Postup : 2016/0375(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0402/2017

Predkladané texty :

A8-0402/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 17/01/2018 - 10.6
CRE 17/01/2018 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/11/2018 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0011
P8_TA(2018)0443

SPRÁVA     ***I
PDF 1654kWORD 254k
14.12.2017
PE 604.777v02-00 A8-0402/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajcovia: Michèle Rivasi, Claude Turmes

(Postup spoločných schôdzí výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJCOVI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0759),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, ako aj článok 192 ods. 1 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0497/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 13. júla 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. apríla 2017(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0402/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Týmto nariadením sa stanovujú potrebné legislatívne základy spoľahlivého a transparentného riadenia, ktoré zabezpečí dosiahnutie zámerov a cieľov energetickej únie prostredníctvom komplementárneho, jednotného a ambiciózneho úsilia Únie a jej členských štátov, pričom podporí zásady Únie týkajúce sa lepšej právnej regulácie.

(1)  Týmto nariadením sa stanovujú potrebné legislatívne základy spoľahlivého, inkluzívneho, nákladovo efektívneho, transparentného a predvídateľného riadenia, ktoré zabezpečí dosiahnutie zámerov a cieľov energetickej únie na rok 2030 a dlhodobých zámerov a cieľov energetickej únie v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy z roku 2015 v nadväznosti na 21. konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (Parížska dohoda) prostredníctvom komplementárneho, jednotného a ambiciózneho úsilia Únie a jej členských štátov, pričom obmedzí administratívnu zložitosť.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Zámerom tohto nariadenia je podporiť spravodlivý prechod pre občanov a regióny, na ktorých alebo ktoré by mohol mať nepriaznivý vplyv prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Cieľom odolnej energetickej únie postavenej na ambicióznej politike v oblasti zmeny klímy je poskytnúť spotrebiteľom v Únii – domácnostiam i podnikom – bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu, čo si vyžaduje zásadnú transformáciu energetického systému v Európe. Tento zámer sa môže dosiahnuť len pomocou koordinovaných opatrení spájajúcich legislatívne a nelegislatívne akty na úrovni Únie a členských štátov.

(3)  Cieľom odolnej energetickej únie postavenej na ambicióznej politike v oblasti zmeny klímy je poskytnúť spotrebiteľom v Únii – domácnostiam i podnikom – bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu a podporovať výskum a inováciu priťahovaním investícií, čo si vyžaduje zásadnú transformáciu energetického systému v Európe. Tento zámer sa môže dosiahnuť len pomocou koordinovaných opatrení spájajúcich legislatívne a nelegislatívne akty na úrovni Únie, na makroregionálnej, regionálnej úrovni, úrovni členských štátov a na miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Vďaka plne funkčnej a odolnej energetickej únii by sa z Únie stal popredný región z hľadiska inovácií, investícií, rastu a sociálneho a hospodárskeho rozvoja, čo by zase bolo dobrým príkladom toho, ako sa sledovanie vysokých ambícií v oblasti zmierňovania dôsledkov zmeny klímy prelína s opatreniami na podporu inovácií, investícií a rastu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Návrh Komisie bol vypracovaný súbežne so súborom iniciatív v energetickej politike jednotlivých sektorov, najmä so zreteľom na obnoviteľné zdroje energie, energetickú efektívnosť a štruktúru trhu, a s týmto súborom sa aj spoločne prijíma. Tieto iniciatívy tvoria balík v rámci prvoradej nosnej témy – energetickej efektívnosti, globálnej vedúcej úlohy Únie vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie a rovnakých podmienok pre spotrebiteľov energie.

(4)  Návrh Komisie bol vypracovaný súbežne so súborom iniciatív v energetickej politike jednotlivých sektorov, najmä so zreteľom na energiu z obnoviteľných zdrojov, energetickú efektívnosť (vrátane energetickej hospodárnosti budov) a štruktúru trhu, a s týmto súborom sa aj spoločne prijíma. Tieto iniciatívy tvoria balík v rámci prvoradej nosnej témy – energetickej efektívnosti, globálnej vedúcej úlohy Únie vo využívaní energie z obnoviteľných zdrojov a rovnakých podmienok pre spotrebiteľov energie, a to aj riešením problému energetickej chudoby a podporovaním spravodlivej hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Európska rada sa 24. októbra 2014 dohodla na rámci politík pre Úniu v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030, ktorý vychádza zo štyroch kľúčových cieľov: zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) v celom hospodárstve aspoň o 40 %, zlepšenie energetickej efektívnosti aspoň o 27 % s cieľom dosiahnuť úroveň 30 %, podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v Únii na úrovni aspoň 27 % a prepojenie elektrických sietí na úrovni aspoň 15 %. V danom rámci sa uvádza, že cieľ týkajúci sa energie z obnoviteľných zdrojov je na úrovni Únie záväzný a dosiahne sa prostredníctvom príspevkov členských štátov vedených potrebou kolektívne splniť tento cieľ Únie.

(5)  Európska rada 24. októbra 2014 navrhla rámec politík pre Úniu v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030, ktorý vychádza zo štyroch kľúčových cieľov. zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) v celom hospodárstve aspoň o 40 %, zlepšenie energetickej efektívnosti aspoň o 27 % s cieľom dosiahnuť úroveň 30 %, podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v Únii na úrovni aspoň 27 % a prepojenie elektrických sietí na úrovni aspoň 15 %. V danom rámci sa uvádza, že cieľ týkajúci sa energie z obnoviteľných zdrojov je na úrovni Únie záväzný a dosiahne sa prostredníctvom príspevkov členských štátov vedených potrebou kolektívne splniť tento cieľ Únie. Toto nariadenie však odráža ciele dohodnuté v odvetvových právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Európska rada sa 24. októbra 2014 dohodla, že Komisia s podporou členských štátov prijme naliehavé opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia minimálneho cieľa 10 % existujúcich elektrických prepojení, a to naliehavo a najneskôr v roku 2020 prinajmenšom v prípade členských štátov, ktoré ešte nedosiahli minimálnu úroveň začlenenia do vnútorného trhu s energiou.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  V Parížskej dohode sa výrazne zvýšila úroveň globálnych ambícií v oblasti zmierňovania zmeny klímy, keď sa signatári zaviazali „udržať zvýšenie globálnej priemernej teploty výrazne pod hodnotou 2 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia a vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia“. Únia sa musí pripraviť na oveľa výraznejšie a rýchlejšie znižovanie emisií, ako sa pôvodne predpokladalo. Súčasne je toto zníženie možné dosiahnuť za nižšie náklady, než sa pôvodne predpokladalo, a to vďaka tempu vývoja a zavádzania technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  V súlade s cieľom Parížskej dohody dosiahnuť rovnováhu medzi antropogénnymi emisiami zo zdrojov a odstraňovaním skleníkových plynov pomocou záchytov v druhej polovici 21. storočia by sa Únia mala spravodlivo zamerať na dosiahnutie nulovej bilancie emisií na národnej úrovni do roku 2050, po ktorom by nasledovalo obdobie negatívnych emisií.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c)  V prípade klimatického systému je pre celkovú koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére relevantný celkový kumulatívny súčet antropogénnych emisií v čase. Na dosiahnutie súladu so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody je nutné zanalyzovať celosvetový uhlíkový rozpočet, čo je v súlade s pokračovaním úsilia o obmedzenie nárastu teploty na 1,5°C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami, a stanoviť primeraný podiel Únie na zostávajúcom celosvetovom uhlíkovom rozpočte. Dlhodobé stratégie v oblasti klímy a energetiky by mali byť v súlade s týmto uhlíkovým rozpočtom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6d)  Únia a členské štáty by mali pravidelne preskúmavať klimatické a energetické ciele a mali by ich v prípade potreby prehodnotiť smerom nahor s cieľom zohľadniť následné preskúmania vykonané v rámci procesu Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (proces UNFCCC) a s cieľom zohľadniť najnovšie vedecké dôkazy o tempe a vplyve zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6e)  Hoci sa Únia zaviazala uskutočniť zďaleka najambicióznejšie zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030, nemôže proti hrozbe zmeny klímy bojovať sama. Komisia a členské štáty by mali využiť každú príležitosť na to, aby presvedčili najmä krajiny, ktoré majú z medzinárodného obchodu s Úniou prospech, aby prijali primeranú časť globálnej zodpovednosti a zvýšili úroveň svojej ambície na rovnakú úroveň ako Únia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Európska rada 24. októbra 201414 takisto dospela k záveru, že by sa mal vytvoriť spoľahlivý a transparentný systém riadenia bez zbytočného administratívneho zaťaženia, ktorý pomôže zabezpečiť, aby Únia dosiahla svoje ciele v oblasti energetickej politiky, pričom členské štáty budú mať potrebnú flexibilitu a bude sa plne rešpektovať ich sloboda pri určovaní energetického mixu. Zdôraznila, že takýto systém riadenia by mal vychádzať z existujúcich stavebných prvkov, akými sú napríklad národné klimatické programy, národné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov a pre energetickú efektívnosť, ako aj z potreby zefektívniť a spojiť samostatné procesy plánovania a podávania správ. Rada ďalej súhlasila s tým, že sa posilní úloha a práva spotrebiteľov a zvýši sa transparentnosť a predvídateľnosť pre investorov okrem iného prostredníctvom systematického sledovania kľúčových ukazovateľov cenovo dostupnej, bezpečnej, konkurencieschopnej, zabezpečenej a udržateľnej energetickej sústavy a uľahčí sa koordinácia vnútroštátnych energetických politík a podporí sa regionálna spolupráca medzi členskými štátmi.

(7)  Európska rada 24. októbra 201414 takisto dospela k záveru, že by sa mal vytvoriť spoľahlivý a transparentný systém riadenia bez zbytočného administratívneho zaťaženia a s dostatočnou pružnosťou pre členské štáty, ktorý pomôže zabezpečiť, aby Únia dosiahla svoje ciele v oblasti energetickej politiky, pričom sa v plnej miere rešpektuje sloboda členských štátov pri určovaní energetického mixu. Zdôraznila, že takýto systém riadenia by mal vychádzať z existujúcich stavebných prvkov, akými sú napríklad národné klimatické programy, národné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov a pre energetickú efektívnosť, ako aj z potreby zefektívniť a spojiť samostatné procesy plánovania a podávania správ. Rada ďalej súhlasila s tým, že sa posilní úloha a práva spotrebiteľov a zvýši sa transparentnosť a predvídateľnosť pre investorov okrem iného prostredníctvom systematického sledovania kľúčových ukazovateľov cenovo dostupnej, bezpečnej, konkurencieschopnej, zabezpečenej a udržateľnej energetickej sústavy a uľahčí sa koordinácia vnútroštátnych klimatických a energetických politík a podporí sa regionálna spolupráca medzi členskými štátmi.

__________________

__________________

14 Závery Európskej rady z 23. – 24. októbra 2014 (EUCO 169/14).

14 Závery Európskej rady z 23. – 24. októbra 2014 (EUCO 169/14).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V záveroch Rady z 26. novembra 201516 sa uznáva, že riadenie energetickej únie bude dôležitým nástrojom na efektívne a účinné budovanie energetickej únie a na dosiahnutie jej zámerov. Zdôrazňuje sa v nich, že systém riadenia by mal byť založený na zásadách integrácie strategického plánovania a podávania správ o vykonávaní politík v oblasti klímy a energetiky a na koordinácii medzi aktérmi zodpovednými za politiky v oblasti energetiky a klímy na úrovni Únie, regiónov a členských štátov. Zdôrazňuje sa v nich tiež, že riadením by sa malo zabezpečiť splnenie dohodnutých cieľov v oblasti energetiky a klímy na rok 2030 a že vďaka riadeniu by sa monitoroval celkový pokrok Únie pri dosahovaní politických zámerov v rámci piatich rozmerov energetickej únie.

(10)  V záveroch Rady z 26. novembra 201516 sa uznáva, že riadenie energetickej únie bude dôležitým nástrojom na efektívne a účinné budovanie energetickej únie a na dosiahnutie jej zámerov. Zdôrazňuje sa v nich, že systém riadenia by mal byť založený na zásadách integrácie strategického plánovania a podávania správ o vykonávaní politík v oblasti klímy a energetiky a na koordinácii medzi aktérmi zodpovednými za politiky v oblasti energetiky a klímy na úrovni Únie, regiónov a členských štátov. Zdôrazňuje sa v nich tiež, že riadením by sa malo zabezpečiť splnenie dohodnutých cieľov v oblasti energetiky a klímy na rok 2030 a že vďaka riadeniu by sa monitoroval pokrok každého členského štátu a celkový pokrok Únie pri dosahovaní cieľov a zámerov v rámci piatich rozmerov energetickej únie.

__________________

__________________

16 Závery Rady z 26. novembra 2015 (14632/15).

16 Závery Rady z 26. novembra 2015 (14632/15).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Preto by hlavným zámerom riadenia energetickej únie malo byť umožniť splnenie zámerov energetickej únie, a najmä cieľov rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030. Toto nariadenie je preto spojené s právnymi predpismi jednotlivých sektorov, ktorými sa vykonávajú ciele v oblasti energetiky a klímy na rok 2030. Členské štáty potrebujú flexibilitu, aby si mohli zvoliť politiky, ktoré najlepšie zodpovedajú ich vnútroštátnemu energetickému mixu a preferenciám, no táto flexibilita by mala byť zlučiteľná s ďalšou integráciou trhov, intenzívnejšou hospodárskou súťažou a dosiahnutím zámerov v oblasti klímy a energetiky a postupným prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo.

(12)  Preto by hlavným zámerom riadenia energetickej únie malo byť umožniť splnenie zámerov energetickej únie, a najmä cieľov rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti.. Toto nariadenie je preto spojené s právnymi predpismi jednotlivých sektorov, ktorými sa vykonávajú ciele v oblasti energetiky a klímy na rok 2030. Členské štáty potrebujú flexibilitu, aby si mohli zvoliť politiky, ktoré najlepšie zodpovedajú ich vnútroštátnemu energetickému mixu a preferenciám, no táto flexibilita by mala byť zlučiteľná s ďalšou integráciou trhov, intenzívnejšou hospodárskou súťažou a dosiahnutím zámerov v oblasti klímy a energetiky a postupným prechodom na udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo založené na vysoko energeticky účinnom energetickom systéme založenom na obnoviteľných zdrojoch. Na to, aby sa zabezpečila kvalita a porovnateľnosť dlhodobých stratégií v oblasti klímy a energetiky by sa mal zaviesť povinný vzor.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo si vyžaduje zmeny investičného správania a stimuly naprieč celým spektrom politík. Dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov si vyžaduje zvýšenie efektívnosti a inovácie v európskom hospodárstve, čo by najmä malo viesť aj k zlepšeniu kvality ovzdušia.

(13)  Sociálne prijateľný prechod na udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo si vyžaduje podstatné zmeny investičného správania, najmä pokiaľ ide o verejné a súkromné investície, a stimuly naprieč celým spektrom politík, ako aj reformy regionálnych trhov. Dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov si vyžaduje zvýšenie efektívnosti a inovácie v európskom hospodárstve, čo by najmä malo vytvoriť udržateľné pracovné miesta a viesť aj k zlepšeniu kvality ovzdušia.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Únia a členské štáty by mali podniknúť konkrétne kroky na zákaz dotácií na energiu, a to aspoň pokiaľ ide o fosílne palivá, s cieľom splniť medzinárodné záväzky prijaté v rámci skupiny G7 a skupiny G20 a v rámci Parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Skleníkové plyny a látky znečisťujúce ovzdušie vo veľkej miere pochádzajú zo spoločných zdrojov, a preto môže mať politika zameraná na zníženie emisií skleníkových plynov súbežne pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia, čo by mohlo vyvážiť niektoré alebo všetky krátkodobé náklady na znižovanie emisií skleníkových plynov. Keďže údaje nahlásené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES18 predstavujú dôležitý vstup pre zostavovanie inventúry skleníkových plynov a národných plánov, mal by sa uznať význam zostavovania a nahlasovania údajov konzistentných so smernicou 2001/81/ES a inventúrou skleníkových plynov.

(14)  Skleníkové plyny a látky znečisťujúce ovzdušie vo veľkej miere pochádzajú zo spoločných zdrojov, a preto môže mať politika zameraná na zníženie emisií skleníkových plynov súbežne pozitívny vplyv na verejné zdravie a kvalitu ovzdušia, najmä v mestských oblastiach, čo by mohlo vyvážiť krátkodobé náklady na znižovanie emisií skleníkových plynov. Keďže údaje nahlásené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES18 predstavujú dôležitý vstup pre zostavovanie inventúry skleníkových plynov a národných plánov, mal by sa uznať význam zostavovania a nahlasovania údajov konzistentných so smernicou 2001/81/ES a inventúrou skleníkových plynov.

__________________

__________________

18 Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 309, 27.11.2009, s. 22).

18 Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Ú. v. ES L 309, 27.11.2009, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Vzhľadom na rozhodný záväzok Komisie dosiahnuť lepšiu právnu reguláciu by riadenie energetickej únie malo priniesť významné zníženie administratívneho zaťaženia pre členské štáty, Komisiu a ostatné inštitúcie Únie a malo by pomôcť zabezpečiť súlad a primeranosť politík a opatrení na úrovni Únie a členských štátov s ohľadom na transformáciu energetického systému smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu.

(16)  Vzhľadom na rozhodný záväzok Komisie dosiahnuť lepšiu právnu reguláciu a v súlade s politikou v oblasti výskumu, inovácie a investícií by riadenie energetickej únie malo priniesť významné zníženie administratívnej zložitosti pre členské štáty a príslušné zainteresované strany, Komisiu a ostatné inštitúcie Únie a malo by pomôcť zabezpečiť súlad a primeranosť politík a opatrení na úrovni Únie, makroregionálnej a regionálnej úrovni, úrovni členských štátov a miestnej úrovni s ohľadom na transformáciu energetického systému smerom k udržateľnému nízkouhlíkovému hospodárstvu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Dosiahnutie zámerov energetickej únie by sa malo zabezpečiť prostredníctvom kombinácie iniciatív Únie a súdržných vnútroštátnych politík stanovených v integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy. V právnych predpisoch Únie v oblasti energetiky a klímy pre jednotlivé sektory sa stanovujú požiadavky na plánovanie, ktoré boli užitočným nástrojom na podnietenie zmien na vnútroštátnej úrovni. Ich zavedenie v rôznom čase viedlo k prekrývaniu a nedostatočnému zohľadneniu synergií a interakcií medzi jednotlivými oblasťami politík. Aktuálne samostatné procesy plánovania, nahlasovania a monitorovania v oblasti klímy a energetiky by sa preto mali v čo najväčšej miere zracionalizovať a integrovať.

(17)  Dosiahnutie cieľov a zámerov energetickej únie by sa malo zabezpečiť prostredníctvom kombinácie iniciatív Únie a súdržných vnútroštátnych politík stanovených v integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy. V právnych predpisoch Únie v oblasti energetiky a klímy pre jednotlivé sektory sa stanovujú požiadavky na plánovanie, ktoré boli užitočným nástrojom na podnietenie zmien na vnútroštátnej úrovni. Ich zavedenie v rôznom čase viedlo k prekrývaniu a nedostatočnému zohľadneniu synergií a interakcií medzi jednotlivými oblasťami politík, a to na úkor nákladovej efektívnosti. Aktuálne samostatné procesy plánovania, nahlasovania a monitorovania v oblasti klímy a energetiky by sa preto mali v prípade potreby zracionalizovať a integrovať.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Je potrebné posúdenie interakcie medzi existujúcimi a plánovanými politikami a opatreniami na dosiahnutie dekarbonizácie a členské štáty by mali vypracovať kvantitatívne alebo kvalitatívne hodnotenie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17b)  Členské štáty by mali zabezpečiť súdržnosť medzi svojimi národnými plánmi v oblasti energetiky a klímy a svojimi dlhodobými nízkoemisnými stratégiami a programom OSN trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy by sa mali vzťahovať na desaťročné obdobia a poskytovať prehľad aktuálneho energetického systému a politickej situácie. Mali by sa v nich stanovovať národné zámery pre každý z piatich kľúčových rozmerov energetickej únie a príslušných politík a opatrení na dosiahnutie týchto cieľov a mali by mať analytický základ. Národné plány na prvé obdobie od roku 2021 do roku 2030 by mali byť zamerané predovšetkým na ciele do roku 2030 týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov, energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a elektrických prepojení. Členské štáty by sa mali snažiť zabezpečiť, aby národné plány boli v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a aby prispievali k ich dosahovaniu.

(18)  Integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy by sa mali vzťahovať na desaťročné obdobia a poskytovať prehľad aktuálneho energetického systému a politickej situácie. Mali by sa v nich stanovovať národné ciele alebo zámery pre každý z piatich kľúčových rozmerov energetickej únie a príslušných politík a opatrení na dosiahnutie týchto cieľov a mali by mať analytický základ. Národné plány na prvé obdobie od roku 2021 do roku 2030 by mali byť zamerané predovšetkým na ciele do roku 2030 týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov, energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a elektrických prepojení. Členské štáty by sa mali snažiť zabezpečiť, aby národné plány boli v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a aby prispievali k ich dosahovaniu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Pri príprave svojho integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy by členské štáty mali posúdiť počet domácností žijúcich v energetickej chudobe, berúc do úvahy nutné domáce energetické služby potrebné na zabezpečenie základnej životnej úrovne v príslušnom vnútroštátnom kontexte, čo si možno nemôžu dovoliť pre kombináciu nízkeho príjmu, vysokých výdavkov na energie a nízkej energetickej hospodárnosti ich domácností.

Členské štáty by mali načrtnúť existujúce a plánované politiky a opatrenia na riešenie problému energetickej chudoby a v prípade potreby zahrnúť národný cieľ na zníženie počtu domácností žijúcich v energetickej chudobe. Komisia by mala prijať spoločnú metodiku pre členské štáty s cieľom definovať energetickú chudobu a každý členský štát by mal definovať domácnosti žijúce v energetickej chudobe, a to v súlade so svojimi špecifickými vnútroštátnymi podmienkami.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby finančné prostriedky Únie z viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 boli zahrnuté do integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy. Národné prideľovanie finančných prostriedkov z viacročného finančného rámca po roku 2020 by malo aktívne prispievať k dosahovaniu cieľov a zámerov energetickej únie, najmä v sektoroch znižovania emisií skleníkových plynov vrátane ich odstraňovania pomocou záchytov, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti. Na tento účel by sa proces plánovania na vnútroštátnej a miestnej úrovni pre viacročný finančný rámec po roku 2020 mal uskutočniť v spojení s posúdením Komisie integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, ktoré odrážajú vysoké ambície, najmä v súvislosti s dlhodobými cieľmi Parížskej dohody a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Členské štáty by mali zriadiť stálu platformu pre viacúrovňový dialóg o energetike, ktorá by zoskupovala miestne orgány, organizácie občianskej spoločnosti, podnikateľov, investorov a iné príslušné zainteresované strany s cieľom prediskutovať rôzne navrhované možnosti pre politiky v oblasti energetiky a klímy. V rámci tejto platformy by sa malo diskutovať o integrovaných národných plánoch v oblasti klímy a energetiky, ako aj o dlhodobých stratégiách v oblasti klímy a energetiky.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Vykonávanie politík a opatrení v oblasti energetiky a klímy má vplyv na životné prostredie. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa verejnosti poskytli včasné a účinné príležitosti na účasť a konzultáciu o príprave integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, v prípade potreby v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES24 a Dohovoru Hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre Európu (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z 25. júna 1998 (Aarhuský dohovor). Členské štáty by mali zabezpečiť aj zapojenie sociálnych partnerov do prípravy integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy.

(20)  Vykonávanie politík a opatrení v oblasti energetiky a klímy má vplyv na životné prostredie. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa verejnosti poskytli včasné a účinné príležitosti na aktívnu účasť a konzultáciu o príprave integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy a dlhodobých stratégií v oblasti klímy a energetiky, v prípade potreby v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES24 a Dohovoru Hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre Európu (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z 25. júna 1998 (Aarhuský dohovor). Členské štáty by mali zabezpečiť aj zapojenie sociálnych partnerov, miestnych orgánov a všetkých zainteresovaných subjektov od počiatočných etáp procesov plánovania a podávania správ a do prípravy integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy a dlhodobých stratégií.

__________________

__________________

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Pri účinnom dosahovaní zámerov energetickej únie je kľúčová regionálna spolupráca. Členské štáty by mali mať príležitosť vyjadriť sa k plánom ostatných členských štátov pred ich finalizáciou, aby sa zabránilo nezrovnalostiam a potenciálne negatívnemu dosahu na iné členské štáty a aby sa spoločné zámery dali dosiahnuť kolektívne. Regionálna spolupráca pri príprave a finalizácii národných plánov, ako aj pri následnom vykonávaní národných plánov by mala byť nevyhnutná na zlepšenie efektívnosti a účinnosti opatrení a na podporu integrácie trhov a energetickej bezpečnosti.

(21)  Na to, aby členské štáty spoločne vykonávali niektoré politiky a opatrenia prispievajúce k nákladovo optimálnemu dosiahnutiu spoločných cieľov a zámerov je nutné, aby spolupracovali na makroregionálnej a regionálnej úrovni. Komisia by mala túto spoluprácu medzi členskými štátmi uľahčovať. Členské štáty by takisto mali mať príležitosť vyjadriť sa k plánom ostatných členských štátov pred ich finalizáciou, aby sa zabránilo nezrovnalostiam a potenciálne negatívnemu dosahu na iné členské štáty a aby sa spoločné zámery dali dosiahnuť kolektívne. Makroregionálna a regionálna spolupráca pri príprave a finalizácii národných plánov, ako aj pri následnom vykonávaní národných plánov by mala byť nevyhnutná na zlepšenie efektívnosti a účinnosti opatrení a na podporu integrácie trhov a energetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Členské štáty a Komisia by mali určiť projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú v záujme Únie (RPEI), ktoré sú cezhraničné a prispievajú k dosiahnutiu cieľa v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030. Tieto RPEI by mali mať ľahký prístup k postupom udeľovania povolení a preferenčný prístup k úniovému, národnému a miestnemu financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Národné plány by mali byť stabilné, aby sa zabezpečila transparentnosť a predvídateľnosť vnútroštátnych politík a opatrení s cieľom zabezpečiť istotu pre investorov. Počas desaťročného obdobia, na ktoré sa vzťahujú národné plány, by sa však malo počítať s jednou aktualizáciou národných plánov, aby členské štáty mali príležitosť prispôsobiť sa významnej zmene okolností. V prípade plánov na obdobie od roku 2021 do roku 2030 by členské štáty mali mať možnosť aktualizovať svoje plány do 1. januára 2024. Ciele, zámery a príspevky by sa mali upravovať iba s cieľom odzrkadľovať celkovú vyššiu ambíciu, najmä pokiaľ ide o ciele v oblasti energetiky a klímy na rok 2030. V rámci aktualizácie by členské štáty mali vyvinúť úsilie s cieľom zmierniť akékoľvek nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, ktoré sa prejavia ako súčasť integrovaného vykazovania.

(22)  Národné plány by mali byť stabilné, aby sa zabezpečila transparentnosť a predvídateľnosť vnútroštátnych politík a opatrení s cieľom zabezpečiť investičnú istotu. Pravidelné predkladanie národných plánov počas priebežných desaťročných období umožňuje členským štátom prispôsobovať sa významnej zmene okolností. Ciele a zámery by sa mali upravovať iba s cieľom odzrkadľovať celkovú vyššiu ambíciu, najmä pokiaľ ide o ciele v oblasti energetiky a klímy. V rámci týchto plánov by členské štáty mali vyvinúť úsilie s cieľom zmierniť akékoľvek nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, ktoré sa prejavia ako súčasť integrovaného vykazovania.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Stabilné dlhodobé stratégie znižovania emisií sú kľúčové z hľadiska príspevku k hospodárskej transformácii, zamestnanosti, rastu a dosahovaniu širších cieľov udržateľného rozvoja, ako aj z hľadiska prechodu k spravodlivému a nákladovo efektívnemu spôsobu dosiahnutia dlhodobého cieľa stanoveného v Parížskej dohode. Okrem toho sa strany Parížskej dohody vyzývajú, aby do roku 2020 oznámili svoju dlhodobú stratégiu rozvoja do polovice storočia v oblasti nízkych emisií skleníkových plynov.

(23)  Stabilné dlhodobé stratégie v oblasti klímy a energetiky sú kľúčové z hľadiska príspevku k hospodárskej transformácii, zamestnanosti, rastu a dosahovaniu širších cieľov udržateľného rozvoja, ako aj z hľadiska prechodu k spravodlivému a nákladovo efektívnemu spôsobu dosiahnutia dlhodobého cieľa stanoveného v Parížskej dohode. Okrem toho sa strany Parížskej dohody vyzývajú, aby do roku 2020 oznámili svoju dlhodobú stratégiu rozvoja do polovice storočia v oblasti nízkych emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Členské štáty by mali vypracovať dlhodobé stratégie v oblasti klímy a energetiky na rok 2050 a na neskoršie obdobie s cieľom identifikovať zmeny v rôznych odvetviach, ktoré sú potrebné na prechod na systém získavania energie z obnoviteľných zdrojov a dosiahnutie cieľov Parížskej dohody. Tieto stratégie by mali byť v súlade so spravodlivým podielom Únie na zvyšnom celosvetovom uhlíkovom rozpočte a mali by byť vypracované otvorene a transparentne a s plným zapojením príslušných zainteresovaných subjektov. Integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy by mali byť založené na dlhodobých stratégiách v oblasti klímy a energetiky a mali by s nimi byť v súlade.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23b)  Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF) sú zmene klímy veľmi vystavené a jej pôsobením veľmi zraniteľné. Toto odvetvie má zároveň obrovský potenciál zabezpečiť dlhodobé prínosy pre klímu a významne prispieť k dosiahnutiu dlhodobých cieľov v oblasti klímy na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni. Môže prispieť k zmierneniu zmeny klímy viacerými spôsobmi, najmä znižovaním emisií a zachovaním a zvyšovaním záchytov a zásob uhlíka, a môže poskytnúť biomateriály, ktoré by mohli nahradiť fosílne materiály alebo materiály s vysokými emisiami uhlíka. Na zabezpečenie účinnosti opatrení, ktoré sú zamerané najmä na zvyšovanie sekvestrácie uhlíka, je nevyhnutná dlhodobá stabilita a prispôsobivosť úložísk uhlíka. Dlhodobé stratégie sú zásadne dôležité preto, aby boli z dlhodobého hľadiska možné udržateľné investície.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23c)  Pri rozvoji ďalších prepojení je dôležité urobiť úplné posúdenie nákladov a prínosov vrátane ich úplného technického, sociálno-ekonomického a environmentálneho vplyvu, ako sa vyžaduje v nariadení o TEN-E, a zohľadniť pozitívne externality prepojení, napríklad integráciu energie z obnoviteľných zdrojov, bezpečnosť dodávok a zvýšenú hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Tak ako v prípade plánovania, v právnych predpisoch Únie pre jednotlivé sektory v oblasti energetiky a klímy sa stanovujú požiadavky nahlasovania, z ktorých mnohé sú užitočným nástrojom na podnietenie zmien na vnútroštátnej úrovni, ale tieto požiadavky boli zavedené v rôznom čase, čo viedlo k prekrývaniu a nedostatočnému zohľadneniu synergií a interakcií medzi jednotlivými oblasťami politík, ako napríklad znižovanie emisií skleníkových plynov, energia z obnoviteľných zdrojov, energetická efektívnosť a integrácia trhov. Členské štáty by mali vypracúvať dvojročné správy o pokroku pri vykonávaní plánov a ďalšom vývoji v energetickom systéme s cieľom dosiahnuť správnu rovnováhu medzi potrebou zabezpečiť riadne sledovanie vykonávania národných plánov a potrebou znížiť administratívne zaťaženie. Avšak niektoré správy, najmä pokiaľ ide o požiadavky na nahlasovanie v oblasti klímy vyplývajúce z Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a právne predpisy Únie, by naďalej boli potrebné každoročne.

(24)  Tak ako v prípade plánovania, v právnych predpisoch Únie pre jednotlivé sektory v oblasti energetiky a klímy sa stanovujú požiadavky nahlasovania, z ktorých mnohé sú užitočným nástrojom na podnietenie zmien na vnútroštátnej úrovni dopĺňajúcim reformy trhu, ale tieto požiadavky boli zavedené v rôznom čase, čo viedlo k prekrývaniu a nákladovej neefektívnosti, ako aj k nedostatočnému zohľadneniu synergií a interakcií medzi jednotlivými oblasťami politík, ako napríklad znižovanie emisií skleníkových plynov, energia z obnoviteľných zdrojov, energetická efektívnosť a integrácia trhov. Členské štáty by mali vypracúvať dvojročné správy o pokroku pri vykonávaní plánov a ďalšom vývoji v energetickom systéme s cieľom dosiahnuť správnu rovnováhu medzi potrebou zabezpečiť riadne sledovanie vykonávania národných plánov a potrebou znížiť administratívnu zložitosť. Avšak niektoré správy, najmä pokiaľ ide o požiadavky na nahlasovanie v oblasti klímy vyplývajúce z Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a právne predpisy Únie, by naďalej boli potrebné každoročne.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Integrované správy o pokroku členských štátov by mali odzrkadľovať prvky uvedené vo vzore pre národné plány. Podrobnosti o vzore na vypracovanie integrovanej správy o pokroku by sa mali uvádzať v následných vykonávacích aktoch, a to vzhľadom na ich technickú povahu, ako aj na skutočnosť, že prvé správy o pokroku sa majú predložiť v roku 2021. Správy o pokroku by sa mali vypracovať v záujme zabezpečenia transparentnosti voči Únii, ostatným členským štátom a trhovým aktérom vrátane spotrebiteľov. Mali by byť komplexné vo všetkých piatich rozmeroch energetickej únie a v prvom období by zároveň mali klásť dôraz na oblasti, na ktoré sa vzťahujú ciele rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030.

(25)  Integrované správy o pokroku členských štátov by mali odzrkadľovať prvky uvedené vo vzore pre národné plány. Podrobnosti o vzore na vypracovanie integrovanej správy o pokroku by sa mali uvádzať v následných vykonávacích aktoch, a to vzhľadom na ich technickú povahu, ako aj na skutočnosť, že prvé správy o pokroku sa majú predložiť v roku 2021. Správy o pokroku by sa mali vypracovať v záujme zabezpečenia transparentnosti voči Únii, ostatným členským štátom, regionálnym a miestnym orgánom a trhovým aktérom vrátane spotrebiteľov a ostatných zainteresovaných strán, ako aj širokej verejnosti. Mali by byť komplexné vo všetkých piatich rozmeroch energetickej únie a v prvom období by zároveň mali klásť dôraz na oblasti, na ktoré sa vzťahujú ciele rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Zo skúseností pri vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 525/2013 vyplynul význam transparentnosti, presnosti, konzistentnosti, úplnosti a porovnateľnosti informácií. Na základe týchto skúseností by sa týmto nariadením malo zabezpečiť, aby členské štáty podávali správy o svojich politikách, opatreniach a prognózach ako o kľúčovom prvku správ o pokroku. Informácie obsiahnuté v týchto správach by mali byť podstatné na preukázanie včasného plnenia záväzkov podľa nariadenia [ ] [ESR]. Prevádzkové systémy, ktoré sa neustále zlepšujú, by na úrovni Únie a členských štátov spolu s lepšími usmerneniami o nahlasovaní mali významne prispieť k priebežnému posilňovaniu informácií potrebných na sledovanie pokroku, pokiaľ ide o rozmer týkajúci sa dekarbonizácie.

(28)  Zo skúseností pri vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 525/2013 vyplynul význam transparentnosti, presnosti, konzistentnosti, úplnosti a porovnateľnosti informácií. Na základe týchto skúseností by sa týmto nariadením malo zabezpečiť, aby členské štáty používali spoľahlivé a konzistentné údaje a predpoklady v rámci piatich rozmerov a zverejňovali údaje používané na vypracúvanie scenárov a modelovanie a podávali správy o svojich politikách, opatreniach a prognózach ako o kľúčovom prvku správ o pokroku. Informácie obsiahnuté v týchto správach by mali byť podstatné na preukázanie včasného plnenia záväzkov podľa nariadenia [ ] [ESR]. Prevádzkové systémy, ktoré sa neustále zlepšujú, by na úrovni Únie a členských štátov spolu s lepšími usmerneniami o nahlasovaní mali významne prispieť k priebežnému posilňovaniu informácií potrebných na sledovanie pokroku, pokiaľ ide o rozmer týkajúci sa dekarbonizácie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom obmedziť administratívne zaťaženie členských štátov a Komisie by Komisia mala vytvoriť online platformu na nahlasovanie, ktorou by sa uľahčila komunikácia a podporila spolupráca. Malo by sa tým zabezpečiť včasné predkladanie správ a zároveň by sa mala uľahčiť väčšia transparentnosť pri podávaní národných správ. Platforma elektronického nahlasovania by mala dopĺňať súčasné postupy, databázy a elektronické nástroje nahlasovania, stavať na nich a využívať ich výhody, pričom ide napríklad o Európsku environmentálnu agentúru, Eurostat a Spoločné výskumné centrum, ako aj o skúsenosti získané zo schémy Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit.

(30)  S cieľom zvýšiť transparentnosť tvorby politík v oblasti energetiky a klímy a obmedziť administratívnu zložitosť členských štátov a Komisie by Komisia mala vytvoriť verejnú online platformu, ktorou by sa uľahčil prístup verejnosti k informáciám, komunikácia medzi Komisiou a členskými štátmi, ako aj spolupráca medzi členskými štátmi. Malo by sa tým zabezpečiť včasné predkladanie správ a zároveň by sa mala uľahčiť väčšia transparentnosť pri podávaní národných správ. Elektronická platforma by mala dopĺňať súčasné postupy, databázy a elektronické nástroje nahlasovania, stavať na nich a využívať ich výhody, pričom ide napríklad o Európsku environmentálnu agentúru, Eurostat a Spoločné výskumné centrum, ako aj o skúsenosti získané zo schémy Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Pokiaľ ide o údaje, ktoré treba poskytnúť Komisii prostredníctvom národného plánovania a nahlasovania, informácie z členských štátov by nemali duplikovať údaje a štatistiky, ktoré už boli sprístupnené prostredníctvom Eurostatu v kontexte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/200927 v rovnakej podobe, aká sa stanovuje podľa plánovacích a nahlasovacích povinností tohto nariadenia a ktoré sú z Eurostatu stále k dispozícii s rovnakými hodnotami. Ak je to možné a vhodné z hľadiska načasovania, nahlasované údaje a prognózy uvedené v národných plánoch v oblasti energetiky a klímy by mali vychádzať z údajov Eurostatu a metodiky použitej na nahlasovanie európskej štatistiky v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 a mali by byť s nimi konzistentné.

(31)  S cieľom vyhnúť sa oneskorenému prijímaniu opatrení na úrovni Únie by Komisia mala používať ročné odhady týkajúce sa skleníkových plynov, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, ktoré poskytuje Európska environmentálna agentúra na hodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov na rok 2030. Pokiaľ ide o údaje, ktoré treba poskytnúť Komisii prostredníctvom národného plánovania a nahlasovania, informácie z členských štátov by nemali duplikovať údaje a štatistiky, ktoré už boli sprístupnené prostredníctvom Eurostatu v kontexte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/200927 v rovnakej podobe, aká sa stanovuje podľa plánovacích a nahlasovacích povinností tohto nariadenia a ktoré sú z Eurostatu stále k dispozícii s rovnakými hodnotami. Ak je to možné a vhodné z hľadiska načasovania, nahlasované údaje a prognózy uvedené v národných plánoch v oblasti energetiky a klímy by mali vychádzať z údajov Eurostatu a metodiky použitej na nahlasovanie európskej štatistiky v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 a mali by byť s nimi konzistentné.

__________________

__________________

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Vzhľadom na kolektívne dosiahnutie zámerov stratégie energetickej únie bude nevyhnutné, aby Komisia posúdila národné plány a na základe správ o pokroku aj ich vykonávanie. V prvom desaťročnom období pôjde najmä o dosiahnutie cieľov na úrovni Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a o národné príspevky k týmto cieľom. Takéto posúdenie by sa malo uskutočňovať každé dva roky, iba v prípade potreby každoročne, a malo by sa konsolidovať v správe Komisie o stave energetickej únie.

(32)  Vzhľadom na kolektívne dosiahnutie zámerov piatich rozmerov stratégie energetickej únie, najmä s cieľom vytvoriť plne funkčnú a odolnú energetickú úniu, bude nevyhnutné, aby Komisia posúdila návrhy národných plánov, ako aj vykonávanie oznámených národných plánov, a to prostredníctvom správ o pokroku. Týka sa to najmä cieľov na úrovni Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030, a to počas prvého desaťročného obdobia. Takéto posúdenie by sa malo uskutočňovať každé dva roky, v prípade potreby každoročne, a malo by sa konsolidovať v správe Komisie o stave energetickej únie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Letecká doprava vplýva na globálnu klímu v dôsledku uvoľňovania CO2, ako aj prostredníctvom iných emisií vrátane emisií oxidov dusíka a mechanizmov, ako je zvyšovanie tvorby riasových oblakov. Vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúce vedecké poznatky o týchto vplyvoch sa už v nariadení (EÚ) č. 525/2013 stanovuje pravidelné aktualizované posudzovanie vplyvov leteckej dopravy, ktoré nesúvisia s CO2, na globálnu klímu. Modelovanie používané v tejto súvislosti by sa malo prispôsobovať vedeckému pokroku. Komisia by na základe svojho posúdenia týchto vplyvov mohla zvážiť vhodné politické možnosti ich riešenia.

(33)  Letecká doprava vplýva na globálnu klímu v dôsledku uvoľňovania CO2, ako aj prostredníctvom iných emisií vrátane emisií oxidov dusíka a mechanizmov, ako je zvyšovanie tvorby riasových oblakov. Vzhľadom na rýchlo sa vyvíjajúce vedecké poznatky o týchto vplyvoch sa už v nariadení (EÚ) č. 525/2013 stanovuje pravidelné aktualizované posudzovanie vplyvov leteckej dopravy, ktoré nesúvisia s CO2, na globálnu klímu. Modelovanie používané v tejto súvislosti by sa malo prispôsobovať vedeckému pokroku. Komisia by do 1. marca 2020 mala na základe svojho posúdenia týchto vplyvov zvážiť vhodné politické možnosti ich riešenia a v prípade potreby predložiť legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a)  V súlade usmerneniami UNFCCC pre nahlasovanie skleníkových plynov sa pri výpočte a nahlasovaní emisií metánu vychádza z potenciálu globálneho otepľovania v časovom horizonte 100 rokov. Vzhľadom na vysoký potenciál globálneho otepľovania a relatívne krátku životnosť metánu v atmosfére, čo vedie k výraznému vplyvu na klímu v krátkodobom a strednodobom horizonte, by mala Komisia zanalyzovať dôsledky prijatia 20-ročného časového horizontu v prípade metánu pre politiky a opatrenia. Na základe svojich analýz by Komisia mala zvážiť vhodné politické možnosti rýchleho riešenia otázky emisií metánu pomocou stratégie Únie pre metán, pričom by sa v prvom rade mala zamerať na emisie metánu súvisiace s energiou a odpadom.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Na zabezpečenie súladu politík členských štátov a Únie so zámermi energetickej únie by mal existovať neustály dialóg medzi Komisiou a členskými štátmi. V náležitom prípade by Komisia mala pre členské štáty vydať odporúčania týkajúce sa okrem iného úrovne ambícií návrhov národných plánov, následného vykonávania politík a opatrení oznámených národných plánov, ako aj ďalších vnútroštátnych politík a opatrení relevantných pre realizáciu energetickej únie. Členské štáty by takéto odporúčania mali zohľadniť v maximálnej miere a v následných správach o pokroku vysvetliť, akým spôsobom boli vykonané.

(34)  Na zabezpečenie súladu politík členských štátov a Únie so zámermi energetickej únie by mal existovať neustály dialóg medzi Komisiou a členskými štátmi a tam, kde je to vhodné, aj medzi členskými štátmi. Komisia by mala pre členské štáty vydať odporúčania týkajúce sa okrem iného úrovne ambícií návrhov národných plánov, následného vykonávania politík a opatrení oznámených národných plánov, ako aj ďalších vnútroštátnych politík a opatrení relevantných pre realizáciu energetickej únie. Členské štáty by mali takéto odporúčania zohľadniť a v následných správach o pokroku vysvetliť, akým spôsobom boli vykonané.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Ak by ambícia integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy alebo ich aktualizácií nepostačovala na kolektívne dosiahnutie zámerov energetickej únie, a to v prvom období, najmä pokiaľ ide o ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030, Komisia by mala prijať opatrenia na úrovni Únie, aby sa zabezpečilo kolektívne dosiahnutie týchto zámerov a cieľov (čím by preklenula akékoľvek „rozdiely v ambíciách“). Ak by pokrok Únie pri dosahovaní týchto zámerov a cieľov nepostačoval na ich splnenie, Komisia by mala okrem vydania odporúčaní prijať opatrenia na úrovni Únie alebo by členské štáty mali prijať ďalšie opatrenia, aby sa zabezpečilo dosiahnutie týchto zámerov a cieľov (čím by sa preklenuli akékoľvek „rozdiely v splnení zámerov a cieľov“). Takéto opatrenia by mali zohľadňovať včasné ambiciózne príspevky členských štátov k cieľom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030 pri vynakladaní spoločného úsilia na kolektívne dosiahnutie cieľov. V oblasti energie z obnoviteľných zdrojov môžu takéto opatrenia zahŕňať aj finančné príspevky členských štátov do platformy financovania, ktorú riadi Komisia a ktorá by sa používala na prispievanie k projektom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v celej Únii. Národné ciele členských štátov týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2020 by mali predstavovať základný podiel energie z obnoviteľných zdrojov po roku 2021. V oblasti energetickej efektívnosti môžu byť dodatočné opatrenia zamerané najmä na zvýšenie energetickej účinnosti výrobkov a dopravy a energetickej hospodárnosti budov.

(35)  Ak by ambícia cieľov, politík a opatrení opísaných v integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy nepostačovala na kolektívne dosiahnutie zámerov energetickej únie, a to v prvom období, najmä pokiaľ ide o ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030, Komisia by mala prijať opatrenia na úrovni Únie, aby sa zabezpečilo kolektívne dosiahnutie týchto zámerov a cieľov, a členské štáty by do 31. decembra 2020 mali preskúmať svoje národné ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov smerom nahor (čím by sa preklenuli akékoľvek „rozdiely v ambíciách“). Ak by pokrok Únie pri dosahovaní týchto zámerov a cieľov nepostačoval na ich splnenie, Komisia môže okrem vydania odporúčaní prijať opatrenia na úrovni Únie alebo požadovať od členských štátov, aby prijali ďalšie opatrenia, aby sa zabezpečilo ich dosiahnutie (čím by sa preklenuli akékoľvek „rozdiely v splnení zámerov a cieľov“). Takéto opatrenia by mali zohľadňovať včasné ambiciózne úsilie členských štátov týkajúce sa cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030 pri vynakladaní spoločného úsilia na kolektívne dosiahnutie cieľov. V oblasti energie z obnoviteľných zdrojov môžu takéto opatrenia zahŕňať aj dobrovoľné finančné príspevky členských štátov do platformy financovania, ktorú riadi Komisia a ktorá by sa používala na prispievanie k projektom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v celej Únii vrátane RPEI. Národné ciele členských štátov týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2020 by mali predstavovať základný podiel energie z obnoviteľných zdrojov po roku 2021 a mali by sa udržať počas celého obdobia. V oblasti energetickej efektívnosti môžu byť dodatočné opatrenia zamerané najmä na zvýšenie energetickej účinnosti výrobkov a dopravy a energetickej hospodárnosti budov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť úzku spoluprácu vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú realizácie energetickej únie a vykonávania tohto nariadenia, a to spoločne s Európskym parlamentom. Komisia by mala podľa potreby pomáhať členským štátom pri vykonávaní tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o stanovenie národných plánov a súvisiace budovanie kapacít.

(38)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť úzku spoluprácu vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú realizácie energetickej únie a vykonávania tohto nariadenia, a to spoločne s Európskym parlamentom. Komisia by mala členským štátom pomáhať pri vykonávaní tohto nariadenia, najmä s ohľadom na zriadenie, vykonávanie a monitorovanie integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, dlhodobú stratégiu v oblasti klímy a energetiky a s tým spojené budovanie kapacít, a to mobilizáciou vnútorných zdrojov od Európskej agentúry pre životné prostredie, Spoločného výskumného centra, kapacitou interného modelovania, a v prípade potreby externými odbornými znalosťami.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(41a)  Toto nariadenie zahŕňa ustanovenia súvisiace s úpravou energetickej efektívnosti ako priority infraštruktúry, pričom uznáva, že spĺňa definíciu infraštruktúry zo strany MMF a iných hospodárskych inštitúcií a má byť kľúčovým prvkom a prioritou budúcich investičných rozhodnutí o energetickej infraštruktúre Únie1a.

 

__________________

 

1a Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. júna 2016 k správe o vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ) (2015/2232(INI)).

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Komisii by pri plnení úloh podľa tohto nariadenia mal pomáhať Výbor pre energetickú úniu s cieľom pripraviť vykonávacie akty. Mal by nahradiť Výbor pre zmenu klímy a podľa potreby iné výbory a prevziať ich úlohy.

(43)  Komisii by pri plnení úloh podľa tohto nariadenia mal pomáhať Výbor pre energetiku a klímu s cieľom pripraviť vykonávacie akty. Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa uplatňovania osobitných ustanovení v oblasti klímy, Komisii by mal pomáhať Výbor pre zmenu klímy zriadený podľa nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(44a)  Pri príprave budúcej revízie tohto nariadenia a v kontexte stratégie kybernetickej bezpečnosti Únie by Komisia mala v úzkej spolupráci s členskými štátmi posúdiť, či môže byť potrebné pridať ďalšie požiadavky na jednotné plánovanie a podávanie správ týkajúce sa úsilia členských štátov o zlepšenie ochrany kritickej infraštruktúry energetického systému Únie pred akoukoľvek formou kybernetických hrozieb – a to najmä so zreteľom na čoraz vyšší počet potenciálne kritických kybernetických útokov spáchaných v uplynulom desaťročí – aby sa zaistila energetická bezpečnosť za akýchkoľvek okolností. Takáto zlepšená koordinácia v rámci Únie by však nemala ovplyvňovať národné bezpečnostné záujmy členských štátov odhaľovaním citlivých informácií.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 1

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa stanovuje mechanizmus riadenia na:

1.  Týmto nariadením sa stanovuje mechanizmus riadenia na:

 

-a)  vykonávanie dlhodobých stratégií a opatrení v oblasti klímy a energetiky zameraných na splnenie záväzkov Únie týkajúcich sa skleníkových plynov v súlade s Parížskou dohodou;

a)  vykonávanie stratégií a opatrení na splnenie zámerov a cieľov energetickej únie a v prvom desaťročnom období od roku 2021 do roku 2030 najmä splnenie cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030;

a)  vykonávanie stratégií a opatrení na splnenie zámerov a cieľov energetickej únie a v prvom desaťročnom období od roku 2021 do roku 2030 najmä splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030;

 

aa)  štruktúrovanie partnerstiev a spolupráce medzi členskými štátmi na makroregionálnej a regionálnej úrovni, zamerané na dosiahnutie cieľov, zámerov a záväzkov energetickej únie;

b)  zabezpečenie včasnosti, transparentnosti, presnosti, konzistentnosti, porovnateľnosti a úplnosti nahlasovania zo strany Únie a jej členských štátov sekretariátu dohovoru UNFCCC a Parížskej dohody.

b)  zabezpečenie včasnosti, transparentnosti, presnosti, konzistentnosti, porovnateľnosti a úplnosti nahlasovania zo strany Únie a jej členských štátov sekretariátu dohovoru UNFCCC a Parížskej dohody;

 

ba)  prispievanie k väčšej regulačnej istote, ako aj prispievanie k väčšej istote pre investorov a pomáhanie naplno využiť príležitosti na hospodársky rozvoj, stimulovanie investícií, vytváranie pracovných miest a sociálnu súdržnosť;

 

bc)  podporovanie spravodlivého prechodu pre občanov a regióny, na ktorých a na ktoré by prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo mohol mať nepriaznivý vplyv;

Mechanizmus riadenia vychádza z integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy na desaťročné obdobie od roku 2021 do roku 2030, zo zodpovedajúcich integrovaných národných správ členských štátov o pokroku v oblasti energetiky a klímy a z dohôd o integrovanom monitoringu zo strany Európskej komisie. Vymedzuje sa v ňom štruktúrovaný, iteratívny proces medzi Komisiou a členskými štátmi na účely finalizácie národných plánov a ich následného vykonávania, a to aj pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu, a zodpovedajúce opatrenia Komisie.

Mechanizmus riadenia vychádza z integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy na desaťročné obdobie od roku 2021 do roku 2030, zo zodpovedajúcich integrovaných národných správ členských štátov o pokroku v oblasti energetiky a klímy a z dohôd o integrovanom monitoringu zo strany Európskej komisie. Vymedzuje sa v ňom štruktúrovaný, transparentný a iteratívny proces medzi Komisiou a členskými štátmi, ktorý zabezpečuje plnú účasť širokej verejnosti a miestnych orgánov na účely finalizácie národných plánov a ich následného vykonávania, a to aj pokiaľ ide o makroregionálnu a regionálnu spoluprácu, a zodpovedajúce opatrenia Komisie.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na týchto päť rozmerov energetickej únie:

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje na týchto päť rozmerov energetickej únie:

a)  energetická bezpečnosť,

a)  energetická bezpečnosť,

b)  trh s energiou,

b)  vnútorný trh s energiou,

c)  energetická efektívnosť,

c)  energetická efektívnosť,

d)  dekarbonizácia a

d)  dekarbonizácia a

e)  výskum, inovácia a konkurencieschopnosť.

e)  výskum, inovácia a konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov v [prepracovanom znení smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767], smernici 2010/31/EÚ a smernici 2012/27/EÚ.

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov v [prepracovanom znení smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767], [prepracovanom znení smernice 2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) XXX], smernici 2010/31/EÚ a smernici 2012/27/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „prijaté politiky a opatrenia“ sú politiky a opatrenia, pre ktoré bolo prijaté oficiálne vládne rozhodnutie ku dňu predloženia národného plánu alebo správy o pokroku a existuje jasný záväzok vykonávať ich;

(3)  „prijaté politiky a opatrenia“ sú politiky a opatrenia, pre ktoré bolo prijaté oficiálne rozhodnutie ústrednej alebo regionálnej vlády ku dňu predloženia národného plánu alebo správy o pokroku a existuje jasný záväzok vykonávať ich;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „ciele Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030“ sú záväzný cieľ v rámci celej Únie dosiahnuť do roku 2030 v celom hospodárstve v porovnaní s rokom 1990 aspoň 40 % domáce zníženie emisií skleníkových plynov, záväzný cieľ na úrovni Únie dosiahnuť, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov tvoril v roku 2030 aspoň 27 % energie spotrebovanej v Únii, cieľ na úrovni Únie zlepšiť do roku 2030 energetickú efektívnosť aspoň o 27 %, pričom sa tento cieľ preskúma v roku 2020 s ohľadom na vytýčenú úroveň zlepšenia v Únii o 30 %, a cieľ týkajúci sa prepojenia elektrických sietí na úrovni 15 % do roku 2030 alebo akékoľvek následné ciele v tomto ohľade, odsúhlasené Európskou radou alebo Radou EÚ a Parlamentom na rok 2030;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  „včasné úsilie“ je včasný pokrok členského štátu, ktorý sa uskutočnil od roku 2021, pri dosahovaní jeho cieľa v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov uvedeného v článku 3 [prepracovaného znenia smernice o energii z obnoviteľných zdrojov], a jeho cieľa zlepšiť energetickú efektívnosť uvedeného v článku 1 ods. 1 a v článku 3 ods. 4 smernice 2012/27/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  „prvoradosť energetickej efektívnosti“ je stanovenie priorít každého energetického plánovania a politických a investičných rozhodnutí, pokiaľ ide o opatrenia na zefektívnenie dopytu po energii a dodávok energie, prostredníctvom nákladovo optimálnych úspor konečného využitia energie, iniciatívami v oblasti reakcie na strane dopytu a účinnejšou premenou, prenosom a distribúciou energie;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 18 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  „miestny orgán“ je verejná inštitúcia s právnou subjektivitou, ktorá je súčasťou štruktúry štátu, nachádza sa pod úrovňou národnej vlády, zodpovedá sa občanom, a ktorú zvyčajne tvorí rozhodovací alebo politický orgán (rada alebo zhromaždenie) a výkonný orgán (starosta alebo iný výkonný predstaviteľ), ktoré sú priamo alebo nepriamo volené alebo vyberané na miestnej úrovni, a ktorá zahŕňa rozličné úrovne správy, napr. obce, mestá, okresy, kraje, provincie, regióny;

Odôvodnenie

Cieľom tohto vymedzenia je objasniť pojem „miestny orgán“ uvedený vo viacerých článkoch tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 18 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b)  „spravodlivý prechod“ je komplexné úsilie na podporu pracovníkov a komunít, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 18 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18c)  „dotácia na fosílne palivá“ je dotácia vymedzená Svetovou obchodnou organizáciou v Dohode o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 18 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18d)  „fosílne palivo“ je uhlie, plyn, ropa a všetky ostatné deriváty fosílnych horľavých materiálov;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy

Integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy

1.  Každý členský štát do 1. januára 2019 a potom každých desať rokov Komisii oznámi integrovaný národný plán v oblasti energetiky a klímy. Tieto plány obsahujú prvky uvedené v odseku 2 a prílohe I. Prvý plán sa vzťahuje na obdobie rokov 2021 až 2030. Nasledujúce plány sa vzťahujú na desaťročné obdobie nasledujúce bezprostredne po skončení obdobia, na ktoré sa vzťahuje predchádzajúci plán.

1.  Do ... [OP: 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a v každom prípade do 1. júna 2019 každý členský štát Komisii predloží integrovaný národný plán v oblasti energetiky a klímy na desaťročné obdobie. Každý členský štát do 1. januára 2024 a potom každých päť rokov predloží následné integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy. Tieto plány obsahujú prvky uvedené v odseku 2 a prílohe I. Prvý plán sa vzťahuje na obdobie rokov 2021 až 2030.

2.  Integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy pozostávajú z týchto hlavných zložiek:

2.  Integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy pozostávajú z týchto hlavných zložiek:

a)  prehľad procesu vypracúvania integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy pozostávajúci zo zhrnutia, opisu konzultácií a zapojenia zainteresovaných strán a ich výsledkov a regionálnej spolupráce s inými členskými štátmi pri príprave plánu;

a)  prehľad procesu vypracúvania integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy pozostávajúci zo:

 

(1)  zhrnutia;

 

(2)  opisu konzultácií a zapojenia miestnych orgánov, občianskej spoločnosti, podnikov, sociálnych partnerov a občanov a ich výsledkov;

 

(3)  opisu makroregionálnej a regionálnej spolupráce s inými členskými štátmi pri príprave plánu;

b)  opis národných zámerov, cieľov a príspevkov každého z piatich rozmerov energetickej únie;

b)  opis národných zámerov a cieľov každého z piatich rozmerov energetickej únie;

c)  opis politík a opatrení plánovaných na dosiahnutie zodpovedajúcich zámerov, cieľov a príspevkov uvedených v písmene b);

c)  opis plánovaných politík, opatrení a investičných stratégií plánovaných na dosiahnutie zodpovedajúcich zámerov a cieľov uvedených v písmene b);

d)  opis aktuálnej situácie piatich rozmerov energetickej únie aj so zreteľom na energetický systém a emisie skleníkových plynov a ich odstraňovanie pomocou záchytov, ako aj prognózy v súvislosti so zámermi uvedenými v písmene b) a už existujúcimi (vykonávanými a prijatými) politikami a opatreniami;

d)  opis aktuálnej situácie piatich rozmerov energetickej únie aj so zreteľom na energetický systém a emisie skleníkových plynov a ich odstraňovanie pomocou záchytov, ako aj prognózy v súvislosti so zámermi a cieľmi uvedenými v písmene b) a už existujúcimi (vykonávanými a prijatými) politikami a opatreniami, a opis regulačných a neregulačných prekážok plnenia cieľov a zámerov;

e)  posúdenie vplyvov plánovaných politík a opatrení na splnenie zámerov uvedených v písmene b);

e)  posúdenie vplyvov jednotlivých a súhrnných plánovaných politík a opatrení na splnenie cieľov a zámerov uvedených v článkoch 1, 4, 13a a 14 a vplyvov na ochranu životného prostredia vrátane kvality ovzdušia a ochranu prírody, zdravie, makroekonomické a sociálne účinky;

 

ea)  posúdenie vplyvov plánovaných politík a opatrení na hospodársku súťaž spojenú s piatimi rozmermi energetickej únie;

 

eb)  posúdenie potenciálnych vplyvov na klímu v členskom štáte vrátane priamych a nepriamych vplyvov, a stratégií na zvyšovanie odolnosti s cieľom riadiť vplyv na zmenu klímy, ako sú národné adaptačné plány;

 

ec)  po vypracovaní investičnej stratégie – odhad verejných a súkromných investícií potrebných na vykonávanie plánovaných politík a opatrení;

f)  príloha vypracovaná v súlade s požiadavkami a štruktúrou uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu, v ktorej sa stanovujú metodiky a politické opatrenia členského štátu na dosiahnutie úspor energie v súlade s článkom 7 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)761] a prílohou V k uvedenej smernici.

f)  príloha vypracovaná v súlade s požiadavkami a štruktúrou uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu, v ktorej sa stanovujú metodiky a politické opatrenia členského štátu na dosiahnutie úspor energie v súlade s článkom 7 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)761] a prílohou V k uvedenej smernici.

3.  Členské štáty pri príprave národných plánov uvedených v odseku 1 zohľadňujú prepojenia medzi piatimi rozmermi energetickej únie a v náležitých prípadoch používajú konzistentné údaje a predpoklady vo všetkých piatich rozmeroch.

3.  Členské štáty pri príprave národných plánov uvedených v odseku 1:

 

i)  obmedzujú administratívnu zložitosť a náklady pre všetky príslušné zainteresované strany;

 

ii)  zohľadňujú prepojenia medzi piatimi rozmermi energetickej únie, najmä zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti;

 

iii)  v náležitých prípadoch používajú dôveryhodné a konzistentné údaje a predpoklady vo všetkých piatich rozmeroch a zverejňujú údaje používané na modelovanie;

 

iv)  zabezpečujú súlad s cieľmi stanovenými v článku 1 a s národnými dlhodobými stratégiami v oblasti klímy a energetiky stanovenými v článku 14;

 

v)  posudzujú počet domácností žijúcich v energetickej chudobe, berúc do úvahy potreby domácich energetických služieb nutných na zabezpečenie základnej životnej úrovne v príslušnom vnútroštátnom kontexte, a uvádzajú existujúce a plánované politiky a opatrenia zamerané na riešenie problému energetickej chudoby, vrátane opatrení v oblasti sociálnej politiky a iných príslušných vnútroštátnych programov;

 

V prípade, že členský štát má značný počet domácností žijúcich v energetickej chudobe – ako to potvrdzuje posúdenie na základe overiteľných údajov s použitím ukazovateľov geografického rozptýlenia – mal by zahrnúť do svojho plánu orientačný vnútroštátny zámer na zníženie energetickej chudoby;

 

vi)  zahrnú ustanovenia s cieľom zamedziť, zmierniť alebo – v prípade, že je projekt vo verejnom záujme a nie sú k dispozícii žiadne alternatívy – kompenzovať akékoľvek nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, ktoré sa prejavia ako súčasť integrovaného nahlasovania podľa článkov 15 až 22.

 

vii)  zohľadňujú najnovšie odporúčania pre jednotlivé krajiny vydané v kontexte európskeho semestra.

 

3a.  Členský štát zabezpečí, že po jeho prvých integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy každý z jeho nasledovných plánov, ktoré boli Komisii oznámené v súlade s odsekom 1, upraví jeho národné ciele a zámery uvedené v článku 4, s cieľom zohľadniť zvýšenie ambícií v porovnaní s úrovňou stanovenou v jeho predchádzajúcich integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy.

 

3b.  Členské štáty zverejňujú plány predložené Komisii podľa tohto článku.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 36 na účely zmeny prílohy I s cieľom prispôsobiť ju zmenám rámca politík Únie v oblasti klímy a energetiky, vývoju na trhu s energiou a novým požiadavkám dohovoru UNFCCC a Parížskej dohody.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 36 na účely zmeny prílohy I s cieľom prispôsobiť ju zmenám rámca politík Únie v oblasti klímy a energetiky, vývoju na trhu s energiou a novým požiadavkám dohovoru UNFCCC a Parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Národné zámery, ciele a príspevky pre každý z piatich rozmerov energetickej únie

Ciele a zámery pre každý z piatich rozmerov energetickej únie

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vo svojich integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy stanovia tieto hlavné zámery, ciele a príspevky, ako sa uvádza v oddiele A.2 prílohy I:

Členské štáty vo svojich integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy stanovia tieto hlavné zámery a ciele, ako sa uvádza v oddiele A.2 prílohy I:

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 1 – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  trajektórie, ktoré členský štát plánuje s cieľom zachovať a posilniť odstraňovanie uhlíka pomocou záchytov, v súlade s dlhodobými stratégiami v oblasti klímy a energetiky uvedenými v článku 14;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 1 – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii.  iné prípadné národné zámery a ciele konzistentné s platnými dlhodobými stratégiami znižovania emisií.

iii)  iné národné zámery a ciele v súlade s Parížskou dohodou a dlhodobými stratégiami v oblasti klímy a energetiky;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i.  na účely dosiahnutia záväzného cieľa Únie, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov predstavoval do roku 2030 aspoň 27 %, ako sa uvádza v článku 3 [prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767], príspevok k tomuto cieľu, pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov daného členského štátu na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2030, s lineárnou trajektóriou tohto príspevku od roku 2021;

i)  na účely dosiahnutia záväzného cieľa Únie, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov predstavoval do roku 2030 aspoň 35 %, ako sa uvádza v [článku 3] [prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016)767];

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  národný cieľ členského štátu pre energiu z obnoviteľných zdrojov v zmysle hrubej konečnej energetickej spotreby v roku 2030 stanovený v súlade s článkom 3 smernice (EÚ).../... [prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES, ako sa navrhuje v COM(2016)767], v súlade s prílohou Ia k tejto smernici, s lineárnou trajektóriou od roku 2021 uvedenou v prílohe Ia k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod i b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ib)  Trajektória uvedená v bode ia):

 

i)  začína od podielu energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2020 stanoveného v treťom stĺpci tabuľky v časti A prílohy I k smernici (EÚ) .../... [prepracovanému zneniu smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016)767]. Ak členský štát prekročí svoj záväzný národný cieľ na rok 2020, jeho trajektória môže začať na úrovni dosiahnutej v roku 2020;

 

ii)  pozostáva z dvojročných priebežných cieľov týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov vypočítaných ako priemer predchádzajúcich dvoch rokov podľa prílohy Ia;

 

iii)  dosiahne aspoň svoj národný cieľ na rok 2030.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod i c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ic)  súhrnná trajektória členského štátu uvedená v bodoch ia) a ib) sa pridá do záväznej lineárnej trajektórie Únie a musí dosiahnuť záväzný cieľ Únie, ktorým je podiel aspoň 35 % energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie v roku 2030;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod i d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

id)  trajektórie členského štátu pre celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie od roku 2031 v súlade s dlhodobými stratégiami v oblasti klímy a energetiky.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  trajektórie podielov energie z obnoviteľných zdrojov v jednotlivých sektoroch na konečnej spotrebe energie od roku 2021 do roku 2030 v sektoroch vykurovania a chladenia, elektriny a dopravy;

ii)  orientačné trajektórie členského štátu týkajúce sa podielov energie z obnoviteľných zdrojov v jednotlivých sektoroch na konečnej spotrebe energie od roku 2021 do roku 2030 v sektoroch vykurovania a chladenia, elektriny a dopravy;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii.  trajektórie technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré členský štát plánuje využiť na dosiahnutie celkovej trajektórie energie z obnoviteľných zdrojov a trajektórií jednotlivých sektorov od roku 2021 do roku 2030 vrátane očakávanej celkovej hrubej konečnej energetickej spotreby jednotlivých technológií za každú technológiu a sektor v Mtoe a celkového plánovaného inštalovaného výkonu za každú technológiu a sektor v MW;

iii)  orientačné trajektórie technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré členský štát plánuje využiť na dosiahnutie celkovej trajektórie energie z obnoviteľných zdrojov a trajektórií jednotlivých sektorov od roku 2021 do roku 2030 vrátane očakávanej celkovej hrubej konečnej energetickej spotreby jednotlivých technológií za každú technológiu a sektor v Mtoe, celkového plánovaného inštalovaného výkonu za každú technológiu a sektor v MW vrátane prestavby (repowering);

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia)  podiel energie, ktorú v členskom štáte vyrobia z obnoviteľných zdrojov mestá, komunity obnoviteľných zdrojov a samospotrebitelia od roku 2021 do roku 2030, ako aj ciele a trajektórie, pokiaľ ide o túto energiu, vrátane očakávanej hrubej konečnej spotreby energie v Mtoe;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  vzhľadom na fosílne palivá a s cieľom dosiahnuť dlhodobý cieľ Únie stať sa úplne dekarbonizovaným hospodárstvom do roku 2040:

 

a)  zoznam existujúcich priamych a nepriamych dotácií na fosílne palivá v členských štátoch;

 

b)  trajektórie členských štátov na postupné zrušenie priamych a nepriamych dotácií na fosílne palivá do roku 2020;

 

c)  trajektórie členských štátov na postupné ukončenie využívania fosílnych palív;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  orientačný národný príspevok v oblasti energetickej efektívnosti k dosiahnutiu záväzného cieľa energetickej efektívnosti Únie na úrovni 30 % v roku 2030, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 a článku 3 ods. 4 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)761], na základe spotreby primárnej alebo koncovej energie, alebo na základe úspor primárnej alebo koncovej energie alebo na základe energetickej náročnosti.

(1)  záväzný národný cieľ v oblasti energetickej efektívnosti týkajúci sa dosiahnutia záväzného cieľa energetickej efektívnosti Únie na úrovni 40 % v roku 2030, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 a článku 3 ods. 4 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)761], na základe spotreby primárnej alebo koncovej energie, alebo na základe úspor primárnej alebo koncovej energie alebo na základe energetickej náročnosti, s lineárnou trajektóriou tohto cieľa od roku 2021.

Členské štáty vyjadrujú svoj príspevok ako absolútnu úroveň primárnej a konečnej spotreby energie v rokoch 2020 a 2030 s lineárnou trajektóriou tohto príspevku od roku 2021. Musia vysvetliť svoju východiskovú metodiku a použité prevodné koeficienty;

Členské štáty vyjadrujú svoje ciele v oblasti energetickej efektívnosti ako absolútnu úroveň primárnej a konečnej spotreby energie v rokoch 2020 a 2030. Musia vysvetliť svoju východiskovú metodiku a prevodné koeficienty použité v súlade s prílohami IV a V k ... [v znení zmien podľa návrhu COM(2016)761];

 

Trajektória uvedená v prvom pododseku pozostáva z dvojročných priebežných cieľov začínajúcich v roku 2022 a potom každé dva roky;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  kumulatívny objem úspor energie, ktorý sa má dosiahnuť za obdobie rokov 2021 – 2030 podľa článku 7 o povinných úsporách energie v smernici 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)761];

(2)  kumulatívny objem dodatočných úspor energie, ktorý sa má dosiahnuť za obdobie rokov 2021 – 2030 a po tomto období podľa článku 7 o povinných úsporách energie v smernici 2012/27/EÚ [v znení zmien podľa návrhu COM(2016)761];

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  zámery pri dlhodobej obnove vnútroštátneho fondu bytových a komerčných budov (súkromných aj verejných);

(3)  medzníky – na základe analýzy existujúceho fondu budov – na roky 2030 a 2040 v prípade dlhodobých stratégií na obnovu vnútroštátneho fondu bytových i nebytových budov, a to verejných aj súkromných, merajúce pokrok pri dosahovaní cieľa na rok 2050 v súlade s článkom 2a smernice 2010/31/EÚ [zmenenej návrhom COM(2016)765]

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  plánované politiky a opatrenia, ako aj pokrok smerom k transformácii vnútroštátneho fondu budov na vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov, a to aj fakticky podložený odhad očakávaných úspor energie a ďalších prínosov, ktoré sa majú dosiahnuť v období rokov 2020 až 2030;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  celková podlahová plocha, ktorá sa má obnoviť alebo zodpovedajúce ročné úspory energie, ktoré sa majú dosiahnuť v období rokov 2020 až 2030 podľa článku 5 o vzorovej úlohe budov verejných subjektov v rámci smernice 2012/27/EÚ;

(4)  celková podlahová plocha, ktorá sa má obnoviť a zodpovedajúce úspory energie dosiahnuté prostredníctvom obnovy alebo zodpovedajúce ročné úspory energie vyplývajúce z alternatívneho prístupu, ktoré sa majú dosiahnuť v období rokov 2020 až 2030 podľa článku 5 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien podľa návrhu COM(2016)761];

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  zistený potenciál úspor energie pri vykurovaní a chladení, a to aj výsledky komplexného posúdenia potenciálu na využitie vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny a účinného a inovatívneho diaľkového vykurovania a chladenia;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  iné národné zámery v oblasti energetickej efektívnosti vrátane dlhodobých cieľov alebo stratégií a sektorových cieľov v oblastiach ako doprava, vykurovanie a chladenie;

(5)  iné národné zámery v oblasti energetickej efektívnosti vrátane dlhodobých cieľov alebo stratégií a sektorových cieľov v oblastiach ako doprava, výrobné odvetvie a vodné a odpadové hospodárstvo alebo vyplývajúce z politík spájajúcich jednotlivé odvetvia; ako aj efektívnosť v ostatných sektoroch s vysokým potenciálom energetickej účinnosti v rámci celého reťazca toku energie od primárnej energie ku koncovým používateľom alebo napríklad v dátových centrách;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  národné zámery vzhľadom na narastajúcu mieru diverzifikácie zdrojov energie a dodávku z tretích krajín;

(1)  národné zámery vzhľadom na narastajúcu mieru diverzifikácie zdrojov energie a dodávku z tretích krajín s cieľom zvýšiť odolnosť makroregionálnych, regionálnych a národných energetických systémov;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  národné zámery vzhľadom na znižovanie závislosti od dovozu energie z tretích krajín;

(2)  národné zámery vzhľadom na znižovanie závislosti od dovozu energie z tretích krajín s cieľom zvýšiť odolnosť makroregionálnych, národných a regionálnych energetických systémov;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  národné zámery vzhľadom na zavádzanie domácich zdrojov energie (predovšetkým energie z obnoviteľných zdrojov);

(4)  národné zámery vzhľadom na zvýšenie flexibility vnútroštátneho energetického systému, najmä prostredníctvom zavádzania opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, využívania domácich a regionálnych obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odberu a uskladňovania;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  miera prepojenosti elektrických sietí, ktorú sa členské štáty usilujú dosiahnuť v roku 2030 so zreteľom na cieľ do roku 2030 týkajúci sa prepojenia elektrických sietí na úrovni aspoň 15 %; členské štáty musia vysvetliť použitú východiskovú metodiku;

(1)  miera prepojenosti elektrických sietí, ktorú sa členské štáty usilujú dosiahnuť v roku 2030 so zreteľom na orientačný cieľ do roku 2030 týkajúci sa prepojenia elektrických sietí na úrovni aspoň 15 %, berúc do úvahy cieľ do roku 2020 týkajúci sa prepojenia na úrovni aspoň 10 %, podmienky a potenciál regionálnych a národných trhov, všetky aspekty analýz nákladov a prínosov, aktuálnu úroveň vykonávania projektov spoločného záujmu, ako aj opatrenia na zvýšenie obchodovateľnej kapacity v existujúcich prepojeniach; členské štáty musia vysvetliť použitú východiskovú metodiku, berúc do úvahy metodiku navrhnutú Komisiou;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  kľúčové národné zámery vzťahujúce sa na infraštruktúru prenosu elektriny a prepravy plynu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zámerov a cieľov v ktoromkoľvek z piatich rozmerov stratégie energetickej únie;

(2)  kľúčové národné zámery vzťahujúce sa na infraštruktúru prenosu a distribúcie elektriny a prepravy plynu a jej modernizáciu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zámerov a cieľov v ktoromkoľvek z piatich rozmerov stratégie energetickej únie; pre každý plánovaný veľký infraštruktúrny projekt, predbežné posúdenie jeho zlučiteľnosti s piatimi rozmermi energetickej únie a jeho príspevky k týmto rozmerom, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok a hospodársku súťaž;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  národné zámery vzťahujúce sa na iné aspekty vnútorného trhu s energiou, napríklad integrácia trhov a prepojenie trhov vrátane harmonogramu dosahovania zámerov;

(3)  národné zámery vzťahujúce sa na iné aspekty vnútorného trhu s energiou, napríklad zvyšovanie flexibility systému, najmä odstránením prekážok voľnej tvorby cien, integrácia a prepájanie trhov, inteligentné siete, agregácia, riadenie odberu, uskladňovanie, distribuovaná výroba, mechanizmy na dispečing, redispečing a obmedzovanie, cenové signály v reálnom čase, vrátane harmonogramu dosahovania zámerov;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  národné zámery týkajúce sa nediskriminačnej účasti na energii z obnoviteľných zdrojov, reakcie na strane dopytu a uskladňovania, a to aj prostredníctvom agregácie, na všetkých trhoch s energiou vrátane harmonogramu dosahovania zámerov;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  národné zámery vzhľadom na zabezpečenie účasti spotrebiteľov na energetickom systéme a prínos vlastnej výroby energie a nových technológií vrátane inteligentných meradiel;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  národné zámery pri zabezpečovaní primeranosti elektrizačnej sústavy, ako aj pružnosti energetického systému vzhľadom na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov vrátane harmonogramu dosahovania zámerov;

(4)  národné zámery pri zabezpečovaní primeranosti elektrizačnej sústavy a zabezpečovaní toho, aby neboli zavedené nijaké kapacitné mechanizmy alebo – v prípade, ak sa vykonávajú na účely bezpečnosti dodávok – aby boli v maximálnej možnej miere obmedzené, vrátane harmonogramu dosahovania zámerov;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  národné zámery a ciele financovania verejného a súkromného výskumu a inovácií vo vzťahu k energetickej únii; v prípade potreby vrátane harmonogramu dosahovania zámerov. Tieto ciele a zámery by mali byť v súlade s cieľmi a zámermi stanovenými v stratégii energetickej únie a v pláne SET;

(1)  národné zámery a ciele financovania verejnej podpory výskumu a inovácií vo vzťahu k energetickej únii a jej očakávaný vplyv na súkromný výskum; v prípade potreby vrátane harmonogramu dosahovania zámerov. Tieto ciele a zámery by mali byť v súlade s cieľmi a zámermi stanovenými v stratégii energetickej únie a v pláne SET;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  národné zámery na rok 2050 týkajúce sa zavádzania nízkouhlíkových technológií;

(2)  národné zámery na rok 2050 vzťahujúce sa na podporu udržateľných technológií;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  národné zámery týkajúce sa konkurencieschopnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Proces stanovenia príspevku členských štátov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

Proces stanovenia cieľa členských štátov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty sa pri stanovovaní svojho prínosu k podielu energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej hrubej spotrebe energie v roku 2030 a poslednom roku obdobia, na ktoré sa vzťahujú následné národné plány, podľa článku 4 písm. a) ods. 2 bodu (i) zohľadnia:

1.  Členské štáty sa pri stanovovaní svojho cieľa k podielu energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej hrubej spotrebe energie v roku 2030 a poslednom roku obdobia, na ktoré sa vzťahujú následné národné plány, podľa článku 4 písm. a) ods. 2 bodu (i) zohľadnia:

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  spravodlivé rozdelenie využitia v celej Európskej únii;

i)  spravodlivé a nákladovo efektívne rozdelenie využitia v celej Európskej únii;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  základný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie uvedenej v článku 3 ods. 3 smernice (EÚ) .../...[prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES];

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty kolektívne zabezpečia, aby súčet ich príspevkov dosiahol do roku 2030 aspoň 27 % energie získanej z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie na úrovni Únie.

2.  Členské štáty kolektívne zabezpečia, aby súčet ich cieľov dosiahol do roku 2030 lineárnu trajektóriu dosahujúcu podiel aspoň 35 % energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Proces stanovenia príspevku členských štátov v oblasti energetickej efektívnosti

Proces stanovenia záväzného cieľa členských štátov v oblasti energetickej efektívnosti

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty pri stanovovaní svojho orientačného národného príspevku v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2030 a posledný rok obdobia, na ktoré sa vzťahujú následné národné plány podľa článku 4 písm. b) bodu 1, zabezpečia, aby:

1.  Členské štáty pri stanovovaní svojho záväzného národného cieľa v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2030 a posledný rok obdobia, na ktoré sa vzťahujú následné národné plány podľa článku 4 písm. b) bodu 1, zabezpečia, aby:

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  spotreba energie v Únii v roku 2020 nepresiahla 1 483 Mtoe primárnej energie a 1 086 Mtoe koncovej energie a aby spotreba energie v Únii v roku 2030 nepresiahla 1 321 Mtoe primárnej energie a 987 Mtoe koncovej energie v prvom desaťročnom období;

a)  spotreba energie v Únii v roku 2020 nepresiahla 1 483 Mtoe primárnej energie a 1 086 Mtoe koncovej energie a aby spotreba energie v Únii v roku 2030 nepresiahla 1 132 Mtoe primárnej energie a 849 Mtoe koncovej energie v prvom desaťročnom období;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty pri stanovovaní svojho príspevku uvedeného v odseku 1 môžu zohľadniť okolnosti, ktoré majú vplyv na spotrebu primárnej a koncovej energie, ako napríklad:

2.  Členské štáty pri stanovovaní svojho cieľa uvedeného v odseku 1 môžu zohľadniť okolnosti, ktoré majú vplyv na spotrebu primárnej a koncovej energie, ako napríklad:

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Článok 7

Vnútroštátne politiky a opatrenia pre každý z piatich rozmerov energetickej únie

Vnútroštátne politiky, opatrenia a investičné stratégie pre každý z piatich rozmerov energetickej únie

Členské štáty v súlade s prílohou I opíšu vo svojich integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy hlavné existujúce (vykonávané a prijaté) a plánované politiky a opatrenia predovšetkým na dosiahnutie zámerov stanovených v národnom pláne vrátane opatrení na zabezpečenie regionálnej spolupráce a primeraného financovania na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Členské štáty v súlade s prílohou I opíšu vo svojich integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy hlavné existujúce (vykonávané a prijaté) a plánované politiky a opatrenia predovšetkým na dosiahnutie zámerov stanovených v národnom pláne vrátane opatrení na zabezpečenie regionálnej spolupráce a primeraného financovania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane mobilizácie programov a nástrojov Únie.

 

Opis hlavných existujúcich a plánovaných politík a opatrení na dosiahnutie cieľov stanovených v národných plánoch je sprevádzaný celkovým prehľadom investícií potrebných na dosiahnutie týchto cieľov;

 

Členské štáty považujú energetickú efektívnosť za prioritu v oblasti infraštruktúry. Do svojho plánovania infraštruktúry zahrnú programy energetickej efektívnosti a uprednostnia investície do renovácie budov.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty opíšu v súlade so štruktúrou a formátom podľa prílohy I súčasnú situáciu každého z piatich rozmerov energetickej únie vrátane energetického systému a emisií skleníkových plynov a ich odstraňovania pomocou záchytov v čase predloženia národného plánu alebo na základe najnovších dostupných informácií. Členské štáty takisto stanovia a opíšu prognózy každého z piatich rozmerov energetickej únie na prvé desaťročné obdobie aspoň do roku 2040 (ako aj na rok 2030), ktoré majú vyplynúť z existujúcich (vykonávaných a prijatých) politík a opatrení.

1.  Členské štáty opíšu v súlade so štruktúrou a formátom podľa prílohy I súčasnú situáciu každého z piatich rozmerov energetickej únie vrátane energetického systému a emisií skleníkových plynov a ich odstraňovania pomocou záchytov v čase predloženia národného plánu alebo na základe najnovších dostupných informácií. Členské štáty takisto stanovia a opíšu prognózy každého z piatich rozmerov energetickej únie na prvé desaťročné obdobie aspoň do roku 2030 (ako aj na rok 2030), ktoré majú vyplynúť z existujúcich (vykonávaných a prijatých) politík a opatrení. Členské štáty zverejnia predpoklady, parametre a metódy použité na prognózy a scenáre.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vplyv na rozvoj energetického systému a emisie skleníkových plynov a ich odstraňovanie pomocou záchytov v prvom desaťročnom období aspoň do roku 2040 (ako aj na rok 2030) v rámci plánovaných politík a opatrení vrátane porovnania s prognózami založenými na existujúcich (vykonávaných a prijatých) politikách a opatreniach uvedených v odseku 1;

a)  vplyv na rozvoj energetického systému a emisie skleníkových plynov a ich odstraňovanie pomocou záchytov v prvom desaťročnom období aspoň do roku 2040 (ako aj na rok 2030) v rámci plánovaných politík a opatrení vrátane porovnania s prognózami založenými na existujúcich (vykonávaných a prijatých) politikách a opatreniach uvedených v odseku 1. Malo by to zahŕňať posúdenie synergií vyplývajúcich z prepájania sektorov, digitalizácie a zlepšenia štruktúry trhu, ako aj prínosy z hľadiska kvality ovzdušia a bezpečnosti dodávok;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  makroekonomický, environmentálny, sociálny účinok a účinok na zručnosti plánovaných politík a opatrení uvedených v článku 7 a ďalej konkretizovaných v prílohe I na prvé desaťročné obdobie aspoň do roku 2030 vrátane porovnania s prognózami založenými na existujúcich (vykonávaných a prijatých) politikách a opatreniach uvedených v odseku 1;

b)  makroekonomický, zdravotný, environmentálny, sociálny účinok a účinok na zručnosti jednotlivých a súhrnných plánovaných politík a opatrení uvedených v článku 7 a ďalej konkretizovaných v prílohe I na prvé desaťročné obdobie aspoň do roku 2030 vrátane porovnania s prognózami existujúcich (vykonávaných a prijatých) politík a opatrení uvedených v odseku 1; Metodika používaná na posudzovanie týchto vplyvov sa zverejní a podporuje sa používanie analýz nákladov a prínosov;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  interakcie medzi existujúcimi (vykonávanými a prijatými) a plánovanými politikami a opatreniami v rámci politického rozmeru a medzi existujúcimi (vykonávanými a prijatými) a plánovanými politikami a opatreniami rôznych rozmerov v prvom desaťročnom období aspoň do roku 2030. Prognózy týkajúce sa bezpečnosti dodávok, infraštruktúr a integrácie trhov musia byť spojené so spoľahlivými scenármi energetickej efektívnosti.

c)  interakcie medzi existujúcimi (vykonávanými a prijatými) a plánovanými politikami a opatreniami v rámci politického rozmeru a medzi existujúcimi (vykonávanými a prijatými) a plánovanými politikami a opatreniami rôznych rozmerov v prvom desaťročnom období aspoň do roku 2030. Posúdenie musí zahŕňať kvantitatívne alebo kvalitatívne hodnotenie všetkých doložených interakcií medzi vnútroštátnymi politikami a opatreniami a politickými opatreniami Únie v oblasti klímy a energetiky. Prognózy týkajúce sa bezpečnosti dodávok, infraštruktúr a integrácie trhov musia byť spojené so spoľahlivými scenármi energetickej efektívnosti;

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  spôsob, akým jednotlivé a súhrnné existujúce a plánované politiky a opatrenia pomôžu prilákať súkromné investície spolu s verejným financovaním potrebným na ich vykonávanie.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

Článok 9

Návrhy integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy

Návrhy integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy

1.  Členské štáty musia do 1. januára 2018 a potom každých desať rokov pripraviť a predložiť Komisii návrh integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy uvedeného v článku 3 ods. 1.

1.  Každý členský štát do 1. júna 2018 pripraví a predloží Komisii návrh svojho prvého integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy uvedeného v článku 3 ods. 1. Každý členský štát pripraví a predloží Komisii návrh svojho druhého plánu do 1. januára 2023 a svoje následné plány potom každých päť rokov.

2.  Komisia môže pre členské štáty vydať odporúčania k návrhom plánov v súlade s článkom 28. V týchto odporúčaniach sa stanovujú najmä:

2.  Komisia posúdi návrh plánov a vydá odporúčania pre jednotlivé krajiny určené členským štátom v súlade s článkom 28, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím lehoty na predloženie plánu uvedeného v článku 3 ods. 1, s cieľom:

a)  úroveň ambície zámerov, cieľov a príspevkov na kolektívne dosiahnutie zámerov energetickej únie a najmä cieľov Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030;

a)  zabezpečiť kolektívne dosahovanie cieľov a zámerov členskými štátmi vo všetkých rozmeroch energetickej únie;

 

aa)  zabezpečovať dosahovanie národných cieľov a zámerov členskými štátmi;

b)  politiky a opatrenia týkajúce sa zámerov na úrovni členských štátov a únie, ako aj iných politík a opatrení s potenciálnym cezhraničným významom;

b)  zlepšovať jednotlivé existujúce a plánované politiky a opatrenia zahrnuté v národných plánoch v oblasti energetiky a klímy vrátane politík a opatrení s potenciálnym cezhraničným významom;

 

ba)  navrhovať prijatie dodatočných politík a opatrení v národných plánoch v oblasti energetiky a klímy;

c)  interakcia a konzistentnosť existujúcich (vykonávaných a prijatých) a plánovaných politík a opatrení zahrnutých v integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy v rámci jedného rozmeru i rôznych rozmerov energetickej únie.

c)  zabezpečovať konzistentnosť existujúcich (vykonávaných a prijatých) a plánovaných politík a opatrení zahrnutých v integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy v rámci jedného rozmeru i rôznych rozmerov energetickej únie.

 

ca)  zabezpečovať súlad investičných stratégií a nástrojov s politikami a opatreniami členských štátov, ktoré majú dosiahnuť príslušné zámery a ciele.

3.  Členské štáty pri finalizácii svojich integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy v čo najväčšej miere zohľadňujú všetky odporúčania Komisie.

3.  Členské štáty pri finalizácii svojich integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy v čo najväčšej miere zohľadňujú všetky odporúčania Komisie. V prípade, že stanovisko dotknutého členského štátu sa odlišuje od odporúčania Komisie, tento dotknutý členský štát poskytne a zverejní dôvody svojho stanoviska.

 

3a.  Členské štáty sprístupňujú verejnosti návrhy plánov uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté iné požiadavky práva Únie, členské štáty zabezpečia, aby sa verejnosti včas poskytli reálne možnosti zúčastňovať na príprave návrhov plánov uvedených v článku 9 a k návrhom svojich integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, ktoré predkladajú Komisii, pripoja zhrnutie názorov verejnosti. Pokiaľ sa uplatňujú ustanovenia smernice 2001/42/ES, vychádza sa z toho, že konzultácie uskutočnené v súlade s uvedenou smernicou spĺňajú aj povinnosť týkajúcu sa verejných konzultácií podľa tohto nariadenia.

Bez toho, aby boli dotknuté iné požiadavky práva Únie, členské štáty zabezpečia, aby sa verejnosti včas poskytli reálne možnosti zúčastňovať na príprave návrhov plánov uvedených v článku 9, dlhodobých stratégií uvedených v článku 14, ak sú otvorené všetky možnosti a ak sa môže uskutočniť skutočná verejná konzultácia.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty stanovia primerané harmonogramy, ktoré poskytnú dostatočný čas na informovanie verejnosti a na prípravu a účinnú účasť verejnosti na rôznych fázach procesu plánovania. Členské štáty náležite zohľadnia rovnakú účasť a zabezpečia, aby verejnosť bola informovaná – či už prostredníctvom verejných oznámení alebo iných vhodných prostriedkov, ako sú elektronické médiá, ak sú k dispozícii – o všetkých praktických opatreniach týkajúcich sa ich účasti, a členské štáty tiež zabezpečia, aby mala verejnosť prístup ku všetkým relevantným dokumentom.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Členské štáty zahrnú do podania svojho návrhu a konečného integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy a do svojich dlhodobých stratégií Komisii zhrnutie názorov verejnosti a spôsob, akým boli tieto názory zohľadnené.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Pokiaľ sa uplatňujú ustanovenia smernice 2001/42/ES, vychádza sa z toho, že konzultácie uskutočnené v súlade s uvedenou smernicou spĺňajú aj povinnosť týkajúcu sa verejných konzultácií podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1d.  Členské štáty pri vykonávaní tohto článku obmedzujú administratívnu zložitosť.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Mnohoúrovňová platforma pre dialóg o klíme a energetike

 

1.  V duchu partnerstva členský štát zriadi trvalú mnohoúrovňovú platformu pre dialóg o klíme a energetike s cieľom podporovať aktívne zapájanie miestnych orgánov, organizácií občianskej spoločnosti, podnikateľov, investorov a všetkých ostatných relevantných zainteresovaných strán a širokej verejnosti do riadenia procesu transformácie energetiky.

 

2.  Členské štáty predložia svojej platforme pre dialóg o klíme a energetike rôzne možnosti a scenáre pre svoje krátkodobé, strednodobé a dlhodobé politiky v oblasti energetiky a klímy spolu s analýzou nákladov a prínosov každej možnosti. Platformy pre dialóg o klíme a energetike musia byť fórami na diskusiu a vypracovanie plánov, stratégií a správ podľa článku 10.

 

3.  Členské štáty zabezpečia, aby platformy pre dialóg o klíme a energetike využívali primerané ľudské a finančné zdroje a aby fungovali transparentne.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

Článok 11

Regionálna spolupráca

Makroregionálna a regionálna spolupráca

1.  Členské štáty navzájom spolupracujú na regionálnej úrovni, aby účinne plnili ciele, zámery a príspevky stanovené vo svojich integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy.

1.  Členské štáty navzájom spolupracujú na makroregionálnej a regionálnej úrovni a v čo najväčšej miere pritom zohľadňujú všetky existujúce a potenciálne formy spolupráce, aby účinne plnili ciele a zámery stanovené vo svojich integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy.

2.  Členské štáty v dostatočnom predstihu pred predložením návrhov svojich integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy Komisii podľa článku 9 ods. 1 identifikujú príležitosti na regionálnu spoluprácu a konzultujú so susednými členskými štátmi a ostatnými členskými štátmi, ktoré prejavia záujem. Členské štáty vo svojich návrhoch integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy uvedú výsledky takýchto regionálnych konzultácií a prípadne aj spôsob zohľadnenia pripomienok.

2.  Členské štáty v dostatočnom predstihu pred predložením návrhov svojich integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy Komisii podľa článku 9 ods. 1 identifikujú príležitosti na makroregionálnu a regionálnu spoluprácu, berúc do úvahy existujúcu makroregionálnu spoluprácu najmä s plánom prepojenia baltského trhu s energiou (BEMIP), plynárenskou konektivitou v strednej a juhovýchodnej Európe (CESEC), stredozápadným regionálnym trhom s energiou (CWREM), iniciatívou pre elektrickú sieť na mori krajín Severného mora (NSCOGI), euro-stredozemským partnerstvom, a konzultujú so susednými členskými štátmi a ostatnými členskými štátmi, ktoré prejavia záujem, a to v súlade so smernicou 2011/92/EÚ a s Dohovorom z Espoo. Členské štáty vo svojich návrhoch integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy uvedú výsledky takýchto regionálnych konzultácií a prípadne aj spôsob zohľadnenia pripomienok. V prípade makroregionálnej spolupráce sa členské štáty dohodnú na štruktúre riadenia umožňujúcej stretnutia na ministerskej úrovni, a to aspoň raz ročne.

 

2a.  Komisia na základe žiadosti dvoch alebo viacerých členských štátov uľahčuje spoločné vypracúvanie ich integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, okrem iného vytvorením vhodného rámca. Keď členské štáty spolupracujú na makroregionálnej alebo regionálnej úrovni, vo svojich návrhoch integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy stanovia výsledky a predložia ich Komisii. Výsledok tejto makroregionálnej alebo regionálnej spolupráce môže nahradiť rovnocenné časti príslušných integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy.

 

2b.  S cieľom podporiť integráciu trhu a nákladovo efektívne politiky Komisia identifikuje príležitosti na makroregionálnu alebo regionálnu spoluprácu, pokiaľ ide o jeden alebo viacero z piatich rozmerov energetickej únie, a to v súlade s týmto článkom, s dlhodobou víziou a na základe existujúcich trhových podmienok. Na základe týchto možností Komisia môže vydávať odporúčania členským štátom podľa článku 28 s cieľom uľahčiť účinnú spoluprácu, partnerstvá a konzultácie.

3.  Komisia uľahčuje spoluprácu a konzultácie medzi členskými štátmi o návrhoch plánov, ktoré sa jej predkladajú podľa článku 9, na účely ich finalizácie.

3.  Komisia uľahčuje spoluprácu a konzultácie medzi členskými štátmi o návrhoch plánov, ktoré sa jej predkladajú podľa článku 9, na účely ich finalizácie.

4.  Členské štáty vo svojich konečných integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy zohľadnia pripomienky iných členských štátov podľa odsekov 2 a 3 a vysvetlia, ako boli tieto pripomienky zohľadnené.

4.  Členské štáty vo svojich konečných integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy zohľadnia pripomienky iných členských štátov podľa odsekov 2 a 3 a vysvetlia, ako boli tieto pripomienky zohľadnené.

5.  Na účely uvedené v odseku 1 členské štáty pri vykonávaní politík a opatrení svojich plánov naďalej spolupracujú na makroregionálnej úrovni.

5.  Na účely uvedené v odseku 1 členské štáty pri vykonávaní politík a opatrení svojich plánov naďalej spolupracujú na makroregionálnej úrovni.

 

5a.  Členské štáty musia tiež uvažovať o spolupráci so signatármi Energetického spoločenstva a tretími krajinami, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Identifikácia a financovanie projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v záujme Únie (RPEI)

 

1.  Členské štáty spolupracujúce v rámci niektorej formy uvedenej v článku 11 vypracujú regionálny zoznam projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v záujme energetickej únie (RPEI), ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľa uvedeného v článku 4 ods. 2. Tento zoznam je súčasťou národných plánov v oblasti energetiky a klímy uvedených v článku 3.

 

2.  Členské štáty pri vypracúvaní svojho zoznamu RPEI zohľadňujú tieto kritériá:

 

a)  potenciálne celkové prínosy projektu;

 

b)  projekt zahŕňa najmenej dva členské štáty zapojené do mechanizmu spolupráce, ktorý môže byť jedným z mechanizmov stanovených v smernici (EÚ) .../... [prepracovanom znení smernice o obnoviteľných zdrojoch energie];

 

c)  projekt sa realizuje na území jedného členského štátu alebo v medzinárodných vodách a má významný cezhraničný vplyv.

 

3.  Komisia po prijatí integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy vytvorí zoznam RPEI na úrovni Únie do 31. decembra 2020. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 36 prijímať delegované akty s cieľom vytvoriť zoznam RPEI na úrovni Únie.

 

4.  Pri vytváraní zoznamu Únie Komisia:

 

a)  zabezpečuje, aby boli zaradené iba tie projekty, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 2 tohto článku;

 

b)  zabezpečuje medziregionálny súlad;

 

c)  usiluje sa o zvládnuteľný celkový počet RPEI;

 

d)  zabezpečuje priaznivé zaobchádzanie s RPEI v odvetviach, v ktorých členské štáty vypracovali spoločné regionálne trajektórie pre zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030;

 

5.  Komisia je v súlade s článkom 36 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom vypracovať metodiku, ktorú majú členské štáty používať pri vykonávaní analýzy uvedenej v odseku 2 písm. a) tohto článku, do ktorej sa zahrnie vplyv na životné prostredie, zdravie, makroekonomiku, zručnosti a sociálnu situáciu.

 

6.  Každý členský štát do 30. júna 2021 určí jeden vnútroštátny príslušný orgán, ktorý zodpovedá za uľahčovanie a koordináciu postupu vydávania povolení pre RPEI zaradené na zoznam Únie. Príslušný orgán podnikne kroky na uľahčenie vydania komplexného rozhodnutia.

 

7.  Ak RPEI naráža pri realizácii na značné ťažkosti, Komisia môže po dohode s príslušnými členskými štátmi vymenovať koordinátora Únie na obdobie jedného roka, ktoré sa môže dvakrát predĺžiť. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú ustanovenia článku 6 nariadenia (EÚ) č. 347/2013.

 

8.  Ustanovenia článku 10 sa uplatňujú na proces výberu RPEI, ktorý vykonávajú členské štáty.

 

9.  RPEI zahrnuté do zoznamu Únie sú oprávnené na finančnú podporu Únie vo forme grantov, úverov, kapitálu, finančných nástrojov a záručných fondov. Okrem toho Komisia vytvorí nástroj na úrovni Únie, ktorý bude prispievať k finančnej podpore RPEI zahrnutých do zoznamu Únie a ktorý bude priamo alebo nepriamo riadiť Komisia. Tento nástroj môže kombinovať úniové a vnútroštátne fondy, najmä platformu financovania stanovenú podľa článku 27 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia posudzuje integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy a ich aktualizácie oznámené podľa článkov 3 a 13. Posudzuje najmä, či:

Komisia posudzuje integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy oznámené podľa článku 3. Posudzuje najmä, či:

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ciele, zámery a príspevky sú dostatočné na kolektívne dosahovanie zámerov energetickej únie a v prvom desaťročnom období najmä cieľov rámca politík Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030;

a)  ciele a zámery sú dostatočné na kolektívne dosahovanie zámerov energetickej únie a v prvom desaťročnom období najmä cieľov rámca politík Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030;

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  existujúce a stanovené politiky, opatrenia a súvisiace investičné stratégie sú dostatočné na dosiahnutie národných cieľov uvedených v článku 4;

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Iniciatíva v oblasti spravodlivej transformácie pre pracovníkov a komunity

 

1.  V tomto nariadení sa stanovuje iniciatíva v oblasti spravodlivej transformácie na podporu pracovníkov a komunít, ktorí by mohli byť nepriaznivo ovplyvnení prechodom na hospodárstvo s nízkymi emisiami uhlíka. Iniciatíva by mala mať formu rady zástupcov pochádzajúcich z vnútroštátnych orgánov členských štátov, Komisie, miestnych a regionálnych zástupcov, ako aj sociálnych partnerov, ktorí vypracúvajú výzvy na predkladanie projektov v oblasti spravodlivej transformácie.

 

2.  Výzvy na predkladanie projektov sú zamerané na vznik ekologických príležitostí a na podporu pracovníkov a komunít v kontexte energetickej transformácie. Pri vypracúvaní výziev na predkladanie projektov by sa členovia rady mali usilovať o:

 

a)  zachovanie a vytváranie dôstojných a udržateľných pracovných miest;

 

b)  posilnenie odbornej prípravy a zvyšovanie zamestnanosti pracovníkov v oblasti čistých procesov a technológií;

 

c)  posilnenie systémov sociálnej ochrany vrátane aktívnych politík trhu práce.

 

3.  Komisia na úrovni Únie vytvorí finančnú platformu, ktorá priamo prispeje k finančnej podpore iniciatívy v oblasti spravodlivej transformácie.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

vypúšťa sa

Aktualizácia integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy

 

1.  Členské štáty do 1. januára 2023 a potom každých 10 rokov predkladajú Komisii návrh aktualizácie posledného oznámeného integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy uvedeného v článku 3 alebo Komisii potvrdia, že plán zostáva v platnosti.

 

2.  Členské štáty do 1. januára 2024 a potom každých 10 rokov oznamujú Komisii aktualizáciu posledného oznámeného integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy uvedeného v článku 3, pokiaľ Komisii nepotvrdia, že plán zostáva v platnosti podľa odseku 1 tohto článku.

 

3.  Členské štáty smú ciele, zámery a príspevky v aktualizácii uvedenej v odseku 2 upravovať iba tak, aby odrážali vyššiu ambíciu v porovnaní s cieľmi, zámermi a príspevkami uvedenými v poslednom oznámenom integrovanom národnom pláne v oblasti energetiky a klímy.

 

4.  Členské štáty sa usilujú, aby v aktualizovanom pláne zmiernili akékoľvek nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, ktoré sa prejavia ako súčasť integrovaného nahlasovania podľa článkov 15 až 22.

 

5.  Členské štáty pri príprave aktualizácie uvedenej v odseku 2 zohľadňujú najnovšie odporúčania pre jednotlivé krajiny vydané v kontexte európskeho semestra.

 

6.  Postupy uvedené v článku 9 ods. 2 a článku 11 sa uplatňujú na prípravu a posudzovanie aktualizovaných integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy.

 

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dlhodobé stratégie znižovania emisií

Dlhodobé stratégie v oblasti klímy a energetiky

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Súlad s celkovým zámerom v oblasti klímy

 

Komisia do 1. júla 2018 podá správu o zostávajúcom celosvetovom uhlíkovom rozpočte, ktorý je v súlade s pokračujúcim úsilím o obmedzenie zvýšenia teploty výrazne pod 2 °C, konkrétne na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami, a uverejní analýzu spravodlivého podielu Únie na roky 2050 a 2100.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 14

Článok 14

Dlhodobé stratégie znižovania emisií

Dlhodobé stratégie v oblasti klímy a energetiky

1.  Členské štáty do 1. januára 2020 a potom každých 10 rokov pripravia a Komisii nahlásia svoje dlhodobé stratégie znižovania emisií s perspektívou 50 rokov s cieľom prispieť k:

1.  Členské štáty a Komisia, konajúc v mene Únie, prijmú do 1. januára 2019 a potom každých päť rokov svoje dlhodobé stratégie v oblasti klímy a energetiky s perspektívou 30 rokov s cieľom prispieť k:

a)  plneniu záväzkov Únie a členských štátov v rámci dohovoru UNFCCC a Parížskej dohody znížiť antropogénne emisie skleníkových plynov a zlepšiť ich odstraňovanie pomocou záchytov;

a)  plneniu záväzkov Únie a členských štátov v rámci dohovoru UNFCCC a Parížskej dohody znížiť antropogénne emisie skleníkových plynov a zlepšiť ich odstraňovanie pomocou záchytov v desaťročných krokoch;

b)  splneniu zámeru, ktorým je udržanie nárastu priemernej globálnej teploty pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a pokračovať v úsilí o obmedzenie zvyšovania teploty o 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami;

b)  splneniu zámeru, ktorým je udržanie nárastu priemernej globálnej teploty pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a pokračovať v úsilí o obmedzenie zvyšovania teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami, a to obmením emisií skleníkových plynov Únie pod hranicu, ktorá tvorí jej spravodlivý podiel na zostávajúcom celosvetovom uhlíkovom rozpočte;

c)  dosiahnutiu dlhodobého zníženia emisií skleníkových plynov a zlepšenia ich odstraňovania pomocou záchytov vo všetkých sektoroch v súlade so zámerom Únie znížiť do roku 2050 emisie o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 nákladovo efektívnym spôsobom, a to v kontexte potrebných znížení, ktoré podľa IPCC majú dosiahnuť rozvinuté krajiny ako celok.

c)  dosiahnutiu dlhodobého zníženia emisií skleníkových plynov a zlepšenia ich odstraňovania pomocou záchytov vo všetkých sektoroch v súlade so zámerom Únie znížiť v kontexte potrebných znížení podľa IPCC emisie skleníkových plynov Únie nákladovo efektívnym spôsobom a posilniť ich odstraňovanie pomocou záchytov pri dosahovaní teplotných cieľov stanovených v Parížskej dohode tak, aby sa do roku 2050 dosiahli nulové emisie skleníkových plynov v Únii a potom nasledovalo obdobie negatívnych emisií;

 

ca)  vybudovaniu v rámci Únie – a to najneskôr do 2050 – vysoko energeticky efektívneho systému založeného na energii z obnoviteľných zdrojov.

2.  Dlhodobé stratégie znižovania emisií zahŕňajú:

2.  Dlhodobé stratégie v oblasti klímy a energetiky obsahujú prvky stanovené v prílohe II a zahŕňajú:

a)  celkové zníženie emisií skleníkových plynov a zlepšenie ich odstraňovania pomocou záchytov;

a)  celkové zníženie emisií skleníkových plynov a zlepšenie ich odstraňovania pomocou záchytov so samostatným cieľom zlepšovania odstraňovania emisií pomocou záchytov, ktorý bude v súlade s pokračujúcim úsilím obmedziť zvýšenie teploty, ako sa stanovuje v cieľoch Parížskej dohody;

b)  zníženie emisií a zlepšenie ich odstraňovania pomocou záchytov v jednotlivých sektoroch vrátane elektrickej energie, v priemysle, doprave a sektore budov (obytné budovy a budovy terciárneho sektora), v poľnohospodárstve a využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF);

b)  s ohľadom na dekarbonizáciu, zníženie emisií skleníkových plynov a zlepšenie ich odstraňovania pomocou záchytov v jednotlivých sektoroch, a to okrem iného aj v oblasti elektrickej energie, v priemysle, doprave, vykurovaní a chladení a v sektore budov (obytné budovy a budovy terciárneho sektora), v poľnohospodárstve a využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF);

c)  predpokladaný pokrok pri prechode na hospodárstvo s nízkymi emisiami skleníkových plynov vrátane intenzity skleníkových plynov, intenzity CO2 hrubého domáceho produktu a stratégií pre súvisiaci výskum, vývoj a inováciu;

c)  predpokladaný pokrok pri prechode na hospodárstvo s nízkymi emisiami skleníkových plynov vrátane intenzity skleníkových plynov, intenzity CO2 hrubého domáceho produktu a stratégií pre súvisiace dlhodobé investície, výskum, vývoj a inováciu;

 

ca)  predpokladaný pokrok pri energetickom prechode vrátane úspor energie, celkového podielu energie z obnoviteľných zdrojov a plánovanej inštalovanej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov;

 

cb)  očakávaný príspevok dôslednej dekarbonizácie hospodárstva k makroekonomickému a sociálnemu rozvoju, k zdravotným rizikám a prínosom a k ochrane životného prostredia.

d)  odkazy na iné národné dlhodobé plánovanie.

d)  odkazy na iné národné dlhodobé zámery, plánovanie a iné politiky a opatrenia a investície.

 

2a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 36 na účely zmeny prílohy IIa s cieľom prispôsobiť ju zmenám rámca politík Únie v oblasti klímy a energetiky, vývoju na trhu s energiou a novým požiadavkám dohovoru UNFCCC a Parížskej dohody.

3.  Dlhodobé stratégie znižovania emisií a integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy uvedené v článku 3 by mali byť vo vzájomnom súlade.

3.  Integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy uvedené v článku 3 musia byť v súlade s dlhodobými stratégiami v oblasti klímy a energetiky.

4.  Členské štáty bezodkladne sprístupnia verejnosti svoje dlhodobé stratégie znižovania emisií a všetky ich aktualizácie.

4.  Členské štáty a Komisia vypracúvajú svoje stratégie otvorene a transparentne, a zabezpečujú, aby verejnosť, sociálni partneri, investori, podniky, občianska spoločnosť a iné zainteresované strany mali včasné a účinné príležitosti zúčastňovať sa na príprave dlhodobej stratégie v oblasti klímy a energetiky, a zverejňujú stratégie a všetky podporné analýzy a údaje, a to aj prostredníctvom elektronickej platformy, ako sa uvádza v článku 24.

 

4a.  Komisia podporuje členské štáty pri príprave dlhodobých stratégií poskytovaním informácií o stave príslušných vedeckých poznatkov a technologického rozvoja relevantného pre dosiahnutie zámerov uvedených v článku 1. Komisia tiež členským štátom a iným zainteresovaným stranám poskytne príležitosti poskytnúť doplňujúce informácie a diskutovať o svojich názoroch a vypracuje najlepšie postupy a usmernenia pre členské štáty určené na používanie počas fáz vývoja a realizácie ich stratégií.

 

4b.  Komisia posúdi, či sú národné dlhodobé stratégie primerané na kolektívne dosahovanie zámerov Únie stanovených v článku 1. Komisia môže vydávať odporúčania pre členské štáty na uľahčenie tohto cieľa a pomáhať členským štátom v úsilí pri príprave a realizácii ich dlhodobých stratégií.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  informácie o dosiahnutom pokroku pri plnení cieľov, zámerov a príspevkov uvedených v integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy, ako aj pri vykonávaní politík a opatrení potrebných na ich splnenie;

a)  informácie o dosiahnutom pokroku pri plnení cieľov a zámerov uvedených v integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy, ako aj pri financovaní a vykonávaní politík a opatrení potrebných na ich splnenie;

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  výsledky verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili v súlade s článkom 10.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  informácie o pokroku dosiahnutom pri podporovaní aktívneho zapojenia v súlade s článkom 10a;

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  informácie o pokroku dosiahnutom pri plnení zámerov, cieľov a záväzkov stanovených v dlhodobej stratégii v oblasti energetiky a klímy v článku 14;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak Komisia vydala odporúčania podľa článku 27 ods. 2 alebo 3, dotknutý členský štát zahrnie do svojej správy uvedenej v odseku 1 tohto článku informácie o politikách a opatreniach, ktoré sa prijali alebo sa majú prijať a vykonávať, s cieľom reagovať na tieto odporúčania. Takéto informácie musia obsahovať podrobný harmonogram vykonávania.

5.  Ak Komisia vydala odporúčania podľa článku 27 ods. 2 alebo 3, dotknutý členský štát zahrnie do svojej správy uvedenej v odseku 1 tohto článku informácie o politikách a opatreniach, ktoré sa prijali alebo sa majú prijať a vykonávať, s cieľom reagovať na tieto odporúčania. Takéto informácie musia obsahovať podrobný harmonogram vykonávania. Ak sa dotknutý členský štát odchyľuje od vydaného odporúčania, tento členský štát poskytne a zverejní podložené odôvodnenie založené na spoľahlivých údajoch a objektívnych kritériách.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty sprístupnia verejnosti správy predložené Komisii podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)   trajektórie dopytu po bioenergii rozčlenené medzi teplo, elektrinu a dopravu a trajektórie dodávok biomasy podľa surovín a pôvodu (pri odlíšení domácej výroby a dovozu); V prípade lesnej biomasy posúdenie jej zdroja a vplyv na záchyt LULUCF;

(4)  trajektórie dopytu po bioenergii rozčlenené medzi teplo, elektrinu a dopravu vrátane podielu biopalív, podielu moderných biopalív, podielu biopalív vyrábaných z hlavných plodín pestovaných na poľnohospodárskej pôde a trajektórie dodávok biomasy podľa surovín a pôvodu (pri odlíšení domácej výroby a dovozu); V prípade lesnej biomasy posúdenie jej zdroja a vplyv na záchyt LULUCF;

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  zámery a trajektórie pre energiu z obnoviteľných zdrojov vyrábanú regiónmi, mestami, energetickými spoločenstvami a samospotrebiteľmi;

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  prípadne iné národné trajektórie a zámery vrátane dlhodobých a sektorových (napríklad podiel biopalív, podiel moderných biopalív, podiel biopalív vyrábaných z hlavných plodín pestovaných na poľnohospodárskej pôde, podiel elektrickej energie vyrobenej z biomasy bez produkcie tepla, podiel energie z obnoviteľných zdrojov na diaľkovom vykurovaní, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v budovách, energia z obnoviteľných zdrojov, ktorú produkujú mestá, energetické komunity a výrobcovia, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi);

(5)  ak sú k dispozícii, iné národné trajektórie a zámery vrátane dlhodobých a sektorových (napríklad podiel elektrickej energie vyrobenej z biomasy bez využitia tepla, podiel energie z obnoviteľných zdrojov na diaľkovom vykurovaní, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v budovách, energia získaná z kalu získaného pri čistení odpadových vôd;

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  vykonávané, prijaté a plánované politiky a opatrenia na dosiahnutie vnútroštátneho príspevku k záväznému cieľu na úrovni Únie do roku 2030 týkajúcemu sa energie z obnoviteľných zdrojov, ako sa uvádza v článku 4 písm. a) ods. 2 bod i) vrátane opatrení špecifických pre jednotlivé sektory a technológie s osobitným preskúmaním vykonávania opatrení stanovených v článkoch 23, 24 a 25 [prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767];

(1)  vykonávané, prijaté a plánované politiky a opatrenia na dosiahnutie vnútroštátnych cieľov na splnenie záväzného cieľa na úrovni Únie do roku 2030 týkajúceho sa energie z obnoviteľných zdrojov, ako sa uvádza v článku 4 písm. a) ods. 2 bod i) vrátane opatrení špecifických pre jednotlivé sektory a technológie s osobitným preskúmaním vykonávania opatrení stanovených v článkoch 23, 24 a 25 [prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767];

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  osobitné opatrenia na posúdenie, stransparentnenie a zníženie potreby nevyhnutnej kapacity, ktorá môže viesť k obmedzeniu energie z obnoviteľných zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  trajektória spotreby primárnej a koncovej energie v rokoch 2020 až 2030 ako príspevok vnútroštátnych úspor energie k dosiahnutiu cieľa do roku 2030 na úrovni Únie vrátane východiskovej metodiky;

(1)  trajektória spotreby primárnej a koncovej energie v rokoch 2020 až 2030 ako záväzné ciele vnútroštátnych úspor energie k dosiahnutiu cieľa do roku 2030 na úrovni Únie vrátane východiskovej metodiky;

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  zámery dlhodobej obnovy vnútroštátneho fondu verejných a súkromných obytných aj komerčných budov;

(2)  zámery dlhodobej stratégie obnovy vnútroštátneho fondu bytových, ako aj verejných a súkromných nebytových budov;

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  vykonávané, prijaté a plánované politiky, opatrenia a programy na dosiahnutie orientačného národného príspevku energetickej efektívnosti do roku 2030, ako aj iných zámerov uvedených v článku 6 vrátane plánovaných opatrení a nástrojov (aj finančnej povahy) na podporu energetickej hospodárnosti budov, opatrení na využívanie potenciálu energetickej efektívnosti plynovej a elektrickej infraštruktúry a iných opatrení na podporu energetickej efektívnosti;

(1)  vykonávané, prijaté a plánované politiky, opatrenia a programy na dosiahnutie záväzného národného cieľa v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2030, ako aj iných zámerov uvedených v článku 6 vrátane plánovaných opatrení a nástrojov (aj finančnej povahy) na podporu energetickej hospodárnosti budov, opatrení na využívanie potenciálu energetickej efektívnosti plynovej a elektrickej infraštruktúry a iných opatrení na podporu energetickej efektívnosti;

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  národné povinné schémy energetickej efektívnosti a alternatívne opatrenia podľa článku 7a a 7b smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)761] v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu;

(3)  národné povinné schémy energetickej efektívnosti a alternatívne opatrenia podľa článku 7a a 7b smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)761] v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu vrátane úspor energie dosiahnutej prostredníctvom národných záväzkov v oblasti energetickej efektívnosti a/alebo alternatívnych opatrení prijatých pri uplatňovaní článkov 7a a 7b článku 20 ods. 6 smernice 2012/27/EÚ [zmenenej návrhom [COM(2016)761], ako aj vplyvu na účty spotrebiteľov vrátane požiadaviek so sociálnym cieľom;

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  dlhodobá stratégia obnovy vnútroštátneho fondu verejných aj súkromných bytových a komerčných budov vrátane politík a opatrení na stimulovanie nákladovo efektívnych hĺbkových a postupných hĺbkových obnov;

(4)  dlhodobá stratégia obnovy vnútroštátneho fondu verejných aj súkromných bytových a nebytových budov vrátane politík a opatrení na riadenie investícií na stimulovanie nákladovo efektívnych hĺbkových a postupných hĺbkových obnov, s osobitným prihliadnutím na odhadované úspory energie na základe dôkazov a širšie výhody v súlade s článkom 2a smernice (EÚ) .../... [o energetickej hospodárnosti budov] COD 0381/16];

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5 a)  politiky a opatrenia na rozvoj hospodárskeho potenciálu vysoko efektívnej kogenerácie a účinných systémov vykurovania a chladenia v súlade s článkom 14 ods. 2 smernice (EÚ) .../... [Smernica 2012/27/EÚ v znení zmien návrhu COM(2016)761];

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b – bod 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Ak je to uplatniteľné, pokrok v iných vykonávaných, prijatých a plánovaných politikách, opatreniach a činnostiach vyplývajúcich z dlhodobých stratégií obnovy v zmysle článku 2 písm. a) smernice (EÚ) .../... [o energetickej hospodárnosti budov, COD 0381/16] vrátane tých, ktoré sú zamerané na segmenty s najhoršími výsledkami v rámci vnútroštátneho fondu budov, a pokrok v prístupe k informáciám a financovaniu.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  národných zámerov týkajúcich sa diverzifikácie zdrojov energie a dodávateľských krajín, uskladňovania, reakcie na dopyt;

a)  národných zámerov týkajúcich sa zlepšenia energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie a diverzifikácie dodávok, dodávateľských trás a krajín, uskladňovania, reakcie na dopyt;

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  národné zámery vzhľadom na znižovanie závislosti od dovozu energie z tretích krajín;

b)  národných zámerov a opatrení zameraných na znižovanie závislosti od dovozu energie z tretích krajín a opatrení, ktoré nevytvárajú prekážky úspešnému vykonávaniu energetickej únie;

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  národné zámery vzhľadom na zvýšenie flexibility vnútroštátneho energetického systému, najmä prostredníctvom zavádzania opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, využívania domácich obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odberu a uskladňovania;

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  miera prepojenia elektrických sietí, ktorú sa členské štáty usilujú dosiahnuť v roku 2030 vo vzťahu k cieľu týkajúcemu sa prepojenia elektrických sietí na úrovni 15 %;

a)  miera prepojenia elektrických sietí, ktorú sa členské štáty usilujú dosiahnuť v roku 2030 vo vzťahu k orientačnému cieľu týkajúcemu sa prepojenia elektrických sietí na úrovni aspoň 15 %;

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  kľúčové národné zámery vzťahujúce sa na infraštruktúru prenosu elektriny a prepravy plynu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zámerov a cieľov v ktoromkoľvek z piatich kľúčových rozmerov energetickej únie;

b)  kľúčové národné zámery vzťahujúce sa na infraštruktúru prenosu a distribúcie elektriny a prepravy plynu a jej modernizáciu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zámerov a cieľov v ktoromkoľvek z piatich kľúčových rozmerov energetickej únie;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  národné zámery vzťahujúce sa na iné aspekty vnútorného trhu s energiou, napríklad prípadná integrácia a prepojenie trhov;

d)  národné zámery a opatrenia vzťahujúce sa na flexibilitu systému, najmä odstránením prekážok voľnej tvorby cien, integrácie a prepájania trhov, inteligentné siete, agregácia, riadenie odberu, uchovávanie, distribuovaná výroba, mechanizmy na dispečing, redispečing a obmedzovanie, cenové signály v reálnom čase;

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  národné zámery týkajúce sa energetickej chudoby vrátane počtu domácností trpiacich energetickou chudobou;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  národné zámery a opatrenia vzťahujúce sa na nediskriminačnú účasť na obnoviteľných zdrojoch energie, reakciu na strane dopytu a uskladňovanie, a to aj prostredníctvom agregácie, na všetkých trhoch s energiou;

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  národné zámery a opatrenia vzhľadom na zabezpečenie účasti spotrebiteľov na energetickom systéme a prínosy vlastnej výroby energie a nových technológií vrátane inteligentných meradiel;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  národné zámery týkajúce sa prípadného zabezpečenia primeranosti elektrickej siete;

f)  národné zámery pri zabezpečovaní primeranosti elektrizačnej sústavy a zabezpečovaní toho, aby neboli zavedené nijaké kapacitné mechanizmy alebo – v prípade, ak sa vykonávajú na účely bezpečnosti dodávok – aby boli v maximálnej možnej miere obmedzené;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  vnútroštátne opatrenia s cieľom vypracovať alebo preskúmať ponukové oblasti tak, aby sa riešilo štrukturálne preťaženie, maximalizovala ekonomická efektívnosť a cezhraničný obchod a zabezpečila bezpečnosť dodávky;

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  vykonávaných, prijatých a plánovaných politík a opatrení na dosiahnutie zámerov uvedených v písmenách a) až f);

g)  vykonávaných, prijatých a plánovaných politík a opatrení na dosiahnutie zámerov uvedených v písmenách a) až fa);

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21a

 

Integrované podávanie správ o energetickej chudobe

 

V prípade potreby členské štáty zahrnú do integrovanej národnej správy o pokroku v oblasti energetiky a klímy informácie o číselných údajoch týkajúcich sa počtu domácností trpiacich energetickou chudobou, ako aj informácie o politikách a opatreniach na riešenie energetickej chudoby v súlade s článkom 3 ods. 3 bod v).

 

V prípade, že sa uplatňuje druhý pododsek článku 3 ods. 3 bod v, príslušné členské štáty zahrnú do integrovanej národnej správy o pokroku v oblasti energetiky a klímy informácie o vykonávaní svojho národného indikatívneho cieľa na zníženie počtu domácností žijúcich v energetickej chudobe.

 

Komisia poskytuje údaje oznámené členskými štátmi podľa tohto článku Európskemu stredisku na monitorovanie energetickej chudoby.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  národné zámery týkajúce sa celkových (verejných aj súkromných) výdavkov na výskum a inováciu v oblasti technológií čistej energie, ako aj nákladov na technológie a rozvoj výkonnosti;

b)  národné zámery týkajúce sa celkových verejných, a ak sú k dispozícii, aj súkromných výdavkov na výskum a inováciu v oblasti technológií čistej energie, ako aj nákladov na technológie a rozvoj výkonnosti;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  národné zámery týkajúce sa postupného rušenia dotácií na energiu;

d)  národné zámery týkajúce sa postupného rušenia dotácií na energiu, najmä pokiaľ ide o fosílne palivá;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prípadné finančné opatrenia vrátane podpory zo zdrojov Únie a využitia fondov Únie v tejto oblasti na vnútroštátnej úrovni.

g)  prípadné finančné opatrenia vrátane podpory zo zdrojov Únie a využitia fondov Únie v tejto oblasti na vnútroštátnej úrovni. použitie akéhokoľvek finančného príspevku Komisie na nástroje financovania, v ktorých členské štáty spoločne viažu vnútroštátne zdroje, sa zverejní.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  svoje približné inventúry skleníkových plynov za rok X-1;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  približnú hrubú konečnú spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov a svoje približnú hrubú primárnu a konečnú spotrebu energie za rok X – 1

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely písmena a) Komisia na základe približných inventúr skleníkových plynov členských štátov alebo, ak niektorý členský štát nezaslal svoje približné inventúry do uvedeného dátumu, na základe vlastných odhadov každý rok vypracuje približnú inventúru skleníkových plynov v Únii. Komisia tieto informácie zverejňuje každý rok do 30. septembra.

Na tieto účely Komisia na základe približných inventúr skleníkových plynov členských štátov alebo, ak niektorý členský štát nezaslal svoje približné inventúry do uvedeného dátumu, na základe vlastných odhadov každý rok vypracuje približnú inventúru skleníkových plynov v Únii. Komisia tieto informácie zverejňuje každý rok do 30. septembra.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty do 31. júla 2021 a potom každoročne (rok X) predkladajú Komisii svoje približné inventúry skleníkových plynov za rok X – 1;

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 24

Článok 24

Platforma elektronického nahlasovania informácií

Elektronická platforma

1.  Komisia zriadi online platformu nahlasovania informácií na uľahčenie komunikácie medzi Komisiou a členskými štátmi a na podporu spolupráce medzi členskými štátmi.

1.  Ako nástroj zaručenia nákladovej efektívnosti Komisia zriadi verejnú online platformu na uľahčenie komunikácie medzi Komisiou a členskými štátmi, na podporu spolupráce medzi členskými štátmi a zjednodušenie prístupu verejnosti k informáciám.

2.  Členské štáty využívajú online platformu na nahlasovanie informácií Komisii podľa tejto kapitoly, keď sa platforma stane funkčnou.

2.  Členské štáty využívajú online platformu na nahlasovanie informácií Komisii podľa tejto kapitoly, keď sa platforma stane funkčnou. Členské štáty tieto zoznamy zverejnia.

 

2a.  Komisia použije online platformu na uľahčenie online prístupu verejnosti k návrhu a konečným integrovaným národným plánom v oblasti energetiky a klímy a národnej dlhodobej politike v oblasti klímy a energetiky uvedeným v článkoch 3, 9 a 14.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Rada do 31. októbra 2021 a potom každé dva roky posúdi najmä na základe integrovaných národných správ o pokroku v oblasti energetiky a klímy, ďalších informácií nahlásených podľa tohto nariadenia, ukazovateľov a európskych štatistík, ak sú k dispozícii:

1.  Komisia do 31. októbra 2021 a potom každé dva roky posúdi najmä na základe integrovaných národných správ o pokroku v oblasti energetiky a klímy, ďalších informácií nahlásených podľa tohto nariadenia, údajov Európskej environmentálnej agentúry a ukazovateľov a európskych štatistík, ak sú k dispozícii:

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pokrok dosiahnutý na úrovni Únie pri plnení zámerov energetickej únie vrátane prvého desaťročného obdobia, pokiaľ ide o ciele Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030, najmä na účely zabránenia akýmkoľvek rozdielom, pokiaľ ide o ciele Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030;

a)  pokrok dosiahnutý na úrovni Únie pri plnení zámerov energetickej únie vrátane prvého desaťročného obdobia, pokiaľ ide o ciele Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030, najmä na účely zabránenia akýmkoľvek rozdielom, pokiaľ ide o ciele Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030, a v prípade potreby so zreteľom na preskúmané opatrenia EÚ v oblasti klímy a energetiky, ako sa uvádza v článku 38;

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  pokrok dosiahnutý na úrovni Únie pri diverzifikácii zdrojov a dodávateľov energie, prispievajúci k plne funkčnej a odolnej energetickej únii;

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol pri plnení svojich cieľov, zámerov a príspevkov a vykonávaní politík a opatrení stanovených vo svojom integrovanom národnom pláne v oblasti energetiky a klímy;

b)  pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol pri plnení svojich cieľov zámerov a vykonávaní politík a opatrení stanovených vo svojom integrovanom národnom pláne v oblasti energetiky a klímy;

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  celkový vplyv politík a opatrení integrovaných národných plánov na fungovanie Európskej únie v oblasti opatrení klimatickej a energetickej politiky, s cieľom zrevidovať vnútroštátne stanovený príspevok Únie a zvýšiť ambície v súlade s Parížskou dohodou;

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  celkový vplyv politík a opatrení integrovaných národných plánov týkajúcich sa fungovania EU ETS;

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cc)  presnosť odhadov členských štátov týkajúcich sa účinku prekrývania na vnútroštátnej úrovni politík a opatrení zameraných na rovnováhu dodávky a spotreby EU ETS alebo v prípade, že takéto odhady neexistujú, uskutočniť svoje vlastné posúdenie tohto vplyvu;

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia v predstihu oznámi ukazovatele, ktoré zamýšľa použiť pri tomto posudzovaní.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V oblasti energie z obnoviteľných zdrojov Komisia v rámci svojho posúdenia uvedeného v odseku 1 posúdi pokrok pri dosahovaní podielu energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe Únie na základe lineárnej trajektórie počnúc 20 % v roku 2020 a končiac aspoň 27 % v roku 2030, ako sa uvádza v článku 4 písm. a) ods. 2 bode i).

2.  V oblasti energie z obnoviteľných zdrojov Komisia v rámci svojho posúdenia uvedeného v odseku 1 posúdi pokrok pri dosahovaní podielu energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe Únie na základe záväznej lineárnej trajektórie počnúc 20 % v roku 2020 a končiac aspoň 35 % v roku 2030, ako sa uvádza v článku 4 písm. a) ods. 2 bode i).

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V oblasti energetickej efektívnosti Komisia v rámci svojho posúdenia uvedeného v odseku 1 posúdi pokrok pri kolektívnom dosahovaní maximálnej spotreby energie na úrovni Únie 1 321 Mtoe primárnej energetickej spotreby alebo 987 Mtoe konečnej energetickej spotreby v roku 2030, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. a).

V oblasti energetickej efektívnosti Komisia v rámci svojho posúdenia uvedeného v odseku 1 posúdi pokrok pri kolektívnom dosahovaní maximálnej spotreby energie na úrovni Únie 1 132 Mtoe primárnej energetickej spotreby alebo 849 Mtoe konečnej energetickej spotreby v roku 2030, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zohľadní, či bol dosiahnutý čiastkový cieľ Únie najviac 1 483 Mtoe primárnej energetickej spotreby a 1 086 Mtoe konečnej energetickej spotreby v roku 2020;

a)  posúdi, či sú jednotlivé členské štáty na správnej ceste k dosiahnutiu ich záväzných národných cieľov a či bol dosiahnutý cieľ Únie najviac 1 483 Mtoe primárnej energetickej spotreby a 1 086 Mtoe konečnej energetickej spotreby v roku 2020;

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia do 31. októbra 2019 a potom každé štyri roky posúdi vykonávanie smernice 2009/31/ES.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 26

Článok 26

Následné opatrenia v prípade nesúladu s nosnými zámermi a cieľmi energetickej únie podľa nariadenia o spoločnom úsilí

Následné opatrenia v prípade nesúladu s nosnými zámermi a cieľmi energetickej únie podľa nariadenia o spoločnom úsilí

1.  Komisia na základe posúdenia podľa článku 25 vydá odporúčania členskému štátu podľa článku 28, ak vývoj politiky v danom členskom štáte vykazuje nesúlad s nosnými zámermi energetickej únie.

1.  Komisia na základe posúdenia podľa článku 25 vydá odporúčania členskému štátu podľa článku 28, ak vývoj politiky danom členskom štáte vykazuje nesúlad s nosnými zámermi energetickej únie a s dlhodobými cieľmi Únie v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.

 

1a.  Členský štát, ktorý má v úmysle využiť flexibilitu podľa článku 7 nariadenia (EÚ) .../... [o spoločnom úsilí] zahrnie do plánu podľa článku 3 tohto nariadenia výšku plánovaného použitia a plánované politiky a opatrenia, ktoré presahujú požiadavky podľa článku 4 nariadenia (EÚ).../... [LULUCF] za obdobie od roku 2021 do roku 2030 v potrebnej úrovni.

2.  Komisia môže vydať stanoviská k akčným plánom, ktoré predkladajú členské štáty v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia [ ] [ESR].

2.  Komisia môže vydať stanoviská k akčným plánom, ktoré predkladajú členské štáty v súlade s článkom 7 a s článkom 8 ods. 1 nariadenia [ ] [ESR].

 

2a.  Komisia môže dočasne pozastaviť možnosť členského štátu preniesť ročne pridelené emisné kvóty na iné členské štáty.

 

2b.  Vzhľadom na vysoký potenciál globálneho otepľovania a relatívne krátku životnosť metánu v atmosfére Komisia zanalyzuje dôsledky prijatia 20-ročného časového horizontu v prípade metánu pre politiky a opatrenia. Komisia zváži možnosti politiky na rýchle riešenie emisií metánu a predloží stratégiu EÚ v oblasti metánu, v ktorej sa primerane zohľadnia ciele obehového hospodárstva, s prioritou energií a odpadu súvisiacich s emisiami metánu.

 

2c.  Komisia v roku 2027 a v roku 2032 predloží správu o kumulovanom zostatku emisií a záchytov z obhospodarovanej lesnej pôdy v Únii v porovnaní s priemernými emisiami a záchytmi v období od roku 1990 do roku 2009. Ak je kumulovaný zostatok záporný, Komisia vypracuje návrh na náhradu a odčíta príslušnú sumu z emisných kvót členských štátov podľa nariadenia (EÚ) [ESR].

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak Komisia na základe svojho posúdenia integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, ako aj ich aktualizácií podľa článku 12 dospeje k záveru, že ciele, zámery a príspevky národných plánov alebo ich aktualizácií nepostačujú na kolektívne dosahovanie zámerov energetickej únie a najmä cieľov Únie do roku 2030 v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prvom desaťročnom období, musí prijať opatrenia na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť kolektívne dosiahnutie uvedených zámerov a cieľov. Pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov, v takýchto opatreniach sa musí brať do úvahy úroveň ambície príspevkov členských štátov k cieľu Únie do roku 2030 stanovených v národných plánoch a ich aktualizáciách.

1.  Ak Komisia na základe svojho posúdenia integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy podľa článku 12 dospeje k záveru, že ciele a zámery národných plánov nepostačujú, musí prijať opatrenia na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť dosiahnutie uvedených zámerov a cieľov.

 

Pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov, bez toho, aby boli dotknuté iné opatrenia, národný cieľ členských štátov na rok 2030 sa upraví podľa článku 3 ods. 2 a prílohy Ia smernice (EÚ).../... [prepracované znenie o obnoviteľných zdrojoch energie] do 31. decembra 2020.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Komisia na základe vlastného posúdenia podľa článku 25 ods. 1 písm. b) dospeje k záveru, že členský štát nedosiahol dostatočný pokrok pri dosahovaní cieľov, zámerov a príspevkov alebo vykonávaní politík a opatrení stanovených v jeho integrovanom národnom pláne v oblasti energetiky a klímy, vydá odporúčania danému členskému štátu podľa článku 28. Komisia pri vydávaní týchto odporúčaní zohľadňuje včasné ambiciózne úsilie členských štátov o príspevok k cieľu Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030.

2.  Ak Komisia na základe vlastného posúdenia podľa článku 25 ods. 1 písm. b) dospeje k záveru, že členský štát nedosiahol dostatočný pokrok pri dosahovaní svojich trajektórií, cieľov a zámerov alebo vykonávaní politík a opatrení stanovených v jeho integrovanom národnom pláne v oblasti energetiky a klímy, vydá odporúčania danému členskému štátu podľa článku 28.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak Komisia na základe súhrnného posúdenia integrovaných národných správ členských štátov o pokroku v oblasti energetiky a klímy podľa článku 25 ods. 1 písm. a) a prípadne ďalších informačných zdrojov dospeje k záveru, že Únii hrozí nesplnenie zámerov energetickej únie, a najmä počas prvého desaťročného obdobia cieľov Únie v rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, môže vydať odporúčania všetkým členským štátom podľa článku 28 na zmiernenie tohto rizika. Komisia okrem týchto odporúčaní prijme v prípade potreby opatrenia na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť najmä dosiahnutie cieľov Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030. Pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov, v takýchto opatreniach sa zohľadňuje včasné ambiciózne úsilie členských štátov prispieť k cieľu Únie na rok 2030.

3.  Ak Komisia na základe posúdenia integrovaných národných správ členských štátov o pokroku v oblasti energetiky a klímy alebo prípadne ďalších informačných zdrojov podľa článku 25 ods. 1 dospeje k záveru, že Únii hrozí nesplnenie zámerov energetickej únie, a najmä počas prvého desaťročného obdobia cieľov Únie v rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, vydá odporúčania všetkým členským štátom podľa článku 28 na zmiernenie tohto rizika. Komisia pri vydávaní týchto odporúčaní zohľadňuje úroveň ambícií členských štátov o príspevok k cieľu Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030. Komisia okrem týchto odporúčaní prijme v prípade potreby opatrenia na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť najmä dosiahnutie cieľov Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030. V takýchto opatreniach sa zohľadňuje včasné ambiciózne úsilie členských štátov, najmä cieľov od roku 2021, prispieť k cieľom Únie na rok 2030, úroveň súladu členských štátov s ich národnými cieľmi a trajektóriami, ako aj každý príspevok k finančnej platforme podľa odseku 4 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V oblasti energetickej efektívnosti takéto dodatočné opatrenia môžu najmä zlepšiť energetickú efektívnosť:

 

a)  výrobkov, a to podľa smernice 2009/125/ES a smernice 2010/30/EÚ;

 

b)  budov, a to podľa smernice 2010/31/EÚ a smernice 2012/27/EÚ a

 

c)  dopravy.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak Komisia na základe svojho posúdenia podľa článku 25 ods. 1 písm. a) dospeje k záveru, že projekt v oblasti infraštruktúry potenciálne obmedzuje rozvoj silnej energetickej únie, vydá predbežné posúdenie súladu projektu s dlhodobými zámermi vnútorného trhu s energiou, najmä s prihliadnutím na dlhodobý cieľ nulových emisií do roku 2050, a zahrnie odporúčania dotknutému členskému štátu podľa článku 28. Komisia sa pred vydaním uvedeného posúdenia môže poradiť s inými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, bez toho, aby boli dotknuté opatrenia na úrovni Únie uvedené v odseku 3, Komisia dospeje na základe svojho posúdenia podľa článku 25 ods. 1 a 2 v roku 2023 k záveru, že lineárna trajektória Únie uvedená v článku 25 ods. 2 nie je kolektívne splnená, členské štáty do roku 2024 zabezpečia, aby sa na riešenie každého prejaveného nedostatku prijali dodatočné opatrenia, ako napríklad:

4.  Ak v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, bez toho, aby boli dotknuté opatrenia na úrovni Únie uvedené v odseku 3, Komisia dospeje na základe svojho posúdenia podľa článku 25 ods. 1 a 2 v roku 2023 a potom každé dva roky k záveru, že členský štát nedosahuje dostatočný pokrok pri plnení svojho národného cieľa na rok 2030, najmä tým, že nedodržiava svoju trajektóriu, príslušné členské štáty do roku 2024 a potom každé dva roky zaručia, aby sa na riešenie každého prejaveného nedostatku s trajektóriou prijali v lehote jedného roka dodatočné opatrenia, ako napríklad:

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  opatrenie na podporu vyššieho podielu elektrickej energie vyrábanej z energie z obnoviteľných zdrojov na základe kritérií v článku 4 smernice (EÚ) .../...[prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES];

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  finančný príspevok do platformy financovania zriadenej na úrovni Únie a prispievajúcej k projektom energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú priamo alebo nepriamo riadi Komisia;

c)  dobrovoľný finančný príspevok do platformy financovania zriadenej na úrovni Únie a prispievajúcej k projektom energie z obnoviteľných zdrojov, najmä tým, ktoré sú v záujme energetickej únie, ktorú priamo alebo nepriamo riadi Komisia;

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  pomocou mechanizmov spolupráce stanovených v smernici (EÚ) .../... [prepracované znenie smernice o obnoviteľných zdrojoch energie]

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V takýchto opatreniach sa zohľadňuje úroveň ambície včasných príspevkov príslušného členského štátu k cieľom Únie na rok 2030 v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

V takýchto opatreniach sa zohľadňuje úroveň súladu členského štátu s jeho národným cieľom a trajektóriou v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Komisia, v prípade potreby, prijme opatrenia na úrovni Únie, okrem opatrení na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabezpečiť plnenie cieľov Únie v oblasti záväznej lineárnej trajektórie Únie a záväzným cieľom Únie na rok 2030 v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak v oblasti energetickej efektívnosti, bez toho, aby boli dotknuté iné opatrenia na úrovni Únie podľa odseku 3, Komisia dospeje na základe svojho posúdenia podľa článku 25 ods. 1 a 3 v roku 2023 k záveru, že pokrok ku kolektívnemu dosiahnutiu cieľa Únie v oblasti energetickej efektívnosti uvedenému v článku 25 ods. 3 prvom pododseku je nedostatočný, do roku 2024 prijme opatrenia okrem opatrení uvedených v smernici 2010/31/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016) 765] a smernici 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016) 761] s cieľom zabezpečiť, aby záväzné ciele na rok 2030 v oblasti energetickej efektívnosti boli splnené. Týmito dodatočnými opatreniami sa môže zlepšiť najmä:

5.  Ak v oblasti energetickej efektívnosti, bez toho, aby boli dotknuté iné opatrenia na úrovni Únie podľa odseku 3, Komisia dospeje na základe svojho posúdenia podľa článku 25 ods. 1 a 3 v roku 2023 a potom každé dva roky k záveru, že členský štát nedosahuje dostatočný pokrok na zaručenie súladu s jeho národným záväzným cieľom a trajektóriou na rok 2030, príslušný členský štát do roku 2024 a potom každé dva roky zaručí, aby sa na riešenie každého prejaveného nedostatku prijali dodatočné opatrenia v lehote jedného roka.

a)  výrobkov, a to podľa smernice 2010/30/EÚ a smernice 2009/125/ES;

 

b)  energetická hospodárnosť budov, a to podľa smernice 2010/31/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016) 765] a smernice 2012/27/ES [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016) 761];

 

c)  dopravy.

 

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Každý členský štát uvedený v odseku 4 alebo 5 podrobne opíše doplňujúce vykonávané, prijaté a plánované opatrenia na odstránenie rozdielu pri plnení svojich vnútroštátnych cieľov a trajektórií na rok 2030 ako súčasť svojej nasledujúcej správy o pokroku uvedenej v článku 15.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  členský štát vo svojej integrovanej národnej správe o pokroku v oblasti energetiky a klímy vypracovanej v roku nasledujúcom po roku, v ktorom bolo vydané odporúčanie, uvedie, ako v najvyššej miere zohľadnil toto odporúčanie a ako ho vykonal alebo ako ho plánuje vykonať. Ak sa od neho odchyľuje, musí to zdôvodniť;

b)  členský štát vo svojej integrovanej národnej správe o pokroku v oblasti energetiky a klímy vypracovanej v roku nasledujúcom po roku, v ktorom bolo vydané odporúčanie, uvedie, ako zohľadnil toto odporúčanie a ako ho vykonal alebo ako ho plánuje vykonať. Ak sa od neho odchyľuje, musí to zdôvodniť;

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  tieto odporúčania by mali byť doplnkom k najnovším odporúčaniam pre jednotlivé krajiny vydaným v kontexte európskeho semestra.

c)  tieto odporúčania by mali byť doplnkom k najnovším odporúčaniam pre jednotlivé krajiny vydaným v súlade s článkom 9 ods. 2 a v kontexte európskeho semestra.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia tieto odporúčania bezodkladne sprístupní všetkým členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  celkové posúdenie pokroku smerom k úplnej integrácii zásady prvoradosti energetickej efektívnosti a rovnakým podmienkam pre spotrebiteľov energie;

Odôvodnenie

Mala by sa stanoviť zásada rovnakých podmienok pre spotrebiteľov energie ako ďalšia z horizontálnych zásad v plánoch a opatreniach.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno j b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb)  správa o pokroku v oblasti konkurencieschopnosti;

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno j c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jc)  pokrok členských štátov k postupnému vyradeniu priamych a nepriamych dotácií na fosílne palivá do roku 2020;

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  finančný odhad nákladov konečných spotrebiteľov elektrickej energie založený na ukazovateľoch monitorujúcich výdavky na päť rozmerov energetickej únie.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty do 1. januára 2021 zriadia, prevádzkujú a snažia sa neustále zlepšovať národné inventarizačné systémy na odhad antropogénnych emisií skleníkových plynov uvedených v časti 2 prílohy III k tomuto nariadeniu zo zdrojov a ich odstraňovanie pomocou záchytov a zabezpečenie včasnosti, transparentnosti, presnosti, konzistentnosti, porovnateľnosti a úplnosti svojich inventúr skleníkových plynov.

1.  Členské štáty do 1. januára 2021 zriadia, prevádzkujú a snažia sa neustále zlepšovať národné inventarizačné systémy v súlade s požiadavkami UNFCCC na odhad antropogénnych emisií skleníkových plynov uvedených v časti 2 prílohy III k tomuto nariadeniu zo zdrojov a ich odstraňovanie pomocou záchytov a zabezpečenie včasnosti, transparentnosti, presnosti, konzistentnosti, porovnateľnosti a úplnosti svojich inventúr skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V rokoch 2027 a 2032 Komisia vykoná komplexné preskúmanie údajov národných inventúr, ktoré predložili členské štáty podľa článku 23 ods. 3 tohto nariadenia s cieľom monitorovať znižovanie alebo obmedzovanie emisií skleníkových plynov členských štátov podľa článkov 4, 9 a 10 nariadenia [ ] [ESR], znižovanie emisií a zlepšovanie odstraňovania emisií pomocou záchytov v členských štátoch podľa článkov 4 a 12 nariadenia [ ] [LULUCF] a akékoľvek ďalšie ciele týkajúce sa znižovania alebo obmedzovania emisií skleníkových plynov stanovené v právnych predpisoch Únie. Členské štáty sa v plnej miere zapájajú do tohto procesu.

1.  Komisia vykoná komplexné preskúmanie údajov národných inventúr, ktoré predložili členské štáty podľa článku 23 ods. 3 tohto nariadenia s cieľom monitorovať znižovanie alebo obmedzovanie emisií skleníkových plynov členských štátov podľa článkov 4, 9 a 10 nariadenia [ ] [ESR], znižovanie emisií a zlepšovanie odstraňovania emisií pomocou záchytov v členských štátoch podľa článkov 4 a 12 nariadenia [ ] [LULUCF] a akékoľvek ďalšie ciele týkajúce sa znižovania alebo obmedzovania emisií skleníkových plynov stanovené v právnych predpisoch Únie. Členské štáty sa v plnej miere zapájajú do tohto procesu.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Údaje za každý členský štát zaznamenané v registroch zriadených podľa článku 11 nariadenia [ ] [ESR] jeden mesiac od dátumu kontroly súladu s nariadením [ ] [LULUCF] podľa odseku 5 tohto článku sa použijú na kontrolu súladu podľa článku 9 nariadenia [ ] [ESR] za roky 2021 a 2026. Kontrola súladu podľa článku 9 nariadenia [ ] [ESR] za roky 2022 až 2025 a 2027 až 2030 sa vykoná jeden mesiac po dátume vykonania kontroly súladu za predchádzajúci rok. Táto kontrola zahŕňa zmeny týchto údajov vyplývajúce z toho, že členský štát využije flexibilitu podľa článkov 5, 6 a 7 nariadenia [ ][ESR].

6.  Údaje za každý členský štát zaznamenané v registroch zriadených podľa článku 11 nariadenia [ ] [ESR] jeden mesiac od dátumu kontroly súladu s nariadením [ ] [LULUCF] podľa odseku 5 tohto článku sa použijú na kontrolu súladu podľa článku 9 nariadenia [ ] [ESR]. Kontrola súladu podľa článku 9 nariadenia [ESR] za [roky v súlade s cyklom plnenia uvedeným v článku 9 nariadenia (EÚ).../... [ESR] sa vykoná jeden mesiac po dátume vykonania kontroly súladu za predchádzajúci rok. Táto kontrola zahŕňa zmeny týchto údajov vyplývajúce z toho, že členský štát využije flexibilitu podľa článkov 5, 6 a 7 nariadenia [ ][ESR].

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Poslednú kontrolu splnenia požiadaviek uvedených v odseku 6 tohto článku, kontrolu plnenia požiadaviek podľa [článku 9a; rezervu pre včasné opatrenia] [ESR] vykonáva Komisia na žiadosť členského štátu využiť rezervu. V prípade, že sú požiadavky podľa [článku 9a; rezerva pre včasné opatrenia] [ESR] splnené, po tejto kontrole môžu nasledovať zmeny údajov pre každý oprávnený členský štát.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisii v jej práci pomáha Európska environmentálna agentúra, pokiaľ ide o zabezpečenie súladu rozmeru dekarbonizácie a energetickej efektívnosti s článkami 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 a 34 v súlade so svojím ročným pracovným programom. Ide o pomoc, ktorá sa vyžaduje pri:

Komisii v jej práci pomáha Európska environmentálna agentúra, pokiaľ ide o zabezpečenie súladu rozmeru dekarbonizácie a energetickej efektívnosti s článkami 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 a 34 v súlade so svojím ročným pracovným programom. Ide o pomoc, ktorá sa vyžaduje pri:

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  zostavenie približného úniového podielu energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie a približnej primárnej a konečnej spotreby energie.

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 37 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výbor pre energetickú úniu

Výbor pre energetiku a klímu

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisii pomáha Výbor pre energetickú úniu. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 a pracuje v príslušných sektorových zloženiach relevantných pre toto nariadenie.

1.  Pri vykonávaní tohto nariadenia Komisii pomáha Výbor pre energetiku a klímu. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tento výbor nahrádza výbor zriadený článkom 8 rozhodnutia 93/389/EHS, článkom 9 rozhodnutia 280/2004/ES a článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 525/2013. Odkazy na výbor zriadený podľa uvedených právnych aktov sa považujú za odkazy na výbor zriadený týmto nariadením.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku, pokiaľ ide o vykonávanie článkov 15, 17, 23, 31 a 32 tohto nariadenia, Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 525/2013.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 28. februára 2026 a potom každých päť rokov správu o fungovaní tohto nariadenia, o jeho príspevku k riadeniu energetickej únie a o súlade s ustanoveniami tohto nariadenia o plánovaní, podávaní správ a monitorovaní s inými právnymi predpismi Únie alebo budúcimi rozhodnutiami týkajúcimi sa dohovoru UNFCCC a Parížskej dohody. Komisia môže v prípade potreby predkladať návrhy.

Do šiestich mesiacov od facilitačného dialógu, ktorý sa uskutoční v rámci UNFCCC v roku 2018 s cieľom vyhodnotiť kolektívne úsilie strán vzhľadom na pokrok smerom k dosiahnutiu globálneho dlhodobého cieľa, a do šiestich mesiacov od globálneho hodnotenia v roku 2023 a následných globálnych hodnotení Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia, o jeho príspevku k riadeniu energetickej únie a o súlade s ustanoveniami tohto nariadenia o plánovaní, podávaní správ a monitorovaní s inými právnymi predpismi Únie alebo budúcimi rozhodnutiami týkajúcimi sa dohovoru UNFCCC a o primeranosti jeho prispenia k dosahovaniu cieľov Parížskej dohody. Tieto správy musia sprevádzať návrhy na zlepšenie opatrení Únie v oblasti klímy a energetiky, pokiaľ je to vhodné.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do šiestich mesiacov potom, ako Únia predloží nové alebo zrevidované vnútroštátne stanovené príspevky v rámci Parížskej dohody, Komisia podľa potreby predloží nevyhnutné legislatívne návrhy na zmenu príslušných právnych aktov Únie.

Odôvodnenie

EÚ musí zabezpečiť, aby bola schopná dodržiavať päťročný kontrolný mechanizmus podľa Parížskej dohody a musí zabezpečiť, aby boli všetky jej právne predpisy v súlade s koncepciou, že je možné ich každých päť rokov preskúmať a posilniť. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečuje, aby sa táto ambícia v priebehu času zvyšovala v súlade s Parížskou dohodou.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1 – bod 2

Smernica 98/70/ES

Článok 7a – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  v článku 7a ods. 1 treťom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:

vypúšťa sa

„celkový objem každého typu paliva alebo dodávanej energie; ako aj“;

 

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  v článku 18 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e);

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  v prílohe I časti 2 sa vypúšťajú body 2, 3, 4 a 7.

(1)  v prílohe I časti 2 sa vypúšťajú body 4 a 7.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Smernica (EÚ) 2015/652

Príloha III – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

"1.   Členské štáty majú oznamovať údaje uvedené v bode 3. Tieto údaje sa musia oznamovať za všetky palivá a energiu uvádzané na trh v každom členskom štáte. Ak sa s fosílnymi palivami zmiešavajú viaceré biopalivá, musia sa predložiť údaje za každé biopalivo.“;

"1.   Členské štáty majú každoročne oznamovať údaje uvedené v bode 3. Tieto údaje sa musia oznamovať za všetky palivá a energiu uvádzané na trh v každom členskom štáte. Ak sa s fosílnymi palivami zmiešavajú viaceré biopalivá, musia sa predložiť údaje za každé biopalivo.“;

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica (EÚ) 2015/652

Príloha III – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v bode 3 sa vypúšťajú písmená e) a f).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 49 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 49a

 

EHP

 

1.  Do ... [ šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] Komisia predloží Spoločnému výboru EHP návrh rozhodnutia spoločného výboru vzťahujúci sa na toto nariadenie s cieľom umožniť krajinám EZVO, ktoré sú členmi EHP, v plnej miere vykonávať ustanovenia tohto nariadenia, a tým prispievať k dosiahnutiu cieľov energetickej únie.

 

2.  Po začlenení krajín EZVO, ktoré sú členmi EHP, na základe rozhodnutia Spoločného výboru sa povinnosti členských štátov voči iným členským štátom podľa tohto nariadenia rozšíria aj na tie krajiny EZVO, ktoré sú členmi EHP, ktoré toto nariadenie vykonávajú na svojom území.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 50 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 50a

 

Energetické spoločenstvo

 

Do ... [šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] Komisia predloží Spoločnému výboru EHP návrh jeho začlenenia do Energetického spoločenstva podľa článku 79 Zmluvy o založení Energetického spoločenstva. Po jeho začlenení na základe rozhodnutia ministerskej rady Energetického spoločenstva a s výhradou akýchkoľvek zmien podľa článku 24 Zmluvy o založení Energetického spoločenstva sa povinnosti členských štátov voči iným členským štátom podľa tohto nariadenia rozšíria aj na tie zmluvné strany Energetického spoločenstva, ktoré toto nariadenie vykonávajú na svojom území.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 51

Článok 51

Prechodné ustanovenia

Prechodné ustanovenia

Odchylne od článku 50 tohto nariadenia sa článok 7 a článok 17 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) č. 525/2013 naďalej uplatňujú na správy obsahujúce údaje požadované podľa uvedených článkov za roky 2018, 2019 a 2020.

Odchylne od článku 50 tohto nariadenia sa článok 7 a článok 17 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) č. 525/2013 naďalej uplatňujú na správy obsahujúce údaje požadované podľa uvedených článkov za roky 2018, 2019 a 2020.

 

Článok 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 sa naďalej uplatňuje na druhé záväzné obdobie Kjótskeho protokolu.

Článok 19 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 sa naďalej uplatňuje na preskúmanie inventarizačných údajov skleníkových plynov za roky 2018, 2019 a 2020.

Článok 19 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 sa naďalej uplatňuje na preskúmanie inventarizačných údajov skleníkových plynov za roky 2018, 2019 a 2020.

Článok 22 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 sa naďalej uplatňuje na predloženie správy požadovanej podľa uvedeného článku.

Článok 22 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 sa naďalej uplatňuje na predloženie správy požadovanej podľa uvedeného článku.

 

Článok 26 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 sa naďalej uplatňuje na účely vykonávania článkov 15, 17, 23, 31 a 32 tohto nariadenia, ako aj v prípade uvedenom v iných právnych aktoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 1 – bod 1.3 – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii.  Konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov a účasť občianskej spoločnosti

iii.  Konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov a účasť občianskej spoločnosti a širokej verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 1 – bod 1.4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.4.  Regionálna spolupráca pri príprave plánu

1.4.  Makroregionálna a regionálna spolupráca pri príprave plánu

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 1 – bod 1.4 – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  Vysvetlenie spôsobu, akým sa v pláne zohľadnila regionálna spolupráca

ii)  Vysvetlenie spôsobu, akým sa v pláne zohľadnila makroregionálna a regionálna spolupráca

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.1.1.  Emisie skleníkových plynov a odstraňovanie pomocou záchytov (v pláne na obdobie 2021 až 2030 platí cieľ rámca do roku 2030 dosiahnuť aspoň 40 % domáce zníženie emisií skleníkových plynov v celom hospodárstve v porovnaní s rokom 1990)

2.1.1.  Emisie skleníkových plynov a odstraňovanie pomocou záchytov1

__________________

__________________

1. Je potrebné zabezpečiť konzistentnosť s dlhodobými stratégiami znižovania emisií podľa článku 14.

1. Je potrebné zabezpečiť konzistentnosť s dlhodobými stratégiami znižovania emisií podľa článku 14.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  Národné trajektórie členských štátov od roku 2021 na udržanie a posilnenie záchytov uhlíka v súlade s Parížskou dohodou

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  Iné prípadné národné zámery a ciele konzistentné s platnými dlhodobými stratégiami znižovania emisií. Iné prípadné zámery a ciele vrátane cieľov v jednotlivých sektoroch a adaptačných cieľov

ii)  Iné národné zámery a ciele v súlade s Parížskou dohodou a dlhodobými stratégiami v oblasti klímy a energetiky. Iné prípadné zámery a ciele vrátane cieľov v jednotlivých sektoroch a adaptačných cieľov

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Plánovaný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe členského štátu v roku 2030 ako jeho národný príspevok k dosiahnutiu záväzného cieľa na úrovni EÚ predstavujúceho aspoň 27 % podiel v roku 2030

i)  Národný cieľ pre energiu z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe členského štátu v roku 2030

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii.  Trajektórie podielov energie z obnoviteľných zdrojov v jednotlivých sektoroch na konečnej spotrebe energie od roku 2021 do roku 2030 v sektoroch elektrickej energie, vykurovania a chladenia a dopravy

iii.  Trajektórie podielov energie členských štátov z obnoviteľných zdrojov v jednotlivých sektoroch na konečnej spotrebe energie od roku 2021 do roku 2030 v sektoroch elektrickej energie, vykurovania a chladenia a dopravy (rozčlenené medzi cestnú, železničnú a leteckú dopravu)

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  Trajektórie podľa jednotlivých technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré členský štát plánuje využiť na dosiahnutie celkovej trajektórie energie z obnoviteľných zdrojov a trajektórií jednotlivých sektorov od roku 2021 do roku 2030 vrátane očakávanej celkovej hrubej konečnej spotreby energie jednotlivých technológií a sektorov v Mtoe a celkový plánovaný inštalovaný výkon [vydelený novou kapacitou a prestavbou (repowering)] za jednotlivé technológie a sektory v MW

iv)  Trajektórie podľa jednotlivých technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré členský štát plánuje využiť na dosiahnutie celkovej trajektórie energie z obnoviteľných zdrojov a trajektórií jednotlivých sektorov od roku 2021 do roku 2030 vrátane očakávanej celkovej hrubej konečnej spotreby energie jednotlivých technológií a sektorov v Mtoe a celkový čistý plánovaný inštalovaný výkon [vydelený novou kapacitou a prestavbou (repowering)] za jednotlivé technológie a sektory v MW

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – bod v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v)  Trajektórie dopytu po bioenergii rozčlenené medzi teplo, elektrinu a dopravu a trajektórie dodávok biomasy podľa surovín a pôvodu (pri odlíšení domácej výroby a dovozu). V prípade lesnej biomasy posúdenie jej zdroja a vplyv na záchyt LULUCF;

v)  trajektórie dopytu členského štátu po bioenergii rozčlenené medzi teplo, elektrinu a dopravu a trajektórie dodávok biomasy podľa surovín, domácej výroby/dovozu. V prípade lesnej biomasy posúdenie jej zdroja a vplyv na záchyt LULUCF;

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

va)  Podiel energie z obnoviteľných zdrojov daného členského štátu vyrábanej mestami, spoločenstvami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie a spotrebiteľmi v domácnostiach v roku 2030, ako aj trajektórie tejto energie a zámery pre túto energiu, a trajektórie energie z obnoviteľných zdrojov od roku 2021 do roku 2030 vrátane očakávanej celkovej hrubej konečnej energetickej spotreby

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – bod vi

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vi)  Prípadne iné národné trajektórie a zámery vrátane dlhodobých a sektorových (napr. podiel vyspelých biopalív, podiel energie z obnoviteľných zdrojov na diaľkovom vykurovaní, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v budovách, energia z obnoviteľných zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, ktorú produkujú mestá, energetické komunity a výrobcovia, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi)

vi)  Ak sú k dispozícii, iné národné trajektórie a zámery vrátane dlhodobých a sektorových (napríklad podiel energie z obnoviteľných zdrojov na diaľkovom vykurovaní, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v budovách, energia získaná z kalu získaného pri čistení odpadových vôd)

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.2 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Orientačný národný príspevok v oblasti energetickej efektívnosti k dosiahnutiu záväzného cieľa energetickej efektívnosti Únie na úrovni 30 % v roku 2030, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 a článku 3 ods. 4 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)761], na základe spotreby primárnej alebo koncovej energie, alebo na základe úspor primárnej alebo koncovej energie alebo na základe energetickej náročnosti; Členské štáty vyjadrujú svoj príspevok ako absolútnu úroveň primárnej a konečnej spotreby energie v rokoch 2020 a 2030 s lineárnou trajektóriou tohto príspevku od roku 2021. Členské štáty vysvetlia svoju východiskovú metodiku a použité prevodné koeficienty;

i)  Záväzný cieľ členského štátu v oblasti energetickej efektívnosti v roku 2030, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1, článku 3 ods. 4 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)761], vyjadrený ako absolútna úroveň spotreby primárnej energie a spotreby koncovej energie v rokoch 2020 a 2030 s lineárnou trajektóriou tohto cieľa od roku 2021; vrátane východiskovej metodiky a použitých prevodných koeficientov;

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.2 – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  Kumulatívny objem úspor energie, ktorý sa má dosiahnuť za obdobie 2021 – 2030 podľa článku 7 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)761], ktorý sa týka povinných úspor energie,

ii)  Kumulatívny objem dodatočných úspor energie, ktorý sa má dosiahnuť za obdobie 2021 – 2030 a v nasledujúcich obdobiach podľa článku 7 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)761], ktorý sa týka povinných úspor energie,

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.2 – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii.  Zámery pri dlhodobej obnove vnútroštátneho fondu bytových a komerčných budov (súkromných aj verejných)

iii.  Zámery na roky 2030 a 2040 pri dlhodobej obnove vnútroštátneho fondu bytových a nebytových budov (súkromných aj verejných) v súlade s cieľom na rok 2050 dosiahnuť fond dekarbonizovaných budov s takmer nulovou spotrebou energie

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.2 – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  Celková podlahová plocha, ktorá sa má obnoviť alebo zodpovedajúce ročné úspory energie, ktoré sa majú dosiahnuť v období 2021 až 2030 podľa článku 5 smernice 2012/27/EÚ, ktorý sa týka vzorovej úlohy budov verejných subjektov.

iv)  Celková podlahová plocha, ktorá sa má obnoviť, a zodpovedajúca ušetrená energia alebo zodpovedajúce ročné úspory energie, ktoré sa majú dosiahnuť v období 2021 až 2030 podľa článku 5 smernice 2012/27/EÚ, ktorý sa týka vzorovej úlohy budov verejných subjektov

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.3 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Národné zámery vzhľadom na narastajúcu mieru diverzifikácie zdrojov energie a dodávku z tretích krajín, uskladňovanie a reakcia na dopyt

i)  Národné zámery vzhľadom na narastajúcu mieru diverzifikácie zdrojov energie a dodávku z tretích krajín, zavádzanie opatrení na úsporu energie, uskladňovanie a reakcia na dopyt

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.3 – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  Národné zámery pri znižovaní závislosti od dovozu energie z tretích krajín

ii)  Národné zámery pri znižovaní závislosti od dovozu energie z fosílnych palív (ropa, uhlie a plyn) a prípadne iných palív z tretích krajín

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.3 – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  Národné zámery pri zavádzaní domácich zdrojov energie (predovšetkým obnoviteľných zdrojov energie)

iv)  Národné zámery týkajúce sa zvyšovania flexibility národnej energetickej sústavy

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.4 – bod 2.4.1 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Miera prepojenosti elektrických sietí, ktorú sa členské štáty usilujú dosiahnuť v roku 2030 vo vzťahu k zámeru, ktorý vytýčila Európska rada v októbri 2014

i)  miera prepojenia elektrických sietí, ktorú sa členské štáty usilujú dosiahnuť v roku 2030 na úrovni aspoň 15 % s prihliadnutím na 10 % cieľ prepojenia elektrických sietí v roku 2020;

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.4 – bod 2.4.2 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Kľúčové národné zámery pri infraštruktúre prenosu elektriny a prepravy plynu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zámerov a cieľov vo všetkých rozmeroch stratégie energetickej únie

i)  Kľúčové národné zámery vzťahujúce sa na infraštruktúru prenosu a distribúcie elektriny a prepravy plynu a jej modernizáciu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zámerov a cieľov v ktoromkoľvek z piatich rozmerov stratégie energetickej únie uvedenej v bode 2

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.4 – bod 2.4.3 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Národné zámery pri iných aspektoch vnútorného trhu s energiou, napríklad integrácia trhov a prepojenie trhov vrátane harmonogramu dosahovania zámerov

i)  Národné zámery vzťahujúce sa na iné aspekty vnútorného trhu s energiou, napríklad zvyšovanie flexibility sústavy, integrácia a prepájanie trhov, inteligentné siete, agregácia, riadenie odberu, uskladňovanie, distribuovaná výroba, mechanizmy na dispečing, redispečing a obmedzovanie, cenové signály v reálnom čase, vrátane harmonogramu dosahovania zámerov

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.4 – bod 2.4.3 – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  Národné zámery týkajúce sa nediskriminačnej účasti na energii z obnoviteľných zdrojov, reakcie na strane dopytu a uchovávania, a to aj prostredníctvom agregácie, na všetkých trhoch s energiou vrátane harmonogramu dosahovania zámerov;

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.4 – bod 2.4.3 – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ib)  Národné zámery vzhľadom na zabezpečenie účasti spotrebiteľov na energetickom systéme a prínos vlastnej výroby energie a nových technológií vrátane inteligentných meradiel;

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.4 – bod 2.4.3 – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii.  Národné zámery pri ochrane spotrebiteľov energie a zlepšovaní konkurencieschopnosti maloobchodnej časti energetického sektora

iii.  Národné zámery pri ochrane spotrebiteľov energie, zvyšovaní transparentnosti, podporovaní zmeny dodávateľa a zlepšovaní konkurencieschopnosti maloobchodnej časti energetického sektora

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.4 – bod 2.4.4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.4.4.  Energetická chudoba

2.4.4.  Energetická chudoba

Národné zámery v oblasti energetickej chudoby a harmonogram dosahovania zámerov

Zavedenie vnútroštátneho vymedzenia domácností žijúcich v energetickej chudobe na základe ukazovateľov nízkeho príjmu v EÚ, vysokých výdavkov na energie, nízkej kvality a nízkej energetickej účinnosti bývania a, ak je to vhodné, národných zámerov na zníženie energetickej chudoby a harmonogram dosahovania zámerov

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.5 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Národné zámery a ciele financovania verejného a súkromného výskumu a inovácie v oblasti energetickej únie, prípadne vrátane harmonogramu dosahovania zámerov, pri zohľadnení priorít stratégie energetickej únie a Európskeho strategického plánu pre energetické technológie

i)  Národné zámery a ciele financovania verejnej podpory výskumu a inovácií vo vzťahu k energetickej únii a jej očakávaný vplyv na súkromný výskum prípadne vrátane harmonogramu dosahovania zámerov, pri zohľadnení priorít stratégie energetickej únie a Európskeho strategického plánu pre energetické technológie

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 2 – bod 2.5 – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  Prípadne národné zámery zahŕňajúce dlhodobé ciele (do roku 2050) zavedenia nízkouhlíkových technológií vrátane dekarbonizácie priemyselných odvetví náročných na energiu a uhlík a prípadne súvisiacej infraštruktúry na prepravu a ukladanie uhlíka

ii)  Národné zámery na rok 2050 vzťahujúce sa na podporu udržateľných technológií;

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.1 – bod 3.1.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.1.1  Emisie skleníkových plynov a odstraňovanie pomocou záchytov (v pláne na obdobie od 2021 do 2030, cieľ rámca do roku 2030)

3.1.1  Emisie skleníkových plynov a odstraňovanie pomocou záchytov

i)  Politiky a opatrenia na dosiahnutie cieľa stanoveného v nariadení [ ] [ESR], ako sa uvádza v bode 2.1.1, a politiky a opatrenia na dosiahnutie súladu s nariadením [ ] [LULUCF] vzťahujúce sa na všetky kľúčové sektory produkujúce emisie a sektory, v ktorých sa má zintenzívniť odstraňovanie pomocou záchytov, v záujme dlhodobej vízie a cieľa stať sa v časovom horizonte 50 rokov nízkouhlíkovým hospodárstvom a dosiahnuť rovnovážny stav medzi emisiami a odstraňovaním pomocou záchytov v súlade s Parížskou dohodou

i)  Politiky a opatrenia na dosiahnutie cieľa stanoveného v nariadení [ ] [ESR], ako sa uvádza v bode 2.1.1, a politiky a opatrenia na dosiahnutie súladu s nariadením [ ] [LULUCF] a trajektórie na zachovanie a zintenzívnenie odstraňovania pomocou záchytov uhlíka, ako sa uvádza v bode 2.1.1, vzťahujúce sa na všetky kľúčové sektory produkujúce emisie a sektory, v ktorých sa má zintenzívniť odstraňovanie pomocou záchytov, v záujme dlhodobej vízie a cieľa dosiahnuť do roku 2050 čisté nulové emisie skleníkových plynov v rámci Únie a dosiahnuť čoskoro po tomto termíne negatívne emisie v súlade s Parížskou dohodou

ii)  Regionálna spolupráca v tejto oblasti

ii)  Regionálna spolupráca v tejto oblasti

iii)  Prípadne, bez toho, aby bola ovplyvnená uplatniteľnosť pravidiel štátnej pomoci, finančné opatrenia vrátane podpory zo zdrojov EÚ a využitia fondov EÚ v tejto oblasti na vnútroštátnej úrovni

iii)  Prípadne, bez toho, aby bola ovplyvnená uplatniteľnosť pravidiel štátnej pomoci, finančné opatrenia vrátane podpory zo zdrojov EÚ a využitia fondov EÚ v tejto oblasti na vnútroštátnej úrovni

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Politiky a opatrenia na dosiahnutie národného príspevku k záväznému cieľu na úrovni EÚ do roku 2030 týkajúcemu sa energie z obnoviteľných zdrojov a trajektórií uvedených v bode 2.1.2 vrátane opatrení v konkrétnych sektoroch a pri konkrétnych technológiách6

i)  Politiky a opatrenia na dosiahnutie národného zámeru na rok 2030 a záväzného cieľa na úrovni EÚ do roku 2030 týkajúceho sa energie z obnoviteľných zdrojov a trajektórií uvedených v bode 2.1.2 vrátane opatrení v konkrétnych sektoroch a pri konkrétnych technológiách6

__________________

__________________

6. Členské štáty pri plánovaní týchto opatrení zohľadnia skončenie životnosti existujúcich zariadení a potenciál prestavby (repowering).

6. Členské štáty pri plánovaní týchto opatrení zohľadnia skončenie životnosti existujúcich zariadení a potenciál prestavby (repowering).

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii.  Konkrétne opatrenia na poskytovanie finančnej podpory vrátane podpory zo zdrojov EÚ a využívania fondov EÚ na podporu výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v sektoroch elektrickej energie, vykurovania a chladenia a dopravy

iii.  Konkrétne národné opatrenia na poskytovanie finančnej podpory a daňové opatrenia, ako aj vrátane podpory zo zdrojov EÚ a využívania fondov EÚ na podporu výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v sektoroch elektrickej energie, vykurovania a chladenia a dopravy.

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  Konkrétne opatrenia na zavedenie jednotného kontaktného miesta, zefektívnenie administratívnych postupov, zabezpečenie informácií a odbornej prípravy a posilnenie postavenia výrobcov, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi energie z obnoviteľných zdrojov a energetických komunít

iv)  Konkrétne opatrenia na odstránenie nadmerných zaťažujúcich nákladov a prekážok zavádzania obnoviteľných zdrojov a na zavedenie jednotného kontaktného miesta, zefektívnenie administratívnych postupov, zabezpečenie informácií a odbornej prípravy a posilnenie postavenia výrobcov, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi energie z obnoviteľných zdrojov a energetických komunít Očakávaný vplyv, pokiaľ ide o vyvolanú novú kapacitu energie z obnoviteľných zdrojov

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – bod iv a (nový

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iva.  Konkrétne opatrenia na udelenie práva na to a povzbudenie všetkých spotrebiteľov k tomu, aby sa stali individuálne a aj kolektívne výrobcami energie z obnoviteľných zdrojov, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi, aby, vyrábali, skladovali, sami spotrebúvali a predávali svoju energiu z obnoviteľných zdrojov, a očakávaný vplyv, pokiaľ ide o vyvolanú novú kapacitu energie z obnoviteľných zdrojov

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – bod vi a (nový

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

via.  via) Iné plánované alebo prijaté opatrenia na podporu energie z obnoviteľných zdrojov, najmä, ale nielen tieto:

 

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie, aby všetky verejné správy (národné, regionálne alebo miestne) integrovali spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov do svojej činnosti;

 

b)  ustanovenia začlenené v kontexte právnych predpisov o verejnom obstarávaní zamerané na zaručenie, aby verejné správy (národné, regionálne a miestne) začlenili kritériá na vyhodnotenie ponúk zeleného verejného obstarávania s cieľom podporiť využívanie energie z obnoviteľných zdrojov právnymi subjektmi, ktoré chcú s nimi uzavrieť zmluvu bez ohľadu na produkt alebo službu, ktoré sú predmetom obstarávania;

 

c)  ustanovenia týkajúce sa využívania energie z obnoviteľných zdrojov ako požiadavka na udelenie akýchkoľvek verejných dotácií alebo podpory v náležitých prípadoch.

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.1 – bod 3.1.3 – bod iv a (nový

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iva.  iva) Národné politiky a opatrenia plánované na postupné vyradenie nepriamych a priamych dotácií na fosílne palivá do roku 2020

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Plánované politiky, opatrenia a programy na dosiahnutie orientačného národného cieľa energetickej efektívnosti do roku 2030, ako aj iných zámerov uvedených v bode 2.2 vrátane plánovaných opatrení a nástrojov (aj finančnej povahy) na podporu energetickej hospodárnosti budov, predovšetkým vzhľadom na:

Plánované politiky, opatrenia a programy na dosiahnutie záväzného národného cieľa energetickej efektívnosti do roku 2030, ako aj iných zámerov uvedených v bode 2.2 vrátane plánovaných opatrení a nástrojov (aj finančnej povahy) na podporu energetickej hospodárnosti budov, predovšetkým vzhľadom na:

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.2 – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  dlhodobú stratégiu obnovy vnútroštátneho fondu bytových a komerčných budov (súkromných aj verejných)7 vrátane politík a opatrení na stimulovanie nákladovo efektívnych hĺbkových a postupných hĺbkových obnov

ii)  dlhodobú stratégiu obnovy vnútroštátneho fondu bytových a nebytových budov (súkromných aj verejných)7 vrátane politík, opatrení a akcií v oblasti energetickej efektívnosti a úspor energie na stimulovanie nákladovo efektívnych hĺbkových a postupných hĺbkových obnov, ako aj politík, opatrení a akcií zameraných na budovy s najhoršími parametrami a domácnosti v energetickej chudobe

__________________

__________________

7. V súlade s článkom 2a smernice 2010/31/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)765].

7. V súlade s článkom 2a smernice 2010/31/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016)765].

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.2 – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  iné plánované politiky, opatrenia a programy na dosiahnutie orientačného národného cieľa energetickej efektívnosti do roku 2030, ako aj iných zámerov uvedených v bode 2.2 (napríklad opatrenia na podporu vzorovej úlohy, ktorú majú zohrávať verejné budovy, a energetickej efektívnosti verejného obstarávania, opatrenia na podporu energetických auditov a systémov energetického manažérstva9, opatrenia na informovanie spotrebiteľov10 a opatrenia odbornej prípravy, ako aj iné opatrenia na podporu energetickej efektívnosti11)

iv)  iné plánované politiky, opatrenia a programy na dosiahnutie záväzného národného cieľa energetickej efektívnosti do roku 2030, ako aj iných zámerov uvedených v bode 2.2 (napríklad opatrenia na podporu vzorovej úlohy, ktorú majú zohrávať verejné budovy, a energetickej efektívnosti verejného obstarávania, opatrenia na podporu energetických auditov a systémov energetického manažérstva9, opatrenia na informovanie spotrebiteľov10 a opatrenia odbornej prípravy, ako aj iné opatrenia na podporu energetickej efektívnosti11)

__________________

__________________

9. V súlade s článkami 12 a 17 smernice 2012/27/EÚ.

9. V súlade s článkami 12 a 17 smernice 2012/27/EÚ.

10. V súlade s článkom 19 smernice 2012/27/EÚ.

10. V súlade s článkom 19 smernice 2012/27/EÚ.

11. V súlade s článkom 15 ods. 2 smernice 2012/27/EÚ.

11. V súlade s článkom 15 ods. 2 smernice 2012/27/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.2 – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iva.  opis politík a opatrení na podporu úlohy miestnych energetických komunít pri prispievaní k vykonávaniu politík a opatrení v bodoch i), ii), iii) a iv).

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.4 – bod 3.4.3 – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  Opatrenia na zvýšenie pružnosti energetického systému vzhľadom na výrobu z obnoviteľných zdrojov energie vrátane zavedenia prepájania vnútrodenných trhov a cezhraničných vyrovnávacích trhov

ii)  Opatrenia na zvýšenie pružnosti energetického systému vzhľadom na výrobu z obnoviteľných zdrojov energie vrátane zavedenia prepájania vnútrodenných trhov a cezhraničných vyrovnávacích trhov, zavádzania inteligentných sietí a uchovávania, rastu reakcie na strane dopytu a distribuovanej výroby, ako aj prispôsobenia tvorby cien, a to aj cenovými signálmi v reálnom čase

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.4 – bod 3.4.3 – bod ii a (nový

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia.  iia) Opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného zapojenia energie z obnoviteľných zdrojov, reakcie na strane dopytu a uskladňovania, a to aj prostredníctvom agregácie, na všetkých trhoch s energiou

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.4 – bod 3.4.3 – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii.  Opatrenia na zabezpečenie prioritného prístupu a využívania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnej kombinovanej výroby a zabránenie zníženiu výroby alebo zmena nasadenia zdrojov (tzv. redispatch) tejto elektrickej energie18

iii.  Opatrenia týkajúce sa úpravy pravidiel a postupov prevádzky systému na zvýšenie pružnosti systému; opatrenia týkajúce sa používania pravidiel odosielania, ktoré slúžia na dosiahnutie národných cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zníženia emisií skleníkových plynov; opatrenia týkajúce sa používania pravidiel, ktoré minimalizujú a kompenzujú zmenu nasadenia zdrojov (tzv. redispatch) a zníženie výroby energie z obnoviteľných zdrojov; opatrenia na podporu agregácie18

__________________

__________________

18. V súlade s [prepracovaným znením smernice 2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 864 a prepracovaným znením nariadenia (ES) č. 714/2009 podľa návrhu COM(2016) 861].

18. V súlade s [prepracovaným znením smernice 2009/72/ES podľa návrhu COM(2016) 864 a prepracovaným znením nariadenia (ES) č. 714/2009 podľa návrhu COM(2016) 861].

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – odsek 3 – bod 3.5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3.5a.  Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti

 

Opis toho, ako rozmery a politiky a opatrenia zohľadňujú zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel B – odsek 4 – bod 4.4 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Aktuálny energetický mix, domáce zdroje energie, závislosť od dovozu vrátane relevantných rizík

i)  Aktuálny energetický mix, domáce zdroje energie vrátane reakcie na strane dopytu, závislosť od dovozu vrátane relevantných rizík

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel B – odsek 4 – bod 4.6 – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia)  Súčasná úroveň národných dotácií pre fosílne palivá

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel B – odsek 4 – bod 4.6 – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  Prognózy vývoja bodov i) až iii) vzhľadom na existujúce politiky a opatrenia aspoň do roku 2040 (vrátane prognóz na rok 2030)

iv)  Prognózy vývoja bodov i) až iiia) vzhľadom na existujúce politiky a opatrenia aspoň do roku 2040 (vrátane prognóz na rok 2030)

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel B – odsek 4 – bod 4.6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4.6a)  Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti

 

Opis toho, ako rozmery a politiky a opatrenia zohľadňujú zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel B – odsek 5 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  POSÚDENIE VPLYVU PLÁNOVANÝCH POLITÍK A OPATRENÍ29

5.  POSÚDENIE VPLYVU PLÁNOVANÝCH POLITÍK A OPATRENÍ A INVESTIČNÝCH STRATÉGIÍ29

__________________

__________________

29. Plánované politiky a opatrenia sú prerokúvané možnosti s reálnou pravdepodobnosťou, že budú prijaté a vykonávané po dni predloženia národného plánu. Výsledné prognózy podľa oddielu 5.1 bodu i) preto musia zahŕňať nielen vykonávané a prijaté politiky a opatrenia (prognózy vzhľadom na existujúce politiky a opatrenia), ale aj plánované politiky a opatrenia.

29. Plánované politiky a opatrenia sú prerokúvané možnosti s reálnou pravdepodobnosťou, že budú prijaté a vykonávané po dni predloženia národného plánu. Výsledné prognózy podľa oddielu 5.1 bodu i) preto musia zahŕňať nielen vykonávané a prijaté politiky a opatrenia (prognózy vzhľadom na existujúce politiky a opatrenia), ale aj plánované politiky a opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel B – odsek 5 – bod 5.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.1.  Účinky plánovaných politík a opatrení opísaných v oddiele 3 na energetický systém a emisie skleníkových plynov a odstraňovanie pomocou záchytov vrátane porovnania s prognózami vychádzajúcimi z existujúcich politík a opatrení (podľa opisu v oddiele 4).

5.1.  Účinky plánovaných politík, opatrení a investičných stratégií opísaných v oddiele 3 na energetický systém a emisie skleníkových plynov a odstraňovanie pomocou záchytov vrátane porovnania s prognózami vychádzajúcimi z existujúcich politík a opatrení (podľa opisu v oddiele 4).

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel B – odsek 5 – bod 5.1 – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  Posúdenie interakcie medzi politikami (medzi existujúcimi a plánovanými politikami a opatreniami v rámci určitého rozmeru politiky a medzi existujúcimi a plánovanými politikami a opatreniami rôznych rozmerov) aspoň do posledného roku obdobia, na ktoré sa plán vzťahuje

ii)  Posúdenie interakcie medzi politikami (medzi existujúcimi a plánovanými politikami a opatreniami v rámci určitého rozmeru politiky a medzi existujúcimi a plánovanými politikami a opatreniami rôznych rozmerov) aspoň do posledného roku obdobia, na ktoré sa plán vzťahuje, najmä z dôvodu riadneho pochopenia vplyvu politík v oblasti energetickej efektívnosti/úspor energie na veľkosť energetického systému a z dôvodu zníženia rizika uviaznutých investícií do dodávok energie

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel B – odsek 5 – bod 5.1 – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  Posúdenie interakcií medzi jestvujúcimi a plánovanými národnými politikami a opatreniami a opatreniam Únie v oblasti klímy a energetiky.

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel B – odsek 5 – bod 5.2.3 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5.2.3.  Zdravie a blahobyt

 

i)  Dôsledky na kvalitu ovzdušia a súvisiace zdravotné účinky

 

ii)  Iné účinky na zdravie a blahobyt (napr. znečistenie vody, hluk alebo iné znečistenie, rozšírenie chôdze pešo a bicyklovania, dochádzanie alebo iné zmeny dopravy atď.)

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel B – odsek 5 – bod 5.2.4 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5.2.4.  Vplyv na životné prostredie

 

i)  Údaje o akomkoľvek strategickom environmentálnom hodnotení alebo posudzovaní vplyvov na životné prostredie súvisiacom so stratégiou alebo národnými plánmi

 

ii)  Aspekty súvisiace s vodou, napr. dopyt po vode alebo extrakcia vody (so zohľadnením možnej budúcej zmeny klímy), vplyv vodnej alebo prílivovej energie na vodné alebo morské biotopy atď.

 

iii.  Vplyv zvýšenej mobilizácie využívania bioenergie (biopalivá z plodín, lesná biomasa atď.) na životné prostredie (a klímu) a vzťah k stratégii pre absorpcie v sektore využívania pôdy

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel B – odsek 5 – bod 5.2.6 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5.2.6.  Vplyv na investície

 

i)  Existujúce investičné toky

 

ii)  Výhľadové investičné predpoklady spojené s každou z plánovaných politík a s každým z plánovaných opatrení vrátane rizikového profilu plánovaných politík a opatrení

 

iii.  Faktory sektorového alebo trhového rizika alebo prekážky v národnom (alebo makroregionálnom) kontexte

 

iv)  Analýza ďalšej verejnej finančnej podpory alebo zdrojov na odstránenie identifikovaných nedostatkov v rámci bodu iii)

 

v)  Kvalitatívne posúdenie dôvery investorov vrátane viditeľnosti množstva projektov a uskutočniteľnosti alebo príťažlivosti investičných príležitostí

 

vi)  preskúmanie predchádzajúceho roka oproti predpokladom, výhľad vrátane podstatných faktorov, ktorým čelia investori

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – odsek 2 – bod 2.1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V náležitých prípadoch náklady na integráciu obnoviteľných zdrojov so zohľadnením rôznych scenárov prepojenia.

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha Ia

 

NÁRODNÉ TRAJEKTÓRIE PRE PODIEL ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA HRUBEJ KONEČNEJ SPOTREBE ENERGIE V ROKOCH 2020 AŽ 2030

 

Trajektória uvedená v druhom pododseku ods. 2 článku 4 pozostáva z týchto priebežných cieľov energie z obnoviteľných zdrojov:

 

S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), ako priemer dvojročného obdobia 2021 – 2022;

 

S2020 + 0,40 (S2030 – S2020), ako priemer dvojročného obdobia 2023 – 2024;

 

S2020 + 0,60 (S2030 – S2020), ako priemer dvojročného obdobia 2025 – 2026; Metodika hodnotenia bezpečnosti IT a

 

S2020 + 0,80 (S2030 – S2020), ako priemer dvojročného obdobia 2027 – 2028,

 

kde

 

S2020 = cieľ pre tento členský štát v roku 2020 v súlade s článkom 3 a prílohou I - časť A [prepracovanej smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016)767]

 

Metodika hodnotenia bezpečnosti IT a

 

S2030 = cieľ pre tento členský štát v roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  objem predaja energie využitej v doprave vylúčený z výpočtu [v ktoe];

b)  objem predaja energie využitej v doprave vylúčený z výpočtu, ak jestvuje [v ktoe];

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  množstvo energie vyrobenej na vlastnú spotrebu vylúčené z výpočtu [v ktoe];

c)  množstvo energie vyrobenej na vlastnú spotrebu vylúčené z výpočtu, ak jestvuje [v ktoe];

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – písmeno f – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  uplatňovanie výnimiek b), c), d) a e) uvedených v článku 7 ods. 2 a 3 smernice 2012/27/EÚ:

f)  objemy predaja energie alebo suma úspor energie [v ktoe], ktoré sú vyňaté podľa článku 7 ods. 2 a 3 smernice 2012/27/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – písmeno f – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  objem predaja energie využitej v priemyselných činnostiach [v ktoe] uvedených v prílohe I k smernici 2003/87/ES vylúčený z výpočtu v súlade s písmenom b),

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – písmeno f – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  úspory energie [v ktoe] dosiahnuté v sektoroch premeny, prenosu a distribúcie energie v súlade s písmenom c),

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – písmeno f – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  úspory energie [v ktoe] vyplývajúce z individuálnych činností vykonaných po 31. decembri 2008, ktorých vplyv pretrváva aj v roku 2020 a po ňom a v súlade s písmenom d)

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 – písmeno f – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  množstvo energie vyrobenej na budovách alebo v nich na vlastnú spotrebu ako výsledok politických opatrení na podporu inštalovania nových technológií súvisiacich s energiou z obnoviteľných zdrojov v súlade s písmenom e) [v ktoe]:

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Príloha II a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha IIa

 

VŠEOBECNÝ RÁMEC PRE DLHODOBÉ KLIMATICKÉ A ENERGETICKÉ STRATÉGIE

 

1.  PREHĽAD A PROCES VYPRACOVANIA STRATÉGIÍ

 

1.1.  Zhrnutie

 

1.2.  Súvislosti:

 

1.2.1.  Národný, EÚ a medzinárodný politický kontext dlhodobých stratégií

 

1.2.2.  Pripomenutie právneho rámca

 

1.3.  Konzultácie

 

1.3.1.  Konzultácie s verejnosťou a zainteresovanými stranami (národný parlament, miestne a regionálne orgány, verejnosť a iné príslušné zainteresované strany)

 

1.3.2.  Konzultácie s ostatnými členskými štátmi, tretími krajinami a inštitúciami EÚ

 

2.  DLHODOBÉ NÁRODNÉ STRATÉGIE V OBLASTI KLÍMY A ENERGETIKY

 

2.1.  CELKOVÉ ZNÍŽENIA EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV A ZINTENZÍVNENIE ODSTRAŇOVANIA POMOCOU ZÁCHYTOV

 

2.1.1.  Uhlíkový rozpočet do roku 2100 v súlade s Parížskou dohodou

 

2.1.2.  Trajektória pre nákladovo efektívnu cestu k čistým nulovým emisiám skleníkových plynov – do roku 2050 a negatívnym emisiám po tomto termíne

 

2.1.3.  Národný cieľ na rok 2030 a medzníky aspoň na roky 2040 a 2050 v súlade s trajektóriou uvedenou v bode 2.1.2.

 

2.1.4.  Medzinárodný rozmer

 

2.1.5.  Dlhodobé ciele prispôsobenia

 

2.2.  ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV

 

2.2.1.  Trajektória na dosiahnutie energetického systému založeného na obnoviteľných zdrojoch v hrubej konečnej spotrebe energie do roku 2050

 

2.2.2.  Národný cieľ pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie do roku 2030 a medzníky aspoň pre roky 2035, 2040 a 2045 v súlade s trajektóriou uvedenou v bode 2.2.2.

 

2.3.  ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

 

2.3.1.  Trajektória dosiahnutia energeticky najefektívnejšieho hospodárstva do roku 2050 v súlade so zámermi uvedenými v bodoch 2.1.2 a 2.2.1

 

2.3.2.  Národný cieľ energetickej efektívnosti vyjadrený vo forme absolútnej úrovne spotreby energie z primárnych zdrojov a konečnej spotreby energie v roku 2030 a medzníky aspoň pre roky 2035, 2040, 2045

 

3.  SEKTOROVÉ STRATÉGIE

 

3.1.  Energetický systém

 

3.1.1.  Pravdepodobný budúci dopyt podľa jednotlivých energetických nosičov

 

3.1.2.  Pravdepodobná budúca výrobná kapacita vrátane centralizovaného a distribuovaného uskladňovania podľa jednotlivých technológií

 

3.1.3.  Zamýšľané alebo pravdepodobné budúce trajektórie emisií alebo rozsah

 

3.1.4.  Opis hlavných faktorov energetickej efektívnosti, pružnosti na strane dopytu a spotreby energie ich vývoj od roku 2021 a ďalej

 

3.1.5.  Náčrt politík a opatrení plánovaných na dosiahnutie energetického systému z obnoviteľných zdrojov uvedeného v bode 2.2.1 na hrubej konečnej spotrebe energie a energeticky najefektívnejšieho a najflexibilnejšieho hospodárstva do roku 2050 vrátane trajektórií podľa technológií

 

3.2.  Priemysel

 

3.2.1.  Očakávané trajektórie emisií podľa sektora a zdroje energie podľa sektora

 

3.2.2.  Možnosti dekarbonizácie alebo politické prístupy a akékoľvek existujúce ciele, plány alebo stratégie vrátane elektrifikácie, alternatívnych palív, opatrení energetickej efektívnosti, atď.

 

3.3.  Budovy

 

3.3.1.  Očakávaný budúci dopyt po energii v budovách rozdelený podľa kategórií budov vrátane komerčných, bytových a verejných budov

 

3.3.2.  Budúci zdroj dodávok energie

 

3.3.3.  Potenciál na zníženie dopytu po energii prostredníctvom obnovy existujúcich budov a súvisiacich spoločenských, hospodárskych a environmentálnych prínosy

 

3.3.4.  Politické opatrenia na stimuláciu obnovy existujúceho fondu budov

 

3.4.  Doprava

 

3.4.1.  Očakávané emisie a zdroje energie podľa druhu dopravy (napr. autá a dodávky, ťažké úžitkové vozidlá, letecká doprava, železničná doprava)

 

3.4.2.  Možnosti dekarbonizácie alebo politické prístupy

 

3.5.  Poľnohospodárstvo, využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF)

 

3.5.1.  Súčasné emisie zo všetkých zdrojov a z jednotlivých skleníkových plynov

 

3.5.2.  Možnosti zníženia emisií a politické opatrenia na zachovanie a zintenzívnenie záchytov vrátane národných cieľov alebo zámerov

 

3.5.3.  Prepojenia na poľnohospodárske politiky alebo politiky rozvoja vidieka

 

3.6.  Sektorové strategické prvky a ostatné relevantné sektory

 

4.  FINANCOVANIE

 

4.1.  Odhady potrebných investícií

 

4.2.  Politiky a opatrenia súvisiace s používaním verejného financovania a stimulovaním súkromných investícií

 

4.3.  Stratégie pre súvisiaci výskum vývoj a inovácie

 

5.  ANALYTICKÝ ZÁKLAD A SPOLOČENSKO-HOSPODÁRSKE DÔSLEDKY

 

5.1.  Modelovanie, scenáre alebo analýza, z ktorých sa vychádza pri vypracúvaní stratégie

 

5.2.  Dôsledky na konkurencieschopnosť a hospodárstvo.

 

5.3.  Zdravotné, environmentálne a sociálne dôsledky

 

5.4.  Stratégia na zaručenie dlhodobej odolnosti sektorov v oddiele 3

 

6.  Prílohy (v prípade potreby)

 

6.1.  Podporná analýza

 

6.1.1.  Podrobnosti o akomkoľvek modelovaní na rok 2050 (vrátane predpokladov) a/alebo iná kvantitatívna analýza, ukazovatele atď.

 

6.1.2.  Dátové tabuľky alebo iné technické prílohy

 

6.2.  Iné zdroje

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Príloha III – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  informácie o zámere členského štátu využiť flexibilitu v článku 5 ods. 4 a 5 nariadenia [ ] [ESR].

n)  informácie o zámere členského štátu využiť flexibilitu v článku 5 ods. 4 a 5, článku 7 a použitie príjmov podľa článku 5 ods. 5a nariadenia [ ] [ESR].

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť 1 – písmeno m – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  primárna biomasa z lesov využívaná priamo na výrobu energie

(1)  lesná biomasa využívaná na výrobu energie (domáca výroba, dovoz a vývoz) alebo na výrobu spracovaného paliva z dreva

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť 1 – písmeno m – bod 1 –písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  guľatina (rozdelená na priemyselnú guľatinu a palivové drevo)

iii)  guľatina (rozdelená na priemyselnú guľatinu, pretrieďovanie pred komerčným využitím a palivové drevo)

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť 1 – písmeno m – bod 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Hnoj

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Príloha VII – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  úspory energie dosiahnuté prostredníctvom článku 7 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016) 761] v rokoch X-2 a X-3;

b)  kumulatívne množstvo úspor energie dosiahnuté prostredníctvom článku 7 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016) 761] v rokoch X-2 a X-3, ako aj

 

i)  množstvo úspor dosiahnutých každou politikou, opatrením a individuálnym konaním;

 

ii)  vysvetlenie toho, ako a na základe čoho boli odhadnuté údaje o týchto úsporách;

 

iii)  vysvetlenie toho, či členský štát je alebo nie je na ceste k dosiahnutiu celkového množstva úspor vyžadovaných do konca obdobia opísaného v článku 7 smernice 2012/27/EÚ [v znení zmien návrhu COM(2016)761]. Ak je členský štát nie je na dobrej ceste, poskytne ďalšie vysvetlenie o nápravných opatreniach, ktoré zamýšľa prijať na dosiahnutie úspor;

 

iv)  odôvodnenie v prípade, že sa opatrenia zahrnuté v správe o pokroku odchyľujú od opatrení uvedených v oznámení členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Príloha VIII – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vplyv výroby a využívania biomasy na udržateľnosť v Únii a tretích krajinách vrátane vplyvu na biodiverzitu;

b)  vplyv výroby a využívania biomasy na udržateľnosť v Únii a tretích krajinách vrátane vplyvu na biodiverzitu, kvalitu vôd a ovzdušia a práva v oblasti využívania pôdy, pričom sa náležite zohľadnia zásady hierarchie odpadového hospodárstva stanovené v smernici 2008/98/ES;

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Príloha VIII – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  vzhľadom na tretie krajiny i členské štáty, ktoré sú významným zdrojom biopalív, biokvapalín a palív z biomasy spotrebúvaných v Únii, informácie o vnútroštátnych opatreniach prijatých s cieľom spĺňať kritériá udržateľnosti a kritériá úspor skleníkových plynov stanovené v článku 26 ods. 2 až 7 [prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767] v záujme ochrany pôdy, vody a ovzdušia.

f)  vzhľadom na tretie krajiny i členské štáty, ktoré sú zdrojom surovín pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy spotrebúvané v Únii, informácie o vnútroštátnych opatreniach prijatých s cieľom spĺňať kritériá udržateľnosti a kritériá úspor skleníkových plynov stanovené v článku 26 ods. 2 až 7 [prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767] v záujme ochrany pôdy, vody a ovzdušia.

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Príloha VIII – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  hodnotenie efektívnosti kritérií pre udržateľnosť bioenergie načrtnutých v smernici (EÚ) .../... [smernica o obnoviteľných zdrojoch energie] pri zabezpečovaní úspor emisií skleníkových plynov, ochrane záchytov uhlíka, biodiverzity, potravinovej bezpečnosti a práv ľudí v oblasti využívania pôdy.

(1)

Ú. v. EÚ C 342 z 12. októbra 2017.

(2)

Ú. v. EÚ C 246 z 28. júla 2017.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vzhľadom na to, že rok 2016 bol vyhlásený za najteplejší rok v histórii, energetická únia musí uznať problém globálneho otepľovania a vytvoriť odolný systém riadenia, aby si splnila svoj záväzok podľa Parížskej dohody.

Na tento účel sa v našej správe o riadení energetickej únie vyzýva na prijatie riadneho uhlíkového rozpočtu EÚ na výpočet maximálneho množstva emisií skleníkových plynov, ktoré môže EÚ stále produkovať, aby sme mohli žiť vo svete, kde je zmena klímy obmedzená na 1,5 °C do konca tohto storočia. V správe sa tiež vyzýva Komisia, aby riešila otázku „chudobného príbuzného“ politiky v oblasti klímy – metánu. Vzhľadom na vysoký potenciál globálneho otepľovania a krátku životnosť metánu v atmosfére by Únia mala urýchlene zvážiť vhodné politické možnosti a predložiť komplexnú stratégiu pre metán. Uhlíkový rozpočet a stratégie pre metán by mali byť základom spoľahlivého dlhodobého plánovania na rok 2050.

S cieľom udržať globálne otepľovanie pod hranicou 1,5 °C, sa musí najneskôr do roku 2050 zaviesť hospodárstvo založené na nulových emisiách, vysoko energeticky efektívne a plne založené na obnoviteľných zdrojoch energie. V dôsledku toho silné a inkluzívne riadenie ide ruka v ruke so zvýšenou ambíciou našich cieľov do roku 2030 v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

V situácii, keď náklady na technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie klesajú, je najvyšší čas na využiť potenciál každej jednej zo zainteresovaných strán zapojených do prechodu na iné zdroje energie: miest a regiónov, občanov, družstiev, investorov, podnikov atď. Správa vecí verejných by sa preto mala mobilizovať a koordinovať všetky tieto subjekty, a to v záujme posilnenia energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie.  Geopolitické riziká sa znížia, pretože sa obmedzí naša závislosť od dovozu a vytvorí sa zelený rast spolu s miliónmi nových pracovných miest v Európe.

Správa zároveň pripravuje pôdu pre ďalšiu cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom makroregionálnych partnerstiev. Tieto partnerstvá majú potenciál poskytovať nákladovo optimalizované rozmiestňovanie inteligentných sietí, obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. Severné more, Baltské more, juhovýchodná Európa, stredozápadná Európa, stredozemská oblasť sú geografickými oblasťami, v ktorých môžu členské štáty veľa získať, ak budú konať spoločne. Takéto makroregionálne partnerstvá budú identifikovať projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov energie v záujme energetickej únie (napríklad pobrežné veterné elektrárne, priemyselné fotovoltické elektrárne a cezhraničné projekty, ktoré podporujú mestá), a Komisia by mala zriadiť špecializovanú finančnú platformu na ich podporu.

EÚ potrebuje znovu získať dôveru občanov prostredníctvom spoľahlivých právnych predpisov EÚ, úplnej transparentnosti, záväzných cieľov a celoeurópskych investícií v odvetviach, ktoré ovplyvňujú každodenný život občanov, ako je oblasť renovácií budov a elektromobilita. Viacúrovňové riadenie ustanovené v správe tak pomôže členským štátom dosiahnuť tieto zámery.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI SPRAVODAJCOVI PODNETY

Regulácia správy a riadenia – Transparentnosť – zoznam organizácií, s ktorými sa stretli spoluspravodajcovia Michèle Rivasi a Claude Turmes

Na úrovni EP

AEBIOM

Agentur

Agora Energiewende

Akuo Energy

Berliner E-Agentur

Bundersverband Erneuerbare Energie (BEE)

Business Europe

Chatham House

Confederation of Swedish Enterprise

Croatia Energy Agency

Climate Alliance

Danish Energy Association

Dong Energi

EDSO for smart grids

European Geothermal Energy Council

Eurogas

Fern

Fortum

Fraunhofer Institut

IDDRI

Innogy

Leaders of Sustainable Biofuels

National Grid

Norwea

PGE Polska Grupa Energetyczna

PKA

Rockwool

Siemens

Solaire Direct

Stattnet

Spolu

VkU

Wind Europe

WWF

50 Hertz

Na úrovni prevádzky

ČEZ

Cofalec

Európsky fond pre klímu

Európske združenie pre tepelné čerpadlá

Enedis

Euro Heat and Power

Európske združenie pre uchovávanie energie

EU-ACE

EWE

Priatelia Zeme

Knauf Insulation

RESCOOP

Rumunská rada pre energetiku

RTE

RWE/Innogy

Spoločnosť Saint-Gobain

Shell

Statoil


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (16.10.2017)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013

(COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Rohde

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska rada po prvý raz požiadala o rozvoj riadenia energetickej únie vo svojich záveroch z 24. októbra 2014 o rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030. Riadenie by malo pomôcť zabezpečiť dosahovanie cieľov EÚ v oblasti energetickej politiky pri zaručení potrebnej flexibility pre členské štáty a pri plnom rešpektovaní ich slobody pri určovaní energetického mixu. V záveroch sa zdôraznilo, že takýto systém riadenia by mal vychádzať z existujúcich stavebných prvkov, akými sú národné klimatické programy, národné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov a pre energetickú efektívnosť. Stratégiou energetickej únie z 25. februára 2015 sa rozšíril rozsah riadenia nad rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, a to na všetkých päť rozmerov energetickej únie, konkrétne na: energetickú bezpečnosť, solidaritu a dôveru; vnútorný trh s energiou, tlmenie dopytu; dekarbonizáciu hospodárstva vrátane energie z obnoviteľných zdrojov; a výskum, inováciu a konkurencieschopnosť. Európsky parlament navyše vo svojom uznesení s názvom Na ceste k európskej energetickej únii z 15. decembra 2015 vyzval na to, aby riadenie energetickej únie bolo ambiciózne, spoľahlivé, transparentné, demokratické a plne inkluzívne voči Parlamentu a aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.

Na základe toho je účelom návrhu Komisie, ktorý je predmetom diskusie, vytvorenie regulačného rámca riadenia energetickej únie na základe dvoch hlavných pilierov. Prvým je zefektívnenie existujúcich povinností týkajúcich sa plánovania, podávania správ a monitorovania v oblasti energetiky a klímy pri zohľadnení zásad lepšej právnej regulácie. Druhým je vymedzenie účinného politického procesu medzi členskými štátmi a Komisiou pri úzkej spolupráci s ostatnými inštitúciami EÚ v záujme dosiahnutia zámerov energetickej únie, predovšetkým jej cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030.

Návrh bol vypracovaný súbežne s preskúmaním smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, smernice o energetickej efektívnosti a smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktoré uskutočnila Komisia. Okrem toho sa do tohto návrhu včleňuje existujúce nariadenie o mechanizme monitorovania klímy č. 525/2013 s cieľom zabezpečiť prepojenie medzi právnymi predpismi v oblasti energetiky a klímy, pričom sa ním aktualizujú existujúce ustanovenia tak, aby boli vhodné na monitorovanie vykonávania navrhovaných nariadení o spoločnom úsilí a využívaní pôdy, o zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF) a na plnenie záväzkov EÚ vyplývajúcich z Parížskej dohody. Podľa Komisie povedie návrh k výraznému zníženiu administratívnej záťaže. Týmto návrhom sa celkovo zlučuje, zefektívňuje alebo zrušuje viac ako 50 existujúcich individuálnych povinností týkajúcich sa plánovania, podávania správ a monitorovania.

Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, návrh ukladá členským štátom najmä povinnosť podávať správy o:

– svojich stratégiách na dlhodobé nízke emisie vrátane zníženia emisií a posilnenia záchytov v odvetví poľnohospodárstva;

– vykonávaní národných trajektórií a zámerov týkajúcich sa podielu energie z obnoviteľných zdrojov vrátane podielu biopalív vyrobených z hlavných poľnohospodárskych plodín;

– vykonávaní opatrení na podporu využitia energie z biomasy vrátane využívaní biomasy v odvetví poľnohospodárstva;

– konečnej spotrebe energie v jednotlivých odvetviach vrátane poľnohospodárstva;

Spravodajca víta návrh Komisie ako cielené a rozpočtovo neutrálne riešenie. Ide o ambiciózne riešenie. Pripája však aj niektoré pozmeňujúce návrhy, väčšinou technickej povahy, aby:

– mohla Komisia v kontexte podávania správ o energii z obnoviteľných zdrojov stanoviť jasné usmernenia pre členské štáty k podávaniu správ o bioenergii;

– v prípade, že dospeje k záveru, že členský štát nedosiahol dostatočný pokrok pri dosahovaní cieľov, zámerov a príspevkov alebo vykonávaní politík a opatrení stanovených v jeho integrovanom národnom pláne v oblasti energetiky a klímy, mohla Komisia vydať osobitné požiadavky, ktoré bude musieť daný členský štát splniť. Tieto osobitné požiadavky majú nahradiť systém odporúčaní Komisie pre príslušný členský štát, ktorý sa ustanovuje v návrh Komisie. Spravodajca sa nazdáva, že tieto odporúčania nemajú vzhľadom na svoj nezáväzný charakter v tomto prípade dostatočný dosah;

– členské štáty nebudú musieť podávať správy o zmenách domácich cien komodít, ktoré sa spájajú s vyšším využitím biomasy a iných foriem energie z obnoviteľných zdrojov, pretože takéto oznamovanie by bolo pre členské štáty príliš zaťažujúce a takmer nemožné;

– znenie v niektorých častiach textu Komisie sa zmenilo, aby bolo ucelenejšie a jednoduchšie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Týmto nariadením sa stanovujú potrebné legislatívne základy spoľahlivého a transparentného riadenia, ktoré zabezpečí dosiahnutie zámerov a cieľov energetickej únie prostredníctvom komplementárneho, jednotného a ambiciózneho úsilia Únie a jej členských štátov, pričom podporí zásady Únie týkajúce sa lepšej právnej regulácie.

(1)  Týmto nariadením sa stanovujú potrebné legislatívne základy spoľahlivého a transparentného riadenia, ktoré zabezpečí dosiahnutie zámerov a cieľov energetickej únie a Parížskej dohody prostredníctvom komplementárneho, jednotného a ambiciózneho úsilia Únie a jej členských štátov, pričom podporí zásady Únie týkajúce sa lepšej právnej regulácie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Žiadne ustanovenie tohto nariadenia sa nesmie vykladať tak, že zasahuje do práv členských štátov potvrdených v článku 194 ods. 2 druhom pododseku ZFEÚ alebo ich ohrozuje.

Odôvodnenie

V článku 194 ods. 2 druhom pododseku ZFEÚ sa potvrdzuje právo členského štátu určiť podmienky pre využívanie svojich energetických zdrojov, jeho voľbu medzi rôznymi zdrojmi energie a všeobecnú štruktúru jeho zásobovania energiou. Keďže nariadenie EÚ nesmie meniť ani oslabovať ustanovenia zmlúv, je dôležité zdôrazniť, že zákonodarca EÚ vzal do úvahy uvedené práva členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európska energetická únia by sa mala týkať piatich kľúčových rozmerov: energetická bezpečnosť vnútorný trh s energiou, energetická efektívnosť, dekarbonizácia a výskum, inováciu a konkurencieschopnosť.

(2)  Európska energetická únia by mala prejsť na veľmi efektívny energetický systém, ktorý sa vo vysokej miere zameriava na energiu z obnoviteľných zdrojov a týka sa piatich kľúčových rozmerov: energetická bezpečnosť a cenová dostupnosť pre spotrebiteľov; vnútorný trh s energiou, energetická efektívnosť, dekarbonizácia a výskum, inovácia a konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Cieľom odolnej energetickej únie postavenej na ambicióznej politike v oblasti zmeny klímy je poskytnúť spotrebiteľom v Únii – domácnostiam i podnikom – bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu, čo si vyžaduje zásadnú transformáciu energetického systému v Európe. Tento zámer sa môže dosiahnuť len pomocou koordinovaných opatrení spájajúcich legislatívne a nelegislatívne akty na úrovni Únie a členských štátov.

(3)  Cieľom odolnej energetickej únie postavenej na ambicióznej politike v oblasti zmeny klímy je poskytnúť spotrebiteľom v Únii – domácnostiam i podnikom – bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu, čo si vyžaduje zásadnú transformáciu energetického systému v Európe s cieľom zabezpečiť všetkým spravodlivý prístup k energii. Tento zámer sa môže najlepšie dosiahnuť pomocou koordinovaných opatrení spájajúcich legislatívne a nelegislatívne akty na úrovni Únie, členských štátov i na regionálnej úrovni, ako aj podporou výskumu a miestnych dodávok energie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Európska rada sa 24. októbra 2014 dohodla na rámci politík pre Úniu v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030, ktorý vychádza zo štyroch kľúčových cieľov: zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) v celom hospodárstve aspoň o 40 %, zlepšenie energetickej efektívnosti aspoň o 27 % s cieľom dosiahnuť úroveň 30 %, podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v Únii na úrovni aspoň 27 % a prepojenie elektrických sietí na úrovni aspoň 15 %. V danom rámci sa uvádza, že cieľ týkajúci sa energie z obnoviteľných zdrojov je na úrovni Únie záväzný a dosiahne sa prostredníctvom príspevkov členských štátov vedených potrebou kolektívne splniť tento cieľ Únie.

(5)  Európska rada sa 24. októbra 2014 dohodla na rámci politík pre Úniu v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030, ktorý vychádza zo štyroch kľúčových cieľov: zníženie emisií skleníkových plynov (GHG) v celom hospodárstve aspoň o 40 %, zlepšenie energetickej efektívnosti aspoň o 27 % s cieľom dosiahnuť úroveň 30 %, podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v Únii na úrovni aspoň 27 % a prepojenie elektrických sietí na úrovni aspoň 15 %. Ciele energetickej efektívnosti by mali byť orientačné a v súlade so závermi Rady z októbra 2014. V danom rámci sa uvádza, že cieľ týkajúci sa energie z obnoviteľných zdrojov je na úrovni Únie záväzný a dosiahne sa prostredníctvom príspevkov členských štátov vedených potrebou kolektívne splniť tento cieľ Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Európska rada 24. októbra 201414 takisto dospela k záveru, že by sa mal vytvoriť spoľahlivý a transparentný systém riadenia bez zbytočného administratívneho zaťaženia, ktorý pomôže zabezpečiť, aby Únia dosiahla svoje ciele v oblasti energetickej politiky, pričom členské štáty budú mať potrebnú flexibilitu a bude sa plne rešpektovať ich sloboda pri určovaní energetického mixu. Zdôraznila, že takýto systém riadenia by mal vychádzať z existujúcich stavebných prvkov, akými sú napríklad národné klimatické programy, národné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov a pre energetickú efektívnosť, ako aj z potreby zefektívniť a spojiť samostatné procesy plánovania a podávania správ. Rada ďalej súhlasila s tým, že sa posilní úloha a práva spotrebiteľov a zvýši sa transparentnosť a predvídateľnosť pre investorov okrem iného prostredníctvom systematického sledovania kľúčových ukazovateľov cenovo dostupnej, bezpečnej, konkurencieschopnej, zabezpečenej a udržateľnej energetickej sústavy a uľahčí sa koordinácia vnútroštátnych energetických politík a podporí sa regionálna spolupráca medzi členskými štátmi.

(7)  Európska rada 24. októbra 201414 takisto dospela k záveru, že by sa mal vytvoriť spoľahlivý a transparentný systém riadenia bez zbytočného administratívneho zaťaženia, ktorý pomôže zabezpečiť, aby Únia dosiahla svoje ciele v oblasti energetickej politiky, pričom členské štáty budú mať potrebnú flexibilitu a bude sa plne rešpektovať ich sloboda pri určovaní energetického mixu. Takýto systém riadenia by mal vychádzať z existujúcich stavebných prvkov, akými sú ciele Parížskej dohody, národné klimatické programy, národné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov a pre energetickú efektívnosť, ako aj z potreby zefektívniť a spojiť samostatné procesy plánovania a podávania správ. Rada ďalej súhlasila s tým, že sa posilní úloha a práva spotrebiteľov a zvýši sa transparentnosť a predvídateľnosť pre investorov okrem iného prostredníctvom systematického sledovania kľúčových ukazovateľov cenovo dostupnej, bezpečnej, konkurencieschopnej, zabezpečenej a udržateľnej energetickej sústavy a uľahčí sa koordinácia vnútroštátnych energetických politík a politík v oblasti klímy a podporí sa regionálna spolupráca medzi členskými štátmi, s cieľom zachovať a zlepšiť funkciu, ktorú plnia postihnuté systémy ako záchyty uhlíka, trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a dlhodobú udržateľnosť využívaných zdrojov. Okrem toho v záujme udržania stability, konkurencieschopnosti a primeraných cien na úrovni členských štátov a na európskej úrovni členské štáty musia zachovať rovnováhu medzi ich existujúcou výrobnou kapacitou, technológiami a zdrojmi, aby sa naďalej usilovali podporovať energiu z obnoviteľných zdrojov.

_________________

_________________

14 Závery Európskej rady z 23. – 24. októbra 2014 (EUCO 169/14).

14 Závery Európskej rady z 23. – 24. októbra 2014 (EUCO 169/14).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Dosiahnutie zámerov energetickej únie by sa malo zabezpečiť prostredníctvom súboru iniciatív Únie a súdržných vnútroštátnych politík stanovených v integrovaných národných plánoch v oblasti energetiky a klímy. V právnych predpisoch Únie v oblasti energetiky a klímy pre jednotlivé sektory sa stanovujú požiadavky na plánovanie, ktoré boli užitočným nástrojom na podnietenie zmien na vnútroštátnej úrovni. Ich zavedenie v rôznom čase viedlo k prekrývaniu a nedostatočnému zohľadneniu synergií a interakcií medzi jednotlivými oblasťami politík. Aktuálne samostatné procesy plánovania, nahlasovania a monitorovania v oblasti klímy a energetiky by sa preto mali v čo najväčšej miere zracionalizovať a integrovať.

(17)  Dosiahnutie zámerov energetickej únie by sa malo zabezpečiť prostredníctvom kombinácie iniciatív Únie a súdržných vnútroštátnych politík. Existujúce procesy plánovania, nahlasovania a monitorovania v oblasti klímy a energetiky by sa mali zjednodušiť a zracionalizovať.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  V záujme uskutočnenia energetickej únie je zásadne dôležité, aby sa zaviedla primeraná povinnosť podávania správ v oblasti fosílnych palív. Malo by to zahŕňať informácie o výrobných kritériách týkajúcich sa pôvodu a metódy ťažby. V súlade s tým by Komisia mala predložiť katalóg kritérií pre fosílne palivá a zaviesť povinnosť podávania správ do decembra 2018.

Odôvodnenie

Európska únia musí byť aktívnym účastníkom transformácie energetiky. Seriózna energetická politika si vyžaduje, aby aj fosílne palivá podliehali prísnejšiemu hodnoteniu, aby sa zabezpečila porovnateľnosť. Fosílne palivá by rozhodne nemali byť z hľadiska povinnosti podávania správ zvýhodnené.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Národné plány by mali byť stabilné, aby sa zabezpečila transparentnosť a predvídateľnosť vnútroštátnych politík a opatrení s cieľom zabezpečiť istotu pre investorov. Počas desaťročného obdobia, na ktoré sa vzťahujú národné plány, by sa však malo počítať s jednou aktualizáciou národných plánov, aby členské štáty mali príležitosť prispôsobiť sa významnej zmene okolností. V prípade plánov na obdobie od roku 2021 do roku 2030 by členské štáty mali mať možnosť aktualizovať svoje plány do 1. januára 2024. Ciele, zámery a príspevky by sa mali upravovať iba s cieľom odzrkadľovať celkovú vyššiu ambíciu, najmä pokiaľ ide o ciele v oblasti energetiky a klímy na rok 2030. V rámci aktualizácie by členské štáty mali vyvinúť úsilie s cieľom zmierniť akékoľvek nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, ktoré sa prejavia ako súčasť integrovaného vykazovania.

(22)  Národné plány by mali byť stabilné, aby sa zabezpečila transparentnosť a predvídateľnosť vnútroštátnych politík a opatrení s cieľom reagovať na potreby obyvateľstva členských štátov, prispieť k energetickej bezpečnosti a zabezpečiť istotu pre investorov. Počas desaťročného obdobia, na ktoré sa vzťahujú národné plány, by sa však malo počítať s jednou aktualizáciou národných plánov, aby členské štáty mali príležitosť prispôsobiť sa významnej zmene okolností. V prípade plánov na obdobie od roku 2021 do roku 2030 by členské štáty mali mať možnosť aktualizovať svoje plány do 1. januára 2024. V rámci aktualizácie by členské štáty mali vyvinúť úsilie s cieľom zmierniť akékoľvek nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, ktoré sa prejavia ako súčasť integrovaného vykazovania. Postupný prechod k biopalivám najnovšej generácie by mal zohľadňovať existujúce investície členských štátov do výroby biopalív prvej generácie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Odvetvie LULUCF je zmene klímy veľmi vystavené a jej pôsobením veľmi zraniteľné. Súčasne má toto odvetvie obrovský potenciál prinášať dlhodobé prínosy v oblasti klímy a významne prispievať k plneniu dlhodobých európskych a medzinárodných cieľov v oblasti klímy. K zmierňovaniu zmeny klímy môže prispievať niekoľkými spôsobmi, najmä znižovaním emisií, zachovávaním a rozvojom záchytov a zásob uhlíka, a poskytovaním biologických surovín, ktoré môžu nahradiť suroviny náročné na fosílne materiály alebo uhlík. Na zabezpečenie účinnosti opatrení, ktoré sú zamerané najmä na zvyšovanie sekvestrácie uhlíka, je nevyhnutná dlhodobá stabilita a prispôsobivosť úložísk uhlíka. Dlhodobé stratégie sú zásadne dôležité preto, aby boli z dlhodobého hľadiska možné udržateľné investície.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  Je nevyhnutné podporovať investície do moderných, udržateľných biopalív vyrobených z poľnohospodárskeho a lesníckeho odpadu, ako aj vývoj týchto biopalív, zabezpečovať pritom súlad medzi politikami EÚ a cieľmi v oblasti energetiky, klímy, obehového hospodárstva a poľnohospodárstva a podporovať investície v oblasti biohospodárstva a obehového hospodárstva, s cieľom prekonať ťažkosti pri vytváraní reťazcov zásobovania biomasou prostredníctvom, okrem iného, možných výkupných cien elektriny vyrobenej z tuhých alebo plynných palív z biomasy z odpadu, aby technológie na premenu odpadu z biomasy na energiu neboli vylúčené z trhu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a)  Vzhľadom na vysoký potenciál globálneho otepľovania a krátku životnosť metánu v atmosfére môže Komisia zvážiť možnosti politiky na riešenie emisií metánu s výnimkou emisií metánu z enterickej fermentácie, ktoré sa prirodzene vytvárajú pri chove prežúvavcov, a v súlade s politikou obehového hospodárstva a využívania odpadov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Na zabezpečenie súladu politík členských štátov a Únie so zámermi energetickej únie by mal existovať neustály dialóg medzi Komisiou a členskými štátmi. V náležitom prípade by Komisia mala pre členské štáty vydať odporúčania týkajúce sa okrem iného úrovne ambícií návrhov národných plánov, následného vykonávania politík a opatrení oznámených národných plánov, ako aj ďalších vnútroštátnych politík a opatrení relevantných pre realizáciu energetickej únie. Členské štáty by takéto odporúčania mali zohľadniť v maximálnej miere a v následných správach o pokroku vysvetliť, akým spôsobom boli vykonané.

(34)  Na zabezpečenie súladu politík členských štátov a Únie so zámermi energetickej únie by mal existovať neustály dialóg medzi Komisiou a členskými štátmi. V náležitom prípade a uznávajúc právomoc členských štátov v tejto oblasti Komisia môže pre členské štáty vydať odporúčania týkajúce sa okrem iného úrovne ambícií návrhov národných plánov, následného vykonávania politík a opatrení oznámených národných plánov, ako aj ďalších vnútroštátnych politík a opatrení relevantných pre realizáciu energetickej únie. Členské štáty by takéto odporúčania mali zohľadniť v maximálnej miere a v následných správach o pokroku vysvetliť, akým spôsobom boli vykonané.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť úzku spoluprácu vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú realizácie energetickej únie a vykonávania tohto nariadenia, a to spoločne s Európskym parlamentom. Komisia by mala podľa potreby pomáhať členským štátom pri vykonávaní tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o stanovenie národných plánov a súvisiaceho budovania kapacít.

(38)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť úzku spoluprácu vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú realizácie energetickej únie a vykonávania tohto nariadenia, ako aj dosiahnutia cieľov zníženia emisií, a to spoločne s Európskym parlamentom. Komisia – s podporou Európskeho parlamentu – by mala podľa potreby pomáhať členským štátom pri vykonávaní tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o stanovenie národných plánov a súvisiace budovanie kapacít. Právomoc určovať národné plány v oblasti energetiky a klímy by však v kontexte cieľov EÚ mala zostať členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Európska environmentálna agentúra by mala v prípade potreby a v súlade so svojím ročným pracovným programom pomáhať Komisii pri posudzovaní, monitorovaní a podávaní správ.

(40)  Európska environmentálna agentúra by mala v prípade potreby a v súlade so svojím ročným pracovným programom pomáhať Komisii pri posudzovaní, monitorovaní a podávaní správ. Členské štáty by mali zohľadňovať odporúčania Európskej environmentálnej agentúry o vplyve výroby biopalív na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  energetická bezpečnosť,

a)  energetická bezpečnosť a cenová dostupnosť pre spotrebiteľov;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát do 1. januára 2019 a potom každých desať rokov Komisii oznámi integrovaný národný plán v oblasti energetiky a klímy. Tieto plány obsahujú prvky uvedené v odseku 2 a prílohe I. Prvý plán sa vzťahuje na obdobie rokov 2021 až 2030. Nasledujúce plány sa vzťahujú na desaťročné obdobie nasledujúce bezprostredne po skončení obdobia, na ktoré sa vzťahuje predchádzajúci plán.

1.  Každý členský štát do 1. januára 2020 a potom každých desať rokov Komisii oznámi integrovaný národný plán v oblasti energetiky a klímy. Tieto plány obsahujú prvky uvedené v odseku 2 a prílohe I. Prvý plán sa vzťahuje na obdobie rokov 2021 až 2030. Nasledujúce plány sa vzťahujú na desaťročné obdobie nasledujúce bezprostredne po skončení obdobia, na ktoré sa vzťahuje predchádzajúci plán.

Odôvodnenie

Túto lehotu nie je možné akceptovať. Časový rámec na prípravu národných plánov by mal byť v súlade s etapami konzultácie v každom členskom štáte, ako je strategické environmentálne hodnotenie vplyvu, verejné konzultácie uvedené v článku 10 a prijatie vládou. Takisto ho treba prepojiť s prácou v oblasti regulácie, keďže hlavné spory týkajúce sa obsahu plánu ešte nie sú vyriešené. V súčasnosti prebieha práca na dôležitých nariadeniach zahrnutých do balíka Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý bude mať výrazný vplyv na to, čo by sa malo stanoviť v národnom pláne.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  opis politík a opatrení plánovaných na dosiahnutie zodpovedajúcich zámerov, cieľov a príspevkov uvedených v písmene b);

c)  opis politík, opatrení a investičných stratégií plánovaných na dosiahnutie zodpovedajúcich zámerov, cieľov a príspevkov uvedených v písmene b);

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  posúdenie vplyvov plánovaných politík a opatrení na splnenie zámerov uvedených v písmene b);

e)  posúdenie vplyvov plánovaných politík, opatrení a investičných stratégií na splnenie zámerov uvedených v písmene b);

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  výsledky konzultácií a zapojenia miestnych orgánov, občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov, príslušných sektorov a verejnosti;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty pri príprave národných plánov uvedených v odseku 1 zohľadňujú prepojenia medzi piatimi rozmermi energetickej únie a v náležitých prípadoch používajú konzistentné údaje a predpoklady vo všetkých piatich rozmeroch.

3.  Členské štáty sa pri príprave národných plánov uvedených v odseku 1 vyhýbajú administratívnej záťaži a dodatočným nákladom tým, že zohľadňujú prepojenia medzi piatimi rozmermi energetickej únie a v náležitých prípadoch používajú konzistentné údaje a predpoklady vo všetkých piatich rozmeroch.

Odôvodnenie

Zníženie administratívnej záťaže pri realizácii klimatických a energetických balíkov musí byť prioritou.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 1 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  záväzný národný cieľ členského štátu týkajúci sa emisií skleníkových plynov a ročné záväzné národné limity podľa nariadenia [ ] [ESR];

i)  záväzný národný cieľ členského štátu týkajúci sa emisií skleníkových plynov a ročné záväzné národné limity podľa nariadenia [ ] [ESR], pričom sa do roku 2020 musia dosiahnuť ciele stanovené v článku 7a ods. 2 smernice 98/70/ES [ESR];

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  na účely dosiahnutia záväzného cieľa Únie, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov na predstavoval do roku 2030 aspoň 27 %, ako sa uvádza v článku 3 [prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767], príspevok k tomuto cieľu, pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov daného členského štátu na konečnej hrubej spotrebe energie v roku 2030, s lineárnou trajektóriou tohto príspevku od roku 2021;

i)  na účely dosiahnutia záväzného cieľa Únie, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov predstavoval do roku 2030 aspoň 27 %, ako sa uvádza v článku 3 [prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767], príspevok k tomuto cieľu, pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov daného členského štátu na konečnej hrubej spotrebe energie v roku 2030 – zohľadňujúc amortizáciu investícií týkajúcich sa biopalív prvej generácie – s lineárnou trajektóriou tohto príspevku od roku 2021;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  trajektórie podielov energie z obnoviteľných zdrojov v jednotlivých sektoroch na konečnej spotrebe energie od roku 2021 do roku 2030 v sektoroch vykurovania a chladenia, elektriny a dopravy;

ii)  trajektórie podielov energie z obnoviteľných zdrojov v jednotlivých sektoroch na konečnej spotrebe energie od roku 2021 do roku 2030 zabezpečujúc optimálne využívanie biomasy v sektoroch vykurovania a chladenia, elektriny a dopravy;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia)  trajektórie postupného zvyšovania povinnosti zmiešavania, pokiaľ ide o biopalivá získané z poľnohospodárskeho odpadu, ktorá sa uplatňuje na dodávateľov fosílnych palív;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iva)  realistické, presné, holistické a komplexné posúdenia rôznych zdrojov energie z hľadiska potenciálu zmierňovania zmeny klímy, úroveň vplyvu na úrovne skleníkových plynov v atmosfére a čas potrebný na to, aby procesy zmierňovania začali znižovať koncentrácie skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty spoločne zabezpečujú, aby podiel biopalív a biokvapalín, ako aj z palív z biomasy spotrebovaných v doprave, v prípade, že boli vyrobené z obilnín a iných plodín bohatých na škrob, cukornatých plodín a olejnín a z plodín, ktoré sa pestujú predovšetkým na energetické účely na poľnohospodárskej pôde, nepresiahne 7 % z výpočtu hrubej konečnej energetickej spotreby Únie v doprave v roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  makroekonomický, environmentálny, sociálny účinok a účinok na zručnosti plánovaných politík a opatrení uvedených v článku 7 a ďalej konkretizovaných v prílohe I na prvé desaťročné obdobie aspoň do roku 2030 vrátane porovnania s prognózami založenými na existujúcich (vykonávaných a prijatých) politikách a opatreniach uvedených v odseku 1;

b)  makroekonomický, environmentálny, zdravotný, sociálny účinok a účinok na zručnosti plánovaných politík a opatrení uvedených v článku 7 a ďalej konkretizovaných v prílohe I na prvé desaťročné obdobie aspoň do roku 2030 vrátane porovnania s prognózami existujúcich (vykonávaných a prijatých) politík a opatrení uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty musia do 1. januára 2018 a potom každých desať rokov pripraviť a predložiť Komisii návrh integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy uvedeného v článku 3 ods. 1.

1.  Členské štáty musia do 1. januára 2020 a potom každých desať rokov pripraviť a predložiť Komisii návrh integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy uvedeného v článku 3 ods. 1.

Odôvodnenie

Túto lehotu nie je možné akceptovať. Časový rámec na prípravu národných plánov by mal byť v súlade s etapami konzultácie v každom členskom štáte, ako je strategické environmentálne hodnotenie vplyvu, verejné konzultácie uvedené v článku 10 a prijatie vládou. Takisto ho treba prepojiť s prácou v oblasti regulácie, keďže hlavné spory týkajúce sa obsahu plánu ešte nie sú vyriešené. V súčasnosti prebieha práca na dôležitých nariadeniach zahrnutých do balíka Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý bude mať výrazný vplyv na to, čo by sa malo stanoviť v národnom pláne.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty smú ciele, zámery a príspevky v aktualizácii uvedenej v odseku 2 upravovať iba tak, aby odrážali vyššiu ambíciu v porovnaní s cieľmi, zámermi a príspevkami uvedenými v poslednom oznámenom integrovanom národnom pláne v oblasti energetiky a klímy.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Výslovné uvedenie „vyššej ambície“ v porovnaní s predchádzajúcimi plánmi by obmedzilo rozhodovacie právomoci členských štátov, pokiaľ ide o úpravy ich energetických stratégií, ktoré považujú za potrebné.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zníženie emisií a zlepšenie ich odstraňovania pomocou záchytov v jednotlivých sektoroch vrátane elektrickej energie, v priemysle, doprave a sektore budov (obytné budovy a budovy terciárneho sektora), v poľnohospodárstve a využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF);

b)  zníženie emisií a zlepšenie ich odstraňovania pomocou záchytov v jednotlivých sektoroch vrátane elektrickej energie, v priemysle, doprave a sektore budov (obytné budovy a budovy terciárneho sektora), v poľnohospodárstve a využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF), ak je nutné zachovať existujúce biotopy, ktoré zachytávajú uhlík, a zlepšiť prírodné záchyty prostredníctvom dobre fungujúcich a odolných ekosystémov a ekosystémových služieb, ako aj prostredníctvom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, a to v súlade so záväzkami EÚ;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  informácie o národných plánoch a stratégiách týkajúcich sa adaptácie na zmenu klímy v súlade s článkom 17 ods. 1;

d)  informácie o národných plánoch a stratégiách týkajúcich sa adaptácie na zmenu klímy, najmä pokiaľ ide o výskum a investície týkajúce sa vyspelých biopalív, v súlade s článkom 17 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a – bod 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)   trajektórie dopytu po bioenergii rozčlenené medzi teplo, elektrinu a dopravu a trajektórie dodávok biomasy podľa surovín a pôvodu (pri odlíšení domácej výroby a dovozu); V prípade lesnej biomasy posúdenie jej zdroja a vplyv na záchyt LULUCF;

(4)   trajektórie dopytu po bioenergii rozčlenené medzi teplo, elektrinu a dopravu a trajektórie dodávok biomasy podľa surovín a pôvodu (pri odlíšení domácej výroby a dovozu); V prípade lesnej biomasy posúdenie jej zdroja a vplyv na záchyt LULUCF na úrovni krajiny;

Odôvodnenie

Podávanie správ o LULUCF by sa malo vykonávať na úrovni krajiny v súlade s návrhom nariadenia o začlenení emisií zo skleníkových plynov a odstránenie z LULUCF do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 (COM(2016)479).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 18 – bod 1 – písmeno a – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia môže ustanoviť jasné usmernenia pre členské štáty týkajúce sa podávania správ o týchto trajektóriách, ktoré budú zahŕňať vymedzenia pojmov a prevody jednotiek zo zdroja a energiu;

Odôvodnenie

Podávanie správ o bioenergii si vyžaduje jasné usmernenia a výpočty.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5)   prípadne iné národné trajektórie a zámery vrátane dlhodobých a sektorových (napríklad podiel biopalív, podiel moderných biopalív, podiel biopalív vyrábaných z hlavných plodín pestovaných na poľnohospodárskej pôde, podiel elektrickej energie vyrobenej z biomasy bez produkcie tepla, podiel energie z obnoviteľných zdrojov na diaľkovom vykurovaní, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v budovách, energia z obnoviteľných zdrojov, ktorú produkujú mestá, energetické komunity a výrobcovia, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi);

5)   iné národné trajektórie a zámery vrátane dlhodobých a sektorových (napríklad podiel biopalív, podiel moderných biopalív, podiel biopalív vyrábaných z hlavných plodín pestovaných na poľnohospodárskej pôde, podiel elektrickej energie vyrobenej z biomasy bez produkcie tepla, podiel energie z obnoviteľných zdrojov na diaľkovom vykurovaní, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v budovách, energia z obnoviteľných zdrojov, ktorú produkujú mestá, energetické komunity a výrobcovia, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi);

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5)   opatrenia na podporu využívania energie z biomasy, najmä nových zdrojov biomasy s ohľadom na dostupnosť biomasy (domáci potenciál aj dovoz z tretích krajín) a iného využitia biomasy (sektory súvisiace s poľnohospodárstvom a lesníctvom), ako aj opatrenia na udržateľnosť vyrábanej a používanej biomasy;

5)   opatrenia na podporu využívania energie z biomasy, najmä nových zdrojov biomasy s ohľadom na dostupnosť biomasy (domáci potenciál aj dovoz z tretích krajín) a iného využitia biomasy vrátane sektorov súvisiacich s poľnohospodárstvom a lesníctvom, ako aj opatrenia na udržateľnosť vyrábanej a používanej biomasy;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  národné zámery týkajúce sa postupného rušenia dotácií na energiu;

d)  národné zámery týkajúce sa postupného rušenia dotácií na energiu, najmä pokiaľ ide o fosílne a jadrové zdroje energie;

Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa narušeniam trhu sa najskôr musia prijať opatrenia na odstránenie akýchkoľvek subvencií fosílnych a jadrových zdrojov energie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty do 15marca 2021 a potom každoročne (rok X) Komisii nahlasujú:

Členské štáty do 31júla 2021 a potom každoročne (rok X) Komisii nahlasujú:

Odôvodnenie

Existujúca lehota stanovená nariadením o mechanizme monitorovania klímy (koniec júla), ktorá sa týka nahlasovania približných inventúr skleníkových plynov pre rok (X-1), by sa mala zachovať. Skrátenie lehoty zabráni rýchlemu predloženiu, a to z dôvodu nedostatku štatistických údajov o činnostiach potrebných na odhad emisií pre rok (X-1) na začiatku roka (X).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pokrok dosiahnutý na úrovni Únie pri plnení zámerov energetickej únie vrátane prvého desaťročného obdobia, pokiaľ ide o ciele Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030, najmä na účely zabránenia akýmkoľvek rozdielom, pokiaľ ide o ciele Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030;

a)  pokrok dosiahnutý na úrovni Únie pri plnení zámerov energetickej únie vrátane prvého desaťročného obdobia, pokiaľ ide o ciele Únie v oblasti energetiky a klímy do roku 2030, najmä na účely zabránenia akýmkoľvek rozdielom, pokiaľ ide o ciele Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030, a v prípade potreby so zreteľom na preskúmané opatrenia EÚ v oblasti klímy a energetiky, ako sa uvádza v článku 38;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia pri svojom posudzovaní integrovaných národných plánov v oblasti klímy a energetiky zohľadní legitímne osobitosti jednotlivých krajín, preukázané prostredníctvom posudzovania príslušných orgánov na vnútroštátnej a európskej úrovni, čo by mohlo vysvetliť prípadné omeškanie príspevkov členských štátov ku kolektívnemu dosahovaniu zámerov energetickej únie a najmä k splneniu cieľov, ktoré si stanovili.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Komisia v predstihu oznámi ukazovatele, ktoré zamýšľa použiť pri tomto posudzovaní.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V oblasti energie z obnoviteľných zdrojov Komisia v rámci svojho posúdenia uvedeného v odseku 1 posúdi pokrok pri dosahovaní podielu energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe Únie na základe lineárnej trajektórie počnúc 20 % v roku 2020 a končiac aspoň 27 % v roku 2030, ako sa uvádza v článku 4 písm. a) ods. 2 bode i).

2.  V oblasti energie z obnoviteľných zdrojov Komisia v rámci svojho posúdenia uvedeného v odseku 1 posúdi pokrok pri dosahovaní podielu energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe Únie na základe lineárnej trajektórie počnúc 20 % v roku 2020 a končiac aspoň 27 % v roku 2030, ako sa uvádza v článku 4 písm. a) ods. 2 bode i). Toto musí obsahovať holistické a komplexné posúdenie s cieľom zachovať a zlepšiť kapacitu záchytov a znižovanie emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 26 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Následné opatrenia v prípade nesúladu s nosnými zámermi a cieľmi energetickej únie podľa nariadenia o spoločnom úsilí

Následné opatrenia v prípade nesúladu s nosnými zámermi a cieľmi energetickej únie podľa nariadenia o spoločnom úsilí a smernice [prepracované znenie smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767]

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak Komisia na základe svojho posúdenia integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, ako aj ich aktualizácií podľa článku 12 dospeje k záveru, že ciele, zámery a príspevky národných plánov alebo ich aktualizácií nepostačujú na kolektívne dosahovanie zámerov energetickej únie a najmä cieľov Únie do roku 2030 v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prvom desaťročnom období, musí prijať opatrenia na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť kolektívne dosiahnutie uvedených zámerov a cieľov. Pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov, v takýchto opatreniach sa musí brať do úvahy úroveň ambície príspevkov členských štátov k cieľu Únie do roku 2030 stanovených v národných plánoch a ich aktualizáciách.

1.  Ak Komisia na základe svojho posúdenia integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy, ako aj ich aktualizácií podľa článku 12 dospeje k záveru, že ciele, zámery a príspevky národných plánov alebo ich aktualizácií nepostačujú na kolektívne dosahovanie zámerov energetickej únie a najmä cieľov Únie do roku 2030 v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prvom desaťročnom období, musí prijať opatrenia na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť kolektívne dosiahnutie uvedených zámerov a cieľov vrátane zriadenia platformy financovania spravovanej Komisiou, berúc do úvahy flexibilitu, ktorú majú členské štáty k dispozícii. Pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov, v týchto opatreniach, akými je najmä platforma financovania zriadená na úrovni Únie s cieľom prispievať k projektom energie z obnoviteľných zdrojov, sa musí brať do úvahy úroveň ambície príspevkov členských štátov k cieľu Únie do roku 2030 stanovených v národných plánoch a ich aktualizáciách.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Ak Komisia na základe súhrnného posúdenia integrovaných národných správ členských štátov o pokroku v oblasti energetiky a klímy podľa článku 25 ods. 1 písm. a) a prípadne ďalších informačných zdrojov dospeje k záveru, že Únii hrozí nesplnenie zámerov energetickej únie, a najmä počas prvého desaťročného obdobia cieľov Únie v rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, môže vydať odporúčania všetkým členským štátom podľa článku 28 na zmiernenie tohto rizika. Komisia okrem týchto odporúčaní prijme v prípade potreby opatrenia na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť najmä dosiahnutie cieľov Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030. Pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov, v takýchto opatreniach sa zohľadňuje včasné ambiciózne úsilie členských štátov prispieť k cieľu Únie na rok 2030.

3.   Ak Komisia na základe súhrnného posúdenia integrovaných národných správ členských štátov o pokroku v oblasti energetiky a klímy podľa článku 25 ods. 1 písm. a) a ďalších informačných zdrojov dospeje k záveru, že Únii hrozí nesplnenie zámerov energetickej únie, a najmä počas prvého desaťročného obdobia cieľov Únie v rámci politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, vydá pre všetky členské štáty osobitné požiadavky podľa článku 28 na zmiernenie tohto rizika. Komisia okrem týchto osobitných požiadaviek prijme opatrenia na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť najmä dosiahnutie cieľov Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti do roku 2030. Pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov, v takýchto opatreniach sa zohľadňuje včasné ambiciózne úsilie členských štátov prispieť k cieľu Únie na rok 2030.

Odôvodnenie

Odporúčania vo svojej podstate nie sú dostatočne záväzné. Preto by Komisia mala radšej vydať osobitné požiadavky, ktoré členské štáty musia splniť.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak v oblasti energetickej efektívnosti, bez toho, aby boli dotknuté iné opatrenia na úrovni Únie podľa odseku 3, Komisia dospeje na základe svojho posúdenia podľa článku 25 ods. 1 a 3 v roku 2023 k záveru, že pokrok ku kolektívnemu dosiahnutiu cieľa Únie v oblasti energetickej efektívnosti uvedenému v článku 25 ods. 3 prvom pododseku je nedostatočný, do roku 2024 prijme opatrenia okrem opatrení uvedených v smernici 2010/31/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016) 765] a smernici 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016) 761] s cieľom zabezpečiť, aby záväzné ciele na rok 2030 v oblasti energetickej efektívnosti boli splnené. Týmito dodatočnými opatreniami sa môže zlepšiť najmä:

5.  Ak v oblasti energetickej efektívnosti, bez toho, aby boli dotknuté iné opatrenia na úrovni Únie podľa odseku 3, Komisia dospeje na základe svojho posúdenia podľa článku 25 ods. 1 a 3 v roku 2023 k záveru, že pokrok ku kolektívnemu dosiahnutiu cieľa Únie v oblasti energetickej efektívnosti uvedenému v článku 25 ods. 3 prvom pododseku je nedostatočný, ak členské štáty do roku 2024 neprijmú dodatočné opatrenia okrem opatrení uvedených v smernici 2010/31/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016) 765] a smernici 2012/27/EÚ [v znení zmien v súlade s návrhom COM(2016) 761], Komisia prijme ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby záväzné ciele na rok 2030 v oblasti energetickej efektívnosti boli splnené. Týmito dodatočnými opatreniami sa môže zlepšiť najmä:

Odôvodnenie

Ustanovenie, ktorým sa Komisia automaticky splnomocňuje, aby prijala opatrenia z vlastnej iniciatívy, ak sa predpokladá, že jej ciele v oblasti energetickej efektívnosti sa nedosiahnu, by sa v súlade so zásadou subsidiarity neuplatňovalo na smernicu o energetickej efektívnosti. Ak pri jednotlivých členských štátoch existuje riziko, že sa ich ciele v oblasti energetickej efektívnosti nesplnia, tieto členské štáty v kontexte vnútroštátnych pomerov a už prijatých opatrení musia rozhodnúť, aké dodatočné opatrenia sú vhodné a primerané.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 28 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odporúčania Komisie členským štátom

Osobitné požiadavky pre členské štáty

Odôvodnenie

Odporúčania vo svojej podstate nie sú dostatočne záväzné. Preto by Komisia mala radšej vydať osobitné požiadavky, ktoré členské štáty musia splniť.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   príslušný členský štát v najväčšej možnej miere zohľadňuje odporúčanie v duchu solidarity medzi členskými štátmi a Úniou, ako aj medzi členskými štátmi navzájom;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odporúčania vo svojej podstate nie sú dostatočne záväzné. Preto by Komisia mala radšej vydať osobitné požiadavky, ktoré členské štáty musia splniť.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia zabezpečí, aby sa odporúčania zverejnili a sprístupnili.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)   Iné prípadné národné zámery a ciele konzistentné s platnými dlhodobými stratégiami znižovania emisií. Iné prípadné zámery a ciele vrátane cieľov v jednotlivých sektoroch a adaptačných cieľov

ii)   Iné národné zámery a ciele konzistentné s platnými dlhodobými stratégiami znižovania emisií. Iné zámery a ciele vrátane cieľov v jednotlivých sektoroch a adaptačných cieľov

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – bod v

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v)   trajektórie dopytu po bioenergii rozčlenené medzi teplo, elektrinu a dopravu a trajektórie dodávok biomasy podľa surovín a pôvodu (pri odlíšení domácej výroby a dovozu); V prípade lesnej biomasy posúdenie jej zdroja a vplyv na záchyt LULUCF;

v)   trajektórie dopytu po bioenergii rozčlenené medzi teplo, elektrinu a dopravu a trajektórie dodávok biomasy podľa surovín a pôvodu (pri odlíšení domácej výroby a dovozu); V prípade lesnej biomasy posúdenie jej zdroja a vplyv na záchyt v rámci LULUCF na úrovni krajiny

Odôvodnenie

Podávanie správ o LULUCF by sa malo vykonávať na úrovni krajiny, v súlade s návrhom nariadenia o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 (COM(2016)479).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – bod v – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia môže ustanoviť jasné usmernenia pre členské štáty týkajúce sa podávania správ o týchto trajektóriách, ktoré budú zahŕňať vymedzenia pojmov a prevody jednotiek zo zdroja na energiu.

Odôvodnenie

Podávanie správ o bioenergii si vyžaduje jasné usmernenia a výpočty.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – bod 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – bod vi

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vi)   Prípadne iné národné trajektórie a zámery vrátane dlhodobých a sektorových (napr. podiel vyspelých biopalív, podiel energie z obnoviteľných zdrojov na diaľkovom vykurovaní, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v budovách, energia z obnoviteľných zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, ktorú produkujú mestá, energetické komunity a výrobcovia, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi) Rozmer:

vi)   Iné národné trajektórie a zámery vrátane dlhodobých a sektorových (napr. podiel vyspelých biopalív, podiel energie z obnoviteľných zdrojov na diaľkovom vykurovaní, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v budovách, energia z obnoviteľných zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, ktorú produkujú mestá, energetické komunity a výrobcovia, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi) Rozmer:

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – bod 3 – bod 3.1.1 – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  Politiky a opatrenia na dosiahnutie cieľa stanoveného v nariadení [ ] [ESR], ako sa uvádza v bode 2.1.1, a politiky a opatrenia na dosiahnutie súladu s nariadením [ ] [LULUCF] vzťahujúce sa na všetky kľúčové sektory produkujúce emisie a sektory, v ktorých sa má zintenzívniť odstraňovanie pomocou záchytov, v záujme dlhodobej vízie a cieľa stať sa v časovom horizonte 50 rokov nízkouhlíkovým hospodárstvom a dosiahnuť rovnovážny stav medzi emisiami a odstraňovaním pomocou záchytov v súlade s Parížskou dohodou

i)  Politiky a opatrenia na dosiahnutie cieľa stanoveného v nariadení [ ] [ESR], ako sa uvádza v bode 2.1.1, a politiky a opatrenia na dosiahnutie súladu s nariadením [ ] [LULUCF] a cieľa na zintenzívnenie odstraňovania pomocou záchytov vzťahujúce sa na všetky kľúčové sektory produkujúce emisie a sektory, v ktorých sa má zintenzívniť odstraňovanie pomocou záchytov, vrátane stimulov na vykonávanie a podporu, aj prostredníctvom platby založenej na výsledku, činností týkajúcich sa zmiernenia a prispôsobenia prístupov na integrálne a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, ornej pôdy, trávnych porastov a mokradí, ktoré presahujú štandardné dobré postupy a stanovujú základnú líniu, v záujme dlhodobej vízie a cieľa stať sa v časovom horizonte 50 rokov nízkouhlíkovým hospodárstvom a dosiahnuť rovnovážny stav medzi emisiami a odstraňovaním pomocou záchytov v súlade s Parížskou dohodou

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – oddiel A – bod 3 – bod 3.1 – bod 3.1.2 – bod vi – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-   iné spôsoby využívania biomasy v iných sektoroch (sektory súvisiace s poľnohospodárstvom a lesníctvom), ako aj opatrenia v záujme udržateľnosti produkcie a využívania biomasy

-   iné spôsoby využívania biomasy v iných sektoroch vrátane sektorov súvisiacich s poľnohospodárstvom a lesníctvom, ako aj opatrenia v záujme udržateľnosti produkcie a využívania biomasy

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť 1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zmeny cien komodít a využitia pôdy v členskom štáte, ktoré sú spojené s intenzívnejším využívaním biomasy a iných foriem energie z obnoviteľných zdrojov;

d)  ak sú k dispozícii – zmeny cien komodít a využitia pôdy v členskom štáte, ktoré sú spojené s intenzívnejším využívaním biomasy a iných foriem energie z obnoviteľných zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť 1 – odsek 1 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)   vývoj a podiel biopalív vyrobených zo surovín uvedených v prílohe IX k [prepracovanému zneniu smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767] vrátane posúdenia zdrojov so zameraním na aspekty udržateľnosti týkajúce sa účinku nahradenia potravinových a krmivových produktov výrobou biopalív, a to s náležitým ohľadom na zásady hierarchie odpadového hospodárstva stanovené v smernici 2008/98/ES a zásadu kaskádového využívania biomasy, pričom sa prihliada na regionálne a miestne hospodárske a technologické podmienky, zachovanie potrebnej zásoby uhlíka v pôde a kvalitu pôdy a ekosystémov;

g)   vývoj a podiel biopalív vyrobených zo surovín uvedených v prílohe IX k [prepracovanému zneniu smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767] vrátane posúdenia zdrojov so zameraním na aspekty udržateľnosti týkajúce sa účinku využívania potravinových a krmivových produktov výrobou biopalív, a to s ohľadom na zásady hierarchie odpadového hospodárstva stanovené v smernici 2008/98/ES a zásadu kaskádového využívania biomasy, pričom sa prihliada na regionálne a miestne hospodárske a technologické podmienky, zachovanie zásoby uhlíka v pôde a kvalitu pôdy a ekosystémov;

Odôvodnenie

Znenie je potrebné vylepšiť: potravinové a krmivové produkty sa totiž nenahrádzajú, ale využívajú sa na výrobu biopalív. Taktiež je v prípade oboch vyššie citovaných zásad ťažké posúdiť „náležitý“ ohľad.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť 1 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  odhadovaný vplyv spoločnej výroby a využívania biopalív prvej generácie na sebestačnosť a cenu bielkovinových koncentrátov a ďalších krmív;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť 1 – odsek 1 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  odhadovaný vplyv výroby alebo využívania biopalív získaných zo strát a odpadu v poľnohospodárstve na rozvoj biohospodárstva EÚ;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť 1 – odsek 1 – písmeno m – bod 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  konáre a vrcholce stromov (nahlasovanie je dobrovoľné)

i)  konáre a vrcholce stromov

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť 1 – odsek 1 – písmeno m – bod 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  pne (nahlasovanie je dobrovoľné)

ii)  pne

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť 1 – odsek 1 – písmeno m – bod 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  kôra (nahlasovanie je dobrovoľné)

i)  kôra

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Príloha VIII – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  technologický vývoj, dostupnosť a udržateľnosť biopalív vyrobených zo surovín uvedených v prílohe IX k [prepracovanému zneniu smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767] vrátane posúdenia účinku nahradenia potravinových a krmivových produktov výrobou biopalív, a to s náležitým ohľadom na zásady hierarchie odpadového hospodárstva stanovené v smernici 2008/98/ES a zásadu kaskádového využívania biomasy, pričom sa prihliada na regionálne a miestne hospodárske a technologické podmienky, zachovanie potrebnej zásoby uhlíka v pôde a kvalitu pôdy a ekosystémov;

d)   technologický vývoj, dostupnosť a udržateľnosť biopalív vyrobených zo surovín uvedených v prílohe IX k [prepracovanému zneniu smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767] vrátane posúdenia účinku využívania potravinových a krmivových produktov výrobou biopalív, a to s ohľadom na zásady hierarchie odpadového hospodárstva stanovené v smernici 2008/98/ES a zásadu kaskádového využívania biomasy, pričom sa prihliada na regionálne a miestne hospodárske a technologické podmienky, zachovanie zásoby uhlíka v pôde a kvalitu pôdy a ekosystémov;

Odôvodnenie

Znenie je potrebné vylepšiť: potravinové a krmivové produkty sa totiž nenahrádzajú, ale využívajú sa na výrobu biopalív. Taktiež je v prípade oboch vyššie citovaných zásad ťažké posúdiť „náležitý“ ohľad.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Príloha VIII – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  vzhľadom na tretie krajiny i členské štáty, ktoré sú významným zdrojom biopalív, biokvapalín a palív z biomasy spotrebúvaných v Únii, informácie o vnútroštátnych opatreniach prijatých s cieľom spĺňať kritériá udržateľnosti a kritériá úspor skleníkových plynov stanovené v článku 26 ods. 2 až 7 [prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767] v záujme ochrany pôdy, vody a ovzdušia.

f)   vzhľadom na tretie krajiny i členské štáty, ktoré sú zdrojom surovín pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy spotrebúvané v Únii, informácie o vnútroštátnych opatreniach prijatých s cieľom spĺňať kritériá udržateľnosti a kritériá úspor skleníkových plynov stanovené v článku 26 ods. 2 až 7 [prepracovaného znenia smernice 2009/28/ES podľa návrhu COM(2016) 767] v záujme ochrany pôdy, vody a ovzdušia.

Odôvodnenie

Zámerom tohto PN je zabezpečiť dôsledné a relevantné podávanie správ zo strany Komisie. Výraz „významný“ nie je dostatočne jasný; Jeho význam sa môže časom zmeniť , a preto by sa mal vypustiť.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Riadenie energetickej únie

Referenčné čísla

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

16.1.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jens Rohde

7.2.2017

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

18.5.2017

Dátum prijatia

10.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

11

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Stanisław Ożóg

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

PPE

Daniel Buda, Alberto Cirio, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

NI

Diane Dodds

11

-

ECR

Stanisław Ożóg

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Riadenie energetickej únie

Referenčné čísla

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD)

Dátum predloženia v EP

30.11.2016

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

16.1.2017

ITRE

16.1.2017

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

16.1.2017

BUDG

16.1.2017

ECON

16.1.2017

IMCO

16.1.2017

 

AGRI

16.1.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

25.1.2017

BUDG

12.1.2017

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

Spravodajcovia

       dátum menovania

Michèle Rivasi

12.5.2017

Claude Turmes

12.5.2017

 

 

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

18.5.2017

Prerokovanie vo výbore

23.3.2017

21.6.2017

11.9.2017

 

Dátum prijatia

7.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

61

46

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Edward Czesak, Miriam Dalli, Jakop Dalunde, Angélique Delahaye, Pilar del Castillo Vera, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Ashley Fox, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Urszula Krupa, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Susanne Melior, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Jadwiga Wiśniewska, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Mireille D’Ornano, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Florent Marcellesi, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Nuno Melo, Ulrike Müller, Markus Pieper, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Marie-Christine Boutonnet, Norbert Erdős, John Flack, Ana Gomes, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Mary Honeyball, Arndt Kohn, Gilles Lebreton, Lukas Mandl, Nosheena Mobarik, Norica Nicolai, Emilian Pavel, Jozo Radoš, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, Jasenko Selimovic, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Bogdan Brunon Wenta, Gabriele Zimmer

Dátum predloženia

14.12.2017


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

61

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Ulrike Müller, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Jasenko Selimovic, Lieve Wierinck

ECR

Arne Gericke

EFDD

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Marco Zullo

GUE/NGL

Stefan Eck, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Maria Arena, Inés Ayala Sender, José Blanco López, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Edouard Martin, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Pavel Poc, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, Monika Smolková, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Bart Staes, Claude Turmes

46

-

ECR

Edward Czesak, Jørn Dohrmann, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Jonathan Bullock, Mireille D'Ornano, Julia Reid

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Ingeborg Gräßle, Gunnar Hökmark, Peter Jahr, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Nuno Melo, Angelika Niebler, Markus Pieper, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Mihai Ţurcanu, Vladimir Urutchev, Bogdan Brunon Wenta, Pilar del Castillo Vera

9

0

ECR

John Flack, Ashley Fox, Julie Girling, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, John Procter

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

José Inácio Faria

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia