Procedūra : 2016/0375(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0402/2017

Pateikti tekstai :

A8-0402/2017

Debatai :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Balsavimas :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/11/2018 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1703kWORD 246k
14.12.2017
PE 604.777v02-00 A8-0402/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013

(COM(2016) 0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjai: Michèle Rivasi, Claude Turmes

(Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJUI PAGALBĄ TEIKUSIŲSUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013

(COM(2016) 0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0759),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 192 straipsnio 1 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0497/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 13 d. Regionų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrus Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0402/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  šiame reglamente nustatomi teisiniai pagrindai patikimo ir skaidraus valdymo, padedančio užtikrinti, kad Sąjunga ir jos valstybės narės dėdamos abipuses, nuoseklias ir plataus užmojo pastangas įgyvendintų energetikos sąjungos uždavinius bei tikslus, ir kartu skatinančio taikyti Sąjungos geresnio reglamentavimo principus;

(1)  šiame reglamente nustatomi teisiniai pagrindai patikimo, įtraukaus, ekonomiškai efektyvaus, skaidraus ir nuspėjamo valdymo, padedančio užtikrinti, kad Sąjunga ir jos valstybės narės dėdamos abipuses, nuoseklias ir plataus užmojo pastangas įgyvendintų energetikos sąjungos 2030\m. Ir ilgalaikius uždavinius bei tikslus vadovaujantis 2015 m. Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos, priimtu per Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) šalių 21-ąją klimato kaitos konferenciją, ir kartu apribojančio sudėtingas administracines procedūras;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  šiuo reglamentu siekiama teikti paramą piliečiams ir regionams, kuriems perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos gali turėti neigiamų padarinių, kad jie galėtų sklandžiai pereiti prie tokios ekonomikos;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  atsparios energetikos sąjungos, kurios pagrindą sudaro plataus užmojo klimato politika, tikslas – užtikrinti, kad Sąjungos vartotojams (tiek namų ūkiams, tiek įmonėms) energija būtų įperkama ir tiekiama laikantis saugios, tvarios ir konkurencingos energetikos principų, o tam reikia iš esmės pertvarkyti Europos energetikos sistemą. Tą uždavinį galima įgyvendinti tik taikant suderintas priemones: Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis derinant teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra priimamus aktus;

(3)  atsparios energetikos sąjungos, kurios pagrindą sudaro plataus užmojo klimato politika, tikslas – užtikrinti, kad Sąjungos vartotojams (tiek namų ūkiams, tiek įmonėms) energija būtų įperkama ir tiekiama laikantis saugios, tvarios ir konkurencingos energetikos principų ir skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas pritraukiant investicijų, o tam reikia iš esmės pertvarkyti Europos energetikos sistemą. Tą uždavinį galima įgyvendinti tik taikant suderintas priemones: Sąjungos, makroregionų, regionų, nacionaliniu ir vietos lygmenimis derinant teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra priimamus aktus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  dėl visapusiškai veikiančios ir atsparios energetikos sąjungos Europa taptų pirmaujančiu regionu inovacijų, investicijų, augimo ir socialinės bei ekonominės plėtros srityse, kartu rodydama gerą pavyzdį, kaip plataus užmojo siekiai švelninti klimato kaitą siejasi su priemonėmis, skirtomis inovacijoms, investicijoms ir augimui skatinti;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Komisijos pasiūlymas buvo rengiamas ir yra priimtas kartu su daugeliu energetikos sektoriaus politikos iniciatyvų, visų pirma susijusių su atsinaujinančiųjų išteklių energija, efektyviu energijos vartojimu ir rinkos modeliu. Tos iniciatyvos sudaro priemonių rinkinį, kurio bendra tema – energijos vartojimo efektyvumas (jam skiriama pirmenybė), Sąjungos pirmavimas pasaulyje atsinaujinančiųjų išteklių srityje ir tinkamos sąlygos vartotojams;

(4)  Komisijos pasiūlymas buvo rengiamas ir yra priimtas kartu su daugeliu energetikos sektoriaus politikos iniciatyvų, visų pirma susijusių su atsinaujinančiųjų išteklių energija, efektyviu energijos vartojimu, įskaitant pastatų energinį naudingumą, ir rinkos modeliu. Tos iniciatyvos sudaro priemonių rinkinį, kurio bendra tema – energijos vartojimo efektyvumas (jam skiriama pirmenybė), Sąjungos pirmavimas pasaulyje atsinaujinančiųjų išteklių srityje ir tinkamos sąlygos vartotojams, be kita ko, kovojant su energijos nepritekliumi ir skatinant sąžiningą konkurenciją vidaus rinkoje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Taryba sutarė dėl Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato politikos strategijos, kuri grindžiama keturiais pagrindiniais tikslais: visuose ekonomikos sektoriuose išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti bent 40 proc., energijos vartojimo efektyvumą padidinti bent 27 proc. (siektinas tikslas – 30 proc.), užtikrinti, kad 27 proc. Sąjungoje suvartojamos energijos sudarytų atsinaujinančiųjų išteklių energija, ir pasiekti elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 15 proc. tikslinį rodiklį. Ji nurodė, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslas yra privalomas Sąjungos lygmeniu ir jis bus pasiektas valstybių narių pastangomis, grindžiamomis poreikiu bendromis jėgomis pasiekti Sąjungos tikslą;

(5)  2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Taryba pasiūlė Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato politikos strategiją, kuri grindžiama keturiais pagrindiniais tikslais. visuose ekonomikos sektoriuose išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti bent 40 proc., energijos vartojimo efektyvumą padidinti bent 27 proc. (siektinas tikslas – 30 proc.), užtikrinti, kad 27 proc. Sąjungoje suvartojamos energijos sudarytų atsinaujinančiųjų išteklių energija, ir pasiekti elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 15 proc. tikslinį rodiklį. Ji nurodė, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslas yra privalomas Sąjungos lygmeniu ir jis bus pasiektas valstybių narių pastangomis, grindžiamomis poreikiu bendromis jėgomis pasiekti Sąjungos tikslą. Vis dėlto šis reglamentas atitinka tikslus, dėl kurių susitarta priimant sektorių teisės aktus;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Taryba pritarė, kad Komisija, remiama valstybių narių, imtųsi skubių priemonių užtikrinti, kad kuo skubiau, bet ne vėliau kaip 2020 m. bent tos valstybės narės, kurios dar nepasiekė minimalaus integracijos į energijos vidaus rinką lygio, pasiektų esamų elektros energijos tarpusavio jungčių 10 proc. minimalų tikslinį rodiklį;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  Paryžiaus susitarimu gerokai padidinti pasauliniai klimato kaitos švelninimo užmojai, nes jį pasirašiusios šalys įsipareigojo „užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad jis neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu“. Sąjunga turi pasirengti gerokai didesniam ir spartesniam išmetalų mažinimui, nei numatyta anksčiau. Kartu, atsižvelgiant į atsinaujinančios energijos technologijų vystymo ir diegimo spartą, reikia pažymėti, kad tokį mažinimą įmanoma atlikti mažesnėmis sąnaudomis nei manyta anksčiau;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  Sąjunga, vadovaudamasi Paryžiaus susitarimo tikslu antroje šio amžiaus pusėje užtikrinti dėl žmogaus veiklos iš atskirų šaltinių išmetamo ir absorbentais pašalinamo visų ŠESD kiekio pusiausvyrą, turėtų taip pat stengtis pasiekti, kad iki 2050 m. bendras teršalų kiekis jos viduje būtų lygus nuliui, o po to būtų užtikrintas neigiamo teršalų kiekio laikotarpis;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c)  klimato sistemoje bendrai šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijai atmosferoje svarbus bendras per ilgą laiką dėl žmogaus veiklos išmetamas teršalų kiekis. Kad būtų laikomasi Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų, reikia išanalizuoti pasaulinį anglies dioksido biudžetą, kuris atitinka pastangas riboti temperatūros padidėjimą, kad jis neviršytų 1,5°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir nustatyti teisingą likusio pasaulinio anglies dioksido biudžeto Sąjungos dalį. Ilgalaikės klimato ir energetikos strategijos turėtų atitikti tą anglies dioksido biudžetą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6d)  Sąjunga ir valstybės narės turėtų reguliariai peržiūrėti klimato ir energetikos tikslus ir prireikus po peržiūros turėtų didinti šiuos tikslus, kad jie atspindėtų nuoseklias pagal JTBKKK procesą atliktas peržiūras ir atspindėtų naujausius mokslinius įrodymus dėl klimato kaitos spartos ir poveikio;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6e)  nors Sąjunga pasižadėjo iki 2030 m. pasiekti labai plataus užmojo tikslą sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, su klimato kaitos grėsme ji negali kovoti viena pati. Komisija ir valstybės narės turėtų išnaudoti kiekvieną galimybę įtikinti visų pirma tas šalis, kurios turi naudos iš tarptautinės prekybos su Sąjunga, prisiimti proporcingą pasaulinės atsakomybės dalį ir imtis platesnio užmojo tikslo, prilygstančio Sąjungos tikslui;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Taryba taip pat priėjo prie išvados14, kad turėtų būtų sukurta patikima ir skaidri valdymo sistema, kuri nesudarytų bereikalingos administracinės naštos ir padėtų užtikrinti, kad Sąjunga įgyvendintų savo energetikos politikos tikslus, suteikdama valstybėms narėms reikalingą lankstumą ir visiškai gerbdama jų laisvę nustatyti savo energijos rūšių derinį. Ji pabrėžė, kad tokia valdymo sistema turėtų būti grindžiama esamais komponentais, pavyzdžiui, nacionalinėmis klimato programomis, nacionaliniais atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo planais, taip pat poreikiu supaprastinti bei suderinti atskirus planavimo ir ataskaitų teikimo aspektus. Ji taip pat sutarė sustiprinti vartotojų vaidmenį ir teises, padidinti skaidrumą ir nuspėjamumą investuotojams, inter alia, sistemingai stebėdama pagrindinius rodiklius, kad būtų užtikrinta įperkama, patikima, konkurencinga, saugi ir tvari energetikos sistema, ir sudaryti palankias sąlygas koordinuoti šalių energetikos politiką ir skatinti regioninį valstybių narių bendradarbiavimą;

(7)  2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Taryba taip pat priėjo prie išvados14, kad turėtų būtų sukurta patikima ir skaidri valdymo sistema, kuri nesudarytų bereikalingos administracinės naštos, suteiktų valstybėms narėms pakankamai lankstumo ir padėtų užtikrinti, kad Sąjunga įgyvendintų savo energetikos politikos tikslus, visiškai gerbiant valstybių narių laisvę nustatyti savo energijos rūšių derinį. Ji pabrėžė, kad tokia valdymo sistema turėtų būti grindžiama esamais komponentais, pavyzdžiui, nacionalinėmis klimato programomis, nacionaliniais atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo planais, taip pat poreikiu supaprastinti bei suderinti atskirus planavimo ir ataskaitų teikimo aspektus. Ji taip pat sutarė sustiprinti vartotojų vaidmenį ir teises, padidinti skaidrumą ir nuspėjamumą investuotojams, inter alia, sistemingai stebėdama pagrindinius rodiklius, kad būtų užtikrinta įperkama, patikima, konkurencinga, saugi ir tvari energetikos sistema, ir sudaryti palankias sąlygas koordinuoti šalių klimato ir energetikos politiką ir skatinti regioninį valstybių narių bendradarbiavimą;

__________________

__________________

14 2014 m. spalio 23 d. ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvados (EUCO 169/14).

14 2014 m. spalio 23 d. ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvados (EUCO 169/14).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  2015 m. lapkričio 26 d. Tarybos išvadose16 pripažinta, kad energetikos sąjungos valdymas bus esminė efektyvaus ir veiksmingo energetikos sąjungos kūrimo ir jos uždavinių įgyvendinimo priemonė. Jose pabrėžta, kad valdymo sistema turėtų būti grindžiama klimato ir energetikos politikos įgyvendinimo strateginio planavimo ir ataskaitų teikimo integravimo ir subjektų, kurie Sąjungos, regionų ir valstybių lygmenimis atsakingi už energetikos ir klimato politiką, veiksmų koordinavimo principais. Jose taip pat pabrėžta, kad valdymo sistema turėtų padėti užtikrinti sutartų 2030 m. energetikos ir klimato tikslų įgyvendinimą ir stebėti bendrą Sąjungos pažangą penkiais energetikos sąjungos aspektais įgyvendinant politikos uždavinius;

(10)  2015 m. lapkričio 26 d. Tarybos išvadose16 pripažinta, kad energetikos sąjungos valdymas bus esminė efektyvaus ir veiksmingo energetikos sąjungos kūrimo ir jos uždavinių įgyvendinimo priemonė. Jose pabrėžta, kad valdymo sistema turėtų būti grindžiama klimato ir energetikos politikos įgyvendinimo strateginio planavimo ir ataskaitų teikimo integravimo ir subjektų, kurie Sąjungos, regionų ir valstybių lygmenimis atsakingi už energetikos ir klimato politiką, veiksmų koordinavimo principais. Jose taip pat pabrėžta, kad valdymo sistema turėtų padėti užtikrinti sutartų 2030 m. energetikos ir klimato tikslų įgyvendinimą ir stebėti bendrą kiekvienos valstybės narės ir Sąjungos pažangą penkiais energetikos sąjungos aspektais įgyvendinant tikslus ir uždavinius;

__________________

__________________

16 2015 m. lapkričio 26 d. Tarybos išvados (dok. Nr. 14632/15).

16 2015 m. lapkričio 26 d. Tarybos išvados (dok. Nr. 14632/15).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  todėl pagrindinis energetikos sąjungos valdymo sistemos uždavinys turėtų būti sudaryti sąlygas įgyvendinti energetikos sąjungos uždavinius ir, visų pirma, 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslus. Taigi šis reglamentas susijęs su sektorių teisės aktais, kuriais įgyvendinami 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslai. Valstybėms narėms reikalinga galimybė lanksčiai rinktis politikos priemones, kurios geriausiai atitinka jų nacionalinius energijos rūšių derinius ir prioritetus, tačiau tas lankstumas turėtų būti suderinamas su tolesne rinkos integracija, didesne konkurencija, klimato ir energetikos politikos uždavinių įgyvendinimu ir laipsnišku perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos;

(12)  todėl pagrindinis energetikos sąjungos valdymo sistemos uždavinys turėtų būti sudaryti sąlygas įgyvendinti energetikos sąjungos uždavinius ir, visų pirma, 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslus išmetamų ŠESD kiekio mažinimo, atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo srityje. Taigi šis reglamentas susijęs su sektorių teisės aktais, kuriais įgyvendinami 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslai. Valstybėms narėms reikalinga galimybė lanksčiai rinktis politikos priemones, kurios geriausiai atitinka jų nacionalinius energijos rūšių derinius ir prioritetus, tačiau tas lankstumas turėtų būti suderinamas su tolesne rinkos integracija, didesne konkurencija, klimato ir energetikos politikos uždavinių įgyvendinimu ir laipsnišku perėjimu prie tvarios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, grindžiamos labai efektyviu energijos vartojimu ir atsinaujinančiaisiais ištekliais pagrįsta ekonomika. Siekiant užtikrinti ilgalaikių klimato ir energetikos strategijų kokybę ir palyginamumą, reikėtų pradėti joms taikyti privalomą modelį;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kad būtų pereita prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos reikia, kad keistųsi investicijų tendencijos ir visose politikos srityse būtų taikomos paskatos. Norint sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, reikia didinti Europos ekonomikos efektyvumą ir inovatyvumą, o šiais veiksmais visų pirma turėtų būti siekiama gerinti oro kokybę;

(13)  kad būtų užtikrintas socialiniu požiūriu priimtinas perėjimas prie tvarios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, reikia, kad smarkiai keistųsi investicijų, ypač viešųjų ir privačių, tendencijos ir visose politikos srityse būtų taikomos paskatos, taip pat vykdomos regioninės rinkos reformos. Norint sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, reikia didinti Europos ekonomikos efektyvumą ir inovatyvumą, o šiais veiksmais visų pirma turėtų būti siekiama kurti tvarias darbo vietas ir gerinti oro kokybę;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  Sąjunga ir valstybės narės turėtų imtis konkrečių veiksmų, kad būtų uždraustos energijai ar bent iškastiniam kurui skirtos subsidijos, siekiant laikytis G 7 ir G 20 ir Paryžiaus susitarime nustatytų tarptautinių įsipareigojimų;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  ŠESD ir oro teršalai daugiausia išmetami iš įprastų šaltinių, todėl įgyvendinant politiką, kuria siekiama mažinti ŠESD kiekį, kartu būtų užtikrinta geresnė oro kokybė, o ši nauda atsvertų kai kurias arba visas artimiausiu laikotarpiu dėl ŠESD mažinimo patiriamas sąnaudas. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/81/EB18 teikiami duomenys yra svarbus informacijos šaltinis, kuriuo remiantis vedama ŠESD apskaita ir rengiami nacionaliniai planai, todėl reikėtų pripažinti, kad svarbu, jog pagal tą direktyvą teikiami ir į ŠESD apskaitą įtraukiami duomenys būtų nuoseklūs;

(14)  ŠESD ir oro teršalai daugiausia išmetami iš įprastų šaltinių, todėl įgyvendinant politiką, kuria siekiama mažinti ŠESD kiekį, kartu būtų užtikrinta geresnė visuomenės sveikata ir oro kokybė, ypač miestų teritorijose, o ši nauda atsvertų artimiausiu laikotarpiu dėl ŠESD mažinimo patiriamas sąnaudas. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/81/EB18 teikiami duomenys yra svarbus informacijos šaltinis, kuriuo remiantis vedama ŠESD apskaita ir rengiami nacionaliniai planai, todėl reikėtų pripažinti, kad svarbu, jog pagal tą direktyvą teikiami ir į ŠESD apskaitą įtraukiami duomenys būtų nuoseklūs;

__________________

__________________

18 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų (OL L 309, 2001 11 27, p. 22).

18 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų (OL L 309, 2001 11 27, p. 22).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  atsižvelgiant į Komisijos tvirtą įsipareigojimą užtikrinti geresnį reglamentavimą, energetikos sąjungos valdymo sistema turėtų padėti gerokai sumažinti valstybėms narėms, Komisijai ir kitoms Sąjungos institucijoms tenkančią administracinę naštą ir užtikrinti Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis įgyvendinamos politikos ir priemonių nuoseklumą ir tinkamumą, siekiant, kad pertvarkius energetikos sistemą būtų pereita prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos;

(16)  atsižvelgiant į Komisijos tvirtą įsipareigojimą užtikrinti geresnį reglamentavimą ir nuosekliai laikantis mokslinių tyrimų, inovacijų ir investicijų politikos, energetikos sąjungos valdymo sistema turėtų padėti gerokai sumažinti valstybėms narėms, susijusiems suinteresuotiesiems subjektams, Komisijai ir kitoms Sąjungos institucijoms tenkančią administracinę painiavą ir užtikrinti Sąjungos, makroregionų, regionų, nacionaliniu ir vietos lygmenimis įgyvendinamos politikos ir priemonių nuoseklumą ir tinkamumą, siekiant, kad pertvarkius energetikos sistemą būtų pereita prie tvarios mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  energetikos sąjungos uždaviniai turėtų būti įgyvendinami derinant Sąjungos iniciatyvas ir integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose nustatytą nuoseklią nacionalinę politiką. Naudingos, pokyčius nacionaliniu lygmeniu paskatinusios priemonės – Sąjungos energetikos ir klimato sektorių teisės aktuose nustatyti planavimo reikalavimai. Kadangi jie buvo nustatyti skirtingu metu, atsirado dubliavimosi ir nepakankamai dėmesio skirta skirtingų politikos sričių sinergijai ir sąveikai. Todėl šiuo metu klimato ir energetikos srityse atskirai atliekama planavimo, ataskaitų teikimo ir stebėjimo veikla turėtų būti kuo labiau supaprastinta ir integruota;

(17)  energetikos sąjungos tikslai ir uždaviniai turėtų būti įgyvendinami derinant Sąjungos iniciatyvas ir integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose nustatytą nuoseklią nacionalinę politiką. Naudingos, pokyčius nacionaliniu lygmeniu paskatinusios priemonės – Sąjungos energetikos ir klimato sektorių teisės aktuose nustatyti planavimo reikalavimai. Kadangi jie buvo nustatyti skirtingu metu, atsirado dubliavimosi ir nepakankamai dėmesio skirta skirtingų politikos sričių sinergijai ir sąveikai, pakenkta išlaidų veiksmingumui. Šiuo metu klimato ir energetikos srityse atskirai atliekama planavimo, ataskaitų teikimo ir stebėjimo veikla prireikus turėtų būti supaprastinta ir integruota;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  būtina įvertinti esamos ir planuojamos politikos ir priemonių, kurias įgyvendinant siekiama sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, sąveiką, o valstybės narės turėtų pateikti kiekybinį ir kokybinį vertinimą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai ir ilgalaikės taršos mažinimo strategijos būtų politiškai suderintos su JT Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m.;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  integruoti nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai turėtų apimti dešimties metų laikotarpius ir juose turėtų būti pateikiama dabartinės energetikos sistemos ir politikos apžvalga. Šiuose analize grįstinuose planuose turėtų būti nustatyti su kiekvienu iš penkių energetikos sąjungos aspektų susiję nacionaliniai uždaviniai ir atitinkama politika bei priemonės tiems uždaviniams įgyvendinti. Nacionaliniuose planuose, apimančiuose pirmąjį 2021–2030 m. laikotarpį, ypatingas dėmesys turėtų būti teikiamas 2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo tikslams. Valstybės narės turėtų siekti užtikrinti, kad nacionaliniai planai derėtų su darnaus vystymosi tikslais ir padėtų jų siekti;

(18)  integruoti nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai turėtų apimti dešimties metų laikotarpius ir juose turėtų būti pateikiama dabartinės energetikos sistemos ir politikos apžvalga. Šiuose analize grįstinuose planuose turėtų būti nustatyti su kiekvienu iš penkių energetikos sąjungos aspektų susiję nacionaliniai tikslai arba uždaviniai ir atitinkama politika bei priemonės tiems uždaviniams įgyvendinti. Nacionaliniuose planuose, apimančiuose pirmąjį 2021–2030 m. laikotarpį, ypatingas dėmesys turėtų būti teikiamas 2030 m. išmetamo ŠESD kiekio mažinimo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos, energijos vartojimo efektyvumo ir elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo tikslams. Valstybės narės turėtų siekti užtikrinti, kad nacionaliniai planai derėtų su darnaus vystymosi tikslais ir padėtų jų siekti;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  rengdamos savo integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus valstybės narės turėtų įvertinti, kiek namų ūkių patiria energijos nepriteklių, atsižvelgiant į būtinas buitines energetines paslaugas, kurių reikia, kad atitinkamomis nacionalinėmis sąlygomis būtų užtikrintas būtiniausias gyvenimo lygis, kurio tie namų ūkiai negali pasiekti dėl mažų pajamų, didelių energijos išlaidų ir jų būstų menko energijos vartojimo efektyvumo. Valstybės narės turėtų apibrėžti esamą ir planuojamą energijos nepritekliaus šalinimo politiką ir priemones ir, prireikus, įtraukti į juos tikslą sumažinti energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių skaičių. Komisija turėtų priimti valstybėms narėms skirtą energijos nepritekliaus apibrėžimo metodiką, o kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į savo konkrečias nacionalines aplinkybes, turėtų apibrėžti energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18b)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad Sąjungos finansavimas pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą būtų įtrauktas į jų integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus. Nacionaliniais asignavimais pagal daugiametę finansinę programą po 2020 m. reikėtų aktyviai padėti įgyvendinti energetikos sąjungos tikslus ir uždavinius, ypač išmetamo ŠESD kiekio mažinimo sektoriuose, įskaitant teršalų šalinimą absorbentais, atsinaujinančiąją energiją ir energijos vartojimo efektyvumą. Tam daugiametės finansinės programos po 2020 m. programavimo procesas nacionaliniu ir vietos lygmenimis turėtų būti vykdomas kartu su Komisijos atliekamu integruotų nacionalinių energetikos ir klimato planų vertinimu, siekiant atspindėti plačius užmojus, ypač atsižvelgiant į ilgalaikius Paryžiaus susitarimo tikslus ir darnaus vystymosi tikslus;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  valstybės narės turėtų sukurti nuolatinę daugiapakopę dialogo energetikos klausimais platformą, suburiančią vietos valdžios institucijas, pilietinės visuomenės organizacijas, verslo bendruomenę, investuotojus ir kitus susijusius suinteresuotuosius subjektus, kad jie galėtų aptarti įvairias numatytas energetikos ir klimato politikos galimybes. Integruoti nacionaliniai energetikos ir klimato planai, taip pat ilgalaikės klimato ir energetikos strategijos turėtų būti aptartos naudojantis šia platforma;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  įgyvendinant energetikos ir klimato politiką ir priemones daromas poveikis aplinkai. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visuomenė galėtų veiksmingai ankstyvame etape dalyvauti ir su ja būtų konsultuojamasi rengiant integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus, jei taikoma, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB24 ir 1998 m. birželio 25 d. Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEE) konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencijos) nuostatas. Be to, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad rengiant integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus dalyvautų socialiniai partneriai;

(20)  įgyvendinant energetikos ir klimato politiką ir priemones daromas poveikis aplinkai. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visuomenė galėtų veiksmingai ankstyvame etape aktyviai dalyvauti ir su ja būtų konsultuojamasi rengiant integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus ir ilgalaikes klimato ir energetikos strategijas, jei taikoma, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/42/EB24 ir 1998 m. birželio 25 d. Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEE) konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencijos) nuostatas. Be to, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad socialiniai partneriai, vietos valdžios institucijos ir visi susiję suinteresuotieji subjektai dalyvautų ankstyvuose planavimo ir ataskaitų teikimo etapuose ir rengiant integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus ir ilgalaikes strategijas;

__________________

__________________

24 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001 7 21, p. 30).

24 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001 7 21, p. 30).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kad būtų užtikrintas veiksmingas energetikos sąjungos uždavinių įgyvendinimas, labai svarbus regioninis bendradarbiavimas. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė teikti pastabas dėl dar nebaigtų rengti kitų valstybių narių planų, kad būtų išvengta nenuoseklumo ir galimo neigiamo poveikio kitoms valstybėms narėms ir būtų užtikrintas bendrų uždavinių įgyvendinimas drauge. Regioninis bendradarbiavimas rengiant bei baigiant rengti nacionalinius planus ir vėliau juos įgyvendinant turėtų būti esminis veiksnys, skatinantis gerinti priemonių veiksmingumą bei efektyvumą ir didinti rinkos integraciją ir energetinį saugumą;

(21)  makroregioninės ir regioninės partnerystės yra būtinos valstybėms narėms siekiant bendrai įgyvendinti tam tikrą politiką ir priemones, kuriomis padedama siekti bendrų tikslų ir uždavinių užtikrinant optimalų sąnaudų efektyvumą. Komisija turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms bendradarbiauti tarpusavyje. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti suteikta galimybė teikti pastabas dėl dar nebaigtų rengti kitų valstybių narių planų, kad būtų išvengta nenuoseklumo ir galimo neigiamo poveikio kitoms valstybėms narėms ir būtų užtikrintas bendrų uždavinių įgyvendinimas drauge. Makroregioninis ir regioninis bendradarbiavimas rengiant bei baigiant rengti nacionalinius planus ir vėliau juos įgyvendinant turėtų būti esminis veiksnys, skatinantis gerinti priemonių veiksmingumą bei efektyvumą ir didinti rinkos integraciją ir energetinį saugumą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  valstybės narės ir Komisija turėtų nustatyti energetikos sąjungos interesus atitinkančius atsinaujinančiosios energijos projektus, kurie būtų tarpvalstybiniai ir padėtų siekti 2030 m. atsinaujinančiosios energijos tikslo. Energetikos sąjungos interesus atitinkantiems atsinaujinančiosios energijos projektams turėtų būti suteikta galimybė lengvai naudotis leidimo procedūromis ir gauti Sąjungos, nacionalinį ir vietos lygmens finansavimą;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant užtikrinti nacionalinės politikos ir priemonių skaidrumą bei nuspėjamumą ir taip užtikrinti tikrumą investuotojams, nacionaliniai planai turėtų būti stabilūs. Tačiau, kad valstybės narės turėtų galimybę prisitaikyti prie reikšmingai kintančių aplinkybių, turėtų būti numatyta galimybė nacionalinius planus kartą per dešimties metų laikotarpį, kurį jie apima, atnaujinti. 2021–2030 m. laikotarpio planus valstybės narės turėtų turėti galimybę atnaujinti iki 2024 m. sausio 1 d. Tikslai, uždaviniai ir veiksmai turėtų būti keičiami tik siekiant atsižvelgti į didesnį bendro užmojo, visų pirma susijusio su 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslais, mastą. Atnaujindamos planus, valstybės narės turėtų stengtis sušvelninti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai, kuris paaiškėja rengiant integruotas ataskaitas;

(22)  siekiant užtikrinti nacionalinės politikos ir priemonių skaidrumą bei nuspėjamumą ir taip užtikrinti tikrumą dėl investicijų, nacionaliniai planai turėtų būti stabilūs. Reguliariai per dešimties metų laikotarpį pateikdamos nacionalinius planus valstybės narės įgyja galimybę prisitaikyti prie reikšmingai kintančių aplinkybių. Tikslai ir uždaviniai turėtų būti keičiami tik siekiant atsižvelgti į didesnį bendro užmojo, visų pirma susijusio su energetikos ir klimato politikos tikslais, mastą. Pagal šiuos planus, valstybės narės taip pat turėtų stengtis sušvelninti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai, kuris paaiškėja rengiant integruotas ataskaitas;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekiant prisidėti prie ekonomikos pertvarkos, darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir platesnių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, taip pat pradėti tinkamai ir ekonomiškai efektyviai įgyvendinti Paryžiaus susitarime nustatytą ilgalaikį tikslą, labai svarbios yra ilgalaikės stabilios išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijos. Be to, Paryžiaus susitarimo šalys raginamos iki 2020 m. pateikti savo ilgalaikes, į amžiaus vidurį orientuotas vystymosi išmetant mažai ŠESD strategijas;

(23)  siekiant prisidėti prie ekonomikos pertvarkos, darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir platesnių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, taip pat pradėti tinkamai ir ekonomiškai efektyviai įgyvendinti Paryžiaus susitarime nustatytą ilgalaikį tikslą, labai svarbios yra ilgalaikės stabilios klimato ir energetikos strategijos. Be to, Paryžiaus susitarimo šalys raginamos iki 2020 m. pateikti savo ilgalaikes, į amžiaus vidurį orientuotas vystymosi išmetant mažai ŠESD strategijas;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  valstybės narės turėtų parengti ilgalaikes 2050 m. ir vėlesnes klimato ir energetikos strategijas, kuriose būtų nustatytos reikiamos pertvarkos skirtinguose sektoriuose, kurios yra būtinos siekiant pereiti prie atsinaujinančiosios energijos sistemos ir pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslus. Strategijos turėtų atitikti teisingą likusio pasaulinio anglies dioksido biudžeto Sąjungos dalį ir turėtų būti parengtos atvirai ir skaidriai ir visapusiškai dalyvaujant atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams. Integruoti nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai turėtų būti pagrįsti ilgalaikėmis klimato ir energetikos strategijomis ir turėtų jas atitikti;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b)  Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) sektorius labai priklausomas nuo klimato kaitos, kuri jam daro didelį neigiamą poveikį. Šis sektorius taip pat turi didžiulį potencialą užtikrinti ilgalaikę naudą klimatui ir smarkiai prisidėti prie ilgalaikių Sąjungos ir tarptautinių kovos su klimato kaita tikslų įgyvendinimo. Jis prie klimato kaitos švelninimo gali prisidėti keliais būdais, visų pirma mažinant išmetamų teršalų kiekį ir išlaikant bei didinant absorbentus ir anglies sankaupas, taip pat teikdamas biologines medžiagas, kuriomis galima pakeisti iškastiniam kurui arba anglies dioksidui imlias medžiagas. Tam, kad priemonės, kuriomis siekiama visų pirma padidinti anglies dioksido sekvestraciją, būtų veiksmingos, būtina užtikrinti tvarų išteklių valdymą, anglies absorbentų ilgalaikį stabilumą ir pritaikomumą. Kad būtų galima tvariai investuoti ilguoju laikotarpiu, būtinos ilgalaikės strategijos;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

23 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23c)  plėtojant tolesnes energetikos tinklų jungtis svarbu visapusiškai įvertinti sąnaudas ir naudą, įskaitant visą techninį, socialinį ir ekonominį poveikį ir poveikį aplinkai, kaip reikalaujama pagal TEN-E reglamentą, ir atsižvelgti į jungčių teigiamą išorinį poveikį, pvz., atsispindinčiųjų išteklių integravimą, tiekimo saugumą ir didesnę konkurenciją vidaus rinkoje;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  kaip ir planavimo reikalavimai, daugelis Sąjungos energetikos ir klimato sektorių teisės aktuose nustatytų ataskaitų teikimo reikalavimų yra naudingi skatinant pokyčius nacionaliniu lygmeniu, tačiau jie buvo nustatyti skirtingu metu, todėl atsirado dubliavimosi ir nepakankamai dėmesio skirta skirtingų politikos sričių, kaip antai išmetamo ŠESD kiekio mažinimo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos, efektyvaus energijos vartojimo ir rinkos integracijos, sinergijai ir sąveikai. Siekiant rasti tinkamą poreikio užtikrinti deramą tolesnį nacionalinių planų įgyvendinimą ir poreikio sumažinti administracinę naštą pusiausvyrą, valstybės narės turėtų kas dvejus metus rengti planų įgyvendinimo ir kitų energetikos sistemos pokyčių pažangos ataskaitas. Tačiau kai kurias ataskaitas, visų pirma tas, kurios teikiamos laikantis JTBKKK ir Sąjungos reglamentuose nustatytų klimato srities ataskaitų teikimo reikalavimų, vis dar reikėtų teikti kasmet;

(24)  kaip ir planavimo reikalavimai, daugelis Sąjungos energetikos ir klimato sektorių teisės aktuose nustatytų ataskaitų teikimo reikalavimų yra naudingi skatinant pokyčius nacionaliniu lygmeniu ir papildo rinkos reformas, tačiau jie buvo nustatyti skirtingu metu, todėl atsirado dubliavimosi ir išlaidų neveiksmingumo, taip pat nepakankamai dėmesio skirta skirtingų politikos sričių, kaip antai išmetamo ŠESD kiekio mažinimo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos, efektyvaus energijos vartojimo ir rinkos integracijos, sinergijai ir sąveikai. Siekiant rasti tinkamą poreikio užtikrinti deramą tolesnį nacionalinių planų įgyvendinimą ir poreikio sumažinti administracinę painiavą pusiausvyrą, valstybės narės turėtų kas dvejus metus rengti planų įgyvendinimo ir kitų energetikos sistemos pokyčių pažangos ataskaitas. Tačiau kai kurias ataskaitas, visų pirma tas, kurios teikiamos laikantis JTBKKK ir Sąjungos reglamentuose nustatytų klimato srities ataskaitų teikimo reikalavimų, vis dar reikėtų teikti kasmet;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  į integruotas valstybių narių pažangos ataskaitas turėtų būti įtraukti nacionalinių planų šablone nustatyti elementai. Atsižvelgiant į techninį integruotų pažangos ataskaitų pobūdį ir tai, kad pirmosios pažangos ataskaitos turi būti pateiktos 2021 m., vėliau turėtų būti priimtas (-i) įgyvendinimo aktas (-ai), kuriame (-iuose) būtų nustatytas išsamus tų ataskaitų šablonas. Pažangos ataskaitos turėtų būti rengiamos siekiant užtikrinti skaidrumą Sąjungos, kitų valstybių narių ir rinkos dalyvių, įskaitant vartotojus, atžvilgiu. Jos turėtų apimti visus penkis energetikos sąjungos aspektus, o pirmojo laikotarpio ataskaitoje daug dėmesio taip pat turėtų būti skiriama sritims, kuriose nustatyti 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslai;

(25)  į integruotas valstybių narių pažangos ataskaitas turėtų būti įtraukti nacionalinių planų šablone nustatyti elementai. Atsižvelgiant į techninį integruotų pažangos ataskaitų pobūdį ir tai, kad pirmosios pažangos ataskaitos turi būti pateiktos 2021 m., vėliau turėtų būti priimtas (-i) įgyvendinimo aktas (-ai), kuriame (-iuose) būtų nustatytas išsamus tų ataskaitų šablonas. Pažangos ataskaitos turėtų būti rengiamos siekiant užtikrinti skaidrumą Sąjungos, kitų valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijų, rinkos dalyvių, įskaitant vartotojus, kitų susijusių suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės atžvilgiu. Jos turėtų apimti visus penkis energetikos sąjungos aspektus, o pirmojo laikotarpio ataskaitoje daug dėmesio taip pat turėtų būti skiriama sritims, kuriose nustatyti 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslai;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Reglamento (ES) Nr. 525/2013 įgyvendinimo patirtis parodė, kaip svarbu, kad informacija būtų skaidri, tiksli, nuosekli, išsami ir palyginama. Atsižvelgiant į tą patirtį, šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad pagrindinę pažangos ataskaitų dalį sudarytų valstybių narių pranešimai apie savo politiką, priemones ir prognozes. Tose ataskaitose pateikiama informacija turėtų būti esminis įrodymas, kad įsipareigojimai pagal Reglamentą [ ] [ESR] vykdomi laiku. Siekiant vis labiau didinti informacijos, kuri būtina priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo pažangai sekti, patikimumą, labai turėtų padėti Sąjungos ir valstybių narių lygmens sistemų taikymas ir nuolatinis tobulinimas, o kartu – geresnės ataskaitų teikimo gairės;

(28)  Reglamento (ES) Nr. 525/2013 įgyvendinimo patirtis parodė, kaip svarbu, kad informacija būtų skaidri, tiksli, nuosekli, išsami ir palyginama. Atsižvelgiant į tą patirtį, šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės naudotų patikimus ir nuoseklius duomenis ir remtųsi visų penkių aspektų prielaidomis ir parengtų viešai prieinamus duomenis, kurie naudojami kuriant scenarijus ir modeliuojant, ir kad pagrindinę pažangos ataskaitų dalį sudarytų valstybių narių pranešimai apie savo politiką, priemones ir prognozes. Tose ataskaitose pateikiama informacija turėtų būti esminis įrodymas, kad įsipareigojimai pagal Reglamentą [ ] [ESR] vykdomi laiku. Siekiant vis labiau didinti informacijos, kuri būtina priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo pažangai sekti, patikimumą, labai turėtų padėti Sąjungos ir valstybių narių lygmens sistemų taikymas ir nuolatinis tobulinimas, o kartu – geresnės ataskaitų teikimo gairės;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant sumažinti valstybėms narėms ir Komisijai tenkančią administracinę naštą, Komisija turėtų sukurti internetinę ataskaitų teikimo platformą, kuri palengvintų bendravimą ir skatintų bendradarbiauti. Ji turėtų užtikrinti, kad ataskaitos būtų teikiamos laiku, ir padėti didinti nacionalinių ataskaitų teikimo skaidrumą. Elektroninė ataskaitų teikimo platforma turėtų papildyti esamas, pvz., Europos aplinkos agentūros, Eurostato ir Jungtinių tyrimų centro naudojamas, ataskaitų teikimo procedūras, duomenų bazes bei elektronines priemones ir padėti kaupti patirtį, be tos, kuri įgyta taikant Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą, taip pat turėtų būti jomis grindžiama ir jai tos procedūros, duomenų bazės, priemonės ir patirtis turėtų būti naudojamos;

(30)  siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą formuojant energetikos ir klimato politiką ir sumažinti valstybėms narėms ir Komisijai tenkančią administracinę painiavą, Komisija turėtų sukurti internetinę viešąją platformą, kuri suteiktų visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija, palengvintų bendravimą tarp Komisijos ir valstybių narių ir valstybių narių bendradarbiavimą. Ji turėtų užtikrinti, kad ataskaitos būtų teikiamos laiku, ir padėti didinti nacionalinių ataskaitų teikimo skaidrumą. Elektroninė platforma turėtų papildyti esamas, pvz., Europos aplinkos agentūros, Eurostato ir Jungtinių tyrimų centro naudojamas, ataskaitų teikimo procedūras, duomenų bazes bei elektronines priemones ir padėti kaupti patirtį, be tos, kuri įgyta taikant Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą, taip pat turėtų būti jomis grindžiama ir jai tos procedūros, duomenų bazės, priemonės ir patirtis turėtų būti naudojamos;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  vykdant nacionalinius planavimo ir ataskaitų teikimo įpareigojimus Komisijai teiktini valstybių narių duomenys ir informacija neturėtų dubliuoti duomenų ir statistikos, kuriuos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistinių duomenų27 tuo pačiu formatu, kokiu jie teikiami vykdant šiame reglamente nustatytus planavimo ir ataskaitų teikimo įpareigojimus, jau pateikė Eurostatas ir tas pačias jų vertes vis dar galima iš jo gauti. Nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose pateikti duomenys ir prognozės, turėtų būti pagrįsti ir derėti su Eurostato duomenimis (jei jie prieinami ir tinka laiko atžvilgiu) ir metodais, naudojamais pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 teikiant Europos statistinius duomenis;

(31)  kad būtų išvengta pavėluotų veiksmų Sąjungos lygmeniu, Komisija turėtų naudoti Europos aplinkos agentūros pateiktus metinius ŠESD, atsinaujinančiųjų išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo skaičiavimus, kad įvertintų pažangą siekiant 2030 m. tikslų. Vykdant nacionalinius planavimo ir ataskaitų teikimo įpareigojimus Komisijai teiktini valstybių narių duomenys ir informacija neturėtų dubliuoti duomenų ir statistikos, kuriuos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistinių duomenų27 tuo pačiu formatu, kokiu jie teikiami vykdant šiame reglamente nustatytus planavimo ir ataskaitų teikimo įpareigojimus, jau pateikė Eurostatas ir tas pačias jų vertes vis dar galima iš jo gauti. Nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose pateikti duomenys ir prognozės, turėtų būti pagrįsti ir derėti su Eurostato duomenimis (jei jie prieinami ir tinka laiko atžvilgiu) ir metodais, naudojamais pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 teikiant Europos statistinius duomenis;

__________________

__________________

27 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

27 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  siekiant bendromis jėgomis įvykdyti Energetikos sąjungos strategijos uždavinius, svarbu, kad Komisija ateityje įvertintų nacionalinius planus ir, remdamasi pažangos ataskaitomis, – jų įgyvendinimą. Pirmuoju dešimties metų laikotarpiu visų pirma turi būti siekiama 2030 m. Sąjungos energetikos ir klimato politikos tikslų ir imamasi tiems tikslams įgyvendinti reikalingų nacionalinių veiksmų. Toks vertinimas turėtų būti atliekamas kas dvejus metus, o kiekvienais metais tik tada, kai reikia, ir jo suvestinė turėtų būti pateikiama Komisijos rengiamose energetikos sąjungos būklės ataskaitose;

(32)  siekiant bendromis jėgomis įvykdyti su Energetikos sąjungos strategijos penkiais aspektais susijusius uždavinius, visų pirma sukurti visapusiškai veiksmingą ir atsparią energetikos sąjungą, svarbu, kad Komisija ateityje įvertintų nacionalinių planų projektus ir nacionalinių planų, apie kuriuos pranešta, įgyvendinimą, remdamasi pažangos ataskaitomis. Visų pirma tai turi būti daroma 2030 m. Sąjungos energetikos ir klimato politikos tikslų atžvilgiu pirmuoju dešimties metų laikotarpiu. Toks vertinimas turėtų būti atliekamas kas dvejus metus, o kiekvienais metais tada, kai reikia, ir jo suvestinė turėtų būti pateikiama Komisijos rengiamose energetikos sąjungos būklės ataskaitose;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  aviacijos sektoriuje poveikį pasaulio klimatui daro išmetamas CO2 ir kiti išmetamieji teršalai, įskaitant išmetamus NOx, ir mechanizmai, tokių kaip plunksninių debesų susidarymo skatinimas. Atsižvelgiant į sparčiai gerėjantį mokslinį to poveikio suvokimą, Reglamente (ES) Nr. 525/2013 jau numatyta, kad turi būti reguliariai atliekamas aviacijos poveikio pasaulio klimatui, daromo ne dėl išmetamo CO2, vertinimas. Šiuo atveju naudojamas modeliavimas turėtų būti pritaikomas atsižvelgiant į mokslo pažangą. Remdamasi savo atliktais tokio poveikio vertinimais, Komisija turėtų apsvarstyti politikos galimybes, kurios būtų tinkamos sprendžiant su tokiu poveikiu susijusias problemas;

(33)  aviacijos sektoriuje poveikį pasaulio klimatui daro išmetamas CO2 ir kiti išmetamieji teršalai, įskaitant išmetamus NOx, ir mechanizmai, tokių kaip plunksninių debesų susidarymo skatinimas. Atsižvelgiant į sparčiai gerėjantį mokslinį to poveikio suvokimą, Reglamente (ES) Nr. 525/2013 jau numatyta, kad turi būti reguliariai atliekamas aviacijos poveikio pasaulio klimatui, daromo ne dėl išmetamo CO2, vertinimas. Šiuo atveju naudojamas modeliavimas turėtų būti pritaikomas atsižvelgiant į mokslo pažangą. Remdamasi savo atliktais tokio poveikio vertinimais, Komisija iki 2020 m. kovo 1 d. turėtų apsvarstyti politikos galimybes, kurios būtų tinkamos sprendžiant su tokiu poveikiu susijusias problemas, ir, prireikus, parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  pagal dabartines JTBKKK ataskaitų dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų teikimo gaires išmetamo metano kiekio apskaičiavimas ir ataskaitų apie tokį kiekį teikimas grindžiamas visuotinio atšilimo potencialu (VAP), susijusiu su 100 metų perspektyva. Atsižvelgiant į didelį metano VAP ir palyginti trumpą metano išlikimo atmosferoje laiką, kurie daro didelį poveikį klimatui trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu, Komisija turėtų išnagrinėti politikos ir priemonių pasekmes, jei būtų nustatyta metano skaičiavimų 20 metų perspektyva. Komisija, remdamasi savo analize, turėtų apsvarstyti susijusias politikos galimybes sparčiai spręsti išmetamo metano kiekio problemą, pasitelkiant Sąjungos metano strategiją ir pirmenybę teikiant su energija ir atliekomis susijusiam išmetamam metanui;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kad būtų užtikrintas valstybių narių ir Sąjungos įgyvendinamos politikos ir energetikos sąjungos uždavinių nuoseklumas, turėtų nuolat vykti Komisijos ir valstybių narių dialogas. Prireikus Komisija turėtų teikti valstybėms narėms rekomendacijas, įskaitant rekomendacijas dėl nacionalinių planų projektų užmojo lygio, nacionaliniuose planuose, apie kuriuos pranešta, numatytos politikos ir priemonių tolesnį įgyvendinimą ir dėl kitos nacionalinės politikos ir priemonių, kurios svarbios kuriant energetikos sąjungą. Valstybės narės turėtų kuo labiau atsižvelgti į tokias rekomendacijas ir vėlesnėse pažangos ataskaitose paaiškinti, kaip tos rekomendacijos buvo įgyvendintos;

(34)  kad būtų užtikrintas valstybių narių ir Sąjungos įgyvendinamos politikos ir energetikos sąjungos uždavinių nuoseklumas, turėtų nuolat vykti Komisijos ir valstybių narių dialogas ir, kai tinkama, valstybių narių dialogas. Komisija turėtų teikti valstybėms narėms rekomendacijas, įskaitant rekomendacijas dėl nacionalinių planų projektų užmojo lygio, nacionaliniuose planuose, apie kuriuos pranešta, numatytos politikos ir priemonių tolesnį įgyvendinimą ir dėl kitos nacionalinės politikos ir priemonių, kurios svarbios kuriant energetikos sąjungą. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į tokias rekomendacijas ir vėlesnėse pažangos ataskaitose paaiškinti, kaip tos rekomendacijos buvo įgyvendintos;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  jei integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose arba atnaujintuose planuose nustatyto užmojo lygio nepakaktų, kad būtų kolektyviai įvykdyti energetikos sąjungos uždaviniai, o pirmuoju laikotarpiu – visų pirma 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir efektyvaus energijos vartojimo tikslai, Komisija turėtų imtis Sąjungos lygmens priemonių kolektyviniam šių uždavinių ir tikslų įgyvendinimui užtikrinti (ir taip panaikinti visus užmojų skirtumus). Jei siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius ir tikslus Sąjungos daromos pažangos neužtektų, Komisija, siekdama užtikrinti šių uždavinių ir tikslų įgyvendinimą, turėtų ne tik teikti rekomendacijas, bet ir imtis Sąjungos lygmens priemonių, arba papildomų priemonių turėtų imtis valstybės narės (ir taip panaikinti rezultatų skirtumus). Imantis tokių priemonių turėtų būti atsižvelgiama į pirminį užmojį valstybių narių veiksmų, kurių jos ketino imtis, kad bendromis pastangomis įgyvendinant tikslus būtų pasiekti 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir efektyvaus energijos vartojimo tikslai. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje tokios priemonės gali apimti ir valstybių narių finansinius įnašus į Komisijos valdomą finansavimo platformą, kuria naudojantis būtų prisidėta prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektų visoje Sąjungoje. Nustatant laikotarpio nuo 2021 m. pradinę atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, reikėtų remtis valstybių narių 2020 m. nacionaliniais atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslais. Energijos vartojimo efektyvumo srityje papildomomis priemonėmis visų pirma gali būti siekiama gerinti gaminių, pastatų ir transporto sektoriaus energijos vartojimo efektyvumą;

(35)  jei integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose nustatyto užmojo lygio ir tikslų, aprašytos politikos ir priemonių nepakaktų, kad būtų kolektyviai įvykdyti energetikos sąjungos uždaviniai, o pirmuoju laikotarpiu – visų pirma 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir efektyvaus energijos vartojimo tikslai, Komisija turėtų imtis Sąjungos lygmens priemonių kolektyviniam šių uždavinių ir tikslų įgyvendinimui užtikrinti, o valstybės narės iki 2020 m. gruodžio 31 d. turėtų padidinti savo nacionalinius tikslus atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje (ir taip panaikinti visus užmojų skirtumus). Jei siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius ir tikslus Sąjungos daromos pažangos neužtektų, Komisija, siekdama užtikrinti šių uždavinių ir tikslų įgyvendinimą, turėtų ne tik teikti rekomendacijas, bet ir imtis Sąjungos lygmens priemonių, arba papildomų priemonių turėtų imtis valstybės narės (ir taip panaikinti rezultatų skirtumus). Imantis tokių priemonių turėtų būti atsižvelgiama į pirminį užmojį valstybių narių veiksmų, kurių jos ketino imtis, kad bendromis pastangomis įgyvendinant tikslus būtų pasiekti 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir efektyvaus energijos vartojimo tikslai. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje tokios priemonės gali apimti ir valstybių narių savanoriškus finansinius įnašus į Komisijos valdomą finansavimo platformą, kuria naudojantis būtų prisidėta prie atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektų visoje Sąjungoje, įskaitant energetikos sąjungos interesus atitinkančius projektus. Nustatant laikotarpio nuo 2021 m. pradinę atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, reikėtų remtis valstybių narių 2020 m. nacionaliniais atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslais, kuriais turėtų būti vadovaujamasi visą laikotarpį. Energijos vartojimo efektyvumo srityje papildomomis priemonėmis visų pirma gali būti siekiama gerinti gaminių, pastatų ir transporto sektoriaus energijos vartojimo efektyvumą;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti glaudų bendradarbiavimą visais klausimais, susijusiais su energetikos sąjungos ir šio reglamento įgyvendinimu, o į jį turėtų aktyviai įsitraukti Europos Parlamentas. Komisija atitinkamais atvejais turėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti šį reglamentą, visų pirma padėti parengti nacionalinius planus ir sustiprinti susijusius pajėgumus;

(38)  valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti glaudų bendradarbiavimą visais klausimais, susijusiais su energetikos sąjungos ir šio reglamento įgyvendinimu, o į jį turėtų aktyviai įsitraukti Europos Parlamentas. Komisija turėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti šį reglamentą, visų pirma padėti parengti, įgyvendinti ir stebėti integruotus nacionalinius energetikos ir klimato planus, ilgalaikę klimato ir energetikos strategiją ir sustiprinti susijusius pajėgumus sutelkiant Europos aplinkos agentūros, Jungtinių tyrimo centro vidaus išteklius, vidaus modeliavimo pajėgumus ir tam tikrais atvejais išorines ekspertines žinias;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(41a)  į šį reglamentą įtrauktos nuostatos dėl energijos vartojimo efektyvumo laikymo infrastruktūros prioritetu pripažįstant, kad jis atitinka TVF ir kitų ekonominių institucijų vartojamą infrastruktūros apibrėžtį, ir atsižvelgiant į jį kaip į esminį veiksnį priimant sprendimus dėl būsimų investicijų į Europos energetikos infrastruktūrą1a;

 

__________________

 

1a2016 m. birželio 2 d. Europos Parlamento pranešimas dėl Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (2012/27/ES) įgyvendinimo (2015/2232(INI))

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  Komisijai atlikti šiame reglamente jai nustatytas užduotis ir rengti įgyvendinimo aktus turėtų padėti Energetikos sąjungos komitetas. Jis turėtų pakeisti Klimato kaitos komitetą bei atitinkamus kitus komitetus ir perimti jiems pavestas atlikti užduotis;

(43)  Komisijai atlikti šiame reglamente jai nustatytas užduotis ir rengti įgyvendinimo aktus turėtų padėti Energetikos ir klimato komitetas. Konkrečių su klimatu susijusių nuostatų įgyvendinimo klausimais Komisijai turėtų padėti Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (ES) Nr. 525/2013;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(44a)  rengdama būsimą šio reglamento peržiūrą ir atsižvelgdama į ES kibernetinio saugumo strategijos aplinkybes, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų įvertinti, ar gali reikėti sukurti papildomų vienodo planavimo ir ataskaitų teikimo reikalavimų, taikomų valstybių narių veiksmams, skirtiems geriau apsaugoti svarbiausią Sąjungos energetikos sistemos infrastruktūrą nuo bet kokio pobūdžio kibernetinių grėsmių, ypač atsižvelgiant į tai, kad per pastarąjį dešimtmetį įvykdyta vis daugiau didelį neigiamą poveikį galėjusių sukelti kibernetinių atakų, siekiant bet kokiomis aplinkybėmis užtikrinti energetinį saugumą. Tačiau taip gerinant koordinavimą Sąjungos viduje nereikėtų daryti poveikio valstybių narių nacionalinio saugumo interesams atskleidžiant neskelbtiną informaciją;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnis

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomas valdymo mechanizmas, kuriuo:

1.  Šiuo reglamentu nustatomas valdymo mechanizmas, kuriuo:

 

-a)  įgyvendinama ilgalaikė klimato ir energetikos strategija ir priemonės, kuriomis siekiama įvykdyti Paryžiaus susitarimą atitinkančius Sąjungos įsipareigojimus dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio;

a)  įgyvendinamos strategijos ir priemonės, kuriomis siekiama energetikos sąjungos tikslų ir uždavinių, o pirmuoju dešimties metų laikotarpiu (2021–2030 m.) – visų pirma ES 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslų;

a)  įgyvendinamos strategijos ir priemonės, kuriomis siekiama energetikos sąjungos tikslų ir uždavinių, o pirmuoju dešimties metų laikotarpiu (2021–2030 m.) – visų pirma Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslų;

 

aa)  sudaromos valstybių narių makroregioninio ir regioninio lygmens partnerystės ir plėtojamas jų bendradarbiavimas, kad būtų įgyvendinti energetikos sąjungos tikslai, uždaviniai ir įsipareigojimai;

b)  užtikrinama, kad Sąjunga ir jos valstybės narės laiku JTBKKK ir Paryžiaus susitarimo sekretoriatui teiktų skaidrias, tikslias, nuoseklias, palyginamas ir išsamias ataskaitas.

b)  užtikrinama, kad Sąjunga ir jos valstybės narės laiku JTBKKK ir Paryžiaus susitarimo sekretoriatui teiktų skaidrias, tikslias, nuoseklias, palyginamas ir išsamias ataskaitas.

 

ba)  prisidedama užtikrinant didesnį reglamentavimo tikrumą, taip pat prisidedama užtikrinant didesnį tikrumą investuotojams ir padedama visapusiškai naudotis galimybėmis užtikrinant ekonominį vystymąsi, darbo vietų kūrimą ir socialinę bei teritorinę sanglaudą;

 

bc)  remiamas sklandus perėjimas, susijęs su tais piliečiais ir regionais, kuriuos gali neigiamai paveikti perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

Valdymo mechanizmas grindžiamas dešimties metų laikotarpį (2021–2030 m.) apimančiais integruotais nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais, atitinkamomis valstybių narių parengtomis integruotomis nacionalinėmis energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitomis ir Europos Komisijos vykdomo integruoto stebėjimo priemonėmis. Juo nustatomas struktūrinis kartotinis Komisijos ir valstybių narių sąveikos procesas siekiant baigti rengti nacionalinius planus ir juos įgyvendinti, be kita ko, vykdant regioninį bendradarbiavimą, ir atitinkami Komisijos veiksmai.

Valdymo mechanizmas grindžiamas dešimties metų laikotarpį (2021–2030 m.) apimančiais integruotais nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais, atitinkamomis valstybių narių parengtomis integruotomis nacionalinėmis energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitomis ir Europos Komisijos vykdomo integruoto stebėjimo priemonėmis. Juo nustatomas struktūrinis, skaidrus, kartotinis Komisijos ir valstybių narių sąveikos procesas, kuriuo užtikrinamas visapusiškas plačiosios visuomenės ir vietos valdžios institucijų dalyvavimas, siekiant baigti rengti nacionalinius planus ir juos įgyvendinti, be kita ko, vykdant makroregioninį ir regioninį bendradarbiavimą, ir atitinkami Komisijos veiksmai.

2.  Šis reglamentas taikomas šiems penkiems energetikos sąjungos aspektams:

2.  Šis reglamentas taikomas šiems penkiems energetikos sąjungos aspektams:

a)  energetiniam saugumui,

a)  energetiniam saugumui,

b)  energijos rinkai,

b)  energijos vidaus rinkai,

c)  energijos vartojimo efektyvumui,

c)  energijos vartojimo efektyvumui,

d)  priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui ir

d)  priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui ir

e)  moksliniams tyrimams, inovacijoms ir konkurencingumui.

e)  moksliniams tyrimams, inovacijoms ir konkurencingumui.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente vartojami terminai apibrėžti [naujos redakcijos Direktyvoje 2009/28/EB pagal pasiūlymą COM(2016) 767], Direktyvoje 2010/31/ES ir Direktyvoje 2012/27/ES.

Šiame reglamente vartojami terminai apibrėžti [naujos redakcijos Direktyvoje 2009/28/EB pagal pasiūlymą COM(2016) 767], [naujos redakcijos Direktyvoje 2009/72/EB pagal pasiūlymą COM(2016) XXX], Direktyvoje 2010/31/ES ir Direktyvoje 2012/27/ES.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  priimta politika ir priemonės – politika ir priemonės, dėl kurių oficialus vyriausybės sprendimas priimtas iki nacionalinio plano ar pažangos ataskaitos pateikimo dienos ir aiškiai įsipareigota jas įgyvendinti;

3)  priimta politika ir priemonės – politika ir priemonės, dėl kurių oficialus centrinės ar regioninės vyriausybės sprendimas priimtas iki nacionalinio plano ar pažangos ataskaitos pateikimo dienos ir aiškiai įsipareigota jas įgyvendinti;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslai – įsipareigojimas iki 2030 m. Sąjungoje visuose ekonomikos sektoriuose išmetamą ŠESD kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu, sumažinti bent 40 proc., Sąjungoje suvartojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį iki 2030 m. padidinti bent iki 27 proc., Sąjungoje iki 2030 m. energijos vartojimo efektyvumą padidinti bent 27 proc., o 2020 m. šį tikslą peržiūrėti ir apsvarstyti galimybę efektyvumą padidinti 30 proc., iki 2030 m. pasiekti elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 15 proc. tikslinį rodiklį arba kiti vėlesni tokio pobūdžio tikslai, kuriuos įgyvendinti iki 2030 m. susitarė Europos Vadovų Taryba arba Taryba ir Parlamentas;

Išbraukta.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a)  ankstyvos pastangos – ankstyva valstybės narės pažanga, padaryta nuo 2021 m. siekiant jos atsinaujinančiosios energijos tikslo, nurodyto [naujos redakcijos Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos] 3 straipsnyje, jos energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslo, nurodyto Direktyvos 2012/27/ES 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 4 dalyje;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a)  principas „pirmiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ – atliekant bet kokį planavimą energetikos srityje ir priimant su politika ir investicijomis susijusius sprendimus pirmenybės teikimas priemonėms, kuriomis užtikrinamas didesnis energijos poreikio ir energijos tiekimo veiksmingumas optimaliomis sąnaudomis sumažinant galutinį energijos suvartojimą ir užtikrinant reguliavimą apkrova ir veiksmingesnę energijos konversiją, perdavimą ir paskirstymą;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a)  vietos valdžios institucija – viešoji institucija, kuri turi juridinio asmens statusą, yra valstybės struktūros sudedamoji dalis, yra žemesnio nei nacionalinė vyriausybė lygmens ir yra atskaitinga piliečiams, ją paprastai sudaro politiką formuojantis organas (taryba arba asamblėja) ir vykdomasis organas (meras arba kitas vykdomasis pareigūnas), ji tiesiogiai arba netiesiogiai renkama arba pasirenkama vietos lygmeniu ir apima įvairius valdžios lygmenis, pvz., kaimų, savivaldybių, rajonų, apskričių, provincijų, regionų valdžios lygmenis;

Pagrindimas

Šia apibrėžtimi siekiama paaiškinti keliuose šio reglamento straipsniuose paminėtą vietinės valdžios institucijos sąvoką.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 18 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18b)  sklandus perėjimas – plataus masto pastangos padėti darbuotojams ir bendruomenėms, kuriuos gali neigiamai paveikti perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 18 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18c)  iškastinio kuro subsidijos – subsidijos, kaip apibrėžta Pasaulio prekybos organizacijos Sutartyje dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 pastraipos 18 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18d)  iškastinis kuras – anglys, dujos, nafta ir kiti iškastinių degiųjų medžiagų dariniai;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Integruoti nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai

Integruoti nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai

1.  Iki 2019 m. sausio 1 d., o vėliau kas dešimt metų kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. Planą turi sudaryti sudedamosios dalys, nurodytos 2 dalyje ir I priede. Pirmasis planas apima 2021–2030 m. laikotarpį. Vėlesni planai apima dešimties metų laikotarpius, prasidedančius iš karto po ankstesnio plano laikotarpio pabaigos.

1.  Iki ... [Leidinių biurui: 6 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir bet kuriuo atveju iki 2019 m. birželio 1 d. kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia integruotą dešimties metų laikotarpio nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. Iki 2024 m. sausio 1 d., o vėliau kas penkerius metus kiekviena valstybė narė pateikia tolesnį integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. Planą turi sudaryti sudedamosios dalys, nurodytos 2 dalyje ir I priede. Pirmasis planas apima 2021–2030 m. laikotarpį.

2.  Integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą sudaro šios pagrindinės dalys:

2.  Integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą sudaro šios pagrindinės dalys:

a)  integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano rengimo proceso apžvalga, sudaryta iš santraukos, konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis, suinteresuotųjų šalių dalyvavimo ir konsultacijų rezultatų aprašymo, taip pat regioninio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis rengiant planą aprašymo;

a)  integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano rengimo proceso apžvalga, sudaryta iš:

 

1)  santraukos;

 

2)  konsultacijų su vietos valdžios institucijomis, pilietine visuomene, verslo subjektais, socialiniais partneriais ir piliečiais, jų dalyvavimo ir konsultacijų rezultatų aprašymo;

 

3)  makroregioninio ir regioninio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis rengiant planą aprašymo;

b)  nacionalinių uždavinių, tikslų ir veiksmų, susijusių su kiekvienu iš penkių energetikos sąjungos aspektų, apibūdinimas;

b)  nacionalinių uždavinių ir tikslų, susijusių su kiekvienu iš penkių energetikos sąjungos aspektų, apibūdinimas;

c)  b punkte nurodytiems uždaviniams, tikslams ir veiksmams įgyvendinti numatytos politikos ir priemonių apibūdinimas;

c)  b punkte nurodytiems uždaviniams ir tikslams įgyvendinti numatytos suplanuotos politikos, priemonių ir investicijų strategijų apibūdinimas;

d)  penkių energetikos sąjungos aspektų esamos padėties apibūdinimas, be kita ko, atsižvelgiant į energetikos sistemą ir išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, taip pat į prognozes, vykdant b punkte nurodytus uždavinius taikant esamą (priimtą ir įgyvendinamą) politiką ir priemones;

d)  penkių energetikos sąjungos aspektų esamos padėties apibūdinimas, be kita ko, atsižvelgiant į energetikos sistemą ir išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, taip pat į prognozes, vykdant b punkte nurodytus uždavinius ir tikslus taikant esamą (priimtą ir įgyvendinamą) politiką ir priemones, ir reguliavimo ir nereguliavimo kliūčių, kylančių įgyvendinant tikslus ir uždavinius, apibūdinimas;

e)  planuojamos politikos ir priemonių, kuriomis bus vykdomi b punkte nurodyti uždaviniai, poveikio vertinimas;

e)  individualios ir bendros planuojamos politikos ir priemonių, kuriomis bus vykdomi 1, 4, 13a ir 14 straipsniuose nurodyti tikslai ir uždaviniai, poveikio ir poveikio aplinkai, įskaitant oro kokybę ir gamtos apsaugą, sveikatai ir makroekonomikai bei socialinio poveikio vertinimas;

 

ea)  planuojamos politikos ir priemonių poveikio konkurencingumui, susijusiam su penkiais energetikos sąjungos aspektais, vertinimas;

 

eb)  galimo klimato poveikio valstybėje narėje, įskaitant tiesioginį ir netiesioginį poveikį, ir atsparumo didinimo strategijų, pagal kurias valdomas klimato poveikis, pvz., nacionalinių prisitaikymo planų, vertinimas;

 

ec)  parengus investicijų strategiją – planuojamai politikai ir priemonėms įgyvendinti reikalingų viešųjų ir privačių investicijų įvertinimas;

f)  pagal šio reglamento II priedo reikalavimus parengtas ir jame nustatytą struktūrą atitinkantis priedas, kuriame pateikiama valstybės narės metodika ir politikos priemonės, kuriomis vykdomas Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761] 7 straipsnyje ir V priede nustatytas energijos taupymo reikalavimas.

f)  pagal šio reglamento II priedo reikalavimus parengtas ir jame nustatytą struktūrą atitinkantis priedas, kuriame pateikiama valstybės narės metodika ir politikos priemonės, kuriomis vykdomas Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761] 7 straipsnyje ir V priede nustatytas energijos taupymo reikalavimas.

3.  Rengdamos 1 dalyje nurodytus nacionalinius planus, valstybės narės atsižvelgia į penkių energetikos sąjungos aspektų sąsajas ir prireikus remiasi nuosekliais visų penkių aspektų duomenimis ir prielaidomis.

3.  Rengdamos 1 dalyje nurodytus nacionalinius planus, valstybės narės:

 

i)  apriboja administracinę painiavą ir sąnaudas, tenkančias visiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams;

 

ii)  atsižvelgia į penkių energetikos sąjungos aspektų sąsajas, visų pirma į principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“;

 

iii)  prireikus remiasi patikimais ir nuosekliais visų penkių aspektų duomenimis ir prielaidomis ir viešai skelbia galimiems scenarijams nagrinėti naudotus duomenis;

 

iv)  užtikrina atitiktį 1 straipsnyje išdėstytiems tikslams ir 14 straipsnyje numatytoms nacionalinėms ilgalaikėms klimato ir energetikos strategijoms;

 

v)  įvertina, kiek namų ūkių patiria energijos nepriteklių, atsižvelgdamos į būtinas buitines energetines paslaugas, kurių reikia, kad atitinkamomis nacionalinėmis sąlygomis būtų užtikrintas būtiniausias gyvenimo lygis, ir apibrėžia esamą ir planuojamą energijos nepritekliaus šalinimo politiką ir priemones, įskaitant socialinės politikos priemones ir kitas atitinkamas nacionalines programas.

 

Jei remiantis patikrinamais duomenimis ir naudojantis geografiškai išskaidytais rodikliais atlikus vertinimą paaiškėja, kad valstybėje narėje yra daug energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių, valstybė narė turėtų į savo planą įtraukti nacionalinį orientacinį energijos nepritekliaus mažinimo tikslą;

 

vi)  įtraukia nuostatas, kuriomis siekiama pašalinti, sušvelninti arba, jei įgyvendinamas viešojo intereso projektas ir nėra alternatyvų, atlyginti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai, išaiškėjusį teikiant integruotas ataskaitas pagal 15–22 straipsnius;

 

vii)  atsižvelgia į naujausias konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, parengtas per Europos semestrą.

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad visuose po jų pirmųjų integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų priimamuose tolesniuose planuose, apie kuriuos pranešama Komisijai pagal 1 dalį, būtų pakeisti jų nacionaliniai tikslai ir uždaviniai, kaip nurodyta 4 straipsnyje, siekiant atsižvelgti į padidėjusį užmojį, palyginti su nustatytuoju ankstesniame integruotame nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane.

 

3b.  Pagal šį straipsnį Komisijai pateiktus planus valstybės narės skelbia viešai.

4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 36 straipsnį, kuriais iš dalies keičiamas I priedas siekiant jį priderinti prie Sąjungos energetikos ir klimato politikos strategijos pakeitimų, energijos rinkos pokyčių ir naujų JTBKKK ir Paryžiaus susitarimo reikalavimų.

4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 36 straipsnį, kuriais iš dalies keičiamas I priedas siekiant jį priderinti prie Sąjungos energetikos ir klimato politikos strategijos pakeitimų, energijos rinkos pokyčių ir naujų JTBKKK ir Paryžiaus susitarimo reikalavimų.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionaliniai uždaviniai, tikslai ir veiksmai, susiję su kiekvienu iš penkių energetikos sąjungos aspektų

Tikslai ir uždaviniai, susiję su kiekvienu iš penkių energetikos sąjungos aspektų

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės savo integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose nustato šiuos pagrindinius uždavinius, tikslus ir veiksmus, nurodytus I priedo A.2 skirsnyje:

Valstybės narės savo integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose nustato šiuos pagrindinius uždavinius ir tikslus, nurodytus I priedo A.2 skirsnyje:

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punkto 1 papunkčio ii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia)  trajektorijas, pagal kurias valstybė narė planuoja išlaikyti ir gerinti anglies dioksido šalinimą absorbentais, atitinkantį 14 straipsnyje nurodytas ilgalaikes energetikos ir klimato strategijas;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punkto 1 papunkčio iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  kai tinkama, kitus nacionalinius uždavinius ir tikslus, suderintus su esamomis ilgalaikėmis išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijomis;

iii)  kitus nacionalinius uždavinius ir tikslus, atitinkančius Paryžiaus susitarimą ir ilgalaikes klimato ir energetikos strategijas;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punkto 2 papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  veiksmus įgyvendinant [naujos redakcijos Direktyvos 2009/28/EB, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 3 straipsnyje nurodytą Sąjungos privalomą tikslą pasiekti, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 2030 m. sudarytų bent 27 proc. bendro suvartojamo galutinės energijos kiekio – valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį 2030 m., parodant jos linijinio kitimo nuo 2021 m. trajektoriją;

i)  įgyvendinant [naujos redakcijos Direktyvos 2009/28/EB, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 3 straipsnyje nurodytą Sąjungos privalomą tikslą pasiekti, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 2030 m. sudarytų bent 35 proc.;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punkto 2 papunkčio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  valstybių narių nacionalinis atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslas, palyginti su bendru suvartojamu galutinės energijos kiekiu 2030 m., nustatytas pagal Direktyvos (ES) .../... [naujos redakcijos Direktyva 2009/28/EB, parengta pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 3 straipsnį ir Ia priedą, kartu su šio reglamento Ia priede nustatyta linijine trajektorija nuo 2021 m.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punkto 2 papunkčio i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ib)  ia dalyje nurodyta trajektorija:

 

i)  prasideda nuo atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies 2020 m., kaip nustatyta Direktyvos (ES) .../... [naujos redakcijos Direktyva 2009/28/EB, parengta pagal pasiūlymą COM(2016) 767] I priedo A dalies lentelės trečiajame stulpelyje. Jei valstybė narė viršija savo privalomą 2020 m. nacionalinį tikslą, jos trajektorija gali prasidėti 2020 m. pasiektame lygyje;

 

ii)  susideda iš dvimečių tarpinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslų, nustatytų apskaičiavus ankstesnių dvejų metų vidurkį, kaip nustatyta Ia priede;

 

iii)  pasiekia bent 2030 m. nacionalinį tikslą.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punkto 2 papunkčio i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ic)  valstybių narių trajektorijos, nurodytos ia ir ab punktuose, turi papildyti Sąjungos privalomą linijinę trajektoriją ir turi pasiekti Sąjungos privalomą tikslą pasiekti, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 2030 m. sudarytų bent 35 proc. bendro suvartojamo galutinės energijos kiekio;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punkto 2 papunkčio i d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

id)  valstybės narės bendros atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies suvartojamame galutinės energijos kiekyje nuo 2031 m. trajektorijos turi atitikti ilgalaikes energetikos ir klimato strategijas;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punkto 2 papunkčio ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies, palyginti su suvartojamu galutinės energijos kiekiu, kitimo 2021–2030 m. trajektoriją atskiruose – šildymo ir vėsinimo, elektros energijos ir transporto – sektoriuose;

ii)  valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies, palyginti su suvartojamu galutinės energijos kiekiu, kitimo 2021–2030 m. orientacinę trajektoriją atskiruose – šildymo ir vėsinimo, elektros energijos ir transporto – sektoriuose;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punkto 2 papunkčio iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų, kurias valstybės narės planuoja naudoti norėdamos pasiekti bendrą ir atskirų sektorių atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, taikymo 2021–2030 m. trajektoriją, įskaitant bendrą numatomą suvartoti galutinės energijos kiekį, išreikštą mln. tne ir suskirstytą pagal technologijas ir sektorius, ir bendrą planuojamąją įrengtąją galią, išreikštą MW ir suskirstytą pagal technologijas ir sektorius;

iii)  atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų, kurias valstybės narės planuoja naudoti norėdamos pasiekti bendrą ir atskirų sektorių atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, taikymo 2021–2030 m. orientacinę trajektoriją, įskaitant bendrą numatomą suvartoti galutinės energijos kiekį, išreikštą mln. tne ir suskirstytą pagal technologijas ir sektorius, bendrą planuojamąją įrengtąją galią, įskaitant pertvarkymą, išreikštą MW ir suskirstytą pagal technologijas ir sektorius;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punkto 2 papunkčio iii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  valstybių narių atsinaujinančiųjų išteklių energijos,kurią sau pasigamina miestai, atsinaujinančiosios energijos bendruomenės ir gaminantys vartotojai 2021–2030 m., įskaitant bendrą suvartojamą galutinės energijos kiekį, išreikštą mln. tne, dalį ir su ja susijusius uždavinius ir trajektorijas;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punkto 2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  susijusius su iškastiniu kuru ir siekiant įgyvendinti ilgalaikį Sąjungos tikslą iki 2040 m. tapti visiškai nuo iškastinio kuro nepriklausoma ekonomika:

 

a)  valstybių narių dabartinių tiesioginių ir netiesioginių iškastinio kuro subsidijų apskaitą;

 

b)  valstybės narės trajektorijas siekiant palaipsniui iki 2020 m. atsisakyti tiesioginių ir netiesioginių iškastinio kuro subsidijų;

 

c)  valstybės narės trajektorijas siekiant palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  pirminės arba galutinės energijos suvartojimu, sutaupytos pirminės ar galutinės energijos kiekiu ar energijos intensyvumu grindžiamus orientacinius nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmus siekiant Sąjungos 2030 m. privalomo 30 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslo, kaip nurodyta Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761] 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 4 dalyje.

1)  pirminės arba galutinės energijos suvartojimu, sutaupytos pirminės ar galutinės energijos kiekiu ar energijos intensyvumu grindžiamus privalomus nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslus siekiant Sąjungos 2030 m. privalomo 40 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslo, kaip nurodyta Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761] 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 4 dalyje, parodant to tikslinio rodiklio kitimo nuo 2021 m. linijinę trajektoriją.

Valstybės narės nurodo savo siektiną absoliutųjį pirminės energijos suvartojimo ir galutinės energijos suvartojimo lygį 2020 m. ir 2030 m., parodydamos linijinę jo kitimo nuo 2021 m. trajektoriją. Jos paaiškina taikytą metodiką ir naudotus perskaičiavimo koeficientus;

Valstybės narės nurodo savo energijos vartojimo efektyvumo absoliutųjį pirminės energijos suvartojimo ir galutinės energijos suvartojimo lygį 2020 m. ir 2030 m. Jos paaiškina taikytą metodiką ir naudotus perskaičiavimo koeficientus pagal ... [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761] IV ir V priedus;

 

Pirmojoje pastraipoje nurodytą trajektoriją sudaro dvimečiai tarpiniai tikslai, pradedami taikyti 2022 m. ir po to kas dvejus metus;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  suminį energijos, kurią planuojama sutaupyti 2021–2030 m., kiekį pagal Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761] 7 straipsnio nuostatas dėl energijos taupymo įpareigojimų;

2)  suminį energijos, kurią planuojama papildomai sutaupyti 2021–2030 m. ir vėliau, kiekį pagal Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761] 7 straipsnio nuostatas dėl energijos taupymo įpareigojimų;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  ilgalaikės nacionalinio gyvenamųjų ir komercinės paskirties (viešosios paskirties ir privačių) pastatų fondo renovacijos uždavinius;

3)  remiantis esamo pastatų fondo analize – ilgalaikių nacionalinio gyvenamųjų ir ne gyvenamosios paskirties (viešosios paskirties ir privačių) pastatų fondo renovacijos strategijų 2030 ir 2040 m. etapus, įvertinant pažangą siekiant 2050 m. tikslo pagal Direktyvos 2010/31/ES [su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 765] 2a straipsnį;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punkto 3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  planuojama politika ir veiksmai, taip pat pažanga nacionalinį pastatų fondą keičiant mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir iškastinių išteklių energijos nenaudojančių pastatų fondu, įskaitant įrodymais pagrįstą numatomo sutaupyti energijos kiekio ir platesnio masto naudos apskaičiavimą, kurie turėtų būti pasiekti 2020 m. ir 2030 m.;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  visą pastatų, kurie bus renovuoti, patalpų plotą arba lygiavertį 2020–2030 m. laikotarpiu per metus sutaupytiną energijos kiekį, remiantis Direktyvos 2012/27/ES 5 straipsnio nuostatomis dėl pavyzdinio viešųjų organizacijų pastatų vaidmens;

4)  visą pastatų, kurie bus renovuoti, patalpų plotą ir atitinkamą renovacijos priemonėmis sutaupytą energijos kiekį arba su alternatyviu metodu susijusį lygiavertį 2020–2030 m. laikotarpiu kiekvienais metais sutaupytiną energijos kiekį, remiantis Direktyvos 2012/27/ES [pakeistos pasiūlymu COM(2016)761] 5 straipsnio nuostatomis;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punkto 4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  nustatytas energijos taupymo galimybes šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuose, įskaitant galimybių taikyti labai efektyvią kogeneraciją ir efektyvų bei inovatyvų centralizuotą šilumos ir vėsumos tiekimą išsamių vertinimų rezultatus;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  kitus nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo uždavinius, įskaitant ilgalaikius tikslus arba strategijas ir sektorių, pavyzdžiui, transporto, šildymo ir vėsinimo, tikslus;

5)  kitus nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo uždavinius, įskaitant ilgalaikius tikslus arba strategijas ir sektorių, pavyzdžiui, transporto, gamybos pramonės, vandens ir nuotekų, arba sektoriaus kaupimo politikos tikslus; taip pat veiksmingumą kituose sektoriuose, kurie turi dideles energijos vartojimo efektyvumo galimybes visame energijos sraute nuo pirminės energijos iki galutinio vartotojo, pvz., duomenų centrų;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos c punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  nacionalinius uždavinius, susijusius su energijos šaltinių ir tiekimo iš trečiųjų šalių įvairinimu;

1)  nacionalinius uždavinius, susijusius su energijos šaltinių ir tiekimo iš trečiųjų šalių įvairinimu, kuriais siekiama padidinti makroregioninių, regioninių ir nacionalinių energetikos sistemų atsparumą;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos c punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  nacionalinius uždavinius, susijusius su priklausomybės nuo energijos importo iš trečiųjų šalių mažinimu;

2)  nacionalinius uždavinius, susijusius su priklausomybės nuo energijos importo iš trečiųjų šalių mažinimu, kuriais siekiama padidinti makroregioninių, regioninių ir nacionalinių energetikos sistemų atsparumą;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos c punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  nacionalinius uždavinius, susijusius su vidaus energijos (visų pirma atsinaujinančiųjų išteklių energijos) šaltinių naudojimu;

4)  nacionalinius uždavinius, susijusius su nacionalinės energetikos sistemos lankstumo didinimu, visų pirma panaudojant energijos vartojimo efektyvumo priemones, vidaus ir regionų atsinaujinančiuosius energijos šaltinius, reguliavimą apkrova ir saugojimą;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos d punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  elektros energijos tinklų sujungimo mastą, kurį valstybė narė siekia užtikrinti 2030 m., atsižvelgdama į 2030 m. ne mažesnį kaip 15 proc. elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo tikslinį rodiklį; valstybės narės paaiškina taikytą metodiką;

1)  elektros energijos tinklų sujungimo mastą, kurį valstybė narė siekia užtikrinti 2030 m., atsižvelgdama į Komisijos pasiūlytą 2030 m. ne mažesnį kaip 15 proc. orientacinį elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo tikslinį rodiklį, atsižvelgdama į 2020 m. energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 10 proc. tikslinį rodiklį, nacionalinės ir regioninės rinkos sąlygas ir galimybes, visus sąnaudų ir naudos analizės aspektus, faktinį bendro intereso projektų įgyvendinimo lygį, taip pat priemones, skirtas esamų tarpusavio jungčių prekybiniams pajėgumams padidinti; valstybės narės paaiškina taikytą metodiką, atsižvelgdamos į Komisijos pasiūlytą metodiką;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos d punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  pagrindinius nacionalinius elektros energijos ir dujų perdavimo infrastruktūros uždavinius, kuriuos būtina įvykdyti, kad būtų įvykdyti su visais penkiais energetikos sąjungos strategijos aspektais susiję uždaviniai ir tikslai;

2)  pagrindinius nacionalinius elektros energijos ir dujų perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros ir jos modernizavimo uždavinius, kuriuos būtina įvykdyti, kad būtų įvykdyti su visais penkiais energetikos sąjungos strategijos aspektais susiję uždaviniai ir tikslai. Visų suplanuotų svarbių infrastruktūros projektų atveju turi būti atliekamas preliminarus suderinamumo su penkiais energetikos sąjungos aspektais vertinimas, visų pirma tiekimo saugumo ir konkurencijos požiūriais;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos d punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  su kitais energijos vidaus rinkos aspektais, pavyzdžiui, rinkų integravimu ir susiejimu, susijusius nacionalinius uždavinius, įskaitant terminus, iki kurių jie turėtų būti įvykdyti;

3)  su kitais energijos vidaus rinkos aspektais, pavyzdžiui, sistemos lankstumo didinimu, visų pirma šalinant laisvo kainų formavimo kliūtis, rinkų integravimo ir susiejimo, pažangiųjų tinklų, telkimo, reguliavimo apkrova, kaupimo, paskirstytos gamybos, skirstymo, perskirstymo ir tiekimo mažinimo, kainų signalų realiuoju laiku priemonėmis, susijusius nacionalinius uždavinius, įskaitant terminus, iki kurių jie turėtų būti įvykdyti;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos d punkto 3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  nacionalinius tikslus, susijusius su nediskriminaciniu atsinaujinančiosios energijos, reguliavimo apkrova ir saugyklų dalyvavimu, taip pat apibendrinimo priemonėmis visose energetikos rinkose, įskaitant terminus, iki kurių jie turėtų būti įvykdyti;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos d punkto 3 b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b)  nacionaliniai uždaviniai, susiję su vartotojų dalyvavimo energetikos sistemoje užtikrinimu ir savos energijos gamybos bei naujų technologijų, įskaitant pažangiuosius skaitiklius, nauda vartotojams;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos d punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  nacionalinius uždavinius, susijusius su elektros energijos sistemos adekvatumo užtikrinimu, taip pat su energetikos sistemos lankstumu energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių atžvilgiu, įskaitant terminus, iki kurių jie turėtų būti įvykdyti;

4)  nacionalinius uždavinius, susijusius su elektros energijos sistemos adekvatumo užtikrinimu, taip pat su užtikrinimu, kad nebūtų įdiegta jokių pajėgumų mechanizmų, arba, jeigu jie įdiegti tiekimo saugumo tikslais, jie būtų kuo labiau apriboti, įskaitant terminus, iki kurių jie turėtų būti įvykdyti;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos e punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  nacionalinius viešųjų ir privačiųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų, susijusių su energetikos sąjunga, uždavinius ir finansavimo tikslus, kai tinkama, nurodant terminus, iki kurių jie turėtų būti įvykdyti. Tokie tikslai ir uždaviniai turėtų derėti su energetikos sąjungos strategijoje ir SET plane nustatytais tikslais ir uždaviniais;

1)  nacionalinius viešosios paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su energetikos sąjunga, uždavinius ir finansavimo tikslus ir jų tikėtiną sverto poveikį privačiojo sektoriaus moksliniams tyrimams. Kai tinkama, turėtų būti nurodyti terminai, iki kurių šie tikslai turėtų būti įvykdyti. Tokie tikslai ir uždaviniai turėtų derėti su energetikos sąjungos strategijoje ir SET plane nustatytais tikslais ir uždaviniais;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos e punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  2050 m. nacionalinius mažo anglies dioksido kiekio technologijų diegimo uždavinius;

2)  2050 m. nacionalinius tikslus, susijusius su tvarių technologijų skatinimu;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos e punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  nacionalinius uždavinius, susijusius su konkurencingumu.

Išbraukta.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių veiksmų didinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį nustatymas

Valstybių narių tikslų didinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį nustatymas

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nustatydamos savo veiksmus, kuriais užtikrinama 2030 m. ir paskutiniais vėlesnių nacionalinių planų laikotarpių metais pasiektina atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis, palyginti su bendru suvartojamu galutinės energijos kiekiu, pagal 4 straipsnio a punkto 2 papunkčio i papunktį, valstybės narės atsižvelgia į:

1.  Nustatydamos savo tikslus, kuriais užtikrinama 2030 m. ir paskutiniais vėlesnių nacionalinių planų laikotarpių metais pasiektina atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis, palyginti su bendru suvartojamu galutinės energijos kiekiu, pagal 4 straipsnio a punkto 2 papunkčio i papunktį, valstybės narės atsižvelgia į:

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  teisingas vartojimo pasiskirstymas Europos Sąjungoje,

i)  teisingas ir ekonomiškai efektyvus vartojimo pasiskirstymas Europos Sąjungoje,

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  referencinę santykinę atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, palyginti su jos bendru suvartojamu galutinės energijos kiekiu, nustatytą Direktyvos (ES) .../... [naujos redakcijos direktyvos 2009/28/EB] 3 straipsnio 3 dalyje;

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės bendromis jėgomis užtikrina, kad iki 2030 m. Sąjungoje atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos energijos dalis sudarytų bent 27 proc. bendro suvartojamo galutinės energijos kiekio.

2.  Valstybės narės bendromis jėgomis užtikrina, kad iki 2030 m. Sąjungoje atsinaujinančiųjų energijos išteklių linijinė trajektorija pasiektų bent 35 proc. bendro suvartojamo galutinės energijos kiekio.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių veiksmų didinant energijos vartojimo efektyvumą nustatymas

Valstybių narių privalomų tikslų didinant energijos vartojimo efektyvumą nustatymas

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nustatydamos 2030 m. ir paskutiniais vėlesnių nacionalinių planų laikotarpių metais pasiektiną orientacinį nacionalinį energijos vartojimo efektyvumą pagal 4 straipsnio b punkto 1 papunktį, valstybės narės užtikrina, kad:

1.  Nustatydamos 2030 m. ir paskutiniais vėlesnių nacionalinių planų laikotarpių metais pasiektiną privalomą nacionalinį energijos vartojimo efektyvumo tikslą pagal 4 straipsnio b punkto 1 papunktį, valstybės narės užtikrina, kad:

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  2020 m. Sąjungoje būtų suvartojama ne daugiau kaip 1 483 mln. tne pirminės energijos ir 1 086 mln. tne galutinės energijos, o 2030 m. – ne daugiau kaip 1 321 mln. tne pirminės energijos ir 987 mln. tne galutinės energijos pirmuoju dešimties metų laikotarpiu;

a)  2020 m. Sąjungoje būtų suvartojama ne daugiau kaip 1 483 mln. tne pirminės energijos ir ne daugiau kaip 1 086 mln. tne galutinės energijos, o 2030 m. – ne daugiau kaip 1 132 mln. tne pirminės energijos ir ne daugiau kaip 849 mln. tne galutinės energijos pirmuoju dešimties metų laikotarpiu;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nustatydamos 1 dalyje nurodytus savo veiksmus, valstybės narės gali atsižvelgti į aplinkybes, turinčias įtakos pirminės ir galutinės energijos suvartojimui, kaip antai į:

2.  Nustatydamos 1 dalyje nurodytus savo tikslus, valstybės narės gali atsižvelgti į aplinkybes, turinčias įtakos pirminės ir galutinės energijos suvartojimui, kaip antai į:

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

7 straipsnis

Nacionalinė politika ir priemonės, susijusios su kiekvienu iš penkių energetikos sąjungos aspektų

Nacionalinė politika, priemonės ir investicijų strategijos, susijusios su kiekvienu iš penkių energetikos sąjungos aspektų

Vadovaudamosi I priedu, valstybės narės savo integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose apibūdina pagrindinę esamą (priimtą ir įgyvendinamą) ir planuojamą politiką ir priemones, kuriomis sprendžiami visų pirma nacionaliniame plane užsibrėžti uždaviniai, įskaitant regioninio bendradarbiavimo ir tinkamo finansavimo nacionaliniu ir regioniniu mastu užtikrinimo priemones.

Vadovaudamosi I priedu, valstybės narės savo integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose apibūdina pagrindinę esamą (priimtą ir įgyvendinamą) ir planuojamą politiką ir priemones, kuriomis sprendžiami visų pirma nacionaliniame plane užsibrėžti uždaviniai, įskaitant regioninio bendradarbiavimo ir tinkamo finansavimo nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis užtikrinimo priemones, taip pat Sąjungos programų ir priemonių mobilizavimą.

 

Apibūdinant pagrindinę esamą ir planuojamą politiką ir priemones, skirtas nacionaliniuose planuose užsibrėžtiems uždaviniams išspręsti, pridedama bendroji šiems uždaviniams išspręsti reikalingų investicijų apžvalga.

 

Valstybės narės energijos vartojimo efektyvumą laiko infrastruktūros prioritetu. Jos į savo infrastruktūros planus įtraukia energijos vartojimo efektyvumo programas, o pastatų renovaciją laiko prioritetinėmis investicijomis.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Laikydamosi I priede nustatyto formato ir struktūros, valstybės narės apibūdina kiekvieno iš penkių energetikos sąjungos aspektų, įskaitant energetikos sistemą ir išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, padėtį, esančią nacionalinio plano pateikimo metu arba grindžiamą naujausia turima informacija. Valstybės narės sudaro ir apibūdina kiekvienam iš penkių energetikos sąjungos aspektų skirtas pirmojo dešimties metų laikotarpio bent iki 2040 m. (įtraukiant ir 2030 m.) prognozes, paremtas esama (priimta ir įgyvendinama) politika ir priemonėmis.

1.  Laikydamosi I priede nustatyto formato ir struktūros, valstybės narės apibūdina kiekvieno iš penkių energetikos sąjungos aspektų, įskaitant energetikos sistemą ir išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį, padėtį, esančią nacionalinio plano pateikimo metu arba grindžiamą naujausia turima informacija. Valstybės narės sudaro ir apibūdina kiekvienam iš penkių energetikos sąjungos aspektų skirtas pirmojo dešimties metų laikotarpio bent iki 2030 m. (įtraukiant ir 2030 m.) prognozes, paremtas esama (priimta ir įgyvendinama) politika ir priemonėmis. Valstybės narės viešai skelbia prognozavimui ir scenarijams naudojamas prielaidas, parametrus ir metodiką.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  planuojamos politikos ir priemonių poveikį energetikos sistemos plėtrai ir išmetamam ir pašalinamam ŠESD kiekiui pirmuoju dešimties metų laikotarpiu bent iki 2040 m. (įtraukiant ir 2030 m.), be kita ko, palygindamos jį su 1 dalyje nurodytomis prognozėmis, paremtomis esama (priimta ir įgyvendinama) politika ir priemonėmis;

a)  planuojamos politikos ir priemonių poveikį energetikos sistemos plėtrai ir išmetamam ir pašalinamam ŠESD kiekiui pirmuoju dešimties metų laikotarpiu bent iki 2040 m. (įtraukiant ir 2030 m.), be kita ko, palygindamos jį su 1 dalyje nurodytomis prognozėmis, paremtomis esama (priimta ir įgyvendinama) politika ir priemonėmis. Į šį apibūdinimą reikėtų įtraukti sektorių susiejimo, skaitmeninimo ir patobulintos rinkos struktūros sąveikos, taip pat teigiamo poveikio oro kokybei ir energijos tiekimo saugumui įvertinimą;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  7 straipsnyje nurodytos ir I priede detaliau apibūdintos planuojamos politikos ir priemonių poveikį makroekonomikai, aplinkai, žinioms ir visuomenei pirmuoju dešimties metų laikotarpiu bent iki 2030 m., be kita ko, palygindamos jį su 1 dalyje nurodytomis prognozėmis, paremtomis esama (priimta ir įgyvendinama) politika ir priemonėmis;

b)  7 straipsnyje nurodytos ir I priede detaliau apibūdintos individualios ir bendros planuojamos politikos ir priemonių poveikį makroekonomikai, sveikatai, aplinkai, žinioms ir visuomenei pirmuoju dešimties metų laikotarpiu bent iki 2030 m., be kita ko, palygindamos jį su 1 dalyje nurodytomis prognozėmis, paremtomis esama (priimta ir įgyvendinama) politika ir priemonėmis. Šio poveikio vertinimui naudojama metodika skelbiama viešai ir skatinamas sąnaudų ir naudos analizės naudojimas;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  esamos (priimtos ir įgyvendinamos) ir planuojamos politikos ir priemonių sąveiką vienoje politinėje sferoje, taip pat esamos (priimtos ir įgyvendinamos) ir planuojamos politikos ir priemonių sąveiką įvairiose sferose pirmuoju dešimties metų laikotarpiu bent iki 2030 m. Energijos tiekimo saugumo, infrastruktūros ir rinkos integracijos prognozės sietinos su tvirtais energijos vartojimo efektyvumo scenarijais.

c)  esamos (priimtos ir įgyvendinamos) ir planuojamos politikos ir priemonių sąveiką vienoje politinėje sferoje, taip pat esamos (priimtos ir įgyvendinamos) ir planuojamos politikos ir priemonių sąveiką įvairiose sferose pirmuoju dešimties metų laikotarpiu bent iki 2030 m. Vertinimas apima kiekybinę arba kokybinę visos dokumentais pagrįstos nacionalinės politikos ir priemonių sąveikos su Sąjungos klimato ir energetikos politikos priemonėmis analizę. Energijos tiekimo saugumo, infrastruktūros ir rinkos integracijos prognozės sietinos su tvirtais energijos vartojimo efektyvumo scenarijais.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  būdą, kuriuo individualia ir bendra dabartine ir planuojama politika ir priemonėmis bus pritrauktos privačiosios investicijos ir jų įgyvendinimui reikalingos viešosios lėšos;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

9 straipsnis

Integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų projektai

Integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų projektai

1.  Iki 2018 m. sausio 1 d., o vėliau kas dešimt metų kiekviena valstybė narė parengia ir Komisijai pateikia 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projektą.

1.  Iki 2018 m. birželio 1 d. kiekviena valstybė narė parengia ir Komisijai pateikia 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto savo pirmojo integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projektą. Iki 2023 m. sausio 1 d. kiekviena valstybė narė parengia ir Komisijai pateikia savo antrojo veiksmų plano projektą ir vėliau kas penkerius metus teikia vėlesnius planus.

2.  Vadovaudamasi 28 straipsniu Komisija valstybėms narėms gali pateikti rekomendacijų dėl planų projektų. Tose rekomendacijose visų pirma nurodoma:

2.  Vadovaudamasi 28 straipsniu Komisija įvertina planų projektus ir ne vėliau kaip praėjus trims mėnesiams po 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto plano pateikimo termino valstybėms narėms pateikia rekomendacijų, siekdama:

a)  užsibrėžtų tikslų, uždavinių ir veiksmų mastas siekiant bendromis jėgomis įgyvendinti energetikos sąjungos uždavinius ir visų pirma Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslus;

a)  užtikrinti, kad valstybės narės bendromis jėgomis įgyvendintų energetikos sąjungos uždavinius ir pasiektų visų energetikos sąjungos aspektų tikslus;

 

aa)  užtikrinti, kad valstybės narės pasiektų privalomus nacionalinius tikslus ir uždavinius;

b)  politika ir priemonės, susijusios su valstybių narių ir Sąjungos lygmens uždaviniais, ir kita tarpvalstybinės svarbos politika ir priemonės;

b)  tobulinti esamą ir planuojamą individualią politiką ir priemones, įtrauktus į nacionalinius energetikos ir klimato planus, įskaitant tarpvalstybinės svarbos planus;

 

ba)  pasiūlyti nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose patvirtinti papildomą politiką ir priemones;

c)  esamos (priimtos ir įgyvendinamos) politikos bei priemonių ir planuojamos politikos bei priemonių, įtrauktų į integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą ir skirtų vienam energetikos sąjungos aspektui bei įvairiems jos aspektams, sąveika ir suderinamumas.

c)  užtikrinti esamos (priimtos ir įgyvendinamos) ir planuojamos politikos bei priemonių, įtrauktų į integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą ir skirtų vienam energetikos sąjungos aspektui bei įvairiems jos aspektams, suderinamumą;

 

ca)  užtikrinti, kad investavimo strategijos ir priemonės būtų suderinamos su valstybių narių politika ir priemonėmis, kuriomis siekiama atitinkamų tikslų ir uždavinių.

3.  Valstybės narės baigdamos rengti savo integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus kuo labiau atsižvelgia į Komisijos rekomendacijas.

3.  Valstybės narės, baigdamos rengti savo integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus, kuo labiau atsižvelgia į Komisijos rekomendacijas. Kai atitinkamos valstybės narės nuomonė skiriasi nuo Komisijos rekomendacijos, ta valstybė narė pateikia ir viešai paskelbia pagrindimą dėl savo pozicijos.

 

3a.  1 dalyje nurodytus nacionalinių planų projektus valstybės narės skelbia viešai.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeisdamos kitų Sąjungos teisės reikalavimų, valstybės narės užtikrina, kad visuomenei būtų iš anksto užtikrinamos veiksmingos galimybės dalyvauti 9 straipsnyje nurodytų planų projektų rengimo procese, ir prie Komisijai pateikiamo savo integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projekto prideda visuomenės nuomonės santrauką. Kai taikomos Direktyvos 2001/42/EB nuostatos, laikoma, kad pagal tą direktyvą rengiamų konsultacijų pakanka šiame reglamente nustatytai įpareigojimui konsultuotis su visuomene įvykdyti.

Nepažeisdamos kitų Sąjungos teisės reikalavimų, valstybės narės užtikrina, kad visuomenei būtų iš anksto užtikrinamos veiksmingos galimybės dalyvauti 9 straipsnyje nurodytų planų projektų ir 14 straipsnyje nurodytų ilgalaikių strategijų rengimo procese, kol yra atviros visos pasirinkimo galimybės ir gali vykti veiksmingos viešos konsultacijos.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės nustato pagrįstus terminus, kuriais suteikiama pakankamai laiko informuoti visuomenę ir jai pasirengti įvairiems planavimo etapams ir veiksmingai juose dalyvauti. Valstybės narės deramai atsižvelgia į vienodą dalyvavimą ir užtikrina, kad visuomenė būtų informuojama viešais skelbimais ar kitomis tinkamomis priemonėmis, pvz., kai įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, apie visus praktinius jos dalyvavimo aspektus, taip pat užtikrina, kad visuomenė turėtų prieigą prie visų susijusių dokumentų.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Valstybės narės, teikdamos Komisijai savo integruoto nacionalinio energetikos ir klimato plano projektą ir galutinę versiją bei savo ilgalaikes strategijas, įtraukia visuomenės nuomonės santrauką ir paaiškina, kaip į ją buvo atsižvelgta.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Kai taikomos Direktyvos 2001/42/EB nuostatos, laikoma, kad pagal tą direktyvą rengiamų konsultacijų pakanka ir šiame reglamente nustatytam įpareigojimui konsultuotis su visuomene įvykdyti.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d.  Įgyvendindamos šį straipsnį valstybės narės mažina administravimo sudėtingumą.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Daugiapakopė dialogo klimato ir energetikos klausimais platforma

 

1.  Laikydamosi partnerystės idėjos valstybės narės sukuria nuolatinę daugiapakopę dialogo klimato ir energetikos klausimais platformą, kuria būtų remiamas aktyvus vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės organizacijų, verslo bendruomenės, investuotojų, visų kitų susijusių suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės dalyvavimas valdant energetikos pertvarką.

 

2.  Valstybės narės savo nacionalinėms dialogo klimato ir energetikos klausimais platformoms pateikia įvairias jų trumpalaikei, vidutinės trukmės ir ilgalaikei energetikos ir klimato politikai numatytas galimybes ir scenarijus, taip pat kiekvienos galimybės sąnaudų ir naudos analizę. Dialogo klimato ir energetikos klausimais platformos yra diskusijų dėl planų, strategijų ir ataskaitų ir jų rengimo pagal 10 straipsnį forumai.

 

3.  Valstybės narės užtikrina, kad dialogo klimato ir energetikos klausimais platformoms būtų skiriami reikiami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai ir kad jos veiktų skaidriai.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Regioninis bendradarbiavimas

Makroregioninis ir regioninis bendradarbiavimas

1.  Valstybės narės, siekdamos įvykdyti savo integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose užsibrėžtus tikslus, uždavinius ir veiksmus, bendradarbiauja regionų lygmeniu.

1.  Valstybės narės, siekdamos įvykdyti savo integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose užsibrėžtus tikslus ir uždavinius, bendradarbiauja makroregionų ir regionų lygmeniu ir naudojasi visomis galimomis bendradarbiavimo formomis.

2.  Prieš pateikdamos savo integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų projektus Komisijai pagal 9 straipsnio 1 dalį, valstybės narės naudojasi regioninio bendradarbiavimo galimybėmis ir konsultuojasi su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir kitomis suinteresuotomis valstybėmis narėmis. Tokių regioninių konsultacijų rezultatus valstybės narės pateikia savo integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų projektuose, prireikus nurodydamos, kaip atsižvelgė į pastabas.

2.  Prieš pateikdamos savo integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų projektus Komisijai pagal 9 straipsnio 1 dalį, valstybės narės naudojasi makroregioninio ir regioninio bendradarbiavimo galimybėmis, atsižvelgdamos į jau vykdomo makroregioninio bendradarbiavimo galimybes, ypač į Baltijos energijos rinkos jungčių planą (BEMIP), Vidurio ir Pietryčių Europos dujų tinklų sujungiamumą (CESEC), Vidurio ir Vakarų regiono energijos rinką (CWREM), Šiaurės jūrų šalių jėgainių tinklo jūroje iniciatyvą (NSCOGI), Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystę, ir konsultuojasi su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir kitomis suinteresuotomis valstybėmis narėmis, laikydamosi Direktyvos 2011/92/ES ir Espo konvencijos nuostatų. Tokių regioninių konsultacijų rezultatus valstybės narės pateikia savo integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų projektuose, prireikus nurodydamos, kaip atsižvelgė į pastabas. Dalyvaudamos makroregioniniame bendradarbiavime valstybės narės susitaria dėl valdymo struktūros, suteikiančios galimybę bent kartą per metus surengti susitikimą ministrų lygmeniu.

 

2a.  Dviejų ar daugiau valstybių narių prašymu Komisija sudaro palankesnes sąlygas toms valstybėms narėms bendrai rengti tam tikras integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų projektų dalis, be kita ko, sukurdama paramos sistemą. Vykdydamos makroregioninį ir regioninį bendradarbiavimą valstybės narės jo rezultatus pateikia savo integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų projektuose ir pateikia juos Komisijai. Tokio makroregioninio ir regioninio bendradarbiavimo rezultatai gali pakeisti atitinkamas susijusio integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano dalis.

 

2b.  Komisija, siekdama skatinti rinkos integraciją ir ekonomiškai efektyvią politiką, nustato makroregioninio ar regioninio bendradarbiavimo galimybes, apimančias vieną ar daugiau iš penkių energetikos sąjungos strategijos aspektų ir atitinkančias šį straipsnį, ir ilgalaikę viziją, paremtą esamomis rinkos sąlygomis. Remdamasi šiomis galimybėmis Komisija gali pagal 28 straipsnį valstybėms narėms pateikti rekomendacijų, siekdama palengvinti veiksmingą bendradarbiavimą, partnerystę ir konsultacijas.

3.  Komisija sudaro sąlygas valstybėms narėms bendradarbiauti ir konsultuotis tarpusavyje dėl jai pagal 9 straipsnį pateiktų planų projektų ir baigti juos rengti.

3.  Komisija sudaro sąlygas valstybėms narėms bendradarbiauti ir konsultuotis tarpusavyje dėl jai pagal 9 straipsnį pateiktų planų projektų ir baigti juos rengti.

4.  Valstybės narės savo galutiniuose integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose atsižvelgia į kitų valstybių narių pagal 2 ir 3 dalis pateiktas pastabas ir paaiškina, kaip į šias pastabas buvo atsižvelgta.

4.  Valstybės narės savo galutiniuose integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose atsižvelgia į kitų valstybių narių pagal 2 ir 3 dalis pateiktas pastabas ir paaiškina, kaip į šias pastabas buvo atsižvelgta.

5.  1 dalyje nurodytais tikslais valstybės narės toliau bendradarbiauja regionų lygmeniu, įgyvendindamos savo planuose numatytą politiką ir priemones.

5.  1 dalyje nurodytais tikslais valstybės narės toliau bendradarbiauja makroregionų lygmeniu, įgyvendindamos savo planuose numatytą politiką ir priemones.

 

5a.  Valstybės narės taip pat numato galimybes bendradarbiauti su Energijos bendrijos šalimis ir trečiosiomis šalimis, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Energetikos sąjungos interesus atitinkančių atsinaujinančiosios energijos projektų nustatymas ir finansavimas

 

1.  Bendradarbiaudamos visomis 11 straipsnyje nurodytomis formomis valstybės narės parengia energetikos sąjungos interesus atitinkančių atsinaujinančiosios energijos projektų, padedančių siekti 4 straipsnio 2 dalyje nurodyto tikslo, sąrašą. Tas sąrašas yra 3 straipsnyje nurodytų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų dalis.

 

2.  Valstybės narės, rengdamos savo energetikos sąjungos interesus atitinkančių atsinaujinančiosios energijos projektų sąrašus, atsižvelgia į šiuos kriterijus:

 

a)  galimą bendrą projekto naudą;

 

b)  ar projektas apima bent dvi valstybes nares, dalyvaujančias bet kuriame Direktyvoje (ES) .../... [naujos redakcijos Atsinaujinančių energijos išteklių direktyva] nurodytame bendradarbiavimo mechanizme;

 

c)  ar projektas įgyvendinamas vienos valstybės narės teritorijoje arba tarptautiniuose vandenyse ir daro didelį tarptautinį poveikį.

 

3.  Komisija, gavusi integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus, iki 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro Sąjungos energetikos sąjungos interesus atitinkančių atsinaujinančiosios energijos projektų sąrašą. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 36 straipsnį, kuriais sudaromas Sąjungos energetikos sąjungos interesus atitinkančių atsinaujinančiosios energijos projektų sąrašas.

 

4.  Sudarydama Sąjungos sąrašą, Komisija:

 

a)  užtikrina, kad į jį būtų įtraukiami tik tie projektai, kurie atitinka šio straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus;

 

b)  užtikrina tarpregioninį nuoseklumą;

 

c)  siekia į sąrašą įtraukti ne per daug energetikos sąjungos interesus atitinkančių atsinaujinančiosios energijos projektų;

 

d)  užtikrina palankias sąlygas įgyvendinti energetikos sąjungos interesus atitinkančius atsinaujinančiosios energijos projektus tuose sektoriuose, kuriems valstybės narės parengė bendrą regioninio įgyvendinimo iki 2030 m. trajektoriją.

 

5.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 36 straipsnį, kuriais nustatoma metodika, kuria valstybės narės naudosis atlikdamos šio straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą sąnaudų ir naudos analizę, įtraukdamos poveikio aplinkai, sveikatai, makroekonomikai, žinioms ir visuomenei aspektus.

 

6.  Iki 2021 m. birželio 30 d. kiekviena valstybė narė paskiria po vieną kompetentingą nacionalinę instituciją, atsakingą už leidimų į Sąjungos sąrašą įtrauktiems energetikos sąjungos interesus atitinkantiems atsinaujinančiosios energijos projektams išdavimo proceso palengvinimą ir koordinavimą. Ta kompetentinga institucija imasi veiksmų, kad palengvintų bendrojo sprendimo priėmimo procesą.

 

7.  Jei įgyvendinant energetikos sąjungos interesus atitinkančius atsinaujinančiosios energijos projektus iškyla didelių sunkumų, Komisija gali, pasitarusi su atitinkamomis valstybėmis narėmis, ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, kurį galima pratęsti du kartus, paskirti Europos koordinatorių. Įgyvendinant šį reglamentą taikomos Reglamento (ES) Nr. 347/2013 6 straipsnio nuostatos.

 

8.  Valstybių narių vykdomos energetikos sąjungos interesus atitinkančių atsinaujinančiosios energijos projektų atrankos procesui taikomos 10 straipsnyje išdėstytos nuostatos.

 

9.  Į Sąjungos sąrašą įtrauktiems energetikos sąjungos interesus atitinkantiems atsinaujinančiosios energijos projektams galima skirti Sąjungos finansinę paramą: subsidijas, paskolas, nuosavą kapitalą, finansinių priemonių lėšas ir garantijų fondų lėšas. Be to, Komisija Sąjungos lygmeniu sukuria priemonę, kuria prisidedama prie finansinės paramos, skiriamos į Sąjungos sąrašą įtrauktiems energetikos sąjungos interesus atitinkantiems atsinaujinančiosios energijos projektams, ir kurią tiesiogiai arba netiesiogiai administruoja Komisija. Priemonė gali apjungti Sąjungos ir nacionalinius fondus, visų pirma pagal 27 straipsnio 4 dalį sukurtą finansinę platformą.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija vertina pagal 3 straipsnį pateiktus integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus ir pagal 13 straipsnį pateiktus atnaujintus tokius planus. Visu pirma ji įvertina, ar:

Komisija vertina pagal 3 straipsnį pateiktus integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus. Visu pirma ji įvertina, ar:

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tikslai, uždaviniai ir veiksmai yra pakankami siekiant bendromis jėgomis įgyvendinti energetikos sąjungos uždavinius, o pirmuoju dešimties metų laikotarpiu visų pirma Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją;

a)  tikslai ir uždaviniai yra pakankami siekiant bendromis jėgomis įgyvendinti energetikos sąjungos uždavinius, o pirmuoju dešimties metų laikotarpiu visų pirma Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  esama ir numatyta politika, priemonės ir susijusios investavimo strategijos yra pakankamos 4 straipsnyje nurodytiems nacionaliniams tikslams pasiekti;

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Darbuotojams ir bendruomenėms skirta teisingos energetikos pertvarkos iniciatyva

 

1.  Šiuo reglamentu nustatoma teisingos energetikos pertvarkos iniciatyva, skirta padėti darbuotojams ir bendruomenėms, kuriems perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos gali daryti neigiamą poveikį. Įgyvendinant šią iniciatyvą reikėtų suburti iš valstybių narių nacionalinės valdžios institucijų, Europos Komisijos, vietos ir regionų atstovų, taip pat socialinių partnerių atstovų sudarytą tarybą, kuri rengtų kvietimus įgyvendinti teisingos energetikos pertvarkos srities projektus.

 

2.  Kvietimais įgyvendinti tokius projektus siekiama paversti žaliąsias galimybes tikrove ir padėti darbuotojams bei bendruomenėms pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio energetikos. Rengdami kvietimus įgyvendinti projektus, tarybos nariai turėtų siekti:

 

a)  išsaugoti ir kurti deramas ir tvarias darbo vietas;

 

b)  stiprinti darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą švarių procesų ir technologijų srityje;

 

c)  stiprinti socialinės apsaugos sistemas, įskaitant aktyvią darbo rinkos politiką.

 

3.  Komisija Sąjungos lygmeniu sukuria finansavimo platformą, iš kurios finansinė parama tiesiogiai skiriama teisingos energetikos pertvarkos iniciatyvai įgyvendinti.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

Išbraukta.

Integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų atnaujinimas

 

1.  Iki 2023 m. sausio 1 d., o vėliau kas dešimt metų kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia paskutinio pateikto integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano, nurodyto 3 straipsnyje, atnaujinimo projektą arba Komisijai patvirtina, kad planas tebegalioja.

 

2.  Iki 2024 m. sausio 1 d., o vėliau kas dešimt metų kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia atnaujintą paskutinį pateiktą integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą, nurodytą 3 straipsnyje, nebent pagal šio straipsnio 1 dalį yra patvirtinusi, kad planas tebegalioja.

 

3.  Valstybės narės 2 dalyje nurodytame atnaujintame plane nustatomus tikslus, uždavinius ir veiksmus keisti gali tik turėdamos didesnių užmojų, nei buvo užsibrėžusios paskutiniame pateiktame integruotame nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane.

 

4.  Atnaujindamos planus, valstybės narės stengiasi sušvelninti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai, išaiškėjusį teikiant integruotas ataskaitas pagal 15–22 straipsnius.

 

5.  Valstybės narės, rengdamos 2 dalyje nurodytą atnaujintą planą, atsižvelgia į naujausias konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, parengtas per Europos semestrą.

 

6.  Atnaujintų integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų rengimui ir vertinimui taikoma 9 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

3 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ilgalaikės išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijos

Ilgalaikės klimato ir energetikos srities strategijos

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Bendro klimato tikslo laikymasis

 

Iki 2018 m. liepos 1 d. Komisija praneša apie likusį pasaulinį anglies dvideginio biudžetą, kuris atitinka pastangas, kad pasaulio temperatūros padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C, konkrečiai 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir pateikia teisingos Sąjungos dalies 2050 ir 2100 m. analizę.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

14 straipsnis

Ilgalaikės išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijos

Ilgalaikės klimato ir energetikos srities strategijos

1.  Iki 2020 m. sausio 1 d., o vėliau kas dešimt metų valstybės narės parengia ir Komisijai pateikia savo ilgalaikes 50 metų –išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijas, kuriomis padedama:

1.  Iki 2019 m. sausio 1 d., o vėliau kas penkerius metus valstybės narės ir Sąjungos vardu Komisija patvirtina savo ilgalaikes 30 metų – energetikos ir klimato srities strategijas, kuriomis siekiama:

a)  įvykdyti pagal JTBKKK ir Paryžiaus susitarimą prisiimtus Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimus mažinti dėl žmogaus veiklos išmetamą ŠESD kiekį ir didinti absorbentais pašalinamą šių dujų kiekį;

a)  įvykdyti pagal JTBKKK ir Paryžiaus susitarimą prisiimtus Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimus mažinti dėl žmogaus veiklos išmetamą ŠESD kiekį ir didinti absorbentais pašalinamą šių dujų kiekį 10 metų trukmės žingsniais;

b)  vykdyti uždavinį užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad jis neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu;

b)  vykdyti uždavinį užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad jis neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, apribojant Sąjungos ŠESD išmetimą taip, kad jis būtų mažesnis už teisingą likusio pasaulinio anglies dioksido biudžeto Sąjungos dalį;

c)  siekti ilgainiui sumažinti išmetamą ŠESD kiekį ir didinti absorbentais pašalinamą šių dujų kiekį visuose sektoriuose, laikantis Sąjungos tikslo iki 2050 m. išmetamųjų teršalų kiekį ekonomiškai efektyviu būdu sumažinti 80–95 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, atsižvelgiant į būtiną sumažinimą, kurį pagal IPCC reikalavimus turi užtikrinti išsivysčiusių šalių grupė.

c)  siekti ilgainiui sumažinti išmetamą ŠESD kiekį ir didinti absorbentais pašalinamą šių dujų kiekį visuose sektoriuose, laikantis Sąjungos tikslo pagal IPCC reikalavimus ekonomiškai efektyviu būdu sumažinti Sąjungos ŠESD kiekį ir didinti absorbentais pašalinamą šių dujų kiekį siekiant Paryžiaus susitarime nustatytų temperatūros tikslų, kad iki 2050 m. Sąjungoje būtų pasiektas tikslas į atmosferą visiškai nebeišmesti anglies dioksido, o kiek vėliau pereiti į neigiamo teršalų išmetimo laikotarpį;

 

ca)  ne vėliau kaip 2050 m. Sąjungoje sukurti labai efektyviu energijos vartojimu ir atsinaujinančiaisiais ištekliais pagrįstą ekonomiką.

2.  Ilgalaikės išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijos turi apimti:

2.  Ilgalaikės energetikos ir klimato srities strategijas sudaro II priede nurodyti elementai ir jos apima:

a)  viso išmetamo ŠESD kiekio sumažinimą ir absorbentais pašalinamo jų kiekio padidinimą;

a)  viso išmetamo ŠESD kiekio sumažinimą ir absorbentais pašalinamo jų kiekio padidinimą, siekiant atskiro tikslo pagerinti pašalinimą absorbentais, atitinkantį pastangas užtikrinti, kad temperatūros padidėjimas neviršytų Paryžiaus susitarimo tikslų;

b)  išmetamo kiekio sumažinimą ir pašalinamo kiekio padidinimą atskiruose sektoriuose, įskaitant elektros energijos, pramonės, transporto, pastatų (gyvenamųjų ir paslaugų sektoriaus), žemės ūkio ir žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) sektorius;

b)  siekiant panaikinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, ŠESD išmetamo kiekio sumažinimą ir pašalinamo kiekio padidinimą atskiruose sektoriuose, įskaitant elektros energijos, pramonės, transporto, šildymo ir vėsinimo bei pastatų (gyvenamųjų ir paslaugų sektoriaus), žemės ūkio ir žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) sektorius;

c)  numatomą perėjimo prie mažai ŠESD išmetančios ekonomikos pažangą, įskaitant taršos ŠESD intensyvumą, taršos CO2 intensyvumą, susietą su bendruoju vidaus produktu, ir susijusių mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų strategijas;

c)  numatomą perėjimo prie mažai ŠESD išmetančios ekonomikos pažangą, įskaitant taršos ŠESD intensyvumą, taršos CO2 intensyvumą, susietą su bendruoju vidaus produktu, ir susijusių ilgalaikių investicijų, mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų strategijas;

 

ca)  tikėtiną pažangą pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio energetikos, įskaitant sutaupytą energiją, bendrą atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį ir planuojamą atsinaujinančiųjų išteklių energijos įrengtąją galią;

 

cb)  numatytą ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo indėlį į makroekonomikos vystymąsi ir socialinį vystymąsi ir pavojų bei naudą sveikatai ir aplinkos apsaugą.

d)  sąsajas su kitais ilgalaikiais nacionaliniais planais.

d)  sąsajas su kitais ilgalaikiais nacionaliniais uždaviniais, planais ir kita politika bei investicijomis.

 

2a.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 36 straipsnį, kuriais iš dalies keičiamas IIa priedas siekiant jį priderinti prie Sąjungos energetikos ir klimato politikos strategijos pakeitimų, energijos rinkos pokyčių ir naujų JTBKKK ir Paryžiaus susitarimo reikalavimų.

3.  Ilgalaikės išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijos turi būti suderintos su 3 straipsnyje nurodytais integruotais nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais.

3.  3 straipsnyje nurodyti integruoti nacionaliniai energetikos ir klimato srities veiksmų planai suderinti su ilgalaikėmis klimato ir energetikos strategijomis.

4.  Valstybės narės savo ilgalaikes išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijas ir atnaujintas jų redakcijas nedelsdamos paskelbia viešai.

4.  Valstybės narės ir Komisija atvirai ir skaidriai rengia savo strategijas ir užtikrina, kad visuomenė, socialiniai partneriai, įmonės, investuotojai, pilietinė visuomenė ir kiti suinteresuotieji subjektai iš anksto turėtų veiksmingas galimybes dalyvauti rengiant ilgalaikes klimato ir energetikos strategijas, viešai skelbia strategijas ir susijusias analizes ir duomenis, taip pat ir per 24 straipsnyje nurodytą e. platformą.

 

4a.  Komisija remia valstybių narių rengiamą ilgalaikę strategiją teikdama informaciją apie susijusių mokslinių žinių ir technologinės plėtros, susijusios su 1 straipsnyje nurodytų tikslų siekimu, padėtį. Komisija valstybėms narėms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams taip pat suteikia galimybes teikti papildomą informaciją ir aptarti jų perspektyvas ir parengia valstybių narių geriausią patirtį ir gaires, kurias reikia naudoti jų strategijų vystymo ir įgyvendinimo etapu.

 

4b.  Komisija įvertina, ar ilgalaikės nacionalinės strategijos yra tinkamos siekiant bendromis jėgomis įgyvendinti 1 straipsnyje nustatytus ES uždavinius. Siekdama padėti pasiekti šį tikslą, taip pat padėti valstybėms narėms parengti ir įgyvendinti jų ilgalaikes strategijas, Komisija gali pateikti valstybėms narėms rekomendacijų.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  informacija apie padarytą pažangą įgyvendinant integruotame nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane nustatytus tikslus, uždavinius bei veiksmus ir įgyvendinant tuo tikslu būtiną politiką ir priemones;

a)  informacija apie padarytą pažangą įgyvendinant integruotame nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane nustatytus tikslus ir uždavinius ir finansuojant bei įgyvendinant tuo tikslu būtiną politiką ir priemones;

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  kokių rezultatų pasiekta pagal 10 straipsnį surengus viešas konsultacijas;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  informacija apie padarytą pažangą remiant aktyvų dalyvavimą pagal 10a straipsnį;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)  14 straipsnyje nurodyta informacija ir informacija apie pažangą siekiant tikslų, uždavinių ir įsipareigojimų, kurie nustatyti ilgalaikėse energetikos ir klimato srities strategijose;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei Komisija yra pateikusi rekomendacijų pagal 27 straipsnio 2 arba 3 dalį, atitinkama valstybė narė į savo ataskaitą, nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, įtraukia informaciją apie priimtą arba ketinamą priimti ir įgyvendinti politiką ir priemones, kuriomis atsižvelgiama į tas rekomendacijas. Tokia informacija turi apimti išsamų įgyvendinimo tvarkaraštį.

5.  Jei Komisija yra pateikusi rekomendacijų pagal 27 straipsnio 2 arba 3 dalį, atitinkama valstybė narė į savo ataskaitą, nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, įtraukia informaciją apie priimtą arba ketinamą priimti ir įgyvendinti politiką ir priemones, kuriomis atsižvelgiama į tas rekomendacijas. Tokia informacija turi apimti išsamų įgyvendinimo tvarkaraštį. Jei valstybė narė nesilaiko pateiktos rekomendacijos, ji pateikia ir viešai paskelbia tinkamą pagrindimą, paremtą patikimais duomenimis ir objektyviais kriterijais.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Pagal šį straipsnį Komisijai pateiktas ataskaitas valstybės narės skelbia viešai.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipos a punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)   bioenergijos paklausos, suskirstytos pagal šildymo, elektros energijos ir transporto sektorius, ir biomasės pasiūlos, suskirstytos pagal žaliavą ir kilmę (skiriant vidaus gamybą ir importą), trajektorija. Jei biomasė gaunama iš miško, jos šaltinio ir poveikio LULUCF absorbentams vertinimas;

4)  bioenergijos paklausos, suskirstytos pagal šildymo, elektros energijos ir transporto sektorius, įskaitant biokuro, pažangiojo biokuro, iš žemės ūkio paskirties žemėje auginamų kultūrų pagamintų biodegalų dalis, ir biomasės pasiūlos, suskirstytos pagal žaliavą ir kilmę (skiriant vidaus gamybą ir importą), trajektorija. Jei biomasė gaunama iš miško, jos šaltinio ir poveikio LULUCF absorbentams vertinimas;

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipos a punkto 4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  atsinaujinančiųjų išteklių energijos, kurią sau pasigamina miestai, energijos bendruomenės ir vartotojai, trajektorijos ir uždaviniai;

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipos a punkto 5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  kai tinkama, kitos nacionalinės trajektorijos ir uždaviniai, įskaitant ilgalaikius ir sektorių uždavinius (pavyzdžiui, biodegalų, pažangiųjų biodegalų, iš žemės ūkio paskirties žemėje auginamų pagrindinių augalų pagamintų biodegalų dalį, iš biomasės netiekiant šilumos pagamintos elektros energijos dalį, centralizuotam šilumos tiekimui naudojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą pastatuose, miestų, energijos bendruomenių ir vartotojų pasigaminamą atsinaujinančiųjų išteklių energiją);

5)  kai tinkama, kitos nacionalinės trajektorijos ir uždaviniai, įskaitant ilgalaikius ir sektorių uždavinius (pavyzdžiui, iš biomasės netiekiant šilumos pagamintos elektros energijos dalį, centralizuotam šilumos tiekimui naudojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą pastatuose, iš dumblo, susidariusio valant nuotekas, gaunamą energiją);

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipos b punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  priimta, įgyvendinama ir planuojama politika ir priemonės, kurias taikant vykdomi nacionaliniai veiksmai siekiant privalomo Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslo, nurodyti 4 straipsnio a punkto 2 papunkčio i papunktyje, įskaitant konkretiems sektoriams ir technologijoms skirtas priemones, atliekant specialią [naujos redakcijos Direktyvos 2009/28/EB, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 23, 24 ir 25 straipsniuose nustatytų priemonių peržiūrą;

1)  priimta, įgyvendinama ir planuojama politika ir priemonės, kurias taikant siekiama nacionalinių tikslų, kad būtų pasiektas privalomas Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslas, nurodytas 4 straipsnio a punkto 2 papunkčio i papunktyje, įskaitant konkretiems sektoriams ir technologijoms skirtas priemones, atliekant specialią [naujos redakcijos Direktyvos 2009/28/EB, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 23, 24 ir 25 straipsniuose nustatytų priemonių peržiūrą;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipos b punkto 4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  konkrečios priemonės, kurių paskirtis – įvertinti būtinus pajėgumus, dėl kurių gali būti mažinamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas, didinti jų skaidrumą ir mažinti poreikį naudotis tokiais pajėgumais;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 pastraipos a punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  suvartojamo pirminės ir galutinės energijos kiekio kitimo 2020–2030 m. trajektorija, rodanti, kaip šalyje taupant energiją prisidedama prie Sąjungos 2030 m. tikslo įgyvendinimo, įskaitant taikytą metodiką;

1)  suvartojamo pirminės ir galutinės energijos kiekio kitimo 2020–2030 m. trajektorija, rodanti, kaip šalyje taupant energiją prisidedama prie Sąjungos 2030 m. privalomų tikslų įgyvendinimo, įskaitant taikytą metodiką;

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 pastraipos a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  ilgalaikės nacionalinio viešosios paskirties ir privačių gyvenamųjų bei komercinės paskirties pastatų fondo renovacijos uždaviniai;

2)  ilgalaikės nacionalinio viešosios paskirties ir privačių gyvenamųjų bei viešosios paskirties ir privačių negyvenamųjų pastatų fondo renovacijos uždaviniai;

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 pastraipos b punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  priimta, įgyvendinama ir planuojama politika, priemonės ir programos, kurias taikant bus vykdomi orientaciniai nacionaliniai veiksmai siekiant 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslo ir vykdant kitus 6 straipsnyje nurodytus uždavinius, įskaitant planuojamus pastatų energinio naudingumo didinimo veiksmus ir priemones (taip pat ir finansines), priemones, kuriomis išnaudojamas dujų ir elektros energijos infrastruktūros potencialas efektyviai vartoti energiją, ir kitas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones;

1)  priimta, įgyvendinama ir planuojama politika, priemonės ir programos, kurias taikant bus vykdomi privalomi nacionaliniai tikslai siekiant 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslo ir vykdant kitus 6 straipsnyje nurodytus uždavinius, įskaitant planuojamus pastatų energinio naudingumo didinimo veiksmus ir priemones (taip pat ir finansines), priemones, kuriomis išnaudojamas dujų ir elektros energijos infrastruktūros potencialas efektyviai vartoti energiją, ir kitas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones;

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 pastraipos b punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistema ir alternatyvios priemonės pagal Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761] 7a ir 7b straipsnius, vadovaujantis šio reglamento II priedu;

3)  nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistema ir alternatyvios priemonės pagal Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761] 7a ir 7b straipsnius, vadovaujantis šio reglamento II priedu, įskaitant sutaupytą energiją pasitelkus nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimus ir (arba) alternatyvias priemones, priimtas taikant Direktyvos 2012/27/ES [kuri iš dalies pakeista pasiūlymu COM(2016) 761] 7a ir 7b straipsnius ir 20 straipsnio 6 dalį, ir poveikį vartotojų sąskaitoms, įskaitant socialinio pobūdžio reikalavimus;

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 pastraipos b punkto 4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  ilgalaikė nacionalinio viešosios paskirties, privačių gyvenamųjų ir komercinės paskirties pastatų fondo renovacijos strategija, įskaitant politiką ir priemones, kuriomis skatinama ekonomiškai efektyvi esminė renovacija ir esminė pakopinė renovacija;

4)  ilgalaikė nacionalinio viešosios paskirties, privačių gyvenamųjų ir ne gyvenamųjų pastatų fondo renovacijos strategija, įskaitant politiką ir priemones, kuriomis kryptingomis investicijomis būtų skatinama ekonomiškai efektyvi esminė renovacija ir esminė pakopinė renovacija, ypač atsižvelgiant į įrodymais pagrįstą numatomo sutaupyti energijos kiekio ir platesnio masto naudos apskaičiavimą pagal Direktyvos (ES) .../... [Pastatų energinio naudingumo direktyva, COD 0381/16] 2a straipsnį;

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 pastraipos b punkto 5 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  politika ir priemonės, kuriomis plėtojamas didelio naudingumo kogeneracijos ir veiksmingų šildymo ir vėsinimo sistemų ekonominis potencialas, pagal Direktyvos (ES) .../... [Direktyva 2012/27/ES, kuri iš dalies pakeista pasiūlymu COM(2016) 761] 14 straipsnio 2 dalį;

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 pastraipos b punkto 5 b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b)  jei taikoma, kitų įgyvendintų, priimtų ir planuojamų strategijų, priemonių ir veiksmų pažanga vykdant ilgalaikes renovacijos strategijas pagal Direktyvos (ES) .../... [Pastatų energinio naudingumo direktyva, COD 0381/16] 2a straipsnį, įskaitant tas, kurios skirtos prasčiausiai veikiantiems nacionalinio pastatų ūkio segmentams ir prieigai prie informacijos ir finansavimo;

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nacionaliniai uždaviniai, susiję su energijos šaltinių ir tiekimo šalių įvairinimu, taip pat su saugyklomis ir reguliavimu apkrova;

a)  nacionaliniai uždaviniai, susiję su didesniu energijos vartojimo efektyvumu, didesne atsinaujinančiosios energijos išteklių dalimi ir energijos šaltinių, tiekimo maršrutų ir šalių įvairinimu, taip pat su saugyklomis ir reguliavimu apkrova;

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nacionaliniai uždaviniai, susiję su priklausomybės nuo energijos importo iš trečiųjų šalių mažinimu;

b)  nacionaliniai uždaviniai ir priemonės, susiję su priklausomybės nuo energijos importo iš trečiųjų šalių mažinimu, kurie nesudaro kliūčių sėkmingai įgyvendinti energetikos sąjungos;

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  nacionaliniai uždaviniai, susiję su nacionalinės energetikos sistemos lankstumo didinimu, visų pirma panaudojant energijos vartojimo efektyvumo priemones, vidaus atsinaujinančiuosius energijos šaltinius, reguliavimą apkrova ir saugojimą;

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  elektros energijos tinklų sujungimo mastas, kurį valstybė narė ketina pasiekti 2030 m., atsižvelgdama į elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 15 proc. tikslinį rodiklį;

a)  elektros energijos tinklų sujungimo mastas, kurį valstybė narė ketina pasiekti 2030 m., atsižvelgdama į orientacinį elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo bent 15 proc. tikslinį rodiklį;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pagrindiniai nacionaliniai elektros energijos ir dujų perdavimo infrastruktūros uždaviniai, kurie yra būtini, kad būtų įvykdyti uždaviniai ir tikslai pagal visus penkis energetikos sąjungos aspektus;

b)  pagrindiniai nacionaliniai elektros energijos ir dujų perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros ir jos modernizavimo uždaviniai, kurie yra būtini, kad būtų įvykdyti uždaviniai ir tikslai pagal visus penkis energetikos sąjungos aspektus;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  su kitais energijos vidaus rinkos aspektais susiję uždaviniai, pavyzdžiui, rinkų integravimas ir susiejimas, jei taikoma;

d)  su sistemos lankstumu, visų pirma šalinant laisvo kainų formavimo kliūtis, rinkų integravimo ir susiejimo, pažangiųjų tinklų, telkimo, reguliavimo apkrova, kaupimo, paskirstytos gamybos, skirstymo, perskirstymo ir tiekimo mažinimo, kainų signalų realiuoju laiku priemonėmis, susiję nacionaliniai uždaviniai ir priemonės;

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  nacionaliniai uždaviniai, susiję su energijos nepritekliumi, įskaitant energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių skaičių;

Išbraukta.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  nacionaliniai tikslai ir priemonės, susiję su nediskriminaciniu atsinaujinančiosios energijos, reguliavimo apkrova ir saugyklų dalyvavimu, taip pat ir apibendrinimo priemonėmis, visose energetikos rinkose;

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  nacionaliniai uždaviniai ir priemonės, susiję su vartotojų dalyvavimo energetikos sistemoje užtikrinimu ir savos energijos gamybos bei naujų technologijų, įskaitant pažangiuosius skaitiklius, nauda vartotojams;

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  kai tinkama, nacionaliniai uždaviniai, susiję su elektros energijos sistemos adekvatumo užtikrinimu;

f)  nacionaliniai uždaviniai, susiję su elektros energijos sistemos adekvatumo užtikrinimu, taip pat su užtikrinimu, kad nebūtų įdiegta jokių pajėgumų mechanizmų, arba, jeigu jie įdiegti tiekimo saugumo tikslais, kad jie būtų kuo labiau apriboti;

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  nacionalinės priemonės, kuriomis siekiama sukurti ir peržiūrėti pasiūlymų teikimo teritorijas norint spręsti struktūrinių perkrovų problemą, padidinti ekonominį efektyvumą ir tarpvalstybinės prekybos galimybes ir užtikrinti tiekimo saugumą;

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  priimta, įgyvendinama ir planuojama politika ir priemonės, kurias taikant sprendžiami a–f punktuose nurodyti uždaviniai;

g)  priimta, įgyvendinama ir planuojama politika ir priemonės, kurias taikant sprendžiami a–fa punktuose nurodyti uždaviniai;

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21a straipsnis

 

Integruotų energijos nepritekliaus ataskaitų teikimas

 

Jei taikoma, valstybės narės į savo integruotas nacionalines energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitas įtraukia kiekybinę informaciją apie energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių skaičių ir informaciją apie energijos nepritekliaus problemos sprendimui skirtą politiką ir priemones pagal 3 straipsnio 3 dalies v punktą.

 

Jei taikoma 3 straipsnio 3 dalies v punkto 2 pastraipa, susijusios valstybės narės į savo integruotas nacionalines energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitas įtraukia informaciją apie savo nacionalinio orientacinio tikslo mažinti energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių skaičių įgyvendinimą.

 

Pagal šį straipsnį valstybių narių pateiktus duomenis Komisija perduoda Europos energijos nepritekliaus observatorijai.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nacionaliniai uždaviniai, susiję su visomis (viešojo ir privačiojo sektoriaus) lėšomis, skiriamomis švarios energijos technologijų moksliniams tyrimams ir inovacijoms finansuoti, taip pat su technologijų sąnaudomis ir veiksmingumo didinimu;

b)  nacionaliniai uždaviniai, susiję su visomis (viešojo ir atitinkamais atvejais privačiojo sektoriaus) lėšomis, skiriamomis švarios energijos technologijų moksliniams tyrimams ir inovacijoms finansuoti, taip pat su technologijų sąnaudomis ir veiksmingumo didinimu;

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nacionaliniai uždaviniai palaipsniui atsisakyti energijos subsidijų;

d)  nacionaliniai uždaviniai palaipsniui atsisakyti energijos subsidijų, visų pirma iškastiniam kurui;

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  kai tinkama, nacionaliniu lygmeniu šioje srityje naudojamos finansavimo priemonės, įskaitant Sąjungos paramą ir Sąjungos lėšų naudojimą.

g)  kai tinkama, nacionaliniu lygmeniu šioje srityje naudojamos finansavimo priemonės, įskaitant Sąjungos paramą ir Sąjungos lėšų naudojimą. Reikėtų viešai skelbti apie visų Komisijos finansinių indėlių į finansavimo priemones, kurioms valstybės narės bendrai skiria nacionalinius išteklius, panaudojimą.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  savo tarpinės X-1 metų ŠESD apskaitos duomenis;

Išbraukta.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  apytikrį bendrą galutinės energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, suvartojimą ir jų apytikrį bendros, pirminės ir galutinės energijos suvartojimą X-1 metais.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikydama a punktą, Komisija, remdamasi valstybių narių pateiktais tarpinės ŠESD apskaitos duomenimis arba, jei valstybė narė iki tos datos savo apskaitos duomenų nepateikė, pačios atliktais skaičiavimais, kasmet sudaro Sąjungos tarpinės ŠESD apskaitos ataskaitą. Komisija kasmet iki rugsėjo 30 d. šią informaciją paskelbia viešai.

Tais tikslais Komisija, remdamasi valstybių narių pateiktais tarpinės ŠESD apskaitos duomenimis arba, jei valstybė narė iki tos datos savo apskaitos duomenų nepateikė, pačios atliktais skaičiavimais, kasmet sudaro Sąjungos tarpinės ŠESD apskaitos ataskaitą. Komisija kasmet iki rugsėjo 30 d. šią informaciją paskelbia viešai.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Ne vėliau kaip 2021 m. liepos 31 d. ir po to kiekvienais metais (X metai) valstybės narės teikia Komisijai X-1 metų tarpinės ŠESD apskaitos ataskaitą;

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24 straipsnis

24 straipsnis

Elektroninė ataskaitų teikimo platforma

Elektroninė platforma

1.  Komisija sukuria internetinę ataskaitų teikimo platformą, kad Komisija ir valstybės narės galėtų lengviau keistis informacija ir būtų skatinamas valstybių narių bendradarbiavimas.

1.  Kaip priemonę užtikrinti išlaidų veiksmingumą Komisija sukuria viešą internetinę ataskaitų teikimo platformą, kad Komisija ir valstybės narės galėtų lengviau keistis informacija ir būtų skatinamas valstybių narių bendradarbiavimas ir suteikiama visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija.

2.  Internetinei platformai pradėjus veikti, valstybės narės naudodamosi ja teikia Komisijai šiame skyriuje nurodytas ataskaitas.

2.  Internetinei platformai pradėjus veikti, valstybės narės naudodamosi ja teikia Komisijai šiame skyriuje nurodytas ataskaitas. Šias ataskaitas valstybės narės skelbia viešai.

 

2a.  Komisija naudojasi e. platforma, siekdama suteikti daugiau galimybių susipažinti su integruotų nacionalinių energetikos ir klimato planų projektais ir galutinėmis versijomis ir 3, 9 ir 14 straipsniuose nurodytomis nacionalinėmis ilgalaikėmis klimato ir energetikos strategijomis.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki 2021 m. spalio 31 d., o vėliau kas dvejus metus Komisija, visų pirma remdamasi integruotomis nacionalinėmis energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitomis, kita pagal šį reglamentą pateikta informacija, rodikliais ir Europos statistikos duomenimis, jei tokių turima, įvertina:

1.  Iki 2021 m. spalio 31 d., o vėliau kas dvejus metus Komisija, visų pirma remdamasi integruotomis nacionalinėmis energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitomis, kita pagal šį reglamentą pateikta informacija, Europos aplinkos agentūros teikiamais duomenimis ir rodikliais bei Europos statistikos duomenimis, jei tokių turima, įvertina:

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pažangą, Sąjungos mastu padarytą siekiant įgyvendinti energetikos sąjungos uždavinius, įskaitant Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslus pirmuoju dešimties metų laikotarpiu, visų pirma siekiant įvykdyti visus Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslus;

a)  pažangą, Sąjungos mastu padarytą siekiant įgyvendinti energetikos sąjungos uždavinius, įskaitant Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslus pirmuoju dešimties metų laikotarpiu, visų pirma siekiant įvykdyti visus Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslus ir prireikus atsižvelgiant į persvarstytus Sąjungos klimato ir energetikos veiksmus, kaip nurodyta 38 straipsnyje;

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  pažangą, Sąjungos mastu padarytą siekiant įvairinti energijos išteklius ir tiekėjus, prisidedant prie visapusiškai veikiančios ir atsparios energetikos sąjungos, paremtos tiekimo saugumu, solidarumu ir pasitikėjimu;

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pažangą, kurią kiekviena valstybė narė padarė vykdydama savo tikslus, uždavinius ir veiksmus ir įgyvendindama savo integruotame nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane nustatytą politiką ir priemones;

b)  pažangą, kurią kiekviena valstybė narė padarė vykdydama savo tikslus ir uždavinius ir įgyvendindama savo integruotame nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane nustatytą politiką ir priemones;

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  bendrą integruotų nacionalinių planų politikos ir priemonių poveikį Sąjungos klimato ir energetikos politikos priemonių veikimui siekiant patikslinti Sąjungos nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus ir padidinti užmojus laikantis Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų;

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  bendrą integruotų nacionalinių planų politikos ir priemonių poveikį ES ATLPS veikimui;

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  valstybių narių sąmatų dėl nacionaliniu lygmeniu sutampančios politikos ir priemonių poveikio ES ATLPS pasiūlos ir paklausos pusiausvyrai tikslumą, arba, jei tokių sąmatų nėra, pati atlieka tokio poveikio vertinimą;

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija iš anksto praneša apie rodiklius, kuriuos ketina panaudoti, atlikdama tokius vertinimus.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atlikdama 1 dalyje nurodytą vertinimą atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje, Komisija įvertina pažangą, padarytą siekiant 4 straipsnio a punkto 2 papunkčio i papunktyje nurodytos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies, kuri remiantis linijine kitimo trajektorija 2020 m. turėtų sudaryti 20 proc., o 2030 m. – bent 27 proc. Sąjungos bendro suvartojamo galutinės energijos kiekio.

2.  Atlikdama 1 dalyje nurodytą vertinimą atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje, Komisija įvertina pažangą, padarytą siekiant 4 straipsnio a punkto 2 papunkčio ic papunktyje nurodytos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies, kuri, remiantis privaloma linijine kitimo trajektorija, 2020 m. turėtų sudaryti 20 proc., o 2030 m. – bent 35 proc. Sąjungos bendro suvartojamo galutinės energijos kiekio.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atlikdama 1 dalyje nurodytą vertinimą energijos vartojimo efektyvumo srityje, Komisija įvertina pažangą, padarytą siekiant 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto bendro tikslo, kad 2030 m. Sąjungos mastu būtų suvartojama ne daugiau kaip 1 321 mln. tne pirminės energijos ir 987 mln. tne galutinės energijos.

Atlikdama 1 dalyje nurodytą vertinimą energijos vartojimo efektyvumo srityje, Komisija įvertina pažangą, padarytą siekiant 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto bendro tikslo, kad 2030 m. Sąjungos mastu būtų suvartojama ne daugiau kaip 1 132 mln. tne pirminės energijos ir 849 mln. tne galutinės energijos.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  išnagrinėja, ar 2020 m. pasiektas Sąjungos užsibrėžtas tikslas suvartoti ne daugiau kaip 1 483 mln. tne pirminės energijos ir 1 086 mln. tne galutinės energijos;

a)  įvertina, ar atskiros valstybės narės laikosi įsipareigojimo įgyvendinti savo nacionalinį privalomą tikslinį rodiklį ir ar pasiektas Sąjungos tikslinis rodiklis 2020 m. suvartoti ne daugiau kaip 1 483 mln. tne pirminės energijos ir 1 086 mln. tne galutinės energijos;

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Iki 2019 m. spalio 31 d., o vėliau kas ketverius metus Komisija įvertina, kaip įgyvendinama Direktyva 2009/31/EB.

Išbraukta.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26 straipsnis

26 straipsnis

Tolesni veiksmai nustačius neatitikčių pagrindiniams energetikos sąjungos uždaviniams ir tikslams, nustatytiems pagal Reglamentą dėl pastangų pasidalijimo

Tolesni veiksmai nustačius neatitikčių pagrindiniams energetikos sąjungos uždaviniams ir tikslams, nustatytiems pagal Reglamentą dėl pastangų pasidalijimo

1.  Remdamasi pagal 25 straipsnį atliktu vertinimu, Komisija valstybei narei, kurios politikos pokyčiai neatitinka pagrindinių energetikos sąjungos uždavinių, pateikia rekomendacijų pagal 28 straipsnį.

1.  Remdamasi pagal 25 straipsnį atliktu vertinimu, Komisija valstybei narei, kurios politikos pokyčiai neatitinka pagrindinių energetikos sąjungos uždavinių ir Sąjungos ilgalaikių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio tikslinių rodiklių, pateikia rekomendacijų pagal 28 straipsnį.

 

1a.  Valstybės narės, kurios ketina pasinaudoti lankstumo priemonėmis pagal Reglamento (ES).../... [dėl pastangų pasidalijimo] 7 straipsnį, plane pagal šio reglamento 3 straipsnį išdėsto numatomo naudojimo apimtį, taip pat planuojamą politiką ir priemones, kuriomis iki reikiamo lygio viršijami reikalavimai pagal Reglamento (ES).../... [LULUCF] 4 straipsnį laikotarpiu nuo 2021 m. iki 2030 m.

2.  Komisija gali pateikti nuomonę dėl veiksmų planų, kuriuos valstybės narės pateikė pagal Reglamento [ ] [ESR] 8 straipsnio 1 dalį.

2.  Komisija gali pateikti nuomonę dėl veiksmų planų, kuriuos valstybės narės pateikė pagal Reglamento [ ] [ESR] 7 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalį.

 

2a.  Komisija gali laikinai apriboti valstybės narės galimybes perduoti metines emisijos kvotas kitoms valstybėms narėms.

 

2b.  Atsižvelgiant į didelį metano potencialą visuotinio atšilimo atžvilgiu ir palyginti trumpą metano išlikimo atmosferoje laiką, Komisija išnagrinėja politikos ir priemonių pasekmes, kurios atsirastų, jei būtų nustatyta metano skaičiavimų 20 metų perspektyva. Komisija apsvarsto politines priemones, kuriomis būtų galima greitai spręsti išmetamo metano problemą, ir pasiūlo Sąjungos strategiją, kiek tinkama atsižvelgdama į žiedinės ekonomikos tikslus ir skirdama pagrindinį dėmesį su energetika ir atliekomis susijusiam išmetamo metano kiekiui.

 

2c.  2027 m. ir 2032 m. Komisija pateikia ataskaitą dėl iš tvarkomos miško žemės išmetamo ir pašalinamo ŠESD kiekio Sąjungoje suvestinio balanso, nurodant vidutinį išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekį 1990 – 2009 m. laikotarpiu. Jeigu tas suvestinis balansas neigiamas, Komisija, remdamasi Reglamentu (ES) .../... [ESR], pateikia pasiūlymą kompensuoti ir panaikinti atitinkamą valstybių narių apyvartinių taršos leidimų sumą.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei, remdamasi integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų ir atnaujintų tokių planų vertinimu pagal 12 straipsnį, Komisija padaro išvadą, kad nacionaliniuose planuose arba atnaujintuose tokiuose planuose nustatyti tikslai, uždaviniai ir veiksmai yra nepakankami, kad bendromis jėgomis būtų įvykdyti energetikos sąjungos uždaviniai, o pirmuoju dešimties metų laikotarpiu – visų pirma Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslai, ji imasi priemonių Sąjungos lygmeniu, siekdama užtikrinti tų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bendromis jėgomis. Kalbant apie atsinaujinančiųjų išteklių energiją, tokiomis priemonėmis atsižvelgiama į valstybių narių nacionaliniuose planuose ir atnaujintuose tokiuose planuose nustatytus veiksmus siekiant Sąjungos 2030 m. tikslo.

1.  Jei, remdamasi integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų vertinimu pagal 12 straipsnį, Komisija padaro išvadą, kad nacionaliniuose planuose nustatyti tiksliniai rodikliai ir uždaviniai yra nepakankami, ji imasi priemonių Sąjungos lygmeniu, siekdama užtikrinti tų tikslinių rodiklių ir uždavinių įgyvendinimą.

 

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos atžvilgiu, nedarant poveikio kitoms priemonėms, valstybių narių nacionaliniai 2030 m. tiksliniai rodikliai ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. persvarstomi pagal Direktyvos (ES).../... [Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva] 3 straipsnio 2 dalį ir Ia priedą.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei, remdamasi savo vertinimu pagal 25 straipsnio 1 dalies b punktą, Komisija padaro išvadą, kad valstybė narė daro nepakankamą pažangą vykdydama savo integruotame nacionaliniame energetikos ir klimato srities plane nustatytus tikslus, uždavinius ir veiksmus arba įgyvendindama politiką ir priemones, ji tai valstybei narei pateikia rekomendacijų pagal 28 straipsnį. Pateikdama tokias rekomendacijas, Komisija atsižvelgia į valstybių narių pirminį užmojį prisidėti siekiant Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslo.

2.  Jei, remdamasi savo vertinimu pagal 25 straipsnio 1 dalies b punktą, Komisija padaro išvadą, kad valstybė narė daro nepakankamą pažangą vykdydama savo trajektorijas, tikslinius rodiklius ir tikslus arba įgyvendindama politiką ir priemones, nustatytus integruotame nacionaliniame energetikos ir klimato srities plane, ji tai valstybei narei pateikia rekomendacijų pagal 28 straipsnį.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei, remdamasi suvestiniu valstybių narių integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitų vertinimu pagal 25 straipsnio 1 dalies a punktą ir prireikus kitais informacijos šaltiniais, Komisija padaro išvadą, kad esama rizikos, jog Sąjunga neįgyvendins energetikos sąjungos uždavinių, o pirmuoju dešimties metų laikotarpiu – visų pirma Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos, ji, norėdama sumažinti tokią riziką, gali visoms valstybėms narėms pateikti rekomendacijų pagal 28 straipsnį. Prireikus Komisija, be šių rekomendacijų, imasi priemonių Sąjungos lygmeniu, siekdama visų pirma užtikrinti Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslų įgyvendinimą. Kalbant apie atsinaujinančiųjų išteklių energiją, tokiomis priemonėmis atsižvelgiama į valstybių narių pirminį užmojį prisidėti siekiant Sąjungos 2030 m. tikslo.

3.  Jei, remdamasi valstybių narių integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitų vertinimu arba prireikus kitais informacijos šaltiniais, Komisija pagal 25 straipsnį padaro išvadą, kad esama rizikos, jog Sąjunga neįgyvendins energetikos sąjungos uždavinių, o pirmuoju dešimties metų laikotarpiu – visų pirma Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslinių rodiklių, ji, norėdama sumažinti tokią riziką, visoms valstybėms narėms pateikia rekomendacijų pagal 28 straipsnį. Pateikdama tokias rekomendacijas, Komisija atsižvelgia į valstybių narių užmojį prisidėti siekiant Sąjungos 2030 m. tikslinių rodiklių. Prireikus Komisija, be šių rekomendacijų, imasi priemonių Sąjungos lygmeniu, siekdama visų pirma užtikrinti Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslinių rodiklių įgyvendinimą. Tokiomis priemonėmis atsižvelgiama į valstybių narių pirminį užmojį (ypač nuo 2021 m.) prisidėti siekiant Sąjungos 2030 m. tikslinių rodiklių, valstybių narių atitiktį jų nacionaliniams tiksliniams rodikliams ir trajektorijai, taip pat bet kokius veiksmus, kuriais siekiama prisidėti prie finansinės platformos pagal 4 straipsnio c punktą.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Energijos vartojimo efektyvumo srityje tokiomis papildomomis priemonėmis gali būti, be kita ko, didinamas šių objektų energijos vartojimo efektyvumas:

 

a)  produktų – pagal direktyvas 2009/125/ES ir 2010/30/ES,

 

b)  pastatų – pagal direktyvas 2010/31/ES ir 2012/27/ES,

 

c)  transporto.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jei, remdamasi savo vertinimu pagal 25 straipsnio 1 dalies a punktą, Komisija padaro išvadą, kad infrastruktūros projektas gali kliudyti atsparios energetikos sąjungos plėtrai, Komisija pateikia išankstinį projekto suderinamumo su ilgalaikiais energijos vidaus rinkos tikslais vertinimą, visų pirma atsižvelgiant į ilgalaikį tikslą iki 2050 m. užtikrinti nulinį grynąjį išmetamųjų teršalų kiekį, ir atitinkamai valstybei narei pateikia rekomendacijas pagal 28 straipsnį. Prieš atlikdama tokį vertinimą, Komisija gali konsultuotis su kitomis valstybėmis narėmis.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei, nedarant poveikio 3 dalyje nurodytų Sąjungos lygmens priemonių taikymui, atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje Komisija, remdamasi savo 2023 m. vertinimu pagal 25 straipsnio 1 ir 2 dalis, padaro išvadą, kad bendromis jėgomis nepasiekti 25 straipsnio 2 dalyje nurodyti pokyčiai remiantis Sąjungos linijine trajektorija, iki 2024 m. valstybės narės užtikrina, kad atsiradę trūkumai būtų pašalinti papildomomis priemonėmis, pavyzdžiui:

4.  Jei, nedarant poveikio 3 dalyje nurodytų Sąjungos lygmens priemonių taikymui, atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje Komisija, remdamasi savo vertinimu pagal 25 straipsnio 1 ir 2 dalis, 2023 m. ir kas dvejus metus po to padaro išvadą, kad valstybė narė nepadarė pakankamos pažangos, kad pasiektų savo 2030 m. nacionalinį tikslinį rodiklį, visų pirma nukrypsta nuo savo trajektorijos, iki 2024 m. ir kas dvejus metus po to atitinkama valstybė narė užtikrina, kad atsiradęs nuokrypis nuo trajektorijos būtų per vienerius metus pašalintas papildomomis priemonėmis, pavyzdžiui:

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  imantis veiksmų, kuriais didinama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaminamos elektros energijos dalis, remiantis Direktyvos (ES) .../... [naujos redakcijos Direktyva 2009/28/EB] 4 straipsnyje nustatytais kriterijais;

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skiriant finansinį įnašą Sąjungos lygmeniu sukurtai finansavimo platformai, kuri padeda įgyvendinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektus ir kurią tiesiogiai ar netiesiogiai administruoja Komisija;

c)  skiriant savanorišką finansinį įnašą Sąjungos lygmeniu sukurtai finansavimo platformai, kuri padeda įgyvendinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektus, ypač susijusius su energetikos sąjungos tikslais, ir kurią tiesiogiai ar netiesiogiai administruoja Komisija.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  naudojantis bendradarbiavimo mechanizmais, nustatytais Direktyva (ES) .../... [naujos redakcijos Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva];

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokiomis priemonėmis atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės iš pirminį veiksmų užmojį siekiant Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslo.

Tokiomis priemonėmis atsižvelgiama į atitinkamos valstybės narės atitiktį nacionalinio atsinaujinančiųjų išteklių energijos tiksliniam rodikliui ir trajektorijai.

 

Komisija atitinkamais atvejais imasi priemonių Sąjungos lygmeniu, papildant nacionalinio lygmens priemones, siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinta Sąjungos privaloma linijinė trajektorija ir privalomas Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslinis rodiklis.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei, nedarant poveikio 3 dalyje nurodytų kitų Sąjungos lygmens priemonių taikymui, energijos vartojimo efektyvumo srityje Komisija, remdamasi savo 2023 m. vertinimu pagal 25 straipsnio 1 ir 3 dalis, padaro išvadą, kad daroma nepakankama pažanga bendromis jėgomis siekiant Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo tikslo, nurodyto 25 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, iki 2024 m. ji imasi priemonių, be nustatytųjų Direktyvoje 2010/31/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 765] ir Direktyvoje 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761], siekdama užtikrinti, kad būtų pasiekti Sąjungos privalomi 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslai.

5.  Jei, nedarant poveikio Sąjungos lygmens priemonių pagal 3 dalį taikymui, energijos vartojimo efektyvumo srityje Komisija, remdamasi savo vertinimu pagal 25 straipsnio 1 ir 3 dalis, 2023 m.ir kas dvejus metus po to padaro išvadą, kad valstybė narė nepadarė pakankamos pažangos, kad įgyvendintų savo 2030 m. nacionalinį tikslinį rodiklį ir trajektoriją, iki 2024 m. ir kas dvejus metus po to atitinkama valstybė narė užtikrina, kad atsiradęs nuokrypis nuo jos trajektorijos būtų per vienerius metus pašalintas papildomomis priemonėmis.

a)  gaminių – pagal Direktyvą 2010/30/ES ir Direktyvą 2009/125/EB,

 

b)  pastatų – pagal Direktyvą 2010/31/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 765] ir Direktyvą 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761];

 

c)  transporto.

 

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Kiekviena 4 arba 5 dalyje nurodyta atitinkama valstybė narė savo kitoje 15 straipsnyje nurodytoje pažangos ataskaitoje išdėsto papildomas įgyvendintas, priimtas ir planuojamas priemones, skirtas įgyvendinti jos 2030 m. nacionalinius tikslinius rodiklius ir trajektorijas.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  valstybė narė savo kitų metų, einančių po metų, kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, integruotoje nacionalinėje energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitoje išdėsto, kaip atsižvelgė į rekomendacijas ir kaip jas įgyvendino ar ketina įgyvendinti. Jei nuo rekomendacijų nukrypstama, tai reikia pagrįsti;

b)  valstybė narė savo kitų metų, einančių po metų, kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, integruotoje nacionalinėje energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitoje išdėsto, kaip atsižvelgė į rekomendacijas ir kaip jas įgyvendino ar ketina įgyvendinti. Jei nuo rekomendacijų nukrypstama, valstybė narė nurodo priežastis;

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  rekomendacijos turėtų papildyti naujausias konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, parengtas per Europos semestrą.

c)  rekomendacijos turėtų papildyti naujausias konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, parengtas pagal 9 straipsnio 2 dalį ir per Europos semestrą.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija nedelsdama viešai paskelbia rekomendacijas visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  bendras pažangos siekiant visapusiškai integruoti principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ ir užtikrinti sąžiningas sąlygas energijos vartotojams;

Pagrindimas

Į planavimo ir įgyvendinimo etapus, be kitų horizontaliųjų principų, reikėtų įtraukti principą „tinkamos sąlygos energijos vartotojams“.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jb)  pažangos ataskaita apie konkurencingumą;

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies j c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jc)  valstybių narių pažanga siekiant iki 2020 m. laipsniškai atsisakyti tiesioginių ir netiesioginių subsidijų iškastiniam kurui;

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka)  finansinis elektros galutiniam vartotojui tenkančių sąnaudų įvertinimas, paremtas tokiais rodikliais, kurie padeda stebėti tikrąsias energetikos sąjungos išlaidas penkiose dimensijose.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki 2021 m. sausio 1 d. valstybės narės sukuria, tvarko ir nuolat tobulina nacionalines apskaitos sistemas, kurių paskirtis – įvertinti dėl žmogaus veiklos iš atskirų šaltinių išmetamą ir absorbentais pašalinamą šio reglamento III priedo 2 dalyje nurodytų ŠESD kiekį ir užtikrinti ŠESD apskaitos parengimą laiku, jos skaidrumą, tikslumą, nuoseklumą, palyginamumą ir išsamumą.

1.  Iki 2021 m. sausio 1 d. valstybės narės sukuria, tvarko ir nuolat tobulina nacionalines apskaitos sistemas pagal JTBKKK reikalavimus, kurių paskirtis – įvertinti dėl žmogaus veiklos iš atskirų šaltinių išmetamą ir absorbentais pašalinamą šio reglamento III priedo 2 dalyje nurodytų ŠESD kiekį ir užtikrinti ŠESD apskaitos parengimą laiku, jos skaidrumą, tikslumą, nuoseklumą, palyginamumą ir išsamumą.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  2027 m. ir 2032 m. Komisija atlieka nuodugnią valstybių narių pagal šio reglamento 23 straipsnio 3 dalį pateiktų nacionalinės apskaitos duomenų peržiūrą, kad galėtų stebėti, kaip valstybės narės mažina arba riboja išmetamą ŠESD kiekį pagal Reglamento [ ] [ESR] 4, 9 ir 10 straipsnius, mažina išmetamą teršalų kiekį ir didina absorbentais pašalinamą jų kiekį pagal Reglamento [ ] [LULUCF] 4 ir 12 straipsnius ir įgyvendina kitus išmetamo ŠESD kiekio mažinimo arba ribojimo tikslus, nustatytus Sąjungos teisės aktuose. Tame procese visapusiškai dalyvauja valstybės narės.

1.  Komisija atlieka nuodugnią valstybių narių pagal šio reglamento 23 straipsnio 3 dalį pateiktų nacionalinės apskaitos duomenų peržiūrą, kad galėtų stebėti, kaip valstybės narės mažina arba riboja išmetamą ŠESD kiekį pagal Reglamento [ ] [ESR] 4, 9 ir 10 straipsnius, mažina išmetamą teršalų kiekį ir didina absorbentais pašalinamą jų kiekį pagal Reglamento [ ] [LULUCF] 4 ir 12 straipsnius ir įgyvendina kitus išmetamo ŠESD kiekio mažinimo arba ribojimo tikslus, nustatytus Sąjungos teisės aktuose. Tame procese visapusiškai dalyvauja valstybės narės.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kiekvienos valstybės narės duomenys, įregistruoti pagal Reglamento [ ] [ESR] 11 straipsnį sukurtuose registruose praėjus lygiai vienam mėnesiui po to, kai buvo atlikta atitikties Reglamentui [ ] [LULUCF] patikra, nurodyta šio straipsnio 5 dalyje, naudojami atitikties patikrai pagal Reglamento [ ] [ESR] 9 straipsnį 2021 m. ir 2026 m. atlikti. Atitikties patikra pagal Reglamento [ ] [ESR] 9 straipsnį kiekvienais 2022–2025 m. ir 2027–2030 m. laikotarpių metais atliekama praėjus lygiam vienam mėnesiui po ankstesnių metų atitikties patikros termino. Patikra apima tokių duomenų pakeitimus dėl to, kad ta valstybė narė naudojasi lankstumo priemonėmis pagal Reglamento [ ] [ESR] 5, 6 ir 7 straipsnius.

6.  Kiekvienos valstybės narės duomenys, įregistruoti pagal Reglamento [ ] [ESR] 11 straipsnį sukurtuose registruose praėjus lygiai vienam mėnesiui po to, kai buvo atlikta atitikties Reglamentui [ ] [LULUCF] patikra, nurodyta šio straipsnio 5 dalyje, naudojami atitikties patikrai pagal Reglamento [ ] [ESR] 9 straipsnį atlikti. Atitikties patikra pagal Reglamento [ ] [ESR] 9 straipsnį kiekvienais [metais, kurie atitinka Reglamento (ES) .../... [ESR] 9 straipsnyje nurodytą atitikties ciklą] atliekama praėjus lygiam vienam mėnesiui po ankstesnių metų atitikties patikros termino. Patikra apima tokių duomenų pakeitimus dėl to, kad ta valstybė narė naudojasi lankstumo priemonėmis pagal Reglamento [ ] [ESR] 5, 6 ir 7 straipsnius.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Per paskutinę atitikties patikrą, nurodytą šio straipsnio 6 dalyje, Komisija, valstybei narei pateikus prašymą naudotis rezervu, atlieka reikalavimų patikrą pagal [9a straipsnį „Išankstinių veiksmų rezervas“] [ESR]. Po šios patikros gali būti atliekami duomenų pakeitimai kiekvienai reikalavimus atitinkančiai valstybei narei, jei laikomasi reikalavimų pagal [9a straipsnį „Išankstinių veiksmų rezervas“] [ESR].

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos aplinkos agentūra, vadovaudamasi savo metine darbo programa, padeda Komisijai vykdyti veiklą, susijusią su priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu ir energijos vartojimo efektyvumu, siekiant laikytis 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 ir 34 straipsnių. Prireikus ji padeda:

Europos aplinkos agentūra, vadovaudamasi savo metine darbo programa, padeda Komisijai vykdyti veiklą, susijusią su priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu ir energijos vartojimo efektyvumu, siekiant laikytis 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 ir 34 straipsnių. Prireikus ji padeda:

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  rinkti Sąjungos informaciją apie apytikrę iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos galutinės energijos dalį ir apytikrį pirminės ir galutinės energijos suvartojimą.

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Energetikos sąjungos komitetas

Energetikos ir klimato komitetas

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai padeda Energetikos sąjungos komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, apibrėžtas Reglamente (ES) Nr. 182/2011, dirbantis su šiuo reglamentu susijusių atitinkamos sudėties sektorių atstovų grupėse.

1.  Įgyvendinant šį reglamentą Komisijai padeda Energetikos ir klimato komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šis komitetas pakeičia pagal Sprendimo 93/389/EEB 8 straipsnį, Sprendimo Nr. 280/2004/EB 9 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 525/2013 26 straipsnį įsteigtą komitetą. Nuorodos į komitetą, įsteigtą pagal tuos teisės aktus, suprantamos kaip nuorodos į komitetą, įsteigtą pagal šį reglamentą.

2.  Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalį, įgyvendinant šio reglamento 15, 17, 23, 31 ir 32 straipsnius, Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas Reglamento (ES) Nr. 525/2013 26 straipsniu.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija iki 2026 m. vasario 28 d., o vėliau kas penkerius metus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą, jo naudą energetikos sąjungos valdymui ir šio reglamento planavimo, ataskaitų teikimo ir stebėjimo nuostatų derėjimą su kitais Sąjungos teisės aktais ar būsimais sprendimais, susijusiais su JTBKKK ir Paryžiaus susitarimu. Komisija prireikus gali teikti pasiūlymus.

Per šešis mėnesius nuo paprastinimo dialogo, kuris pagal JTBKKK bus sušauktas 2018 m., kad būtų įvertintos šalių bendros pastangos, susijusios su pažanga siekiant pasaulinio ilgalaikio tikslo, ir per šešis mėnesius nuo visuotinės padėties vertinimo 2023 m. bei po kitų visuotinės padėties vertinimų Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šio reglamento veikimą ir įgyvendinimą, jo naudą energetikos sąjungos valdymui ir šio reglamento planavimo, ataskaitų teikimo ir stebėjimo nuostatų atitiktį kitiems Sąjungos teisės aktams ar būsimiems sprendimams, susijusiems su JTBKKK, taip pat reglamento indėlio siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų tinkamumą. Su šia ataskaita pateikiamas pasiūlymas prireikus gerinti Sąjungos klimato ir energetikos tikslus.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Per šešis mėnesius po to, kai Sąjunga pagal Paryžiaus susitarimą pateikia naujus ar persvarstytus nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus, Komisija atitinkamais atvejais pateikia būtinus teisėkūros pasiūlymus iš dalies pakeisti atitinkamus Sąjungos teisės aktus.

Pagrindimas

ES turi užtikrinti, kad galėtų laikytis Paryžiaus susitarimo penkerių metų peržiūros mechanizmo ir kad visi teisės aktai būtų suderinti su koncepcija, pagal kurią jie būtų persvarstomi ir tobulinami kas penkerius metus. Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad laikui bėgant užmojai būtų didinami pagal Paryžiaus susitarimo nuostatas.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 98/70/EB

7 a straipsnio 1 dalies 3 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  7a straipsnio 1 dalies trečios pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„bendrą patiektų kiekvienos rūšies degalų ar energijos kiekį ir“.

 

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  18 straipsnio 1 dalies e punktas išbraukiamas.

Išbraukta.

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  I priedo 2 dalies 2, 3, 4 ir 7 punktai išbraukiami.

1)  I priedo 2 dalies 4 ir 7 punktai išbraukiami.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis

Direktyva (ES) Nr. 2015/652

III priedo 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.   Valstybės narės turi pateikti 3 punkte nurodytus duomenis. Šiuos duomenis reikia pateikti apie visų rūšių kurą ir energiją, tiekiamus kiekvienos valstybės narės rinkai. Kai kelių rūšių biodegalai maišomi su iškastiniu kuru, turi būti pateikiami duomenys apie kiekvienos rūšies biodegalus.“;

„1.   Valstybės narės turi kasmet teikti 3 punkte nurodytus duomenis. Šiuos duomenis reikia pateikti apie visų rūšių kurą ir energiją, tiekiamus kiekvienos valstybės narės rinkai. Kai kelių rūšių biodegalai maišomi su iškastiniu kuru, turi būti pateikiami duomenys apie kiekvienos rūšies biodegalus.“;

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis

Direktyva (ES) Nr. 2015/652

III priedo 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  3 punkto e ir f papunkčiai išbraukiami.

Išbraukta.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

49a straipsnis

 

EEE

 

1.  Ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] Komisija EEE jungtiniam komitetui pateikia su šiuo reglamentu susijusį jungtinio komiteto sprendimo projektą, kuriuo EEE ELPA šalims sudaromos sąlygos visapusiškai įgyvendinti šio reglamento nuostatas, tuo prisidedant prie energetikos sąjungos tikslų įgyvendinimo.

 

2.  Jungtinio komiteto sprendimu įtraukus į EEE ELPA valstybių narių prievoles kitų valstybių narių atžvilgiu pagal šį reglamentą, jos taikomos ir toms EEE ELPA šalims, kurios įgyvendino reglamento nuostatas savo teritorijoje.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

50 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

50a straipsnis

 

Energijos bendrija

 

Ne vėliau kaip ... [šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] Komisija pasiūlo įtraukti reglamentą į Energijos bendrijos teisės aktus pagal Energijos bendrijos sutarties 79 straipsnį. Energijos bendrijos ministrų tarybos sprendimu įtraukus šį reglamentą į Energijos bendrijos teisės aktus ir atsižvelgus į bet kokius pakeitimus pagal Energijos bendrijos sutarties 24 straipsnį, valstybių narių prievolės kitų valstybių narių atžvilgiu pagal šį reglamentą turėtų būti taikomos ir Energijos bendrijos susitariančiosioms šalims, kurios įgyvendino reglamentą savo teritorijoje.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

51 straipsnis

51 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nukrypstant nuo šio reglamento 50 straipsnio, Reglamento (ES) Nr. 525/2013 7 straipsnis ir 17 straipsnio 1 dalies a ir d punktai toliau taikomi ataskaitoms, kuriose pateikiami pagal tuos straipsnius reikalaujami 2018, 2019 ir 2020 m. duomenys.

Nukrypstant nuo šio reglamento 50 straipsnio, Reglamento (ES) Nr. 525/2013 7 straipsnis ir 17 straipsnio 1 dalies a ir d punktai toliau taikomi ataskaitoms, kuriose pateikiami pagal tuos straipsnius reikalaujami 2018, 2019 ir 2020 m. duomenys.

 

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 11 straipsnio 3 dalis toliau taikoma Kioto protokolo antrajam įsipareigojimų laikotarpiui.

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 19 straipsnis toliau taikomas peržiūrint 2018, 2019 ir 2020 m. ŠESD apskaitos duomenis.

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 19 straipsnis toliau taikomas peržiūrint 2018, 2019 ir 2020 m. ŠESD apskaitos duomenis.

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 22 straipsnis toliau taikomas teikiant pagal tą straipsnį reikalaujamą ataskaitą.

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 22 straipsnis toliau taikomas teikiant pagal tą straipsnį reikalaujamą ataskaitą.

 

Reglamento (ES) Nr. 525/2013 26 straipsnio 1 dalis toliau taikoma siekiant įgyvendinti šio reglamento 15, 17, 23, 31 ir 32 straipsnius, taip pat taikoma atvejais, nurodytais kituose Sąjungos teisės aktuose.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 1 dalies 1.3 punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii.  Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant socialinius partnerius, ir pilietinės visuomenės įtraukimas

iii.  Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant socialinius partnerius, ir pilietinės visuomenės bei visos visuomenės įtraukimas

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 1 dalies 1.4 punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.4.  Regioninis bendradarbiavimas rengiant planą

1.4.  Makroregioninis ir regioninis bendradarbiavimas rengiant planą

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 1 dalies 1.4 punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii.  Paaiškinimas, kaip plane atsižvelgiama į regioninį bendradarbiavimą

ii.  Paaiškinimas, kaip plane atsižvelgiama į makroregioninį ir regioninį bendradarbiavimą

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.1 punkto 2.1.1 papunkčio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1.1.  Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimas ir šalinimas (2021–2030 m. laikotarpio plane nustatytas 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslas – visuose ES ekonomikos sektoriuose išmetamą ŠESD kiekį sumažinti bent 40 proc., palyginti su 1990 m.)1

2.1.1.  ŠESD išmetimas ir šalinimas1

__________________

__________________

1. Pagal 14 straipsnį turi būti užtikrinamas nuoseklumas su ilgalaikėmis išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijomis.

1. Pagal 14 straipsnį turi būti užtikrinamas nuoseklumas su ilgalaikėmis išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijomis.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.1 punkto 2.1.1 papunkčio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia.  Valstybės narės nacionalinės trajektorijos nuo 2021 m., skirtos pagal Paryžiaus susitarimą išlaikyti ir didinti anglies dioksido šalinimą iš absorbentų

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.1 punkto 2.1.1 papunkčio ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii.  Jei taikoma, kiti nacionaliniai uždaviniai ir tikslai, atitinkantys įgyvendinamas ilgalaikes išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijas. Jei taikoma, kiti uždaviniai ir tikslai, įskaitant sektorių tikslus ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus

ii.  Kiti nacionaliniai uždaviniai ir tikslai, atitinkantys Paryžiaus susitarimą ir ilgalaikes klimato ir energijos strategijas Jei taikoma, kiti uždaviniai ir tikslai, įskaitant sektorių tikslus ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis, palyginti su bendru suvartojamu galutinės energijos kiekiu, kurią valstybė narė planuoja pasiekti 2030 m. ir taip įgyvendintų nacionalinius veiksmus, kad 2030 m. būtų pasiektas privalomas ES lygmens 27 proc. tikslas

i.  Valstybių narių nacionalinis 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies bendrame suvartojamame galutinės energijos kiekyje tikslinis rodiklis

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunkčio iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii.  Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies, palyginti su suvartojamu galutinės energijos kiekiu, kitimo 2021–2030 m. trajektorijos atskiruose – elektros energijos, šildymo ir vėsinimo, taip pat transporto – sektoriuose

iii.  Atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies suvartojamame galutinės energijos kiekyje kitimo 2021–2030 m. valstybių narių trajektorijos konkrečiuose – elektros energijos, šildymo ir vėsinimo, taip pat transporto (suskirstyto pagal kelių, geležinkelių ir oro transportą) – sektoriuose

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunkčio iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv.  Atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų, kurias valstybė narė planuoja taikyti, kad pasiektų bendrą ir atskirų sektorių atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, taikymo 2021–2030 m. trajektorijos, įskaitant bendrą numatomą suvartoti galutinės energijos kiekį, suskirstytą pagal technologijas ir sektorius (mln. tonų naftos ekvivalentu, tne), ir bendrą planuojamą įrengtąją galią, (padalytą iš naujojo ir techniškai pertvarkyto pajėgumo), išreikštą MW ir suskirstytą pagal technologijas ir sektorius

iv.  Atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų, kurias valstybė narė planuoja taikyti, kad pasiektų bendrą ir atskirų sektorių atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, taikymo 2021–2030 m. trajektorijos, įskaitant bendrą numatomą suvartoti galutinės energijos kiekį, suskirstytą pagal technologijas ir sektorius (mln. tonų naftos ekvivalentu, tne), ir bendrą grynąją planuojamą įrengtąją galią, (padalytą iš naujojo ir techniškai pertvarkyto pajėgumo), išreikštą MW ir suskirstytą pagal technologijas ir sektorius

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunkčio v punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v.  Bioenergijos paklausos, išskaidytos pagal šildymo, elektros energijos ir transporto sektorius, taip pat biomasės pasiūlos, išskirstytos pagal žaliavą ir kilmę (atskiriant vidaus gamybą ir importą), trajektorijos. Jei biomasė gaunama iš miško, jos šaltinio ir poveikio žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės anglies dioksido absorbentams vertinimas

v.  Bioenergijos paklausos, suskirstytos pagal šildymo, elektros energijos ir transporto sektorius, ir biomasės pasiūlos, suskirstytos pagal žaliavą ir vidaus gamybą, palyginti su importu, valstybių narių trajektorijos. Jei biomasė gaunama iš miško, jos šaltinio ir poveikio žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės anglies dioksido absorbentams vertinimas

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunkčio v a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

va.  Valstybių narių dalis, taip pat 2030 m. miestų, atsinaujinančiosios energijos bendruomenių ir gaminančių vartotojų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintos energijos trajektorijos ir tikslai bei 2021–2030 m. atsinaujinančiosios energijos trajektorijos, įskaitant bendrą numatomą suvartoti galutinės energijos kiekį

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.1 punkto 2.1.2 papunkčio vi punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vi.  Jei taikoma, kitos nacionalinės trajektorijos ir uždaviniai, įskaitant ilgalaikius ir sektorių uždavinius, pavyzdžiui, pažangiųjų biodegalų dalį, centralizuotam šilumos tiekimui naudojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą pastatuose, atsinaujinančiųjų išteklių energiją, kurią sau pasigamina miestai, energijos bendruomenės ir vartotojai

vi.  Jei taikoma, kitos nacionalinės trajektorijos ir uždaviniai, įskaitant ilgalaikius ir sektorių uždavinius, pavyzdžiui, centralizuotam šilumos tiekimui naudojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą pastatuose, iš valant nuotekas susidariusio dumblo gaunamą energiją

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.2 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  Pirminės arba galutinės energijos suvartojimu, sutaupytu pirminės ar galutinės energijos kiekiu ar energijos intensyvumu grindžiami orientaciniai nacionaliniai energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmai, kad būtų pasiektas Sąjungos 2030 m. privalomas 30 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslas, kaip nurodyta Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016)761] 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 4 dalyje; nurodomas siektinas absoliutusis pirminės energijos suvartojimo ir galutinės energijos suvartojimo 2020 ir 2030 m. lygis, parodant kitimo nuo 2021 m. trajektoriją; būtina nurodyti pagrindinę metodiką ir naudotus perskaičiavimo koeficientus

i.  2030 m. privalomas valstybių narių energijos vartojimo efektyvumo tikslinis rodiklis, kaip nurodyta Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761] 1 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 4 dalyje (nurodomas absoliutusis pirminės energijos suvartojimo ir galutinės energijos suvartojimo 2020 ir 2030 m. lygis), parodant to tikslinio rodiklio kitimo nuo 2021 m. linijinę trajektoriją, įskaitant pagrindinę metodiką ir naudotus perskaičiavimo koeficientus

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.2 punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii.  Suminis energijos, kurią planuojama sutaupyti 2021–2030 m., kiekis pagal Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016)761] 7 straipsnio nuostatas dėl energijos taupymo įpareigojimų

ii.  Suminis energijos, kurią planuojama papildomai sutaupyti 2021–2030 m. ir kitais laikotarpiais, kiekis pagal Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016)761] 7 straipsnio nuostatas dėl energijos taupymo įpareigojimų

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.2 punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii.  Nacionalinio gyvenamųjų ir komercinės (viešosios ir privačiosios) paskirties pastatų fondo ilgalaikės renovacijos uždaviniai

iii.  2030 ir 2040 m. nacionalinio gyvenamųjų ir negyvenamosios (viešosios ir privačiosios) paskirties pastatų fondo ilgalaikės renovacijos uždaviniai, atitinkantys 2050 m. beveik nulinės energijos ir anglies dioksido neišmetančių pastatų fondo tikslą

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.2 punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv.  Visas pastatų, kurie bus renovuoti, patalpų plotas arba 2021–2030 m. lygiavertis metinis sutaupytos energijos kiekis pagal Direktyvos 2012/27/ES 5 straipsnio nuostatas dėl pavyzdinio viešųjų organizacijų pastatų vaidmens

iv.  Visas pastatų, kurie bus renovuoti, patalpų plotas ir atitinkamas sutaupytos energijos kiekis arba lygiavertis metinis sutaupytos energijos kiekis, siektinas 2021–2030 m. pagal Direktyvos 2012/27/ES 5 straipsnio nuostatas dėl pavyzdinio viešųjų organizacijų pastatų vaidmens

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.3 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  Nacionaliniai uždaviniai, susiję su energijos šaltinių ir tiekimo iš trečiųjų šalių įvairinimu, taip pat su saugyklomis ir reguliavimu apkrova

i.  Nacionaliniai uždaviniai, susiję su energijos šaltinių ir tiekimo iš trečiųjų šalių įvairinimu, energijos taupymo priemonių naudojimu, taip pat su saugyklomis ir reguliavimu apkrova

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.3 punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii.  Nacionaliniai uždaviniai, susiję su priklausomybės nuo energijos importo iš trečiųjų šalių mažinimu

ii.  Nacionaliniai uždaviniai, susiję su energijos importo priklausomybės nuo iškastinio kuro (naftos, anglių ir dujų) bei, atitinkamais atvejais, kito kuro iš trečiųjų šalių mažinimu

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.3 punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv.  Nacionaliniai uždaviniai, susiję su vidaus energijos (visų pirma atsinaujinančiųjų išteklių energijos) šaltinių naudojimu

iv.  Nacionaliniai uždaviniai, susiję su nacionalinės energetikos sistemos lankstumo didinimu

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.4 punkto 2.4.1 papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  Elektros energijos tinklų sujungimo mastas, kurį valstybės narės ketina pasiekti 2030 m., palyginti su 2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos nustatytu uždaviniu

i.  Elektros energijos tinklų sujungimo mastas, kurį valstybė narė siekia užtikrinti 2030 m. (bent 15 %), atsižvelgdama į 2020 m. sujungimo tikslinį rodiklį (bent 10 %)

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.4 punkto 2.4.2 papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  Pagrindiniai nacionaliniai elektros energijos ir dujų perdavimo infrastruktūros uždaviniai, kuriuos būtina įvykdyti, kad būtų įvykdyti uždaviniai ir pasiekti tikslai, susiję su Energetikos sąjungos strategijos aspektais

i.  Pagrindiniai nacionaliniai elektros energijos ir dujų perdavimo ir paskirstymo infrastruktūros ir jos modernizavimo uždaviniai, kuriuos būtina įvykdyti, kad būtų įgyvendinti su 2 dalyje nurodytais energetikos sąjungos strategijos aspektais susiję uždaviniai ir tikslai

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.4 punkto 2.4.3 papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  Su kitais energijos vidaus rinkos aspektais susiję nacionaliniai uždaviniai, pavyzdžiui, rinkų integravimas ir susiejimas, įskaitant terminus, iki kurių uždaviniai turi būti išspręsti

i.  Su kitais energijos vidaus rinkos aspektais, (pavyzdžiui, sistemos lankstumo didinimo, rinkų integravimo ir susiejimo, pažangiųjų tinklų, telkimo, reguliavimo apkrova, kaupimo, paskirstytos gamybos, skirstymo, perskirstymo ir tiekimo mažinimo mechanizmų, kainų signalų realiuoju laiku priemonėmis) susiję nacionaliniai uždaviniai, įskaitant terminus, iki kurių uždaviniai turi būti išspręsti

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.4 punkto 2.4.3 papunkčio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia.  Nacionalinius tikslai, susiję su nediskriminaciniu atsinaujinančiosios energijos, reguliavimo apkrova ir saugyklų dalyvavimu, be kita ko, telkimo priemonėmis, visose energetikos rinkose, įskaitant terminus, iki kurių jie turėtų būti įvykdyti

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.4 punkto 2.4.3 papunkčio i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ib.  Nacionaliniai uždaviniai, susiję su vartotojų dalyvavimo energetikos sistemoje užtikrinimu ir savos energijos gamybos bei naujų technologijų, įskaitant pažangiuosius skaitiklius, nauda vartotojams

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.4 punkto 2.4.3 papunkčio iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii.  Nacionaliniai uždaviniai, susiję su energijos vartotojų apsauga ir mažmeninės energetikos sektoriaus konkurencingumo gerinimu

iii.  Nacionaliniai uždaviniai, susiję su energijos vartotojų apsauga, skaidrumo didinimu, tiekėjo pakeitimo skatinimu ir mažmeninės energetikos sektoriaus konkurencingumo gerinimu

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.4 punkto 2.4.4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.4.4.  Energijos nepriteklius

2.4.4.  Energijos nepriteklius

Nacionaliniai uždaviniai, susiję su energijos nepritekliumi, įskaitant terminus, iki kurių uždaviniai turi būti išspręsti

Nacionalinės energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių apibrėžties nustatymas, remiantis ES rodikliais (mažos pajamos, didelės išlaidos energijai ir prasta pastatų kokybė ir žemas jų energijos vartojimo efektyvumas), ir, jei taikytina, nacionaliniai uždaviniai, susiję su energijos nepritekliaus mažinimu, įskaitant terminus, iki kurių uždaviniai turi būti išspręsti

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.5 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  Nacionaliniai viešųjų ir privačiųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų, susijusių su energetikos sąjunga, uždaviniai ir finansavimo tikslai, jei dera, įskaitant terminus, iki kurių uždaviniai turi būti įvykdyti; atsižvelgiant į Energetikos sąjungos strategiją ir SET planą

i.  Nacionaliniai viešosios paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms, susijusiems su energetikos sąjunga, uždaviniai ir finansavimo tiksliniai rodikliai bei jos numatomas sverto poveikis privačiojo sektoriaus moksliniams tyrimams, kai tinkama, nurodant terminus, iki kurių uždaviniai turi būti įvykdyti, atsižvelgiant į Energetikos sąjungos strategiją ir SET planą

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 dalies 2.5 punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii.  Jei dera, nacionaliniai uždaviniai, įskaitant tikslus ilgainiui (2050 m.) diegti mažo anglies dioksido kiekio technologijas, kuriomis, be kitų dalykų, mažinama pramonės sektorių, kuriuose suvartojama daug energijos ir išmetama daug anglies dioksido, priklausomybė nuo iškastinio kuro, ir, jei taikoma, technologijas, skirtas anglies dioksido transportavimo ir laikymo infrastruktūrai

ii.  2050 m. nacionaliniai tikslai, susiję su tvarių technologijų skatinimu

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.1 punkto 3.1.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.1.1  ŠESD išmetimas ir šalinimas (pagal 2021–2030 m. planą, 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslas)

3.1.1  ŠESD išmetimas ir šalinimas

i.  Politika ir priemonės, kuriomis siekiama 2.1.1 punkte nurodyto Reglamentu [ ] [ESR] nustatyto tikslo, taip pat politika ir priemonės, kuriomis laikomasi Reglamento [ ] [LULUCF] reikalavimų; tokia politika ir priemonės apima visus pagrindinius sektorius, kuriuose išmetamos ŠESD, ir sektorius, kuriuose turi būti gerinamas šalinimas, o įgyvendinant tokią politiką ir priemones turi būti orientuojamasi į ilgalaikę viziją ir tikslą per 50 metų sukurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką ir subalansuoti išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekius pagal Paryžiaus susitarimą

 

i.  Politika ir priemonės, kuriomis siekiama 2.1.1 punkte nurodyto Reglamentu [ ] [ESR] nustatyto tikslinio rodiklio, politika ir priemonės, kuriomis laikomasi Reglamento [ ] [LULUCF], taip pat 2.1.1 punkte nurodyto anglies dioksido šalinimo iš absorbentų išlaikymo ir didinimo tikslo trajektorijos, apimant visus pagrindinius sektorius, kuriuose išmetamos ŠESD, ir sektorius, kuriuose turi būti gerinamas šalinimas, ir orientuojantis į ilgalaikę viziją ir tikslą ne vėliau kaip 2050 m. Sąjungoje pasiekti nulinio grynojo ŠESD išmetimo, o vėliau nedelsiant pereiti prie neigiamo grynojo ŠESD išmetimo pagal Paryžiaus susitarimą

ii.  Regioninis bendradarbiavimas šioje srityje

ii.  Regioninis bendradarbiavimas šioje srityje

iii.  Jei taikoma, nedarant poveikio valstybės pagalbos taisyklėms, nacionaliniu lygmeniu šioje srityje naudojamos finansavimo priemonės, įskaitant ES paramą ir ES lėšų naudojimą

iii.  Jei taikoma, nedarant poveikio valstybės pagalbos taisyklėms, nacionaliniu lygmeniu šioje srityje naudojamos finansavimo priemonės, įskaitant ES paramą ir ES lėšų naudojimą

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.1 punkto 3.1.2 papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  Politika ir priemonės, kurias taikant įgyvendinami nacionaliniai veiksmai siekiant 2030 m. privalomo ES lygmens atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslo pagal 2.1.2 punkte nurodytas trajektorijas, įskaitant konkretiems sektoriams ir technologijoms skirtas priemones6

i.  Politika ir priemonės, kurias taikant įgyvendinamas 2030 m. nacionalinis tikslinis rodiklis ir 2030 m. privalomas ES lygmens atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslinis rodiklis, taip pat 2.1.2 punkte nurodytos trajektorijos, įskaitant konkretiems sektoriams ir technologijoms skirtas priemones6

__________________

__________________

6. Planuodamos šias priemones valstybės narės turi atsižvelgti į esamų įrenginių eksploatavimo laikotarpio pabaigą ir techninio pertvarkymo galimybes.

6. Planuodamos šias priemones valstybės narės turi atsižvelgti į esamų įrenginių eksploatavimo laikotarpio pabaigą ir techninio pertvarkymo galimybes.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.1 punkto 3.1.2 papunkčio iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii.  Konkrečios finansinės paramos priemonės, įskaitant ES paramą ir ES lėšų naudojimą, kuriomis elektros energijos, šildymo ir vėsinimo, taip pat transporto sektoriuose skatinama energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų išteklių ir vartojimas

iii.  Konkrečios nacionalinės finansinės ir fiskalinės paramos priemonės, taip pat, įskaitant ES paramą ir ES lėšų naudojimą, kuriomis elektros energijos, šildymo ir vėsinimo, taip pat transporto sektoriuose skatinama energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų išteklių ir vartojimas

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.1 punkto 3.1.2 papunkčio iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv.  Konkrečios priemonės, kuriomis diegiamos vieno langelio principu veikiančios sistemos, racionalizuojamos administracinės procedūros, teikiama informacija ir organizuojamas mokymas, taip pat kuriamos platesnės galimybės vartotojams ir energijos bendruomenėms, pasigaminantiems energiją sau

iv.  Konkrečios priemonės, kuriomis panaikinamos pernelyg didelės išlaidos ir kliūtys atsinaujinančiųjų išteklių naudojimui ir diegiamos vieno langelio principu veikiančios sistemos, racionalizuojamos administracinės procedūros, teikiama informacija ir organizuojamas mokymas Numatomas poveikis, susijęs su paskatintais naujais atsinaujinančiosios energijos pajėgumais

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.1 punkto 3.1.2 papunkčio iv a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iva.  Konkrečios priemonės, kuriomis suteikiama teisė vartotojams ir visi vartotojai skatinami atskirai ir bendrai tapti vartotojais, pasigaminančiais atsinaujinančiąją energiją sau, gaminti, saugoti, patiems vartoti ir parduoti savo atsinaujinančiąją energiją, ir numatomas poveikis, susijęs su paskatintais naujais atsinaujinančiosios energijos pajėgumais

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.1 punkto 3.1.2 papunkčio vi a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

via.  Kitos planuojamos ar priimtos priemonės, kuriomis skatinama atsinaujinančioji energija, visų pirma (bet ne vien) yra šios:

 

a)  priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad visos viešojo administravimo įstaigos (nacionalinės, regionų ir vietos) į savo veiklą įtrauktų atsinaujinančiosios energijos vartojimą;

 

b)  nuostatos, įtrauktos į viešųjų pirkimų teisės aktus, kuriomis siekiama užtikrinti, kad viešojo administravimo įstaigos (nacionalinės, regionų ir vietos) įtrauktų žaliuosius viešųjų pirkimų laimėjimo kriterijus, kad juridiniai asmenys, ketinantys su jais sudaryti sutartis, būtų skatinami naudoti atsinaujinančiosios energijos šaltinius, neatsižvelgiant į suteikiamą produktą ar paslaugą;

 

c)  nuostatos, susijusios su atsinaujinančiosios energijos naudojimu, kaip visų valstybės subsidijų ar paramos teikimo reikalavimu, kai taikoma

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.1 punkto 3.1.3 papunkčio iv a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iva.  Nacionalinė politika, terminai ir priemonės, kuriomis planuojama iki 2020 m. laipsniškai panaikinti tiesiogines ir netiesiogines iškastinio kuro subsidijas

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Planuojama politika, priemonės ir programos, kuriomis bus siekiama nacionalinio orientacinio 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslo ir kitų 2.2 punkte nurodytų tikslų, įskaitant planuojamas priemones ir instrumentus (taip pat ir finansinius), kuriais didinamas pastatų energinis naudingumas, visų pirma:

Planuojama politika, priemonės ir programos, kuriomis bus siekiama nacionalinio privalomo 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslo ir kitų 2.2 punkte nurodytų tikslų, įskaitant planuojamas priemones ir instrumentus (taip pat ir finansinius), kuriais didinamas pastatų energinis naudingumas, visų pirma:

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.2 punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii.  ilgalaikė nacionalinio gyvenamųjų ir komercinės (viešosios ir privačiosios) paskirties pastatų fondo renovacijos strategija7, įskaitant politiką ir priemones, kuriomis skatinama ekonomiškai efektyvi esminė renovacija ir esminė pakopinė renovacija,

ii.  ilgalaikė nacionalinio gyvenamųjų ir ne gyvenamųjų (viešųjų ir privačiųjų) pastatų fondo renovacijos strategija7, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo ir taupymo politiką, priemones ir veiksmus, kuriais skatinama ekonomiškai efektyvi esminė renovacija ir esminė pakopinė renovacija ir kurie skirti žemiausio energijos vartojimo efektyvumo pastatams ir energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams

__________________

__________________

7. Pagal Direktyvos 2010/31/ES 2a straipsnį [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016)765].

7. Pagal Direktyvos 2010/31/ES 2a straipsnį [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016)765].

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.2 punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv.  kita planuojama politika, priemonės ir programos, kuriomis bus siekiama nacionalinio orientacinio 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslo ir kitų 2.2 punkte nurodytų tikslų (pavyzdžiui, priemonės, kuriomis populiarinami viešųjų įstaigų pastatų pavyzdžiai ir viešasis pirkimas vadovaujantis efektyvaus energijos vartojimo kriterijais, priemonės, kuriomis skatinamas energijos vartojimo auditas ir populiarinamos energijos naudojimo vadybos sistemos9, vartotojų informavimo bei mokymo priemonės10 ir kitos priemonės, kuriomis skatinamas efektyvus energijos vartojimas11),

iv.  kita planuojama politika, priemonės ir programos, kuriomis bus siekiama nacionalinio privalomo 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslo ir kitų 2.2 punkte nurodytų tikslų (pavyzdžiui, priemonės, kuriomis populiarinami viešųjų įstaigų pastatų pavyzdžiai ir viešasis pirkimas vadovaujantis efektyvaus energijos vartojimo kriterijais, priemonės, kuriomis skatinamas energijos vartojimo auditas ir populiarinamos energijos naudojimo vadybos sistemos9, vartotojų informavimo bei mokymo priemonės10 ir kitos priemonės, kuriomis skatinamas efektyvus energijos vartojimas11),

__________________

__________________

9. Pagal Direktyvos 2012/27/ES 8 straipsnį.

9. Pagal Direktyvos 2012/27/ES 8 straipsnį.

10. Pagal Direktyvos 2012/27/ES 12 ir 17 straipsnius.

10. Pagal Direktyvos 2012/27/ES 12 ir 17 straipsnius.

11. Pagal Direktyvos 2012/27/ES 19 straipsnį.

11. Pagal Direktyvos 2012/27/ES 19 straipsnį.

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.2 punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iva.  Politikos ir priemonių, kuriomis skatinamas vietos energetikos bendruomenių vaidmuo prisidedant prie i, ii, iii ir iv punktuose nurodytos politikos ir priemonių įgyvendinimo, aprašas

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.4 punkto 3.4.3 papunkčio ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii.  Priemonės, kuriomis didinamas energetikos sistemos lankstumas energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių atžvilgiu, įskaitant einamosios paros rinkų susiejimą ir tarpsisteminio balansavimo rinkų plėtrą

ii.  Priemonės, kuriomis didinamas energetikos sistemos lankstumas energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių atžvilgiu, įskaitant einamosios paros rinkų susiejimą ir tarpsisteminio balansavimo rinkų plėtrą, pažangiųjų elektros energijos tinklų ir saugojimo plėtrą, reguliavimą apkrova ir paskirstytą gamybą, taip pat kainodaros korekciją, be kita ko, atliekamą kainų signalais realiuoju laiku

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.4 punkto 3.4.3 papunkčio ii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia.  Priemonės, kuriomis užtikrinamas nediskriminacinis atsinaujinančiosios energijos, reguliavimo apkrova ir saugyklų dalyvavimas, taip pat ir telkimo priemonėmis, visose energetikos rinkose

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.4 punkto 3.4.3 papunkčio iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii.  Priemonės, kurias taikant pirmiausia priimama bei skirstoma elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos būdu, ir užkertamas kelias tokios elektros energijos tiekimo mažinimui arba perskirstymui18

iii.  Priemonės, susijusios su sistemos valdymo taisyklių ir praktikos, kuriomis siekiama didinti sistemos lankstumą, pritaikymu; priemonės, susijusios su persiuntimo taisyklių, kuriomis siekiama nacionalinių atsinaujinančiosios energijos ir išmetamo ŠESD kiekio mažinimo tikslų, naudojimu; priemonės, susijusios su taisyklių, kuriomis mažinamas ir kompensuojamas atsinaujinančiosios energijos perskirstymas ir tiekimo mažinimas, naudojimu; telkimo skatinimo priemonės18

__________________

__________________

18. Pagal [naują Direktyvos 2009/72/EB redakciją, parengtą pagal pasiūlymą COM(2016) 864, ir naują Reglamento (EB) Nr. 714/2009 redakciją, parengtą pagal pasiūlymą COM(2016) 861]

18. Pagal [naują Direktyvos 2009/72/EB redakciją, parengtą pagal pasiūlymą COM(2016) 864, ir naują Reglamento (EB) Nr. 714/2009 redakciją, parengtą pagal pasiūlymą COM(2016) 861]

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 dalies 3.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3.5a.  Principas „svarbiausia − energijos vartojimo efektyvumas“

 

Aprašymas, kaip aspektais, politika ir priemonėmis atsižvelgiama į principą „svarbiausia − energijos vartojimo efektyvumas“

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies B skirsnio 4 dalies 4.4 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  Dabartinis energijos rūšių derinys, vidaus energijos šaltiniai, priklausomumas nuo importo, įskaitant susijusią riziką

i.  Dabartinis energijos rūšių derinys, vidaus energijos šaltiniai, įskaitant reguliavimą apkrova, priklausomumas nuo importo, įskaitant susijusią riziką

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies B skirsnio 4 dalies 4.6 punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia.  Esamas nacionalinių iškastinio kuro subsidijų lygis

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies B skirsnio 4 dalies 4.6 punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv.  i–iii papunkčiuose nurodytų veiksnių pokyčių prognozė atsižvelgiant į esamą nacionalinę ir ES politiką ir priemones bent iki 2040 m. (įskaitant 2030 m.)

iv.  i–iiia papunkčiuose nurodytų veiksnių pokyčių prognozė atsižvelgiant į esamą nacionalinę ir ES politiką ir priemones bent iki 2040 m. (įskaitant 2030 m.)

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies B skirsnio 4 dalies 4.6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4.6a.  Principas „svarbiausia − energijos vartojimo efektyvumas“

 

Aprašymas, kaip aspektais, politika ir priemonėmis atsižvelgiama į principą „svarbiausia − energijos vartojimo efektyvumas“

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies B skirsnio 5 dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  PLANUOJAMOS POLITIKOS IR PRIEMONIŲ29 POVEIKIO VERTINIMAS

5.  PLANUOJAMOS POLITIKOS IR PRIEMONIŲ BEI INVESTAVIMO STRATEGIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS29

__________________

__________________

29. Planuojama politika ir priemonės – svarstomi politikos ir priemonių variantai, kurie, tikėtina, bus priimti ir įgyvendinami po nacionalinio plano pateikimo dienos. Todėl, be priimtos ir įgyvendinamos politikos ir priemonių, į prognozes, rengiamas pagal 5.1 punkto (prognozės atsižvelgiant į esamą politiką ir priemones) i papunktį, turi būti įtraukiama planuojama politika ir priemonės.

29. Planuojama politika ir priemonės – svarstomi politikos ir priemonių variantai, kurie, tikėtina, bus priimti ir įgyvendinami po nacionalinio plano pateikimo dienos. Todėl, be priimtos ir įgyvendinamos politikos ir priemonių, į prognozes, rengiamas pagal 5.1 punkto (prognozės atsižvelgiant į esamą politiką ir priemones) i papunktį, turi būti įtraukiama planuojama politika ir priemonės.

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies B skirsnio 5 dalies 5.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.1.  3 skirsnyje aprašytos planuojamos politikos ir priemonių poveikis energetikos sistemai ir išmetamam ir pašalinamam ŠESD kiekiui, įskaitant palyginimą su prognozėmis pagal esamą politiką ir priemones (kaip aprašyta 4 skirsnyje)

5.1.  3 skirsnyje aprašytos planuojamos politikos, priemonių ir investavimo strategijų poveikis energetikos sistemai ir išmetamam ir pašalinamam ŠESD kiekiui, įskaitant palyginimą su prognozėmis pagal esamą politiką ir priemones (kaip aprašyta 4 skirsnyje)

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies B skirsnio 5 dalies 5.1 punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii.  Įvairių politikos krypčių (esamos ir planuojamos politikos ir priemonių sąveika vienoje politinėje sferoje, taip pat esamos ir planuojamos politikos ir priemonių sąveika įvairiose sferose) sąveikos bent iki paskutiniųjų laikotarpio, kurį apima planas, metų vertinimas

ii.  Įvairių politikos krypčių (esamos ir planuojamos politikos ir priemonių sąveika vienoje politinėje sferoje, taip pat esamos ir planuojamos politikos ir priemonių sąveika įvairiose sferose) sąveikos bent iki paskutiniųjų laikotarpio, kurį apima planas, metų vertinimas, ypač siekiant nustatyti tvirtą energijos vartojimo efektyvumo ir (arba) energijos taupymo politikos poveikio energetikos sistemos dydžiui supratimą ir sumažinti nuvertėsiančių investicijų į energijos pasiūlą riziką

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies B skirsnio 5 dalies 5.1 punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(iia)  Esamų ir planuojamų nacionalinių priemonių ir politikos sąveikos Sąjungos klimato ir energetikos politikos priemonėmis vertinimas

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies B skirsnio 5 dalies 5.2.3 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5.2.3.  Sveikata ir gerovė

 

i.  Padariniai oro kokybei ir susijęs poveikis sveikatai

 

ii.  Kitas poveikis sveikatai ir gerovei (pvz., vandens, triukšmo ir kitokia tarša, vaikščiojimo ir važiavimo dviračiu plėtojimas, važinėjimas į darbą ir kiti transporto pokyčiai ir kt.)

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies B skirsnio 5 dalies 5.2.4 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5.2.4.  Poveikis aplinkai

 

i.  Informacija apie bet kokį strateginį poveikio aplinkai vertinimą ar poveikio aplinkai vertinimus, susijusius su strategija ar nacionaliniais planais

 

ii.  Su vandeniu susiję aspektai, pvz., vandens paklausa ar gavyba (atsižvelgiant į galimą būsimą klimato kaitą), hidroenergijos ar potvynių energijos poveikis vandens ar jūrų buveinėms ir kt.

 

iii.  Bet kokio didesnio bioenergijos (maistinės kilmės biodegalų, miško biomasės ir kt.) naudojimo skatinimo poveikis aplinkai (ir klimatui) ir sąsaja su pašalinimo strategija žemės naudojimo sektoriuje

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies B skirsnio 5 dalies 5.2.6 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5.2.6.  Poveikis investicijoms

 

i.  esami investicijų srautai;

 

ii.  pažangios investicijų prielaidos, susijusios su kiekviena planuojama politika ir priemonėmis, įskaitant planuojamos politikos ir priemonių rizikos profilį;

 

iii.  sektoriaus ar rinkos pavojaus rizikos veiksniai arba kliūtys nacionaliniame (arba makroregioniniame) kontekste

 

iv.  papildomos viešosios finansinės paramos ar išteklių, skirtų iii punkte nustatytoms spragoms užpildyti, analizė;

 

v.  kokybinis investuotojų pasitikėjimo vertinimas, įskaitant projekto bazės matomumą ir investavimo galimybių gyvybingumą ar patrauklumą;

 

vi.  ankstesnių metų apžvalga, atsižvelgiant į prielaidas, pažangų požiūrį, įskaitant esminius veiksnius, su kuriais susiduria investuotojai.

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalies 2 pastraipos 2.1 punkto 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Atitinkamais atvejais sąnaudų, susijusių su atsinaujinančiųjų išteklių energijos integravimo įvertinimas, atsižvelgiant į skirtingus tinklų sujungimo scenarijus

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Ia priedas

 

NACIONALINĖS TRAJEKTORIJOS, KURIOMIS APIBRĖŽIAMA, KOKIĄ BENDRO GALUTINIO ENERGIJOS SUVARTOJIMO DALĮ 2020–2030 M. TURI SUDARYTI ATSINAUJINANČIŲJŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJA

 

4 straipsnio a punkto 2 papunkčio antroje pastraipoje nurodytą trajektoriją sudaro šie laikini atsinaujinančiųjų išteklių energijos tiksliniai rodikliai:

 

S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), kaip dviejų metų (2021–2022 m.) vidurkis;

 

S2020 + 0,40 (S2030 – S2020), kaip dviejų metų (2023–2024 m.) vidurkis;

 

S2020 + 0,60 (S2030 – S2020), kaip dviejų metų (2025–2026 m.) vidurkis, taip pat

 

S2020 + 0,80 (S2030 – S2020), kaip dviejų metų (2027–2028 m.) vidurkis,

 

kai

 

S2020 = tos valstybės narės 2020 m. tikslinis rodiklis pagal [naujos redakcijos Direktyvos 2009/28/EB, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016)767] 3 straipsnį ir I priedo A dalį,

 

taip pat

 

S2030 = tos valstybės narės tikslinis rodiklis 2030 m.

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  į skaičiavimą neįtrauktos transporto sektoriuje vartojamos energijos pardavimo apimtis [ktne];

b)  į skaičiavimą neįtrauktos transporto sektoriuje vartojamos energijos pardavimo apimtis [ktne] (jei yra);

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  į skaičiavimą neįtrauktos sau pasigamintos energijos kiekis [ktne];

c)  į skaičiavimą neįtrauktos sau pasigamintos energijos kiekis [ktne] (jei yra);

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnio 2 ir 3 dalių b, c, d ir e punktuose nurodytų išimčių taikymas:

f)  energijos pardavimo apimtis arba sutaupytas energijos kiekis [ktne], kuriems taikoma išimtis pagal Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnio 2 ir 3 dalis;

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies f punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  Direktyvos 2003/87/EB I priede išvardytų rūšių pramoninei veiklai, neįtraukiamai į skaičiavimą pagal b punktą, vartojamos energijos pardavimo apimtis [ktne],

Išbraukta.

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies f punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  pagal c punktą energijos transformavimo, skirstymo ir perdavimo sektoriuose sutaupytas energijos kiekis [ktne],

Išbraukta.

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies f punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  pagal d punktą sutaupytas energijos kiekis [ktne], gautas taikant atskirus naujus veiksmus, kurie įgyvendinami nuo 2008 m. gruodžio 31 d. ir kurie toliau turės poveikį 2020 ir tolesniais metais,

Išbraukta.

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies f punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv)  pagal e punktą pastatuose arba ant pastatų sau pasigamintos energijos kiekis [ktne], gautas taikant politikos priemones, kuriomis skatinamas atsinaujinančiųjų išteklių energijos naujų technologijų diegimas;

Išbraukta.

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

IIa priedas

 

BENDRIEJI ILGALAIKIŲ KLIMATO IR ENERGETIKOS STRATEGIJŲ PRINCIPAI

 

1.  STRATEGIJŲ PLĖTOJIMO APŽVALGA IR PROCESAS

 

1.1.  Santrauka

 

1.2.  Kontekstas

 

1.2.1.  Ilgalaikių strategijų nacionalinis, ES ir tarptautinis politinis kontekstas

 

1.2.2.  Teisinis kontekstas

 

1.3.  Konsultacijos

 

1.3.1.  Konsultacijų su visuomene ir suinteresuotaisiais subjektais (nacionaliniais parlamentais, vietos ir regionų, viešaisiais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais)

 

1.3.2.  Konsultacijos su kitomis valstybėmis narėmis, trečiosiomis valstybėmis ir ES institucijomis

 

2.  NACIONALINĖS ILAGALAIKĖS KLIMATO IR ENERGETIKOS STRATEGIJOS

 

2.1.  VISO IŠMETAMO ŠESD KIEKIO SUMAŽINIMAS IR ABSORBENTAIS PAŠALINAMO JŲ KIEKIO PADIDINIMAS

 

2.1.1.  Anglies dioksido biudžetas iki 2100 m., atitinkantis Paryžiaus susitarimą

 

2.1.2.  Ekonomiškai efektyvaus nulinio (ne vėliau kaip 2050 m.) ir neigiamo (nedelsiant po 2050 m.) grynojo išmetamo ŠESD kiekio siekimo trajektorija

 

2.1.3.  2030 m. nacionalinis tikslinis rodiklis ir pagrindiniai orientyrai bent 2040 m. ir 2050 m., suderinti su 2.1.2 punkte nurodytomis trajektorijomis

 

2.1.4.  Tarptautinis aspektas

 

2.1.5.  Ilgalaikiai prisitaikymo tikslai

 

2.2.  ATSINAUJINANČIŲJŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJA

 

2.2.1.  Trajektorija, kad iki 2050 m. būtų pasiektas atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais grindžiamos energetikos sistemos vyravimas bendrame galutiniame energijos suvartojime

 

2.2.2.  Nacionalinis atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies bendrame galutiniame energijos suvartojime 2030 m. tikslinis rodiklis ir pagrindiniai orientyrai bent 2035 m., 2040 m. ir 2045 m., suderinti su 2.2.2 punkte nurodytomis trajektorijomis

 

2.3.  ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS

 

2.3.1.  Labiausiai energijos vartojimo efektyvumu grindžiamos ekonomikos pasiekimo iki 2050 m. trajektorija, laikantis 2.1.2 ir 2.2.1 punktuose nurodytų tikslų

 

2.3.2.  Nacionalinis energijos vartojimo efektyvumo tikslas, išreikštas absoliučiu pirminės energijos vartojimo ir galutinės energijos vartojimo lygiu 2030 m., ir orientyrai bent 2035 m., 2040 m. ir 2045 m.

 

3.  SEKTORIŲ STRATEGIJOS

 

3.1.  Energetikos sistema

 

3.1.1.  Galima paklausa ateityje pagal energijos nešiklį

 

3.1.2.  Galimas būsimas gamybos pajėgumas, įskaitant centralizuotą ir paskirstytą kaupimą pagal technologiją

 

3.1.3.  Numatoma ar tikėtina būsima išmetamo teršalų kiekio trajektorija arba intervalas

 

3.1.4.  Energijos vartojimo efektyvumo, paklausos lankstumo ir energijos suvartojimo pagrindinių veiksnių ir jų raidos nuo 2021 m. ir vėliau aprašymas

 

3.1.5.  Politikos ir priemonių, numatytų siekiant įgyvendinti atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais grindžiamos energetikos sistemos, nurodytos 2.2.1 punkte, vyravimą bendrame galutinio energijos suvartojime ir didžiausio energijos vartojimo efektyvumo ir lankstumo ekonomikos iki 2050 m., aprašymas, be kita ko, trajektorijos pagal technologijas

 

3.2.  Pramonė

 

3.2.1.  Numatomos teršalų išmetimo trajektorijos pagal sektorius ir energijos tiekimo šaltinius

 

3.2.2.  Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo galimybės arba politikos metodai ir dabartiniai tiksliniai rodikliai, planai ar strategijos, įskaitant elektrifikaciją, alternatyviuosius degalus, energijos vartojimo efektyvumo priemones ir kt.

 

3.3.  Pastatai

 

3.3.1.  Numatoma energijos paklausa pastatuose, suskirstytuose pagal pastatų kategoriją, įskaitant komercinius, gyvenamuosius ir viešųjų įstaigų pastatus

 

3.3.2.  Būsimi energijos tiekimo šaltiniai

 

3.3.3.  Energijos paklausos mažinimo galimybės vykdant esamų pastatų renovaciją ir susijusi nauda visuomenei, ekonomikai ir aplinkai

 

3.3.4.  Politikos priemonės, kuriomis skatinama esamo pastatų fondo renovacija

 

3.4.  Transportas

 

3.4.1.  Numatomas išmetamas teršalų kiekis ir energijos šaltiniai pagal transporto rūšį (pvz., automobiliai ir furgonai, sunkiosios kelių transporto priemonės, laivyba, aviacija, geležinkeliai)

 

3.4.2.  Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo galimybės ar politikos metodai

 

3.5.  Žemės ūkis ir žemės naudojimas, žemės naudojimo keitimas ir miškininkystė (LULUCF)

 

3.5.1.  Esamas išmetamų teršalų kiekis iš visų šaltinių ir atskirų šiltnamio efektą sukeliančių dujų,

 

3.5.2.  Išmetamo teršalų kiekio mažinimo galimybės ir politikos priemonės, kuriomis išlaikomi ir didinami absorbentai, įskaitant nacionalinius tikslus ar uždavinius

 

3.5.3.  Sąsajos su žemės ūkio ir kaimo plėtros politika

 

3.6.  Tarpsektorinės strategijos elementai ir kiti susiję sektoriai

 

4.  FINANSAVIMAS

 

4.1.  Numatomos reikiamos investicijos

 

4.2.  Politika ir priemonės, susijusios su viešųjų finansų naudojimą ir privačių investicijų skatinimu

 

4.3.  Susijusių mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų strategijos

 

5.  ANALIZĖS PAGRINDAS IR SOCIALINIS IR EKONOMINIS POVEIKIS

 

5.1.  Strategijos plėtojimui naudotas modeliavimas, scenarijai ir analizė

 

5.2.  Poveikis konkurencingumui ir ekonomikai

 

5.3.  Poveikis sveikatai, aplinkai ir visuomenei

 

5.4.  Strategija, kuria užtikrinamas ilgalaikis 3 skirsnyje nurodytų sektorių atsparumas

 

6.  Priedai (prireikus)

 

6.1.  Pagalbinė analizė

 

6.1.1.  Informacija apie visą 2050 m. modeliavimą (įskaitant prielaidas) ir (arba) kiekybinę analizę, rodiklius ir kt.

 

6.1.2.  Duomenų lentelės ir kiti techniniai priedai

 

6.2.  Kiti šaltiniai

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  informacija apie valstybės narės ketinimą pasinaudoti Reglamento [ ] [ESR] 5 straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytomis lankstumo priemonėmis.

n)  informacija apie valstybės narės ketinimą pasinaudoti Reglamento [ ] [ESR] 5 straipsnio 4 ir 5 dalyse bei 7 straipsnyje numatytomis lankstumo priemonėmis bei įplaukų naudojimu pagal to reglamento 5 straipsnio 5a dalį.

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 dalies m punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  energijai gaminti tiesiogiai naudojama pirminė miško biomasė:

1)  energijai arba apdorotam medienos kurui gaminti tiesiogiai naudojama pirminė miško biomasė:

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 dalies m punkto 1 papunkčio a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  apvalioji mediena (atskirai pramoninė apvalioji mediena ir malkinė mediena),

iii)  apvalioji mediena (atskirai pramoninė apvalioji mediena, ikiprekybinio etapo retinimo mediena ir malkinė mediena),

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 dalies m punkto 2 papunkčio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  mėšlas,

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  taikant Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016)761] 7 straipsnį sutaupytas energijos kiekis X-3 ir X-2 metais;

b)  taikant Direktyvos 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761] 7 straipsnį sutaupytas bendras energijos kiekis X-3 ir X-2 metais, taip pat

 

i)  kiekviena politikos sritimi, priemone ir individualiais veiksmais sutaupytas energijos kiekis;

 

ii)  paaiškinimas, kaip ir kokiais duomenimis remiantis nustatytas šis sutaupytas kiekis

 

iii)  paaiškinimas dėl to, ar valstybė narė iki laikotarpio pabaigos, kuris nurodytas Direktyvos 2012/27/ES [pakeistos pagal pasiūlymą COM(2016) 761] 7 straipsnyje, yra pasirengusi pasiekti bendrą reikalaujamą sutaupyti energijos kiekį. Jeigu valstybė narė nėra pasirengusi jį pasiekti, ji turi pateikti papildomą paaiškinimą dėl taisomųjų priemonių, kurių ji ketina imtis, kad būtų sutaupytas šis kiekis;

 

iv)  jeigu į pažangos ataskaitą įtrauktos priemonės skiriasi nuo į valstybės narės pranešimą įtrauktų priemonių, pateikiamas pagrindimas;

Pakeitimas    283

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  biomasės gamybos ir naudojimo poveikis tvarumui Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, įskaitant poveikį biologinei įvairovei;

b)  biomasės gamybos ir naudojimo poveikis tvarumui Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, įskaitant poveikį biologinei įvairovei, vandens ir oro kokybei bei žemės naudojimo teisėms, deramai atsižvelgiant į Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos principus;

Pakeitimas    284

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  nacionalinės priemonės, kurių, laikydamosi [naujos Direktyvos 2009/28/EB redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 26 straipsnio 2–7 dalyse nustatytų tvarumo ir išmetamo ŠESD kiekio mažinimo kriterijų ir siekdamos apsaugoti dirvožemį, vandenį bei orą, ėmėsi trečiosios šalys bei valstybės narės, kuriose yra svarbūs Sąjungoje vartojamų biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro šaltiniai.

f)  nacionalinės priemonės, kurių, laikydamosi [naujos Direktyvos 2009/28/EB redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 26 straipsnio 2–7 dalyse nustatytų tvarumo ir išmetamo ŠESD kiekio mažinimo kriterijų ir siekdamos apsaugoti dirvožemį, vandenį bei orą, ėmėsi trečiosios šalys bei valstybės narės, kuriose yra Sąjungoje vartojamų biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro žaliavų šaltiniai.

Pakeitimas    285

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  bioenergijos tvarumo kriterijų, kurie apibrėžti Direktyvoje (ES) .../... [Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje], veiksmingumo mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, saugant anglies absorbentus, biologinę įvairovę, aprūpinimą maistu ir tautų žemės naudojimo teises vertinimas.

(1)

OL C 342, 2017 m. spalio 12 d.

(2)

OL C 246, 2017 m. liepos 28 d.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešta, kad 2016 m. buvo šilčiausi istorijoje, todėl energetikos sąjunga turi pripažinti visuotinio atšilimo problemą ir nustatyti tvirtą valdymo sistemą, pagal kurią būtų įvykdytas jos įsipareigojimas pagal Paryžiaus susitarimą.

Siekiant to, mūsų pranešime dėl energetikos sąjungos valdymo raginama priimti tinkamą ES anglies dvideginio biudžetą apskaičiuojant didžiausią galimą ES išmetamą ŠESD kiekį, kuris mums suteiktų galimybę gyventi pasaulyje, kuriame iki šio amžiaus pabaigos klimato kaita neviršytų 1,5 °C. Šiame pranešime Komisija taip pat raginama spręsti mažiau dėmesio sulaukiantį metano klausimą klimato politikos srityje. Atsižvelgdama į didelį metano potencialą prisidėti prie visuotinio atšilimo ir trumpą metano išlikimo atmosferoje laiką, Sąjunga turėtų sparčiai apsvarstyti atitinkamas politikos galimybes ir parengti išsamią metano strategiją. Anglies dvideginio biudžeto ir metano strategijos turėtų būti patikimo ilgalaikio 2050 m. planavimo pagrindas.

Kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 °C, ne vėliau kaip 2050 m. reikia įgyvendinti nuliui lygaus bendro teršalų kiekio, labai efektyviu energijos vartojimu ir visiškai atsinaujinančiaisiais ištekliais pagrįstą ekonomiką. Todėl tvirtas ir įtraukus valdymas turi būti vykdomas kartu su didesniu užmoju siekti mūsų 2030 m. tikslų, susijusių su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais.

Atsižvelgiant į tai, kad mažėja atsinaujinančiosios energijos technologijų kaina, pats laikas išnaudoti kiekvieno su energetikos pertvarka susijusio suinteresuotojo subjekto – miestų, regionų, piliečių, kooperatyvų, investuotojų, įmonių ir kt. – galimybes. Valdant reikėtų sutelkti ir koordinuoti visus šiuos subjektus, kad būtų padidintas energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimas. Taip, ribojant mūsų priklausomybę nuo importo, bus sumažintas geopolitinis pavojus ir skatinamas ekologiškai tvarus augimas bei milijonai papildomų darbo vietų Europoje.

Šiuo pranešimu taip pat sudaromos sąlygos tolesniam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui pasitelkiant makroregionines partnerystes. Šiomis partnerystėmis galima pasiekti, kad pažangieji tinklai, atsinaujinančioji energija ir energijos vartojimo efektyvumas būtų diegiami optimaliomis sąnaudomis. Šiaurės jūros, Baltijos jūra, Pietryčių Europa, Centrinė ir Vakarų Europa ir Viduržemio jūros baseinas yra geografinės vietovės, kurių kaimyninės valstybės narės, veikdamos kartu, gali gauti didelę naudą. Tokiomis makroregioninėmis partnerystėmis bus nustatyti energetikos sąjungos interesus atitinkantys atsinaujinančiosios energijos projektai (pvz., jūros vėjo jėgainės, naudingos fotovoltinės jėgainės, miestų skatinami tarpvalstybiniai projektai), ir Komisija turėtų sukurti jiems remti skirtą finansinę platformą.

ES turi atgauti piliečių pasitikėjimą priimdama patikimus ES teisės aktus, laikydamasi visiško skaidrumo, nustatydama privalomus tikslus ir teikdama visos Europos investicijas į sektorius, kurie daro įtaką piliečių kasdieniam gyvenimui, pvz., pastatų fondo renovacijai ir elektromobilumui. Taigi, pranešime išdėstytas daugiapakopis valdymas padės valstybėms narėms pasiekti šių tikslų.


PRIEDAS. PRANEŠĖJUI PAGALBĄ TEIKUSIŲSUBJEKTŲ AR ASMENŲ SĄRAŠAS

Valdymo reguliavimas. Skaidrumas. Organizacijų, su kuriomis susitiko bendrapranešėjai Michèle Rivasi ir Claude Turmes, sąrašas

EP narių lygmeniu:

AEBIOM

Agentur

Agora Energiewende

Akuo Energy

Berliner E-Agentur

Bundersverband Erneuerbare Energie (BEE)

Business Europe

Chatham House

Švedijos įmonių konfederacija

Kroatijos energetikos agentūra

Klimato aljansas

Danijos energetikos asociacija

Dong Energi

Pažangiųjų tinklų Europos skirstymo operatorių asociacija

Europos geoterminės energijos taryba

Eurogas

Fern

Fortum

Fraunhofer Institut

IDDRI

Innogy

Tvarių biodegalų lyderiai

Nacionalinis tinklas

Norwea

PGE Polska Grupa Energetyczna

PKA

Rockwool

Siemens

Solaire Direct

Stattnet

Total

VkU

Wind Europe

WWF

50 Hertz

Darbo grupių lygmeniu:

CEZ

Cofalec

Europos klimato fondas

Europos šilumos siurbimo asociacija

Enedis

Euro Heat and Power

Europos energijos kaupimo asociacija

EU-ACE

EWE

Friends of the Earth

Knauf Insulation

Rescoop

Rumunijos energetikos taryba

RTE

RWE/Innogy

Saint-Gobain

Shell

Statoil


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (16.10.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

Dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013

(COM(2016) 0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Pranešėjas Jens Rohde

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sukurti energetikos sąjungos valdymo sistemą pirmą kartą pareikalavo Europos Vadovų Taryba savo 2014 m. spalio 24 d. išvadose dėl 2030 m. klimato ir energetikos strategijos. Valdymo sistema turėtų padėti užtikrinti, kad ES įgyvendintų savo energetikos politikos tikslus, suteikdama valstybėms narėms reikalingą lankstumą ir visiškai gerbdama jų laisvę nustatyti savo energijos rūšių derinį. Išvadose buvo pabrėžta, kad valdymo sistema turėtų būti grindžiama esamomis struktūromis, pavyzdžiui, nacionalinėmis klimato programomis ir nacionaliniais atsinaujinančiųjų išteklių energijos bei energijos vartojimo efektyvumo planais. 2015 m. vasario 25 d. priimtoje Energetikos sąjungos strategijoje valdymo taikymo sritis, palyginti su nustatytąja 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijoje, praplėsta – į ją įtraukti visi penki energetikos sąjungos aspektai, būtent: energetinis saugumas, solidarumas ir pasitikėjimas; energijos vidaus rinka; paklausos mažinimas; priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, įskaitant atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtrą, taip pat moksliniai tyrimai, inovacijos ir konkurencingumas. Be to, 2015 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „Europos energetikos sąjungos kūrimas“ raginama, kad energetikos sąjungos valdymo sistema būtų plataus užmojo, patikima, skaidri ir demokratiška, o joje visapusiškai dalyvautų Parlamentas, ir kad ji padėtų užtikrinti 2030 m. klimato ir energetikos sričių tikslų įgyvendinimą.

Todėl nagrinėjamu Komisijos pasiūlymu siekiama nustatyti dviem pagrindiniais ramsčiais grindžiamą energetikos sąjungos valdymo reglamentavimo sistemą. Pirma, atsižvelgiant į geresnio reglamentavimo principus supaprastinami šiuo metu energetikos ir klimato srityse taikomi planavimo, ataskaitų teikimo ir stebėjimo įpareigojimai. Antra, siekiant įvykdyti energetikos sąjungos uždavinius, visų pirma jos 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslus, nustatoma veiksminga valstybių narių ir Komisijos taikytina politinė procedūra, kurioje aktyviai dalyvautų kitos ES institucijos.

Pasiūlymas buvo rengiamas tuo pat metu, kai Komisija atliko Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos, Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos ir Pastatų energinio naudingumo direktyvos peržiūrą. Be to, šiuo pasiūlymu įtraukiamos visos Klimato stebėsenos mechanizmo reglamento Nr. 525/2013 nuostatos siekiant užtikrinti, kad jos derėtų su energetikos ir klimato srities teisės aktais, nes juo atnaujinamos esamos nuostatos, kad pagal jas būtų galima stebėti siūlomų reglamentų – Pastangų pasidalijimo reglamento ir Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (angl. LULUCF) reglamento – įgyvendinimą ir įgyvendinti pagal Paryžiaus susitarimą prisiimtus ES įsipareigojimus. Pasak Komisijos, pasiūlymu bus gerokai sumažinta administracinė našta. Pasiūlymu iš viso sujungiama, supaprastinama arba panaikinama daugiau kaip 50 esamų atskirų planavimo, ataskaitų teikimo ir stebėjimo įpareigojimų.

Kalbant konkrečiai apie žemės ūkį, pasiūlymu valstybėms narėms nustatomi reikalavimai teikti ataskaitas šiais klausimais:

– ilgalaikių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijų, įskaitant išmetamo kiekio sumažinimą ir pašalinamo kiekio padidinimą;

– nacionalinių trajektorijų ir uždavinių, susijusių su atsinaujinančiųjų išteklių energija, įskaitant iš pagrindinių augalų pagamintų biodegalų dalį, įgyvendinimo;

– priemonių, kuriomis skatinama naudoti energiją iš biomasės, įskaitant biomasės naudojimą žemės ūkio sektoriuje;

– galutinės energijos vartojimo pagal pavienius sektorius, įskaitant žemės ūkį.

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas yra žingsnis teisinga kryptimi. Tai plataus užmojo pasiūlymas. Vis dėlto jis siūlo keletą pakeitimų, daugiausia techninio pobūdžio, kad:

– Komisija galėtų nustatyti aiškias valstybėms narėms skirtas gaires bioenergijos ataskaitų teikimo srityje;

– Komisija, padariusi išvadą, jog valstybė narė daro nepakankamą pažangą vykdydama savo integruotame nacionaliniame energetikos ir klimato srities plane nustatytus tikslus, arba įgyvendindama priemones, pateiktų tai valstybei narei konkrečius reikalavimus, kuriuos ji turi vykdyti. Šiais konkrečiais reikalavimais siekiama pakeisti Komisijos rekomendacijų atitinkamai valstybei narei teikimo sistemą, kuri numatyta Komisijos pasiūlyme. Pranešėjas mano, kad dėl savo neprivalomo pobūdžio rekomendacijos šiuo atveju yra nepakankama priemonė.

– Valstybės narės neturės teikti ataskaitų dėl prekių kainos ir žemės naudojimo pokyčių, susijusių su padidėjusiu biomasės ir kitų rūšių atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimu, nes tokio tipo ataskaitų teikimas būtų pernelyg didelė našta ir beveik neįmanomas valstybėms narėms.

– Kai kurios Komisijos teksto dalys suformuluojamos rišliau ir suvienodinamos.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  šiame reglamente nustatomi teisiniai pagrindai patikimo ir skaidraus valdymo, padedančio užtikrinti, kad Sąjunga ir jos valstybės narės dėdamos abipuses, nuoseklias ir plataus užmojo pastangas įgyvendintų energetikos sąjungos uždavinius bei tikslus, ir kartu skatinančio taikyti Sąjungos geresnio reglamentavimo principus;

(1)  šiame reglamente nustatomi teisiniai pagrindai patikimo ir skaidraus valdymo, padedančio užtikrinti, kad Sąjunga ir jos valstybės narės dėdamos abipuses, nuoseklias ir plataus užmojo pastangas įgyvendintų energetikos sąjungos uždavinius ir Paryžiaus susitarimo tikslus, ir kartu skatinančio taikyti Sąjungos geresnio reglamentavimo principus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  jokios šio reglamento nuostatos negali būti aiškinamos tokiu būdu, kad darytų poveikį ar kenktų valstybės narės teisėms, įtvirtintoms SESV 194 straipsnio 2 dalyje;

Pagrindimas

SESV 194 straipsnio 2 dalyje įtvirtinama valstybės narės teisė apibrėžti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, pasirinkti tarp skirtingų energijos šaltinių ir nustatyti bendrą energijos tiekimo struktūrą. Kadangi ES reglamentavimas negali daryti poveikio ar kenkti Sutarčių nuostatoms, svarbu pabrėžti, kad ES teisės aktų leidėjas atsižvelgė į pirmiau minėtas valstybės narės teises.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos energetikos sąjunga turėtų apimti penkis pagrindinius aspektus: energetinio saugumo, energijos vidaus rinkos, efektyvaus energijos vartojimo, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo;

(2)  Europos energetikos sąjunga turėtų užtikrinti perėjimą prie itin efektyvios energijos sistemos, kurioje didelis dėmesys skiriamas atsinaujinantiesiems energijos ištekliams ir kuri apima penkis pagrindinius aspektus: energetinio saugumo ir įperkamumo vartotojams, energijos vidaus rinkos, efektyvaus energijos vartojimo, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  atsparios energetikos sąjungos, kurios pagrindą sudaro plataus užmojo klimato politika, tikslas – užtikrinti, kad Sąjungos vartotojams (tiek namų ūkiams, tiek įmonėms) energija būtų įperkama ir tiekiama laikantis saugios, tvarios ir konkurencingos energetikos principų, o tam reikia iš esmės pertvarkyti Europos energetikos sistemą. Tą uždavinį galima įgyvendinti tik taikant suderintas priemones: Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis derinant teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra priimamus aktus;

(3)  atsparios energetikos sąjungos, kurios pagrindą sudaro plataus užmojo klimato politika, tikslas – užtikrinti, kad Sąjungos vartotojams (tiek namų ūkiams, tiek įmonėms) energija būtų įperkama ir tiekiama laikantis saugios, tvarios ir konkurencingos energetikos principų, o tam reikia iš esmės pertvarkyti Europos energetikos sistemą, siekiant užtikrinti visiems teisingas galimybes naudotis energija. Tą uždavinį galima geriausiai įgyvendinti taikant suderintas priemones: Sąjungos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis derinant teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra priimamus aktus ir skatinant mokslinius tyrimus ir vietos energijos tiekimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Taryba sutarė dėl Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato politikos strategijos, kuri grindžiama keturiais pagrindiniais tikslais: visuose ekonomikos sektoriuose išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti bent 40 proc., energijos vartojimo efektyvumą padidinti bent 27 proc. (siektinas tikslas – 30 proc.), užtikrinti, kad 27 proc. Sąjungoje suvartojamos energijos sudarytų atsinaujinančiųjų išteklių energija, ir pasiekti elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 15 proc. tikslinį rodiklį. Ji nurodė, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslas yra privalomas Sąjungos lygmeniu ir jis bus pasiektas valstybių narių pastangomis, grindžiamomis poreikiu bendromis jėgomis pasiekti Sąjungos tikslą;

(5)  2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Taryba sutarė dėl Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato politikos strategijos, kuri grindžiama keturiais pagrindiniais tikslais: visuose ekonomikos sektoriuose išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti bent 40 proc., energijos vartojimo efektyvumą padidinti bent 27 proc. (siektinas tikslas – 30 proc.), užtikrinti, kad 27 proc. Sąjungoje suvartojamos energijos sudarytų atsinaujinančiųjų išteklių energija, ir pasiekti elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 15 proc. tikslinį rodiklį. Energijos vartojimo efektyvumo tikslai turėtų būti orientaciniai ir derėti su 2014 m. spalio mėn. Tarybos išvadomis. Ji nurodė, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslas yra privalomas Sąjungos lygmeniu ir jis bus pasiektas valstybių narių pastangomis, grindžiamomis poreikiu bendromis jėgomis pasiekti Sąjungos tikslą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Taryba taip pat priėjo prie išvados14, kad turėtų būtų sukurta patikima ir skaidri valdymo sistema, kuri nesudarytų bereikalingos administracinės naštos ir padėtų užtikrinti, kad Sąjunga įgyvendintų savo energetikos politikos tikslus, suteikdama valstybėms narėms reikalingą lankstumą ir visiškai gerbdama jų laisvę nustatyti savo energijos rūšių derinį. Ji pabrėžė, kad tokia valdymo sistema turėtų būti grindžiama esamais komponentais, pavyzdžiui, nacionalinėmis klimato programomis, nacionaliniais atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo planais, taip pat poreikiu supaprastinti bei suderinti atskirus planavimo ir ataskaitų teikimo aspektus. Ji taip pat sutarė sustiprinti vartotojų vaidmenį ir teises, padidinti skaidrumą ir nuspėjamumą investuotojams, inter alia, sistemingai stebėdama pagrindinius rodiklius, kad būtų užtikrinta įperkama, patikima, konkurencinga, saugi ir tvari energetikos sistema, ir sudaryti palankias sąlygas koordinuoti šalių energetikos politiką ir skatinti regioninį valstybių narių bendradarbiavimą;

(7)  2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Taryba taip pat priėjo prie išvados14, kad turėtų būtų sukurta patikima ir skaidri valdymo sistema, kuri nesudarytų bereikalingos administracinės naštos ir padėtų užtikrinti, kad Sąjunga įgyvendintų savo energetikos politikos tikslus, suteikdama valstybėms narėms reikalingą lankstumą ir visiškai gerbdama jų laisvę nustatyti savo energijos rūšių derinį. Tokia valdymo sistema turėtų būti grindžiama esamais komponentais, pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimo tikslais, nacionalinėmis klimato programomis, nacionaliniais atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo planais, taip pat poreikiu supaprastinti bei suderinti atskirus planavimo ir ataskaitų teikimo aspektus. Ji taip pat sutarė sustiprinti vartotojų vaidmenį ir teises, padidinti skaidrumą ir nuspėjamumą investuotojams, inter alia, sistemingai stebėdama pagrindinius rodiklius, kad būtų užtikrinta įperkama, patikima, konkurencinga, saugi ir tvari energetikos sistema, ir sudaryti palankias sąlygas koordinuoti šalių energetikos ir klimato politiką ir skatinti regioninį valstybių narių bendradarbiavimą, kad būtų išlaikyta ir sustiprinta atitinkamų ekosistemų anglies dioksido absorbento funkcija, tvari miškotvarka ir ilgalaikis naudojamų išteklių tvarumas. Be to, kad būtų išlaikytas stabilumas, konkurencingumas ir pagrįstos kainos nacionaliniu ir Europos lygmenimis, valstybės narės turi užtikrinti esamų gamybos pajėgumų, technologijų ir išteklių pusiausvyrą, kad galėtų toliau stengtis skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius;

_________________

_________________

14 2014 m. spalio 23 d. ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvados (EUCO 169/14).

14 2014 m. spalio 23 d. ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvados (EUCO 169/14).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  energetikos sąjungos uždaviniai turėtų būti įgyvendinami derinant Sąjungos iniciatyvas ir integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose nustatytą nuoseklią nacionalinę politiką. Naudingos, pokyčius nacionaliniu lygmeniu paskatinusios priemonės – Sąjungos energetikos ir klimato sektorių teisės aktuose nustatyti planavimo reikalavimai. Kadangi jie buvo nustatyti skirtingu metu, atsirado dubliavimosi ir nepakankamai dėmesio skirta skirtingų politikos sričių sinergijai ir sąveikai. Todėl šiuo metu klimato ir energetikos srityse atskirai atliekama planavimo, ataskaitų teikimo ir stebėjimo veikla turėtų būti kuo labiau supaprastinta ir integruota;

(17)  energetikos sąjungos uždaviniai turėtų būti įgyvendinami derinant Sąjungos iniciatyvas ir nuoseklią nacionalinę politiką. Klimato ir energetikos srityse atliekama planavimo, ataskaitų teikimo ir stebėjimo veikla turėtų būti supaprastinta ir racionalizuota;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  siekiant įgyvendinti energetikos sąjungą būtina užtikrinti atitinkamo įpareigojimo teikti ataskaitas dėl iškastinio kuro vykdymą. Be kita ko, turėtų būti įpareigojama nurodyti gamybos kriterijus, susijusius su kilme ir gavybos būdu. Todėl Komisija iki 2018 m. gruodžio mėn. turėtų pateikti iškastiniam kurui skirtą kriterijų katalogą ir įgyvendinti įpareigojimą teikti ataskaitas;

Pagrindimas

Europos Sąjunga turi aktyviai dalyvauti pertvarkant energetiką. Rimtos energetikos politikos sąlyga – griežčiau tikrinti ir iškastinį kurą, kad būtų galima užtikrinti palyginamumą. Iškastiniam kurui jokiu būdu negali būti taikomos jokios lengvatos įpareigojimo teikti ataskaitas požiūriu.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant užtikrinti nacionalinės politikos ir priemonių skaidrumą bei nuspėjamumą ir taip užtikrinti tikrumą investuotojams, nacionaliniai planai turėtų būti stabilūs. Tačiau, kad valstybės narės turėtų galimybę prisitaikyti prie reikšmingai kintančių aplinkybių, turėtų būti numatyta galimybė nacionalinius planus kartą per dešimties metų laikotarpį, kurį jie apima, atnaujinti. 2021–2030 m. laikotarpio planus valstybės narės turėtų turėti galimybę atnaujinti iki 2024 m. sausio 1 d. Tikslai, uždaviniai ir veiksmai turėtų būti keičiami tik siekiant atsižvelgti į didesnį bendro užmojo, visų pirma susijusio su 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslais, mastą. Atnaujindamos planus, valstybės narės turėtų stengtis sušvelninti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai, kuris paaiškėja rengiant integruotas ataskaitas;

(22)  siekiant užtikrinti nacionalinės politikos ir priemonių skaidrumą bei nuspėjamumą ir taip patenkinti valstybės narės gyventojų poreikius, prisidėti prie energetinio saugumo ir užtikrinti tikrumą investuotojams, nacionaliniai planai turėtų būti stabilūs. Tačiau, kad valstybės narės turėtų galimybę prisitaikyti prie reikšmingai kintančių aplinkybių, turėtų būti numatyta galimybė nacionalinius planus kartą per dešimties metų laikotarpį, kurį jie apima, atnaujinti. 2021–2030 m. laikotarpio planus valstybės narės turėtų turėti galimybę atnaujinti iki 2024 m. sausio 1 d. Atnaujindamos planus, valstybės narės turėtų stengtis sušvelninti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai, kuris paaiškėja rengiant integruotas ataskaitas. Palaipsniui pereinant prie naujos kartos biodegalų turėtų būti atsižvelgiama į esamas valstybių narių investicijas į pirmos kartos biodegalų gamybą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) sektorius labai priklausomas nuo klimato kaitos, kuri jam daro didelį neigiamą poveikį. Tačiau šis sektorius taip pat teikia daug galimybių užtikrinti ilgalaikę naudą klimato srityje ir reikšmingai prisidėti prie ilgalaikių Sąjungos ir tarptautinių kovos su klimato kaita tikslų įgyvendinimo. Jis prie klimato kaitos švelninimo gali prisidėti keliais būdais, visų pirma mažindamas išmetamą ŠESD kiekį ir išlaikydamas bei didindamas absorbentus ir anglies sankaupas, taip pat teikdamas biologines medžiagas, kuriomis galima pakeisti iškastiniam kurui arba anglies dioksidui imlias medžiagas. Tam, kad priemonės, kuriomis siekiama visų pirma padidinti anglies dioksido sekvestraciją, būtų veiksmingos, būtina užtikrinti tvarų išteklių valdymą, anglies absorbentų ilgalaikį stabilumą ir pritaikomumą. Kad būtų galima tvariai investuoti ilguoju laikotarpiu, būtinos ilgalaikės strategijos;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  labai svarbu sustiprinti investicijas į pažangiuosius ir tvarius biodegalus, išgaunamus iš žemės ūkio ir miškininkystės atliekų, ir jų gamybos vystymą, užtikrinant ES politikos krypčių ir tikslų energetikos, klimato, žiedinės ekonomikos ir žemės ūkio srityje nuoseklumą ir skatinant investicijas į bioekonomiką ir žiedinę ekonomiką, įveikti sunkumus kuriant biomasės tiekimo grandines, be kita ko, numatant galimybę taikyti fiksuotus supirkimo tarifus elektros energijai, pagamintai iš kietojo ar dujinio kuro, gauto iš biomasės, kad organinių atliekų biomasės pavertimo energija technologijos nebūtų išstumtos iš rinkos;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  atsižvelgdama į didelį visuotinio atšilimo potencialą ir santykinai trumpą metano išlikimo atmosferoje laiką, Komisija gali apsvarstyti, kaip politinėmis priemonėmis spręsti klausimus, susijusius su išmetamu metano kiekiu, išskyrus išmetamą metano, kuris natūraliai gaminasi auginamų atrajotojų žarnyne, kiekį, laikantis žiedinės ekonomikos politikos ir naudojant atliekas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kad būtų užtikrintas valstybių narių ir Sąjungos įgyvendinamos politikos ir energetikos sąjungos uždavinių nuoseklumas, turėtų nuolat vykti Komisijos ir valstybių narių dialogas. Prireikus Komisija turėtų teikti valstybėms narėms rekomendacijas, įskaitant rekomendacijas dėl nacionalinių planų projektų užmojo lygio, nacionaliniuose planuose, apie kuriuos pranešta, numatytos politikos ir priemonių tolesnį įgyvendinimą ir dėl kitos nacionalinės politikos ir priemonių, kurios svarbios kuriant energetikos sąjungą. Valstybės narės turėtų kuo labiau atsižvelgti į tokias rekomendacijas ir vėlesnėse pažangos ataskaitose paaiškinti, kaip tos rekomendacijos buvo įgyvendintos;

(34)  kad būtų užtikrintas valstybių narių ir Sąjungos įgyvendinamos politikos ir energetikos sąjungos uždavinių nuoseklumas, turėtų nuolat vykti Komisijos ir valstybių narių dialogas. Komisija pripažįsta valstybių narių kompetenciją šioje srityje, tačiau gali teikti valstybėms narėms rekomendacijas, įskaitant rekomendacijas dėl nacionalinių planų projektų užmojo lygio, nacionaliniuose planuose, apie kuriuos pranešta, numatytos politikos ir priemonių tolesnio įgyvendinimo ir dėl kitos nacionalinės politikos ir priemonių, kurios svarbios kuriant energetikos sąjungą. Valstybės narės turėtų kuo labiau atsižvelgti į tokias rekomendacijas ir vėlesnėse pažangos ataskaitose paaiškinti, kaip tos rekomendacijos buvo įgyvendintos;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti glaudų bendradarbiavimą visais klausimais, susijusiais su energetikos sąjungos ir šio reglamento įgyvendinimu, o į jį turėtų aktyviai įsitraukti Europos Parlamentas. Komisija atitinkamais atvejais turėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti šį reglamentą, visų pirma padėti parengti nacionalinius planus ir sustiprinti susijusius pajėgumus;

(38)  valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti glaudų bendradarbiavimą visais klausimais, susijusiais su energetikos sąjungos ir šio reglamento įgyvendinimu, įskaitant siekį sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, o į jį turėtų aktyviai įsitraukti Europos Parlamentas. Komisija, remiama Europos Parlamento, atitinkamais atvejais turėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti šį reglamentą, visų pirma padėti parengti nacionalinius planus ir sustiprinti susijusius pajėgumus. Tačiau nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų įgyvendinant ES tikslus rengimas turi priklausyti valstybių narių kompetencijai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  Europos aplinkos agentūra prireikus ir pagal savo metinę darbo programą turėtų padėti Komisijai atlikti vertinimą, stebėjimą ir rengti ataskaitas;

(40)  Europos aplinkos agentūra prireikus ir pagal savo metinę darbo programą turėtų padėti Komisijai atlikti vertinimą, stebėjimą ir rengti ataskaitas. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į Europos aplinkos agentūros pateiktą rekomendaciją dėl biodegalų gamybos poveikio aplinkai;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  energetiniam saugumui,

a)  energetiniam saugumui ir įperkamumui vartotojams;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki 2019 m. sausio 1 d., o vėliau kas dešimt metų kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. Planą turi sudaryti sudedamosios dalys, nurodytos 2 dalyje ir I priede. Pirmasis planas apima 2021–2030 m. laikotarpį. Vėlesni planai apima dešimties metų laikotarpius, prasidedančius iš karto po ankstesnio plano laikotarpio pabaigos.

1.  Iki 2020 m. sausio 1 d., o vėliau kas dešimt metų kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia integruotą nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą. Planą turi sudaryti sudedamosios dalys, nurodytos 2 dalyje ir I priede. Pirmasis planas apima 2021–2030 m. laikotarpį. Vėlesni planai apima dešimties metų laikotarpius, prasidedančius iš karto po ankstesnio plano laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Negalima pritarti šiam terminui. Nacionalinių planų rengimo kalendorius turėtų derėti su kiekvienoje valstybėje narėje vykstančiais konsultacijų etapais, tokiais kaip strateginis poveikio aplinkai vertinimas, 10 straipsnyje minimos viešos konsultacijos ir vyriausybės pritarimas. Jis taip pat turi būti siejamas su darbu prie reglamento, nes didžiausi su plano turiniu susiję ginčai dar neišspręsti. Šiuo metu vyksta darbas, susijęs su svarbiomis reglamentuojamosiomis nuostatomis, įskaitant dokumentų rinkinį „Švari energija visiems europiečiams“, kuris itin paveiks tai, kas turėtų būti nustatyta nacionaliniuose planuose.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  b punkte nurodytiems uždaviniams, tikslams ir veiksmams įgyvendinti numatytos politikos ir priemonių apibūdinimas;

c)  b punkte nurodytiems uždaviniams, tikslams ir veiksmams įgyvendinti numatytos politikos, priemonių ir investicijų strategijų apibūdinimas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  planuojamos politikos ir priemonių, kuriomis bus vykdomi b punkte nurodyti uždaviniai, poveikio vertinimas;

e)  planuojamos politikos, priemonių ir investicijų strategijų, pagal kurias bus vykdomi b punkte nurodyti uždaviniai, poveikio vertinimas;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  konsultacijų rezultatai ir vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, socialinių partnerių, atitinkamų sektorių ir visuomenės narių dalyvavimas;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Rengdamos 1 dalyje nurodytus nacionalinius planus, valstybės narės atsižvelgia į penkių energetikos sąjungos aspektų sąsajas ir prireikus remiasi nuosekliais visų penkių aspektų duomenimis ir prielaidomis.

3.  Rengdamos 1 dalyje nurodytus nacionalinius planus, valstybės narės vengia administracinės naštos ir papildomų sąnaudų, atsižvelgdamos į penkių energetikos sąjungos aspektų sąsajas ir prireikus remiasi nuosekliais visų penkių aspektų duomenimis ir prielaidomis.

Pagrindimas

Įgyvendinant klimato ir energetikos srities dokumentų rinkinius pirmenybė turi būti teikiama administracinės naštos mažinimui.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punkto 1 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  valstybės narės privalomą nacionalinį ŠESD kiekio mažinimo tikslą ir privalomas nacionalines metines ribines vertes pagal Reglamentą [ ] [ESR];

i)  valstybės narės privalomą nacionalinį ŠESD kiekio mažinimo tikslą ir privalomas nacionalines metines ribines vertes pagal Reglamentą [ ] [ESR], tačiau laikantis Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų, [RPP], kurie turi būti pasiekti iki 2020 m.;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punkto 2 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  veiksmus įgyvendinant [naujos redakcijos Direktyvos 2009/28/EB, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 3 straipsnyje nurodytą Sąjungos privalomą tikslą pasiekti, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 2030 m. sudarytų bent 27 proc. bendro suvartojamo galutinės energijos kiekio – valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį 2030 m., parodant jos linijinio kitimo nuo 2021 m. trajektoriją;

i)  veiksmus įgyvendinant [naujos redakcijos Direktyvos 2009/28/EB, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 3 straipsnyje nurodytą Sąjungos privalomą tikslą pasiekti, kad atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis 2030 m. sudarytų bent 27 proc. bendro suvartojamo galutinės energijos kiekio – valstybės narės atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį 2030 m. (atsižvelgiant į investicijų į pirmos kartos biodegalus amortizaciją), parodant jos linijinio kitimo nuo 2021 m. trajektoriją;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punkto 2 punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies, palyginti su suvartojamu galutinės energijos kiekiu, kitimo 2021–2030 m. trajektoriją atskiruose – šildymo ir vėsinimo, elektros energijos ir transporto – sektoriuose;

ii)  atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies, palyginti su suvartojamu galutinės energijos kiekiu, kitimo 2021–2030 m. trajektoriją, užtikrinant optimalų biomasės panaudojimą atskiruose – šildymo ir vėsinimo, elektros energijos ir transporto – sektoriuose;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punkto 2 punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  trajektorijas palaipsniui didinti biodegalų, gautų iš žemės ūkio atliekų, maišymo įpareigojimą, taikomą iškastinio kuro tiekėjams;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iva)  realistiški, tikslūs ir visa apimantys įvairių energijos šaltinių klimato kaitos švelninimo potencialo, poveikio ŠESD kiekiui atmosferoje masto ir laiko, kurio reikia, kad vykstant mažinimo procesams pradėtų mažėti ŠESD koncentracija, vertinimai;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės drauge užtikrina, kad biodegalų ir skystųjų bioproduktų, taip pat iš biomasės pagamintų transporto sektoriuje naudojamų degalų, jei jie gaminami iš javų ir kitų krakmolingų augalų, cukrinių ir aliejinių augalų ir augalų, kurie žemės ūkio paskirties žemėje pirmiausia auginami energijos reikmėms, dalis sudarytų ne daugiau kaip 7 proc. apskaičiuoto Sąjungos bendro galutinio transporto sektoriuje 2030 m. suvartojamo energijos kiekio.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  7 straipsnyje nurodytos ir I priede detaliau apibūdintos planuojamos politikos ir priemonių poveikį makroekonomikai, aplinkai, žinioms ir visuomenei pirmuoju dešimties metų laikotarpiu bent iki 2030 m., be kita ko, palygindamos jį su 1 dalyje nurodytomis prognozėmis, paremtomis esama (priimta ir įgyvendinama) politika ir priemonėmis;

b)  7 straipsnyje nurodytos ir I priede detaliau apibūdintos planuojamos politikos ir priemonių poveikį makroekonomikai, aplinkai, sveikatai, žinioms ir visuomenei pirmuoju dešimties metų laikotarpiu bent iki 2030 m., be kita ko, palygindamos jį su 1 dalyje nurodytomis esamos (priimtos ir įgyvendinamos) politikos ir priemonių prognozėmis;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki 2018 m. sausio 1 d., o vėliau kas dešimt metų kiekviena valstybė narė parengia ir Komisijai pateikia 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projektą.

1.  Iki 2020 m. sausio 1 d., o vėliau kas dešimt metų kiekviena valstybė narė parengia ir Komisijai pateikia 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projektą.

Pagrindimas

Negalima pritarti šiam terminui. Nacionalinių planų rengimo kalendorius turėtų derėti su kiekvienoje valstybėje narėje vykstančiais konsultacijų etapais, tokiais kaip strateginis poveikio aplinkai vertinimas, 10 straipsnyje minimos viešos konsultacijos ir vyriausybės pritarimas. Jis taip pat turi būti siejamas su darbu prie reglamento, nes didžiausi su plano turiniu susiję ginčai dar neišspręsti. Šiuo metu vyksta darbas, susijęs su svarbiomis reglamentuojamosiomis nuostatomis, įskaitant dokumentų rinkinį „Švari energija visiems europiečiams“, kuris itin paveiks tai, kas turėtų būti nustatyta nacionaliniuose planuose.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės 2 dalyje nurodytame atnaujintame plane nustatomus tikslus, uždavinius ir veiksmus keisti gali tik turėdamos didesnių užmojų, nei buvo užsibrėžusios paskutiniame pateiktame integruotame nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane.

Išbraukta.

Pagrindimas

Didesnių užmojų aiškus deklaravimas palyginus su ankstesniais planais galėtų apriboti valstybių narių sprendimo galias, jei jos norėtų koreguoti savo energetikos strategijas.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  išmetamo kiekio sumažinimą ir pašalinamo kiekio padidinimą atskiruose sektoriuose, įskaitant elektros energijos, pramonės, transporto, pastatų (gyvenamųjų ir paslaugų sektoriaus), žemės ūkio ir žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) sektorius;

b)  išmetamo kiekio sumažinimą ir pašalinamo kiekio padidinimą atskiruose sektoriuose, įskaitant elektros energijos, pramonės, transporto, pastatų (gyvenamųjų ir paslaugų sektoriaus), žemės ūkio ir žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) sektorius, jeigu to reikia norint išsaugoti esamas absorbuojančias buveines ir padidinti gamtinį anglies dioksido absorbavimą, naudojantis gerai veikiančiomis ir atspariomis ekosistemomis ir ekosisteminėmis paslaugomis, įskaitant tvarią miškotvarką, laikantis ES įsipareigojimų;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  informacija apie nacionalinius prisitaikymo prie klimato kaitos planus ir strategijas pagal 17 straipsnio 1 dalį;

d)  informacija apie nacionalinius prisitaikymo prie klimato kaitos planus ir strategijas, ypač pažangiųjų degalų mokslinių tyrimų ir investicijų į juos srityje, pagal 17 straipsnio 1 dalį;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipos a punkto 4 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)   bioenergijos paklausos, suskirstytos pagal šildymo, elektros energijos ir transporto sektorius, ir biomasės pasiūlos, suskirstytos pagal žaliavą ir kilmę (skiriant vidaus gamybą ir importą), trajektorija. Jei biomasė gaunama iš miško, jos šaltinio ir poveikio LULUCF absorbentams vertinimas;

4)   bioenergijos paklausos, suskirstytos pagal šildymo, elektros energijos ir transporto sektorius, ir biomasės pasiūlos, suskirstytos pagal žaliavą ir kilmę (skiriant vidaus gamybą ir importą), trajektorija. Jei biomasė gaunama iš miško, jos šaltinio ir poveikio LULUCF absorbentams vertinimas šalies lygmeniu;

Pagrindimas

Su LULUCF susijusios ataskaitos turėtų būti teikiamos šalies lygmeniu, laikantis pasiūlymo dėl Reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją (COM(2016)0479).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipos a punkto 4 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija gali nustatyti aiškias gaires valstybėms narėms teikti ataskaitas dėl šių trajektorijų, įskaitant apibrėžtis ir išteklių vienetų perskaičiavimą į energijos vienetus;

Pagrindimas

Siekiant teikti bioenergijos ataskaitas, būtina nustatyti aiškias gaires ir apskaičiavimo būdus.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipos a punkto 5 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)   kai tinkama, kitos nacionalinės trajektorijos ir uždaviniai, įskaitant ilgalaikius ir sektorių uždavinius (pavyzdžiui, biodegalų, pažangiųjų biodegalų, iš žemės ūkio paskirties žemėje auginamų pagrindinių augalų pagamintų biodegalų dalį, iš biomasės netiekiant šilumos pagamintos elektros energijos dalį, centralizuotam šilumos tiekimui naudojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą pastatuose, miestų, energijos bendruomenių ir vartotojų pasigaminamą atsinaujinančiųjų išteklių energiją);

5)   kitos nacionalinės trajektorijos ir uždaviniai, įskaitant ilgalaikius ir sektorių uždavinius (pavyzdžiui, biodegalų, pažangiųjų biodegalų, iš žemės ūkio paskirties žemėje auginamų pagrindinių augalų pagamintų biodegalų dalį, iš biomasės netiekiant šilumos pagamintos elektros energijos dalį, centralizuotam šilumos tiekimui naudojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą pastatuose, miestų, energijos bendruomenių ir vartotojų pasigaminamą atsinaujinančiųjų išteklių energiją);

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipos b punkto 5 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)   priemonės, kuriomis skatinama naudoti energiją iš biomasės, visų pirma kaupti biomasės išteklius atsižvelgiant į galimybę jos gauti (vietinį potencialą ir iš trečiųjų šalių importuojamą kiekį) ir kitus biomasės naudojimo būdus (žemės ūkio ir su mišku susijusiuose sektoriuose), taip pat priemonės, kuriomis užtikrinamas biomasės gamybos ir naudojimo tvarumas;

5)   priemonės, kuriomis skatinama naudoti energiją iš biomasės, visų pirma kaupti biomasės išteklius atsižvelgiant į galimybę jos gauti (vietinį potencialą ir iš trečiųjų šalių importuojamą kiekį) ir kitus biomasės naudojimo būdus, įskaitant žemės ūkio ir su mišku susijusiuose sektoriuose, taip pat priemonės, kuriomis užtikrinamas biomasės gamybos ir naudojimo tvarumas;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nacionaliniai uždaviniai palaipsniui atsisakyti energijos subsidijų;

d)  nacionaliniai uždaviniai palaipsniui atsisakyti energijos subsidijų, visų pirma iškastinio ir branduolinio kuro;

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią rinkos iškraipymui visų pirma reikia nedelsiant panaikinti visas iškastinio ir branduolinio kuro subsidijas.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2021 m. kovo 15 d., o vėliau kasmet (X metus) valstybės narės pateikia Komisijai:

Iki 2021 m. liepos 31 d., o vėliau kasmet (X metus) valstybės narės pateikia Komisijai:

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti Stebėsenos mechanizmo reglamente (SMR) nustatytą terminą (liepos mėn. pabaiga), iki kurio turi būti pateikti tarpinės X-1 metų ŠESD apskaitos duomenys. Sutrumpinus terminą nebus galima greitai pateikti informacijos, nes truks statistinių duomenų apie veiklą, kurių reikia norint (X) metų pradžioje įvertinti (X-1) metais išmestą teršalų kiekį.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pažangą, Sąjungos mastu padarytą siekiant įgyvendinti energetikos sąjungos uždavinius, įskaitant Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslus pirmuoju dešimties metų laikotarpiu, visų pirma siekiant įvykdyti visus Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslus;

a)  pažangą, Sąjungos mastu padarytą siekiant įgyvendinti energetikos sąjungos uždavinius, įskaitant Sąjungos 2030 m. energetikos ir klimato politikos tikslus pirmuoju dešimties metų laikotarpiu, visų pirma siekiant įvykdyti visus Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslus, ir prireikus imtis peržiūrėtų ES klimato ir energetikos srities veiksmų, kaip nurodyta 38 straipsnyje;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija, vertindama integruotus nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus, atsižvelgia į pateisinamas specifines nacionalines aplinkybes, kurias esant įrodo nacionalinio ir Europos lygmens kompetentingų institucijų atliktas vertinimas ir kurios galėtų paaiškinti, kodėl vėluoja valstybių narių veiksmai bendrai siekiant energetikos sąjungos tikslų ir, visų pirma, siekiant pačių nusistatytų tikslų.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Komisija iš anksto praneša apie rodiklius, kuriuos ketina panaudoti, atlikdama tokius vertinimus.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atlikdama 1 dalyje nurodytą vertinimą atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje, Komisija įvertina pažangą, padarytą siekiant 4 straipsnio a punkto 2 papunkčio i papunktyje nurodytos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies, kuri remiantis linijine kitimo trajektorija 2020 m. turėtų sudaryti 20 proc., o 2030 m. – bent 27 proc. Sąjungos bendro suvartojamo galutinės energijos kiekio.

2.  Atlikdama 1 dalyje nurodytą vertinimą atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje, Komisija įvertina pažangą, padarytą siekiant 4 straipsnio a punkto 2 papunkčio i papunktyje nurodytos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies, kuri remiantis linijine kitimo trajektorija 2020 m. turėtų sudaryti 20 proc., o 2030 m. – bent 27 proc. Sąjungos bendro suvartojamo galutinės energijos kiekio. Tai apima holistinį ir išsamų vertinimą siekiant išlaikyti ir padidinti anglies dioksido absorbentų pajėgumą ir sumažinti išmetamą ŠESD kiekį.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tolesni veiksmai nustačius neatitikčių pagrindiniams energetikos sąjungos uždaviniams ir tikslams, nustatytiems pagal Reglamentą dėl pastangų pasidalijimo

Tolesni veiksmai nustačius neatitikčių pagrindiniams energetikos sąjungos uždaviniams ir tikslams, nustatytiems pagal Reglamentą dėl pastangų pasidalijimo ir Direktyvą [naujos redakcijos Direktyva 2009/28/EB, parengta pagal pasiūlymą COM(2016)0767]

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei, remdamasi integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų ir atnaujintų tokių planų vertinimu pagal 12 straipsnį, Komisija padaro išvadą, kad nacionaliniuose planuose arba atnaujintuose tokiuose planuose nustatyti tikslai, uždaviniai ir veiksmai yra nepakankami, kad bendromis jėgomis būtų įvykdyti energetikos sąjungos uždaviniai, o pirmuoju dešimties metų laikotarpiu – visų pirma Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslai, ji imasi priemonių Sąjungos lygmeniu, siekdama užtikrinti tų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bendromis jėgomis. Kalbant apie atsinaujinančiųjų išteklių energiją, tokiomis priemonėmis atsižvelgiama į valstybių narių nacionaliniuose planuose ir atnaujintuose tokiuose planuose nustatytus veiksmus siekiant Sąjungos 2030 m. tikslo.

1.  Jei, remdamasi integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų ir atnaujintų tokių planų vertinimu pagal 12 straipsnį, Komisija padaro išvadą, kad nacionaliniuose planuose arba atnaujintuose tokiuose planuose nustatyti tikslai, uždaviniai ir veiksmai yra nepakankami, kad bendromis jėgomis būtų įvykdyti energetikos sąjungos uždaviniai, o pirmuoju dešimties metų laikotarpiu – visų pirma Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslai, ji imasi priemonių Sąjungos lygmeniu, siekdama užtikrinti tų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bendromis jėgomis, atsižvelgiant į valstybių narių turimas lankstumo galimybes. Kalbant apie atsinaujinančiųjų išteklių energiją, tokiomis priemonėmis, visų pirma, finansavimo platforma Sąjungos lygmeniu, kuria prisidėdama prie atsinaujinančių išteklių energijos projektų, atsižvelgiama į valstybių narių nacionaliniuose planuose ir atnaujintuose tokiuose planuose nustatytus veiksmus siekiant Sąjungos 2030 m. tikslo.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Jei, remdamasi suvestiniu valstybių narių integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitų vertinimu pagal 25 straipsnio 1 dalies a punktą ir prireikus kitais informacijos šaltiniais, Komisija padaro išvadą, kad esama rizikos, jog Sąjunga neįgyvendins energetikos sąjungos uždavinių, o pirmuoju dešimties metų laikotarpiu – visų pirma Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos, ji, norėdama sumažinti tokią riziką, gali visoms valstybėms narėms pateikti rekomendacijų pagal 28 straipsnį. Prireikus Komisija, be šių rekomendacijų, imasi priemonių Sąjungos lygmeniu, siekdama visų pirma užtikrinti Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslų įgyvendinimą. Kalbant apie atsinaujinančiųjų išteklių energiją, tokiomis priemonėmis atsižvelgiama į valstybių narių pirminį užmojį prisidėti siekiant Sąjungos 2030 m. tikslo.

3.   Jei, remdamasi suvestiniu valstybių narių integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitų vertinimu pagal 25 straipsnio 1 dalies a punktą ir kitais informacijos šaltiniais, Komisija padaro išvadą, kad esama rizikos, jog Sąjunga neįgyvendins energetikos sąjungos uždavinių, o pirmuoju dešimties metų laikotarpiu – visų pirma Sąjungos 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos, ji, norėdama sumažinti tokią riziką, pateikia visoms valstybėms narėms konkrečius reikalavimus pagal 28 straipsnį. Komisija, be šių konkrečių reikalavimų, imasi priemonių Sąjungos lygmeniu, siekdama visų pirma užtikrinti Sąjungos 2030 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo tikslų įgyvendinimą. Kalbant apie atsinaujinančiųjų išteklių energiją, tokiomis priemonėmis atsižvelgiama į valstybių narių pirminį užmojį prisidėti siekiant Sąjungos 2030 m. tikslo.

Pagrindimas

Rekomendacijos iš esmės nėra privalomos. Todėl Komisija verčiau turėtų pateikti konkrečius reikalavimus, kuriuos valstybės narės turėtų vykdyti.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei, nedarant poveikio 3 dalyje nurodytų kitų Sąjungos lygmens priemonių taikymui, energijos vartojimo efektyvumo srityje Komisija, remdamasi savo 2023 m. vertinimu pagal 25 straipsnio 1 ir 3 dalis, padaro išvadą, kad daroma nepakankama pažanga bendromis jėgomis siekiant Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo tikslo, nurodyto 25 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, iki 2024 m. ji imasi priemonių, be nustatytųjų Direktyvoje 2010/31/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 765] ir Direktyvoje 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761], siekdama užtikrinti, kad būtų pasiekti Sąjungos privalomi 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslai.

5.  Jei, nedarant poveikio 3 dalyje nurodytų kitų Sąjungos lygmens priemonių taikymui, energijos vartojimo efektyvumo srityje Komisija, remdamasi savo 2023 m. vertinimu pagal 25 straipsnio 1 ir 3 dalis, padaro išvadą, kad daroma nepakankama pažanga bendromis jėgomis siekiant Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo tikslo, nurodyto 25 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, jei valstybės narės iki 2024 m. nesiima papildomų priemonių be nustatytųjų Direktyvoje 2010/31/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 765] ir Direktyvoje 2012/27/ES [redakcija su pakeitimais, padarytais pagal pasiūlymą COM(2016) 761], ji imasi priemonių siekdama užtikrinti, kad būtų pasiekti Sąjungos privalomi 2030 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslai.

Pagrindimas

Nuostata, kad numatant, jog nebus pasiekti energijos vartojimo efektyvumo tikslai, Komisijai automatiškai suteikiami įgaliojimai imtis savų priemonių, neatitinka siekio įgyvendinti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą laikantis subsidiarumo principo. Jeigu matoma, jog kyla pavojus, kad pavienės valstybės narės nepasieks savo energijos vartojimo efektyvumo tikslų, atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes ir priemones, kurių jau buvo imtasi, jos turi pačios nuspręsti, kokios papildomos priemonės yra prasmingos ir tinkamos.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos rekomendacijos valstybėms narėms

Konkretūs reikalavimai valstybėms narėms

Pagrindimas

Rekomendacijos iš esmės nėra privalomos. Todėl Komisija verčiau turėtų pateikti konkrečius reikalavimus, kuriuos valstybės narės turėtų vykdyti.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)   atitinkama valstybė narė kuo labiau atsižvelgia į rekomendacijas, laikydamasi valstybių narių tarpusavio ir Sąjungos ir valstybių narių tarpusavio solidarumo principo;

Išbraukta.

Pagrindimas

Rekomendacijos iš esmės nėra privalomos. Todėl Komisija verčiau turėtų pateikti konkrečius reikalavimus, kuriuos valstybės narės turėtų vykdyti.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija užtikrina, kad rekomendacijos būtų skelbiamos ir su jomis būtų galima susipažinti.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 punkto 2.1. papunkčio 2.1.1. punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii.   Jei taikoma, kiti nacionaliniai uždaviniai ir tikslai, atitinkantys įgyvendinamas ilgalaikes išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijas. Jei taikoma, kiti uždaviniai ir tikslai, įskaitant sektorių tikslus ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus

ii.   Kiti nacionaliniai uždaviniai ir tikslai, atitinkantys įgyvendinamas ilgalaikes išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijas. Kiti uždaviniai ir tikslai, įskaitant sektorių tikslus ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 punkto 2.1. papunkčio 2.1.2. punkto v papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v.   Bioenergijos paklausos, išskaidytos pagal šildymo, elektros energijos ir transporto sektorius, taip pat biomasės pasiūlos, išskirstytos pagal žaliavą ir kilmę (atskiriant vidaus gamybą ir importą), trajektorijos. Jei biomasė gaunama iš miško, jos šaltinio ir poveikio žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės anglies dioksido absorbentams vertinimas

v.   Bioenergijos paklausos, išskaidytos pagal šildymo, elektros energijos ir transporto sektorius, taip pat biomasės pasiūlos, išskirstytos pagal žaliavą ir kilmę (atskiriant vidaus gamybą ir importą), trajektorijos. Jei biomasė gaunama iš miško, jos šaltinio ir poveikio žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės anglies dioksido absorbentams vertinimas šalies lygmeniu

Pagrindimas

Su LULUCF susijusios ataskaitos turėtų būti teikiamos šalies lygmeniu, laikantis pasiūlymo dėl Reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją (COM(2016)479).

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 punkto 2.1. papunkčio 2.1.2. punkto v papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija gali nustatyti aiškias gaires valstybėms narėms teikti ataskaitas dėl šių trajektorijų, įskaitant apibrėžtis ir išteklių vienetų perskaičiavimą į energijos vienetus

Pagrindimas

Siekiant teikti bioenergijos ataskaitas, būtina nustatyti aiškias gaires ir apskaičiavimo būdus.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 2 punkto 2.1. papunkčio 2.1.2. punkto vi papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vi.   Jei taikoma, kitos nacionalinės trajektorijos ir uždaviniai, įskaitant ilgalaikius ir sektorių uždavinius, pavyzdžiui, pažangiųjų biodegalų dalį, centralizuotam šilumos tiekimui naudojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą pastatuose, atsinaujinančiųjų išteklių energiją, kurią sau pasigamina miestai, energijos bendruomenės ir vartotojai

vi.   Kitos nacionalinės trajektorijos ir uždaviniai, įskaitant ilgalaikius ir sektorių uždavinius, pavyzdžiui, pažangiųjų biodegalų dalį, centralizuotam šilumos tiekimui naudojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį, atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą pastatuose, atsinaujinančiųjų išteklių energiją, kurią sau pasigamina miestai, energijos bendruomenės ir vartotojai

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 punkto 3.1.1. papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i.  Politika ir priemonės, kuriomis siekiama 2.1.1 punkte nurodyto Reglamentu [ ] [ESR] nustatyto tikslo, taip pat politika ir priemonės, kuriomis laikomasi Reglamento [ ] [LULUCF] reikalavimų; tokia politika ir priemonės apima visus pagrindinius sektorius, kuriuose išmetamos ŠESD, ir sektorius, kuriuose turi būti gerinamas šalinimas, o įgyvendinant tokią politiką ir priemones turi būti orientuojamasi į ilgalaikę viziją ir tikslą per 50 metų sukurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką ir subalansuoti išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekius pagal Paryžiaus susitarimą

i.  Politika ir priemonės, kuriomis siekiama 2.1.1 punkte nurodyto Reglamentu [ ] [ESR] nustatyto tikslo, taip pat politika ir priemonės, kuriomis laikomasi Reglamento [ ] [LULUCF] reikalavimų, ir tikslas padidinti absorbentais pašalinamą teršalų kiekį; tokia politika, priemonės ir tikslas apima visus pagrindinius sektorius, kuriuose išmetamos ŠESD, ir sektorius, kuriuose turi būti gerinamas šalinimas, įskaitant paskatas juos įgyvendinti ir paramą, be kita ko, mokėjimus grindžiant rezultatais, vykdant veiksmus, susijusius su poveikio švelninimo ir prisitaikymo strategijomis siekiant nuoseklaus ir darnaus miškų, pasėlių, pievų ir šlapynių valdymo ir viršijančius gerosios praktikos standartus ir nustatytą minimalią normą, o įgyvendinant tokią politiką, priemones ir tikslą turi būti orientuojamasi į ilgalaikę viziją ir tikslą per 50 metų sukurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką ir subalansuoti išmetamą ir pašalinamą ŠESD kiekius pagal Paryžiaus susitarimą

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies A skirsnio 3 punkto 3.1. papunkčio 3.1.2. punkto vi papunkčio 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–   kitokį biomasės naudojimą kituose (žemės ūkio ir miškininkystės išteklių) sektoriuose ir į biomasės gamybos ir naudojimo tvarumo priemones

–   kitokį biomasės naudojimą kituose sektoriuose, įskaitant žemės ūkio ir miškininkystės išteklių sektorius, ir į biomasės gamybos ir naudojimo tvarumo priemones

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  prekių kainos ir žemės naudojimo pokyčiai valstybėje narėje, susiję su padidėjusiu biomasės ir kitų rūšių atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimu;

d)  jeigu taikoma, prekių kainos ir žemės naudojimo pokyčiai valstybėje narėje, susiję su padidėjusiu biomasės ir kitų rūšių atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimu;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 dalies 1 pastraipos g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)   iš [naujos Direktyvos 2009/28/EB redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016)767] IX priede išvardytų žaliavų pagamintų biodegalų naudojimo plėtojimas ir jų dalis, įskaitant išteklių įvertinimą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama tvarumo aspektams, susijusiems su biodegalų gamybos vietoj maistui ir pašarui skirtų produktų daromu poveikiu, deramai atsižvelgiant į Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos principus ir biomasės pakopinio naudojimo principą atsižvelgiant į regionines ir vietos ekonomines bei technologines aplinkybes, būtinų anglies atsargų išlaikymą dirvožemyje ir dirvožemio bei ekosistemų kokybę;

g)   iš [naujos Direktyvos 2009/28/EB redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016)767] IX priede išvardytų žaliavų pagamintų biodegalų naudojimo plėtojimas ir jų dalis, įskaitant išteklių įvertinimą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama tvarumo aspektams, susijusiems su biodegalų gamybai naudojamų maistui ir pašarui skirtų produktų daromu poveikiu, atsižvelgiant į Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos principus ir biomasės pakopinio naudojimo principą atsižvelgiant į regionines ir vietos ekonomines bei technologines aplinkybes, anglies atsargų išlaikymą dirvožemyje ir dirvožemio bei ekosistemų kokybę;

Pagrindimas

Reikia patobulinti formuluotę: maistui ir pašarams skirti produktai iš tikrųjų ne pakeičiami, o naudojami biodegalų gamybai. Taip pat sunku įvertinti, kas yra „deramai atsižvelgiant“, kalbant apie čia minimus du principus.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 dalies 1 pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  numatomas pirmosios kartos biodegalų bendros gamybos ir naudojimo poveikis savarankiškam apsirūpinimui baltymų koncentratais ir kitais pašarais ir jų kainai;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 dalies 1 pastraipos h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb)  numatomas biodegalų, gautų iš žemės ūkio atliekų, gamybos ar naudojimo poveikis ES bioekonomikos plėtrai;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 dalies 1 pastraipos m punkto 1 papunkčio a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  šakos ir medžių viršūnės (ataskaitos teikiamos savanoriškai),

i)  šakos ir medžių viršūnės,

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 1 dalies 1 pastraipos m punkto 1 papunkčio a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  kelmai (ataskaitos teikiamos savanoriškai),

ii)  kelmai,

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 1 pastraipos m punkto 1 papunkčio b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  žievės (ataskaitos teikiamos savanoriškai),

i)  žievės,

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  iš [naujos Direktyvos 2009/28/EB redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016)767] IX priede išvardytų žaliavų pagamintų biodegalų technologinė plėtra, prieinamumas ir tvarumas, įskaitant biodegalų gamybos vietoj maistui ir pašarui skirtų produktų daromo poveikio vertinimą, deramai atsižvelgiant į Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos principus ir biomasės pakopinio naudojimo principą atsižvelgiant į regionines ir vietos ekonomines bei technologines aplinkybes, būtinų anglies atsargų išlaikymą dirvožemyje ir dirvožemio bei ekosistemų kokybę;

d)   iš [naujos Direktyvos 2009/28/EB redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016)767] IX priede išvardytų žaliavų pagamintų biodegalų technologinė plėtra, prieinamumas ir tvarumas, įskaitant biodegalų gamybai naudojamų maistui ir pašarui skirtų produktų daromo poveikio vertinimą, atsižvelgiant į Direktyvoje 2008/98/EB nustatytus atliekų hierarchijos principus ir biomasės pakopinio naudojimo principą atsižvelgiant į regionines ir vietos ekonomines bei technologines aplinkybes, anglies atsargų išlaikymą dirvožemyje ir dirvožemio bei ekosistemų kokybę;

Pagrindimas

Reikia patobulinti formuluotę: maistui ir pašarams skirti produktai iš tikrųjų ne pakeičiami, o naudojami biodegalų gamybai. Taip pat sunku įvertinti, kas yra „deramai atsižvelgiant“, kalbant apie čia minimus du principus.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  nacionalinės priemonės, kurių, laikydamosi [naujos Direktyvos 2009/28/EB redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 26 straipsnio 2–7 dalyse nustatytų tvarumo ir išmetamo ŠESD kiekio mažinimo kriterijų ir siekdamos apsaugoti dirvožemį, vandenį bei orą, ėmėsi trečiosios šalys bei valstybės narės, kuriose yra svarbūs Sąjungoje vartojamų biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro šaltiniai.

f)   nacionalinės priemonės, kurių, laikydamosi [naujos Direktyvos 2009/28/EB redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 26 straipsnio 2–7 dalyse nustatytų tvarumo ir išmetamo ŠESD kiekio mažinimo kriterijų ir siekdamos apsaugoti dirvožemį, vandenį bei orą, ėmėsi trečiosios šalys bei valstybės narės, kuriose yra Sąjungoje vartojamų biodegalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro žaliavų šaltiniai.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti nuoseklų ir tinkamą Komisijos ataskaitų teikimą. Sąvoka „svarbūs“ nepakankamai aiški, jos prasmė laikui bėgant gali keistis ir todėl ji turėtų būti pašalinta.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Energetikos sąjungos valdymas

Nuorodos

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

16.1.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jens Rohde

7.2.2017

55 straipsnis. Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

18.5.2017

Priėmimo data

10.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

11

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Stanisław Ożóg

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

PPE

Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

NI

Diane Dodds

11

-

ECR

Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Energetikos sąjungos valdymas

Nuorodos

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.11.2016

 

 

 

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

ECON

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

AGRI

16.1.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Michèle Rivasi

12.5.2017

Claude Turmes

12.5.2017

 

 

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

18.5.2017

Svarstymas komitete

23.3.2017

21.6.2017

11.9.2017

 

Priėmimo data

7.12.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

61

46

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Edward Czesak, Miriam Dalli, Jakop Dalunde, Angélique Delahaye, Pilar del Castillo Vera, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Ashley Fox, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Urszula Krupa, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Susanne Melior, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Inés Ayala Sender, Mireille D’Ornano, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Florent Marcellesi, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Nuno Melo, Ulrike Müller, Markus Pieper, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Marie-Christine Boutonnet, Norbert Erdős, John Flack, Ana Gomes, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Mary Honeyball, Arndt Kohn, Gilles Lebreton, Lukas Mandl, Nosheena Mobarik, Norica Nicolai, Emilian Pavel, Jozo Radoš, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, Jasenko Selimovic, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Bogdan Brunon Wenta, Gabriele Zimmer

Pateikimo data

14.12.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

61

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Ulrike Müller, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Jasenko Selimovic, Lieve Wierinck

ECR

Arne Gericke

EFDD

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Stefan Eck, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Inés Ayala Sender, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Edouard Martin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Pavel Poc, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bart Staes, Claude Turmes

46

-

ECR

Edward Czesak, Jørn Dohrmann, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Jonathan Bullock, Mireille D'Ornano, Julia Reid

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ingeborg Gräßle, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Nuno Melo, Angelika Niebler, Markus Pieper, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Mihai Ţurcanu, Vladimir Urutchev, Bogdan Brunon Wenta, Pilar del Castillo Vera

9

0

ECR

John Flack, Ashley Fox, Julie Girling, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, John Procter

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

José Inácio Faria

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika