Proċedura : 2016/0375(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0402/2017

Testi mressqa :

A8-0402/2017

Dibattiti :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Votazzjonijiet :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 13/11/2018 - 4.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

RAPPORT     ***I
PDF 1873kWORD 250k
14.12.2017
PE 604.777v01-00 A8-0402/2017

Dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, li jemenda d-Direttiva 94/22/KE, id-Direttiva 98/70/KE, id-Direttiva 2009/31/KE, ir-Regolament (KE) Nru 663/2009, ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, id-Direttiva 2009/73/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2009/119/KE, id-Direttiva 2010/31/UE, id-Direttiva 2012/27/UE, id-Direttiva 2013/30/UE u d-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-IkelKumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur għal opinjoni: Michèle Rivasi, Claude Turmes

(Proċedura ta' kumitat konġunt – Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI LI MINGĦANDHOM IR-RAPPORTEUR IRĊIEVA INPUT
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

Dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, li jemenda d-Direttiva 94/22/KE, id-Direttiva 98/70/KE, id-Direttiva 2009/31/KE, ir-Regolament (KE) Nru 663/2009, ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, id-Direttiva 2009/73/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2009/119/KE, id-Direttiva 2010/31/UE, id-Direttiva 2012/27/UE, id-Direttiva 2013/30/UE u d-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0759),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) kif ukoll l-Artikolu 192(1) u l-Artikolu 194(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0497/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-13 ta' Lulju 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-26 ta' April 2017(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0402/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-bażi leġiżlattiva meħtieġa għal Governanza affidabbli u trasparenti li tiżgura li jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija permezz ta' sforzi kumplimentari, koerenti u ambizzjużi mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha, filwaqt li jippromwovi l-prinċipji tal-Unjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar.

(1)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-bażi leġiżlattiva meħtieġa għal Governanza affidabbli, inklużiva, kosteffiċjenti, trasparenti u prevedibbli li tiżgura li jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-2030 u fit-tul tal-Unjoni tal-Enerġija b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi tal-2015 dwar it-tibdil fil-klima b'segwitu tal-21 Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ("il-Ftehim ta' Pariġi"), permezz ta' sforzi kumplimentari, koerenti u ambizzjużi mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha, filwaqt li jillimita l-kumplessità amministrattiva.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  Dan ir-Regolament għandu l-għan li jappoġġja tranżizzjoni ġusta għaċ-ċittadini u r-reġjuni li jistgħu jintlaqtu ħażin mit-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  L-għan ta' Unjoni tal-Enerġija reżiljenti b'politika ambizzjuża dwar il-klima fil-qalba tagħha huwa li l-konsumaturi tal-Unjoni, kemm l-unitajiet domestiċi kif ukoll n-negozji, jingħataw enerġija sigura, sostenibbli, kompetittiva u bi prezz għall-but ta' kulħadd, li jirrikjedi trasformazzjoni fundamentali tas-sistema tal-enerġija tal-Ewropa. Dak l-għan jista' jintlaħaq biss permezz ta' azzjoni kkoordinata, li tlaqqa' flimkien kemm l-atti leġiżlattivi kif ukoll dawk mhux leġiżlattivi fil-livell tal-Unjoni u fil-livell nazzjonali.

(3)  L-għan ta' Unjoni tal-Enerġija reżiljenti b'politika ambizzjuża dwar il-klima fil-qalba tagħha huwa li l-konsumaturi tal-Unjoni, kemm l-unitajiet domestiċi kif ukoll in-negozji, jingħataw enerġija sigura, sostenibbli, kompetittiva u bi prezz għall-but ta' kulħadd, u jitrawmu r-riċerka u l-innovazzjoni billi jiġu attirati l-investimenti, li jirrikjedi trasformazzjoni fundamentali tas-sistema tal-enerġija tal-Ewropa. Dak l-għan jista' jintlaħaq biss permezz ta' azzjoni kkoordinata, li tlaqqa' flimkien kemm l-atti leġiżlattivi kif ukoll dawk mhux leġiżlattivi fil-livell tal-Unjoni u fil-livell makroreġjonali, reġjonali, nazzjonali u lokali.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  B'Unjoni tal-Enerġija kompletament funzjonali u reżiljenti, l-Unjoni tista' tikkonverti f'reġjun ewlieni fl-innovazzjoni, l-investimenti, it-tkabbir u l-iżvilupp soċjali u ekonomiku, filwaqt li tagħti eżempju tajjeb dwar kif is-segwitu ta' ambizzjonijiet għolja f'termini tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima huwa marbut mal-miżuri biex jitrawmu l-innovazzjoni, l-investimenti u t-tkabbir.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Il-proposta tal-Kummissjoni ġiet żviluppata b'mod parallel u hija adottata flimkien ma' sensiela ta' inizjattivi fil-politika settorjali dwar l-enerġija, b'mod partikolari fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u d-disinn tas-suq. Dawk l-inizjattivi jiffurmaw pakkett bit-tema ġenerali tal-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel, ir-rwol mexxej globali tal-Unjoni fl-enerġija rinnovabbli, u arranġament ġust għall-konsumaturi tal-enerġija.

(4)  Il-proposta tal-Kummissjoni ġiet żviluppata b'mod parallel u hija adottata flimkien ma' sensiela ta' inizjattivi fil-politika settorjali dwar l-enerġija, b'mod partikolari fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika (inkluż ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija) u d-disinn tas-suq. Dawk l-inizjattivi jiffurmaw pakkett bit-tema ġenerali tal-kunċett li l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel, ir-rwol mexxej globali tal-Unjoni fl-enerġija rinnovabbli, u arranġament ġust għall-konsumaturi tal-enerġija, inkluż billi jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku u l-promozzjoni tal-kompetizzjoni ġusta fis-suq intern.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Fl-24 ta' Ottubru 2014, il-Kunsill Ewropew qabel fuq il-Qafas għall-Enerġija u l-Klima għall-2030 għall-Unjoni bbażat fuq erba' miri ewlenin: minn tal-inqas 40 % tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-ekonomija kollha, minn tal-inqas 27 % titjib fl-effiċjenza enerġetika bl-għan li jkun hemm livell ta' 30 %, minn tal-inqas 27 % tas-sehem ta' enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-Unjoni, u minn tal-inqas 15 % tal-interkonnessjoni tal-elettriku. Huwa speċifika li l-mira għall-enerġija rinnovabbli hija vinkolanti fil-livell tal-Unjoni u li din se tintlaħaq permezz ta' kontributi mill-Istati Membri ggwidati mill-ħtieġa li l-mira tal-Unjoni tintlaħaq b'mod kollettiv.

(5)  Fl-24 ta' Ottubru 2014, il-Kunsill Ewropew ippropona Qafas għall-Enerġija u l-Klima għall-2030 għall-Unjoni bbażat fuq erba' miri ewlenin: minn tal-inqas 40 % tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra ("GHG") fl-ekonomija kollha, minn tal-inqas 27 % titjib fl-effiċjenza enerġetika bl-għan li jkun hemm livell ta' 30 %, minn tal-inqas 27 % tas-sehem ta' enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-Unjoni, u minn tal-inqas 15 % tal-interkonnessjoni tal-elettriku. Huwa speċifika li l-mira għall-enerġija rinnovabbli hija vinkolanti fil-livell tal-Unjoni u li din se tintlaħaq permezz ta' kontributi mill-Istati Membri ggwidati mill-ħtieġa li l-mira tal-Unjoni tintlaħaq b'mod kollettiv. Madankollu, dan ir-Regolament jirrifletti l-miri miftiehma fil-leġiżlazzjoni settorjali.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  Fl-24 ta' Ottubru 2014, il-Kunsill Ewropew qabel li l-Kummissjoni, b'appoġġ mill-Istati Membri se tieħu miżuri urġenti sabiex tiżgura l-kisba ta' mira minima ta' 10 % tal-interkonnessjonijiet eżistenti tal-elettriku, bħala kwistjoni ta' urġenza, u mhux aktar tard mill-2020, tal-inqas għall-Istati Membri li għadhom ma laħqux livell minimu ta' integrazzjoni fis-suq intern tal-enerġija.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  Il-Ftehim ta' Pariġi żied sostanzjalment il-livell ta' ambizzjoni globali dwar il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, fejn il-firmatarji tiegħu impenjaw ruħhom għaż-"żamma taż-żieda fit-temperatura medja globali għal sew inqas minn 2°C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi li jillimitaw iż-żieda fit-temperatura għal 1,5°C 'il fuq mil-livelli preindustrijali". Jenħtieġ li l-Unjoni tħejji għal tnaqqis fl-emissjonijiet ħafna akbar u aktar rapidu minn kif kien previst. Fl-istess waqt, tali tnaqqis huwa fattibbli bi spiża aktar baxxa minn dik stmata qabel, meta wieħed iqis ir-ritmu tal-iżvilupp u l-użu tat-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6b)  F'konformità mal-objettiv tal-Ftehim ta' Pariġi li jinkiseb bilanċ bejn l-emissjonijiet antropoġeniċi mis-sorsi u l-assorbimenti ta' GHGs minn bjar fit-tieni nofs tas-seklu 21, jenħtieġ li l-Unjoni timmira biex, fuq il-bażi tal-prinċpju ta' ekwità, sal-2050 tilħaq emissjonijiet nett-żero domestikament, u wara dan tidħol f'perjodu ta' emissjonijiet negattivi.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 6c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6c)  Għas-sistema tal-klima, huma l-emissjonijiet antropoġeniċi totali kumulattivi matul iż-żmien li huma rilevanti għall-konċentrazzjoni totali ta' gassijiet b'effett ta' serra fl-atmosfera. Sabiex ikun hemm konsistenza mal-impenji tal-Ftehim ta' Pariġi, jeħtieġ li jiġi analizzat il-baġit globali tal-karbonju li jkun konsistenti mal-isforzi biex iż-żieda fit-temperatura tiġi limitata għal 1,5°C ogħla mil-livelli pre-industrijali, u jiġi stabbilit sehem ġust tal-Unjoni tal-baġit globali tal-karbonju li jifdal għall-Unjoni. L-istrateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija jenħtieġ li jkunu konsistenti ma' dak il-baġit tal-karbonju.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 6d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6d)  L-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jżommu l-miri dwar il-klima u l-enerġija taħt reviżjoni regolari u li jirrevedu l-miri 'l fuq kif meħtieġ, sabiex jirriflettu r-reviżjonijiet suċċessivi mwettqa fi ħdan il-proċess tal-UNFCCC u biex jirriflettu l-aħħar evidenza xjentifika dwar ir-ritmu u l-impatti tat-tibdil fil-klima.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 6e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6e)  Minkejja li l-UE wiegħdet li sal-2030 se twettaq l-aktar tnaqqis ambizzjuż fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra, hija ma tistax tiġġieled it-theddida tat-tibdil fil-klima waħedha. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jużaw kull opportunità biex jipperswadu b'mod partikulari lil dawk il-pajjiżi li jibbenefikaw mill-kummerċ internazzjonali mal-Unjoni biex jassumu sehem proporzjonali ta' responsabbiltà globali u jżidu l-livell ta' ambizzjoni tagħhom meta mqabbel ma' dak tal-Unjoni.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Fl-24 ta' Ottubru 201414, il-Kunsill Ewropew ikkonkluda wkoll li jenħtieġ li tiġi żviluppata sistema ta' governanza affidabbli u trasparenti, mingħajr l-ebda piż amministrattiv bla bżonn, sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tilħaq l-għanijiet tagħha tal-politika dwar l-enerġija, bil-flessibbiltà meħtieġa għall-Istati Membri u b'rispett sħiħ tal-libertà tagħhom li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom. Il-Kunsill enfasizza li jenħtieġ li din is-sistema ta' governanza tibni fuq elementi kostitwenti eżistenti, bħal pereżempju programmi nazzjonali dwar il-klima, pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika, kif ukoll li hemm bżonn li jiġu ssimplifikati u miġbura flimkien l-obbligi separati ta' ppjanar u ta' rapportar. Huwa qabel ukoll li jissaħħu r-rwol u d-drittijiet tal-konsumaturi, it-trasparenza u l-prevedibbiltà għall-investituri, fost l-oħrajn permezz ta' monitoraġġ sistematiku tal-indikaturi ewlenin għal sistema tal-enerġija bi prezz għall-but ta' kulħadd, sikura, kompetittiva, sigura u sostenibbli, u li tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali dwar l-enerġija u titrawwem il-kooperazzjoni reġjonali bejn l-Istati Membri.

(7)  Fl-24 ta' Ottubru 201414, il-Kunsill Ewropew ikkonkluda wkoll li jenħtieġ li tiġi żviluppata sistema ta' governanza affidabbli u trasparenti, mingħajr l-ebda piż amministrattiv bla bżonn u bi flessibbiltà suffiċjenti għall-Istati Membri, sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tilħaq l-għanijiet tagħha tal-politika dwar l-enerġija, filwaqt li tirrispetta b'mod sħiħ il-libertà tal-Istati Membri li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom. Il-Kunsill enfasizza li jenħtieġ li din is-sistema ta' governanza tibni fuq elementi kostitwenti eżistenti, bħal pereżempju programmi nazzjonali dwar il-klima, pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika, kif ukoll li hemm bżonn li jiġu ssimplifikati u miġbura flimkien l-obbligi separati ta' ppjanar u ta' rapportar. Huwa qabel ukoll li jissaħħu r-rwol u d-drittijiet tal-konsumaturi, it-trasparenza u l-prevedibbiltà għall-investituri, fost l-oħrajn permezz ta' monitoraġġ sistematiku tal-indikaturi ewlenin għal sistema tal-enerġija bi prezz għall-but ta' kulħadd, sikura, kompetittiva, sigura u sostenibbli, u li tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali dwar il-klima u l-enerġija u titrawwem il-kooperazzjoni reġjonali bejn l-Istati Membri.

__________________

__________________

14 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u tal-24 ta' Ottubru 2014 (EUCO 169/14).

14 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u tal-24 ta' Ottubru 2014 (EUCO 169/14).

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 201516 irrikonoxxew li l-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija se tkun għodda essenzjali għall-kostruzzjoni effiċjenti u effettiva tal-Unjoni tal-Enerġija u biex jintlaħqu l-għanijiet tagħha. Dawn enfasizzaw li jenħtieġ li s-sistema ta' governanza tkun ibbażata fuq il-prinċipji ta' integrazzjoni ta' ppjanar u ta' rapportar strateġiċi dwar l-implimentazzjoni tal-politiki dwar il-klima u l-enerġija u l-koordinazzjoni bejn l-atturi responsabbli għall-politika dwar l-enerġija u l-klima, fil-livell reġjonali, nazzjonali u tal-Unjoni. Enfasizzaw ukoll li jenħtieġ li l-Governanza tiżgura li l-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030 jintlaħqu; u li l-Governanza twettaq monitoraġġ tal-progress kollettiv tal-Unjoni biex jintlaħqu l-għanijiet ta' politika fil-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija.

(10)  Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 201516 irrikonoxxew li l-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija se tkun għodda essenzjali għall-kostruzzjoni effiċjenti u effettiva tal-Unjoni tal-Enerġija u biex jintlaħqu l-għanijiet tagħha. Dawn enfasizzaw li jenħtieġ li s-sistema ta' governanza tkun ibbażata fuq il-prinċipji ta' integrazzjoni tal-ippjanar strateġiku u ta' rapportar dwar l-implimentazzjoni tal-politiki dwar il-klima u l-enerġija u l-koordinazzjoni bejn l-atturi responsabbli għall-politika dwar l-enerġija u l-klima, fil-livell reġjonali, nazzjonali u tal-Unjoni. Huma enfasizzaw ukoll li jenħtieġ li l-Governanza tiżgura li l-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030 jintlaħqu; u li l-Governanza twettaq monitoraġġ tal-progress kollettiv ta' kull Stat Membru u tal-Unjoni biex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta' politika fil-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija.

__________________

__________________

16 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2015 (14632/15).

16 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2015 (14632/15).

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Għalhekk, jenħtieġ li l-għan ewlieni tal-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija jkun li tippermetti li jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u b'mod partikolari l-miri tal-Qafas għall-Klima u l-Enerġija għall-2030. Għaldaqstant dan ir-Regolament huwa marbut mal-leġiżlazzjoni settorjali li timplimenta l-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030. Filwaqt li l-Istati Membri jeħtieġu flessibbiltà biex jagħżlu l-politiki li jkunu l-iktar xierqa għat-taħlita u għall-preferenzi nazzjonali tagħhom tal-enerġija, jenħtieġ li dik il-flessibbiltà tkun kompatibbli ma' integrazzjoni ulterjuri tas-suq, iżjed kompetizzjoni, li jintlaħqu l-għanijiet tal-klima u tal-enerġija u l-bidla gradwali lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju.

(12)  Għalhekk, jenħtieġ li l-għan ewlieni tal-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija jkun li tippermetti li jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u b'mod partikolari l-miri tal-Qafas għall-Klima u l-Enerġija għall-2030, fis-settur tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-GHGs, is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika. Għaldaqstant dan ir-Regolament huwa marbut mal-leġiżlazzjoni settorjali li timplimenta l-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030. Filwaqt li l-Istati Membri jeħtieġu flessibbiltà biex jagħżlu l-politiki li jkunu l-iktar xierqa għat-taħlita u għall-preferenzi nazzjonali tagħhom tal-enerġija, jenħtieġ li dik il-flessibbiltà tkun kompatibbli ma' integrazzjoni ulterjuri tas-suq, iżjed kompetizzjoni, li jintlaħqu l-għanijiet tal-klima u tal-enerġija u l-bidla gradwali lejn ekonomija sostenibbli b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju bbażata fuq sistema enerġetika effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u bbażata fuq l-enerġija rinnovabbli. Jenħtieġ li jiġi introdott mudell obbligatorju għall-istrateġiji għall-klima u l-enerġija fit-tul biex jiżgura l-kwalità u l-komparabbilità tagħhom.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  It-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju teħtieġ tibdil fl-aġir tal-investiment u inċentivi fil-firxa kollha tal-politika. Sabiex jintlaħaq it-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra jeħtieġ li l-effiċjenza u l-innovazzjoni fl-ekonomija Ewropea jingħataw spinta u b'mod partikolari jenħtieġ li jwassal ukoll għal titjib fil-kwalità tal-arja.

(13)  It-tranżizzjoni soċjalment aċċettabbli lejn ekonomija sostenibbli b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju teħtieġ tibdil sostanzjali fl-aġir tal-investiment, partikolarment fir-rigward tal-investiment pubbliku u privat, u inċentivi fil-firxa kollha tal-politika, kif ukoll riformi tas-suq reġjonali. Sabiex jintlaħaq it-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra jeħtieġ li l-effiċjenza u l-innovazzjoni fl-ekonomija Ewropea jingħataw spinta u b'mod partikolari jenħtieġ li joħloq impjiegi sostenibbli u jwassal ukoll għal titjib fil-kwalità tal-arja.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a)  L-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu azzjonijiet konkreti biex jipprojbixxu s-sussidji fuq l-enerġija, tal-anqas għall-fjuwils fossili, sabiex ikunu konformi mal-impenji internazzjonali tal-G7 u l-G20 u tal-Ftehim ta' Pariġi.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Peress li l-biċċa l-kbira tal-gassijiet serra u tas-sustanzi li jniġġsu l-arja jiġu minn sorsi komuni, il-politika mfassla biex jitnaqqsu l-GHGs jista' jkollha kobenefiċċji għall-kwalità tal-arja li jistgħu jpaċu parzjalment jew għalkollox il-kostijiet fuq medda qasira tal-mitigazzjoni tal-GHGs. Peress li d-dejta rrapportata skont id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18 tirrappreżenta kontribut importanti għall-kompilazzjoni tal-inventarju dwar il-GHGs u tal-pjanijiet nazzjonali, jenħtieġ li tiġi rrikonoxxuta l-importanza tal-kompilazzjoni u tar-rapportar ta' dejta konsistenti bejn id-Direttiva 2001/81/KE u l-inventarju dwar il-GHGs.

(14)  Peress li l-biċċa l-kbira tal-gassijiet serra u tas-sustanzi li jniġġsu l-arja jiġu minn sorsi komuni, il-politika mfassla biex jitnaqqsu l-GHGs jista' jkollha kobenefiċċji għas-saħħa pubblika u għall-kwalità tal-arja, partikolarment fiż-żoni urbani, li jistgħu jpaċu l-kostijiet fuq medda qasira tal-mitigazzjoni tal-GHGs. Peress li d-dejta rrapportata skont id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18 tirrappreżenta kontribut importanti għall-kompilazzjoni tal-inventarju dwar il-GHGs u tal-pjanijiet nazzjonali, jenħtieġ li tiġi rrikonoxxuta l-importanza tal-kompilazzjoni u tar-rapportar ta' dejta konsistenti bejn id-Direttiva 2001/81/KE u l-inventarju dwar il-GHGs.

__________________

__________________

18 Id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi (ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22).

18 Id-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi (ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22).

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  B'konformità mal-impenn sod tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar, jenħtieġ li l-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija twassal għal tnaqqis sinifikanti tal-piż amministrattiv għall-Istati Membri, għall-Kummissjoni u għal istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni u jenħtieġ li tgħin biex jiġu żgurati l-koerenza u l-adegwatezza tal-politiki u tal-miżuri fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni fir-rigward tat-trasformazzjoni tas-sistema tal-enerġija lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju.

(16)  B'konformità mal-impenn sod tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar u b'mod konsistenti ma' politika għar-riċerka, l-innovazzjoni u l-investimenti, jenħtieġ li l-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija twassal għal tnaqqis sinifikanti tal-kumplessità amministrattiva għall-Istati Membri u għall-partijiet ikkonċernati rilevanti, għall-Kummissjoni u għal istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni u jenħtieġ li tgħin biex jiġu żgurati l-koerenza u l-adegwatezza tal-politiki u tal-miżuri fil-livell tal-Unjoni, makroreġjonali, reġjonali, nazzjonali, u lokali fir-rigward tat-trasformazzjoni tas-sistema tal-enerġija lejn ekonomija sostenibbli b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Jenħtieġ li jiġi żgurat li l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu permezz ta' kombinazzjoni ta' inizjattivi tal-Unjoni u ta' politiki nazzjonali koerenti stabbiliti fi pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima. Il-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima tistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ippjanar, li kienu għodda utli biex tiġi xprunata l-bidla fil-livell nazzjonali. L-introduzzjoni tagħhom f'perjodi differenti ta' żmien wasslet għal trikkib u nuqqas ta' kunsiderazzjoni tas-sinerġiji u tal-interazzjonijiet bejn l-oqsma ta' politika. Għalhekk jenħtieġ li l-ippjanar, ir-rapportar u l-monitoraġġ separati attwali fl-oqsma tal-klima u tal-enerġija jiġu ssimplifikati u integrati kemm jista' jkun.

(17)  Jenħtieġ li jiġi żgurat li l-miri u l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu permezz ta' kombinazzjoni ta' inizjattivi tal-Unjoni u ta' politiki nazzjonali koerenti stabbiliti fi pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima. Il-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima tistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ippjanar, li kienu għodda utli biex tiġi xprunata l-bidla fil-livell nazzjonali. L-introduzzjoni tagħhom f'perjodi differenti ta' żmien wasslet għal trikkib u nuqqas ta' kunsiderazzjoni tas-sinerġiji u tal-interazzjonijiet bejn l-oqsma ta' politika, għad-detriment tal-kosteffiċjenza. Jenħtieġ li, fejn ikun rilevanti, l-ippjanar, ir-rapportar u l-monitoraġġ separati attwali fl-oqsma tal-klima u tal-enerġija jiġu ssimplifikati u integrati.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  Tinħtieġ evalwazzjoni tal-interazzjonijiet bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti u dawk ippjanati biex tinkiseb id-dekarbonizzazzjoni, u l-Istati Membri jenħtieġ li jipproduċu evalwazzjoni kwantitattiva jew kwalitattiva.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17b)  L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw koerenza politika bejn il-pjanijiet nazzjonali tagħhom dwar l-enerġija u l-klima u l-istrateġiji fit-tul tagħhom għal emissjonijiet baxxi, u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima jkopru perjodi ta' għaxar snin u jipprovdu stampa ġenerali tas-sistema tal-enerġija u tas-sitwazzjoni attwali ta' politika. Jenħtieġ li dawn jistabbilixxu għanijiet nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u l-politiki u l-miżuri korrispondenti biex jintlaħqu dawk l-għanijiet u jkun hemm bażi analitika. Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali li jkopru l-ewwel perjodu mill-2021 sal-2030 jagħtu attenzjoni partikolari lill-miri tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, tal-enerġija rinnovabbli, tal-effiċjenza enerġetika u tal-interkonnessjoni tal-elettriku għall-2030. Jenħtieġ li l-Istati Membri jimmiraw li jiżguraw li l-pjanijiet nazzjonali jkunu konsistenti mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u jikkontribwixxu biex dawn jintlaħqu.

(18)  Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima jkopru perjodi ta' għaxar snin u jipprovdu stampa ġenerali tas-sistema tal-enerġija u tas-sitwazzjoni attwali ta' politika. Jenħtieġ li dawn jistabbilixxu miri jew għanijiet nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u l-politiki u l-miżuri korrispondenti biex jintlaħqu dawk l-għanijiet u jkun hemm bażi analitika. Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali li jkopru l-ewwel perjodu mill-2021 sal-2030 jagħtu attenzjoni partikolari lill-miri tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, tal-enerġija rinnovabbli, tal-effiċjenza enerġetika u tal-interkonnessjoni tal-elettriku għall-2030. Jenħtieġ li l-Istati Membri jimmiraw li jiżguraw li l-pjanijiet nazzjonali jkunu konsistenti mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u jikkontribwixxu biex dawn jintlaħqu.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18a)  Meta jkunu qed iħejju l-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima, l-Istati Membri jenħtieġ li jivvalutaw l-għadd ta' unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku, b'kont meħud tas-servizzi tal-enerġija domestiċi meħtieġa sabiex jiġu garantiti standards tal-għajxien bażiċi fil-kuntest nazzjonali rilevanti, li jista' jkun li ma jkunux jistgħu jaffordjaw minħabba kombinazzjoni ta' dħul baxx, nefqa kbira fuq l-enerġija u effiċjenza fl-użu tal-enerġija batuta fid-djar tagħhom. L-Istati Membri jenħtieġ li jiddefinixxu l-politiki u miżuri eżistenti u ppjanati li jindirizzaw il-faqar enerġetiku u, fejn ikun meħtieġ, jinkludi objettiv nazzjonali biex jitnaqqas l-għadd ta' unitajiet domestiċi f'qagħda ta' faqar enerġetiku. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tadotta metodoloġija komuni biex l-Istati Membri jiddefinixxu l-faqar enerġetiku u kull Stat Membru jenħtieġ li jiddefinixxi l-unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku skont iċ-ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi tiegħu.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18b)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-finanzjament tal-Unjoni mill-qafas finanzjarju pluriennali tal-2014 sal-2020 jiġi inkluż fil-pjanijiet nazzjonali integrati tagħhom dwar l-enerġija u l-klima. L-allokazzjonijiet nazzjonali mill-qafas finanzjarju pluriennali ta' wara l-2020 jenħtieġ li jikkontribwixxu b'mod attiv biex jintlaħqu l-miri u l-objettivi tal-Unjoni tal-Enerġija, partikolarment fis-setturi tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, inklużi l-assorbimenti minn bjar, l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika. Għal dan il-għan, il-proċess ta' programmazzjoni fil-livell nazzjonali u lokali għall-qafas finanzjarju pluriennali għal wara l-2020 jenħtieġ li jsir flimkien ma' valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima biex jirrifletti livell għoli ta' ambizzjoni, b'mod partikolari fid-dawl tal-għanijiet fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19a)  L-Istati Membri jenħtieġ li jistabbilixxu pjattaforma permanenti ta' djalogu f'diversi livelli dwar l-enerġija li tiġbor flimkien l-awtoritajiet lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-komunità tan-negozju, l-investituri, u partijiet ikkonċernati rilevanti oħrajn biex jiddiskutu l-alternattivi differenti previsti għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija. Il-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima kif ukoll l-istrateġiji fit-tul għall-klima u l-enerġija jenħtieġ li jiġu diskussi fil-qafas ta' dik il-pjattaforma.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  L-implimentazzjoni ta' politiki u ta' miżuri fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima jkollha impatt fuq l-ambjent. Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-pubbliku jingħata opportunitajiet bikrin u effettivi biex jipparteċipa u jiġi kkonsultat għat-tħejjija tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima b'konformità, meta jkun applikabbli, mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 u l-Konvenzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti ("UNECE") dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja f'Materji Ambjentali tal-25 ta' Ġunju 1998 (il-"Konvenzjoni ta' Aarhus"). Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw l-involviment tal-imsieħba soċjali fit-tħejjija tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima.

(20)  L-implimentazzjoni ta' politiki u ta' miżuri fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima jkollha impatt fuq l-ambjent. Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-pubbliku jingħata opportunitajiet bikrin u effettivi biex jipparteċipa b'mod attiv u jiġi kkonsultat għat-tħejjija tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima u l-istrateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija b'konformità, meta jkun applikabbli, mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24 u l-Konvenzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti ("UNECE") dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja f'Materji Ambjentali tal-25 ta' Ġunju 1998 (il-"Konvenzjoni ta' Aarhus"). Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw l-involviment tas-sħab soċjali, tal-awtoritajiet lokali u tal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha minn stadju bikri tal-proċessi ta' ppjanar u ta' rappurtar u fit-tħejjija tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima u l-istrateġiji fit-tul.

__________________

__________________

24 Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30).

24 Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30).

Emenda    28

Proposta għal regolament

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)  Il-kooperazzjoni reġjonali hija kruċjali biex jiġi żgurat li l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu b'mod effettiv. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-opportunità jikkummentaw dwar il-pjanijiet tal-Istati Membri l-oħra qabel ma jiġu ffinalizzati biex jiġu evitati inkonsistenzi u impatti negattivi potenzjali fuq Stati Membri oħra u jiġi żgurat li l-għanijiet komuni jintlaħqu b'mod kollettiv. Jenħtieġ li l-kooperazzjoni reġjonali fl-elaborazzjoni u fil-finalizzazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali kif ukoll fl-implimentazzjoni sussegwenti tal-pjanijiet nazzjonali tkun essenzjali għat-titjib tal-effettività u tal-effiċjenza tal-miżuri u għat-trawwim tal-integrazzjoni tas-suq u tas-sigurtà tal-enerġija.

(21)  Il-kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali huma meħtieġa sabiex l-Istati Membri jimplimentaw b'mod konġunt ċerti politiki u miżuri li jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-miri u l-objettivi komuni b'mod ottimali mil-lat ta' spiża. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom ukoll l-opportunità jikkummentaw dwar il-pjanijiet tal-Istati Membri l-oħra qabel ma jiġu ffinalizzati biex jiġu evitati inkonsistenzi u impatti negattivi potenzjali fuq Stati Membri oħra u jiġi żgurat li l-għanijiet komuni jintlaħqu b'mod kollettiv. Jenħtieġ li l-kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali fl-elaborazzjoni u fil-finalizzazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali kif ukoll fl-implimentazzjoni sussegwenti tal-pjanijiet nazzjonali tkun essenzjali għat-titjib tal-effettività u tal-effiċjenza tal-miżuri u għat-trawwim tal-integrazzjoni tas-suq u tas-sigurtà tal-enerġija.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(21a)  L-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li jidentifikaw il-Proġetti Rinnovabbli ta' Interess tal-Unjoni tal-Enerġija (RPEIs) li jkunu transfruntiera u li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettiv tal-enerġija rinnovabbli għall-2030. L-RPEIs jenħtieġ li jingħataw aċċess faċli għall-proċeduri ta' awtorizzazzjoni u aċċess għal finanzjament tal-UE, nazzjonali u lokali.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali jkunu stabbli biex jiġu żgurati t-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-politiki u tal-miżuri nazzjonali sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza għall-investituri. Madankollu jenħtieġ li l-aġġornamenti tal-pjanijiet nazzjonali jkunu previsti darba matul il-perjodu kopert ta' għaxar snin biex l-Istati Membri jingħataw l-opportunità li jadattaw għal ċirkostanzi sinifikanti ta' bidla. Jenħtieġ li għall-pjanijiet li jkopru l-perjodu mill-2021 sal-2030, l-Istati Membri jkunu jistgħu jaġġornaw il-pjanijiet tagħhom sal-1 ta' Jannar 2024. Jenħtieġ li l-miri, l-għanijiet u l-kontributi jiġu mmodifikati biss biex jirriflettu żieda ġenerali fl-ambizzjoni b'mod partikolari fir-rigward tal-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030. Bħala parti mill-aġġornamenti, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu sforzi biex itaffu kwalunkwe impatt ambjentali avvers li jirriżulta bħala parti mir-rapportar integrat.

(22)  Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali jkunu stabbli biex jiġu żgurati t-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-politiki u tal-miżuri nazzjonali sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza għall-investiment. Il-preżentazzjoni regolari tal-pjanijiet nazzjonali fuq perjodi rikorrenti ta' għaxar snin tagħti lill-Istati Membri l-opportunità li jadattaw għal ċirkostanzi sinifikanti ta' bidla. Jenħtieġ li l-miri u l-għanijiet jiġu mmodifikati biss biex jirriflettu żieda ġenerali fl-ambizzjoni b'mod partikolari fir-rigward tal-miri tal-enerġija u tal-klima. Bħala parti minn dawk il-pjanijiet, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu sforzi biex itaffu kwalunkwe impatt ambjentali avvers li jirriżulta bħala parti mir-rapportar integrat.

Emenda    31

Proposta għal regolament

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  Strateġiji fit-tul għal emissjonijiet baxxi huma kruċjali biex jikkontribwixxu għal trasformazzjoni ekonomika, impjiegi, tkabbir u biex jintlaħqu għanijiet ta' żvilupp sostenibbli usa', kif ukoll biex iqarrbu b'mod ġust u kosteffikaċi lejn l-għan fit-tul stabbilit bil-Ftehim ta' Pariġi. Barra minn hekk, il-Partijiet tal-Ftehim ta' Pariġi mistiedna jikkomunikaw l-istrateġiji tagħhom tal-iżvilupp fit-tul u ta' nofs is-seklu dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra.

(23)  L-istrateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija huma kruċjali biex jikkontribwixxu għat-trasformazzjoni ekonomika, għall-impjiegi, għat-tkabbir u biex jintlaħqu għanijiet ta' żvilupp sostenibbli usa', kif ukoll biex iqarrbu b'mod ġust u kosteffikaċi lejn l-għan fit-tul stabbilit bil-Ftehim ta' Pariġi. Barra minn hekk, il-Partijiet tal-Ftehim ta' Pariġi mistiedna jikkomunikaw l-istrateġiji tagħhom tal-iżvilupp fit-tul u ta' nofs is-seklu dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a)  L-Istati Membri jenħtieġ li jiżviluppaw strateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija għall-2050 u lil hinn li jidentifikaw il-bidliet f'setturi differenti li huma meħtieġa biex issir qalba lejn sistema tal-enerġija rinnovabbli u biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi. L-istrateġiji jenħtieġ li jkunu konsistenti mal-politika tal-Unjoni dwar is-sehem ġust tal-baġit globali tal-karbonju li jifdal u jenħtieġ li jiġu żviluppati b'mod miftuħ u trasparenti u bl-involviment sħiħ tal-partijiet ikkonċernati rilevanti. Il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima jenħtieġ li jkunu bbażati fuq l-istrateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija u jkunu konsistenti magħhom.

Emenda    33

Proposta għal regolament

Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23b)  Is-settur tal-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF) huwa espost ħafna u vulnerabbli ħafna għat-tibdil fil-klima. Fl-istess ħin, dan is-settur għandu potenzjal enormi li jipprovdi benefiċċji fit-tul għall-klima u li jikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex jintlaħqu l-miri Ewropej u dawk internazzjonali dwar il-klima fuq terminu twil. Dan jista' jikkontribwixxi b'diversi modi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, b'mod partikolari billi jnaqqas l-emissjonijiet, u jżomm u jżid il-bjar u l-ħażniet tal-karbonju, u jipprovdi materjali bijoloġiċi li jistgħu jissostitwixxu l-materjali fossili u dawk intensivi fl-użu tal-karbonju. Sabiex il-miżuri li għandhom l-għan li b'mod partikolari jżidu s-sekwestru tal-karbonju jkunu effettivi, hemm bżonn tal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi u tal-istabbiltà u l-adattabbiltà fit-tul tar-raggruppamenti tal-karbonju. Jinħtieġu strateġiji fit-tul sabiex ikunu jistgħu jsiru investimenti sostenibbli fuq medda twila ta' żmien.

Emenda    34

Proposta għal regolament

Premessa 23c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23c)  Fl-iżvilupp ta' interkonnessjonijiet ulterjuri, huwa importanti li ssir valutazzjoni sħiħa tal-kostijiet u l-benefiċċji tagħhom, inkluż l-impatti tekniċi, soċjoekonomiċi u ambjentali sħaħ tagħhom, kif meħtieġ mir-Regolament TEN-E, u jitqiesu l-esternalitajiet pożittivi tal-interkonnessjonijiet, bħalma huma l-integrazzjoni tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli, is-sigurtà tal-provvista u ż-żieda fil-kompetizzjoni fis-suq intern.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24)  Bħalma huwa l-każ għall-ippjanar, il-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima tistabbilixxi rekwiżiti ta' rapportar, li ħafna minnhom kienu għodda utli biex tiġi xprunata l-bidla fil-livell nazzjonali, iżda dawk ir-rekwiżiti ġew introdotti f'perjodi differenti ta' żmien u dan wassal għal trikkib u għal nuqqas ta' kunsiderazzjoni tas-sinerġiji u tal-interazzjonijiet bejn l-oqsma ta' politika bħal pereżempju l-mitigazzjoni tal-GHGs, l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u l-integrazzjoni tas-suq. Sabiex jinstab il-bilanċ ġust bejn il-ħtieġa li jiġi żgurat segwitu adattat għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali u l-ħtieġa li jitnaqqas il-piż amministrattiv, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu rapporti biennali ta' progress dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet u dwar żviluppi oħra fis-sistema tal-enerġija. Madankollu, xorta waħda jkun meħtieġ xi rapportar fuq bażi annwali, b'mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti ta' rapportar fil-qasam tal-klima li jirriżultaw mill-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ("UNFCCC") u mir-Regolamenti tal-Unjoni.

(24)  Bħalma huwa l-każ għall-ippjanar, il-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima tistabbilixxi rekwiżiti ta' rapportar, li ħafna minnhom kienu għodda utli biex tiġi xprunata l-bidla fil-livell nazzjonali, komplementari għar-riformi tas-suq, iżda dawk ir-rekwiżiti ġew introdotti f'perjodi differenti ta' żmien u dan wassal għal trikkib u kostineffiċjenza kif ukoll għal nuqqas ta' kunsiderazzjoni tas-sinerġiji u tal-interazzjonijiet bejn l-oqsma ta' politika bħal pereżempju l-mitigazzjoni tal-GHGs, l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u l-integrazzjoni tas-suq. Sabiex jinstab il-bilanċ ġust bejn il-ħtieġa li jiġi żgurat segwitu adattat għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali u l-ħtieġa li titnaqqas il-kumplessità amministrattiva, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu rapporti biennali ta' progress dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet u dwar żviluppi oħra fis-sistema tal-enerġija. Madankollu, xorta waħda jkun meħtieġ xi rapportar fuq bażi annwali, b'mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti ta' rapportar fil-qasam tal-klima li jirriżultaw mill-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima ("UNFCCC") u mir-Regolamenti tal-Unjoni.

Emenda    36

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  Jenħtieġ li r-rapporti integrati ta' progress tal-Istati Membri jirriflettu l-elementi stabbiliti fil-mudell għall-pjanijiet nazzjonali. Jenħtieġ li mudell għar-rapporti integrati ta' progress ikun dettaljat f'att(i) ta' implimentazzjoni sussegwenti minħabba n-natura teknika tagħhom u l-fatt li l-ewwel rapporti ta' progress huma dovuti fl-2021. Jenħtieġ li r-rapporti ta' progress jitwettqu sabiex tiġi żgurata t-trasparenza fil-konfront tal-Unjoni, ta' Stati Membri oħra u ta' atturi oħra tas-suq, inklużi l-konsumaturi. Jenħtieġ li dawn ikunu komprensivi fil-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, għall-ewwel perjodu, fl-istess waqt jagħmlu enfasi fuq l-oqsma koperti bil-miri tal-Qafas għall-klima u l-enerġija għall-2030.

(25)  Jenħtieġ li r-rapporti integrati ta' progress tal-Istati Membri jirriflettu l-elementi stabbiliti fil-mudell għall-pjanijiet nazzjonali. Jenħtieġ li mudell għar-rapporti integrati ta' progress ikun dettaljat f'att(i) ta' implimentazzjoni sussegwenti minħabba n-natura teknika tagħhom u l-fatt li l-ewwel rapporti ta' progress huma dovuti fl-2021. Jenħtieġ li r-rapporti ta' progress jitwettqu sabiex tiġi żgurata t-trasparenza fil-konfront tal-Unjoni, ta' Stati Membri oħra, tal-awtoritajiet reġjonali u lokali, ta' atturi oħra tas-suq, inklużi l-konsumaturi, u ta' parijiet ikkonċernati relevanti oħrajn kif ukoll il-pubbliku ġenerali. Jenħtieġ li dawn ikunu komprensivi fil-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, għall-ewwel perjodu, fl-istess waqt jagħmlu enfasi fuq l-oqsma koperti bil-miri tal-Qafas għall-klima u l-enerġija għall-2030.

Emenda    37

Proposta għal regolament

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  L-esperjenza bl-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 uriet l-importanza tat-trasparenza, tar-reqqa, tal-konsistenza, tal-kompletezza u tal-paragunabbiltà tal-informazzjoni. Filwaqt li jibni fuq dik l-esperjenza, jenħtieġ li dan ir-Regolament jiżgura li l-Istati Membri jirrapportaw dwar il-politiki, il-miżuri u l-projezzjonijiet tagħhom bħala komponent ewlieni tar-rapporti ta' progress. Jenħtieġ li l-informazzjoni f'dawk ir-rapporti tkunu essenzjali biex tintwera l-implimentazzjoni f'waqtha tal-impenji skont ir-Regolament [ ] [ESR]. Jenħtieġ li t-tħaddim u t-titjib kontinwu tas-sistemi fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri, flimkien ma' gwida aħjar dwar ir-rapportar, jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-tisħiħ kontinwu tal-informazzjoni meħtieġa biex jinżamm amment tal-progress fid-dimensjoni tad-dekarbonizzazzjoni.

(28)  L-esperjenza bl-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 uriet l-importanza tat-trasparenza, tar-reqqa, tal-konsistenza, tal-kompletezza u tal-paragunabbiltà tal-informazzjoni. Filwaqt li jibni fuq dik l-esperjenza, jenħtieġ li dan ir-Regolament jiżgura li l-Istati Membri jużaw dejta u suppożizzjonijiet konsistenti u kredibbli fil-ħames dimensjonijiet u jagħmlu disponibbli għall-pubbliku d-dejta użata fit-tfassil ta' xenarji u mudelli u jirrapportaw dwar il-politiki, il-miżuri u l-projezzjonijiet tagħhom bħala komponent ewlieni tar-rapporti ta' progress. Jenħtieġ li l-informazzjoni f'dawk ir-rapporti tkunu essenzjali biex tintwera l-implimentazzjoni f'waqtha tal-impenji skont ir-Regolament [ ] [ESR]. Jenħtieġ li t-tħaddim u t-titjib kontinwu tas-sistemi fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri, flimkien ma' gwida aħjar dwar ir-rapportar, jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-tisħiħ kontinwu tal-informazzjoni meħtieġa biex jinżamm amment tal-progress fid-dimensjoni tad-dekarbonizzazzjoni.

Emenda    38

Proposta għal regolament

Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(30)  Sabiex jiġi limitat il-piż amministrattiv fuq l-Istati Membri u l-Kummissjoni, jenħtieġ li din tal-aħħar tistabbilixxi pjattaforma tar-rapportar onlajn biex tiffaċilita l-komunikazzjoni u tippromwovi l-kooperazzjoni. Jenħtieġ li b'hekk tiġi żgurata s-sottomissjoni f'waqtha tar-rapporti u tiġi ffaċilitata trasparenza mtejba fir-rapportar nazzjonali. Jenħtieġ li l-pjattaforma tar-rapportar elettroniku tikkumplimenta u tibni fuq il-proċessi eżistenti ta' rapportar, il-bażijiet ta' dejta u l-għodod elettroniċi, bħal dawk tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, il-Eurostat, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u l-lezzjonijiet meħuda mill-Iskema ta' Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi tal-Unjoni kif ukoll tibbenefika minnhom.

(30)  Sabiex tiżdied it-trasparenza fit-tfassil tal-politika dwar l-enerġija u l-klima u sabiex tiġi limitata l-kumplessità amministrattiva fuq l-Istati Membri u l-Kummissjoni, jenħtieġ li din tal-aħħar tistabbilixxi pjattaforma pubblika onlajn biex tiffaċilita l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni, il-komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri kif ukoll il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Jenħtieġ li b'hekk tiġi żgurata s-sottomissjoni f'waqtha tar-rapporti u tiġi ffaċilitata trasparenza mtejba fir-rapportar nazzjonali. Jenħtieġ li l-pjattaforma elettronika tikkumplimenta u tibni fuq il-proċessi eżistenti ta' rapportar, il-bażijiet ta' dejta u l-għodod elettroniċi, bħal dawk tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, il-Eurostat, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u l-lezzjonijiet meħuda mill-Iskema ta' Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi tal-Unjoni kif ukoll tibbenefika minnhom.

Emenda    39

Proposta għal regolament

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31)  Fir-rigward tad-dejta li trid tiġi pprovduta lill-Kummissjoni permezz ta' ppjanar u ta' rapportar nazzjonali, jenħtieġ li l-informazzjoni mill-Istati Membri ma tirdoppjax id-dejta u l-istatistika li diġà jkunu disponibbli għall-pubbliku permezz tal-Eurostat fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill27 bl-istess mod kif isir skont l-obbligi ta' ppjanar u ta' rapportar ta' dan ir-Regolament u xorta jkunu disponibbli mill-Eurostat bl-istess valuri. Meta jkunu disponibbli u xierqa f'termini ta' tempestività, jenħtieġ li d-dejta u l-projezzjonijiet irrapportati pprovduti fil-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima jibnu fuq id-dejta tal-Eurostat u fuq il-metodoloġija li ntużat għar-rapportar tal-istatistika Ewropea skont ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 u jkunu konsistenti magħhom.

(31)  Sabiex jiġi evitat dewmien ta' azzjoni fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li tuża l-istimi annwali dwar il-GHGs, dwar is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u dwar l-effiċjenza enerġetika pprovduti mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, sabiex tivvaluta l-progress lejn il-kisba tal-miri tal-2030. Fir-rigward tad-dejta li trid tiġi pprovduta lill-Kummissjoni permezz ta' ppjanar u ta' rapportar nazzjonali, jenħtieġ li l-informazzjoni mill-Istati Membri ma tirdoppjax id-dejta u l-istatistika li diġà jkunu disponibbli għall-pubbliku permezz tal-Eurostat fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill27 bl-istess mod kif isir skont l-obbligi ta' ppjanar u ta' rapportar ta' dan ir-Regolament u xorta jkunu disponibbli mill-Eurostat bl-istess valuri. Meta jkunu disponibbli u xierqa f'termini ta' tempestività, jenħtieġ li d-dejta u l-projezzjonijiet irrapportati pprovduti fil-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima jibnu fuq id-dejta tal-Eurostat u fuq il-metodoloġija li ntużat għar-rapportar tal-istatistika Ewropea skont ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 u jkunu konsistenti magħhom.

__________________

__________________

27 Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).

27 Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).

Emenda    40

Proposta għal regolament

Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32)  Sabiex l-għanijiet tal-Istrateġija dwar l-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu b'mod kollettiv, se jkun essenzjali li l-Kummissjoni tivvaluta l-pjanijiet nazzjonali u l-implimentazzjoni tagħhom, abbażi tar-rapporti ta' progress. Għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, dan jikkonċerna b'mod partikolari l-kisba tal-miri tal-enerġija u tal-klima fil-livell tal-Unjoni għall-2030 u l-kontributi nazzjonali għal dawk il-miri. Jenħtieġ li din il-valutazzjoni ssir fuq bażi biennali, u fuq bażi annwali meta jkun meħtieġ biss, u jenħtieġ li tiġi kkonsolidata fl-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija tal-Kummissjoni.

(32)  Sabiex l-għanijiet tal-ħames dimensjonijiet tal-Istrateġija dwar l-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu b'mod kollettiv, b'mod partikolari l-ħolqien ta' Unjoni tal-Enerġija kompletament funzjonali u reżiljenti, se jkun essenzjali li l-Kummissjoni tivvaluta l-abbozzi ta' pjanijiet nazzjonali kif ukoll l-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali nnotifikati permezz ta' rapporti ta' progress. Dan huwa partikolarment il-każ fir-rigward tal-miri tal-enerġija u tal-klima fil-livell tal-Unjoni għall-2030 għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin. Jenħtieġ li din il-valutazzjoni ssir fuq bażi biennali, u fuq bażi annwali meta jkun meħtieġ, u jenħtieġ li tiġi kkonsolidata fl-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija tal-Kummissjoni.

Emenda    41

Proposta għal regolament

Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(33)  L-avjazzjoni jkollha impatti fuq il-klima globali minħabba r-rilaxx ta' CO2 kif ukoll ta' emissjonijiet oħra, inklużi l-emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu, u mekkaniżmi, bħall-intensifikazzjoni mis-sħab taċ-ċirru. Fid-dawl tal-għarfien xjentifiku dwar dawk l-impatti li qed jiżviluppa b'mod rapidu, fir-Regolament (UE) Nru 525/2013 diġà hija prevista valutazzjoni aġġornata tal-impatti tal-avjazzjoni mhux mis-CO2 fuq il-klima globali. Jenħtieġ li l-immudellar li ntuża f'dan ir-rigward jiġi adattat għall-progress xjentifiku. Abbażi tal-valutazzjonijiet tagħha ta' tali impatti, il-Kummissjoni tista' tikkunsidra għażliet rilevanti ta' politika biex dawn jiġu indirizzati.

(33)  L-avjazzjoni għandha impatti fuq il-klima globali minħabba r-rilaxx ta' CO2 kif ukoll ta' emissjonijiet oħra, inklużi l-emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu, u mekkaniżmi, bħall-intensifikazzjoni mis-sħab taċ-ċirru. Fid-dawl tal-għarfien xjentifiku dwar dawk l-impatti li qed jiżviluppa b'mod rapidu, fir-Regolament (UE) Nru 525/2013 diġà hija prevista valutazzjoni aġġornata tal-impatti tal-avjazzjoni mhux mis-CO2 fuq il-klima globali. Jenħtieġ li l-immudellar li ntuża f'dan ir-rigward jiġi adattat għall-progress xjentifiku. Abbażi tal-valutazzjonijiet tagħha ta' tali impatti, jenħtieġ li sal-1 ta' Marzu 2020 il-Kummissjoni tikkunsidra għażliet rilevanti ta' politika biex dawn jiġu indirizzati, u tippreżenta proposta leġiżlattiva, jekk ikun xieraq.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(33a)  F'konformità mal-linji gwida attwali tal-UNFCCC dwar ir-rapportar għall-gassijiet serra, il-kalkolu u r-rapportar tal-emissjonijiet tal-metan huma bbażati fuq il-potenzjali ta' tisħin globali (GWP) fir-rigward ta' orizzont ta' 100 sena żmien. Minħabba l-GWP għoli u t-tul ta' ħajja atmosferika relattivament qasir tal-metan, li jwassal għal impatt sinifikanti fuq il-klima fi żmien qasir u medju, il-Kummissjoni jenħtieġ li tanalizza l-implikazzjonijiet għall-politiki u l-miżuri jekk tadotta orizzont ta' 20 sena żmien għall-metan. Abbażi tal-analiżi tagħha, il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkunsidra opzjonijiet ta' politika rilevanti biex tindirizza malajr l-emissjonijiet tal-metan permezz ta' Strateġija tal-Unjoni dwar il-Metan, filwaqt li tipprijoritizza l-emissjonijiet tal-metan marbutin mal-enerġija u mal-iskart.

Emenda    43

Proposta għal regolament

Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34)  Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn il-politiki u l-għanijiet nazzjonali u tal-Unjoni dwar l-Unjoni tal-Enerġija, jenħtieġ li jkun hemm djalogu kontinwu bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Kif ikun xieraq, jenħtieġ li l-Kummissjoni toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri inkluż dwar il-livell ta' ambizzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet nazzjonali, dwar l-implimentazzjoni sussegwenti tal-politiki u tal-miżuri tal-pjanijiet nazzjonali nnotifikati, u dwar pjanijiet u miżuri nazzjonali oħra ta' rilevanza għall-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija. Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu ferm dawn ir-rakkomandazzjonijiet u fir-rapporti sussegwenti ta' progress jispjegaw kif ikunu ġew implimentati.

(34)  Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn il-politiki u l-għanijiet nazzjonali u tal-Unjoni dwar l-Unjoni tal-Enerġija, jenħtieġ li jkun hemm djalogu kontinwu bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri u, fejn ikun xieraq, bejn l-Istati Membri. Jenħtieġ li l-Kummissjoni toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri inkluż dwar il-livell ta' ambizzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet nazzjonali, dwar l-implimentazzjoni sussegwenti tal-politiki u tal-miżuri tal-pjanijiet nazzjonali nnotifikati, u dwar pjanijiet u miżuri nazzjonali oħra ta' rilevanza għall-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija. Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu dawn ir-rakkomandazzjonijiet u fir-rapporti sussegwenti ta' progress jispjegaw kif ikunu ġew implimentati.

Emenda    44

Proposta għal regolament

Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(35)  Jekk l-ambizzjoni tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima jew tal-aġġornamenti tagħhom ma tkunx biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, għall-ewwel perjodu, b'mod partikolari l-miri tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika għall-2030, jenħtieġ li l-Kummissjoni tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat li dawn l-għanijiet u l-miri jintlaħqu (u b'hekk titneħħa kwalunkwe diskrepanza fl-ambizzjoni'). Jekk il-progress li jkun sar mill-Unjoni fir-rigward dawn l-għanijiet u l-miri ma jkunx biżżejjed biex jintlaħqu, jenħtieġ li l-Kummissjoni, apparti li toħroġ rakkomandazzjonijiet, tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni jew l-Istati Membri jieħdu miżuri addizzjonali sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu dawn l-għanijiet u l-miri (b'hekk titneħħa kwalunkwe diskrepanza fit-twettiq'). Jenħtieġ li dawn il-miżuri jqisu l-kontributi ambizzjużi bikrin li jkunu saru mill-Istati Membri għall-miri tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika għall-2030 meta sseħħ il-kondiviżjoni tal-isforz biex il-miri jintlaħqu b'mod kollettiv. Fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, tali miżuri jistgħu jinkludu wkoll kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri għal pjattaforma ta' finanzjament ġestita mill-Kummissjoni, li tintuża biex jingħata kontribut għall-proġetti tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-miri nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli tal-Istati Membri għall-2020 iservu bħala ishma ta' referenza għall-enerġija rinnovabbli mill-2021 'il quddiem. Fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, miżuri addizzjonali jistgħu b'mod partikolari jimmiraw li jtejbu l-effiċjenza enerġetika tal-prodotti, tal-bini u tat-trasport.

(35)  Jekk l-ambizzjoni u l-miri, il-politiki u l-miżuri mfissra fil-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima ma jkunux biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, għall-ewwel perjodu, b'mod partikolari l-miri tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika għall-2030, jenħtieġ li l-Kummissjoni tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat li dawn l-għanijiet u l-miri jintlaħqu u l-Istati Membri jenħtieġ li jirrevedu 'l fuq il-miri nazzjonali tagħhom fil-qasam tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli sal-31 ta' Diċembru 2020 (u b'hekk titneħħa kwalunkwe "diskrepanza fl-ambizzjoni"). Jekk il-progress li jkun sar mill-Unjoni fir-rigward dawn l-għanijiet u l-miri ma jkunx biżżejjed biex jintlaħqu, jenħtieġ li l-Kummissjoni, apparti li toħroġ rakkomandazzjonijiet, tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni jew l-Istati Membri jieħdu miżuri addizzjonali sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu dawn l-għanijiet u l-miri (b'hekk titneħħa kwalunkwe "diskrepanza fit-twettiq"). Jenħtieġ li dawn il-miżuri jqisu l-isforzi ambizzjużi bikrin li jkunu saru mill-Istati Membri għall-miri tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza enerġetika għall-2030 meta sseħħ il-kondiviżjoni tal-isforz biex il-miri jintlaħqu b'mod kollettiv. Fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, tali miżuri jistgħu jinkludu wkoll kontribuzzjonijiet finanzjarji volontarji mill-Istati Membri għal pjattaforma ta' finanzjament ġestita mill-Kummissjoni, li tintuża biex jingħata kontribut għall-proġetti tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni, inklużi dawk ta' interess tal-Unjoni tal-Enerġija. Jenħtieġ li l-miri nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli tal-Istati Membri għall-2020 iservu bħala ishma ta' referenza għall-enerġija rinnovabbli mill-2021 'il quddiem u jenħtieġ li jinżammu tul il-perjodu kollu. Fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, miżuri addizzjonali jistgħu b'mod partikolari jimmiraw li jtejbu l-effiċjenza enerġetika tal-prodotti, tal-bini u tat-trasport.

Emenda    45

Proposta għal regolament

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(38)  Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib fil-kwistjonijiet kollha marbuta mal-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija u ta' dan ir-Regolament, bl-involviment mill-qrib tal-Parlament Ewropew. Kif ikun xieraq, jenħtieġ li l-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-istabbiliment ta' pjanijiet nazzjonali u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet assoċjati.

(38)  Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib fil-kwistjonijiet kollha marbuta mal-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija u ta' dan ir-Regolament, bl-involviment mill-qrib tal-Parlament Ewropew. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-istabbiliment, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima u l-istrateġija fuq terminu twil dwar il-klima u l-enerġija u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet assoċjati billi timmobilizza r-riżorsi interni mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka, il-kapaċità ta' mudellar intern u, fejn rilevanti, għarfien espert estern.

Emenda    46

Proposta għal regolament

Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(41a)  Dan ir-Regolament jinkludi dispożizzjonijiet relatati mat-trattament tal-effiċjenza enerġetika bħala prijorità infrastrutturali, u jirrikonoxxi li din tissodisfa d-definizzjoni ta' infrastruttura użata mill-Fond Monetarju Internazzjonali u istituzzjonijiet ekonomiċi oħrajn, minbarra li jagħmilha element kruċjali u kunsiderazzjoni prijoritarja fid-deċiżjonijiet futuri dwar l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa1a.

 

__________________

 

1a Rapport tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Ġunju 2016 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija (2012/27/UE) (2015/2232(INI))

Emenda    47

Proposta għal regolament

Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(43)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiġi assistita fil-kompiti tagħha skont dan ir-Regolament permezz ta' Kumitat dwar l-Unjoni tal-Enerġija sabiex jitħejjew l-atti ta' implimentazzjoni. Jenħtieġ li dan jissostitwixxi u jassumi l-kompiti tal-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima u ta' kumitati oħra kif ikun xieraq.

(43)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiġi assistita fil-kompiti tagħha skont dan ir-Regolament permezz ta' Kumitat dwar l-Enerġija u l-Klima sabiex jitħejjew l-atti ta' implimentazzjoni. Fir-rigward tal-kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet speċifiċi għall-klima, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun assistita mill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 525/2013.

Emenda    48

Proposta għal regolament

Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(44a)  Bi tħejjija għal reviżjoni futura ta' dan ir-Regolament u fil-kuntest tal-istrateġija ta' ċibersigurtà tal-Unjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tivvaluta jekk jafx ikun hemm il-ħtieġa li jiżdiedu rekwiżiti ta' ppjanar u rapportar uniformi addizzjonali dwar l-isforzi tal-Istati Membri biex itejbu l-protezzjoni tal-infrastruttura kritika tas-sistema tal-enerġija tal-UE kontra kull forma ta' theddid ċibernetiku, b'mod partikolari fid-dawl tal-għadd dejjem jikber ta' attakki ċibernetiċi potenzjalment kritiċi matul l-aħħar deċennju, sabiex tiġi garantita s-sigurtà tal-enerġija fi kwalunkwe ċirkostanza. Madankollu, koordinazzjoni mtejba bħal din fl-Unjoni jenħtieġ li ma taffettwax l-interessi ta' sigurtà nazzjonali tal-Istati Membri billi tiżvela informazzjoni sensittiva.

Emenda    49

Proposta għal regolament

Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 1

Artikolu 1

Is-suġġett u l-kamp ta' applikazzjoni

Is-suġġett u l-kamp ta' applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi mekkaniżmu ta' Governanza sabiex:

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi mekkaniżmu ta' Governanza sabiex:

 

(-a)  jiġu implimentati strateġiji u miżuri fit-tul għall-klima u l-enerġija mfassla biex jiġu rrispettati l-impenji tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni skont il-Ftehim ta' Pariġi;

(a)  jiġu implimentati strateġiji u miżuri mfassla biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija, u għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin mill-2021 sal-2030, b'mod partikolari l-miri tal-enerġija u tal-klima tal-UE għall-2030;

(a)  jiġu implimentati strateġiji u miżuri mfassla biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija, u għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin mill-2021 sal-2030, b'mod partikolari l-miri tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni għall-2030;

 

(aa)  jiġu strutturati sħubiji u kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-livell makroreġjonali u reġjonali, maħsuba biex jinkisbu l-miri, l-objettivi u l-impenji tal-Unjoni tal-Enerġija;

(b)  jiġu żgurati t-tempestività, it-trasparenza, ir-reqqa, il-konsistenza, il-komparabbiltà u l-kompletezza tar-rapportar mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha lis-Segretarjat tal-UNFCCC.

(b)  jiġu żgurati t-tempestività, it-trasparenza, ir-reqqa, il-konsistenza, il-komparabbiltà u l-kompletezza tar-rapportar mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha lis-Segretarjat tal-UNFCCC.

 

(ba)  jikkontribwixxi għal ċertezza regolatorja akbar kif ukoll jikkontribwixxi għal aktar ċertezza għall-investituri u jgħin sabiex jittieħed vantaġġ sħiħ mill-opportunitajiet għal żvilupp ekonomiku, l-istimolu tal-investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u l-koeżjoni soċjali;

 

(bc)  jappoġġa tranżizzjoni ġusta għaċ-ċittadini u għar-reġjuni li jistgħu jkunu milquta ħażin mit-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju.

Il-mekkaniżmu ta' governanza għandu jkun ibbażat fuq pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima li jkopru perjodi ta' għaxar snin li jibdew mill-2021 sal-2030, filwaqt li jikkorrispondi mar-rapporti nazzjonali integrati ta' progress dwar l-enerġija u l-klima mill-Istati Membri u mal-arranġamenti integrati ta' monitoraġġ mill-Kummissjoni Ewropea. Dan għandu jiddefinixxi proċess strutturat u ripetittiv bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri bl-għan li jiġu ffinalizzati l-pjanijiet nazzjonali u l-implimentazzjoni sussegwenti tagħhom, inkluż fir-rigward tal-kooperazzjoni reġjonali u l-azzjoni korrispondenti tal-Kummissjoni.

Il-mekkaniżmu ta' governanza għandu jkun ibbażat fuq pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima li jkopru perjodi ta' għaxar snin li jibdew mill-2021 sal-2030, filwaqt li jikkorrispondi mar-rapporti nazzjonali integrati ta' progress dwar l-enerġija u l-klima mill-Istati Membri u mal-arranġamenti integrati ta' monitoraġġ mill-Kummissjoni Ewropea. Dan għandu jiddefinixxi proċess strutturat, trasparenti u iterattiv bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri li jiżgura l-parteċipazzjoni sħiħa tal-pubbliku inġenerali u tal-awtoritajiet lokali bl-għan li jiġu ffinalizzati l-pjanijiet nazzjonali u l-implimentazzjoni sussegwenti tagħhom, inkluż fir-rigward tal-kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali u l-azzjoni korrispondenti tal-Kummissjoni.

2.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija li ġejjin:

2.  Dan ir-Regolament għandu japplika għall-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija li ġejjin:

(a)  is-sigurtà tal-enerġija,

(a)  is-sigurtà tal-enerġija,

(b)  is-suq tal-enerġija,

(b)  is-suq intern tal-enerġija,

(c)  l-effiċjenza enerġetika,

(c)  l-effiċjenza enerġetika,

(d)  id-dekarbonizzazzjoni u

(d)  id-dekarbonizzazzjoni u

(e)  r-riċerka, l-innovazzjoni u l-kompetittività.

(e)  ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-kompetittività.

Emenda    50

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fir-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta b'COM(2016) 767], fid-Direttiva 2010/31/UE u fid-Direttiva 2012/27/UE.

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet fir-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta b'COM(2016) 767], [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE kif propost mill-COM(2016) XXX], fid-Direttiva 2010/31/UE u fid-Direttiva 2012/27/UE.

Emenda    51

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  "politiki u miżuri adottati" tfisser il-politiki u l-miżuri li għalihom tkun ittieħdet deċiżjoni uffiċjali tal-gvern sad-data li fiha jintbagħtu l-pjan nazzjonali jew ir-rapport ta' progress u jkun hemm impenn ċar li ssir l-implimentazzjoni;

(3)  "politiki u miżuri adottati" tfisser il-politiki u l-miżuri li għalihom tkun ittieħdet deċiżjoni ċentrali jew subnazzjonali uffiċjali tal-gvern sad-data li fiha jintbagħtu l-pjan nazzjonali jew ir-rapport ta' progress u jkun hemm impenn ċar li ssir l-implimentazzjoni;

Emenda    52

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  "il-miri tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni għall-2030" tfisser il-mira vinkolanti fl-Unjoni ta' tnaqqis domestiku ta' minn tal-inqas 40 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-ekonomija kollha meta mqabbla mal-1990 li jrid jintlaħaq sal-2030, il-mira vinkolanti fil-livell tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 27 % tas-sehem ta' enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-UE fl-2030, il-mira fil-livell tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 27 % għat-titjib fl-effiċjenza enerġetika fl-2030, li trid tiġi rieżaminata fl-2020 filwaqt li jitqies livell tal-UE ta' 30 %, u l-mira ta' 15 % għall-interkonnessjoni tal-elettriku għall-2030 jew kwalunkwe mira sussegwenti f'dan ir-rigward maqbula mill-Kunsill Ewropew jew mill-Kunsill u mill-Parlament għall-2030.

imħassar

Emenda    53

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(11a)  "sforzi bikrija" tfisser progress bikri ta' Stat Membru magħmul mill-2021 'il quddiem lejn il-kisba tal-mira tiegħu għall-enerġija rinnovabbli kif imsemmija fl-Artikolu 3 tar-[riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli] u l-mira tiegħu għat-titjib tal-effiċjenza enerġetika kif imsemmija fl-Artikolu 1(1) u fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2012/27/UE;

Emenda    54

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  "l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel" tfisser il-prijoritizzazzjoni, fid-deċiżjonijiet kollha dwar l-ippjanar, il-politika u l-investimenti marbutin mal-enerġija, ta' miżuri biex id-domanda u tal-provvista tal-enerġija jsiru aktar effiċjenti, permezz ta' ffrankar enerġetiku kostottimali fil-konsum finali, inizjattivi ta' ġestjoni min-naħa tad-domanda u konverżjoni, trażmissjoni u distribuzzjoni aktar effiċjenti tal-enerġija;

Emenda    55

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18a)  "awtorità lokali" tfisser istituzzjoni pubblika b'personalità ġuridika, li tkun komponent mill-istruttura tal-Istat, taħt il-livell tal-gvern nazzjonali, tkun responsabbli fil-konfront taċ-ċittadini, tkun normalment magħmula minn korp tat-teħid tad-deċiżjonijiet jew ta' tfassil ta' politika (kunsill jew assemblea) u korp eżekuttiv (is-Sindku jew uffiċjal eżekuttiv ieħor), eletta jew magħżula direttament jew indirettament fil-livell lokali, u li tħaddan saffi differenti ta' gvern, bħal irħula, muniċipalitajiet, distretti, kontej, provinċji, reġjuni;

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni għandha l-għan li tiċċara t-terminu "awtorità lokali" msemmi f'diversi artikoli ta' dan ir-Regolament.

Emenda    56

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 18b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18b)  "tranżizzjoni ġusta" tfisser sforz komprensiv ta' appoġġ lill-ħaddiema u lill-komunitajiet li jistgħu jintlaqtu ħażin mit-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;

Emenda    57

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 18c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18c)  "sussidju tal-fjuwils fossili" tfisser sussidju kif definit mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fil-"Ftehim dwar is-Sussidji u l-Miżuri Kumpensatorji";

Emenda    58

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 18d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18d)  "fjuwils fossili"' tfisser faħam, gass, żejt u kull derivattiv ieħor ta' materjali fossili kombustibbli;

Emenda    59

Proposta għal regolament

Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 3

Artikolu 3

Pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima

Pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima

1.  Sal-1 ta' Jannar 2019 u sussegwentement kull għaxar snin, kull Stat Membru għandu jinnotifika pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima lill-Kummissjoni. Il-pjanijiet għandhom jinkludu l-elementi stabbiliti fil-paragrafu 2 u fl-Anness I. L-ewwel pjan għandu jkopri l-perjodu mill-2021 sal-2030. Il-pjanijiet sussegwenti għandhom ikopru l-perjodu ta' għaxar snin li jiġi immedjatament wara t-tmiem tal-perjodu kopert mill-pjan preċedenti.

1.  Sa ... [OP: 6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] u f'kull każ sal-1 ta' Ġunju 2019, kull Stat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima li jkopri perjodu ta' għaxar snin. Sal-1 ta' Jannar 2024 u sussegwentement kull ħames snin, kull Stat Membru għandu jippreżenta il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima li ġejjin. Il-pjanijiet għandhom jinkludu l-elementi stabbiliti fil-paragrafu 2 u fl-Anness I. L-ewwel pjan għandu jkopri l-perjodu mill-2021 sal-2030.

2.  Il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima għandu jkun fihom it-taqsimiet prinċipali li ġejjin:

2.  Il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima għandu jkun fihom it-taqsimiet prinċipali li ġejjin:

(a)  stampa ġenerali tal-proċess segwit għall-istabbiliment tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima, li jkun fiha sommarju eżekuttiv, deskrizzjoni tal-konsultazzjoni u l-involviment tal-partijiet ikkonċernati u tar-riżultati tagħhom, u tal-kooperazzjoni reġjonali ma' Stati Membri oħra fit-tħejjija tal-pjan;

(a)  stampa ġenerali tal-proċess segwit għall-istabbiliment tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima, li jkun fiha:

 

(1)  sommarju eżekuttiv,

 

(2)  deskrizzjoni tal-konsultazzjoni u l-involviment tal-awtoritajiet lokali, tas-soċjetà ċivili, tas-sħab soċjali u taċ-ċittadini u tar-riżultati tagħhom,

 

(3)  deskrizzjoni tal-kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali ma' Stati Membri oħra fit-tħejjija tal-pjan;

(b)  deskrizzjoni tal-għanijiet, tal-miri u tal-kontributi nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija;

(b)  deskrizzjoni tal-għanijiet u tal-miri nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija;

(c)  deskrizzjoni tal-politiki u tal-miżuri previsti biex jintlaħqu l-għanijiet, il-miri u l-kontributi korrispondenti stabbiliti skont il-punt (b);

(c)  deskrizzjoni tal-politiki, tal-miżuri u tal-istrateġiji ta' investiment ippjanati previsti biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri korrispondenti stabbiliti skont il-punt (b);

(d)  deskrizzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija inkluż fir-rigward tas-sistema tal-enerġija u l-emissjonijiet, l-assorbimenti kif ukoll il-projezzjonijiet ta' gassijiet serra tal-għanijiet msemmija fil-punt (b) fil-konfront ta' politiki u ta' miżuri (implimentati u adottati) li diġà jkunu eżistenti;

(d)  deskrizzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija inkluż fir-rigward tas-sistema tal-enerġija u l-emissjonijiet, l-assorbimenti kif ukoll il-projezzjonijiet ta' gassijiet serra tal-għanijiet u l-miri msemmija fil-punt (b) fil-konfront ta' politiki u ta' miżuri (implimentati u adottati) li diġà jkunu eżistenti kif ukoll deskrizzjoni tal-ostakli u x-xkiel regolatorji u mhux regolatorji għall-kisba tal-miri u l-objettivi;

(e)  valutazzjoni tal-impatti tal-politiki u tal-miżuri ppjanati biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fil-punt (b);

(e)  valutazzjoni tal-impatti tal-politiki u tal-miżuri individwali u aggregati ppjanati sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet imsemmija fl-Artikoli 1, 4, 13a u 14, u dwar l-impatti ambjentali, inkluż fuq il-kwalità tal-arja u l-ħarisen tan-natura u l-impatti fuq is-saħħa, makroekonomiċi u soċjali;

 

(ea)  valutazzjoni tal-impatti tal-politiki u tal-miżuri ppjanati dwar il-kompettitività marbutin mal-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija;

 

(eb)  valutazzjoni tal-impatti klimatiċi potenzjali fl-Istat Membru, inklużi l-impatti diretti u indiretti, u l-istrateġiji ta' reżiljenza biex jiġu mmaniġġjati l-impatti klimatiċi, bħal pjanijiet ta' adattament nazzjonali;

 

(ec)  wara l-iżvilupp ta' strateġija ta' investiment, stima tal-investiment pubbliku u privat meħtieġ biex jiġu implimentati l-politiki u l-miżuri ppjanati;

(f)  anness, imfassal skont ir-rekwiżiti u l-istruttura stabbiliti fl-Anness II ta' dan ir-Regolament, li jistabbilixxi l-metodoloġiji u l-miżuri ta' politika tal-Istat Membru biex jinkiseb ir-rekwiżit tal-iffrankar enerġetiku skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761] u l-Anness V tagħha.

(f)  anness, imfassal skont ir-rekwiżiti u l-istruttura stabbiliti fl-Anness II ta' dan ir-Regolament, li jistabbilixxi l-metodoloġiji u l-miżuri ta' politika tal-Istat Membru biex jinkiseb ir-rekwiżit tal-iffrankar enerġetiku skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761] u l-Anness V tagħha.

3.  Meta jħejju l-pjanijiet nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom iqisu l-interkonnessjonijiet bejn il-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u għandhom jużaw dejta u suppożizzjonijiet konsistenti fil-ħames dimensjonijiet kollha meta dan ikun rilevanti.

3.  Meta jħejju l-pjanijiet nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom:

 

(i)  jillimitaw il-kumplessità amministrattiva u l-ispejjeż għall-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha;

 

(ii)  iqisu l-interkonnessjonijiet bejn il-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, b'mod partikolari l-prinċipju li l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel;

 

(iii)  jużaw dejta u suppożizzjonijiet kredibbli u konsistenti fil-ħames dimensjonijiet kollha meta dan ikun rilevanti u jagħmlu d-dejta użata għall-eżerċizzji tal-immudellar disponibbli pubblikament;

 

(iv)  jiżguraw li jkun hemm konsistenza mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 1 u mal-istrateġiji nazzjonali fuq żmien fit-tul għall-klima u l-enerġija, kif previst fl-Artikolu 14;

 

(v)  jivvalutaw l-għadd ta' unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku, b'kont meħud tas-servizzi tal-enerġija domestiċi meħtieġa sabiex jiġu garantiti l-istandards tal-għajxien bażiċi fil-kuntest nazzjonali rilevanti, u jiddefinixxu politiki u miżuri eżistenti u ppjanati li jindirizzaw il-faqar fl-enerġija, inklużi miżuri ta' politika soċjali u programmi nazzjonali oħra rilevanti;

 

F'każ li Stat Membru jkollu għadd sinifikanti ta' unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku, kif sostnut mill-valutazzjoni bbażata fuq dejta verifikabbli, u bl-użu ta' indikaturi tad-dispersjoni ġeografika, huwa jenħtieġ li jinkludi fil-pjan tiegħu objettiv indikattiv nazzjonali biex inaqqas il-faqar enerġetiku;

 

(vi)  jinkludu dispożizzjonijiet biex jevitaw, jimmitigaw jew, jekk il-proġetti jkunu ta' interess pubbliku u ma jkunx hemm alternattivi disponibbli, jikkumpensaw kwalunkwe impatt ambjentali avvers li jfeġġ bħala parti mir-rapportar integrat skont l-Artikoli 15 sa 22.

 

(vii)  iqisu l-iżjed rakkomandazzjonijiet speċifiċi reċenti għall-pajjiżi li jkunu nħarġu fil-kuntest tas-Semestru Ewropew.

 

3a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, wara l-ewwel pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima tagħhom, kull wieħed mill-pjanijiet sussegwenti tagħhom, innotifikati lill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1, jimmodifika l-miri u l-objettivi nazzjonali tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 4, biex jirriflettu żieda fl-ambizzjoni meta mqabbel ma' dik stabbilita fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima preċedenti tagħhom.

 

3b.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku r-rapporti ppreżentati lill-Kummissjoni b'konformità ma' dan l-Artikolu.

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 36 biex temenda l-Anness I sabiex tadattah għall-emendi fil-qafas ta' politika dwar l-enerġija u l-klima tal-Unjoni, l-iżviluppi fis-suq tal-enerġija u r-rekwiżiti l-ġodda tal-UNFCCC u tal-Ftehim ta' Pariġi.

4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 36 biex temenda l-Anness I sabiex tadattah għall-emendi fil-qafas ta' politika dwar l-enerġija u l-klima tal-Unjoni, l-iżviluppi fis-suq tal-enerġija u r-rekwiżiti l-ġodda tal-UNFCCC u tal-Ftehim ta' Pariġi.

Emenda    60

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għanijiet, miri u kontributi nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija

Miri u għanijiet għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija

Emenda    61

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-għanijiet, il-miri u l-kontributi ewlenin li ġejjin fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima, kif speċifikat fit-Taqsima A.2. tal-Anness I:

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-għanijiet u l-miri ewlenin li ġejjin fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima, kif speċifikat fit-Taqsima A.2. tal-Anness I:

Emenda    62

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 1 – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iia)  it-trajjettorji li l-Istat Membru jippjana li jżomm u jsaħħaħ l-assorbimenti tal-karbonju minn bjar, b'konformità mal-istrateġiji għall-klima u l-enerġija fit-tul kif imsemmi fl-Artikolu 14;

Emenda    63

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 1 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iii.  meta jkun applikabbli, għanijiet u miri nazzjonali oħra li jkunu konsistenti ma' strateġiji eżistenti fit-tul għal emissjonijiet baxxi;

iii.  Għanijiet u miri nazzjonali oħrajn li jkunu konsistenti mal-Ftehim ta' Pariġi u l-istrateġiji dwar il-klima u l-enerġija għal terminu ta' żmien twil.

Emenda    64

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  bl-għan li tintlaħaq il-mira vinkolanti tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 27 % enerġija rinnovabbli fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta b'COM(2016) 767], kontribut għal din il-mira f'termini tas-sehem ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli tal-Istat Membru fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030, bi trajettorja lineari għal dak il-kontribut mill-2021 'il quddiem;

i.  bl-għan li tintlaħaq il-mira vinkolanti tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 35 % enerġija rinnovabbli fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta b'COM(2016) 767],

Emenda    65

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

ia.  il-mira nazzjonali tal-Istat Membru għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum gross finali tal-enerġija fl-2030 stabbilita skont l-Artikolu 3 u l-Anness Ia għad-Direttiva (UE).../... [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost mill-COM(2016) 767], bi trajettorja lineari mill-2021 'il quddiem, kif stabbilit fl-Anness Ia għal dan ir-Regolament.

Emenda    66

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

ib.  It-trajettorja msemmija fil-paragrafu ia għandha:

 

(i)  tibda mis-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-2020, kif stabbilit fit-tielet kolonna tat-tabella fil-Parti A tal-Anness I għad-Direttiva (UE).../... [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost mill-COM(2016) 767]. Jekk Stat Membru jaqbeż il-mira nazzjonali vinkolanti għall-2020 tiegħu, it-trajettorja tista' tibda mill-livell li ntlaħaq fl-2020;

 

(ii)  tikkonsisti f'miri interim biennali ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli kkalkulati bħala l-medja tas-sentejn preċedenti kif stipulat fl-Anness Ia;

 

(iii)  tal-anqas tilħaq il-miri nazzjonali għall-2030 tagħha.

Emenda    67

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt ic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

ic.  It-trajettorja tal-Istat Membru msemmija fil-punti ia u ib, meħudin flimkien, għandhom jammontaw għat-trajettorja lineari vinkolanti tal-Unjoni u għandha tilħaq il-mira vinkolanti tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 35 % enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030;

Emenda    68

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt id (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

id.  it-trajettorji tal-Istat Membru għas-sehem ġenerali tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija mill-2030 'il quddiem għandhom ikunu konsistenti mal-istrateġiji fit-tul dwar l-enerġija u l-klima;

Emenda    69

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii.  it-trajettorji għas-sehem settorjali ta' enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija mill-2021 sal-2030 fis-setturi tat-tisħin u tat-tkessiħ, tal-elettriku u tat-trasport;

ii.  it-trajettorji indikattivi tal-Istat Membru għas-sehem settorjali ta' enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija mill-2021 sal-2030 fis-setturi tat-tisħin u tat-tkessiħ, tal-elettriku u tat-trasport;

Emenda    70

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iii.  it-trajettorji b'teknoloġija tal-enerġija rinnovabbli li l-Istat Membru jippjana li juża biex jikseb it-trajettorji ġenerali u settorjali għall-enerġija rinnovabbli mill-2021 sal-2030 inklużi t-total mistenni tal-konsum finali gross tal-enerġija għal kull teknoloġija u settur f'Mtoe u t-total ippjanat tal-kapaċità installata għal kull teknoloġija u settur f'MW;

iii.  it-trajettorji indikattivi b'teknoloġija tal-enerġija rinnovabbli li l-Istat Membru jippjana li juża biex jikseb it-trajettorji ġenerali u settorjali għall-enerġija rinnovabbli mill-2021 sal-2030 inklużi t-total mistenni tal-konsum finali gross tal-enerġija għal kull teknoloġija u settur f'Mtoe u t-total ippjanat tal-kapaċità installata għal kull teknoloġija u settur, inkluż ir-repowering, f'MW;

Emenda    71

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

iiia.  is-sehem ta' enerġija rinnovabbli ta' Stat Membru, kif ukoll objettivi u trajettorji għal enerġija minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli prodotta mill-bliet, mill-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli u mill-konsumaturi tal-enerġija tagħhom stess mill-2021 sal-2030, inkluż il-konsum gross finali tal-enerġija mistenni f'Mtoe.

Emenda    72

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  fir-rigward tal-fjuwils fossili u bl-għan li jinkiseb l-objettiv fit-tul tal-Unjoni li ssir ekonomija kompletament dekarbonizzata sal-2040:

 

(a)  l-inventarju tal-Istati Membru tas-sussidji diretti u indiretti eżistenti tal-fjuwils fossili;

 

(b)  it-trajettorji tal-Istat Membru biex is-sussidji diretti u indiretti tal-fjuwils fossili jitneħħew b'mod gradwali sal-2020;

 

(c)  it-trajettorji tal-Istat Membru biex il-fjuwils fossili jitneħħew b'mod gradwali.

Emenda    73

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  il-kontribut nazzjonali indikattiv għall-effiċjenza enerġetika biex tinkiseb il-mira vinkolanti tal-Unjoni għall-effiċjenza enerġetika ta' 30 % fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) u fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761], abbażi tal-konsum primarju jew finali tal-enerġija, l-iffrankar primarju jew finali tal-enerġija, jew l-intensità enerġetika.

(1)  il-mira nazzjonali vinkolanti għall-effiċjenza enerġetika biex tinkiseb il-mira vinkolanti tal-Unjoni għall-effiċjenza enerġetika ta' 40 % fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) u fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761], abbażi tal-konsum primarju jew finali tal-enerġija, l-iffrankar primarju jew finali tal-enerġija, jew l-intensità enerġetika, bi trajettorja lineari għal dik il-mira mill-2021 'il quddiem.

L-Istati Membri għandhom jesprimu l-kontributi tagħhom f'termini tal-livell assolut ta' konsum primarju tal-enerġija u konsum finali tal-enerġija fl-2020 u fl-2030, bi trajettorja lineari għal dak il-kontribut mill-2021 'il quddiem. Huma għandhom jispjegaw il-metodoloġija sottostanti tagħhom u l-fatturi ta' konverżjoni li ntużaw;

L-Istati Membri għandhom jesprimu l-l-miri ta' effiċjenza enerġetika tagħhom f'termini tal-livell assolut ta' konsum primarju tal-enerġija u konsum finali tal-enerġija fl-2020 u fl-2030. Huma għandhom jispjegaw il-metodoloġija sottostanti tagħhom u l-fatturi ta' konverżjoni li ntużaw b'konformità mal-Annessi IV u V ta' ... [tal-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761];

 

It-trajettorja msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tikkonsisti f'miri interim ta' kull sentejn li jibdew mill-2022 u mbagħad kull sentejn;

Emenda    74

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  l-ammont kumulattiv ta' ffrankar enerġetiku li jrid jinkiseb matul il-perjodu mill-2021 sal-2030 skont l-Artikolu 7 dwar l-obbligi tal-iffrankar enerġetiku tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761];

(2)  l-ammont kumulattiv ta' ffrankar enerġetiku addizzjonali li jrid jinkiseb matul il-perjodu mill-2021 sal-2030 u lil hinn minn dan il-perjodu skont l-Artikolu 7 dwar l-obbligi tal-iffrankar enerġetiku tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761];

Emenda    75

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  l-għanijiet għar-rinnovazzjoni fit-tul tal-istokk nazzjonali ta' bini residenzjali u kummerċjali (kemm pubbliku kif ukoll privat);

(3)  abbażi ta' analiżi tal-istokk tal-bini eżistenti, it-tapep għall-2030 u l-2040 għall-istrateġiji fit-tul għar-rinnovament tal-istokk nazzjonali ta' bini residenzjali u mhux residenzjali, kemm pubbliku kif ukoll privat, filwaqt li jitkejjel il-progress lejn l-għan tal-2050 b'konformità mal-Artikolu 2a tad-Direttiva 2010/31/UE [kif emendata bil-proposta COM(2016)765];

Emenda    76

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  il-politiki u l-azzjonijiet ippjanati kif ukoll il-progress lejn it-trasformazzjoni tal-istokk tal-bini nazzjonali fi stokk ta' bini effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u dekarbonizzat, inkluża stima bbażata fuq l-evidenza kemm tal-iffrankar tal-enerġija mistenni kif ukoll tal-benefiċċji f'sens iktar wiesa', li jridu jinkisbu mill-2020 sal-2030;

Emenda    77

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  l-erja totali ta' art li trid tiġi rinnovata jew l-iffrankar enerġetiku annwali ekwivalenti li jrid jinkiseb mill-2020 sal-2030 skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2012/27/UE dwar ir-rwol eżemplari tal-bini tal-korpi pubbliċi;

(4)  l-erja totali ta' art li trid tiġi rinnovata u l-iffrankar enerġetiku korrispondenti miksub permezz tar-rinnovazzjoni jew l-iffrankar enerġetiku annwali ekwivalenti li jirriżulta mill-approċċ alternattiv li jrid jinkiseb mill-2020 sal-2030 skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2012/27/UE [kif emendata bil-proposta COM(2016)765];

Emenda    78

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  il-potenzjal identifikat ta' ffrankar enerġetiku fit-tisħin u t-tkessiħ, inkluż l-eżitu tal-valutazzjoni komprensiva tal-potenzjal tal-applikazzjoni ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja u tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti u innovattivi;

Emenda    79

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  għanijiet nazzjonali oħra tal-effiċjenza enerġetika, inklużi miri jew strateġiji fit-tul u miri settorjali f'oqsma bħat-trasport, it-tisħin u t-tkessiħ;

(5)  għanijiet nazzjonali oħra tal-effiċjenza enerġetika, inklużi miri jew strateġiji fit-tul u miri settorjali f'oqsma bħal dawk tat-trasport, tal-industrija tal-manifattura u tal-ilma u l-ilma mormi jew fil-qafas ta' politiki ta' abbinament settorjali; kif ukoll l-effiċjenza f'setturi oħra b'potenzjal għoli ta' effiċjenzża enerġetika tul il-katina kollha tal-fluss mill-enerġija primarja sal-utenti finali jew pereżempju ċ-ċentri tad-data;

Emenda    80

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward taż-żieda tad-diversifikazzjoni tas-sorsi u tal-provvista tal-enerġija minn pajjiżi terzi;

(1)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward taż-żieda tad-diversifikazzjoni tas-sorsi u tal-provvista tal-enerġija minn pajjiżi terzi, sabiex tiżdied ir-reżiljenza tas-sistemi tal-enerġija makroreġjonali, reġjonali u nazzjonali;

Emenda    81

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  tal-għanijiet nazzjonali fir-rigward tat-tnaqqis tad-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-enerġija minn pajjiżi terzi;

(2)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tat-tnaqqis tad-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-enerġija minn pajjiżi terzi, sabiex tiżdied ir-reżiljenza tas-sistemi tal-enerġija makroreġjonali, nazzjonali u reġjonali;

Emenda    82

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-użu ta' sorsi domestiċi tal-enerġija (b'mod partikolari l-enerġija rinnovabbli);

(4)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward taż-żieda tal-flessibbiltà tas-sistema tal-enerġija nazzjonali, b'mod partikolari permezz ta' miżuri ta' effiċjenza enerġetika, sorsi ta' enerġija rinnovabbli domestiċi u reġjonali, rispons għad-domanda u ħżin tal-enerġija;

Emenda    83

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  il-livell ta' interkonnettività tal-elettriku li l-Istat Membru jimmira li jilħaq fl-2030 fid-dawl tal-mira ta' minn tal-inqas 15 % għall-interkonnessjoni tal-elettriku għall-2030; L-Istati Membri għandhom jispjegaw il-metodoloġija sottostanti li ntużat;

(1)  il-livell ta' interkonnettività tal-elettriku li l-Istat Membru jimmira li jilħaq fl-2030 fid-dawl tal-mira indikattiva ta' minn tal-inqas 15% għall-interkonnessjoni tal-elettriku għall-2030 filwaqt li jitqiesu l-mira ta' interkonnessjoni għall-2020 ta' 10 %, il-kundizzjonijiet u l-potenzjal tas-suq nazzjonali u reġjonali, l-aspetti kollha tal-analiżijiet tal-ispejjeż u l-benefiċċji, il-livell reali tal-implimentazzjoni tal-PCIs, kif ukoll il-miżuri biex tiżdied il-kapaċità kummerċjabbli fl-interkonnessjonijiet eżistenti; L-Istati Membri għandhom jispjegaw il-metodoloġija sottostanti li ntużat, filwaqt li titqies il-metodoloġija proposta mill-Kummissjoni;

Emenda    84

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  l-għanijiet nazzjonali ewlenin għall-infrastruttura tat-trażmissjoni tal-elettriku u tal-gass li huma meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri skont kwalunkwe waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija;

(2)  l-għanijiet nazzjonali ewlenin għall-infrastruttura tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku u tal-gass u l-modernizzazzjoni tagħha, meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri skont kwalunkwe waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija; Għal kwalunkwe proġett ewlieni ta' infrastruttura ppjanat, evalwazzjoni preliminari tal-kompatibbiltà tieghħu mal-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u l-kontribuzzjonijiet għalihom, b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà tal-provvista u l-kompetizzjoni;

Emenda    85

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  l-għanijiet nazzjonali relatati ma' aspetti oħra tas-suq intern tal-enerġija bħal pereżempju l-integrazzjoni u l-akkoppjament tas-swieq, filwaqt li jiġi inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet;

(3)  l-għanijiet nazzjonali relatati ma' aspetti oħra tas-suq intern tal-enerġija bħaż-żieda fil-flessibbiltà tas-sistema, b'mod partikolari permezz tat-tneħħija tal-ostakli għall-formazzjoni libera tal-prezzijiet, l-integrazzjoni u l-akkoppjament tas-swieq, il-grilji intelliġenti, l-aggregazzjoni, ir-rispons għad-domanda, il-ħżin, il-ġenerazzjoni distribwita, il-mekkaniżmi għad-dispaċċ, id-dispaċċ mill-ġdid u t-tnaqqis, u s-sinjali tal-prezzijiet f'ħin reali, inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet;

Emenda    86

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a)  l-għanijiet nazzjonali relatati mal-parteċipazzjoni nondiskriminatorja tal-enerġija rinnovabbli, ir-rispons għad-domanda u l-ħżin tal-enerġija, inkluż permezz tal-aggregazzjoni fis-swieq kollha tal-enerġija, inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet;

Emenda    87

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3b)  l-għanijiet nazzjonali biex jiġi żgurat li l-konsumaturi jipparteċipaw fis-sistema tal-enerġija u jibbenefikaw mill-awtoġenerazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda, inklużi l-arloġġi intelliġenti.

Emenda    88

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-iżgurar tal-adegwatezza tas-sistema tal-elettriku kif ukoll il-flessibbiltà tas-sistema tal-enerġija fir-rigward tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, filwaqt li jiġi inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet;

(4)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-iżgurar tal-adegwatezza tas-sistema tal-elettriku, filwaqt li jiġi żgurat li ma jiġi implimentat l-ebda mekkaniżmu ta' kapaċità, jew li meta tali mekkaniżmi jiġu implimentati għall-fini tas-sigurtà tal-provvista dawn ikunu limitati kemm jista' jkun, filwaqt li jiġi inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet;

Emenda    89

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  l-għanijiet nazzjonali u miri ta' finanzjament għar-riċerka u għall-innovazzjoni pubbliċi u privati fir-rigward tal-Unjoni tal-Enerġija; jekk ikun applikabbli, inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet. Jenħtieġ li tali miri u għanijiet ikunu koerenti ma' dawk li ġew stabbiliti fl-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija u fil-Pjan SET;

(1)  l-għanijiet nazzjonali u miri ta' finanzjament għall-appoġġ pubbliku għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward tal-Unjoni tal-Enerġija u l-effett ta' ingranaġġ mistenni tiegħu fuq ir-riċerka privati; jekk ikun applikabbli, inkluż perjodu ta' żmien li fih jenħtieġ li jintlaħqu l-għanijiet. Jenħtieġ li tali miri u għanijiet ikunu koerenti ma' dawk li ġew stabbiliti fl-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija u fil-Pjan SET;

Emenda    90

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  l-għanijiet nazzjonali għall-2050 għall-użu ta' teknoloġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;

(2)  l-għanijiet nazzjonali għall-2050 marbuta mal-promozzjoni tat-teknoloġiji sostenibbli;

Emenda    91

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-kompetittività.

imħassar

Emenda    92

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-proċess tal-istabbiliment tal-kontributi tal-Istati Membri fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli

Il-proċess tal-istabbiliment tal-mira tal-Istati Membri fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli

Emenda    93

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Meta jistabbilixxu l-kontribut tagħhom għas-sehem tagħhom ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030 u l-aħħar sena tal-perjodu kopert għall-pjanijiet nazzjonali sussegwenti, skont l-Artikolu 4(a)(2)(i), l-Istati Membri għandhom iqisu dawn li ġejjin:

1.  Meta jistabbilixxu l-mira tagħhom għas-sehem tagħhom ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030 u l-aħħar sena tal-perjodu kopert għall-pjanijiet nazzjonali sussegwenti, skont l-Artikolu 4(a)(2)(i), l-Istati Membri għandhom iqisu dawn li ġejjin:

Emenda    94

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  id-distribuzzjoni ġusta tal-użu madwar l-Unjoni Ewropea;

(i)  id-distribuzzjoni ġusta u kosteffettiva tal-użu madwar l-Unjoni Ewropea;

Emenda    95

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  is-sehem ta' referenza ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tiegħu tal-enerġija stabbilit fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva (UE) .../... [id-Direttiva 2009/28/KE riformulata];

Emenda    96

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw b'mod kollettiv li s-somma tal-kontributi tagħhom tammonta għal minn tal-inqas 27 % ta' enerġija prodotta minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fil-livell tal-Unjoni sal-2030.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw b'mod kollettiv li s-somma tal-miri tagħhom tammonta għal trajettorja lineari li tilħaq minn tal-inqas 35 % minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fil-livell tal-Unjoni sal-2030.

Emenda    97

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-proċess tal-istabbiliment tal-kontributi tal-Istati Membri fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika

Il-proċess tal-istabbiliment tal-mira vinkolanti tal-Istati Membri fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika

Emenda    98

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Meta jistabbilixxu l-kontribut nazzjonali indikattiv tagħhom għall-effiċjenza enerġetika għall-2030 u l-aħħar sena tal-perjodu kopert għall-pjanijiet nazzjonali sussegwenti skont l-Artikolu 4(b)(1), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

1.  Meta jistabbilixxu l-mira nazzjonali vinkolanti tagħhom għall-effiċjenza enerġetika għall-2030 u l-aħħar sena tal-perjodu kopert għall-pjanijiet nazzjonali sussegwenti skont l-Artikolu 4(b)(1), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

Emenda    99

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-konsum tal-enerġija tal-Unjoni sal-2020 ma jkunx iżjed minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux iżjed minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali, il-konsum tal-enerġija tal-Unjoni sal-2030 ma jkunx iżjed minn 1 321 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux iżjed minn 987 Mtoe ta' enerġija finali għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin;

(a)  il-konsum tal-enerġija tal-Unjoni sal-2020 ma jkunx iżjed minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux iżjed minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali, il-konsum tal-enerġija tal-Unjoni sal-2030 ma jkunx iżjed minn 1 132 Mtoe ta' enerġija primarja u mhux iżjed minn 849 Mtoe ta' enerġija finali għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin;

Emenda    100

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta jistabbilixxu l-kontribut tagħhom imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jqisu ċ-ċirkostanzi li jaffettwaw il-konsum tal-enerġija primarja u finali, bħal pereżempju:

2.  Meta jistabbilixxu l-mira tagħhom imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jqisu ċ-ċirkostanzi li jaffettwaw il-konsum tal-enerġija primarja u finali, bħal pereżempju:

Emenda    101

Proposta għal regolament

Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 7

Artikolu 7

Politiki u miżuri nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija

Politiki, miżuri u strateġiji ta' investiment nazzjonali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija

B'konformità mal-Anness I, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu fil-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima, il-politiki u l-miżuri ewlenin eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati biex b'mod partikolari jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-pjan nazzjonali, filwaqt li jiġu inklużi miżuri li jiżguraw il-kooperazzjoni reġjonali u l-finanzjament xieraq fil-livell nazzjonali u reġjonali.

B'konformità mal-Anness I, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu fil-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima, il-politiki u l-miżuri ewlenin eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati biex b'mod partikolari jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti fil-pjan nazzjonali, filwaqt li jiġu inklużi miżuri li jiżguraw il-kooperazzjoni reġjonali u l-finanzjament xieraq fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, inkluża l-mobilizzazzjoni tal-programmi u l-istrumenti tal-Unjoni.

 

Id-deskrizzjoni tal-politiki u l-miżuri eżistenti u ppjanati ewlenin biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fil-pjanijiet nazzjonali għandha tkun akkumpanjata minn ħarsa ġenerali lejn l-investimenti meħtieġa biex jinkisbu dawn l-għanijiet;

 

L-Istati Membri għandhom jittrattaw l-effiċjenza enerġetika bħala prijorità infrastrutturali. Huma għandhom jinkludu l-programmi dwar l-effiċjenza enerġetika bħala parti mill-ippjanar infrastrutturali tagħhom u jqisu r-restawr tal-bini bħala investiment prijoritarju.

Emenda    102

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  B'konformità mal-istruttura u l-format speċifikati fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu s-sitwazzjoni attwali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, inklużi tas-sistema tal-enerġija u tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti tal-gassijiet serra fiż-żmien li fih intbagħat il-pjan nazzjonali jew abbażi tal-aħħar informazzjoni disponibbli. L-Istati Membri għandhom ukoll jistabbilixxu u jiddeskrivu l-projezzjonijiet għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2040 (inkluż għall-2030) li mistennija jirriżultaw minn politiki u miżuri eżistenti (implimentati u adottati).

1.  B'konformità mal-istruttura u l-format speċifikati fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom jiddeskrivu s-sitwazzjoni attwali għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, inklużi tas-sistema tal-enerġija u tal-emissjonijiet u tal-assorbimenti tal-gassijiet serra fiż-żmien li fih intbagħat il-pjan nazzjonali jew abbażi tal-aħħar informazzjoni disponibbli. L-Istati Membri għandhom ukoll jistabbilixxu u jiddeskrivu l-projezzjonijiet għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030 (inkluż għall-2030) li mistennija jirriżultaw minn politiki u miżuri eżistenti (implimentati u adottati). L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku s-suppożizzjonijiet, il-parametri u l-metodoloġiji użati għall-projezzjonijiet u x-xenarji.

Emenda    103

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-impatti fuq l-iżvilupp tas-sistema tal-enerġija kif ukoll l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra fl-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2040 (inkluż għall-2030) skont il-politiki u l-miżuri ppjanati, filwaqt li jiġi inkluż tqabbil mal-projezzjonijiet abbażi tal-politiki u tal-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) imsemmija fil-paragrafu 1;

(a)  l-impatti fuq l-iżvilupp tas-sistema tal-enerġija kif ukoll l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra fl-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2040 (inkluż għall-2030) skont il-politiki u l-miżuri ppjanati, filwaqt li jiġi inkluż tqabbil mal-projezzjonijiet abbażi tal-politiki u tal-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) imsemmija fil-paragrafu 1. Dan għandu jinkludi valutazzjoni kemm tas-sinerġiji li jirriżultaw mill-akkoppjament settorjali, id-diġitalizzazzjoni u d-disinn imtejjeb tas-suq kif ukoll tal-benefiċċji f'termini tal-kwalità tal-arja u s-sigurtà tal-provvista;

Emenda    104

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-impatt makroekonomiku, ambjentali, soċjali u fuq il-ħiliet tal-politiki u tal-miżuri ppjanati msemmija fl-Artikolu 7 u speċifikati iktar fl-Anness I, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030, filwaqt li jiġi inkluż tqabbil mal-projezzjonijiet ibbażati fuq politiki u miżuri eżistenti (implimentati u adottati) imsemmija fil-paragrafu 1;

(b)  l-impatt makroekonomiku, ambjentali, soċjali, fuq is-saħħa u fuq il-ħiliet tal-politiki u tal-miżuri ppjanati individwali u aggregati msemmija fl-Artikolu 7 u speċifikati iktar fl-Anness I, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030, filwaqt li jiġi inkluż tqabbil mal-projezzjonijiet tal-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) imsemmija fil-paragrafu 1. Il-metodoloġija użata biex jiġu evalwati dawn l-impatti għandha ssir pubblika u l-użu ta' analiżi tar-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji għandu jitħeġġeġ;

Emenda    105

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  l-interazzjonijiet bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati f'dimensjoni ta' politika u bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati ta' dimensjonijiet differenti għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030. Il-projezzjonijiet dwar is-sigurtà tal-provvista, l-infrastruttura u l-integrazzjoni tas-swieq għandhom ikunu marbuta ma' xenarji soda tal-effiċjenza enerġetika.

(c)  l-interazzjonijiet bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati f'dimensjoni ta' politika u bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati ta' dimensjonijiet differenti għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030. Il-valutazzjoni għandha tinkludi evalutazzjoni kwantitattiva jew kwalitattiva ta' kwalunkwe interazzjoniji dokumentata bejn il-politiki u l-miżuri nazzjonali, u l-miżuri ta' politika dwar l-enerġija u l-klima tal-Unjoni. Il-projezzjonijiet dwar is-sigurtà tal-provvista, l-infrastruttura u l-integrazzjoni tas-swieq għandhom ikunu marbuta ma' xenarji soda tal-effiċjenza enerġetika;

Emenda    106

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  il-mod kif il-politiki u l-miżuri eżistenti u ppjanati individwali u aggregati se jattiraw l-investiment privat u l-finanzjament pubbliku neċessarji għall-implimentazzjoni tagħhom.

Emenda    107

Proposta għal regolament

Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 9

Artikolu 9

Abbozz ta' pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima

Abbozz ta' pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima

1.  Sal-1 ta' Jannar 2018 u sussegwentement kull għaxar snin, l-Istati Membri għandhom iħejju u jibagħtu lill-Kummissjoni abbozz tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima msemmi fl-Artikolu 3(1).

1.  Sal-1 ta' Ġunju 2018, kull Stat Membru għandu jħejji u jibgħat lill-Kummissjoni abbozz tal-ewwel pjan nazzjonali integrat tiegħu dwar l-enerġija u l-klima msemmi fl-Artikolu 3(1). Kull Stat Membru għandu jħejji u jippreżenta lill-Kummissjoni abbozz tat-tieni pjan tiegħu sal-1 ta' Jannar 2023 u l-abbozzi tal-pjanijiet sussegwenti tiegħu kull ħames snin wara dan.

2.  B'konformità mal-Artikolu 28, il-Kummissjoni tista' toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri dwar l-abbozz ta' pjanijiet. B'mod partikolari, dawk ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jistabbilixxu:

2.  B'konformità mal-Artikolu 28, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-abbozz tal-pjanijiet u għandha toħroġ rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż lill-Istati Membri sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel l-iskadenza għall-preżentazzjoni tal-pjan, imsemmija fl-Artikolu 3(1), sabiex:

(a)  il-livell ta' ambizzjoni tal-għanijiet, tal-miri u tal-kontributi bl-għan li b'mod kollettiv jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija u b'mod partikolari il-miri tal-Unjoni għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika għall-2030;

(a)  tiżgura l-ilħuq kollettiv mill-Istati Membri tal-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija tad-dimensjonijiet kollha tal-Unjoni tal-Enerġija;

 

(aa)  tiżgura li l-Istati Membri jilħqu l-miri u l-għanijiet nazzjonali;

(b)  il-politiki u l-miżuri marbuta mal-għanijiet fil-livell tal-Istati Membri u tal-Unjoni kif ukoll politiki u miżuri oħra ta' rilevanza transfruntiera potenzjali;

(b)  ittejjeb il-politiki u l-miżuri eżistenti u ppjanati individwali inklużi fil-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima, inklużi dawk ta' rilevanza transfruntiera potenzjali;

 

(ba)  tissuġġerixxi l-adozzjoni ta' politiki u miżuri addizzjonali fil-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima;

(c)  l-interazzjonijiet bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati u l-konsistenza tagħhom fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima f'dimensjoni waħda u bejn id-dimensjonijiet differenti tal-Unjoni tal-Enerġija.

(c)  tiżgura l-konsistenza bejn il-politiki u l-miżuri eżistenti (implimentati u adottati) u ppjanati fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima f'dimensjoni waħda u bejn id-dimensjonijiet differenti tal-Unjoni tal-Enerġija;

 

(ca)  tiżgura l-konsistenza tal-istrumenti u l-istrateġiji ta' investiment mal-politiki u l-miżuri tal-Istati Membri previsti biex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet korrispondenti.

3.  L-Istati Membri għandhom iqisu għalkollox kwalunkwe rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni meta jkunu qed jiffinalizzaw il-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima.

3.  L-Istati Membri għandhom iqisu għalkollox kwalunkwe rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni meta jkunu qed jiffinalizzaw il-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima. Meta l-pożizzjoni tal-Istat Membru kkonċernat ma taqbilx mar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, dak l-Istat Membru għandu jipprovdi u jippubblika r-raġunijiet għall-pożizzjoni tiegħu.

 

3a.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-abbozzi tal-pjanijiet imsemmija fil-paragarafu 1.

Emenda    108

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rekwiżit ieħor tal-liġi tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku jingħata opportunitajiet bikrin u effettivi biex jipparteċipa fit-tħejjija tal-abbozz ta' pjanijiet imsemmija fl-Artikolu 9 u għandhom jehmżu sommarju tal-fehmiet tal-pubbliku meta jibagħtu l-abbozz ta' pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima lill-Kummissjoni. Safejn ikunu applikabbli d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE, il-konsultazzjonijiet li jkunu saru skont dik id-Direttiva għandhom jitqiesu li jissodisfaw ukoll l-obbligi ta' konsultazzjoni tal-pubbliku skont dan ir-Regolament.

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rekwiżit ieħor tal-liġi tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku jingħata opportunitajiet bikrin u effettivi biex jipparteċipa fit-tħejjija tal-abbozz ta' pjanijiet imsemmija fl-Artikolu 9, u tal-istrateġiji fit-tul imsemmija fl-Artikolu 14, meta l-għażliet kollha jkunu għadhom possibbli u tkun tista' ssir konsultazzjoni pubblika effettiva.

Emenda    109

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  L-Istati Membri għandhom jistabilixxu perjodi ta' żmien raġonevoli li jippermettu biżżejjed żmien sabiex il-pubbliku jkun infurmat u sabiex jipprepara u jipparteċipa b'mod effettiv fl-istadji differenti tal-proċess tal-ippjanar. L-Istati Membri għandhom iqisu debitament il-parteċipazzjoni ugwali u jiżguraw li l-pubbliku jkun infurmat, b'avviżi pubbliċi jew b'mezzi oħra adatti, bħal mezzi elettroniċi meta dawn ikunu disponibbli, bl-arranġamenti prattiċi kollha relatati mal-parteċipazzjoni tagħhom, u li jkunu jistgħu jaċċessaw id-dokumenti rilevanti kollha.

Emenda    110

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  L-Istati Membri, meta jippreżentaw l-abbozzi u l-pjan integrat nazzjonali finali għall-enerġija u l-klima u l-istrateġiji fit-tul tagħhom lill-Kummissjoni, għandhom jinkludu sommarju tal-fehmiet tal-pubbliku u l-mod kif dawn ġew ikkunsidrati.

Emenda    111

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1c.  Safejn ikunu applikabbli d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE, il-konsultazzjonijiet imwettqa skont dik id-Direttiva għandhom jitqiesu li jissodisfaw ukoll l-obbligi ta' konsultazzjoni pubblika skont dan ir-Regolament.

Emenda    112

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1d.  L-Istati Membri għandhom jillimitaw il-kumplessità amministrattiva meta jimplimentaw dan l-Artikolu.

Emenda    113

Proposta għal regolament

Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 10a

 

Pjattaforma ta' Djalogu f'Diversi Livelli dwar il-Klima u l-Enerġija

 

1.  Fi spirtu ta' sħubija, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu Pjattaforma ta' Djalogu f'Diversi Livelli dwar il-Klima u l-Enerġija permanenti biex jappoġġjaw l-involviment attiv tal-awtoritajiet lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-komunità tan-negozju, l-investituri, kwalunkwe parti kkonċernata rilevanti oħra u l-pubbliku ġenerali fil-ġestjoni tat-tranżizzjoni tal-enerġija.

 

2.  L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Pjattaforma ta' Djalogu dwar il-Klima u l-Enerġija nazzjonali tagħhom l-għażliet u x-xenarji differenti previsti għall-politiki dwar l-enerġija u l-klima fuq perjodu qasir, medju u twil tagħhom, flimkien ma' analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji għal kull għażla. Il-Pjattaformi ta' Djalogu dwar il-Klima u l-Enerġija għandhom ikunu fora ta' diskussjoni dwar il-pjanijiet, l-istrateġiji u r-rapporti u dwar l-elaborazzjoni tagħhom skont l-Artikolu 10.

 

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Pjattaformi ta' Djalogu dwar il-Klima u l-Enerġija jibbenefika minn riżorsi umani u finanzjarji adegwati u għandhom jiffunzjonaw b'mod trasparenti.

Emenda    114

Proposta għal regolament

Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 11

Artikolu 11

Kooperazzjoni reġjonali

Kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali

1.  L-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma' xulxin fil-livell reġjonali biex b'mod effettiv jintlaħqu l-miri, l-għanijiet u l-kontributi stabbiliti fil-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima.

1.  L-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma' xulxin fil-livell makroreġjonali u reġjonali, filwaqt li jqisu bis-sħiħ il-forom eżistenti u potenzjali kollha ta' kooperazzjoni biex b'mod effettiv jintlaħqu l-miri u l-għanijiet stabbiliti fil-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima.

2.  Ferm qabel jibagħtu l-abbozz tal-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 9(1), l-Istati Membri għandhom jidentifikaw opportunitajiet għal kooperazzjoni reġjonali u jikkonsultaw lill-Istati Membri ġirien u lil Stati Membri oħra li jkunu interessati. Fl-abbozz ta' pjanijiet nazzjonali integrati tagħhom dwar l-enerġija u l-klima, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-riżultati ta' tali konsultazzjoni reġjonali, filwaqt li meta jkun applikabbli jinkludu kif ikunu ġew ikkunsidrati l-kummenti.

2.  Ferm qabel jibagħtu l-abbozz tal-pjan nazzjonali integrat tagħhom dwar l-enerġija u l-klima lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 9(1), l-Istati Membri għandhom jidentifikaw opportunitajiet għal kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali, filwaqt li jqisu l-kooperazzjonijiet makroreġjonali eżistenti, b'mod partikolari l-Pjan ta' Interkonnessjoni tas-Suq tal-Enerġija tal-Baltiku (BEMIP), il-Konnettività tal-Gass fl-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk (CESEC), is-Suq tal-Enerġija Reġjonali taċ-Ċentru Punent (CWREM), l-Inizjattiva ta' Grid lil hinn mill-Kosta tal-Pajjiżi tal-Ibħra tat-Tramuntana (NSCOGI), is-Sħubija Ewro-Mediterranja u jikkonsultaw lill-Istati Membri ġirien u lill-Istati Membri l-oħra li jkunu interessati, f'konformità mad-Direttiva 2011/92/UE u l-Konvenzjoni Espoo. Fl-abbozz ta' pjanijiet nazzjonali integrati tagħhom dwar l-enerġija u l-klima, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-riżultati ta' tali konsultazzjoni reġjonali, filwaqt li meta jkun applikabbli jinkludu kif ikunu ġew ikkunsidrati l-kummenti. Meta jkunu involuti f'kooperazzjoni makroreġjonali, l-Istati Membri għandhom jaqblu dwar struttura ta' governanza li tagħti lok għal laqgħa f'livell ministerjali mill-inqas darba fis-sena.

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha, fuq talba minn żewġ Stati Membri jew aktar, tiffaċilita l-abbozzar konġunt ta' partijiet tal-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima tagħhom, inter alia permezz tal-istabbiliment ta' qafas ta' abilitazzjoni. Meta l-Istati Membri jkunu involuti f'kooperazzjoni makroreġjonali jew reġjonali, dawn għandhom jinkludu fl-abbozz tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima tagħhom ir-riżultati u jippreżentawhom lill-Kummissjoni. Ir-riżultat ta' tali kooperazzjoni makroreġjonali jew reġjonali jista' jissostitwixxi l-partijiet ekwivalenti tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima rilevanti.

 

2b.  Il-Kummissjoni għandha, bil-ħsieb li tippromwovi l-integrazzjoni tas-suq u politiki kosteffiċjenti, tidentifika opportunitajiet ta' kooperazzjoni makroreġjonali jew reġjonali li jkopru riskju wieħed jew aktar tal-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u b'konformità ma' dan l-Artikolu, b'viżjoni fit-tul, abbażi tal-kundizzjonijiet eżistenti tas-suq. Abbażi ta' tali opportunitajiet, il-Kummissjoni tista' toħroġ rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri skont l-Artikolu 28 sabiex tiffaċilita kooperazzjoni, sħubijijiet u konsultazzjonijiet effikaċi.

3.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-konsultazzjoni bejn l-Istati Membri dwar l-abbozz ta' pjanijiet li jkunu ntbagħtulha skont l-Artikolu 9 bl-għan li jiġu ffinalizzati.

3.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-konsultazzjoni bejn l-Istati Membri dwar l-abbozz ta' pjanijiet li jkunu ntbagħtulha skont l-Artikolu 9 bl-għan li jiġu ffinalizzati.

4.  Fil-pjan nazzjonali integrat finali dwar l-enerġija u l-klima, l-Istati Membri għandhom iqisu l-kummenti li jkunu rċevew minn Stati Membri oħra skont il-paragrafi 2 u 3 u jispjegaw kif tali kummenti jkunu ġew ikkunsidrati.

4.  Fil-pjan nazzjonali integrat finali dwar l-enerġija u l-klima, l-Istati Membri għandhom iqisu l-kummenti li jkunu rċevew minn Stati Membri oħra skont il-paragrafi 2 u 3 u jispjegaw kif tali kummenti jkunu ġew ikkunsidrati.

5.  Għall-finijiet speċifikati fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom ikomplu jikkooperaw fil-livell reġjonali meta jimplimentaw il-politiki u l-miżuri tal-pjanijiet tagħhom.

5.  Għall-finijiet speċifikati fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom ikomplu jikkooperaw fil-livell makroreġjonali meta jimplimentaw il-politiki u l-miżuri tal-pjanijiet tagħhom.

 

5a.  L-Istati Membri għandhom jipprevedu wkoll kooperazzjoni mal-firmatarji tal-Komunità tal-Enerġija u ma' pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea.

Emenda    115

Proposta għal regolament

Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 11a

 

Identifikazzjoni u finanzjament ta' Proġetti tal-Enerġija Rinnovabbli ta' Interess għall-Unjoni tal-Enerġija

 

1.  L-Istati Membri li jkunu qed jikkooperaw flimkien skont kwalunkwe waħda mill-forom imsemmija fl-Artikolu 11(1), għandhom ifasslu lista reġjonali ta' Proġetti tal-Enerġija Rinnovabbli ta' interess għall-Unjoni tal-Enerġija ("RPEIs") li jikkontribwixxu biex tintlaħaq il-mira msemmija fl-Artikolu 4, paragrafu 2. Dik il-lista għandha tkun parti mill-pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima msemmija fl-Artikolu 3.

 

2.  Fit-tfassil tal-lista tagħhom ta' RPEI, l-Istati Membri għandhom iqisu l-kriterji li ġejjin:

 

(a)  il-benefiċċji globali potenzjali tal-proġett;

 

(b)  il-proġett ikun jinvolvi mill-inqas żewġ Stati Membri miġbura f'mekkaniżmu ta' kooperazzjoni li jista' jkun wieħed minn dawk stabbiliti fid-Direttiva (UE) .../... [riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli];

 

(c)  il-proġett ikun jinsab fit-territorju ta' Stat Membru wieħed jew f'ibħra internazzjonali u jkollu impatt transfruntier sinifikanti.

 

3.  Malli tirċievi l-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi lista tal-Unjoni ta' RPEIs sal-31 ta' Diċembru 2020. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 36 sabiex tistabbilixxi l-lista tal-Unjoni ta' RPEIs.

 

4.  Meta tistabbilixxi l-lista tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha:

 

(a)  tiżgura li dawk il-proġetti li jissodisfaw il-kriterji msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu biss jiġu inklużi;

 

(b)  tiżgura l-konsistenza interreġjonali;

 

(c)  taħdem bl-għan li l-għadd totali ta' RPEIs ikun ġestibbli;

 

(d)  tiżgura trattament favorevoli għall-RPEIs fis-setturi fejn l-Istati Membri fasslu trajettorja ta' introduzzjoni reġjonali konġunta lejn l-2030;

 

5.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, b'konformità mal-Artikolu 36 biex tistabbilixxi l-metodoloġija li għandha tintuża mill-Istati Membri meta jwettqu l-analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji msemmija fil-paragrafu 2(a) ta' dan l-Artikolu, filwaqt li jitqiesu l-impatti ambjentali, makroekonomiċi, soċjali, tas-saħħa u tal-ħiliet.

 

6.  Sat-30 ta' Ġunju 2021, kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità kompetenti nazzjonali waħda li għandha tkun responsabbli għall-faċilitazzjoni u l-koordinazzjoni tal-proċess tal-għoti tal-permessi għall-RPEIs inklużi fil-lista tal-Unjoni. L-awtorità kompetenti għandha tieħu azzjonijiet biex tiffaċilita l-ħruġ tad-deċiżjoni komprensiva.

 

7.  Meta RPEI jesperjenza diffikultajiet ta' implimentazzjoni sinifikanti, il-Kummissjoni tista' taħtar, bi qbil mal-Istati Membri kkonċernati, koordinatur tal-Unjoni għal perjodu massimu ta' sena li jista' jiġġedded darbtejn. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 347/2013.

 

8.  Id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 10 għandhom japplikaw għall-proċess tal-għażla tal-RPEI mwettaq mill-Istati Membri.

 

9.  L-RPEIs inklużi fil-lista tal-Unjoni għandhom ikunu eliġibbli għal appoġġ finanzjarju mill-Unjoni fil-forma ta' għotjiet, self, ekwità, strumenti finanzjarji u fondi ta' garanzija. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi strument fil-livell tal-Unjoni li jikkontribwixxi għal appoġġ finanzjarju għall-RPEIs inklużi fil-lista tal-Unjoni u ġestiti direttament jew indirettament mill-Kummissjoni. Dak l-istrument jista' jikkombina l-fondi tal-Unjoni u l-fondi nazzjonali, b'mod partikolari l-pjattaforma ta' finanzjament stabbilita skont l-Artikolu 27(4).

Emenda    116

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima u l-aġġornamenti tagħhom kif innotifikat skont l-Artikoli 3 u 13. B'mod partikolari, għandha tivvaluta jekk:

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima kif innotifikati skont l-Artikolu 3. B'mod partikolari, għandha tivvaluta jekk:

Emenda    117

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-miri, l-għanijiet u l-kontributi humiex biżżejjed biex b'mod kollettiv jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin b'mod partikolari l-miri tal-Qafas tal-Unjoni għall-Klima u l-Enerġija għall-2030;

(a)  il-miri u l-għanijiet humiex biżżejjed biex b'mod kollettiv jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin b'mod partikolari l-miri tal-Qafas tal-Unjoni għall-Klima u l-Enerġija għall-2030;

Emenda    118

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  il-politiki eżistenti u dawk previsti u l-miżuri u l-istrateġiji ta' investiment relatati humiex suffiċjenti biex jintlaħqu l-miri nazzjonali msemmija fl-Artikolu 4;

Emenda    119

Proposta għal regolament

Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 12a

 

Inizjattiva għal Tranżizzjoni Ġusta għall-ħaddiema u l-komunitajiet

 

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi Inizjattiva għal Tranżizzjoni Ġusta biex tappoġġa lill-ħaddiema u lill-komunitajiet li jistgħu jiġu affettwati ħażin mit-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. L-inizjattiva għandha tieħu l-forma ta' bord ta' rappreżentanti mill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri, il-Kummissjoni, rappreżentanti lokali u reġjonali kif ukoll is-sħab soċjali, u tiżviluppa sejħiet għal proġetti fil-qasam tat-tranżizzjoni ġusta.

 

2.  Is-sejħiet għal proġetti għandu jkollhom l-għan li jagħmlu l-opportunitajiet ħodor reali u jappoġġaw lill-ħaddiema u lill-komunitajiet fil-kuntest tat-tranżizzjoni tal-enerġija. Meta jkunu qed ifasslu s-sejħiet tagħhom għal proġetti, il-membri tal-bord għandu jkollhom l-għan li:

 

(a)  iżommu u joħolqu impjiegi diċenti u sostenibbli;

 

(b)  issaħħu t-taħriġ u l-ammeljorament tal-ħaddiema fi proċessi u teknoloġiji nodfa;

 

(c)  itejbu l-iskemi tal-protezzjoni soċjali, inklużi l-politiki attivi tas-suq tax-xogħol.

 

3.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjattaforma ta' finanzjament fil-livell tal-Unjoni li tikkontribwixxi direttament appoġġ finanzjarju lill-Inizjattiva għal Tranżizzjoni Ġusta.

Emenda    120

Proposta għal regolament

Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 13

imħassar

Aġġornament tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima

 

1.  Sal-1 ta' Jannar 2023 u sussegwentement kull 10 snin, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni abbozz ta' aġġornament tal-aħħar pjan nazzjonali integrat innotifikat dwar l-enerġija u l-klima msemmi fl-Artikolu 3 jew jikkonfermaw lill-Kummissjoni li l-pjan ikun għadu validu.

 

2.  Sal-1 ta' Jannar 2024 u sussegwentement kull 10 snin, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'aġġornament tal-aħħar pjan nazzjonali integrat innotifikat dwar l-enerġija u l-klima msemmi fl-Artikolu 3, diment li ma jkunux ikkonfermaw li l-pjan ikun għadu validu skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

 

3.  L-Istati Membri għandhom jimmodifikaw biss il-miri, l-għanijiet u l-kontributi stabbiliti fl-aġġornament imsemmi fil-paragrafu 2 biex jirriflettu żieda fl-ambizzjoni meta mqabbel ma' dawk stabbiliti fl-aħħar pjan nazzjonali integrat innotifikat dwar l-enerġija u l-klima.

 

4.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex fil-pjan aġġornat ikun hemm mitigazzjoni ta' kwalunkwe impatt ambjentali avvers li jfeġġ bħala parti mir-rapportar integrat skont l-Artikoli 15 sa 22.

 

5.  L-Istati Membri għandhom iqisu l-iżjed rakkomandazzjonijiet speċifiċi reċenti għall-pajjiżi li jkunu nħarġu fil-kuntest tas-Semestru Ewropew meta jħejju l-aġġornament imsemmi fil-paragrafu 2.

 

6.  Il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 9(2) u fl-Artikolu 11 għandhom japplikaw għat-tħejjija u għall-valutazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali integrati aġġornati dwar l-enerġija u l-klima.

 

Emenda    121

Proposta għal regolament

Kapitolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Strateġiji fit-tul għal emissjonijiet baxxi

Strateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija

Emenda    122

Proposta għal regolament

Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 13a

 

Konsistenza mal-għan globali tal-klima

 

Il-Kummissjoni għandha, sal-1 ta' Lulju 2018, tirrapporta dwar il-baġit globali tal-karbonju li jifdal li jkun konsistenti mal-isforzi biex iż-żieda fit-temperatura tiġi limitata għal inqas sew minn 2°C, b'mod partikolari 1,5°C, ogħla mil-livelli preindustrijali, u għandha tippubblika analiżi tas-sehem ġust tal-Unjoni għall-2050 u l-2100.

Emenda    123

Proposta għal regolament

Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 14

Artikolu 14

Strateġiji fit-tul għal emissjonijiet baxxi

Strateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija

1.  Sa mhux iżjed tard mill-1 ta' Jannar 2020 u sussegwentement kull 10 snin, l-Istati Membri għandhom iħejju u jirrapportaw lill-Kummissjoni l-istrateġiji tagħhom fit-tul għal emissjonijiet baxxi b'perspettiva ta' 50 sena, sabiex jikkontribwixxu:

1.  Sa mhux iżjed tard mill-1 ta' Jannar 2019 u sussegwentement kull ħames snin, l-Istati Membri u l-Kummissjoni, f'isem l-Unjoni, għandhom jadottaw l-istrateġiji tagħhom fit-tul dwar l-enerġija u l-klima b'perspettiva ta' 30 sena, sabiex jikkontribwixxu:

(a)  għat-twettiq tal-impenji tal-Unjoni u tal-Istati Membri skont il-UNFCCC u l-Ftehim ta' Pariġi li jitnaqqsu l-emissjonijiet antropoġeniċi ta' gassijiet serra u jissaħħu l-assorbimenti minn bjar;

(a)  għat-twettiq tal-impenji tal-Unjoni u tal-Istati Membri skont il-UNFCCC u l-Ftehim ta' Pariġi li jitnaqqsu l-emissjonijiet antropoġeniċi ta' gassijiet serra u jissaħħu l-assorbimenti minn bjar fi stadji ta' 10 snin;

(b)  biex jintlaħaq l-għan li ż-żieda tat-temperatura medja globali tinżamm ferm inqas minn 2 °C iktar mil-livelli preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi biex iż-żieda tat-temperatura tiġi limitata għal 1,5 °C iktar mil-livelli preindustrijali;

(b)  biex jintlaħaq l-għan li ż-żieda tat-temperatura medja globali tinżamm ferm inqas minn 2 °C iktar mil-livelli preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi biex iż-żieda tat-temperatura tiġi limitata għal 1,5 °C iktar mil-livelli preindustrijali billi l-emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-Unjoni jiġu limitati għal livell anqas mis-sehem ekwu tagħha tal-baġit globali tal-karbonju li jifdal b'mod kosteffikaċi;

(c)  biex jinkiseb tnaqqis fit-tul tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra u tisħiħ fit-tul tal-assorbimenti minn bjar fis-setturi kollha skont l-għan tal-Unjoni, fil-kuntest tat-tnaqqis meħtieġ skont l-IPCC mill-pajjiżi żviluppati bħala grupp, biex b'mod kosteffikaċi jitnaqqsu l-emissjonijiet bi 80 sa 95 % sal-2050 meta mqabbla mal-livelli tal-1990.

(c)  biex jinkiseb tnaqqis fit-tul tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra u tisħiħ fit-tul tal-assorbimenti minn bjar fis-setturi kollha skont l-għan tal-Unjoni, fil-kuntest tat-tnaqqis meħtieġ skont l-IPCC biex b'mod kosteffikaċi jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra tal-Unjoni u jiżdied l-assorbiment minn bjar tal-gassijiet serra ħalli jintlaħqu l-għanijiet tat-temperatura tal-Ftehim ta' Pariġi sabiex l-emissjonijiet netti ta' gassijiet serra fl-Unjoni jkunu żero sal-2050 u kemm jista' jkun malajr wara dan ikun hemm emissjonijiet netti negattivi;

 

(ca)  sa mhux aktar tard mill-2050, tinkiseb sistema tal-enerġija effiċjenti ħafna u bbażata fuq sorsi rinnovabbli fi ħdan l-Unjoni.

2.  L-istrateġiji fit-tul għal emissjonijiet baxxi għandhom ikopru:

2.  L-istrateġiji fit-tul dwar il-klima u l-enerġija għandhom jinkludu l-elementi stabbiliti fl-Anness IIa u għandhom ikopru:

(a)  it-tnaqqis totali tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u t-titjib totali tal-assorbimenti minn bjar;

(a)  it-tnaqqis totali tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u t-titjib totali tal-assorbimenti minn bjar b'mira separata għat-tisħiħ tal-assorbiment minn bjar li tkun konsistenti mal-isforzi biex tiġi limitata ż-żieda fit-temperatura skont il-Ftehim ta' Pariġi;

(b)  it-tnaqqis tal-emissjonijiet u t-tisħiħ tal-assorbimenti f'setturi individwali inklużi l-elettriku, l-industrija, it-trasport, is-settur tal-bini (residenzjali u terzjarju), l-agrikoltura u l-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF);

(b)  id-dekarbonizzazzjoni, it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra u t-tisħiħ tal-assorbimenti f'setturi individwali inklużi fost l-oħrajn l-elettriku, l-industrija, it-trasport, it-tisħin u t-tkessiħ u s-settur tal-bini (residenzjali u terzjarju), l-agrikoltura u l-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF);

(c)  il-progress mistenni fir-rigward tat-tranżizzjoni lejn ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' gassijiet serra inkluża l-intensità tal-gassijiet serra, l-intensità tas-CO2 tal-prodott domestiku gross u tal-istrateġiji għar-riċerka, għall-iżvilupp u għall-innovazzjoni relatati;

(c)  il-progress mistenni fir-rigward tat-tranżizzjoni lejn ekonomija b'emissjonijiet baxxi ta' gassijiet serra inkluża l-intensità tal-gassijiet serra, l-intensità tas-CO2 tal-prodott domestiku gross u tal-istrateġiji għall-investimenti fit-tul, għar-riċerka, għall-iżvilupp u għall-innovazzjoni relatati;

 

(ca)  il-progress mistenni fir-rigward tat-tranżizzjoni tal-enerġija, inkluż l-iffrankar tal-enerġija, is-sehem totali ta' enerġija rinnovabbli u l-kapaċità installata ta' enerġija rinnovabbli ppjanata;

 

(cb)  il-kontribut mistenni tad-dekarbonizzazzjoni fil-fond tal-ekonomija fuq l-iżvilupp makroekonomiku, u l-iżvilupp soċjali, kif ukoll ir-riskji u l-benefiċċji għas-saħħa u l-ħarsien tal-ambjent.

(d)  rabtiet ma' ppjanar nazzjonali ieħor fit-tul.

(d)  rabtiet ma' għanijiet, ippjanar u politiki, miżuri u investimenti nazzjonali oħrajn fit-tul.

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 36 biex temenda l-Anness IIa sabiex tadattah għall-emendi fil-qafas ta' politika dwar l-enerġija u l-klima tal-Unjoni, l-iżviluppi fis-suq tal-enerġija u r-rekwiżiti l-ġodda tal-UNFCCC u tal-Ftehim ta' Pariġi.

3.  Jenħtieġ li l-istrateġiji fit-tul għal emissjonijiet baxxi u l-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima msemmija fl-Artikolu 3 jkunu konsistenti ma' xulxin.

3.  Il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima msemmija fl-Artikolu 3 għandhom ikunu konsistenti mal-istrateġiji għall-klima u l-enerġija fit-tul.

4.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli minnufih għall-pubbliku l-istrateġiji fit-tul rispettivi tagħhom għal emissjonijiet baxxi u kwalunkwe aġġornament tagħhom.

4.  L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżviluppaw l-istrateġiji tagħhom b'mod miftuħ u trasparenti, u jiżguraw li l-pubbliku, is-sħab soċjali, in-negozji, l-investituri, is-soċjetà ċivili u partijiet ikkonċernati oħrajn jingħataw opportunitajiet bikrija u effettivi biex jipparteċipaw fit-tħejjija tal-istrateġiji għall-klima u l-enerġija fit-tul u jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-istrateġiji u kwalunkwe analiżi u dejta ta' sostenn, inkluż permezz tal-pjattaforma elettronika kif imsemmi fl-Artikolu 24.

 

4a.  Il-Kummissjoni għandha tappoġġa lill-Istati Membri fit-tħejjija tagħhom ta' strateġiji fuq żmien fit-tul, billi tipprovdi informazzjoni dwar l-istat tal-bażi tal-għarfien xjentifiku u l-iżvilupp teknoloġiku rilevanti għall-kisba tal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 1. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi wkoll opportunitajiet għall-Istati Membri u partijiet ikkonċernati oħrajn biex tipprovdi informazzjoni addizzjonali u tiddiskuti l-perspettivi tagħhom, u tipproduċi l-aħjar prattiki u linji gwida sabiex l-Istati Membri jużawhom matul il-fażi ta' żvilupp u implimentazzjoni tal-istrateġiji tagħhom.

 

4b.  Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk l-istrateġiji nazzjonali fit-tul humiex adegwati biex jinkisbu kollettivament l-objettivi tal-Unjoni stabbiliti fl-Artikolu 1. Il-Kummissjoni tista' toħroġ rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri sabiex tiffaċilita dan l-għan u biex tgħin lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex iħejju u jimplimentaw l-istrateġiji tagħhom fuq żmien fit-tul.

Emenda    124

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-informazzjoni dwar il-progress li jkun sar biex jintlaħqu l-miri, l-għanijiet u l-kontributi stabbiliti fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima, u biex jiġu implimentati l-politiki u l-miżuri meħtieġa biex dawn jintlaħqu;

(a)  l-informazzjoni dwar il-progress li jkun sar biex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet stabbiliti fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima, u biex jiġu ffinanzjati u implimentati l-politiki u l-miżuri meħtieġa biex dawn jintlaħqu;

Emenda    125

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet pubbliċi mwettqa b'konformità mal-Artikolu 10;

Emenda    126

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab)  informazzjoni dwar il-progress miksub biex jiġi appoġġat l-involviment attiv skont l-Artikolu 10a;

Emenda    127

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ac)  l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 u dwar il-progress miksub lejn il-kisba tal-miri, l-għanijiet u l-impenji stabbiliti fl-istrateġiji fit-tul dwar l-enerġija u l-klima;

Emenda    128

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Meta l-Kummissjoni tkun ħarġet rakkomandazzjonijiet skont l-Artikolu 27(2) jew (3), l-Istat Membru kkonċernat għandu jinkludi fir-rapport tiegħu msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-informazzjoni dwar il-politiki u l-miżuri adottati jew li beħsiebhom jiġu adottati u implimentati, sabiex jiġu indirizzati dawk ir-rakkomandazzjonijiet. Tali informazzjoni għandha tinkludi skeda dettaljata ta' żmien għall-implementazzjoni.

5.  Meta l-Kummissjoni tkun ħarġet rakkomandazzjonijiet skont l-Artikolu 27(2) jew (3), l-Istat Membru kkonċernat għandu jinkludi fir-rapport tiegħu msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-informazzjoni dwar il-politiki u l-miżuri adottati jew li beħsiebhom jiġu adottati u implimentati, sabiex jiġu indirizzati dawk ir-rakkomandazzjonijiet. Tali informazzjoni għandha tinkludi skeda dettaljata ta' żmien għall-implementazzjoni. Meta l-Istat Membru kkonċernat jiddevja minn rakkomandazzjoni maħruġa, dak l-Istat Membru għandu jagħti u jippubblika ġustifikazzjoni ssostanzjati tajjeb, ibbażata fuq data affidabbli u kriterji oġġettivi.

Emenda    129

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku r-rapporti ppreżentati lill-Kummissjoni b'konformità ma' dan l-Artikolu.

Emenda    130

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)   it-trajettorji dwar id-domanda għall-bijoenerġija, diżaggregati bejn it-tisħin, l-elettriku u t-trasport, u dwar il-provvista ta' bijomassa skont il-materja prima u l-oriġini (filwaqt li ssir distinzjoni bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjonijiet). Għall-bijomassa forestali, valutazzjoni tas-sors u tal-impatt tagħha fuq il-bjar tal-LULUCF;

(4)  it-trajettorji dwar id-domanda għall-bijoenerġija, diżaggregati bejn it-tisħin, l-elettriku u t-trasport, inklużi s-sehem tal-bijofjuwils, is-sehem tal-bijofjuwils avvanzati, is-sehem tal-bijofjuwils prodotti minn għelejjel prodotti fuq art agrikola, u dwar il-provvista ta' bijomassa skont il-materja prima u l-oriġini (filwaqt li ssir distinzjoni bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjonijiet). Għall-bijomassa forestali, valutazzjoni tas-sors u tal-impatt tagħha fuq il-bjar tal-LULUCF;

Emenda    131

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  l-għanijiet u t-trajettorji għall-enerġija rinnovabbli prodotta mir-reġjuni, l-bliet, il-komunitajiet tal-enerġija u l-konsumaturi tal-enerġija tagħhom stess;

Emenda    132

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  jekk ikun applikabbli, trajettorji u għanijiet nazzjonali oħra inklużi dawk fit-tul u dawk settorjali (bħal pereżempju s-sehem tal-bijofjuwils, is-sehem tal-bijofjuwils avvanzati, is-sehem tal-bijofjuwils prodotti minn għelejjel ewlenin prodotti fuq art agrikola, is-sehem tal-elettriku prodott mill-bijomassa mingħajr l-użu ta' sħana, is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin distrettwali, l-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-bini, l-enerġija rinnovabbli prodotta mill-bliet, mill-komunitajiet tal-enerġija u mill-konsumaturi tal-enerġija tagħhom stess);

(5)  jekk ikun applikabbli, trajettorji u għanijiet nazzjonali oħra inklużi dawk fit-tul u dawk settorjali (bħal pereżempju s-sehem tal-elettriku prodott mill-bijomassa mingħajr l-użu ta' sħana, is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin distrettwali, l-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-bini, l-enerġija rkuprata mill-ħama miksub mit-trattament tal-ilma mormi;

Emenda    133

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  il-politiki u l-miżuri implimentati, adottati u ppjanati biex jinkiseb il-kontribut nazzjonali għall-mira vinkolanti tal-livell tal-Unjoni għall-2030 għall-enerġija rinnovabbli kif indikat fl-Artikolu 4(a)(2)(i), inklużi l-miżuri speċifiċi għas-setturi u għat-teknoloġija, b'rieżami speċifiku tal-implimentazzjoni tal-miżuri stipulati fl-Artikoli 23, 24 u 25 tar-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost b'COM(2016) 767];

(1)  il-politiki u l-miżuri implimentati, adottati u ppjanati biex jinkisbu l-miri nazzjonali sabiex tinkiseb il-mira vinkolanti tal-livell tal-Unjoni għall-2030 għall-enerġija rinnovabbli kif indikat fl-Artikolu 4(a)(2)(i), inklużi l-miżuri speċifiċi għas-setturi u għat-teknoloġija, b'rieżami speċifiku tal-implimentazzjoni tal-miżuri stipulati fl-Artikoli 23, 24 u 25 tar-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost b'COM(2016) 767];

Emenda    134

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  miżuri speċifiċi biex jivvalutaw, jagħmlu trasparenti u jnaqqsu l-ħtieġa ta' kapaċità "must-run" li tista' twassal għal tnaqqis tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli;

Emenda    135

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  it-trajettorja għall-konsum tal-enerġija primarja u finali mill-2020 sal-2030 bħala l-kontribut nazzjonali għall-iffrankar tal-enerġija biex tinkiseb il-mira fil-livell tal-Unjoni għall-2030, inkluża l-metodoloġija sottostanti;

(1)  it-trajettorja għall-konsum tal-enerġija primarja u finali mill-2020 sal-2030 bħala l-miri nazzjonali vinkolanti għall-iffrankar tal-enerġija biex tinkiseb il-mira fil-livell tal-Unjoni għall-2030, inkluża l-metodoloġija sottostanti;

Emenda    136

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  l-għanijiet għar-rinnovazzjoni fit-tul tal-istokk nazzjonali tal-bini residenzjali u kummerċjali, kemm pubbliku kif ukoll privat;

(2)  l-għanijiet tal-istrateġija fit-tul għar-rinnovazzjoni tal-istokk nazzjonali tal-bini kemm residenzjali kif ukoll mhux residenzjali pubbliku u privat;

Emenda    137

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  il-politiki, il-miżuri u l-programmi implimentati, adottati u ppjanati biex jinkiseb il-kontribut nazzjonali indikattiv għall-effiċjenza enerġetika għall-2030 kif ukoll għanijiet oħra ppreżentati fl-Artikolu 6, inklużi l-miżuri u l-istrumenti ppjanati (anke ta' natura finanzjarja) biex jiġi promoss ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija, il-miżuri biex jintużaw il-potenzjali tal-effiċjenza enerġetika tal-infrastruttura tal-gass u tal-elettriku u miżuri oħra biex tiġi promossa l-effiċjenza enerġetika;

(1)  il-politiki, il-miżuri u l-programmi implimentati, adottati u ppjanati biex tinkiseb il-mira nazzjonali vinkolanti għall-effiċjenza enerġetika għall-2030 kif ukoll għanijiet oħra ppreżentati fl-Artikolu 6, inklużi l-miżuri u l-istrumenti ppjanati (anke ta' natura finanzjarja) biex jiġi promoss ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija, il-miżuri biex jintużaw il-potenzjali tal-effiċjenza enerġetika tal-infrastruttura tal-gass u tal-elettriku u miżuri oħra biex tiġi promossa l-effiċjenza enerġetika;

Emenda    138

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  l-iskema nazzjonali tal-obbligi tal-effiċjenza enerġetika u l-miżuri alternattivi skont l-Artikolu 7a u 7b tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016) 761], b'konformità mal-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(3)  l-iskema nazzjonali tal-obbligi tal-effiċjenza enerġetika u l-miżuri alternattivi skont l-Artikolu 7a u 7b tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016) 761], b'konformità mal-Anness II ta' dan ir-Regolament, inklużi l-iffrankar tal-enerġija miksub permezz tal-obbligi nazzjonali ta' effiċjenza enerġetika u/jew il-miżuri alternattivi adottati fl-applikazzjoni tal-Artikoli 7a u 7b u l-Artikolu 20(6) tad-Direttiva 2012/27/UE [kif emendata bil-proposta COM(2016) 761] u l-impatt fuq il-kontijiet tal-konsumaturi kif ukoll ir-rekwiżiti b'għan soċjali;

Emenda    139

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  l-istrateġija fit-tul għar-rinnovazzjoni tal-istokk nazzjonali tal-bini residenzjali u kummerċjali, kemm pubbliku kif ukoll privat, inklużi l-politiki u l-miżuri biex tiġi xprunata rinnovazzjoni profonda kosteffikaċi u rinnovazzjoni profonda f'diversi stadji;

(4)  l-istrateġija fit-tul għar-rinnovazzjoni tal-istokk nazzjonali tal-bini residenzjali u mhux residenzjali, kemm pubbliku kif ukoll privat, inklużi l-politiki u l-miżuri biex l-investiment jiġġi ggwidat sabiex tiġi xprunata rinnovazzjoni profonda kosteffikaċi u rinnovazzjoni profonda f'diversi stadji, filwaqt li titqies b'mod partikolari stima bbażata fuq l-evidenza tal-iffrankar ta' enerġija u l-benefiċċji f'sens iktar wiesa' mistennija b'konformità mal-Artikolu 2a tad-Direttiva (UE) .../... [EPBD, COD 0381/16];

Emenda    140

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  il-politiki u l-miżuri biex jiġi żviluppat il-potenzjal ekonomiku tal-koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja u ta' sistemi ta' tisħin u ta' tkessiħ effiċjenti skont l-Artikolu 14(2) tad-Direttiva (UE) .../... [id-Direttiva 2012/27/UE kif emendata bil-proposta COM(2016)761];

Emenda    141

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b – punt 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5b)  Jekk ikun applikabbli, il-progress fir-rigward ta' politiki, miżuri u azzjonijiet implimentati, adottati u ppjanati oħrajn li jirriżultaw mill-istrateġiji fit-tul ta' rinnovazzjoni skont l-Artikolu 2(a) tad-Direttiva (UE) .../... [EPBD, COD 0381/16], inklużi dawk li huma mmirati lej is-setturi bl-agħar rendiment tal-istokk ta' bini nazzjonali u dwar l-aċċess għall-informazzjoni u l-finanzjament.

Emenda    142

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  tal-għanijiet nazzjonali għad-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija u tal-pajjiżi fornituri, għall-ħżin u għar-rispons tad-domanda;

(a)  tal-għanijiet nazzjonali għall-ammeljorament tal-effiċjenza enerġetika u s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli u diversifikazzjoni tal-provvista u tar-rotot ta' provvista u tal-pajjiżi fornituri, tal-ħżin u tar-rispons tad-domanda;

Emenda    143

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  tal-għanijiet nazzjonali fir-rigward tat-tnaqqis tad-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-enerġija minn pajjiżi terzi;

(b)  tal-għanijiet u l-miżuri nazzjonali fir-rigward tat-tnaqqis tad-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-enerġija minn pajjiżi terzi u li ma joħolqu l-ebda ostakolu għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-Unjoni tal-Enerġija;

Emenda    144

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  tal-għanijiet nazzjonali fir-rigward taż-żieda tal-flessibbiltà tas-sistema tal-enerġija nazzjonali, b'mod partikolari permezz ta' miżuri ta' effiċjenza enerġetika, sorsi ta' enerġija rinnovabbli domestiċi, rispons għad-domanda u ħżin tal-enerġija;

Emenda    145

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-livell ta' interkonnettività tal-elettriku li l-Istat Membru jimmira li jilħaq fl-2030 b'rabta mal-mira ta' 15 % għall-interkonnessjoni tal-elettriku għall-2030;

(a)  il-livell ta' interkonnettività tal-elettriku li l-Istat Membru jimmira li jilħaq fl-2030 b'rabta mal-mira indikattiva ta' mill-inqas 15 % għall-interkonnessjoni tal-elettriku;

Emenda    146

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-għanijiet nazzjonali ewlenin għall-infrastruttura tat-trażmissjoni tal-elettriku u tal-gass li huma meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri skont kwalunkwe waħda mill-ħames dimensjonijiet ewlenin tal-Unjoni tal-Enerġija;

(b)  l-għanijiet nazzjonali ewlenin għall-infrastruttura tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku u tal-gass u l-modernizzazzjoni tagħha, meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri skont kwalunkwe waħda mill-ħames dimensjonijiet ewlenin tal-Unjoni tal-Enerġija;

Emenda    147

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-għanijiet nazzjonali relatati ma' aspetti oħra tas-suq intern tal-enerġija bħal pereżempju l-integrazzjoni u l-akkoppjament tas-swieq, jekk ikun applikabbli;

(d)  l-għanijiet u l-miżuri nazzjonali relatati mal-flessibbiltà tas-sistema, b'mod partikolari permezz tat-tneħħija tal-ostakli għall-formazzjoni libera tal-prezzijiet, l-integrazzjoni u l-akkoppjament tas-swieq, il-grilji intelliġenti, l-aggregazzjoni, ir-rispons għad-domanda, il-ħżin, il-ġenerazzjoni distribwita, il-mekkaniżmi għad-dispaċċ, id-dispaċċ mill-ġdid u t-tnaqqis, u s-sinjali tal-prezzijiet f'ħin reali;

Emenda    148

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-faqar enerġetiku, inkluż l-għadd ta' unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku;

imħassar

Emenda    149

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  l-għanijiet u l-miżuri nazzjonali relatati mal-parteċipazzjoni mhux diskriminatorja tal-enerġija rinnovabbli, ir-rispons għad-domanda u l-ħżin, inkluż permezz tal-aggregazzjoni, fis-swieq kollha tal-enerġija;

Emenda    150

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(eb)  l-għanijiet u l-miżuri nazzjonali biex jiġi żgurat li l-konsumaturi jipparteċipaw fis-sistema tal-enerġija u jibbenefikaw mill-awtoġenerazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda, inklużi l-arloġġi intelliġenti.

Emenda    151

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-iżgurar tal-adegwatezza tas-sistema tal-elettriku, jekk ikun applikabbli;

(f)  l-għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-iżgurar tal-adegwatezza tas-sistema tal-elettriku, filwaqt li jiġi żgurat li ma jiġi implimentat l-ebda mekkaniżmu ta' kapaċità, jew li meta tali mekkaniżmi jiġu implimentati għall-fini tas-sigurtà tal-provvista dawn ikunu limitati kemm jista' jkun;

Emenda    152

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  miżuri nazzjonali li jistabbilixxu jew jirrevedu ż-żoni tal-offerti sabiex jindirizzaw il-konġestjoni strutturali, jimmassimizzaw l-effiċjenza ekonomika u l-kummerċ transfruntier u tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista;

Emenda    153

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  tal-politiki u tal-miżuri implimentati, adottati u ppjanati biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fil-punti (a) sa (f);

(g)  tal-politiki u tal-miżuri implimentati, adottati u ppjanati biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fil-punti (a) sa (fa);

Emenda    154

Proposta għal regolament

Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 21a

 

Rapportar Integrat dwar il-Faqar Enerġetiku

 

Fejn applikabbli, Stat Membru għandu jinkludi fir-rapport nazzjonali integrat ta' progress dwar l-enerġija u l-klima informazzjoni kwantitattiva dwar l-għadd ta' unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku kif ukoll informazzjoni dwar politiki u miżuri li jindirizzaw il-faqar enerġetiku skont l-Artikolu 3(3)(v).

 

Meta jkun japplika t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(3)(v), l-Istat Membru kkonċernat għandu jinkludi fir-rapport nazzjonali integrat ta' progress dwar l-enerġija u l-klima informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-għan indikattiv nazzjonali tiegħu biex inaqqas l-għadd ta' unitajiet domestiċi f'faqar enerġetiku.

 

Il-Kummissjoni għandha tikkondividi d-data kkomunikata mill-Istati Membri skont dan l-Artikolu ma' l-Osservatorju Ewropewtal-Faqar Enerġetiku.

Emenda    155

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-għanijiet nazzjonali għall-infiq totali (pubbliku u privat) fir-riċerka u fl-innovazzjoni marbuta mat-teknoloġiji tal-enerġija nadifa kif ukoll għall-kostijiet tat-teknoloġija u l-iżvilupp tal-prestazzjoni;

(b)  l-għanijiet nazzjonali għall-infiq totali pubbliku u, meta jkun disponibbli, dak privat, fir-riċerka u fl-innovazzjoni marbuta mat-teknoloġiji tal-enerġija nadifa kif ukoll għall-kostijiet tat-teknoloġija u l-iżvilupp tal-prestazzjoni;

Emenda    156

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-għanijiet nazzjonali biex is-sussidji tal-enerġija jitneħħew b'mod gradwali;

(d)  l-għanijiet nazzjonali biex is-sussidji tal-enerġija jitneħħew b'mod gradwali, b'mod partikolari fir-rigward tal-fjuwils fossili

Emenda    157

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  il-miżuri ta' finanzjament, inkluż l-appoġġ tal-Unjoni u l-użu tal-fondi tal-Unjoni, f'dan il-qasam fil-livell nazzjonali, jekk ikun applikabbli.

(g)  il-miżuri ta' finanzjament, inkluż l-appoġġ tal-Unjoni u l-użu tal-fondi tal-Unjoni, f'dan il-qasam fil-livell nazzjonali, jekk ikun applikabbli. L-użu ta' kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja mill-Kummissjoni għall-istrumenti ta' finanzjament li fihom l-Istati Membri jimpenjaw b'mod konġunt riżorsi nazzjonali, għandu jiġi ppubblikat.

Emenda    158

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-inventarji approssimati tal-gassijiet serra tagħhom għas-sena X-1;

imħassar

Emenda    159

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  il-konsum finali gross approssimat tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u l-konsum gross, primarju u finali approssimat tal-enerġija għas-sena X-1

Emenda    160

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a) il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-inventarji approssimati tal-gassijiet serra tal-Istati Membri jew, jekk Stat Membru ma jkunx ikkomunika l-inventarji approssimati tiegħu sa dik id-data, u abbażi tal-istimi tagħha stess għandha tiġbor kull sena inventarju approssimat tal-gassijiet serra tal-Unjoni. Kull sena sat-30 ta' Settembru, il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.

Għal dawk il-finijiet il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-inventarji approssimati tal-gassijiet serra tal-Istati Membri jew, jekk Stat Membru ma jkunx ikkomunika l-inventarji approssimati tiegħu sa dik id-data, u abbażi tal-istimi tagħha stess għandha tiġbor kull sena inventarju approssimat tal-gassijiet serra tal-Unjoni. Kull sena sat-30 ta' Settembru, il-Kummissjoni għandha tagħmel dik l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku.

Emenda    161

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Sal-31 ta' Lulju 2021, u sussegwentement kull sena (sena X), l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-inventarji tal-gassijiet serra approssimati tagħhom għas-sena X-1;

Emenda    162

Proposta għal regolament

Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 24

Artikolu 24

Pjattaforma elettronika tar-rapportar

Pjattaforma elettronika

1.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjattaforma tar-rapportar onlajn biex tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri u tiġi promossa l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

1.  Bħala mezz biex tiżgura l-kosteffiċjenza, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjattaforma pubblika onlajn biex tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, tiġi promossa l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u jiġi ffaċilitat l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni.

2.  L-Istati Membri għandhom jużaw il-pjattaforma onlajn sabiex jibagħtu r-rapporti msemmija f'dan il-Kapitolu lill-Kummissjoni ladarba l-pjattaforma ssir operazzjonali.

2.  L-Istati Membri għandhom jużaw il-pjattaforma onlajn sabiex jibagħtu r-rapporti msemmija f'dan il-Kapitolu lill-Kummissjoni ladarba l-pjattaforma ssir operazzjonali. L-Istati Membri għandhom jagħmlu dawn ir-rapporti disponibbli pubblikament.

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha tuża l-pjattaforma elettronika biex tiffaċilita l-aċċess pubbliku onlajn għall-abbozzi u għall-verżjonijiet finali kemm tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima kif ukoll tal-istrateġiji nazzjonali fit-tul dwar l-enerġija u l-klima msemmija fl-Artikoli 3, 9 u 14.

Emenda    163

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Sal-31 ta' Ottubru 2021 u sussegwentement kull tieni sena, il-Kummissjoni għandha tivvaluta, b'mod partikolari abbażi tar-rapporti nazzjonali integrati ta' progress dwar l-enerġija u l-klima, ta' informazzjoni oħra rrapportata skont dan ir-Regolament, tal-indikaturi u tal-istatistika Ewropea meta jkunu disponibbli:

1.  Sal-31 ta' Ottubru 2021 u sussegwentement kull tieni sena, il-Kummissjoni għandha tivvaluta, b'mod partikolari abbażi tar-rapporti nazzjonali integrati ta' progress dwar l-enerġija u l-klima, ta' informazzjoni oħra rrapportata skont dan ir-Regolament, ta' data mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u tal-indikaturi u tal-istatistika Ewropea meta jkunu disponibbli:

Emenda    164

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-progress li jkun sar fil-livell tal-Unjoni biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, inkluż għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, l-għanijiet tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni għall-2030, b'mod partikolari bl-għan li tiġi evitata kwalunkwe diskrepanza fl-għanijiet għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni għall-2030;

(a)  il-progress li jkun sar fil-livell tal-Unjoni biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, inkluż għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, l-għanijiet tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni għall-2030, b'mod partikolari bl-għan li tiġi evitata kwalunkwe diskrepanza fl-għanijiet għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni għall-2030 u fid-dawl tal-azzjoni għall-klima u l-enerġija riveduta tal-Unjoni, skont kif jixraq, kif deskritt fl-Artikolu 38;

Emenda    165

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  il-progress miksub fil-livell tal-Unjoni lejn id-diversifikazzjoni tas-sorsi u l-fornituri tal-enerġija tagħha, b'kontribut lejn Unjoni tal-Enerġija li tiffunzjona bis-sħiħ u tkun reżiljenti, imsejsa fuq is-sigurtà tal-provvista, is-solidarjetà u l-fiduċja;

Emenda    166

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  il-progress li jkun sar minn kull Stat Membru biex jintlaħqu l-miri, l-għanijiet u l-kontributi tiegħu u biex jiġu implimentati l-politiki u l-miżuri stabbiliti fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima;

(b)  il-progress li jkun sar minn kull Stat Membru biex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet tiegħu u biex jiġu implimentati l-politiki u l-miżuri stabbiliti fil-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima tiegħu;

Emenda    167

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  l-impatt globali tal-politiki u tal-miżuri tal-pjanijiet nazzjonali integrati fuq it-tħaddim tal-miżuri tal-politika tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija, bil-ħsieb li ssir reviżjoni tal-kontribuzzjoni stabbilita fil-livell nazzjonali tal-Unjoni u jiżdied il-livell ta' ambizzjoni b'konformità mal-impenji tal-Ftehim ta' Pariġi;

Emenda    168

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb)  l-impatt ġenerali tal-politiki u l-miżuri tal-pjanijiet nazzjonali integrati fuq it-tħaddim tal-EU ETS;

Emenda    169

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cc)  il-korrettezza tal-istimi tal-Istati Membri rigward l-effetti tal-politiki u l-miżuri li jirkbu fuq xulxin fil-livell nazzjonali fuq il-bilanċ bejn il-provvista ta' kwoti u d-domanda għalihom fi ħdan l-EU ETS, jew, fin-nuqqas ta' dawn l-istimi, għandha twettaq il-valutazzjoni tagħha stess tal-istess impatt;

Emenda    170

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-Kummissjoni għandha tħabbar bil-quddiem l-indikaturi li biħsiebha tuża biex tagħmel tali valutazzjonijiet.

Emenda    171

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, bħala parti mill-valutazzjoni tagħha msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-progress li jkun sar fis-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-Unjoni abbażi ta' trajettorja lineari li tibda minn 20 % fl-2020 u li tilħaq minn tal-inqas 27 % fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 4(a)(2)(i).

2.  Fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, bħala parti mill-valutazzjoni tagħha msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-progress li jkun sar fis-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-Unjoni abbażi ta' trajettorja lineari vinkolanti li tibda minn 20 % fl-2020 u li tilħaq minn tal-inqas 35 % fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 4(a)(2)(ic).

Emenda    172

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, bħala parti mill-valutazzjoni tagħha msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-progress li jkun sar biex b'mod kollettiv jintlaħaq livell massimu tal-konsum tal-enerġija fil-livell tal-Unjoni ta' 1 321 Mtoe ta' konsum ta' enerġija primarja u ta' 987 Mtoe ta' konsum ta' enerġija finali fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 6(1)(a).

Fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, bħala parti mill-valutazzjoni tagħha msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-progress li jkun sar biex b'mod kollettiv jintlaħaq livell massimu tal-konsum tal-enerġija fil-livell tal-Unjoni ta' 1 132 Mtoe ta' konsum ta' enerġija primarja u ta' 849 Mtoe ta' konsum ta' enerġija finali fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 6(1)(a).

Emenda    173

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  tikkunsidra nkisbitx il-mira tal-Unjoni ta' mhux iżjed minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja jew ta' mhux iżjed minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali fl-2020;

(a)  tivvaluta jekk l-Istati Membri individwali humiex fit-triq it-tajba biex jilħqu l-mira nazzjonali vinkolanti tagħhom u jekk inkisbitx il-mira tal-Unjoni ta' mhux iżjed minn 1 483 Mtoe ta' enerġija primarja u ta' mhux iżjed minn 1 086 Mtoe ta' enerġija finali fl-2020;

Emenda    174

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Sal-31 ta' Ottubru 2019 u sussegwentement kull erba' snin, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/31/KE.

imħassar

Emenda    175

Proposta għal regolament

Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 26

Artikolu 26

Segwitu f'każ ta' inkonsistenzi mal-għanijiet u mal-miri ġenerali tal-Unjoni tal-Enerġija skont ir-Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi

Segwitu f'każ ta' inkonsistenzi mal-għanijiet u mal-miri ġenerali tal-Unjoni tal-Enerġija skont ir-Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi

1.  Abbażi tal-valutazzjoni skont l-Artikolu 25, il-Kummissjoni għandha toħroġ rakkomandazzjonijiet lil Stat Membru skont l-Artikolu 28 jekk l-iżviluppi ta' politika f'dak l-Istat Membru juru inkonsistenzi mal-għanijiet ġenerali tal-Unjoni tal-Enerġija.

1.  Abbażi tal-valutazzjoni skont l-Artikolu 25, il-Kummissjoni għandha toħroġ rakkomandazzjonijiet lil Stat Membru skont l-Artikolu 28 jekk l-iżviluppi ta' politika f'dak l-Istat Membru juru inkonsistenzi mal-għanijiet ġenerali tal-Unjoni tal-Enerġija u mal-miri fuq medda twila ta' żmien tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-gassijiet serra.

 

1a.  Stat Membru li jkun biħsiebu juża l-flessibbiltà skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru .../... [Kondiviżjoni tal-Isforzi] għandu jinkludi fil-pjan skont l-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament, il-livell ta' użu intenzjonat u l-politiki u l-miżuri ppjanati biex jeċċedi r-rekwiżiti skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru.../... [LULUCF] għall-perjodu mill-2021 sal-2030 sal-livell neċessarju.

2.  Il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjonijiet dwar il-pjanijiet ta' azzjoni li jkunu ntbagħtu mill-Istati Membri skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament [ ] [ESR].

2.  Il-Kummissjoni tista' toħroġ opinjonijiet dwar il-pjanijiet ta' azzjoni li jkunu ntbagħtu mill-Istati Membri skont l-Artikolu 7 u l-Artikolu 8(1) tar-Regolament [ ] [ESR].

 

2a.  Il-Kummissjoni tista' b'mod temporanju tissospendi l-possibbiltà li Stat Membru jittrasferixxi allokazzjonijiet annwali ta' emissjonijiet lil Stati Membri oħrajn.

 

2b.  Minħabba l-potenzjal għoli ta' tisħin globali u t-tul ta' ħajja atmosferika relattivament qasir tal-metan, il-Kummissjoni għandha tanalizza l-implikazzjonijiet għall-politiki u l-miżuri tal-adozzjoni ta' orizzont ta' 20 sena żmien għall-metan. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-għażliet ta' politika sabiex tindirizza malajr l-emissjonijiet tal-metan u tipproponi Strateġija tal-Unjoni dwar il-Metan, filwaqt li tqis kif xieraq l-objettivi tal-ekonomija ċirkolari, u filwaqt li tipprijoritizza l-emissjonijiet tal-metan marbutin mal-enerġija u mal-iskart.

 

2c.  Il-Kummissjoni għandha tirrapporta fl-2027 u fl-2032 dwar il-bilanċ kumulattiv tal-emissjonijiet u l-assorbimenti li jirriżultaw mill-foresti ġestiti fl-Unjoni b'referenza għall-medja tal-emissjonijiet u l-assorbimenti fil-perjodu ta' bejn l-1990 u l-2009. Jekk il-bilanċ kumulattiv ikun negattiv, il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta biex tikkumpensa u tneħħi l-ammont korrispondenti mill-kwoti tal-emissjonijiet tal-Istati Membri skont ir-Regolament (UE) Nru .../... [ESR].

Emenda    176

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Jekk, abbażi tal-valutazzjoni tagħha dwar il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima u l-aġġornamenti tagħhom skont l-Artikolu 12, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-miri, l-għanijiet u l-kontributi tal-pjanijiet nazzjonali jew l-aġġornamenti tagħhom ma jkunux biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, b'mod partikolari, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, il-miri għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni għall-2030, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex li dawk l-għanijiet u l-miri jintlaħqu b'mod kollettiv. Fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, tali miżuri għandhom iqisu l-livell ta' ambizzjoni tal-kontributi biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għall-2030 stabbilita mill-Istati Membri fil-pjanijiet nazzjonali u fl-aġġornamenti tagħhom.

1.  Jekk, abbażi tal-valutazzjoni tagħha dwar il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima skont l-Artikolu 12, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-miri u l-għanijiet tal-pjanijiet nazzjonali ma jkunux biżżejjed, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex dawk l-għanijiet u l-miri jintlaħqu b'mod kollettiv.

 

Fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, mingħajr preġudizzju għal miżuri oħra, il-mira nazzjonali tal-Istati Membri għall-2030 għandha tiġi riveduta skont l-Artikolu 3(2) u l-Anness Ia tad-Direttiva (EU) .../... [riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinovabbli] sal-31 ta' Diċembru 2020.

Emenda    177

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Jekk, abbażi tal-valutazzjoni tagħha skont l-Artikolu 25(1)(b), il-Kummissjoni tikkonkludi li ma jkunx sar biżżejjed progress minn Stat Membru biex jintlaħqu l-miri, l-għanijiet u l-kontributi jew biex jiġu implimentati l-politiki u l-miżuri stabbiliti fil-pjan nazzjonali integrat dwar il-klima u l-enerġija, għandha toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istat Membru kkonċernat skont l-Artikolu 28. Meta toħroġ dawn ir-rakkomandazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tqis l-isforzi ambizzjużi bikrin mill-Istati Membri li jikkontribwixxu biex tintlaħaq il-mira għall-enerġija rinnovabbli tal-Unjoni għall-2030.

2.  Jekk, abbażi tal-valutazzjoni tagħha skont l-Artikolu 25(1)(b), il-Kummissjoni tikkonkludi li ma jkunx sar biżżejjed progress minn Stat Membru biex jintlaħqu t-trajettorji, il-miri u l-għanijiet tiegħu jew biex jiġu implimentati l-politiki u l-miżuri stabbiliti fil-pjan nazzjonali integrat dwar il-klima u l-enerġija, għandha toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istat Membru kkonċernat skont l-Artikolu 28.

Emenda    178

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Jekk, abbażi tal-valutazzjoni aggregata tagħha tar-rapporti nazzjonali integrati ta' progress dwar l-enerġija u l-klima tal-Istati Membri skont l-Artikolu 25(1)(a), u appoġġata minn sorsi oħra ta' informazzjoni, kif ikun xieraq, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-Unjoni qed tissogra li ma tilħaqx l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, b'mod partikolari, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, il-miri tal-Qafas għall-Klima u l-Enerġija tal-Unjoni għall-2030, tista' toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri kollha skont l-Artikolu 28 biex jittaffa dan ir-riskju. Kif ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni flimkien mar-rakkomandazzjonijiet sabiex jiġi żgurat b'mod partikolari li l-Unjoni tilħaq il-miri għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika għall-2030. Fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, dawn il-miżuri għandhom iqisu l-isforzi ambizzjużi bikrin mill-Istati Membri li jikkontribwixxu biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għall-2030.

3.  Jekk, abbażi tal-valutazzjoni tagħha tar-rapporti nazzjonali integrati ta' progress dwar l-enerġija u l-klima tal-Istati Membri jew appoġġata minn sorsi oħra ta' informazzjoni, kif ikun xieraq, skont l-Artikolu 25, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-Unjoni qed tissogra li ma tilħaqx l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, b'mod partikolari, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, il-miri tal-Qafas għall-Klima u l-Enerġija tal-Unjoni għall-2030, għandha toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri kollha skont l-Artikolu 28 biex jittaffa dan ir-riskju. Meta toħroġ dawn ir-rakkomandazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tqis il-livell ta' ambizzjoni tal-Istati Membri għall-miri tal-Unjoni għall-2030. Kif ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni flimkien mar-rakkomandazzjonijiet sabiex jiġi żgurat b'mod partikolari li l-Unjoni tilħaq il-miri għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika għall-2030. Dawn il-miżuri għandhom iqisu l-isforzi ambizzjużi bikrin, b'mod partikolari dawk mill-2021 'il quddiem, mill-Istati Membri li jikkontribwixxu biex jilħqu l-miri tal-Unjoni għall-2030, il-livell ta' konformità mill-Istati Membri mal-miri u t-trajettorji nazzjonali tagħhom kif ukoll kwalunkwe kontribuzzjoni għall-pjattaforma finanzjarja skont il-paragrafu 4(c).

Emenda    179

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, dawn il-miżuri addizzjonali jistgħu b'mod partikolari jtejbu l-effiċjenza enerġetika:

 

(a)  tal-prodotti, skont id-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE,

 

(b)  tal-bini, skont id-Direttivi 2010/31/UE u 2012/27/UE u

 

(c)  tat-trasport.

Emenda    180

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Jekk, abbażi tal-valutazzjoni tagħha skont l-Artikolu 25(1)(a), il-Kummissjoni tikkonkludi li proġett ta' infrastruttura jista' potenzjalment ikun ta' ostakolu għall-iżvilupp ta' Unjoni tal-Enerġija reżiljenti, il-Kummissjoni għandha toħroġ valutazzjoni preliminari tal-kompatibbiltà tal-proġett mal-għanijiet fit-tul tas-suq intern tal-enerġija, b'kunsiderazzjoni partikolari tal-għan fit-tul ta' emissjonijiet nett żero sal-2050 u tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru kkonċernat skont l-Artikolu 28. Qabel ma toħroġ din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni tista' tikkonsulta Stati Membri oħrajn.

Emenda    181

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Jekk, fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, mingħajr preġudizzju għall-miżuri fil-livell tal-Unjoni stabbiliti fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni tikkonkludi abbażi tal-valutazzjoni tagħha skont l-Artikolu 25(1) u (2) fl-2023, li t-trajettorja lineari tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 25(2) ma ġietx issodisfata b’mod kollettiv, l-Istati Membri għandhom jiżguraw sal-2024 li kwalunkwe diskrepanza emerġenti tkun koperta b'miżuri addizzjonali, bħal:

4.  Jekk, fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, mingħajr preġudizzju għall-miżuri fil-livell tal-Unjoni stabbiliti fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni tikkonkludi abbażi tal-valutazzjoni tagħha skont l-Artikolu 25(1) u (2) fl-2023 u kull sentejn wara dak iż-żmien, li Stat Membru mhuwiex jagħmel biżżejjed progress biex jikkonforma mal-mira nazzjonali għall-2030, b'mod partikolari billi ma jikkonformax mat-trajettorja tiegħu, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw sal-2024 li kull sena wara dak iż-żmien, rispettivament, kwalunkwe diskrepanza emerġenti mat-trajettorja tiegħu tkun koperta fi żmien sena b'miżuri addizzjonali, bħal:

Emenda    182

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  azzjoni biex jiġi promoss sehem ikbar ta' elettriku ġġenerat mill-enerġija rinnovabbli abbażi tal-kriterji tal-Artikolu 4 tad-Direttiva (UE) .../... [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE];

Emenda    183

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  tingħata kontribuzzjoni finanzjarja għal pjattaforma ta' finanzjament stabbilita fil-livell tal-Unjoni, li tikkontribwixxi għall-proġetti tal-enerġija rinnovabbli u li tkun ġestita direttament jew indirettament mill-Kummissjoni;

(c)  tingħata kontribuzzjoni finanzjarja volontarja għal pjattaforma ta' finanzjament stabbilita fil-livell tal-Unjoni, li tikkontribwixxi għall-proġetti tal-enerġija rinnovabbli, b'mod partikolari dawk li għandhom interess tal-Unjoni tal-Enerġija, u li tkun ġestita direttament jew indirettament mill-Kummissjoni;

Emenda    184

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  jintużaw mekkaniżmi ta' kooperazzjoni stabbiliti fid-Direttiva (UE) .../... [riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli]

Emenda    185

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Tali miżuri għandhom iqisu l-livell ta' ambizzjoni ta' kontributi bikrin għall-mira tal-Unjoni għall-enerġija rinnovabbli għall-2030 mill-Istat Membru kkonċernat.

Tali miżuri għandhom iqisu l-livell ta' konformità tal-Istat Membru mal-mira u t-trajettorja nazzjonali tiegħu għall-enerġija rinnovabbli.

 

Il-Kummissjoni għandha, kif ikun xieraq, tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni apparti miżuri fil-livell nazzjonali sabiex tiżgura l-kisba tat-trajettorja lineari vinkolanti tal-Unjoni u l-mira vinkolanti tal-Unjoni għall-2030 għall-enerġija rinovabbli.

Emenda    186

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Jekk, fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, mingħajr preġudizzju għal miżuri oħra fil-livell tal-Unjoni skont il-paragrafu 3, il-Kummissjoni tikkonkludi abbażi tal-valutazzjoni tagħha skont l-Artikolu 25(1) u (3) fl-2023, li l-progress biex tintlaħaq il-mira għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni msemmija fl-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 25(3) ma jkunx biżżejjed, għandha tieħu miżuri sal-2024 flimkien ma’ dawk li ġew stabbiliti fid-Direttiva 2010/31/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016) 765] u fid-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016) 761] sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-miri vinkolanti għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni għall-2030.

5.  Jekk, fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, mingħajr preġudizzju għal miżuri oħra fil-livell tal-Unjoni skont il-paragrafu 3, il-Kummissjoni tikkonkludi abbażi tal-valutazzjoni tagħha skont l-Artikolu 25(1) u (3) fl-2023 u kull sentejn wara dan, li Stat Membru ma jkunx qed jagħmel biżżejjed progress sabiex jikseb il-mira nazzjonali vinkolanti u t-trajettorja tiegħu, l-Istat Membru kkonċernat għandu jiżgura li sas-sena 2024 u kull sentejn wara dan, rispettivament, li kwalunkwe diskrepanza emerġenti fit-trajettorja tiegħu tkun koperta b'miżuri addizzjonali fi żmien sena.

(a)  tal-prodotti, skont id-Direttiva 2010/30/UE u d-Direttiva 2009/125/KE;

 

(b)  tal-bini, skont id-Direttiva 2010/31/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016) 765] u d-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016) 761];

 

(c)  tat-trasport.

 

Emenda    187

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Kull Stat Membru kkonċernat imsemmi fil-paragrafu 4 jew 5 għandu jagħti fid-dettall il-miżuri addizzjonali, implimentati, adottati u ppjanati biex ikopri d-diskrepanza sabiex jikkonforma mal-miri u t-trajettorji nazzjonali tiegħu għall-2030 bħala parti mir-rapport ta' progress tiegħu li jmiss imsemmi fl-Artikolu 15.

Emenda    188

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  fir-rapport nazzjonali integrat tiegħu ta' progress dwar l-enerġija u l-klima li jkun sar sena wara li tkun inħarġet ir-rakkomandazzjoni, l-Istat Membru għandu jistabbilixxi kif ikun ikkunsidra għalkollox ir-rakkomandazzjoni u kif ikun implimentaha jew beħsiebu jimplimentaha. L-Istat Membru għandu jipprovdi ġustifikazzjonijiet meta jiddevja mir-rakkomandazzjoni;

(b)  fir-rapport nazzjonali integrat tiegħu ta' progress dwar l-enerġija u l-klima li jkun sar sena wara li tkun inħarġet ir-rakkomandazzjoni, l-Istat Membru għandu jistabbilixxi kif ikun ikkunsidra għalkollox ir-rakkomandazzjoni u kif ikun implimentaha jew beħsiebu jimplimentaha. L-Istat Membru għandu jipprovdi raġunijiet meta jiddevja mir-rakkomandazzjoni;

Emenda    189

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jenħtieġ li r-rakkomandazzjonijiet ikunu kumplimentari għall-iżjed rakkomandazzjonijiet speċifiċi reċenti għall-pajjiżi li jkunu nħarġu fil-kuntest tas-Semestru Ewropew.

(c)  jenħtieġ li r-rakkomandazzjonijiet ikunu kumplimentari għall-iżjed rakkomandazzjonijiet speċifiċi reċenti għall-pajjiżi li jkunu nħarġu skont l-Artikolu 9(2) u fil-kuntest tas-Semestru Ewropew.

Emenda    190

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika minnufih dawn ir-rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri kollha;

Emenda    191

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ja)  valutazzjoni ġenerali tal-progress li jkun sar lejn l-integrazzjoni sħiħa tal-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel" u t-trattament ġust għall-konsumaturi tal-enerġija";

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi stabbilit il-prinċipju ta' "trattament ġust għall-konsumaturi tal-enerġija" bħala prinċipju orizzontali ieħor fil-pjanijiet u l-miżuri.

Emenda    192

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(jb)  rapport ta' progress dwar il-kompetittività;

Emenda    193

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2 – punt jc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(jc)  il-progress tal-Istati Membri lejn it-tneħħija gradwali tas-sussidji diretti u indiretti għall-fjuwils fossili sal-2020;

Emenda    194

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2 - punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ka)  valutazzjoni finanzjarja tal-ispejjeż sostnuti mill-konsumatur finali tal-elettriku abbażi ta' indikaturi li jimmonitorjaw l-ispiża reali għall-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija.

Emenda    195

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Sal-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, jħaddmu u jfittxu li jtejbu kontinwament is-sistemi ta' inventarji nazzjonali biex jiġu stmati l-emissjonijiet antropoġeniċi minn fonti u l-assorbimenti minn bjar ta' gassijiet serra elenkati fil-Parti 2 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament u tiġi żgurata t-tempestività, it-trasparenza, ir-reqqa, il-konsistenza, il-paragunabbiltà u l-kompletezza tal-inventarji tagħhom tal-gassijiet serra.

1.  Sal-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, jħaddmu u jfittxu li jtejbu kontinwament is-sistemi ta' inventarji nazzjonali skont ir-rekwiżiti tal-UNFCCC biex jiġu stmati l-emissjonijiet antropoġeniċi minn fonti u l-assorbimenti minn bjar ta' gassijiet serra elenkati fil-Parti 2 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament u tiġi żgurata t-tempestività, it-trasparenza, ir-reqqa, il-konsistenza, il-paragunabbiltà u l-kompletezza tal-inventarji tagħhom tal-gassijiet serra.

Emenda    196

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fl-2027 u fl-2032, il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami komprensiv tad-dejta tal-inventarju nazzjonali li tkun intbagħtet mill-Istati Membri skont l-Artikolu 23(3) ta' dan ir-Regolament bl-għan li twettaq monitoraġġ tat-tnaqqis jew tal-limitazzjonijiet tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Istati Membri skont l-Artikoli 4, 9 u 10 tar-Regolament [ ] [ESR] u tat-tnaqqis tagħhom tal-emissjonijiet u tat-tisħiħ tal-assorbimenti minn bjar skont l-Artikoli 4 u 12 tar-Regolament [ ] [LULUCF] u ta' kwalunkwe mira oħra ta' tnaqqis jew ta' limitazzjoni tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra stabbilita fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jipparteċipaw b'mod sħiħ f'dak il-proċess.

1.  Il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami komprensiv tad-data tal-inventarju nazzjonali li tkun intbagħtet mill-Istati Membri skont l-Artikolu 23(3) ta' dan ir-Regolament bl-għan li twettaq monitoraġġ tat-tnaqqis jew tal-limitazzjonijiet tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Istati Membri skont l-Artikoli 4, 9 u 10 tar-Regolament [ ] [ESR] u tat-tnaqqis tagħhom tal-emissjonijiet u tat-tisħiħ tal-assorbimenti minn bjar skont l-Artikoli 4 u 12 tar-Regolament [ ] [LULUCF] u ta' kwalunkwe mira oħra ta' tnaqqis jew ta' limitazzjoni tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra stabbilita fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jipparteċipaw b'mod sħiħ f'dak il-proċess.

Emenda    197

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Id-dejta għal kull Stat Membru kif irreġistrata fir-reġistri stabbiliti skont l-Artikolu 11 tar-Regolament [ ] [ESR] xahar wara d-data tal-kontroll tal-konformità mar-Regolament [ ] [LULUCF] imsemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, għandha tintuża għall-kontroll tal-konformità skont l-Artikolu 9 tar-Regolament [ ] [ESR] għall-2021 u għall-2026. Il-kontroll tal-konformità skont l-Artikolu 9 tar-Regolament [ ] [ESR] għal kull waħda mis-snin mill-2022 sal-2025 u mill-2027 sal-2030 għandu jitwettaq fid-data li tinzerta xahar wara d-data tal-kontroll tal-konformità għas-sena preċedenti. Dan il-kontroll għandu jinkludi t-tibdil f'din id-dejta li jirriżulta meta dak l-Istat Membru juża l-flessibbiltajiet skont l-Artikoli 5, 6 u 7 tar-Regolament [ ] [ESR].

6.  Id-data għal kull Stat Membru kif irreġistrata fir-reġistri stabbiliti skont l-Artikolu 11 tar-Regolament [ ] [ESR] xahar wara d-data tal-kontroll tal-konformità mar-Regolament [ ] [LULUCF] imsemmi fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, għandha tintuża għall-kontroll tal-konformità skont l-Artikolu 9 tar-Regolament [ ] [ESR]. Il-kontroll tal-konformità skont l-Artikolu 9 tar-Regolament [ ] [ESR] għal kull waħda [mis-snin konsistenti maċ-ċiklu ta' konformità msemmi fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) .../... [ESR] għandu jitwettaq fid-data li tinzerta xahar wara d-data tal-kontroll tal-konformità għas-sena preċedenti. Dan il-kontroll għandu jinkludi t-tibdil f'din id-data li jirriżulta meta dak l-Istat Membru juża l-flessibbiltajiet skont l-Artikoli 5, 6 u 7 tar-Regolament [ ] [ESR].

Emenda    198

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6a.  Matul l-aħħar kontroll tal-konformità msemmi fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu, kontroll tar-rekwiżiti skont [l-Artikolu 9a; Riserva għal Azzjoni Bikrija [ESR] għandu jitwettaq mill-Kummissjoni, fuq talba ta' Stat Membru biex jagħmel użu minn dik ir-riserva. Dak il-kontroll jista' jkun segwit minn tibdiliet rigward id-data għal kull Stat Membru eleġibbli fejn ir-rekwiżiti skont l-[Artikolu 9a; Riżerva għall-Azzjoni Bikrija] [ESR] ikunu sodisfati.

Emenda    199

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għandha tassisti lill-Kummissjoni fil-ħidma tagħha fir-rigward tad-dimensjonijiet tad-dekarbonizzazzjoni u tal-effiċjenza enerġetika sabiex tikkonforma mal-Artikoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 u 34 skont il-programm ta' ħidma annwali tagħha. Dik l-assistenza għandha tinkludi l-assistenza kif meħtieġ:

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għandha tassisti lill-Kummissjoni fil-ħidma tagħha fir-rigward tad-dimensjonijiet tad-dekarbonizzazzjoni u tal-effiċjenza enerġetika sabiex tikkonforma mal-Artikoli 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 u 34 skont il-programm ta' ħidma annwali tagħha. Dik l-assistenza għandha tinkludi l-assistenza kif meħtieġ:

Emenda    200

Proposta għal regolament

Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ja)  għat-tfassil tas-sehem approssimat tal-Unjoni tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija u l-konsum approssimat tal-enerġija primarja u finali.

Emenda    201

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kumitat dwar l-Unjoni tal-Enerġija

Il-Kumitat dwar l-Enerġija u t-Tibdil fil-Klima

Emenda    202

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat dwar l-Unjoni tal-Enerġija. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 u għandu jaħdem fil-formazzjonijiet settorjali rispettivi li jkunu rilevanti għal dan ir-Regolament.

1.  Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat dwar l-Enerġija u t-Tibdil fil-Klima. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Emenda    203

Proposta għal regolament

Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Dan il-Kumitat jissostitwixxi l-kumitat stabbilit bl-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 93/389/KEE, bl-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 280/2004/KE u bl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 525/2013. Ir-referenzi għall-kumitat stabbilit skont dawk l-atti legali għandhom jinftiehmu bħala referenzi għall-kumitat stabbilit b’dan ir-Regolament.

2.  Minkejja l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Artikoli 15, 17, 23, 31 u 32 ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima stabbilit mill-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 525/2013.

Emenda    204

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sat-28 ta' Frar 2026 u sussegwentement kull ħames snin, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' dan ir-Regolament, il-kontribut tiegħu għall-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u l-konformità tal-ippjanar, tar-rapportar u tal-monitoraġġ tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament ma' leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jew ma' deċiżjonijiet futuri marbuta mal-UNFCCC u mal-Ftehim ta' Pariġi. Il-Kummissjoni tista' tagħmel proposti jekk ikun xieraq.

Fi żmien sitt xhur mid-djalogu faċilitattiv li għandu jitlaqqa' taħt il-UNFCCC fl-2018 sabiex jittieħed rendikont tal-isforzi kollettivi tal-Partijiet fir-rigward tal-progress lejn l-għan globali fit-tul, u fi żmien sitt xhur mit-teħid tar-rendikont globali fl-2023 u kull teħid ta' rendikont globali sussegwenti wara dan, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim u l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-kontribut tiegħu għall-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u l-konformità tal-ippjanar, tar-rapportar u tal-monitoraġġ tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament ma' leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jew ma' deċiżjonijiet futuri marbuta mal-UNFCCC u l-adegwatezza tal-kontribut tiegħu għall-kisba tal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi. Ir-rapporti għandhom ikunu akkumpanjati minn proposti biex tissaħħaħ l-azzjoni tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija, jekk ikun xieraq.

Emenda    205

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Fi żmien sitt xhur wara li l-Unjoni tkun issottomettiet Kontribut Determinat fil-Livell Nazzjonali (NDC) ġdid jew rivedut skont il-Ftehim ta' Pariġi, il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tissottometti l-proposti leġiżlattivi neċessarji biex jiġu emendati l-atti legali rilevanti tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

L-UE jeħtieġ li tiżgura li qiegħda f'pożizzjoni li tikkonforma mal-mekkaniżmu ta' valutazzjoni ta' kull ħames snin tal-Ftehim ta' Pariġi u li tiżgura li l-leġiżlazzjoni kollha tagħha tkun koerenti mal-kunċett li dak jista' jiġi rrivedut u jiżdied kull ħames snin. Din l-emenda tiggarantixxi li l-ambizzjoni se tiżdied maż-żmien, b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi.

Emenda    206

Proposta għal regolament

Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt 2

Direttiva 98/70/KE

Artikolu 7a – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  fit-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 7a(1), il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

imħassar

"il-volum totali tal-provvista ta’ kull tip ta’ fjuwil jew ta’ enerġija; kif ukoll"

 

Emenda    207

Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  fl-Artikolu 18(1), jitħassar il-punt (e);

imħassar

Emenda    208

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  fil-Parti 2 tal-Anness I, jitħassru l-punti 2, 3, 4 u 7.

(1)  fil-Parti 2 tal-Anness I, jitħassru l-punti 4 u 7.

Emenda    209

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a

Direttiva (UE) 2015/652

Anness III – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"1.   L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw id-data elenkata fil-punt 3. Din id-data għandha tiġi rrappurtata għal kull fjuwil u enerġija imqiegħda fis-suq fl-Istat Membru. Fejn bijofjuwils multipli jkunu mħallta ma' fjwuils fossili, għandha tingħata d-data għal kull bijofjuwil."

"1.   L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw kull sena d-data elenkata fil-punt 3. Din id-data għandha tiġi rrappurtata għal kull fjuwil u enerġija imqiegħda fis-suq fl-Istat Membru. Fejn bijofjuwils multipli jkunu mħallta ma' fjwuils fossili, għandha tingħata d-data għal kull bijofjuwil."

Emenda    210

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b

Direttiva (UE) 2015/652

Anness III – punt 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  fil-punt 3, jitħassru l-punti (e) u (f);

imħassar

Emenda    211

Proposta għal regolament

Artikolu 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 49a

 

EEA

 

1.  Sa ... [sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tissottometti abbozz ta' deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE relatat ma' dan ir-Regolament, bil-ħsieb li l-pajjiżi taż-ŻEE/EFTA jkunu jistgħu jimplimentaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u b'hekk jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija.

 

2.  Wara li jiġu inkorporati fiż-ŻEE/EFTA wara deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt, l-obbligi tal-Istati Membri lejn Stati Membri oħrajn fil-qafas ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu estiżi wkoll għal dawk il-pajjiżi taż-ŻEE/EFTA li implimentaw ir-Regolament fit-territorju tagħhom.

Emenda    212

Proposta għal regolament

Artikolu 50a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 50a

 

Komunità tal-Enerġija

 

Sa ... [sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tipproponi l-inkorporazzjoni tiegħu fil-Komunità tal-Enerġija skont l-Artikolu 79 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tal-Enerġija. Malli jiġi inkorporat b'deċiżjoni tal-Kunsill Ministerjali tal-Komunità tal-Enerġija u soġġett għal kwalunkwe modifika skont l-Artikolu 24 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tal-Enerġija, l-obbligi tal-Istati Membri fil-konfront ta' Stati Membri oħrajn fil-qafas ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu estiżi wkoll għal dawk il-Partijiet Kontraenti tal-Komunità tal-Enerġija li implimentaw ir-Regolament fit-territorju tagħhom.

Emenda    213

Proposta għal regolament

Artikolu 51

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 51

Artikolu 51

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

B'deroga mill-Artikolu 50 ta' dan ir-Regolament, l-Artikoli 7 u 17(1)(a) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 għandhom ikomplu japplikaw għar-rapporti li jkun fihom id-dejta meħtieġa skont dawk l-Artikoli għall-2018, għall-2019 u għall-2020.

B'deroga mill-Artikolu 50 ta' dan ir-Regolament, l-Artikoli 7 u 17(1)(a) u (d) tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 għandhom ikomplu japplikaw għar-rapporti li jkun fihom id-data meħtieġa skont dawk l-Artikoli għall-2018, għall-2019 u għall-2020.

 

L-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 għandu jkompli japplika rigward it-tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' Kjoto.

L-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 għandu jkompli japplika għar-rieżamijiet tad-dejta tal-inventarju tal-GHGs għall-2018, għall-2019 u għall-2020.

L-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 għandu jkompli japplika għar-rieżamijiet tad-data tal-inventarju tal-GHGs għall-2018, għall-2019 u għall-2020.

L-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 għandu jkompli japplika għas-sottomissjoni tar-rapport meħtieġ skont dak l-Artikolu.

L-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 għandu jkompli japplika għas-sottomissjoni tar-rapport meħtieġ skont dak l-Artikolu.

 

L-Artikolu 26(1) tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 għandu jkompli japplika għall-fini tal-implimentazzjoni tal-Artikoli 15, 17, 23, 31 u 32 ta' dan ir-Regolament kif ukoll meta jkun imsemmi f'atti legali oħra tal-Unjoni.

Emenda    214

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 1 – punt 1.3. – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iii.  Konsultazzjonijiet ma' partijiet ikkonċernati, li jinkludu sħab soċjali, u l-involviment tas-soċjetà ċivili

iii.  Konsultazzjonijiet ma' partijiet ikkonċernati, li jinkludu s-sħab soċjali u l-involviment tas-soċjetà ċivili u tal-pubbliku ġenerali

Emenda    215

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 1 – punt 1.4. – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.4.  Kooperazzjoni reġjonali fit-tħejjija tal-pjan

1.4.  Kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali fit-tħejjija tal-pjan

Emenda    216

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 1 – punt 1.4. – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii.  Spjegazzjoni kif tiġi kkunsidrata l-kooperazzjoni reġjonali fil-pjan.

ii.  Spjegazzjoni kif tiġi kkunsidrata l-kooperazzjoni makroreġjonali u reġjonali fil-pjan.

Emenda    217

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.1. – punt 2.1.1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.1.1.  Emissjonijiet u assorbimenti tal-gassijiet serra (għall-pjan li jkopri l-perjodu mill-2021 sal-2030, il-mira tal-Qafas għall-2030 ta' mill-anqas 40 % ta' tnaqqis domestiku fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-ekonomiji kollha meta mqabbla mal-1990)1

2.1.1.  Emissjonijiet u assorbimenti tal-gassijiet serra1

__________________

__________________

1. Il-konsistenza għandha tiġi żgurata permezz ta' strateġiji ta' emissjonijiet baxxi għal perjodu ta' żmien twil skont l-Artikolu 14.

1. Il-konsistenza għandha tiġi żgurata permezz ta' strateġiji ta' emissjonijiet baxxi għal perjodu ta' żmien twil skont l-Artikolu 14.

Emenda    218

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

ia.  It-trajettorji nazzjonali tal-Istat Membri mill-2021 'il quddiem għaż-żamma u t-titjib tal-assorbimenti tal-karbonju minn bjar konsistenti mal-Ftehim ta' Pariġi

Emenda    219

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.1. – punt 2.1.1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii.  Jekk applikabbli, għanijiet u miri nazzjonali oħra konsistenti ma' strateġiji eżistenti ta' emissjonijiet baxxi għal terminu ta' żmien twil. Jekk applikabbli, għanijiet u miri oħra, li jinkludu miri settorjali u għanijiet ta' adattament

ii.  Għanijiet u miri nazzjonali oħra konsistenti mal-Ftehim ta' Pariġi u l-istrateġiji dwar il-klima u l-enerġija għal terminu ta' żmien twil. Jekk applikabbli, għanijiet u miri oħra, li jinkludu miri settorjali u għanijiet ta' adattament

Emenda    220

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.1. – punt 2.1.2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  Is-sehem tal-enerġija ppjanata tal-Istat Membru minn sorsi rinnovabbli tal-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030 bħala l-kontribuzzjoni nazzjonali tiegħu biex tinkiseb il-mira vinkolanti fil-livell tal-UE ta' mill-anqas 27 % fl-2030.

i.  Il-mira nazzjonali tal-Istat Membru għal enerġija minn sorsi rinnovabbli tal-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030.

Emenda    221

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iii.  Trajettorji għas-sehem settorjali tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija mill-2021 sal-2030 fis-setturi tal-elettriku, tat-tisħin u tat-tkessiħ, u tat-trasport

iii.  Trajettorji tal-Istat Membru għas-sehem settorjali tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija mill-2021 sal-2030 fis-setturi tal-elettriku, tat-tisħin u tat-tkessiħ, u tat-trasport(diżaggregati bejn it-trasport bit-triq, bil-ferrovija u bl-ajru)

Emenda    222

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iv.  Trajettorji b'teknoloġija tal-enerġija rinnovabbli li l-Istat Membru jipprojetta li juża biex jikseb it-trajjetorji globali u settorjali għal enerġija rinnovabbli mill-2021 sal-2030 li jinkludu l-konsum finali gross tal-enerġija mistenni skont it-teknoloġija u s-settur f'Mtoe u l-kapaċità installata ppjanata totali (diviża bil-kapaċità ġdida u forniment mill-ġdid tal-enerġija) għal kull teknoloġija u settur f'MW.

iv.  Trajettorji b'teknoloġija tal-enerġija rinnovabbli li l-Istat Membru jipprojetta li juża biex jikseb it-trajjetorji globali u settorjali għal enerġija rinnovabbli mill-2021 sal-2030 li jinkludu l-konsum finali gross tal-enerġija mistenni skont it-teknoloġija u s-settur f'Mtoe u l-kapaċità installata ppjanata netta totali (diviża bil-kapaċità ġdida u forniment mill-ġdid tal-enerġija) għal kull teknoloġija u settur f'MW.

Emenda    223

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – punt v

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

v.  it-trajettorji dwar id-domanda għall-bijoenerġija, diżaggregati bejn it-tisħin, l-elettriku u t-trasport, u dwar il-provvista ta' bijomassa skont il-materja prima u l-oriġini (filwaqt li ssir distinzjoni bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjonijiet). Għall-bijomassa forestali, valutazzjoni tas-sors u tal-impatt tagħha fuq il-bjar tal-LULUCF;

v.  It-trajettorji tal-Istat Membru dwar id-domanda għall-bijoenerġija, diżaggregati bejn it-tisħin, l-elettriku u t-trasport, u dwar il-provvista ta' bijomassa skont il-materja prima u l-oriġini (filwaqt li ssir distinzjoni bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjonijiet). Għall-bijomassa forestali, valutazzjoni tas-sors u tal-impatt tagħha fuq il-bjar tal-LULUCF;

Emenda    224

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

va.  Is-sehem tal-Istat Membru kif ukoll it-trajettorji u l-għanijiet għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli prodotti mill-ibliet, komunitajiet ta' enerġija rinnovabbli u prosumaturi fl-2030 u trajettorji ta' enerġija rinnovabbli mill-2021 sal-2030 inkluż it-total ta' konsum gross finali tal-enerġija mistenni;

Emenda    225

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

vi.  Jekk applikabbli, trajettorji u għanijiet nazzjonali oħra, li jinkludu dawk fit-tul jew settorjali (eż. is-sehem ta' bijofjuwils avvanzati, is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin distrettwali, l-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-bini, l-enerġija rinnovabbli prodotta fl-ibliet, il-komunitajiet tal-enerġija u l-awtokonsumaturi)

vi.  Jekk applikabbli, trajettorji u għanijiet nazzjonali oħra, li jinkludu dawk fit-tul jew settorjali (eż. is-sehem ta' bijofjuwils avvanzati, is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin distrettwali, l-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-bini, l-enerġija rkuprata mill-ħama miksuba mit-trattament tal-ilma mormi)

Emenda    226

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  Il-kontribuzzjoni indikattiva tal-effiċjenza enerġetika nazzjonali għall-kisba tal-mira vinkolanti tal-Unjoni tal-effiċjenza enerġetika ta' 30 % fl-2030 kif jissemma fl-Artikolu 1(1) u fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761], ibbażata fuq il-konsum tal-enerġija primarja jew finali, l-iffrankar tal-enerġija primarja jew finali, jew l-intensità tal-enerġija; espressa f'termini ta' livell assolut tal-konsum tal-enerġija primarja u l-konsum tal-enerġija finali fl-2020 u fl-2030, bi trajettorja lineari għal dik il-kontribuzzjoni mill-2021 ’il quddiem; li tinkludi l-metodoloġija sottostanti u l-fatturi ta' konverżjoni użati

i.  Il-mira vinkolanti tal-Istat Membru għall-effiċjenza enerġetika fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) u fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761], espressa f'termini ta' livell assolut tal-konsum tal-enerġija primarja u l-konsum tal-enerġija finali fl-2020 u fl-2030, bi trajettorja lineari għal dik il-mira mill-2021 ’il quddiem; li tinkludi l-metodoloġija sottostanti u l-fatturi ta' konverżjoni użati

Emenda    227

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.2 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii.  Ammont kumulattiv ta' ffrankar tal-enerġija li jrid jinkiseb matul il-perjodu 2021-2030 skont l-Artikolu 7 dwar l-obbligi ta' ffrankar tal-enerġija tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761],

ii.  Ammont kumulattiv ta' ffrankar tal-enerġija addizzjonali li jrid jinkiseb matul il-perjodu 2021-2030 u perjodi sussegwenti skont l-Artikolu 7 dwar l-obbligi ta' ffrankar tal-enerġija tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761],

Emenda    228

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.2 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iii.  Għanijiet għal rinnovazzjoni fuq terminu ta' żmien twil tal-istokk nazzjonali ta' bini residenzjali u kummerċjali (kemm pubbliku kif ukoll privat)

iii.  Għanijiet għall-2030 u l-2040 għal rinnovazzjoni fuq terminu ta' żmien twil tal-istokk nazzjonali ta' bini residenzjali u mhux residenzjali (kemm pubbliku kif ukoll privat), skont il-mira tal-2050 ta' stokk ta' bini b'konsum ta' enerġija kważi żero u dekarbonizzat

Emenda    229

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.2 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iv.  L-erja tal-pavimentar totali li jrid jiġi rinnovat jew l-iffrankar ekwivalenti annwali tal-enerġija li jrid jinkiseb mill-2021 sal-2030 skont l-Artikolu 5 dwar ir-rwol eżemplari tal-bini tal-korpi pubbliċi tad-Direttiva 2012/27/UE,

iv.  l-erja totali ta' art li trid tiġi rinnovata u l-iffrankar tal-enerġija korrispondenti jew l-iffrankar ekwivalenti annwali tal-enerġija li jrid jinkiseb mill-2021 sal-2030 skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2012/27/UE dwar ir-rwol eżemplari tal-bini tal-korpi pubbliċi;

Emenda    230

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  Għanijiet nazzjonali fir-rigward ta' żieda fid-diversifikazzjoni ta' sorsi tal-enerġija u forniment minn pajjiżi terzi, ħażna u rispons għad-domanda

i.  Għanijiet nazzjonali fir-rigward ta' żieda fid-diversifikazzjoni ta' sorsi tal-enerġija u forniment minn pajjiżi terzi, l-adozzjoni ta' miżuri tal-iffrankar tal-enerġija, ħażna u rispons għad-domanda

Emenda    231

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.3 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii.  Għanijiet nazzjonali fir-rigward ta' tnaqqis fid-dipendenza ta' importazzjoni tal-enerġija minn pajjiżi terzi

ii.  Għanijiet nazzjonali fir-rigward ta' tnaqqis fid-dipendenza ta' importazzjoni tal-enerġija minn fjuwils fossili (żejt, faħam u gass) u, jekk ikun applikabbli, fjuwils oħra minn pajjiżi terzi

Emenda    232

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.3 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iv.  Għanijiet nazzjonali fir-rigward l-iskjerament ta' sorsi tal-enerġija domestika (notevolment enerġija rinnovabbli)

iv.  Għanijiet nazzjonali fir-rigward taż-żieda tal-flessibbiltà tas-sistema nazzjonali tal-enerġija

Emenda    233

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.4 – punt 2.4.1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  Il-livell ta' interkonnettività elettrika li l-Istat Membru qed jimmira għalih fl-2030 fir-rigward tal-għan tal-Kunsill Ewropew ta' Ottubru 2014.

i.  Il-livell ta' interkonnettività elettrika li l-Istat Membru qed jimmira għalih fl-2030 ta' mill-inqas 15 %, b'kunsiderazzjoni tal-mira għall-interkonnessjoni għall-2020 ta' 10 %;

Emenda    234

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.4 – punt 2.4.2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  Għanijiet nazzjonali ewlenin għall-infrastruttura tat-trażmissjoni tal-elettriku u tal-gass li huma meħtieġa għall-kisba tal-għanijiet u tal-miri skont kwalunkwe waħda mid-dimensjonijiet tal-istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija

i.  Għanijiet nazzjonali ewlenin għall-infrastruttura tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni tal-elettriku u tal-gass u l-modernizzazzjoni tagħha li huma meħtieġa għall-kisba tal-għanijiet u tal-miri skont kwalunkwe waħda mid-dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija mniżżla fil-punt 2

Emenda    235

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.4 – punt 2.4.3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  Għanijiet nazzjonali marbuta ma' aspetti oħra tas-suq intern tal-enerġija bħall-integrazzjoni tas-suq u l-akkoppjament, li jinkludu medda ta' żmien għal meta l-għanijiet għandhom jintlaħqu

i.  Għanijiet nazzjonali marbuta ma' aspetti oħra tas-suq intern tal-enerġija bħaż-żieda fil-flessibbiltà tas-sistema, l-integrazzjoni u l-akkoppjament tas-swieq, il-grilji intelliġenti, l-aggregazzjoni, ir-rispons tad-domanda, il-ħażna, il-ġenerazzjoni distribwita, il-mekkaniżmi għad-dispaċċ, id-dispaċċ mill-ġdid u l-limitazzjoni, is-sinjali tal-prezzijiet f'ħin reali, li jinkludu medda ta' żmien għal meta l-għanijiet għandhom jintlaħqu;

Emenda    236

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.4 – punt 2.4.3 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

ia.  Għanijiet nazzjonali relatati mal-parteċipazzjoni mhux diskriminatorja tal-enerġija rinnovabbli, ir-rispons tad-domanda u l-ħażna, inkluż permezz tal-aggregazzjoni, fis-swieq kollha tal-enerġija, inkluż kalendarju ta' żmien meta l-għanijiet jenħtieġ li jkunu sodisfati;

Emenda    237

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.4 – punt 2.4.3 – punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

ib.  Għanijiet nazzjonali li jiżguraw li l-konsumaturi jipparteċipaw fis-sistema tal-enerġija u jibbenefikaw mill-awtoġenerazzjoni u t-teknoloġiji ġodda, inklużi l-arloġġi intelliġenti.

Emenda    238

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.4 – punt 2.4.3 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iii.  Għanijiet nazzjonali sabiex jiġu protetti l-konsumaturi tal-enerġija u titjib il-kompetittività tas-settur tal-enerġija bl-imnut.

iii.  Għanijiet nazzjonali sabiex jiġu protetti l-konsumaturi tal-enerġija, tiżdied it-trasparenza, jitħeġġeġ it-tibdil tal-fornitur u tittejjeb il-kompetittività tas-settur tal-enerġija bl-imnut.

Emenda    239

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.4. – punt 2.4.4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.4.4.  Faqar enerġetiku

2.4.4.  Faqar enerġetiku

Għanijiet nazzjonali fir-rigward tal-faqar enerġetiku li jinkludi medda ta' żmien għal meta l-għanijiet għandhom jintlaħqu.

Introduzzjoni ta' definizzjoni nazzjonali ta' unitajiet domestiċi li jinsabu f'faqar enerġetiku abbażi ta' indikaturi tal-UE ta' introjtu baxx, nefqa kbira fuq l-enerġija, l-effiċjenza enerġetika ta' kwalità baxxa jew ħażina ta' djar u, jekk ikun applikabbli, għanijiet nazzjonali biex jitnaqqas il-faqar enerġetiku li jinkludi medda ta' żmien għal meta l-għanijiet għandhom jintlaħqu.

Emenda    240

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.5 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  Għanijiet nazzjonali u miri ta' finanzjament għal riċerka u innovazzjoni pubblika u privata marbuta mal-Unjoni tal-Enerġija li jinkludu, jekk jixraq, medda ta' żmien għal meta l-għanijiet għandhom jintlaħqu; li jirriflettu l-prijoritajiet tal-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija u l-Pjan SET

i.  Għanijiet nazzjonali u miri ta' finanzjament għal appoġġ pubbliku għal riċerka u innovazzjoni marbuta mal-Unjoni tal-Enerġija u l-effett ta' ingranaġġ mistenni tagħha fuq ir-riċerka privata li jinkludu, jekk jixraq, medda ta' żmien għal meta l-għanijiet għandhom jintlaħqu; li jirriflettu l-prijoritajiet tal-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija u l-Pjan SET

Emenda    241

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 2 – punt 2.5 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii.  Jekk jixraq, għanijiet nazzjonali li jinkludu miri fit-tul (2050) għall-iskjerament ta' teknoloġiji b'użu baxx tal-karbonju, li jinkludu s-setturi industrijali li jiddekarbonizzaw l-enerġija u dawk intensivi fl-użu tal-karbonju u, jekk applikabbli, għall-infrastruttura marbuta mat-trasport u mal-ħażna tal-karbonju

ii.  Għanijiet nazzjonali għall-2050 marbuta mal-promozzjoni tat-teknoloġiji sostenibbli

Emenda    242

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.1. – punt 3.1.1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.1.1  Emissjonijiet u assorbimenti tal-gassijiet serra (għall-pjan li jkopri l-perjodu mill-2021 sal-2030, Mira tal-Qafas għall-2030).

3.1.1  Emissjonijiet u assorbimenti tal-gassijiet serra

i.  Politiki u miżuri għall-kisba tal-mira stabbilita skont ir-Regolament [ ] [ESR] kif jissemma fi 2.1.1 u politiki u miżuri għall-konformità mar-Regolament [ ] [LULUCF], li jkopru s-setturi kollha ewlenin tal-emissjonijiet u s-setturi li jtejbu l-assorbimenti, bi prospetti għall-viżjoni u għall-għan fit-tul sabiex isiru ekonomija b'użu baxx tal-karbonju b'perspettiva ta' 50 sena u jinkiseb bilanċ bejn l-emissjonijiet u l-assorbimenti b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi

i.  Politiki u miżuri għall-kisba tal-mira stabbilita skont ir-Regolament [ ] [ESR] kif imsemmi fi 2.1.1 u politiki u miżuri għall-konformità mar-Regolament [ ] [LULUCF], u t-trajettorji għaż-żamma u t-tisħiħ tal-assorbimenti tal-karbonju minn bjar kif imsemmi fi 2.1.1, li jkopru s-setturi kollha ewlenin tal-emissjonijiet u s-setturi li jtejbu l-assorbimenti, bi prospetti għall-viżjoni u għall-għan fit-tul sabiex jinkisbu emissjonijiet ta' gassijiet serra nett żero fl-Unjoni sal-2050 u ftit wara jinkisbu emissjonijiet negattivi b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi

ii.  Kooperazzjoni reġjonali f'dan il-qasam

ii.  Kooperazzjoni reġjonali f'dan il-qasam

iii.  Jekk applikabbli, mingħajr preġudizzju għall-applikabbiltà tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, tal-miżuri ta' finanzjament, li jinkludu l-appoġġ tal-UE u l-użu ta' fondi tal-UE, f'dan il-qasam fil-livell nazzjonali

iii.  Jekk applikabbli, mingħajr preġudizzju għall-applikabbiltà tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, tal-miżuri ta' finanzjament, li jinkludu l-appoġġ tal-UE u l-użu ta' fondi tal-UE, f'dan il-qasam fil-livell nazzjonali

Emenda    243

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.1. – punt 3.1.2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  Politiki u miżuri sabiex tinkiseb il-kontribuzzjoni nazzjonali għall-mira vinkolanti tal-2030 fil-livell ta' UE għall-enerġija rinnovabbli u t-trajettorji kif ippreżentati fi 2.1.2 li jinkludu miżuri settorjali u speċifiċi għat-teknoloġija6

i.  Politiki u miżuri sabiex tinkiseb il-mira nazzjonali għall-2030 u l-mira vinkolanti fil-livell tal-UE għall-enerġija rinnovabbli u t-trajettorji għall-2030 kif ippreżentati fi 2.1.2 li jinkludu miżuri settorjali u speċifiċi għat-teknoloġija6

__________________

__________________

6. Meta jkunu qed jippjanaw dawn il-miżuri, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw it-tmiem tal-ħajja ta' installazzjonijiet eżistenti u l-potenzjal għall-forniment tal-enerġija mill-ġdid.

6. Meta jkunu qed jippjanaw dawn il-miżuri, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw it-tmiem tal-ħajja ta' installazzjonijiet eżistenti u l-potenzjal għall-forniment tal-enerġija mill-ġdid.

Emenda    244

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iii.  Miżuri speċifiċi dwar l-appoġġ finanzjarju, li jinkludi l-appoġġ tal-UE u l-użu ta' fondi tal-UE, għall-promozzjoni tal-produzzjoni u l-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ, u t-trasport.

iii.  Miżuri nazzjonali speċifiċi dwar l-appoġġ finanzjarju u miżuri fiskali, kif ukoll l-appoġġ tal-UE u l-użu ta' fondi tal-UE, għall-promozzjoni tal-produzzjoni u l-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ, u t-trasport.

Emenda    245

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iv.  Miżuri speċifiċi biex jiġu introdotti one-stop-shop, proċeduri amministrattivi simplifikati, jingħataw informazzjoni u taħriġ, u tagħti setgħa lill-awtokonsumaturi u l-komunitajiet tal-enerġija dwar l-enerġija rinnovabbli.

iv.  Miżuri speċifiċi biex jitneħħew spejjeż u ostakoli li huma ta' piż eċċessiv fuq l-użu ta' enerġija rinnovabbli u jiġu introdotti one-stop-shop, proċeduri amministrattivi simplifikati, jingħataw informazzjoni u taħriġ. Impatt mistenni f'termini ta' kapaċità tal-enerġija rinnovabbli ġdida attivata

Emenda    246

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

iva.  Miżuri speċifiċi li jagħtu d-dritt lill-konsumaturi u li jħeġġuhom isiru awtokonsumaturi tal-enerġija rinnovabbli, b'mod individwali jew kollettiv, u jipproduċu, jaħżnu, jikkunsmaw huma stess u jbigħu l-enerġija rinnovabbli tagħhom, u l-impatt mistenni f'termini ta' kapaċità tal-enerġija rinnovabbli ġdida attivata

Emenda    247

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – punt via (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

via.  Miżuri oħra ppjanati jew adottati li jippromwovu l-enerġija rinnovabbli, b'mod partikolari, iżda mhux limitati, għal dan li ġej:

 

(a)  miżuri maħsuba biex jiżguraw li l-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha (nazzjonali, reġjonali jew lokali) jintegraw il-konsum tal-enerġija rinnovabbli fl-attivitajiet tagħhom.

 

(b)  dispożizzjonijiet inklużi fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku maħsuba biex jiggarantixxu li l-amministrazzjonijiet pubbliċi (nazzjonali, reġjonali jew lokali) jinkorporaw kriterji tal-għoti tal-akkwist pubbliku ekoloġiċi għall-iskop li jħeġġu l-użu ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli minn entitajiet legali li biħsiebhom jagħmlu kuntratt magħhom, irrispettivament mill-prodott jew is-servizz li għandu jingħata.

 

(c)  dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-użu ta' enerġiji rinnovabbli bħala rekwiżit għall-għoti ta' kwalunkwe sussidju jew appoġġ pubbliku, meta jkun xieraq.

Emenda    248

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3 – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

iva.  Politiki, skedi ta' żmien u miżuri nazzjonali ppjanati biex ineħħu grdawalment is-sussidji diretti u indiretti tal-fjuwils fossili sal-2020

Emenda    249

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Politiki, miżuri u programmi ppjanati sabiex tinkiseb il-mira indikattiva għall-effiċjenza enerġetika nazzjonali għall-2030 kif ukoll għanijiet oħra ppreżentati fi 2.2, li jinkludu miżuri u strumenti ppjanati (anke ta' natura finanzjarja) li jippromwovu l-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, b'mod partikolari fir-rigward ta' dan li ġej:

Politiki, miżuri u programmi ppjanati sabiex tinkiseb il-mira vinkolanti għall-effiċjenza enerġetika nazzjonali għall-2030 kif ukoll għanijiet oħra ppreżentati fi 2.2, li jinkludu miżuri u strumenti ppjanati (anke ta' natura finanzjarja) li jippromwovu l-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, b'mod partikolari fir-rigward ta' dan li ġej:

Emenda    250

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.2 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii.  Strateġija fit-tul għar-rinnovazzjoni tal-istokk nazzjonali tal-bini residenzjali u kummerċjali (kemm pubbliku kif ukoll privat)7 li jinkludu politiki u miżuri biex jistimulaw rinnovazzjonijiet profondi ta' nfiq effettiv u fi stadji profondi.

ii.  Strateġija fit-tul għar-rinnovazzjoni tal-istokk nazzjonali tal-bini residenzjali u mhux residenzjali (kemm pubbliku kif ukoll privat)7 li tinkludi politiki tal-effiċjenza enerġetika/l-iffrankar tal-enerġija, miżuri u azzjonijiet biex jistimulaw rinnovazzjonijiet profondi ta' nfiq effettiv u fi stadji profondi kif ukoll dawk li jimmiraw l-istokk tal-bini li hu l-anqas effiċjenti u l-unitajiet domestiċi li jinsabu fil-faqar enerġetiku

__________________

__________________

7. B'konformità mal-Artikolu 2a tad-Direttiva 2010/31/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)765].

7. B'konformità mal-Artikolu 2a tad-Direttiva 2010/31/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)765].

Emenda    251

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.2 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iv.  Politiki, miżuri u programmi oħra ppjanati biex jilħqu l-mira indikattiva tal-effiċjenza enerġetika nazzjonali għall-2030 kif ukoll għanijiet oħra ppreżentati fi 2.2 (pereżempju miżuri biex jippromwovu r-rwol eżemplari tal-bini pubbliku u l-akkwist pubbliku effiċjenti tal-enerġija, miżuri li jippromwovu verifiki tal-enerġija u sistemi ta' ġestjoni tal-enerġija9, informazzjoni għall-konsumatur u miżuri ta' taħriġ10, u miżuri oħra li jippromwovu l-effiċjenza enerġetika11

iv.  Politiki, miżuri u programmi oħra ppjanati biex jilħqu l-mira vinkolanti tal-effiċjenza enerġetika nazzjonali għall-2030 kif ukoll għanijiet oħra ppreżentati fi 2.2 (pereżempju miżuri biex jippromwovu r-rwol eżemplari tal-bini pubbliku u l-akkwist pubbliku effiċjenti tal-enerġija, miżuri li jippromwovu verifiki tal-enerġija u sistemi ta' ġestjoni tal-enerġija9, informazzjoni għall-konsumatur u miżuri ta' taħriġ10, u miżuri oħra li jippromwovu l-effiċjenza enerġetika11

__________________

__________________

9. B'konformità mal-Artikolu 8 tad-Direttiva 2012/27/UE.

9. B'konformità mal-Artikolu 8 tad-Direttiva 2012/27/UE.

10. B'konformità mal-Artikoli 12 u 17 tad-Direttiva 2012/27/UE

10. B'konformità mal-Artikoli 12 u 17 tad-Direttiva 2012/27/UE

11. B'konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2012/27/UE.

11. B'konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2012/27/UE.

Emenda    252

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.2 – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

iva.  Deskrizzjoni tal-politiki u l-miżuri li jippromwovu r-rwol tal-komunitajiet tal-enerġija lokali fil-kontribuzzjoni għall-implimentazzjoni tal-politiki u l-miżuri fil-punti i, ii, iii u iv

Emenda    253

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.4 – punt 3.4.3 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii.  Miżuri li jżidu l-flessibilità tas-sistema tal-enerġija fir-rigward tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, li jinkludi t-tnedija tal-akkoppjament tas-suq matul il-jum u l-ibbilanċjar tas-swieq transkonfinali

ii.  Miżuri li jżidu l-flessibilità tas-sistema tal-enerġija fir-rigward tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, li jinkludi t-tnedija tal-akkoppjament tas-suq matul il-jum u l-ibbilanċjar tas-swieq transkonfinali, l-użu ta' grilji intelliġenti u ħażna, it-tkabbir tar-rispons tad-domanda u l-ġenerazzjoni distribwita kif ukoll l-aġġustament tal-formazzjoni tal-prezzijiet, inkluż permezz ta' sinjali tal-prezzijiet f'ħin reali

Emenda    254

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.4 – punt 3.4.3 – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

iia.  Miżuri biex jiżguraw il-parteċipazzjoni mhux diskriminatorja tal-enerġija rinnovabbli, ir-rispons tad-domanda u l-ħażna, inkluż permezz tal-aggregazzjoni, fis-swieq kollha tal-enerġija

Emenda    255

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3.4 – punt 3.4.3 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iii.  Miżuri li jiżguraw aċċess ta' prijorità u d-dispaċċ tal-elettriku prodott minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli jew koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja u li jevitaw it-tnaqqis jew id-dispaċċ mill-ġdid ta' dan l-elettriku18

iii.  Miżuri relatati mal-adattament tar-regoli u l-prattiki operazzjonali tas-sistema biex tittejjeb il-flessibbiltà tas-sistema; miżuri relatati mal-użu tar-regoli tad-dispaċċ li jikkontribwixxu għall-kisba tal-miri nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli u tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra; miżuri relatati mal-użu ta' regoli li jimminimizzaw u jikkumpensaw id-dispaċċ mill-ġdid u t-tnaqqis tal-enerġija rinnovabbli; miżuri biex javvanżaw l-aggregazzjoni18

__________________

__________________

18. B'konformità ma' [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE kif propost minn COM(2016)864 u riformulazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 714/2009 kif propost minn COM(2016)861]

18. B'konformità ma' [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE kif propost minn COM(2016)864 u riformulazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 714/2009 kif propost minn COM(2016)861]

Emenda    256

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – paragrafu 3 – punt 3 – punt 3.5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3.5a.  Il-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel"

 

Deskrizzjoni ta' kif id-dimensjonijiet u l-politiki u l-miżuri qed iqisu l-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel"

Emenda    257

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima B – paragrafu 4 – punt 4.4 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  Taħlita tal-enerġija attwali, riżorsi tal-enerġija domestika, dipendenza fuq l-importazzjoni, li jinkludu riskji rilevanti

i.  Taħlita tal-enerġija attwali, riżorsi tal-enerġija domestika, inkluż ir-rispons tad-domanda, dipendenza fuq l-importazzjoni, li jinkludu riskji rilevanti

Emenda    258

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima B – paragrafu 4 – punt 4.6 – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

iiia.  Livell attwali tas-sussidji nazzjonali favur il-fjuwils fossili

Emenda    259

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima B – paragrafu 4 – punt 4.6 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

iv.  Projezzjonijiet ta' żviluppi f'i. sa iii. b'politiki u miżuri eżistenti tal-anqas sal-2040 (li jinkludu għas-sena 2030)

iv.  Projezzjonijiet ta' żviluppi f'i. sa iiia. b'politiki u miżuri eżistenti tal-anqas sal-2040 (li jinkludu għas-sena 2030)

Emenda    260

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima B – paragrafu 4 – punt 3 – punt 4.6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4.6a.  Il-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel"

 

Deskrizzjoni ta' kif id-dimensjonijiet u l-politiki u l-miżuri qed iqisu l-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel"

Emenda    261

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima B – paragrafu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  VALUTAZZJONI TAL-IMPATT TA' POLITIKI U MIŻURI PPJANATI29

5.  VALUTAZZJONI TAL-IMPATT TA' POLITIKI U MIŻURI PPJANATI U STRATEĠIJI TA' INVESTIMENT29

__________________

__________________

29. Il-politiki u l-miżuri ppjanati huma għażliet li jridu jiġu diskussi u li għandhom ċans realistiku li jiġu adottati u implimentati wara d-data ta' sottomissjoni tal-pjan nazzjonali. Għalhekk il-projezzjonijiet li jirriżultaw skont taqsima 5.1.i għandhom jinkludu mhux biss il-politiki u l-miżuri implimentati u adottati (projezzjonijiet b'politiki u miżuri eżistenti), imma wkoll politiki u miżuri ppjanati.

29. Il-politiki u l-miżuri ppjanati huma għażliet li jridu jiġu diskussi u li għandhom ċans realistiku li jiġu adottati u implimentati wara d-data ta' sottomissjoni tal-pjan nazzjonali. Għalhekk il-projezzjonijiet li jirriżultaw skont taqsima 5.1.i għandhom jinkludu mhux biss il-politiki u l-miżuri implimentati u adottati (projezzjonijiet b'politiki u miżuri eżistenti), imma wkoll politiki u miżuri ppjanati.

Emenda    262

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima B – paragrafu 5 – punt 5.1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.1.  Impatti ta' politiki u miżuri ppjanati deskritti fit-taqsima 3 dwar is-sistema tal-enerġija u l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jinkludu tqabbil tal-projezzjonijiet ma' politiki u miżuri eżistenti (kif deskritti fit-taqsima 4).

5.1.  Impatti ta' politiki, miżuri u strateġiji ta' investiment ppjanati deskritti fit-taqsima 3 dwar is-sistema tal-enerġija u l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jinkludu tqabbil tal-projezzjonijiet ma' politiki u miżuri eżistenti (kif deskritti fit-taqsima 4).

Emenda    263

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima B – paragrafu 5 – punt 5.1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii.  Valutazzjoni ta' interazzjonijiet tal-politika (bejn politiki u miżuri eżistenti u ppjanati fi ħdan dimensjoni politika u bejn politiki u miżuri eżistenti u ppjanati ta' dimensjonijiet differenti) tal-anqas sal-aħħar sena tal-perjodu kopert mill-pjan

ii.  Valutazzjoni ta' interazzjonijiet tal-politika (bejn politiki u miżuri eżistenti u ppjanati fi ħdan dimensjoni politika u bejn politiki u miżuri eżistenti u ppjanati ta' dimensjonijiet differenti) tal-anqas sal-aħħar sena tal-perjodu kopert mill-pjan, b'mod partikolari biex jiġi stabbilit fehim tajjeb tal-impatt tal-effiċjenza enerġetika / politiki dwar l-iffrankar tal-enerġija dwar id-daqs tas-sistema tal-enerġija u biex jitnaqqas ir-riskju tal-investimenti li marru ħażin fil-provvista tal-enerġija

Emenda    264

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima B – paragrafu 5 – punt 5.1 – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iia)  Valutazzjoni tal-interazzjonijiet bejn politiki u miżuri nazzjonali eżistenti u dawk ippjanati, u miżuri tal-Unjoni fil-qasam tal-politika klimatika u enerġetika.

Emenda    265

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima B – paragrafu 5 – punt 5.2.3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5.2.3.  Saħħa u benesseri

 

i.  Implikazzjonijiet fuq il-kwalità tal-arja u effetti fuq is-saħħa relatati

 

ii.  Impatti oħra fuq is-saħħa u l-benesseri (pereżempju, tniġġis tal-ilma, tniġġis akustiku jew tniġġis ieħor, iż-żieda tal-ispostamenti bil-mixi u ċ-ċikliżmu, tibdil fl-ivvjaġar ta' kuljum jew fi trasport ieħor eċċ.)

Emenda    266

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima B – paragrafu 5 – punt 5.2.4 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5.2.4.  L-impatti ambjentali

 

i.  Dettalji ta' kull valutazzjoni ambjentali strateġika jew ta' kull valutazzjoni tal-impatt ambjentali relatati mal-istrateġija jew il-pjanijiet nazzjonali

 

ii.  Aspetti relatati mal-ilma, pereżempju d-domanda jew l-estrazzjoni tal-ilma (b'kunsiderazzjoni tat-tibdil tal-klima futur potenzjali), l-impatti fuq l-ilma jew ħabitats tal-baħar tal-idroenerġija jew tal-enerġija mill-marea eċċ.

 

iii.  Impatti ambjentali (u klimatiċi) ta' kull mobilizzazzjoni miżjuda tal-użu tal-bijoenerġija (bijofjuwils ibbażati fuq l-għelejjel, bijomassa forestali eċċ.) u r-relazzjoni mal-istrateġija għall-assorbimenti għas-settur tal-użu tal-art

Emenda    267

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima B – paragrafu 5 – punt 5.2.6 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5.2.6.  Impatti fuq l-investiment

 

i.  flussi tal-investiment eżistenti;

 

ii.  suppożizzjonijiet tal-investiment futuri marbuta ma' kull politika u miżura ppjanata, inkluż il-profil tar-riskju tal-politiki u l-miżuri ppjanati;

 

iii.  fatturi tar-riskji tas-settur jew tas-suq jew ostakoli fil-kuntest nazzjonali (jew makroreġjonali);

 

iv.  analiżi tal-appoġġ finanzjarju pubbliku addizzjonali jew riżorsi sabiex jimtlew il-lakuni identifikati taħt (iii);

 

v.  valutazzjoni kwalitattiva tal-fiduċja tal-investitur, inkluża l-viżabbiltà ta' proġett ippjanat u l-vijabbiltà jew l-attrattività tal-opportunitajiet ta' investiment;

 

vi.  rieżami tas-sena preċedenti rigward suppożizzjonijiet, viżjoni 'l quddiem inklużi fatturi sostantivi li jiffaċċjaw l-investituri.

Emenda    268

Proposta għal regolament

Anness I – parti 2 – paragrafu 2 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Fejn ikun xieraq, l-ispejjeż ta' integrazzjoni ta' enerġija rinnovabbli li tqis ix-xenarji ta' interkonnessjonijiet.

Emenda    269

Proposta għal regolament

Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Anness Ia

 

TRAJETTORJI NAZZJONALI GĦAS-SEHEM TA' ENERĠIJA MINN SORSI RINNOVABBLI FIL-KONSUM FINALI GROSS TA' ENERĠIJA BEJN L-2020 u L-2030

 

It-trajettorja msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(a)(2) għandha tikkonsisti mill-miri interim li ġejjin fir-rigward ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli:

 

S2020 + 0,20 (S2030 — S2020), bħala medja għall-perijodu ta' sentejn mill-2021 sal-2022;

 

S2020 + 0,40 (S2030 — S2020), bħala medja għall-perijodu ta' sentejn mill-2023 sal-2024;

 

S2020 + 0,60 (S2030 — S2020), bħala medja għall-perijodu ta' sentejn mill-2025 sal-2026; kif ukoll

 

S2020 + 0,80 (S2030 – S2020), bħala medja għall-perijodu ta' sentejn mill-2027 sal-2028,

 

fejn

 

S2020 = il-mira għal dak l-Istat Membru fl-2020 skont l-Artikolu 3 u l-Anness I - parti A ta' [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta minn COM(2016)767]

 

kif ukoll

 

S2030 = il-mira għal dak l-Istat Membru fl-2030.

Emenda    270

Proposta għal regolament

Anness II – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  volum ta' bejgħ tal-enerġija użat fit-trasport eskluż mill-kalkolu [f'ktoe];

(b)  volum ta' bejgħ tal-enerġija użat fit-trasport eskluż mill-kalkolu, jekk hemm [f'ktoe];

Emenda    271

Proposta għal regolament

Anness II – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  kwantità tal-enerġija ġġenerata għall-użu proprju eskluża mill-kalkolu [f'ktoe];

(c)  kwantità tal-enerġija ġġenerata għall-użu proprju eskluża mill-kalkolu, jekk hemm [f'ktoe];

Emenda    272

Proposta għal regolament

Anness II – paragrafu 1 – punt f – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  applikazzjoni tal-eżenzjonijiet (b), (c), (d) u (e) imsemmija fl-Artikolu 7(2) u (3) tad-Direttiva 2012/27/UE:

(f)  volumi ta' bejgħ tal-enerġija jew ammont ta' ffrankar tal-enerġija (f'Ktoe) li huma eżentati skont l-Artikolu 7(2) u (3) tad-Direttiva 2012/27/UE:

Emenda    273

Proposta għal regolament

Anness II – paragrafu 1 – punt f – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  volum ta' bejgħ tal-enerġija użata fl-attivitajiet industrijali [f'ktoe] elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE esklużi mill-kalkolu f'konformità mal-punt (b).

imħassar

Emenda    274

Proposta għal regolament

Anness II – paragrafu 1 – punt f – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  ammont tal-enerġija ffrankata [f'ktoe] miksub fis-setturi ta' trasformazzjoni, distribuzzjoni u trażmissjoni tal-enerġija b'konformità mal-punt (c),

imħassar

Emenda    275

Proposta għal regolament

Anness II – paragrafu 1 – punt f – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii)  ammont tal-enerġija ffrankata [f'ktoe] li jirriżulta minn azzjonijiet individwali li ġew implimentati ġodda sa mill-31 ta' Diċembru 2008 li jibqgħu jkollhom impatt fl-2020 u lil hinn u b'konformità mal-punt (d);

imħassar

Emenda    276

Proposta għal regolament

Anness II – paragrafu 1 – punt f – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iv)  ammont tal-enerġija ġġenerata fuq bini jew fih għall-użu proprju bħala riżultat ta' miżuri ta' politika li jippromwovu installazzjoni ġdida ta' teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli b'konformità mal-punt (e) [f'ktoe];

imħassar

Emenda    277

Proposta għal regolament

Anness IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Anness IIa

 

QAFAS ĠENERALI GĦALL-ISTRATEĠIJI FIT-TUL DWAR IL-KLIMA U L-ENERĠIJA

 

1.  KUNTEST U PROĊESS GĦALL-IŻVILUPP TAL-ISTRATEĠIJI

 

1.1.  Sommarju Eżekuttiv

 

1.2.  Kuntest

 

1.2.1.  Kuntest nazzjonali, tal-UE u internazzjonali għall-istrateġiji fit-tul

 

1.2.2.  Kuntest ġuridiku

 

1.3.  Konsultazzjonijiet

 

1.3.1.  Konsultazzjonijiet mal-pubbliku u l-partijiet ikkonċernati (parlament nazzjonali, partijiet ikkonċernati lokali, reġjonali, pubbliċi u oħrajn rilevanti)

 

1.3.2.  Konsultazzjonijiet ma' Stati Membri oħra, pajjiżi terzi u istituzzjonijiet tal-UE

 

2.  STRATEĠIJI NAZZJONALI FIT-TUL DWAR IL-KLIMA U L-ENERĠIJA

 

2.1.  IT-TNAQQIS TOTALI TAL-EMISSJONIJIET TAL-GASSIJIET SERRA U T-TITJIB TAL-ASSORBIMENTI MINN BJAR

 

2.1.1.  Baġit tal-karbonju sal-2100 konsistenti mal-Ftehim ta' Pariġi

 

2.1.2.  Trajettorja għal triq kosteffettiva għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra nett żero - sal-2050 u emissjonijiet negattivi malajr wara

 

2.1.3.  Mira nazzjonali għall-2030 u stadji importanti għal mill-inqas 2040 u 2050 allinjati mat-trajettorja msemmija f'2.1.2.

 

2.1.4.  Id-dimensjoni internazzjonali

 

2.1.5.  Għanijiet ta' adattament fit-tul

 

2.2.  ENERĠIJI RINNOVABBLI

 

2.2.1.  Trajettorja għall-kisba ta' sistema tal-enerġija bbażata fuq sorsi tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum gross finali tal-enerġija - sal-2050

 

2.2.2.  Mira nazzjonali għas-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum gross finali tal-enerġija fl-2030 u l-istadji importanti għal mill-inqas 2035, 2040, 2045 allinjati mat-trajettorja msemmija fi 2.2.2.

 

2.3.  L-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA

 

2.3.1.  Trajettorja għall-ilħuq tal-ekonomija bbażata fuq l-enerġija l-aktar effiċjenti sal-2050 f'konformità mal-miri msemmija fi 2.1.2 u 2.2.1

 

2.3.2.  Mira nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika espressa f'termini ta' livell assolut ta' konsum ta' enerġija primarja u konsum tal-enerġija finali fl-2030 u l-istadji importanti għal mill-inqas 2035, 2040, 2045

 

3.  STRATEĠIJI SETTORJALI

 

3.1.  Is-sistema tal-enerġija

 

3.1.1.  Domanda futura probabbli, skont il-portatur tal-enerġija

 

3.1.2.  Kapaċità ta' ġenerazzjoni futura probabbli, inkuża l-ħażna ċentralizzata u distribwita, skont it-teknoloġija

 

3.1.3.  Trajettorja jew firxa tal-emissjonijiet maħsuba jew futura probabbli

 

3.1.4.  Deskrizzjoni ta' motivaturi ewlenin tal-effiċjenza enerġetika, il-flessibbiltà tad-domanda u l-konsum tal-enerġija u l-evoluzzjoni tagħhom mill-2021 u lil hinn

 

3.1.5.  Deskrizzjoni tal-politiki u l-miżuri maħsuba biex tinkiseb sistema tal-enerġija bbażata fuq sorsi tal-enerġija rinnovabbli msemmija f'2.2.1 fil-konsum gross finali tal-enerġija u l-ekonomija bbażata fuq l-enerġija l-aktar effiċjenti u flessibbli sal-2050, inklużi trajettorji skont it-teknoloġija

 

3.2.  Industrija

 

3.2.1.  Trajettorji tal-emissjonijiet mistennija skont is-settur u s-sorsi tal-provvista tal-enerġija

 

3.2.2.  Għażliet jew approċċi ta' politika tad-dekarbonizzazzjoni u kwalunkwe mira, pjan jew strateġija eżistenti, inklużi l-elettrifikazzjoni, fjuwils alternattivi, miżuri tal-effiċjenza enerġetika eċċ

 

3.3.  Bini

 

3.3.1.  Id-domanda tal-enerġija attwali fil-bini, differenzjata skont il-kategorija tal-bini, inkluż bini kummerċjali, residenzjali u pubbliku

 

3.3.2.  Sorsi tal-provvista tal-enerġija futuri

 

3.3.3.  Potenzjal għat-tnaqqis tad-domanda tal-enerġija permezz tar-rinovazzjoni ta' bini eżistenti u benefiċċji soċjetali, ekonomiċi u ambjentali relatati

 

3.3.4.  Miżuri ta' politika biex jistimulaw rinnovazzjonijiet tal-istokk tal-bini eżistenti

 

3.4.  Trasport

 

3.4.1.  Emissjonijiet u sorsi tal-enerġija mistennija skont it-tip ta' trasport (pereżempju karozzi u vannijiet, trasport b'vetturi tqal, trasport bil-baħar, avjazzjoni, ferrovija)

 

3.4.2.  Għażliet jew approċċi ta' politika tad-dekarbonizzazzjoni

 

3.5.  Agrikoltura u użu tal-art, bidla fl-użu tal-art u forestrija (LULUCF)

 

3.5.1.  Emissjonijiet attwali skont is-sorsi kollha u skont il-gassijiet serra individwali

 

3.5.2.  Għażliet u miżuri politiċi tat-tnaqqis tal-emissjonijiet għaż-żamma u t-tisħiħ tal-bjar inklużi miri jew għanijiet nazzjonali

 

3.5.3.  Rabtiet mal-politiki fil-qasam tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali

 

3.6.  Elementi strateġiċi transettorjali u setturi rilevanti oħra

 

4.  FINANZJAMENT

 

4.1.  Stimi ta' investiment meħtieġa

 

4.2.  Politiki u miżuri relatati mal-użu tal-finanzjament pubbliku u l-inċentivar tal-investiment privat

 

4.3.  Strateġiji għal riċerka, żvilupp u innovazzjoni relatati

 

5.  BAŻI ANALITIKA U IMPATTI SOĊJOEKONOMIĊI

 

5.1.  Mudellar, xenarji jew analiżi fil-livell mnissla fl-iżvilupp tal-istrateġija

 

5.2.  Kompetittività u impatti ekonomiċi

 

5.3.  Saħħa, ambjent u impatti soċjali

 

5.4.  Strateġija biex tiġi żgurata reżiljenza fit-tul tas-setturi fit-taqsima 3

 

6.  Annessi (jekk ikun neċessarju)

 

6.1.  Analiżi ta' appoġġ

 

6.1.1.  Dettalji ta' kull mudellar tal-2050 (inklużi l-preżunzjonijiet) u/jew anlaliżi kwantitattiva oħra, indikaturi eċċ.

 

6.1.2.  Tabelli tad-data jew annessi tekniċi oħra

 

6.2.  Sorsi oħra

Emenda    278

Proposta għal regolament

Anness III – parti 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(n)  informazzjoni dwar l-intenzjonijiet tal-Istat Membru biex jagħmel użu tal-flessibiltajiet msemmija fl-Artikolu 5(4) u (5) tar-Regolament [ ] [ESR].

(n)  informazzjoni dwar l-intenzjonijiet tal-Istat Membru biex jagħmel użu tal-flessibiltajiet msemmija fl-Artikolu 5(4) u (5), 7 u l-użu tad-dħul skont l-Artikolu 5(5a) tar-Regolament [ ] [ESR].

Emenda    279

Proposta għal regolament

Anness VII – parti 1 – punt m – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Bijomassa primarja mill-foresta użata direttament għall-produzzjoni tal-enerġija

(1)  Bijomassa primarja mill-foresta użata direttament għall-produzzjoni tal-enerġija jew għall-produzzjoni ta' fjuwil abbażi ta' injam proċessat

Emenda    280

Proposta għal regolament

Anness VII – parti 1 – paragrafu m – punt 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii)  Injam tond (maqsum f'injam tond industrijali u injam għall-fjuwil)

(iii)  Injam tond (maqsum f'injam tond industrijali, qtugħ li jnaqqas l-ammont ta' siġar prekummerċjali u injam għall-fjuwil)

Emenda    281

Proposta għal regolament

Anness VII – parti 1 – punt m – punt 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  Demel

Emenda    282

Proposta għal regolament

Anness VII – parti 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  iffrankar tal-enerġija miksub permezz tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761] fis-snin X-3 u X-2;

(b)  l-ammont kumulattiv ta' ffrankar tal-enerġija miksub permezz tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016)761] fis-snin X-3 u X-2, kif ukoll;

 

(i)  l-ammont ta' kull iffrankar li nkiseb minn kull politika, miżura u azzjoni individwali

 

(ii)  spjegazzjoni dwar kif u fuq liema bażi d-data ta' dan l-iffrankar ġiet stmata

 

(iii)  spjegazzjoni dwar jekk l-Istat Membru kienx fit-triq it-tajba biex jikseb l-ammont totali ta' ffrankar rikjest sat-tmiem il-perjodu deskritt fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2012/27/EU [kif emendata mill-proposta COM(2016)761]. Jekk l-Istat Membru jkun fit-triq it-tajba, għandu jipprovdi spjegazzjoni ulterjuri dwar l-azzjonijiet korrettivi li biħsiebu jieħu biex iwettaq l-iffrankar

 

(iv)  f'każ li l-miżuri inklużi fir-rapport ta' progress jiddevjaw mill-miżuri inklużi fin-notifika tal-Istat Membru, ġustifikazzjoni;

Emenda    283

Proposta għal regolament

Anness VIII – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-impatt fuq il-produzzjoni u l-użu ta' bijomassa fuq is-sostenibbiltà fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi, li jinkludu impatti fuq il-bijodiversità;

(b)  l-impatt fuq il-produzzjoni u l-użu ta' bijomassa fuq is-sostenibbiltà fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi, li jinkludu impatti fuq il-bijodiversità, il-kwalità tal-ilma u l-arja u d-drittijiet ta' użu tal-art, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE;

Emenda    284

Proposta għal regolament

Anness VIII – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  fir-rigward kemm ta' pajjiżi terzi kif ukoll Stati Membri li huma sors sinifikanti ta' bijofjuwils, bijolikwidi u fjuwils tal-bijomassa kkonsmati fl-Unjoni, dwar miżuri nazzjonali meħuda biex jirrispettaw l-kriterji ta' sostenibbiltà u l-kritetji ta' ffrankar ta' gassijiet serra stabbilit fl-Artikolu 26, il-paragrafi 2 sa 7, ta' [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost minn COM(2016)767], għall-protezzjoni tal-ħamrija, l-ilma u l-arja.

(f)  fir-rigward kemm ta' pajjiżi terzi kif ukoll Stati Membri li huma sors ta' bijofjuwils, bijolikwidi u fjuwils tal-bijomassa kkonsmati fl-Unjoni kif ukoll materja prima għalihom, dwar miżuri nazzjonali meħuda biex jirrispettaw l-kriterji ta' sostenibbiltà u l-kriterji ta' ffrankar ta' gassijiet serra stabbilit fl-Artikolu 26, il-paragrafi 2 sa 7, ta' [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost minn COM(2016)767], għall-protezzjoni tal-ħamrija, l-ilma u l-arja.

Emenda    285

Proposta għal regolament

Anness VIII – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  evalwazzjoni tal-effettività tal-kriterji ta' sostenibbiltà tal-bijoenerġija kif deskritti fid-Direttiva (UE) .../... [Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli] fl-għoti ta' ffrankar ta' gassijiet serra, protezzjoni tal-bjar ta' karbonju, bijodiversità, sigurtà tal-ikel u drittijiet tal-bnedmin.

(1)

ĠU C 342 tat-12.10.2017.

(2)

ĠU C 246 tat-28.07.2017.


NOTA SPJEGATTIVA

Filwaqt li ġie rrappurtat li l-2016 kienet l-aktar sena sħuna fl-istorja, jeħtieġ li l-Unjoni tal-Enerġija tirrikonoxxi l-isfida tat-tisħin globali u tistabbilixxi sistema ta' governanza b'saħħitha biex twassal l-impenn tagħha skont il-Ftehim ta' Pariġi.

Sabiex dan isir, ir-rapport tagħna dwar il-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija jappella għall-adozzjoni ta' baġit xieraq tal-karbonju tal-UE, billi tiġi kkalkolata l-kwantità massima ta' gassijiet serra li l-UE għadha tista' tarmi sabiex tħallina ngħixu f'dinja fejn it-tibdil fil-klima jiġi limitat għal 1,5°C sal-aħħar tas-seklu. Ir-rapport jistieden ukoll lill-Kummissjoni tindirizza l-"qarib fqir" tal-politika dwar il-klima: il-metan. Minħabba l-potenzjal għoli ta' tisħin globali tal-metan u t-tul ta' ħajja atmosferika qasira tiegħu, l-Unjoni għandha tikkunsidra malajr għażliet ta' politika rilevanti u tippreżenta Strateġija dwar il-Metan komprensiva. L-istrateġiji dwar il-baġit tal-karbonju u dwar il-metan għandhom ikunu l-bażi ta' ppjanar affidabbli fuq żmien fit-tul sal-2050.

Sabiex it-tisħin globali jinżamm taħt l-1,5 C, sa mhux aktar tard mill-2050, għandha titnieda ekonomija ta' emissjonijiet nett żero, effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u għalkollox ibbażata fuq sorsi rinnovabbli tal-enerġija. Bħala konsegwenza, governanza b'saħħitha u inklużiva timxi id f'id ma' ambizzjoni miżjuda għall-miri tagħna għall-2030 f'termini tal-effiċjenza enerġetika u s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

F'kuntest fejn il-prezz tat-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli qed jonqos, issa huwa ż-żmien biex naħsdu l-potenzjal ta' kull wieħed mill-partijiet ikkonċernati involuti fit-tranżizzjoni tal-enerġija: bliet u reġjuni, ċittadini, kooperattivi, investituri, negozji eċċ. Il-Governanza għalhekk għandha timmobilizza u tikkoordina dawn l-atturi kollha, sabiex tingħata spinta lill-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u lill-użu tal-enerġija rinnovabbli.  Dan se jnaqqas ir-riskju ġeopolitiku billi jillimita d-dipendenza tagħna fuq l-importazzjoni u jiġġenera tkabbir ekoloġiku, flimkien mal-ħolqien ta' miljuni ta' impjiegi addizzjonali fl-Ewropa.

Ir-rapport iwitti t-triq ukoll għal aktar kooperazzjoni transkonfinali permezz ta' sħubijiet makroreġjonali. Dawn is-sħubijiet għandhom il-potenzjal li jipprovdu użu ottimizzat f'termini tal-ispejjeż ta' grilji intelliġenti, sorsi tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika. L-Ibħra tat-Tramuntana, il-Baħar Baltiku, l-Ewropa tax-Xlokk l-Ewropa taċ-Ċentru-Punent u l-baċir tal-Mediterran huma żoni ġeografiċi fejn l-Istati Membri ġirien għandhom ħafna x'jirbħu jekk jaġixxu flimkien. Dawn is-sħubijiet makroreġjonali ser jidentifikaw il-proġetti tal-enerġija rinnovabbli ta' interess għall-Unjoni tal-Enerġija (bħall-parks eoliċi, impjanti fotovoltajċi fuq skala utilitarja, proġetti transkonfinali promossi mill-bliet), u l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjattaforma finanzjarja ddedikati biex tappoġġjawhom.

Jeħtieġ li l-UE tikseb mill-ġdid il-fiduċja taċ-ċittadini, permezz ta' leġiżlazzjoni affidabbli tal-UE, trasparenza sħiħa, miri vinkolanti u investiment pan-Ewropew fis-setturi li jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini bħalma huma r-rinnovazzjoni tal-istokk tal-bini u l-elettromobbiltà. Il-governanza fuq diversi livelli stabbilita fir-rapport għalhekk se tgħin lill-Istati Membri jilħqu dawn l-għanijiet.


ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI LI MINGĦANDHOM IR-RAPPORTEUR IRĊIEVA INPUT

Regolament dwar il-Governanza - Trasparenza - lista ta' organizzazzjonijiet li ltaqgħu magħhom il-korapporteurs Michèle Rivasi u Claude Turmes

Fuq il-livell ta' MPE

AEBIOM

Agentur

Agora Energiewende

Akuo Energy

Berliner E-Agentur

Bundersverband Erneuerbare Energie (BEE)

Business Europe

Chatham House

Confederation of Swedish Enterprise

Croatia Energy Agency

Climate Alliance

Danish Energy Association

Dong Energi

EDSO for smart grids

European Geothermal Energy Council

Eurogas

Fern

Fortum

Fraunhofer Institut

IDDRI

Innogy

Leaders of Sustainable Biofuels

National Grid

Norwea

PGE Polska Grupa Energetyczna

PKA

Rockwool

Siemens

Solaire Direct

Stattnet

Total

VkU

Wind Europe

WWF

50 Hertz

Fil-livell ta' ħidma

CEZ

Cofalec

European Climate Foundation

European Heat Pump Association

Enedis

Euro Heat and Power

European Association for the Storage of Energy

EU-ACE

EWE

Friends of the Earth

Knauf Insulation

Rescoop

Romanian Energy Council

RTE

RWE/Innogy

Saint-Gobain

Shell

Statoil


OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (16.10.2017)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, li jemenda d-Direttiva 94/22/KE, id-Direttiva 98/70/KE, id-Direttiva 2009/31/KE, ir-Regolament (KE) Nru 663/2009, ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, id-Direttiva 2009/73/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2009/119/KE, id-Direttiva 2010/31/UE, id-Direttiva 2012/27/UE, id-Direttiva 2013/30/UE u d-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Jens Rohde

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-iżvilupp ta' Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija ġie mitlub għall-ewwel darba mill-Kunsill Ewropew fil-konklużjonijiet tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2014 dwar il-Qafas tal-2030 għall-enerġija u l-klima. Jenħtieġ li l-Governanza tgħin biex jiġi żgurat li l-UE tilħaq l-għanijiet tal-politika tal-enerġija tagħha, bil-flessibbiltà meħtieġa għall-Istati Membri u b'rispett sħiħ lejn il-libertà tagħhom li jiddeterminaw it-taħlita tal-enerġija tagħhom. Il-konklużjonijiet enfasizzaw li jenħtieġ li l-Governanza tibni fuq strutturi eżistenti, bħalma huma l-programmi nazzjonali dwar il-klima u l-pjanijiet nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika. L-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija tal-25 ta' Frar 2015 wessgħet il-kamp ta' applikazzjoni tal-Governanza – lil hinn mill-Qafas tal-2030 għall-enerġija u l-klima – għal kull waħda mill-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, jiġifieri: is-solidarjetà u l-fiduċja fis-sigurtà tal-enerġija; is-suq intern tal-enerġija; il-moderazzjoni tad-domanda; id-dekarbonizzazzjoni inkluża l-enerġija rinnovabbli; u r-riċerka, l-innovazzjoni u l-kompetittività). Barra minn hekk, ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew, "Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija" tal-15 ta' Diċembru 2015 appellat biex il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija tkun waħda ambizzjuża, affidabbli, trasparenti, demokratika u tinkludi għalkollox lill-Parlament u biex jiġi żgurat li l-miri tal-klima u tal-enerġija għall-2030 jintlaħqu.

Abbażi ta' dan, il-proposta tal-Kummissjoni li qed tiġi diskussa hawnhekk għandha l-għan li tistabbilixxi l-qafas regolatorju għall-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, ibbażat fuq żewġ pilastri ewlenin: L-ewwel nett, is-simplifikazzjoni tal-obbligi eżistenti ta' ppjanar, ta' rapportar u ta' monitoraġġ fil-qasam tal-enerġija u l-klima sabiex jiġu riflessi l-prinċipji tar-Regolamentazzjoni Aħjar. It-tieni nett, id-definizzjoni ta' proċess politiku effiċjenti bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni b'involviment mill-qrib ta' istituzzjonijiet oħra tal-UE bl-għan li jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, b'mod partikolari l-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030.

Il-proposta ġiet imħejjija b'mod parallel mar-rieżamijiet tal-Kummissjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli, id-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika u d-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija. Barra minn hekk, il-proposta tintegra għalkollox ir-Regolament Nru 525/2013 dwar il-Mekkaniżmu ta' Monitoraġġ tal-Klima (MMR) biex tiġi żgurata l-integrazzjoni bejn l-oqsma tal-enerġija u tal-klima, filwaqt li taġġorna d-dispożizzjonijiet eżistenti biex tagħmilhom adattati biex isir il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-Regolamenti proposti dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi u dwar l-Użu tal-Art, Tibdil fl-Użu tal-Art u l-Forestrija (LULUCF) u biex jiġu ssodisfati l-impenji tal-UE skont il-Ftehim ta' Pariġi. Skont il-Kummissjoni, il-proposta tagħha se tirriżulta fi tnaqqis sinifikanti tal-piż amministrattiv. B'kollox, il-proposta tintegra, tissimplifika jew tħassar iżjed minn 50 obbligu individwali eżistenti ta' ppjanar, ta' rapportar u ta' monitoraġġ.

Fir-rigward tal-agrikoltura, b'mod partikolari, il-proposta tiddisponi għall-obbligi ta' rapportar mill-Istati Membri dwar:

- l-istrateġiji fit-tul tagħhom għal emissjonijiet baxxi li jinkludu t-tnaqqis tal-emissjonijiet u t-tisħiħ tal-assorbimenti fis-settur agrikolu;

- l-implimentazzjoni ta' trajettorji u għanijiet nazzjonali rigward is-sehem tal-enerġija rinnovabbli inkluż is-sehem tal-bijofjuwils prodotti minn għelejjel agrikoli ewlenin;

- l-implimentazzjoni ta' miżuri li jippromwovu l-użu ta' enerġija mill-bijomassa inklużi użijiet tal-bijomassa mis-settur agrikolu;

- il-konsum finali tal-enerġija minn setturi individwali inkluża l-agrikultura.

Ir-Rapporteur tagħkom jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni bħala pass fid-direzzjoni t-tajba. Din hija proposta ambizzjuża. Madankollu, huwa qed jissuġġerixxi xi emendi, l-aktar ta' natura teknika, ħalli:

- il-Kummissjoni, fil-kuntest tar-rapportar dwar l-enerġija rinnovabbli, tista' tistabbilixxi linji gwida ċari għall-Istati Membri għar-rappurtar dwar il-bijoenerġija;

- il-Kummissjoni, f'każ li hija tikkonkludi li ma jkunx sar progress biżżejjed minn Stat Membru biex jitlaħqu l-miri jew jiġu implimentati l-miżuri stabbiliti fil-pjan nazzjonali integrat tiegħu dwar il-klima u l-enerġija, jenħtieġ li toħroġ rekwiżiti speċifiċi li l-Istat Membru kkonċernat irid jissodisfa. Dawn ir-rekwiżiti speċifiċi huma maħsuba biex jissostitwixxu s-sistema ta' rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni lill-Istat Membru kkonċernat, li hi prevista fil-proposta tal-Kummissjoni. Ir-Rapporteur jemmen li r-rakkomandazzjonijiet, minħabba l-karattru mhux vinkolanti tagħhom, ma jilħqux 'il bogħod biżżejjed f'dan il-każ;

- l-Istati Membri ma jkollhomx għalfejn jirrapportaw dwar il-bidliet fil-prezzijiet domestiċi tal-komoditajiet u l-użu tal-art, li huma assoċjati ma' żieda fl-użu tal-bijomassa u forom oħra ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli peress li r-rapportar ta' dan it-tip ikun piż żejjed wisq u kważi impossibbli għall-Istati Membri;

- id-diċitura f'xi partijiet tat-test tal-Kummissjoni ssir aktar koerenti u simplifikata.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-bażi leġiżlattiva meħtieġa għal Governanza affidabbli u trasparenti li tiżgura li jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija permezz ta' sforzi kumplimentari, koerenti u ambizzjużi mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha, filwaqt li jippromwovi l-prinċipji tal-Unjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar.

(1)  Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-bażi leġiżlattiva meħtieġa għal Governanza affidabbli u trasparenti li tiżgura li jintlaħqu l-għanijiet u l-miri tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-miri tal-Ftehim ta' Pariġi permezz ta' sforzi kumplimentari, koerenti u ambizzjużi mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha, filwaqt li jippromwovi l-prinċipji tal-Unjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a)  L-ebda dispożizzjoni ta' dan ir-Regolament ma tista' tiġi interpretata b'tali mod li tippreġudika jew timmina d-drittijiet ta' Stat Membru kkonfermati fl-Artikolu 194(2) tat-tieni subparagrafu tat-TFUE.

Ġustifikazzjoni

It-TFUE fl-Artikolu 194(2) it-tieni subparagrafu kkonferma d-dritt ta' Stat Membru li jiddetermina l-kondizzjonijiet għall-isfruttament tar-riżorsi ta' enerġija tiegħu, l-għażla tiegħu bejn riżorsi differenti ta' enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista tal-enerġija tiegħu. Peress li regolament tal-UE ma jistax jippreġudika jew jimmina d-dispożizzjonijiet tat-Trattati, huwa importanti li jiġi sottolinjat li l-leġiżlatur tal-UE ħa inkunsiderazzjoni id-drittijiet ta' Stat Membru hawn fuq imsemmija.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Jenħtieġ li l-Unjoni tal-Enerġija Ewropea tkopri ħames dimensjonijiet ewlenin: is-sigurtà tal-enerġija; is-suq intern tal-enerġija; l-effiċjenza enerġetika; id-dekarbonizzazzjoni; u r-riċerka, l-innovazzjoni u l-kompetittività.

(2)  Jenħtieġ li l-Unjoni tal-Enerġija Ewropea tagħmel tranżizzjoni għal sistema ta' enerġija effiċjenti ħafna li tiffoka sewwa fuq l-enerġija rinnovabbli u tkopri ħames dimensjonijiet ewlenin: is-sigurtà tal-enerġija u enerġija bi prezzijiet raġonevoli għall-konsumaturi; is-suq intern tal-enerġija; l-effiċjenza enerġetika; id-dekarbonizzazzjoni; u r-riċerka, l-innovazzjoni u l-kompetittività.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  L-għan ta' Unjoni tal-Enerġija reżiljenti b'politika ambizzjuża dwar il-klima fil-qalba tagħha huwa li l-konsumaturi tal-Unjoni, kemm l-unitajiet domestiċi kif ukoll n-negozji, jingħataw enerġija sigura, sostenibbli, kompetittiva u bi prezz għall-but ta' kulħadd, li jirrikjedi trasformazzjoni fundamentali tas-sistema tal-enerġija tal-Ewropa. Dak l-għan jista' jintlaħaq biss permezz ta' azzjoni kkoordinata, li tlaqqa' flimkien kemm l-atti leġiżlattivi kif ukoll dawk mhux leġiżlattivi fil-livell tal-Unjoni u fil-livell nazzjonali.

(3)  L-għan ta' Unjoni tal-Enerġija reżiljenti b'politika ambizzjuża dwar il-klima fil-qalba tagħha huwa li l-konsumaturi tal-Unjoni, kemm l-unitajiet domestiċi kif ukoll in-negozji, jingħataw enerġija sigura, sostenibbli, kompetittiva u bi prezz raġonevoli, li jirrikjedi trasformazzjoni fundamentali tas-sistema tal-enerġija tal-Ewropa sabiex jiġi żgurat aċċess ġust għall-enerġija għal kulħadd. Dak l-għan jista' jintlaħaq l-aħjar permezz ta' azzjoni kkoordinata, li tlaqqa' flimkien kemm l-atti leġiżlattivi kif ukoll dawk mhux leġiżlattivi fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali, u permezz tal-promozzjoni tar-riċerka u l-provvista tal-enerġija lokali.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Fl-24 ta' Ottubru 2014, il-Kunsill Ewropew qabel fuq il-Qafas għall-Enerġija u l-Klima għall-2030 għall-Unjoni bbażat fuq erba' miri ewlenin: minn tal-inqas 40 % tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-ekonomija kollha, minn tal-inqas 27 % titjib fl-effiċjenza enerġetika bl-għan li jkun hemm livell ta' 30 %, minn tal-inqas 27 % tas-sehem ta' enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-Unjoni, u minn tal-inqas 15 % tal-interkonnessjoni tal-elettriku. Huwa speċifika li l-mira għall-enerġija rinnovabbli hija vinkolanti fil-livell tal-Unjoni u li din se tintlaħaq permezz ta' kontributi mill-Istati Membri ggwidati mill-ħtieġa li l-mira tal-Unjoni tintlaħaq b'mod kollettiv.

(5)  Fl-24 ta' Ottubru 2014, il-Kunsill Ewropew qabel fuq il-Qafas għall-Enerġija u l-Klima għall-2030 għall-Unjoni bbażat fuq erba' miri ewlenin: minn tal-inqas 40 % tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-ekonomija kollha, minn tal-inqas 27 % titjib fl-effiċjenza enerġetika bl-għan li jkun hemm livell ta' 30 %, minn tal-inqas 27 % tas-sehem ta' enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-Unjoni, u minn tal-inqas 15 % tal-interkonnessjoni tal-elettriku. Jenħtieġ li l-miri tal-effiċjenza enerġetika jkunu indikattivi u f'konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Ottubru 2014. Huwa speċifika li l-mira għall-enerġija rinnovabbli hija vinkolanti fil-livell tal-Unjoni u li din se tintlaħaq permezz ta' kontributi mill-Istati Membri ggwidati mill-ħtieġa li l-mira tal-Unjoni tintlaħaq b'mod kollettiv.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Fl-24 ta' Ottubru 201414, il-Kunsill Ewropew ikkonkluda wkoll li jenħtieġ li tiġi żviluppata sistema ta' governanza affidabbli u trasparenti, mingħajr l-ebda piż amministrattiv bla bżonn, sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tilħaq l-għanijiet tagħha tal-politika dwar l-enerġija, bil-flessibbiltà meħtieġa għall-Istati Membri u b'rispett sħiħ tal-libertà tagħhom li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom. Il-Kunsill enfasizza li jenħtieġ li din is-sistema ta' governanza tibni fuq elementi kostitwenti eżistenti, bħal pereżempju programmi nazzjonali dwar il-klima, pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika, kif ukoll li hemm bżonn li jiġu ssimplifikati u miġbura flimkien l-obbligi separati ta' ppjanar u ta' rapportar. Huwa qabel ukoll li jissaħħu r-rwol u d-drittijiet tal-konsumaturi, it-trasparenza u l-prevedibbiltà għall-investituri, fost l-oħrajn permezz ta' monitoraġġ sistematiku tal-indikaturi ewlenin għal sistema tal-enerġija bi prezz għall-but ta' kulħadd, sikura, kompetittiva, sigura u sostenibbli, u li tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali dwar l-enerġija u titrawwem il-kooperazzjoni reġjonali bejn l-Istati Membri.

(7)  Fl-24 ta' Ottubru 201414, il-Kunsill Ewropew ikkonkluda wkoll li jenħtieġ li tiġi żviluppata sistema ta' governanza affidabbli u trasparenti, mingħajr l-ebda piż amministrattiv bla bżonn, sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tilħaq l-għanijiet tagħha tal-politika dwar l-enerġija, bil-flessibbiltà meħtieġa għall-Istati Membri u b'rispett sħiħ tal-libertà tagħhom li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom. Jenħtieġ li tali sistema ta' governanza tibni fuq elementi kostitwenti eżistenti, bħal pereżempju għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, programmi nazzjonali dwar il-klima, pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika, kif ukoll il-bżonn li jiġu ssimplifikati u miġbura flimkien l-obbligi separati ta' ppjanar u ta' rapportar. Huwa qabel ukoll li jissaħħu r-rwol u d-drittijiet tal-konsumaturi, it-trasparenza u l-prevedibbiltà għall-investituri, fost l-oħrajn permezz ta' monitoraġġ sistematiku tal-indikaturi ewlenin għal sistema tal-enerġija bi prezz raġonevoli, sikura, kompetittiva, sigura u sostenibbli, u li tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima u titrawwem il-kooperazzjoni reġjonali bejn l-Istati Membri, sabiex iżommu u jtejbu il-funzjoni ta' bir ta' karbonju għall-ekosistemi affettwati, il-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u s-sostenibbilità fit-tul tar-riżorsi użati. Barra minn hekk, sabiex tinżamm l-istabbiltà, il-kompetittività u l-prezzijiet raġonevoli fil-livelli nazzjonali u Ewropej, l-Istati Membri jeħtiġilhom jilħqu bilanċ bejn il-kapaċità ta' produzzjoni eżistenti, it-teknoloġiji u r-riżorsi tagħhom sabiex ikomplu l-isforzi tagħhom fil-promozzjoni ta' riżorsi ta' enerġija rinnovabbli.

_________________

_________________

14 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' Ottubru 2014 (EUCO 169/14).

14 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' Ottubru 2014 (EUCO 169/14).

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Jenħtieġ li jiġi żgurat li l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu permezz ta' kombinazzjoni ta' inizjattivi tal-Unjoni u ta' politiki nazzjonali koerenti stabbiliti fi pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima. Il-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni fl-oqsma tal-enerġija u tal-klima tistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ippjanar, li kienu għodda utli biex tiġi xprunata l-bidla fil-livell nazzjonali. L-introduzzjoni tagħhom f'perjodi differenti ta' żmien wasslet għal trikkib u nuqqas ta' kunsiderazzjoni tas-sinerġiji u tal-interazzjonijiet bejn l-oqsma ta' politika. Għalhekk jenħtieġ li l-ippjanar, ir-rapportar u l-monitoraġġ separati attwali fl-oqsma tal-klima u tal-enerġija jiġu ssimplifikati u integrati kemm jista' jkun.

(17)  Jenħtieġ li jiġi żgurat li l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija jintlaħqu permezz ta' kombinazzjoni ta' inizjattivi tal-Unjoni u ta' politiki nazzjonali koerenti. Jenħtieġ li l-ippjanar, ir-rapportar u l-monitoraġġ fl-oqsma tal-klima u tal-enerġija jiġu integrati u ssimplifikati.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a)  Sabiex tiġi implimentata l-Unjoni tal-Enerġija, huwa essenzjali li jiġi introdott rekwiżit ta' rappurtar adegwat għall-fjuwils fossili. Jenħtieġ li dan jinkludi informazzjoni dwar kriterji ta' produzzjoni marbuta mal-oriġini u l-metodu ta' estrazzjoni. Kif jixraq, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippreżenta katalogu ta' kriterji għall-fjuwils fossili, u timplimenta r-rekwiżit ta' rappurtar, sa Diċembru 2018.

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea jeħtiġilha tkun parteċipant attiv fl-enerġija ta' tranżizzjoni. Politika tal-enerġija serja tirrikjedi li l-fjuwils fossili jiġu soġġetti wkoll għal valutazzjoni aktar rigoruża, biex jiżguraw il-komparabbiltà. Jenħtieġ li għall-ebda raġuni l-fjuwils fossili ma jkollhom vantaġġ f'termini tar-rekwiżit ta' rappurtar.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali jkunu stabbli biex jiġu żgurati t-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-politiki u tal-miżuri nazzjonali sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza għall-investituri. Madankollu jenħtieġ li l-aġġornamenti tal-pjanijiet nazzjonali jkunu previsti darba matul il-perjodu kopert ta' għaxar snin biex l-Istati Membri jingħataw l-opportunità li jadattaw għal ċirkostanzi sinifikanti ta' bidla. Jenħtieġ li għall-pjanijiet li jkopru l-perjodu mill-2021 sal-2030, l-Istati Membri jkunu jistgħu jaġġornaw il-pjanijiet tagħhom sal-1 ta' Jannar 2024. Jenħtieġ li l-miri, l-għanijiet u l-kontributi jiġu mmodifikati biss biex jirriflettu żieda ġenerali fl-ambizzjoni b'mod partikolari fir-rigward tal-miri tal-enerġija u tal-klima għall-2030. Bħala parti mill-aġġornamenti, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu sforzi biex itaffu kwalunkwe impatt ambjentali avvers li jirriżulta bħala parti mir-rapportar integrat.

(22)  Jenħtieġ li l-pjanijiet nazzjonali jkunu stabbli biex jiġu żgurati t-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-politiki u tal-miżuri nazzjonali sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-popolazzjoni ta' Stat Membru, isir kontribut għas-sigurtà tal-enerġija u tiġi żgurata ċ-ċertezza għall-investituri. Madankollu jenħtieġ li l-aġġornamenti tal-pjanijiet nazzjonali jkunu previsti darba matul il-perjodu kopert ta' għaxar snin biex l-Istati Membri jingħataw l-opportunità li jadattaw għal ċirkostanzi sinifikanti ta' bidla. Jenħtieġ li għall-pjanijiet li jkopru l-perjodu mill-2021 sal-2030, l-Istati Membri jkunu jistgħu jaġġornaw il-pjanijiet tagħhom sal-1 ta' Jannar 2024. Bħala parti mill-aġġornamenti, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu sforzi biex itaffu kwalunkwe impatt ambjentali avvers li jirriżulta bħala parti mir-rapportar integrat. Jenħtieġ li tranżizzjoni progressiva lejn l-aħħar ġenerazzjoni ta' bijofjuwils tieħu kont tal-investimenti eżistenti ta' Stat Membru għal produzzjoni ta' bijofjuwils tal-ewwel ġenerazzjoni.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a)  Is-settur tal-LULUCF huwa espost ħafna u vulnerabbli ħafna għat-tibdil fil-klima. Fl-istess ħin, dan is-settur għandu potenzjal enormi li jipprovdi benefiċċji fit-tul għall-klima u li jikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex jintlaħqu l-miri Ewropej u dawk internazzjonali dwar il-klima fuq terminu twil. Dan jista' jikkontribwixxi b'diversi modi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, b'mod partikolari billi jnaqqas l-emissjonijiet, u jżomm u jżid il-bjar u l-ħażniet tal-karbonju, u jipprovdi materjali bijoloġiċi li jistgħu jissostitwixxu dawk intensivi fir-rigward tal-fossili u l-karbonju. Sabiex il-miżuri li għandhom l-għan li b'mod partikolari jżidu s-sekwestru tal-karbonju jkunu effettivi, hemm bżonn tal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi u tal-istabbiltà u l-adattabbiltà fit-tul tar-raggruppamenti tal-karbonju. Huma meħtieġa strateġiji fit-tul sabiex ikunu jistgħu jsiru investimenti sostenibbli fuq medda twila ta' żmien.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(29a)  Huwa importanti li jitħeġġeġ l-investiment f'bijofjuwils sostenibbli avvanzati derivati mill-iskart tal-agrikoltura u tal-forestrija, u l-iżvilupp tagħhom, u li tkun żgurata l-konsistenza bejn il-politiki u l-objettivi tal-UE dwar l-enerġija, il-klima, l-ekonomija ċirkolari, u l-agrikoltura, u li jiġi promoss l-investiment fil-bijoekonomija u l-ekonomija ċirkolari, biex jingħelbu d-diffikultajiet fil-ħolqien ta' katini tal-provvista ta' bijomassa permezz ta', fost oħrajn, it-tariffi "feed-in" possibbli għal elettriku prodott minn fjuwil solidu jew fjuwil gassuż minn skart tal-bijomassa, b'tali mod li t-teknoloġiji għall-konverżjoni ta' skart tal-bijomassa f'enerġija ma jiġux esklużi mis-suq.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(33a)  Minħabba l-potenzjal għoli ta' tisħin globali tal-metan u l-preżenza relattivament qasira tiegħu fl-atmosfera, il-Kummissjoni tista' tikkunsidra għażliet ta' politika biex tindirizza l-emissjonijiet ta' metan, bl-esklużjoni tal-emissjonijiet ta' metan enteriku prodotti b'mod naturali fit-trobbija ta' ruminanti, u b'konformità mal-politika dwar l-ekonomija ċirkolari u mal-użu tal-iskart.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34)  Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn il-politiki u l-għanijiet nazzjonali u tal-Unjoni dwar l-Unjoni tal-Enerġija, jenħtieġ li jkun hemm djalogu kontinwu bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Kif ikun xieraq, jenħtieġ li l-Kummissjoni toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri inkluż dwar il-livell ta' ambizzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet nazzjonali, dwar l-implimentazzjoni sussegwenti tal-politiki u tal-miżuri tal-pjanijiet nazzjonali nnotifikati, u dwar pjanijiet u miżuri nazzjonali oħra ta' rilevanza għall-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija. Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu ferm dawn ir-rakkomandazzjonijiet u fir-rapporti sussegwenti ta' progress jispjegaw kif ikunu ġew implimentati.

(34)  Sabiex tiġi żgurata koerenza bejn il-politiki u l-għanijiet nazzjonali u tal-Unjoni dwar l-Unjoni tal-Enerġija, jenħtieġ li jkun hemm djalogu kontinwu bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-kompetenza tal-Istati Membri f'dan il-qasam, il-Kummissjoni tista' toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri inkluż dwar il-livell ta' ambizzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet nazzjonali, dwar l-implimentazzjoni sussegwenti tal-politiki u tal-miżuri tal-pjanijiet nazzjonali nnotifikati, u dwar pjanijiet u miżuri nazzjonali oħra ta' rilevanza għall-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija. Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu ferm dawn ir-rakkomandazzjonijiet u fir-rapporti sussegwenti ta' progress jispjegaw kif ikunu ġew implimentati.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(38)  Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib fil-kwistjonijiet kollha marbuta mal-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija u ta' dan ir-Regolament, bl-involviment mill-qrib tal-Parlament Ewropew. Kif ikun xieraq, jenħtieġ li l-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-istabbiliment ta' pjanijiet nazzjonali u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet assoċjati.

(38)  Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib fil-kwistjonijiet kollha marbuta mal-implimentazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija u ta' dan ir-Regolament, inkluż il-ksib tal-miri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet, bl-involviment mill-qrib tal-Parlament Ewropew. Kif ikun xieraq, bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew, jenħtieġ li l-Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-istabbiliment ta' pjanijiet nazzjonali u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet assoċjati. Madankollu, jenħtieġ li, fil-kuntest tal-miri tal-UE, l-Istati Membri jkollhom il-kompetenza li jistabbilixxu pjanijiet nazzjonali tal-enerġija u tal-klima.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(40)  Kif ikun xieraq u skont il-programm ta' ħidma annwali tagħha, jenħtieġ li l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent tassisti lill-Kummissjoni bil-ħidma ta' valutazzjoni, ta' monitoraġġ u ta' rapportar.

(40)  Kif ikun xieraq u skont il-programm ta' ħidma annwali tagħha, jenħtieġ li l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent tassisti lill-Kummissjoni bil-ħidma ta' valutazzjoni, ta' monitoraġġ u ta' rapportar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu l-pariri mogħtija mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent dwar l-impatt ambjentali tal-produzzjoni tal-bijofjuwils.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  is-sigurtà tal-enerġija,

(a)  is-sigurtà tal-enerġija u enerġija bi prezzijiet raġonevoli għall-konsumaturi;

Emenda    17

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Sal-1 ta' Jannar 2019 u sussegwentement kull għaxar snin, kull Stat Membru għandu jinnotifika pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima lill-Kummissjoni. Il-pjanijiet għandhom jinkludu l-elementi stabbiliti fil-paragrafu 2 u fl-Anness I. L-ewwel pjan għandu jkopri l-perjodu mill-2021 sal-2030. Il-pjanijiet sussegwenti għandhom ikopru l-perjodu ta' għaxar snin li jiġi immedjatament wara t-tmiem tal-perjodu kopert mill-pjan preċedenti.

1.  Sal-1 ta' Jannar 2020 u sussegwentement kull għaxar snin, kull Stat Membru għandu jinnotifika pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima lill-Kummissjoni. Il-pjanijiet għandhom jinkludu l-elementi stabbiliti fil-paragrafu 2 u fl-Anness I. L-ewwel pjan għandu jkopri l-perjodu mill-2021 sal-2030. Il-pjanijiet sussegwenti għandhom ikopru l-perjodu ta' għaxar snin li jiġi immedjatament wara t-tmiem tal-perjodu kopert mill-pjan preċedenti.

Ġustifikazzjoni

Huwa impossibbli li tiġi aċċettata din l-iskadenza. Skeda taż-żmien għat-tħejjija tal-pjan nazzjonali għandha ssir f'konformità ma' passi konsultattivi f'kull Stat Membru, bħal dwar l-Istudju Strateġiku tal-Impatt Ambjentali, konsultazzjonijiet pubbliċi kif imsemmija fl-Artikolu 10 u aċċettazzjoni mill-Gvern. Jeħtieġ titqabbad ukoll b'rabta max-xogħol dwar ir-regolamentazzjoni, peress li kontroversji kbar dwar is-sustanza tal-Pjan għadhom mhumiex riżolti. Għadha għaddejja l-ħidma fuq regolamenti importanti inklużi fil-pakkett "Enerġija nadifa għall-Ewropej kollha", li se jinfluwenza ħafna x'għandu jiġi stabbilit fil-Pjan Nazzjonali.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  deskrizzjoni tal-politiki u tal-miżuri previsti biex jintlaħqu l-għanijiet, il-miri u l-kontributi korrispondenti stabbiliti skont il-punt (b);

(c)  deskrizzjoni tal-politiki, tal-miżuri u tal-istrateġiji ta' investiment previsti biex jintlaħqu l-għanijiet, il-miri u l-kontributi korrispondenti stabbiliti skont il-punt (b);

Emenda    19

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  valutazzjoni tal-impatti tal-politiki u tal-miżuri ppjanati biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fil-punt (b);

(e)  valutazzjoni tal-impatti tal-politiki, tal-miżuri u tal-istrateġiji ta' investiment ippjanati biex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fil-punt (b);

Emenda    20

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  deskrizzjoni tal-konsultazzjoni u tal-involviment tal-awtoritajiet lokali, tas-soċjetà ċivili, tas-sħab soċjali, taċ-ċittadini u r-riżultati tagħhom;

Emenda    21

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Meta jħejju l-pjanijiet nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom iqisu l-interkonnessjonijiet bejn il-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u għandhom jużaw dejta u suppożizzjonijiet konsistenti fil-ħames dimensjonijiet kollha meta dan ikun rilevanti.

3.  Meta jħejju l-pjanijiet nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jevitaw il-piż amministrattiv u l-ispejjeż addizzjonali billi jqisu l-interkonnessjonijiet bejn il-ħames dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u għandhom jużaw dejta u suppożizzjonijiet konsistenti fil-ħames dimensjonijiet kollha meta dan ikun rilevanti.

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-piż amministrattiv meta jkunu qed jimplimentaw il-pakkett tal-klima u l-enerġija għandhom jingħataw prijorità.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  il-mira nazzjonali vinkolanti tal-Istat Membru għall-emissjonijiet ta' gassijiet serra u l-limiti nazzjonali vinkolanti annwali skont ir-Regolament [ ] [ESR];

i.  il-mira nazzjonali vinkolanti tal-Istat Membru għall-emissjonijiet ta' gassijiet serra u l-limiti nazzjonali vinkolanti annwali skont ir-Regolament [ ] [ESR], iżda li ma tilħaqx il-miri stabbiliti fl-Artikolu 7a(2) tad-Direttiva 98/70/KE [ESR] li għandhom jintlaħqu sal-2020;

Emenda    23

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  bl-għan li tintlaħaq il-mira vinkolanti tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 27 % enerġija rinnovabbli fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta b'COM(2016) 767], kontribut għal din il-mira f'termini tas-sehem ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli tal-Istat Membru fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030, bi trajettorja lineari għal dak il-kontribut mill-2021 'il quddiem;

i.  bl-għan li tintlaħaq il-mira vinkolanti tal-Unjoni ta' minn tal-inqas 27 % enerġija rinnovabbli fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta b'COM(2016)767], kontribut għal din il-mira f'termini tas-sehem ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli tal-Istat Membru fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030, b'kunsiderazzjoni tal-ammortizzazzjoni tal-investimenti tal-bijofjuwils tal-ewwel ġenerazzjoni, bi trajettorja lineari għal dak il-kontribut mill-2021 'il quddiem;

Emenda    24

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii.  it-trajettorji għas-sehem settorjali ta' enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija mill-2021 sal-2030 fis-setturi tat-tisħin u tat-tkessiħ, tal-elettriku u tat-trasport;

ii.  it-trajettorji għas-sehem settorjali ta' enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija mill-2021 sal-2030 li jiżguraw assorbiment ottimali tal-bijomassa fis-setturi tat-tisħin u tat-tkessiħ, tal-elettriku u tat-trasport;

Emenda    25

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt 2 – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

iiia.  it-trajettorji biex iżidu b'mod gradwali l-obbligu ta' taħlit għall-bijofjuwils derivati minn skart agrikolu li japplika għall-fornituri ta' fjuwils fossili;

Emenda    26

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d – punt iv a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iv a)  valutazzjonijiet realistiċi, preċiżi, olistiċi u komprensivi tal-potenzjal ta' mitigazzjoni fit-tibdil fil-klima ta' sorsi differenti ta' enerġija, il-livell ta' impatt fuq il-livelli ta' gassijiet serra fl-atmosfera u ż-żmien meħtieġ għal proċessi ta' mitigazzjoni biex jibdew inaqqsu l-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri għandhom kollettivament jiżguraw li l-kontribut minn bijofjuwils u bijolikwidi, kif ukoll minn fjuwils tal-bijomassa kkunsmata fit-trasport, jekk prodotti minn ċereali u minn għelejjel oħra b'kontenut għoli ta' lamtu, u minn għelejjel taz-zokkor u taż-żejt u minn għelejjel imkabbra bħala għelejjel ewlenin primarjament għal skopijiet ta' enerġija fuq art agrikola ma għandhiex tkun aktar minn 7 % tal-kalkolu tal-Unjoni fil-konsum finali gross ta' enerġija fit-trasport fl-2030.

Emenda    28

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-impatt makroekonomiku, ambjentali, soċjali u fuq il-ħiliet tal-politiki u tal-miżuri ppjanati msemmija fl-Artikolu 7 u speċifikati iktar fl-Anness I, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030, filwaqt li jiġi inkluż tqabbil mal-projezzjonijiet ibbażati fuq politiki u miżuri eżistenti (implimentati u adottati) imsemmija fil-paragrafu 1;

(b)  l-impatt makroekonomiku, ambjentali, soċjali, fuq is-saħħa u fuq il-ħiliet tal-politiki u tal-miżuri ppjanati msemmija fl-Artikolu 7 u speċifikati iktar fl-Anness I, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin minn tal-inqas sal-2030, filwaqt li jiġi inkluż tqabbil mal-projezzjonijiet ta' politiki u miżuri eżistenti (implimentati u adottati) imsemmija fil-paragrafu 1;

Emenda    29

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Sal-1 ta' Jannar 2018 u sussegwentement kull għaxar snin, l-Istati Membri għandhom iħejju u jibagħtu lill-Kummissjoni abbozz tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima msemmi fl-Artikolu 3(1).

1.  Sal-1 ta' Jannar 2020 u sussegwentement kull għaxar snin, l-Istati Membri għandhom iħejju u jibagħtu lill-Kummissjoni abbozz tal-pjan nazzjonali integrat dwar l-enerġija u l-klima msemmi fl-Artikolu 3(1).

Ġustifikazzjoni

Huwa impossibbli li tiġi aċċettata din l-iskadenza. Skeda taż-żmien għat-tħejjija tal-pjan nazzjonali għandha ssir f'konformità ma' passi konsultattivi f'kull Stat Membru, bħal dwar l-Istudju Strateġiku tal-Impatt Ambjentali, konsultazzjonijiet pubbliċi kif imsemmija fl-Artikolu 10 u aċċettazzjoni mill-Gvern. Jeħtieġ titqabbad ukoll b'rabta max-xogħol dwar ir-regolamentazzjoni, peress li kontroversji kbar dwar is-sustanza tal-Pjan għadhom mhumiex riżolti. Għadha għaddejja l-ħidma fuq regolamenti importanti inklużi fil-pakkett "Enerġija nadifa għall-Ewropej kollha", li se jinfluwenza ħafna x'għandu jiġi stabbilit fil-Pjan Nazzjonali.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jimmodifikaw biss il-miri, l-għanijiet u l-kontributi stabbiliti fl-aġġornament imsemmi fil-paragrafu 2 biex jirriflettu żieda fl-ambizzjoni meta mqabbel ma' dawk stabbiliti fl-aħħar pjan nazzjonali integrat innotifikat dwar l-enerġija u l-klima.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni espliċita ta' "aktar ambizzjoni" meta mqabbel ma' pjanijiet preċedenti tkun tista' tillimita s-setgħat ta' deċiżjoni tal-Istati Membri f'dak li għandu x'jaqsam mal-aġġustamenti li huma jikkonsidraw li jkun xieraq li jsiru għall-istrateġiji tal-enerġija tagħhom.

Emenda    31

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  it-tnaqqis tal-emissjonijiet u t-tisħiħ tal-assorbimenti f'setturi individwali inklużi l-elettriku, l-industrija, it-trasport, is-settur tal-bini (residenzjali u terzjarju), l-agrikoltura u l-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF);

(b)  it-tnaqqis tal-emissjonijiet u t-tisħiħ tal-assorbimenti f'setturi individwali inklużi l-elettriku, l-industrija, it-trasport, is-settur tal-bini (residenzjali u terzjarju), l-agrikoltura u l-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija (LULUCF) meta jkun neċessarju li jiġu ppreservati l-ħabitats ta' bjar eżistenti u t-tisħiħ tal-assorbiment naturali tal-karbonju permezz ta' ekosistemi reżiljenti u li jiffunzjonaw sew u servizzi tal-ekosistemi, inkluż permezz ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti, f'konformità mal-impenji tal-UE;

Emenda    32

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-informazzjoni dwar l-ippjanar u l-istrateġiji nazzjonali ta' adattament għat-tibdil fil-klima, b'konformità mal-Artikolu 17(1);

(d)  l-informazzjoni dwar l-ippjanar u l-istrateġiji nazzjonali ta' adattament għat-tibdil fil-klima, partikolarment fir-rigward tar-riċerka u l-investiment avvanzati fil-bijofjuwil b'konformità mal-Artikolu 17(1);

Emenda    33

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a – punt 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)   it-trajettorji dwar id-domanda għall-bijoenerġija, diżaggregati bejn it-tisħin, l-elettriku u t-trasport, u dwar il-provvista ta' bijomassa skont il-materja prima u l-oriġini (filwaqt li ssir distinzjoni bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjonijiet). Għall-bijomassa forestali, valutazzjoni tas-sors u tal-impatt tagħha fuq il-bjar tal-LULUCF;

(4)   it-trajettorji dwar id-domanda għall-bijoenerġija, diżaggregati bejn it-tisħin, l-elettriku u t-trasport, u dwar il-provvista ta' bijomassa skont il-materja prima u l-oriġini (filwaqt li ssir distinzjoni bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjonijiet). Għall-bijomassa forestali, valutazzjoni tas-sors u tal-impatt tagħha fuq il-bjar tal-LULUCF fil-livell ta' pajjiż.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapportar tal-LULUCF għandu jsir fil-livell ta' pajjiż, b'koerenza mal-proposta għal regolament dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (COM(2016)479).

Emenda    34

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a –punt 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi linji gwida ċari biex l-Istati Membri jirrapportaw dwar dawn it-trajettorji, inklużi definizzjonijiet u konverżjonijiet ta' unitajiet minn riżorsa għal enerġija;

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' linji gwida u kalkoli ċari għar-rappurtar fis-settur tal-bijoenerġija.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a – punt 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)   jekk ikun applikabbli, trajettorji u għanijiet nazzjonali oħra inklużi dawk fit-tul u dawk settorjali (bħal pereżempju s-sehem tal-bijofjuwils, is-sehem tal-bijofjuwils avvanzati, is-sehem tal-bijofjuwils prodotti minn għelejjel ewlenin prodotti fuq art agrikola, is-sehem tal-elettriku prodott mill-bijomassa mingħajr l-użu ta' sħana, is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin distrettwali, l-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-bini, l-enerġija rinnovabbli prodotta mill-bliet, mill-komunitajiet tal-enerġija u mill-konsumaturi tal-enerġija tagħhom stess);

(5)   trajettorji u għanijiet nazzjonali oħra inklużi dawk fit-tul u dawk settorjali (bħal pereżempju s-sehem tal-bijofjuwils, is-sehem tal-bijofjuwils avvanzati, is-sehem tal-bijofjuwils prodotti minn għelejjel ewlenin prodotti fuq art agrikola, is-sehem tal-elettriku prodott mill-bijomassa mingħajr l-użu ta' sħana, is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin distrettwali, l-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-bini, l-enerġija rinnovabbli prodotta mill-bliet, mill-komunitajiet tal-enerġija u mill-konsumaturi tal-enerġija tagħhom stess);

Emenda    36

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b – punt 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)   il-miżuri għall-promozzjoni tal-użu tal-enerġija tal-bijomassa, b'mod speċjali għal mobilizzazzjoni ġdida tal-bijomassa li tqis id-disponibbiltà tal-bijomassa (kemm il-potenzjal domestiku kif ukoll l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi) u użu ieħor tal-bijomassa (is-setturi tal-agrikoltura u forestali), kif ukoll il-miżuri għas-sostenibbiltà tal-bijomassa prodotta u dik li tintuża;

(5)   il-miżuri għall-promozzjoni tal-użu tal-enerġija tal-bijomassa, b'mod speċjali għal mobilizzazzjoni ġdida tal-bijomassa li tqis id-disponibbiltà tal-bijomassa (kemm il-potenzjal domestiku kif ukoll l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi) u użu ieħor tal-bijomassa, inklużi s-setturi tal-agrikoltura u forestali, kif ukoll il-miżuri għas-sostenibbiltà tal-bijomassa prodotta u dik li tintuża;

Emenda    37

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-għanijiet nazzjonali biex is-sussidji tal-enerġija jitneħħew b'mod gradwali;

(d)  l-għanijiet nazzjonali biex is-sussidji tal-enerġija jitneħħew b'mod gradwali, b'mod partikolari tal-fjuwils fossili u nukleari;

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati d-distorsjonijiet tas-suq, għandhom jittieħdu b'mod immedjat miżuri li jeliminaw is-sussidji kollha tal-fjuwils fossili u nukleari.

Emenda    38

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sal-15 ta' Marzu 2021 u sussegwentement kull sena (is-sena X), l-Istati Membri għandhom jirrapportaw l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni:

Sal-31 ta' Lulju 2021 u sussegwentement kull sena (is-sena X), l-Istati Membri għandhom jirrapportaw l-informazzjoni li ġejja lill-Kummissjoni:

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza eżistenti tar-Regolament dwar il-Mekkaniżmu ta' Monitoraġġ tal-Klima (MMR) (fl-aħħar ta' Lulju) għar-rappurtar tal-inventarji tal-gassijiet serra approssimattivi għas-sena (X-1) għandhom jinżammu. It-tqassir tal-iskadenza se tipprevjeni l-preżentazzjoni fil-pront minħabba nuqqas ta' dejta statistika dwar l-attivitajiet meħtieġa biex jiġu stmati l-emissjonijiet għas-sena (X-1) fil-bidu tas-sena (X).

Emenda    39

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-progress li jkun sar fil-livell tal-Unjoni biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, inkluż għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, l-għanijiet tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni għall-2030, b'mod partikolari bl-għan li tiġi evitata kwalunkwe diskrepanza fl-għanijiet għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni għall-2030;

(a)  il-progress li jkun sar fil-livell tal-Unjoni biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, inkluż għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, l-għanijiet tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni għall-2030, b'mod partikolari bl-għan li tiġi evitata kwalunkwe diskrepanza fl-għanijiet għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni għall-2030 u fid-dawl tal-azzjoni għall-klima u l-enerġija riveduta tal-UE, skont kif jixraq, kif deskritt fl-Artikolu 38;

Emenda    40

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Matul il-valutazzjoni tagħha tal-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra sitwazzjonijiet speċifiċi nazzjonali leġittimi, ippruvati permezz ta' valutazzjoni minn awtoritajiet kompetenti fil-livell nazzjonali u Ewropew, li tista' tispjega kwalunkwe dewmien fil-kontributi tal-Istati Membri lejn il-ksib kollettiv tal-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, b'mod partikolari, biex jiġu ssodisfati l-għanijiet u l-miri tagħha.

Emenda    41

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1b.  Il-Kummissjoni għandha tħabbar bil-quddiem l-indikaturi li biħsiebha tuża biex tagħmel tali valutazzjonijiet.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, bħala parti mill-valutazzjoni tagħha msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-progress li jkun sar fis-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-Unjoni abbażi ta' trajettorja lineari li tibda minn 20 % fl-2020 u li tilħaq minn tal-inqas 27 % fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 4(a)(2)(i).

2.  Fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, bħala parti mill-valutazzjoni tagħha msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-progress li jkun sar fis-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-Unjoni abbażi ta' trajettorja lineari li tibda minn 20 % fl-2020 u li tilħaq minn tal-inqas 27 % fl-2030 kif imsemmi fl-Artikolu 4(a)(2)(i). Dan għandu jinkludi valutazzjoni olistika u komprensiva bil-ħsieb li jinżammu u jiżdiedu l-kapaċità ta' bir tal-karbonju u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra.

Emenda    43

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Segwitu f'każ ta' inkonsistenzi mal-għanijiet u mal-miri ġenerali tal-Unjoni tal-Enerġija skont ir-Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi

Segwitu f'każ ta' inkonsistenzi mal-għanijiet u mal-miri ġenerali tal-Unjoni tal-Enerġija skont ir-Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi u d-Direttiva [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif proposta minn COM(2016) 767]

Emenda    44

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Jekk, abbażi tal-valutazzjoni tagħha dwar il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima u l-aġġornamenti tagħhom skont l-Artikolu 12, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-miri, l-għanijiet u l-kontributi tal-pjanijiet nazzjonali jew l-aġġornamenti tagħhom ma jkunux biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, b'mod partikolari, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, il-miri għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni għall-2030, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex li dawk l-għanijiet u l-miri jintlaħqu b'mod kollettiv. Fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, tali miżuri għandhom iqisu l-livell ta' ambizzjoni tal-kontributi biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għall-2030 stabbilita mill-Istati Membri fil-pjanijiet nazzjonali u fl-aġġornamenti tagħhom.

1.  Jekk, abbażi tal-valutazzjoni tagħha dwar il-pjanijiet nazzjonali integrati dwar l-enerġija u l-klima u l-aġġornamenti tagħhom skont l-Artikolu 12, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-miri, l-għanijiet u l-kontributi tal-pjanijiet nazzjonali jew l-aġġornamenti tagħhom ma jkunux biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, b'mod partikolari, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, il-miri għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni għall-2030, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex li dawk l-għanijiet u l-miri jintlaħqu b'mod kollettiv filwaqt li tiġi kkunsidrata l-flessibilità disponibbli għall-Istati Membri. Fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, dawn il-miżuri, u b'mod partikolari, il-pjattaforma ta' finanzjament stabbilita fil-livell tal-Unjoni biex tikkontribwixxi għall-proġetti ta' enerġija rinnovabbli, għandhom iqisu l-livell ta' ambizzjoni tal-kontributi biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għall-2030 stabbilita mill-Istati Membri fil-pjanijiet nazzjonali u fl-aġġornamenti tagħhom.

Emenda    45

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.   Jekk, abbażi tal-valutazzjoni aggregata tagħha tar-rapporti nazzjonali integrati ta' progress dwar l-enerġija u l-klima tal-Istati Membri skont l-Artikolu 25(1)(a), u appoġġata minn sorsi oħra ta' informazzjoni, kif ikun xieraq, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-Unjoni qed tissogra li ma tilħaqx l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, b'mod partikolari, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, il-miri tal-Qafas għall-Klima u l-Enerġija tal-Unjoni għall-2030, tista' toħroġ rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri kollha skont l-Artikolu 28 biex jittaffa dan ir-riskju. Kif ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni flimkien mar-rakkomandazzjonijiet sabiex jiġi żgurat b'mod partikolari li l-Unjoni tilħaq il-miri għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika għall-2030. Fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, dawn il-miżuri għandhom iqisu l-isforzi ambizzjużi bikrin mill-Istati Membri li jikkontribwixxu biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għall-2030.

3.   Jekk, abbażi tal-valutazzjoni aggregata tagħha tar-rapporti nazzjonali integrati ta' progress dwar l-enerġija u l-klima tal-Istati Membri skont l-Artikolu 25(1)(a), u appoġġata minn sorsi oħra ta' informazzjoni, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-Unjoni qed tissogra li ma tilħaqx l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u, b'mod partikolari, għall-ewwel perjodu ta' għaxar snin, il-miri tal-Qafas għall-Klima u l-Enerġija tal-Unjoni għall-2030, għandha toħroġ rekwiżiti speċifiċi għall-Istati Membri kollha skont l-Artikolu 28 biex jittaffa dan ir-riskju. Kif ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni flimkien mar-rekwiżiti speċifiċi sabiex jiġi żgurat b'mod partikolari li l-Unjoni tilħaq il-miri għall-enerġija rinnovabbli u għall-effiċjenza enerġetika għall-2030. Fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli, dawn il-miżuri għandhom iqisu l-isforzi ambizzjużi bikrin mill-Istati Membri li jikkontribwixxu biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għall-2030.

Ġustifikazzjoni

Ir-rakkomandazzjonijiet, min-natura proprja tagħhom, mhumiex vinkolanti biżżejjed. Għalhekk, jenħtieġ pjuttost li l-Kummissjoni toħroġ rekwiżiti speċifiċi għal dak l-Istat Membru sabiex jikkonforma ruħu magħhom.

Emenda    46

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Jekk, fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, mingħajr preġudizzju għal miżuri oħra fil-livell tal-Unjoni skont il-paragrafu 3, il-Kummissjoni tikkonkludi abbażi tal-valutazzjoni tagħha skont l-Artikolu 25(1) u (3) fl-2023, li l-progress biex tintlaħaq il-mira għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni msemmija fl-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 25(3) ma jkunx biżżejjed, għandha tieħu miżuri sal-2024 flimkien ma' dawk li ġew stabbiliti fid-Direttiva 2010/31/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016) 765] u fid-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016) 761] sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-miri vinkolanti għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni għall-2030. Tali miżuri addizzjonali jistgħu b'mod partikolari jtejbu l-effiċjenza enerġetika jekk:

5.  Jekk, fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika, mingħajr preġudizzju għal miżuri oħra fil-livell tal-Unjoni skont il-paragrafu 3, il-Kummissjoni tikkonkludi abbażi tal-valutazzjoni tagħha skont l-Artikolu 25(1) u (3) fl-2023, li l-progress biex tintlaħaq il-mira għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni msemmija fl-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 25(3) ma jkunx biżżejjed, għandha tieħu miżuri ulterjuri jekk sal-2024 l-Istati Membri ma jkunu ħadu l-ebda miżura addizzjonali, flimkien ma' dawk li ġew stabbiliti fid-Direttiva 2010/31/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016) 765] u fid-Direttiva 2012/27/UE [il-verżjoni kif emendata skont il-proposta COM(2016) 761] sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-miri vinkolanti għall-effiċjenza enerġetika tal-Unjoni għall-2030. Tali miżuri addizzjonali jistgħu b'mod partikolari jtejbu l-effiċjenza enerġetika jekk:

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni li tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li awtomatikament tieħu miżuri fuq inizjattiva tagħha stess jekk ikun mistenni li l-miri tal-effiċjenza enerġetika tal-Kummissjoni mhux se jintlaħqu ma jkunux japplikaw għall-EED f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Jekk jiġi pperċepit riskju li xi Stati Membri individwali mhux se jilħqu l-miri tagħhom fir-rigward tal-effiċjenza enerġetika, dawn iridu jiddeċiedu għalihom infushom fid-dawl taċ-ċirkustanzi nazzjonali u tal-miżuri li diġà ttieħdu, liema miżuri addizzjonali huma utli u xierqa.

Emenda    47

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għall-Istati Membri

Rekwiżiti speċifiċi għall-Istati Membri

Ġustifikazzjoni

Ir-rakkomandazzjonijiet, min-natura proprja tagħhom, mhumiex vinkolanti biżżejjed. Għalhekk, il-Kummissjoni pjuttost għandha toħroġ rekwiżiti speċifiċi biex l-Istati Membri jikkonformaw ruħhom magħhom.

Emenda    48

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)   l-Istat Membru kkonċernat għandu jqis għalkollox ir-rakkomandazzjoni fi spirtu ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-Unjoni u fost l-Istati Membri;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-rakkomandazzjonijiet, min-natura proprja tagħhom, mhumiex vinkolanti biżżejjed. Għalhekk, il-Kummissjoni pjuttost għandha toħroġ rekwiżiti speċifiċi biex l-Istati Membri jikkonformaw ruħhom magħhom.

Emenda    49

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet jiġu ppubblikati u jsiru aċċessibbli.

Emenda    50

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – punt 2 – punt 2.1. – punt 2.1.1. – punt ii

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii.   Jekk applikabbli, għanijiet u miri nazzjonali oħra konsistenti ma' strateġiji eżistenti ta' emissjonijiet baxxi għal terminu ta' żmien twil. Jekk applikabbli, għanijiet u miri oħra, li jinkludu miri settorjali u għanijiet ta' adattament

ii.   Għanijiet u miri nazzjonali oħra konsistenti ma' strateġiji eżistenti ta' emissjonijiet baxxi għal terminu ta' żmien twil. Għanijiet u miri oħra, li jinkludu miri settorjali u għanijiet ta' adattament

Emenda    51

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – punt 2 – punt 2.1. – punt 2.1.2. – punt v

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

v.   Trajettorji dwar id-domanda għall-bijoenerġija, diżaggregati bejn it-tisħin, l-elettriku u t-trasport, u dwar il-provvista ta' bijomassa skont il-materja prima u l-oriġini (filwaqt li ssir distinzjoni bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjonijiet). Għall-bijomassa tal-foresti, valutazzjoni tas-sors tagħha u l-impatt fuq il-bir LULUCF

v.   Trajettorji dwar id-domanda għall-bijoenerġija, diżaggregati bejn it-tisħin, l-elettriku u t-trasport, u dwar il-provvista ta' bijomassa skont il-materja prima u l-oriġini (filwaqt li ssir distinzjoni bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjonijiet). Għall-bijomassa tal-foresti, valutazzjoni tas-sors tagħha u l-impatt fuq il-bir LULUCF fil-livell ta' pajjiż;

Ġustifikazzjoni

Ir-rapportar tal-LULUCF għandu jsir fil-livell ta' pajjiż, b'koerenza mal-proposta għal regolament dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art u tneħħija mill-LULUCF fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 (COM(2016)479).

Emenda    52

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – punt 2 – punt 2.1. – punt 2.1.2. – punt v – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi gwida ċara biex l-Istati Membri jirrapportaw dwar dawn it-trajettorji, inklużi definizzjonijiet u konverżjonijiet ta' unitajiet minn riżorsa għal enerġija

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' linji gwida u kalkoli ċari għar-rappurtar fis-settur tal-bijoenerġija.

Emenda    53

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – punt 2 – punt 2.1. – punt 2.1.2. – punt vi

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

vi.   Jekk applikabbli, trajettorji u għanijiet nazzjonali oħra, li jinkludu dawk fit-tul jew settorjali (eż. is-sehem ta' bijofjuwils avvanzati, is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin distrettwali, l-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-bini, l-enerġija rinnovabbli prodotta fl-ibliet, il-komunitajiet tal-enerġija u l-awtokonsumaturi)

vi.   Trajettorji u għanijiet nazzjonali oħra, li jinkludu dawk fit-tul jew settorjali (eż. is-sehem ta' bijofjuwils avvanzati, is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin distrettwali, l-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-bini, l-enerġija rinnovabbli prodotta fl-ibliet, il-komunitajiet tal-enerġija u l-awtokonsumaturi)

Emenda    54

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – punt 3 – punt 3.1.1. – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i.  Politiki u miżuri għall-kisba tal-mira stabbilita skont ir-Regolament [ ] [ESR] kif jissemma fi 2.1.1 u politiki u miżuri għall-konformità mar-Regolament [ ] [LULUCF], li jkopru s-setturi kollha ewlenin tal-emissjonijiet u s-setturi li jtejbu l-assorbimenti, bi prospetti għall-viżjoni u għall-għan fit-tul sabiex isiru ekonomija b'użu baxx tal-karbonju b'perspettiva ta' 50 sena u jinkiseb bilanċ bejn l-emissjonijiet u l-assorbimenti b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi

i.  Politiki u miżuri għall-kisba tal-mira stabbilita skont ir-Regolament [ ] [ESR] kif imsemmi fi 2.1.1 u politiki u miżuri għall-konformità mar-Regolament [ ] [LULUCF] u l-mira għat-tisħiħ tat-tneħħija minn bjar, li jkopru s-setturi kollha ewlenin tal-emissjonijiet u s-setturi li jtejbu l-assorbimenti, inklużi inċentivi għall-implimentazzjoni u l-appoġġ, inkluż permezz ta' pagament ibbażat fuq ir-riżultati, ta' azzjonijiet relatati ma' approċċi ta' mitigazzjoni u adattament għall-ġestjoni integrali u sostenibbli tal-foresti, ir-raba', il-bwar u l-artijiet mistagħdra li jmorru lil hinn minn prattiki tajba standard u linja bażi fissa, bi prospetti għall-viżjoni u għall-għan fit-tul sabiex isiru ekonomija b'użu baxx tal-karbonju b'perspettiva ta' 50 sena u jinkiseb bilanċ bejn l-emissjonijiet u l-assorbimenti b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi

Emenda    55

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – taqsima A – punt 3 – punt 3.1. – punt 3.1.2. – punt vi – inċiż 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-   użi oħra tal-bijomassa minn setturi oħra (is-setturi tal-agrikultura u dawk ibbażati fuq il-foresta); kif ukoll miżuri għas-sostenibbiltà tal-produzzjoni u l-użu tal-bijomassa.

-   użi oħra tal-bijomassa minn setturi oħra inklużi s-setturi tal-agrikultura u dawk ibbażati fuq il-foresta; kif ukoll miżuri għas-sostenibbiltà tal-produzzjoni u l-użu tal-bijomassa.

Emenda    56

Proposta għal regolament

Anness VII – parti 1 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  it-tibdil fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali u fl-użu tal-art fi ħdan l-Istat Membru assoċjat maż-żieda tiegħu fl-użu ta' bijomassa u forom oħra ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli;

(d)  jekk disponibbli, it-tibdil fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali u fl-użu tal-art fi ħdan l-Istat Membru assoċjat maż-żieda tiegħu fl-użu ta' bijomassa u forom oħra ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli;

Emenda    57

Proposta għal regolament

Anness VII – parti 1 – paragrafu 1 – punt g

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)   l-iżvilupp u s-sehem ta' bijofjuwils magħmula minn materja prima elenkata fl-Anness IX ta' [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost b'COM(2016)767] filwaqt li tiġi inkluża valutazzjoni tar-riżorsi ffukata fuq l-aspetti ta' sostenibbiltà marbuta mal-effett tas-sostituzzjoni ta' prodotti tal-ikel u tal-għalf għall-produzzjoni tal-bijofjuwils, b'konsiderazzjoni xierqa tal-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE u tal-prinċipju tal-użu sussegwenti tal-bijomassa, b'konsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi ekonomiċi u teknoloġiċi reġjonali u lokali, iż-żamma tal-istokk ta' karbonju meħtieġ fil-ħamrija u l-kwalità tal-ħamrija u tal-ekosistemi;

(g)   l-iżvilupp u s-sehem ta' bijofjuwils magħmula minn materja prima elenkata fl-Anness IX ta' [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost b'COM(2016)767] filwaqt li tiġi inkluża valutazzjoni tar-riżorsi ffukata fuq l-aspetti ta' sostenibbiltà marbuta mal-effett tal-użu ta' prodotti tal-ikel u tal-għalf għall-produzzjoni tal-bijofjuwils, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE u tal-prinċipju tal-użu sussegwenti tal-bijomassa, b'konsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi ekonomiċi u teknoloġiċi reġjonali u lokali, iż-żamma tal-istokk ta' karbonju meħtieġ fil-ħamrija u l-kwalità tal-ħamrija u tal-ekosistemi;

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-diċitura tiġi mtejba: il-prodotti tal-ikel u tal-għalf li fil-fatt ma jiġux sostitwiti iżda jintużaw għall-produzzjoni tal-bijofjuwils. Barra minn hekk, huwa diffiċli li wieħed jivvaluta konsiderazzjoni "xierqa" fil-każ taż-żewġ prinċipji kkwotati hawnhekk.

Emenda    58

Proposta għal regolament

Anness VII – parti 1 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  l-impatt stmat ta' koproduzzjoni u l-użu ta' bijofjuwils tal-ewwel ġenerazzjoni dwar l-awtosuffiċjenza u l-prezz ta' konċentrati ta' proteina u prodotti oħra tal-għalf;

Emenda    59

Proposta għal regolament

Anness VII – parti 1 – paragrafu 1 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hb)  l-impatt stmat tal-produzzjoni jew użu ta' bijofjuwils miksuba minn telf agrikolu u l-iskart fuq l-iżvilupp tal-bijoekonomija tal-UE;

Emenda    60

Proposta għal regolament

Anness VII – parti 1 – paragrafu 1 – punt m – punt 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i)  Friegħi u qċaċet tas-siġar (ir-rapportar huwa volontarju)

i)  Friegħi u qċaċet tas-siġar

Emenda    61

Proposta għal regolament

Anness VII – parti 1 – paragrafu 1 – punt m – punt 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

ii)  Biċċiet tas-siġar li jibqgħu fl-art wara l-qtugħ (ir-rapportar huwa volontarju)

ii)  Biċċiet tas-siġar li jibqgħu fl-art wara l-qtugħ

Emenda    62

Proposta għal regolament

Anness VII – parti 1 – paragrafu 1 – punt m – punt 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i)  Qoxra tas-siġar (ir-rapportar huwa volontarju)

i)  Qoxra tas-siġar

Emenda    63

Proposta għal regolament

Anness VIII – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-iżvilupp teknoloġiku, id-disponibbiltà u s-sostenibbiltà tal-bijofjuwils magħmula minn materja prima elenkata fl-Anness IX ta' [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost b'COM(2016)767], inkluża valutazzjoni tal-effett tas-sostituzzjoni ta' prodotti tal-ikel u tal-għalf għall-produzzjoni tal-bijofjuwils, b'konsiderazzjoni xierqa tal-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE u l-prinċipju tal-użu sussegwenti tal-bijomassa, b'konsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi ekonomiċi u teknoloġiċi reġjonali u lokali, iż-żamma tal-istokk ta' karbonju meħtieġ fil-ħamrija u l-kwalità tal-ħamrija u tal-ekosistemi;

(d)   l-iżvilupp teknoloġiku, id-disponibbiltà u s-sostenibbiltà tal-bijofjuwils magħmula minn materja prima elenkata fl-Anness IX ta' [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost b'COM(2016)767], inkluża valutazzjoni tal-effett tal-użu ta' prodotti tal-ikel u tal-għalf għall-produzzjoni tal-bijofjuwils, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE u l-prinċipju tal-użu sussegwenti tal-bijomassa, b'konsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi ekonomiċi u teknoloġiċi reġjonali u lokali, iż-żamma tal-istokk ta' karbonju meħtieġ fil-ħamrija u l-kwalità tal-ħamrija u tal-ekosistemi;

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-diċitura tiġi mtejba: il-prodotti tal-ikel u tal-għalf li fil-fatt ma jiġux sostitwiti iżda jintużaw għall-produzzjoni tal-bijofjuwils. Barra minn hekk, huwa diffiċli li wieħed jivvaluta konsiderazzjoni "xierqa" fil-każ taż-żewġ prinċipji kkwotati hawnhekk.

Emenda    64

Proposta għal regolament

Anness VIII – punt f

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  fir-rigward kemm ta' pajjiżi terzi kif ukoll Stati Membri li huma sors sinifikanti ta' bijofjuwils, bijolikwidi u fjuwils tal-bijomassa kkonsmati fl-Unjoni, dwar miżuri nazzjonali meħuda biex jirrispettaw l-kriterji ta' sostenibbiltà u l-kritetji ta' ffrankar ta' gassijiet serra stabbilit fl-Artikolu 26, il-paragrafi 2 sa 7, ta' [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost minn COM(2016)767], għall-protezzjoni tal-ħamrija, l-ilma u l-arja.

(f)   fir-rigward kemm ta' pajjiżi terzi kif ukoll Stati Membri li huma sors ta' materja prima għall-bijofjuwils, bijolikwidi u fjuwils tal-bijomassa kkonsmati fl-Unjoni, dwar miżuri nazzjonali meħuda biex jirrispettaw l-kriterji ta' sostenibbiltà u l-kritetji ta' ffrankar ta' gassijiet serra stabbilit fl-Artikolu 26, il-paragrafi 2 sa 7, ta' [riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/28/KE kif propost minn COM(2016)767], għall-protezzjoni tal-ħamrija, l-ilma u l-arja.

Ġustifikazzjoni

Dan biex jiġi żgurat rapportar konsistenti u rilevanti mill-Kummissjoni. It-terminu "sinifikanti" mhuwiex ċar biżżejjed; is-sinifikat ta' dan it-terminu jista' jinbidel maż-żmien, u għalhekk għandu jitneħħa.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija

Referenzi

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Kumitati responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI

16.1.2017

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Jens Rohde

7.2.2017

Artikolu 55 – Proċedura b’kumitati konġunti

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

       

       

18.5.2017

Data tal-adozzjoni

10.10.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

28

11

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Stanisław Ożóg

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

28

+

PPE

Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

NI

Diane Dodds

11

-

ECR

Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

0

0

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija

Referenzi

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

30.11.2016

 

 

 

Kumitati responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

ECON

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

AGRI

16.1.2017

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Michèle Rivasi

12.5.2017

Claude Turmes

12.5.2017

 

 

Artikolu 55 – Proċedura b’kumitati konġunti

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

       

       

18.5.2017

Eżami fil-kumitat

23.3.2017

21.6.2017

11.9.2017

 

Data tal-adozzjoni

7.12.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

61

46

9

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Edward Czesak, Miriam Dalli, Jakop Dalunde, Angélique Delahaye, Pilar del Castillo Vera, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Ashley Fox, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Urszula Krupa, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Susanne Melior, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Inés Ayala Sender, Mireille D’Ornano, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Florent Marcellesi, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Nuno Melo, Ulrike Müller, Markus Pieper, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Marie-Christine Boutonnet, Norbert Erdős, John Flack, Ana Gomes, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Mary Honeyball, Arndt Kohn, Gilles Lebreton, Lukas Mandl, Nosheena Mobarik, Norica Nicolai, Emilian Pavel, Jozo Radoš, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, Jasenko Selimovic, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Bogdan Brunon Wenta, Gabriele Zimmer

Data tat-tressiq

14.12.2017


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

61

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Ulrike Müller, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Jasenko Selimovic, Lieve Wierinck

ECR

Arne Gericke

EFDD

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Stefan Eck, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Inés Ayala Sender, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Edouard Martin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Pavel Poc, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bart Staes, Claude Turmes

46

-

ECR

Edward Czesak, Jørn Dohrmann, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Jonathan Bullock, Mireille D'Ornano, Julia Reid

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ingeborg Gräßle, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Nuno Melo, Angelika Niebler, Markus Pieper, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Mihai Ţurcanu, Vladimir Urutchev, Bogdan Brunon Wenta, Pilar del Castillo Vera

9

0

ECR

John Flack, Ashley Fox, Julie Girling, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, John Procter

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

José Inácio Faria

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Avviż legali - Politika tal-privatezza