Procedure : 2017/0145(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0404/2017

Indgivne tekster :

A8-0404/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0310

BETÆNKNING     ***I
PDF 929kWORD 125k
18.12.2017
PE 610.908v03-00 A8-0404/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af

forordning (EU) nr. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Monica Macovei

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0352),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 74, artikel 77, stk. 2, litra a) og b), artikel 78, stk. 2, litra e), artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 82, stk. 1, litra d, artikel 85, stk.1, artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0216/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og til udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0404/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Da det var nødvendigt for forvaltningsmyndigheden at have retlig, administrativ og finansiel autonomi, blev den oprettet som et reguleringsagentur ("agenturet"), der har status som juridisk person. Som der blev opnået enighed om, fik agenturet hjemsted i Tallinn (Estland). Da opgaverne vedrørende den tekniske udvikling og forberedelsen af den operationelle forvaltning af SIS og VIS imidlertid allerede blev udført i Strasbourg (Frankrig), og der var installeret et backupanlæg for disse IT-systemer i Sankt Johann im Pongau (Østrig), hvilket også var i overensstemmelse med SIS- og VIS-systemets placering som fastsat i de relevante lovgivningsmæssige retsakter, bør dette fortsat være tilfældet. Disse to lokaliteter bør også fortsat være de steder, hvor opgaverne vedrørende den operationelle forvaltning af Eurodac udføres, og hvor der oprettes et backupanlæg for Eurodac. Disse to lokaliteter bør også være de steder, hvor den tekniske udvikling og den operationelle forvaltning af andre store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed finder sted, og, hvis der er hjemmel for det i den relevante lovgivningsmæssige retsakt, de steder, hvor der er et backupanlæg, der kan sikre driften af et stort IT-system i tilfælde af systemsvigt. For at maksimere den mulige udnyttelse af backupanlægget bør dette også samtidigt kunne drive systemer i aktiv tilstand, forudsat at det fortsat kan sikre driften i tilfælde af systemsvigt.

Da det var nødvendigt for forvaltningsmyndigheden at have retlig, administrativ og finansiel autonomi, blev den oprettet som et reguleringsagentur ("agenturet"), der har status som juridisk person. Som der blev opnået enighed om, fik agenturet hjemsted i Tallinn (Estland). Da opgaverne vedrørende den tekniske udvikling og forberedelsen af den operationelle forvaltning af SIS og VIS imidlertid allerede blev udført i Strasbourg (Frankrig), og der var installeret et backupanlæg for disse IT-systemer i Sankt Johann im Pongau (Østrig), hvilket også var i overensstemmelse med SIS- og VIS-systemets placering som fastsat i de relevante lovgivningsmæssige retsakter, bør dette fortsat være tilfældet. Disse to lokaliteter bør også være de steder, hvor den tekniske udvikling og den operationelle forvaltning af andre store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed finder sted, og, hvis der er hjemmel for det i den relevante lovgivningsmæssige retsakt, de steder, hvor der er et backupanlæg, der kan sikre driften af et stort IT-system i tilfælde af systemsvigt, så længe deres kapacitet giver mulighed herfor. I tilfælde af utilstrækkelig kapacitet bør det være muligt at oprette yderligere tekniske anlæg på grundlag af en konsekvensanalyse og cost-benefit-analyse og efter høring af Kommissionen og en positiv afgørelse truffet af bestyrelsen. For at maksimere den mulige udnyttelse af backupanlægget og hvis de lovgivningsmæssige retsakter, der regulerer systemerne under agenturets ansvar, kræver, at disse systemer fungerer 24 timer i døgnet, alle ugens dage, bør agenturet kunne gennemføre tekniske løsninger, herunder muligheden for, at backupanlægget samtidig vil drive systemer i aktiv tilstand, forudsat at det fortsat kan sikre driften i tilfælde af systemsvigt. Disse tekniske løsninger bør gennemføres på grundlag af en konsekvensanalyse og cost-benefit-analyse og efter høring af Kommissionen og en positiv afgørelse truffet af bestyrelsen.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Siden agenturet begyndte at fungere den 1. december 2012, har det overtaget de opgaver, der var pålagt forvaltningsmyndigheden i forbindelse med VIS, jf. forordning (EF) nr. 767/2008 og Rådets afgørelse 2008/633/RIA55. Det overtog i april 2013 de opgaver, der var pålagt forvaltningsmyndigheden i forbindelse med SIS II, jf. forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA, efter systemets idriftsættelse, og det overtog i juni 2013 de opgaver, der var pålagt Kommissionen i forbindelse med Eurodac, jf. forordning (EF) nr. 2725/2000 og forordning (EF) nr. 407/2002. I den første evaluering, der blev foretaget i 2015-2016, af agenturets arbejde på grundlag af en uafhængig ekstern evaluering, blev det konkluderet, at eu-LISA på effektiv vis sikrer den operationelle forvaltning af store IT-systemer og andre opgaver, der er pålagt det, men også at det er nødvendigt at foretage en række ændringer af forordningen om oprettelse af agenturet såsom overførslen af de opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen, som Kommissionen udfører. Med udgangspunkt i den eksterne evaluering tog Kommissionen hensyn til udviklingen i politikken, lovgivningen og de faktiske forhold og foreslog bl.a. i sin rapport om, hvordan Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)56 fungerer, at agenturets mandat bør udvides til også at omfatte de opgaver, der følger af, at medlovgiverne vedtager forslag, der giver agenturet ansvaret for nye systemer, de opgaver, der er omhandlet i Kommissionens meddelelse af 6. april 2016 om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed, Den Højtstående Ekspertgruppes slutrapport af 11. maj 2017 og Kommissionens syvende statusrapport af 16. maj 2017 om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion, forudsat at de relevante lovgivningsmæssige retsakter vedtages, når det er nødvendigt. Agenturet bør bl.a. have til opgave at udvikle en europæisk søgeportal, en fælles tjeneste for biometrisk matchning og et fælles identitetsregister, forudsat at de relevante lovgivningsmæssige retsakter vedrørende interoperabilitet vedtages. Når det er relevant, bør alle foranstaltninger vedrørende interoperabilitet træffes i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om den europæiske interoperabilitetsramme - strategi for gennemførelse57.

Siden agenturet begyndte at fungere den 1. december 2012, har det overtaget de opgaver, der var pålagt forvaltningsmyndigheden i forbindelse med VIS, jf. forordning (EF) nr. 767/2008 og Rådets afgørelse 2008/633/RIA55. Det overtog i april 2013 de opgaver, der var pålagt forvaltningsmyndigheden i forbindelse med SIS II, jf. forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA, efter systemets idriftsættelse, og det overtog i juni 2013 de opgaver, der var pålagt Kommissionen i forbindelse med Eurodac, jf. forordning (EF) nr. 2725/2000 og forordning (EF) nr. 407/2002.

_________________

_________________

55 Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129).

55 Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129).

56 COM(2017) 346 af 29.6.2017.

 

57 COM(2017) 134 af 23.3.2017. Bilag 2 til denne meddelelse indeholder generelle retningslinjer, anbefalinger og bedste praksis for at sikre interoperabilitet eller i det mindste skabe et miljø, der sikrer en bedre interoperabilitet ved udformningen, gennemførelsen og forvaltningen af offentlige tjenester i EU.

 

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Endvidere kan agenturet også blive gjort ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af yderligere store IT-systemer inden for rammerne af artikel 67-89 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Sådanne opgaver bør kun pålægges agenturet gennem senere separate lovgivningsmæssige retsakter, forud for hvilke der foretages en konsekvensanalyse.

(15)  Endvidere kan agenturet også blive gjort ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af yderligere store IT-systemer inden for rammerne af artikel 67-89 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), f.eks. den sikre IKT-løsning til retslige myndigheders grænseoverskridende udveksling af følsomme oplysninger (e-CODEX). Sådanne opgaver bør kun pålægges agenturet gennem senere separate lovgivningsmæssige retsakter, forud for hvilke der foretages en konsekvensanalyse.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Agenturets mandat, hvad angår forskning, bør udvides, således at agenturet i højere grad kan være proaktivt og foreslå relevante og nødvendige tekniske ændringer af de IT-systemer, det har ansvaret for. Agenturet kan ikke kun overvåge, men også bidrage til gennemførelsen af forskningsaktiviteter af relevans for den operationelle forvaltning af de systemer, det forvalter. Det bør regelmæssigt sende oplysninger om denne overvågning til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Tilsynsførende.

(16)  Agenturets mandat, hvad angår forskning, bør udvides, således at agenturet i højere grad kan være proaktivt og foreslå relevante og nødvendige tekniske ændringer af de IT-systemer, det har ansvaret for. Agenturet kan ikke kun overvåge, men også bidrage til gennemførelsen af forskningsaktiviteter af relevans for den operationelle forvaltning af de systemer, det forvalter. Det bør regelmæssigt sende oplysninger om denne overvågning til Europa-Parlamentet, Rådet og, når det vedrører behandling af personoplysninger, Den Europæiske Tilsynsførende.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Agenturet bør være ansvarligt for at gennemføre pilotprojekter, jf. artikel 54, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201260. Derudover kan Kommissionen pålægge det budgetgennemførelsesopgaver i forbindelse med konceptbekræftelser inden for rammerne af instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/201461, jf. artikel 58, stk. 1, litra c), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Agenturet kan også planlægge og gennemføre testaktiviteter udelukkende vedrørende anliggender, der er omfattet af denne forordning og den lovgivningsmæssige retsakt, der regulerer udviklingen, oprettelsen, driften og brugen af store IT-systemer, som agenturet forvalter. Når agenturet pålægges at gennemføre et pilotprojekt, bør det lægge særlig vægt på Den Europæiske Unions informationsstyringsstrategi.

(17)  Agenturet bør være ansvarligt for at gennemføre pilotprojekter, jf. artikel 54, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/201260. Derudover bør Kommissionen efter godkendelse af budgetmyndigheden kunne pålægge det budgetgennemførelsesopgaver i forbindelse med konceptbekræftelser inden for rammerne af instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/201461, jf. artikel 58, stk. 1, litra c), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Agenturet kan også planlægge og gennemføre testaktiviteter udelukkende vedrørende anliggender, der er omfattet af denne forordning og den lovgivningsmæssige retsakt, der regulerer udviklingen, oprettelsen, driften og brugen af store IT-systemer, som agenturet forvalter. Når agenturet pålægges at gennemføre et pilotprojekt, bør det lægge særlig vægt på Den Europæiske Unions informationsstyringsstrategi.

_________________

_________________

60 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

60 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

61 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).

61 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 143).

Begrundelse

Ændringsforslaget er fremsat i overensstemmelse med de foreslåede ændringer af forordningens dispositive del.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Agenturet bør yde rådgivning til medlemsstaterne, hvad angår de nationale systemers tilkobling til de centrale systemer.

(18)  Agenturet bør efter anmodning yde rådgivning til medlemsstaterne, hvad angår de nationale systemers tilkobling til de centrale systemer.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Agenturet bør også yde ad hoc-støtte til medlemsstaterne, når ekstraordinære behov på sikkerheds- eller migrationsområdet gør dette nødvendigt. Hvis en medlemsstat står over for særlige og uforholdsmæssigt store migrationsmæssige udfordringer i særlige områder ved sine ydre grænser, der er kendetegnet ved store indgående migrationsstrømme, bør medlemsstaterne bl.a. kunne regne med teknisk og operativ forstærkning. Den bør i hotspotområder komme fra migrationsstyringsstøttehold bestående af eksperter fra relevante EU-agenturer. Når der i den forbindelse er behov for støtte fra eu-LISA til spørgsmål i tilknytning til de store IT-systemer, det forvalter, bør Kommissionen sende anmodningen om støtte til agenturet.

(19)  Agenturet bør også yde ad hoc-støtte til medlemsstaterne, når ekstraordinære behov på sikkerheds- eller migrationsområdet gør dette nødvendigt. Hvis en medlemsstat står over for særlige og uforholdsmæssigt store migrationsmæssige udfordringer i særlige områder ved sine ydre grænser, der er kendetegnet ved store indgående migrationsstrømme, bør medlemsstaterne bl.a. kunne regne med teknisk og operativ forstærkning. Den bør i hotspotområder komme fra migrationsstyringsstøttehold bestående af eksperter fra relevante EU-agenturer. Når der i den forbindelse er behov for støtte fra eu-LISA til spørgsmål i tilknytning til de store IT-systemer, det forvalter, bør anmodningen om støtte sendes direkte til agenturet, som derefter bør høre Kommissionen, inden der træffes en beslutning. Kommissionen bør ligeledes overvåge, om agenturet giver et rettidigt svar på anmodningen om rådgivning eller ad hoc-støtte, og hvilke foranstaltninger der træffes for at bistå medlemsstaten, hvis det er relevant. Agenturet bør afholde alle udgifter, der er opstået i forbindelse med støttetildelingen, som omhandlet i denne betragtning. Agenturets budget bør omfatte en særskilt budgetpost, som udelukkende er dedikeret til dette formål og er et supplement til de finansielle ressourcer, der er afsat til det daglige arbejde.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det bør også være muligt, at agenturet får til opgave at udvikle, forvalte og/eller huse et fælles IT-system for en gruppe af medlemsstater, som på frivillig basis indgår i en centraliseret løsning, for at bistå dem med at gennemføre de tekniske aspekter af forpligtelserne i medfør af EU-lovgivningen om store decentraliserede IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette bør forhåndsgodkendes af Kommissionen og besluttes af bestyrelsen og bør afspejles i en delegeringsaftale mellem de berørte medlemsstater og finansieres via bidrag fra de relevante medlemsstater til dækning af alle omkostninger.

udgår

Begrundelse

EDPS noterer sig i udtalelse 9/2017, at udformningen af de eksisterende systemer ikke kan ændres ved en delegationsaftale, men skal gennemføres ved at ændre det retlige grundlag, herunder gennem forundersøgelser og en konsekvensanalyse, der især koncentrerer sig om principperne om nødvendighed og proportionalitet.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Medlemsstaterne og Kommissionen bør være repræsenteret i bestyrelsen, så de kan føre effektiv kontrol med agenturets virksomhed. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til navnlig at vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med agenturets budget, vedtage de finansielle regler, som finder anvendelse på agenturet, udpege en administrerende direktør og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende agenturets operationelle opgaver. Agenturet bør forvaltes og drives under hensyntagen til principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

(23)  Med henblik på effektivt at vurdere, hvordan agenturet fungerer, bør medlemsstaterne og Kommissionen være repræsenteret i bestyrelsen, der bør fremsende relevante oplysninger til Europa-Parlamentet. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til navnlig at vedtage det årlige arbejdsprogram, varetage sine opgaver i forbindelse med etableringen af strategien for forvaltning af agenturets budget, vedtage de finansielle regler, som finder anvendelse på agenturet, og fastlægge procedurer for den administrerende direktørs beslutningstagning vedrørende agenturets operationelle opgaver. Bestyrelsen bør udføre disse opgaver på en effektiv og gennemsigtig måde. Efter Kommissionen har afholdt en passende udvælgelsesprocedure, og efter de foreslåede kandidater er blevet hørt i Europa-Parlamentets kompetente udvalg, bør bestyrelsen også udnævne en administrerende direktør. Den administrerende direktør bør bistås af en viceadministrerende direktør. Agenturet bør forvaltes og drives under hensyntagen til principperne i den fælles tilgang til decentrale EU-agenturer, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedtog den 19. juli 2012.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Medlemsstaterne bør udpege et medlem til den rådgivende gruppe vedrørende et stort IT-system, hvis de i henhold til EU-retten er bundet af en lovgivningsmæssig retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette særlige system. Danmark bør også udpege et medlem til den rådgivende gruppe vedrørende et stort IT-system, hvis landet i henhold til artikel 4 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling beslutter at gennemføre den lovgivningsmæssige retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af dette særlige system i sin nationale lovgivning.

(32)  Enhver medlemsstat, der er er bundet af en lovgivningsmæssig retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af et stort IT-system, bør udpege et medlem til den rådgivende gruppe for et sådant system. De lande, der er associeret med gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Dublin eller Eurodac, bør ligeledes udpege et medlem til den rådgivende gruppe.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Agenturet bør med henblik på at opfylde sin mission, og i det omfang det kræves, for at det kan udføre sine opgaver, samarbejde med EU-institutionerne, -organerne, -agenturerne og -kontorerne, navnlig dem, der er oprettet inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, i sager, der er omfattet af denne forordning og lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store IT-systemer, der forvaltes af agenturet inden for rammerne af samarbejdsordninger, der indgås i overensstemmelse med EU-retten og EU's politikker og inden for rammerne af deres respektive kompetencer. Sådanne samarbejdsordninger bør forhåndsgodkendes af Kommissionen. Agenturet bør også konsultere og følge op på henstillingerne fra Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed vedrørende netsikkerhed, når det er relevant.

(34)  Agenturet bør med henblik på at opfylde sin mission opnå koordinering og finansielle besparelser, undgå dobbeltarbejde og fremme synergi og komplementaritet, og i det omfang det kræves, for at det kan udføre sine opgaver, samarbejde med EU-institutionerne, -organerne, -agenturerne og -kontorerne, navnlig dem, der er oprettet inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, i sager, der er omfattet af denne forordning og lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store IT-systemer, der forvaltes af agenturet inden for rammerne af samarbejdsordninger, der indgås i overensstemmelse med EU-retten og EU's politikker og inden for rammerne af deres respektive kompetencer. Sådanne samarbejdsordninger bør forhåndsgodkendes af Kommissionen. Agenturet bør også konsultere og følge op på henstillingerne fra Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed vedrørende netsikkerhed, når det er relevant.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a)  Agenturet bør være åbent for deltagelse af lande, der har indgået enhver form for associeringsaftale med Unionen om gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Dublin eller Eurodac, eftersom visse store IT-systemer, f.eks. ETIAS, kræver samarbejde med andre lande.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  For at sikre åbenhed omkring agenturets virksomhed bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200166 finde anvendelse på agenturet. Agenturet bør være så åbent som muligt omkring sine aktiviteter uden at bringe indfrielsen af målet med dets indsats i fare. Det bør offentliggøre oplysninger om alle sine aktiviteter. Det bør endvidere sikre, at offentligheden og alle interesserede parter hurtigt får information om dets arbejde.

(37)  For at sikre åbenhed omkring agenturets virksomhed bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200166 finde anvendelse på agenturet. Agenturet bør være så åbent som muligt omkring sine aktiviteter uden at bringe indfrielsen af målet med dets indsats i fare. Det bør offentliggøre oplysninger om alle sine aktiviteter i overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed og for at sikre opfyldelsen af dets mål. Det bør endvidere sikre, at offentligheden og alle interesserede parter hurtigt får information om dets arbejde.

_________________

_________________

66 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

66 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  For at sikre åbne og gennemsigtige ansættelsesvilkår og ligebehandling af personalet bør vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ("personalevedtægten") og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union ("ansættelsesvilkårene"), jf. forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/6869 (samlet benævnt "personalevedtægten"), finde anvendelse på agenturets personale (inklusive den administrerende direktør), herunder reglerne om tavshedspligt eller tilsvarende fortrolighedskrav.

(40)  For at sikre åbne og gennemsigtige ansættelsesvilkår og ligebehandling af personalet bør vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ("personalevedtægten") og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union ("ansættelsesvilkårene"), jf. forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/6869 (samlet benævnt "personalevedtægten"), finde anvendelse på agenturets personale (inklusive den administrerende direktør), herunder reglerne om tavshedspligt eller tilsvarende fortrolighedskrav. Agenturet bør have tilstrækkelige budget- og personalemæssige ressourcer til sin rådighed, således at det ikke er nødt til at outsource sine opgaver og pligter til private virksomheder.

_________________

_________________

69 EFT L 56 af 4.3. 1968, s. 1.

69 EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Målene for denne forordning, nemlig oprettelsen af et agentur på EU-plan, der er ansvarligt for den operationelle forvaltning og i givet fald udvikling af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(43)  Målene for denne forordning, nemlig oprettelsen af et agentur på EU-plan, der er ansvarligt for den operationelle forvaltning og i givet fald udvikling af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, kan ikke i tilstrækkelig grad og på en effektiv måde opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 45 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Da Det Forenede Kongerige den 29. marts 2017 meddelte sin hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union, ophører traktaterne med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen for udtrædelsesaftalen eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter meddelelsen, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige beslutter at forlænge denne periode. Som følge heraf og uden at det berører bestemmelserne i udtrædelsesaftalen finder ovennævnte beskrivelse af Det Forenede Kongeriges deltagelse i forslaget kun anvendelse, indtil Det Forenede Kongerige ophører med at være en medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet er ansvarligt for den operationelle forvaltning af Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac.

2.  Agenturet er ansvarligt for den operationelle forvaltning af Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac i overensstemmelse med nærhedsprincippet som fastlagt i artikel 5 i TEU.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den operationelle forvaltning omfatter alle de opgaver, der er nødvendige for, at store IT-systemer kan fungere i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser, der gælder for hvert enkelt af dem, herunder ansvaret for den kommunikationsinfrastruktur, der anvendes af dem. Disse store IT-systemer må ikke udveksle data eller muliggøre udveksling af information eller viden, medmindre det er bestemt i et specifikt retsgrundlag.

5.  Den operationelle forvaltning omfatter alle de opgaver, der er nødvendige for, at store IT-systemer kan fungere i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser, der gælder for hvert enkelt af dem, herunder ansvaret for den kommunikationsinfrastruktur, der anvendes af dem. Disse store IT-systemer må ikke udveksle data eller muliggøre udveksling af information eller viden.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 6 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  udvikling af de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre interoperabilitet, jf. artikel 9

udgår

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udviklingen af store IT-systemer ved brug af en passende projektstyringsstruktur til effektiv udvikling af store IT-systemer.

a)  udviklingen af store IT-systemer ved brug af en passende projektstyringsstruktur til effektiv og sikker udvikling af store IT-systemer.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en effektiv, sikker og løbende drift af store IT-systemer

b)  en effektiv, sikker og løbende drift af store IT-systemer, der er egnet til at sikre en løbende forbedring af datakvaliteten

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  et højt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med de gældende regler, herunder specifikke bestemmelser for hvert stort IT-system

f)  et højt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med Unionens databeskyttelseslovgivning, herunder specifikke bestemmelser for hvert stort IT-system

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  et passende niveau for databeskyttelse og fysisk sikkerhed i overensstemmelse med de gældende regler, herunder specifikke bestemmelser for hvert stort IT-system.

g)  et passende niveau for sikkerhed, herunder gennemførelsen af en korrekt proces for risikostyring af informationssikkerhed.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med anbefalingen fra EDPS om en proces for risikostyring af informationssikkerhed.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  leveringen af passende statistikker til Kommissionen og til de relevante decentrale EU-agenturer.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  opgaver i forbindelse med Sirene-kontorerne og kommunikationen mellem Sirene-kontorerne som fastsat i forordning (EU) XXX/XXX [SIS-forordningen].

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de opgaver, der er pålagt det ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 [eller forordning (EU) XX af XX om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)]

a)  de opgaver, der er pålagt det ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 [eller forordning (EU) XX af XX om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) Nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. XXX/XXX (eu-LISA) (omarbejdning)]

Begrundelse

Tilpasning til de igangværende forhandlinger om Eurodacforordningen.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5c – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de opgaver, der er pålagt det ved forordning (EU) XX af XX om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], og identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)] (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)]

a)  de opgaver, der er pålagt det ved forordning (EU) XX af XX om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], og identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. XXX/XXX (eu-LISA)(omarbejdning)] (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)]

Begrundelse

Tilpasning til de igangværende forhandlinger om Eurodacforordningen.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommunikationsinfrastrukturen skal styres og kontrolleres på hensigtsmæssig vis med henblik på at beskytte den mod trusler og garantere dens sikkerhed og sikkerheden for de store IT-systemer, som agenturet er ansvarligt for, herunder de oplysninger, der udveksles gennem kommunikationsinfrastrukturen.

2.  Uden at dette berører stk. 1, skal kommunikationsinfrastrukturen styres og kontrolleres på hensigtsmæssig vis med henblik på at beskytte den mod trusler og garantere dens sikkerhed og sikkerheden for de store IT-systemer, som agenturet er ansvarligt for, herunder de oplysninger, der udveksles gennem kommunikationsinfrastrukturen.

Begrundelse

I henhold til artikel 7, stk. 1, bærer agenturet ikke det fulde ansvar for kommunikationsinfrastrukturen i alle systemer. Ansvaret for kommunikationsinfrastrukturen deles mellem agenturet og Kommissionen med hensyn til de systemer (Eurodac på nuværende tidspunkt og ECRIS-TCN i fremtiden), som anvender EuroDomain. Dette bør præciseres i stk. 2.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet vedtager passende foranstaltninger, herunder sikkerhedsplaner, bl.a. med henblik på at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, ændring eller sletning af personoplysninger under overførsler af disse eller under transport af databærere, navnlig ved hjælp af passende krypteringsteknikker. Alle systemrelaterede operationelle oplysninger, der cirkulerer i kommunikationsinfrastrukturen, skal krypteres.

3.  Agenturet vedtager passende foranstaltninger vedrørende sikkerhed, herunder sikkerhedsplaner og gennemførelsen af en korrekt proces for risikostyring af informationssikkerhed, bl.a. med henblik på at forhindre uautoriseret læsning, kopiering, overførsel, ændring eller sletning af personoplysninger under overførsler af disse eller under transport af databærere, navnlig ved hjælp af passende krypteringsteknikker. Alle systemrelaterede operationelle oplysninger, der cirkulerer i kommunikationsinfrastrukturen, skal krypteres.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen kan overdrages til eksterne private enheder eller organer, jf. forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Netværksudbyderen er i så fald omfattet af sikkerhedsforanstaltningerne i stk. 3 og må på ingen måde have adgang til operationelle oplysninger i SIS II, VIS, Eurodac, [ind- og udrejsesystemet], [ETIAS], [det automatiserede system til registrering og overvågning og mekanismen til fordeling af ansøgninger om international beskyttelse][eller ECRIS-TCN-systemet] eller den til SIS II knyttede SIRENE-udveksling af oplysninger.

udgår

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet arbejder sammen med Kommissionen om at indføre mekanismer for automatisk datakvalitetskontrol og fælles datakvalitetsindikatorer for alle systemer, som agenturet har det operationelle ansvar for, og at udvikle et centralt register for rapportering og statistikker, forudsat at der foretages specifikke lovgivningsmæssige ændringer af retsakterne for de eksisterende systemer og/eller vedtages specifikke bestemmelser i nye retsakter.

Uden at dette berører medlemsstaternes ansvar med hensyn til data, der indføres i de systemer, som agenturet har det operationelle ansvar for, arbejder agenturet sammen med Kommissionen om at indføre mekanismer for automatisk datakvalitetskontrol og fælles datakvalitetsindikatorer for alle disse systemer og at udvikle et centralt register, som udelukkende indeholder anonymiserede data, for rapportering og statistikker, forudsat at der fastsættes specifikke bestemmelser i de lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og anvendelse af store IT-systemer, der forvaltes af agenturet.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

udgår

Interoperabilitet

 

Agenturet træffer også de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre interoperabilitet mellem systemerne, forudsat at de relevante lovgivningsmæssige retsakter vedtages, når det er påkrævet.

 

Begrundelse

EDPS noterer sig i udtalelse 9/2017, at der i øjeblikket ikke findes en retlig ramme for interoperabilitet. I betragtning af risiciene forbundet med retten til privatlivets fred og retten til databeskyttelse kan interoperabilitet ikke gennemføres uden et specifikt retligt grundlag, der omfatter en konsekvensanalyse og en forundersøgelse.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet holder løbende Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og, når det vedrører spørgsmål om databeskyttelse, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse underrettet om den udvikling, der er nævnt i stk. 1.

3.  Derudover holder agenturet løbende og mindst én gang om året Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og, når det vedrører behandling af personoplysninger, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse underrettet om den udvikling, der er nævnt i stk. 1.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet underretter løbende Europa-Parlamentet, Rådet og, når det vedrører spørgsmål om databeskyttelse, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, om udviklingen i de i første afsnit nævnte pilotprojekter.

Agenturet underretter løbende Europa-Parlamentet, Rådet og, når det vedrører behandling af personoplysninger, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, om udviklingen i de i første afsnit nævnte pilotprojekter.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  På Kommissionens eller Rådets anmodning, og efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom, kan agenturet ved en delegeringsaftale, jf. artikel 58, stk. 1, litra c), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, pålægges budgetgennemførelsesopgaver i forbindelse med konceptbekræftelser inden for rammerne af instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014.

3.  På Kommissionens eller Rådets anmodning og med Parlamentets godkendelse, og efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom, kan agenturet ved en delegeringsaftale, jf. artikel 58, stk. 1, litra c), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, pålægges budgetgennemførelsesopgaver i forbindelse med konceptbekræftelser inden for rammerne af instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet kan, efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom, planlægge og gennemføre testaktiviteter vedrørende anliggender, der er omfattet af denne forordning og den lovgivningsmæssige retsakt, der regulerer udviklingen, oprettelsen, driften og brugen af store IT-systemer, som agenturet forvalter.

4.  Agenturet kan, efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom, planlægge og gennemføre testaktiviteter vedrørende den lovgivningsmæssige retsakt, der regulerer udviklingen, oprettelsen, driften og brugen af store IT-systemer, som agenturet forvalter. Agenturet skal sikre et passende kvalitetsniveau med hensyn til testaktiviteter og skal dække alle omkostninger herved.

Begrundelse

Agenturets primære opgaver vedrører forvaltningen af store IT-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed Agenturet bør derfor have beføjelse til at gennemføre testaktiviteter i tilknytning til forvaltningen af disse systemer.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet kan anmodes om at yde rådgivning til medlemsstaterne, hvad angår de nationale systemers tilkobling til de centrale systemer og ad hoc-støtte til medlemsstaterne. Anmodningerne om ad hoc-støtte skal indgives til Kommissionen, som videresender dem til agenturet. Det kan også blive anmodet om at yde rådgivning eller støtte til Kommissionen om tekniske spørgsmål vedrørende eksisterende eller nye systemer, herunder gennem undersøgelser og testning.

1.  Enhver medlemsstat kan anmode agenturet om at yde rådgivning, hvad angår dens nationale systemers tilkobling til de centrale systemer. Enhver medlemsstat kan ligeledes indgive en anmodning om ad hoc-støtte direkte til agenturet. Inden agenturet yder en sådan ad hoc-støtte, skal det høre Kommissionen, som omgående fremsender sine synspunkter vedrørende emnet til bestyrelsen. Kommissionen overvåger, om agenturet har givet et rettidigt svar på medlemsstatens anmodning, og hvilke foranstaltninger agenturet har truffet for at bistå medlemsstaten, hvis det er relevant. Agenturet kan også blive anmodet om at yde rådgivning eller støtte til Kommissionen om tekniske spørgsmål vedrørende eksisterende eller nye systemer, herunder gennem hensigtsmæssige undersøgelser og passende testning. Agenturet afholder alle omkostningerne. Agenturets budget skal omfatte en særskilt budgetpost, som udelukkende er dedikeret til dette formål og er et supplement til de finansielle ressourcer, der er afsat til det daglige arbejde.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet kan også få til opgave at udvikle, forvalte og/eller huse et fælles IT-system for en gruppe af mindst seks medlemsstater, som på frivillig basis indgår i en centraliseret løsning, for at bistå dem med at gennemføre de tekniske aspekter af forpligtelserne i medfør af EU-lovgivningen om decentraliserede IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, forudsat at dette forhåndsgodkendes af Kommissionen og besluttes af bestyrelsen. I så fald overdrager de berørte medlemsstater agenturet disse opgaver ved en delegeringsaftale, der indeholder betingelserne for delegeringen og fastsætter, hvordan alle relevante omkostninger skal beregnes, og hvilken faktureringsmetode der skal anvendes.

udgår

Begrundelse

I overensstemmelse med udtalelsen fra EDPS. Hvis Unionens lovgivning indeholder bestemmelser om et decentraliseret system, kan dette ikke ophæves ved en delegeringsaftale mellem nogle få medlemsstater og eu-LISA.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Statistisk støtte

 

Agenturet skal levere tilstrækkelige og detaljerede statistiske oplysninger til:

 

a)  Kommissionen med henblik på at foretage evalueringer og overvågning i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1053/20131a og

 

b)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for at overvåge gennemførelsen af sårbarhedsvurderinger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/16241b.

 

Agenturet kan levere hensigtsmæssige og detaljerede statistiske informationer til andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer med berettiget formål.

 

_________________

 

1a   Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27).

 

1b   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der fastsættes bestemmelser om et backupanlæg eller et andet teknisk anlæg i den lovgivningsmæssige retsakt om systemets udvikling, oprettelse, drift og brug, indrettes det i Sankt Johann im Pongau, Østrig.

Hvis det er nødvendigt med et backupanlæg for at sikre systemernes fulde funktionsdygtighed i tilfælde af svigt i et eller flere af disse systemer, indrettes det i Sankt Johann im Pongau, Østrig. Med hensyn til gennemførelsen af nye systemer skal bestyrelsen sammen med Kommissionen evaluere og vurdere de specifikke krav i disse systemer og anbefale tekniske løsninger, der sikrer den bedste udnyttelse af og konnektivitet med backupanlægget.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Begge tekniske anlæg kan anvendes samtidigt til den aktive drift af store IT-systemer, forudsat at det andet anlæg fortsat kan sikre deres drift i tilfælde af svigt i et eller flere systemer. Der kan ikke oprettes andre tekniske anlæg, uden at denne forordning ændres.

5.  Begge tekniske anlæg kan anvendes samtidigt til den aktive drift af store IT-systemer, forudsat at det andet anlæg fortsat kan sikre driften af de store IT-systemer i tilfælde af svigt i et eller flere systemer.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Senest ... [15 måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning] gennemfører Kommissionen en tilbundsgående vurdering af agenturets eksisterende og fremtidige behov med hensyn til de eksisterende anlægs kapacitet til at huse under hensyn til et eventuelt behov for at udvikle tekniske løsninger til at sørge for, at de store IT-systemer under agenturets ansvar fungerer 24 timer i døgnet, alle ugens dage, hvis retsakterne om disse systemer gør det påkrævet, og eventuelle risici ved den nuværende operationelle struktur. Kommissionen forelægger denne vurdering for Europa-Parlamentet og Rådet, inden bestyrelsen træffer en afgørelse.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udnævne den administrerende direktør og, hvis det er relevant, forlænge direktørens ansættelsesperiode eller afskedige direktøren, jf. artikel 22

c)  udnævne den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør, kontrollere og vurdere deres arbejde og, hvis det er relevant, forlænge deres respektive ansættelsesperioder eller afskedige dem, jf. henholdsvis artikel 22 og artikel 22a;

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  udøve disciplinærmyndighed over den administrerende direktør og føre tilsyn med vedkommendes embedsførelse, herunder gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger

d)  udøve disciplinærmyndighed over den administrerende direktør og føre tilsyn med vedkommendes embedsførelse, herunder gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger, og med den administrerende direktørs samtykke over den viceadministrerende direktør

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til medlemmerne

i)  vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til medlemmerne og offentliggøre dem på agenturets websted

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  vedtage detaljerede interne regler og procedurer for beskyttelse af whistleblowere, herunder passende kommunikationskanaler til rapportering af embedsmisbrug

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra r

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

r)  inden udgangen af august hvert år vedtage en midtvejsrapport om status med hensyn til gennemførelsen af de planlagte aktiviteter i indeværende år og sende den til Kommissionen

r)  inden udgangen af august hvert år vedtage en midtvejsrapport om status med hensyn til gennemførelsen af de planlagte aktiviteter i indeværende år og sende den til Europa-Parlamentet og Kommissionen

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra s

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

s)  vurdere og vedtage agenturets årlige konsoliderede aktivitetsrapport for det foregående år, hvor de opnåede resultater navnlig sammenlignes med målene i det årlige arbejdsprogram, og senest den 1. juli hvert år sende den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten den årlige aktivitetsrapport offentliggøres

s)  vurdere og vedtage agenturets årlige konsoliderede aktivitetsrapport for det foregående år, hvor de opnåede resultater navnlig sammenlignes med målene i det årlige arbejdsprogram, og senest den 1. juli hvert år sende den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Revisionsretten. Den årlige aktivitetsrapport offentliggøres

Begrundelse

EPDS anfører i udtalelse nr. 9/2017, at EDPS bør medtages på listen over modtagere af disse oplysninger, hvis han skal kunne udføre sine opgaver på en effektiv måde.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra w

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

w)  sikre passende opfølgning af resultaterne og henstillingerne i forskellige interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

w)  sikre passende opfølgning af resultaterne og henstillingerne i forskellige interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) [og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)]

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra y

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

y)  vedtage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, herunder en sikkerhedsplan og en forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplan, under hensyntagen til eventuelle henstillinger fra sikkerhedseksperterne i de rådgivende grupper

y)  vedtage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, herunder sikkerhedsplaner og gennemførelsen af en korrekt proces for risikostyring af informationssikkerhed, og en forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplan, under hensyntagen til eventuelle henstillinger fra sikkerhedseksperterne i de rådgivende grupper

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med anbefalingen fra EDPS om en proces for risikostyring af informationssikkerhed.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra y a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ya)  vedtage interne regler for overvågning af agenturets personales anvendelse af og adgang til store IT-systemer

Begrundelse

Bestyrelsen bør også sikre, at der findes passende regler for egenkontrol for agenturets personale i forhold til de store IT-systemer, som agenturet er ansvarligt for.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra z

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

z)  vedtage sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede informationer og ikkeklassificerede følsomme informationer, efter at Kommissionen har godkendt dem

z)  vedtage sikkerhedsregler for beskyttelse af klassificerede informationer og ikkeklassificerede følsomme informationer efter tæt samråd med Kommissionen

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra gg

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

gg)  vedtage den årlige aktivitetsrapport for det centrale Eurodacsystem, jf. artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 603/2013 [eller artikel 42 i forordning XX af XX om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], og identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)]

gg)  vedtage den årlige aktivitetsrapport for det centrale Eurodacsystem, jf. artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 603/2013 [eller artikel 42 i forordning XX af XX om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], og identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) XXX/XXX (eu-LISA) (omarbejdning)]

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra jj

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

jj)  samle og offentliggøre statistikker vedrørende det centrale Eurodacsystems virksomhed, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 603/2013 [eller artikel 9, stk. 2, i forordning XX af XX om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], og identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)]

jj)  samle og offentliggøre statistikker vedrørende det centrale Eurodacsystems virksomhed, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 603/2013 [eller artikel 9, stk. 2, i forordning XX af XX om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af [forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne], og identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) XXX/XXX (eu-LISA) (omarbejdning)]

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra nn

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

nn)  sikre den årlige offentliggørelse af listen over kompetente myndigheder, der har tilladelse til at søge direkte i oplysningerne i SIS II, jf. artikel 31, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 46, stk. 8, i afgørelse 2007/533/RIA sammen med listen over kontorer for de nationale SIS II-systemer (N.SIS II) og SIRENE-kontorer, jf. henholdsvis artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 7, stk. 3, i afgørelse 2007/533/RIA [eller artikel 36, stk. 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XX af XX om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 53, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XX af XX om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU sammen med listen over kontorer for de nationale SIS II-systemer (N.SIS II) og SIRENE-kontorer, jf. henholdsvis artikel 7, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XX af XX om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol og artikel 7, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XX af XX om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde [samt listen over kompetente myndigheder, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) XX/XXXX om oprettelse af et ind- og udrejsesystem] [listen over kompetente myndigheder, jf. artikel 11 i forordning (EU) XX/XXX om oprettelse af ETIAS] og [listen over kompetente myndigheder, jf. artikel 32 i forordning (EU) XX/XXX om oprettelse af ECRIS-TCN}]

nn)  sikre offentliggørelse og regelmæssige ajourføringer på agenturets websted af listen over kompetente myndigheder, der har tilladelse til at søge direkte i oplysningerne i SIS II, jf. artikel 31, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 46, stk. 8, i afgørelse 2007/533/RIA sammen med listen over kontorer for de nationale SIS II-systemer (N.SIS II) og SIRENE-kontorer, jf. henholdsvis artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 7, stk. 3, i afgørelse 2007/533/RIA [eller artikel 36, stk. 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XX af XX om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 53, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XX af XX om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU sammen med listen over kontorer for de nationale SIS II-systemer (N.SIS II) og SIRENE-kontorer, jf. henholdsvis artikel 7, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XX af XX om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol og artikel 7, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XX af XX om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde [samt listen over kompetente myndigheder, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) XX/XXXX om oprettelse af et ind- og udrejsesystem] [listen over kompetente myndigheder, jf. artikel 11 i forordning (EU) XX/XXX om oprettelse af ETIAS] og [listen over kompetente myndigheder, jf. artikel 32 i forordning (EU) XX/XXX om oprettelse af ECRIS-TCN}]

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsen kan rådgive den administrerende direktør om alle spørgsmål, der vedrører udviklingen eller den operationelle forvaltning af store IT-systemer og aktiviteter vedrørende forskning, pilotprojekter, konceptbekræftelser og testaktiviteter.

3.  Bestyrelsen kan rådgive den administrerende direktør om alle spørgsmål, der vedrører udviklingen eller den operationelle forvaltning af store IT-systemer og aktiviteter vedrørende forskning, pilotprojekter og konceptbekræftelser.

Begrundelse

Bestyrelsen er ikke i stand til at rådgive den administrerende direktør om testaktiviteter.

Ændringsforslag57

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret, jf. artikel 20.

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, to repræsentanter for Kommissionen og et medlem udpeget af Europa-Parlamentet, der hver har stemmeret, jf. artikel 20.

Begrundelse

eu-LISA behandler en række følsomme spørgsmål såsom intern sikkerhed og EU-grænseforvaltning samt beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred for EU-borgere. Parlamentet bør derfor inddrages og holdes nøje underrettet om bestyrelsens beslutningstagning. Anmodningen er i overensstemmelse med den fælles tilgang.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for en fireårig periode, som kan forlænges. Ved udløbet af medlemmernes mandat eller i tilfælde af deres fratræden fortsætter de i deres hverv, indtil de genudnævnes eller afløses.

3.  Medlemmer og deres suppleanter udpeges for en fireårig periode, som kan forlænges én gang. Ved udløbet af medlemmernes mandat eller i tilfælde af deres fratræden fortsætter de i deres hverv, indtil de genudnævnes eller afløses.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, deltager i agenturets aktiviteter. De udpeger hver en repræsentant og en stedfortræder til bestyrelsen.

4.  De lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Dublin og Eurodac, deltager i agenturets aktiviteter. De udpeger hver en repræsentant og en stedfortræder til bestyrelsen.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsen afholder mindst to ordinære møder om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden, på anmodning af Kommissionen eller af mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

3.  Bestyrelsen afholder mindst to ordinære møder om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden, på anmodning af Kommissionen, på anmodning af den administrerende direktør eller af mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38 finder anvendelse på lande, der har indgået enhver form for associeringsaftale med Unionen om gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Dublin og Eurodac.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den administrerende direktør forestår ledelsen af agenturet. Den administrerende direktør bistår og står til ansvar over for bestyrelsen. Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af sit hverv.

1.  Den administrerende direktør forestår ledelsen af og repræsenterer agenturet. Den administrerende direktør bistår og står til ansvar over for bestyrelsen. Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom, og er i overensstemmelse med artikel 42, stk. 12, underlagt proceduren for årlig decharge fra Europa-Parlamentet for gennemførelsen af budgettet. Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af sit hverv.

Begrundelse

Den administrerende direktør bør repræsentere agenturet på forskellige måder, ikke kun retligt. Derudover bør henvisningen til den årlige dechargeprocedure, jf. artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1077/2011, bibeholdes i teksten i overensstemmelse med den fælles tilgang. Den foreslåede ændring vil præcisere, at den administrerende direktør i overensstemmelse med artikel 42, stk. 12, i forslaget skal være underlagt den årlige dechargeprocedure. Dette ansvar skal derfor angives under den administrerende direktørs ansvar med en krydshenvisning til artikel 42, stk. 12.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør udfører deres respektive hverv i uafhængighed. Med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser må den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering eller noget andet organ.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den administrerende direktør er agenturets retlige repræsentant.

udgår

Begrundelse

Den administrerende direktør bør ikke kun være agenturets retlige repræsentant. I denne henseende foreslås det at medtage en generel henvisning til den administrerende direktørs rolle som agenturets repræsentant i stk. 1.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  udarbejdelsen af en handlingsplan som opfølgning af konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflæggelse af rapport om status to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

g)  udarbejdelsen af en handlingsplan som opfølgning af konklusionerne i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og [fra EPPO og] aflæggelse af rapport om status to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  beskyttelsen af Unionens finansielle interesser ved anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter og gennem effektiv kontrol, der dog ikke må gribe ind i OLAF's undersøgelsesbeføjelser, og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og efter omstændighederne ved pålæggelse af administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og har afskrækkende virkning

h)  beskyttelsen af Unionens finansielle interesser ved anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter og gennem effektiv kontrol, der dog ikke må gribe ind i [EPPO's og] OLAF's undersøgelsesbeføjelser, og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og efter omstændighederne ved pålæggelse af administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og har afskrækkende virkning

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  udarbejdelsen af agenturets strategi for bekæmpelse af svig og forelæggelsen af denne for bestyrelsen til godkendelse

i)  udarbejdelsen af agenturets strategi for bekæmpelse af svig og forelæggelsen af denne for bestyrelsen til godkendelse og overvågningen af, at denne strategi gennemføres på en korrekt og rettidig måde

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – litra r

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

r)  forberedelsen af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, herunder en sikkerhedsplan og en forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplan, og forelæggelsen heraf for bestyrelsen med henblik på vedtagelse

r)  forberedelsen af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, herunder sikkerhedsplaner og gennemførelsen af en korrekt proces for risikostyring og en forretningskontinuitets- og katastrofeberedskabsplan, og forelæggelsen heraf for bestyrelsen med henblik på vedtagelse

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med anbefalingen fra EDPS om en proces for risikostyring af informationssikkerhed.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter gennemførelsen af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Udvælgelsesproceduren skal gøre det muligt at offentliggøre en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre steder. Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør på grundlag af kandidatens personlige kvalifikationer og erfaringer på området store IT-systemer og dennes administrative, finansielle og ledelsesmæssige kompetencer samt kendskab til databeskyttelse. Bestyrelsen træffer afgørelse om udnævnelse af den administrerende direktør med et flertal på to tredjedele af alle de stemmeberettigede medlemmer.

1.  Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør på grundlag af en liste over mindst tre kandidater, som Kommissionen foreslår, efter gennemførelsen af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Udvælgelsesproceduren skal gøre det muligt at offentliggøre en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre steder. Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør på grundlag af kandidatens faglige kvalifikationer, dokumenterede administrative og ledelsesmæssige kompetencer på højt plan og erfaringer på området store IT-systemer og dennes administrative, finansielle og ledelsesmæssige kompetencer samt kendskab til databeskyttelse.

Begrundelse

Disse ændringer har til formål at tilpasse udnævnelsesproceduren til den, der er fastlagt i artikel 69 i forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt [forordning (EU) 2016/1624].

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Inden udnævnelsen opfordres den kandidat, som bestyrelsen vælger, til at fremkomme med en erklæring til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Efter erklæringen vedtager Europa-Parlamentet en udtalelse, hvori der redegøres for dets synden valgte kandidat. Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet om, på hvilken måde der er taget hensyn til denne udtalelse. Udtalelsen behandles som personlig og fortrolig, indtil kandidaten er udnævnt.

2.  Inden udnævnelsen opfordres de kandidater, som Kommissionen foreslår, til at fremkomme med en erklæring til det eller de kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Efter erklæringen vedtager Europa-Parlamentet en udtalelse, hvori det redegør for sine synspunkter, og det kan pegeen foretrukken kandidat.

Begrundelse

Disse ændringer har til formål at tilpasse udnævnelsesproceduren til den, der er fastlagt i artikel 69 i forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt [forordning (EU) 2016/1624].

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør under hensyntagen til disse synspunkter. Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer.

Begrundelse

Disse ændringer har til formål at tilpasse udnævnelsesproceduren til den, der er fastlagt i artikel 69 i forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt [forordning (EU) 2016/1624].

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Hvis bestyrelsen beslutter at udnævne en anden kandidat end den, som Europa-Parlamentet pegede på som sin foretrukne kandidat, skal bestyrelsen skriftligt underrette Europa-Parlamentet og Rådet om, på hvilken måde der blev taget hensyn til Europa-Parlamentets holdning.

Begrundelse

Disse ændringer har til formål at tilpasse udnævnelsesproceduren til den, der er fastlagt i artikel 69 i forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt [forordning (EU) 2016/1624].

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den administrerende direktørs embedsperiode er fem år. Ved udgangen af perioden foretager Kommissionen en vurdering, hvori der indgår en evaluering af den administrerende direktørs resultater og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer.

3.  Den administrerende direktørs embedsperiode er fem år. Ved udgangen af perioden foretager bestyrelsen i tæt samråd med Kommissionen en vurdering, hvori der indgår en evaluering af den administrerende direktørs resultater og agenturets fremtidige opgaver og udfordringer.

Begrundelse

Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen i henhold til artikel 21, stk. 1, i forslaget. Derfor bør vurderingen af hans resultater foretages af bestyrelsen. Kommissionen bør høres under vurderingen. Den foreslåede ændring svarer til bestemmelsen i artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1077/2011.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 22a

 

Den viceadministrerende direktør

 

1.   Den administrerende direktør bistås af en viceadministrerende direktør. I tilfælde af den administrerende direktørs forfald træder den viceadministrerende direktør i vedkommendes sted.

 

2.   Den viceadministrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på forslag af den administrerende direktør. Den viceadministrerende direktør udnævnes på grundlag af faglige kvalifikationer og passende administrative og ledelsesmæssige kompetencer, herunder relevant erhvervserfaring. Den administrerende direktør foreslår mindst tre kandidater til stillingen som viceadministrerende direktør. Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af sine stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige den viceadministrerende direktør ved en afgørelse truffet med et flertal på to tredjedele af alle de stemmeberettigede medlemmer.

 

3.   Den viceadministrerende direktørs embedsperiode er fem år. Den kan af bestyrelsen forlænges én gang for en periode på højst fem år.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver medlemsstat, der i henhold til EU-retten er bundet af en lovgivningsmæssig retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af et bestemt stort IT-system, samt Kommissionen udpeger et medlem til den rådgivende gruppe, der vedrører det pågældende store IT-system, for en fireårig periode, der kan forlænges én gang.

Enhver medlemsstat, der i henhold til EU-retten er bundet af en lovgivningsmæssig retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af et bestemt stort IT-system, samt Kommissionen og lande, der er associeret med gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Dublin og Eurodac, udpeger et medlem til den rådgivende gruppe, der vedrører det pågældende store IT-system, for en fireårig periode, der kan forlænges én gang.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Danmark udpeger også et medlem til en rådgivende gruppe vedrørende et stort IT-system, hvis landet i henhold til artikel 4 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling beslutter at gennemføre den lovgivningsmæssige retsakt om udvikling, oprettelse, drift og brug af det pågældende store IT-system i sin nationale lovgivning.

udgår

Begrundelse

Artikel 23, stk. 1, angiver klart, på hvilket grundlag en medlemsstat kan udpege et medlem af den rådgivende gruppe. Dette stykke gælder også for Danmark, hvis Danmark beslutter at tilslutte sig en lovgivningsmæssig retsakt om et stort IT-system. Et særskilt afsnit om Danmark er hverken nødvendigt eller nyttigt.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Under udarbejdelsen af en udtalelse skal medlemmerne af hver rådgivende gruppe gøre deres bedste for at nå til enighed. Hvis en sådan enighed ikke opnås, består udtalelsen af flertallet af medlemmernes begrundede holdning. Mindretallets begrundede holdning(er) føres også til protokols. Artikel 20, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse. De medlemmer, der repræsenterer de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, kan fremsætte udtalelser om de spørgsmål, som de ikke har ret til at stemme om.

6.  Under udarbejdelsen af en udtalelse skal medlemmerne af hver rådgivende gruppe gøre deres bedste for at nå til enighed. Hvis en sådan enighed ikke opnås, består udtalelsen af flertallet af medlemmernes begrundede holdning. Mindretallets begrundede holdning(er) føres også til protokols. Artikel 20, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse. De medlemmer, der repræsenterer de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Dublin og Eurodac, kan fremsætte udtalelser om de spørgsmål, som de ikke har ret til at stemme om.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hver medlemsstat og hvert land, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac, skal lette de rådgivende gruppers arbejde.

7.  Hver medlemsstat og hvert land, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Dublin og Eurodac, skal lette de rådgivende gruppers arbejde.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen og medlemsstaterne kan midlertidigt udstationere tjenestemænd eller nationale eksperter i agenturet. Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter reglerne for udstationering af nationale eksperter i agenturet.

5.  Kommissionen og medlemsstaterne kan på anmodning af agenturet midlertidigt udstationere tjenestemænd eller nationale eksperter i agenturet. Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter reglerne for udstationering af nationale eksperter i agenturet.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør og medlemmerne af de rådgivende grupper forpligter sig til at handle i offentlighedens interesse. Med henblik herpå skal de hvert år afgive et skriftligt tilsagn herom, som offentliggøres.

Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør, den viceadministrerende direktør og medlemmerne af de rådgivende grupper forpligter sig til at handle i offentlighedens interesse. Med henblik herpå skal de hvert år afgive et skriftligt tilsagn herom, som offentliggøres på agenturets websted.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Listen over medlemmerne af bestyrelsen offentliggøres på agenturets internetside.

Listen over medlemmerne af bestyrelsen og medlemmerne af de rådgivende grupper offentliggøres på agenturets websted.

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør medlemmerne af de rådgivende grupper også offentliggøres på agenturets websted.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturets værtsmedlemsstat sikrer de bedst mulige vilkår for, at det kan fungere korrekt, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

2.  Agenturets værtsmedlemsstat sikrer de bedst mulige vilkår for, at det kan fungere korrekt, herunder bl.a. tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

Ændringsforslag83

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De oversættelsesopgaver, der er nødvendige i forbindelse med agenturets aktiviteter, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

4.  De oversættelsesopgaver, der er nødvendige i forbindelse med agenturets aktiviteter, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer eller andre oversættelsestjenesteydere i henhold til Unionens udbudsbestemmelser og inden for de grænser, der er fastsat i de relevante finansielle regler.

Begrundelse

Den foreslåede ændring har til formål at forsyne agenturet med en vis fleksibilitet for så vidt angår oversættelsestjenester.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen vedtager de nærmere regler for anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001.På grundlag af et forslag fra den administrerende direktør vedtager bestyrelsen regler for aktindsigt i agenturets dokumenter, jf. forordning (EF) nr. 1049/2001.

2.  Bestyrelsen vedtager de nærmere regler for anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001. På grundlag af et forslag fra den administrerende direktør vedtager bestyrelsen omgående regler for aktindsigt i agenturets dokumenter, jf. forordning (EF) nr. 1049/2001.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet afgiver oplysninger i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store IT-systemer og kan på eget initiativ indgå i kommunikationsaktiviteter inden for rammerne af sine beføjelser. Det sikrer navnlig, at offentligheden og alle interesserede parter ud over offentliggørelsen af de dokumenter, der er nævnt i artikel 15, stk. 1, litra r), s), ii), jj), [kk)], [ll)], [mm)], og artikel 42, stk. 9, hurtigt får objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger om agenturets arbejde. Tildelingen af ressourcer til kommunikationsaktiviteter må ikke skade agenturets effektive udførelse af sine opgaver som omhandlet i artikel 3-12. Kommunikationsaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med de relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

4.  Agenturet afgiver oplysninger i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og/eller brug af store IT-systemer og kan på eget initiativ indgå i kommunikationsaktiviteter inden for rammerne af sine beføjelser. Det sikrer navnlig, at offentligheden og alle interesserede parter ud over offentliggørelsen af de dokumenter, der er nævnt i artikel 15, stk. 1, litra r), s), ii), jj), [kk)], [ll)], [mm)], og artikel 42, stk. 9, hurtigt får objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger om agenturets arbejde. Tildelingen af ressourcer til kommunikationsaktiviteter må ikke skade agenturets effektive udførelse af sine opgaver som omhandlet i artikel 3-12. Kommunikationsaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med de relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Uden at det berører databeskyttelsesbestemmelserne i de lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store IT-systemer, er agenturets behandling af personoplysninger omfattet af forordning (EF) nr. 45/2001 [forordning (EU) XX/2018 om beskyttelse af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne].

1.  Agenturets behandling af personoplysninger er omfattet af forordning (EF) nr. 45/2001 [forordning (EU) XX/2018 om beskyttelse af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne].

Begrundelse

I overensstemmelse med EP's holdning til den nye forordning om databeskyttelse i EU-institutionerne (der erstatter forordning (EF) nr. 45/2001) bør der kun være én horisontal databeskyttelsesordning.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis agenturet behandler personoplysninger til de formål, der er omhandlet i stk. 1, litra a), finder de særlige bestemmelser vedrørende databeskyttelse og datasikkerhed i de respektive lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store IT-systemer, der forvaltes af agenturet, anvendelse.

2.  Hvis agenturet behandler personoplysninger til de formål, der er omhandlet i stk. 1, litra a), finder de særlige bestemmelser vedrørende databeskyttelse og datasikkerhed i de respektive lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store IT-systemer, der forvaltes af agenturet, anvendelse. Under alle omstændigheder skal enhver registreret i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 have ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og have adgang til effektive retsmidler ved Den Europæiske Unions Domstol, herunder ret til erstatning fra agenturet, hvis den registrerede finder, at behandlingen af personoplysninger om vedkommende overtræder disse specifikke bestemmelser.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Sikkerhedsreglerne vedtages af bestyrelsen, efter at Kommissionen har godkendt dem. Agenturet kan træffe alle nødvendige foranstaltninger for at lette udvekslingen af oplysninger, der er relevante for dets opgaver, med Kommissionen og medlemsstaterne og, når det er hensigtsmæssigt, de relevante EU-agenturer. Det udvikler og driver et informationssystem, der kan udveksle klassificerede oplysninger med disse aktører, jf. Rådets afgørelse 2013/488/EU og Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444. Bestyrelsen træffer i henhold til artikel 2 og artikel 15, stk. 1, litra y), afgørelse om den interne struktur i agenturet, der er nødvendig for at overholde de relevante sikkerhedsprincipper.

2.  Sikkerhedsreglerne vedtages af bestyrelsen efter tæt samråd med Kommissionen. Agenturet kan træffe alle nødvendige foranstaltninger for at lette udvekslingen af oplysninger, der er relevante for dets opgaver, med Kommissionen og medlemsstaterne og, når det er hensigtsmæssigt, de relevante EU-agenturer. Det udvikler og driver et informationssystem, der kan udveksle klassificerede oplysninger med disse aktører, jf. Rådets afgørelse 2013/488/EU og Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444. Bestyrelsen træffer i henhold til artikel 2 og artikel 15, stk. 1, litra y), afgørelse om den interne struktur i agenturet, der er nødvendig for at overholde de relevante sikkerhedsprincipper.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og herefter hvert femte år vurderer Kommissionen i overensstemmelse med dens retningslinjer agenturets resultater i forhold til dets mål, mandat, opgaver og lokaliteter. Den evaluerer også agenturets bidrag til skabelsen af et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende IT-miljø på EU-plan for forvaltningen af store IT-systemer, der understøtter gennemførelsen af politikkerne på området retlige og indre anliggender. Den evaluerer navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

1.  Senest ... [fire år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] og herefter hvert femte år evaluerer Kommissionen i samråd med bestyrelsen agenturets resultater. Evalueringen indeholder en undersøgelse af gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning, og hvordan og i hvilket omfang agenturet faktisk bidrager til den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og varetager de opgaver, der er fastlagt i denne forordning. Den evaluerer også agenturets bidrag til skabelsen af et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende IT-miljø på EU-plan for forvaltningen af store IT-systemer, der understøtter gennemførelsen af politikkerne på området retlige og indre anliggender. Den evaluerer navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring. Bestyrelsen kan udstede henstillinger til Kommissionen vedrørende ændringer til denne forordning.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet samarbejder med Kommissionen, andre EU-institutioner og andre EU-organer, -kontorer og -agenturer, navnlig dem, der er oprettet inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og navnlig Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder, om anliggender, der er omfattet af denne forordning.

1.  Agenturet samarbejder med Kommissionen, andre EU-institutioner og andre EU-organer, -kontorer og -agenturer, navnlig dem, der er oprettet inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og navnlig Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder, om anliggender, der er omfattet af denne forordning, med henblik på at opnå koordinering og finansielle besparelser, undgå dobbeltarbejde og fremme synergi og komplementaritet i deres aktiviteter.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet konsulterer og følger op på henstillingerne fra Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed vedrørende netsikkerhed, når det er hensigtsmæssigt.

3.  Agenturet konsulterer og følger op på henstillingerne fra Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed vedrørende net- og informationssikkerhed.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Samarbejdet med EU-organerne, -kontorerne og -agenturerne finder sted inden for rammerne af samarbejdsordninger. Ordningerne skal forhåndsgodkendes af Kommissionen. Ordningerne kan omfatte udveksling af ydelser mellem agenturerne, når det er hensigtsmæssigt, enten i nærheden af lokaliteterne eller efter politikområde inden for rammerne af de respektive mandater og uden at det berører deres primære opgaver.

4.  Samarbejdet med EU-organerne, -kontorerne og -agenturerne finder sted inden for rammerne af samarbejdsordninger. Ordningerne skal indgås efter tæt samråd med Kommissionen. Ordningerne kan omfatte udveksling af ydelser mellem agenturerne, når det er hensigtsmæssigt, enten i nærheden af lokaliteterne eller efter politikområde inden for rammerne af de respektive mandater og uden at det berører deres primære opgaver. Samarbejdsordningerne skal fastlægge mekanismerne til omkostningsdækning.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 38 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Deltagelse af lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac

Deltagelse af lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Dublin og Eurodac

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tredjelande, som har indgået associeringsaftaler med Unionen herom, kan deltage i agenturets arbejde.

1.  Tredjelande, som har indgået enhver form for associeringsaftale med Unionen om gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Dublin og Eurodac, kan deltage i agenturets arbejde.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der træffes foranstaltninger efter de relevante bestemmelser i de i stk. 1 omhandlede associeringsaftaler for navnlig at præcisere arten og omfanget af og de detaljerede regler for deltagelsen af lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltningerne vedrørende Eurodac, samt hvordan de skal deltage, herunder bestemmelser om finansielle bidrag, personale og stemmeret.

2. Der træffes foranstaltninger efter de relevante bestemmelser i de i stk. 1 omhandlede associeringsaftaler for navnlig at præcisere arten og omfanget af og de detaljerede regler for deltagelsen af tredjelande som omhandlet i stk. 1, samt hvordan de skal deltage, herunder bestemmelser om finansielle bidrag, personale og stemmeret.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 38 a (ny) – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38a

 

Samarbejdsordninger med internationale organisationer og andre relevante enheder

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I det omfang det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver og efter samråd med Kommissionen, kan agenturet gennem indgåelse af samarbejdsordninger etablere og opretholde forbindelser med folkeretlige internationale organisationer og organer, der er underordnet dem, eller andre relevante enheder eller organer, der er oprettet ved eller med hjemmel i en aftale mellem to eller flere lande.

Begrundelse

Det kan blive nødvendigt at sikre et tilstrækkeligt retsgrundlag for agenturet, således at det kan etablere og opretholde forbindelser med internationale organisationer og/eller andre relevante enheder (såsom Interpol og IATA) med henblik på gennemførelse af de relevante bestemmelser eller forslag fra ind- og udrejsesystemet og ETIAS. Dette forslag indeholder et sådant generelt retsgrundlag for oprettelse af sådanne forbindelser.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde oplysninger om detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 6 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår. Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikkevæsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

5.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde oplysninger om detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer, i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 6 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår. Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. I denne forbindelse skal en omprioritering af aktiviteter altid overvejes, inden der tildeles yderligere finansielle ressourcer. Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikkevæsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med den fælles tilgang og har til formål at fremhæve, at agenturet skal udnytte de begrænsede ressourcer, der er til rådighed, på en optimal måde.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den administrerende direktør udarbejder hvert år og under hensyntagen til de aktiviteter, agenturet har gennemført, et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår, herunder en stillingsfortegnelse, og sender det til bestyrelsen.

1.  Den administrerende direktør udarbejder hvert år i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til de aktiviteter, agenturet har gennemført, samt agenturets mål og forventede resultater et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår, herunder en stillingsfortegnelse, og sender det til bestyrelsen.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen vedtager på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår, herunder en stillingsfortegnelse. Bestyrelsen sender dem senest den 31. januar hvert år til Kommissionen og de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Eurodac som en del af det samlede programmeringsdokument.

2.  Bestyrelsen vedtager på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår, herunder en stillingsfortegnelse. Agenturet sender dem senest den 31. januar hvert år til Kommissionen og de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og foranstaltninger vedrørende Dublin og Eurodac som en del af det samlede programmeringsdokument.

Begrundelse

Det foreslås at tilpasse formuleringen i forslaget til ordlyden i rammefinansforordningen for EU-organer (jf. artikel 33, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1271/2013).

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  omkostningsdækning, der ydes af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, for tjenesteydelser leveret til dem i overensstemmelse med samarbejdsordningerne som omhandlet i artikel 37

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet sender en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning for år N til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten senest den 31. marts i år N+1.

4.  Den administrerende direktør sender en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning for år N til Europa-Parlamentet, Rådet, Revisionsretten og Kommissionen senest den 31. marts i år N+1.

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilpasser ordlyden i forslaget til ordlyden i rammefinansforordningen (jf. artikel 39, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1271/2013, hvor det er anført, at "direktøren udøver funktionen som anvisningsberettiget").

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet vedtager interne regler, der forpligter medlemmerne af dets organer og dets personale til, så længe ansættelsesforholdet eller embedsperioden varer, at undgå situationer, der vil kunne give anledning til en interessekonflikt, og til at indberette sådanne situationer.

Agenturet vedtager interne regler, der forpligter medlemmerne af dets organer og dets personale til, så længe ansættelsesforholdet eller embedsperioden varer og ligeledes herefter, at undgå situationer, der vil kunne give anledning til en interessekonflikt, og til at indberette sådanne situationer. Enhver alvorlig overtrædelse af disse interne regler skal meddeles Europa-Parlamentet og Kommissionen under hensyntagen til de fortrolighedsregler, som gælder for den påståede overtrædelse.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  OLAF kan efter bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9694 foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med tilskud eller kontrakter, der finansieres af agenturet.

3.  [EPPO,] OLAF [eller begge] kan efter bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9694 foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med tilskud eller kontrakter, der finansieres af agenturet.

__________________

__________________

94 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

94 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den administrerende direktør for eu-LISA, der er udnævnt i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 1077/2011, tillægges for den resterende del af sin embedsperiode den administrerende direktørs ansvarsområder i henhold til nærværende forordnings artikel 21.

Den administrerende direktør for eu-LISA, der er udnævnt i henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 1077/2011, tillægges for den resterende del af sin embedsperiode agenturets administrerende direktørs ansvarsområder i henhold til nærværende forordnings artikel 21. De øvrige vilkår i vedkommendes kontrakt fortsætter uændret. Hvis en afgørelse om forlængelse af den administrerende direktørs mandat i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1077/2011 vedtages inden denne forordnings ikrafttræden, forlænges embedsperioden automatisk til den 31. oktober 2022.

Begrundelse

Denne overgangsordning vil gøre det muligt at forlænge den administrerende direktørs embedsperiode én gang med op til fem år, hvis hans mandat allerede er blevet forlænget i henhold til de gældende retlige rammer[1], der kun giver mulighed for forlængelse med op til tre år. Denne forlængelse af den nuværende administrerende direktørs embedsperiode, der (efter en forlængelse på tre år) udløber den 31. oktober 2020, er afgørende set fra agenturets synsvinkel. En sådan overgangsordning er allerede blevet fastsat i forordning (EU) 2016/794 om Europol.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 48 a (ny) – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fortsat gyldighed af de interne regler, som bestyrelsen har vedtaget

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 48 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

 

Interne regler og foranstaltninger vedtaget af bestyrelsen i medfør af forordning (EU) nr. 1077/2011 er fortsat gældende efter nærværende forordnings ikrafttræden, jf. dog eventuelle ændringer heraf i henhold til nærværende forordning.


BEGRUNDELSE

Indledning

Forordningen om oprettelse af Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer (eu-LISA/agenturet) blev vedtaget i 2011. Med oprettelsen af agenturet blev den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed overdraget til et europæisk agentur, således at medlemsstaterne eller Kommissionen ikke længere skulle stå for denne operationelle forvaltning. eu-LISA er på nuværende tidspunkt ansvarligt for den operationelle forvaltning på centralt plan af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac. eu-LISA kan også få overdraget ansvaret for udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvis der fastsættes bestemmelser herom i de relevante lovgivningsmæssige retsakter.

Som omhandlet i artikel 31 i forordningen om oprettelse af agenturet foretog Kommissionen en evaluering på grundlag af den eksterne evaluering i tæt samråd med bestyrelsen for eu-LISA for at undersøge, hvordan og i hvilket omfang agenturet rent faktisk bidrager til den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og udfører de opgaver, der er fastsat i forordningen om dets oprettelse. Den undersøgte også behovet for at ændre eller udvide de opgaver, eu-LISA har fået i medfør af forordningen om dets oprettelse. Dette forslag er knyttet til evalueringen af agenturet, men tager også hensyn til den lovgivningsmæssige og politiske udvikling på andre områder og afspejler anbefalingerne samt udtalelsen fra bestyrelsen.

Med henblik på at håndtere de nuværende begrænsninger af EU's informationssystemer, lukke informationshuller og sikre, at information kan udveksles mellem informationssystemer, foreslog Kommissionen den 29. juni 2017 at styrke mandatet for eu-LISA, således at det får mulighed for at udvikle og udbrede de tekniske løsninger, der skal gøre EU's informationssystemer interoperable, og i forbindelse med dets forvaltning af nye systemer at sikre, at dets mandat kan klare de nuværende udfordringer på områderne migration og sikkerhed på europæisk plan.

Formålet med Kommissionens forslag er at revidere forordningen om oprettelse af eu-LISA for at tilpasse den til de anbefalede lovgivningsmæssige ændringer, der fremgår af evalueringen, og at forbedre den måde, eu-LISA fungerer på, samt øge og styrke dets rolle for at sikre, at det med sit mandat kan klare de nuværende udfordringer på EU-plan inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Forslaget tager også sigte på at foretage ændringer af forordningen, der skyldes udviklingen i politikken, lovgivningen og de faktiske forhold, og navnlig at afspejle det forhold, at hvis medlovgiverne enes herom, vil eu-LISA få til opgave at varetage nye systemer, og at eu-LISA skal have til opgave at bidrage til udviklingen af interoperabiliteten mellem store IT-systemer som opfølgning på Kommissionens meddelelse af 6. april 2016 om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed(1), slutrapporten af 11. maj 2017 fra Ekspertgruppen på Højt Niveau vedrørende Informationssystemer og Interoperabilitet(2) og Kommissionens syvende statusrapport af 16. maj 2017 om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion(3). Der tages desuden hensyn til de anbefalede ændringer fra agenturets bestyrelse, og det mulige behov for, at eu-LISA huser og forvalter fælles tekniske løsninger med henblik på gennemførelsen af decentraliserede systemer for interesserede medlemsstater. Endelig afstemmer forslaget retsakten om oprettelse af agenturet efter principperne i den fælles erklæring af 19. juli 2012 fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer (herefter "den fælles tilgang").

Europa står over for en tosidig udfordring i dag: at forblive åbent og samtidig sikkert. EU skal med henblik på at udvikle en passende reaktion på dette udnytte mulighederne ved moderne IT-teknologi og sideløbende anvende disse til at styrke og forbedre informationsudvekslingen og samarbejdet mellem medlemsstaterne.

Nye opgaver for agenturet

En passende reaktion på denne udfordring kræver også, at eu-LISA påtager sig nye opgaver. Agenturet vil nu også være ansvarligt for at udvikle og forvalte fremtidige store EU-informationssystemer.

eu-LISA vil spille en afgørende rolle i udviklingen og håndteringen af de nye systemer, som i øjeblikket drøftes af medlovgiverne: ind- og udrejsesystemet (EES) for moderne forvaltning af de ydre grænser og EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) til indsamling af information om visumfri rejsende til EU. Kommissionens forslag indeholder også yderligere ajourføringer af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) for at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om dømte tredjelandsstatsborgere. Det centraliserede ECRIS-system vil også blive en del af de IT-systemer, der udvikles og forvaltes af eu-LISA. 

Agenturets evne til ikke blot at forvalte store IT-systemer, men også yde rådgivning og bistand til medlemsstaterne om tekniske spørgsmål vedrørende eksisterende eller nye IT-systemer, er grundlaget for Kommissionens forslag om at forlænge agenturets mandat. eu-LISA vil få en større rolle i produktionen af statistikker vedrørende de systemer, det driver, og et udvidet mandat med hensyn til pilotprojekter og forskning. Det vil bidrage til at forbedre kvaliteten af systemernes data ved at indføre mekanismer for automatisk datakvalitetskontrol. Disse vil sikre, at ukorrekte eller inkonsekvente data automatisk identificeres. Den medlemsstat, der har indlæst dataene, vil derefter blive advaret, således at de kan fjerne eller ajourføre disse data.

Interoperabilitet

Forslaget er en del af Kommissionens nye tilgang til opnåelse af interoperabilitet i EU's informationssystemer for sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring senest i 2020.

Reformen vil give agenturet mandat til at udvikle de tekniske løsninger, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet. Den igangværende digitale omstilling inden for EU's område for retlige og indre anliggender har fremhævet behovet for yderligere at øge merværdien af eu-LISA til gavn for medlemsstaterne og EU som helhed. Forslaget om et revideret mandat tager højde for de behov, der følger af denne forandring, og agenturets evne til at opfylde dem.

Når de relevante retsakter er blevet vedtaget, vil agenturet få ansvar for at udvikle de tekniske hovedelementer i Kommissionens tilgang til interoperabilitet, som består af en europæisk søgeportal, en fælles biometrisk matchtjeneste og et fælles identitetsregister med henblik på at sikre, at alle EU's informationssystemer interagerer effektivt og er let tilgængelige for politiet og toldere på stedet.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, der sigter mod at styrke roller og ansvarsområder for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("agenturet"). Agenturet varetager vigtige opgaver inden for grænseforvaltning og sikkerhed ved at sikre den operationelle forvaltning af store IT-systemer. Ordføreren glæder sig over, at forslaget generelt udvider omfanget af de opgaver, der er overdraget til agenturet.

Ordføreren mener imidlertid, at der er visse aspekter af Kommissionens forslag, der kunne udvikles yderligere for at sikre en forbedring af agenturets funktion.

Den nuværende praksis viser, at medlemsstaternes henvender sig direkte til agenturet, når de har behov for teknisk støtte med hensyn til de nationale systemers forbindelse med det centrale system. Det forekommer derfor logisk, at forslaget følger den nuværende praksis og tilbyder den samme "kanal" for indgivelse af en anmodning til agenturet i fremtiden. Kommissionen bør i denne forbindelse have en rådgivende rolle (artikel 12).

Ordføreren foreslår, at der oprettes yderligere tekniske anlæg af forskellige årsager: Det er tvivlsomt, om en "active-active" funktionstilstand (hvor alle tekniske anlæg kan være operationelle, og ingen af dem fungerer som udelukkende et backupanlæg) er teknisk mulig på to steder, der ligger geografisk langt fra hinanden (som anført i det lovgivningsmæssige forslag, nemlig mellem Strasbourg og Sankt Johann im Pongau). For fortsat at sikre en effektiv, sikker og løbende drift af store IT-systemer bør agenturet endvidere være i stand til at reagere hurtigt på situationer og let tilpasse sig/gennemføre fremtidige lovgivningsmæssige forslag, når de eksisterende tekniske anlægs kapacitet skal udvikles yderligere eller forbedres (artikel 13).

Ordføreren mener, at forslaget bør indeholde yderligere regler om gennemsigtighed. I denne henseende foreslår ordføreren, at regler vedtaget af bestyrelsen om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til medlemmerne (artikel 15) og det årlige skriftlige tilsagn fra medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør og medlemmerne af de rådgivende grupper (artikel 25) bør offentliggøres på agenturets websted. Ordføreren opfordrer endvidere agenturet til at vedtage interne regler for beskyttelse af whistleblowere (artikel 15).

Forslagets artikel 37 fremsætter retsgrundlaget for samarbejde med Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer. Dette samarbejde kan være både strategisk og operationelt, f.eks. når andre agenturer tilbydes IT-tjenester. I dette tilfælde kan de tjenester, som eu-LISA stiller til rådighed, have indvirkning på agenturets budget, hvilket kan gøre økonomisk kompensation nødvendig. Det nuværende forslag giver dog ikke agenturet mulighed for at anmode om økonomisk kompensation for tjenester, der tilbydes andre EU-organer og ‑agenturer. Ordføreren er af den opfattelse, at agenturet bør kompenseres i henhold til det bilaterale aftalememorandum mellem agenturet og Kommissionen.

Det er nødvendigt at give tilstrækkelig hjemmel til agenturet, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver og efter samråd med Kommissionen, med henblik på at etablere og opretholde forbindelser med internationale organisationer og andre relevante enheder af organer. Oprettelse af operationelt samarbejde med internationale organisationer er særlig afgørende for en korrekt gennemførelse af forslagene om ind- og udrejsesystemet og ETIAS. Med henblik herpå bør der medtages tilstrækkelig hjemmel i forslaget (ny artikel 38a).

Endelig foreslås det at tilpasse forslagets bestemmelse om en mulig forlængelse af den administrerende direktørs mandat til den tilsvarende bestemmelse (artikel 73) i forordning (EU) 2016/794 om Europol ved at inkludere en overgangsordning vedrørende den administrerende direktør. Denne overgangsordning vil gøre det muligt at forlænge den administrerende direktørs embedsperiode én gang med op til fem år, hvis hans mandat allerede er blevet forlænget i henhold til de gældende retlige rammer, der kun giver mulighed for forlængelse med op til tre år. Forlængelsen af den nuværende administrerende direktørs embedsperiode (efter en forlængelse på tre år) udløber den 31. oktober 2020. Perioden omkring 2020 er fra agenturets synsvinkel afgørende, da det forventes at være en meget aktiv og travl periode for agenturet på grund af de nuværende tidsplaner for ikrafttrædelse af nye systemer (ind- og udrejsesystemet, ETIAS og eventuelt ECRIS-TCN). Derudover vil agenturet ligeledes varetage formandskabet for EU-agenturernes netværk i 2020-2021. Alle disse aktiviteter kræver kontinuerlig og erfaren ledelse af agenturet.

(1)

  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed COM(2016)0205 final af 6.4.2016.

(2)

  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

  COM(2017)0261 final.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (9.11.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Ordfører for udtalelse: Jens Geier

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Agenturet bør også yde ad hoc-støtte til medlemsstaterne, når ekstraordinære behov på sikkerheds- eller migrationsområdet gør dette nødvendigt. Hvis en medlemsstat står over for særlige og uforholdsmæssigt store migrationsmæssige udfordringer i særlige områder ved sine ydre grænser, der er kendetegnet ved store indgående migrationsstrømme, bør medlemsstaterne bl.a. kunne regne med teknisk og operativ forstærkning. Den bør i hotspotområder komme fra migrationsstyringsstøttehold bestående af eksperter fra relevante EU-agenturer. Når der i den forbindelse er behov for støtte fra eu-LISA til spørgsmål i tilknytning til de store IT-systemer, det forvalter, bør Kommissionen sende anmodningen om støtte til agenturet.

(19)  Agenturet bør også yde ad hoc-støtte til medlemsstaterne, når ekstraordinære behov på sikkerheds- eller migrationsområdet gør dette nødvendigt. Hvis en medlemsstat står over for særlige og uforholdsmæssigt store migrationsmæssige udfordringer i særlige områder ved sine ydre grænser, der er kendetegnet ved store indgående migrationsstrømme, bør medlemsstaterne bl.a. kunne regne med teknisk og operativ forstærkning. Den bør i hotspotområder komme fra migrationsstyringsstøttehold bestående af eksperter fra relevante EU-agenturer. Når der i den forbindelse er behov for støtte fra eu-LISA til spørgsmål i tilknytning til de store IT-systemer, det forvalter, bør Kommissionen sende anmodningen om støtte til agenturet. I et sådant tilfælde bør alle omkostninger afholdes af agenturet. Agenturets budget bør omfatte en særskilt budgetpost, som udelukkende er dedikeret til dette formål og er et supplement til de finansielle ressourcer, der er afsat til det daglige arbejde.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 12, stk. 1. Selv om omkostningerne bør afholdes af agenturet, bør det samtidig sikres, at anmodninger om ad hoc-støtte ikke bringer agenturets sædvanlige arbejde i fare.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Agenturet bør med henblik på at opfylde sin mission, og i det omfang det kræves, for at det kan udføre sine opgaver, samarbejde med EU-institutionerne, -organerne, -agenturerne og -kontorerne, navnlig dem, der er oprettet inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, i sager, der er omfattet af denne forordning og lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store IT-systemer, der forvaltes af agenturet inden for rammerne af samarbejdsordninger, der indgås i overensstemmelse med EU-retten og EU's politikker og inden for rammerne af deres respektive kompetencer. Sådanne samarbejdsordninger bør forhåndsgodkendes af Kommissionen. Agenturet bør også konsultere og følge op på henstillingerne fra Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed vedrørende netsikkerhed, når det er relevant.

(34)  For at opfylde sin mission, opnå koordinering og finansielle besparelser, undgå dobbeltarbejde og fremme synergi og komplementaritet, og i det omfang det kræves, for at agenturet kan udføre sine opgaver, bør det samarbejde med EU-institutionerne, -organerne, -agenturerne og -kontorerne, navnlig dem, der er oprettet inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, i sager, der er omfattet af denne forordning og lovgivningsmæssige retsakter om udvikling, oprettelse, drift og brug af store IT-systemer, der forvaltes af agenturet inden for rammerne af samarbejdsordninger, der indgås i overensstemmelse med EU-retten og EU's politikker og inden for rammerne af deres respektive kompetencer. Sådanne samarbejdsordninger bør forhåndsgodkendes af Kommissionen. Agenturet bør også konsultere og følge op på henstillingerne fra Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed vedrørende netsikkerhed, når det er relevant.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  tilvejebringelsen af passende statistikker for Kommissionen og for de relevante decentrale EU-agenturer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Agenturet kan, efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom, planlægge og gennemføre testaktiviteter vedrørende anliggender, der er omfattet af denne forordning og den lovgivningsmæssige retsakt, der regulerer udviklingen, oprettelsen, driften og brugen af store IT-systemer, som agenturet forvalter.

4.  Agenturet kan, efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom, planlægge og gennemføre testaktiviteter vedrørende anliggender, der er omfattet af denne forordning og den lovgivningsmæssige retsakt, der regulerer udviklingen, oprettelsen, driften og brugen af store IT-systemer, som agenturet forvalter. Agenturet skal sikre et passende kvalitetsniveau med hensyn til testaktiviteter og skal dække alle omkostninger herved.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet kan anmodes om at yde rådgivning til medlemsstaterne, hvad angår de nationale systemers tilkobling til de centrale systemer og ad hoc-støtte til medlemsstaterne. Anmodningerne om ad hoc-støtte skal indgives til Kommissionen, som videresender dem til agenturet. Det kan også blive anmodet om at yde rådgivning eller støtte til Kommissionen om tekniske spørgsmål vedrørende eksisterende eller nye systemer, herunder gennem undersøgelser og testning.

1.  Agenturet kan anmodes om at yde rådgivning til medlemsstaterne, hvad angår de nationale systemers tilkobling til de centrale systemer og ad hoc-støtte til medlemsstaterne. Anmodningerne om ad hoc-støtte skal indgives til Kommissionen, som videresender dem til agenturet. Det kan også blive anmodet om at yde rådgivning eller støtte til Kommissionen om tekniske spørgsmål vedrørende eksisterende eller nye systemer, herunder gennem undersøgelser og testning. Agenturet afholder alle omkostningerne. Agenturets budget bør omfatte en særskilt budgetpost, som udelukkende er dedikeret til dette formål og er et supplement til de finansielle ressourcer, der er afsat til det daglige arbejde.

Begrundelse

Tidligere var ad hoc-støtte nødvendig i en nødsituation, hvor en medlemsstat skulle håndtere en betydelig migrationsstigning. I et sådant tilfælde udgør bistand en klar europæisk merværdi og bør afholdes over EU-budgettet. Dette ændringsforslag har følgelig til formål at præcisere de finansielle ordninger.

Ændringsforslag6

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Agenturet kan også få til opgave at udvikle, forvalte og/eller huse et fælles IT-system for en gruppe af mindst seks medlemsstater, som på frivillig basis indgår i en centraliseret løsning, for at bistå dem med at gennemføre de tekniske aspekter af forpligtelserne i medfør af EU-lovgivningen om decentraliserede IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, forudsat at dette forhåndsgodkendes af Kommissionen og besluttes af bestyrelsen. I så fald overdrager de berørte medlemsstater agenturet disse opgaver ved en delegeringsaftale, der indeholder betingelserne for delegeringen og fastsætter, hvordan alle relevante omkostninger skal beregnes, og hvilken faktureringsmetode der skal anvendes.

2.  Agenturet kan også få til opgave at udvikle, forvalte og/eller huse et fælles IT-system for en gruppe af mindst seks medlemsstater, som på frivillig basis indgår i en centraliseret løsning, for at bistå dem med at gennemføre de tekniske aspekter af forpligtelserne i medfør af EU-lovgivningen om decentraliserede IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, forudsat at dette forhåndsgodkendes af Kommissionen og besluttes af bestyrelsen. I så fald overdrager de berørte medlemsstater agenturet disse opgaver ved en delegeringsaftale, der indeholder betingelserne for delegeringen og fastsætter, hvordan alle relevante omkostninger skal beregnes, og hvilken faktureringsmetode der skal anvendes. Alle omkostninger afholdes af de berørte medlemsstater.

Begrundelse

I modsætning til artikel 12, stk. 1, bør EU-budgettet ikke anvendes til at yde disse tjenester, hvis de kun vedrører et begrænset antal medlemsstater.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12 a

 

Statistisk støtte

 

Agenturet skal levere tilstrækkelige og detaljerede statistiske oplysninger til:

 

a)  Kommissionen med henblik på at foretage evalueringer og overvågning i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1053/20131a og

 

b)  Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for at overvåge gennemførelsen af sårbarhedsvurderinger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/16241b.

 

Agenturet kan levere hensigtsmæssige og detaljerede statistiske informationer til andre EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer med berettiget formål.

 

_________________

 

1a   Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27).

 

1b   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).

Ændringsforslag8

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret, jf. artikel 20.

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, to repræsentanter for Kommissionen og et medlem udpeget af Europa-Parlamentet, der hver har stemmeret, jf. artikel 20.

Begrundelse

eu-LISA behandler en række følsomme spørgsmål såsom intern sikkerhed og EU-grænseforvaltning samt beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred for EU-borgere. Parlamentet bør derfor inddrages og holdes nøje underrettet om bestyrelsens beslutningstagning. Anmodningen er i overensstemmelse med den fælles tilgang.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter gennemførelsen af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Udvælgelsesproceduren skal gøre det muligt at offentliggøre en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre steder. Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør på grundlag af kandidatens personlige kvalifikationer og erfaringer på området store IT-systemer og dennes administrative, finansielle og ledelsesmæssige kompetencer samt kendskab til databeskyttelse. Bestyrelsen træffer afgørelse om udnævnelse af den administrerende direktør med et flertal på to tredjedele af alle de stemmeberettigede medlemmer.

1.  Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør på grundlag af en liste over mindst tre kandidater, som Kommissionen foreslår, efter gennemførelsen af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. Udvælgelsesproceduren skal gøre det muligt at offentliggøre en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og andre steder. Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør på grundlag af kandidatens personlige kvalifikationer og erfaringer på området store IT-systemer og dennes administrative, finansielle og ledelsesmæssige kompetencer samt kendskab til databeskyttelse. Bestyrelsen træffer afgørelse om udnævnelse af den administrerende direktør med et flertal på to tredjedele af alle de stemmeberettigede medlemmer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De oversættelsesopgaver, der er nødvendige i forbindelse med agenturets aktiviteter, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

4.  De oversættelsesopgaver, der er nødvendige i forbindelse med agenturets aktiviteter, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer eller andre oversættelsestjenesteydere i henhold til udbudsbestemmelserne og inden for de grænser, der er fastsat i de relevante finansielle regler.

Begrundelse

Den foreslåede ændring har til formål at forsyne agenturet med en vis fleksibilitet for så vidt angår oversættelsestjenester.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og herefter hvert femte år vurderer Kommissionen i overensstemmelse med dens retningslinjer agenturets resultater i forhold til dets mål, mandat, opgaver og lokaliteter. Den evaluerer også agenturets bidrag til skabelsen af et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende IT-miljø på EU-plan for forvaltningen af store IT-systemer, der understøtter gennemførelsen af politikkerne på området retlige og indre anliggender. Den evaluerer navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

1.  Senest fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og herefter hvert femte år vurderer Kommissionen i overensstemmelse med dens retningslinjer og i samråd med bestyrelsen agenturets resultater i forhold til dets mål, mandat, opgaver og lokaliteter. Den evaluerer også agenturets bidrag til skabelsen af et koordineret, omkostningseffektivt og sammenhængende IT-miljø på EU-plan for forvaltningen af store IT-systemer, der understøtter gennemførelsen af politikkerne på området retlige og indre anliggender. Den evaluerer navnlig eventuelle behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

Begrundelse

Evalueringen af agenturet skal foretages i samråd med bestyrelsen for at give Kommissionen mulighed for at få et indgående overblik over de parametre, der skal tages højde for i forbindelse med en vurdering.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet samarbejder med Kommissionen, andre EU-institutioner og andre EU-organer, -kontorer og -agenturer, navnlig dem, der er oprettet inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og navnlig Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder, om anliggender, der er omfattet af denne forordning.

1.  Agenturet samarbejder med Kommissionen, andre EU-institutioner og andre EU-organer, -kontorer og -agenturer, navnlig dem, der er oprettet inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og navnlig Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder, om anliggender, der er omfattet af denne forordning, med henblik på at opnå koordinering og finansielle besparelser, undgå dobbeltarbejde og fremme synergi og komplementaritet i deres aktiviteter.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Samarbejdet med EU-organerne, -kontorerne og -agenturerne finder sted inden for rammerne af samarbejdsordninger. Ordningerne skal forhåndsgodkendes af Kommissionen. Ordningerne kan omfatte udveksling af ydelser mellem agenturerne, når det er hensigtsmæssigt, enten i nærheden af lokaliteterne eller efter politikområde inden for rammerne af de respektive mandater og uden at det berører deres primære opgaver.

4.  Samarbejdet med EU-organerne, -kontorerne og -agenturerne finder sted inden for rammerne af samarbejdsordninger. Ordningerne skal forhåndsgodkendes af Kommissionen. Ordningerne kan omfatte udveksling af ydelser mellem agenturerne, når det er hensigtsmæssigt, enten i nærheden af lokaliteterne eller efter politikområde inden for rammerne af de respektive mandater og uden at det berører deres primære opgaver. Samarbejdsordningerne skal fastlægge mekanismerne til omkostningsdækning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde oplysninger om detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 6 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår. Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikkevæsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

5.  Det årlige arbejdsprogram skal indeholde oplysninger om detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer, i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med det i stk. 6 nævnte flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår. Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis agenturet tillægges nye opgaver. I denne forbindelse skal en omprioritering af aktiviteter altid overvejes som et gyldigt alternativ forud for en eventuel tildeling af yderligere finansielle ressourcer. Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikkevæsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med den fælles tilgang og har til formål at fremhæve, at agenturet skal udnytte de begrænsede ressourcer, der er til rådighed, på en optimal måde.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den administrerende direktør udarbejder hvert år og under hensyntagen til de aktiviteter, agenturet har gennemført, et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår, herunder en stillingsfortegnelse, og sender det til bestyrelsen.

1.  Den administrerende direktør udarbejder hvert år i overensstemmelse med princippet om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til de aktiviteter, agenturet har gennemført, samt agenturets mål og forventede resultater et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår, herunder en stillingsfortegnelse, og sender det til bestyrelsen.

Ændringsforslag16

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  bidrag fra medlemsstaterne for de tjenester, der ydes dem i overensstemmelse med delegeringsaftalerne, jf. artikel 12

d)  bidrag fra medlemsstaterne for de tjenester, der ydes dem i overensstemmelse med delegeringsaftalerne, jf. artikel 12, stk. 2

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt til støtte for andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  omkostningsdækning, der ydes af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, for tjenesteydelser leveret til dem i overensstemmelse med samarbejdsordningerne som omhandlet i artikel 37

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

Referencer

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

BUDG

11.9.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jens Geier

11.7.2017

Dato for vedtagelse

9.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

3

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Referencer

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Dato for forelæggelse for EP

28.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for vedtagelse

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

28.9.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Dato for vedtagelse

7.12.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

10

4

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Dato for indgivelse

18.12.2017


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for:

-  :  imod:

0  :  hverken/eller:

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik