Διαδικασία : 2017/0145(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0404/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0404/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0310

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1155kWORD 166k
18.12.2017
PE 610.908v03-00 A8-0404/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Monica Macovei

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0352),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 74, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ), το άρθρο 85 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0216/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0404/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεδομένου ότι η διαχειριστική αρχή έπρεπε να έχει νομική, διοικητική και χρηματοοικονομική αυτοτέλεια, συστάθηκε υπό μορφή ρυθμιστικού οργανισμού («ο Οργανισμός») με νομική προσωπικότητα. Όπως συμφωνήθηκε, η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στο Ταλίν (Εσθονία). Εντούτοις, επειδή οι εργασίες που συνδέονται με την τεχνική ανάπτυξη και την προετοιμασία για τη λειτουργική διαχείριση του SIS και του VIS πραγματοποιούνταν ήδη στο Στρασβούργο (Γαλλία) και ήδη είχαν δημιουργηθεί εφεδρικές εγκαταστάσεις για τα εν λόγω συστήματα ΤΠ στο Sankt Johann im Pongau (Αυστρία), σύμφωνα και με τις τοποθεσίες των συστημάτων SIS και VIS που αποφασίστηκαν δυνάμει των σχετικών νομοθετικών πράξεων, η κατάσταση αυτή δεν είναι σκόπιμο να μεταβληθεί. Επίσης, στις δύο αυτές τοποθεσίες, αντιστοίχως, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διεξάγονται οι εργασίες που συνδέονται με τη λειτουργική διαχείριση του Eurodac και να βρίσκονται οι εφεδρικές εγκαταστάσεις για το Eurodac. Σε αυτές τις δύο τοποθεσίες, αντιστοίχως, θα πρέπει επίσης να διεξάγονται η τεχνική ανάπτυξη και η λειτουργική διαχείριση άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και, εφόσον αυτό προβλέπεται στην οικεία νομοθετική πράξη, να βρίσκονται οι εφεδρικές εγκαταστάσεις που θα είναι ικανές να διασφαλίζουν τη λειτουργία ενός συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση βλάβης του εν λόγω συστήματος. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η δυνατή χρήση των εφεδρικών εγκαταστάσεων, οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα πρέπει επίσης να είναι ικανές να χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση συστημάτων ταυτόχρονα και σε ενεργή λειτουργία, με την προϋπόθεση ότι θα παραμένουν ικανές να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε περίπτωση βλάβης των συστημάτων.

Δεδομένου ότι η διαχειριστική αρχή έπρεπε να έχει νομική, διοικητική και χρηματοοικονομική αυτοτέλεια, συστάθηκε υπό μορφή ρυθμιστικού οργανισμού («ο Οργανισμός») με νομική προσωπικότητα. Όπως συμφωνήθηκε, η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στο Ταλίν (Εσθονία). Εντούτοις, επειδή οι εργασίες που συνδέονται με την τεχνική ανάπτυξη και την προετοιμασία για τη λειτουργική διαχείριση του SIS και του VIS πραγματοποιούνταν ήδη στο Στρασβούργο (Γαλλία) και ήδη είχαν δημιουργηθεί εφεδρικές εγκαταστάσεις για τα εν λόγω συστήματα ΤΠ στο Sankt Johann im Pongau (Αυστρία), σύμφωνα και με τις τοποθεσίες των συστημάτων SIS και VIS που αποφασίστηκαν δυνάμει των σχετικών νομοθετικών πράξεων, η κατάσταση αυτή δεν είναι σκόπιμο να μεταβληθεί. Σε αυτές τις δύο τοποθεσίες, αντιστοίχως, θα πρέπει επίσης να διεξάγονται η τεχνική ανάπτυξη και η λειτουργική διαχείριση άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και, εφόσον αυτό προβλέπεται στην οικεία νομοθετική πράξη, να βρίσκονται οι εφεδρικές εγκαταστάσεις που θα είναι ικανές να διασφαλίζουν τη λειτουργία ενός συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση βλάβης του εν λόγω συστήματος, εφόσον το επιτρέπει η ικανότητά τους. Σε περίπτωση ανεπαρκούς ικανότητας πρέπει να είναι δηυνατή η δημιουργία περαιτέρω τεχνικών εγκαταστάσεων βάσει εκτίμησης επιπτώσεων και ανάλυσης κόστους-οφέλους και μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και σχετική θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η δυνατή χρήση των εφεδρικών εγκαταστάσεων, και εφόσον τα νομοθετικά μέσα που διέπουν τα συστήματα υπό την ευθύνη του Οργανισμού απαιτούν να λειτουργούν τα συστήματα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ο Οργανισμός πρέπει να μπορεί να εφαρμόζει τεχνικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας οι εφεδρικές εγκαταστάσεις να είναι ικανές να χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση συστημάτων ταυτόχρονα και σε ενεργή λειτουργία, με την προϋπόθεση ότι θα παραμένουν ικανές να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε περίπτωση βλάβης των συστημάτων. Οι εν λόγω τεχνικές λύσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται βάσει εκτίμησης επιπτώσεων και ανάλυσης κόστους-οφέλους και μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και σχετική θετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την έναρξη λειτουργίας του την 1η Δεκεμβρίου 2012 ο Οργανισμός ανέλαβε τα καθήκοντα σχετικά με το VIS που ανατίθενται στη διαχειριστική αρχή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και την απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου55. Ανέλαβε επίσης τα καθήκοντα σχετικά με το SIS II που ανατίθενται στη διαχειριστική αρχή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2013 μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, και ανέλαβε τα καθήκοντα σχετικά με το Eurodac που ανατίθενται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 407/2002 τον Ιούνιο του 2013. Από την πρώτη αξιολόγηση του έργου του Οργανισμού που βασίστηκε σε ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση και πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2015-2016 προέκυψε ότι ο eu-LISA διασφαλίζει αποτελεσματικά τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και των λοιπών καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, αλλά και ότι είναι ανάγκη να επέλθουν στον ιδρυτικό κανονισμό μια σειρά από αλλαγές, όπως η μεταβίβαση στον Οργανισμό των καθηκόντων σχετικά με τις υποδομές επικοινωνιών που ασκούνται ακόμη από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, βασιζόμενη στην εξωτερική αξιολόγηση, συνεκτίμησε τις πολιτικές, νομικές και αντικειμενικές εξελίξεις και πρότεινε ειδικότερα στο πλαίσιο της έκθεσης που εξέδωσε σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)56 τη διεύρυνση της εντολής του Οργανισμού ώστε να συμπεριλάβει την άσκηση των καθηκόντων που απορρέουν από την έγκριση από τους συννοµοθέτες των προτάσεων βάσει των οποίων ανατίθενται νέα συστήματα στον Οργανισμό, των καθηκόντων που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια», στην τελική έκθεση που εξέδωσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου στις 11 Μαΐου 2017 και στην έβδομη έκθεση προόδου προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης που εξέδωσε η Επιτροπή στις 16 Μαΐου 2017, υπό την προϋπόθεση, στις περιπτώσεις που απαιτείται, της έκδοσης των σχετικών νομοθετικών πράξεων. Ειδικότερα, στον Οργανισμό θα πρέπει να ανατεθεί η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης, της κοινής υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων και του κοινού αποθετηρίου δεδομένων ταυτότητας, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης της σχετικής νομοθετικής πράξης για τη διαλειτουργικότητα. Κατά περίπτωση, οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα θα πρέπει να διέπονται από την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής»57.

Από την έναρξη λειτουργίας του την 1η Δεκεμβρίου 2012 ο Οργανισμός ανέλαβε τα καθήκοντα σχετικά με το VIS που ανατίθενται στη διαχειριστική αρχή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και την απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου55. Ανέλαβε επίσης τα καθήκοντα σχετικά με το SIS II που ανατίθενται στη διαχειριστική αρχή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2013 μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, και ανέλαβε τα καθήκοντα σχετικά με το Eurodac που ανατίθενται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 407/2002 τον Ιούνιο του 2013.

_________________

_________________

55 Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 129).

55 Απόφαση 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 129).

56 COM(2017) 346 της 29.6.2017.

 

57 COM(2017) 134, 23.3.2017. Στο παράρτημα 2 της εν λόγω ανακοίνωσης παρατίθενται γενικές κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας ή, τουλάχιστον, για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για την επίτευξη καλύτερης διαλειτουργικότητας κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών.

 

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Επιπλέον, ο Οργανισμός θα μπορούσε επίσης να καταστεί υπεύθυνος για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση πρόσθετων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 67 έως 89 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Στον Οργανισμό θα πρέπει να ανατίθενται τέτοια καθήκοντα μόνο αφού εγκριθούν μεταγενέστερες και χωριστές νομοθετικές πράξεις και αφού έχει προηγηθεί εκτίμηση επιπτώσεων.

(15)  Επιπλέον, ο Οργανισμός θα μπορούσε επίσης να καταστεί υπεύθυνος για την προετοιμασία, την ανάπτυξη και τη λειτουργική διαχείριση πρόσθετων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 67 έως 89 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως είναι η ασφαλής λύση ΤΠΕ για τη διασυνοριακή ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων μεταξύ δικαστικών αρχών (e-CODEX). Στον Οργανισμό θα πρέπει να ανατίθενται τέτοια καθήκοντα μόνο αφού εγκριθούν μεταγενέστερες και χωριστές νομοθετικές πράξεις και αφού έχει προηγηθεί εκτίμηση επιπτώσεων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η εντολή του Οργανισμού όσον αφορά την έρευνα θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να αυξηθεί η ικανότητά του να λειτουργεί πιο προδραστικά εισηγούμενος ουσιαστικές και αναγκαίες τεχνικές αλλαγές στα συστήματα ΤΠ που έχει υπό την ευθύνη του. Ο Οργανισμός μπορεί όχι απλώς να παρακολουθεί αλλά και να συμβάλλει στην υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων που διαχειρίζεται. Θα πρέπει να υποβάλλει σε τακτική βάση στοιχεία σχετικά με την παρακολούθηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(16)  Η εντολή του Οργανισμού όσον αφορά την έρευνα θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να αυξηθεί η ικανότητά του να λειτουργεί πιο προδραστικά εισηγούμενος ουσιαστικές και αναγκαίες τεχνικές αλλαγές στα συστήματα ΤΠ που έχει υπό την ευθύνη του. Ο Οργανισμός μπορεί όχι απλώς να παρακολουθεί αλλά και να συμβάλλει στην υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων που διαχειρίζεται. Θα πρέπει να υποβάλλει σε τακτική βάση στοιχεία σχετικά με την παρακολούθηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και, όποτε τίθεται ζήτημα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια δοκιμαστικών σχεδίων, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60. Στον Οργανισμό μπορεί επιπλέον να ανατεθούν από την Επιτροπή καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού για αποδείξεις αρχών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων το οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου61 σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να σχεδιάζει και να υλοποιεί δραστηριότητες δοκιμών σε θέματα που καλύπτονται αυστηρά από τον παρόντα κανονισμό και τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Στις περιπτώσεις ανάθεσης της διενέργειας δοκιμαστικού σχεδίου, ο Οργανισμός θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στρατηγική διαχείρισης πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(17)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια δοκιμαστικών σχεδίων, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να αναθέτει στον Οργανισμό, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού για αποδείξεις αρχών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων το οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου61 σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να σχεδιάζει και να υλοποιεί δραστηριότητες δοκιμών σε θέματα που καλύπτονται αυστηρά από τον παρόντα κανονισμό και τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Στις περιπτώσεις ανάθεσης της διενέργειας δοκιμαστικού σχεδίου, ο Οργανισμός θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη στρατηγική διαχείρισης πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

_________________

_________________

60 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

60 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

61 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).

61 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 143).

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που κατατίθεται συνεπεία των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο διατακτικό του κανονισμού.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει συμβουλές σε κράτη μέλη σχετικά με τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων με τα κεντρικά συστήματα.

(18)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει συμβουλές σε κράτη μέλη σχετικά με τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων με τα κεντρικά συστήματα, μετά από αίτησή τους.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να παρέχει ad-hoc υποστήριξη σε κράτη μέλη όταν το επιβάλλουν έκτακτες ανάγκες στον τομέα της μετανάστευσης ή της ασφάλειας. Ειδικότερα, όταν ένα κράτος μέλος, σε συγκεκριμένες περιοχές των εξωτερικών συνόρων του, αντιμετωπίζει συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα μεταναστευτικά προβλήματα χαρακτηριζόμενα από μεγάλες εισροές μεταναστευτικών ρευμάτων, θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί σε επιχειρησιακές και τεχνικές ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να παρέχονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης («hotspot») από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες που προέρχονται από ενωσιακούς οργανισμούς με συναφείς αρμοδιότητες. Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η παροχή υποστήριξης από τον eu-LISA σε θέματα που σχετίζονται με τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται, το αίτημα για την παροχή υποστήριξης θα πρέπει να υποβάλλεται στον Οργανισμό από την Επιτροπή.

(19)  Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να παρέχει ad-hoc υποστήριξη σε κράτη μέλη όταν το επιβάλλουν έκτακτες ανάγκες στον τομέα της μετανάστευσης ή της ασφάλειας. Ειδικότερα, όταν ένα κράτος μέλος, σε συγκεκριμένες περιοχές των εξωτερικών συνόρων του, αντιμετωπίζει συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα μεταναστευτικά προβλήματα χαρακτηριζόμενα από μεγάλες εισροές μεταναστευτικών ρευμάτων, θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί σε επιχειρησιακές και τεχνικές ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να παρέχονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης («hotspot») από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες που προέρχονται από ενωσιακούς οργανισμούς με συναφείς αρμοδιότητες. Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η παροχή υποστήριξης από τον eu-LISA σε θέματα που σχετίζονται με τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται, το αίτημα για την παροχή υποστήριξης θα πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στον Οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να συμβουλεύεται την Επιτροπή προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ελέγχει αν ο Οργανισμός ανταποκρίνεται έγκαιρα στο αίτημα για παροχή συμβουλών ή ειδικής υποστήριξης καθώς και, ενδεχομένως, τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός για να στηρίξει το εν λόγω κράτος μέλος. Ο Οργανισμός θα πρέπει να φέρει όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την παροχή της υποστήριξης που ορίζεται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική γραμμή αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, επιπλέον των οικονομικών πόρων που διατίθενται για τις καθημερινές του εργασίες.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα να ανατίθεται στον Οργανισμό η ανάπτυξη, διαχείριση και/ή φιλοξενία ενός κοινού συστήματος ΤΠ για ομάδα κρατών μελών που επιλέγουν σε εθελούσια βάση μια κεντρική λύση που τα βοηθά να υλοποιούν τις τεχνικές πτυχές υποχρεώσεων που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία περί αποκεντρωμένων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τούτο θα πρέπει να προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και θα πρέπει να αποτυπώνεται σε συμφωνία ανάθεσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και του Οργανισμού και να χρηματοδοτείται μέσω της επιβολής συνεισφοράς στα οικεία κράτη μέλη το ύψος της οποίας θα επαρκεί για να καλύπτεται το σύνολο των εξόδων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ΕΕΠΔ σημειώνει στη γνωμοδότηση 9/2017 ότι η αρχιτεκτονική των υφιστάμενων συστημάτων δεν μπορεί να μεταβληθεί με συμφωνία εξουσιοδότησης, αλλά πρέπει να επιτευχθεί με την αλλαγή της νομικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων μελετών σκοπιμότητας και εκτίμησης επιπτώσεων, στοχεύοντας ιδίως στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε ένα διοικητικό συμβούλιο, ώστε να ελέγχουν αποτελεσματικά τις λειτουργίες του Οργανισμού. Στο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να ανατίθενται τα απαραίτητα καθήκοντα, ιδιαίτερα να θεσπίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να εκπληρώνει τα καθήκοντά του σχετικά με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, να θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό, να διορίζει έναν εκτελεστικό διευθυντή και να θεσπίζει διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων από τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα λειτουργικά καθήκοντα του Οργανισμού. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από και να λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης που εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(23)  Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της λειτουργίας του Οργανισμού, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να ανατίθενται τα απαραίτητα καθήκοντα, ιδιαίτερα να θεσπίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να εκπληρώνει τα καθήκοντά του σχετικά με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, να θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό και να θεσπίζει διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων από τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τα λειτουργικά καθήκοντα του Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. Έπειτα από την κατάλληλη διαδικασία επιλογής που διοργανώνει η Επιτροπή, και κατόπιν ακροάσεως των προτεινόμενων υποψηφίων στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή. Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται από αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διέπεται από και να λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης που εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν ένα μέλος στη συμβουλευτική ομάδα που αφορά σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, εφόσον δεσμεύονται, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, από οποιαδήποτε νομοθετική πράξη διέπει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του συγκεκριμένου συστήματος. Επιπλέον, η Δανία θα πρέπει να ορίζει ένα μέλος στη συμβουλευτική ομάδα που αφορά σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, εάν αποφασίσει, δυνάμει του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, να εφαρμόσει τη νομοθετική πράξη που διέπει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του συγκεκριμένου συστήματος στο εθνικό της δίκαιο.

(32)  Κάθε κράτος μέλος, το οποίο δεσμεύεται, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, από οποιαδήποτε νομοθετική πράξη διέπει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας πρέπει να διορίζει ένα μέλος στη συμβουλευτική ομάδα ενός τέτοιου συστήματος. Οι χώρες που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και των μέτρων που σχετίζονται με τη σύμβαση του Δουβλίνου καθώς και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac θα πρέπει επίσης να ορίζουν ένα μέλος στη συμβουλευτική ομάδα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Για την εκπλήρωση της αποστολής του, και κατά το βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν θεσπιστεί στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού και των νομοθετικών πράξεων που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πολιτική της Ένωσης και εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να συμβουλεύεται τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και να δίδει συνέχεια στις συστάσεις του όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων, όπου κρίνεται σκόπιμο.

(34)  Για την εκπλήρωση της αποστολής του, την επίτευξη συντονισμού και την εξοικονόμηση δαπανών, την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας, και κατά το βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν θεσπιστεί στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού και των νομοθετικών πράξεων που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πολιτική της Ένωσης και εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να συμβουλεύεται τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και να δίδει συνέχεια στις συστάσεις του όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων, όπου κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι ανοικτός στη συμμετοχή χωρών οι οποίες έχουν συνάψει με την ΕΕ κάθε είδους συμφωνίες σύνδεσης σχετικά με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και των μέτρων που σχετίζονται με τη σύμβαση του Δουβλίνου και το Eurodac, δεδομένου ότι ορισμένα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, όπως το ETIAS, απαιτούν συνεργασία με άλλες τέτοιες χώρες.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Για τη διασφάλιση της διαφανούς λειτουργίας του Οργανισμού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου66 θα πρέπει να εφαρμόζεται στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητές του, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεών του. Θα πρέπει να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητές του. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει την άμεση παροχή πληροφοριών στο κοινό και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το έργο του.

(37)  Για τη διασφάλιση της διαφανούς λειτουργίας του Οργανισμού, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου66 θα πρέπει να εφαρμόζεται στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητές του, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεών του. Θα πρέπει να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει την άμεση παροχή πληροφοριών στο κοινό και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το έργο του.

_________________

_________________

66 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

66 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Για να εξασφαλιστούν ανοιχτές και διαφανείς συνθήκες απασχόλησης και ίση μεταχείριση του προσωπικού, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης») και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό»), που καθορίζεται με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/6869 (καλούμενοι εφεξής ομού «κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»), θα πρέπει να εφαρμόζονται στο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού), συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί επαγγελματικού απορρήτου ή άλλων αντίστοιχων υποχρεώσεων εχεμύθειας.

(40)  Για να εξασφαλιστούν ανοιχτές και διαφανείς συνθήκες απασχόλησης και ίση μεταχείριση του προσωπικού, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης») και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό»), που καθορίζεται με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/6869 (καλούμενοι εφεξής ομού «κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»), θα πρέπει να εφαρμόζονται στο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού), συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί επαγγελματικού απορρήτου ή άλλων αντίστοιχων υποχρεώσεων εχεμύθειας. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να μην υποχρεώνεται να αναθέτει τα καθήκοντά του σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

_________________

_________________

69 ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

69 ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ίδρυση Οργανισμού σε επίπεδο Ένωσης υπεύθυνου για τη λειτουργική διαχείριση και, όποτε κρίνεται σκόπιμο, την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(43)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ίδρυση Οργανισμού σε επίπεδο Ένωσης υπεύθυνου για τη λειτουργική διαχείριση και, όποτε κρίνεται σκόπιμο, την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς και αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη και μπορούν, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στις 29 Μαρτίου 2017 την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία. Κατά συνέπεια, και με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της συμφωνίας αποχώρησης, η ως άνω περιγραφή της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην πρόταση ισχύει μόνο έως ότου το Ηνωμένο Βασίλειο παύσει να είναι κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS), του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του Eurodac.

2.  Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS), του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του Eurodac, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η λειτουργική διαχείριση αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες ώστε να διατηρούνται σε λειτουργία τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται για κάθε ένα από αυτά, περιλαμβανομένης και της ευθύνης για την υποδομή επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά. Τα εν λόγω συστήματα μεγάλης κλίμακας δεν ανταλλάσσουν δεδομένα, ούτε επιτρέπουν την κοινή χρήση πληροφοριών ή γνώσεων, εκτός εάν αυτό προβλέπεται σε ειδική νομική βάση.

5.  Η λειτουργική διαχείριση αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες ώστε να διατηρούνται σε λειτουργία τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται για κάθε ένα από αυτά, περιλαμβανομένης και της ευθύνης για την υποδομή επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά. Τα εν λόγω συστήματα μεγάλης κλίμακας δεν ανταλλάσσουν δεδομένα, ούτε επιτρέπουν την κοινή χρήση πληροφοριών ή γνώσεων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

  ανάπτυξη των δράσεων που είναι αναγκαίες για να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα σύμφωνα με το άρθρο 9·

διαγράφεται

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας με χρήση κατάλληλης δομής για τη διαχείριση των έργων, με σκοπό την αποδοτική ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας·

α)  την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας με χρήση κατάλληλης δομής για τη διαχείριση των έργων, με σκοπό την αποδοτική και ασφαλή ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ουσιαστική, ασφαλή και συνεχή λειτουργία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας·

β)  την ουσιαστική, ασφαλή και συνεχή λειτουργία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, περιλαμβανόμενων των ειδικών διατάξεων για κάθε σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας·

στ)  υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, περιλαμβανόμενων των ειδικών διατάξεων για κάθε σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας δεδομένων και υλικής ασφάλειας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, περιλαμβανομένων των ειδικών διατάξεων για κάθε σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας.

ζ)  κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, περιλαμβανομένης της εφαρμογής κατάλληλης διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών (ISRM).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνάδει με τη σύσταση του ΕΕΠΔ σχετικά με τη διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  την παροχή επαρκών στατιστικών στοιχείων προς την Επιτροπή και τους οικείους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τα καθήκοντα που σχετίζονται με τα τμήματα SIRENE και την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων SIRENE που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός SIS).

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 603/2013 [ή από τον κανονισμό XX, της XX, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση)]·

α)  τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 603/2013 [ή από τον κανονισμό XX, της XX, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ (eu-LISA) (αναδιατύπωση)]·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό Eurodac.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 γ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον [κανονισμό (ΕΕ) XX, της XX, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)]·

α)  τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον [κανονισμό (ΕΕ) XX, της XX, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ (eu-Lisa) (αναδιατύπωση) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)]·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό Eurodac.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η υποδομή επικοινωνιών υπόκειται σε κατάλληλη διαχείριση και έλεγχο, κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται από κινδύνους και να εξασφαλίζεται η ασφάλειά της και εκείνη των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας για τα οποία είναι υπεύθυνος ο Οργανισμός, περιλαμβανομένης και της ασφάλειας των δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσω της υποδομής επικοινωνιών.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η υποδομή επικοινωνιών υπόκειται σε κατάλληλη διαχείριση και έλεγχο, κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται από κινδύνους και να εξασφαλίζεται η ασφάλειά της και εκείνη των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας για τα οποία είναι υπεύθυνος ο Οργανισμός, περιλαμβανομένης και της ασφάλειας των δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσω της υποδομής επικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, ο Οργανισμός δεν είναι πλήρως υπεύθυνος για τις υποδομές επικοινωνιών όλων των συστημάτων. Η ευθύνη για τις υποδομές επικοινωνιών επιμερίζεται στον Οργανισμό και την Επιτροπή όσον αφορά τα συστήματα (το Eurodac επί του παρόντος και το ECRIS-TCN στο μέλλον) που κάνουν χρήση του EuroDomain. Αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, μεταξύ των οποίων και σχέδια ασφαλείας, ώστε να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα επιτραπεί, χωρίς σχετική έγκριση, η ανάγνωση, η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή κατά τη μεταφορά υποθεμάτων, ειδικότερα με τις κατάλληλες τεχνικές κρυπτογράφησης. Όλες οι λειτουργικές πληροφορίες σχετιζόμενες με τα συστήματα οι οποίες κυκλοφορούν στην υποδομή επικοινωνιών κρυπτογραφούνται.

3.  Ο Οργανισμός λαμβάνει κατάλληλα μέτρα σε θέματα ασφάλειας, μεταξύ των οποίων και σχέδια ασφάλειας και την εφαρμογή μιας κατάλληλης διαδικασίας ΔΚΑΠ, ώστε να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα επιτραπεί, χωρίς σχετική έγκριση, η ανάγνωση, η αντιγραφή, η μεταφορά, η τροποποίηση ή η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή κατά τη μεταφορά υποθεμάτων, ειδικότερα με τις κατάλληλες τεχνικές κρυπτογράφησης. Όλες οι λειτουργικές πληροφορίες σχετιζόμενες με τα συστήματα οι οποίες κυκλοφορούν στην υποδομή επικοινωνιών κρυπτογραφούνται.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργική διαχείριση της υποδομής επικοινωνιών μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς ιδιωτικούς φορείς ή οντότητες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος του δικτύου δεσμεύεται από τα μέτρα ασφάλειας της παραγράφου 3 και δεν έχει επ’ ουδενί πρόσβαση στα λειτουργικά δεδομένα του SIS II, του VIS, του Eurodac, [του ΣΕΕ], του [ETIAS], [του αυτοματοποιημένου συστήματος για την καταχώριση, την παρακολούθηση και τον μηχανισμό κατανομής των αιτήσεων διεθνούς προστασίας] [ή του συστήματος ECRIS-TCN] ούτε και στη σχετική με το SIS II ανταλλαγή SIRENE.

διαγράφεται

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός συνεργάζεται με την Επιτροπή για την καθιέρωση, για όλα τα συστήματα υπό τη λειτουργική ευθύνη του Οργανισμού, αυτοματοποιημένων μηχανισμών ελέγχου ποιότητας δεδομένων και κοινών δεικτών ποιότητας δεδομένων, καθώς και για την ανάπτυξη κεντρικού αποθετηρίου για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών, με την επιφύλαξη συγκεκριμένων νομοθετικών τροποποιήσεων στις υφιστάμενες νομικές πράξεις που διέπουν τα συστήματα και/ή συγκεκριμένων διατάξεων νέων νομικών πράξεων.

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τα δεδομένα που καταχωρίζονται στα συστήματα υπό τη λειτουργική ευθύνη του Οργανισμού, ο Οργανισμός συνεργάζεται με την Επιτροπή για την καθιέρωση, για όλα τα συστήματα αυτά, αυτοματοποιημένων μηχανισμών ελέγχου ποιότητας δεδομένων και κοινών δεικτών ποιότητας δεδομένων, καθώς και για την ανάπτυξη κεντρικού αποθετηρίου που περιλαμβάνει μόνο ανωνυμοποιημένα δεδομένα για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών, με την επιφύλαξη συγκεκριμένων διατάξεων στις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

διαγράφεται

Διαλειτουργικότητα

 

Ο Οργανισμός αναπτύσσει επίσης τις δράσεις που είναι αναγκαίες για να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, υπό την προϋπόθεση, στις περιπτώσεις που απαιτείται, της έκδοσης των σχετικών νομοθετικών πράξεων.

 

Αιτιολόγηση

Ο ΕΕΠΔ επισημαίνει στη γνωμοδότηση 9/2017 ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τη διαλειτουργικότητα. Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων, η διαλειτουργικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς ειδική νομική βάση, που περιλαμβάνει εκτίμηση των επιπτώσεων και μελέτη σκοπιμότητας.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός ενημερώνει σε τακτική βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και, όποτε τίθενται ζητήματα προστασίας δεδομένων, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις εξελίξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.  Επιπλέον, ο Οργανισμός ενημερώνει σε τακτική βάση και τουλάχιστον μία φορά ετησίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και, όποτε το ζήτημα αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις εξελίξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και, όποτε τίθενται ζητήματα προστασίας δεδομένων, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη των δοκιμαστικών σχεδίων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Ο Οργανισμός ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και, όποτε τίθεται ζήτημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη των δοκιμαστικών σχεδίων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατ’ αίτηση της Επιτροπής ή του Συμβουλίου και μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να ανατεθούν στον Οργανισμό καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού για αποδείξεις αρχών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων το οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, βάσει συμφωνίας ανάθεσης.

3.  Κατ’ αίτηση της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, με τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να ανατεθούν στον Οργανισμό καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού για αποδείξεις αρχών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων το οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, βάσει συμφωνίας ανάθεσης.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να σχεδιάζει και να υλοποιεί δραστηριότητες δοκιμών σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση όλων των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

4.  Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να σχεδιάζει και να υλοποιεί δραστηριότητες δοκιμών σχετικά με τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση όλων των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο ποιότητας όσον αφορά τις δραστηριότητες δοκιμών και καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα.

Αιτιολόγηση

Τα βασικά καθήκοντα του Οργανισμού σχετίζονται με τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Συνεπώς θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο Οργανισμός να δοκιμάζει δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση των εν λόγω συστημάτων.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός μπορεί να κληθεί να παρέχει συμβουλές σε κράτη μέλη σχετικά με τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων με τα κεντρικά συστήματα, καθώς και ad hoc υποστήριξη σε κράτη μέλη. Τα αιτήματα για παροχή ad hoc υποστήριξης υποβάλλονται στην Επιτροπή, η οποία τα διαβιβάζει στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να κληθεί να παρέχει συμβουλές ή υποστήριξη στην Επιτροπή σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με υφιστάμενα ή νέα συστήματα, μεταξύ άλλων, μέσω της διενέργειας μελετών και δοκιμών.

1.  Κάθε κράτος μέλος δύναται να καλέσει τον Οργανισμό να παρέχει συμβουλές όσον αφορά τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων με τα κεντρικά συστήματα. Κάθε κράτος μέλος μπορεί επίσης να υποβάλει αίτημα άμεσα στον Οργανισμό για ειδική υποστήριξη. Ο Οργανισμός, προτού παράσχει την ειδική αυτή υποστήριξη, ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής, η οποία διαβιβάζει αμελλητί τις απόψεις της επί του θέματος στο διοικητικό συμβούλιο. Η Επιτροπή ελέγχει αν ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε έγκαιρα στο αίτημα του κράτους μέλους καθώς και ενδεχομένως τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός για να στηρίξει το εν λόγω κράτος μέλος. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να κληθεί να παρέχει συμβουλές ή υποστήριξη στην Επιτροπή σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με υφιστάμενα ή νέα συστήματα, μεταξύ άλλων, μέσω της διενέργειας επαρκών μελετών και κατάλληλων δοκιμών. Όλα τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον Οργανισμό. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική γραμμή αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, επιπλέον των οικονομικών πόρων που διατίθενται για τις καθημερινές του εργασίες.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Είναι δυνατόν επίσης να ανατεθεί στον Οργανισμό η ανάπτυξη, διαχείριση και/ή φιλοξενία ενός κοινού συστήματος ΤΠ από ομάδα έξι τουλάχιστον κρατών μελών που επιλέγουν σε εθελούσια βάση μια κεντρική λύση που τα βοηθά να υλοποιούν τις τεχνικές πτυχές υποχρεώσεων που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία περί αποκεντρωμένων συστημάτων στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής και μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αναθέτουν στον Οργανισμό τα καθήκοντα αυτά βάσει συμφωνίας ανάθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις της ανάθεσης και ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού όλων των σχετικών εξόδων και η μέθοδος τιμολόγησης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βάσει της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕΠΔ): οι διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που προβλέπουν αποκεντρωμένο σύστημα δεν μπορούν να ανατραπούν βάσει συμφωνίας ανάθεσης αρμοδιοτήτων μεταξύ λίγων κρατών μελών και του eu-LISA.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Στατιστική υποστήριξη

 

Ο Οργανισμός παρέχει επαρκή και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία:

 

α)  στην Επιτροπή, με σκοπό την αξιολόγηση και την παρακολούθηση, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) 1053/2013· και

 

β)  στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με σκοπό την παρακολούθηση της διενέργειας αξιολογήσεων τρωτότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Ο Οργανισμός μπορεί να παρέχει επαρκή και αναλυτικά στοιχεία και σε άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης για αιτιολογημένους σκοπούς.

 

_________________

 

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27).

 

  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση που προβλέπονται εφεδρικές εγκαταστάσεις ή δεύτερες τεχνικές εγκαταστάσεις στις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση κάθε συστήματος, οι εν λόγω εγκαταστάσεις δημιουργούνται στο Sankt Johann im Pongau της Αυστρίας.

Στην περίπτωση που απαιτούνται εφεδρικές εγκαταστάσεις για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συστημάτων σε περίπτωση βλάβης ενός ή περισσοτέρων από τα συστήματα αυτά, οι εν λόγω εγκαταστάσεις δημιουργούνται στο Sankt Johann im Pongau της Αυστρίας.Όσον αφορά την υλοποίηση νέων συστημάτων, το διοικητικό συμβούλιο θα αξιολογήσει και θα εκτιμήσει μαζί με την Επιτροπή τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των συστημάτων αυτών και θα προτείνει τεχνικές λύσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση και συνδεσιμότητα των εφεδρικών εγκαταστάσεων.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Και οι δύο τεχνικές εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και για την ενεργή λειτουργία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας με την προϋπόθεση ότι οι δεύτερες εγκαταστάσεις παραμένουν ικανές να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε περίπτωση βλάβης ενός ή περισσότερων συστημάτων. Χωρίς τροποποίηση του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να δημιουργηθούν άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις.

5.  Και οι δύο τεχνικές εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και για την ενεργή λειτουργία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας με την προϋπόθεση ότι οι δεύτερες εγκαταστάσεις παραμένουν ικανές να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε περίπτωση βλάβης ενός ή περισσότερων συστημάτων.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Έως... [15 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] η Επιτροπή αξιολογεί ενδελεχώς τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες όσον αφορά τη δυναμικότητα φιλοξενίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη ανάγκη να αναπτυχθούν τεχνικές λύσεις για να διατηρούνται τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας υπό την ευθύνη του Οργανισμού σε λειτουργία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, όταν το απαιτούν οι νομοθετικές πράξεις που διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων, και τους πιθανούς κινδύνους από την υφιστάμενη λειτουργική δομή. Η Επιτροπή υποβάλλει την αιτιολόγηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτού το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το άρθρο 22·

γ)  διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή, ελέγχει και αξιολογεί το έργο τους και, ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει τη θητεία τους ή τους παύει από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το άρθρο 22 και το άρθρο 22α αντίστοιχα·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του εκτελεστικού διευθυντή και επιβλέπει τις επιδόσεις του, περιλαμβανομένης της εφαρμογής των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου·

δ)  ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του εκτελεστικού διευθυντή και επιβλέπει τις επιδόσεις του, περιλαμβανομένης της εφαρμογής των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και επί του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή, σε συμφωνία με τον εκτελεστικό διευθυντή·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του·

θ)  θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του και τους δημοσιεύει στον ιστότοπο του Οργανισμού·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α)  θεσπίζει αναλυτικές εσωτερικές διαδικασίες για την προστασία των καταγγελτών, περιλαμβανομένων κατάλληλων διόδων επικοινωνίας για την αναφορά παραπτωμάτων·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιη)  εγκρίνει ενδιάμεση έκθεση, μέχρι το τέλος Αυγούστου κάθε έτους, σχετικά με τη σημειωθείσα πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί για το τρέχον έτος και την υποβάλλει στην Επιτροπή·

ιη)  εγκρίνει ενδιάμεση έκθεση, μέχρι το τέλος Αυγούστου κάθε έτους, σχετικά με τη σημειωθείσα πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί για το τρέχον έτος και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιθ)  αξιολογεί και εγκρίνει την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος, η οποία συγκρίνει, ιδιαίτερα, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τους στόχους του ετήσιου προγράμματος εργασίας, και μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο· η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται·

ιθ)  αξιολογεί και εγκρίνει την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος, η οποία συγκρίνει, ιδιαίτερα, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τους στόχους του ετήσιου προγράμματος εργασίας, και μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την αξιολόγησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και το Ελεγκτικό Συνέδριο· η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται·

Αιτιολόγηση

Ο ΕΕΠΔ επισημαίνει στη γνωμοδότηση 9/2017 ότι ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των αποδεκτών των πληροφοριών αυτών, προκειμένου να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο κγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κγ)  μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

κγ)  μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και αξιολογήσεις, καθώς και από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) [και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)]·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο κε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κε)  θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, στα οποία περιλαμβάνονται σχέδιο ασφάλειας και σχέδιο συνέχισης των εργασιών και αποκατάστασης μετά από καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν συστάσεις των εμπειρογνωμόνων ασφαλείας που μετέχουν στις συμβουλευτικές ομάδες·

κε)  θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, στα οποία περιλαμβάνονται σχέδια ασφάλειας και εφαρμογή κατάλληλης διαδικασίας ΔΚΑΠ και σχέδιο συνέχισης των εργασιών και αποκατάστασης μετά από καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν συστάσεις των εμπειρογνωμόνων ασφαλείας που μετέχουν στις συμβουλευτικές ομάδες·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνάδει με τη σύσταση του ΕΕΠΔ σχετικά με τη διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κε α)  θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες για την παρακολούθηση οποιασδήποτε χρήσης συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και πρόσβασης στα συστήματα αυτά από το προσωπικό του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του Οργανισμού διαθέτει επαρκείς κανόνες αυτοπαρακολούθησης όσον αφορά τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας για τα οποία είναι υπεύθυνο.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο κστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κστ)  θεσπίζει τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή·

κστ)  θεσπίζει τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών κατόπιν σχετικής στενής διαβούλευσης με την Επιτροπή·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο λγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

λγ  εγκρίνει την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του κεντρικού συστήματος του Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 [ή το άρθρο 42 του κανονισμού XX, της XX, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση)]·

λγ  εγκρίνει την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του κεντρικού συστήματος του Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 [ή το άρθρο 42 του κανονισμού XX, της XX, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ (eu-LISA) (αναδιατύπωση)]·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο λστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

λστ)  πραγματοποιεί ανασκόπηση και δημοσίευση στατιστικών για τις εργασίες του κεντρικού συστήματος του Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 [ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού XX, της XX, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου (αναδιατύπωση)]·

λστ)  πραγματοποιεί ανασκόπηση και δημοσίευση στατιστικών για τις εργασίες του κεντρικού συστήματος του Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 [ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού XX, της XX, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα], για την ταυτοποίηση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και σχετικά με αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ (eu-LISA) (αναδιατύπωση)]·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο μ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

μ)  εξασφαλίζει την ετήσια έκδοση του καταλόγου αρμόδιων αρχών που εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν απευθείας αναζήτηση στα δεδομένα του SIS II σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και το άρθρο 46 παράγραφος 8 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, καθώς και του καταλόγου των υπηρεσιών των εθνικών συστημάτων του SIS II (N.SIS II) και των τμημάτων SIRENE όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ αντίστοιχα [ή το άρθρο 36 παράγραφος 8 του κανονισμού XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, και το άρθρο 53 παράγραφος 8 του κανονισμού XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006, της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής και τον κατάλογο των υπηρεσιών των εθνικών συστημάτων του SIS II (N.SIS II) και των τμημάτων SIRENE όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, αντίστοιχα· [καθώς και τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) XX/XXXX για τη θέσπιση του ΣΕΕ]· [τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) XX/XXXX για τη θέσπιση του ETIAS] και [τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού XX/XXΧ για τη θέσπιση του ECRIS-TCN·]

μ)  εξασφαλίζει την έκδοση και τακτικές επικαιροποιήσεις στον ιστότοπο του Οργανισμού του καταλόγου αρμόδιων αρχών που εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν απευθείας αναζήτηση στα δεδομένα του SIS II σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και το άρθρο 46 παράγραφος 8 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ, καθώς και του καταλόγου των υπηρεσιών των εθνικών συστημάτων του SIS II (N.SIS II) και των τμημάτων SIRENE όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ αντίστοιχα [ή το άρθρο 36 παράγραφος 8 του κανονισμού XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, και το άρθρο 53 παράγραφος 8 του κανονισμού XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006, της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής και τον κατάλογο των υπηρεσιών των εθνικών συστημάτων του SIS II (N.SIS II) και των τμημάτων SIRENE όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της XX, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, αντίστοιχα· [καθώς και τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) XX/XXXX για τη θέσπιση του ΣΕΕ]· [τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) XX/XXXX για τη θέσπιση του ETIAS] και [τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού XX/XXΧ για τη θέσπιση του ECRIS-TCN·]

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή για κάθε θέμα που αφορά αυστηρά την ανάπτυξη ή τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, καθώς και για δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα, δοκιμαστικά σχέδια, αποδείξεις αρχών και δραστηριότητες δοκιμών.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή για κάθε θέμα που αφορά αυστηρά την ανάπτυξη ή τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, καθώς και για δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα, δοκιμαστικά σχέδια και αποδείξεις αρχών.

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι σε θέση να συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τις δραστηριότητες δοκιμών.

Τροπολογία57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και δύο αντιπροσώπους από την Επιτροπή, που έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 20.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, δύο αντιπροσώπους από την Επιτροπή και ένα μέλος διορισμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθένας εκ των οποίων έχει δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 20.

Αιτιολόγηση

Ο eu-Lisa χειρίζεται πολλά ευαίσθητα θέματα, όπως η εσωτερική ασφάλεια και η διαχείριση των συνόρων της Ένωσης, καθώς και η προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, συνεπώς, να τηρείται λεπτομερώς ενήμερο και να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Το αίτημα συνάδει με την κοινή προσέγγιση.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η διάρκεια της θητείας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών είναι τέσσερα έτη, με δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησης, τα μέλη συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρις ότου ανανεωθεί η θητεία τους ή αντικατασταθούν.

3.  Η διάρκεια της θητείας των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών είναι τέσσερα έτη, με δυνατότητα μίας ανανέωσης. Μετά τη λήξη της θητείας τους ή σε περίπτωση παραίτησης, τα μέλη συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρις ότου ανανεωθεί η θητεία τους ή αντικατασταθούν.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι χώρες που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Κάθε μία εξ αυτών διορίζει στο διοικητικό συμβούλιο έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή.

4.  Οι χώρες που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και των μέτρων που σχετίζονται με τη σύμβαση του Δουβλίνου, και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Κάθε μία εξ αυτών διορίζει στο διοικητικό συμβούλιο έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ανά έτος. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του.

3.  Το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ανά έτος. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος του εκτελεστικού διευθυντή ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το άρθρο 38 ισχύει για χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης παντός είδους με την Ένωση όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και των μέτρων που σχετίζονται με τη σύμβαση του Δουβλίνου, και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής συνεπικουρεί το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο και λογοδοτεί. Όταν κληθεί, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Οργανισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής συνεπικουρεί το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο και λογοδοτεί. Όταν κληθεί ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του και, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 12, υπόκειται στη διαδικασία της ετήσιας απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να καλέσουν τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να εκπροσωπεί τον Οργανισμό με διάφορους τρόπους, και όχι μόνο νομικά. Επιπλέον, βάσει της κοινής προσέγγισης, θα πρέπει να γίνεται στο κείμενο αναφορά στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού 1077/2011. Η προτεινόμενη τροπολογία διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 12 της πρότασης, ο εκτελεστικός διευθυντής υπόκειται στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής. Συνεπώς, ανάμεσα στα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή θα πρέπει να αναφέρεται και το συγκεκριμένο καθήκον, με παραπομπή στο άρθρο 42 παράγραφος 12.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής είναι πλήρως ανεξάρτητοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κυβέρνηση ή από άλλο φορέα.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν θα πρέπει να είναι μόνον ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται να συμπεριληφθεί στην παράγραφο 1 μια γενική αναφορά στον ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή ως εκπροσώπου του Οργανισμού.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF) και την υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή δις ετησίως και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·

ζ)  την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα συμπεράσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF) και [της EPPO και] την υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή δις ετησίως και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω της εφαρμογής προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, χωρίς να διακυβεύεται η ερευνητική αρμοδιότητα της OLAF, μέσω αποτελεσματικών ελέγχων και, εάν εντοπίζονται παρατυπίες, μέσω της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, εφόσον ενδείκνυται, μέσω της επιβολής αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων·

η)  την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω της εφαρμογής προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, χωρίς να διακυβεύεται η ερευνητική αρμοδιότητα [της EPPO και] της OLAF, μέσω αποτελεσματικών ελέγχων και, εάν εντοπίζονται παρατυπίες, μέσω της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, εφόσον ενδείκνυται, μέσω της επιβολής αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  τη χάραξη στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης, και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

θ)  τη χάραξη στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης, και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση, καθώς και την εποπτεία της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιη)  την εκπόνηση των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας, στα οποία περιλαμβάνονται σχέδιο ασφάλειας και σχέδιο συνέχισης των εργασιών και αποκατάστασης μετά από καταστροφές και την υποβολή τους στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

ιη)  την εκπόνηση των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας, στα οποία περιλαμβάνονται σχέδια ασφάλειας και εφαρμογής κατάλληλης ΔΚΑΠ και σχέδιο συνέχισης των εργασιών και αποκατάστασης μετά από καταστροφές και την υποβολή τους στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνάδει με τη σύσταση του ΕΕΠΔ σχετικά με τη διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. Η διαδικασία επιλογής προβλέπει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή με κριτήριο τα ατομικά προσόντα, την εμπειρία του στον τομέα των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και τις διοικητικές, χρηματοοικονομικές και διαχειριστικές του ικανότητες, καθώς και τις γνώσεις του περί προστασίας δεδομένων. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή με πλειοψηφία δύο τρίτων όλων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή από κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. Η διαδικασία επιλογής προβλέπει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή με βάση αξιοκρατικά κριτήρια, τεκμηριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, την εμπειρία του στον τομέα των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και τις διοικητικές, χρηματοοικονομικές και διαχειριστικές του ικανότητες, καθώς και τις γνώσεις του περί προστασίας δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Σκοπός των τροποποιήσεων είναι η ευθυγράμμιση της διαδικασίας διορισμού με τη συμφωνηθείσα διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 69 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή [κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624].

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Πριν από τον διορισμό του, ο υποψήφιος τον οποίο επέλεξε το διοικητικό συμβούλιο καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας ή των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών των επιτροπών. Μετά τη δήλωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει γνώμη στην οποία εκθέτει την άποψή του για τον επιλεγέντα υποψήφιο και τη διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη η εν λόγω γνώμη. Η γνώμη έχει προσωπικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα έως ότου διορισθεί ο υποψήφιος.

2.  Πριν από τον διορισμό, οι υποψήφιοι που προτείνει η Επιτροπή καλούνται να προβούν σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας ή των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μελών των επιτροπών. Μετά τη δήλωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει γνώμη στην οποία εκθέτει την άποψή του και μπορεί να υποδεικνύει έναν προτιμώμενο υποψήφιο.

Αιτιολόγηση

Σκοπός των τροποποιήσεων είναι η ευθυγράμμιση της διαδικασίας διορισμού με τη συμφωνηθείσα διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 69 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή [κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624].

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις αυτές. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αιτιολόγηση

Σκοπός των τροποποιήσεων είναι η ευθυγράμμιση της διαδικασίας διορισμού με τη συμφωνηθείσα διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 69 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή [κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624].

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει να διορίσει άλλον υποψήφιο από εκείνον που έχει υποδείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προτιμώμενο υποψήφιο, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο γραπτώς για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αιτιολόγηση

Σκοπός των τροποποιήσεων είναι η ευθυγράμμιση της διαδικασίας διορισμού με τη συμφωνηθείσα διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 69 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή [κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624].

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η διάρκεια της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος της περιόδου αυτής, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του Οργανισμού.

3.  Η διάρκεια της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος της περιόδου αυτής, το διοικητικό συμβούλιο, σε στενή διαβούλευση με την Επιτροπή, πραγματοποιεί αξιολόγηση, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή, καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 της πρότασης. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των επιδόσεών του θα πρέπει να πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να ζητείται η γνώμη της Επιτροπής. Η προτεινόμενη τροπολογία θα είναι όμοια με τη διάταξη του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισμού 1077/2011.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 22α

 

Αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής

 

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται από αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκτελεστικού διευθυντή, τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής.

 

2.   Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ύστερα από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή. Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται με βάση τα προσόντα και τις κατάλληλες διοικητικές και διευθυντικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής επαγγελματικής πείρας. Ο εκτελεστικός διευθυντής προτείνει τουλάχιστον τρεις υποψήφιους για τη θέση του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να παύσει τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή αποφασίζοντας με πλειοψηφία δύο τρίτων όλων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

3.   Η θητεία του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να παρατείνει την εν λόγω θητεία άπαξ, έως πέντε έτη.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος το οποίο δεσμεύεται, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, από οποιαδήποτε νομοθετική πράξη που διέπει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση συγκεκριμένου συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας, καθώς και η Επιτροπή, διορίζουν από ένα μέλος στη συμβουλευτική ομάδα που έχει σχέση με το εν λόγω σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, με θητεία τεσσάρων ετών, η οποία είναι άπαξ ανανεώσιμη.

Κάθε κράτος μέλος το οποίο δεσμεύεται, δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, από οποιαδήποτε νομοθετική πράξη που διέπει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση συγκεκριμένου συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας, καθώς και η Επιτροπή και οι χώρες που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και των μέτρων που σχετίζονται με τη σύμβαση του Δουβλίνου, και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac, διορίζουν από ένα μέλος στη συμβουλευτική ομάδα που έχει σχέση με το εν λόγω σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, με θητεία τεσσάρων ετών, η οποία είναι άπαξ ανανεώσιμη.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Δανία διορίζει επίσης ένα μέλος σε συμβουλευτική ομάδα που έχει σχέση με ένα σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, εάν αποφασίσει, δυνάμει του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, να εφαρμόσει τη νομοθετική πράξη που διέπει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του συγκεκριμένου συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας στο εθνικό της δίκαιο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 23 παράγραφος 1 παραθέτει σαφώς τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα κράτος μέλος μπορεί να διορίσει μέλος της συμβουλευτικής ομάδας. Η εν λόγω παράγραφος ισχύει επίσης για τη Δανία, εάν η Δανία αποφασίσει να συμμετάσχει σε νομοθετική πράξη σχετικά με σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Δεν είναι ούτε απαραίτητη ούτε χρήσιμη ξεχωριστή παράγραφος για τη Δανία.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατά τη σύνταξη γνωμοδότησης, τα μέλη κάθε συμβουλευτικής ομάδας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης. Εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση, η γνωμοδότηση περιλαμβάνει την αιτιολογημένη θέση της πλειοψηφίας των μελών. Καταγράφονται επίσης οι αιτιολογημένες θέσεις της μειοψηφίας, μαζί με την αιτιολόγησή τους. Το άρθρο 20 παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζεται αναλόγως. Τα μέλη που εκπροσωπούν τις χώρες που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και με τα σχετικά με το Eurodac μέτρα μπορούν να εκφράζουν γνώμες για ζητήματα επί των οποίων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

6.  Κατά τη σύνταξη γνωμοδότησης, τα μέλη κάθε συμβουλευτικής ομάδας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης. Εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση, η γνωμοδότηση περιλαμβάνει την αιτιολογημένη θέση της πλειοψηφίας των μελών. Καταγράφονται επίσης οι αιτιολογημένες θέσεις της μειοψηφίας, μαζί με την αιτιολόγησή τους. Το άρθρο 20 παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζεται αναλόγως. Τα μέλη που εκπροσωπούν τις χώρες που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και των μέτρων που σχετίζονται με τη σύμβαση του Δουβλίνου, και με τα σχετικά με το Eurodac μέτρα μπορούν να εκφράζουν γνώμες για ζητήματα επί των οποίων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Κάθε κράτος μέλος και κάθε χώρα συνδεδεμένη με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac διευκολύνει τις δραστηριότητες των συμβουλευτικών ομάδων.

7.  Κάθε κράτος μέλος και κάθε χώρα συνδεδεμένη με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και των μέτρων που σχετίζονται με τη σύμβαση του Δουβλίνου και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac διευκολύνει τις δραστηριότητες των συμβουλευτικών ομάδων.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δύνανται να αποσπούν μόνιμους υπαλλήλους ή εθνικούς εμπειρογνώμονες στον Οργανισμό σε προσωρινή βάση. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό.

5.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατόπιν αίτησης του Οργανισμού, δύνανται να αποσπούν μόνιμους υπαλλήλους ή εθνικούς εμπειρογνώμονες στον Οργανισμό σε προσωρινή βάση. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής και τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Προς τον σκοπό αυτό, υποβάλλουν ετήσια, γραπτή, δημόσια δήλωση ανάληψης δέσμευσης.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, ο αναπληρωτής εκτελεστικής διευθυντής και τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Προς τον σκοπό αυτό, υποβάλλουν ετήσια, γραπτή, δημόσια δήλωση ανάληψης δέσμευσης, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Οργανισμού.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Ο κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των μελών των συμβουλευτικών ομάδων δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει επίσης να δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη υποδοχής του Οργανισμού εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων της πολύγλωσσης σχολικής εκπαίδευσης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και των κατάλληλων συγκοινωνιακών συνδέσεων.

2.  Τα κράτη μέλη υποδοχής του Οργανισμού εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της πολύγλωσσης σχολικής εκπαίδευσης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και των κατάλληλων συγκοινωνιακών συνδέσεων.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης που αφορούν τις αναθέσεις συμβάσεων και εντός των ορίων που θέτουν οι οικείοι δημοσιονομικοί κανόνες.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να δοθεί στον Οργανισμό ένας βαθμός ευελιξίας σε ό,τι αφορά τις μεταφραστικές υπηρεσίες.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα του Οργανισμού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1049/2001.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει αμελλητί κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα του Οργανισμού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1049/2001.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο Οργανισμός προβαίνει σε ανακοινώσεις σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία σε τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. Φροντίζει ιδίως, πέραν των δημοσιεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία ιη), ιθ), λε), λστ), [λζ)], [λη)], [λθ)] και στο άρθρο 42 παράγραφος 9, για την ταχεία παροχή αντικειμενικών, ακριβών, αξιόπιστων, ολοκληρωμένων και εύκολα κατανοητών πληροφοριών σχετικά με το έργο του στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η κατανομή των πόρων σε δραστηριότητες επικοινωνίας δεν επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 12. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

4.  Ο Οργανισμός προβαίνει σε ανακοινώσεις σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία σε τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. Φροντίζει ιδίως, πέραν των δημοσιεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία ιη), ιθ), λε), λστ), [λζ)], [λη)], [λθ)] και στο άρθρο 42 παράγραφος 9, για την ταχεία παροχή αντικειμενικών, ακριβών, αξιόπιστων, ολοκληρωμένων και εύκολα κατανοητών πληροφοριών σχετικά με το έργο του στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η κατανομή των πόρων σε δραστηριότητες επικοινωνίας δεν επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 12. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων που ορίζονται στις νομοθετικές πράξεις οι οποίες διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 [ο κανονισμός (ΕΕ) XX/2018 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της επεξεργασίας από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης].

1.  Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 [ο κανονισμός (ΕΕ) XX/2018 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της επεξεργασίας από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης].

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη θέση του ΕΚ για τον νέο κανονισμό σχετικά με την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (ο οποίος θα αντικαταστήσει τον κανονισμό 45/2001), θα πρέπει να υφίσταται ένα και μόνο οριζόντιο καθεστώς προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση που ο Οργανισμός επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις για την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια δεδομένων των οικείων νομοθετικών πράξεων που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός.

2.  Σε περίπτωση που ο Οργανισμός επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό της παραγράφου 1 στοιχείο α), εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις για την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια δεδομένων των οικείων νομοθετικών πράξεων που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Εν πάση περιπτώσει, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να καταθέσει ένσταση στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων και έχει το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου του δικαιώματος να λάβει αποζημίωση από τον Οργανισμό εάν το υποκείμενο δεδομένων κρίνει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το ίδιο παραβαίνει τις συγκεκριμένες αυτές διατάξεις.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι κανόνες ασφαλείας θεσπίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή. Ο Οργανισμός δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με τους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης. Ο Οργανισμός αναπτύσσει και διαχειρίζεται σύστημα πληροφοριών που παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών με τους εν λόγω φορείς σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου και την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, δυνάμει του άρθρου 2 και του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο κε) του παρόντος κανονισμού, για την εσωτερική δομή του Οργανισμού που απαιτείται ώστε να τηρούνται οι ενδεδειγμένες αρχές ασφαλείας.

2.  Οι κανόνες ασφαλείας θεσπίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν σχετικής στενής διαβούλευσης με την Επιτροπή. Ο Οργανισμός δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με τους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης. Ο Οργανισμός αναπτύσσει και διαχειρίζεται σύστημα πληροφοριών που παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών με τους εν λόγω φορείς σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου και την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, δυνάμει του άρθρου 2 και του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο κε) του παρόντος κανονισμού, για την εσωτερική δομή του Οργανισμού που απαιτείται ώστε να τηρούνται οι ενδεδειγμένες αρχές ασφαλείας.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και εν συνεχεία κάθε πέντε έτη η Επιτροπή αξιολογεί τις επιδόσεις του Οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και τις τοποθεσίες του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Στην αξιολόγηση εκτιμάται επίσης η συμβολή του Οργανισμού στη διαμόρφωση ενός συντονισμένου, οικονομικά αποτελεσματικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ σε επίπεδο Ένωσης για τη διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που στηρίζουν την υλοποίηση των πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ). Στην αξιολόγηση εκτιμάται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις οποιασδήποτε τροποποίησης.

1.  Το αργότερο [τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] και εν συνεχεία κάθε πέντε έτη η Επιτροπή, σε διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο, διενεργεί αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και τον τρόπο και την έκταση στην οποία ο Οργανισμός συμβάλλει αποτελεσματικά στη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και εκτελεί τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Στην αξιολόγηση εκτιμάται επίσης η συμβολή του Οργανισμού στη διαμόρφωση ενός συντονισμένου, οικονομικά αποτελεσματικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ σε επίπεδο Ένωσης για τη διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που στηρίζουν την υλοποίηση των πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ). Στην αξιολόγηση εκτιμάται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις οποιασδήποτε τροποποίησης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται με την Επιτροπή και άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα με εκείνους που έχουν θεσπιστεί στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και ειδικότερα τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού.

1.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται με την Επιτροπή και άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα με εκείνους που έχουν θεσπιστεί στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και ειδικότερα τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού, για την επίτευξη συντονισμού και εξοικονομήσεων, την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις δραστηριότητές τους.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός συμβουλεύεται τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και ακολουθεί τις συστάσεις του όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων, όπου κρίνεται σκόπιμο.

3.  Ο Οργανισμός συμβουλεύεται τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και ακολουθεί τις συστάσεις του όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η συνεργασία με όργανα και οργανισμούς της Ένωσης γίνεται στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας. Οι συμφωνίες αυτές εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να προβλέπουν την ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ οργανισμών, όπου κρίνεται σκόπιμο είτε με βάση την εγγύτητα των τοποθεσιών είτε τον τομέα πολιτικής, εντός των ορίων των αντίστοιχων εντολών τους και χωρίς να θίγονται τα βασικά καθήκοντά τους.

4.  Η συνεργασία με όργανα και οργανισμούς της Ένωσης γίνεται στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας. Οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται κατόπιν στενής διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να προβλέπουν την ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ οργανισμών, όπου κρίνεται σκόπιμο είτε με βάση την εγγύτητα των τοποθεσιών είτε τον τομέα πολιτικής, εντός των ορίων των αντίστοιχων εντολών τους και χωρίς να θίγονται τα βασικά καθήκοντά τους. Οι συμφωνίες συνεργασίας θεσπίζουν τους μηχανισμούς για την ανάκτηση του κόστους.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συμμετοχή χωρών που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac

Συμμετοχή χωρών που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και των μέτρων που σχετίζονται με τη σύμβαση του Δουβλίνου και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός είναι ανοιχτός στη συμμετοχή τρίτων χωρών οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1.  Ο Οργανισμός είναι ανοιχτός στη συμμετοχή τρίτων χωρών οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης παντός είδους με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και των μέτρων που σχετίζονται με τη σύμβαση του Δουβλίνου και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στο πλαίσιο των οικείων διατάξεων των συμφωνιών σύνδεσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θεσπίζονται ρυθμίσεις για να καθορισθούν, ειδικότερα, ο χαρακτήρας, η έκταση και ο τρόπος της συμμετοχής, καθώς και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή στις εργασίες του Οργανισμού χωρών που συνδέονται με την υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac, συμπεριλαμβανόμενων των διατάξεων για τις οικονομικές συνεισφορές, το προσωπικό και τα δικαιώματα ψήφου.

2.  Στο πλαίσιο των οικείων διατάξεων των συμφωνιών σύνδεσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θεσπίζονται ρυθμίσεις για να καθορισθούν, ειδικότερα, ο χαρακτήρας, η έκταση και ο τρόπος της συμμετοχής, καθώς και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή στις εργασίες του Οργανισμού χωρών που συνδέονται με την υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac, συμπεριλαμβανόμενων των διατάξεων για τις οικονομικές συνεισφορές, το προσωπικό και τα δικαιώματα ψήφου.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 38α

 

Συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και άλλους συναφείς φορείς

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του και έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή, ο Οργανισμός μπορεί, με τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας, να συνάπτει και να διατηρεί σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς και τους υπαγόμενους σε αυτούς φορείς δημοσίου διεθνούς δικαίου ή άλλους συναφείς φορείς ή οργανισμούς, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί δυνάμει ή επί τη βάσει συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών.

Αιτιολόγηση

Μπορεί να είναι αναγκαία η ύπαρξη επαρκούς νομικής βάσης προκειμένου ο Οργανισμός να συνάπτει και να διατηρεί σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς ή/και άλλους συναφείς φορείς (όπως η Ιντερπόλ και η IATA), με σκοπό την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ή προτάσεων του ΣΕΕ και του ETIAS. Η παρούσα πρόταση παρέχει την εν λόγω γενική νομική βάση για τη σύναψη των σχέσεων αυτών.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος περιέχει λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συνάδει με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

5.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος περιέχει λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συνάδει με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται πάντοτε ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητες πριν από τη χορήγηση πρόσθετων χρηματοοικονομικών πόρων. Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνάδει με την κοινή προσέγγιση και επιδιώκει να τονίσει ότι ο Οργανισμός θα αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο τους περιορισμένους πόρους που έχει στη διάθεσή του.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που επιτέλεσε ο Οργανισμός, καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

1.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που επιτέλεσε ο Οργανισμός, καθώς και τους στόχους του και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σχέδιο κατάστασης προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το διοικητικό συμβούλιο, βάσει σχεδίου κατάστασης προβλέψεων που καταρτίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή, εκδίδει σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει τα παραπάνω έγγραφα στην Επιτροπή και στις χώρες που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac, στο πλαίσιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο, βάσει σχεδίου κατάστασης προβλέψεων που καταρτίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή, εκδίδει σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού. Ο Οργανισμός διαβιβάζει τα παραπάνω έγγραφα στην Επιτροπή και στις χώρες που συνδέονται με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν των μέτρων που σχετίζονγται με τη σύμβαση του Δουβλίνου και των μέτρων που σχετίζονται με το Eurodac, στο πλαίσιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να ευθυγραμμιστεί η διατύπωση της πρότασης με τη διατύπωση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου των οργανισμών της ΕΕ (βλ. άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισμού 1271/2013).

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  σε ανάκτηση του κόστους που καταβάλλουν θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης για υπηρεσίες που τους παρέχονται με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 37·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο Οργανισμός διαβιβάζει έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση για το έτος Ν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους N+1.

4.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση για το έτος Ν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους N+1.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τη διατύπωση της πρότασης με τη διατύπωση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου (βλ. άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισμού 1271/2013, που ορίζει ότι «καθήκοντα διατάκτη ασκεί ο διευθυντής»).

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες που υποχρεώνουν τα μέλη των οργάνων και του προσωπικού του να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων στη διάρκεια της απασχόλησής τους ή της θητείας τους, και να γνωστοποιούν τέτοιες καταστάσεις.

Ο Οργανισμός θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες που υποχρεώνουν τα μέλη των οργάνων και του προσωπικού του να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων στη διάρκεια και μετά το πέρας της απασχόλησής τους ή της θητείας τους, και να γνωστοποιούν τέτοιες καταστάσεις. Οποιαδήποτε σοβαρή παραβίαση των εν λόγω εσωτερικών κανόνων κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή κατά τρόπο που να αποτυπώνει τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας που ισχύουν για την εικαζόμενη παραβίαση.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, καθώς και επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σχετικά με επιχορήγηση ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου94.

3.  [Η EPPO,] η OLAF [, ή και οι δύο] μπορούν να διενεργούν έρευνες, καθώς και επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σχετικά με επιχορήγηση ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου94.

__________________

__________________

94 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

94 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο εκτελεστικός διευθυντής του eu-LISA που έχει διοριστεί βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, για το υπόλοιπο της θητείας του, αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του eu-LISA που έχει διοριστεί βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, για το υπόλοιπο της θητείας του, αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού. Οι λοιποί όροι της σύμβασής του παραμένουν αμετάβλητοι. Σε περίπτωση έγκρισης απόφασης για παράταση της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η θητεία του παρατείνεται αυτομάτως έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Αιτιολόγηση

Αυτή η μεταβατική ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα να παραταθεί η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή μία φορά έως και 5 έτη αν η εντολή του έχει ήδη παραταθεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο [1], το οποίο προβλέπει δυνατότητα παράτασης μόνον έως και 3 έτη. Η παράταση της θητείας του σημερινού εκτελεστικού διευθυντή, η οποία (κατόπιν τριετούς παρατάσεως) θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2020, είναι καθοριστικής σημασίας από τη σκοπιά του Οργανισμού. Αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση έχει ήδη προβλεφθεί στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 της Ευρωπόλ.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Διατήρηση των εσωτερικών κανονισμών που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

 

Οι εσωτερικοί κανόνες και τα μέτρα που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 θα παραμείνουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε τροποποιήσεών τους απαιτεί ο παρών κανονισμός.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο κανονισμός για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας (eu-LISA/ο Οργανισμός) εγκρίθηκε το 2011. Με την ίδρυση του Οργανισμού, η λειτουργική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ανατέθηκε σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, με αποτέλεσμα να δοθεί τέλος σε ό,τι γινόταν μέχρι τότε, δηλαδή στη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων αυτών από τα κράτη μέλη ή την Επιτροπή. Ο eu-LISA είναι επί του παρόντος αρμόδιος για τη λειτουργική διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και του Eurodac. Στον eu-LISA μπορεί επίσης να ανατεθούν η ανάπτυξη και η λειτουργική διαχείριση άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, εάν αυτό προβλέπεται από σχετικές νομοθετικές πράξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ιδρυτικού κανονισμού, η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση, με βάση εξωτερική αξιολόγηση και σε στενή διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA, προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος και η έκταση στην οποία ο Οργανισμός συμβάλλει αποτελεσματικά στη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και εκτελεί τα καθήκοντά του που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό. Εξέτασε επίσης την ανάγκη αναθεώρησης ή επέκτασης των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον eu-LISA στον ιδρυτικό κανονισμό. Η πρόταση συνδέεται με την αξιολόγηση του Οργανισμού αλλά ανταποκρίνεται παράλληλα σε άλλες νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις και εξετάζει τις συστάσεις καθώς και τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα των σημερινών ορίων των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, να εξαλείψει τα κενά πληροφόρησης και να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων πληροφοριών, η Επιτροπή πρότεινε στις 29 Ιουνίου 2017 να ενισχυθεί η εντολή του οργανισμού eu-LISA, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις που θα καταστήσουν διαλειτουργικά τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, καθώς και, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των νέων συστημάτων, να εξασφαλιστεί ότι η εντολή του θα ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προκλήσεις στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι η αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA, προκειμένου να προσαρμοστεί στις συστάσεις για νομοθετικές τροποποιήσεις που απορρέουν από την αξιολόγηση, καθώς και να βελτιωθεί η λειτουργία του eu-LISA και να προωθηθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος του, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εντολή του ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αποσκοπεί επίσης στην προσθήκη στον κανονισμό αλλαγών που απορρέουν από πολιτικές, νομικές ή αντικειμενικές εξελίξεις και, ειδικότερα, στην αποτύπωση του γεγονότος ότι νέα συστήματα θα ανατεθούν στον Οργανισμό υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των συννομοθετών και ότι στον Οργανισμό θα πρέπει να ανατεθεί το καθήκον της συμβολής στην ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια»(1), της τελικής έκθεσης, της 11ης Μαΐου 2017, της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τα συστήματα πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα(2) και της έβδομης έκθεσης προόδου προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης ασφάλειας την οποία εξέδωσε η Επιτροπή στις 16 Μαΐου 2017(3). Επιπλέον, η πρόταση εξετάζει τις συστάσεις για τροποποιήσεις τις οποίες πρότεινε το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και την ενδεχόμενη ανάγκη να φιλοξενεί και να διαχειρίζεται ο eu-LISA κοινές τεχνικές λύσεις για την εθνική εφαρμογή αποκεντρωμένων συστημάτων για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Τέλος, με την πρόταση, η ιδρυτική πράξη του Οργανισμού εναρμονίζεται με τις αρχές της Κοινής Δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2012, για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (εφεξής «κοινή προσέγγιση»).

Η Ευρώπη είναι σήμερα αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: να παραμείνει ανοικτή και παράλληλα ασφαλής. Για να ανταποκριθεί με κατάλληλο τρόπο στην πρόκληση αυτή, η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και παράλληλα να τις χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει και να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Νέα καθήκοντα του Οργανισμού

Ο eu-LISA θα πρέπει να αναλάβει νέα καθήκοντα για να αντιμετωπίσει επαρκώς την πρόκληση αυτή. Ο Οργανισμός θα είναι πλέον υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη και τη διαχείριση μελλοντικών συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας της ΕΕ.

Ο Eu-LISA θα έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τον χειρισμό των νέων συστημάτων που βρίσκονται επί του παρόντος υπό συζήτηση από τους συννομοθέτες: του συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για εκσυγχρονισμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και του συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS) για τη συγκέντρωση εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς θεώρηση. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επίσης περαιτέρω αναβαθμίσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη σχετικά με καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών. Το κεντρικό σύστημα ECRIS θα αποτελεί επίσης μέρος των συστημάτων ΤΠ που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο eu-LISA. 

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την παράταση της εντολής του Οργανισμού στηρίζεται στην ικανότητα του Οργανισμού όχι μόνο να διαχειρίζεται συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας αλλά και να παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε κράτη μέλη όσον αφορά τεχνικά ζητήματα σχετικά με τα υπάρχοντα ή νέα συστήματα ΤΠ. Ο eu-LISA θα έχει ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά την παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα συστήματα που διαχειρίζεται, καθώς και διευρυμένη εντολή όσον αφορά δοκιμαστικά σχέδια και έρευνα. Θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων των συστημάτων με τη συγκρότηση αυτοματοποιημένων μηχανισμών ελέγχου ποιότητας δεδομένων. Με αυτούς θα εξασφαλιστεί ότι εντοπίζονται αυτόματα τυχόν εσφαλμένα ή ασυνεπή δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος που έχει υποβάλει τα δεδομένα θα ειδοποιείται ώστε να τα αφαιρέσει ή να τα επικαιροποιήσει.

Διαλειτουργικότητα

Η πρόταση αποτελεί μέρος της νέας προσέγγισης της Επιτροπής με στόχο την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης μέχρι το 2020.

Η μεταρρύθμιση θα δώσει στον Οργανισμό την εντολή να αναπτύξει τις απαραίτητες τεχνικές λύσεις για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας. Ο διαρκής ψηφιακός μετασχηματισμός στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στην ΕΕ έχει αναδείξει την ανάγκη περαιτέρω αύξησης της προστιθέμενης αξίας του eu-LISA προς όφελος των κρατών μελών και της ΕΕ στο σύνολό της. Η πρόταση για αναθεωρημένη εντολή λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν από τον εν λόγω μετασχηματισμό, καθώς και την ικανότητα του Οργανισμού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές.

Ο Οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των κύριων τεχνικών χαρακτηριστικών της προσέγγισης της Επιτροπής στη διαλειτουργικότητα – μετά την έγκριση των σχετικών νομοθετικών πράξεων –, που θα συνίστανται σε μια ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης, σε μια κοινή υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων και σε ένα κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ συνεργάζονται αποτελεσματικά και είναι εύκολα προσβάσιμα στους επί τόπου αστυνομικούς και τελωνειακούς υπαλλήλους.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («ο Οργανισμός»). Ο Οργανισμός εκτελεί σημαντικά καθήκοντα στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων και της ασφάλειας, εξασφαλίζοντας τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Η εισηγήτρια επικροτεί το γεγονός ότι η πρόταση διευρύνει, σε γενικές γραμμές, το πεδίο των καθηκόντων που ανατίθενται στον Οργανισμό.

Ωστόσο, η εισηγήτρια θεωρεί ότι υπάρχουν ορισμένες πτυχές στην πρόταση της Επιτροπής οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω, ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες επιδόσεις από πλευράς Οργανισμού.

Η τρέχουσα πρακτική δείχνει ότι, όποτε χρειάζονται τεχνική υποστήριξη για τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων με το κεντρικό σύστημα, τα κράτη μέλη απευθύνονται απευθείας στον Οργανισμό. Το εύλογο, συνεπώς, είναι να ακολουθήσει η πρόταση την τρέχουσα πρακτική και να προσφέρει την ίδια «οδό» όσον αφορά την υποβολή αιτήματος στον Οργανισμό στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει συμβουλευτικό ρόλο (άρθρο 12).

Η εισηγήτρια προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας και άλλων τεχνικών εγκαταστάσεων, για διάφορους λόγους: είναι αμφίβολο αν είναι τεχνικά εφικτή μια ενεργητική-ενεργητική διάρθρωση (όταν όλες οι τεχνικές εγκαταστάσεις έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν και δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις που λειτουργούν μόνο εφεδρικά) σε δύο τοποθεσίες που έχουν μεταξύ τους μεγάλη γεωγραφική απόσταση (μεταξύ του Στρασβούργου και του Sankt Johann im Pongau, σύμφωνα με τη νομοθετική πρόταση). Επιπλέον, για να συνεχίσει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική, ασφαλή και συνεχή λειτουργία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, ο Οργανισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται γρήγορα σε καταστάσεις και να προσαρμόζεται σε/υλοποιεί γρήγορα μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις, όταν προκύπτει ανάγκη επέκτασης ή βελτίωσης της ικανότητας των υφιστάμενων τεχνικών εγκαταστάσεων (άρθρο 13).

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει περαιτέρω κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια προτείνει να δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Οργανισμού οι κανονιστικές διατάξεις που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων των μελών του (άρθρο 15) και η ετήσια, γραπτή δήλωση δέσμευσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του εκτελεστικού διευθυντή και των μελών των συμβουλευτικών ομάδων (άρθρο 25). Επιπλέον, η εισηγήτρια ζητεί να υιοθετήσει ο Οργανισμός εσωτερικούς κανόνες για την προστασία των καταγγελτών (άρθρο 15).

Το άρθρο 37 της πρότασης παρέχει νομική βάση για συνεργασία με τα θεσμικά και τα άλλα όργανα και οργανισμούς της Ένωσης. Η συνεργασία αυτή μπορεί να είναι τόσο στρατηγική όσο και λειτουργική, και μπορεί, λ.χ., να συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών ΤΠ σε άλλους οργανισμούς. Στην περίπτωση αυτή, η υπηρεσία που παρέχει ο eu-LISA ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, για τις οποίες ενδέχεται να απαιτήσει οικονομική αποζημίωση. Η παρούσα πρόταση, ωστόσο, δεν δίνει τη δυνατότητα στον Οργανισμό να ζητήσει αποζημίωση για υπηρεσίες που προσφέρει σε άλλα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να αποζημιώνεται βάσει διμερούς μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής.

Απαιτείται επαρκής νομική βάση για τον Οργανισμό, στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, να συνάπτει και να διατηρεί σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς και άλλους συναφείς φορείς οργανισμών. Η εδραίωση επιχειρησιακής συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς έχει καθοριστική σημασία για την ορθή εφαρμογή των προτάσεων σχετικά με το σύστημα εισόδου/εξόδου και το ETIAS. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην πρόταση επαρκής νομική βάση (νέο άρθρο 38α).

Τέλος, προτείνεται να εναρμονιστεί η διάταξη της πρότασης σχετικά με την πιθανή παράταση της εντολής του εκτελεστικού διευθυντή με την αντίστοιχη διάταξη (άρθρο 73) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 της Ευρωπόλ, με την προσθήκη μεταβατικής ρύθμισης για τον εκτελεστικό διευθυντή. Αυτή η μεταβατική ρύθμιση θα επιτρέψει να παραταθεί η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή μία φορά έως και 5 έτη αν η εντολή του έχει ήδη παραταθεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει δυνατότητα παράτασης μόνον έως και 3 έτη. Η παράταση της θητείας του σημερινού εκτελεστικού διευθυντή (τριετής παράταση) θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2020. Η περίοδος κοντά στο 2020 είναι κρίσιμη από τη σκοπιά του Οργανισμού, καθώς προβλέπεται να έχει μεγάλη δραστηριότητα και αυξημένο φόρτο εργασίας για τον Οργανισμό, λόγω των σημερινών χρονοδιαγραμμάτων για την έναρξη ισχύος των νέων συστημάτων (σύστημα εισόδου/εξόδου, ETIAS και ενδεχομένως το ECRIS-TCN). Επιπλέον, την περίοδο 2020-2021 ο Οργανισμός θα έχει την προεδρία του Δικτύου των Οργανισμών της ΕΕ. Όλες αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν να έχει ο Οργανισμός ηγεσία με συνέχεια και εμπειρία.

(1)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια. COM(2016) 205 final της 6.4.2016.

(2)

  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

  COM(2017) 261 final.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (9.11.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να παρέχει ad-hoc υποστήριξη σε κράτη μέλη όταν το επιβάλλουν έκτακτες ανάγκες στον τομέα της μετανάστευσης ή της ασφάλειας. Ειδικότερα, όταν ένα κράτος μέλος, σε συγκεκριμένες περιοχές των εξωτερικών συνόρων του, αντιμετωπίζει συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα μεταναστευτικά προβλήματα χαρακτηριζόμενα από μεγάλες εισροές μεταναστευτικών ρευμάτων, θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί σε επιχειρησιακές και τεχνικές ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να παρέχονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης («hotspot») από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες που προέρχονται από ενωσιακούς οργανισμούς με συναφείς αρμοδιότητες. Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η παροχή υποστήριξης από τον eu-LISA σε θέματα που σχετίζονται με τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται, το αίτημα για την παροχή υποστήριξης θα πρέπει να υποβάλλεται στον Οργανισμό από την Επιτροπή.

(19)  Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να παρέχει ad-hoc υποστήριξη σε κράτη μέλη όταν το επιβάλλουν έκτακτες ανάγκες στον τομέα της μετανάστευσης ή της ασφάλειας. Ειδικότερα, όταν ένα κράτος μέλος, σε συγκεκριμένες περιοχές των εξωτερικών συνόρων του, αντιμετωπίζει συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα μεταναστευτικά προβλήματα χαρακτηριζόμενα από μεγάλες εισροές μεταναστευτικών ρευμάτων, θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί σε επιχειρησιακές και τεχνικές ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να παρέχονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης («hotspot») από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες που προέρχονται από ενωσιακούς οργανισμούς με συναφείς αρμοδιότητες. Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η παροχή υποστήριξης από τον eu-LISA σε θέματα που σχετίζονται με τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται, το αίτημα για την παροχή υποστήριξης θα πρέπει να υποβάλλεται στον Οργανισμό από την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα σχετικά έξοδα θα πρέπει να βαρύνουν τον Οργανισμό. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική γραμμή αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, επιπλέον των οικονομικών πόρων που διατίθενται για τις καθημερινές του εργασίες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνάδει με την τροπολογία επί του άρθρου 12 παράγραφος 1. Τα έξοδα θα πρέπει μεν να βαρύνουν τον Οργανισμό, ωστόσο θα πρέπει παράλληλα να εξασφαλιστεί ότι οι αιτήσεις για ad hoc υποστήριξη δεν θα επηρεάζουν τις συνήθεις εργασίες του Οργανισμού.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Για την εκπλήρωση της αποστολής του, και κατά το βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν θεσπιστεί στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού και των νομοθετικών πράξεων που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πολιτική της Ένωσης και εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να συμβουλεύεται τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και να δίδει συνέχεια στις συστάσεις του όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων, όπου κρίνεται σκόπιμο.

(34)  Για την εκπλήρωση της αποστολής του, την επίτευξη συντονισμού και την εξοικονόμηση δαπανών, την αποφυγή επικαλύψεων και την προώθηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας, και κατά το βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν θεσπιστεί στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού και των νομοθετικών πράξεων που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πολιτική της Ένωσης και εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας θα πρέπει να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να συμβουλεύεται τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και να δίδει συνέχεια στις συστάσεις του όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων, όπου κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  την παροχή επαρκών στατιστικών στοιχείων για την Επιτροπή και για τους οικείους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να σχεδιάζει και να υλοποιεί δραστηριότητες δοκιμών σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση όλων των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

4.  Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να σχεδιάζει και να υλοποιεί δραστηριότητες δοκιμών σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και τις νομοθετικές πράξεις που διέπουν την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση όλων των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι το επίπεδο ποιότητας των δοκιμών είναι επαρκές και καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός μπορεί να κληθεί να παρέχει συμβουλές σε κράτη μέλη σχετικά με τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων με τα κεντρικά συστήματα, καθώς και ad hoc υποστήριξη σε κράτη μέλη. Τα αιτήματα για παροχή ad hoc υποστήριξης υποβάλλονται στην Επιτροπή, η οποία τα διαβιβάζει στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να κληθεί να παρέχει συμβουλές ή υποστήριξη στην Επιτροπή σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με υφιστάμενα ή νέα συστήματα, μεταξύ άλλων, μέσω της διενέργειας μελετών και δοκιμών.

1.  Ο Οργανισμός μπορεί να κληθεί να παρέχει συμβουλές σε κράτη μέλη σχετικά με τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων με τα κεντρικά συστήματα, καθώς και ad hoc υποστήριξη σε κράτη μέλη. Τα αιτήματα για παροχή ad hoc υποστήριξης υποβάλλονται στην Επιτροπή, η οποία τα διαβιβάζει στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να κληθεί να παρέχει συμβουλές ή υποστήριξη στην Επιτροπή σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με υφιστάμενα ή νέα συστήματα, μεταξύ άλλων, μέσω της διενέργειας μελετών και δοκιμών. Όλα τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον Οργανισμό. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική γραμμή αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, επιπλέον των οικονομικών πόρων που διατίθενται για τις καθημερινές του εργασίες.

Αιτιολόγηση

Στο παρελθόν, η ad hoc υποστήριξη ήταν αναγκαία όταν προέκυπτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία ένα κράτος μέλος έπρεπε να αντιμετωπίσει σημαντική αύξηση της μετανάστευσης. Σε τέτοια περίπτωση, η παροχή συνδρομής έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα πρέπει να βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Σκοπός της παρούσας τροπολογίας, συνεπώς, είναι να ορίσει αναλόγως τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Είναι δυνατόν επίσης να ανατεθεί στον Οργανισμό η ανάπτυξη, διαχείριση και/ή φιλοξενία ενός κοινού συστήματος ΤΠ από ομάδα έξι τουλάχιστον κρατών μελών που επιλέγουν σε εθελούσια βάση μια κεντρική λύση που τα βοηθά να υλοποιούν τις τεχνικές πτυχές υποχρεώσεων που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία περί αποκεντρωμένων συστημάτων στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής και μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αναθέτουν στον Οργανισμό τα καθήκοντα αυτά βάσει συμφωνίας ανάθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις της ανάθεσης και ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού όλων των σχετικών εξόδων και η μέθοδος τιμολόγησης.

2.  Είναι δυνατόν επίσης να ανατεθεί στον Οργανισμό η ανάπτυξη, διαχείριση και/ή φιλοξενία ενός κοινού συστήματος ΤΠ από ομάδα έξι τουλάχιστον κρατών μελών που επιλέγουν σε εθελούσια βάση μια κεντρική λύση που τα βοηθά να υλοποιούν τις τεχνικές πτυχές υποχρεώσεων που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία περί αποκεντρωμένων συστημάτων στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής και μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αναθέτουν στον Οργανισμό τα καθήκοντα αυτά βάσει συμφωνίας ανάθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις της ανάθεσης και ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού όλων των σχετικών εξόδων και η μέθοδος τιμολόγησης. Όλα τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τα οικεία κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με το άρθρο 12 παράγραφος 1, αν οι υπηρεσίες αυτές αφορούν περιορισμένο μόνο αριθμό κρατών μελών δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Στατιστική υποστήριξη

 

Ο Οργανισμός παρέχει επαρκή και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία:

 

α)  στην Επιτροπή, με σκοπό την αξιολόγηση και την παρακολούθηση, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) 1053/2013· και

 

β)  στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με σκοπό την παρακολούθηση της διενέργειας αξιολογήσεων τρωτότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Ο Οργανισμός δύναται να παρέχει επαρκή και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης για αιτιολογημένους σκοπούς.

 

_________________

 

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27).

 

  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και δύο αντιπροσώπους από την Επιτροπή, που έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 20.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, δύο αντιπροσώπους από την Επιτροπή και ένα μέλος διορισμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθένας εκ των οποίων έχει δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 20.

Αιτιολόγηση

Ο eu-Lisa χειρίζεται πολλά ευαίσθητα θέματα, όπως η εσωτερική ασφάλεια και η διαχείριση των συνόρων της Ένωσης, καθώς και η προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει, συνεπώς, να τηρείται λεπτομερώς ενήμερο και να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Το αίτημα συνάδει με την κοινή προσέγγιση.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. Η διαδικασία επιλογής προβλέπει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή με κριτήριο τα ατομικά προσόντα, την εμπειρία του στον τομέα των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και τις διοικητικές, χρηματοοικονομικές και διαχειριστικές του ικανότητες, καθώς και τις γνώσεις του περί προστασίας δεδομένων. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή με πλειοψηφία δύο τρίτων όλων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή από κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. Η διαδικασία επιλογής προβλέπει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή με κριτήριο τα ατομικά προσόντα, την εμπειρία του στον τομέα των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και τις διοικητικές, χρηματοοικονομικές και διαχειριστικές του ικανότητες, καθώς και τις γνώσεις του περί προστασίας δεδομένων. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή με πλειοψηφία δύο τρίτων όλων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες που αφορούν τις αναθέσεις συμβάσεων και εντός των ορίων που θέτουν οι οικείοι δημοσιονομικοί κανόνες.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να δοθεί στον Οργανισμό ένας βαθμός ευελιξίας σε ό,τι αφορά τις μεταφραστικές υπηρεσίες.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και εν συνεχεία κάθε πέντε έτη η Επιτροπή αξιολογεί τις επιδόσεις του Οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και τις τοποθεσίες του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής. Στην αξιολόγηση εκτιμάται επίσης η συμβολή του Οργανισμού στη διαμόρφωση ενός συντονισμένου, οικονομικά αποτελεσματικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ σε επίπεδο Ένωσης για τη διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που στηρίζουν την υλοποίηση των πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ). Στην αξιολόγηση εκτιμάται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις οποιασδήποτε τροποποίησης.

1.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και εν συνεχεία κάθε πέντε έτη η Επιτροπή, σε διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο, αξιολογεί τις επιδόσεις του Οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή, τα καθήκοντα και τις τοποθεσίες του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Στην αξιολόγηση εκτιμάται επίσης η συμβολή του Οργανισμού στη διαμόρφωση ενός συντονισμένου, οικονομικά αποτελεσματικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ σε επίπεδο Ένωσης για τη διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που στηρίζουν την υλοποίηση των πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ). Στην αξιολόγηση εκτιμάται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις οποιασδήποτε τροποποίησης.

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του Οργανισμού διενεργείται σε διαβούλευση με το διοικητικό του συμβούλιο, ώστε η Επιτροπή να σχηματίζει πλήρη εικόνα των παραμέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται με την Επιτροπή και άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα με εκείνους που έχουν θεσπιστεί στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και ειδικότερα τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού.

1.  Ο Οργανισμός συνεργάζεται με την Επιτροπή και άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα με εκείνους που έχουν θεσπιστεί στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και ειδικότερα τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατός ο συντονισμός και να εξοικονομούνται δαπάνες, να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να προωθούνται οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η συνεργασία με όργανα και οργανισμούς της Ένωσης γίνεται στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας. Οι συμφωνίες αυτές εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να προβλέπουν την ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ οργανισμών, όπου κρίνεται σκόπιμο είτε με βάση την εγγύτητα των τοποθεσιών είτε τον τομέα πολιτικής, εντός των ορίων των αντίστοιχων εντολών τους και χωρίς να θίγονται τα βασικά καθήκοντά τους.

4.  Η συνεργασία με όργανα και οργανισμούς της Ένωσης γίνεται στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας. Οι συμφωνίες αυτές εγκρίνονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Οι συμφωνίες αυτές μπορεί να προβλέπουν την ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ οργανισμών, όπου κρίνεται σκόπιμο είτε με βάση την εγγύτητα των τοποθεσιών είτε τον τομέα πολιτικής, εντός των ορίων των αντίστοιχων εντολών τους και χωρίς να θίγονται τα βασικά καθήκοντά τους. Στις συμφωνίες συνεργασίας θεσπίζονται οι μηχανισμοί για την ανάκτηση του κόστους.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος περιέχει λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συνάδει με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

5.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο έτος περιέχει λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και αναφορά των χρηματοοικονομικών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται για κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης και διαχείρισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συνάδει με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6. Καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται, τροποποιούνται ή καταργούνται σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Όταν ανατίθεται στον Οργανισμό νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητες θεωρείται πάντοτε αξιόπιστη εναλλακτική λύση πριν από το ενδεχόμενο χορήγησης πρόσθετων χρηματοοικονομικών πόρων. Οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό διευθυντή την εξουσία να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνάδει με την κοινή προσέγγιση και επιδιώκει να τονίσει ότι ο Οργανισμός θα αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο τους περιορισμένους πόρους που έχει στη διάθεσή του.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που επιτέλεσε ο Οργανισμός, καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

1.  Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που επιτέλεσε ο Οργανισμός, καθώς και τους στόχους του και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σχέδιο κατάστασης προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  σε συνεισφορές που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται σύμφωνα με τη συμφωνία ανάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 12·

δ)  σε συνεισφορές που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται σύμφωνα με τη συμφωνία ανάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για να στηριχθούν άλλες τροπολογίες.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  σε ανάκτηση του κόστους που καταβάλλουν θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης για υπηρεσίες που τους παρέχονται με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 37·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.9.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Jens Geier

11.7.2017

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Ελευθέριος Συναδινός

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.6.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

CONT

28.9.2017

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

10

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Ημερομηνία κατάθεσης

18.12.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Μιλτιάδης Κύρκος, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου