ZPRÁVA  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011

18.12.2017 - (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Monica Macovei


Postup : 2017/0145(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0404/2017
Předložené texty :
A8-0404/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0352),

–  ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 74, čl. 77 odst. 2 písm. a) a b), čl. 78 odst. 2 písm. e), čl. 79 odst. 2 písm. c), čl. 82 odst. 1 písm. d), čl. 85 odst. 1, čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0216/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0404/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bylo nutné, aby řídící orgán byl právně, administrativně a finančně samostatný, a proto byl zřízen v podobě regulační agentury (dále jen „agentura“), která má právní subjektivitu. Jak bylo dohodnuto, sídlo agentury bylo zřízeno v Tallinu v Estonsku. Protože však úkoly spojené s technickým vývojem SIS a VIS a přípravou na jejich provozní řízení byly prováděny ve Štrasburku ve Francii a zálohové místo pro tyto informační systémy bylo, také v souladu s umístěním systémů SIS a VIS, o němž bylo rozhodnuto v rámci příslušných legislativních návrhů, umístěno v Sankt Johann im Pongau v Rakousku, mělo by tomu tak být i nadále. Na těchto dvou místech by též měly být i nadále prováděny úkoly spojené s provozním řízením Eurodacu a zřízeno zálohové místo pro Eurodac. Ve Štrasburku by měl také probíhat technický vývoj a provozní řízení jiných rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a pokud tak stanoví příslušný legislativní nástroj, v Sankt Johann im Pongau by se mělo nacházet zálohové místo schopné zajistit fungování rozsáhlého informačního systému v případě jeho selhání. Aby se zvýšila možnost případného využití zálohového místa, mělo by být toto místo rovněž schopné provozovat systémy souběžně v aktivním režimu pod podmínkou, že bude i nadále schopné zajistit jejich provoz v případě selhání systémů.

Bylo nutné, aby řídící orgán byl právně, administrativně a finančně samostatný, a proto byl zřízen v podobě regulační agentury (dále jen „agentura“), která má právní subjektivitu. Jak bylo dohodnuto, sídlo agentury bylo zřízeno v Tallinu v Estonsku. Protože však úkoly spojené s technickým vývojem SIS a VIS a přípravou na jejich provozní řízení byly prováděny ve Štrasburku ve Francii a zálohové místo pro tyto informační systémy bylo, také v souladu s umístěním systémů SIS a VIS, o němž bylo rozhodnuto v rámci příslušných legislativních návrhů, umístěno v Sankt Johann im Pongau v Rakousku, mělo by tomu tak být i nadále. Na těchto dvou místech by měl také probíhat technický vývoj a provozní řízení jiných rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a pokud tak stanoví příslušný legislativní nástroj, v Sankt Johann im Pongau by se mělo nacházet zálohové místo schopné zajistit fungování rozsáhlého informačního systému v případě jeho selhání, pokud to jejich kapacita dovolí. V případě nedostatečné kapacity by mělo být možné stanovit další technická místa na základě posouzení dopadů a analýzy nákladů a přínosů, v návaznosti na konzultaci s Komisí a po kladném rozhodnutí správní rady. Aby se zvýšila možnost případného využití zálohového místa a pokud legislativní nástroje, kterými se řídí systémy, za něž agentura odpovídá, vyžadují, aby tyto systémy fungovaly nepřetržitě, měla by být agentura schopna uplatnit technická řešení, včetně možného provozování systémů zálohovým místem souběžně v aktivním režimu pod podmínkou, že zálohové místo bude i nadále schopné zajistit jejich provoz v případě selhání systémů. Tato technická řešení by měla být prováděna na základě posouzení dopadů a analýzy nákladů a přínosů, v návaznosti na konzultaci s Komisí a po kladném rozhodnutí správní rady.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Od převzetí svých povinností dne 1. prosince 2012 agentura převzala i úkoly svěřené řídícímu orgánu v souvislosti s VIS nařízením (ES) č. 767/2008 a rozhodnutím Rady 2008/633/SVV55. Úkoly svěřené řídícímu orgánu v souvislosti se SIS II nařízením (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutím Rady 2007/533/SVV převzala v dubnu 2013 po uvedení systému do provozu a úkoly svěřené Komisi v souvislosti s Eurodacem podle nařízení (ES) č. 2725/2000 a (ES) č. 407/2002 převzala v červnu 2013. První hodnocení práce agentury založené na nezávislém externím hodnocení a provedené v letech 2015–2016 dospělo k závěru, že agentura eu-LISA účinně zajišťuje provozní řízení rozsáhlých informačních systémů a jiné úkoly, které jí byly svěřeny, ale že jsou také nutné některé změny ve zřizovacím nařízení, např. přenést na agenturu úkoly týkající se komunikační infrastruktury, které si ponechala Komise. V návaznosti na externí hodnocení Komise vzala v úvahu vývoj politik a právní a faktický vývoj a navrhla, zejména ve své zprávě o fungování Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)56, že mandát agentury by měl být rozšířen, aby mohla plnit úkoly vyplývající z přijetí návrhů, jimiž spolunormotvůrci svěří agentuře nové systémy, úkoly uvedené ve sdělení Komise o silnějších a inteligentnějších informačních systémech pro ochranu hranic a bezpečnost ze dne 6. dubna 2016, v závěrečné zprávě expertní komise na vysoké úrovni ze dne 11. května 2017 a v sedmé zprávě Komise o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii ze dne 16. května 2017, což v případě potřeby předpokládá přijetí příslušných legislativních nástrojů. Agentuře by zejména měl být uložen vývoj evropského portálu pro vyhledávání, sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů a společného úložiště údajů o totožnosti, a to v závislosti na přijetí příslušného legislativního nástroje pro interoperabilitu. Jakákoli opatření prováděná v oblasti interoperability by se v příslušných případech měla řídit sdělením Komise Evropský rámec interoperability – Strategie provádění57.

Od převzetí svých povinností dne 1. prosince 2012 agentura převzala i úkoly svěřené řídícímu orgánu v souvislosti s VIS nařízením (ES) č. 767/2008 a rozhodnutím Rady 2008/633/SVV55. Úkoly svěřené řídícímu orgánu v souvislosti se SIS II nařízením (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutím Rady 2007/533/SVV převzala v dubnu 2013 po uvedení systému do provozu a úkoly svěřené Komisi v souvislosti s Eurodacem podle nařízení (ES) č. 2725/2000 a (ES) č. 407/2002 převzala v červnu 2013.

_________________

_________________

55 Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129).

55 Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129).

56 COM(2017) 346 ze dne 29. června 2017.

 

57 Příloha 2 tohoto sdělení poskytuje obecné pokyny, doporučení a osvědčené postupy pro dosažení interoperability nebo alespoň pro vytvoření prostředí pro dosažení lepší interoperability při plánování, provádění a řízení evropských veřejných služeb.

 

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Dále by agentura mohla odpovídat rovněž za přípravu, vývoj a provozní řízení dodatečných rozsáhlých informačních systémů na základě článků 67 až 89 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“). Tyto úkoly by agentuře měly být svěřeny pouze pozdějšími a samostatnými legislativními nástroji, jimž bude předcházet posouzení dopadů.

(15)  Dále by agentura mohla odpovídat rovněž za přípravu, vývoj a provozní řízení dodatečných rozsáhlých informačních systémů na základě článků 67 až 89 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), jako je například bezpečné IKT řešení pro přeshraniční výměnu citlivých údajů ze strany soudních orgánů (e-CODEX). Tyto úkoly by agentuře měly být svěřeny pouze pozdějšími a samostatnými legislativními nástroji, jimž bude předcházet posouzení dopadů.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Měl by být rozšířen mandát agentury, pokud jde o výzkum, aby se zvýšila její schopnost aktivněji navrhovat příslušné a potřebné technické změny informačních systémů, za něž odpovídá. Agentura by mohla nejen sledovat výzkumné činnosti související s provozním řízením systémů, jež řídí, ale i přispívat k jejich provádění. Informace o takovém sledování by mohla pravidelně zasílat Evropskému parlamentu, Radě a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

(16)  Měl by být rozšířen mandát agentury, pokud jde o výzkum, aby se zvýšila její schopnost aktivněji navrhovat příslušné a potřebné technické změny informačních systémů, za něž odpovídá. Agentura by mohla nejen sledovat výzkumné činnosti související s provozním řízením systémů, jež řídí, ale i přispívat k jejich provádění. Informace o takovém sledování by mohla pravidelně zasílat Evropskému parlamentu a Radě a v případě zpracovávání osobních údajů i evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Agentura by měla v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 zodpovídat za provádění pilotních projektů60. Komise kromě toho může v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 svěřit agentuře úkoly plnění rozpočtu pro ověření koncepce, které jsou financovány v rámci nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/201461. Agentura může rovněž plánovat a provádět testovací činnosti týkající se záležitostí, na které se výlučně vztahuje toto nařízení a legislativní nástroje upravující vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou. Bude-li agentura pověřena prováděním pilotního projektu, měla by věnovat zvláštní pozornost strategii Evropské unie pro správu informací.

(17)  Agentura by měla v souladu s čl. 54 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 zodpovídat za provádění pilotních projektů60. Komise by kromě toho měla mít možnost v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 svěřit agentuře po schválení rozpočtovým orgánem úkoly plnění rozpočtu pro ověření koncepce, které jsou financovány v rámci nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/201461. Agentura může rovněž plánovat a provádět testovací činnosti týkající se záležitostí, na které se výlučně vztahuje toto nařízení a legislativní nástroje upravující vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou. Bude-li agentura pověřena prováděním pilotního projektu, měla by věnovat zvláštní pozornost strategii Evropské unie pro správu informací.

_________________

_________________

60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).

61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh předložený v souladu se změnami navrženými v normativní části nařízení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Agentura by měla poskytovat členským státům poradenství v souvislosti s propojením vnitrostátních systémů s ústředními systémy.

(18)  Agentura by měla poskytovat členským státům na jejich žádost poradenství v souvislosti s propojením vnitrostátních systémů s ústředními systémy.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Agentura by rovněž měla členským státům poskytovat podporu ad hoc, pokud to vyžadují mimořádné potřeby související s bezpečnosti nebo migrací. Zejména v případě, že členský stát na konkrétních úsecích svých vnějších hranic čelí zvláštním a nepřiměřeným migračním výzvám, jež spočívají ve velkých, dovnitř směřujících migračních tocích, měl by se moci spolehnout na zvýšenou operativní a technickou posilu. Tuto podporu by měly poskytovat v oblastech hotspotů podpůrné týmy pro řízení migrace tvořené odborníky z příslušných agentur Unie. Pokud by v této souvislosti byla nutná podpora agentury eu-LISA, pokud jde o otázky týkající se rozsáhlých informačních systémů, jež řídí, žádost o podporu by měla agentuře zaslat Komise.

(19)  Agentura by rovněž měla členským státům poskytovat podporu ad hoc, pokud to vyžadují mimořádné potřeby související s bezpečnosti nebo migrací. Zejména v případě, že členský stát na konkrétních úsecích svých vnějších hranic čelí zvláštním a nepřiměřeným migračním výzvám, jež spočívají ve velkých, dovnitř směřujících migračních tocích, měl by se moci spolehnout na zvýšenou operativní a technickou posilu. Tuto podporu by měly poskytovat v oblastech hotspotů podpůrné týmy pro řízení migrace tvořené odborníky z příslušných agentur Unie. Pokud by v této souvislosti byla nutná podpora agentury eu-LISA, pokud jde o otázky týkající se rozsáhlých informačních systémů, jež řídí, žádost o podporu by měla být zaslána přímo agentuře, která by měla před přijetím rozhodnutí konzultovat záležitost s Komisí. Komise by měla rovněž monitorovat, zda agentura v přiměřené lhůtě reaguje na žádost o poradenství nebo podporu ad hoc a případně veškeré kroky agentury na pomoc tomuto členskému státu. Agentura by měla nést veškeré náklady při poskytování podpory uvedené v tomto bodu odůvodnění. Rozpočet agentury by měl zahrnovat zvláštní rozpočtovou položku určenou výhradně pro tento účel, která by doplňovala finanční zdroje vyčleněné na každodenní provoz.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Mělo by být rovněž možné pověřit agenturu vývojem, řízením a/nebo hostováním společného informačního systému pro skupinu členských států, které se dobrovolně rozhodnou pro centralizované řešení, jež jim pomůže splnit technické aspekty povinností vyplývajících z právních předpisů Unie o decentralizovaných rozsáhlých informačních systémech v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. To by mělo vyžadovat předchozí schválení Komise a rozhodnutí správní rady a mělo by být zohledněno v pověřovací dohodě mezi dotčenými členskými státy a agenturou a financováno z příspěvků účtovaným příslušným členským státům, které pokryjí veškeré náklady.

vypouští se

Odůvodnění

Evropský inspektor ochrany údajů ve svém stanovisku č. 9/2017 připomíná, že změny ve struktuře stávajících systémů nelze zavést prostřednictvím pověřovací dohody, ale musí být provedeny změnou právního základu, a to i prostřednictvím studií proveditelnosti a analýzy dopadu, zejména pokud jde o zásady nezbytnosti a proporcionality, jakož i studií proveditelnosti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  V zájmu účinné kontroly fungování agentury by v její správní radě měly být zastoupeny členské státy a Komise. Správní radě by měly být svěřeny nezbytné funkce, zejména k přijetí ročního pracovního programu, plnění jejích funkcí spojených s rozpočtem agentury, přijímání finančních předpisů použitelných na agenturu, jmenování výkonného ředitele a stanovení postupů, jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí týkající se provozních úkolů agentury. Agentura by měla být řízena a provozována při zohlednění zásad společného přístupu k decentralizovaným agenturám Unie, který dne 19. července 2012 přijaly Evropský parlament, Rada a Komise.

(23)  V zájmu účinné kontroly fungování agentury by v její správní radě, která by měla Evropskému parlamentu poskytovat relevantní informace, měly být zastoupeny členské státy a Komise. Správní radě by měly být svěřeny nezbytné funkce, zejména k přijetí ročního pracovního programu, plnění jejích funkcí spojených se stanovením strategie pro řízení rozpočtu agentury, přijímání finančních předpisů použitelných na agenturu a stanovení postupů, jimiž výkonný ředitel přijímá rozhodnutí týkající se provozních úkolů agentury. Správní rada by tyto úkoly měla plnit účinným a transparentním způsobem. Správní rada by měla také po uspořádání řádného výběrového řízení Komisí a po slyšení navrhovaných kandidátů v příslušném výboru nebo výborech Evropského parlamentu jmenovat výkonného ředitele. Výkonnému řediteli by měl být nápomocen náměstek výkonného ředitele. Agentura by měla být řízena a provozována při zohlednění zásad společného přístupu k decentralizovaným agenturám Unie, který dne 19. července 2012 přijaly Evropský parlament, Rada a Komise.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Členské státy by měly jmenovat zástupce do poradní skupiny pro určitý rozsáhlý informační systém, pokud jsou podle práva Unie vázány kterýmkoli z legislativních nástrojů upravujících vývoj, zřízení, provoz a používání daného systému. Dále by zástupce do poradní skupiny pro určitý rozsáhlý informační systém mělo jmenovat Dánsko, pokud se v souladu s článkem 4 Protokolu č. 22 o postavení Dánska rozhodne ve svém vnitrostátním právu provést legislativní nástroj upravující vývoj, zřízení, provoz a používání daného systému.

(32)  Každý členský stát, který je podle práva Unie vázán kterýmkoli z legislativních nástrojů upravujících vývoj, zřízení, provoz a používání určitého rozsáhlého informačního systému, by měl jmenovat svého zástupce do poradní skupiny tohoto systému. Zástupce do poradní skupiny by měly jmenovat také země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, opatření souvisejících s Dublinskou úmluvou a opatření souvisejících s Eurodacem.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Za účelem plnění svého poslání a v míře nezbytné pro plnění úkolů by agentuře mělo být umožněno spolupracovat s orgány, institucemi a dalšími subjekty Unie, zejména těmi, jež působí v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení a legislativní nástroje upravující vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou, a to v rámci pracovních ujednání uzavřených v souladu s právem a politikou Unie a v rámci jejich příslušných pravomocí. Tato pracovní ujednání by měla být předem schválena Komisí. Pokud jde o bezpečnost sítí, měla by agentura případně konzultovat také Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací a zohledňovat její doporučení.

(34)  Za účelem plnění jejího poslání, dosažení koordinace a finančních úspor, zamezení překrývání činností a podpory synergií a doplňkovosti činností, a v míře nezbytné pro plnění úkolů by agentuře mělo být umožněno spolupracovat s orgány, institucemi a dalšími subjekty Unie, zejména těmi, jež působí v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení a legislativní nástroje upravující vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou, a to v rámci pracovních ujednání uzavřených v souladu s právem a politikou Unie a v rámci jejich příslušných pravomocí. Tato pracovní ujednání by měla být předem schválena Komisí. Pokud jde o bezpečnost sítí, měla by agentura případně konzultovat také Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací a zohledňovat její doporučení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a)  Agentura by měla být otevřená účasti zemí, které uzavřely jakýkoli druh dohody o přidružení s Unií týkající se provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis a opatření souvisejících s Dublinskou úmluvou a Eurodacem, protože některé rozsáhlé informační systémy, jako je ETIAS, vyžadují spolupráci s dalšími takovými zeměmi.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V zájmu zajištění transparentního fungování agentury by se na agenturu mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200166. Agentura by měla být ohledně svých činností co nejtransparentnější, aniž by však ohrozila dosažení cíle svých operací. Měla by zveřejňovat informace o veškeré své činnosti. Měla by rovněž zajistit, aby o její činnosti byly rychle informovány veřejnost a všechny zúčastněné strany.

(37)  V zájmu zajištění transparentního fungování agentury by se na agenturu mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200166. Agentura by měla být ohledně svých činností co nejtransparentnější, aniž by však ohrozila dosažení cíle svých operací. Měla by zveřejňovat informace o veškeré své činnosti v souladu se zásadou transparentnosti a aby zajistila dosažení svých cílů. Měla by rovněž zajistit, aby o její činnosti byly rychle informovány veřejnost a všechny zúčastněné strany.

_________________

_________________

66 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

66 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  S cílem zajistit otevřené a transparentní podmínky zaměstnávání a rovné zacházení se zaměstnanci by se na zaměstnance (včetně výkonného ředitele agentury) měl vztahovat služební řád úředníků Evropské unie („služební řád“) a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie („pracovní řád ostatních zaměstnanců“), stanovené v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/6869 (společně dále jen „služební řád“), včetně pravidel týkajících se služebního tajemství a jiných srovnatelných povinností zachovat důvěrnost.

(40)  S cílem zajistit otevřené a transparentní podmínky zaměstnávání a rovné zacházení se zaměstnanci by se na zaměstnance (včetně výkonného ředitele agentury) měl vztahovat služební řád úředníků Evropské unie („služební řád“) a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie („pracovní řád ostatních zaměstnanců“), stanovené v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/6869 (společně dále jen „služební řád“), včetně pravidel týkajících se služebního tajemství a jiných srovnatelných povinností zachovat důvěrnost. Agentura by měla mít k dispozici dostatečné rozpočtové a personální zdroje, aby své úkoly a povinnosti nemusela smluvně zadávat soukromým společnostem.

_________________

_________________

69 Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

69 Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zřízení agentury na úrovni Unie odpovědné za provozní řízení a případně vývoj rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků opatření lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(43)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zřízení agentury na úrovni Unie odpovědné za provozní řízení a případně vývoj rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, nemůže být uspokojivě a účinně dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků opatření lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vzhledem k tomu, že Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie, přestanou být Smlouvy v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii pro Spojené království použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení, nerozhodne-li Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty. V důsledku toho, a aniž je dotčeno jakékoli ustanovení dohody o vystoupení, tento výše uvedený popis účasti Spojeného království na návrhu platí pouze do doby, než Spojené království přestane být členským státem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura odpovídá za provozní řízení Schengenského informačního systému (SIS), Vízového informačního systému (VIS) a Eurodacu.

2.  Agentura odpovídá za provozní řízení Schengenského informačního systému (SIS), Vízového informačního systému (VIS) a Eurodacu v souladu se zásadou subsidiarity, jak je definována v článku 5 Smlouvy o EU.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Provozní řízení zahrnuje veškeré úkoly nezbytné pro zachování funkčnosti rozsáhlých informačních systémů v souladu se zvláštními předpisy, jež se na každý z nich vztahují, a to včetně zodpovědnosti za komunikační infrastrukturu, kterou užívají. Tyto rozsáhlé systémy si nevyměňují údaje ani neumožňují sdílení informací nebo poznatků, ledaže tak stanoví zvláštní právní základ.

5.  Provozní řízení zahrnuje veškeré úkoly nezbytné pro zachování funkčnosti rozsáhlých informačních systémů v souladu se zvláštními předpisy, jež se na každý z nich vztahují, a to včetně zodpovědnosti za komunikační infrastrukturu, kterou užívají. Tyto rozsáhlé systémy si nevyměňují údaje ani neumožňují sdílení informací nebo poznatků.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 6 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  vypracování nezbytných opatření umožňujících interoperabilitu v souladu s článkem 9,

vypouští se

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vývoj rozsáhlých informačních systémů s použitím struktury projektového řízení vhodné k účinnému vývoji rozsáhlých informačních systémů;

a)  vývoj rozsáhlých informačních systémů s použitím struktury projektového řízení vhodné k účinnému a zabezpečenému vývoji rozsáhlých informačních systémů;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  účinný, bezpečný a nepřetržitý provoz rozsáhlých informačních systémů;

b)  účinný, bezpečný a nepřetržitý provoz rozsáhlých informačních systémů, které mohou zajistit neustálé zlepšování kvality dat;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  vysokou úroveň ochrany údajů v souladu s platnými pravidly, včetně zvláštních předpisů pro každý z rozsáhlých informačních systémů,

f)  vysokou úroveň ochrany údajů v souladu s právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů, včetně zvláštních předpisů pro každý z rozsáhlých informačních systémů;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  vhodnou úroveň zabezpečení údajů a fyzické bezpečnosti v souladu s platnými pravidly, včetně zvláštních ustanovení pro každý z rozsáhlých informačních systémů.

g)  vhodnou úroveň bezpečnosti, včetně zavedení řádného procesu řízení rizika pro bezpečnost informací.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v souladu s doporučením evropského inspektora ochrany údajů k procesu řízení rizik pro bezpečnost informací.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  poskytování odpovídajících statistických údajů Komisi a příslušným decentralizovaným agenturám Unie.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  úkoly související s centrálami SIRENE a komunikací mezi těmito centrálami, jak je stanoveno v nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení SIS].

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  úkoly svěřené jí nařízením (EU) č. 603/2013 [nařízením XX ze dne XX o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění)];

a)  úkoly svěřené jí nařízením (EU) č. 603/2013 [nebo nařízením XX ze dne XX o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva, a kterým se mění nařízení (EU) č. XXX/XXX (eu-LISA) (přepracované znění)];

Odůvodnění

Sladění s probíhajícími jednáními o nařízení o systému Eurodac.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 5 c – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  úkoly svěřené jí [nařízením (EU) XX ze dne XX o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

a)  úkoly svěřené jí [nařízením (EU) XX ze dne XX o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva, a kterým se mění nařízení (EU) č. XXX/XXX (eu-LISA) (přepracované znění) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

Odůvodnění

Sladění s probíhajícími jednáními o nařízení o systému Eurodac.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komunikační infrastruktura musí být řádně řízena a kontrolována tak, aby byla chráněna před hrozbami a byla zajištěna její bezpečnost a bezpečnost rozsáhlých informačních systémů, za něž agentura odpovídá, včetně údajů vyměňovaných prostřednictvím komunikační infrastruktury.

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, musí být komunikační infrastruktura řádně řízena a kontrolována tak, aby byla chráněna před hrozbami a aby byla zajištěna její bezpečnost a bezpečnost rozsáhlých informačních systémů, za něž agentura odpovídá, včetně údajů vyměňovaných prostřednictvím komunikační infrastruktury.

Odůvodnění

Podle čl. 7 odst. 1 agentura neodpovídá v plném rozsahu za komunikační infrastrukturu všech systémů. V případě systémů, které využívají síť EuroDomain (v současnosti Eurodac a v budoucnu ECRIS-TCN) sdílí agentura tuto odpovědnost s Komisí. Tato skutečnost by měla být v odstavci 2 jasně uvedena.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura přijme vhodná opatření, včetně bezpečnostních plánů, zejména aby bylo možné zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, úpravám nebo vymazávání osobních údajů během jejich přenosu nebo přepravy nosičů údajů, zejména prostřednictvím vhodných technik šifrování. Veškeré operativní informace týkající se systému, které se rozesílají prostřednictvím komunikační infrastruktury, se šifrují.

3.  Agentura přijme vhodná opatření související s bezpečnosti, včetně bezpečnostních plánů a zavedení řádného procesu řízení rizika pro bezpečnost informací, zejména aby bylo možné zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, předávání, úpravám nebo vymazávání osobních údajů během jejich přenosu nebo přepravy nosičů údajů, zejména prostřednictvím vhodných technik šifrování. Veškeré operativní informace týkající se systému, které se rozesílají prostřednictvím komunikační infrastruktury, se šifrují.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Úkoly související s provozním řízením komunikační infrastruktury lze svěřit vnějším soukromoprávním subjektům podle nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. V takovém případě je poskytovatel sítě povinen dodržovat bezpečnostní opatření podle odstavce 3 a nesmí mít žádný přístup k provozním údajům SIS II, VIS, Eurodacu, [EES], [ETIAS], [automatizovaného systému pro registraci a sledování a přidělovacího mechanismu pro žádosti o mezinárodní ochranu] [nebo systému ECRIS-TCN] ani k výměně údajů související se SIS II prostřednictvím SIRENE.

vypouští se

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura společně s Komisí pracují na vytvoření automatizovaných mechanismů pro kontrolu kvality údajů a společných ukazatelů kvality údajů pro všechny systémy, za jejichž provoz agentura odpovídá, a na vývoji centrálního úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky, pro které je nutné provést konkrétní legislativní změny stávajících nástrojů pro jednotlivé systémy a/nebo konkrétních ustanoveních v nových nástrojích.

Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států ve spojitosti s údaji zadávanými do systémů, za jejichž provoz agentura odpovídá, pracuje agentura společně s Komisí na vytvoření automatizovaných mechanismů pro kontrolu kvality údajů a společných ukazatelů kvality údajů pro všechny takové systémy a na vývoji centrálního úložiště obsahujícího pouze anonymizované údaje pro účely podávání zpráv a statistiky, na něž se vztahují konkrétní ustanovení legislativních nástrojů, jež upravují vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

vypouští se

Interoperabilita

 

Agentura rovněž vypracovává nezbytná opatření umožňující interoperabilitu systémů, pro která je v případě potřeby nutné přijmout příslušné legislativní nástroje.

 

Odůvodnění

Evropský inspektor ochrany údajů ve svém stanovisku č. 9/2017 připomíná, že v současné době neexistuje žádný právní rámec, pokud jde o interoperabilitu. Vzhledem k rizikům spojeným s právem na soukromí a právem na ochranu údajů nelze tuto interoperabilitu zavést bez specifického právního základu, včetně posouzení dopadů a studie proveditelnosti.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura o vývoji uvedeném v odstavci 1 pravidelně informuje Evropský parlament, Radu, Komisi a v případech, kdy se jedná o otázky ochrany údajů, také evropského inspektora ochrany údajů.

3.  Agentura dále o vývoji uvedeném v odstavci 1 pravidelně a nejméně jednou ročně informuje Evropský parlament, Radu, Komisi a v případech, kdy se jedná o zpracování osobních údajů, také evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura pravidelně informuje Evropský parlament, Radu a v případech, kdy se jedná o otázky ochrany údajů, také evropského inspektora ochrany údajů o vývoji pilotních projektů uvedených v prvním pododstavci.

Agentura pravidelně informuje Evropský parlament, Radu a v případech, kdy se jedná o zpracování osobních údajů, také evropského inspektora ochrany údajů o vývoji pilotních projektů uvedených v prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na žádost Komise nebo Rady a po rozhodnutí správní rady mohou být v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 na základě pověřovací dohody svěřeny agentuře úkoly plnění rozpočtu pro ověření koncepce, které jsou financovány v rámci nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz stanoveného nařízením (EU) č. 515/2014.

3.  Na žádost Komise nebo Rady, se souhlasem Evropského parlamentu a po rozhodnutí správní rady mohou být v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 na základě pověřovací dohody svěřeny agentuře úkoly plnění rozpočtu pro ověření koncepce, které jsou financovány v rámci nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz stanoveného nařízením (EU) č. 515/2014.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura může po rozhodnutí správní rady plánovat a provádět testování týkající se záležitostí, na které se vztahuje toto nařízení a legislativní nástroje upravující vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou.

4.  Agentura může po rozhodnutí správní rady plánovat a provádět testování legislativních nástrojů upravujících vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou. Agentura zajišťuje odpovídající úroveň kvality, co se týká testování, a hradí veškeré příslušné náklady.

Odůvodnění

Hlavní úkoly agentury se týkají řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Agentura by proto měla být zmocněna k testování činností spojených se správou těchto systémů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agenturu lze požádat, aby poskytla členským státům poradenství, pokud jde o připojení vnitrostátních systémů k ústředním systémům, a podporu ad hoc členským státům. Žádosti o podporu ad hoc se předkládají Komisi, která je předá agentuře. Agenturu lze rovněž požádat, aby poskytla Komisi poradenství a/nebo podporu týkající se technických otázek souvisejících se stávajícími nebo novými systémy, a to i prostřednictvím studií a testování.

1.  Každý členský stát může agenturu požádat, aby poskytla poradenství, pokud jde o připojení svých vnitrostátních systémů k ústředním systémům. Každý členský stát může rovněž agenturu přímo požádat o podporu ad hoc. Před poskytnutím této podpory ad hoc agentura konzultuje s Komisí, která neprodleně předá své názory na tuto záležitost správní radě. Komise monitoruje, zda agentura v přiměřené lhůtě reagovala na žádost členského státu a případně veškeré kroky agentury na pomoc tomuto členskému státu. Agenturu lze rovněž požádat, aby poskytla Komisi poradenství a/nebo podporu týkající se technických otázek souvisejících se stávajícími nebo novými systémy, a to i prostřednictvím vhodných a relevantních studií a vhodného testování. Veškeré vzniklé náklady nese agentura. Rozpočet agentury zahrnuje zvláštní rozpočtovou položku určenou výhradně pro tento účel, která by doplňovala finanční zdroje vyčleněné na každodenní provoz.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Skupina alespoň šesti členských států, které se dobrovolně rozhodly pro centralizované řešení, může rovněž agentuře uložit, aby vyvinula, řídila a/nebo hostovala společný informační systém a pomohla jim při provádění technických aspektů povinností vyplývajících z právních předpisů EU týkajících se decentralizovaných informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, po předchozím schválení Komisí a po rozhodnutí správní rady. Členské státy v takovém případě svěří agentuře výše uvedené úkoly prostřednictvím pověřovací dohody, která bude obsahovat podmínky pro pověření a stanoví výpočet všech příslušných nákladů a způsob fakturace.

vypouští se

Odůvodnění

V návaznosti na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů: Pokud právní předpisy Unie stanoví decentralizovaný systém, nelze ho zrušit pověřovací dohodou mezi několika členskými státy a agenturou eu-LISA.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Statistická podpora

 

Agentura poskytuje odpovídající a podrobné statistické informace:

 

a)  Komisi pro účely hodnocení a monitorování v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1053/20131a; a

 

b)  Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž pro účely monitorování provádění v oblasti hodnocení zranitelnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/16241b.

 

Agentura může poskytnout odpovídající a podrobné statistické informace dalším orgánům, institucím a jiným subjektům Unie pro odůvodněné účely.

 

_________________

 

1a   Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27).

 

1b   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bude-li v legislativních nástrojích upravujících vývoj, zřízení, provoz a používání jednotlivých systémů stanovena existence zálohového místa nebo druhého technického místa, bude toto místo instalováno v Sankt Johann im Pongau v Rakousku.

Je-li k zajištění plné funkčnosti systémů v případě selhání jednoho nebo více systémů vyžadována existence zálohového místa, bude toto místo instalováno v Sankt Johann im Pongau v Rakousku.Pokud jde o zavádění nových systémů, správní rada spolu s Komisí vyhodnotí a posoudí specifické požadavky těchto systémů a doporučí technická řešení, která zajistí co nejlepší využití a propojitelnost se zálohovým místem.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Obě technická místa se mohou používat souběžně pro aktivní provoz rozsáhlých informačních systémů pod podmínkou, že druhé místo bude i nadále schopné zajistit jejich provoz v případě selhání jednoho nebo více systémů. Nelze zřizovat žádná další technická místa beze změny tohoto nařízení.

5.  Obě technická místa se mohou používat souběžně pro aktivní provoz rozsáhlých informačních systémů pod podmínkou, že druhé místo bude i nadále schopné zajistit provoz rozsáhlých informačních systémů v případě selhání jednoho nebo více systémů.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Do ... [15 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise provede důkladné posouzení stávajících a budoucích potřeb agentury , pokud jde o hostitelské kapacity stávajících míst, přičemž zohlední případnou potřebu vypracovat technická řešení, aby rozsáhlé informační systémy pod vedením agentury byly v provozu nepřetržitě v případech, kdy to vyžadují legislativní nástroje, jimiž se tyto systémy řídí, a provede posouzení možných rizik současného provozního uspořádání. Komise předloží toto posouzení Evropskému parlamentu a Radě předtím, než správní rada přijme rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  jmenuje výkonného ředitele a podle okolností prodlužuje jeho funkční období nebo jej odvolává z funkce v souladu s článkem 22;

c)  jmenuje výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele, kontroluje a posuzuje jejich činnost a podle okolností prodlužuje jejich funkční období nebo je odvolává z funkce v souladu s články 22 a 22a;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vykonává disciplinární pravomoc nad výkonným ředitelem a dohlíží na jeho činnost včetně provádění rozhodnutí správní rady;

d)  vykonává disciplinární pravomoc nad výkonným ředitelem a dohlíží na jeho činnost včetně provádění rozhodnutí správní rady, a po dohodě s výkonným ředitelem i nad zástupcem výkonného ředitele;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů;

i)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení střetů zájmů u svých členů a zveřejňuje je na internetových stránkách agentury;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  přijímá podrobná vnitřní pravidla a postupy k ochraně oznamovatelů, včetně vhodných komunikačních kanálů pro hlášení zneužití pravomocí,

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. r

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

r)  přijímá do konce srpna každého roku průběžnou zprávu o pokroku při provádění naplánovaných činností v daném roce a předkládá ji Komisi;

r)  přijímá do konce srpna každého roku průběžnou zprávu o pokroku při provádění naplánovaných činností v daném roce a předkládá ji Evropskému parlamentu a Komisi;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. s

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s)  hodnotí a přijímá souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury za předchozí rok, v níž zejména srovná dosažené výsledky s cíli ročního pracovního programu, a do 1. července každého roku zasílá zprávu i její hodnocení Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru; výroční zpráva o činnosti se zveřejní;

s)  hodnotí a přijímá souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury za předchozí rok, v níž zejména srovná dosažené výsledky s cíli ročního pracovního programu, a do 1. července každého roku zasílá zprávu i její hodnocení Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Účetnímu dvoru; výroční zpráva o činnosti se zveřejní;

Odůvodnění

Evropský inspektor ochrany údajů ve svém stanovisku č. 9/2017 připomíná, že musí být zařazen do seznamu příjemců informace, aby mohl řádně plnit své poslání.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. w

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

w)  přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);

w)  přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) [a Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO)];

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. y

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

y)  přijímá potřebná bezpečnostní opatření, včetně bezpečnostního plánuplánu pro pokračování v činnosti a odstraňování následků katastrof, s přihlédnutím k případným doporučením odborníků na bezpečnost účastnících se poradních skupin;

y)  přijímá potřebná bezpečnostní opatření, včetně bezpečnostních plánů a zavedení řádného procesu řízení rizika pro bezpečnost informací,plán pro pokračování v činnosti a odstraňování následků katastrof s přihlédnutím k případným doporučením odborníků na bezpečnost účastnících se poradních skupin;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v souladu s doporučením evropského inspektora ochrany údajů k procesu řízení rizik pro bezpečnost informací.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. y a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ya)  přijímá vnitřní pravidla pro monitorování jakéhokoli využití rozsáhlých informačních systémů a přístupu k nim ze strany zaměstnanců agentury.

Odůvodnění

Správní rada by měla rovněž zajistit, aby pro zaměstnance agentury existovala vhodná pravidla pro vlastní kontrolu, pokud jde o rozsáhlé informační systémy, za něž odpovídá.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. z

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

z)  po schválení Komisí přijímá bezpečnostní předpisy týkající se ochrany utajovaných skutečností a citlivých neutajovaných skutečností;

z)  po důkladné konzultaci s Komisí přijímá bezpečnostní předpisy týkající se ochrany utajovaných skutečností a citlivých neutajovaných skutečností;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. g g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

gg)  přijímá výroční zprávu o činnosti ústředního systému Eurodac podle čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) č. 603/2013 [nebo podle článku 42 nařízení XX ze dne XX o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění);

gg)  přijímá výroční zprávu o činnosti ústředního systému Eurodac podle čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) č. 603/2013 [nebo podle článku 42 nařízení XX ze dne XX o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva, a kterým se mění nařízení (EU) č. XXX/XXX (eu-LISA) (přepracované znění);

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. j j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

jj)  vypracovává a zveřejňuje statistiky o činnosti ústředního systému Eurodac podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 603/2013 [nebo podle čl. 9 odst. 2 nařízení XX ze dne XX o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění)];

jj)  vypracovává a zveřejňuje statistiky o činnosti ústředního systému Eurodac podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 603/2013 [nebo podle čl. 9 odst. 2 nařízení XX ze dne XX o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva, a kterým se mění nařízení (EU) č. XXX/XXX (eu-LISA) (přepracované znění)];

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. n n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

nn)  zajišťuje každoroční zveřejnění seznamu příslušných orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v SIS II, podle čl. 31 odst. 8 nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 46 odst. 8 rozhodnutí 2007/533/SVV spolu se seznamem úřadů vnitrostátních systémů SIS II (N.SIS II) a centrál SIRENE podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 2007/533/SVV [nebo podle čl. 36 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a rady XX ze dne XX o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 53 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady XX ze dne XX o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU spolu se seznamem úřadů vnitrostátních systémů SIS II (N.SIS II) a centrál SIRENE podle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a rady XX ze dne XX o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol a čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady XX ze dne XX o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce v trestních věcech; [jakož i seznam příslušných orgánů podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) XX/XXXX, kterým se zřizuje systém EES]; [seznam příslušných orgánů podle článku 11 nařízení (EU) XX/XXXX, kterým se zřizuje systém ETIAS] a [seznam příslušných orgánů podle článku 32 nařízení XX/XXX, kterým se zřizuje systém ECRIS-TCN;]

nn)  zajišťuje, aby na internetových stránkách agentury byl zveřejňován a pravidelně aktualizován seznam příslušných orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v SIS II, podle čl. 31 odst. 8 nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 46 odst. 8 rozhodnutí 2007/533/SVV spolu se seznamem úřadů vnitrostátních systémů SIS II (N.SIS II) a centrál SIRENE podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 2007/533/SVV [nebo podle čl. 36 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a rady XX ze dne XX o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 53 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady XX ze dne XX o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU spolu se seznamem úřadů vnitrostátních systémů SIS II (N.SIS II) a centrál SIRENE podle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a rady XX ze dne XX o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol a čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady XX ze dne XX o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce v trestních věcech; [jakož i seznam příslušných orgánů podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) XX/XXXX, kterým se zřizuje systém EES]; [seznam příslušných orgánů podle článku 11 nařízení (EU) XX/XXXX, kterým se zřizuje systém ETIAS] a [seznam příslušných orgánů podle článku 32 nařízení XX/XXX, kterým se zřizuje systém ECRIS-TCN;]

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Správní rada může radit výkonnému řediteli v jakékoli věci jednoznačně související s vývojem nebo provozním řízením rozsáhlých informačních systémů a v činnostech týkajících se výzkumu, pilotních projektů, ověření koncepcí a testování.

3.  Správní rada může radit výkonnému řediteli v jakékoli věci jednoznačně související s vývojem nebo provozním řízením rozsáhlých informačních systémů a v činnostech týkajících se výzkumu, pilotních projektůověření koncepcí.

Odůvodnění

Správní rada nemůže výkonnému řediteli radit ohledně testování.

Pozměňovací návrh57

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státudvou zástupců Komise, z nichž každý má hlasovací právo v souladu s článkem 20.

1.  Správní rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, dvou zástupců Komise a jednoho člena jmenovaného Evropským parlamentem, přičemž každý z nich má hlasovací právo v souladu s článkem 20.

Odůvodnění

Agentura euLISA řeší řadu citlivých otázek, jako je vnitřní bezpečnost, správa hranic Unie a ochrana údajů a soukromí občanů Unie. Evropský parlament by proto měl být zapojen do rozhodovacích procesů správní rady a měl by být o nich podrobně informován. Tento požadavek je v souladu se společným přístupem.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Funkční období členů a jejich náhradníků činí čtyři roky, avšak toto období lze prodloužit. Po uplynutí svého funkčního období nebo v případě odstoupení zastávají členové svou funkci až do okamžiku, kdy jsou znovu jmenováni nebo kdy jsou nahrazeni.

3.  Funkční období členů a jejich náhradníků činí čtyři roky, avšak toto období lze jednou obnovit. Po uplynutí svého funkčního období nebo v případě odstoupení zastávají členové svou funkci až do okamžiku, kdy jsou znovu jmenováni nebo kdy jsou nahrazeni.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Na činnostech agentury se podílejí země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Eurodacem. Každá z nich má ve správní radě jednoho zástupce a jednoho náhradníka.

4.  Na činnostech agentury se podílejí země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Dublinskou úmluvou a s Eurodacem. Každá z nich má ve správní radě jednoho zástupce a jednoho náhradníka.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Řádná zasedání správní rady se konají alespoň dvakrát za rok. Správní rada se schází rovněž z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost alespoň třetiny svých členů.

3.  Řádná zasedání správní rady se konají alespoň dvakrát za rok. Správní rada se schází rovněž z podnětu předsedy, na žádost Komise, výkonného ředitele nebo na žádost alespoň třetiny svých členů.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38 se vztahuje na země, které uzavřely s Unií jakékoliv dohody o přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Dublinskou úmluvou a s Eurodacem.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonný ředitel řídí agenturu. Výkonný ředitel je nápomocen a zodpovídá se správní radě. Výkonný ředitel předkládá Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávy o plnění svých úkolů. Rada může výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění svých povinností předložil zprávu.

1.  Výkonný ředitel řídí a zastupuje agenturu. Výkonný ředitel je nápomocen a zodpovídá se správní radě. Výkonný ředitel předkládá Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávy o plnění svých úkolů a podle čl. 42 odst. 12 podléhá postupu Evropského parlamentu pro udělování absolutoria za plnění ročního rozpočtu. Evropský parlament a Rada mohou výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění svých povinností předložil zprávu.

Odůvodnění

Výkonný ředitel by měl agenturu zastupovat různými možnými způsoby, nejen z právního hlediska. Dále by měl být v souladu se společným přístupem ponechán v textu odkaz na každoroční postup udělování absolutoria podle čl. 17 odst. 3 nařízení 1077/2011. Navržený pozměňovací návrh by objasnil, že podle čl. 42 odst. 12 návrhu se na výkonného ředitele vztahuje postup udělování absolutoria. Tato povinnost by proto byla uvedena mezi povinnostmi správního ředitele s křížovým odkazem na čl. 42 odst. 12.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Výkonný ředitel a zástupce výkonného ředitele jsou při plnění svých povinností nezávislí. Aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci Komise a správní rady, výkonný ředitel a zástupce výkonného ředitele nevyhledává ani nepřijímá pokyny od žádné vlády ani od žádného jiného subjektu.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výkonný ředitel je zákonným zástupcem agentury.

vypouští se

Odůvodnění

Výkonný ředitel by neměl být pouze zákonným zástupcem agentury. V této souvislosti se navrhuje, aby byl do odstavce 1 vložen obecný odkaz na úlohu výkonného ředitele jakožto zástupce agentury.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  vypracování akčního plánu pro provádění opatření v návaznosti na závěry zpráv o interním nebo externím auditu a hodnocení, jakož i na šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), a dvakrát za rok podání zprávy o jeho plnění Komisi a pravidelně správní radě;

g)  vypracování akčního plánu pro provádění opatření v návaznosti na závěry zpráv o interním nebo externím auditu a hodnocení, jakož i na šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a [úřadu EPPO a] dvakrát za rok podání zprávy o jeho plnění Komisi a pravidelně správní radě;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání, a aniž je dotčena vyšetřovací pravomoc úřadu OLAF, účinnými kontrolami a zpětným získáním nesprávně vyplacených částek v případech, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti, a případně ukládáním účinných, přiměřených a odrazujících správních sankcí včetně finančních pokut;

h)  ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání, a aniž je dotčena vyšetřovací pravomoc úřadů [EPPO a] OLAF, účinnými kontrolami a zpětným získáním nesprávně vyplacených částek v případech, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti, a případně ukládáním účinných, přiměřených a odrazujících správních sankcí včetně finančních pokut;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  vypracování strategie agentury proti podvodům a její předložení správní radě ke schválení;

i)  vypracování strategie agentury proti podvodům a její předložení správní radě ke schválení, jakož i sledování jejího řádného a včasného provádění;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3 – písm. r

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

r)  vypracování potřebných bezpečnostních opatření, včetně bezpečnostního plánu a plánu pro pokračování v činnosti a odstraňování následků katastrof, a jejich předložení správní radě k přijetí;

r)  vypracování potřebných bezpečnostních opatření, včetně bezpečnostních plánů a zavedení řádného procesu řízení rizika pro bezpečnost informací a plánu pro pokračování v činnosti a odstraňování následků katastrof, a jejich předložení správní radě k přijetí;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v souladu s doporučením evropského inspektora ochrany údajů k procesu řízení rizik pro bezpečnost informací.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení. V tomto výběrovém řízení bude stanoveno, že se v Úředním věstníku Evropské unie i jinde zveřejní výzva k vyjádření zájmu. Správní rada jmenuje výkonného ředitele na základě osobních zásluh, zkušeností v oblasti rozsáhlých informačních systémů a správních, finančních a manažerských dovedností, jakož i znalostí v oblasti ochrany údajů. Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování výkonného ředitele dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem.

1.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu nejméně tří kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení. V tomto výběrovém řízení bude stanoveno, že se v Úředním věstníku Evropské unie i jinde zveřejní výzva k vyjádření zájmu. Správní rada jmenuje výkonného ředitele na základě zásluh, doložených vysoce odborných administrativních a řídicích dovedností, zkušeností v oblasti rozsáhlých informačních systémů a správních, finančních a manažerských dovedností, jakož i znalostí v oblasti ochrany údajů.

Odůvodnění

Cílem těchto pozměňovacích návrhů je sladit postup jmenování s postupem stanoveným v článku 69 nařízení o evropské pohraniční a pobřežní stráži [nařízení (EU) 2016/1624].

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Před jmenováním je kandidát vybraný správní radou pozván, aby vystoupil před příslušným výborem nebo příslušnými výbory Evropského parlamentu a odpověděl na otázky jejich členů. Po tomto vystoupení Evropský parlament přijme stanovisko, v němž vyjádří svůj názor na vybraného kandidáta, a zašle je správní radě. Správní rada uvědomí Evropský parlament o způsobu, jakým k jeho stanovisku přihlédla. Se stanoviskem je až do jmenování kandidáta nakládáno jako s důvěrným dokumentem obsahujícím osobní údaje.

2.  Před jmenováním jsou kandidáti navržení Komisí pozváni, aby vystoupili před příslušným výborem nebo příslušnými výbory Evropského parlamentu a odpověděli na otázky jejich členů. Po tomto vystoupení Evropský parlament přijme stanovisko, v němž vyjádří svůj názor a může označit kandidáta, jemuž dává přednost.

Odůvodnění

Cílem těchto pozměňovacích návrhů je sladit postup jmenování s postupem stanoveným v článku 69 nařízení o evropské pohraniční a pobřežní stráži [nařízení (EU) 2016/1624].

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Správní rada jmenuje výkonného ředitele, přičemž taková stanoviska zohlední. Správní rada přijme své rozhodnutí dvoutřetinovou většinou všech svých členů s hlasovacím právem.

Odůvodnění

Cílem těchto pozměňovacích návrhů je sladit postup jmenování s postupem stanoveným v článku 69 nařízení o evropské pohraniční a pobřežní stráži [nařízení (EU) 2016/1624].

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Pokud se správní rada rozhodne jmenovat jiného kandidáta než kandidáta, kterého Evropský parlament označil za kandidáta, jemuž dává přednost, uvědomí písemně Evropský parlament a Radu o tom, jakým způsobem bylo stanovisko Evropského parlamentu vzato v úvahu.

Odůvodnění

Cílem těchto pozměňovacích návrhů je sladit postup jmenování s postupem stanoveným v článku 69 nařízení o evropské pohraniční a pobřežní stráži [nařízení (EU) 2016/1624].

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Funkční období výkonného ředitele je pětileté. Před koncem tohoto období provede Komise posouzení, které přihlédne k hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucím úkolům a výzvám agentury.

3.  Funkční období výkonného ředitele je pětileté. Před koncem tohoto období vypracuje správní rada po důkladné konzultaci s Komisí posouzení, které přihlédne k hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucím úkolům a výzvám agentury.

Odůvodnění

Výkonný ředitel je podle čl. 21 odst. 1 návrhu odpovědný správní radě. Proto by hodnocení jeho funkčního období měla provádět správní rada. Během tohoto hodnocení by měla být konzultována Komise. Navržený PN by byl obdobou ustanovení čl. 18 odst. 3 nařízení 1077/2011.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 22 a

 

Zástupce výkonného ředitele

 

1.   Výkonnému řediteli je nápomocen zástupce výkonného ředitele. Je-li výkonný ředitel nepřítomen nebo nezpůsobilý k výkonu funkce, zaujme zástupce výkonného ředitele jeho místo.

 

2.   Zástupce výkonného ředitele jmenuje na návrh výkonného ředitele správní rada. Zástupce výkonného ředitele je jmenován na základě zásluh a odpovídajících správních a řídících schopností, včetně příslušné odborných zkušeností. Na místo zástupce výkonného ředitele navrhuje výkonný ředitel alespoň tři kandidáty. Správní rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem. Správní rada má pravomoc odvolat zástupce výkonného ředitele na základě rozhodnutí přijatého dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem.

 

3.   Funkční období zástupce výkonného ředitele je pět let. Správní rada je může jednou prodloužit, a to nejdéle o pět let.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát, který je podle práva Unie vázán kterýmkoli legislativním nástrojem upravujícím vývoj, zřízení, provoz a používání určitého rozsáhlého informačního systému, a Komise jmenuje jednoho člena poradní skupiny pro daný rozsáhlý informační systém, a to na čtyřleté funkční období, které lze jednou obnovit.

Každý členský stát, který je podle práva Unie vázán kterýmkoli legislativním nástrojem upravujícím vývoj, zřízení, provoz a používání určitého rozsáhlého informačního systému, Komise a země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Dublinskou úmluvou a Eurodacem jmenují jednoho člena poradní skupiny pro daný rozsáhlý informační systém, a to na čtyřleté funkční období, které lze jednou obnovit.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zástupce do poradní skupiny pro daný rozsáhlý informační systém jmenuje rovněž Dánsko, pokud se v souladu s článkem 4 Protokolu č. 22 o postavení Dánska rozhodne ve svém vnitrostátním právu provést legislativní nástroj upravující vývoj, zřízení, provoz a používání daného rozsáhlého informačního systému.

vypouští se

Odůvodnění

Čl. 23 odst. 1 jasně uvádí důvody, na základě nichž může členský stát jmenovat zástupce do poradní skupiny. Tento odstavec platí rovněž pro Dánsko, pokud se Dánsko rozhodne pro legislativní nástroj týkající se rozsáhlého informačního systému. Samostatný odstavec věnovaný Dánsku není nutný ani užitečný.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Při vypracovávání stanoviska se členové každé poradní skupiny vynasnaží dosáhnout shody. Není-li shody dosaženo, vyjadřuje stanovisko poradní skupiny odůvodněný postoj většiny členů. Zaznamená se rovněž odůvodněné menšinové stanovisko nebo stanoviska. Ustanovení čl. 20 odst. 3 a 4 se použijí obdobně. Členové zastupující země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Eurodacem mohou vyjadřovat svá stanoviska i k otázkám, o nichž nemají právo hlasovat.

6.  Při vypracovávání stanoviska se členové každé poradní skupiny vynasnaží dosáhnout shody. Není-li shody dosaženo, vyjadřuje stanovisko poradní skupiny odůvodněný postoj většiny členů. Zaznamená se rovněž odůvodněné menšinové stanovisko nebo stanoviska. Ustanovení čl. 20 odst. 3 a 4 se použijí obdobně. Členové zastupující země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Dublinskou úmluvou a Eurodacem mohou vyjadřovat svá stanoviska i k otázkám, o nichž nemají právo hlasovat.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Každý členský stát a každá země přidružená k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Eurodacem usnadňují činnosti poradních skupin.

7.  Každý členský stát a každá země přidružená k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Dublinskou úmluvou a Eurodacem usnadňují činnosti poradních skupin.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise a členské státy mohou do agentury vysílat na přechodnou dobu úředníky nebo národní odborníky. Správní rada přijme rozhodnutí, kterým stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do agentury.

5.  Komise a členské státy mohou na žádost agentury do agentury vysílat na přechodnou dobu úředníky nebo národní odborníky. Správní rada přijme rozhodnutí, kterým stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do agentury.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členové správní rady, výkonný ředitel a členové poradních skupin se zavazují jednat ve veřejném zájmu. Za tímto účelem učiní každoročně závazné písemné veřejné prohlášení.

Členové správní rady, výkonný ředitel, zástupce výkonného ředitele a členové poradních skupin se zavazují jednat ve veřejném zájmu. Za tímto účelem učiní každoročně závazné písemné veřejné prohlášení, které bude zveřejněno na internetových stránkách agentury.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Seznam členů správní rady se zveřejní na internetových stránkách agentury.

Seznam členů správní rady a členů poradních skupin se zveřejní na internetových stránkách agentury.

Odůvodnění

Pro účely transparentnosti by na internetových stránkách agentury měli být rovněž zveřejňováni členové poradních skupin.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hostitelské členské státy zajistí agentuře nejvhodnější možné podmínky k jejímu chodu, včetně vícejazyčného a evropsky orientovaného školství a vhodných dopravních spojení.

2.  Hostitelské členské státy zajistí agentuře nejvhodnější možné podmínky k jejímu chodu, mimo jiné včetně vícejazyčného a evropsky orientovaného školství a vhodných dopravních spojení.

Pozměňovací návrh83

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Překladatelské služby potřebné pro činnost agentury poskytuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

4.  Překladatelské služby potřebné pro činnost agentury poskytuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie nebo jiní poskytovatelé překladatelských služeb v souladu s pravidly zadávání zakázek a v rámci stropů stanovených v příslušných finančních předpisech.

Odůvodnění

Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je poskytnout agentuře určitou flexibilitu, pokud jde o překladatelské služby.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Správní rada přijímá podrobná pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001. Na základě návrhu výkonného ředitele přijímá správní rada pravidla upravující přístup k dokumentům agentury v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001.

2.  Správní rada přijímá podrobná pravidla pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001. Na základě návrhu výkonného ředitele přijímá správní rada neprodleně pravidla upravující přístup k dokumentům agentury v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura komunikuje v souladu s legislativními nástroji upravujícími vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů a může z vlastního podnětu provádět komunikační činnost v oblasti své působnosti. Agentura zejména zajišťuje, aby kromě zveřejňování uvedeného v čl. 15 odst. 1 písm. r), s), ii), jj), [kk)], [ll)], [mm)] a čl. 42 odst. 9 veřejnost a každý zúčastněný subjekt rychle obdržely objektivní, přesné, spolehlivé komplexní a snadno srozumitelné informace o její práci. Přidělení zdrojů na komunikační činnosti nesmí poškozovat účinné plnění úkolů agentury podle článků 3 až 12. Komunikační činnost se provádí v souladu s příslušnými plány pro sdělování a šíření informací přijatými správní radou.

4.  Agentura komunikuje v souladu s legislativními nástroji upravujícími vývoj, zřízení, provoz anebo používání rozsáhlých informačních systémů a může z vlastního podnětu provádět komunikační činnost v oblasti své působnosti. Agentura zejména zajišťuje, aby kromě zveřejňování uvedeného v čl. 15 odst. 1 písm. r), s), ii), jj), [kk)], [ll)], [mm)] a čl. 42 odst. 9 veřejnost a každý zúčastněný subjekt rychle obdržely objektivní, přesné, spolehlivé komplexní a snadno srozumitelné informace o její práci. Přidělení zdrojů na komunikační činnosti nesmí poškozovat účinné plnění úkolů agentury podle článků 3 až 12. Komunikační činnost se provádí v souladu s příslušnými plány pro sdělování a šíření informací přijatými správní radou.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž jsou dotčena ustanovení o ochraně údajů stanovená v legislativních nástrojích upravujících vývoj, zřízení, provozu a používání rozsáhlých informačních systémů, na zpracovávání osobních údajů agenturou se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001 [nařízení (EU) XX/2018 o ochraně osobních údajů v orgánech a institucích Unie].

1.  Na zpracovávání osobních údajů agenturou se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001 [nařízení (EU) XX/2018 o ochraně osobních údajů v orgánech a institucích Unie].

Odůvodnění

V souladu s postojem EP k novému nařízení o ochraně údajů v orgánech EU (v návaznosti na nařízení 2001/45) by měl existovat pouze jeden horizontální režim ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud agentura zpracovává osobní údaje pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), použijí se zvláštní předpisy o ochraně údajů a bezpečnosti údajů v příslušných legislativních nástrojích upravujících vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů, jež řídí agentura.

2.  Pokud agentura zpracovává osobní údaje pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), použijí se zvláštní předpisy o ochraně údajů a bezpečnosti údajů v příslušných legislativních nástrojích upravujících vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů, jež řídí agentura. V každém případě má podle nařízení (ES) č. 45/2001 každý subjekt údajů právo podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů a má právo na opravný prostředek před Soudním dvorem Evropské unie, včetně práva obdržet od agentury náhradu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, porušuje tyto zvláštní předpisy.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Bezpečnostní předpisy přijme správní rada po schválení Komisí. Agentura může přijmout veškerá opatření nezbytná k usnadnění výměny informací týkajících se jejích úkolů s Komisí a členskými státy a případně s relevantními agenturami Unie. Vyvíjí a provozuje informační systém schopný výměny utajovaných informací s těmito aktéry v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU a s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/444. V souladu s článkem 2 a s čl. 15 odst. 1 písm. y) tohoto nařízení rozhodne správní rada o vnitřní struktuře agentury, jež je nezbytná pro dodržování patřičných bezpečnostních zásad.

2.  Bezpečnostní předpisy přijme správní rada po důkladné konzultaci s Komisí. Agentura může přijmout veškerá opatření nezbytná k usnadnění výměny informací týkajících se jejích úkolů s Komisí a členskými státy a případně s relevantními agenturami Unie. Vyvíjí a provozuje informační systém schopný výměny utajovaných informací s těmito aktéry v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU a s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2015/444. V souladu s článkem 2 a s čl. 15 odst. 1 písm. y) tohoto nařízení rozhodne správní rada o vnitřní struktuře agentury, jež je nezbytná pro dodržování patřičných bezpečnostních zásad.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let posoudí Komise v souladu s pokyny Komise výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu, úkolůmíst. Toto hodnocení rovněž posoudí přínos agentury k vytvoření koordinovaného, nákladově efektivního a soudržného informačního prostředí na úrovni Unie pro řízení rozsáhlých informačních systémů na podporu provádění politik v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Hodnocení zejména posoudí, zda je případně zapotřebí upravit mandát agentury, a finanční dopady jakékoli takové úpravy.

1.  Do ... [čtyř let po vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každých pět let posoudí Komise v konzultaci se správní radou výsledky agentury. Součástí tohoto posouzení je přezkum toho, jak jsou uplatňována ustanovení tohoto nařízení a jakým způsobem a do jaké míry agentura účinně přispívá k provoznímu řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnostipráva a plní úkoly stanovené v tomto nařízení. Toto hodnocení rovněž posoudí přínos agentury k vytvoření koordinovaného, nákladově efektivního a soudržného informačního prostředí na úrovni Unie pro řízení rozsáhlých informačních systémů na podporu provádění politik v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Hodnocení zejména posoudí, zda je případně zapotřebí upravit mandát agentury, a finanční dopady jakékoli takové úpravy. Správní rada může vydat doporučení pro Komisi týkající se změn tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura spolupracuje s Komisí, jinými orgány Unie, jinými institucemi Unie a jinými subjekty Unie, zejména s těmi, jež byly zřízeny v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a zejména s Evropskou agenturou pro základní práva v záležitostech, na které se vztahuje toto nařízení.

1.  Agentura spolupracuje s Komisí, jinými orgány Unie, jinými institucemi Unie a jinými subjekty Unie, zejména s těmi, jež byly zřízeny v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a zejména s Evropskou agenturou pro základní práva v záležitostech, na které se vztahuje toto nařízení, aby bylo dosaženo koordinace a finančních úspor za účelem zamezení překrývání činností a podpory synergie a doplňkovosti, pokud jde o jejich činnost.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud jde o bezpečnost sítí, konzultuje agentura případně také Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací a zohledňuje její doporučení.

3.  Pokud jde o bezpečnost sítí a informací, konzultuje agentura také Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací a zohledňuje její doporučení.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Spolupráce s institucemi Unie a s jinými subjekty Unie se uskutečňuje v rámci pracovních ujednání. Tato ujednání nejprve schválí Komise. Tato ujednání mohou případně stanovit sdílení služeb mezi agenturami buď na základě blízkosti míst, nebo podle oblasti politiky v mezích příslušných mandátů, a aniž jsou dotčeny jejich hlavní úkoly.

4.  Spolupráce s institucemi Unie a s jinými subjekty Unie se uskutečňuje v rámci pracovních ujednání. Tato ujednání budou uzavřena po důkladné konzultaci s Komisí. Tato ujednání mohou případně stanovit sdílení služeb mezi agenturami buď na základě blízkosti míst, nebo podle oblasti politiky v mezích příslušných mandátů, a aniž jsou dotčeny jejich hlavní úkoly. Pracovní ujednání dále stanoví mechanismy pro úhradu nákladů.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 38 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účast zemí přidružených k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis aopatření

souvisejících s Eurodacem.

 

Účast zemí přidružených k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Dublinskou úmluvou a s Eurodacem

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura je otevřena účasti třetích zemí, které za tímto účelem uzavřely s Unií dohody o přidružení.

1.  Agentura je otevřena účasti třetích zemí, které uzavřely s Unií jakoukoli dohodu o přidružení týkající se provádění, uplatňování a rozvoje schengenského acquis a opatření souvisejících s Dublinskou úmluvou a s Eurodacem.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Podle příslušných ustanovení dohod o přidružení uvedených v odstavci 1 se přijmou ujednání s cílem určit mimo jiné povahu a rozsah a podrobná pravidla účasti zemí přidružených k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Eurodacem na činnosti agentury, včetně poskytování finančních příspěvků, zaměstnanců a hlasovacích práv.

2. Podle příslušných ustanovení dohod o přidružení uvedených v odstavci 1 se přijmou ujednání s cílem určit mimo jiné povahu a rozsah a podrobná pravidla účasti třetích zemí specifikovaných v odstavci 1 na činnosti agentury, včetně poskytování finančních příspěvků, zaměstnanců a hlasovacích práv.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 38 a (nový) – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38a

 

Pracovní ujednání s mezinárodními organizacemi a dalšími relevantními subjekty

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Agentura může po konzultaci s Komisí a v míře, v níž je to nezbytné pro plnění jejích úkolů, formou pracovních ujednání navazovat a udržovat vztahy s mezinárodními organizacemi a jejich podřízenými subjekty, na něž se vztahuje mezinárodní právo, nebo s jinými relevantními subjekty, které jsou založeny dohodou mezi dvěma či více zeměmi, nebo vznikly na základě takové dohody.

Odůvodnění

Možná bude nezbytné poskytnout agentuře dostatečný právní základ k navazování a udržování vztahů s mezinárodními organizacemi anebo jinými relevantními subjekty (jako je Interpol a Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA)), aby bylo možné uplatňovat příslušná ustanovení nebo návrhy systému vstupu/výstupu (EES) a Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Tento PN poskytuje takový obecný právní základ pro navazování uvedených vztahů.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Roční pracovní program na následující rok obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 6. Je v něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny. Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Každá podstatná změna ročního pracovního programu se přijme stejným postupem jako původní roční pracovní program. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

5.  Roční pracovní program na následující rok obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 6. Je v něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny. Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní.této souvislosti musí být před případným přidělením dalších finančních zdrojů vždy zváženo přehodnocení priorit. Každá podstatná změna ročního pracovního programu se přijme stejným postupem jako původní roční pracovní program. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu se společným přístupem a jeho cílem je zdůraznit, že agentura musí optimálně využívat dostupné omezené zdroje.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonný ředitel každý rok sestavuje návrh odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok, přičemž zohlední činnosti agentury,včetně plánu pracovních míst jej zasílá správní radě.

1.  Výkonný ředitel každý rok sestavuje v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti návrh odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, přičemž zohlední činnosti agentury a její cíle a očekávané výsledky, a tento návrh zasílá správní radě.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Správní rada na základě návrhu odhadu vypracovaného výkonným ředitelem schválí návrh odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok, včetně návrhu plánu pracovních míst. Správní rada je zašle Komisi a zemím přidruženým k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Eurodacem v rámci jednotného programového dokumentu do 31. ledna každého roku.

2.  Správní rada na základě návrhu odhadu vypracovaného výkonným ředitelem schválí návrh odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok, včetně návrhu plánu pracovních míst. Agentura je zašle Komisi a zemím přidruženým k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Dublinskou úmluvou a Eurodacem v rámci jednotného programového dokumentu do 31. ledna každého roku.

Odůvodnění

Navrhuje se sladit znění tohoto návrhu se zněním rámcového finančního nařízení pro subjekty EU (viz čl. 33 odst. 5 nařízení 1271/2013).

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  úhrada nákladů hrazených orgány, institucemi a jinými subjekty Unie za služby, které jim jsou poskytovány v souladu s pracovními ujednáními podle článku 37;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura předá zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rok N Evropskému parlamentu, Radě, Účetnímu dvoru a Komisi do 31. března roku N+1.

4.  Výkonný ředitel předá zprávu o rozpočtovém a finančním řízení za rok N Evropskému parlamentu, Radě, Účetnímu dvoru a Komisi do 31. března roku N+1.

Odůvodnění

Tento PN uvádí v soulad znění tohoto návrhu se zněním rámcového finančního nařízení (viz čl. 39 odst. 1 nařízení 1271/2013, v němž se stanoví, že „ředitel vykonává povinnosti schvalovací osoby“).

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura přijme vnitřní předpisy požadující, aby se členové jejích orgánů a její zaměstnanci během svého zaměstnání nebo funkčního období vyhýbali jakékoli situaci, která by mohla vést ke střetu zájmů, a aby takové situace ohlašovali.

Agentura přijme vnitřní předpisy požadující, aby se členové jejích orgánů a její zaměstnanci během svého zaměstnání nebo funkčního období a po jeho uplynutí vyhýbali jakékoli situaci, která by mohla vést ke střetu zájmů, a aby takové situace ohlašovali. V případě každého závažného porušení těchto vnitřních předpisů je informován Evropský parlament a Komise s přihlédnutím k pravidlům důvěrnosti vztahujícím se k údajným porušením.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Úřad OLAF může provádět vyšetřování včetně kontrol a inspekcí na místě v souladu s ustanoveními a postupy uvedenými v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 s cílem stanovit, zda v souvislosti s grantem nebo veřejnou zakázkou financovanou agenturou nedošlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie94.

3.  [Úřad EPPO,] úřad OLAF [nebo oba] mohou provádět vyšetřování včetně kontrol a inspekcí na místě v souladu s ustanoveními a postupy uvedenými v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 s cílem stanovit, zda v souvislosti s grantem nebo veřejnou zakázkou financovanou agenturou nedošlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie94.

__________________

__________________

94 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

94 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výkonný ředitel agentury eu-LISA, jmenovaný na základě článku 18 nařízení (EU) č. 1077/2011, vykonává po zbývající část svého funkčního období povinnosti výkonného ředitele podle článku 21 tohoto nařízení.

Výkonný ředitel agentury eu-LISA, jmenovaný na základě článku 18 nařízení (EU) č. 1077/2011, vykonává po zbývající část svého funkčního období povinnosti výkonného ředitele agentury podle článku 21 tohoto nařízení. Ostatní podmínky jeho smlouvy se nemění. Pokud je rozhodnutí o prodloužení mandátu výkonného ředitele v souladu s čl. 18 odst. 4 nařízení (EU) 1077/2011 přijato před vstupem tohoto nařízení v platnost, prodlužuje se jeho funkční období automaticky do 31. října 2022.

Odůvodnění

Toto přechodné ustanovení by umožnilo jednou prodloužit funkční období výkonného ředitele maximálně o pět let, pokud byl jeho mandát již prodloužen podle platného právního rámce[1], který v současnosti umožňuje funkční období prodloužit pouze o tři roky. Z hlediska agentury má prodloužení funkčního období současného výkonného ředitele, které (po prodloužení o další tři roky) skončí dne 31. října 2020, zásadní význam. Podobné přechodné ustanovení je již zakotveno v nařízení (EU) 2016/794 o Europolu.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Článek 48 a (nový) – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Zachování platnosti vnitřních předpisů přijatých správní radou

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Článek 48 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

Vnitřní pravidla a opatření, která přijala správní rada na základě nařízení (EU) č. 1077/2011 jsou po vstupu tohoto nařízení v platnost i nadále platná bez ohledu na jakékoliv změny vyžadované tímto nařízením.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Nařízení, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA/agentura), bylo přijato v roce 2011. Zřízením této agentury bylo provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva svěřeno evropské agentuře a díky tomu skončila situace, kdy toto provozní řízení prováděly členské státy nebo Komise. Agentura eu-LISA v současnosti odpovídá za provozní řízení Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), Vízového informačního systému (VIS) a systému Eurodac na centrální úrovni. Agentuře eu-LISA může být rovněž svěřen vývoj a provozní řízení jiných rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, pokud tak stanoví příslušné legislativní nástroje.

V souladu s článkem 31 zřizovacího nařízení provedla Komise na základě externího hodnocení a v úzké konzultaci se správní radou agentury eu-LISA hodnocení s cílem zjistit, jakým způsobem a v jaké míře agentura účinně přispívá k provoznímu řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a jakým způsobem a v jaké míře plní své úkoly stanovené ve zřizovacím nařízení. Zkoumala též, do jaké míry je třeba revidovat nebo rozšířit úkoly svěřené agentuře eu-LISA ve zřizovacím nařízení. Tento návrh s tímto hodnocením agentury souvisí, ale zohledňuje také další legislativní a politický vývoj a odráží doporučení a stanovisko správní rady.

S cílem řešit stávající omezení informačních systémů EU a odstranit mezery v informacích, jež mají být mezi informačními systémy sdíleny, předložila Komise dne 29. června 2017 návrh na posílení mandátu agentury eu-LISA, aby tak mohla vyvíjet a zavádět technická řešení, která umožní interoperabilitu informačních systému EU a řízení nových systémů; účelem je zajistit, aby nový mandát odpovídal současným celoevropským výzvám v oblasti migrace a bezpečnosti.

Účelem návrhu Komise je přezkum nařízení o zřízení agentury eu-LISA s cílem přizpůsobit jej doporučeným legislativním změnám, jež vyplynuly z hodnocení, zlepšit fungování agentury a posílit a upevnit její úlohu tak, aby její mandát odpovídal současným celoevropským výzvám v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Cílem rovněž je zapracovat do nařízení změny vyplývající z politického, právního nebo faktického vývoje, a zejména zohlednit skutečnost, že agentuře eu-LISA budou, pokud se na tom spolunormotvůrci dohodnou, svěřeny nové systémy a že agentuře by mělo být v návaznosti na sdělení Komise nazvané „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“[1] ze dne 6. dubna 2016, závěrečnou zprávu expertní skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu ze dne 11. května 2017[2] a sedmou zprávu Komise o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii ze dne 16. května 2017[3] uloženo přispívat k rozvoji interoperability mezi rozsáhlými informačními systémy. Zabývá se též doporučeními k provedení změn, jež předložila správní rada agentury, a tím, aby v případě potřeby agentura eu-LISA provozovala a spravovala společná technická řešení pro vnitrostátní zavádění decentralizovaných systémů v členských státech, které o to projeví zájem. Návrh rovněž slaďuje zakládající akt agentury se zásadami společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 (dále jen „společný přístup“).

Evropa dnes čelí dvojí výzvě: jak zůstat otevřená a současně i bezpečná. Má-li EU na tuto výzvu odpovídajícím způsobem reagovat, musí využít možností, které skýtají moderní informační technologie a současně je zužitkovat k posílení a prohloubení informační výměny a spolupráce mezi členskými státy.

Nové úkoly agentury

Odpovídající reakce na tuto výzvu rovněž vyžaduje, aby agentura eu-LISA plnila nové úkoly. Agentura bude od nynějška odpovědná také za vývoj a řízení budoucích rozsáhlých informačních systémů EU.

eu-LISA bude plnit zásadní úlohu při rozvoji a řízení nových systémů, o nichž spolunormotvůrci v současnosti jednají: systému vstupu/výstupu pro modernizovanou správu hranic a evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) za účelem sběru informací o cestujících, na které se při cestách v EU nevztahuje vízová povinnost.  Návrh EK rovněž předpokládá další modernizaci Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS) s cílem zlepšit mezi členskými státy výměnu informací o odsouzených občanech třetích zemí. Centralizovaný systém ECRIS by byl rovněž součástí informačních systémů vytvořených a řízených agenturou eu-LISA.  

Důvodem návrhu EK na rozšíření mandátu agentury je kapacita agentury nejen spravovat rozsáhlé informační systémy, ale také poskytovat poradenství a pomoc členským státům v souvislosti s technickými otázkami stávajících nebo nových informačních systémů. Agentura eu-LISA bude mít větší úlohu při vytváření statistik souvisejících se systémy, které provozuje, a rovněž rozšířený mandát, pokud jde o pilotní projekty a výzkum. Přispěje ke zkvalitnění údajů v systémech tím, že zřídí automatizované mechanismy pro kontrolu kvality údajů.  Tyto mechanismy zajistí, aby byly nesprávné nebo rozporuplné údaje automaticky odhalovány. Členské státy, které příslušné údaje vkládají, budou pak upozorněny, aby mohly údaje odstranit nebo aktualizovat.

Interoperabilita

Návrh je součástí nového přístupu Komise, jehož cílem je do roku 2020 dosáhnout interoperability informačních systémů EU při řízení v oblasti bezpečnosti, hranic a migrace.

Tato reforma poskytne agentuře mandát k tomu, aby vytvořila nezbytná technická řešení, která zajistí interoperabilitu. Probíhající digitální transformace v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v EU zdůraznila, že je nutné dále posílit přidanou hodnotu eu-LISA ku prospěchu členských států i EU jako celku. Návrh revidovaného mandátu zohledňuje potřeby vyplývající z této transformace i kapacitu agentury tyto potřeby řešit.

Agentura bude po přijetí příslušných legislativních nástrojů odpovědná za vývoj hlavních technických prvků přístupu Komise k interoperabilitě, které zahrnují evropský portál pro vyhledávání, sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů a společného úložiště údajů o totožnosti, s cílem zajistit účinné společné fungování všech informačních systémů EU a jejich snadnou dostupnost pro policisty a celníky v terénu.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka vítá návrh Komise, jehož cílem je posílit úlohu a úkoly Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura“). Tato agentura plní důležitou úkoly v oblasti správy hranic a bezpečnosti tím, že zajišťuje řízení provozu rozsáhlých informačních systémů. Zpravodajka vítá, že návrh v obecné rovině rozšiřuje úkoly svěřené agentuře.

Nicméně se domnívá, že určité aspekty návrhu Komisy by bylo možné dále zkvalitnit a tím i zlepšit výsledky agentury.

Stávající praxe ukazuje, že jestliže členské státy potřebují technickou pomoc s připojením vnitrostátních systémů k systémům ústředním, obracejí se přímo na agenturu. Návrh proto logicky tuto praxi zohledňuje a stejnou „cestu“ nabízí v budoucnu pro předkládání žádostí agentuře. V této souvislosti by agentura měla plnit poradní úlohu (článek 12).

Zpravodajka stanoví možnost vytvoření dalších technických míst, a to z různých důvodů. je otázkou, zda by režim „aktivní-aktivní“ (tzn. že by byla všechna technická místa provozuschopná a žádné z nich by nefungovalo pouze jako zálohové místo) byl technicky proveditelný ve dvou místech, která jsou zeměpisně vzdálená (jak navrhuje legislativní návrh - Štrasburk a Sankt Johann im Pongau). Dále by agentura v zájmu zajištění účinného, bezpečného a nepřetržitého provozu rozsáhlých informačních systémů měla být schopna rychle reagovat na vývoj situace a bez problémů se přizpůsobovat budoucím legislativním návrhům a provádět je v případě, že bude kapacitu stávajících technických míst třeba dále rozšiřovat nebo zlepšovat (článek 13).

Zpravodajka se domnívá, že by tento návrh měl zahrnovat více pravidel týkajících se transparentnosti. V této souvislosti zpravodajka navrhuje, aby pravidla schválená správní radou, která se týkají předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u jejích členů (článek 15), a každoroční závazná písemná veřejná prohlášení členů správní rady, výkonného ředitele a členů poradních skupin (článek 25) byla zveřejňována na internetových stránkách agentury. Zpravodajka dále agenturu vyzývá, aby přijala vnitřní pravidla na ochranu oznamovatelů (článek 15).

Článek 37 návrhu stanoví právní základ spolupráce s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie. Tato spolupráce může mít jak strategický, tak provozní charakter, např. poskytování služeb v oblasti IT ostatním agenturám. V tomto případě by služba poskytovaná agenturou eu-LISA mohla mít dopad na rozpočet agentury a ta by za ni mohla požadovat finanční náhradu. Stávající návrh však agentuře neumožňuje, aby požádala o finanční náhradu za služby poskytované ostatním subjektům EU. Zpravodajka se domnívá, že agentuře by měly být poskytovány náhrady v souladu s memorandem o porozumění mezi agenturou a Komisí.

Agentuře je nezbytné zajistit dostatečný právní základ pro navazování a udržování vztahů s mezinárodními organizacemi a dalšími příslušnými subjekty, a to v rozsahu nezbytném pro výkon jejích úkolů a po konzultaci s Komisí. Provozní spolupráce s mezinárodními organizacemi je obzvláště důležitá pro řádné provedení návrhů týkajících se systému vstupu/výstupu a systému ETIAS. Za tímto účelem musí návrh zahrnovat dostatečný právní základ (nový článek 38a).

Současně zpravodajka navrhuje, aby bylo ustanovení návrhu týkající se prodloužení funkčního období výkonného ředitele uvedeno do souladu s příslušným ustanovením (článek 73) nařízení o Europolu (EU) 2016/794 zahrnutím přechodných opatření týkajících se výkonného ředitele. Toto přechodné ustanovení by umožnilo jednou prodloužit funkční období výkonného ředitele až o pět let, pokud byl jeho mandát již prodloužen podle platného právního rámce, který v současnosti umožňuje funkční období prodloužit pouze o tři roky. Prodloužení funkčního období současného výkonného ředitele, které (po prodloužení o další tři roky) skončí dne 31. října 2020. Z hlediska agentury má období kolem roku 2020 zásadní význam, neboť se v té době předpokládá vysoká pracovní zátěž a aktivita agentury s ohledem na stávající harmonogram pro zavedení nových systémů (systém vstupu/výstupu, ETIAS a případně systém ECRIS-TCN). Mimoto bude agentura v letech 2020–2021 také předsedat síti agentur EU. Veškeré tyto činnosti vyžadují kontinuální a zkušené vedení agentury.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (9.11.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
(COM(2017)0352 – C8-2017/2017 – 2017/0145(COD))

Zpravodaj: Jens Geier

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Agentura by rovněž měla členským státům poskytovat podporu ad hoc, pokud to vyžadují mimořádné potřeby související s bezpečnosti nebo migrací. Zejména v případě, že členský stát na konkrétních úsecích svých vnějších hranic čelí zvláštním a nepřiměřeným migračním výzvám, jež spočívají ve velkých, dovnitř směřujících migračních tocích, měl by se moci spolehnout na zvýšenou operativní a technickou posilu. Tuto podporu by měly poskytovat v oblastech hotspotů podpůrné týmy pro řízení migrace tvořené odborníky z příslušných agentur Unie. Pokud by v této souvislosti byla nutná podpora agentury eu-LISA, pokud jde o otázky týkající se rozsáhlých informačních systémů, jež řídí, žádost o podporu by měla agentuře zaslat Komise.

(19)  Agentura by rovněž měla členským státům poskytovat podporu ad hoc, pokud to vyžadují mimořádné potřeby související s bezpečnosti nebo migrací. Zejména v případě, že členský stát na konkrétních úsecích svých vnějších hranic čelí zvláštním a nepřiměřeným migračním výzvám, jež spočívají ve velkých, dovnitř směřujících migračních tocích, měl by se moci spolehnout na zvýšenou operativní a technickou posilu. Tuto podporu by měly poskytovat v oblastech hotspotů podpůrné týmy pro řízení migrace tvořené odborníky z příslušných agentur Unie. Pokud by v této souvislosti byla nutná podpora agentury eu-LISA, pokud jde o otázky týkající se rozsáhlých informačních systémů, jež řídí, žádost o podporu by měla agentuře zaslat Komise. V takovémto případě by veškeré vzniklé náklady měla nést agentura. Rozpočet agentury by měl zahrnovat zvláštní rozpočtovou položku určenou výhradně pro tento účel, která by doplňovala finanční zdroje vyčleněné na každodenní provoz.

Odůvodnění

Tato změna je v souladu s pozměňovacími návrhy k čl. 12 odst. 1. Náklady by měla nést agentura, nicméně je třeba současně zajistit, aby žádosti o podporu ad hoc neohrožovaly běžnou činnost prováděnou agenturou.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Za účelem plnění svého poslání a v míře nezbytné pro plnění úkolů by agentuře mělo být umožněno spolupracovat s orgány, institucemi a dalšími subjekty Unie, zejména těmi, jež působí v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení a legislativní nástroje upravující vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou, a to v rámci pracovních ujednání uzavřených v souladu s právem a politikou Unie a v rámci jejich příslušných pravomocí. Tato pracovní ujednání by měla být předem schválena Komisí. Pokud jde o bezpečnost sítí, měla by agentura případně konzultovat také Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací a zohledňovat její doporučení.

(34)  Za účelem plnění svého poslání, jímž je dosáhnout koordinace a finančních úspor, zamezit překrývání činností a podpořit synergii a doplňkovost činností, a v míře nezbytné pro plnění úkolů by agentuře mělo být umožněno spolupracovat s orgány, institucemi a dalšími subjekty Unie, zejména těmi, jež působí v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení a legislativní nástroje upravující vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou, a to v rámci pracovních ujednání uzavřených v souladu s právem a politikou Unie a v rámci jejich příslušných pravomocí. Tato pracovní ujednání by měla být předem schválena Komisí. Pokud jde o bezpečnost sítí, měla by agentura případně konzultovat také Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací a zohledňovat její doporučení.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  poskytování odpovídajících statistických údajů Komisi a příslušným decentralizovaným agenturám Unie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura může po rozhodnutí správní rady plánovat a provádět testování týkající se záležitostí, na které se vztahuje toto nařízení a legislativní nástroje upravující vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou.

4.  Agentura může po rozhodnutí správní rady plánovat a provádět testování týkající se záležitostí, na které se vztahuje toto nařízení a legislativní nástroje upravující vývoj, zřízení, provoz a používání rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou. Agentura zajišťuje odpovídající úroveň kvality, co se týká testování, a hradí veškeré příslušné náklady.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agenturu lze požádat, aby poskytla členským státům poradenství, pokud jde o připojení vnitrostátních systémů k ústředním systémům, a podporu ad hoc členským státům. Žádosti o podporu ad hoc se předkládají Komisi, která je předá agentuře. Agenturu lze rovněž požádat, aby poskytla Komisi poradenství a/nebo podporu týkající se technických otázek souvisejících se stávajícími nebo novými systémy, a to i prostřednictvím studií a testování.

1.  Agenturu lze požádat, aby poskytla členským státům poradenství, pokud jde o připojení vnitrostátních systémů k ústředním systémům, a podporu ad hoc členským státům. Žádosti o podporu ad hoc se předkládají Komisi, která je předá agentuře. Agenturu lze rovněž požádat, aby poskytla Komisi poradenství a/nebo podporu týkající se technických otázek souvisejících se stávajícími nebo novými systémy, a to i prostřednictvím studií a testování. Veškeré vzniklé náklady nese agentura. Rozpočet agentury by měl zahrnovat zvláštní rozpočtovou položku určenou výhradně pro tento účel, která by doplňovala finanční zdroje vyčleněné na každodenní provoz.

Odůvodnění

V minulosti byla podpora ad hoc nezbytná v krizových situacích, kdy se jeden členský stát musel vyrovnat s výrazným nárůstem přistěhovalectví. V takovémto případě má poskytnutí pomoci jednoznačně evropskou přidanou hodnotu a náklady na ni by měly být hrazeny z rozpočtu Unie. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je tedy výslovně specifikovat finanční řešení.

Pozměňovací návrh  6

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Skupina alespoň šesti členských států, které se dobrovolně rozhodly pro centralizované řešení, může rovněž agentuře uložit, aby vyvinula, řídila a/nebo hostovala společný informační systém a pomohla jim při provádění technických aspektů povinností vyplývajících z právních předpisů EU týkajících se decentralizovaných informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, po předchozím schválení Komisí a po rozhodnutí správní rady. Členské státy v takovém případě svěří agentuře výše uvedené úkoly prostřednictvím pověřovací dohody, která bude obsahovat podmínky pro pověření a stanoví výpočet všech příslušných nákladů a způsob fakturace.

2.  Skupina alespoň šesti členských států, které se dobrovolně rozhodly pro centralizované řešení, může rovněž agentuře uložit, aby vyvinula, řídila a/nebo hostovala společný informační systém a pomohla jim při provádění technických aspektů povinností vyplývajících z právních předpisů EU týkajících se decentralizovaných informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, po předchozím schválení Komisí a po rozhodnutí správní rady. Členské státy v takovém případě svěří agentuře výše uvedené úkoly prostřednictvím pověřovací dohody, která bude obsahovat podmínky pro pověření a stanoví výpočet všech příslušných nákladů a způsob fakturace. Veškeré vzniklé náklady nesou příslušné členské státy.

Odůvodnění

V rozporu s čl. 12 odst. 1 by rozpočet Unie neměl poskytovat finanční prostředky na tyto služby, jestliže se týkají jen omezeného počtu členských států.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Statistická podpora

 

Agentura poskytuje odpovídající a podrobné statistické informace:

 

a)  Komisi pro účely hodnocení a monitorování v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1053/20131a; a

 

b)  Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž pro účely monitorování provádění hodnocení zranitelnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/16241b

 

Agentura může poskytnout odpovídající a podrobné statistické informace dalším orgánům, institucím a jiným subjektům Unie pro odůvodněné účely.

 

_________________

 

1a   Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27).

 

1b   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh  8

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státudvou zástupců Komise, z nichž každý má hlasovací právo v souladu s článkem 20.

1.  Správní rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státu, dvou zástupců Komise a jednoho člena jmenovaného Evropským parlamentem, přičemž každý z nich má hlasovací právo v souladu s článkem 20.

Odůvodnění

Agentura euLISA řeší řadu citlivých otázek, jako je vnitřní bezpečnost a správa hranic Unie a ochrana údajů a soukromí občanů Unie. Evropský parlament by proto měl být zapojen do rozhodovacích procesů správní rady a měl by být o nich podrobně informován. Tento požadavek je v souladu se společným přístupem.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení. V tomto výběrovém řízení bude stanoveno, že se v Úředním věstníku Evropské unie i jinde zveřejní výzva k vyjádření zájmu. Správní rada jmenuje výkonného ředitele na základě osobních zásluh, zkušeností v oblasti rozsáhlých informačních systémů a správních, finančních a manažerských dovedností, jakož i znalostí v oblasti ochrany údajů. Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování výkonného ředitele dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem.

1.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu alespoň tří kandidátů navržených Komisí po otevřeném a transparentním výběrovém řízení. V tomto výběrovém řízení bude stanoveno, že se v Úředním věstníku Evropské unie i jinde zveřejní výzva k vyjádření zájmu. Správní rada jmenuje výkonného ředitele na základě osobních zásluh, zkušeností v oblasti rozsáhlých informačních systémů a správních, finančních a manažerských dovedností, jakož i znalostí v oblasti ochrany údajů. Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování výkonného ředitele dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů s hlasovacím právem.

Pozměňovací návrh  10

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Překladatelské služby potřebné pro činnost agentury poskytuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

4.  Překladatelské služby potřebné pro činnost agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie nebo jiní poskytovatelé překladatelských služeb v souladu s pravidly zadávání zakázek a v rámci stropů stanovených v příslušných finančních předpisech.

Odůvodnění

Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je poskytnout agentuře určitou flexibilitu, pokud jde o překladatelské služby.

Pozměňovací návrh  11

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let posoudí Komise v souladu s pokyny Komise výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu, úkolů a míst. Toto hodnocení rovněž posoudí přínos agentury k vytvoření koordinovaného, nákladově efektivního a soudržného informačního prostředí na úrovni Unie pro řízení rozsáhlých informačních systémů na podporu provádění politik v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Hodnocení zejména posoudí, zda je případně zapotřebí upravit mandát agentury, a finanční dopady jakékoli takové úpravy.

1.  Nejpozději do pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let posoudí Komise v konzultaci se správní radou a v souladu s pokyny Komise výsledky agentury na základě jejích cílů, mandátu, úkolů a míst. Toto hodnocení rovněž posoudí přínos agentury k vytvoření koordinovaného, nákladově efektivního a soudržného informačního prostředí na úrovni Unie pro řízení rozsáhlých informačních systémů na podporu provádění politik v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Hodnocení zejména posoudí, zda je případně zapotřebí upravit mandát agentury, a finanční dopady jakékoli takové úpravy.

Odůvodnění

Hodnocení agentury bude prováděno v konzultaci s její správní radou, aby Komise získala detailní přehled o faktorech, které by měly být při hodnocení zohledněny.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura spolupracuje s Komisí, jinými orgány Unie, jinými institucemi Unie a jinými subjekty Unie, zejména s těmi, jež byly zřízeny v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a zejména s Evropskou agenturou pro základní práva v záležitostech, na které se vztahuje toto nařízení.

1.  Agentura spolupracuje s Komisí a dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, zejména s těmi, jež byly zřízeny v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a zejména s Evropskou agenturou pro základní práva v záležitostech, na které se vztahuje toto nařízení, aby bylo dosaženo koordinace a finančních úspor za účelem zamezení překrývání činností a podpory synergie a doplňkovosti, pokud jde o jejich činnost.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Spolupráce s institucemi Unie a s jinými subjekty Unie se uskutečňuje v rámci pracovních ujednání. Tato ujednání nejprve schválí Komise. Tato ujednání mohou případně stanovit sdílení služeb mezi agenturami buď na základě blízkosti míst, nebo podle oblasti politiky v mezích příslušných mandátů, a aniž jsou dotčeny jejich hlavní úkoly.

4.  Spolupráce s institucemi Unie a s jinými subjekty Unie se uskutečňuje v rámci pracovních ujednání. Tato ujednání nejprve schválí Komise. Tato ujednání mohou případně stanovit sdílení služeb mezi agenturami buď na základě blízkosti míst, nebo podle oblasti politiky v mezích příslušných mandátů, a aniž jsou dotčeny jejich hlavní úkoly. Pracovní ujednání dále stanoví mechanismy pro úhradu nákladů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Roční pracovní program na následující rok obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 6. Je v něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny. Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. Každá podstatná změna ročního pracovního programu se přijme stejným postupem jako původní roční pracovní program. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

5.  Roční pracovní program na následující rok obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 6. Je v něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny. Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní rada přijatý roční pracovní program změní. V této souvislosti musí být před případným přidělením dalších finančních zdrojů jako přípustná alternativa vždy zvažováno přehodnocení priorit. Každá podstatná změna ročního pracovního programu se přijme stejným postupem jako původní roční pracovní program. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu se společným přístupem a jeho cílem je zdůraznit, že agentura musí optimálně využívat dostupné omezené zdroje.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonný ředitel každý rok sestavuje návrh odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok, přičemž zohlední činnosti agentury,včetně plánu pracovních míst jej zasílá správní radě.

1.  Výkonný ředitel každý rok vypracuje v souladu se zásadou sestavování rozpočtu podle výkonnosti návrh odhadu příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, přičemž zohledňuje činnosti agentury a její cíleočekávané výsledky, a tento návrh zasílá správní radě.

Pozměňovací návrh  16

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 3 – point d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  příspěvky hrazené členskými státy za služby, jež jsou jim poskytovány v souladu s pověřovací dohodou podle článku 12;

d)  příspěvky hrazené členskými státy za služby, jež jsou jim poskytovány v souladu s pověřovací dohodou podle č. 12 odst. 2;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný při podpoře ostatních pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  úhrada nákladů vyplácená orgány, institucemi a jinými subjekty Unie za služby, které jim jsou poskytovány v souladu s pracovními ujednáními podle článku 37;

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Referenční údaje

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.9.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jens Geier

11.7.2017

Datum přijetí

9.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Referenční údaje

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Datum předložení EP

28.6.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

CONT

28.9.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Datum přijetí

7.12.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

10

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Datum předložení

18.12.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se