Procedura : 2016/0375(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0402/2017

Teksty złożone :

A8-0402/2017

Debaty :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Głosowanie :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/11/2018 - 4.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1746kWORD 258k
14.12.2017
PE 604.777v02-00 A8-0402/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawcy: Michèle Rivasi, Claude Turmes

(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 55 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0759),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 192 ust. 1 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0497/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 lipca 2017 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 kwietnia 2017 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jak również opinię przedstawioną przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0402/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Niniejsze rozporządzenie określa niezbędne podstawy prawne rzetelnego i przejrzystego zarządzania, zapewniającego osiągnięcie założeń i celów unii energetycznej poprzez komplementarne, spójne i ambitne działania Unii i jej państw członkowskich, przy jednoczesnym poszanowaniu unijnych zasad lepszych uregulowań prawnych.

(1)  Niniejsze rozporządzenie określa niezbędne podstawy prawne rzetelnego, wszechstronnego, racjonalnego pod względem kosztów, przejrzystego i przewidywalnego zarządzania, zapewniającego osiągnięcie założeń i celów na rok 2030 oraz długofalowych założeń i celów unii energetycznej, zgodnie z porozumieniem paryskim z 2015 r. w sprawie zmian klimatu przyjętym w następstwie 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu („porozumienie paryskie”), poprzez komplementarne, spójne i ambitne działania Unii i jej państw członkowskich, przy jednoczesnym ograniczeniu złożoności procedur administracyjnych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Celem niniejszego rozporządzenia jest wsparcie sprawiedliwej transformacji dla obywateli i regionów, którym przejście na gospodarkę niskoemisyjną mogłoby przynieść niekorzystne skutki.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Celem stabilnej unii energetycznej realizującej ambitną politykę w zakresie klimatu jest zapewnienie unijnym konsumentom – gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – bezpiecznych, zrównoważonych, konkurencyjnych i niedrogich dostaw energii, co wymaga gruntownej transformacji europejskiego systemu energetycznego. Cel taki można osiągnąć jedynie poprzez skoordynowane działanie, obejmujące akty o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym na poziomie unijnym i krajowym.

(3)  Celem stabilnej unii energetycznej realizującej ambitną politykę w zakresie klimatu jest zapewnienie unijnym konsumentom – gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – bezpiecznych, zrównoważonych, konkurencyjnych i niedrogich dostaw energii oraz wspieranie badań naukowych i innowacji poprzez zachęcanie do inwestycji, co wymaga gruntownej transformacji europejskiego systemu energetycznego. Cel taki można osiągnąć jedynie poprzez skoordynowane działanie, obejmujące akty o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym na poziomie unijnym, makroregionalnym regionalnym, krajowym i lokalnym.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Dzięki w pełni funkcjonalnej i stabilnej unii energetycznej Unia przekształciłaby się w region przodujący w dziedzinie innowacji, inwestycji, wzrostu oraz rozwoju społecznego i gospodarczego, stanowiący zarazem dobry przykład tego, jak dążenie do spełnienia dużych ambicji w zakresie łagodzenia zmiany klimatu jest powiązane z działaniami na rzecz wspierania innowacji, inwestycji i wzrostu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Wniosek Komisji został opracowany i przyjęty równolegle z szeregiem inicjatyw sektorowych w zakresie polityki energetycznej, zwłaszcza dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i struktury rynku. Inicjatywy te tworzą pakiet pod hasłami: „efektywność energetyczna przede wszystkim”, „Unia światowym liderem w odnawialnych źródłach energii” oraz „uczciwe traktowanie konsumentów energii”.

(4)  Wniosek Komisji został opracowany i przyjęty równolegle z szeregiem inicjatyw sektorowych w zakresie polityki energetycznej, zwłaszcza dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej (w tym charakterystyki energetycznej budynków) i struktury rynku. Inicjatywy te tworzą pakiet pod hasłami: „efektywność energetyczna przede wszystkim”, „Unia światowym liderem w odnawialnych źródłach energii” oraz „uczciwe traktowanie konsumentów energii”, między innymi przez podjęcie zagadnienia ubóstwa energetycznego i wspieranie uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W dniu 24 października 2014 r. Rada Europejska uzgodniła ramy polityki energetyczno-klimatycznej Unii do 2030 r. oparte na czterech najważniejszych celach: co najmniej 40 % redukcji emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce, co najmniej 27 % poprawy w zakresie efektywności energetycznej z myślą o osiągnięciu poziomu 30 %, co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej w Unii i co najmniej 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Stwierdzono, że cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych jest wiążący na poziomie Unii, a jego realizacja będzie polegać na wkładzie poszczególnych państw członkowskich, które będą wspólnie dążyć do osiągnięcia zbiorczego unijnego poziomu docelowego.

(5)  W dniu 24 października 2014 r. Rada Europejska zaproponowała ramy polityki energetyczno-klimatycznej Unii do 2030 r. oparte na czterech najważniejszych celach: co najmniej 40 % redukcji emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce, co najmniej 27 % poprawy w zakresie efektywności energetycznej z myślą o osiągnięciu poziomu 30 %, co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej w Unii i co najmniej 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Stwierdzono, że cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych jest wiążący na poziomie Unii, a jego realizacja będzie polegać na wkładzie poszczególnych państw członkowskich, które będą wspólnie dążyć do osiągnięcia zbiorczego unijnego poziomu docelowego. Jednak niniejsze rozporządzenie odzwierciedla cele uzgodnione w prawodawstwie sektorowym.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  W dniu 24 października 2014 r. Rada Europejska uzgodniła, że Komisja, wspierana przez państwa członkowskie, podejmie pilne działania, aby zapewnić osiągnięcie minimalnego celu wynoszącego 10 % dotyczącego istniejących elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych, w trybie pilnym i nie później niż do 2020 roku, przynajmniej w odniesieniu do tych państw członkowskich, które nie osiągnęły jeszcze minimalnego poziomu integracji w ramach wewnętrznego rynku energii.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Porozumienie paryskie, którego sygnatariusze zobowiązali się do „ograniczenia wzrostu średniej temperatury globalnej do poziomu znacznie niższego niż 2 °C powyżej poziomu przedindustrialnego oraz podejmowania wysiłków mających na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomu przedindustrialnego”, znacznie podniosło poziom ambicji na świecie, jeśli chodzi o łagodzenie zmiany klimatu. Unia musi przygotować się na o wiele głębszą i szybszą redukcję emisji niż pierwotnie przewidywano. Jednocześnie takie obniżenie emisji jest wykonalne po kosztach niższych niż wcześniej szacowano z uwagi na tempo rozwoju i wprowadzania technologii w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Zgodnie z celem porozumienia paryskiego polegającym na osiągnięciu w drugiej połowie XXI wieku równowagi pomiędzy emisjami antropogenicznymi według źródeł a usuwaniem gazów cieplarnianych przez pochłaniacze, Unia powinna dążyć na zasadzie równości do osiągnięcia zerowych emisji netto w skali krajowej do 2050 r., po którym nastąpi okres ujemnych emisji.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)  Jeśli chodzi o system klimatyczny, dla całkowitego stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze istotna jest łączna suma emisji antropogenicznych w czasie. W celu zapewnienia zgodności z zobowiązaniami porozumienia paryskiego konieczne jest przeanalizowanie globalnego budżetu emisji dwutlenku węgla, co jest spójne z dążeniem do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, oraz ustalenie sprawiedliwego udziału Unii w pozostałym globalnym budżecie emisji dwutlenku węgla. Długoterminowe strategie w dziedzinie klimatu i energii powinny być spójne z powyższym budżetem emisji dwutlenku węgla.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6d)  Unia i państwa członkowskie powinny poddawać cele klimatyczno-energetyczne regularnemu przeglądowi i w razie konieczności podwyższyć wartości docelowe, aby uwzględnić kolejne przeglądy prowadzone w ramach UNFCCC oraz najnowsze dowody naukowe dotyczące tempa i skutków zmiany klimatu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6e)  Chociaż Unia zobowiązała się osiągnąć do 2030 r. zdecydowanie najbardziej ambitną redukcję emisji gazów cieplarnianych, nie jest w stanie samodzielnie przeciwdziałać zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. Komisja i państwa członkowskie powinny wykorzystywać każdą okazję, aby przekonywać w szczególności państwa czerpiące korzyści z handlu międzynarodowego z Unią, żeby wzięły na siebie proporcjonalną część światowej odpowiedzialności i podniosły poziom własnych ambicji do poziomu Unii.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W dniu 24 października 2014 r.14 Rada Europejska postanowiła również, że należy opracować rzetelny i przejrzysty system zarządzania, bez zbędnych obciążeń administracyjnych, który miałby pomóc Unii w osiągnięciu zakładanych celów polityki energetycznej, przy zapewnieniu państwom członkowskim niezbędnej elastyczności i w pełnym poszanowaniu ich swobody w określaniu własnego koszyka energetycznego. Podkreślono, że taki system zarządzania powinien opierać się na istniejących elementach, takich jak krajowe programy w zakresie klimatu czy krajowe plany dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, jak również powinien uwzględniać potrzebę uproszczenia i połączenia oddzielnych aspektów dotyczących planowania i sprawozdawczości. Uzgodniono również, że należy poprawić pozycję i prawa konsumentów, przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów, m.in. dzięki systematycznemu monitorowaniu głównych wskaźników przystępnego cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, pewnego i zrównoważonego systemu energetycznego, jak również usprawnić koordynację krajowych polityk energetycznych i zacieśnić współpracę regionalną między państwami członkowskimi.

(7)  W dniu 24 października 2014 r.14 Rada Europejska postanowiła również, że należy opracować rzetelny i przejrzysty system zarządzania, bez zbędnych obciążeń administracyjnych i zapewniający państwom członkowskim dostateczną elastyczność, który miałby pomóc Unii w osiągnięciu zakładanych celów polityki energetycznej, przy pełnym poszanowaniu swobody państw członkowskich w określaniu własnego koszyka energetycznego. Podkreślono, że taki system zarządzania powinien opierać się na istniejących elementach, takich jak krajowe programy w zakresie klimatu czy krajowe plany dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, jak również powinien uwzględniać potrzebę uproszczenia i połączenia oddzielnych aspektów dotyczących planowania i sprawozdawczości. Uzgodniono również, że należy poprawić pozycję i prawa konsumentów, przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów, m.in. dzięki systematycznemu monitorowaniu głównych wskaźników przystępnego cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, pewnego i zrównoważonego systemu energetycznego, jak również usprawnić koordynację krajowych polityk klimatyczno-energetycznych i zacieśnić współpracę regionalną między państwami członkowskimi.

__________________

__________________

14 Konkluzje Rady Europejskiej, 23–24 października 2014 r. (EUCO 169/14).

14 Konkluzje Rady Europejskiej, 23–24 października 2014 r. (EUCO 169/14).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W konkluzjach Rady z dnia 26 listopada 2015 r.16 uznano, że system zarządzania unią energetyczną będzie podstawowym narzędziem efektywnej i skutecznej budowy unii energetycznej oraz realizacji jej celów. Podkreślono, że system zarządzania powinien opierać się na zasadach integracji strategicznego planowania i sprawozdawczości w zakresie realizacji polityki klimatyczno-energetycznej oraz na koordynacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za politykę energetyczno-klimatyczną na poziomie unijnym, regionalnym i krajowym. Podkreślono również, że system zarządzania powinien gwarantować realizację celów dotyczących energii i klimatu na 2030 r. oraz że w jego ramach należy monitorować zbiorcze postępy Unii w realizacji politycznych dla pięciu wymiarów unii energetycznej.

(10)  W konkluzjach Rady z dnia 26 listopada 2015 r.16 uznano, że system zarządzania unią energetyczną będzie podstawowym narzędziem efektywnej i skutecznej budowy unii energetycznej oraz realizacji jej celów. Podkreślono, że system zarządzania powinien opierać się na zasadach integracji strategicznego planowania i sprawozdawczości w zakresie realizacji polityki klimatyczno-energetycznej oraz na koordynacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za politykę energetyczno-klimatyczną na poziomie unijnym, regionalnym i krajowym. Podkreślono również, że system zarządzania powinien gwarantować realizację celów dotyczących energii i klimatu na 2030 r. oraz że w jego ramach należy monitorować postępy każdego z państw członkowskich oraz zbiorcze postępy Unii w realizacji celów i założeń pięciu wymiarów unii energetycznej.

__________________

__________________

16 Konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2015 r. (14632/15).

16 Konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2015 r. (14632/15).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Głównym celem zarządzania unią energetyczną powinno być zatem umożliwienie osiągnięcia celów unii energetycznej, a w szczególności celów ram polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r. Niniejsze rozporządzenie jest zatem powiązane z sektorowymi przepisami wdrażającymi cele w zakresie energii i klimatu na rok 2030. O ile państwa członkowskie muszą mieć swobodę wyboru co do sposobu działania najlepiej odpowiadającego ich indywidualnym koszykom energetycznym i preferencjom, o tyle swoboda ta powinna pozostawać w zgodzie z dalszą integracją rynku, zwiększoną konkurencją, osiągnięciem celów w zakresie klimatu i energii oraz stopniowym przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną.

(12)  Głównym celem zarządzania unią energetyczną powinno być zatem umożliwienie osiągnięcia celów unii energetycznej, a w szczególności celów ram polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r., w dziedzinie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Niniejsze rozporządzenie jest zatem powiązane z sektorowymi przepisami wdrażającymi cele w zakresie energii i klimatu na rok 2030. O ile państwa członkowskie muszą mieć swobodę wyboru co do sposobu działania najlepiej odpowiadającego ich indywidualnym koszykom energetycznym i preferencjom, o tyle swoboda ta powinna pozostawać w zgodzie z dalszą integracją rynku, zwiększoną konkurencją, osiągnięciem celów w zakresie klimatu i energii oraz stopniowym przechodzeniem na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną, której podstawą jest bardzo energooszczędny system energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii. Należy wprowadzić obowiązkowy wzór długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii, aby zapewnić ich jakość i porównywalność.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Przejście na gospodarkę niskoemisyjną wymaga zmian w zachowaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia zachęt we wszystkich obszarach polityki. Osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych wymaga poprawy efektywności i większej innowacyjności w gospodarce europejskiej, a w szczególności powinno również przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

(13)  Społecznie akceptowalne przejście na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną wymaga znacznych zmian w zachowaniach inwestycyjnych, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje publiczne i prywatne, oraz wprowadzenia zachęt we wszystkich obszarach polityki, a także reformy rynku na szczeblu regionalnym. Osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych wymaga poprawy efektywności i większej innowacyjności w gospodarce europejskiej, a w szczególności powinno również doprowadzić do tworzenia trwałych miejsc pracy i przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Unia i państwa członkowskie powinny podjąć konkretne działania, aby zakazać dotacji w dziedzinie energetyki, przynajmniej dopłat do paliw kopalnych, a tym samym wypełnić zobowiązania międzynarodowe podjęte w ramach grupy G-7 i grupy G-20 oraz porozumienia paryskiego.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Gazy cieplarniane i zanieczyszczenia powietrza pochodzą w dużej mierze z tych samych źródeł, polityka ograniczenia emisji gazów cieplarnianych może mieć zatem dodatkowe korzyści dla jakości powietrza, które mogą zrekompensować część lub całość krótkoterminowych kosztów zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Jako że dane zbierane na mocy dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady18 stanowią ważny wkład w sporządzanie wykazu gazów cieplarnianych oraz planów krajowych, należy podkreślić znaczenie gromadzenia i przekazywania spójnych danych między dyrektywą 2001/81/WE a wykazem gazów cieplarnianych.

(14)  Gazy cieplarniane i zanieczyszczenia powietrza pochodzą w dużej mierze z tych samych źródeł, polityka ograniczenia emisji gazów cieplarnianych może mieć zatem – szczególnie na obszarach miejskich – dodatkowe korzyści dla zdrowia publicznego i jakości powietrza, które mogą zrekompensować krótkoterminowe koszty zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Jako że dane zbierane na mocy dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady18 stanowią ważny wkład w sporządzanie wykazu gazów cieplarnianych oraz planów krajowych, należy podkreślić znaczenie gromadzenia i przekazywania spójnych danych między dyrektywą 2001/81/WE a wykazem gazów cieplarnianych.

__________________

__________________

18 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22).

18 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Komisja jest silnie zaangażowana w lepsze stanowienie prawa, zarządzanie unią energetyczną powinno zatem prowadzić do znacznego zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla państw członkowskich, Komisji i innych instytucji unijnych oraz powinno przyczynić się do zapewnienia spójności i adekwatności polityk i środków na poziomie unijnym i krajowym w zakresie przekształcenia systemu energetycznego zgodnie z celami gospodarki niskoemisyjnej.

(16)  Komisja jest silnie zaangażowana w lepsze stanowienie prawa, a jej działania pozostają w zgodzie z polityką na rzecz badań, innowacji i inwestycji, zarządzanie unią energetyczną powinno zatem prowadzić do znacznego zmniejszenia złożoności procedur administracyjnych dla państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron, Komisji i innych instytucji unijnych oraz powinno przyczynić się do zapewnienia spójności i adekwatności polityk i środków na poziomie unijnym, makroregionalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym w zakresie przekształcenia systemu energetycznego zgodnie z celami zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Osiągnięcie celów unii energetycznej powinno nastąpić dzięki połączeniu inicjatyw Unii i spójnych strategii krajowych określonych w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu. W sektorowych przepisach Unii w dziedzinach energii i klimatu określono wymogi dotyczące planowania, które są przydatnymi narzędziami wprowadzania zmian na poziomie krajowym. Wprowadzenie ich w różnych momentach w czasie doprowadziło jednak do powielania działań i niewystarczającego uwzględnienia synergii i interakcji między różnymi obszarami polityki. Należy zatem w miarę możliwości usprawnić i zintegrować obecne oddzielne systemy planowania, sprawozdawczości i monitorowania w dziedzinach energii i klimatu.

(17)  Osiągnięcie założeń i celów unii energetycznej powinno nastąpić dzięki połączeniu inicjatyw Unii i spójnych strategii krajowych określonych w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu. W sektorowych przepisach Unii w dziedzinach energii i klimatu określono wymogi dotyczące planowania, które są przydatnymi narzędziami wprowadzania zmian na poziomie krajowym. Wprowadzenie ich w różnych momentach w czasie doprowadziło jednak do powielania działań i niewystarczającego uwzględnienia synergii i interakcji między różnymi obszarami polityki ze szkodą dla opłacalności. Należy, w stosownych przypadkach, usprawnić i zintegrować obecne oddzielne systemy planowania, sprawozdawczości i monitorowania w dziedzinach energii i klimatu.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Niezbędna jest ocena interakcji między istniejącymi i planowanymi politykami i środkami w celu osiągnięcia obniżenia emisyjności, państwa członkowskie powinny zatem przedstawić oceny ilościowe lub jakościowe.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b)  Państwa członkowskie powinny zadbać o spójność polityki przedstawionej w krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu i długoterminowych strategiach niskoemisyjności z agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu powinny obejmować okresy dziesięcioletnie i zawierać przegląd obecnego systemu energetycznego i sytuacji politycznej. Należy w nich określić krajowe cele dla każdego z pięciu głównych wymiarów unii energetycznej oraz odpowiednie polityki i środki, które mają służyć realizacji tych celów, w oparciu o analizy. W planach krajowych obejmujących pierwszy okres 2021–2030 należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące do 2030 r. cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Państwa członkowskie powinny dążyć do tego, aby krajowe plany były zgodne z celami zrównoważonego rozwoju i przyczyniały się do ich osiągnięcia.

(18)  Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu powinny obejmować okresy dziesięcioletnie i zawierać przegląd obecnego systemu energetycznego i sytuacji politycznej. Należy w nich określić krajowe założenia lub cele dla każdego z pięciu głównych wymiarów unii energetycznej oraz odpowiednie polityki i środki, które mają służyć realizacji tych celów, w oparciu o analizy. W planach krajowych obejmujących pierwszy okres 2021–2030 należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące do 2030 r. cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Państwa członkowskie powinny dążyć do tego, aby krajowe plany były zgodne z celami zrównoważonego rozwoju i przyczyniały się do ich osiągnięcia.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Przygotowując zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu, państwa członkowskie powinny oszacować liczbę gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, z uwzględnieniem niezbędnych usług energetycznych dla gospodarstw domowych, koniecznych do zagwarantowania podstawowego poziomu życia w danych warunkach krajowych, na które to usługi gospodarstwa te mogą nie być w stanie sobie pozwolić z powodu zbiegu takich czynników jak niskie dochody, wysokie wydatki na energię i niska efektywność energetyczna tych gospodarstw domowych. Państwa członkowskie powinny określić istniejące i planowane polityki i środki zwalczania ubóstwa energetycznego i w razie potrzeby uwzględnić krajowy cel zakładający zmniejszenie liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Komisja powinna przyjąć na potrzeby państw członkowskich wspólną metodykę definiowania ubóstwa energetycznego, a każde państwo członkowskie powinno określić gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym w zależności od specyficznych warunków krajowych.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b)  Państwa członkowskie powinny zapewnić, by unijne środki pochodzące z wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zostały uwzględnione w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu. Krajowe przydziały z wieloletnich ram finansowych po 2020 r. powinny aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia celów i założeń unii energetycznej, w szczególności w sektorach redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym usuwania przez pochłaniacze, energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. W związku z tym, aby odzwierciedlić wysoki poziom ambicji, proces programowania na szczeblu krajowym i lokalnym w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych po roku 2020 powinien odbywać się w połączeniu z prowadzoną przez Komisję oceną zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, w szczególności w świetle długoterminowych celów porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Państwa członkowskie powinny ustanowić stałą wielopoziomową platformę dialogu na temat energii, skupiającą władze lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, społeczność przedsiębiorców, inwestorów i inne odpowiednie zainteresowane strony w celu omawiania różnych rozwiązań planowanych w polityce w zakresie energii i klimatu. W ramach tej platformy powinny być omawiane zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu, a także długoterminowe strategie w zakresie klimatu i energii.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Wdrożenie polityk i środków w dziedzinie energii i klimatu ma wpływ na środowisko. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić, aby społeczeństwo miało możliwość wczesnego i skutecznego udziału oraz konsultacji w przygotowaniach zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, w stosownych przypadkach zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady24 oraz konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ („UNECE”) o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r. („konwencja z Aarhus”). Państwa członkowskie powinny również zapewnić udział partnerów społecznych w przygotowaniu zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu.

(20)  Wdrożenie polityk i środków w dziedzinie energii i klimatu ma wpływ na środowisko. Państwa członkowskie powinny zatem zapewnić, aby społeczeństwo miało możliwość wczesnego i skutecznego, aktywnego udziału oraz konsultacji w przygotowaniach zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu oraz długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii, w stosownych przypadkach zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady24 oraz konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ („UNECE”) o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 r. („konwencja z Aarhus”). Państwa członkowskie powinny również zapewnić udział partnerów społecznych, władz lokalnych i wszystkich zainteresowanych stron już od wczesnych etapów planowania i procesów sprawozdawczych oraz w przygotowaniu zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu i długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii.

__________________

__________________

24 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30).

24 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Współpraca regionalna jest kluczem do zapewnienia skutecznej realizacji celów unii energetycznej. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia uwag do planów innych państw członkowskich przed ich sfinalizowaniem, aby uniknąć niespójności i potencjalnych negatywnych skutków dla innych państw członkowskich oraz aby zagwarantować zbiorczą realizację założonych celów. Współpraca regionalna w zakresie opracowywania i finalizacji planów krajowych oraz w późniejszym wdrożeniu planów krajowych powinna mieć zasadnicze znaczenie dla poprawy skuteczności i wydajności środków oraz dla wspierania integracji rynkowej i bezpieczeństwa energetycznego.

(21)  Współpraca makroregionalna i regionalna jest niezbędna państwom członkowskim do wspólnego wdrażania niektórych polityk i środków przyczyniających się do osiągnięcia wspólnych celów i założeń w sposób optymalny pod względem kosztów. Komisja powinna ułatwiać taką współpracę między państwami członkowskimi. Państwa członkowskie powinny również mieć możliwość przedstawienia uwag do planów innych państw członkowskich przed ich sfinalizowaniem, aby uniknąć niespójności i potencjalnych negatywnych skutków dla innych państw członkowskich oraz aby zagwarantować zbiorczą realizację założonych celów. Współpraca makroregionalna i regionalna w zakresie opracowywania i finalizacji planów krajowych oraz w późniejszym wdrożeniu planów krajowych powinna mieć zasadnicze znaczenie dla poprawy skuteczności i wydajności środków oraz dla wspierania integracji rynkowej i bezpieczeństwa energetycznego.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Państwa członkowskie i Komisja powinny wskazywać projekty w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżące w interesie unii energetycznej, mające charakter transgraniczny i przyczyniające się do osiągnięcia wyznaczonego na 2030 r. celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku takich projektów powinien być zapewniony łatwy dostęp do procedur wydawania zezwoleń oraz dostęp do finansowania na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Plany krajowe powinny być stabilne, aby zapewnić przejrzystość i przewidywalność polityk i środków krajowych w celu zagwarantowania pewności inwestorom. Należy jednak przewidzieć aktualizacje planów krajowych jeden raz w każdym okresie dziesięcioletnim, tak aby państwa członkowskie mogły dostosowywać się do istotnych zmian okoliczności. W przypadku planów obejmujących lata 2021–2030 państwa członkowskie powinny mieć możliwość zaktualizowania planów do 1 stycznia 2024 r. Cele, założenia i wkłady powinny być modyfikowane tylko w celu odzwierciedlenia większych ambicji, zwłaszcza w odniesieniu do celów w zakresie energii i klimatu na 2030 r. W ramach aktualizacji państwa członkowskie powinny dołożyć starań w celu złagodzenia wszelkich negatywnych oddziaływań na środowisko, które będą wynikać ze zintegrowanej sprawozdawczości.

(22)  Plany krajowe powinny być stabilne, aby zapewnić przejrzystość i przewidywalność polityk i środków krajowych w celu zagwarantowania pewności inwestycji. Regularne przekazywanie planów krajowych w okresach dziesięcioletnich umożliwia państwom członkowskim dostosowanie się do istotnych zmian okoliczności. Cele i założenia powinny być modyfikowane tylko w celu odzwierciedlenia większych ambicji, zwłaszcza w odniesieniu do celów w zakresie energii i klimatu. W ramach tych planów państwa członkowskie powinny dołożyć starań w celu złagodzenia wszelkich negatywnych oddziaływań na środowisko, które będą wynikać ze zintegrowanej sprawozdawczości.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Stabilne, długoterminowe strategie niskoemisyjności są kluczowym czynnikiem transformacji gospodarczej, zatrudnienia, wzrostu i osiągnięcia szerszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także sposobem na sprawiedliwą i efektywną kosztowo realizację długoterminowego celu określonego w porozumieniu paryskim. Ponadto strony porozumienia paryskiego zachęca się do przedstawienia do 2020 r. długoterminowych strategii rozwoju niskoemisyjnego, sięgających połowy bieżącego stulecia.

(23)  Stabilne, długoterminowe strategie w zakresie klimatu i energii są kluczowym czynnikiem transformacji gospodarczej, zatrudnienia, wzrostu i osiągnięcia szerszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także sposobem na sprawiedliwą i racjonalną pod względem kosztów realizację długoterminowego celu określonego w porozumieniu paryskim. Ponadto strony porozumienia paryskiego zachęca się do przedstawienia do 2020 r. długoterminowych strategii rozwoju niskoemisyjnego, sięgających połowy bieżącego stulecia.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Państwa członkowskie powinny opracować długoterminowe strategie w zakresie klimatu i energii na rok 2050 i lata późniejsze, określające niezbędne przekształcenia w różnych sektorach, które są konieczne do przejścia na system energii ze źródeł odnawialnych oraz do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Strategie powinny odpowiadać stosownemu udziałowi Unii w pozostałym globalnym budżecie emisji dwutlenku węgla i powinny zostać opracowane w sposób otwarty i przejrzysty, przy pełnym zaangażowaniu odpowiednich zainteresowanych stron. Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu powinny być oparte na długoterminowych strategiach w zakresie klimatu i energii i powinny być z nimi spójne.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23b)  Sektor użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) jest w znacznym stopniu narażony i bardzo podatny na skutki zmiany klimatu. Jednocześnie sektor ten posiada ogromny potencjał pozwalający zapewnić długotrwałe korzyści dla klimatu i znacząco przyczynić się do osiągnięcia unijnych i międzynarodowych długoterminowych celów w dziedzinie klimatu. Może przyczynić się do łagodzenia zmiany klimatu na kilka sposobów, w szczególności przez redukcję emisji, a także utrzymanie i powiększanie pochłaniaczy oraz zasobów węgla, jak również przez dostarczanie biomateriałów, które mogą zastąpić materiały kopalne lub wysokoemisyjne. Aby zapewnić skuteczność działań mających na celu zwłaszcza zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla, niezbędne jest zrównoważone zarządzanie zasobami oraz osiągnięcie długoterminowej stabilności i zdolności adaptacyjnej rezerwuarów węgla. Długoterminowe strategie są niezbędne w celu umożliwienia zrównoważonych inwestycji w dłuższej perspektywie.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23c)  Przy opracowywaniu dalszych połączeń międzysystemowych ważne jest, aby dokonać kompleksowej oceny kosztów i korzyści obejmującej wszystkie skutki techniczne, społeczno-gospodarcze i środowiskowe zgodnie z wymogami rozporządzenia TEN-E oraz uwzględnić pozytywne efekty zewnętrzne połączeń międzysystemowych, takie jak integracja odnawialnych źródeł energii, bezpieczeństwo dostaw oraz zwiększona konkurencja na rynku wewnętrznym.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Podobnie jak w przypadku planowania, sektorowe przepisy unijne w dziedzinie energii i klimatu określają również wymogi w zakresie sprawozdawczości, które często były użytecznymi narzędziami we wprowadzaniu zmian na poziomie krajowym; wymogi te jednak zostały wprowadzone w różnych momentach w czasie, co doprowadziło do powielania działań i niewystarczającego uwzględnienia synergii i interakcji między różnymi obszarami polityki, takimi jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, energia ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna i integracja rynku. Aby znaleźć odpowiednią równowagę między potrzebą zapewnienia odpowiedniego monitorowania realizacji planów krajowych a potrzebą ograniczenia obciążeń administracyjnych, państwa członkowskie powinny przygotowywać co dwa lata sprawozdania z postępów w realizacji planów oraz na temat innych zmian w systemie energetycznym. Niektóre sprawozdania, w szczególności w odniesieniu do wymogów sprawozdawczych wynikających z Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu („UNFCCC”) oraz z rozporządzeń unijnych, będą nadal konieczne co roku.

(24)  Podobnie jak w przypadku planowania, sektorowe przepisy unijne w dziedzinie energii i klimatu określają również wymogi w zakresie sprawozdawczości, które często były użytecznymi narzędziami we wprowadzaniu zmian na poziomie krajowym uzupełniających reformy rynku; wymogi te jednak zostały wprowadzone w różnych momentach w czasie, co doprowadziło do powielania działań i braku opłacalności, a także niewystarczającego uwzględnienia synergii i interakcji między różnymi obszarami polityki, takimi jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, energia ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna i integracja rynku. Aby znaleźć odpowiednią równowagę między potrzebą zapewnienia odpowiedniego monitorowania realizacji planów krajowych a potrzebą ograniczenia złożoności procedur administracyjnych, państwa członkowskie powinny przygotowywać co dwa lata sprawozdania z postępów w realizacji planów oraz na temat innych zmian w systemie energetycznym. Niektóre sprawozdania, w szczególności w odniesieniu do wymogów sprawozdawczych wynikających z Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu („UNFCCC”) oraz z rozporządzeń unijnych, będą nadal konieczne co roku.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Zintegrowane sprawozdania okresowe państw członkowskich powinny zawierać elementy określone we wzorze planów krajowych. Wzór zintegrowanych sprawozdań okresowych powinien być określony szczegółowo w późniejszym akcie wykonawczym lub w aktach wykonawczych z uwagi na jego specjalistyczny charakter oraz fakt, iż pierwsze sprawozdania okresowe przewidziane są na rok 2021. Sprawozdania okresowe powinny być sporządzane w celu zapewnienia przejrzystości z punktu widzenia Unii, innych państw członkowskich i innych podmiotów działających na rynku, w tym konsumentów. Powinny one być wyczerpujące w odniesieniu do pięciu wymiarów unii energetycznej oraz w pierwszym okresie powinny równocześnie kłaść nacisk na obszary objęte celami ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

(25)  Zintegrowane sprawozdania okresowe państw członkowskich powinny zawierać elementy określone we wzorze planów krajowych. Wzór zintegrowanych sprawozdań okresowych powinien być określony szczegółowo w późniejszym akcie wykonawczym lub w aktach wykonawczych z uwagi na jego specjalistyczny charakter oraz fakt, iż pierwsze sprawozdania okresowe przewidziane są na rok 2021. Sprawozdania okresowe powinny być sporządzane w celu zapewnienia przejrzystości z punktu widzenia Unii, innych państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, podmiotów działających na rynku, w tym konsumentów, wszelkich innych odpowiednich zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Powinny one być wyczerpujące w odniesieniu do pięciu wymiarów unii energetycznej oraz w pierwszym okresie powinny równocześnie kłaść nacisk na obszary objęte celami ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Doświadczenie zdobyte przy wdrażaniu rozporządzenia (UE) nr 525/2013 dowiodło znaczenia przejrzystości, dokładności, spójności, kompletności i porównywalności informacji. Korzystając z tego doświadczenia, w niniejszym rozporządzeniu należy zapewnić, aby państwa członkowskie informowały o swoich politykach i środkach oraz prognozach, co powinno być głównym elementem sprawozdań okresowych. Informacje zawarte w tych sprawozdaniach powinny mieć zasadnicze znaczenie dla wykazania terminowej realizacji zobowiązań wynikających z rozporządzenia [ ] [ESR]. Utrzymanie i ciągła poprawa systemów na poziomie Unii i państw członkowskich w połączeniu z bardziej precyzyjnymi wytycznymi w zakresie sprawozdawczości powinny znacząco przyczynić się do ciągłego konsolidowania informacji niezbędnych do śledzenia postępów w realizacji wymiaru niskoemisyjności.

(28)  Doświadczenie zdobyte przy wdrażaniu rozporządzenia (UE) nr 525/2013 dowiodło znaczenia przejrzystości, dokładności, spójności, kompletności i porównywalności informacji. Korzystając z tego doświadczenia, w niniejszym rozporządzeniu należy zapewnić, aby państwa członkowskie stosowały wiarygodne i spójne dane i założenia w odniesieniu do pięciu wymiarów oraz udostępniały publicznie dane wykorzystane do tworzenia scenariuszy i modelowania, a także aby informowały o swoich politykach i środkach oraz prognozach, co powinno być głównym elementem sprawozdań okresowych.. Informacje zawarte w tych sprawozdaniach powinny mieć zasadnicze znaczenie dla wykazania terminowej realizacji zobowiązań wynikających z rozporządzenia [ ] [ESR]. Utrzymanie i ciągła poprawa systemów na poziomie Unii i państw członkowskich w połączeniu z bardziej precyzyjnymi wytycznymi w zakresie sprawozdawczości powinny znacząco przyczynić się do ciągłego konsolidowania informacji niezbędnych do śledzenia postępów w realizacji wymiaru niskoemisyjności.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych dla państw członkowskich i Komisji, Komisja powinna utworzyć platformę sprawozdawczości online, aby ułatwić komunikację i wspierać współpracę. Powinno to zapewnić terminowe składanie sprawozdań oraz poprawić przejrzystość krajowych sprawozdań. Platforma e-sprawozdawczości powinna uzupełniać istniejące procedury, bazy danych i e-narzędzia sprawozdawczości, powinna opierać się na tych procedurach, bazach i narzędziach oraz korzystać z tych procedur, baz i narzędzi, takich jak te udostępniane przez Europejską Agencję Środowiska, Eurostat i Wspólne Centrum Badawcze; powinna również korzystać z doświadczeń nabytych w ramach unijnego systemu ekozarządzania i audytu.

(30)  W celu zwiększenia przejrzystości kształtowania polityki energetyczno-klimatycznej oraz ograniczenia złożoności procedur administracyjnych dla państw członkowskich i Komisji, Komisja powinna utworzyć publiczną platformę online, aby ułatwić publiczny dostęp do informacji, komunikację między Komisją a państwami członkowskimi oraz współpracę państw członkowskich. Powinno to zapewnić terminowe składanie sprawozdań oraz poprawić przejrzystość krajowych sprawozdań. Platforma elektroniczna powinna uzupełniać istniejące procedury, bazy danych i e-narzędzia sprawozdawczości, powinna opierać się na tych procedurach, bazach i narzędziach oraz korzystać z tych procedur, baz i narzędzi, takich jak te udostępniane przez Europejską Agencję Środowiska, Eurostat i Wspólne Centrum Badawcze; powinna również korzystać z doświadczeń nabytych w ramach unijnego systemu ekozarządzania i audytu.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Jeżeli chodzi o dane, które mają być przekazywane Komisji za pośrednictwem krajowych planów i sprawozdań, informacje od państw członkowskich nie powinny powielać danych i statystyk, które zostały już udostępnione przez Eurostat w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej27 w takiej samej formie, jak przewidziano w ramach obowiązków w zakresie planowania i sprawozdawczości określonych w niniejszym rozporządzeniu i które są nadal dostępne w Eurostacie z tymi samymi wartościami. Jeżeli jest to możliwe i odpowiednie ze względu na terminy, dane i prognozy zawarte w planach krajowych w zakresie energii i klimatu powinny opierać się na danych Eurostatu i metodyce stosowanej do zgłaszania statystyk europejskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 oraz powinny być spójne z tymi danymi i tą metodyką.

(31)  Aby uniknąć opóźnienia działań na szczeblu Unii, Komisja powinna korzystać z przedstawianych przez Europejską Agencję Środowiska rocznych szacunkowych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej do oceny postępów na drodze do osiągnięcia celów wyznaczonych na 2030 r. Jeżeli chodzi o dane, które mają być przekazywane Komisji za pośrednictwem krajowych planów i sprawozdań, informacje od państw członkowskich nie powinny powielać danych i statystyk, które zostały już udostępnione przez Eurostat w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej27 w takiej samej formie, jak przewidziano w ramach obowiązków w zakresie planowania i sprawozdawczości określonych w niniejszym rozporządzeniu i które są nadal dostępne w Eurostacie z tymi samymi wartościami. Jeżeli jest to możliwe i odpowiednie ze względu na terminy, dane i prognozy zawarte w planach krajowych w zakresie energii i klimatu powinny opierać się na danych Eurostatu i metodyce stosowanej do zgłaszania statystyk europejskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 oraz powinny być spójne z tymi danymi i tą metodyką.

__________________

__________________

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  W perspektywie zbiorowej realizacji celów strategii unii energetycznej, Komisja będzie musiała oceniać plany krajowe oraz ich realizację na podstawie sprawozdań z postępów. W pierwszym okresie dziesięcioletnim dotyczy to w szczególności realizacji unijnych celów na rok 2030 w zakresie energii i klimatu oraz krajowych wkładów w osiągnięcie tych celów Ocena taka powinna być przeprowadzana co dwa lata, oraz raz do roku tylko w razie potrzeby, i powinna zostać włączona do sprawozdań Komisji na temat stanu unii energetycznej.

(32)  W perspektywie zbiorowej realizacji celów pięciu wymiarów strategii unii energetycznej, w szczególności stworzenia w pełni funkcjonalnej i stabilnej unii energetycznej, Komisja będzie musiała oceniać projekty planów krajowych oraz realizację zgłoszonych planów krajowych na podstawie sprawozdań z postępów. Odnosi się to szczególnie do unijnych celów na rok 2030 w zakresie energii i klimatu w pierwszym okresie dziesięcioletnim. Ocena taka powinna być przeprowadzana co dwa lata, oraz raz do roku w razie potrzeby, i powinna zostać włączona do sprawozdań Komisji na temat stanu unii energetycznej.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Lotnictwo ma wpływ na klimat na świecie wskutek uwalniania CO2 (a także innych emisji, w tym emisji tlenków azotu) oraz mechanizmów, takich jak wspomaganie tworzenia się chmur pierzastych. W świetle szybko rozwijającej się wiedzy naukowej na temat tych skutków, w rozporządzeniu (UE) nr 525/2013 przewidziano już uaktualnioną ocenę skutków lotnictwa dla klimatu na świecie wynikających z emisji gazów innych niż CO2. Modele stosowane w tym względzie powinny być dostosowywane do postępu naukowego. W oparciu o swoją ocenę tego wpływu Komisja mogłaby rozważyć odpowiednie warianty polityki w celu rozwiązania problemu.

(33)  Lotnictwo ma wpływ na klimat na świecie wskutek uwalniania CO2 (a także innych emisji, w tym emisji tlenków azotu) oraz mechanizmów, takich jak wspomaganie tworzenia się chmur pierzastych. W świetle szybko rozwijającej się wiedzy naukowej na temat tych skutków, w rozporządzeniu (UE) nr 525/2013 przewidziano już uaktualnioną ocenę skutków lotnictwa dla klimatu na świecie wynikających z emisji gazów innych niż CO2. Modele stosowane w tym względzie powinny być dostosowywane do postępu naukowego. W oparciu o swoją ocenę tego wpływu Komisja powinna do dnia 1 marca 2020 r. rozważyć odpowiednie warianty polityki w celu rozwiązania problemu oraz w stosownym przypadku przedłożyć wniosek ustawodawczy w tym zakresie.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a)  Zgodnie z obecnymi wytycznymi UNFCCC dotyczącymi składania sprawozdań w sprawie gazów cieplarnianych obliczenia oraz sprawozdawczość odnoszące się do emisji metanu opierają się na współczynnikach ocieplenia globalnego w stuletnim horyzoncie czasowym. W związku tym, że metan ma wysoki współczynnik ocieplenia globalnego, a jego czas utrzymywania się w atmosferze jest względnie krótki, co wywiera znaczny wpływ na klimat w perspektywie krótko- i średnioterminowej, Komisja powinna przeanalizować skutki polityk i środków polegających na przyjęciu dwudziestoletniego horyzontu czasowego w odniesieniu do metanu. W celu szybkiego zajęcia się problemem emisji metanu Komisja powinna w oparciu o tę analizę rozważyć odpowiednie warianty polityki w unijnej strategii dotyczącej metanu, w pierwszej kolejności rozpatrując kwestie emisji metanu związane z energią i odpadami.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  W celu zapewnienia spójności między krajowymi a unijnymi politykami i celami unii energetycznej, Komisja i państwa członkowskie powinny prowadzić regularny dialog. W stosownych przypadkach Komisja powinna kierować do państw członkowskich zalecenia dotyczące ambitności projektów planów krajowych, późniejszego wdrożenia polityk i środków zgłoszonych w planach krajowych oraz innych krajowych polityk i środków istotnych dla realizacji unii energetycznej. Państwa członkowskie powinny w najwyższym stopniu uwzględniać takie zalecenia oraz omówić ich wdrożenie w kolejnych sprawozdaniach okresowych.

(34)  W celu zapewnienia spójności między krajowymi a unijnymi politykami i celami unii energetycznej, Komisja i państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, poszczególne państwa członkowskie powinny prowadzić regularny dialog. Komisja powinna kierować do państw członkowskich zalecenia dotyczące ambitności projektów planów krajowych, późniejszego wdrożenia polityk i środków zgłoszonych w planach krajowych oraz innych krajowych polityk i środków istotnych dla realizacji unii energetycznej. Państwa członkowskie powinny uwzględniać takie zalecenia oraz omówić ich wdrożenie w kolejnych sprawozdaniach okresowych.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Gdyby ambitność zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu lub ich aktualizacji okazała się niewystarczająca do osiągnięcia celów unii energetycznej, a zwłaszcza w pierwszym okresie celów na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, Komisja powinna wprowadzić środki na poziomie Unii w celu zagwarantowania zbiorowego osiągnięcia tych założeń i celów (uzupełniając w ten sposób mniej ambitne podejście). Gdyby postępy poczynione przez Unię w osiąganiu tych założeń i celów były niewystarczające do ich realizacji, Komisja powinna, oprócz wydawania zaleceń, wprowadzić środki na poziomie Unii lub państwa członkowskie powinny wprowadzić dodatkowe środki w celu zapewnienia ich realizacji (przeciwdziałając w ten sposób opóźnieniom w realizacji). W środkach takich należy uwzględnić wcześniejsze ambitne wkłady państw członkowskich w cele na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, zadeklarowane w czasie podziału zaangażowania w zbiorową realizację celów. W dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych środki takie mogą również obejmować wkłady finansowe państw członkowskich w finansowanie zarządzanej przez Komisję platformy, która służyłaby projektom dotyczącym energii ze źródeł odnawialnych w całej Unii. Krajowe cele państw członkowskich w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. powinny służyć za punkty odniesienia, jeśli chodzi o udział źródeł odnawialnych począwszy od 2021 r. W dziedzinie efektywności energetycznej celem dodatkowych środków może w szczególności być poprawa efektywności energetycznej produktów, budynków i transportu.

(35)  Gdyby ambitność zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu oraz opisane w nich cele, polityki i środki okazały się niewystarczające do osiągnięcia celów unii energetycznej, a zwłaszcza w pierwszym okresie celów na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, Komisja powinna wprowadzić środki na poziomie Unii w celu zagwarantowania zbiorowego osiągnięcia tych założeń i celów, a państwa członkowskie powinny do dnia 31 grudnia 2020 r. podwyższyć cele krajowe w zakresie odnawialnych źródeł energii (uzupełniając w ten sposób mniej ambitne podejście). Gdyby postępy poczynione przez Unię w osiąganiu tych założeń i celów były niewystarczające do ich realizacji, Komisja powinna, oprócz wydawania zaleceń, wprowadzić środki na poziomie Unii lub państwa członkowskie powinny wprowadzić dodatkowe środki w celu zapewnienia ich realizacji (przeciwdziałając w ten sposób opóźnieniom w realizacji). W środkach takich należy uwzględnić wcześniejsze ambitne działania państw członkowskich na rzecz celów na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, zadeklarowane w czasie podziału zaangażowania w zbiorową realizację celów. W dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych środki takie mogą również obejmować dobrowolne wkłady finansowe państw członkowskich w finansowanie zarządzanej przez Komisję platformy, która służyłaby projektom dotyczącym energii ze źródeł odnawialnych w całej Unii, w tym projektom leżącym w interesie unii energetycznej. Krajowe cele państw członkowskich w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. powinny służyć za punkty odniesienia, jeśli chodzi o udział źródeł odnawialnych począwszy od 2021 r., i powinny zostać utrzymane przez cały ten okres. W dziedzinie efektywności energetycznej celem dodatkowych środków może w szczególności być poprawa efektywności energetycznej produktów, budynków i transportu.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Państwa członkowskie wraz z Komisją powinny zapewnić ścisłą współpracę we wszystkich sprawach dotyczących wdrożenia unii energetycznej oraz niniejszego rozporządzenia, również w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim. Komisja powinna odpowiednio wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do opracowania planów krajowych i związanego z tym budowania potencjału.

(38)  Państwa członkowskie wraz z Komisją powinny zapewnić ścisłą współpracę we wszystkich sprawach dotyczących wdrożenia unii energetycznej oraz niniejszego rozporządzenia, również w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim. Komisja powinna wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do opracowania, wdrażania i monitorowania zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu i długoterminowej strategii w dziedzinie klimatu i energii oraz związanego z tym budowania potencjału, w drodze mobilizacji zasobów wewnętrznych Europejskiej Agencji Środowiska, Wspólnego Centrum Badawczego, wewnętrznej zdolności modelowania oraz, w stosownych przypadkach, pomocy ekspertów zewnętrznych.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(41a)  Niniejsze rozporządzenie obejmuje przepisy dotyczące uznawania efektywności energetycznej za priorytet infrastrukturalny, przyjmując, że pojęcie to odpowiada definicji infrastruktury stosowanej przez MFW i inne instytucje ekonomiczne, oraz czyniąc ją kluczowym elementem i priorytetowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłych inwestycji w europejską infrastrukturę energetyczną1a.

 

__________________

 

1a Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. z wdrożenia dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE)-(2015/2232(INI)).

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Komisja powinna być wspierana przez Komitet ds. Unii Energetycznej w wykonywaniu zadań na mocy niniejszego rozporządzenia polegających na przygotowaniu aktów wykonawczych. Powinien on zastąpić Komitet ds. Zmian Klimatu i inne odpowiednie komitety oraz przejąć ich zadania.

(43)  Komisja powinna być wspierana przez Komitet ds. Energi i Klimatu w wykonywaniu zadań na mocy niniejszego rozporządzenia polegających na przygotowaniu aktów wykonawczych. W odniesieniu do kwestii związanych z wdrażaniem przepisów szczególnych w dziedzinie klimatu Komisja powinna być wspierana przez Komitet ds. Zmian Klimatu ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr 525/2013.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a)  Podczas przygotowywania przyszłego przeglądu niniejszego rozporządzenia oraz w kontekście unijnej strategii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa Komisja w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi powinna ocenić ewentualną konieczność wprowadzenia dodatkowych, jednolitych wymogów w zakresie planowania i sprawozdawczości w odniesieniu do wysiłków państw członkowskich służących lepszej ochronie krytycznej infrastruktury systemu energetycznego Unii przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami cybernetycznymi, w szczególności w związku ze zwiększoną liczbą potencjalnie krytycznych cyberataków dokonanych w ostatnim dziesięcioleciu, mając na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego w każdych okolicznościach. Taka poprawa koordynacji w Unii nie powinna jednak wpływać niekorzystnie na interesy bezpieczeństwa narodowego państw członkowskich w wyniku ujawnienia informacji wrażliwych.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 1

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiot i zakres stosowania

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się mechanizm zarządzania, którego celem jest:

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się mechanizm zarządzania, którego celem jest:

 

-a)  wdrożenie długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii oraz środków służących wypełnieniu zobowiązań Unii dotyczących emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim;

a)  wdrożenie strategii i środków służących realizacji założeń i celów unii energetycznej, a w pierwszym okresie dziesięcioletnim od 2021 r. do 2030 r. – celów UE na 2030 r. dotyczących energii i klimatu;

a)  wdrożenie strategii i środków służących realizacji założeń i celów unii energetycznej, a w pierwszym okresie dziesięcioletnim od 2021 r. do 2030 r. – celów Unii na 2030 r. dotyczących energii i klimatu;

 

aa)  strukturalne partnerstwo i współpraca państw członkowskich na szczeblu makroregionalnym i regionalnym, mające na celu realizację celów, założeń i zobowiązań unii energetycznej;

b)  zapewnienie terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności składania przez Unię i jej państwa członkowskie sprawozdań do Sekretariatu UNFCCC i porozumienia paryskiego;

b)  zapewnienie terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności składania przez Unię i jej państwa członkowskie sprawozdań do Sekretariatu UNFCCC i porozumienia paryskiego;

 

ba)  przyczynianie się do większej pewności regulacyjnej, a także przyczynianie się do większej pewności inwestorów oraz pomoc w pełnym wykorzystaniu możliwości rozwoju gospodarczego, stymulowania inwestycji, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej;

 

bc)  wspieranie transformacji sprawiedliwej dla obywateli i regionów, którym przejście na gospodarkę niskoemisyjną mogłoby przynieść negatywne skutki.

Mechanizm zarządzania opiera się na zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu obejmujących okresy dziesięcioletnie, począwszy od 2021 r. do 2030 r., na odpowiadających im zintegrowanych krajowych sprawozdaniach okresowych w zakresie energii i klimatu przygotowywanych przez państwa członkowskie oraz na zintegrowanym systemie monitorowania przez Komisję Europejską. Określa on ustrukturyzowaną, iteracyjną procedurę między Komisją a państwami członkowskimi, której celem jest finalizacja planów krajowych i ich wdrażanie, w tym w zakresie współpracy regionalnej, jak również odpowiednie działania Komisji.

Mechanizm zarządzania opiera się na zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu obejmujących okresy dziesięcioletnie, począwszy od 2021 r. do 2030 r., na odpowiadających im zintegrowanych krajowych sprawozdaniach okresowych w zakresie energii i klimatu przygotowywanych przez państwa członkowskie oraz na zintegrowanym systemie monitorowania przez Komisję Europejską. Określa on ustrukturyzowaną, przejrzystą, iteracyjną procedurę między Komisją a państwami członkowskimi, która zapewnia pełny udział ogółu społeczeństwa i władz lokalnych i której celem jest finalizacja planów krajowych i ich wdrażanie, w tym w zakresie współpracy makroregionalnej i regionalnej, jak również odpowiednie działania Komisji.

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących pięciu wymiarów unii energetycznej:

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących pięciu wymiarów unii energetycznej:

a)  bezpieczeństwo energetyczne,

a)  bezpieczeństwo energetyczne,

b)  rynek energii,

b)  wewnętrzny rynek energii;

c)  efektywność energetyczna,

c)  efektywność energetyczna,

d)  obniżenie emisyjności oraz

d)  obniżenie emisyjności oraz

e)  badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

e)  badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w [przekształconej dyrektywie 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], dyrektywie 2010/31/UE i dyrektywie 2012/27/UE.

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w [przekształconej dyrektywie 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], [przekształconej dyrektywie 2009/72/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) XXX], dyrektywie 2010/31/UE i dyrektywie 2012/27/UE.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „przyjęte polityki i środki” oznaczają polityki i środki, w odniesieniu do których przyjęto oficjalną decyzję rządu przed datą przedłożenia planu krajowego lub sprawozdania okresowego i istnieje wyraźne zobowiązanie do ich wdrożenia;

3)  „przyjęte polityki i środki” oznaczają polityki i środki, w odniesieniu do których przyjęto oficjalną decyzję rządu centralnego lub rządu niższego szczebla przed datą przedłożenia planu krajowego lub sprawozdania okresowego i istnieje wyraźne zobowiązanie do ich wdrożenia;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „cele Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu” oznaczają ogólnounijny wiążący cel wewnętrznej redukcji o co najmniej 40 % emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce w porównaniu z 1990 r., który należy osiągnąć do 2030 r., ogólnounijny wiążący cel osiągnięcia co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii w UE w roku 2030, ogólnounijny cel co najmniej 27 % poprawy efektywności energetycznej na poziomie Unii do 2030 r., który zostanie poddany przeglądowi do 2020 r. z myślą o poziomie 30 % dla UE, oraz cel 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na rok 2030 lub dowolne kolejne cele w tym zakresie uzgodnione przez Radę Europejską lub Radę i Parlament na rok 2030.

skreśla się

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a)  „wczesne wysiłki” oznaczają wczesne postępy państwa członkowskiego począwszy od 2021 r. w realizacji celu dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych, o którym mowa w art. 3 [przekształconej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii], oraz celu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

17a)  „efektywność energetyczna przede wszystkim” oznacza nadawanie priorytetu w całym planowaniu, polityce i wszystkich decyzjach inwestycyjnych w zakresie energii środkom służącym zwiększeniu efektywności zapotrzebowania na energię i dostaw energii za pomocą optymalnych pod względem kosztów oszczędności końcowego zużycia energii, działań w zakresie reagowania na zapotrzebowanie i wydajniejszej konwersji i dystrybucji oraz wydajniejszego przesyłu energii;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18a)  „władze lokalne” oznaczają instytucję publiczną mającą osobowość prawną, wchodzącą w skład struktury państwa na szczeblu niższym niż rząd krajowy i odpowiedzialną przed obywatelami, która składa się zwykle z organu decyzyjnego lub organu kształtującego politykę (rady lub zgromadzenia) i organu wykonawczego (burmistrza lub innego urzędnika posiadającego uprawnienia wykonawcze) wybieranych w wyborach bezpośrednich lub pośrednich na szczeblu lokalnym i która obejmuje poszczególne szczeble władzy, np. wsie, gminy, okręgi, powiaty, prowincje, regiony;

Uzasadnienie

Definicja ta ma na celu sprecyzowanie terminu „władze lokalne” wymienionego w kilku artykułach niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18b)  „sprawiedliwa transformacja” oznacza kompleksowe działania mające na celu wspieranie pracowników i społeczności, którym przejście na gospodarkę niskoemisyjną mogłoby przynieść niekorzystne skutki;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18c)  „dopłata do paliw kopalnych” oznacza dopłatę zgodnie z definicją zawartą w dokumencie Światowej Organizacji Handlu „Porozumienie w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych”;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 2 – punkt 18 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18d)  „paliwo kopalne” oznacza węgiel, gaz, ropę naftową i wszelkie inne pochodne kopalnych materiałów palnych;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu

Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu

1.  Do dnia 1 stycznia 2019 r., a następnie co dziesięć lat, każde państwo członkowskie zgłasza Komisji zintegrowany plan krajowy w zakresie energii i klimatu. Plany te obejmują elementy określone w ust. 2 i w załączniku I. Pierwszy plan obejmuje okres od 2021 r. do 2030 r. Kolejne plany obejmują okres dziesięcioletni następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu objętego poprzednim planem.

1.  Do dnia … [UP: sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a w każdym razie do dnia 1 czerwca 2019 r. każde państwo członkowskie przedkłada Komisji zintegrowany plan krajowy w zakresie energii i klimatu obejmujący okres dziesięciu lat. Do dnia 1 stycznia 2024 r., a następnie co pięć lat, każde państwo członkowskie przedkłada kolejne zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu. Plany te obejmują elementy określone w ust. 2 i w załączniku I. Pierwszy plan obejmuje okres od 2021 r. do 2030 r.

2.  Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu składają się z następujących głównych części:

2.  Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu składają się z następujących głównych części:

a)  opis procedury stosowanej w celu utworzenia zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, składający się ze streszczenia, opisu konsultacji z zainteresowanymi stronami, ich udziału oraz wyników, oraz opisu współpracy regionalnej z innymi państwami członkowskimi w przygotowaniu planu;

a)  opis procedury stosowanej w celu utworzenia zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, składający się ze:

 

1)  streszczenia,

 

2)  opisu konsultacji i współpracy z władzami lokalnymi, społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorcami, partnerami społecznymi i obywatelami oraz ich wyników;

 

3)  opisu współpracy makroregionalnej i regionalnej z innymi państwami członkowskimi w przygotowaniu planu;

b)  opis krajowych założeń, celów i wkładów dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej;

b)  opis krajowych założeń i celów dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej;

c)  opis polityk i środków przewidzianych na potrzeby realizacji odpowiednich założeń, celów i wkładów przedstawionych w lit. b);

c)  opis planowanych polityk, środków i strategii inwestycyjnych przewidzianych na potrzeby realizacji odpowiednich założeń i celów przedstawionych w lit. b);

d)  opis aktualnej sytuacji pięciu wymiarów unii energetycznej, w tym w odniesieniu do systemu energetycznego, emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz prognoz dotyczących założeń, o których mowa w lit. b), wraz z istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) politykami i środkami;

d)  opis aktualnej sytuacji pięciu wymiarów unii energetycznej, w tym w odniesieniu do systemu energetycznego, emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz prognoz dotyczących założeń i celów, o których mowa w lit. b), wraz z istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) politykami i środkami oraz opis regulacyjnych i pozaregulacyjnych barier i przeszkód na drodze do osiągania celów i założeń;

e)  ocena wpływu planowanych polityk i środków na realizację założeń, o których mowa w lit. b);

e)  ocena wpływu poszczególnych i zbiorczych planowanych polityk i środków na realizację celów i założeń, o których mowa w art. 1, 4, 13a i 14, oraz wpływu na środowisko, w tym jakość powietrza i ochronę środowiska, oraz zdrowie, a także skutków makroekonomicznych i społecznych;

 

ea)  ocena wpływu planowanych polityk i środków na konkurencyjność związaną z pięcioma wymiarami unii energetycznej;

 

eb)  ocena potencjalnych skutków zmiany klimatu w danym państwie członkowskim, w tym skutków bezpośrednich i pośrednich, oraz strategii w zakresie odporności mających pomóc w radzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu, takich jak krajowe plany adaptacji;

 

ec)  po opracowaniu strategii inwestycyjnej – oszacowanie inwestycji publicznych i prywatnych niezbędnych do wdrożenia planowanych polityk i środków;

f)  załącznik sporządzony zgodnie z wymogami i strukturą określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, określający metody i środki polityczne danego państwa członkowskiego służące osiągnięciu oszczędności energii, zgodnie z art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016) 761] oraz z załącznikiem V do tej dyrektywy.

f)  załącznik sporządzony zgodnie z wymogami i strukturą określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, określający metody i środki polityczne danego państwa członkowskiego służące osiągnięciu oszczędności energii, zgodnie z art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016) 761] oraz z załącznikiem V do tej dyrektywy.

3.  Przygotowując plany krajowe, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie biorą pod uwagę wzajemne powiązania pomiędzy pięcioma wymiarami unii energetycznej oraz w razie potrzeby stosują jednolite dane i założenia w odniesieniu do pięciu wymiarów.

3.  Przygotowując plany krajowe, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie:

 

(i)  ograniczają złożoność procedur administracyjnych i kosztów dla wszystkich zainteresowanych stron;

 

(ii)  biorą pod uwagę wzajemne powiązania pomiędzy pięcioma wymiarami unii energetycznej, zwłaszcza zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim”;

 

(iii)  stosują wiarygodne i jednolite dane i założenia w odniesieniu do pięciu wymiarów oraz w stosownych przypadkach udostępniają publicznie dane wykorzystywane do badań modelowych;

 

(iv)  zapewniają spójność z celami określonymi w art. 1 oraz z krajowymi długoterminowymi strategiami w zakresie klimatu i energii, jak przewidziano w art. 14;

 

(v)  oszacowują liczbę gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, z uwzględnieniem niezbędnych usług energetycznych dla gospodarstw domowych koniecznych do zagwarantowania podstawowego poziomu życia w danych warunkach krajowych, oraz określają istniejące i planowane polityki i środki zwalczania ubóstwa energetycznego obejmujące środki polityki społecznej i inne odpowiednie programy krajowe.

 

W przypadku gdy w państwie członkowskim istnieje znaczna liczba gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, potwierdzona oceną opartą na weryfikowalnych danych, z wykorzystaniem wskaźników rozproszenia geograficznego, to państwo członkowskie powinno zawrzeć w swoim planie orientacyjny cel krajowy przewidujący ograniczenie ubóstwa energetycznego;

 

(vi)  uwzględniają przepisy pozwalające uniknąć wszelkich niekorzystnych skutków środowiskowych, które ujawniają się w ramach zintegrowanej sprawozdawczości zgodnie z art. 15–22, złagodzić je lub skompensować, jeśli projekt leży w interesie publicznym, a inne rozwiązania są niedostępne;

 

(vii)  uwzględniają najbardziej aktualne zalecenia dla poszczególnych krajów wydawane w ramach europejskiego semestru.

 

3a.  Państwo członkowskie dopilnowuje, aby w każdym kolejnym zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu zgłaszanym Komisji zgodnie z ust. 1, następującym po pierwszym planie, wprowadzić zmiany krajowych celów i założeń, o których mowa w art. 4, w celu odzwierciedlenia wyższego poziomu ambicji w porównaniu z poprzednim zintegrowanym krajowym planem w zakresie energii i klimatu.

 

3b.  Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej plany przedłożone Komisji zgodnie z niniejszym artykułem.

4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu zmiany załącznika I, aby dostosować go do zmian w ramach polityki energetyczno-klimatycznej Unii, zmian na rynku energii oraz nowych wymogów w ramach UNFCCC i porozumienia paryskiego.

4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu zmiany załącznika I, aby dostosować go do zmian w ramach polityki energetyczno-klimatycznej Unii, zmian na rynku energii oraz nowych wymogów w ramach UNFCCC i porozumienia paryskiego.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Krajowe założenia, cele i wkłady dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej

Cele i założenia dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają w swoich zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu następujące główne założenia, cele i wkłady, jak określono w części A.2 załącznika I:

Państwa członkowskie określają w swoich zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu następujące główne założenia i cele, jak określono w części A.2 załącznika I:

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a –punkt 1 – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  trajektorie planowane przez państwo członkowskie, aby utrzymać i zwiększyć usuwanie dwutlenku węgla przez pochłaniacze, zgodnie z długoterminowymi strategiami w zakresie klimatu i energii, o których mowa w art. 14;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a –punkt 1 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  w stosownych przypadkach inne krajowe założenia i cele zgodne z istniejącymi długoterminowymi strategiami niskoemisyjności;

(iii)  inne krajowe założenia i cele zgodne z porozumieniem paryskim i długoterminowymi strategiami w dziedzinie klimatu i energii.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a –punkt 2 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  z myślą o osiągnięciu wiążącego dla Unii celu co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., o czym mowa w art. 3 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], wkład w realizację tego celu jako udział energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., wraz z liniową trajektorią tego wkładu począwszy od 2021 r.;

(i)  z myślą o osiągnięciu wiążącego dla Unii celu co najmniej 35 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., o czym mowa w art. 3 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767];

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a –punkt 2 – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia)  cel krajowy danego państwa członkowskiego dotyczący energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. ustalony zgodnie z art. 3 i załącznikiem Ia do dyrektywy (UE) .../... [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], wraz z trajektorią liniową począwszy od roku 2021, jak określono w załączniku Ia do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a –punkt 2 – podpunkt i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ib)  trajektoria, o której mowa w ppkt (ia):

 

(i)  rozpoczyna się od udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r., jak określono w trzeciej kolumnie tabeli w części A załącznika I do dyrektywy (UE) .../... [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767]. Jeżeli państwo członkowskie przekracza swój wiążący cel krajowy wyznaczony na rok 2020, trajektoria może rozpocząć się na poziomie osiągniętym w 2020 r.;

 

(ii)  składa się z dwuletnich celów pośrednich dotyczących energii ze źródeł odnawialnych liczonych jako średnia z dwóch poprzednich lat, jak określono w załączniku Ia;

 

(iii)  osiąga co najmniej cel krajowy wyznaczony na 2030 r.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a –punkt 2 – podpunkt i c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ic)  trajektoria państwa członkowskiego, o której mowa w ppkt (ia) i (ib) rozpatrywanych łącznie, składa się na unijną wiążącą trajektorię liniową i musi osiągnąć wiążący cel unijny zakładający co najmniej 35 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a –punkt 2 – podpunkt i d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(id)  trajektorie państwa członkowskiego dotyczące ogólnego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej począwszy od 2031 r. są zgodne z długoterminowymi strategiami w dziedzinie energii i klimatu.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a –punkt 2 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  trajektorie sektorowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w latach 2021–2030 w sektorach ciepłowniczo-chłodniczym, elektroenergetycznym oraz transportowym;

(ii)  orientacyjne trajektorie państwa członkowskiego dotyczące sektorowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w latach 2021–2030 w sektorach ciepłowniczo-chłodniczym, elektroenergetycznym oraz transportowym;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a –punkt 2 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  trajektorie według technologii energii ze źródeł odnawialnych, które dane państwo członkowskie zamierza wykorzystać do osiągnięcia ogólnych i sektorowych trajektorii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w latach 2021–2030, w tym łączne oczekiwane końcowe zużycie energii brutto według technologii i sektora, wyrażone w Mtoe oraz łączna planowana moc zainstalowana brutto według technologii i sektora, wyrażona w MW;

(iii)  orientacyjne trajektorie według technologii energii ze źródeł odnawialnych, które dane państwo członkowskie zamierza wykorzystać do osiągnięcia ogólnych i sektorowych trajektorii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w latach 2021–2030, w tym łączne oczekiwane końcowe zużycie energii brutto według technologii i sektora, wyrażone w Mtoe, łączna planowana moc zainstalowana brutto według technologii i sektora, w tym rozbudowa źródła energii, wyrażona w MW;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a –punkt 2 – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia)  udział energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim, a także jego cele i trajektorie dotyczące energii ze źródeł odnawialnych wyprodukowanej przez miasta, społeczności wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych i prosumentów od 2021 do 2030 r., w tym oczekiwane końcowe zużycie energii brutto wyrażone w Mtoe.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  w odniesieniu do paliw kopalnych i z myślą o osiągnięciu długoterminowego celu Unii dotyczącego przejścia do 2040 r. na gospodarkę w pełni bezemisyjną:

 

a)  sporządzony przez państwa członkowskie spis obowiązujących bezpośrednich i pośrednich dopłat do paliw kopalnych;

 

b)  trajektorie danego państwa członkowskiego dotyczące stopniowego wycofania do 2020 r. bezpośrednich i pośrednich dopłat do paliw kopalnych;

 

c)  trajektorie danego państwa członkowskiego dotyczące stopniowego wycofywania paliw kopalnych.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  orientacyjny krajowy wkład w zakresie efektywności energetycznej na drodze do realizacji unijnego wiążącego celu poprawy efektywności energetycznej o 30 % w 2030 r., o czym mowa w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona wnioskiem COM(2016) 761], w oparciu o zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędności energii pierwotnej lub końcowej, bądź też energochłonność;

1)  wiążący krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej na drodze do realizacji unijnego wiążącego celu poprawy efektywności energetycznej o 40 % w 2030 r., o czym mowa w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona wnioskiem COM(2016) 761], w oparciu o zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędności energii pierwotnej lub końcowej, bądź też energochłonność, przy czym punktem początkowym trajektorii liniowej dotyczącej tego celu jest rok 2021.

Państwa członkowskie wyrażają swój wkład w formie bezwzględnego poziomu zużycia energii pierwotnej i zużycia energii końcowej w latach 2020 i 2030, wraz z trajektorią liniową tego wkładu począwszy od 2021 r. Wyjaśniają one podstawową metodologię oraz stosowane współczynniki przeliczeniowe;

Państwa członkowskie wyrażają swoje cele w zakresie efektywności energetycznej w formie bezwzględnego poziomu zużycia energii pierwotnej i zużycia energii końcowej w latach 2020 i 2030. Wyjaśniają one podstawową metodykę oraz stosowane współczynniki przeliczeniowe zgodnie z załącznikami IV i V do … [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016) 761].

 

Trajektoria, o której mowa w akapicie pierwszym, składa się z dwuletnich celów pośrednich, począwszy od 2022 r., a następnie co dwa lata.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  łączna wartość oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021–2030 zgodnie z art. 7 dotyczącym zobowiązania do oszczędności energii w dyrektywie 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016) 761];

2)  łączna wartość dodatkowych oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021–2030 i w kolejnych okresach zgodnie z art. 7 dotyczącym zobowiązania do oszczędności energii w dyrektywie 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016) 761];

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  cele w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych);

3)  na podstawie analizy istniejących zasobów budowlanych, wartości referencyjne na 2030 r. i 2040 r. na potrzeby długoterminowych strategii renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, służące do pomiaru postępów na drodze do osiągnięcia celu na rok 2050 zgodnie z art. 2a dyrektywy 2010/31/UE [zmienionej wnioskiem [COM(2016) 765];

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  planowane polityki i działania, a także postępy na drodze do przekształcenia krajowych zasobów budynków w niskoemisyjne zasoby budynków o wysokiej efektywności energetycznej, w tym oparte na dowodach szacunki oczekiwanej oszczędności energii i szerszych korzyści, które mają być osiągnięte w latach 2020–2030;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  całkowita powierzchnia budynków do renowacji lub równoważne roczne oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2020–2030 zgodnie z art. 5 dyrektywy 2012/27/UE dotyczącym wzorowej roli budynków organów publicznych;

4)  całkowita powierzchnia budynków do renowacji i odpowiednie oszczędności energii osiągnięte dzięki renowacji lub równoważne roczne oszczędności energii uzyskane dzięki zastosowaniu podejścia alternatywnego, które mają zostać osiągnięte w latach 2020–2030 zgodnie z art. 5 dyrektywy 2012/27/UE [zmienionej wnioskiem [COM(2016) 761];

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a)  stwierdzone potencjalne oszczędności energii w sektorze ciepłowniczo-chłodniczym, w tym wyniki kompleksowej oceny potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych i innowacyjnych systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  inne krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej, w tym długoterminowe cele lub strategie oraz cele sektorowe w obszarach takich jak transport i sektor ciepłowniczo-chłodniczy;

5)  inne krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej, w tym długoterminowe cele lub strategie oraz cele sektorowe w obszarach takich jak transport, przemysł wytwórczy oraz woda i ścieki, lub wynikające z polityki integracji sektorów; a także wydajność w innych sektorach o dużym potencjale efektywności energetycznej w całym łańcuchu przepływu od energii pierwotnej do odbiorców końcowych lub na przykład centrach danych;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera c – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  krajowe cele w zakresie większej dywersyfikacji źródeł energii i dostaw z państw trzecich;

1)  krajowe cele w zakresie większej dywersyfikacji źródeł energii i dostaw z państw trzecich, ukierunkowane na zwiększenie odporności makroregionalnych, regionalnych i krajowych systemów energetycznych;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera c – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  krajowe cele dotyczące zmniejszenia uzależnienia od importu energii z państw trzecich;

2)  krajowe cele dotyczące zmniejszenia uzależnienia od importu energii z państw trzecich, ukierunkowane na zwiększenie odporności makroregionalnych, regionalnych i krajowych systemów energetycznych;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera c – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  krajowe cele dotyczące wykorzystania rodzimych źródeł energii (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii);

4)  krajowe cele dotyczące zwiększenia elastyczności krajowego systemu energetycznego, w szczególności przez zastosowanie środków w zakresie efektywności energetycznej, rodzimych i regionalnych odnawialnych źródeł energii, regulacji zapotrzebowania i magazynowania;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, które dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r. z uwzględnieniem celu dla elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na rok 2030 wynoszącego co najmniej 15 %; Państwa członkowskie wyjaśniają zastosowaną metodologię podstawową;

1)  poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, które dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r. z uwzględnieniem orientacyjnego celu dla elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych na rok 2030 wynoszącego co najmniej 15% i z uwzględnieniem celu dla połączeń międzysystemowych na rok 2020 wynoszącego 10%, krajowych i regionalnych warunków rynkowych i potencjału, wszystkich aspektów analiz kosztów i korzyści, faktycznego poziomu wdrożenia projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także środków mających na celu zwiększenie możliwości handlu uprawnieniami w ramach istniejących połączeń międzysystemowych; Państwa członkowskie wyjaśniają zastosowaną metodologię podstawową, z uwzględnieniem metodyki zaproponowanej przez Komisję;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu, które są niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach każdego z pięciu wymiarów strategii unii energetycznej;

2)  kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu, a także jej modernizacji, które są niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach każdego z pięciu wymiarów strategii unii energetycznej; dla każdego planowanego dużego projektu infrastrukturalnego – wstępną ocenę jego zgodności z pięcioma wymiarami unii energetycznej i jego wkładu w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw i konkurencji;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  krajowe cele dotyczące innych aspektów wewnętrznego rynku energii, takie jak integracja i łączenie rynków, wraz z ramami czasowymi realizacji celów;

3)  krajowe cele dotyczące innych aspektów wewnętrznego rynku energii, takich jak zwiększenie elastyczności systemu, w szczególności dzięki usunięciu przeszkód dla swobodnego kształtowania cen, integracja i łączenie rynków, inteligentne sieci, kumulowanie, regulacja zapotrzebowania, magazynowanie, wytwarzanie rozproszone, mechanizmy sterowania ruchem sieciowym, redysponowania i ograniczania, sygnały cenowe w czasie rzeczywistym, wraz z ramami czasowymi realizacji celów;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  krajowe cele dotyczące niedyskryminacyjnego udziału energii ze źródeł odnawialnych, regulacji zapotrzebowania oraz magazynowania, w tym z wykorzystaniem kumulowania na wszystkich rynkach energii, wraz z ramami czasowymi realizacji celów;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b)  krajowe cele dotyczące zapewnienia konsumentom udziału w systemie energetycznym oraz czerpania korzyści z prosumpcji i nowych technologii, w tym inteligentnych liczników;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera d – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  krajowe cele w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniości systemu elektroenergetycznego, jak również elastyczności systemu energetycznego w odniesieniu do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wraz z ramami czasowymi realizacji celów;

4)  krajowe cele w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniości systemu elektroenergetycznego, gwarantujące, że nie zostaną wprowadzone żadne mechanizmy mocy wytwórczych, a w przypadku wprowadzenia ich w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw – że będą one w najwyższym możliwym stopniu ograniczone, wraz z ramami czasowymi realizacji celów;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera e – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  krajowe założenia i cele w zakresie finansowania w odniesieniu do publicznych i prywatnych badań naukowych i innowacji odnoszących się do unii energetycznej; w stosownych przypadkach wraz z ramami czasowymi realizacji celów. Takie założenia i cele powinny być spójne z tymi określonymi w strategii unii energetycznej i w planie EPSTE;

1)  krajowe założenia i cele w zakresie finansowania w odniesieniu do publicznego wspierania badań naukowych i innowacji odnoszących się do unii energetycznej i ich oczekiwany efekt mnożnikowy w odniesieniu do prywatnych badań naukowych; w stosownych przypadkach wraz z ramami czasowymi realizacji celów. Takie założenia i cele powinny być spójne z tymi określonymi w strategii unii energetycznej i w planie EPSTE;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera e – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  cele krajowe na 2050 r. w zakresie wdrażania technologii niskoemisyjnych;

2)  cele krajowe na 2050 r. związane ze wspieraniem zrównoważonych technologii;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera e – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  cele krajowe w zakresie konkurencyjności.

skreśla się

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedura określania wkładu państw członkowskich w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych

Procedura określania celu państw członkowskich w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przy określaniu swojego wkładu w udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. oraz w ostatnim roku okresu objętego kolejnymi planami krajowymi, zgodnie z art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i), państwa członkowskie biorą pod uwagę:

1.  Przy określaniu swojego celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. oraz w ostatnim roku okresu objętego kolejnymi planami krajowymi, zgodnie z art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i), państwa członkowskie biorą pod uwagę:

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  sprawiedliwy rozkład wdrożenia w całej Unii Europejskiej;

(i)  sprawiedliwy i opłacalny rozkład wdrożenia w całej Unii Europejskiej;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wyjściowy poziom udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto określonym w art. 3 ust. 3 dyrektywy (UE) .../... [przekształcona dyrektywa 2009/28/WE];

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają wspólnie, aby suma ich wkładów stanowiła co najmniej 27 % energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. na poziomie Unii.

2.  Państwa członkowskie zapewniają wspólnie, aby suma ich celów odpowiadała liniowej trajektorii na poziomie co najmniej 35 % energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. na poziomie Unii.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Procedura określania wkładu państw członkowskich w dziedzinie efektywności energetycznej

Procedura określania wiążącego celu państw członkowskich w dziedzinie efektywności energetycznej

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przy określaniu swojego orientacyjnego wkładu krajowego w efektywność energetyczną na 2030 r. i na ostatni rok okresu objętego kolejnymi planami krajowymi zgodnie z art. 4 lit. b) ppkt (1), państwa członkowskie zapewniają, aby:

1.  Przy określaniu swojego wiążącego celu krajowego w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. i na ostatni rok okresu objętego kolejnymi planami krajowymi zgodnie z art. 4 lit. b) ppkt (1) państwa członkowskie zapewniają, aby:

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zużycie energii w Unii w 2020 r. nie było większe niż 1 483 Mtoe energii pierwotnej i nie większe niż 1 086 Mtoe energii końcowej, zużycie energii w Unii w 2030 r. nie było większe niż 1 321 Mtoe energii pierwotnej i nie większe niż 987 Mtoe energii końcowej dla pierwszego okresu dziesięcioletniego;

a)  zużycie energii w Unii w 2020 r. nie było większe niż 1 483 Mtoe energii pierwotnej i nie większe niż 1 086 Mtoe energii końcowej, zużycie energii w Unii w 2030 r. nie było większe niż 1 132 Mtoe energii pierwotnej i nie większe niż 849 Mtoe energii końcowej dla pierwszego okresu dziesięcioletniego;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przy określaniu swojego wkładu, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą uwzględnić uwarunkowania wpływające na zużycie energii pierwotnej i końcowej, takie jak:

2.  Przy określaniu swojego celu, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą uwzględnić uwarunkowania wpływające na zużycie energii pierwotnej i końcowej, takie jak:

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

Artykuł 7

Krajowe polityki i środki dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej

Krajowe polityki, środki i strategie inwestycyjne dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej

W swoim zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu państwa członkowskie opisują, zgodnie z załącznikiem I, najważniejsze istniejące (wdrożone i przyjęte) oraz planowane polityki i środki służące osiągnięciu w szczególności celów określonych w planie krajowym, w tym środki mające na celu zapewnienie współpracy regionalnej i odpowiedniego finansowania na poziomie krajowym i regionalnym.

W swoim zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu państwa członkowskie opisują, zgodnie z załącznikiem I, najważniejsze istniejące (wdrożone i przyjęte) oraz planowane polityki i środki służące osiągnięciu w szczególności celów określonych w planie krajowym, w tym środki mające na celu zapewnienie współpracy regionalnej i odpowiedniego finansowania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym przez wykorzystanie programów i instrumentów unijnych.

 

Opisowi najważniejszych istniejących oraz planowanych strategii politycznych i środków służących osiągnięciu celów określonych w planie krajowym towarzyszy ogólne zestawienie inwestycji wymaganych do osiągnięcia tych celów.

 

Państwa członkowskie traktują efektywność energetyczną jako jeden z priorytetów infrastrukturalnych. Uwzględniają programy efektywności energetycznej w planowaniu infrastruktury i nadają priorytetowe znaczenie inwestycjom w renowację budynków.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie określają, zgodnie ze strukturą i formatem określonymi w załączniku I, aktualną sytuację dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej, w tym systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania, w momencie przedłożenia planu krajowego lub na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych informacji. Państwa członkowskie przedstawiają również i opisują prognozy dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej na pierwszy okres dziesięcioletni, co najmniej do 2040 r. (w tym na rok 2030), jakich można oczekiwać w związku z istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) politykami i środkami.

1.  Państwa członkowskie określają, zgodnie ze strukturą i formatem określonymi w załączniku I, aktualną sytuację dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej, w tym systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania, w momencie przedłożenia planu krajowego lub na podstawie najbardziej aktualnych dostępnych informacji. Państwa członkowskie przedstawiają również i opisują prognozy dla każdego z pięciu wymiarów unii energetycznej na pierwszy okres dziesięcioletni, co najmniej do 2030 r. (w tym na rok 2030), jakich można oczekiwać w związku z istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) politykami i środkami. Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej założenia, parametry i metody wykorzystywane przy opracowywaniu prognoz i scenariuszy.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wpływu na rozwój systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w pierwszym okresie dziesięcioletnim, co najmniej do 2040 r., (w tym dla roku 2030) w ramach planowanych polityk i środków, wraz z porównaniem z prognozami opartymi na istniejących (wdrożonych i przyjętych) politykach i środkach, o których mowa w ust. 1;

a)  wpływu na rozwój systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania w pierwszym okresie dziesięcioletnim, co najmniej do 2040 r., (w tym dla roku 2030) w ramach planowanych polityk i środków, wraz z porównaniem z prognozami opartymi na istniejących (wdrożonych i przyjętych) politykach i środkach, o których mowa w ust. 1; należy uwzględnić ocenę synergii wynikających z powiązań sektorowych, cyfryzacji i ulepszonej struktury rynku, a także korzyści w zakresie jakości powietrza i bezpieczeństwa dostaw;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wpływu makroekonomicznego, środowiskowego, związanego z umiejętnościami oraz społecznego planowanych polityk i środków, o których mowa w art. 7 oraz szczegółowo określonych w załączniku I, w pierwszym okresie dziesięcioletnim co najmniej do roku 2030, wraz z porównaniem z prognozami opartymi na istniejących (wdrożonych i przyjętych) politykach i środkach, o których mowa w ust. 1;

b)  wpływu makroekonomicznego, zdrowotnego, środowiskowego, związanego z umiejętnościami oraz społecznego indywidualnie i wspólnie planowanych polityk i środków, o których mowa w art. 7 oraz szczegółowo określonych w załączniku I, w pierwszym okresie dziesięcioletnim co najmniej do roku 2030, wraz z porównaniem z prognozami dotyczącymi istniejących (wdrożonych i przyjętych) polityk i środków, o których mowa w ust. 1; metoda wykorzystywana przy ocenie tego wpływu jest podawana do publicznej wiadomości; zachęca się także do przeprowadzenia oceny kosztów i korzyści;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  interakcji między obecnymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami w ramach jednego wymiaru polityki oraz między istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami z różnych wymiarów dla pierwszego okresu dziesięcioletniego co najmniej do roku 2030. Prognozy dotyczące bezpieczeństwa dostaw, infrastruktury i integracji rynku muszą być powiązane z solidnymi scenariuszami efektywności energetycznej.

c)  interakcji między obecnymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami w ramach jednego wymiaru polityki oraz między istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami z różnych wymiarów dla pierwszego okresu dziesięcioletniego co najmniej do roku 2030. Ocena obejmuje ilościową lub jakościową ewaluację wszelkich udokumentowanych interakcji między strategiami politycznymi i środkami krajowymi a unijnymi środkami w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Prognozy dotyczące bezpieczeństwa dostaw, infrastruktury i integracji rynku muszą być powiązane z solidnymi scenariuszami efektywności energetycznej.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  sposobu, w jaki indywidualne i wspólne obowiązujące i planowane strategie polityczne i środki przyciągną prywatne inwestycje, które obok finansowania publicznego są niezbędne do ich realizacji.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

Artykuł 9

Projekty zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu

Projekty zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu

1.  Do dnia 1 stycznia 2018 r., a następnie co dziesięć lat, państwa członkowskie przygotowują oraz przedkładają Komisji projekt zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

1.  Do dnia 1 czerwca 2018 r. każde państwo członkowskie przygotowuje oraz przedkłada Komisji projekt swojego pierwszego zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1. Do dnia 1 stycznia 2023 r. każde państwo członkowskie przygotowuje oraz przedkłada Komisji projekt swojego drugiego planu; kolejne projekty planów opracowuje się i przedkłada co pięć lat.

2.  Komisja może wydawać państwom członkowskim zalecenia w sprawie projektów planów zgodnie z art. 28. W zaleceniach tych określa się w szczególności:

2.  Komisja ocenia projekty planów i wydaje zalecenia dla poszczególnych państw członkowskich zgodnie z art. 28 nie później niż trzy miesiące przed terminem przedłożenia planu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, w celu:

a)  ambitność założeń, celów i wkładów zmierzających do zbiorczego osiągnięcia celów unii energetycznej, a zwłaszcza celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej;

a)  zapewnienia zbiorczego osiągnięcia przez państwa członkowskie założeń i celów wszystkich wymiarów unii energetycznej;

 

aa)  zapewnienia osiągnięcia przez państwa członkowskie krajowych założeń i celów;

b)  polityki i środki odnoszące się do celów na poziomie państw członkowskich i Unii oraz inne polityki i środki o potencjalnym znaczeniu transgranicznym;

b)  udoskonalenia indywidualnych obowiązujących i planowanych strategii politycznych i środków zawartych w krajowych planach w zakresie energii i klimatu, wraz ze strategiami politycznymi i środkami o potencjalnym znaczeniu transgranicznym;

 

ba)  zasugerowania przyjęcia dodatkowych strategii politycznych i środków w krajowych planach w zakresie energii i klimatu;

c)  interakcje pomiędzy istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami oraz spójność tych polityk i środków uwzględnionych w zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu, w ramach jednego wymiaru i wielu wymiarów unii energetycznej.

c)  zapewnienia spójności pomiędzy istniejącymi (wdrożonymi i przyjętymi) a planowanymi politykami i środkami uwzględnionymi w zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu, w ramach jednego wymiaru i wielu wymiarów unii energetycznej;

 

ca)  zapewnienia spójności pomiędzy strategiami i instrumentami inwestycyjnymi a strategiami politycznymi i środkami państw członkowskich przewidzianymi do osiągnięcia odpowiednich celów i założeń.

3.  Przy finalizacji swoich zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu państwa członkowskie uwzględniają w najwyższym stopniu wszystkie zalecenia Komisji.

3.  Przy finalizacji swoich zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu państwa członkowskie uwzględniają w najwyższym stopniu wszystkie zalecenia Komisji. W przypadku gdy stanowisko odnośnego państwa członkowskiego nie jest zbieżne z zaleceniem Komisji, odnośne państwo członkowskie przedkłada i podaje do wiadomości publicznej uzasadnienie swojego stanowiska.

 

3a.  Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej projekty planów, o których mowa w ust. 1.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla wszelkich innych wymogów prawa Unii państwa członkowskie zapewniają, aby opinia publiczna miała możliwość wczesnego i skutecznego udziału w przygotowaniu projektów planów, o których mowa w art. 9, oraz dołączają podsumowanie opinii społeczeństwa do przedkładanych Komisji projektów zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu. W zakresie, w jakim zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2001/42/WE, konsultacje przeprowadzane zgodnie z tą dyrektywą uznaje się za dopełnienie obowiązku konsultacji społecznych wynikającego z niniejszego rozporządzenia.

Bez uszczerbku dla wszelkich innych wymogów prawa Unii państwa członkowskie zapewniają, aby opinia publiczna miała możliwość wczesnego i skutecznego udziału w przygotowaniu projektów planów, o których mowa w art. 9, i długoterminowych strategii, o których mowa w art. 14, gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe do uwzględnienia i mogą zostać przeprowadzone rzeczywiste konsultacje publiczne.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie określają rozsądne ramy czasowe zapewniające obywatelom wystarczającą ilość czasu na zapoznanie się z propozycjami oraz na przygotowanie się i skuteczne zaangażowanie w poszczególne etapy procesu planowania. Państwa członkowskie należycie uwzględniają równe warunki uczestnictwa i zapewniają, aby obywatele otrzymywali informacje na temat wszystkich praktycznych ustaleń związanych z ich uczestnictwem, w postaci komunikatów publicznych lub innych stosownych środków, takich jak – w razie dostępności – media elektroniczne, a także aby mogli oni mieć dostęp do wszystkich odnośnych dokumentów.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  W swoim projekcie i ostatecznej wersji zintegrowanego krajowego planu w zakresie energii i klimatu oraz w swoich strategiach długoterminowych przedkładanych Komisji państwa członkowskie umieszczają podsumowanie opinii obywateli oraz informują, w jaki sposób opinie te zostały wzięte pod uwagę.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  W zakresie, w jakim zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2001/42/WE, konsultacje przeprowadzane zgodnie z tą dyrektywą uznaje się za dopełnienie obowiązku konsultacji społecznych wynikającego z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d.  Państwa członkowskie ograniczają złożoność procedur administracyjnych przy wdrażaniu niniejszego artykułu.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 10a

 

Wielopoziomowa platforma dialogu na temat klimatu i energii

 

1.  W duchu partnerstwa państwo członkowskie ustanawia stałą wielopoziomową platformę dialogu na temat klimatu i energii, aby wspierać aktywne zaangażowanie władz lokalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, społeczności przedsiębiorców, inwestorów i innych stosownych zainteresowanych stron, a także opinii publicznej w zarządzaniu transformacją sektora energii.

 

2.  W ramach krajowych platform dialogu na temat klimatu i energii państwa członkowskie prezentują różne opcje i scenariusze przewidziane dla ich krótko-, średnio- i długoterminowych strategii politycznych w dziedzinie energii i klimatu, wraz z analizą kosztów i korzyści dla każdej opcji. Platformy dialogu na temat klimatu i energii to fora umożliwiające opracowywanie planów, strategii i sprawozdań zgodnie z art. 10, a także prowadzenie dyskusji na ten temat.

 

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby platformy dialogu na temat klimatu i energii dysponowały odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi oraz by działały w przejrzysty sposób.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 11

Artykuł 11

Współpraca regionalna

Współpraca makroregionalna i regionalna

1.  Państwa członkowskie współpracują ze sobą na poziomie regionalnym, aby skutecznie osiągać cele, założenia i wkłady określone w ich zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu.

1.  Państwa członkowskie współpracują ze sobą na poziomie makroregionalnym i regionalnym, w najwyższym stopniu uwzględniając wszystkie dostępne i potencjalne formy współpracy, aby skutecznie osiągać cele i założenia określone w ich zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu.

2.  Państwa członkowskie, na długo przed przedłożeniem Komisji projektu zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu zgodnie z art. 9 ust. 1, określają możliwości współpracy regionalnej i zasięgają opinii sąsiadujących państw członkowskich oraz innych państw członkowskich, które wyraziły zainteresowanie. Państwa członkowskie określają w swoich projektach zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu wyniki takich konsultacji regionalnych, w tym, w stosownych przypadkach, w jaki sposób uwzględnione zostały zgłoszone uwagi.

2.  Państwa członkowskie, na długo przed przedłożeniem Komisji projektu zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu zgodnie z art. 9 ust. 1, określają możliwości współpracy makroregionalnej i regionalnej, z uwzględnieniem dostępnych możliwości współpracy makroregionalnej, w szczególności planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP), gazowych połączeń międzysystemowych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej (CESEC), Środkowo-Zachodniego Regionalnego Rynku Energii (CWREM), inicjatywy państw mórz północnych w sprawie sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej (NSCOGI) i partnerstwa eurośródziemnomorskiego, a także zasięgają opinii sąsiadujących państw członkowskich oraz innych państw członkowskich, które wyraziły zainteresowanie, zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE i konwencją z Espoo. Państwa członkowskie określają w swoich projektach zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu wyniki takich konsultacji regionalnych, w tym, w stosownych przypadkach, w jaki sposób uwzględnione zostały zgłoszone uwagi. Angażując się we współpracę makroregionalną, państwa członkowskie uzgadniają strukturę zarządzania pozwalającą na organizowanie spotkań na szczeblu ministerialnym przynajmniej raz w roku.

 

2a.  Komisja, na wniosek co najmniej dwóch państw członkowskich, ułatwia wspólne opracowywanie części ich zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, między innymi przez ustanowienie usprawniających ram prawnych. W przypadku gdy państwa członkowskie kontynuują współpracę makroregionalną lub regionalną, zamieszczają w swoich projektach zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu jej wyniki i przedkładają je Komisji. Wynik takiej współpracy makroregionalnej lub regionalnej może zastąpić równoważne części odpowiednich zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu.

 

2b.  W celu promowania integracji rynku i opłacalnych strategii politycznych Komisja określa możliwości współpracy makroregionalnej lub regionalnej obejmującej jeden lub kilka z pięciu wymiarów unii energetycznej zgodnie z niniejszym artykułem, w perspektywie długoterminowej i na podstawie aktualnych warunków rynkowych. Na podstawie tych możliwości Komisja może wydawać zalecenia państwom członkowskim zgodnie z art. 28 w celu ułatwienia skutecznej współpracy, tworzenia partnerstw i prowadzenia konsultacji.

3.  Komisja ułatwia współpracę i konsultacje między państwami członkowskimi w zakresie projektów planów przedkładanych jej zgodnie z art. 9 w celu ich finalizacji.

3.  Komisja ułatwia współpracę i konsultacje między państwami członkowskimi w zakresie projektów planów przedkładanych jej zgodnie z art. 9 w celu ich finalizacji.

4.  Państwa członkowskie uwzględniają komentarze otrzymane od państw członkowskich zgodnie z ust. 2 i 3 w swoich ostatecznych zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu oraz wyjaśniają sposób uwzględnienia tych komentarzy.

4.  Państwa członkowskie uwzględniają komentarze otrzymane od państw członkowskich zgodnie z ust. 2 i 3 w swoich ostatecznych zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu oraz wyjaśniają sposób uwzględnienia tych komentarzy.

5.  Do celów określonych w ust. 1 państwa członkowskie kontynuują współpracę na poziomie regionalnym przy wdrażaniu polityk i środków zawartych w ich planach.

5.  Do celów określonych w ust. 1 państwa członkowskie kontynuują współpracę na poziomie makroregionalnym przy wdrażaniu polityk i środków zawartych w ich planach.

 

5a.  Państwa członkowskie przewidują również współpracę z sygnatariuszami Traktatu o Wspólnocie Energetycznej i państwami trzecimi będącymi członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Określanie i finansowanie projektów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżących w interesie unii energetycznej

 

1.  Państwa członkowskie, prowadząc wzajemną współpracę w jakichkolwiek formach, o których mowa w art. 11, sporządzają regionalny wykaz projektów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżących w interesie unii energetycznej, przyczyniających się do osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 4 akapit drugi. Wykaz ten stanowi część krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, o których mowa w art. 3.

 

2.  Przy sporządzaniu wykazu projektów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżących w interesie unii energetycznej państwa członkowskie biorą pod uwagę następujące kryteria:

 

a)  potencjalne ogólne korzyści projektów;

 

b)  projekt obejmuje co najmniej dwa państwa członkowskie zrzeszone w ramach mechanizmu współpracy, który może być jednym z mechanizmów wymienionych w dyrektywie (UE) .../... [wersja przekształcona dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych];

 

c)  projekt jest zlokalizowany na terytorium jednego z państw członkowskich lub na wodach międzynarodowych i ma istotny wpływ transgraniczny.

 

3.  Po otrzymaniu zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu Komisja ustanawia do dnia 31 grudnia 2020 r. unijny wykaz projektów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżących w interesie unii energetycznej. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu ustanowienia unijnego wykazu projektów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżących w interesie unii energetycznej.

 

4.  Ustanawiając unijny wykaz, Komisja:

 

a)  zapewnia, aby uwzględniane były jedynie projekty spełniające kryteria, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu;

 

b)  zapewnia spójność transregionalną;

 

c)  dąży do ustanowienia takiej łącznej liczby projektów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżących w interesie unii energetycznej, aby można było nimi łatwo zarządzać;

 

d)  zapewnia, aby projekty w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżące w interesie unii energetycznej w sektorach, w których państwa członkowskie opracowały wspólną regionalną trajektorię wykorzystywania do 2030 r., były traktowane priorytetowo.

 

5.  Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu opracowania metod wykorzystywanych przez państwa członkowskie przy sporządzaniu analizy, o której mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu, z uwzględnieniem skutków środowiskowych, zdrowotnych, makroekonomicznych i społecznych oraz skutków związanych z umiejętnościami.

 

6.  Do dnia 30 czerwca 2021 r. każde państwo członkowskie wyznacza jeden właściwy organ krajowy odpowiedzialny za ułatwianie i koordynowanie procesu wydawania pozwoleń dla projektów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżących w interesie unii energetycznej zawartych w unijnym wykazie. Właściwy organ podejmuje działania, aby ułatwić wydanie kompleksowej decyzji.

 

7.  W przypadku gdy realizacja projektu w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżącego w interesie unii energetycznej jest znacznie utrudniona, Komisja, w porozumieniu z odnośnymi państwami członkowskimi, może wyznaczyć unijnego koordynatora na okres do jednego roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia jego mandatu. Do celu niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy zawarte w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 347/2013.

 

8.  Przepisy określone w art. 10 mają zastosowanie do procesu wyboru projektów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżących w interesie unii energetycznej realizowanych przez państwa członkowskie.

 

9.  Projekty w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżące w interesie unii energetycznej zawarte w unijnym wykazie kwalifikują się do unijnego wsparcia finansowego w formie dotacji, pożyczek, udziału w kapitale, instrumentów finansowych i funduszy gwarancyjnych. Ponadto Komisja ustanawia na szczeblu Unii instrument wnoszący wkład we wsparcie finansowe dla projektów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych leżących w interesie unii energetycznej zawartych w unijnym wykazie i zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję. Instrument ten może łączyć fundusze unijne i krajowe, w szczególności platformę finansowania ustanowioną zgodnie z art. 27 ust. 4.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja dokonuje oceny zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu oraz ich aktualizacji zgłaszanych zgodnie z art. 3 i 13. Komisja ocenia w szczególności, czy:

Komisja dokonuje oceny zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu zgłaszanych zgodnie z art. 3. Komisja ocenia w szczególności, czy:

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  cele, założenia i wkłady są wystarczające do zbiorczego osiągnięcia celów unii energetycznej, a w pierwszym okresie dziesięcioletnim w szczególności celów unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030;

a)  cele i założenia są wystarczające do zbiorczego osiągnięcia celów unii energetycznej, a w pierwszym okresie dziesięcioletnim w szczególności celów unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  obowiązujące i przewidziane strategie polityczne oraz środki i powiązane strategie inwestycyjne są wystarczające do osiągnięcia celów krajowych, o których mowa w art. 4;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Inicjatywa na rzecz sprawiedliwej transformacji dla pracowników i społeczności

 

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia inicjatywę na rzecz sprawiedliwej transformacji, aby udzielić wsparcia pracownikom i społecznościom mogącym doświadczyć negatywnych skutków przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Inicjatywa ma formę rady, w której skład wchodzą przedstawiciele organów krajowych państw członkowskich, Komisji, organów lokalnych i regionalnych oraz partnerów społecznych, opracowującej zaproszenia do przedkładania projektów w obszarach, których dotyczy sprawiedliwa transformacja.

 

2.  Celem zaproszeń do składania projektów jest urzeczywistnienie możliwości ekologicznych oraz wspieranie pracowników i społeczności w kontekście przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Opracowując zaproszenia do przedkładania projektów, członkowie rady powinni dążyć do:

 

a)  utrzymania i tworzenia godnych i zrównoważonych miejsc pracy;

 

b)  ulepszenia szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie czystych procesów i technologii;

 

c)  poprawy systemów ochrony socjalnej, w tym aktywnej polityki na rzecz rynku pracy.

 

3.  Komisja ustanawia na szczeblu unijnym platformę finansowania udzielającą bezpośredniego wsparcia inicjatywie na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13

skreśla się

Aktualizacja zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu

 

1.  Do dnia 1 stycznia 2023 r., a następnie co 10 lat, państwa członkowskie przedkładają Komisji projekt aktualizacji ostatnio zgłoszonego zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, o którym mowa w art. 3, lub przekazują Komisji potwierdzenie, że wcześniejszy plan pozostaje aktualny.

 

2.  Do dnia 1 stycznia 2024 r., a następnie co 10 lat, państwa członkowskie zgłaszają Komisji aktualizację ostatnio zgłoszonego zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, o którym mowa w art. 3, chyba że potwierdziły, że wcześniejszy plan pozostaje aktualny zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

 

3.  Państwa członkowskie zmieniają cele, założenia i wkłady określone w aktualizacji, o której mowa w ust. 2, wyłącznie aby odzwierciedlić większą ambicję w porównaniu z wartościami określonymi w ostatnio zgłoszonym zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu.

 

4.  Państwa członkowskie dokładają starań, aby w zaktualizowanym planie złagodzić wszystkie niekorzystne skutki środowiskowe, które wyszły na jaw w ramach zintegrowanej sprawozdawczości zgodnie z art. 15–22.

 

5.  Przy przygotowywaniu aktualizacji, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie uwzględniają najnowsze zalecenia dla poszczególnych państw wydawane w ramach europejskiego semestru.

 

6.  Do przygotowania i oceny zaktualizowanych zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu stosuje się procedury określone w art. 9 ust. 2 i art. 11.

 

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Długoterminowe strategie niskoemisyjności

Długoterminowe strategie w zakresie klimatu i energii

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Spójność z ogólnym celem klimatycznym

 

Do dnia 1 lipca 2018 r. Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie pozostałego globalnego budżetu emisji spójnego z dążeniem do ograniczenia wzrostu temperatury do poziomu znacznie poniżej 2°C, w szczególności do 1,5°C, powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, a także publikuje analizę dotyczącą sprawiedliwego udziału Unii w perspektywie czasowej do 2050 r. i do 2100 r.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

Artykuł 14

Długoterminowe strategie niskoemisyjności

Długoterminowe strategie w zakresie klimatu i energii

1.  Państwa członkowskie opracowują i przekazują Komisji do dnia 1 stycznia 2020 r., a następnie co 10 lat, długoterminowe strategie niskoemisyjności w perspektywie 50 lat, aby przyczynić się do:

1.  Państwa członkowskie oraz Komisja w imieniu Unii przyjmują do 1 stycznia 2019 r., a następnie co pięć lat, długoterminowe strategie w zakresie energii i klimatu w perspektywie 30 lat, aby przyczynić się do:

a)  wypełnienia zobowiązań Unii i państw członkowskich w ramach UNFCCC i porozumienia paryskiego w celu zmniejszenia antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych lub poprawy usuwania ich przez pochłaniacze;

a)  wypełnienia zobowiązań Unii i państw członkowskich w ramach UNFCCC i porozumienia paryskiego w celu zmniejszenia antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych lub poprawy usuwania ich przez pochłaniacze etapami co 10 lat;

b)  realizacji celu polegającego na utrzymaniu wzrostu średniej temperatury na świecie do wartości znacznie niższej niż 2 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej i kontynuacji wysiłków w celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej;

b)  realizacji celu polegającego na utrzymaniu wzrostu średniej temperatury na świecie do wartości znacznie niższej niż 2 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej i kontynuacji wysiłków w celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE poniżej sprawiedliwego udziału Unii w pozostałym globalnym budżecie emisji;

c)  osiągania długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy usuwania przez pochłaniacze we wszystkich sektorach zgodnie z celem Unii, jakim jest kosztowo efektywne zmniejszenie emisji do 2050 r. o 80–95 % w porównaniu z poziomem w 1990 r., w kontekście sugerowanych przez IPCC niezbędnych redukcji ze strony krajów rozwiniętych jako grupy.

c)  osiągania długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy usuwania przez pochłaniacze we wszystkich sektorach zgodnie z celem Unii w kontekście niezbędnych redukcji zgodnie z IPCC mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE w efektywny pod względem kosztów sposób i zwiększenie poziomu ich pochłaniania przez pochłaniacze w ramach realizacji celów dotyczących temperatury określonych w porozumieniu paryskim, tak aby osiągnąć zerowe emisje gazów cieplarnianych netto w Unii do 2050 r., a wkrótce potem osiągnąć poziom emisji ujemnych;

 

ca)  osiągnięcia najpóźniej do 2050 r. wysokiej efektywności energetycznej i systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii w Unii.

2.  Długoterminowe strategie niskoemisyjności obejmują:

2.  Długoterminowe strategie dotyczące klimatu i energii zawierają elementy określone w załączniku IIa i obejmują:

a)  łączną redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę usuwania przez pochłaniacze;

a)  łączną redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę usuwania przez pochłaniacze, wraz z odrębnym celem poprawy usuwania przez pochłaniacze, który jest spójny z dążeniem do osiągnięcia celów dotyczących ograniczenia wzrostu temperatury określonych w porozumieniu paryskim;

b)  redukcję emisji i poprawę pochłaniania w poszczególnych sektorach, w tym w sektorach energii elektrycznej, przemysłu, transportu, sektorze budynków (mieszkalnych i usługowych), rolnictwa i użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF);

b)  w celu obniżenia emisyjności – redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę pochłaniania w poszczególnych sektorach, w tym między innymi w sektorach energii elektrycznej, przemysłu, transportu, sektorze ciepłowniczo-chłodniczym oraz sektorze budynków (mieszkalnych i usługowych), rolnictwa i użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF);

c)  oczekiwane postępy w przechodzeniu na gospodarkę o niskich poziomach emisji gazów cieplarnianych, w tym intensywność emisji gazów cieplarnianych, intensywność emisji CO2 w przełożeniu na produkt krajowy brutto oraz strategie badań, rozwoju i innowacji w tej dziedzinie;

c)  oczekiwane postępy w przechodzeniu na gospodarkę o niskich poziomach emisji gazów cieplarnianych, w tym intensywność emisji gazów cieplarnianych, intensywność emisji CO2 w przełożeniu na produkt krajowy brutto oraz strategie długoterminowych inwestycji, badań, rozwoju i innowacji w tej dziedzinie;

 

ca)  oczekiwane postępy w transformacji energetycznej, w tym oszczędność energii, łączny udział odnawialnych źródeł energii i planowaną moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii;

 

cb)  oczekiwany wkład głębokiej dekarbonizacji gospodarki w rozwój makroekonomiczny i społeczny, zagrożenia i korzyści dla zdrowia oraz ochronę środowiska;

d)  powiązania z innymi krajowymi planami długoterminowymi.

d)  powiązania z innymi krajowymi celami i planami długoterminowymi oraz z innymi strategiami politycznymi i środkami, a także inwestycjami;

 

2a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 36 w celu zmiany załącznika IIa, aby dostosować go do zmian polityki energetyczno-klimatycznej Unii, zmian na rynku energii oraz nowych wymogów w ramach UNFCCC i porozumienia paryskiego.

3.  Długoterminowe strategie niskoemisyjności oraz zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu, o których mowa w art. 3, powinny być ze sobą spójne.

3.  Zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu, o których mowa w art. 3, są spójne z długoterminowymi strategiami w zakresie klimatu i energii.

4.  Państwa członkowskie niezwłocznie podają do wiadomości publicznej swoje długoterminowe strategie niskoemisyjności oraz wszelkie ich aktualizacje.

4.  Państwa członkowskie i Komisja opracowują swoje strategie w sposób otwarty i przejrzysty oraz z wyprzedzeniem zapewniają społeczeństwu, partnerom społecznym, przedsiębiorstwom, inwestorom, społeczeństwu obywatelskiemu i innym zainteresowanym stronom realną możliwość udziału w opracowywaniu długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii oraz podają do wiadomości publicznej wszelkie analizy i dane, w tym za pośrednictwem platformy internetowej, o której mowa w art. 24.

 

4a.  Komisja wspiera państwa członkowskie w opracowywaniu długoterminowych strategii, udzielając informacji o aktualnym stanie wiedzy naukowej i rozwoju technologicznym istotnych dla osiągnięcia celów, o których mowa w art. 1. Komisja umożliwia również państwom członkowskim i innym zainteresowanym stronom przedstawienie dodatkowych informacji i omówienie ich punktów widzenia, oraz przedstawia państwom członkowskim najlepsze praktyki i wytyczne do wykorzystania na etapie opracowywania i realizacji ich strategii.

 

4b.  Komisja ocenia, czy długofalowe strategie krajowe są wystarczające, by wspólnie osiągnąć cele Unii określone w art. 1. Komisja może wydać zalecenia dla państw członkowskich, by ułatwić spełnienie tego warunku oraz wesprzeć państwa członkowskie w opracowywaniu i realizacji strategii długoterminowych.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje na temat postępów na drodze do osiągnięcia celów, założeń i wkładów określonych w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu oraz w realizacji polityk i środków niezbędnych do ich osiągnięcia;

a)  informacje na temat postępów na drodze do osiągnięcia celów i założeń określonych w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu oraz finansowania i realizacji polityk i środków niezbędnych do ich osiągnięcia;

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z art. 10;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  informacje na temat osiągniętych postępów w zakresie wspierania aktywnego zaangażowania zgodnie z art. 10a;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  informacje o poczynionych postępach w osiąganiu celów, założeń i zobowiązań określonych w długoterminowych strategiach w dziedzinie energii i klimatu, o których mowa w art. 14;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W przypadku gdy Komisja wydała zalecenia zgodnie z art. 27 ust. 2 lub 3, dane państwo członkowskie włącza do swojego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, informacje na temat polityk i środków przyjętych, lub które mają zostać przyjęte i wdrożone, w celu uwzględnienia tych zaleceń. Informacje takie obejmują szczegółowy harmonogram wdrożenia.

5.  W przypadku gdy Komisja wydała zalecenia zgodnie z art. 27 ust. 2 lub 3, dane państwo członkowskie włącza do swojego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, informacje na temat polityk i środków przyjętych, lub które mają zostać przyjęte i wdrożone, w celu uwzględnienia tych zaleceń. Informacje takie obejmują szczegółowy harmonogram wdrożenia. W przypadku gdy zainteresowane państwo członkowskie odstąpi od wydanego zalecenia, przedstawia ono i podaje do wiadomości publicznej należyte uzasadnienie oparte na wiarygodnych danych i obiektywnych kryteriach.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej sprawozdania przedłożone Komisji zgodnie z niniejszym artykułem.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – akapit 1 – litera a – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)   trajektorie dla popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy oraz dla podaży biomasy z podziałem na surowce i pochodzenie (z rozróżnieniem na produkcję krajową i import). W przypadku biomasy leśnej – ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie węgla przez sektor LULUCF;

4)  trajektorie dla popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy, w tym udział biopaliw, zaawansowanych biopaliw i biopaliw wyprodukowanych z upraw na gruntach rolnych, oraz dla podaży biomasy z podziałem na surowce i pochodzenie (z rozróżnieniem na produkcję krajową i import). W przypadku biomasy leśnej – ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie węgla przez sektor LULUCF;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – akapit 1 – litera a – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a)  cele i trajektorie dla odnawialnych źródeł energii wytwarzanej przez regiony, miasta, wspólnoty energetyczne i osoby wytwarzające energię na własny użytek;

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – akapit 1 – litera a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  w stosownych przypadkach inne krajowe trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (takie jak udział biopaliw, udział zaawansowanych biopaliw, udział biopaliw wyprodukowanych z głównych upraw na gruntach rolnych, udział energii elektrycznej produkowanej z biomasy bez wykorzystania ciepła, udział energii ze źródeł odnawialnych w systemach lokalnego ogrzewania, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana przez miasta, wspólnoty energetyczne i osoby wytwarzające energię na własny użytek);

5)  w stosownych przypadkach inne krajowe trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (takie jak udział energii elektrycznej produkowanej z biomasy bez wykorzystania ciepła, udział energii ze źródeł odnawialnych w lokalnych systemach ogrzewania, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia odzyskiwana w procesie utylizacji osadów pochodzących z oczyszczania ścieków);

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – akapit 1 – litera b – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  wdrożone, przyjęte i planowane polityki i środki w celu osiągnięcia krajowego wkładu w osiągnięcie wiążącego na poziomie Unii celu na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i), w tym środki specyficzne dla sektora i technologii, wraz ze szczegółowym przeglądem wdrożenia środków określonych w art. 23, 24 i 25 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767];

1)  wdrożone, przyjęte i planowane polityki i środki służące osiągnięciu krajowych celów dotyczących osiągnięcia wiążącego na poziomie Unii celu na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i), w tym środki specyficzne dla sektora i technologii, wraz ze szczegółowym przeglądem wdrożenia środków określonych w art. 23, 24 i 25 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767];

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – akapit 1 – litera b – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a)  specjalne środki służące ocenie, zapewnieniu przejrzystości oraz ograniczeniu zapotrzebowania na generację wymuszoną, która może doprowadzić do ograniczenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 – litera a – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  trajektoria zużycia energii pierwotnej i końcowej w latach 2020–2030 jako krajowy wkład w oszczędność energii w celu osiągnięcia celu na poziomie Unii na 2030 r., wraz z podstawową metodologią;

1)  trajektoria zużycia energii pierwotnej i końcowej w latach 2020–2030 jako krajowe wiążące cele oszczędności energii służące osiągnięciu celu na poziomie Unii na 2030 r., wraz z podstawową metodologią;

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 – litera a – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  cele w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych;

2)  cele w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych, a także publicznych i prywatnych budynków niemieszkalnych;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 – litera b – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  wdrożone, przyjęte i planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji orientacyjnego krajowego wkładu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r., a także inne założenia przedstawione w art. 6, z uwzględnieniem planowanych środków i instrumentów (również finansowych) mających na celu wspieranie charakterystyki energetycznej budynków, środków w zakresie wykorzystania potencjału efektywności energetycznej infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej oraz innych środków wspierania efektywności energetycznej;

1)  wdrożone, przyjęte i planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji wiążącego krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r., a także inne założenia przedstawione w art. 6, z uwzględnieniem planowanych środków i instrumentów (również finansowych) mających na celu wspieranie charakterystyki energetycznej budynków, środków w zakresie wykorzystania potencjału efektywności energetycznej infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej oraz innych środków wspierania efektywności energetycznej;

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 – litera b – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  krajowy system zobowiązujący do efektywności energetycznej i środki alternatywne na podstawie art. 7a i 7b dyrektywy 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016) 761], zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

3)  krajowy system zobowiązujący do efektywności energetycznej i środki alternatywne na podstawie art. 7a i 7b dyrektywy 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761], zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia, w tym oszczędności energii uzyskane dzięki krajowym zobowiązaniom do poprawy efektywności energetycznej lub alternatywnym środkom przyjętym zgodnie z art. 7a i 7b oraz art. 20 ust. 6 dyrektywy 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761], a także ich wpływ na rachunki płacone przez konsumentów, wraz z wymogami uwzględniającymi aspekt społeczny;

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 – litera b – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  długoterminowa strategia na rzecz renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w tym polityki i środki mające stymulować racjonalne pod względem kosztów gruntowne renowacje i stopniowe gruntowne renowacje;

4)  długoterminowa strategia na rzecz renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w tym polityki i środki w celu ukierunkowania inwestycji mających stymulować racjonalne pod względem kosztów gruntowne renowacje i stopniowe gruntowne renowacje, w szczególności z uwzględnieniem opartych na faktach szacunków spodziewanych oszczędności energii i szerszych korzyści zgodnie z art. 2a dyrektywy (UE) .../... [dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, COD 0381/16];

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 – litera b – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  strategie polityczne i środki służące tworzeniu gospodarczego potencjału wysokosprawnej kogeneracji oraz systemów efektywnego ogrzewania i chłodzenia zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy (UE) .../... [dyrektywa 2012/27/UE zmieniona wnioskiem COM(2016)0761];

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 – litera b – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b)  w stosownych przypadkach postępy w zakresie innych wdrożonych, przyjętych i planowanych strategii politycznych, środków i działań wynikających z długoterminowych strategii renowacji zgodnie z art. 2 lit. a) dyrektywy (UE).../... [dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, COD 0381/16], w tym strategie polityczne, środki i działania wymierzone w przynoszące najgorsze wyniki segmenty krajowych zasobów budynków, oraz w zakresie dostępu do informacji i finansowania.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  krajowych celów w zakresie dywersyfikacji źródeł energii i krajów dostaw, magazynowania i regulacji zapotrzebowania;

a)  krajowych celów w zakresie większej efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz dywersyfikacji dostaw, dróg i krajów dostaw, magazynowania i regulacji zapotrzebowania;

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  krajowych celów dotyczących zmniejszenia uzależnienia od importu energii z państw trzecich;

b)  krajowych celów i środków, które dotyczą zmniejszenia uzależnienia od importu energii z państw trzecich i które nie stwarzają przeszkód dla skutecznej realizacji unii energetycznej;

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  krajowe cele dotyczące zwiększenia elastyczności krajowego systemu energetycznego, w szczególności przez wykorzystanie środków w zakresie efektywności energetycznej, rodzimych źródeł energii odnawialnej, regulacji zapotrzebowania i magazynowania;

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, który dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r. w odniesieniu do celu 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych;

a)  poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, który dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r. w odniesieniu do orientacyjnego celu wynoszącego co najmniej 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych;

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu, które są niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach każdego z pięciu najważniejszych wymiarów unii energetycznej;

b)  kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu, a także jej modernizacji, które są niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach każdego z pięciu najważniejszych wymiarów unii energetycznej;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  krajowe cele dotyczące innych aspektów wewnętrznego rynku energii, takie jak integracja i łączenie rynków, w stosownych przypadkach;

d)  krajowe cele i środki dotyczące elastyczności systemu, w szczególności w drodze wyeliminowania przeszkód dla swobodnego kształtowania cen, integracji i łączenia rynków, inteligentnych sieci, kumulowania, regulacji zapotrzebowania, magazynowania, wytwarzania rozproszonego, mechanizmów sterowania, przekierowywania i ograniczania, sygnałów cenowych w czasie rzeczywistym;

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  krajowe cele w odniesieniu do ubóstwa energetycznego, w tym liczba gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym;

skreśla się

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  krajowe cele i środki dotyczące niedyskryminacyjnego udziału energii ze źródeł odnawialnych, regulacji zapotrzebowania i magazynowania, w tym za pośrednictwem kumulowania, na wszystkich rynkach energii;

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  krajowe cele i środki dotyczące zapewniania uczestnictwa konsumentów w systemie energetycznym oraz korzyści będące wynikiem własnej produkcji energii i nowych technologii, w tym inteligentnych liczników.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  krajowe cele w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniości systemu elektroenergetycznego, w stosownych przypadkach;

f)  krajowe cele w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniości systemu elektroenergetycznego z zagwarantowaniem, że nie wprowadza się żadnych mechanizmów zdolności wytwórczych, a w przypadku wprowadzenia ich w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw są one w najwyższym możliwym stopniu ograniczone;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  środki krajowe w celu ustalenia lub przeglądu obszarów rynkowych, aby rozwiązać problem ograniczeń strukturalnych, zmaksymalizować wydajność gospodarczą i handel transgraniczny i zapewnić bezpieczeństwo dostaw;

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  wdrożone, przyjęte i planowane polityki i środki służące realizacji założeń, o których mowa w lit. a)–f);

g)  wdrożone, przyjęte i planowane polityki i środki służące realizacji założeń, o których mowa w lit. a)–fa);

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 21a

 

Zintegrowane sprawozdania w sprawie ubóstwa energetycznego

 

W stosownych przypadkach państwa członkowskie uwzględniają w zintegrowanych krajowych sprawozdaniach okresowych w zakresie energii i klimatu informacje ilościowe dotyczące liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, a także informacje na temat strategii politycznych i środków na rzecz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. v).

 

Jeżeli zastosowanie ma art. 3 ust. 3 akapit drugi lit. v), zainteresowane państwa członkowskie uwzględniają w zintegrowanych krajowych sprawozdaniach okresowych w zakresie energii i klimatu informacje dotyczące realizacji ich krajowego orientacyjnego celu polegającego na zmniejszeniu liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym.

 

Komisja udostępnia dane przekazane przez państwa członkowskie na mocy niniejszego artykułu Europejskiemu Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  krajowe cele dla łącznych (publicznych i prywatnych) wydatków na badania i innowacje w zakresie czystych technologii energetycznych, jak również w zakresie rozwoju technologii pod względem kosztów i wydajności;

b)  krajowe cele dla łącznych publicznych i, jeśli takie dane są dostępne, prywatnych wydatków na badania i innowacje w zakresie czystych technologii energetycznych, jak również w zakresie rozwoju technologii pod względem kosztów i wydajności;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  krajowe cele dotyczące stopniowego wycofywania dotacji w dziedzinie energetyki;

d)  krajowe cele dotyczące stopniowego wycofywania dotacji w dziedzinie energetyki, w szczególności na paliwa kopalne;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  środki finansowania, wraz ze wsparciem Unii i wykorzystaniem funduszy Unii, w tym obszarze na poziomie krajowym, w stosownych przypadkach.

g)  środki finansowania, wraz ze wsparciem Unii i wykorzystaniem funduszy Unii, w tym obszarze na poziomie krajowym, w stosownych przypadkach. Do wiadomości publicznej podaje się informacje o wykorzystaniu wszelkich wkładów finansowych Komisji do finansowania instrumentów, do których państwa członkowskie wspólnie wnoszą zasoby krajowe.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  swoje przybliżone wykazy gazów cieplarnianych za rok X-1;

skreśla się

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  przybliżoną wartość końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz ich przybliżoną wartość brutto zużycia energii za rok X-1, a także przybliżoną wartość zużycia energii pierwotnej i końcowej za rok X-1.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów lit. a) Komisja na podstawie przybliżonych wykazów gazów cieplarnianych przedłożonych przez państwa członkowskie lub – jeżeli dane państwo członkowskie nie przekazało do tego dnia swojego przybliżonego wykazu gazów cieplarnianych – w oparciu o własne oszacowania zestawia co roku przybliżony unijny wykaz gazów cieplarnianych. Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej każdego roku do dnia 30 września.

Do tych celów Komisja na podstawie przybliżonych wykazów gazów cieplarnianych przedłożonych przez państwa członkowskie lub – jeżeli dane państwo członkowskie nie przekazało do tego dnia swojego przybliżonego wykazu gazów cieplarnianych – w oparciu o własne oszacowania zestawia co roku przybliżony unijny wykaz gazów cieplarnianych. Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej każdego roku do dnia 30 września.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Do dnia 31 lipca 2021 r., a następnie co roku (rok X), państwa członkowskie przedkładają Komisji przybliżone wykazy gazów cieplarnianych za rok X-1;

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 24

Artykuł 24

Platforma e-sprawozdawczości

Platforma internetowa

1.  Komisja tworzy platformę sprawozdawczości online ułatwiającą komunikację między Komisją a państwami członkowskimi oraz wspierającą współpracę między państwami członkowskimi.

1.  W celu zapewnienia oszczędności kosztowej Komisja tworzy publiczną platformę online ułatwiającą komunikację między Komisją a państwami członkowskimi, wspierającą współpracę między państwami członkowskimi oraz ułatwiającą publiczny dostęp do informacji.

2.  Państwa członkowskie korzystają z platformy online do przekazywania Komisji sprawozdań, o których mowa w niniejszym rozdziale, od czasu gdy platforma zacznie funkcjonować.

2.  Państwa członkowskie korzystają z platformy online do przekazywania Komisji sprawozdań, o których mowa w niniejszym rozdziale, od czasu gdy platforma zacznie funkcjonować. Państwa członkowskie podają te sprawozdania do publicznej wiadomości.

 

2a.  Komisja korzysta z platformy online w celu zapewnienia społeczeństwu łatwiejszego dostępu do projektów i ostatecznych zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu oraz krajowych długoterminowych strategii w zakresie klimatu i energii, o których mowa w artykułach 3, 9 i 14.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 31 października 2021 r., a następnie co dwa lata, Komisja ocenia, w szczególności na podstawie zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu, innych informacji przekazanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, wskaźników oraz statystyk europejskich, jeżeli są dostępne:

1.  Do dnia 31 października 2021 r., a następnie co dwa lata Komisja ocenia, w szczególności na podstawie zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu, innych informacji przekazanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, danych od Europejskiej Agencji Środowiska, a także wskaźników oraz statystyk europejskich, jeżeli są dostępne:

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  postęp na poziomie unijnym w realizacji założeń unii energetycznej, w tym, dla pierwszego okresu dziesięcioletniego, celów Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu, zwłaszcza w świetle dążenia do pełnej realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej;

a)  postęp na poziomie unijnym w realizacji założeń unii energetycznej, w tym, dla pierwszego okresu dziesięcioletniego, celów Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu, zwłaszcza w świetle dążenia do pełnej realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej oraz z uwzględnieniem w razie potrzeby zmienionego działania UE w zakresie klimatu i energii, zgodnie z art. 38;

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  postępy poczynione na poziomie Unii w kierunku dywersyfikacji unijnych źródeł energii i dostawców, przyczyniającej się do w pełni funkcjonującej i odpornej unii energetycznej opartej na bezpieczeństwie dostaw, solidarności i zaufaniu;

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  postępy każdego z państw członkowskich w realizacji jego celów, założeń i wkładów oraz we wdrażaniu polityk i środków określonych w jego zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu;

b)  postępy każdego z państw członkowskich w realizacji jego celów i założeń oraz we wdrażaniu polityk i środków określonych w jego zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu;

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  ogólny wpływ strategii politycznych i środków w ramach krajowych zintegrowanych planów działania Unii w zakresie klimatu i polityki energetycznej, z myślą o zmianie ustalonego na szczeblu krajowym wkładu Unii i zwiększenia poziomu ambicji zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego;

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  ogólny wpływ strategii politycznych i środków przewidzianych w zintegrowanych planach krajowych dotyczących funkcjonowania EU ETS;

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  dokładność oszacowania przez państwa członkowskie wpływu nakładających się na siebie strategii politycznych i środków na poziomie krajowym na równowagę popytu i podaży w ramach EU ETS lub, w razie braku takich szacunków, przeprowadza własną ocenę takiego wpływu;

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja z wyprzedzeniem podaje do wiadomości wskaźniki, jakie zamierza wykorzystać w takich ocenach.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W obszarze energii ze źródeł odnawialnych, w ramach oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii na podstawie trajektorii liniowej z poziomu 20 % w 2020 r. do poziomu co najmniej 27 % w 2030 r., o czym mowa w art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i).

2.  W obszarze energii ze źródeł odnawialnych, w ramach oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii na podstawie wiążącej trajektorii liniowej z poziomu 20 % w 2020 r. do poziomu co najmniej 35 % w 2030 r., o czym mowa w art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i).

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W obszarze efektywności energetycznej, w ramach oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy na drodze do zbiorczego osiągnięcia maksymalnego zużycia energii w Unii na poziomie 1 321 Mtoe zużycia energii pierwotnej oraz 987 Mtoe zużycia energii końcowej w roku 2030, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a).

W obszarze efektywności energetycznej, w ramach oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy na drodze do zbiorczego osiągnięcia maksymalnego zużycia energii w Unii na poziomie 1 132 Mtoe zużycia energii pierwotnej oraz 849 Mtoe zużycia energii końcowej w roku 2030, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a).

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  bierze pod uwagę, czy w 2020 r. osiągnięte zostały wartości referencyjne dla Unii na poziomie nie więcej niż 1483 Mtoe energii pierwotnej i nie więcej niż 1086 Mtoe energii końcowej;

a)  ocenia, czy poszczególne państwa członkowskie są na właściwej drodze do osiągnięcia wiążącego celu krajowego i czy w 2020 r. osiągnięty został cel Unii na poziomie nie więcej niż 1483 Mtoe energii pierwotnej i nie więcej niż 1086 Mtoe energii końcowej;

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Do dnia 31 października 2019 r., a następnie co cztery lata, Komisja przeprowadza ocenę wdrożenia dyrektywy 2009/31/WE.

skreśla się

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 26

Artykuł 26

Działania następcze w przypadku niezgodności z nadrzędnymi założeniami i celami unii energetycznej w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego

Działania następcze w przypadku niezgodności z nadrzędnymi założeniami i celami unii energetycznej w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego

1.  W oparciu o ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 25 Komisja wystosowuje zalecenia do państwa członkowskiego zgodnie z art. 28, jeżeli rozwój polityki w danym państwie członkowskim jest niezgodny z nadrzędnymi założeniami unii energetycznej.

1.  W oparciu o ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 25 Komisja wystosowuje zalecenia do państwa członkowskiego zgodnie z art. 28, jeżeli rozwój polityki w danym państwie członkowskim jest niezgodny z nadrzędnymi założeniami unii energetycznej oraz z długofalowymi celami Unii w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

 

1a.  Państwo członkowskie, które zamierza skorzystać z mechanizmu elastyczności na mocy art. 7 rozporządzenia (UE) .../... [wspólny wysiłek redukcyjny], podaje w planie opracowanym zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia, w jakim stopniu zamierza wykorzystać ten mechanizm, oraz planowane strategie polityczne i środki mające na celu przekroczenie wymogów, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) .../... [LULUCF], w latach 2021–2030, tak aby osiągnąć wymagany poziom.

2.  Komisja może wydawać opinie na temat planów działania przedkładanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia [ ] [ESR].

2.  Komisja może wydawać opinie na temat planów działania przedkładanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 i art. 8 ust. 1 rozporządzenia [ ] [ESR].

 

2a.  Komisja może tymczasowo zawiesić możliwość przekazania przez państwo członkowskie rocznych uprawnień do emisji innym państwom członkowskim.

 

2b.  Ponieważ metan ma wysoki współczynnik ocieplenia globalnego i względnie krótki czas utrzymywania się w atmosferze, Komisja analizuje wpływ przyjęcia 20-letniego horyzontu czasowego dla metanu na politykę i środki. Komisja bierze pod uwagę warianty polityczne w celu szybkiego rozwiązania kwestii emisji metanu i opracowuje unijną strategię dotyczącą metanu, z uwzględnieniem w stosownych przypadkach celów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, ze szczególnym naciskiem na emisje metanu związane z energią i odpadami.

 

2c.  W 2027 i 2032 r. Komisja przedstawia sprawozdanie dotyczące skumulowanego salda emisji i pochłaniania z zarządzanych gruntów leśnych w Unii w odniesieniu do średnich emisji i pochłaniania w latach 1990–2009. Jeżeli skumulowane saldo ma wartość ujemną, Komisja przedkłada wniosek w celu skompensowania i usunięcia odpowiedniej ilości z przyznanych państwom członkowskim uprawnień do emisji na mocy rozporządzenia (UE) .../... [ESR].

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli na podstawie oceny zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu i ich aktualizacji zgodnie z art. 12 Komisja stwierdzi, że cele, założenia i wkłady w planach krajowych i ich aktualizacjach są niewystarczające do zbiorczego osiągnięcia założeń unii energetycznej, a w szczególności w pierwszym okresie dziesięcioletnim do osiągnięcia celów Unii na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, wprowadza środki na poziomie Unii w celu zapewnienia zbiorczej realizacji tych założeń i celów. W odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych, w środkach takich należy uwzględniać poziom ambitności wkładów państw członkowskich w cele Unii na 2030 r. określone w ich planach krajowych i ich aktualizacjach.

1.  Jeżeli na podstawie oceny zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu zgodnie z art. 12 Komisja stwierdzi, że cele i założenia w planach są niewystarczające, wprowadza środki na poziomie Unii służące zapewnieniu realizacji tych założeń i celów.

 

W odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych i nie naruszając innych środków, do dnia 31 grudnia 2020 r. przeprowadza się przegląd krajowego celu państw członkowskich na rok 2030 na podstawie art. 3 ust. 2 i załącznika Ia do dyrektywy (UE).../... [wersja przekształcona dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii].

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. b), Komisja stwierdza, że państwo członkowskie dokonało niewystarczających postępów w realizacji celów, założeń i wkładów lub we wdrożeniu polityk i środków określonych w jego zintegrowanym planie krajowym w zakresie klimatu i energii, wydaje zalecenia dla danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 28. Przy wydawaniu takich zaleceń Komisja bierze pod uwagę ambitne wcześniejsze działania deklarowane przez państwa członkowskie w realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

2.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. b) Komisja stwierdza, że państwo członkowskie dokonało niewystarczających postępów w realizacji swoich trajektorii, celów i założeń lub we wdrożeniu polityk i środków określonych w jego zintegrowanym planie krajowym w zakresie klimatu i energii, wydaje zalecenia dla danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 28.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli na podstawie zbiorczej oceny zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu poszczególnych państw członkowskich zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) i z wykorzystaniem odpowiednio innych źródeł informacji, Komisja stwierdza, że Unia może nie zrealizować założeń unii energetycznej, w szczególności w pierwszym okresie dziesięcioletnim celów unijnych ram polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r., Komisja może wydać wszystkim państwom członkowskim zalecenia zgodnie z art. 28 w celu złagodzenia tego ryzyka. Oprócz zaleceń Komisja wprowadza w stosownych przypadkach środki na poziomie Unii w celu zapewnienia w szczególności realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. W odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych w środkach takich bierze się pod uwagę ambitne wcześniejsze działania deklarowane przez państwa członkowskie w zakresie realizacji celów Unii na rok 2030.

3.  Jeżeli na podstawie oceny zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu poszczególnych państw członkowskich lub z wykorzystaniem odpowiednio innych źródeł informacji zgodnie z art. 25, Komisja stwierdza, że Unia może nie zrealizować założeń unii energetycznej, w szczególności w pierwszym okresie dziesięcioletnim celów unijnych ram polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r., Komisja wydaje wszystkim państwom członkowskim zalecenia zgodnie z art. 28 w celu złagodzenia tego ryzyka. Wydając takie zalecenia Komisja bierze pod uwagę poziom ambicji państw członkowskich w realizacji unijnych celów na 2030 r. Oprócz zaleceń Komisja wprowadza w stosownych przypadkach środki na poziomie Unii w celu zapewnienia w szczególności realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. W środkach takich bierze się pod uwagę ambitne wcześniejsze działania państw członkowskich w zakresie realizacji celów Unii na rok 2030, zwłaszcza działania począwszy od 2021 r., stopień, w jakim państwa członkowskie osiągnęły swoje krajowe cele i trajektorie, oraz każdy wkład w platformę finansową zgodnie z ust. 4 lit. c).

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W dziedzinie efektywności energetycznej takie dodatkowe środki mogą w szczególności służyć poprawie efektywności energetycznej:

 

a)  produktów, zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE i dyrektywą 2010/30/UE;

 

b)  budynków, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE i dyrektywą 2012/27/UE; oraz

 

c)  transportu.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) Komisja stwierdzi, że dany projekt infrastruktury potencjalnie utrudnia rozwój odpornej unii energetycznej, Komisja wydaje wstępną ocenę zgodności danego projektu z długoterminowymi założeniami wewnętrznego rynku energii, zwracając szczególną uwagę na długoterminowy cel osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r., oraz załącza zalecenia dla danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 28. Przed wydaniem takiej oceny Komisja może konsultować się z innymi państwami członkowskimi.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli w obszarze energii ze źródeł odnawialnych, bez uszczerbku dla środków na poziomie Unii określonych w ust. 3, Komisja stwierdza, na podstawie swojej oceny przeprowadzonej w 2023 r. zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2, że liniowa trajektoria dla Unii, o której mowa w art. 25 ust. 2, nie jest zbiorczo spełniona, państwa członkowskie zapewniają do 2024 r., aby powstałe niedobory zostały uzupełnione z wykorzystaniem dodatkowych środków, takich jak:

4.  Jeżeli w obszarze energii ze źródeł odnawialnych, bez uszczerbku dla środków na poziomie Unii określonych w ust. 3, Komisja stwierdza, na podstawie swojej oceny przeprowadzonej w 2023 r., a następnie co dwa lata, zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2, że postępy danego państwa członkowskiego w osiąganiu celu krajowego do 2030 r. są niewystarczające, zwłaszcza przez niewywiązywanie się z realizacji celu dotyczącego trajektorii, dane państwa członkowskie zapewniają, aby do 2024 r., a następnie odpowiednio co dwa lata, powstałe niedobory związane z ich trajektoriami zostały uzupełnione w ciągu jednego roku z wykorzystaniem dodatkowych środków, takich jak:

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  działanie mające na celu wsparcie większego udziału energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w oparciu o kryteria wymienione w art. 4 dyrektywy (UE) .../... [wersja przekształcona dyrektywy 2009/28/WE];

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wniesienie wkładu finansowego w finansowanie platformy utworzonej na poziomie Unii, przyczyniającej się do realizacji projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych i zarządzanej bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję;

c)  wniesienie dobrowolnego wkładu finansowego w finansowanie platformy utworzonej na poziomie Unii, przyczyniającej się do realizacji projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza projektów leżących w interesie unii energetycznej, i zarządzanej bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję;

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wykorzystanie mechanizmów współpracy określonych w dyrektywie (UE).../... [wersja przekształcona dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii];

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W środkach takich uwzględnia się poziom ambitności wcześniejszych wkładów danego państwa członkowskiego w realizację celu Unii na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

W środkach takich uwzględnia się stopień, w jakim dane państwo członkowskie osiągnęło swój cel krajowy i trajektorię w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

 

W stosownych przypadkach Komisja podejmuje środki na poziomie Unii stanowiące uzupełnienie działań na szczeblu krajowym, aby zapewnić realizację celów Unii w zakresie wiążącej trajektorii liniowej i wiążącego celu Unii dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli w obszarze efektywności energetycznej, bez uszczerbku dla innych środków na poziomie Unii zgodnie z ust. 3, Komisja stwierdza, na podstawie swojej oceny przeprowadzonej w 2023 r. zgodnie z art. 25 ust. 1 i 3, że postępy na drodze do zbiorczego osiągnięcia celu Unii w zakresie efektywności energetycznej wymienionego w art. 25 ust. 3 akapit pierwszy są niewystarczające, wprowadza do 2024 r. środki, oprócz środków określonych w dyrektywie 2010/31/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016) 765] i dyrektywie 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)761], w celu zapewnienia, aby wiążące cele Unii na 2030 r. w zakresie efektywności energetycznej zostały spełnione. Takie dodatkowe środki mogą w szczególności służyć poprawie efektywności energetycznej:

5.  Jeżeli w obszarze efektywności energetycznej, bez uszczerbku dla innych środków na poziomie Unii zgodnie z ust. 3, Komisja stwierdza, na podstawie swojej oceny przeprowadzonej w 2023 r., a następnie co dwa lata, zgodnie z art. 25 ust. 1 i 3, że postępy danego państwa członkowskiego w osiąganiu wiążącego celu krajowego i trajektorii na 2030 r. są niewystarczające, dane państwo członkowskie zapewnia, aby do 2024 r., a następnie odpowiednio co dwa lata, powstałe niedobory związane z ich trajektoriami zostały uzupełnione z wykorzystaniem dodatkowych środków w ciągu jednego roku.

a)  produktów, zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE i dyrektywą 2009/125/WE;

 

b)  budynków, zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE [w wersji zmienionej zgodnie wnioskiem COM(2016) 765] i dyrektywą 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM (2016) 761];

 

c)  transportu.

 

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  W ramach swoich kolejnych sprawozdań z postępów, o których mowa w art. 15, każde zainteresowane państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 4 lub 5, określa dodatkowe wdrożone, przyjęte i planowane środki na rzecz wyeliminowania luki, tak aby osiągnąć cele krajowe i trajektorie na 2030 r.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  dane państwo członkowskie określa w swoim zintegrowanym krajowym sprawozdaniu okresowym w zakresie energii i klimatu sporządzonym w roku następującym po roku wydania zalecenia, w jaki sposób wzięło w najwyższym stopniu pod uwagę zalecenie oraz w jaki sposób wdrożyło lub zamierza je wdrożyć. Przedstawia ono uzasadnienie w razie odstąpienia od zalecenia;

b)  dane państwo członkowskie określa w swoim zintegrowanym krajowym sprawozdaniu okresowym w zakresie energii i klimatu sporządzonym w roku następującym po roku wydania zalecenia, w jaki sposób wzięło pod uwagę zalecenie oraz w jaki sposób wdrożyło lub zamierza je wdrożyć; przedstawia ono powody odstąpienia od zalecenia;

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zalecenia powinny uzupełniać się z najbardziej aktualnymi zaleceniami dla poszczególnych państw wydawanymi w ramach europejskiego semestru.

c)  zalecenia powinny uzupełniać się z najbardziej aktualnymi zaleceniami dla poszczególnych państw wydawanymi zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz w ramach europejskiego semestru.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości zalecenia dla wszystkich państw członkowskich.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  ogólną ocenę postępów w pełnym stosowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” i zasady sprawiedliwego traktowania konsumentów energii;

Uzasadnienie

Sprawiedliwe traktowanie konsumentów energii powinno być kolejną zasadą przekrojową na etapach planowania i wdrażania.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  sprawozdanie z postępów w dziedzinie konkurencyjności;

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jc)  postępy państw członkowskich w stopniowym znoszeniu bezpośrednich i pośrednich dopłat do paliw kopalnych do 2020 r.;

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  finansową ocenę kosztów ponoszonych przez końcowego odbiorcę energii elektrycznej, opracowaną na podstawie wskaźników monitorujących rzeczywiste wydatki w pięciu wymiarach unii energetycznej.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie ustanawiają i prowadzą krajowe systemy wykazów oraz dążą do ich ciągłego ulepszania w celu szacowania antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych wymienionych w części 2 załącznika III do niniejszego rozporządzenia, oraz dążą do zapewnienia terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności swoich wykazów gazów cieplarnianych.

1.  Do dnia 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie ustanawiają i prowadzą krajowe systemy wykazów oraz dążą do ich ciągłego ulepszania zgodnie z wymogami UNFCCC w celu szacowania antropogenicznych emisji według źródeł i usuwania przez pochłaniacze gazów cieplarnianych wymienionych w części 2 załącznika III do niniejszego rozporządzenia oraz dążą do zapewnienia terminowości, przejrzystości, dokładności, spójności, porównywalności i kompletności swoich wykazów gazów cieplarnianych.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W 2027 i 2032 r. Komisja przeprowadzi kompleksowy przegląd danych wykazów krajowych przedłożonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 23 ust. 3 niniejszego rozporządzenia w celu monitorowania redukcji lub ograniczeń emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4, 9 i 10 rozporządzenia [ ] [ESR] oraz redukcji emisji i poprawy usuwania przez pochłaniacze zgodnie z art. 4 i 12 rozporządzenia [ ] [LULUCF] oraz wszelkich innych celów redukcji lub ograniczeń emisji gazów cieplarnianych określonych w prawodawstwie Unii. Państwa członkowskie w pełni uczestniczą w tym procesie.

1.  Komisja prowadzi kompleksowy przegląd danych wykazów krajowych przedłożonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 23 ust. 3 niniejszego rozporządzenia w celu monitorowania redukcji lub ograniczeń emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4, 9 i 10 rozporządzenia [ ] [ESR] oraz redukcji emisji i poprawy usuwania przez pochłaniacze zgodnie z art. 4 i 12 rozporządzenia [ ] [LULUCF] oraz wszelkich innych celów redukcji lub ograniczeń emisji gazów cieplarnianych określonych w prawodawstwie Unii. Państwa członkowskie w pełni uczestniczą w tym procesie.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Dane w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego zapisane w rejestrach utworzonych zgodnie z art. 11 rozporządzenia [ ] [ESR] jeden miesiąc po dacie kontroli zgodności z rozporządzeniem [ ] [LULUCF], o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, są wykorzystywane na potrzeby kontroli zgodności zgodnie z art. 9 rozporządzenia [ ] [ESR] na lata 2021 i 2026. Kontrolę zgodności zgodnie z art. 9 rozporządzenia [ ] [ESR] dla każdego roku w latach 2022–2025 i 2027–2030 przeprowadza się w terminie przypadającym jeden miesiąc po dacie kontroli zgodności w roku poprzedzającym. Kontrola obejmuje również zmiany tych danych wynikające z korzystania przez dane państwo członkowskie z mechanizmów elastyczności zgodnie z art. 5, 6 i 7 rozporządzenia [ ] [ESR].

6.  Dane w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego zapisane w rejestrach utworzonych zgodnie z art. 11 rozporządzenia [ ] [ESR] jeden miesiąc po dacie kontroli zgodności z rozporządzeniem [ ] [LULUCF], o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, są wykorzystywane na potrzeby kontroli zgodności zgodnie z art. 9 rozporządzenia [ ] [ESR]. Kontrolę zgodności zgodnie z art. 9 rozporządzenia [ ] [ESR] dla każdego roku w [latach odpowiadających cyklowi kontroli zgodności określonemu w art. 9 rozporządzenia (UE) .../... ESR] przeprowadza się w terminie przypadającym jeden miesiąc po dacie kontroli zgodności w roku poprzedzającym. Kontrola obejmuje również zmiany tych danych wynikające z korzystania przez dane państwo członkowskie z mechanizmów elastyczności zgodnie z art. 5, 6 i 7 rozporządzenia [ ] [ESR].

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Ostatnią kontrolę zgodności, o której mowa w ust. 6, czyli sprawdzenie wymogów [art. 9a – rezerwa na wczesne działania] [ESR], przeprowadza Komisja po otrzymaniu wniosku państwa członkowskiego o wykorzystanie rezerwy. Po tym sprawdzeniu można zmienić dane dotyczące poszczególnych kwalifikujących się państw członkowskich, jeżeli spełnione są wymogi [art. 9a – rezerwa na wczesne działania] [ESR].

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europejska Agencja Środowiska pomaga Komisji w jej pracach w odniesieniu do wymiarów niskoemisyjności i efektywności energetycznej w celu zapewnienia zgodności z art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 i 34, zgodnie ze swoim rocznym programem pracy. W razie potrzeby obejmuje to pomoc w:

Europejska Agencja Środowiska pomaga Komisji w jej pracach w odniesieniu do wymiarów niskoemisyjności i efektywności energetycznej w celu zapewnienia zgodności z art. 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 i 34, zgodnie ze swoim rocznym programem pracy. W razie potrzeby obejmuje to pomoc w:

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – akapit 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  sporządzaniu zestawienia przybliżonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w Unii oraz przybliżonego zużycia energii pierwotnej i końcowej.

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komitet ds. Unii Energetycznej

Komitet ds. Energii i Klimatu

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Unii Energetycznej. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011 i działa w składach sektorowych odpowiednich dla niniejszego rozporządzenia.

1.  We wdrażaniu niniejszego rozporządzenia Komisję wspomaga Komitet ds. Energii i Klimatu. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komitet ten zastępuje komitet powołany w art. 8 decyzji 93/389/EWG, w art. 9 decyzji 280/2004/WE oraz w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 525/2013. Odesłania do Komitetu utworzonego na podstawie tych aktów prawnych odczytuje się jako odesłania do komitetu utworzonego na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.  Niezależnie od przepisów ust. 1 niniejszego artykułu w stosowaniu art. 15, 17, 23, 31 i 32 niniejszego rozporządzenia Komisję wspomaga Komitet ds. Zmian Klimatu utworzony na mocy art. 26 rozporządzenia (UE) nr 525/2013.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 28 lutego 2026 r., a następnie co pięć lat, na temat funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, jego wkładu w zarządzanie unią energetyczną oraz zgodności przepisów w zakresie planowania, sprawozdawczości i monitorowania w niniejszym rozporządzeniu z innymi przepisami Unii lub z przyszłymi decyzjami odnoszącymi się do UNFCCC i porozumienia paryskiego. Komisja może w stosownych przypadkach przedstawić wnioski ustawodawcze.

W ciągu sześciu miesięcy od dialogu ułatwiającego, który ma zostać zwołany w ramach UNFCCC w 2018 r., aby podsumować wspólne dążenia stron do osiągnięcia globalnego celu długoterminowego, oraz w ciągu sześciu miesięcy od globalnego przeglądu w 2023 r. i od kolejnych globalnych przeglądów Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat funkcjonowania i wykonywania niniejszego rozporządzenia, jego wkładu w zarządzanie unią energetyczną oraz zgodności przepisów w zakresie planowania, sprawozdawczości i monitorowania w niniejszym rozporządzeniu z innymi przepisami Unii lub z przyszłymi decyzjami odnoszącymi się do UNFCCC, a także na temat adekwatności wkładu niniejszego rozporządzenia w osiąganie celów porozumienia paryskiego. W stosownych przypadkach sprawozdaniom towarzyszą wnioski służące intensyfikacji działań Unii w dziedzinie klimatu i energii.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W ciągu sześciu miesięcy po przedstawieniu przez Unię nowego lub zmienionego ustalonego na poziomie krajowym wkładu na mocy porozumienia paryskiego Komisja w stosownych przypadkach przedstawi wnioski ustawodawcze konieczne do zmiany wszystkich stosownych aktów prawnych Unii.

Uzasadnienie

UE musi zagwarantować, że jest w stanie dostosować się do pięcioletniego mechanizmu przeglądowego porozumienia paryskiego, i musi zapewnić spójność całego swojego prawodawstwa z koncepcją przeglądu i zwiększaniem wkładu co pięć lat. Zgłoszone poprawki gwarantują wzrost ambicji wraz z upływem czasu, zgodnie z porozumieniem paryskim.

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – akapit 1 – punkt 2

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  art. 7a ust. 1 akapit trzeci lit. a) otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„całkowitą ilość każdego dostarczanego rodzaju paliwa i energii; oraz”;

 

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  w art. 18 ust. 1 skreśla się lit. e);

skreśla się

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – akapit 1 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  w załączniku I część 2 skreśla się pkt 2, 3, 4 i 7;

1)  w załączniku I część 2 skreśla się pkt 4 i 7;

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Dyrektywa (UE) 2015/652

Załącznik III – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.   Państwa członkowskie składają sprawozdanie zawierające dane wymienione w pkt 3. W sprawozdaniu muszą zostać ujęte dane dotyczące wszystkich paliw i całej energii wprowadzonych do obrotu w każdym z państw członkowskich. W przypadku mieszania wielu biopaliw z paliwami kopalnymi muszą zostać dostarczone dane w odniesieniu do każdego biopaliwa.”;

„1.   Państwa członkowskie co roku składają sprawozdanie zawierające dane wymienione w pkt 3. W sprawozdaniu muszą zostać ujęte dane dotyczące wszystkich paliw i całej energii wprowadzonych do obrotu w każdym z państw członkowskich. W przypadku mieszania wielu biopaliw z paliwami kopalnymi muszą zostać dostarczone dane w odniesieniu do każdego biopaliwa.”;

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa (UE) 2015/652

Załącznik III – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w pkt 3 skreśla się lit. e) i f);

skreśla się

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 49a

 

EOG

 

1.  Do dnia … [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedstawi Wspólnemu Komitetowi EOG projekt decyzji Wspólnego Komitetu związanej z niniejszym rozporządzeniem, by umożliwić państwom EOG–EFTA pełne wdrożenie przepisów niniejszego rozporządzenia, a tym samym wniesienie wkładu w osiąganie celów unii energetycznej.

 

2.  Po uwzględnieniu w EOG–EFTA w drodze decyzji Wspólnego Komitetu obowiązki państw członkowskich wobec pozostałych państw członkowskich na mocy niniejszego rozporządzenia rozszerza się na te państwa EOG–EFTA, które wdrożą rozporządzenie na swoim terytorium.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 50a

 

Wspólnota Energetyczna

 

Do dnia … [sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedstawi wniosek o włączenie niniejszego rozporządzenia do przepisów Wspólnoty Energetycznej zgodnie z art. 79 Traktatu o Wspólnocie Energetycznej. Po włączeniu w drodze decyzji Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej oraz z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych na podstawie art. 24 Traktatu o Wspólnocie Energetycznej obowiązki państw członkowskich wobec pozostałych państw członkowskich na mocy niniejszego rozporządzenia rozszerza się również na te umawiające się strony Wspólnoty Energetycznej, które wdrożą rozporządzenie na swoim terytorium.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 51

Artykuł 51

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe

Na zasadzie odstępstwa od art. 50 niniejszego rozporządzenia, art. 7 i art. 17 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do sprawozdań zawierających dane wymagane na mocy tych artykułów w odniesieniu do lat 2018, 2019 i 2020.

Na zasadzie odstępstwa od art. 50 niniejszego rozporządzenia art. 7 i art. 17 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do sprawozdań zawierających dane wymagane na mocy tych artykułów w odniesieniu do lat 2018, 2019 i 2020.

 

Art. 11. ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto.

Art. 19 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do przeglądów danych wykazów gazów cieplarnianych w odniesieniu do lat 2018, 2019 i 2020.

Art. 19 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do przeglądów danych wykazów gazów cieplarnianych w odniesieniu do lat 2018, 2019 i 2020.

Art. 22 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal w odniesieniu do składania sprawozdania wymaganego na mocy tego artykułu.

Art. 22 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal w odniesieniu do składania sprawozdania wymaganego na mocy tego artykułu.

 

Art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 stosuje się nadal do celów wykonania artykułów 15, 17, 23, 31 i 32 niniejszego rozporządzenia oraz gdy w innych aktach prawnych Unii znajduje się odniesienie do tego artykułu.

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 1 – punkt 1.3 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  Konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym z partnerami społecznymi oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego

(iii)  Konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym z partnerami społecznymi, oraz zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i obywateli

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 1 – punkt 1.4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.4.  Współpraca regionalna w zakresie przygotowania planu

1.4.  Współpraca makroregionalna i regionalna w zakresie przygotowania planu

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 1 – punkt 1.4 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  Wyjaśnienie dotyczące sposobu uwzględnienia współpracy regionalnej w planie

(ii)  Wyjaśnienie dotyczące sposobu uwzględnienia współpracy makroregionalnej i regionalnej w planie

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.1.1.  Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych (na potrzeby planu obejmującego lata 2021–2030 ramowy cel na rok 2030 polegający na co najmniej 40 % zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce w porównaniu z 1990 r.)1

2.1.1.  Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych1

__________________

__________________

1 Należy zapewnić spójność z długoterminowymi strategiami niskoemisyjności zgodnie z art. 14.

1. Należy zapewnić spójność z długoterminowymi strategiami niskoemisyjności zgodnie z art. 14.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia)  Krajowe trajektorie państwa członkowskiego dotyczące utrzymania i zwiększenia usuwania przez pochłaniacze dwutlenku węgla zgodnie z porozumieniem paryskim, począwszy od 2021 r.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  W stosownych przypadkach inne krajowe założenia i cele zgodne z istniejącymi długoterminowymi strategiami niskoemisyjności. W stosownych przypadkach, inne założenia i cele, w tym cele sektorowe i cele związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu

(ii)  Inne krajowe założenia i cele zgodne z porozumieniem paryskim i długoterminowymi strategiami w dziedzinie klimatu i energii. W stosownych przypadkach, inne założenia i cele, w tym cele sektorowe i cele związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Planowany udział energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. jako wkład do wiążącego celu unijnego wynoszącego co najmniej 27 % w 2030 r.

(i)  Krajowy cel danego państwa członkowskiego dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  Trajektorie sektorowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w latach 2021–2030 w sektorach elektroenergetycznym, ciepłowniczo-chłodniczym, elektroenergetycznym oraz transportowym

(iii)  Trajektorie państwa członkowskiego dotyczące sektorowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w latach 2021–2030 w sektorach elektroenergetycznym, ciepłowniczo-chłodniczym oraz transportowym (z podziałem na transport drogowy, kolejowy i lotniczy)

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  Trajektorie według technologii energii ze źródeł odnawialnych, których wykorzystanie przewiduje dane państwo członkowskie w celu osiągnięcia ogólnych i sektorowych trajektorii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w latach 2021–2030, w tym łączne oczekiwane zużycie energii końcowej brutto według technologii i sektora, wyrażone w Mtoe i łączna planowana moc zainstalowana brutto (z podziałem na nową moc i modernizacje) według technologii i sektora, w MW

(iv)  Trajektorie według technologii energii ze źródeł odnawialnych, których wykorzystanie przewiduje dane państwo członkowskie w celu osiągnięcia ogólnych i sektorowych trajektorii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w latach 2021–2030, w tym łączne oczekiwane zużycie energii końcowej brutto według technologii i sektora, wyrażone w Mtoe, i łączna planowana moc zainstalowana netto (z podziałem na nową moc i modernizacje) według technologii i sektora, wyrażona w MW

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v)  Trajektorie dla popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy oraz dla podaży biomasy z podziałem na surowce i pochodzenie (rozróżnienie produkcji krajowej i importu). W przypadku biomasy leśnej – ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie gazów cieplarnianych przez sektor LULUCF

(v)  Trajektorie państwa członkowskiego dotyczące popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy oraz podaży biomasy z podziałem na surowce (rozróżnienie produkcji krajowej i importu). W przypadku biomasy leśnej – ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie gazów cieplarnianych przez sektor LULUCF

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(va)  Udział państwa członkowskiego w produkcji energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej przez miasta, kooperatywy energetyczne i prosumentów w 2030 r. oraz trajektorie i założenia państwa członkowskiego w tym zakresie, a także trajektorie dotyczące energii ze źródeł odnawialnych w latach 2021–2030, w tym oczekiwane łączne zużycie energii końcowej brutto

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.1 – punkt 2.1.2 – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vi)  W stosownych przypadkach inne trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (np. udział zaawansowanych biopaliw, udział energii ze źródeł odnawialnych w systemach ciepłowniczych, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana przez miasta, kooperatywy energetyczne i prosumentów energii odnawialnej)

(vi)  W stosownych przypadkach inne trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (np. udział energii ze źródeł odnawialnych w systemach ciepłowniczych, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia odzyskiwana w procesie utylizacji osadów pochodzących z oczyszczania ścieków)

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.2 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Orientacyjny krajowy wkład w zakresie efektywności energetycznej na drodze do realizacji unijnego wiążącego celu poprawy efektywności energetycznej o 30 % w 2030 r., o czym mowa w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona wnioskiem COM(2016) 761], w oparciu o zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędności energii pierwotnej lub końcowej, bądź też energochłonność; wyrażony w formie bezwzględnego poziomu zużycia energii pierwotnej i zużycia energii końcowej w latach 2020 i 2030, wraz z trajektorią liniową tego wkładu, począwszy od 2021 r.; z uwzględnieniem podstawowej metodologii oraz stosowanych współczynników przeliczeniowych

(i)  Wiążący cel państwa członkowskiego dotyczący efektywności energetycznej w roku 2030, o czym mowa w art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona wnioskiem COM(2016) 761], wyrażony jako bezwzględny poziom zużycia energii pierwotnej i zużycia energii końcowej w latach 2020 i 2030, wraz z trajektorią liniową tego celu, począwszy od 2021 r., z uwzględnieniem podstawowej metodologii oraz stosowanych współczynników przeliczeniowych

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.2 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  Łączna wartość oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021–2030 zgodnie z art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016) 761], dotyczącym zobowiązania do oszczędności energii

(ii)  Łączna wartość dodatkowych oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021–2030 i w kolejnych okresach zgodnie z art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016) 761] dotyczącym zobowiązania do oszczędności energii

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.2 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  Cele w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych)

(iii)  Cele na rok 2030 i 2040 w zakresie długoterminowej renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i niemieszkaniowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych), zgodnie z celem na rok 2050 dotyczącym zasobów budynków o niemal zerowym zużyciu energii i zdekarbonizowanych zasobów budynków

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.2 – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  Całkowita powierzchnia budynków do renowacji lub równoważne roczne oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021–2030 zgodnie z art. 5 dyrektywy 2012/27/UE dotyczącym wzorcowej roli budynków instytucji publicznych

(iv)  Całkowita powierzchnia budynków do renowacji i wynikające stąd oszczędności energii lub równoważne roczne oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte w latach 2021–2030 zgodnie z art. 5 dyrektywy 2012/27/UE dotyczącym wzorcowej roli budynków instytucji publicznych

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.3 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Krajowe cele w zakresie większej dywersyfikacji źródeł energii i dostaw z państw trzecich; magazynowania i regulacji zapotrzebowania

(i)  Krajowe cele w zakresie większej dywersyfikacji źródeł energii i dostaw z państw trzecich, wprowadzania środków dotyczących oszczędności energii, magazynowania i regulacji zapotrzebowania

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.3 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  Krajowe cele dotyczące zmniejszenia uzależnienia od importu energii z państw trzecich

(ii)  Krajowe cele dotyczące zmniejszenia uzależnienia od importu z państw trzecich, jeśli chodzi o energię z paliw kopalnych (ropy, węgla i gazu), a w stosownych przypadkach także z innych paliw

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.3 – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  Krajowe cele dotyczące wykorzystania rodzimych źródeł energii (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii);

(iv)  Krajowe cele dotyczące zwiększenia elastyczności krajowego systemu energetycznego

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.1 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, który dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r. w nawiązaniu do celu przyjętego na szczycie Rady Europejskiej w październiku 2014 r.

(i)  Wynoszący przynajmniej 15 % poziom wzajemnych połączeń elektroenergetycznych, który dane państwo członkowskie planuje osiągnąć w 2030 r., z uwzględnieniem wyznaczonego na rok 2020 celu połączeń międzysystemowych na poziomie 10 %

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.2 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu, które są niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach dowolnego z wymiarów strategii na rzecz unii energetycznej

(i)  Kluczowe cele krajowe w zakresie infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu oraz modernizacji tej infrastruktury, niezbędne do realizacji założeń i celów w ramach dowolnego z wymiarów unii energetycznej wymienionych w ust. 2

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.3 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Krajowe cele dotyczące innych aspektów wewnętrznego rynku energii, takich jak integracja i łączenie rynków, wraz z ramami czasowymi, w których cele muszą zostać zrealizowane

(i)  Krajowe cele dotyczące innych aspektów wewnętrznego rynku energii, takich jak zwiększenie elastyczności systemu, integracja i łączenie rynków, inteligentne sieci, kumulowanie, regulacja zapotrzebowania, magazynowanie, wytwarzanie rozproszone, mechanizmy sterowania ruchem sieciowym, redysponowania i ograniczania, sygnały cenowe w czasie rzeczywistym, wraz z terminami osiągnięcia celów

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.3 – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia)  Krajowe cele dotyczące niedyskryminacyjnego udziału energii ze źródeł odnawialnych, regulacji zapotrzebowania, a także magazynowania, w tym z wykorzystaniem kumulowania, na wszystkich rynkach energii, wraz z terminami osiągnięcia celów

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.3 – podpunkt i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ib)  Krajowe cele dotyczące zapewnienia konsumentom udziału w systemie energetycznym oraz korzystania z prosumpcji i nowych technologii, w tym z inteligentnych liczników

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.3 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  Krajowe cele dotyczące ochrony konsumentów energii i poprawy konkurencyjności sektora detalicznego obrotu energią

(iii)  Krajowe cele dotyczące ochrony konsumentów energii, zwiększenia przejrzystości, zachęcania do zmiany dostawcy i poprawy konkurencyjności sektora detalicznego obrotu energią

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.4 – punkt 2.4.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.4.4.  Ubóstwo energetyczne

2.4.4.  Ubóstwo energetyczne

Krajowe cele w odniesieniu do ubóstwa energetycznego, wraz z ramami czasowymi, w których cele muszą zostać zrealizowane

Wprowadzenie krajowej definicji gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym na podstawie unijnych wskaźników niskich dochodów, wysokich wydatków na energię, niskiej jakości i niskiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a w stosownych przypadkach także krajowe cele dotyczące zmniejszenia ubóstwa energetycznego, wraz z ramami czasowymi, w których cele muszą zostać zrealizowane

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.5 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Krajowe założenia i cele w zakresie finansowania publicznych i prywatnych badań naukowych oraz innowacji dotyczących unii energetycznej obejmujące, w stosownych przypadkach, ramy czasowe, w których cele muszą zostać zrealizowane; odzwierciedlające priorytety strategii unii energetycznej i planu EPSTE

(i)  Krajowe założenia i cele w zakresie finansowania publicznego wsparcia badań naukowych oraz innowacji dotyczących unii energetycznej, a także w zakresie ich oczekiwanego efektu mnożnikowego w obszarze prywatnych badań naukowych, obejmujące w stosownych przypadkach terminy osiągnięcia celów, odzwierciedlające priorytety strategii unii energetycznej i planu EPSTE

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 2 – punkt 2.5 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  W stosownych przypadkach krajowe założenia, w tym cele długoterminowe (2050 r.), dotyczące wdrażania technologii niskoemisyjnych, z uwzględnieniem obniżania emisyjności i wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu oraz, w stosownych przypadkach, odpowiedniej infrastruktury na potrzeby transportu i magazynowania dwutlenku węgla

(ii)  Krajowe założenia dotyczące wspierania zrównoważonych technologii do roku 2050

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.1.1  Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych (na potrzeby planu obejmującego lata 2021–2030, ramowy cel na rok 2030)

3.1.1  Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych

(i)  Polityki i środki służące do realizacji celu określonego zgodnie z rozporządzeniem [ ] [ESR], o którym mowa w pkt 2.1.1, oraz polityki i środki mające na celu spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu [ ] [LULUCF], obejmujące wszystkie najważniejsze sektory wysokoemisyjne oraz sektory związane ze zwiększaniem pochłaniania z długoterminową wizją i celem zakładającym przejście na gospodarkę niskoemisyjną w perspektywie 50 lat i osiągnięcie równowagi między emisjami a pochłanianiem zgodnie z porozumieniem paryskim

(i)  Polityki i środki służące do realizacji celu określonego zgodnie z rozporządzeniem [ ] [ESR], o którym mowa w pkt 2.1.1, oraz polityki i środki mające na celu spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu [ ] [LULUCF], a także trajektorie utrzymania i zwiększania usuwania przez pochłaniacze dwutlenku węgla, zgodnie z pkt 2.1.1, obejmujące wszystkie najważniejsze sektory wysokoemisyjne oraz sektory związane ze zwiększaniem pochłaniania, z długoterminową wizją i celem zakładającym uzyskanie w Unii zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto do roku 2050, a wkrótce potem – ujemnego poziomu emisji, zgodnie z porozumieniem paryskim

(ii)  Współpraca regionalna w tym obszarze

(ii)  Współpraca regionalna w tym obszarze

(iii)  W stosownych przypadkach, bez uszczerbku dla możliwości stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa środki finansowe, z uwzględnieniem wsparcia UE i wykorzystania funduszy UE, w tym obszarze na szczeblu krajowym

(iii)  W stosownych przypadkach, bez uszczerbku dla możliwości stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa, środki finansowe, z uwzględnieniem wsparcia UE i wykorzystania funduszy UE, w tym obszarze na szczeblu krajowym

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.2 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Polityki i środki w celu realizacji krajowych wkładów do wiążącego ogólnounijnego celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 i trajektorii przedstawionych w pkt 2.1.2, z uwzględnieniem środków odnoszących się do konkretnych sektorów i technologii6

(i)  Polityki i środki służące osiągnięciu krajowego celu na rok 2030 i wiążącego ogólnounijnego celu na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz trajektorii przedstawionych w pkt 2.1.2, z uwzględnieniem środków odnoszących się do konkretnych sektorów i technologii6

__________________

__________________

6 Planując powyższe środki, państwa członkowskie uwzględniają koniec cyklu eksploatacji istniejących instalacji i potencjał w zakresie modernizacji.

6 Planując powyższe środki, państwa członkowskie uwzględniają koniec cyklu eksploatacji istniejących instalacji i potencjał w zakresie modernizacji.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.2 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  Specjalne środki w zakresie wsparcia finansowego, w tym wsparcia UE i wykorzystania funduszy UE, w celu propagowania wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorach elektroenergetycznym, ciepłowniczo-chłodniczym oraz transportowym

(iii)  Specjalne środki krajowe w zakresie wsparcia finansowego i środki fiskalne, a także wsparcie UE i wykorzystanie funduszy UE, w celu propagowania wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorach elektroenergetycznym, ciepłowniczo-chłodniczym oraz transportowym

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.2 – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  Specjalne środki w celu wprowadzenia punktu kompleksowej obsługi, usprawnienia procedur administracyjnych, zapewnienia informacji i szkoleń oraz nadania uprawnień prosumentom energii odnawialnej i kooperatywom energetycznym

(iv)  Specjalne środki służące usunięciu nadmiernie obciążających kosztów i przeszkód we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii, a także wprowadzeniu punktu kompleksowej obsługi, usprawnieniu procedur administracyjnych, zapewnieniu informacji i szkoleń. Oczekiwany wpływ w postaci powstania nowych zdolności do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.2 – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva)  Specjalne środki służące uprawnieniu wszystkich konsumentów do prosumpcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zachęcania ich, by samodzielnie lub zbiorowo stali się takimi prosumentami, którzy wytwarzają, magazynują, zużywają na własne potrzeby i sprzedają energię ze źródeł odnawialnych, oraz oczekiwany wpływ w postaci powstania nowych zdolności do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.2 – podpunkt vi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(via)  Inne planowane lub przyjęte środki służące wspieraniu energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności, ale nie wyłącznie:

 

a)  środki mające zagwarantować, że wszystkie organy administracji publicznej (krajowe, regionalne lub lokalne) uwzględniają w swoich działaniach zużycie energii ze źródeł odnawialnych;

 

b)  przepisy w dziedzinie zamówień publicznych, mające zagwarantować, że organy administracji publicznej (krajowe, regionalne i lokalne) stosują kryteria ekologiczne, przyznając zamówienia publiczne, by zachęcać osoby prawne chcące zawrzeć z nimi umowę do korzystania z odnawialnych źródeł energii, niezależnie od tego, jakiego produktu lub jakiej usługi dotyczy zamówienie;

 

c)  w stosownych przypadkach, przepisy dotyczące korzystania z energii ze źródeł odnawialnych jako warunku przyznania publicznych dotacji lub wsparcia.

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.1 – punkt 3.1.3 – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva)  Krajowe polityki, harmonogramy i środki zaplanowane w celu wycofania do 2020 r. dopłat pośrednich i bezpośrednich do paliw kopalnych

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji orientacyjnego krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r, a także inne założenia przedstawione w pkt 2.2, z uwzględnieniem planowanych środków i instrumentów (również finansowych) mających na celu wspieranie charakterystyki energetycznej budynków, szczególności w odniesieniu do następujących aspektów:

Planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji wiążącego krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r, a także inne założenia przedstawione w pkt 2.2, z uwzględnieniem planowanych środków i instrumentów (również finansowych) mających na celu wspieranie charakterystyki energetycznej budynków, szczególności w odniesieniu do następujących aspektów:

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.2 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  długoterminowa strategia na rzecz renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych (publicznych i prywatnych)7, w tym polityki i środki mające stymulować gruntowne renowacje i stopniowe gruntowne renowacje

(ii)  długoterminowa strategia na rzecz renowacji krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i niemieszkaniowych (publicznych i prywatnych)7, w tym polityki, środki i działania na rzecz efektywności energetycznej i oszczędności energii, mające stymulować rentowne gruntowne renowacje i stopniowe gruntowne renowacje oraz ukierunkowane na zasoby budynków o najgorszej charakterystyce i gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym

__________________

__________________

7 Zgodnie z art. 2a dyrektywy 2010/31/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016) 765].

7 Zgodnie z art. 2a dyrektywy 2010/31/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016) 765].

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.2 – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  Inne planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji orientacyjnego krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r, a także inne założenia przedstawione w pkt 2.2 (np. środki mające propagować wzorcową rolę budynków publicznych i zamówień publicznych uwzględniających kwestie efektywności energetycznej, środki mające na celu propagowanie audytów energetycznych i systemów zarządzania energią, środki w zakresie informacji i szkoleń dla odbiorców10, a także pozostałe środki na rzecz efektywności energetycznej11)

(iv)  Inne planowane polityki, środki oraz programy na rzecz realizacji wiążącego krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r, a także inne założenia przedstawione w pkt 2.2 (np. środki mające propagować wzorcową rolę budynków publicznych i zamówień publicznych uwzględniających kwestie efektywności energetycznej, środki mające na celu propagowanie audytów energetycznych i systemów zarządzania energią, środki w zakresie informacji i szkoleń dla odbiorców10, a także pozostałe środki na rzecz efektywności energetycznej11)

__________________

__________________

9 Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2012/27/UE.

9 Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2012/27/UE.

10 Zgodnie z art. 12 i 17 dyrektywy 2012/27/UE.

10 Zgodnie z art. 12 i 17 dyrektywy 2012/27/UE.

11 Zgodnie z art. 19 dyrektywy 2012/27/UE.

11 Zgodnie z art. 19 dyrektywy 2012/27/UE.

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.2 – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva)  Opis polityk i środków służących wspieraniu wkładu lokalnych kooperatyw energetycznych we wdrażanie polityk i środków, o których mowa w ppkt (i), (ii), (iii) i (iv)

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.4 – punkt 3.4.3 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  Środki zwiększające elastyczność systemu energetycznego w odniesieniu do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym wprowadzenie łączenia rynków dnia bieżącego i transgranicznych rynków bilansujących

(ii)  Środki zwiększające elastyczność systemu energetycznego w odniesieniu do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym wprowadzenie łączenia rynków dnia bieżącego i transgranicznych rynków bilansujących, inteligentnych sieci i magazynowania, zwiększenie regulacji zapotrzebowania i rozwój wytwarzania rozproszonego, jak również korygowanie kształtowania cen, w tym przez sygnały cenowe w czasie rzeczywistym

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.4 – punkt 3.4.3 – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  Środki służące zapewnieniu niedyskryminacyjnego udziału energii ze źródeł odnawialnych, regulacji zapotrzebowania i magazynowania, w tym z wykorzystaniem kumulowania, na wszystkich rynkach energii

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.4 – punkt 3.4.3 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  Środki zapewniające priorytetowy dostęp i przesył energii ze źródeł odnawialnych lub z wysokosprawnej kogeneracji i zapobiegające ograniczeniu lub redysponowaniu takiej energii elektrycznej18

(iii)  Środki dotyczące dostosowania zasad i praktyk w zakresie funkcjonowania systemu w celu zwiększenia elastyczności systemu; środki dotyczące stosowania zasad sterowania ruchem sieciowym, służące osiągnięciu krajowych celów z zakresu energii ze źródeł odnawialnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych; środki dotyczące stosowania zasad, które minimalizują i kompensują redysponowanie i ograniczanie energii ze źródeł odnawialnych; środki służące rozwojowi kumulowania18

__________________

__________________

18 Zgodnie z [przekształconą dyrektywą 2009/72/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 864 i przekształconym rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 zaproponowanym w dokumencie COM(2016) 861].

18 Zgodnie z [przekształconą dyrektywą 2009/72/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 864 i przekształconym rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 zaproponowanym w dokumencie COM(2016) 861].

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja A – ustęp 3 – punkt 3.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3.5a.  Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim”

 

Opis uwzględniania zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” w danych wymiarach, politykach i środkach

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja B – ustęp 4 – punkt 4.4 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Obecny koszyk energetyczny, krajowe zasoby energetyczne, uzależnienie od importu, w tym odpowiednie ryzyko

(i)  Obecny koszyk energetyczny, krajowe zasoby energetyczne, w tym regulacja zapotrzebowania, uzależnienie od importu, w tym odpowiednie ryzyko

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja B – ustęp 4 – punkt 4.6 – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia)  Aktualny poziom krajowych dotacji do paliw kopalnych

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja B – ustęp 4 – punkt 4.6 – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  Prognozy dotyczące rozwoju w ppkt i.iii. przy istniejących politykach i środkach przynajmniej do roku 2040 (z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030)

(iv)  Prognozy dotyczące rozwoju w ppkt (i)(iiia) przy istniejących politykach i środkach przynajmniej do roku 2040 (z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030)

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja B – ustęp 4 – punkt 4.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4.6a.  Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim”

 

Opis uwzględniania zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” w danych wymiarach, politykach i środkach

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja B – ustęp 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  OCENA SKUTKÓW PLANOWANYCH POLITYK I ŚRODKÓW29

5.  OCENA SKUTKÓW PLANOWANYCH POLITYK, ŚRODKÓW I STRATEGII INWESTYCYJNYCH29

__________________

__________________

29 Planowane polityki i środki są omawianymi możliwościami, co do których istnieją realistyczne szanse przyjęcia i wdrożenia po dacie przedłożenia planu krajowego. Prognozy zgodne z pkt 5.1 ppkt i. obejmują zatem nie tylko wdrożone i przyjęte polityki i środki (prognozy dla istniejących polityk i środków), ale również planowane polityki i środki.

29 Planowane polityki i środki są omawianymi możliwościami, co do których istnieją realistyczne szanse przyjęcia i wdrożenia po dacie przedłożenia planu krajowego. Prognozy zgodne z pkt 5.1 ppkt i. obejmują zatem nie tylko wdrożone i przyjęte polityki i środki (prognozy dla istniejących polityk i środków), ale również planowane polityki i środki.

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja B – ustęp 5 – punkt 5.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.1.  Skutki planowanych polityk i środków, opisanych w pkt 3, odnośnie do systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych oraz ich pochłaniania, z uwzględnieniem porównania prognoz z istniejącymi politykami i środkami (opisanymi w pkt 4).

5.1.  Skutki planowanych polityk, środków i strategii inwestycyjnych, opisanych w pkt 3, odnośnie do systemu energetycznego i emisji gazów cieplarnianych oraz ich pochłaniania, z uwzględnieniem porównania prognoz z istniejącymi politykami i środkami (opisanymi w pkt 4).

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja B – ustęp 5 – punkt 5.1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  Ocena interakcji politycznych (między istniejącymi i planowanymi politykami i środkami w ramach jednego wymiaru polityki oraz między obecnymi i planowanymi politykami i środkami dotyczącymi innych wymiarów) przynajmniej do ostatniego roku okresu objętego planem

(ii)  Ocena interakcji politycznych (między istniejącymi i planowanymi politykami i środkami w ramach jednego wymiaru polityki oraz między obecnymi i planowanymi politykami i środkami dotyczącymi innych wymiarów) przynajmniej do ostatniego roku okresu objętego planem, pozwalająca w szczególności dogłębnie zrozumieć wpływ polityki w dziedzinie efektywności energetycznej i oszczędności energii na wymiarowanie systemu energetycznego oraz zmniejszyć ryzyko inwestycji osieroconych w obszarze dostaw energii

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja B – ustęp 5 – punkt 5.1 – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  Ocena wzajemnego wpływu istniejących i planowanych polityk i środków krajowych oraz środków polityki Unii w dziedzinie klimatu i energii

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja B – ustęp 5 – punkt 5.2.3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5.2.3.  Zdrowie i dobrostan

 

(i)  Wpływ na jakość powietrza i powiązane skutki zdrowotne

 

(ii)  Inne skutki dla zdrowia i dobrostanu (np. zanieczyszczenie wody, hałas lub inne rodzaje zanieczyszczenia, rozwój komunikacji pieszej i rowerowej, zmiany w dojazdach do pracy lub inne zmiany w transporcie itd.)

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja B – ustęp 5 – punkt 5.2.4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5.2.4.  Wpływ na środowisko naturalne

 

(i)  Szczegółowe informacje o wszelkich strategicznych ocenach środowiskowych lub ocenach oddziaływania na środowisko związanych ze strategią lub planami krajowymi

 

(ii)  Kwestie dotyczące wody, np. zapotrzebowanie na wodę lub jej pozyskiwanie (z uwzględnieniem ewentualnej zmiany klimatu w przyszłości), wpływ hydroenergetyki lub wykorzystania energii pływów na siedliska wodne lub morskie itd.

 

(iii)  Skutki środowiskowe (i klimatyczne) większego wykorzystania bioenergii (biopaliwa z roślin uprawnych, biomasa leśna itd.) oraz powiązania ze strategią pochłaniania w sektorze użytkowania gruntów

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – sekcja B – ustęp 5 – punkt 5.2.6 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5.2.6.  Skutki inwestycyjne

 

(i)  Istniejące przepływy inwestycyjne

 

(ii)  Zakładane przyszłe inwestycje w związku z poszczególnymi planowanymi politykami i środkami, w tym profil ryzyka planowanych polityk i środków

 

(iii)  Sektorowe lub rynkowe czynniki ryzyka lub bariery w kontekście krajowym (lub makroregionalnym)

 

(iv)  Analiza dodatkowego publicznego wsparcia finansowego lub zasobów mających wypełnić luki wskazane zgodnie z ppkt (iii)

 

(v)  Jakościowa ocena zaufania inwestorów, w tym znajomości portfolio projektów oraz rentowności lub atrakcyjności możliwości inwestycyjnych

 

(vi)  Przegląd roku poprzedniego w stosunku do założeń, prognoza uwzględniająca czynniki istotne dla inwestorów

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 2 – ustęp 2 – punkt 2.1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W stosownych przypadkach, koszty włączenia odnawialnych źródeł energii do systemu w różnych scenariuszach połączeń międzysystemowych

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik Ia

 

KRAJOWE TRAJEKTORIE UDZIAŁU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W KOŃCOWYM ZUŻYCIU ENERGII BRUTTO W LATACH 2020–2030

 

Trajektoria, o której mowa w art. 4 lit. a) pkt (2) akapit drugi, obejmuje następujące cele pośrednie dotyczące energii ze źródeł odnawialnych:

 

S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), jako średnia dla dwuletniego okresu 2021–2022;

 

S2020 + 0,40 (S2030 – S2020), jako średnia dla dwuletniego okresu 2023–2024;

 

S2020 + 0,60 (S2030 – S2020), jako średnia dla dwuletniego okresu 2025–2026 oraz

 

S2020 + 0,80 (S2030 – S2020), jako średnia dla dwuletniego okresu 2027–2028,

 

gdzie

 

S2020 = cel danego państwa członkowskiego na 2020 r. zgodnie z art. 3 i załącznikiem I część A [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767]

 

oraz

 

S2030 = cel danego państwa członkowskiego na 2030 r.

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wielkość sprzedaży energii zużytej w transporcie wyłączona z obliczenia [ktoe]

b)  ewentualna wielkość sprzedaży energii zużytej w transporcie wyłączona z obliczenia [ktoe]

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ilość energii wytworzonej na potrzeby własne wyłączona z obliczenia [ktoe];

c)  ewentualna ilość energii wytworzonej na potrzeby własne wyłączona z obliczenia [ktoe];

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera f – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zastosowanie wyłączeń z lit. b), c), d) i e), o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 dyrektywy 2012/27/UE:

f)  wielkość sprzedaży energii lub wartość oszczędności energii [ktoe] wyłączona zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy 2012/27/UE;

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II –punkt 1 – litera f – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  wielkość sprzedaży energii zużytej na potrzeby kategorii działalności przemysłowej [ktoe] wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE wyłączona z obliczeń zgodnie z lit. b),

skreśla się

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II –punkt 1 – litera f – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  wartość oszczędności energii [ktoe] osiągniętych w sektorach przemian energetycznych, dystrybucji i przesyłu zgodnie z lit. c),

skreśla się

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II –punkt 1 – litera f – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  wartość oszczędności energii [ktoe] uzyskanych w wyniku nowych indywidualnych działań wdrożonych po dniu 31 grudnia 2008 r., które będą nadal przynosić skutki w roku 2020 i w latach następnych, zgodnie z lit. d);

skreśla się

Poprawka    276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II –punkt 1 – litera f – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  ilość wytworzonej energii na lub w budynkach na potrzeby własne w wyniku środków z dziedziny polityki wspierających nowe instalacje w zakresie technologii energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z lit. e) [ktoe];

skreśla się

Poprawka    277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik IIa

 

OGÓLNE RAMY DŁUGOTERMINOWYCH STRATEGII W ZAKRESIE KLIMATU I ENERGII

 

1.  ZARYS I PROCES OPRACOWYWANIA STRATEGII

 

1.1.  Streszczenie

 

1.2.  Kontekst

 

1.2.1.  Krajowy, unijny i międzynarodowy polityczny kontekst strategii długoterminowych

 

1.2.2.  Sytuacja prawna

 

1.3.  Konsultacje

 

1.3.1.  Konsultacje społeczne i konsultacje z zainteresowanymi stronami (parlament krajowy, organy lokalne i regionalne, publiczne i inne odpowiednie zainteresowane strony)

 

1.3.2.  Konsultacje z innymi państwami członkowskimi, państwami trzecimi i instytucjami UE

 

2.  KRAJOWE DŁUGOTERMINOWE STRATEGIE W DZIEDZINIE KLIMATU I ENERGII

 

2.1.  ŁĄCZNA REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I ROZWÓJ USUWANIA PRZEZ POCHŁANIACZE

 

2.1.1.  Budżet emisji dwutlenku węgla do roku 2100 zgodnie z porozumieniem paryskim

 

2.1.2.  Trajektoria opłacalnej ścieżki dojścia do zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto do roku 2050, a wkrótce potem – do ujemnego poziomu emisji

 

2.1.3.  Cel krajowy na 2030 r. i cele pośrednie przynajmniej na rok 2040 i 2050, odpowiednio do trajektorii, o której mowa w pkt 2.1.2

 

2.1.4.  Wymiar międzynarodowy

 

2.1.5.  Długoterminowe cele dotyczące przystosowania

 

2.2.  ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

 

2.2.1.  Trajektoria dochodzenia do systemu energetycznego bazującego na źródłach odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do roku 2050

 

2.2.2.  Krajowy cel na rok 2030 dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz cele pośrednie przynajmniej na lata 2035, 2040, 2045, odpowiednio do trajektorii, o której mowa w pkt 2.2.2

 

2.3.  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 

2.3.1.  Trajektoria dochodzenia do najefektywniejszej energetycznie gospodarki do roku 2050 zgodnie z celami, o których mowa w pkt 2.1.2 i 2.2.1

 

2.3.2.  Krajowy cel dotyczący efektywności energetycznej wyrażony jako bezwzględny poziom zużycia energii pierwotnej i zużycia energii końcowej w roku 2030 oraz cele pośrednie przynajmniej na lata 2035, 2040, 2045

 

3.  STRATEGIE SEKTOROWE

 

3.1.  System energetyczny

 

3.1.1.  Prawdopodobne zapotrzebowanie w przyszłości, z podziałem na nośniki energii

 

3.1.2.  Prawdopodobne zdolności wytwórcze w przyszłości, w tym scentralizowane i rozproszone magazynowanie, z podziałem na technologie

 

3.1.3.  Zamierzona lub prawdopodobna trajektoria emisji bądź zamierzony lub prawdopodobny zakres emisji w przyszłości

 

3.1.4.  Opis głównych czynników poprawy efektywności energetycznej, elastyczności popytu i zużycia energii oraz ich kształtowanie się po roku 2021

 

3.1.5.  Zarys polityk i środków planowanych w celu stworzenia systemu energetycznego bazującego na odnawialnych źródłach energii w końcowym zużyciu energii brutto, wspomnianego w pkt 2.2.1, oraz dojścia do najbardziej energooszczędnej i elastycznej gospodarki do roku 2050, w tym trajektorie w podziale na technologie

 

3.2.  Przemysł

 

3.2.1.  Oczekiwane trajektorie emisji w podziale na sektory i źródła dostaw energii

 

3.2.2.  Warianty lub podejścia polityczne w dziedzinie dekarbonizacji oraz wszelkie istniejące cele, plany lub strategie, w tym dotyczące elektryfikacji, paliw alternatywnych, środków na rzecz efektywności energetycznej itd.

 

3.3.  Budynki

 

3.3.1.  Przewidywane zapotrzebowanie na energię w budynkach, w podziale na kategorie budynków, w tym budynki użytkowe, mieszkaniowe i publiczne

 

3.3.2.  Przyszłe źródła dostaw energii

 

3.3.3.  Potencjał redukcji zapotrzebowania na energię przez renowację istniejących budynków i płynące stąd korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe

 

3.3.4.  Środki polityczne na rzecz renowacji istniejących zasobów budynków

 

3.4.  Transport

 

3.4.1.  Przewidywane emisje i źródła energii w podziale na środki transportu (np. samochody osobowe i pojazdy dostawcze, drogowy transport ciężarowy, transport morski, lotnictwo, kolej)

 

3.4.2.  Warianty lub podejścia polityczne w dziedzinie dekarbonizacji

 

3.5.  Rolnictwo i użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF)

 

3.5.1.  Aktualne emisje w podziale na źródła i poszczególne gazy cieplarniane

 

3.5.2.  Warianty redukcji emisji oraz środki polityczne służące zwiększeniu pochłaniania, w tym krajowe cele lub założenia

 

3.5.3.  Powiązania z polityką rolną i z polityką rozwoju obszarów wiejskich

 

3.6.  Elementy strategii międzysektorowej i inne istotne sektory

 

4.  FINANSOWANIE

 

4.1.  Szacowane potrzeby inwestycyjne

 

4.2.  Polityki i środki dotyczące wykorzystania finansów publicznych i zachęcania do inwestycji prywatnych

 

4.3.  Strategie na rzecz powiązanych badań, rozwoju i innowacji

 

5.  PODSTAWY ANALITYCZNE I WPŁYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

 

5.1.  Modele, scenariusze lub analizy sporządzone podczas opracowywania strategii

 

5.2.  Konkurencyjność i wpływ na gospodarkę

 

5.3.  Skutki zdrowotne, środowiskowe i społeczne

 

5.4.  Strategia zapewniania długoterminowej odporności sektorów wymienionych w sekcji 3

 

6.  Załączniki (w stosownych przypadkach)

 

6.1.  Podstawy analityczne

 

6.1.1.  Szczegółowe informacje o modelach na rok 2050 (w tym założenia) lub inne analizy ilościowe, wskaźniki itd.

 

6.1.2.  Tabele z danymi lub inne załączniki techniczne

 

6.2.  Inne źródła

Poprawka    278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  informacje o zamiarach państw członkowskich wykorzystania mechanizmu elastyczności, o którym mowa w art. 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia [ ] [ESR].

n)  informacje o tym, czy państwa członkowskie zamierzają wykorzystać mechanizm elastyczności, o którym mowa w art. 5 ust. 4 i 5 oraz w art. 7 rozporządzenia [ ] [ESR], a także skorzystać z przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 5a tego rozporządzenia.

Poprawka    279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część 1 – litera m – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  Biomasa pierwotna pozyskiwana z lasu wykorzystywana bezpośrednio do wytwarzania energii

1)  Biomasa pierwotna pozyskiwana z lasu wykorzystywana bezpośrednio do wytwarzania energii lub do produkcji przetworzonego paliwa drzewnego

Poprawka    280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część 1 – litera m – punkt 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  Drewno okrągłe (z podziałem na przemysłowe drewno okrągłe i drewno opałowe)

(iii)  Drewno okrągłe (z podziałem na przemysłowe drewno okrągłe, niskowartościowe drewno z trzebieży i drewno opałowe)

Poprawka    281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część 1 – litera m – punkt 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  Obornik

Poprawka    282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  oszczędności energii uzyskane w ramach art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016) 761] w latach X-3 i X-2;

b)  skumulowana wielkość oszczędności energii uzyskanych w ramach art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [wersja zmieniona zgodnie z wnioskiem COM(2016) 761] w latach X-3 i X-2, a także:

 

(i)  wielkość oszczędności uzyskanych dzięki poszczególnym politykom, środkom i pojedynczym działaniom;

 

(ii)  wyjaśnienie, jakie metody i dane posłużyły do oszacowania tych oszczędności;

 

(iii)  wyjaśnienie, czy państwo członkowskie jest na dobrej drodze do osiągnięcia łącznej wielkości oszczędności wymaganej do końca okresu określonego w art. 7 dyrektywy 2012/27/UE [zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016) 761]; jeżeli państwo członkowskie nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu, udziela ono dalszych wyjaśnień dotyczących działań naprawczych, które zamierza podjąć w celu uzyskania oszczędności;

 

(iv)  jeżeli środki zapisane w sprawozdaniu z postępów różnią się od środków ujętych w powiadomieniu od danego państwa członkowskiego – podanie powodów;

Poprawka    283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wpływ produkcji i wykorzystania biomasy na zrównoważony rozwój w Unii i w państwach trzecich, z uwzględnieniem wpływu na bioróżnorodność;

b)  wpływ produkcji i wykorzystania biomasy na zrównoważony rozwój w Unii i w państwach trzecich, z uwzględnieniem wpływu na bioróżnorodność, jakość wody i powietrza oraz prawa do użytkowania gruntów, z należytym uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustalonych w dyrektywie 2008/98/WE;

Poprawka    284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  odnośnie do państw trzecich i państw członkowskich, które są istotnym źródłem biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy zużywanych w Unii, środki krajowe przedsiębrane w celu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonych w art. 26 ust. 2-7 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767] na potrzeby ochrony gleby, wody i powietrza.

f)  odnośnie do państw trzecich i państw członkowskich, które są źródłem surowców do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy oraz samych biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy zużywanych w Unii, środki krajowe przedsiębrane w celu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonych w art. 26 ust. 2-7 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767] na potrzeby ochrony gleby, wody i powietrza.

Poprawka    285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  ocena skuteczności kryteriów dotyczących zrównoważonego charakteru bioenergii przedstawionych w dyrektywie (UE) .../... [dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii] w zapewnianiu redukcji emisji gazów cieplarnianych, ochronie pochłaniaczy dwutlenku węgla, różnorodności biologicznej, bezpieczeństwa żywnościowego i praw do użytkowania gruntów.

(1)

Dz.U. C 342 z 12.10.2017.

(2)

Dz.U. C 246 z 28.7.2017.


UZASADNIENIE

Rok 2016 był najgorętszym odnotowanym w historii, dlatego unia energetyczna musi przyjąć do wiadomości wyzwanie, jakim jest globalne ocieplenie, i stworzyć solidny system zarządzania, by wywiązać się z zobowiązania przyjętego w porozumieniu paryskim.

Dlatego też w sprawozdaniu dotyczącym zarządzania unią energetyczną wzywamy do przyjęcia odpowiedniego budżetu emisji dla UE, co oznacza obliczenie maksymalnej ilości gazów cieplarnianych, którą UE może jeszcze wyemitować, byśmy mogli żyć w świecie, gdzie wzrost średniej temperatury do końca tego stulecia nie przekroczy 1,5°C. W sprawozdaniu wezwano również Komisję do zajęcia się „ubogim krewnym” polityki klimatycznej, czyli metanem. Ze względu na wysoki współczynnik ocieplenia globalnego oraz krótki okres utrzymywania się metanu w atmosferze Unia powinna szybko przeanalizować odpowiednie warianty działań politycznych i przedstawić całościową strategię dotyczącą tego gazu. Budżet emisji i strategie dotyczące metanu powinny posłużyć za podstawę wiarygodnego długoterminowego planu działań do roku 2050.

Aby wzrost temperatury na świecie nie przekroczył 1,5°C, najpóźniej do roku 2050 musi powstać wysoko efektywna energetycznie gospodarka o zerowym bilansie emisji, bazująca w pełni na odnawialnych źródłach energii. Dlatego też silnemu i pluralistycznemu zarządzaniu powinny towarzyszyć ambitniejsze cele na rok 2030 w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Koszty technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych spadają, dlatego nadszedł czas, by wykorzystać potencjał wszystkich zainteresowanych stron zaangażowanych w transformację sektora energetyki: miast i regionów, obywateli, spółdzielni, inwestorów, przedsiębiorstw itd. W zarządzaniu należy zatem mobilizować i koordynować działania tych podmiotów, by zwiększyć efektywność energetyczną i rozwój źródeł odnawialnych.  Zmniejszy to ryzyko geopolityczne, ograniczając naszą zależność od importu, i przyniesie zielony wzrost oznaczający miliony dodatkowych miejsc pracy zlokalizowanych w Europie.

Sprawozdanie toruje również drogę dalszej współpracy transgranicznej w postaci partnerstw makroregionalnych. Partnerstwa te mogą potencjalnie przynieść optymalizację kosztów tworzenia inteligentnych sieci i odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej. Obszary, na których sąsiadujące państwa członkowskie mogą dużo zyskać, działając wspólnie, to morza północne, Bałtyk, Europa Południowo-Wschodnia, Europa Środkowo-Zachodnia i basen Morza Śródziemnego. Takie partnerstwa makroregionalne będą wskazywać przedsięwzięcia dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i leżące w interesie unii energetycznej (np. morskie farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne na skalę przemysłową, transgraniczne przedsięwzięcia popierane przez miasta), a Komisja powinna stworzyć specjalną platformę finansową, która zapewni im wsparcie.

UE musi odzyskać zaufanie obywateli, przyjmując solidne prawodawstwo, wprowadzając pełną przejrzystość i wiążące cele oraz realizując ogólnoeuropejskie inwestycje w sektorach wpływających na codzienne życie obywateli, takich jak renowacja budynków i elektromobilność. Wielopoziomowe zarządzanie ujęte w sprawozdaniu pomoże państwom członkowskim w osiągnięciu tych celów.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Rozporządzenie dotyczące zarządzania – Przejrzystość – Wykaz organizacji, z którymi współsprawozdawcy Michèle Rivasi i Claude Turmes odbyli spotkania

Na szczeblu posłów

AEBIOM

Agentur

Agora Energiewende

Akuo Energy

Berliner E-Agentur

Bundersverband Erneuerbare Energie (BEE)

Business Europe

Chatham House

Confederation of Swedish Enterprise

Chorwacka agencja energetyki

Climate Alliance

Duńskie stowarzyszenie energetyki

Dong Energi

EDSO for smart grids

Europejska Rada Energii Geotermalnej

Eurogas

Fern

Fortum

Fraunhofer Institut

IDDRI

Innogy

Leaders of Sustainable Biofuels

National Grid

Norwea

PGE Polska Grupa Energetyczna

PKA

Rockwool

Siemens

Solaire Direct

Stattnet

Total

VkU

Wind Europe

WWF

50 Hertz

Na szczeblu roboczym

CEZ

Cofalec

Europejska Fundacja Klimatyczna

European Heat Pump Association

Enedis

Euro Heat and Power

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Magazynowania Energii

EU-ACE

EWE

Przyjaciele Ziemi

Knauf Insulation

Rescoop

Rumuńska rada ds. energii

RTE

RWE/Innogy

Saint-Gobain

Shell

Statoil


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (16.10.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013

(COM(2016)0759 – C8‑0497/2016 – 2016/0375(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Rohde

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rada Europejska apelowała o rozwój zarządzania unią energetyczną po raz pierwszy w swoich konkluzjach z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. System zarządzania miałby pomóc UE w osiągnięciu zakładanych celów polityki energetycznej, przy zapewnieniu państwom członkowskim niezbędnej elastyczności i przy pełnym poszanowaniu ich swobody w określaniu własnego koszyka energetycznego. W konkluzjach podkreślono, że taki system zarządzania powinien bazować na istniejących strukturach, takich jak krajowe programy w zakresie klimatu oraz krajowe plany dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. W strategii unii energetycznej z dnia 25 lutego 2015 r. rozszerzono zakres zarządzania – poza ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku – w odniesieniu do wszystkich pięciu wymiarów unii energetycznej obejmujących: solidarność i zaufanie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego; wewnętrzny rynek energii; ograniczenie popytu; obniżenie emisyjności wraz z energią ze źródeł odnawialnych; oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność. Ponadto Parlament Europejski w swojej rezolucji „W kierunku europejskiej unii energetycznej” z dnia 15 grudnia 2015 r. wezwał do tego, aby system zarządzania unią energetyczną był ambitny, wiarygodny, przejrzysty, demokratyczny i zakładał pełne zaangażowanie Parlamentu oraz zapewniał osiągnięcie wyznaczonych na rok 2030 celów klimatyczno-energetycznych.

Na tej podstawie celem omawianego wniosku Komisji jest stworzenie ram regulacyjnych zarządzania unią energetyczną w ramach dwóch głównych filarów. Po pierwsze, uproszczenie obecnych obowiązków w zakresie planowania, sprawozdawczości i monitorowania w dziedzinie energii i klimatu w celu lepszego odzwierciedlenia zasad lepszego stanowienia prawa. Po drugie, określenie skutecznej procedury politycznej między państwami członkowskimi a Komisją, w ścisłej współpracy z innymi instytucjami UE, w celu realizacji założeń unii energetycznej, a zwłaszcza jej celów na 2030 r. w zakresie energii i klimatu.

Wniosek został przygotowany przez Komisję równolegle z przeglądem dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej oraz dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto we wniosku w pełni uwzględniono rozporządzenie w sprawie mechanizmu monitorowania klimatu (rozporządzenie MMR nr 525/2013), aby zapewnić integrację obszarów energii i klimatu. Wniosek aktualizuje obowiązujące przepisy, tak aby odpowiadały one potrzebom monitorowania wdrożenia proponowanych rozporządzeń o wspólnym wysiłku redukcyjnym oraz o użytkowaniu gruntów, zmianie użytkowania gruntów i leśnictwie (LULUCF), jak również zobowiązaniom Unii w ramach porozumienia paryskiego. Komisja twierdzi, że jej wniosek doprowadzi do znacznego ograniczenia obciążeń administracyjnych. Łącznie wniosek przewiduje włączenie, uproszczenie lub usunięcie ponad 50 obecnych szczegółowych obowiązków z zakresu planowania, sprawozdawczości i monitorowania.

W odniesieniu przede wszystkim do rolnictwa wniosek przewiduje obowiązki w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie sprawozdań dotyczących:

ich długoterminowych strategii niskoemisyjności, w tym redukcji emisji i poprawy pochłaniania w sektorze rolnictwa;

wdrażania krajowych trajektorii i celów w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych, w tym udziału biopaliw wyprodukowanych z głównych upraw rolnych;

wdrażania środków wspierających wykorzystywanie energii z biomasy, w tym biomasy z sektora rolnictwa;

zużycia energii końcowej w poszczególnych sektorach, w tym w rolnictwie.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako krok we właściwym kierunku. Jest to ambitny wniosek. Sprawozdawca proponuje pewne poprawki, głównie o charakterze technicznym, aby:

Komisja, w kontekście sprawozdawczości w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, mogła opracować jasne wytyczne dla państw członkowskich dotyczące sprawozdawczości w zakresie bioenergii;

w przypadku gdy Komisja stwierdzi, że dane państwo członkowskie dokonało niewystarczających postępów w realizacji celów lub wdrażaniu środków określonych w jego zintegrowanym planie krajowym w zakresie klimatu i energii, powinna nałożyć szczegółowe wymogi, które musi spełnić dane państwo członkowskie. Te szczegółowe wymogi mają zastąpić system zaleceń Komisji dla odnośnego państwa członkowskiego, o którym mowa we wniosku Komisji. Sprawozdawca uważa, że w tym wypadku zalecenia nie są wystarczające z uwagi na swój niewiążący charakter;

państwa członkowskie nie będą musiały zgłaszać zmian w krajowych cenach towarów i użytkowaniu gruntów, które wiążą się z większym wykorzystaniem biomasy oraz innych form energii ze źródeł odnawialnych, ponieważ przedkładanie tego rodzaju sprawozdań byłoby zbyt uciążliwe i prawie niemożliwe dla państw członkowskich;

sformułowania w niektórych częściach tekstu Komisji zostały bardziej ujednolicone i uproszczone.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Niniejsze rozporządzenie określa niezbędne podstawy prawne rzetelnego i przejrzystego zarządzania, zapewniającego osiągnięcie założeń i celów unii energetycznej poprzez komplementarne, spójne i ambitne działania Unii i jej państw członkowskich, przy jednoczesnym poszanowaniu unijnych zasad lepszych uregulowań prawnych.

(1)  Niniejsze rozporządzenie określa niezbędne podstawy prawne rzetelnego i przejrzystego zarządzania, zapewniającego osiągnięcie założeń unii energetycznej i celów porozumienia paryskiego poprzez komplementarne, spójne i ambitne działania Unii i jej państw członkowskich, przy jednoczesnym poszanowaniu unijnych zasad lepszych uregulowań prawnych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Żaden przepis niniejszego rozporządzenia nie może być zinterpretowany w sposób naruszający lub podważający prawa państw członkowskich potwierdzone w art. 194 ust. 2 akapit drugi TFUE;

Uzasadnienie

Art. 194 ust 2. akapit drugi TFUE potwierdził prawo państwa członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię. Ponieważ rozporządzenie UE nie może naruszać ani podważać postanowień traktatów, należy podkreślić, że prawodawca unijny wziął pod uwagę ww. prawa państw członkowskich.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Europejska unia energetyczna powinna obejmować pięć najważniejszych wymiarów: bezpieczeństwo energetyczne; wewnętrzny rynek energii; efektywność energetyczna; obniżenie emisyjności; oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

(2)  Europejska unia energetyczna zapewnia przejście na system energetyczny o wysokiej efektywności i orientacji na energię odnawialną, obejmujący pięć najważniejszych wymiarów: bezpieczeństwo energetyczne i przystępność cenowa dla konsumentów; wewnętrzny rynek energii; efektywność energetyczna; obniżenie emisyjności; oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Celem stabilnej unii energetycznej realizującej ambitną politykę w zakresie klimatu jest zapewnienie unijnym konsumentom – gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – bezpiecznych, zrównoważonych, konkurencyjnych i niedrogich dostaw energii, co wymaga gruntownej transformacji europejskiego systemu energetycznego. Cel taki można osiągnąć jedynie poprzez skoordynowane działanie, obejmujące akty o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym na poziomie unijnym i krajowym.

(3)  Celem stabilnej unii energetycznej realizującej ambitną politykę w zakresie klimatu jest zapewnienie unijnym konsumentom – gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – bezpiecznych, zrównoważonych, konkurencyjnych i niedrogich dostaw energii, co wymaga gruntownej transformacji europejskiego systemu energetycznego, tak aby zapewnić wszystkim obywatelom sprawiedliwy dostęp do energii. Cel taki można najlepiej osiągnąć poprzez skoordynowane działanie, obejmujące akty o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, a także przez wspieranie badań i dostaw energii na szczeblu lokalnym.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W dniu 24 października 2014 r. Rada Europejska uzgodniła ramy polityki energetyczno-klimatycznej Unii do 2030 r. oparte na czterech najważniejszych celach: co najmniej 40 % redukcji emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce, co najmniej 27 % poprawy w zakresie efektywności energetycznej z myślą o osiągnięciu poziomu 30 %, co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej w Unii i co najmniej 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Stwierdzono, że cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych jest wiążący na poziomie Unii, a jego realizacja będzie polegać na wkładzie poszczególnych państw członkowskich, które będą wspólnie dążyć do osiągnięcia zbiorczego unijnego poziomu docelowego.

(5)  W dniu 24 października 2014 r. Rada Europejska uzgodniła ramy polityki energetyczno-klimatycznej Unii do 2030 r. oparte na czterech najważniejszych celach: co najmniej 40 % redukcji emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce, co najmniej 27 % poprawy w zakresie efektywności energetycznej z myślą o osiągnięciu poziomu 30 %, co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej w Unii i co najmniej 15 % elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych. Cele związane z efektywnością energetyczną powinny być orientacyjne i zgodne z konkluzjami Rady z października 2014 r. Stwierdzono, że cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych jest wiążący na poziomie Unii, a jego realizacja będzie polegać na wkładzie poszczególnych państw członkowskich, które będą wspólnie dążyć do osiągnięcia zbiorczego unijnego poziomu docelowego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W dniu 24 października 2014 r.14 Rada Europejska postanowiła również, że należy opracować rzetelny i przejrzysty system zarządzania, bez zbędnych obciążeń administracyjnych, który miałby pomóc Unii w osiągnięciu zakładanych celów polityki energetycznej, przy zapewnieniu państwom członkowskim niezbędnej elastyczności i w pełnym poszanowaniu ich swobody w określaniu własnego koszyka energetycznego. Podkreślono, że taki system zarządzania powinien opierać się na istniejących elementach, takich jak krajowe programy w zakresie klimatu czy krajowe plany dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, jak również powinien uwzględniać potrzebę uproszczenia i połączenia oddzielnych aspektów dotyczących planowania i sprawozdawczości. Uzgodniono również, że należy poprawić pozycję i prawa konsumentów, przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów, m.in. dzięki systematycznemu monitorowaniu głównych wskaźników przystępnego cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, pewnego i zrównoważonego systemu energetycznego, jak również usprawnić koordynację krajowych polityk energetycznych i zacieśnić współpracę regionalną między państwami członkowskimi.

(7)  W dniu 24 października 2014 r.14 Rada Europejska postanowiła również, że należy opracować rzetelny i przejrzysty system zarządzania, bez zbędnych obciążeń administracyjnych, który miałby pomóc Unii w osiągnięciu zakładanych celów polityki energetycznej, przy zapewnieniu państwom członkowskim niezbędnej elastyczności i w pełnym poszanowaniu ich swobody w określaniu własnego koszyka energetycznego. Taki system zarządzania powinien opierać się na istniejących elementach, takich jak cele porozumienia paryskiego, krajowe programy w zakresie klimatu czy krajowe plany dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, jak również powinien uwzględniać potrzebę uproszczenia i połączenia oddzielnych aspektów dotyczących planowania i sprawozdawczości. Uzgodniono również, że należy poprawić pozycję i prawa konsumentów, przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów, m.in. dzięki systematycznemu monitorowaniu głównych wskaźników przystępnego cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, pewnego i zrównoważonego systemu energetycznego, jak również usprawnić koordynację krajowych polityk w dziedzinie energii i klimatu i zacieśnić współpracę regionalną między państwami członkowskimi, aby utrzymać i zwiększyć funkcję pochłaniania dwutlenku węgla przez odnośne ekosystemy, zrównoważoną gospodarkę leśną oraz długoterminowy zrównoważony charakter wykorzystywanych zasobów. Ponadto w celu utrzymania stabilności, konkurencyjności i rozsądnych cen na szczeblach krajowym i europejskim państwa członkowskie muszą zapewnić równowagę między istniejącymi zdolnościami produkcyjnymi, technologiami i posiadanymi zasobami, tak aby kontynuować działania promujące odnawialne źródła energii.

_________________

_________________

14 Konkluzje Rady Europejskiej, 23–24 października 2014 r. (EUCO 169/14).

14 Konkluzje Rady Europejskiej, 23–24 października 2014 r. (EUCO 169/14).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Osiągnięcie celów unii energetycznej powinno nastąpić dzięki połączeniu inicjatyw Unii i spójnych strategii krajowych określonych w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu. W sektorowych przepisach Unii w dziedzinach energii i klimatu określono wymogi dotyczące planowania, które są przydatnymi narzędziami wprowadzania zmian na poziomie krajowym. Wprowadzenie ich w różnych momentach w czasie doprowadziło jednak do powielania działań i niewystarczającego uwzględnienia synergii i interakcji między różnymi obszarami polityki. Należy zatem w miarę możliwości usprawnić i zintegrować obecne oddzielne systemy planowania, sprawozdawczości i monitorowania w dziedzinach energii i klimatu.

(17)  Osiągnięcie celów unii energetycznej powinno nastąpić dzięki połączeniu inicjatyw Unii i spójnych strategii krajowych. Należy uprościć i usprawnić istniejące systemy planowania, sprawozdawczości i monitorowania w dziedzinach energii i klimatu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  W celu urzeczywistnienia unii energetycznej nieodzowne jest wprowadzenie odpowiedniego wymogu w zakresie sprawozdawczości w odniesieniu do paliw kopalnych. Powinno to obejmować informacje dotyczące kryteriów produkcji związanych z pochodzeniem i sposobem wydobywania. W związku z tym Komisja powinna do grudnia 2018 r. przedstawić katalog kryteriów dla paliw kopalnych i wdrożyć obowiązek sprawozdawczy.

Uzasadnienie

Unia Europejska musi być aktywnie zaangażowana w transformację energetyki. Prawdziwa polityka energetyczna wymaga, aby również paliwa kopalne były poddawane bardziej rygorystycznym ocenom, tak aby móc zapewnić ich porównywalność. Pod żadnym pozorem paliwa kopalne nie powinny być uprzywilejowane, jeśli chodzi o obowiązki sprawozdawcze.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Plany krajowe powinny być stabilne, aby zapewnić przejrzystość i przewidywalność polityk i środków krajowych w celu zagwarantowania pewności inwestorom. Należy jednak przewidzieć aktualizacje planów krajowych jeden raz w każdym okresie dziesięcioletnim, tak aby państwa członkowskie mogły dostosowywać się do istotnych zmian okoliczności. W przypadku planów obejmujących lata 2021–2030 państwa członkowskie powinny mieć możliwość zaktualizowania planów do 1 stycznia 2024 r. Cele, założenia i wkłady powinny być modyfikowane tylko w celu odzwierciedlenia większych ambicji, zwłaszcza w odniesieniu do celów w zakresie energii i klimatu na 2030 r. W ramach aktualizacji państwa członkowskie powinny dołożyć starań w celu złagodzenia wszelkich negatywnych oddziaływań na środowisko, które będą wynikać ze zintegrowanej sprawozdawczości.

(22)  Plany krajowe powinny być stabilne, aby zapewnić przejrzystość i przewidywalność polityk i środków krajowych w celu zaspokojenia potrzeb obywateli danego państwa członkowskiego, przyczynienia się do bezpieczeństwa energetycznego oraz zagwarantowania pewności inwestorom. Należy jednak przewidzieć aktualizacje planów krajowych jeden raz w każdym okresie dziesięcioletnim, tak aby państwa członkowskie mogły dostosowywać się do istotnych zmian okoliczności. W przypadku planów obejmujących lata 2021–2030 państwa członkowskie powinny mieć możliwość zaktualizowania planów do 1 stycznia 2024 r. W ramach aktualizacji państwa członkowskie powinny dołożyć starań w celu złagodzenia wszelkich negatywnych oddziaływań na środowisko, które będą wynikać ze zintegrowanej sprawozdawczości. Stopniowe przejście na biopaliwa najnowszej generacji powinno uwzględniać poczynione w państwach członkowskich inwestycje w infrastrukturę do produkcji biopaliw pierwszej generacji.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Sektor LULUCF jest w znacznym stopniu narażony i niezwykle podatny na zmiany klimatu. Jednocześnie jest to sektor o ogromnym potencjale w zakresie zapewnienia długoterminowych korzyści klimatycznych i znaczącego wkładu na rzecz osiągnięcia europejskich i międzynarodowych długoterminowych celów w zakresie klimatu. Może przyczynić się do złagodzenia skutków zmiany klimatu na kilka sposobów, w szczególności przez redukcję emisji, utrzymanie i powiększanie pochłaniaczy oraz zasobów węgla oraz zapewnianie biomateriałów mogących zastąpić surowce kopalne lub wysokoemisyjne. Aby zapewnić skuteczność działań mających na celu zwłaszcza zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla, niezbędne jest zrównoważone zarządzanie zasobami oraz osiągnięcie długoterminowej stabilności i zdolności adaptacyjnej rezerwuarów węgla. Długoterminowe strategie są niezbędne w celu umożliwienia zrównoważonych inwestycji w dłuższej perspektywie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Należy promować inwestycje w zrównoważone zaawansowane biopaliwa uzyskiwane z odpadów rolnych i leśnych, a także wspierać ich rozwój, zapewniając spójność polityki i celów UE w dziedzinie energii, klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym i rolnictwa oraz wspierając inwestycje w dziedzinie biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, tak aby przezwyciężyć trudności w tworzeniu łańcuchów dostaw biomasy przez między innymi ewentualne gwarantowane taryfy na energię elektryczną uzyskiwaną z paliw stałych lub gazowych wytwarzanych z odpadów z biomasy, tak by technologie przetwarzania odpadów z biomasy na energię nie zostały wykluczone z rynku.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a)  Mając na uwadze wysoki współczynnik ocieplenia globalnego i stosunkowo krótki okres utrzymywania się metanu w atmosferze, Komisja może rozważyć opcje polityki ukierunkowane na ograniczenie emisji metanu, z wykluczeniem emisji metanu pochodzącego z jelit, wytwarzanego naturalnie przy hodowli przeżuwaczy, zgodnie ze strategią dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania odpadów.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  W celu zapewnienia spójności między krajowymi a unijnymi politykami i celami unii energetycznej, Komisja i państwa członkowskie powinny prowadzić regularny dialog. W stosownych przypadkach Komisja powinna kierować do państw członkowskich zalecenia dotyczące ambitności projektów planów krajowych, późniejszego wdrożenia polityk i środków zgłoszonych w planach krajowych oraz innych krajowych polityk i środków istotnych dla realizacji unii energetycznej. Państwa członkowskie powinny w najwyższym stopniu uwzględniać takie zalecenia oraz omówić ich wdrożenie w kolejnych sprawozdaniach okresowych.

(34)  W celu zapewnienia spójności między krajowymi a unijnymi politykami i celami unii energetycznej, Komisja i państwa członkowskie powinny prowadzić regularny dialog. Uznając kompetencje państw członkowskich w tej dziedzinie, Komisja może kierować do państw członkowskich zalecenia dotyczące ambicji projektów planów krajowych, późniejszego wdrożenia polityk i środków zgłoszonych w planach krajowych oraz innych krajowych polityk i środków istotnych dla realizacji unii energetycznej. Państwa członkowskie powinny w najwyższym stopniu uwzględniać takie zalecenia oraz omówić ich wdrożenie w kolejnych sprawozdaniach okresowych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Państwa członkowskie wraz z Komisją powinny zapewnić ścisłą współpracę we wszystkich sprawach dotyczących wdrożenia unii energetycznej oraz niniejszego rozporządzenia, również w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim. Komisja powinna odpowiednio wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do opracowania planów krajowych i związanego z tym budowania potencjału.

(38)  Państwa członkowskie wraz z Komisją powinny zapewnić ścisłą współpracę we wszystkich sprawach dotyczących wdrożenia unii energetycznej oraz niniejszego rozporządzenia, w tym realizacji celów dotyczących redukcji emisji, również w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim. Komisja, przy wsparciu ze strony Parlamentu Europejskiego, powinna odpowiednio wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do opracowania planów krajowych i związanego z tym budowania potencjału. Jednak odpowiedzialność za opracowanie planów krajowych w zakresie energii i klimatu w kontekście celów UE powinna spoczywać na państwach członkowskich.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Europejska Agencja Środowiska powinna wspierać Komisję, w stosownych przypadkach i zgodnie z jej rocznym programem pracy, w ocenie, monitorowaniu i sprawozdawczości.

(40)  Europejska Agencja Środowiska powinna wspierać Komisję, w stosownych przypadkach i zgodnie z jej rocznym programem pracy, w ocenie, monitorowaniu i sprawozdawczości. Państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę porady Europejskiej Agencji Środowiska dotyczące wpływu produkcji biopaliw na środowisko.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  bezpieczeństwo energetyczne,

a)  bezpieczeństwo energetyczne i przystępność cenowa dla konsumentów;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 1 stycznia 2019 r., a następnie co dziesięć lat, każde państwo członkowskie zgłasza Komisji zintegrowany plan krajowy w zakresie energii i klimatu. Plany te obejmują elementy określone w ust. 2 i w załączniku I. Pierwszy plan obejmuje okres od 2021 r. do 2030 r. Kolejne plany obejmują okres dziesięcioletni następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu objętego poprzednim planem.

1.  Do dnia 1 stycznia 2020 r., a następnie co dziesięć lat, każde państwo członkowskie zgłasza Komisji zintegrowany plan krajowy w zakresie energii i klimatu. Plany te obejmują elementy określone w ust. 2 i w załączniku I. Pierwszy plan obejmuje okres od 2021 r. do 2030 r. Kolejne plany obejmują okres dziesięcioletni następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu objętego poprzednim planem.

Uzasadnienie

Ten termin jest niemożliwy do zaakceptowania. Ramy czasowe dla przygotowania planu krajowego powinny być spójne z etapami konsultacji w każdym państwie członkowskim, takimi jak strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, konsultacje publiczne zgodnie z art. 10 i zatwierdzenie przez rząd. Muszą być również połączone z pracami nad rozporządzeniem, ponieważ główne zastrzeżenia dotyczące treści planu nie zostały jeszcze rozwiązane. Obecnie trwają prace nad ważnymi rozporządzeniami wchodzącymi w skład pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który w dużym stopniu wpłynie na to, co powinien obejmować plan krajowy.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  opis polityk i środków przewidzianych na potrzeby realizacji odpowiednich założeń, celów i wkładów przedstawionych w lit. b);

c)  opis polityk, środków i strategii inwestycyjnych przewidzianych na potrzeby realizacji odpowiednich założeń, celów i wkładów przedstawionych w lit. b);

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  ocena wpływu planowanych polityk i środków na realizację założeń, o których mowa w lit. b);

e)  ocena wpływu planowanych polityk, środków i strategii inwestycyjnych na realizację założeń, o których mowa w lit. b);

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  wyniki zasięgania opinii i zaangażowania władz lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych, zainteresowanych sektorów i obywateli;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przygotowując plany krajowe, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie biorą pod uwagę wzajemne powiązania pomiędzy pięcioma wymiarami unii energetycznej oraz w razie potrzeby stosują jednolite dane i założenia w odniesieniu do pięciu wymiarów.

3.  Przygotowując plany krajowe, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie unikają obciążeń administracyjnych i dodatkowych kosztów, biorąc pod uwagę wzajemne powiązania pomiędzy pięcioma wymiarami unii energetycznej oraz w razie potrzeby stosują jednolite dane i założenia w odniesieniu do pięciu wymiarów.

Uzasadnienie

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych przy wdrażaniu pakietów klimatyczno-energetycznych powinno być priorytetem.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 1 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i.  wiążący dla danego państwa członkowskiego krajowy cel w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz roczne krajowe wiążące limity zgodnie z rozporządzeniem [ ] [ESR];

i.  wiążący dla danego państwa członkowskiego krajowy cel w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz roczne krajowe wiążące limity zgodnie z rozporządzeniem [ ] [ESR]; i w każdym razie nie poniżej celów wyznaczonych na 2020 r. w art. 7a ust. 2 dyrektywy 98/70/WE [ESR];

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  z myślą o osiągnięciu wiążącego dla Unii celu co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., o czym mowa w art. 3 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], wkład w realizację tego celu jako udział energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., wraz z liniową trajektorią tego wkładu począwszy od 2021 r.;

(i)  z myślą o osiągnięciu wiążącego dla Unii celu co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., o czym mowa w art. 3 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], wkład w realizację tego celu jako udział energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., biorąc pod uwagę amortyzację inwestycji w biopaliwa pierwszej generacji, wraz z liniową trajektorią tego wkładu począwszy od 2021 r.;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  trajektorie sektorowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w latach 2021–2030 w sektorach ciepłowniczo-chłodniczym, elektroenergetycznym oraz transportowym;

(ii)  trajektorie sektorowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej w latach 2021–2030, z zapewnieniem optymalnego wykorzystania biomasy w sektorach ciepłowniczo-chłodniczym, elektroenergetycznym oraz transportowym;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia)  trajektorie stopniowego zwiększania zakresu ciążącego na dostawcach paliw kopalnych obowiązku mieszania biopaliw uzyskiwanych z odpadów z rolnictwa;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva)  realistyczne, dokładne, całościowe i kompleksowe oceny potencjału różnych źródeł energii pod względem łagodzenia zmiany klimatu, zakres wpływu na poziom emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz czas, w jakim procesy łagodzenia zmiany klimatu rozpoczynają zmniejszanie stężenia gazów cieplarnianych.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie wspólnie zapewniają, aby wkład z biopaliw i biopłynów, a także paliw z biomasy zużywanych w transporcie, o ile produkowane są one ze zbóż i z innych roślin uprawnych o wysokiej zawartości skrobi, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych przede wszystkim do celów energetycznych na użytkach rolnych jako uprawy główne, wynosił nie więcej niż 7 % szacowanego końcowego zużycia energii brutto w Unii w sektorze transportu w 2030 r.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wpływu makroekonomicznego, środowiskowego, związanego z umiejętnościami oraz społecznego planowanych polityk i środków, o których mowa w art. 7 oraz szczegółowo określonych w załączniku I, w pierwszym okresie dziesięcioletnim co najmniej do roku 2030, wraz z porównaniem z prognozami opartymi na istniejących (wdrożonych i przyjętych) politykach i środkach, o których mowa w ust. 1;

b)  wpływu makroekonomicznego, środowiskowego, związanego ze zdrowiem, z umiejętnościami oraz społecznego planowanych polityk i środków, o których mowa w art. 7 oraz szczegółowo określonych w załączniku I, w pierwszym okresie dziesięcioletnim co najmniej do roku 2030, wraz z porównaniem z prognozami opartymi na istniejących (wdrożonych i przyjętych) politykach i środkach, o których mowa w ust. 1;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia 1 stycznia 2018 r., a następnie co dziesięć lat, państwa członkowskie przygotowują oraz przedkładają Komisji projekt zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

1.  Do dnia 1 stycznia 2020 r., a następnie co dziesięć lat, państwa członkowskie przygotowują oraz przedkładają Komisji projekt zintegrowanego planu krajowego w zakresie energii i klimatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Uzasadnienie

Ten termin jest niemożliwy do zaakceptowania. Ramy czasowe dla przygotowania planu krajowego powinny być spójne z etapami konsultacji w każdym państwie członkowskim, takimi jak strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, konsultacje publiczne zgodnie z art. 10 i zatwierdzenie przez rząd. Muszą być również połączone z pracami nad rozporządzeniem, ponieważ główne zastrzeżenia dotyczące treści planu nie zostały jeszcze rozwiązane. Obecnie trwają prace nad ważnymi rozporządzeniami wchodzącymi w skład pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który w dużym stopniu wpłynie na to, co powinien obejmować plan krajowy.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zmieniają cele, założenia i wkłady określone w aktualizacji, o której mowa w ust. 2, wyłącznie aby odzwierciedlić większą ambicję w porównaniu z wartościami określonymi w ostatnio zgłoszonym zintegrowanym planie krajowym w zakresie energii i klimatu.

skreśla się

Uzasadnienie

Jednoznaczna deklaracja „zwiększenia ambicji” w stosunku do wcześniejszych planów stanowiłaby ograniczenie uprawnień decyzyjnych państw członkowskich w kwestii dostosowań, jakie zechcą wprowadzić do swoich strategii energetycznych.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  redukcję emisji i poprawę pochłaniania w poszczególnych sektorach, w tym w sektorach energii elektrycznej, przemysłu, transportu, sektorze budynków (mieszkalnych i usługowych), rolnictwa i użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF);

b)  redukcję emisji i poprawę pochłaniania w poszczególnych sektorach, w tym w sektorach energii elektrycznej, przemysłu, transportu, sektorze budynków (mieszkalnych i usługowych), rolnictwa i użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w sytuacjach, w których konieczne jest zachowanie istniejących siedlisk ujściowych i wzmocnienie naturalnego pochłaniania dwutlenku węgla przez dobrze funkcjonujące i odporne ekosystemy i usługi ekosystemowe, w tym przez zrównoważoną gospodarkę leśną, zgodnie z zobowiązaniami UE;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1– litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  informacje na temat krajowych planów i strategii w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zgodnie z art. 17 ust. 1;

d)  informacje na temat krajowych planów i strategii w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w szczególności jeśli chodzi o badania i inwestycje w zaawansowane biopaliwa; zgodnie z art. 17 ust. 1;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a – punkt 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)   Trajektorie dla popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy oraz dla podaży biomasy z podziałem na surowce i pochodzenie (rozróżnienie produkcji krajowej i importu). W przypadku biomasy leśnej – ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie węgla przez sektor LULUCF;

(4)   trajektorie dla popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy oraz dla podaży biomasy z podziałem na surowce i pochodzenie (z rozróżnieniem na produkcję krajową i import). W przypadku biomasy leśnej – ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie gazów cieplarnianych przez sektor LULUCF na szczeblu krajowym.

Uzasadnienie

Sporządzanie sprawozdań dotyczących sektora LULUCF powinno odbywać się na poziomie krajowym zgodnie z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (COM(2016)0479).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a – punkt 4 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja może ustanowić jasne wytyczne dla państw członkowskich dotyczące sporządzania sprawozdań w sprawie tych trajektorii, w tym definicji i jednostki konwersji źródła na energię;

Uzasadnienie

Do sporządzania sprawozdań w sprawie bioenergii niezbędne są jasne wytyczne i obliczenia.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a – punkt 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)   w stosownych przypadkach inne krajowe trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (takie jak udział biopaliw, udział zaawansowanych biopaliw, udział biopaliw wyprodukowanych z głównych upraw na gruntach rolnych, udział energii elektrycznej produkowanej z biomasy bez wykorzystania ciepła, udział energii ze źródeł odnawialnych w systemach lokalnego ogrzewania, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana przez miasta, wspólnoty energetyczne i osoby wytwarzające energię na własny użytek);

(5)   inne krajowe trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (takie jak udział biopaliw, udział zaawansowanych biopaliw, udział biopaliw wyprodukowanych z głównych upraw na gruntach rolnych, udział energii elektrycznej produkowanej z biomasy bez wykorzystania ciepła, udział energii ze źródeł odnawialnych w systemach lokalnego ogrzewania, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana przez miasta, wspólnoty energetyczne i osoby wytwarzające energię na własny użytek);

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b – punkt 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)   środki promocji wykorzystania energii z biomasy, zwłaszcza wykorzystania nowych rodzajów biomasy, uwzględniające dostępność biomasy (zarówno potencjał krajowy, jak i import z państw trzecich) i inne zastosowania biomasy (sektor rolnictwa i leśnictwa), a także środki na rzecz zrównoważonej produkcji i wykorzystania biomasy;

(5)   środki promocji wykorzystania energii z biomasy, zwłaszcza wykorzystania nowych rodzajów biomasy, uwzględniające dostępność biomasy (zarówno potencjał krajowy, jak i import z państw trzecich) i inne zastosowania biomasy, w tym w sektorze rolnictwa i leśnictwa, a także środki na rzecz zrównoważonej produkcji i wykorzystania biomasy;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  krajowe cele dotyczące stopniowego wycofywania dotacji w dziedzinie energetyki;

d)  krajowe cele dotyczące stopniowego wycofywania dotacji w dziedzinie energetyki, w szczególności na paliwa kopalne i jądrowe;

Uzasadnienie

Aby zapobiec zakłóceniom na rynku, należy najpierw podjąć niezwłocznie środki służące zlikwidowaniu wszelkich dotacji na paliwa kopalne i jądrowe.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 15 marca 2021 r., a następnie co roku (rok X), państwa członkowskie przekazują Komisji:

Do dnia 31 lipca 2021 r., a następnie co roku (rok X), państwa członkowskie przekazują Komisji:

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecny termin (koniec lipca) z rozporządzenia w sprawie mechanizmu monitorowania na przekazanie przybliżonych wykazów gazów cieplarnianych za rok (X-1). Skrócenie terminu uniemożliwi sprawne przedłożenie ze względu na brak danych statystycznych dotyczących działań koniecznych do oszacowania emisji za rok (X-1) na początku roku (X).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  postęp na poziomie unijnym w realizacji założeń unii energetycznej, w tym, dla pierwszego okresu dziesięcioletniego, celów Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu, zwłaszcza w świetle dążenia do pełnej realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej;

a)  postęp na poziomie unijnym w realizacji założeń unii energetycznej, w tym, dla pierwszego okresu dziesięcioletniego, celów Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu, zwłaszcza w świetle dążenia do pełnej realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej oraz z uwzględnieniem w razie potrzeby zmienionego działania UE w dziedzinie klimatu i energii, zgodnie z art. 38;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja uwzględnia podczas oceny zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu, zasadne krajowe okoliczności, dowiedzione w drodze oceny właściwych władz na szczeblu krajowym i europejskim, które mogłyby wytłumaczyć ewentualne opóźnienia wkładu państw członkowskich w ogólną realizację celów unii energetycznej i w szczególności opóźnienie w realizacji ustalonych przez nią samą celów.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Komisja podaje uprzednio do wiadomości wskaźniki, jakie zamierza wykorzystać w takich ocenach.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W obszarze energii ze źródeł odnawialnych, w ramach oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii na podstawie trajektorii liniowej z poziomu 20 % w 2020 r. do poziomu co najmniej 27 % w 2030 r., o czym mowa w art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i).

2.  W obszarze energii ze źródeł odnawialnych, w ramach oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii na podstawie trajektorii liniowej z poziomu 20 % w 2020 r. do poziomu co najmniej 27 % w 2030 r., o czym mowa w art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i). Ocena jest całościowa i kompleksowa, a jej celem jest utrzymanie i zwiększenie zdolności w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania następcze w przypadku niezgodności z nadrzędnymi założeniami i celami unii energetycznej w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego

Działania następcze w przypadku niezgodności z nadrzędnymi założeniami i celami unii energetycznej w ramach rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i dyrektywy [wersja przekształcona dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767]

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli na podstawie oceny zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu i ich aktualizacji zgodnie z art. 12 Komisja stwierdzi, że cele, założenia i wkłady w planach krajowych i ich aktualizacjach są niewystarczające do zbiorczego osiągnięcia założeń unii energetycznej, a w szczególności w pierwszym okresie dziesięcioletnim do osiągnięcia celów Unii na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, wprowadza środki na poziomie Unii w celu zapewnienia zbiorczej realizacji tych założeń i celów. W odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych, w środkach takich należy uwzględniać poziom ambitności wkładów państw członkowskich w cele Unii na 2030 r. określone w ich planach krajowych i ich aktualizacjach.

1.  Jeżeli na podstawie oceny zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu i ich aktualizacji zgodnie z art. 12 Komisja stwierdzi, że cele, założenia i wkłady w planach krajowych i ich aktualizacjach są niewystarczające do zbiorczego osiągnięcia założeń unii energetycznej, a w szczególności w pierwszym okresie dziesięcioletnim do osiągnięcia celów Unii na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, wprowadza środki na poziomie Unii w celu zapewnienia zbiorczej realizacji tych założeń i celów, z uwzględnieniem elastyczności państw członkowskich. W odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych, w środkach takich, a w szczególności w platformie finansowania utworzonej na szczeblu unijnym z myślą o wspieraniu projektów z dziedziny energii ze źródeł odnawialnych, należy uwzględniać poziom ambitności wkładów państw członkowskich w cele Unii na 2030 r. określone w ich planach krajowych i ich aktualizacjach.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Jeżeli na podstawie zbiorczej oceny zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu poszczególnych państw członkowskich zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) i z wykorzystaniem odpowiednio innych źródeł informacji Komisja stwierdza, że Unia może nie zrealizować założeń unii energetycznej, w szczególności w pierwszym okresie dziesięcioletnim celów unijnych ram polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r., Komisja może wydać wszystkim państwom członkowskim zalecenia zgodnie z art. 28 w celu złagodzenia tego ryzyka. Oprócz zaleceń Komisja wprowadza w stosownych przypadkach środki na poziomie Unii w celu zapewnienia w szczególności realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. W odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych w środkach takich bierze się pod uwagę ambitne wcześniejsze działania deklarowane przez państwa członkowskie w zakresie realizacji celów Unii na rok 2030.

3.   Jeżeli na podstawie zbiorczej oceny zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu poszczególnych państw członkowskich zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) i z wykorzystaniem innych źródeł informacji, Komisja stwierdza, że Unia może nie zrealizować założeń unii energetycznej, w szczególności w pierwszym okresie dziesięcioletnim celów unijnych ram polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 r., Komisja nakłada na wszystkie państwa członkowskie szczegółowe wymogi zgodnie z art. 28 w celu złagodzenia tego ryzyka. Oprócz szczegółowych wymogów Komisja wprowadza środki na poziomie Unii w celu zapewnienia w szczególności realizacji celów Unii na rok 2030 w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. W odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych w środkach takich bierze się pod uwagę ambitne wcześniejsze działania deklarowane przez państwa członkowskie w zakresie realizacji celów Unii na rok 2030.

Uzasadnienie

Z definicji zalecenia nie są wystarczająco wiążące. W związku z tym Komisja powinna raczej nakładać szczegółowe wymogi na to państwo członkowskie, które ma te wymogi spełnić.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli w obszarze efektywności energetycznej, bez uszczerbku dla innych środków na poziomie Unii zgodnie z ust. 3, Komisja stwierdza, na podstawie swojej oceny przeprowadzonej w 2023 r. zgodnie z art. 25 ust. 1 i 3, że postępy na drodze do zbiorczego osiągnięcia celu Unii w zakresie efektywności energetycznej wymienionego w art. 25 ust. 3 akapit pierwszy są niewystarczające, wprowadza do 2024 r. środki, oprócz środków określonych w dyrektywie 2010/31/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016) 765] i dyrektywie 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)761], w celu zapewnienia, aby wiążące cele Unii na 2030 r. w zakresie efektywności energetycznej zostały spełnione. Takie dodatkowe środki mogą w szczególności służyć poprawie efektywności energetycznej:

5.  Jeżeli w obszarze efektywności energetycznej, bez uszczerbku dla innych środków na poziomie Unii zgodnie z ust. 3, Komisja stwierdza, na podstawie swojej oceny przeprowadzonej w 2023 r. zgodnie z art. 25 ust. 1 i 3, że postępy na drodze do zbiorczego osiągnięcia celu Unii w zakresie efektywności energetycznej wymienionego w art. 25 ust. 3 akapit pierwszy są niewystarczające, wprowadza – w przypadku braku podjęcia przez państwa członkowskie dodatkowych środków do 2024 r. w uzupełnieniu do środków określonych w dyrektywie 2010/31/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0765] i dyrektywie 2012/27/UE [w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem COM(2016)0761] – dodatkowe środki w celu zapewnienia, aby wiążące cele Unii na 2030 r. w zakresie efektywności energetycznej zostały spełnione. Takie dodatkowe środki mogą w szczególności służyć poprawie efektywności energetycznej:

Uzasadnienie

Automatyczne upoważnienie Komisji do podejmowania własnych środków w przypadku spodziewanego braku realizacji celów Komisji w zakresie efektywności energetycznej jest sprzeczne ze stosowaniem dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej zgodnie z zasadą pomocniczości. Jeżeli w przypadku poszczególnych państw członkowskich stwierdzone zostanie ryzyko braku realizacji ich celów w zakresie efektywności energetycznej, muszą one same zdecydować na podstawie sytuacji krajowej i już podjętych środków, jakie dodatkowe środki są uzasadnione i właściwe.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zalecenia Komisji dla państw członkowskich

Szczegółowe wymogi dla państw członkowskich

Uzasadnienie

Z definicji zalecenia nie są wystarczająco wiążące. W związku z tym Komisja powinna raczej nakładać szczegółowe wymogi na to państwo członkowskie, które ma te wymogi spełnić.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)   dane państwo członkowskie w najwyższym stopniu uwzględnia zalecenie, w duchu solidarności między państwami członkowskimi a Unią oraz między państwami członkowskimi;

skreśla się

Uzasadnienie

Z definicji zalecenia nie są wystarczająco wiążące. W związku z tym Komisja powinna raczej nakładać szczegółowe wymogi na to państwo członkowskie, które ma te wymogi spełnić.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja zapewnia, aby zalecenia były dostępne i podawane do publicznej wiadomości.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I– sekcja A – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – podpunkt ii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)   W stosownych przypadkach inne krajowe założenia i cele zgodne z istniejącymi długoterminowymi strategiami niskoemisyjności. W stosownych przypadkach, inne założenia i cele, w tym cele sektorowe i cele związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu

(ii)   Inne krajowe założenia i cele zgodne z istniejącymi długoterminowymi strategiami niskoemisyjności. Inne założenia i cele, w tym cele sektorowe i cele związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I– sekcja A – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – podpunkt v

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v)   Trajektorie dla popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy oraz dla podaży biomasy z podziałem na surowce i pochodzenie (rozróżnienie produkcji krajowej i importu). W przypadku biomasy leśnej – ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie gazów cieplarnianych przez sektor LULUCF

(v)   Trajektorie dla popytu na bioenergię z podziałem na sektor ciepłowniczy, elektroenergetyczny i transportowy oraz dla podaży biomasy z podziałem na surowce i pochodzenie (rozróżnienie produkcji krajowej i importu). W przypadku biomasy leśnej – ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie gazów cieplarnianych przez sektor LULUCF na szczeblu krajowym

Uzasadnienie

Sporządzanie sprawozdań dotyczących sektora LULUCF powinno odbywać się na poziomie krajowym zgodnie z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 (COM(2016)0479).

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I– sekcja A – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – podpunkt v – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja może ustanowić jasne wytyczne dla państw członkowskich dotyczące sporządzania sprawozdań w sprawie tych trajektorii, w tym definicji i jednostki konwersji źródła na energię;

Uzasadnienie

Do sporządzania sprawozdań w sprawie bioenergii niezbędne są jasne wytyczne i obliczenia.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I– sekcja A – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – podpunkt vi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vi)   W stosownych przypadkach inne trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (np. udział zaawansowanych biopaliw, udział energii ze źródeł odnawialnych w systemach ciepłowniczych, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana przez miasta, kooperatywy energetyczne i prosumentów energii odnawialnej)

(vi)   Inne trajektorie i założenia, w tym trajektorie i założenia długoterminowe i sektorowe (np. udział zaawansowanych biopaliw, udział energii ze źródeł odnawialnych w systemach ciepłowniczych, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana przez miasta, kooperatywy energetyczne i prosumentów energii odnawialnej)

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I– sekcja A – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Polityki i środki służące do realizacji celu określonego zgodnie z rozporządzeniem [ ] [ESR], o którym mowa w pkt 2.1.1, oraz polityki i środki mające na celu spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu [ ] [LULUCF], obejmujące wszystkie najważniejsze sektory wysokoemisyjne oraz sektory związane ze zwiększaniem pochłaniania z długoterminową wizją i celem zakładającym przejście na gospodarkę niskoemisyjną w perspektywie 50 lat i osiągnięcie równowagi między emisjami a pochłanianiem zgodnie z porozumieniem paryskim

(i)  Polityki i środki służące do realizacji celu określonego zgodnie z rozporządzeniem [ ] [ESR], o którym mowa w pkt 2.1.1, oraz polityki i środki mające na celu spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu [ ] [LULUCF] oraz osiągnięcie celu dotyczącego usprawnienia usuwania przez pochłaniacze, obejmujące wszystkie najważniejsze sektory wysokoemisyjne oraz sektory związane ze zwiększaniem pochłaniania, w tym zachęty do wdrażania i wspierania – także przez płatności uzależnione od rezultatów – działań związanych z podejściami łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej w odniesieniu do zintegrowanego i zrównoważonego gospodarowania lasami, gruntami uprawnymi, użytkami zielonymi i terenami podmokłymi wykraczających poza standardowe dobre praktyki i ustalony scenariusz odniesienia, z długoterminową wizją i celem zakładającym przejście na gospodarkę niskoemisyjną w perspektywie 50 lat i osiągnięcie równowagi między emisjami a pochłanianiem zgodnie z porozumieniem paryskim

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I– sekcja A – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.2. – podpunkt vi – tiret drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-   inne możliwości wykorzystania biomasy w innych sektorach (rolnictwie, sektorach związanych z leśnictwem); a także środki na rzecz zrównoważonej produkcji i wykorzystania biomasy

-   inne możliwości wykorzystania biomasy w innych sektorach, w tym w rolnictwie i sektorach związanych z leśnictwem; a także środki na rzecz zrównoważonej produkcji i wykorzystania biomasy

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ceny surowców i zmiany w przeznaczeniu gruntów w państwach członkowskich związane z większym wykorzystaniem biomasy i innych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych;

d)  jeśli takowe są dostępne, ceny surowców i zmiany w przeznaczeniu gruntów w państwach członkowskich związane z większym wykorzystaniem biomasy i innych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)   rozwój i udział biopaliw wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX do [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], w tym ocena zasobów koncentrująca się na kwestiach zrównoważonego rozwoju związanych z efektem przekierowania produktów spożywczych i paszowych na cele produkcji biopaliw, z odpowiednim uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE i zasady kaskadowego wykorzystania biomasy, mając na uwadze regionalne i lokalne uwarunkowania technologiczne i sytuację gospodarczą, utrzymanie niezbędnych zasobów węgla w glebie oraz jakość gleby i ekosystemów;

g)   rozwój i udział biopaliw wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX do [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], w tym ocena zasobów koncentrująca się na kwestiach zrównoważonego rozwoju związanych z efektem wykorzystania produktów spożywczych i paszowych do celów produkcji biopaliw, z uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE i zasady kaskadowego wykorzystania biomasy, mając na uwadze regionalne i lokalne uwarunkowania technologiczne i sytuację gospodarczą, utrzymanie zasobów węgla w glebie oraz jakość gleby i ekosystemów;

Uzasadnienie

Należy poprawić brzmienie tekstu: produkty spożywcze i paszowe nie są w gruncie rzeczy przekierowywane, lecz wykorzystywane do celów produkcji biopaliw. Trudno jest także ocenić, co oznacza „odpowiednie” uwzględnienie w przypadku cytowanych dwóch zasad.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  szacunkowy wpływ wspólnej produkcji i stosowania biopaliw pierwszej generacji na samowystarczalność i na cenę koncentratów białkowych i innych pasz;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb)  szacunkowy wpływ produkcji lub stosowania biopaliw uzyskanych ze strat i odpadów rolnych na rozwój biogospodarki Unii Europejskiej;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera m – punkt 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Wierzchołki drzew i gałęzie (sprawozdawczość nieobowiązkowa)

(i)  Wierzchołki drzew i gałęzie

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera m – punkt 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  Pniaki (sprawozdawczość nieobowiązkowa)

(ii)  Pniaki

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera m – punkt 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  Kora (sprawozdawczość nieobowiązkowa)

(i)  Kora

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  rozwój techniczny, dostępność i zrównoważony rozwój biopaliw wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX do [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], w tym ocena efektu przekierowania produktów spożywczych i paszowych na cele produkcji biopaliw, z odpowiednim uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE i zasady kaskadowego wykorzystania biomasy, mając na uwadze regionalne i lokalne uwarunkowania technologiczne i sytuację gospodarczą, utrzymanie niezbędnych zasobów węgla w glebie oraz jakość gleby i ekosystemów;

d)   rozwój techniczny, dostępność i zrównoważony rozwój biopaliw wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX do [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], w tym ocena efektu wykorzystania produktów spożywczych i paszowych do celów produkcji biopaliw, z uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE i zasady kaskadowego wykorzystania biomasy, mając na uwadze regionalne i lokalne uwarunkowania technologiczne i sytuację gospodarczą, utrzymanie zasobów węgla w glebie oraz jakość gleby i ekosystemów;

Uzasadnienie

Należy poprawić brzmienie tekstu: produkty spożywcze i paszowe nie są w gruncie rzeczy przekierowywane, lecz wykorzystywane do celów produkcji biopaliw. Trudno jest także ocenić, co oznacza „odpowiednie” uwzględnienie w przypadku cytowanych dwóch zasad.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  odnośnie do państw trzecich i państw członkowskich, które są istotnym źródłem biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy zużywanych w Unii, środki krajowe przedsiębrane w celu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonych w art. 26 ust. 2-7 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767] na potrzeby ochrony gleby, wody i powietrza.

f)   odnośnie do państw trzecich i państw członkowskich, które są źródłem surowców do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy zużywanych w Unii, środki krajowe przedsiębrane w celu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonych w art. 26 ust. 2-7 [przekształconej dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767] na potrzeby ochrony gleby, wody i powietrza.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójnej i odpowiedniej sprawozdawczości przez Komisję. Słowo „istotnym” nie jest wystarczająco jasne. Jego znaczenie może z czasem ulec zmianie, dlatego należy je usunąć.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zarządzanie unią energetyczną

Odsyłacze

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

16.1.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jens Rohde

7.2.2017

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

18.5.2017

Data przyjęcia

10.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Stanisław Ożóg

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

28

+

PPE

Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

NI

Diane Dodds

11

-

ECR

Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zarządzanie unią energetyczną

Odsyłacze

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Data przedstawienia w PE

30.11.2016

 

 

 

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

ECON

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

AGRI

16.1.2017

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

Sprawozdawcy

       Data powołania

Michèle Rivasi

12.5.2017

Claude Turmes

12.5.2017

 

 

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

18.5.2017

Rozpatrzenie w komisji

23.3.2017

21.6.2017

11.9.2017

 

Data przyjęcia

7.12.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

61

46

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Edward Czesak, Miriam Dalli, Jakop Dalunde, Angélique Delahaye, Pilar del Castillo Vera, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Ashley Fox, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Urszula Krupa, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Susanne Melior, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Mireille D’Ornano, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Florent Marcellesi, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Nuno Melo, Ulrike Müller, Markus Pieper, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Marie-Christine Boutonnet, Norbert Erdős, John Flack, Ana Gomes, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Mary Honeyball, Arndt Kohn, Gilles Lebreton, Lukas Mandl, Nosheena Mobarik, Norica Nicolai, Emilian Pavel, Jozo Radoš, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, Jasenko Selimovic, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Bogdan Brunon Wenta, Gabriele Zimmer

Data złożenia

14.12.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

61

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Ulrike Müller, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Jasenko Selimovic, Lieve Wierinck

ECR

Arne Gericke

EFDD

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Stefan Eck, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Inés Ayala Sender, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Edouard Martin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Pavel Poc, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bart Staes, Claude Turmes

46

-

ECR

Edward Czesak, Jørn Dohrmann, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Jonathan Bullock, Mireille D'Ornano, Julia Reid

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ingeborg Gräßle, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Nuno Melo, Angelika Niebler, Markus Pieper, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Mihai Ţurcanu, Vladimir Urutchev, Bogdan Brunon Wenta, Pilar del Castillo Vera

9

0

ECR

John Flack, Ashley Fox, Julie Girling, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, John Procter

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

José Inácio Faria

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności