ДОКЛАД относно жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата

  18.12.2017 - (2017/2086(INI))

  Комисия по правата на жените и равенството между половете
  Докладчик: Линеа Енгстрьом

  Процедура : 2017/2086(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0403/2017
  Внесени текстове :
  A8-0403/2017
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата

  (2017/2086(INI))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г. и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях,

  –  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации относно премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

  –  като взе предвид Пекинската декларация и Платформата за действие, приети през 1995 г. на Четвъртата световна конференция, и по-специално приоритетната проблемна област „К“ от Платформата за действие (Жените и околната среда),

    като взе предвид Демографското изследване за адаптирането към изменението на климата, разработено от Фонда на ООН за населението (ФНООН), което съчетава данни за населението с географските характеристики на климатичните рискове, като предоставя инструмент на политиката за намаляване на рисковете от бедствия,

    като взе предвид Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, влязла в сила през декември 1996 г., по-специално член 5 от нейните Общи мерки,

  –  като взе предвид 18-ата конференция на страните (COP 18) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), проведена в Доха, Катар, от 26 ноември до 8 декември 2012 г. (Решение 23/CP.18),

  –  като взе предвид 20-ата конференция на страните по РКООНИК (COP 20), проведена в Лима, Перу, от 1 до 12 декември 2014 г., и по-специално Работната програма от Лима по въпросите на пола (Решение 18/CP.20),

  –  като взе предвид 21-вата конференция на страните по РКООНИК (COP 21), проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,

    като взе предвид член 8 от Парижкото споразумение,

  –  като взе предвид 22-рата конференция на страните по РКООНИК (COP 22), проведена в Маракеш, Мароко, от 7 до 18 ноември 2016 г., и нейното решение относно пола и изменението на климата, с което се разширява обхватът на Работната програма от Лима по въпросите на пола (Решение 21/CP.22),

  –  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета през септември 2015 г. и влязла в сила на 1 януари 2016 г., и по-специално нейните цели за устойчиво развитие 1, 4, 5 и 13,

  –  като взе предвид Резолюция 35/20 на Съвета на ООН по правата на човека от 22 юни 2017 г. относно правата на човека и изменението на климата,

  –  като взе предвид член 2, член 3, параграф 2 и член 3, параграф 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

  –  като взе предвид член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

  –  като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2012 г. относно равенството между половете и околната среда: подобряване на вземането на решения, квалификации и конкурентоспособност в областта на политиката за смекчаване на последиците от изменението на климата в Европейския съюз,

  –  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016 – 2020 г., приет от Съвета на 26 октомври 2015 г.,

  –  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2014 г. относно Конференцията на ООН по изменението на климата за 2014 г. – 20-а конференция на страните (COP 20) в Лима, Перу[1],

  –  като взе предвид своята резолюция от 14 октомври 2015 г., озаглавена „Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата“[2],

    като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г. относно жените и изменението на климата (2011/2197)[3],

  –  като взе предвид документа за позицията относно новото споразумение за климата от 2015 г., публикуван на 1 юни 2015 г. от организацията „Жени и представителство на половете“[4],

  –  като взе предвид доклада, публикуван от Европейския институт за равенство между половете (EIGE) на 26 януари 2017 г. и озаглавен „Половете в контекста на околната среда и изменението на климата“[5],

  –  като взе предвид Женевския ангажимент за правата на човека при действията във връзка с климата,

  –  като взе предвид член 52 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становищата на комисията по външни работи и на комисията по развитие (A8-0403/2017),

  A.  като има предвид, че изменението на климата е в световен мащаб, но има по-разрушителни последици за държавите и общностите, които носят най-малка отговорност за глобалното затопляне; като има предвид, че последиците са по-големи за онова население, което е най-силно зависимо от природните ресурси за своето препитание и/или което има най-малък капацитет за реагиране на природни бедствия, като например суши, свлачища, наводнения и урагани; като има предвид, че лицата, които разполагат с по-малко финансови ресурси за адаптиране, ще бъдат засегнати най-силно и ще пострадат в най-голяма степен от последиците от изменението на климата;

  Б.  като има предвид, че последиците от изменението на климата се понасят по различен начин от мъжете и жените; като има предвид, че жените са по-уязвими и са изправени пред по-високи рискове и тежести по различни причини, вариращи от неравен достъп до ресурси, образование, възможности за работа и права по отношение на земята до социални и културни норми и разнообразния им опит при комбинации от различни фактори;

  В.  като има предвид, че жените са особено уязвими към изменението на климата и понасят последиците от него по непропорционален начин поради техните социални роли, като например осигуряване на вода, храна и горивни материали за семейството и полагане на грижи; като има предвид, че жените отговорят за повече от 70% от задълженията за осигуряване на водя и за управление на водите по света; като има предвид, че в регионите, които са най-силно засегнати от изменението на климата, 70% от всички жени работят в селскостопанския сектор, но рядко участват в разработването на политиките в областта на климата;

  Г.  като има предвид, че според оценките на ООН 781 милиона души на възраст над 15 години, от които почти две трети са жени, остават неграмотни[6], а достъпът до информация и образование чрез подходящи комуникационни канали е жизненоважен за гарантирането на независимостта на жените, особено по време на бедствия;

  Д.  като има предвид, че в селскостопанския сектор в Африка жените произвеждат над 90% от основните храни и същевременно притежават едва около 1% от обработваемата земя;

  Е.  като има предвид, че бедствията оказват съществено въздействие върху образованието, здравеопазването, структурната бедност и разселванията на населението;

  Ж.  като има предвид, че според ООН 70% от 1,3 милиарда души, които живеят в бедност в света, са жени; като има предвид, че бедните по-често живеят в отдалечени райони, уязвими към наводнения, покачване на морското равнище и бури; като има предвид, че по време на природни бедствия има 14 пъти по-голяма вероятност за настъпване на смърт при жените и децата, отколкото при мъжете;

  З.  като има предвид, че последиците от изменението на климата изострят неравенството между половете по отношение на дискриминация, заплахи за здравето, загуба на средства за препитание, разселване, миграция, бедност, трафик на хора, насилие, сексуална експлоатация, продоволствена несигурност и достъп до инфраструктура и основни услуги; като има предвид, че е необходим съобразен с аспектите на пола подход, който да свързва анализа на последиците от изменението на климата с критичен размисъл относно моделите на потребление и тяхното въздействие върху изменението на климата;

  И.  като има предвид, че неравномерното участие на жените в процесите на вземане на решения и на пазара на труда усложнява неравенството и често възпрепятства жените да допринасят пълноценно за изготвянето, планирането и изпълнението на политиката, свързана с изменението на климата, и да участват пълноценно в този процес; като има предвид, че жените са не само жертви, но и ефективни носители на промяната при изготвянето на стратегии за смекчаване на последиците и адаптиране в рамките на своите общности и на ръководни постове и трябва да получат възможността да правят това;

  Й.  като има предвид, че Пекинската платформа за действие от 1995 г. ясно определи връзката между половете, околната среда и устойчивото развитие и потвърди, че жените играят стратегическа роля в развитието на устойчиви и екологично стабилни модели на потребление и производство, включително необходимостта жените да участват на равни начала при вземането на решения за околната среда на всички равнища;

  К.  като има предвид, че в член 5 от Общите мерки на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (UNCCD) се признава ролята на жените в селските общности и в най-силно засегнатите от опустиняването и сушата региони, като се насърчава равното участие на мъжете и жените в борбата с опустиняването и последиците от сушата;

  Л.  като има предвид, че постигането на баланс между половете и на пълноценно участие на жените във всички процеси зависи в крайна сметка от коригирането на структурните основи на неравенството въз основа на пола;

  М.  като има предвид, че страните по РКООНИК решиха на 18-ата си конференция (COP 18) (Решение 23/CP. 18) да приемат цел за баланс между половете в органите, създадени в съответствие с Конвенцията и Протокола от Киото, за да се подобри участието на жените и да се гарантира по-ефективна политика в областта на изменението на климата, която справедливо да отговаря на потребностите на жените и на мъжете, както и да се проследява напредъкът, отбелязан към целта за баланс между половете, при насърчаването на политика в областта на изменението на климата, която е съобразена с аспектите на пола;

  Н.  като има предвид, че на национално равнище в държавите – членки на ЕС, жените все още са недостатъчно представени в органите за вземане на решения в областта на изменението на климата, но не и в съответните генерални дирекции (ГД) на Комисията, като например ГД „Действия по климата“ и ГД „Енергетика“, в които 40% от постовете се заемат от жени;

  О.  като има предвид, че Работната програма от Лима по въпросите на пола, приета на 20-ата конференция на страните по РКООНИК (COP 20) (Решение 18/CP.20), призовава страните да постигнат напредък по отношение на баланса между половете в тяхното представителство и да насърчават чувствителност към аспектите на пола при разработването и изпълнението на политиката в областта на изменението на климата; като има предвид, че страните по Конвенцията се насърчават да подпомагат обучението и повишаването на осведомеността на жените и мъжете делегати по въпросите, свързани с баланса между половете и изменението на климата;

  П.  като има предвид, че Парижкото споразумение (COP 21) предвижда, че страните следва да вземат под внимание своите съответни задължения по отношение на, наред с други въпроси, правата на човека и равенството между половете, когато предприемат действия в отговор на изменението на климата при изпълнението на Споразумението;

  Р.  като има предвид, че механизмите за финансиране на мерки за адаптиране и смекчаване на последиците с цел справяне със загуби и вреди или преместване в резултат на изменението на климата ще бъдат по-ефективни, ако включат пълното участие на жените в процесите на изготвяне, вземането на решения и изпълнението, включително участието на жените по места; като има предвид, че вземането под внимание на познанията на жените, включително познанията на местните и коренните общности, може да доведе до напредък в управлението на бедствия, да стимулира биологичното разнообразие, да подобри управлението на водите, да повиши продоволствената сигурност, да предотврати опустиняването, да защити горите, да гарантира бърз преход към възобновяеми енергийни технологии и да подкрепи общественото здраве;

  С.  като има предвид, че страните по Парижкото споразумение признаха, че изменението на климата е обща грижа за човечеството; като име предвид, че при предприемането на действия в отговор на изменението на климата страните по Парижкото споразумение следва да зачитат, насърчават и вземат предвид своите съответни задължения в областта на правата на човека, правото на здравеопазване, правата на коренните населения, местните общности, мигрантите, децата, хората с увреждания и хората в уязвимо положение и правото на развитие, както и равенството между половете, овластяването на жените и равнопоставеността на поколенията;

  Т.  като има предвид, че справедливостта в областта на климата свързва правата на човека и развитието, като защитава правата на най-уязвимите лица и гарантира справедливо споделяне на тежестите и ползите от изменението на климата и неговите последици;

  У.  като има предвид, че целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) отчитат връзката между постигането на равенство между половете и постигането на всички ЦУР, включително цел 13 относно изменението на климата, като се дава възможност за справяне с първопричините за по-слабото социално-икономическо положение на жените и по този начин се укрепва тяхната устойчивост по отношение на изменението на климата;

  Ф.  като има предвид, че последиците от изменението на климата в региони като Африка на юг от Сахара и Южна Азия биха могли да доведат до изпадането на над 100 милиона души в изключителна бедност до 2030 г., което би довело до конфликти и разселване; като има предвид, че според оценките на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (UNCCD) 135 милиона души биха могли да бъдат разселени до 2045 г. в резултат на опустиняването; като има предвид, че в своята оценка на данните Международната организация по миграция отбелязва, че до 2050 г. броят на разселените лица в резултат на изменението на климата би могъл да варира от 25 милиона до 1 милиард души, като най-широко цитираната прогноза е за 200 милиона души;

  Х.  като има предвид, че равенството между половете, социалната справедливост и правото на развитие се включват в понятието за справедливост в областта на климата; като има предвид, че макар и последиците от изменението на климата да се понасят от обществото като цяло, по-специално жените са тези, които са най-силно засегнати от разселване в резултат на изменението на климата;

  Ц.  като има предвид, че изменението на климата увеличава мащаба и честотата на природните бедствия, което може да доведе до загуба на имущество, загуба на икономически дейности за генериране на доходи, загуба на достъп до жизненоважни здравни услуги, както и по-голям риск от насилие, основано на пола; като има предвид, че способността на жените за справяне с последиците от природните бедствия често е възпрепятствана от преобладаващите неравенства; като има предвид, че е вероятно изменението на климата да изостри тези неравенства, като създаде допълнителна уязвимост и доведе до разселване;

  Ч.  като има предвид, че много от тези последици могат все още да бъдат предотвратени чрез прилагане на програма за бързо, приобщаващо и съобразено с аспектите на пола развитие, насочена към смекчаване на последиците и адаптиране към променящите се климатични условия;

  Ш.  като има предвид, че се очаква последиците от изменението на климата да доведат до увеличаване на разселването на хората, което не се вписва в параметрите на съществуващите международни рамки; като има предвид, че противодействието на разселването в резултат на изменението на климата ще бъде предизвикателство от първостепенно значение, което ще изисква сложна и всеобхватна глобална стратегия, основана на зачитането на правата на човека;

  Щ.  като има предвид, че приемането през 2017 г. от Съвета на ООН по правата на човека на документа, озаглавен „Основни послания относно правата на човека и изменението на климата“, е значителна стъпка напред за предприемане на действия спрямо неблагоприятното въздействие върху пълноценното и ефективно упражняване на правата на човека; като има предвид, че Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Парижкото споразумение предоставят на световните лидери хоризонтална нормативна основа за разработване на рамка, с която ефективно може да се намери отговор на разселването, предизвикано от изменението на климата, чрез надграждане върху съществуващите инструменти на ООН;

  АА.  като има предвид, че ЕС има ясна правна уредба, която изисква той да зачита и да насърчава равенството между половете и правата на човека в своите вътрешни и външни политики; като има предвид, че политиката на ЕС в областта на климата може да има значително въздействие върху защитата на правата на човека и насърчаването на съобразени с аспектите на пола политики в областта на климата в световен мащаб;

  АБ.  като има предвид, че в съответствие със своите правомощия, предоставени по силата на Договорите, ЕС може ефективно да подобри правната и политическата среда в подкрепа на справедливостта в областта на климата и да участва активно в разработването на международна рамка за защита на правата на човека на разселените в резултат на изменението на климата лица; отбелязва, че ЕС и държавите членки се ангажираха да с интегриране на принципа на равенство между половете в бъдещия Глобален пакт за безопасна, организирана и законна миграция;

  АВ.  като има предвид, че в Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. не се включва категорията „климатични бежанци“;

  1.  признава, че равенството между половете е предпоставка за устойчивото развитие и ефективното управление на предизвикателствата в областта на климата; подчертава, че жените са не само жертви, но също така и големи движещи сили на промените, които въз основа на пълно участие могат да формулират и изпълняват ефективни стратегии в областта на климата и/или решения по отношение на адаптирането и смекчаването на последиците, както и да изграждат устойчивост спрямо изменението на климата като продукт на различните си области на опит и практически познания в различните сектори, вариращи от селското, горското и рибното стопанство до енергийните инфраструктури и устойчивите градове;

  2.  отбелязва, че участието на жените на пазара на труда в селските райони включва широка гама от работни места, която надхвърля границите на конвенционалното земеделие, и във връзка с това подчертава, че жените в селските райони могат да съдействат за промяната към устойчиво и съобразено с околната среда селско стопанство и могат да играят важна роля за създаването на „зелени“ работни места;

  3.  призовава Комисията да създаде програми, които благодарение на трансфера на модерни технологии и ноу-хау може да помогнат на развиващите се общности и региони да се адаптират към изменението на климата, като в същото време приобщят жените, които представляват до 70% от работната ръка в селското стопанство в държавите, застрашени от бедствия;

  4.  изразява убеждението си, че овластяването на жените в селските райони е от решаващо значение по отношение на достъпа до земя, кредити и устойчиви селскостопански методи за изграждане на устойчивост по отношение на изменението на климата, включително защита на екосистемите, водните ресурси и плодородието на почвите; призовава Комисията и държавите членки да защитават тези аспекти в своите политики за развитие, включително чрез планове за публични инвестиции и чрез одобряване на отговорни частни инвестиции посредством рамки като разработените в рамките на Глобалния договор на ООН Ръководните принципи за бизнеса и правата на човека и Плана за действие на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за инвестиране в целите за устойчиво развитие;

  5.  признава, че жените и момичетата са най-добрият източник на знания за условията и нуждите си и поради това следва да бъдат консултирани по всички свързани с тях въпроси; признава, че според EIGE жените статистически са по-загрижени за изменението на климата; признава, че през вековете жените, като новатори, лидери, организатори, педагози и полагащи грижа лица, са намирали начини да обезпечават и да отговарят на нуждите на своите семейства в трудни ситуации и притежават огромен потенциал да бъдат новатори и в бъдеще;

  6.  призовава Комисията да вземе под внимание социалните и екологичните въздействия на своята търговска политика и външна политика на развитие, включително въздействието на своите действия върху жените; призовава освен това Комисията да настоява за задължителен характер на социалните и екологичните стандарти, включени в главите за устойчиво развитие на търговските споразумения, по които води преговори, и да налага санкции, ако не се спазват;

  7.  признава, че политиките за развитие в областта на здравеопазването, образованието и овластяването, в допълнение към политиката в областта на околната среда, са от основно значение за устойчивото развитие и за окончателното решаване на проблемите, свързани с изменението на климата; признава, че начините, по които тези политики се включват в преодоляването на нарастващи тенденции като урбанизацията, ще окаже голямо въздействие върху изменението на климата;

  8.  припомня, че ЦУР 13 („Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици“) се отнася до участието на жените в действията в областта на климата с цел (13b), която гласи: „Насърчаване на механизмите за увеличаване на капацитета в най-слабо развитите страни за ефективно планиране и управление, свързано с изменението на климата, като се обръща особено внимание на жените, младежите, местните и маргинализираните общности“;

  9.  изразява съжаление, че всички приноси за работа в областта на равенството между половете от страните по РКООНИК са доброволни; настоятелно призовава Комисията да потвърди отново, заедно с държавите членки, подкрепата си за разработването, приемането и финансирането на Плана за действие относно равенството между половете в рамките на РКООНИК, който да бъде допълнен от всеобхватна и многогодишна работна програма, която да включва финансиране, приоритетни области на действие, срокове, ключови показатели за постиженията, определение на отговорните участници и механизми за наблюдение и преразглеждане;

  10.  призовава Комисията и държавите членки да дадат пример и да приемат цели и срокове за постигане на целта за баланс между половете в делегациите по РКООНИК;

  11.  подчертава необходимостта от предприемане на временни специални мерки с цел постигане на напредък по отношение на целта за баланс между половете в официалните и неофициалните органи, създадени в съответствие с РКООНИК и Протокола от Киото, и от прилагане на механизъм за санкциониране на регионалните групи и избирателни райони, които не зачитат принципа на равнопоставеност при издигането на кандидати;

  12.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират в съответствие с ангажиментите на ЕС за равенство между половете и за правата на човека, че следващите национално определени приноси на ЕС включват последователно докладване относно измеренията на равенството между половете и правата на човека;

  13.  призовава държавите членки да се придържат към Решение 21/CP.22 относно равенството между половете и изменението на климата, което „приканва страните да назначат и да предоставят подкрепа на национална точка за контакт по въпросите на равенството между половете с цел преговори по въпросите на климата, изпълнение и наблюдение“, и да предоставят подкрепа на точки за контакт по въпросите на равенството между половете в трети държави и/или в държавите партньори;

  14.  признава, че жените не само извършват по-голямата част от неплатената домакинска работа и свързаната с полагане на грижи работа, но също така вземат и повечето ежедневни потребителски решения и поради това, ако им бъде предоставена точна информация и възможности, могат да повлияят върху устойчивостта чрез своя избор; отбелязва, че например според проучванията потребителите биха могли да намалят емисиите си на парникови газове с до 5%, ако изберат местни хранителни продукти;

  15.  припомня резолюцията си от 16 ноември 2011 г. относно конференцията за изменението на климата в Дърбан (СОР-17)[7] и поетия на нея ангажимент за стремеж „жените да бъдат представени с поне 40% във всички съответни органи“ за финансиране в областта на климата;

  16.  призовава Комисията и държавите членки да приемат съобразен с аспектите на пола и основан на правата на човека подход в работата на Варшавската работна група по въпросите на разселването, упълномощена от РКОНИК (COP 22) да разработи препоръки за интегрирани подходи за избягване, свеждане до минимум и преодоляване на разселването, свързано с неблагоприятните последици от изменението на климата, който да признава, че жените и момичетата спадат към най-уязвимите групи, разселени в резултат на изменението на климата, и поради това са особено засегнати от трафик на хора и насилие, основано на пола;

  17.  призовава Комисията да включи изменението на климата във всички програми за развитие на всички равнища; освен това призовава за по-активно участие на жените от селските райони и от местното население в процесите на вземане на решения, в планирането и в прилагането, както и в определянето на политиките и програмите за развитие, свързани с изменението на климата;

  18.  призовава Комисията да гарантира, заедно с държавите членки, чувствителен към аспектите на пола подход в своята работа по платформата за разселване в резултат на бедствия (инициативата „Нансен“) и своята „Програма за защита на трансгранични разселените лица в контекста на бедствия и изменение на климата“;

  19.  призовава следователно Комисията и държавите членки да насърчават нови финансови решения, преразгледани в посока на увеличаване, и допълнително финансиране, по-специално по отношение на дейностите за адаптиране, от които могат пряко да се възползват жените, които са по-уязвими към последиците от изменението на климата;

  20.  призовава Комисията и държавите членки да разработят показатели и да събират данни, групирани по полов признак, при планирането, прилагането, наблюдението и оценяването на политиките, програмите и проектите в областта на изменението на климата, като използват инструменти като анализ на равенството между половете, оценки на въздействието върху равенството между половете, бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и показателя за околна среда и равенство между половете (EGI), включително и чрез засилване на ролята на EIGE;

  21.  призовава Комисията и държавите членки да допринесат за Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция с оглед на гарантиране на справедливостта в областта на климата чрез признаване на изменението на климата като фактор, стимулиращ миграцията, предоставяне на основан на правата на човека принос и интегриране на равенството между половете в целия пакт в съответствие с нуждите на разселените в резултат на изменението на климата лица;

  22.  припомня основния ангажимент 4 от ангажиментите на ЕС за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси – да гарантира, че планирането в хуманитарната област е съобразено с аспектите на пола; призовава Комисията да гарантира, че този ангажимент е отразен в прилагането на Програмата за готовност при бедствия на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (DIPECHO) и в Плана за действия за устойчивост в държави, податливи на кризисни ситуации (2013 – 2020 г.), както и в показателя за устойчивост;

  23.  категорично осъжда използването на сексуално насилие над разселени жени и жени мигранти; счита, че е необходимо да се обърне особено внимание на жените и момичетата мигранти, които са претърпели насилие по време своето придвижване, като се гарантира, че ще имат достъп до услуги за психологическа и медицинска помощ;

  24.  призовава Комисията и държавите членки да насочат съответните програми към засегнатите от бедствия региони, да увеличат усилията си за предоставяне на помощ за тези региони и да предприемат действия за решаване на предизвиканите там от бедствия проблеми, като обръщат особено внимание на положението на жените и децата, които страдат най-много от последиците от бедствията;

  25.  призовава всички заинтересовани лица да насърчават овластяването на жените и тяхната осведоменост, като подобряват познанията им относно закрилата преди, по време на и след свързани с климата бедствия, наред с активното им включване в предвиждането на бедствията, системите за ранно предупреждение и предотвратяването на рискове, тъй като това е важна част от ролята им за изграждане на устойчивост в случай на бедствие;

  26.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят, укрепват и прилагат, в сътрудничество с организациите на гражданското общество по места, механизми за наблюдение в центровете за настаняване на разселени лица или мигранти, в които не са осигурени необходимите минимални условия за предотвратяване на основано на пола насилие, с цел да се избегне всеки вид тормоз на жени и момичета;

  27.  призовава Комисията, в рамките на своята политика за външна дейност, да си сътрудничи с организациите на гражданското общество и организациите за защита на правата на човека, за да гарантира спазването на човешките права на бежанците и на разселените лица в центровете за настаняване, особено по отношение на уязвимите жени и момичетата;

  28.  признава възможностите за интегриране на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него и целите за икономическо овластяване на жените, по-специално в развиващите се държави; призовава Комисията и държавите членки да проучат в съответните проекти и механизми, като например в Програмата на ООН за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите, как на жените биха могли да се предоставят възможности за платена заетост, за да извършват услуги, свързани с околната среда, които в момента те предоставят на доброволна основа, например повторно залесяване, залесяване на разчистена земя и опазване на природните ресурси;

  29.  призовава ЕС и държавите членки, с оглед на допълнителното засилване на представителството на жените в преговорите по РКООНИК, да осигурят финансиране за обучение и участие на жените делегати; призовава Комисията да улесни и подкрепи създаването на мрежа от организации на жените и дейности на гражданското общество по отношение на изготвянето и прилагането на политики относно изменението на климата; призовава Комисията да гарантира, че жените са равни участници и бенефициенти във всички консултации, програми и финансиране относно изменението на климата, организирани с помощта на ЕС на национално и местно равнище;

  30.  призовава Комисията и генералните дирекции, отговарящи съответно за равенството между половете, развитието и енергетиката и климата, да включат равенството между половете по структуриран и систематичен начин в своите политики на ЕС относно климата и енергетиката, а не да се съсредоточават единствено върху външното измерение; настоятелно призовава по-специално ГД „Правосъдие и потребители“ и ГД „Международно сътрудничество и развитие“ да увеличат осведомеността и работата си по отношение на равенството между половете и овластяването на жените, тъй като това се отнася до справедливостта в областта на климата; подчертава необходимостта от това ГД „Действия по климата“ да отдели средства за персонала на точка за контакт по въпросите на равенството между половете; призовава ЕС и неговите държави членки да разработят принципа на справедливост в областта на климата; настоява, че най-голямата несправедливост от неуспеха ни за ефективно справяне с изменението на климата би била вредното въздействие върху бедните държави и население, и по-специално върху жените;

  31.  призовава Комисията и държавите членки да докладват относно въздействието на равенството между половете и правата на човека и относно действията в областта на климата в докладите си за универсален периодичен преглед до Съвета на ООН по правата на човека;

  32.  отбелязва, че финансовите ангажименти на ЕС за равенството между половете и овластяването на жените са се увеличили, но капацитетът от човешки ресурси за управление на този нарастващ обем на работата не е увеличен; подчертава, че ЕС трябва да покаже силен институционален ангажимент към равенството между половете и овластяването на жените във връзка с изменението на климата, по-конкретно съгласно предвиденото в основните политики относно сътрудничеството за развитие, а именно целите за устойчиво развитие и Плана за действие на ЕС относно равенството между половете;

  33.  изразява съжаление, че равенството между половете и изменението на климата не е приоритетна област в Плана за действие II на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените; отбелязва, че чувствителните към аспектите на пола показатели не са достатъчно развити или интегрирани в докладването на резултатите, както и че вътрешната отчетност и финансирането за резултати в областта на равенството между половете и овластяването на жените продължават да бъдат слаби; отбелязва, че е постигнат най-малък напредък по цел 20 от Плана за действие II на ЕС относно равенството между половете – относно равни права на жените за участие във и за оказване на влияние върху процесите за вземане на решения по въпросите на климата и околната среда, и призовава Комисията да увеличи усилията си за изпълняване на тази цел; припомня, че в Плана за действие II на ЕС относно равенството между половете се предвижда програма за външната политика на ЕС с четири тематични стълба, включително хоризонталния относно извършването на промяна в институционалната култура на службите на Комисията и ЕСВД, при пълно зачитане на принципа на равенство между мъжете и жените;

  34.  признава, че подобренията на техническите насоки сами по себе си няма да бъдат достатъчни, за да трансформират ефективността на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените;

  35.  призовава за по-нататъшно въвеждане на понятието „справедливост в областта на климата“ по отношение на глобалните квоти за CO2, разделени на човек и наблюдавани с план и механизъм за компенсиране от страна на лицата, които използват прекомерно своите квоти, за тези, които не използват достатъчно своите квоти;

  36.  призовава Комисията да поеме инициативата да представи всеобхватно съобщение, озаглавено „Равенство между половете и изменение на климата – изграждане на устойчивост и насърчаване на справедливост в областта на климата в стратегиите за смекчаване на последиците и за адаптиране“, с оглед на изпълняване на силния си институционален ангажимент по отношение на равенството между половете и овластяването на жените и разглеждане на настоящите слабости на институционалната координация;

  37.  призовава своите парламентарни комисии да подобрят интегрирането на принципа на равенство между половете при работата в рамките на областите си на компетентност по хоризонталните въпроси за изменение на климата, устойчиво развитие и права на човека;

  38.  подчертава необходимостта от това финансирането както на приспособяването към изменението на климата, така и на смекчаване на неговите последици да бъде съобразено с аспектите на пола; приветства постигнатия неотдавна напредък по отношение на политиката в областта на равенството между половете в сферата на многостранните механизми за финансиране; в допълнение приветства инициативите на частния сектор, които имат за цел да засилят корпоративната социална отговорност чрез въвеждането на премия за проекти, които отговарят на критериите за устойчивост, включително насърчаване на поминъка и на образователните възможности за жените; отбелязва обаче, че съгласно програмата на ООН за развитие (ПРООН) едва 0,01% от цялото финансиране по света подкрепя проекти, насочени както към изменението на климата, така и към правата на жените; призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че програмите им в областта на изменението на климата са в съответствие с най-високите международни стандарти в областта на правата на човека и не подкопават равенството между половете;

  39.  счита, че трите финансови механизма в рамките на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) – на Зеления фонд за климата, Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) и Фонда за адаптация – следва да осигурят допълнително финансиране за инвестиционна политика в областта на климата, която да е съобразена с аспектите на пола;

  40.  настоятелно призовава ЕС по-специално да обвърже предоставянето на помощ за развитие с условия за включване на критерии, основани на правата на човека, и да установи нови критерии за политиката в областта на климата, които да са съобразени с аспектите на пола;

  41.  призовава за съобразени с аспектите на пола действия, за да се гарантира, че на жените се гледа не само като на бенефициенти на действията в областта на климата, но също така като на предприемачи в областта на чистите енергийни технологии; приветства призива на Комисията за представяне на предложения относно жените и устойчивата енергия чрез предоставяне на 20 милиона евро за осъществяване на дейности по насърчаване на предприемачеството сред жените в сектора на устойчивата енергетика в развиващите се страни и насърчава Комисията да увеличи тази сума в бъдеще;

  42.  призовава за обучение, насочено към равенството между половете, на длъжностните лица на ЕС, особено за онези, които се занимават с политики в областта на развитието и на климата;

  43.  настоява за сериозно отношение към предизвиканото от климата разселване; изразява готовност за дебат по създаването на разпоредба относно свързаната с климата миграция; призовава за създаването на група от експерти, които да проучат този въпрос на международно равнище, и настоятелно призовава въпросът за свързаната с климата миграция да бъде поставен на дневен ред на международно равнище; призовава за засилено международно сътрудничество с цел да се гарантира устойчивостта спрямо изменението на климата;

  44.  приветства водещите инициативи на „ООН – Жени“ и проектите и програмите на Световния алианс за борба с изменението на климата, които създават хоризонтални връзки между аспектите на пола и изменението на климата;

  45.  приветства работата на специалния представител на ООН за правата на човека и околната среда и на Съвета на ООН по правата на човека в тази област и призовава Комисията и държавите членки да подкрепят тези усилия, включително чрез финансова помощ;

  46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (21.11.2017)

  на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между половете

  относно жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата
  (2017/2086(INI))

  Докладчик по становище: Пиер Антонио Панцери

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по външни работи приканва водещата комисия по правата на жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  –  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

  –  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и Пекинската платформа за действие на ООН,

  –  като взе предвид ръководните принципи на ООН за вътрешното разселване от 1998 г. и назначаването от Съвета на ООН по правата на човека на специалния докладчик на ООН по въпросите на правата на човека на вътрешно разселените лица през ноември 2016 г.

  –  като взе предвид Резолюция 35/20 на Съвета на ООН по правата на човека от 22 юни 2017 г. относно правата на човека и изменението на климата,

  –  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, 

  –  като взе предвид Декларацията на Стокхолмската конференция на ООН за жизнената среда на човека от 1972 г. и Декларацията на ООН от Рио де Жанейро относно околната среда и развитието от 1992 г.; 

  –  като взе предвид Женевския ангажимент за правата на човека при действията във връзка с климата,

  –  като взе предвид съвместната стратегия Африка – ЕС,

  –  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016 – 2020 г., приет на 26 октомври 2015 г.,

  –  като взе предвид доктрината на ООН за „отговорност за защита“; 

  А.  като има предвид, че неблагоприятните последици от изменението на климата могат да доведат до миграция; като има предвид, че защитата на хората, чието вътрешно разселване се е наложило поради екологични причини, не получава достатъчно внимание; като има предвид, че въздействието от изменението на климата ще се усети по-остро в най-слабо развитите държави, в най-уязвимите общности и в чувствителните островни зони, чието препитание е най-силно зависимо от природните ресурси или които разполагат с най-ограничен капацитет и недостатъчни средства за приспособяване към изменението на климата – макар че най-богатите държави в света са тези, които носят историческа отговорност за изменението на климата;

  Б.  като има предвид, че жените са по-уязвими по отношение на изменението на климата, като представляват 70% от онези 1,2 милиарда души, които печелят по-малко от един долар на ден; като има предвид, че изменението на климата изостря неравенството между половете, наред с другото, по отношение на трафика на хора; като има предвид, че ограниченият достъп до и контрол върху средствата за производство, както и ограничените права им дават по-малко възможности за участие във формирането на решения и оказване на влияние върху политиката, както беше официално признато от 13-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 13), проведена в Бали през 2007 г.;

  В.  като има предвид, че съществува пряка връзка между изменението на климата и неговото въздействие върху влошаването на състоянието на околната среда, продоволствената сигурност и сигурността на водоснабдяването, достъпа до природни ресурси, човешкото здраве и миграцията и че тези явления пряко или непряко застрашават пълното упражняване на правата на човека, включително правото на живот, водоснабдяване и канализация, храна, здравеопазване, жилищно настаняване; като има предвид, че изменението на климата може да доведе до икономическо бедствие и до политическа и социална нестабилност, които от своя страна да предизвикат конфликти и свързани с изменението на климата разселвания и бежански потоци; като има предвид, че миннодобивните проекти в природни зони от особен интерес могат да застрашат местните общности и други уязвими групи, включително жените, и да утежнят климатичните изменения;

  Г.  като има предвид, че неблагоприятните последици от изменението на климата застрашават перспективите за развитие на дадена страна и усложнява вече съществуващите (произтичащи от многобройни социално-икономически, институционални, културни и политически фактори) неравенства между половете; като има предвид, че изменението на климата може да се разглежда като катализатор за екологичните и хуманитарните проблеми, тъй като неблагоприятните последици от него са пряко свързани с влошаването на състоянието на околната среда;

  Д.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на Европейския съюз и неговите държави членки, а неговото поощряване е една от главните цели на Съюза; като има предвид, че действията в областта на климата са основен приоритет и лицата, отговорни за вземането на решения, не могат да си позволят да пренебрегват интелектуалния и активен принос на жените; като има предвид, че политиката в областта на климата оказва пряко въздействие върху равенството между половете и овластяването на жените и че жените имат ключова роля за решенията, свързани със смекчаването на последствията от изменението на климата и приспособяването към климатичните предизвикателства;

  Е.  като има предвид, че според Международната организация по миграция на ООН 200 милиона души биха могли да бъдат разселени поради изменението на климата до 2050 г.; като има предвид, че според Междуправителствения комитет по изменение на климата Африка и нейното население са особено уязвими спрямо отрицателните последици от изменението на климата;

  Ж.  като има предвид, че в Конвенцията от 1951 г. за статута на бежанците не включва категорията „климатични бежанци“;

  1.  подчертава, че изменението на климата влошава съществуващите неравенства и че жените и момичетата са сред най-засегнатите от изменението на климата; подчертава, че хората, живеещи в селските райони на развиващите се страни, по-специално жените, са особено уязвими, тъй като често са зависими от природните ресурси, извършват голяма част от селскостопанския труд, по-специално в производството на храни и осигуряването на вода и гориво за семейството и често извършват по-голямата част от неплатения труд в домакинствата и общностите; подчертава, че селското стопанство е пряко свързано с условията на околната среда; подчертава, че жените, които са на предна линия, са първите, които се сблъскват с несправедливост и бедност;

  2.  счита, че иновациите в селското стопанство могат да допринесат за отглеждане на селскостопански култури, по-устойчиви на въздействието на изменението на климата, което ще доведе до по-добри и по-предвидими добиви и ще осигури по-високи равнища на доходи за земеделските стопани, домакинствата и местните общности;

  3.  подчертава, че е необходим чувствителен към аспектите на пола и основан на правата на човека отговор на изменението на климата; призовава за ефективно участие на жените в процесите по вземане на решения на всички равнища, включително в международните преговори по въпросите на климата, с оглед на разработването на чувствителни към аспектите на пола решения за преодоляване на фундаменталните неравенства; подчертава изключителното значение на образованието за момичетата и жените в различни дисциплини за създаването на икономически възможности, както и необходимостта да се осигури финансиране за участието на жените в международните процеси на вземане на решения;

  4.  посочва, че предоставянето на повече права на всички жени и момичета е изрично формулирана цел за постигане на всички цели за устойчиво развитие; настоява във връзка с това Комисията и държавите членки да се застъпват активно за засилване на ролята на жените в такива преговори; призовава международната общност да вземе предвид свързаните с пола аспекти и специфичните приоритети на жените при финансирането на инициативи и подкрепата на нови технологии за справяне с изменението на климата; подкрепя изцяло в това отношение стартираните предприемачески програми, които имат за цел да включат пълното участие на жените;

  5.  подчертава необходимостта жените да участват в прилагането и изпълнението на политиката в областта на околната среда на национално и местно равнище, като се има предвид, че знанията и опитът на местните жени могат да бъдат използвани, за да се осигури ефективност на политиката;

  6.  отбелязва със загриженост свързаното с климата разселване на населението, при което жените с деца и младите момичета представляват най-уязвимите групи, изложени на риск от нарушение на техните основни права; настоява за сериозно отношение към предизвиканото от климата разселване на населението; изразява готовност за дебат по създаването на разпоредба относно свързаната с климата миграция; призовава за създаването на група от експерти, които да проучат този въпрос на международно равнище, и настоятелно призовава въпросът за свързаната с климата миграция да бъде поставен на дневен ред на международно равнище; призовава за засилено международно сътрудничество с цел да се гарантира устойчивостта спрямо изменението на климата;

  7.  призовава Комисията да осигури чувствителен към аспектите на пола подход, който да гарантира интегрирането в политиките на правата на жените, на насърчаването на равенството между половете и на справедливостта в областта на климата чрез своите национални и регионални стратегически програми, плана за действие относно правата на човека и демокрацията и своя диалог по правата на човека с трети държави;

  8.  приветства водещите инициативи на „ООН – Жени“ и проектите и програмите на Световния алианс за борба с изменението на климата, които създават хоризонтални връзки между аспектите на пола и изменението на климата;

  9.  приветства работата на специалния представител на ООН за правата на човека и околната среда и на Съвета на ООН по правата на човека в тази област и призовава Комисията и държавите членки да подкрепят тези усилия, включително чрез финансова помощ;

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  21.11.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  44

  5

  5

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Jo Leinen, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Janusz Zemke

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Ivica Tolić

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  44

  +

  ALDE

  Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet

  GUE/NGL

  Javier Couso Permuy

  PPE

  Asim Ahmedov Ademov, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, David McAllister, Eduard Kukan, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Ivica Tolić, Jaromír Štětina, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, László Tőkés, Manolis Kefalogiannis, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Tunne Kelam

  S&D

  Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Demetris Papadakis, Eugen Freund, Francisco Assis, Ioan Mircea Paşcu, Janusz Zemke, Jo Leinen, Miroslav Poche, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Victor Boştinaru

  VERTS/ALE

  Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Klaus Buchner, Michel Reimon, Tamás Meszerics

  5

  -

  EFDD

  James Carver

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser, Mario Borghezio

  NI

  Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

  5

  0

  ECR

  Anna Elżbieta Fotyga, Bas Belder, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (21.11.2017)

  на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между половете

  относно жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата
  (2017/2086(INI))

  Докладчик по становище: Флорент Марсейеси

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по развитие приканва водещата комисия по правата на жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  A.  като има предвид, че страните по Парижкото споразумение (сключено през 2015 г. по време на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP 21)) поеха ангажимент да зачитат и насърчават правата на човека, по-специално равенството между половете и овластяването на жените, при предприемането на действия по отношение на изменението на климата;

  1.  припомня, че жените са по-уязвими към неблагоприятното въздействие на климатичните рискове поради социо-културните и икономическите бариери (като достъпа до земя, кредити, обществени услуги и технологии), бедност и зависимост от природните ресурси за своето препитание; отбелязва със загриженост, че въздействието на климата върху водата и горските ресурси често засяга непропорционално ежедневните дейности на жените, като по този начин се ограничават техните икономически перспективи; отново заявява, че е от съществено значение да се засили самостоятелността на жените и да се намалят дискриминационните практики, за да се преодолеят предизвикателствата на изменението на климата и да се развие ефективна устойчивост; счита, че съображенията, свързани с пола, както и програмите относно изменението на климата следва да бъдат в центъра на вниманието на политиките и програмите в развиващите се страни;

  2.  отбелязва със загриженост, че според изследване на ООН ролята на жените като носители на промяната, които да поемат инициативата за решения и инвестиции в областта на климата и съответно да извличат ползи от тях, засега е скромна[1]; изразява съжаление по-специално относно факта, че жените са по-слабо представени в ключовите научноизследователски сектори, свързани с изменението на климата, като енергетиката, строителството, транспорта, информационните технологии (ИТ) и компютърните науки – като квалифицираните работници, специалисти и лица, вземащи решения; счита, че е необходима коренна промяна, която да постави равенството между половете в центъра на усилията и инвестициите в управлението на климата; счита, че в решенията и инвестициите, свързани с климата, следва да бъдат ангажирани всички слоеве на обществото, по-специално жените и други уязвими групи;

  3.  подчертава необходимостта от това финансирането както на приспособяването към изменението на климата, така и на смекчаване на неговите последици, да бъде съобразено с аспектите на пола; приветства постигнатия неотдавна напредък по отношение на политиката в областта на равенството между половете в сферата на многостранните механизми за финансиране; в допълнение приветства инициативите на частния сектор, които имат за цел да засилят корпоративната социална отговорност чрез въвеждането на премия за проекти, които отговарят на критериите за устойчивост, включително насърчаване на поминъка и на образователните възможности за жените; отбелязва, обаче, че съгласно програмата на ООН за развитие (ПРООН), едва 0,01% от цялото финансиране по света подкрепя проекти, насочени както към изменението на климата, така и към правата на жените; призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че техните програми в областта на изменението на климата са в съответствие с най-високите международни стандарти в областта на правата на човека и не подкопават равенството между половете;

  4.  призовава държавите членки да включат измерението на равенството между половете в разработването, изпълнението, последващите действия и оценката на националните политики в областта на околната среда и в докладването относно тези политики и да гарантират пълното и равноправно участие на жените при вземането на решения на всички равнища, особено когато става въпрос за стратегиите за борба с изменението на климата; призовава освен това жените да участват в управлението и вземането на решения във връзка с разпределянето на средствата за предотвратяване на природни бедствия;

  5.  счита, че трите финансови механизма в рамките на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) – на Зеления фонд за климата, Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) и Фонда за адаптация – следва да осигурят допълнително финансиране за инвестиционна политика в областта на климата, която да е съобразена с аспектите на пола;

  6.  подчертава необходимостта от определяне и насърчаване на програмните подходи, които са доказали, че са съобразени с аспектите на пола, като например програми в областта на демографията, здравеопазването и околната среда, наред с другото, които предоставят интегрирано решение за предизвикателствата, свързани със здравеопазването, равенството между половете и околната среда, включително реакция на изменението на климата, и допринасят за постигането на съответните цели за устойчиво развитие (ЦУР);

  7.  припомня, че овластяването на жените е от основно значение за постигането на целите за устойчиво развитие; отбелязва със загриженост, че в международните и националните политики в областта на изменението на климата продължават да съществуват основани на пола пречки; подчертава необходимостта да се гарантира участието на жените във вземането на решения, планирането и изпълнението на тези процеси; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат усилията си за интегриране на равенството между половете в своите политики в областта на климата и сътрудничеството за развитие, включително в рамковите политики за търговия и инвестиции; настоятелно призовава ЕС по-специално да обвърже предоставянето на помощ за развитие с условия за включване на критерии, основани на правата на човека, и да установи нови критерии за политиката в областта на климата, които да са съобразени с аспектите на пола;

  8.  припомня, че събирането на разбити по полов признак данни и свързани с пола статистически данни е предварителна стъпка към извършването на надлежен анализ на равенството между половете във връзка с изменението на климата; отбелязва обаче, че в много държави липсват статистически данни за околната среда, разбити по полов признак; призовава ЕС да подобри изграждането на капацитет в националните статистически системи на развиващите се страни за целите на събирането на разбити по пол статистически данни, свързани с околната среда, за да се подобри оценката на различните последствия от изменението на климата и да се намерят решения за тях; призовава, по-специално, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да подобри събирането на данни (относно устойчивостта и уязвимостта от бедствия, например) и да извършва допълнителен анализ по отношение на равенството между половете на механизмите на Протокола от Киото и на въздействието на протокола;

  9.  призовава за създаване на екологичен показател, позволяващ да се анализират моделите на растеж, моделите на потребление и начинът на живот и тяхното влияние върху изменението на климата;

  10.  отбелязва, че икономическата независимост на жените предполага достъп до социална сигурност, земя, основни социални услуги и обществени услуги; отбелязва със загриженост обаче, че според ПРООН, макар да преобладават в световното производство на храни (от 50 до 80%), жените притежават под от 20% от земята; отбелязва също така, че нарастващото търговско търсене на земя също така затруднява бедните жени да получат или запазят един сигурен и равнопоставен достъп до земя;

  11.  подчертава уязвимостта на жените в селския сектор, който е особено засегнат от изменението на климата; подчертава необходимостта да се предприемат действия, насочени към разграничените по пол инвестиционни рискове за устойчивото селско стопанство; призовава ЕС да подпомогне развиващите се страни в реформата на законите и премахването на дискриминационните практики, които ограничават собствеността и достъпа до производствени ресурси за жените, включително консултантски и финансови услуги;

  12.  припомня, че приемането на целите за устойчиво развитие поставя политиките за развитие в центъра на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие; настоятелно призовава ЕС да разработи своята енергийна политика в съответствие с тези принципи; отбелязва със загриженост, че мерките на ЕС, насочени към намаляване на зависимостта от изкопаемите горива и на емисиите от транспорта в ЕС доведоха до увеличено търсене на биогорива, търсене, на което може да бъде отговорено само с внос на такива горива от развиващите се страни; подчертава, че това води до промени в земеползването, които засягат уязвимите лица, по-специално жените; призовава ЕС да разгледа тези опасения в хода на настоящото преразглеждане на Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (Директива 2009/28/ЕО);

  13.  приветства факта, че Парижкото споразумение включва препратки към баланса между половете, и настоятелно призовава подпомагането на страните да изпълнят своите цели по отношение на климата или да постигнат своите планирани национално определени приноси в рамките на COP 21 да бъде възможно само ако се възползваме от знанията, прогнозирането, участието и действията на всички групи от нашите общества, по-специално жените;

  14.  припомня, че горите са в основата на прехраната на 1,6 милиарда души и на 80% от сухоземното биоразнообразие и че те спомагат за поглъщането на 30% от емисиите на въглероден диоксид;

  15.  припомня ключовата роля на горите за опазване на биоразнообразието, за смекчаване на изменението на климата, за предоставяне на екосистемни услуги и за опазване на поминъка; отбелязва при все това, че макар жените в общности, зависими от горите, да допринасят значително за постигане на устойчиво управление на горите, те често не могат да получат инвестиции, свързани с горите, и са изключени от процеса на вземане на свързаните с това решения; призовава за укрепването на правата на коренното население, по-специално жените; подчертава решаващата роля на равенството между половете и овластяването на жените в рамките на дългосрочния успех на REDD+; счита, че определени дейности в рамките на REDD+ следва да бъдат насочени към структурните неравенства, свързани със собствеността на земята и горите; подчертава, по-специално, необходимостта от преодоляване на липсата на яснота и сигурност по отношение на правата на владение на земя в развиващите се страни, по-специално по отношение на жените, които често притежават само права на ползване на земята, което засяга техните правомощия за вземане на решения, когато става дума за управление или за извличане на ползи от процеса REDD+;

  16.  отбелязва, че опустиняването и загубата на водни ресурси оказват голямо влияние върху ежедневието на жените, и по-специално на жените земеделски стопани; призовава да се гарантират правата на жените да притежават и ползват земя, по-специално чрез схемите за аграрни реформи;

  17.  припомня, че децентрализираните устойчиви енергийни технологии все повече се превръщат в най-ефективните от гледна точка на разходите енергийни алтернативи за бедните; призовава за подкрепа на предприемачеството сред жените в енергийния сектор, така че да се намали времето, което жените отделят за извършване на неплатен домашен труд и неплатено полагане на грижи;

  18.  подчертава необходимостта да се защитят и признаят дребните земеделски производители, по-специално жените, в качеството им на икономически участници, чиито права на ползване и на собственост върху земята трябва да бъдат защитени по силата на правно обвързващи законови механизми срещу заграбването на земя;

  19.  припомня, че макар жените да са основните управители на електроенергията в домакинствата, в повечето развиващи се страни те често са в положение на енергийна бедност, например като използват ежедневно нискоефективни и опасни за здравето горивни материали, което оказва отрицателно въздействие върху перспективите им по отношение на здравните грижи, достъпа до питейна вода, селското стопанство, възможностите за заетост и т.н.; подчертава необходимостта в този контекст да се предприемат действия по отношение на разграничения по пол инвестиционен риск в областта на енергетиката с цел ускорено постигане на универсален достъп до енергия; припомня, че като се предоставят стимули за електрифициране на развиващите се страни на основата на възобновяеми енергийни източници, споразуменията в областта на климата могат да допринесат за намаляването на бедността; счита в този контекст, че жените могат да бъдат мощни двигатели на промяната в прехода към устойчива енергия; в по-общ план призовава развиващите се държави да приемат политики, които да направят възможен достъпа до финансово достъпни, надеждни и съвременни енергийни източници в съответствие с ЦУР 7, и подчертава необходимостта от включване на принципа за равенство между половете в политиките и програмите за подобряване на нейната ефективност и ефикасност;

  20.  призовава за съобразени с аспектите на пола действия, за да се гарантира, че на жените се гледа не само като на бенефициенти на действията в областта на климата, но също така като на предприемачи в областта на чистите енергийни технологии; приветства призива на Комисията за представяне на предложения относно жените и устойчивата енергия чрез предоставяне на 20 милиона евро за осъществяване на дейности по насърчаване на предприемачеството сред жените в сектора на устойчивата енергетика в развиващите се страни, и насърчава Комисията да увеличи тази сума в следващите издания;

  21.  припомня, че жените като цяло са по-силно засегнати от бедствия, свързани с климата, отколкото мъжете, и че бедствията изострят неравенствата между половете, включително при разпределението на домове за временно настаняване; подчертава необходимостта от осигуряване на подходящ отговор на икономическите, медицинските и психологическите нужди на жените при кризи и ситуации след бедствия; отново подчертава, в по-широк смисъл, че държавите членки имат задължения по силата на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените да предприемат конкретни стъпки, за да се противодейства на свързаното с пола измерение на бедствията в контекста на изменението на климата, а именно чрез приемането на целеви, специфични за всяка държава политики, стратегии, законодателство и бюджетни редове;

  22.  подчертава необходимостта от ангажиране със съществуващите рамки за финансиране в областта на климата на всички равнища, за да се гарантира интегрирането на свързаните с пола аспекти в намаляването на риска от бедствия и усилията за приспособяване;

  23.  призовава за установяване и укрепване на специфични стратегии, съобразени с аспектите на пола, подкрепящи равенството между половете и социалните измерения, очертани от световния орган в областта на климата, Междуправителствения комитет по изменение на климата, включително доброволното, основано на права семейно планиране като възможна стратегия за адаптиране;

  24.  подчертава значението на трансфера на екологосъобразни технологии и необходимостта да се спазят поетите финансови ангажименти, по-специално по време на COP 21 и в рамките на Зеления фонд за климата, което да даде възможност на развиващите се страни да преминат към политика на растеж без въглеродни емисии;

  25.  призовава за обучение, насочено към равенството между половете, на длъжностните лица на ЕС, особено за онези, които се занимават с политики в областта на развитието и на климата;

  26.  призовава Комисията да насърчава равенството между половете в рамките на климатична справедливост в регионалните програми за подпомагане, Плана за действие относно правата на човека и демокрацията и диалога с трети държави.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  21.11.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  18

  1

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brian Hayes, Florent Marcellesi, Paul Rübig

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  18

  +

  ALDE

  Paavo Väyrynen, Thierry Cornillet

  EFDD

  Ignazio Corrao

  GUE/NGL

  Lola Sánchez Caldentey

  PPE

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anna Záborská, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Frank Engel, Maurice Ponga

  S&D

  Arne Lietz, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon

  VERTS/ALE

  Florent Marcellesi, Maria Heubuch

  1

  -

  EFDD

  Mireille D’Ornano

  3

  0

  ECR

  Eleni Theocharous

  NI

  Eleftherios Synadinos

  PPE

  Paul Rübig

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  • [1]  Наръчник на ООН за жените, озаглавен „Мобилизиране на съвместните ползи за устойчивото развитие от действията в областта на равенството между половете и действията в областта на климата – Включване на равенството между половете в свързани с изменението на климата проекти“.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  4.12.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  21

  1

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Daniela Aiuto, Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Ángela Vallina, Anna Záborská

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Max Andersson, Jakop Dalunde, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Lambert van Nistelrooij

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  21

  +

  ALDE

  Angelika Mlinar

  EFDD

  Daniela Aiuto

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Ángela Vallina

  PPE

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Sirpa Pietikäinen, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská

  S&D

  Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Evelyn Regner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Julie Ward

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi

  1

  -

  ENF

  Mylène Troszczynski

  0

  0

   

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“