM(2016) 767], uključujući procjenu resursa koja je usmjerena na aspekte održivosti povezane s učinkom zamjene proizvoda za hranu ljudi i hranu za životinje za potrebe proizvodnje biogoriva, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ i načelo višestruke upotrebe biomase, vodeći računa o regionalnim i lokalnim gospodarskim i tehnološkim prilikama, održavanju potrebnih zaliha ugljika u tlu te kvaliteti tla i ekosustava;

(g)   razvoj i udio biogoriva proizvedenih od sirovina navedenih u Prilogu IX. [preinake Direktive 2009/28/EZ kako je predložena u dokumentu COM(2016) 767], uključujući procjenu resursa koja je usmjerena na aspekte održivosti povezane s učinkom korištenja proizvoda za hranu ljudi i hranu za životinje za potrebe proizvodnje biogoriva, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ i načelo višestruke upotrebe biomase, vodeći računa o regionalnim i lokalnim gospodarskim i tehnološkim prilikama, održavanju zaliha ugljika u tlu te kvaliteti tla i ekosustava;

Obrazloženje

Tekst je potrebno poboljšati: proizvodi za hranu ljudi i hranu za životinje zapravo se ne zamjenjuju, već se koriste za proizvodnju biogoriva. Isto tako, teško je ocijeniti što „uzimati u obzir“ znači u slučaju dvaju načela citiranih ovdje.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio 1. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  procijenjeni utjecaj zajedničke proizvodnje i uporabe biogoriva prve generacije na samodostatnost i na cijene koncentrata bjelančevina i druge hrane za životinje;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio 1. – stavak 1. – točka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hb)  procijenjeni utjecaj proizvodnje ili uporabe biogoriva iz poljoprivrednih ostataka i poljoprivrednog otpada na razvoj biogospodarstva Europske unije;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio 1. – stavak 1. – točka m – podtočka 1. – podtočka a – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i)  grančice i krošnje stabala (dostavljanje podataka je dobrovoljno)

i)  grančice i krošnje stabala

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio 1. – stavak 1. – točka m – podtočka 1. – podtočka a – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii)  panjevi (dostavljanje podataka je dobrovoljno)

ii)  panjevi

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio 1. – stavak 1. – točka m – podtočka 1. – podtočka b – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i)  kora (dostavljanje podataka je dobrovoljno)

i)  kora

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  tehnološki razvoj, dostupnost i održivost biogoriva proizvedenih od sirovina navedenih u Prilogu IX. [preinake Direktive 2009/28/EZ kako je predložena u prijedlogu COM(2016) 767], uključujući procjenu učinka zamjene proizvoda za hranu ljudi i hranu za životinje za potrebe proizvodnje biogoriva, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ, načelo višestruke upotrebe biomase, vodeći računa o regionalnim i lokalnim gospodarskim i tehnološkim prilikama, održavanje potrebnih zaliha ugljika u tlu te kvalitetu tla i ekosustava;

(d)   tehnološki razvoj, dostupnost i održivost biogoriva proizvedenih od sirovina navedenih u Prilogu IX. [preinake Direktive 2009/28/EZ kako je predložena u prijedlogu COM(2016) 767], uključujući procjenu učinka korištenja proizvoda za hranu ljudi i hranu za životinje za potrebe proizvodnje biogoriva, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ, načelo višestruke upotrebe biomase, vodeći računa o regionalnim i lokalnim gospodarskim i tehnološkim prilikama, održavanje zaliha ugljika u tlu te kvalitetu tla i ekosustava;

Obrazloženje

Tekst je potrebno poboljšati: proizvodi za hranu ljudi i hranu za životinje zapravo se ne zamjenjuju, već se koriste za proizvodnju biogoriva. Isto tako, teško je ocijeniti što „uzimati u obzir“ znači u slučaju dvaju načela citiranih ovdje.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Prilog VIII. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  s obzirom na treće zemlje i na države članice koje su značajniji izvori biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase koje se troši u Uniji, o nacionalnim mjerama poduzetim s ciljem ispunjavanja kriterija održivosti i kriterija uštede stakleničkih plinova utvrđenih članku 26. stavcima od 2. do 7. [preinake Direktive 2009/28/EZ kako je predložena u dokumentu COM(2016) 767] za tlo, vodu i zaštitu zraka.

(f)   s obzirom na treće zemlje i na države članice koje su izvori sirovina za biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase koje se troši u Uniji, o nacionalnim mjerama poduzetim s ciljem ispunjavanja kriterija održivosti i kriterija uštede stakleničkih plinova utvrđenih članku 26. stavcima od 2. do 7. [preinake Direktive 2009/28/EZ kako je predložena u dokumentu COM(2016) 767] za tlo, vodu i zaštitu zraka.

Obrazloženje

Izmjena služi tomu da se osigura dosljedno i relevantno izvješćivanje Komisije. Pojam „značajniji” nije dovoljno jasan; njegovo se značenje s vremenom može promijeniti i zato ga je potrebno izbaciti.

POSTUPAK U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

Naslov

Upravljanje energetskom unijom

Referentni dokumenti

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

16.1.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jens Rohde

7.2.2017

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

18.5.2017

Datum usvajanja

10.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

11

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stanisław Ożóg

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

28

+

PPE

Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

NI

Diane Dodds

11

-

ECR

Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Upravljanje energetskom unijom

Referentni dokumenti

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.11.2016

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

ECON

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

AGRI

16.1.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Michèle Rivasi

12.5.2017

Claude Turmes

12.5.2017

 

 

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

18.5.2017

Razmatranje u odboru

23.3.2017

21.6.2017

11.9.2017

 

Datum usvajanja

7.12.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

61

46

9

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Edward Czesak, Miriam Dalli, Jakop Dalunde, Angélique Delahaye, Pilar del Castillo Vera, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Ashley Fox, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Urszula Krupa, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Susanne Melior, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Mireille D’Ornano, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Florent Marcellesi, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Nuno Melo, Ulrike Müller, Markus Pieper, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Marie-Christine Boutonnet, Norbert Erdős, John Flack, Ana Gomes, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Mary Honeyball, Arndt Kohn, Gilles Lebreton, Lukas Mandl, Nosheena Mobarik, Norica Nicolai, Emilian Pavel, Jozo Radoš, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, Jasenko Selimovic, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Bogdan Brunon Wenta, Gabriele Zimmer

Datum podnošenja

14.12.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

61

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Ulrike Müller, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Jasenko Selimovic, Lieve Wierinck

ECR

Arne Gericke

EFDD

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Stefan Eck, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Inés Ayala Sender, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Edouard Martin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Pavel Poc, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bart Staes, Claude Turmes

46

-

ECR

Edward Czesak, Jørn Dohrmann, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Jonathan Bullock, Mireille D'Ornano, Julia Reid

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ingeborg Gräßle, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Nuno Melo, Angelika Niebler, Markus Pieper, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Mihai Ţurcanu, Vladimir Urutchev, Bogdan Brunon Wenta, Pilar del Castillo Vera

9

0

ECR

John Flack, Ashley Fox, Julie Girling, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, John Procter

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

José Inácio Faria

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani