Menettely : 2017/0145(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0404/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0404/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0310

MIETINTÖ     ***I
PDF 903kWORD 148k
18.12.2017
PE 610.908v03-00 A8-0404/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Monica Macovei

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0352),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 74 artiklan, 77 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan, 78 artiklan 2 kohdan e alakohdan, 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, 82 artiklan 1 kohdan d alakohdan, 85 artiklan 1 kohdan, 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 88 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0216/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0404/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Koska tietokantaa hallinnoivan viranomaisen täytyi olla oikeudellisesti, hallinnollisesti ja taloudellisesti riippumaton, se perustettiin sääntelyvirastona, jäljempänä ’virasto’, joka on oikeushenkilö. Viraston kotipaikaksi sovittiin Tallinna (Viro). Koska SIS- ja VIS-järjestelmien teknistä kehittämistä ja operatiivisen hallinnoinnin valmistelua kuitenkin jo toteutettiin Strasbourgissa, Ranskassa, ja näiden tietojärjestelmien varayksikkö oli sijoitettu Sankt Johann im Pongauhun, Itävaltaan, SIS- ja VIS-järjestelmiä koskevissa säädöksissä vahvistettujen sijaintipaikkojen mukaisesti, tilanteen olisi säilyttävä samana. Myös Eurodacin operatiiviseen hallinnointiin ja Eurodacin varayksikköön liittyvät tehtävät olisi edelleen suoritettava näissä kahdessa paikassa. Näissä kahdessa paikassa olisi suoritettava myös muiden vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien tekninen kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi sekä – jos asianomaisessa säädöksessä niin säädetään – sellaisen varayksikön hallinnointi, jonka avulla varmistetaan tietyn laaja-alaisen tietojärjestelmän toiminta järjestelmän häiriötapauksessa. Jotta varayksikön mahdollinen käyttö voitaisiin maksimoida, siellä olisi voitava käyttää järjestelmiä samanaikaisesti aktiivisessa toimintatilassa, edellyttäen että se pystyy edelleen varmistamaan järjestelmien toiminnan häiriötapauksessa.

Koska tietokantaa hallinnoivan viranomaisen täytyi olla oikeudellisesti, hallinnollisesti ja taloudellisesti riippumaton, se perustettiin sääntelyvirastona, jäljempänä ’virasto’, joka on oikeushenkilö. Viraston kotipaikaksi sovittiin Tallinna (Viro). Koska SIS- ja VIS-järjestelmien teknistä kehittämistä ja operatiivisen hallinnoinnin valmistelua kuitenkin jo toteutettiin Strasbourgissa, Ranskassa, ja näiden tietojärjestelmien varayksikkö oli sijoitettu Sankt Johann im Pongauhun, Itävaltaan, SIS- ja VIS-järjestelmiä koskevissa säädöksissä vahvistettujen sijaintipaikkojen mukaisesti, tilanteen olisi säilyttävä samana. Näissä kahdessa paikassa olisi suoritettava myös muiden vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien tekninen kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi sekä – jos asianomaisessa säädöksessä niin säädetään – sellaisen varayksikön hallinnointi, jonka avulla varmistetaan tietyn laaja-alaisen tietojärjestelmän toiminta järjestelmän häiriötapauksessa, jos niiden valmiudet mahdollistavat sen. Jos niiden valmiudet eivät ole riittävät, muita teknisiä yksiköitä olisi voitava perustaa vaikutustenarvioinnin ja kustannus-hyötyanalyysin perusteella komission kuulemisen jälkeen ja hallintoneuvoston myönteisellä päätöksellä. Jotta varayksikön mahdollinen käyttö voitaisiin maksimoida ja kun viraston vastuulla oleviin järjestelmiin sovellettavissa säädöksissä edellytetään kyseisten järjestelmien ympärivuorokautista toimintaa, viraston olisi voitava toteuttaa teknisiä ratkaisuja, mukaan lukien mahdollisuus, että varayksikössä käytetään järjestelmiä samanaikaisesti aktiivisessa toimintatilassa, edellyttäen että se pystyy edelleen varmistamaan järjestelmien toiminnan häiriötapauksessa. Nämä tekniset ratkaisut olisi toteutettava vaikutustenarvioinnin ja kustannus-hyötyanalyysin perusteella komission kuulemisen jälkeen ja hallintoneuvoston myönteisellä päätöksellä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen jälkeen kun virasto aloitti toimintansa 1 päivänä joulukuuta 2012, se otti hoitaakseen VIS-järjestelmään liittyvät tehtävät, jotka oli asetuksella (EY) N:o 767/2008 ja neuvoston päätöksellä (EY) 2008/633/YOS55 osoitettu tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle. Se otti huhtikuussa 2013 järjestelmän käyttöönoton jälkeen hoitaakseen SIS II ‑järjestelmään liittyvät tehtävät, jotka oli osoitettu tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle asetuksella (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksellä 2007/533/YOS, ja kesäkuussa 2013 Eurodaciin liittyvät tehtävät, jotka oli osoitettu komissiolle asetuksilla (EY) N:o 2725/2000 ja (EY) N:o 407/2002. Ensimmäisessä viraston toimintaa koskevassa arvioinnissa, joka toteutettiin vuosina 2015–2016 riippumattoman ulkoisen arvioinnin pohjalta, todettiin, että virasto hoitaa tehokkaasti laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisen hallinnoinnin ja muut sille osoitetut tehtävät, mutta että sen perustamisasetukseen olisi kuitenkin tehtävä eräitä muutoksia, kuten viestintäinfrastruktuuriin liittyvien tehtävien siirtäminen komissiolta virastolle. Komissio otti ulkoisen arvioinnin perusteella huomioon politiikan, lainsäädännön ja tilanteen kehityksestä johtuvat muutokset ja ehdotti erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) toimintaa koskevassa kertomuksessaan56, että viraston toimeksiantoa olisi laajennettava niin, että se voi toteuttaa tehtävät, jotka perustuvat lainsäädäntövallan käyttäjien hyväksymiin ehdotuksiin uusien järjestelmien osoittamisesta virastolle, sekä tehtävät, joita tarkoitetaan komission 6 päivänä huhtikuuta 2016 antamassa tiedonannossa Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi, korkean tason asiantuntijaryhmän 11 päivänä toukokuuta 2016 antamassa loppuraportissa ja komission 16 päivänä toukokuuta 2017 antamassa Seitsemännessä raportissa edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia, tarvittaessa edellyttäen, että asianomaiset säädökset hyväksytään. Virastolle olisi annettava tehtäväksi erityisesti eurooppalaisen hakuportaalin, yhteisen biometrisen tunnistuspalvelun ja yhteisen henkilötietorekisterin kehittäminen, edellyttäen että asianomaiset yhteentoimivuutta koskevat säädökset hyväksytään. Yhteentoimivuutta koskevien toimien yhteydessä olisi tarvittaessa käytettävä ohjeena komission tiedonantoa Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia57.

Sen jälkeen kun virasto aloitti toimintansa 1 päivänä joulukuuta 2012, se otti hoitaakseen VIS-järjestelmään liittyvät tehtävät, jotka oli asetuksella (EY) N:o 767/2008 ja neuvoston päätöksellä (EY) 2008/633/YOS55 osoitettu tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle. Se otti huhtikuussa 2013 järjestelmän käyttöönoton jälkeen hoitaakseen SIS II ‑järjestelmään liittyvät tehtävät, jotka oli osoitettu tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle asetuksella (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksellä 2007/533/YOS, ja kesäkuussa 2013 Eurodaciin liittyvät tehtävät, jotka oli osoitettu komissiolle asetuksilla (EY) N:o 2725/2000 ja (EY) N:o 407/2002.

_________________

_________________

55 Neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi, EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129.

55 Neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi, EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129.

56 COM(2017) 346, 29.6.2017.

 

57 COM(2017) 134, 23.3.2017. Tiedonannon liitteessä 2 esitetään yleiset suuntaviivat, suositukset ja parhaat käytännöt yhteentoimivuuden saavuttamiseksi tai ainakin sellaisen toimintaympäristön luomiseksi, jossa voidaan saavuttaa parempi yhteentoimivuus, kun suunnitellaan, toteutetaan ja hallinnoidaan eurooppalaisia julkisia palveluja.

 

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Virastolle voitaisiin antaa tehtäväksi myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 67–89 artiklan täytäntöönpanemiseksi perustettavien uusien laaja-alaisten tietojärjestelmien valmistelu, kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi. Virastolle olisi uskottava tällaisia tehtäviä ainoastaan myöhemmin annettavilla erillisillä säädöksillä, joiden antamista edeltää vaikutusten arviointi.

(15)  Virastolle voitaisiin antaa tehtäväksi myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 67–89 artiklan täytäntöönpanemiseksi perustettavien uusien laaja-alaisten tietojärjestelmien, kuten oikeusviranomaisten välistä arkaluonteisten tietojen rajatylittävää vaihtoa varten käytettävän suojatun tieto- ja viestintäteknisen ratkaisun (e-CODEX), valmistelu, kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi. Virastolle olisi uskottava tällaisia tehtäviä ainoastaan myöhemmin annettavilla erillisillä säädöksillä, joiden antamista edeltää vaikutusten arviointi.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tutkimustoimintaan liittyvää viraston toimeksiantoa olisi laajennettava, jotta voidaan parantaa sen edellytyksiä esittää ennakoivammin asianmukaisia ja tarvittavia teknisiä muutoksia vastuualueeseensa kuuluviin tietojärjestelmiin. Virasto ei välttämättä pelkästään seuraa hallinnoimiensa järjestelmien operatiivisen toiminnan kannalta tarvittavien tutkimustoimien toteuttamista, vaan se voi myös osallistua niihin. Sen olisi toimitettava tiedot tällaisesta seurannasta säännöllisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

(16)  Tutkimustoimintaan liittyvää viraston toimeksiantoa olisi laajennettava, jotta voidaan parantaa sen edellytyksiä esittää ennakoivammin asianmukaisia ja tarvittavia teknisiä muutoksia vastuualueeseensa kuuluviin tietojärjestelmiin. Virasto ei välttämättä pelkästään seuraa hallinnoimiensa järjestelmien operatiivisen toiminnan kannalta tarvittavien tutkimustoimien toteuttamista, vaan se voi myös osallistua niihin. Sen olisi toimitettava tiedot tällaisesta seurannasta säännöllisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja henkilötietojen käsittelyn osalta Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Viraston olisi vastattava pilottihankkeiden toteuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201260 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. Lisäksi komissio voi asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti osoittaa virastolle talousarvion toteuttamistehtäviä, jotka liittyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 515/201461 säädetystä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä rahoitettuihin soveltuvuusselvityksiin. Virasto voi myös suunnitella ja toteuttaa testaustoimia, jotka koskevat ainoastaan tämän asetuksen sekä viraston hallinnoimien laaja-alaisten järjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten soveltamisalaan kuuluvia asioita. Kun viraston tehtäväksi annetaan pilottihankkeen toteuttaminen, sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota Euroopan unionin tiedonhallintastrategiaan.

(17)  Viraston olisi vastattava pilottihankkeiden toteuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201260 54 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. Lisäksi komission olisi voitava budjettivallan käyttäjän hyväksynnän saatuaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti osoittaa virastolle talousarvion toteuttamistehtäviä, jotka liittyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 515/201461 säädetystä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä rahoitettuihin soveltuvuusselvityksiin. Virasto voi myös suunnitella ja toteuttaa testaustoimia, jotka koskevat ainoastaan tämän asetuksen sekä viraston hallinnoimien laaja-alaisten järjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten soveltamisalaan kuuluvia asioita. Kun viraston tehtäväksi annetaan pilottihankkeen toteuttaminen, sen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota Euroopan unionin tiedonhallintastrategiaan.

_________________

_________________

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta, EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta, EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

61 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta, EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143.

61 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 515/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa ja päätöksen N:o 574/2007/EY kumoamisesta, EUVL L 150, 20.5.2014, s. 143.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen asetuksen operatiiviseen osaan ehdotettujen muutosten kanssa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Viraston olisi annettava jäsenvaltioille neuvoja kansallisten järjestelmien liittämisestä keskusjärjestelmiin.

(18)  Viraston olisi annettava jäsenvaltioille niiden pyynnöstä neuvoja kansallisten järjestelmien liittämisestä keskusjärjestelmiin.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Viraston olisi myös annettava jäsenvaltioille tapauskohtaista tukea, jos se on tarpeen turvallisuuteen tai muuttoliikkeeseen liittyvien poikkeuksellisten tarpeiden vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava tukeutua tekniseen ja operatiiviseen lisätukeen etenkin, jos jonkin jäsenvaltion ulkorajojen tietyille alueille kohdistuu suurten saapuvien muuttovirtojen aiheuttamia erityisiä ja suhteettomia muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita. Tukea olisi tarjottava eniten tulijoita vastaanottavilla alueilla asianomaisten unionin virastojen asiantuntijoista koottujen muuttoliikkeen hallinnan tukitiimien avulla. Jos viraston tukea tarvitaan tällaisessa tilanteessa sen hallinnoimiin laaja-alaisiin tietojärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä, komission olisi esitettävä sille pyyntö tuen antamisesta.

(19)  Viraston olisi myös annettava jäsenvaltioille tapauskohtaista tukea, jos se on tarpeen turvallisuuteen tai muuttoliikkeeseen liittyvien poikkeuksellisten tarpeiden vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava tukeutua tekniseen ja operatiiviseen lisätukeen etenkin, jos jonkin jäsenvaltion ulkorajojen tietyille alueille kohdistuu suurten saapuvien muuttovirtojen aiheuttamia erityisiä ja suhteettomia muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita. Tukea olisi tarjottava eniten tulijoita vastaanottavilla alueilla asianomaisten unionin virastojen asiantuntijoista koottujen muuttoliikkeen hallinnan tukitiimien avulla. Jos viraston tukea tarvitaan tällaisessa tilanteessa sen hallinnoimiin laaja-alaisiin tietojärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä, pyyntö tuen antamisesta olisi esitettävä suoraan virastolle, jonka olisi sitten kuultava komissiota ennen kuin päätös tehdään. Komission olisi myös seurattava soveltuvin osin, vastaako virasto ajoissa pyyntöön neuvojen tai tapauskohtaisen tuen antamisesta ja mitä toimia virasto toteuttaa kyseisen jäsenvaltion avustamiseksi. Viraston olisi vastattava kaikista tässä johdanto-osan kappaleessa tarkoitetun tuen antamisesta aiheutuneista kustannuksista. Viraston talousarvioon olisi sisällyttävä erityinen budjettikohta, joka osoitetaan yksinomaan tähän tarkoitukseen ja joka täydentää päivittäiseen toimintaan osoitettuja taloudellisia resursseja.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Virastolle olisi myös voitava antaa tehtäväksi kehittää, hallinnoida ja/tai isännöidä sellaisten jäsenvaltioiden muodostaman ryhmän yhteistä tietotekniikkajärjestelmää, jotka vapaaehtoisesti valitsevat keskitetyn ratkaisun auttamaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen hajautettuja laaja-alaisia tietojärjestelmiä koskevasta unionin lainsäädännöstä johtuvien velvollisuuksien teknisten näkökohtien toteuttamisessa. Tätä varten olisi saatava komission ennakkohyväksyntä ja hallintoneuvoston päätös, ja toiminnasta olisi tehtävä asianomaisten jäsenvaltioiden ja viraston välinen valtuutussopimus ja se olisi rahoitettava kokonaan kyseisten jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla.

Poistetaan.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu muistutti lausunnossaan 9/2017, että nykyjärjestelmien arkkitehtuuria koskevia muutoksia ei voi tehdä valtuutusasiakirjalla, vaan muutosten tekemiseksi on muutettava oikeusperustaa ja tehtävä tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteeseen keskittyvä vaikutustenarviointi sekä toteutettavuustutkimuksia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat tehokkaasti valvoa viraston toimintaa. Hallintoneuvostolle olisi annettava tarvittavat valtuudet, jotta se voi erityisesti hyväksyä vuotuisen työohjelman, suorittaa viraston talousarvioon liittyvät tehtävänsä, hyväksyä virastoon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt, nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa menettelyt, joiden mukaisesti toimitusjohtaja tekee viraston operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava ottaen huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteet.

(23)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne voivat tehokkaasti seurata viraston toimintaa, ja hallintoneuvoston olisi annettava asiaa koskevat tiedot Euroopan parlamentille. Hallintoneuvostolle olisi annettava tarvittavat valtuudet, jotta se voi erityisesti hyväksyä vuotuisen työohjelman, suorittaa viraston talousarvion hallinnointia koskevan strategian laatimiseen liittyvät tehtävänsä, hyväksyä virastoon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt ja vahvistaa menettelyt, joiden mukaisesti toimitusjohtaja tekee viraston operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. Hallintoneuvoston olisi suoritettava nämä tehtävät tehokkaasti ja avoimesti. Hallintoneuvoston olisi myös nimitettävä toimitusjohtaja sen jälkeen, kun komissio on järjestänyt asianmukaisen valintamenettelyn ja esitettyjä ehdokkaita on kuultu Euroopan parlamentin asiasta vastaavassa valiokunnassa. Varatoimitusjohtajan olisi avustettava toimitusjohtajaa. Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava ottaen huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 19 päivänä heinäkuuta 2012 hyväksymän unionin hajautettuja virastoja koskevan yhteisen lähestymistavan periaatteet.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä jäsen laaja-alaisen tietojärjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään, jos niitä sitoo unionin lainsäädännön nojalla mikä tahansa säädös, joka koskee kyseisen tietojärjestelmän kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä. Tämän lisäksi myös Tanskan olisi nimitettävä jäsen laaja-alaisen tietojärjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään, jos se Tanskan asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 22 olevan 4 artiklan nojalla päättää saattaa kyseessä olevan tietojärjestelmän kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevan säädöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(32)  Kunkin jäsenvaltion, jota sitoo unionin lainsäädännön nojalla mikä tahansa säädös, joka koskee laaja-alaisen tietojärjestelmän kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä, olisi nimitettävä jäsen tällaisen järjestelmän neuvoa-antavaan ryhmään. Myös niiden maiden, jotka osallistuvat Schengenin säännöstön sekä Dublinin yleissopimusta tai Eurodacia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, olisi nimitettävä jäsen neuvoa-antavaan ryhmään.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Viraston olisi toimeksiantonsa täyttämistä varten ja tehtäviensä suorittamisen edellyttämässä laajuudessa voitava tehdä yhteistyötä erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella perustettujen unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa kysymyksissä, jotka kuuluvat tämän asetuksen ja niiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten soveltamisalaan, joita virasto hallinnoi unionin lainsäädännön ja politiikan mukaisesti tehtyjen työjärjestelyjen ja näiden toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen toimivaltuuksien puitteissa. Näille työjärjestelyille olisi saatava komission ennakkohyväksyntä. Viraston olisi myös tutustuttava verkkoturvallisuutta koskeviin Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston suosituksiin ja toteutettava tarvittaessa niitä koskevia jatkotoimia.

(34)  Viraston olisi toimeksiantonsa täyttämistä, koordinoinnin ja säästöjen toteuttamista, päällekkäisyyksien välttämistä sekä synergian ja täydentävyyden edistämistä varten ja tehtäviensä suorittamisen edellyttämässä laajuudessa voitava tehdä yhteistyötä erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella perustettujen unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa kysymyksissä, jotka kuuluvat tämän asetuksen ja niiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten soveltamisalaan, joita virasto hallinnoi unionin lainsäädännön ja politiikan mukaisesti tehtyjen työjärjestelyjen ja näiden toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen toimivaltuuksien puitteissa. Näille työjärjestelyille olisi saatava komission ennakkohyväksyntä. Viraston olisi myös tutustuttava verkkoturvallisuutta koskeviin Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston suosituksiin ja toteutettava tarvittaessa niitä koskevia jatkotoimia.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a)  Myös niiden maiden, jotka ovat tehneet unionin kanssa jonkintyyppisen assosiaatiosopimuksen Schengenin säännöstön sekä Dublinin yleissopimusta tai Eurodacia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta, soveltamisesta ja kehittämisestä, olisi voitava osallistua viraston toimintaan, koska eräät laaja-alaiset tietojärjestelmät, kuten ETIAS, edellyttävät yhteistyötä tällaisten muiden maiden kanssa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Viraston toiminnan avoimuuden varmistamiseksi virastoon olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/200166. Viraston olisi oltava toiminnastaan mahdollisimman avoin vaarantamatta operaatioidensa tavoitteiden saavuttamista. Sen olisi julkistettava tietoja kaikesta toiminnastaan. Sen olisi samoin varmistettava, että yleisölle ja kaikille asianomaisille annetaan nopeasti tietoa sen työstä.

(37)  Viraston toiminnan avoimuuden varmistamiseksi virastoon olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/200166. Viraston olisi oltava toiminnastaan mahdollisimman avoin vaarantamatta operaatioidensa tavoitteiden saavuttamista. Sen olisi avoimuuden periaatteen mukaisesti julkistettava tietoja kaikesta toiminnastaan, jotta voidaan varmistua sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Sen olisi samoin varmistettava, että yleisölle ja kaikille asianomaisille annetaan nopeasti tietoa sen työstä.

_________________

_________________

66 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi, EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

66 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi, EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Avointen ja selkeiden työehtojen ja henkilöstön yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi viraston henkilöstöön ja sen toimitusjohtajaan olisi sovellettava asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/6869 säädettyjä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, jäljempänä ’virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt’, ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, jäljempänä ’palvelussuhteen ehdot’, yhdessä jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, myös vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä.

(40)  Avointen ja selkeiden työehtojen ja henkilöstön yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi viraston henkilöstöön ja sen toimitusjohtajaan olisi sovellettava asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/6869 säädettyjä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä, jäljempänä ’virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt’, ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, jäljempänä ’palvelussuhteen ehdot’, yhdessä jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, myös vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä. Virastolla olisi oltava käytettävissään riittävästi talousarvio- ja henkilöstöresursseja, jotta sen ei tarvitse ulkoistaa tehtäviään yksityisille yrityksille.

_________________

_________________

69 EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

69 EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista ja tarvittaessa niiden kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen viraston perustaminen, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(43)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä ja vaikuttavalla tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista ja tarvittaessa niiden kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen viraston perustaminen, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Koska Yhdistynyt kuningaskunta on 29 päivänä maaliskuuta 2017 ilmoittanut aikomuksestaan erota unionista, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä pidentää tätä määräaikaa. Sen vuoksi, ja rajoittamatta erosopimuksen määräysten soveltamista, tätä edellä olevaa kuvausta Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta ehdotukseen sovelletaan ainoastaan siihen asti kun Yhdistynyt kuningaskunta lakkaa olemasta jäsenvaltio.

Poistetaan.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto vastaa Schengenin tietojärjestelmän (SIS), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista.

2.  Virasto vastaa Schengenin tietojärjestelmän (SIS), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Operatiivinen hallinnointi käsittää kaikki tehtävät, jotka ovat tarpeen laaja-alaisten tietojärjestelmien pitämiseksi toiminnassa kuhunkin niistä sovellettavien erityissäännösten mukaisesti, näiden tietojärjestelmien käyttämää viestintäinfrastruktuuria koskeva vastuu mukaan lukien. Näillä laaja-alaisilla järjestelmillä ei saa vaihtaa tietoja eikä mahdollistaa tiedon ja osaamisen jakamista, paitsi jos erillisessä oikeusperustassa niin määrätään.

5.  Operatiivinen hallinnointi käsittää kaikki tehtävät, jotka ovat tarpeen laaja-alaisten tietojärjestelmien pitämiseksi toiminnassa kuhunkin niistä sovellettavien erityissäännösten mukaisesti, näiden tietojärjestelmien käyttämää viestintäinfrastruktuuria koskeva vastuu mukaan lukien. Näillä laaja-alaisilla järjestelmillä ei saa vaihtaa tietoja eikä mahdollistaa tiedon ja osaamisen jakamista.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  tarvittavien toimien kehittäminen yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi 9 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittäminen käyttämällä tätä varten tarvittavaa asianmukaista projektinhallintarakennetta;

a)  laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittäminen käyttämällä tätä tehokasta ja turvallista kehittämistä varten tarvittavaa asianmukaista projektinhallintarakennetta;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  laaja-alaisten tietojärjestelmien tehokas, turvallinen ja jatkuva toiminta;

b)  laaja-alaisten tietojärjestelmien tehokas, turvallinen ja jatkuva toiminta, jolla voidaan varmistaa tietojen laadun jatkuva parantaminen;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  korkea tietosuojan taso sovellettavien sääntöjen mukaisesti, kutakin laaja-alaista tietojärjestelmää koskevat erityissäännökset mukaan lukien;

f)  korkea tietosuojan taso unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti, kutakin laaja-alaista tietojärjestelmää koskevat erityissäännökset mukaan lukien;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  tietoturvallisuuden ja fyysisen turvallisuuden riittävä taso sovellettavien sääntöjen mukaisesti, mukaan lukien kutakin laaja-alaista tietojärjestelmää koskevat erityissäännökset.

g)  turvallisuuden riittävä taso, mukaan lukien asianmukaisen tietoturvallisuusriskien hallintaprosessin täytäntöönpano.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen tietoturvallisuusriskien hallintaprosessia koskevan Euroopan tietosuojavaltuutetun suosituksen kanssa.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  riittävien tilastotietojen antaminen komissiolle ja asiaankuuluville unionin hajautetuille virastoille.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  tehtävät, jotka liittyvät SIRENE-toimistoihin ja SIRENE-toimistojen väliseen viestintään, josta säädetään asetuksessa (EU) XXX/XXX [SIS-asetus].

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tehtävät, jotka on annettu sille asetuksella (EU) N:o 603/2013 [tai Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä XX annetulla asetuksella XX (uudelleenlaadittu)];

a)  tehtävät, jotka on annettu sille asetuksella (EU) N:o 603/2013 [tai Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä ja asetuksen (EU) XXX/XXX (eu-LISA) muuttamisesta XX annetulla asetuksella XX (uudelleenlaadittu)];

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan teksti Eurodac-asetusta koskeviin meneillä oleviin neuvotteluihin.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

5 c artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tehtävät, jotka on annettu sille [Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä XX annetulla asetuksella XX (uudelleenlaadittu) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

a)  tehtävät, jotka on annettu sille [Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä ja asetuksen (EU) XXX/XXX (eu-LISA) muuttamisesta XX annetulla asetuksella XX (uudelleenlaadittu) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan teksti Eurodac-asetusta koskeviin meneillä oleviin neuvotteluihin.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Viestintäinfrastruktuurin hallinnosta ja valvonnasta on huolehdittava asianmukaisella tavalla siten, että sitä voidaan suojella uhkilta ja varmistaa sen ja viraston vastuulla olevien laaja-alaisten tietojärjestelmien turvallisuus sekä viestintäinfrastruktuurin kautta vaihdettavien tietojen turvallisuus.

2.  Viestintäinfrastruktuurin hallinnosta ja valvonnasta on huolehdittava asianmukaisella tavalla siten, että sitä voidaan suojella uhkilta ja varmistaa sen ja viraston vastuulla olevien laaja-alaisten tietojärjestelmien turvallisuus sekä viestintäinfrastruktuurin kautta vaihdettavien tietojen turvallisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Perustelu

Virasto ei 7 artiklan 1 kohdan nojalla ole täysin vastuussa kaikkien järjestelmien viestintäinfrastruktuurista. Vastuu viestintäinfrastruktuurista jaetaan viraston ja komission välillä EuroDomain-verkkoa käyttävien järjestelmien (nykyisin Eurodac ja tulevaisuudessa ECRIS-TCN) osalta. Tämä olisi täsmennettävä 2 kohdassa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto hyväksyy asianmukaiset toimenpiteet, joihin sisältyvät turvallisuussuunnitelmat, jotta estetään erityisesti asianmukaista salaustekniikkaa käyttäen muun muassa henkilötietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen sinä aikana, kun henkilötietoja siirretään tai kun kuljetetaan tietojen siirtämisessä käytettäviä välineitä. Kaikki järjestelmään liittyvät operatiiviset tiedot, jotka kulkevat viestintäinfrastruktuurissa, on salattava.

3.  Virasto hyväksyy asianmukaiset turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet, joihin sisältyvät turvallisuussuunnitelmat ja asianmukaisen tietoturvallisuusriskien hallintaprosessin täytäntöönpano, jotta estetään erityisesti asianmukaista salaustekniikkaa käyttäen muun muassa henkilötietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen, siirtäminen, muuttaminen tai poistaminen sinä aikana, kun henkilötietoja siirretään tai kun kuljetetaan tietojen siirtämisessä käytettäviä välineitä. Kaikki järjestelmään liittyvät operatiiviset tiedot, jotka kulkevat viestintäinfrastruktuurissa, on salattava.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Viestintäinfrastruktuurin operatiiviseen hallinnointiin liittyvät tehtävät voidaan antaa ulkopuolisille yksityisoikeudellisille yhteisöille tai elimille asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti. Tällöin verkon tarjoajaa sitovat 3 kohdassa tarkoitetut turvatoimenpiteet eikä verkon tarjoajalla saa olla millään tavoin pääsyä SIS II:n, VIS:n, Eurodacin, [EES:n], [ETIASin], [kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten rekisteröintiä, seurantaa ja jakomekanismia varten perustetun automaattisen järjestelmän] [tai ECRIS-TCN-järjestelmän] operatiivisiin tietoihin eikä SIS II:een liittyvään Sirene-toimistojen väliseen tietojenvaihtoon.

Poistetaan.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto pyrkii yhdessä komission kanssa laatimaan kaikille viraston operatiivisen vastuun piiriin kuuluville järjestelmille tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit ja tietojen yhteiset laatuindikaattorit sekä kehittämään keskustietokannan raportointia ja tilastojen laatimista varten, edellyttäen, että olemassa olevia järjestelmiä koskeviin säädöksiin tehdään erityisiä lainsäädännöllisiä muutoksia ja/tai uusiin säädöksiin sisällytetään erityisiä säännöksiä.

Virasto pyrkii yhdessä komission kanssa laatimaan kaikille viraston operatiivisen vastuun piiriin kuuluville järjestelmille tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit ja tietojen yhteiset laatuindikaattorit sekä kehittämään vain anonymisoituja tietoja sisältävän keskustietokannan raportointia ja tilastojen laatimista varten, edellyttäen, että viraston hallinnoimien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskeviin säädöksiin sisällytetään erityisiä säännöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta viraston operatiivisen vastuun piiriin kuuluviin järjestelmiin tallennettavia tietoja koskevia jäsenvaltioiden tehtäviä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

Poistetaan.

Yhteentoimivuus

 

Virasto kehittää myös tarvittavat toimet, joilla mahdollistetaan järjestelmien yhteentoimivuus, edellyttäen tarvittaessa, että asiaa koskevat säädökset hyväksytään.

 

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu muistutti lausunnossaan 9/2017, että yhteentoimivuutta koskevaa lainsäädäntökehystä ei tällä hetkellä ole. Kun otetaan huomioon oikeus yksityisyyteen ja oikeus henkilötietojen suojaan sekä niihin liittyvät riskit, tätä yhteentoimivuutta ei voida toteuttaa ilman erityistä oikeusperustaa, johon sisältyy vaikutustenarviointi ja toteutettavuustutkimus.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto tiedottaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle sekä tietosuojakysymysten osalta Euroopan tietosuojavaltuutetulle säännöllisesti 1 kohdassa tarkoitetusta kehityksestä.

3.  Virasto tiedottaa lisäksi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle sekä henkilötietojen käsittelyn osalta Euroopan tietosuojavaltuutetulle säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa 1 kohdassa tarkoitetusta kehityksestä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto tiedottaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä tietosuojakysymysten osalta Euroopan tietosuojavaltuutetulle säännöllisesti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen pilottihankkeiden kehittymisestä.

Virasto tiedottaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä henkilötietojen käsittelyn osalta Euroopan tietosuojavaltuutetulle säännöllisesti ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen pilottihankkeiden kehittymisestä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komission tai neuvoston pyynnöstä ja hallintoneuvoston päätettyä asiasta virastolle voidaan osoittaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti valtuutussopimuksella talousarvion toteuttamistehtäviä, jotka liittyvät asetuksessa (EU) N:o 515/2014 säädetystä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä rahoitettuihin soveltuvuusselvityksiin.

3.  Komission tai neuvoston pyynnöstä ja Euroopan parlamentin annettua hyväksyntänsä sekä hallintoneuvoston päätettyä asiasta virastolle voidaan osoittaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti valtuutussopimuksella talousarvion toteuttamistehtäviä, jotka liittyvät asetuksessa (EU) N:o 515/2014 säädetystä ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä rahoitettuihin soveltuvuusselvityksiin.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto voi suunnitella ja toteuttaa testaustoimia, jotka koskevat tämän asetuksen sekä viraston hallinnoimien laaja-alaisten järjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten soveltamisalaan kuuluvia asioita, hallintoneuvoston päätettyä asiasta.

4.  Virasto voi suunnitella ja toteuttaa testaustoimia, jotka koskevat viraston hallinnoimien laaja-alaisten järjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten soveltamisalaan kuuluvia asioita, hallintoneuvoston päätettyä asiasta. Virasto varmistaa testaustoimien laadun riittävän tason ja kattaa kaikki asiaankuuluvat kustannukset.

Perustelu

Viraston keskeiset tehtävät liittyvät vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien hallinnointiin. Virastolla olisi näin ollen oltava valtuudet toteuttaa testaustoimia, jotka koskevat kyseisten järjestelmien hallinnointia.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virastoa voidaan pyytää antamaan jäsenvaltioille neuvoja kansallisten järjestelmien liittämisestä keskusjärjestelmiin ja tapauskohtaista tukea. Tapauskohtaista tukea koskevat pyynnöt on toimitettava komissiolle, joka välittää ne virastolle. Virastoa voidaan myös pyytää antamaan neuvoja tai tukea komissiolle teknisissä kysymyksissä, jotka liittyvät nykyisiin tai uusiin järjestelmiin, myös tutkimusten ja testien avulla.

1.  Mikä tahansa jäsenvaltio voi pyytää virastoa antamaan neuvoja sen kansallisten järjestelmien liittämisestä keskusjärjestelmiin. Mikä tahansa jäsenvaltio voi myös esittää suoraan virastolle tapauskohtaista tukea koskevan pyynnön. Ennen tällaisen tapauskohtaisen tuen antamista virasto kuulee komissiota, joka välittää näkemyksensä asiasta hallintoneuvostolle viipymättä. Komissio seuraa soveltuvin osin, vastaako virasto ajoissa jäsenvaltion pyyntöön ja mitä toimia virasto toteuttaa kyseisen jäsenvaltion avustamiseksi. Virastoa voidaan myös pyytää antamaan neuvoja tai tukea komissiolle teknisissä kysymyksissä, jotka liittyvät nykyisiin tai uusiin järjestelmiin, myös sopivien tutkimusten ja asianmukaisten testien avulla. Virasto vastaa kaikista aiheutuneista kustannuksista. Viraston talousarvioon on sisällyttävä erityinen budjettikohta, joka osoitetaan yksinomaan tähän tarkoitukseen ja joka täydentää päivittäiseen toimintaan osoitettuja taloudellisia resursseja.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virastolle voidaan myös antaa tehtäväksi kehittää, hallinnoida ja/tai isännöidä vähintään kuuden sellaisen jäsenvaltion muodostaman ryhmän yhteistä tietotekniikkajärjestelmää, jotka vapaaehtoisesti valitsevat keskitetyn ratkaisun, joka auttaa niitä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen hajautettuja järjestelmiä koskevasta unionin lainsäädännöstä johtuvien velvollisuuksien teknisten näkökohtien toteuttamisessa, edellyttäen että komissio antaa tähän ennakkohyväksynnän ja hallintoneuvoston päätettyä asiasta. Tällaisessa tapauksessa asianomaisten jäsenvaltioiden on osoitettava virastolle kyseiset tehtävät valtuutussopimuksella, jossa esitetään valtuutuksen ehdot ja laskelma kaikista asiaankuuluvista kustannuksista ja laskutusmenetelmä.

Poistetaan.

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaan tilanteessa, jossa unionin lainsäädännössä säädetään hajautetusta järjestelmästä, asiaa ei voi kumota vain muutaman jäsenvaltion ja eu-LISAn välisellä valtuutussopimuksella.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Tilastollinen tuki

 

Virasto antaa riittävät ja yksityiskohtaiset tilastotiedot

 

a)  komissiolle neuvoston asetuksen (EU) N:o 1053/20131 a mukaista arviointia ja valvontaa varten; ja

 

b)  Euroopan raja- ja merivartiovirastolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/16241 b mukaisten haavoittuvuusarviointien tekemisen seurantaa varten.

 

Virasto voi antaa riittäviä ja yksityiskohtaisia tilastotietoja muille unionin toimielimille, elimille, toimistoille ja virastoille perusteltuihin tarkoituksiin.

 

_________________

 

1 a   Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

 

1 b   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kunkin järjestelmän kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevassa säädöksessä säädetään varayksiköstä tai toisesta teknisestä yksiköstä, tämä yksikkö sijoitetaan Sankt Johann im Pongauhun, Itävaltaan.

Jos järjestelmien täysimääräisten toimintojen varmistamiseksi tarvitaan varayksikkö, tämä yksikkö sijoitetaan Sankt Johann im Pongauhun, Itävaltaan. Otettaessa käyttöön uusia järjestelmiä hallintoneuvosto arvioi yhdessä komission kanssa näiden järjestelmien erityisvaatimuksia ja suosittelee teknisiä ratkaisuja, joilla varmistetaan varayksikön paras käyttötapa ja parhaat yhteydet siihen.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Molempia teknisiä yksiköitä voidaan käyttää samanaikaisesti laaja-alaisten tietojärjestelmien aktiivisessa toiminnassa, edellyttäen että toinen yksikkö pystyy edelleen varmistamaan järjestelmien toiminnan yhden tai useamman järjestelmän häiriötapauksessa. Muita teknisiä yksiköitä ei voida perustaa ilman tämän asetuksen muuttamista.

5.  Molempia teknisiä yksiköitä voidaan käyttää samanaikaisesti laaja-alaisten tietojärjestelmien aktiivisessa toiminnassa, edellyttäen että toinen yksikkö pystyy edelleen varmistamaan laaja-alaisten tietojärjestelmien toiminnan yhden tai useamman järjestelmän häiriötapauksessa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio arvioi perusteellisesti viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [15 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] nykyisten yksiköiden isännöintivalmiuksia koskevat olemassa olevat ja tulevat tarpeet ottaen huomioon mahdollisen tarpeen kehittää teknisiä ratkaisuja viraston vastuulla olevien laaja-alaisten tietojärjestelmien ympärivuorokautisen toiminnan takaamiseksi, kun kyseisiin järjestelmiin sovellettavissa säädöksissä niin edellytetään, sekä nykyisen toimintakehyksen mahdolliset riskit. Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen kuin hallintoneuvosto tekee päätöksen.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  nimittää toimitusjohtajan ja jatkaa tarvittaessa tämän toimikautta tai erottaa tämän 22 artiklan mukaisesti;

c)  nimittää toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan, seuraa ja arvioi heidän työtään ja jatkaa tarvittaessa heidän toimikauttaan tai erottaa heidät 22 ja 22 a artiklan mukaisesti;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  käyttää toimitusjohtajaan nähden kurinpitovaltaa ja valvoo toimitusjohtajan toimintaa, myös hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanon osalta;

d)  käyttää toimitusjohtajaan nähden sekä yhteisymmärryksessä toimitusjohtajan kanssa varatoimitusjohtajaan nähden kurinpitovaltaa ja valvoo heidän toimintaansa, myös hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanon osalta;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  hyväksyy jäsentensä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt;

i)  hyväksyy jäsentensä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt ja julkaisee ne viraston verkkosivustolla;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  hyväksyy väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevat yksityiskohtaiset sisäiset säännöt ja menettelyt, mukaan lukien asianmukaiset viestintäkanavat väärinkäytöksistä ilmoittamiseksi;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – r alakohta

Komission teksti

Tarkistus

r)  hyväksyy vuosittain elokuun loppuun mennessä väliraportin suunniteltujen toimien täytäntöönpanosta kuluvana vuonna ja toimittaa sen komissiolle;

r)  hyväksyy vuosittain elokuun loppuun mennessä väliraportin suunniteltujen toimien täytäntöönpanosta kuluvana vuonna ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ja komissiolle;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – s alakohta

Komission teksti

Tarkistus

s)  arvioi ja hyväksyy viraston edellisen vuoden toimia koskevan konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen, jossa saavutettuja tuloksia verrataan erityisesti vuotuisessa työohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin, ja toimittaa kertomuksen ja sitä koskevan arvioinnin Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä; vuotuinen toimintakertomus julkaistaan;

s)  arvioi ja hyväksyy viraston edellisen vuoden toimia koskevan konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen, jossa saavutettuja tuloksia verrataan erityisesti vuotuisessa työohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin, ja toimittaa kertomuksen ja sitä koskevan arvioinnin Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä; vuotuinen toimintakertomus julkaistaan;

Perustelu

Euroopan tietosuojavaltuutettu muistutti lausunnossaan 9/2017, että Euroopan tietosuojavaltuutettu on sisällytettävä luetteloon tahoista, joille on annettava tietoja, jotta tietosuojavaltuutettu voi hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – w alakohta

Komission teksti

Tarkistus

w)  huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

w)  huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) [ja Euroopan syyttäjänviraston (EPPO)] tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – y alakohta

Komission teksti

Tarkistus

y)  hyväksyy tarvittavat turvatoimenpiteet, mukaan lukien turvallisuussuunnitelman, sekä toiminnan jatkuvuus- ja katastrofielvytyssuunnitelman, ottaen huomioon neuvoa-antavissa ryhmissä mukana olevien turvallisuusasiantuntijoiden mahdolliset suositukset;

y)  hyväksyy tarvittavat turvatoimenpiteet, mukaan lukien turvallisuussuunnitelmat ja asianmukaisen tietoturvallisuusriskien hallintaprosessin täytäntöönpano, sekä toiminnan jatkuvuus- ja katastrofielvytyssuunnitelman, ottaen huomioon neuvoa-antavissa ryhmissä mukana olevien turvallisuusasiantuntijoiden mahdolliset suositukset;

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen tietoturvallisuusriskien hallintaprosessia koskevan Euroopan tietosuojavaltuutetun suosituksen kanssa.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – y a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

y a)  hyväksyy sisäiset säännöt siitä, miten viraston henkilöstön mahdollista laaja-alaisten tietojärjestelmien käyttöä ja pääsyä näihin järjestelmiin seurataan.

Perustelu

Hallintoneuvoston olisi myös varmistettava, että on olemassa viraston henkilöstöön sovellettavia asianmukaisia sisäistä seurantaa koskevia sääntöjä viraston vastuulle kuuluvista laaja-alaisista tietojärjestelmistä.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – z alakohta

Komission teksti

Tarkistus

z)  hyväksyy turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojaamista koskevat turvallisuussäännöt komission hyväksynnän jälkeen;

z)  hyväksyy turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojaamista koskevat turvallisuussäännöt komission tiiviin kuulemisen jälkeen;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – gg alakohta

Komission teksti

Tarkistus

gg)  hyväksyy Eurodacin keskusjärjestelmän vuotuisen toimintakertomuksen asetuksen (EU) N:o 603/2013 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti [tai Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä XX annetun asetuksen XX (uudelleenlaadittu) 42 artiklan mukaisesti];

gg)  hyväksyy Eurodacin keskusjärjestelmän vuotuisen toimintakertomuksen asetuksen (EU) N:o 603/2013 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti [tai Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä ja asetuksen (EU) XXX/XXX (eu-LISA) muuttamisesta XX annetun asetuksen XX (uudelleenlaadittu) 42 artiklan mukaisesti];

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – jj alakohta

Komission teksti

Tarkistus

jj)  laatii ja julkaisee tilastoja Eurodacin keskusjärjestelmän työstä asetuksen (EU) N:o 603/2013 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti [tai Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä XX annetun asetuksen XX (uudelleenlaadittu) 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti];

jj)  laatii ja julkaisee tilastoja Eurodacin keskusjärjestelmän työstä asetuksen (EU) N:o 603/2013 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti [tai Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten [kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja ‑menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013] tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä ja asetuksen (EU) XXX/XXX (eu-LISA) muuttamisesta XX annetun asetuksen XX (uudelleenlaadittu) 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti];

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla – 1 kohta – nn alakohta

Komission teksti

Tarkistus

nn)  huolehtii siitä, että vuosittain julkaistaan luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on valtuudet tehdä suoria hakuja SIS II -järjestelmään sisältyvistä tiedoista asetuksen (EY) N:o 1987/2006 31 artiklan 8 kohdan ja päätöksen 2007/533/YOS 46 artiklan 8 kohdan nojalla, samalla kun julkaistaan luettelo asetuksen (EY) N:o 1987/2006 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista kansallisista SIS II -toimistoista (N.SIS II) ja päätöksen 2007/533/YOS 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista Sirene-toimistoista [tai Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta XX annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen XX 36 artiklan 8 kohdan sekä Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta XX annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen XX 53 artiklan 8 kohdan nojalla, samalla kun julkaistaan luettelo Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa XX annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen XX 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista kansallisista SIS II -toimistoista (N.SIS II) ja Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista Sirene-toimistoista]; [sekä luettelo EES-järjestelmän perustamisesta annetun asetuksen 8 artiklan 2 kohdan nojalla toimivaltaisista viranomaisista]; [luettelo ETIAS-järjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EU) XX/XXXX 11 artiklan nojalla toimivaltaisista viranomaisista] ja [luettelo ECRIS-TCN-järjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EU) XX/XXX 32 artiklan nojalla toimivaltaisista viranomaisista;]

nn)  huolehtii siitä, että viraston verkkosivustolla julkaistaan säännöllisesti päivitettävä luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on valtuudet tehdä suoria hakuja SIS II -järjestelmään sisältyvistä tiedoista asetuksen (EY) N:o 1987/2006 31 artiklan 8 kohdan ja päätöksen 2007/533/YOS 46 artiklan 8 kohdan nojalla, samalla kun julkaistaan luettelo asetuksen (EY) N:o 1987/2006 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista kansallisista SIS II -toimistoista (N.SIS II) ja päätöksen 2007/533/YOS 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista Sirene-toimistoista [tai Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta XX annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen XX 36 artiklan 8 kohdan sekä Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta XX annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen XX 53 artiklan 8 kohdan nojalla, samalla kun julkaistaan luettelo Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa XX annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen XX 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista kansallisista SIS II -toimistoista (N.SIS II) ja Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista Sirene-toimistoista]; [sekä luettelo EES-järjestelmän perustamisesta annetun asetuksen 8 artiklan 2 kohdan nojalla toimivaltaisista viranomaisista]; [luettelo ETIAS-järjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EU) XX/XXXX 11 artiklan nojalla toimivaltaisista viranomaisista] ja [luettelo ECRIS-TCN-järjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EU) XX/XXX 32 artiklan nojalla toimivaltaisista viranomaisista;]

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintoneuvosto voi antaa toimitusjohtajalle neuvoja kaikissa nimenomaan laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämiseen tai operatiiviseen hallinnointiin liittyvissä asioissa ja toimissa, jotka liittyvät tutkimustoimintaan, pilottihankkeisiin, soveltuvuusselvityksiin ja testaustoimiin.

3.  Hallintoneuvosto voi antaa toimitusjohtajalle neuvoja kaikissa nimenomaan laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämiseen tai operatiiviseen hallinnointiin liittyvissä asioissa ja toimissa, jotka liittyvät tutkimustoimintaan, pilottihankkeisiin ja soveltuvuusselvityksiin.

Perustelu

Hallintoneuvosto ei ole siinä asemassa, että se voisi antaa toimitusjohtajalle neuvoja testaustoimista.

Tarkistus57

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto koostuu kunkin jäsenvaltion yhdestä edustajasta ja kahdesta komission edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus 20 artiklan mukaisesti.

1.  Hallintoneuvosto koostuu kunkin jäsenvaltion yhdestä edustajasta, kahdesta komission edustajasta ja yhdestä Euroopan parlamentin nimittämästä jäsenestä, joista kullakin on äänioikeus 20 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Virasto käsittelee useita arkaluonteisia kysymyksiä, kuten unionin sisäistä turvallisuutta ja rajaturvallisuutta samoin kuin unionin kansalaisten tietosuojaa ja yksityisyyttä. Euroopan parlamentin olisi sen vuoksi osallistuttava tiiviisti hallintoneuvoston päätöksentekoon ja saatava tietoa siitä. Pyyntö on yhteisen lähestymistavan mukainen.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta, ja sitä voidaan jatkaa. Jos jäsenen toimikausi päättyy tai hän eroaa, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

3.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Jos jäsenen toimikausi päättyy tai hän eroaa, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ne valtiot, jotka osallistuvat Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Eurodacia koskeviin toimenpiteisiin, osallistuvat viraston toimintaan. Niistä kukin nimittää yhden jäsenen ja varajäsenen hallintoneuvostoon.

4.  Ne valtiot, jotka osallistuvat Schengenin säännöstön sekä Dublinin yleissopimusta ja Eurodacia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, osallistuvat viraston toimintaan. Niistä kukin nimittää yhden jäsenen ja varajäsenen hallintoneuvostoon.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintoneuvosto pitää vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä sitä pyytää.

3.  Hallintoneuvosto pitää vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio, toimitusjohtaja tai vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä sitä pyytää.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäljempänä olevaa 38 artiklaa sovelletaan maihin, jotka ovat tehneet unionin kanssa jonkintyyppisen assosiaatiosopimuksen Schengenin säännöstön sekä Dublinin yleissopimusta ja Eurodacia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta, soveltamisesta ja kehittämisestä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimitusjohtaja vastaa viraston johtamisesta. Toimitusjohtaja avustaa hallintoneuvostoa ja on vastuussa sille. Toimitusjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoidosta. Neuvosto voi pyytää toimitusjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

1.  Toimitusjohtaja vastaa viraston johtamisesta ja edustaa virastoa. Toimitusjohtaja avustaa hallintoneuvostoa ja on vastuussa sille. Toimitusjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoidosta, ja hänen on 42 artiklan 12 kohdan mukaisesti saatava vuosittain Euroopan parlamentilta vastuuvapaus talousarvion toteuttamisen osalta. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat pyytää toimitusjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

Perustelu

Toimitusjohtajan olisi edustettava virastoa erilaisin mahdollisin tavoin, ei ainoastaan oikeudellisesti. Lisäksi tekstissä olisi säilytettävä asetuksen (EU) N:o 1077/2011 17 artiklan 3 kohdan viittaus vuotuiseen vastuuvapausmenettelyyn yhteisen lähestymistavan mukaisesti. Ehdotetulla tarkistuksella täsmennettäisiin, että asetusehdotuksen 42 artiklan 12 kohdan nojalla toimitusjohtajan on saatava vuosittain vastuuvapaus. Tämä vastuu mainittaisiin sen vuoksi toimitusjohtajan tehtävissä siten, että niissä olisi ristiviittaus 42 artiklan 12 kohtaan.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja hoitavat tehtäviään riippumattomasti. Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta eivätkä muulta elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission ja hallintoneuvoston toimivaltaa.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimitusjohtaja on viraston laillinen edustaja.

Poistetaan.

Perustelu

Toimitusjohtajan ei pitäisi olla ainoastaan viraston laillinen edustaja. Tältä osin ehdotetaan, että 1 kohtaan lisätään yleinen viittaus toimitusjohtajan asemaan viraston edustajana.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastuskertomusten ja arviointien päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja suunnitelman edistymisestä raportointi kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti hallintoneuvostolle;

g)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastuskertomusten ja arviointien päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) [ja EPPOn] tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja suunnitelman edistymisestä raportointi kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti hallintoneuvostolle;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  unionin taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, OLAFin tutkintavaltuuksia kuitenkaan rajoittamatta, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos väärinkäytöksiä havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia;

h)  unionin taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, [EPPOn ja] OLAFin tutkintavaltuuksia kuitenkaan rajoittamatta, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos väärinkäytöksiä havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  petostentorjuntastrategian laatiminen virastolle ja sen toimittaminen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

i)  petostentorjuntastrategian laatiminen virastolle ja sen toimittaminen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi sekä strategian asianmukaisen ja oikea-aikaisen täytäntöönpanon seuranta;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – r alakohta

Komission teksti

Tarkistus

r)  tarvittavien turvatoimenpiteiden, mukaan lukien turvallisuussuunnitelman, sekä toiminnan jatkuvuus- ja katastrofielvytyssuunnitelman valmistelu ja niiden toimittaminen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

r)  tarvittavien turvatoimenpiteiden, mukaan lukien turvallisuussuunnitelmat ja asianmukaisen tietoturvallisuusriskien hallintaprosessin täytäntöönpano, sekä toiminnan jatkuvuus- ja katastrofielvytyssuunnitelman valmistelu ja niiden toimittaminen hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen tietoturvallisuusriskien hallintaprosessia koskevan Euroopan tietosuojavaltuutetun suosituksen kanssa.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella. Valintamenettely edellyttää, että Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muualla julkaistaan kiinnostuksenilmaisupyyntö. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan henkilökohtaisten ansioiden, laaja-alaisista tietojärjestelmistä saadun kokemuksen, hallinto-, talous- ja johtamistaitojen sekä tietosuoja-alan asiantuntemuksen perusteella. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä toimitusjohtajan nimittämisestä kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

1.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman, vähintään kolmen ehdokkaan luettelon perusteella. Valintamenettely edellyttää, että Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muualla julkaistaan kiinnostuksenilmaisupyyntö. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ansioiden, todistuksin osoitettujen korkeatasoisten hallinto- ja johtamistaitojen, laaja-alaisista tietojärjestelmistä saadun kokemuksen, hallinto-, talous- ja johtamistaitojen sekä tietosuoja-alan asiantuntemuksen perusteella.

Perustelu

Tarkistusten tarkoituksena on yhdenmukaistaa nimitysmenettely eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen [asetus (EU) 2016/1624] 69 artiklassa sovitun menettelyn kanssa.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvoston valitsema ehdokas kutsutaan ennen nimittämistä antamaan lausunto asiasta vastaavalle yhdelle tai useammalle Euroopan parlamentin valiokunnalle ja vastaamaan valiokuntien jäsenten esittämiin kysymyksiin. Euroopan parlamentti hyväksyy lausunnon saamisen jälkeen lausunnon, jossa se esittää näkemyksensä valitusta hakijasta, ja lähettää sen hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto ilmoittaa Euroopan parlamentille, miten tämä lausunto on otettu huomioon. Lausuntoa on käsiteltävä henkilökohtaisena ja luottamuksellisena siihen asti, kunnes hakija nimitetään.

2.  Komission esittämät ehdokkaat kutsutaan ennen nimittämistä antamaan lausuma yhdelle tai useammalle Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan valiokuntien jäsenten esittämiin kysymyksiin. Lausuman antamisen jälkeen Euroopan parlamentti antaa lausunnon, jossa se esittää näkemyksensä ja voi mainita parhaana pitämänsä ehdokkaan.

Perustelu

Tarkistusten tarkoituksena on yhdenmukaistaa nimitysmenettely eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen [asetus (EU) 2016/1624] 69 artiklassa sovitun menettelyn kanssa.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ottaen huomioon nämä näkemykset. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

Perustelu

Tarkistusten tarkoituksena on yhdenmukaistaa nimitysmenettely eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen [asetus (EU) 2016/1624] 69 artiklassa sovitun menettelyn kanssa.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jos hallintoneuvosto tekee päätöksen jonkin muun ehdokkaan kuin Euroopan parlamentin parhaana pitämäkseen mainitseman ehdokkaan nimittämisestä, hallintoneuvosto ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kirjallisesti siitä, millä tavalla Euroopan parlamentin lausunto on otettu huomioon.

Perustelu

Tarkistusten tarkoituksena on yhdenmukaistaa nimitysmenettely eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun asetuksen [asetus (EU) 2016/1624] 69 artiklassa sovitun menettelyn kanssa.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan huomioon toimitusjohtajan toiminnan arviointi ja viraston tulevat tehtävät ja haasteet.

3.  Toimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä hallintoneuvosto toteuttaa komissiota tiiviisti kuullen arvioinnin, jossa otetaan huomioon toimitusjohtajan toiminnan arviointi ja viraston tulevat tehtävät ja haasteet.

Perustelu

Toimitusjohtaja on asetusehdotuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastuussa hallintoneuvostolle. Sen vuoksi hallintoneuvoston olisi toteutettava hänen toimintansa arviointi. Komissiota olisi kuultava arvioinnin aikana. Ehdotettu tarkistus olisi samankaltainen kuin asetuksen (EU) N:o 1077/2011 18 artiklan 3 kohdan säännös.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

22 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

22 a artikla

 

Varatoimitusjohtaja

 

1.   Toimitusjohtajaa avustaa varatoimitusjohtaja. Toimitusjohtajan ollessa poissa tai estynyt varatoimitusjohtaja hoitaa hänen tehtäviään.

 

2.   Hallintoneuvosto nimittää varatoimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdotuksesta. Varatoimitusjohtaja nimitetään ansioiden ja asianmukaisten hallinto- ja johtamistaitojen perusteella, mukaan lukien merkityksellinen työkokemus. Toimitusjohtaja esittää varatoimitusjohtajan tehtävään vähintään kolmea ehdokasta. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Hallintoneuvostolla on valtuudet erottaa varatoimitusjohtaja kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistön tekemällä päätöksellä.

 

3.   Varatoimitusjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Hallintoneuvosto voi jatkaa toimikautta kerran enintään viiden vuoden pituiseksi kaudeksi.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kukin sellainen jäsenvaltio, jota sitoo unionin oikeuden nojalla mikä tahansa tietyn laaja-alaisen tietojärjestelmän kehittämiseen, perustamiseen, toimintaan ja käyttöön sovellettava säädös, sekä komissio nimittävät kyseessä olevaan laaja-alaiseen tietojärjestelmään liittyvään neuvoa-antavaan ryhmään yhden jäsenen neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran.

Kukin sellainen jäsenvaltio, jota sitoo unionin oikeuden nojalla mikä tahansa tietyn laaja-alaisen tietojärjestelmän kehittämiseen, perustamiseen, toimintaan ja käyttöön sovellettava säädös, sekä komissio ja Schengenin säännöstön sekä Dublinin yleissopimusta ja Eurodacia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvat valtiot nimittävät kyseessä olevaan laaja-alaiseen tietojärjestelmään liittyvään neuvoa-antavaan ryhmään yhden jäsenen neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Myös Tanska nimittää jäsenen laaja-alaiseen tietojärjestelmään liittyvään neuvoa-antavaan ryhmään, jos se Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 4 artiklan nojalla päättää saattaa tämän tietyn laaja-alaisen tietojärjestelmän kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevan säädöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotuksen 23 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan selvästi, millä perusteella jäsenvaltio voi nimittää jäsenen neuvoa-antavaan ryhmään. Kyseistä kohtaa sovelletaan myös Tanskaan, jos Tanska päättää olla mukana laaja-alaista tietojärjestelmää koskevan säädöksen soveltamisessa. Tanskaa koskevaa erillistä kohtaa ei siis tarvita eikä siitä ole apua.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kunkin neuvoa-antavan ryhmän jäsenten on lausuntoa valmistellessaan pyrittävä parhaansa mukaan pääsemään yksimielisyyteen. Jos tällaista yksimielisyyttä ei saavuteta, lausunnossa esitetään jäsenten enemmistön kanta perusteluineen. Myös vähemmistön kanta tai kannat perusteluineen merkitään muistiin. Edellä olevaa 20 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan tämän mukaisesti. Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Eurodacia koskeviin toimenpiteisiin osallistuvia valtioita edustavat jäsenet voivat esittää lausuntoja kysymyksistä, joissa heillä ei ole äänioikeutta.

6.  Kunkin neuvoa-antavan ryhmän jäsenten on lausuntoa valmistellessaan pyrittävä parhaansa mukaan pääsemään yksimielisyyteen. Jos tällaista yksimielisyyttä ei saavuteta, lausunnossa esitetään jäsenten enemmistön kanta perusteluineen. Myös vähemmistön kanta tai kannat perusteluineen merkitään muistiin. Edellä olevaa 20 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan tämän mukaisesti. Schengenin säännöstön sekä Dublinin yleissopimusta ja Eurodacia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvia valtioita edustavat jäsenet voivat esittää lausuntoja kysymyksistä, joissa heillä ei ole äänioikeutta.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Kunkin jäsenvaltion ja Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Eurodacia koskeviin toimenpiteisiin osallistuvan valtion on helpotettava neuvoa-antavien ryhmien toimintaa.

7.  Kunkin jäsenvaltion ja Schengenin säännöstön sekä Dublinin yleissopimusta ja Eurodacia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvan valtion on helpotettava neuvoa-antavien ryhmien toimintaa.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio ja jäsenvaltiot voivat siirtää tilapäisesti virkamiehiä ja kansallisia asiantuntijoita virastoon. Hallintoneuvosto tekee päätöksen, jossa vahvistetaan säännöt kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä viraston palvelukseen.

5.  Komissio ja jäsenvaltiot voivat viraston pyynnöstä siirtää tilapäisesti virkamiehiä ja kansallisia asiantuntijoita virastoon. Hallintoneuvosto tekee päätöksen, jossa vahvistetaan säännöt kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä viraston palvelukseen.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenet sitoutuvat toimimaan yleisen edun hyväksi. Heidän on annettava tätä varten vuosittainen kirjallinen sitoumus, joka on julkinen.

Hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenet sitoutuvat toimimaan yleisen edun hyväksi. Heidän on annettava tätä varten vuosittainen kirjallinen sitoumus, joka on julkinen ja joka julkaistaan viraston verkkosivustolla.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvoston jäsenten luettelo julkaistaan viraston verkkosivustolla.

Hallintoneuvoston jäsenten ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenten luettelo julkaistaan viraston verkkosivustolla.

Perustelu

Avoimuuden vuoksi myös neuvoa-antavien ryhmien jäsenet olisi julkaistava viraston verkkosivustolla.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Viraston sijaintijäsenvaltioiden on viraston asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet, mukaan lukien monikieliset ja eurooppahenkiset koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset kulkuyhteydet.

2.  Viraston sijaintijäsenvaltioiden on viraston asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet, mukaan lukien muiden muassa monikieliset ja eurooppahenkiset koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset kulkuyhteydet.

Tarkistus83

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

4.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus tai jokin muu käännöspalvelun tarjoaja huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista julkisia hankintoja koskevien unionin sääntöjen mukaisesti ja asiaa koskevien varainhoitosääntöjen rajoissa.

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään antamaan virastolle jonkin verran joustoa käännöspalveluissa.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Hallintoneuvosto hyväksyy toimitusjohtajan esityksestä säännöt, jotka koskevat oikeutta tutustua viraston asiakirjoihin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti.

2.  Hallintoneuvosto hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Hallintoneuvosto hyväksyy toimitusjohtajan esityksestä viipymättä säännöt, jotka koskevat oikeutta tutustua viraston asiakirjoihin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto huolehtii laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten mukaisesta tiedottamisesta ja voi harjoittaa omasta aloitteestaan tiedotustoimintaa toimivaltansa alalla. Sen on erityisesti huolehdittava siitä, että 15 artiklan 1 kohdan r, s, ii, jj, [kk], [ll], [mm] alakohdassa ja 42 artiklan 9 kohdassa säädetyn julkaisemisen lisäksi yleisölle ja asianomaisille osapuolille annetaan nopeasti objektiivista, paikkansapitävää, luotettavaa, kattavaa ja helppotajuista tietoa viraston tekemästä työstä. Resurssien osoittaminen tiedotustoimiin ei saa haitata 3–12 artiklassa tarkoitettujen viraston tehtävien tehokasta hoitamista. Tiedotustoimet on toteutettava hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti.

4.  Virasto huolehtii laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja/tai käyttöä koskevien säädösten mukaisesta tiedottamisesta ja voi harjoittaa omasta aloitteestaan tiedotustoimintaa toimivaltansa alalla. Sen on erityisesti huolehdittava siitä, että 15 artiklan 1 kohdan r, s, ii, jj, [kk], [ll], [mm] alakohdassa ja 42 artiklan 9 kohdassa säädetyn julkaisemisen lisäksi yleisölle ja asianomaisille osapuolille annetaan nopeasti objektiivista, paikkansapitävää, luotettavaa, kattavaa ja helppotajuista tietoa viraston tekemästä työstä. Resurssien osoittaminen tiedotustoimiin ei saa haitata 3–12 artiklassa tarkoitettujen viraston tehtävien tehokasta hoitamista. Tiedotustoimet on toteutettava hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston suorittamaan tietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001 [unionin toimielinten ja elinten suorittamasta henkilötietojen suojelusta annettua asetusta (EU) XX/2018], sanotun kuitenkaan rajoittamatta laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten sisältämien tietosuojasäännösten soveltamista.

1.  Viraston suorittamaan tietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o 45/2001 [unionin toimielinten ja elinten suorittamasta henkilötietojen suojelusta annettua asetusta (EU) XX/2018].

Perustelu

EU:n toimielinten tietosuojasääntöjä koskevasta uudesta asetuksesta (joka seuraa asetusta 2001/45) annetun Euroopan parlamentin kannan mukaisesti olisi sovellettava ainoastaan yhtä horisontaalista tietosuojajärjestelmää.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun virasto käsittelee henkilötietoja 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tarkoituksessa, sovelletaan viraston hallinnoimien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten sisältämiä erityisiä tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevia säännöksiä.

2.  Kun virasto käsittelee henkilötietoja 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tarkoituksessa, sovelletaan viraston hallinnoimien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten sisältämiä erityisiä tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevia säännöksiä. Joka tapauksessa jokaisella rekisteröidyllä on asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja oikeus käyttää oikeussuojakeinoja Euroopan unionin tuomioistuimessa, mukaan lukien oikeus saada virastolta korvausta, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu kyseisiä erityisiä säännöksiä.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa turvallisuussäännöt komission hyväksyttyä ne. Virasto voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen tehtäviinsä liittyvää tietojenvaihtoa komission ja jäsenvaltioiden sekä tarpeen mukaan asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa. Se kehittää tietojärjestelmän, jolla voidaan vaihtaa turvallisuusluokiteltuja tietoja kyseisten toimijoiden kanssa neuvoston päätöksen 2013/488/EU ja komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/444 mukaisesti, ja käyttää kyseistä tietojärjestelmää. Hallintoneuvosto tekee tämän asetuksen 2 artiklan ja 15 artiklan 1 kohdan y alakohdan mukaisesti päätöksen sellaisesta viraston sisäisestä rakenteesta, jota asianmukaisten turvallisuusperiaatteiden noudattaminen edellyttää.

2.  Hallintoneuvosto vahvistaa turvallisuussäännöt kuultuaan komissiota tiiviisti. Virasto voi toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen tehtäviinsä liittyvää tietojenvaihtoa komission ja jäsenvaltioiden sekä tarpeen mukaan asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa. Se kehittää tietojärjestelmän, jolla voidaan vaihtaa turvallisuusluokiteltuja tietoja kyseisten toimijoiden kanssa neuvoston päätöksen 2013/488/EU ja komission päätöksen (EU, Euratom) 2015/444 mukaisesti, ja käyttää kyseistä tietojärjestelmää. Hallintoneuvosto tekee tämän asetuksen 2 artiklan ja 15 artiklan 1 kohdan y alakohdan mukaisesti päätöksen sellaisesta viraston sisäisestä rakenteesta, jota asianmukaisten turvallisuusperiaatteiden noudattaminen edellyttää.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja sijaintipaikkoihin komission suuntaviivojen mukaisesti viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Arvioinnissa tarkastellaan myös viraston panosta koordinoidun, kustannustehokkaan ja johdonmukaisen tietotekniikkaympäristön luomiseen unionin tasolla oikeus- ja sisäasioita koskevan politiikan toteuttamista tukevien laaja-alaisten tietojärjestelmien hallinnointia varten. Arvioinnissa käsitellään erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Komissio arvioi viraston toimintaa hallintoneuvostoa kuullen viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Kyseiseen arviointiin sisältyy tutkimus tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanosta sekä siitä, miten ja missä määrin virasto todellisuudessa osallistuu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiiviseen hallinnointiin ja täyttää tässä asetuksessa säädetyt tehtävänsä. Arvioinnissa tarkastellaan myös viraston panosta koordinoidun, kustannustehokkaan ja johdonmukaisen tietotekniikkaympäristön luomiseen unionin tasolla oikeus- ja sisäasioita koskevan politiikan toteuttamista tukevien laaja-alaisten tietojärjestelmien hallinnointia varten. Arvioinnissa käsitellään erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia. Hallintoneuvosto voi antaa komissiolle suosituksia tämän asetuksen muuttamisesta.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto tekee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa yhteistyötä komission ja erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella perustettujen muiden unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa, ja etenkin Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa.

1.  Virasto tekee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa yhteistyötä komission ja erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella perustettujen muiden unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa, ja etenkin Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa, jotta voidaan toteuttaa koordinointia ja säästöjä, välttää päällekkäisyyksiä sekä edistää synergiaa ja täydentävyyttä niiden toiminnassa.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto tutustuu verkkoturvallisuutta koskeviin Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston suosituksiin ja toteuttaa tarvittaessa niitä koskevia jatkotoimia.

3.  Virasto tutustuu verkko- ja tietoturvallisuutta koskeviin Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston suosituksiin ja toteuttaa niitä koskevia jatkotoimia.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Yhteistyö unionin elinten, toimistojen ja virastojen kanssa toteutetaan työjärjestelyjen puitteissa. Tällaisille järjestelyille on saatava komission ennakkohyväksyntä. Näissä järjestelyissä voidaan määrätä palvelujen jakamisesta tarvittaessa virastojen kesken joko sijaintipaikkojen läheisyyden tai toimialan perusteella toimivaltuuksien rajoissa ja rajoittamatta niiden keskeisiä tehtäviä.

4.  Yhteistyö unionin elinten, toimistojen ja virastojen kanssa toteutetaan työjärjestelyjen puitteissa. Tällaisista järjestelyistä sovitaan komission tiiviin kuulemisen jälkeen. Näissä järjestelyissä voidaan määrätä palvelujen jakamisesta tarvittaessa virastojen kesken joko sijaintipaikkojen läheisyyden tai toimialan perusteella toimivaltuuksien rajoissa ja rajoittamatta niiden keskeisiä tehtäviä. Työjärjestelyissä on otettava käyttöön kustannusten takaisinperintämekanismit.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Eurodacia koskeviin toimenpiteisiin osallistuvien maiden osallistuminen

Schengenin säännöstön sekä Dublinin yleissopimusta ja Eurodacia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvien maiden osallistuminen

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viraston toimintaan voivat osallistua kolmannet maat, jotka ovat tehneet unionin kanssa assosiaatiosopimuksen tätä tarkoitusta varten.

1.  Viraston toimintaan voivat osallistua kolmannet maat, jotka ovat tehneet unionin kanssa jonkintyyppisen assosiaatiosopimuksen Schengenin säännöstön sekä Dublinin yleissopimusta ja Eurodacia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta, soveltamisesta ja kehittämisestä.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen assosiaatiosopimusten määräysten mukaisesti luodaan järjestelyjä, joilla erityisesti määritellään, miten ja missä määrin Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Eurodacia koskeviin toimenpiteisiin osallistuvat maat osallistuvat viraston toimintaan ja annetaan tätä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien säännökset rahoitusosuuksista, henkilöstöstä ja äänioikeudesta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen assosiaatiosopimusten määräysten mukaisesti luodaan järjestelyjä, joilla erityisesti määritellään, miten ja missä määrin 1 kohdassa tarkoitetut kolmannet maat osallistuvat viraston toimintaan ja annetaan tätä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien säännökset rahoitusosuuksista, henkilöstöstä ja äänioikeudesta.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

38 a artikla (uusi) – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

 

38 a artikla

 

Työjärjestelyt kansainvälisten järjestöjen ja muiden asiaankuuluvien yhteisöjen kanssa

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

38 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Virasto voi, siltä osin kuin se on tarpeen sen tehtävien hoitamiseksi ja komission kuulemisen jälkeen, työjärjestelyistä sopimalla luoda ja pitää yllä suhteita kansainvälisiin järjestöihin ja niiden alaisiin julkisoikeudellisiin elimiin tai muihin asiaankuuluviin yhteisöihin tai elimiin, jotka on perustettu kahden tai useamman maan välisellä sopimuksella tai tällaisen sopimuksen perusteella.

Perustelu

Saattaa olla tarpeen säätää riittävästä oikeusperustasta, jotta virasto voi luoda ja pitää yllä suhteita kansainvälisiin järjestöihin ja/tai muihin asiaankuuluviin yhteisöihin (kuten Interpoliin ja IATAan) EES- ja ETIAS-ehdotuksiin sisältyvien asiaankuuluvien säännösten täytäntöönpanemiseksi. Tämä ehdotus tarjoaa tällaisen yleisen oikeusperustan näiden suhteiden luomiseksi.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Seuraavan vuoden vuotuisessa työohjelmassa esitetään yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset, tulosindikaattorit mukaan lukien. Lisäksi siinä esitetään kuvaus rahoitettavista toimista ja maininta kuhunkin toimeen osoitetuista taloudellisista ja henkilöstöresursseista toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 6 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä ilmoitetaan selkeästi, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät merkittävät muutokset hyväksytään samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää toimitusjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

5.  Seuraavan vuoden vuotuisessa työohjelmassa esitetään yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset, tulosindikaattorit mukaan lukien, tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti. Lisäksi siinä esitetään kuvaus rahoitettavista toimista ja maininta kuhunkin toimeen osoitetuista taloudellisista ja henkilöstöresursseista toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 6 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä ilmoitetaan selkeästi, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Tässä yhteydessä on aina harkittava toimintojen uudelleenpriorisointia, ennen kuin myönnetään uusia taloudellisia resursseja. Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät merkittävät muutokset hyväksytään samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää toimitusjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Perustelu

Tarkistus on yhteisen lähestymistavan mukainen, ja sen tarkoituksena on korostaa, että viraston on käytettävä optimaalisesti saatavilla olevat rajalliset resurssit.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain, viraston toteuttamat toimet huomioon ottaen, viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen, johon sisältyy henkilöstötaulukko, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle.

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain, tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti sekä viraston toteuttamat toimet samoin kuin sen tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset huomioon ottaen, viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen, johon sisältyy henkilöstötaulukko, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto laatii toimitusjohtajan laatiman ennakkoarvioluonnoksen perusteella viraston seuraavan varainhoitovuoden tulo- ja menoarvioluonnoksen, johon sisältyy henkilöstötaulukon luonnos. Hallintoneuvosto toimittaa ne komissiolle ja Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Eurodacia koskeviin toimenpiteisiin osallistuville maille osana yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta.

2.  Hallintoneuvosto laatii toimitusjohtajan laatiman ennakkoarvioluonnoksen perusteella viraston seuraavan varainhoitovuoden tulo- ja menoarvioluonnoksen, johon sisältyy henkilöstötaulukon luonnos. Virasto toimittaa ne komissiolle ja Schengenin säännöstön sekä Dublinin yleissopimusta ja Eurodacia koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuville maille osana yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä tammikuuta.

Perustelu

Esitetään ehdotuksen sanamuodon sovittamista EU:n elimiä koskevan varainhoidon puiteasetuksen sanamuotoon (ks. asetuksen (EU) N:o 1271/2013 33 artiklan 5 kohta).

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kustannusten takaisinperintää varten suoritetut rahoitusosuudet, jotka unionin toimielimet, elimet, toimistot ja virastot maksavat niille tarjotuista palveluista 37 artiklassa tarkoitettujen työjärjestelyjen mukaisesti;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto toimittaa selvityksen vuoden n talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle viimeistään vuoden n + 1 maaliskuun 31 päivänä.

4.  Toimitusjohtaja toimittaa selvityksen vuoden n talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle viimeistään vuoden n + 1 maaliskuun 31 päivänä.

Perustelu

Tarkistuksessa sovitetaan ehdotuksen sanamuoto EU:n elimiä koskevan varainhoidon puiteasetuksen sanamuotoon (ks. asetuksen (EU) N:o 1271/2013 39 artiklan 1 kohta, jossa todetaan, että ”tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävistä vastaa johtaja”).

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto hyväksyy sisäiset säännöt, joissa edellytetään, että sen elinten jäsenet ja sen henkilöstö välttävät tehtävänsä tai toimikautensa aikana tilanteita, jotka ovat omiaan aiheuttamaan eturistiriidan, ja ilmoittavat tällaisista tilanteista.

Virasto hyväksyy sisäiset säännöt, joissa edellytetään, että sen elinten jäsenet ja sen henkilöstö välttävät tehtävänsä tai toimikautensa aikana ja niiden jälkeen tilanteita, jotka ovat omiaan aiheuttamaan eturistiriidan, ja ilmoittavat tällaisista tilanteista. Näiden sisäisten sääntöjen vakavasta rikkomisesta on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja komissiolle tavalla, jossa otetaan huomioon väitettyyn rikkomiseen sovellettavat luottamuksellisuutta koskevat säännöt.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  OLAF voi suorittaa tutkimuksia, mukaan lukien paikalla suoritettavat selvitykset ja tarkastukset, asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/9694 säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä noudattaen, jotta voidaan määrittää, liittyykö viraston rahoittamaan avustukseen tai sopimukseen petos, lahjonta tai muu laiton toiminta, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin.

3.  [EPPO,] OLAF [tai kumpikin niistä] voi suorittaa tutkimuksia, mukaan lukien paikalla suoritettavat selvitykset ja tarkastukset, asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/9694 säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä noudattaen, jotta voidaan määrittää, liittyykö viraston rahoittamaan avustukseen tai sopimukseen petos, lahjonta tai muu laiton toiminta, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin.

__________________

__________________

94 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

94 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1077/2011 18 artiklan nojalla nimitetty eu-LISAn toimitusjohtaja osoitetaan toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi hoitamaan tämän asetuksen 21 artiklassa säädettyjä toimitusjohtajan tehtäviä.

Asetuksen (EU) N:o 1077/2011 18 artiklan nojalla nimitetty eu-LISAn toimitusjohtaja osoitetaan toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi hoitamaan tämän asetuksen 21 artiklassa säädettyjä viraston toimitusjohtajan tehtäviä. Muut häntä koskevat sopimusehdot säilyvät muuttumattomina. Jos päätös toimitusjohtajan toimeksiannon jatkamisesta asetuksen (EU) N:o 1077/2011 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytään ennen tämän asetuksen voimaantuloa, toimikautta jatketaan ilman eri toimenpiteitä 31 päivään lokakuuta 2022 saakka.

Perustelu

Tämän siirtymäkauden järjestelyn nojalla voitaisiin jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi, jos hänen toimeksiantoaan on jo jatkettu nykyisin sovellettavassa lainsäädäntökehyksessä, jossa säädetään ainoastaan enintään kolmen vuoden mahdollisesta jatkoajasta. Nykyisen toimitusjohtajan toimikausi päättyy (kolmen vuoden jatkoajan jälkeen) 31. lokakuuta 2020, ja sen jatkaminen on virastolle erittäin tärkeää. Tällaisesta siirtymäkauden järjestelystä on jo säädetty Europol-asetuksessa eli asetuksessa (EU) 2016/794.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

48 a artikla (uusi) – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

 

Hallintoneuvoston hyväksymien sisäisten sääntöjen voimassaolo

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

48 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

 

 

Hallintoneuvoston asetuksen (EU) N:o 1077/2011 perusteella hyväksymät sisäiset säännöt ja toimenpiteet pysyvät voimassa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niihin tehtäviä, tämän asetuksen edellyttämiä muutoksia.


PERUSTELUT

Johdanto

Asetus laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan EU:n viraston (eu-LISA tai virasto) perustamisesta annettiin vuonna 2011. Viraston perustamisen myötä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivinen hallinnointi annettiin eurooppalaiselle virastolle, kun aiemmin operatiivinen hallinnointi oli ollut jäsenvaltioiden tai komission tehtävä. Virasto vastaa nykyään toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän keskustason operatiivisesta hallinnoinnista. Lisäksi sille voidaan antaa tehtäväksi muiden vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi, jos asiaa koskevissa säädöksissä niin säädetään.

Komissio on laatinut viraston perustamisasetuksen 31 artiklan mukaisesti tiiviissä yhteistyössä viraston hallintoneuvoston kanssa ulkoiseen arviointiin perustuvan arvioinnin, jossa selvitettiin, miten ja missä määrin virasto todellisuudessa osallistuu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiiviseen hallinnointiin ja täyttää sille perustamisasetuksessa säädetyt tehtävät. Lisäksi tutkittiin, olisiko virastolle perustamisasetuksessa osoitettuja tehtäviä tarpeen tarkistaa tai laajentaa. Ehdotus liittyy viraston arviointiin, mutta siinä otetaan huomioon myös muut lainsäädännön ja politiikan muutokset sekä suositukset ja hallintoneuvoston lausunto.

Ratkaistakseen EU:n tietojärjestelmien nykyiset rajoitukset, poistaakseen tiedoissa olevat puutteet ja mahdollistaakseen tietojenvaihdon tietojärjestelmien välillä komissio ehdotti 29. kesäkuuta 2017 eu-LISAn toimeksiannon lujittamista niin, että se voi kehittää ja ottaa käyttöön tekniset ratkaisut, joilla EU:n tietojärjestelmistä voidaan tehdä yhteentoimivia, ja että se voi hallinnoida uusia järjestelmiä, jotta voidaan varmistaa, että sen toimeksianto vastaa muuttoliike- ja turvallisuuspolitiikan alalla EU:n tasolla vallitsevia haasteita.

Komission ehdotuksen tarkoituksena on tarkistaa eu-LISAn perustamisasetusta, jotta siihen voidaan tehdä arvioinnin perusteella tehtyihin suosituksiin perustuvat lainsäädäntömuutokset. Samalla on tarkoitus kehittää viraston toimintaa ja lujittaa sen asemaa, jotta voidaan varmistaa, että sen toimeksianto vastaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella EU:ssa vallitsevia haasteita. Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus sisällyttää asetukseen politiikan, lainsäädännön tai tilanteen kehityksestä johtuvia muutoksia, jotta voidaan erityisesti ottaa huomioon uusien järjestelmien osoittaminen viraston hallinnoitavaksi, edellyttäen että lainsäätäjät sopivat asiasta. Viraston olisi myös tarkoitus osallistua laajojen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämiseen, kuten todetaan 6. huhtikuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi”(1), tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän 11. toukokuuta 2017 antamassa loppuraportissa(2) ja 16. toukokuuta 2017 annetussa komission Seitsemännessä raportissa edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia(3). Ehdotuksessa otetaan huomioon myös viraston hallintoneuvoston esittämät muutoksia koskevat suositukset ja se, että virasto voi joutua isännöimään ja hallinnoimaan hajautettujen järjestelmien kansalliseen täytäntöönpanoon liittyviä yhteisiä teknisiä ratkaisuja asiasta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden puolesta. Tämän lisäksi ehdotuksessa yhdenmukaistetaan viraston perustamissäädös Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 antaman julkilausuman, jäljempänä ’yhteinen lähestymistapa’, periaatteiden mukaisesti.

Euroopalla on tänä päivänä kaksi haastetta: pysyä avoimena ja pysyä samalla turvallisena. Voidakseen vastata asianmukaisesti näihin haasteisiin EU:n on hyödynnettävä nykyaikaisen tietotekniikan valmiuksia ja samalla lujitettava ja tehostettava sen avulla tietojenvaihtoa ja yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä.

Viraston uudet tehtävät

Asianmukainen vastaus näihin haasteisiin edellyttää eu-LISAlta myös uusia tehtäviä. Virasto on vastuussa nyt myös EU:n tulevien laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämisestä ja hallinnoinnista.

Sillä on keskeinen rooli kehitettäessä ja hallinnoitaessa lainsäätäjien käsiteltävinä parhaillaan olevia uusia järjestelmiä: rajanylitystietojärjestelmää (EES), jolla nykyaikaistetaan ulkorajavalvonta, ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmää (ETIAS), jossa kerätään etukäteen tietoja viisumipakosta vapautetuista matkustajista EU:ssa. Komission ehdotuksessa ehdotetaan myös lisäpäivityksiä eurooppalaiseen rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS), jotta voidaan parantaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä rikoksesta tuomituista muista kuin EU:n kansalaisista. Keskitetty ECRIS-järjestelmä olisi osa eu-LISAn kehittämiä ja hallinnoimia tietojärjestelmiä. 

Viraston valmius paitsi hallinnoida laaja-alaisia tietojärjestelmiä myös antaa jäsenvaltioille neuvoja ja tukea nykyisiin tai uusiin tietojärjestelmiin liittyvissä teknisissä kysymyksissä on perustana komission ehdotukselle laajentaa viraston toimeksiantoa. Jatkossa eu-LISAlla on tarkoitus olla nykyistä merkittävämpi osuus sen hallinnoimiin järjestelmiin liittyvien tilastojen tuottamisessa, ja sen toimeksiantoa laajennetaan myös pilottihankkeiden ja tutkimustoiminnan alalla. Järjestelmien tietojen laatua voidaan parantaa laatimalla tietojen automaattiset laadunvalvontamekanismit. Näin varmistetaan, että virheelliset tai epäyhdenmukaiset tiedot tunnistetaan automaattisesti. Tiedot tallentaneelle jäsenvaltiolle tehdään kuulutus, jotta se voi poistaa ne tai päivittää niitä.

Yhteentoimivuus

Ehdotus on osa komission uutta lähestymistapaa, jossa pyritään saavuttamaan EU:n turvallisuuden hallinnan, rajaturvallisuuden ja muuttoliikkeen hallinnan tietojärjestelmien yhteentoimivuus vuoteen 2020 mennessä.

Uudistuksessa virastolle annetaan tehtäväksi kehittää yhteentoimivuuden saavuttamiseksi tarvittavat tekniset ratkaisut. EU:n oikeus- ja sisäasioiden alalla meneillään oleva digitalisaatiokehitys on tuonut esille tarpeen kasvattaa entisestään eu-LISAn lisäarvoa jäsenvaltioiden ja koko EU:n hyväksi. Ehdotuksessa toimeksiannon tarkistamiseksi otetaan huomioon tästä kehityksestä johtuvat tarpeet ja viraston kyky täyttää ne.

Viraston vastuulla on – sitten kun asiaankuuluvat säädökset on annettu – kehittää yhteentoimivuutta koskevan komission lähestymistavan tärkeimmät tekniset osatekijät eli eurooppalainen hakuportaali, yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu ja yhteinen henkilötietorekisteri, jotta varmistetaan, että kaikki EU:n tietojärjestelmät toimivat tehokkaassa vuorovaikutuksessa keskenään ja ne ovat vaivatta poliisien ja tullivirkailijoiden käytettävissä paikalla.

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jolla pyritään lujittamaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston asemaa ja vastuualueita. Virasto hoitaa tärkeitä tehtäviä rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden alalla varmistamalla laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisen hallinnoinnin. Esittelijä pitää myönteisenä, että ehdotuksessa yleisesti ottaen laajennetaan virastolle annettuja tehtäviä.

Esittelijä kuitenkin katsoo, että komission ehdotuksessa on eräitä näkökohtia, joita olisi voitu vielä parantaa viraston toiminnan tehostamiseksi.

Nykyinen käytäntö osoittaa, että jäsenvaltiot kääntyvät suoraan viraston puoleen aina kun ne tarvitsevat teknistä tukea kansallisten järjestelmien liittämisessä keskusjärjestelmään. Sen vuoksi on loogista noudattaa ehdotuksessa samaa käytäntöä ja tarjota sama ”väylä” pyynnön toimittamiseksi virastolle tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä komissiolla olisi oltava neuvoa-antava tehtävä (12 artikla).

Esittelijä ehdottaa mahdollisuutta luoda muita teknisiä yksiköitä useasta eri syystä: on kyseenalaista, onko ”aktiivinen/aktiivinen”-toimintatila (kaikki tekniset yksiköt voivat olla toiminnassa, eikä yksikään niistä toimi pelkästään varayksikkönä) teknisesti toteutettavissa kahdessa paikassa, jotka sijaitsevat kaukana toisistaan (kuten säädösehdotuksessa esitetään, Strasbourgissa ja Sankt Johann im Pongaussa). Jotta voidaan varmistaa laaja-alaisten tietojärjestelmien tehokas, turvallinen ja jatkuva toiminta, viraston olisi lisäksi voitava reagoida nopeasti tilanteisiin ja mukautua vaivatta tuleviin säädösehdotuksiin tai noudattaa niitä, kun nykyisten teknisten yksiköiden valmiuksia on entisestään laajennettava tai parannettava (13 artikla).

Esittelijä katsoo, että ehdotukseen voisi sisältyä myös muita avoimuutta koskevia sääntöjä. Tältä osin esittelijä ehdottaa, että hallintoneuvoston hyväksymät jäsentensä eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt (15 artikla) sekä hallintoneuvoston jäsenten, toimitusjohtajan ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenten vuosittainen kirjallinen sitoumus (25 artikla) olisi julkaistava viraston verkkosivustolla. Esittelijä niin ikään kehottaa virastoa hyväksymään väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevat sisäiset säännöt (15 artikla).

Asetusehdotuksen 37 artikla on oikeusperusta yhteistyölle unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa. Tämä yhteistyö voi olla niin strategista kuin operatiivistakin, esimerkiksi tietoteknisten palvelujen tarjoamista muille virastoille. Tässä tapauksessa eu-LISAn tarjoamalla palvelulla voi olla vaikutus viraston talousarvioon, minkä vuoksi se voi vaatia taloudellista korvausta. Nykyisessä asetusehdotuksessa ei kuitenkaan säädetä viraston mahdollisuudesta pyytää taloudellinen korvaus sen muille EU:n elimille ja virastoille tarjoamista palveluista. Esittelijän mielestä viraston olisi saatava korvaus viraston ja komission kahdenvälisen yhteisymmärrysmuistion mukaisesti.

On tarpeen säätää riittävästä oikeusperustasta, jotta virasto voi, siltä osin kuin se on tarpeen sen tehtävien hoitamiseksi ja komission kuulemisen jälkeen, luoda ja pitää yllä suhteita kansainvälisiin järjestöihin ja muihin asiaankuuluviin yhteisöihin tai elimiin. Operatiivisen yhteistyön luominen kansainvälisten järjestöjen kanssa on erityisen tärkeää, jotta EES- ja ETIAS-ehdotukset voidaan panna asianmukaisesti täytäntöön. Tätä varten asetusehdotukseen olisi sisällytettävä riittävä oikeusperusta (uusi 38 a artikla).

Lopuksi ehdotetaan, että asetusehdotuksen säännös toimitusjohtajan toimeksiannon mahdollisesta jatkamisesta mukautetaan Europol-asetuksen eli asetuksen (EU) 2016/794 vastaavaan säännökseen (73 artikla) sisällyttämällä siihen toimitusjohtajaa koskeva siirtymäkauden järjestely. Tämän siirtymäkauden järjestelyn nojalla voitaisiin jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi, jos hänen toimeksiantoaan on jo jatkettu nykyisin sovellettavassa lainsäädäntökehyksessä, jossa säädetään ainoastaan enintään kolmen vuoden mahdollisesta jatkoajasta. Nykyisen toimitusjohtajan toimikausi päättyy (kolmen vuoden jatkoajan jälkeen) 31. lokakuuta 2020. Ajanjakso, johon vuosi 2020 sisältyy, on virastolle erittäin tärkeä, sillä sen ennustetaan olevan virastolle erittäin työntäyteinen ja kiireinen uusien järjestelmien (EES, ETIAS ja mahdollisesti ECRIS-TCN) voimaantuloa koskevien tämänhetkisten aikataulujen perusteella. Lisäksi virasto on EU:n virastojen verkoston puheenjohtaja kaudella 2020–2021. Kaikki nämä toimet edellyttävät virastolta jatkuvaa ja kokemuksiin perustuvaa johtajuutta.

(1)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi, COM(2016)0205 final, 6.4.2016.

(2)

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

COM(2017)0261 final.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (9.11.2017)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Valmistelija: Jens Geier

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Viraston olisi myös annettava jäsenvaltioille tapauskohtaista tukea, jos se on tarpeen turvallisuuteen tai muuttoliikkeeseen liittyvien poikkeuksellisten tarpeiden vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava tukeutua tekniseen ja operatiiviseen lisätukeen etenkin, jos jonkin jäsenvaltion ulkorajojen tietyille alueille kohdistuu suurten saapuvien muuttovirtojen aiheuttamia erityisiä ja suhteettomia muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita. Tukea olisi tarjottava eniten tulijoita vastaanottavilla alueilla asianomaisten unionin virastojen asiantuntijoista koottujen muuttoliikkeen hallinnan tukitiimien avulla. Jos viraston tukea tarvitaan tällaisessa tilanteessa sen hallinnoimiin laaja-alaisiin tietojärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä, komission olisi esitettävä sille pyyntö tuen antamisesta.

(19)  Viraston olisi myös annettava jäsenvaltioille tapauskohtaista tukea, jos se on tarpeen turvallisuuteen tai muuttoliikkeeseen liittyvien poikkeuksellisten tarpeiden vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava tukeutua tekniseen ja operatiiviseen lisätukeen etenkin, jos jonkin jäsenvaltion ulkorajojen tietyille alueille kohdistuu suurten saapuvien muuttovirtojen aiheuttamia erityisiä ja suhteettomia muuttoliikkeeseen liittyviä haasteita. Tukea olisi tarjottava eniten tulijoita vastaanottavilla alueilla asianomaisten unionin virastojen asiantuntijoista koottujen muuttoliikkeen hallinnan tukitiimien avulla. Jos viraston tukea tarvitaan tällaisessa tilanteessa sen hallinnoimiin laaja-alaisiin tietojärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä, komission olisi esitettävä sille pyyntö tuen antamisesta. Tällaisessa tapauksessa viraston olisi vastattava kaikista aiheutuneista kustannuksista. Viraston talousarvioon olisi sisällyttävä erityinen budjettikohta, joka osoitetaan yksinomaan tähän tarkoitukseen ja joka täydentää päivittäiseen toimintaan osoitettuja taloudellisia resursseja.

Perustelu

Tämä tarkistus on samansuuntainen 12 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Vaikka viraston olisi katettava kustannukset, samalla olisi varmistettava, että tapauskohtaista tukea koskevat pyynnöt eivät vaaranna viraston harjoittamaa tavanomaista työtä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Viraston olisi toimeksiantonsa täyttämistä varten ja tehtäviensä suorittamisen edellyttämässä laajuudessa voitava tehdä yhteistyötä erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella perustettujen unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa kysymyksissä, jotka kuuluvat tämän asetuksen ja niiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten soveltamisalaan, joita virasto hallinnoi unionin lainsäädännön ja politiikan mukaisesti tehtyjen työjärjestelyjen ja näiden toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen toimivaltuuksien puitteissa. Näille työjärjestelyille olisi saatava komission ennakkohyväksyntä. Viraston olisi myös tutustuttava verkkoturvallisuutta koskeviin Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston suosituksiin ja toteutettava tarvittaessa niitä koskevia jatkotoimia.

(34)  Viraston olisi toimeksiantonsa täyttämistä, koordinoinnin ja säästöjen toteuttamista, päällekkäisyyksien välttämistä sekä synergian ja täydentävyyden edistämistä varten ja tehtäviensä suorittamisen edellyttämässä laajuudessa voitava tehdä yhteistyötä erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella perustettujen unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa kysymyksissä, jotka kuuluvat tämän asetuksen ja niiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten soveltamisalaan, joita virasto hallinnoi unionin lainsäädännön ja politiikan mukaisesti tehtyjen työjärjestelyjen ja näiden toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen toimivaltuuksien puitteissa. Näille työjärjestelyille olisi saatava komission ennakkohyväksyntä. Viraston olisi myös tutustuttava verkkoturvallisuutta koskeviin Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston suosituksiin ja toteutettava tarvittaessa niitä koskevia jatkotoimia.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  riittävien tilastotietojen antaminen komissiolle ja asiaankuuluville unionin hajautetuille virastoille.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto voi suunnitella ja toteuttaa testaustoimia, jotka koskevat tämän asetuksen sekä viraston hallinnoimien laaja-alaisten järjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten soveltamisalaan kuuluvia asioita, hallintoneuvoston päätettyä asiasta.

4.  Virasto voi suunnitella ja toteuttaa testaustoimia, jotka koskevat tämän asetuksen sekä viraston hallinnoimien laaja-alaisten järjestelmien kehittämistä, perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevien säädösten soveltamisalaan kuuluvia asioita, hallintoneuvoston päätettyä asiasta. Virasto varmistaa testaustoimien laadun riittävän tason ja kattaa kaikki asiaankuuluvat kustannukset.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virastoa voidaan pyytää antamaan jäsenvaltioille neuvoja kansallisten järjestelmien liittämisestä keskusjärjestelmiin ja tapauskohtaista tukea. Tapauskohtaista tukea koskevat pyynnöt on toimitettava komissiolle, joka välittää ne virastolle. Virastoa voidaan myös pyytää antamaan neuvoja tai tukea komissiolle teknisissä kysymyksissä, jotka liittyvät nykyisiin tai uusiin järjestelmiin, myös tutkimusten ja testien avulla.

1.  Virastoa voidaan pyytää antamaan jäsenvaltioille neuvoja kansallisten järjestelmien liittämisestä keskusjärjestelmiin ja tapauskohtaista tukea. Tapauskohtaista tukea koskevat pyynnöt on toimitettava komissiolle, joka välittää ne virastolle. Virastoa voidaan myös pyytää antamaan neuvoja tai tukea komissiolle teknisissä kysymyksissä, jotka liittyvät nykyisiin tai uusiin järjestelmiin, myös tutkimusten ja testien avulla. Virasto vastaa kaikista aiheutuneista kustannuksista. Viraston talousarvioon olisi sisällyttävä erityinen budjettikohta, joka osoitetaan yksinomaan tähän tarkoitukseen ja joka täydentää päivittäiseen toimintaan osoitettuja taloudellisia resursseja.

Perustelu

Aiemmin tapauskohtainen tuki oli tarpeen hätätilanteessa, jossa muuttoliike oli lisääntynyt merkittävästi yhdessä jäsenvaltiossa. Tällaisessa tapauksessa avun antamisella on selkeää eurooppalaista lisäarvoa, ja se olisi katettava unionin talousarviosta. Tällä tarkistuksella pyritään täsmentämään rahoitusta koskevia järjestelyjä.

Tarkistus6

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virastolle voidaan myös antaa tehtäväksi kehittää, hallinnoida ja/tai isännöidä vähintään kuuden sellaisen jäsenvaltion muodostaman ryhmän yhteistä tietotekniikkajärjestelmää, jotka vapaaehtoisesti valitsevat keskitetyn ratkaisun, joka auttaa niitä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen hajautettuja järjestelmiä koskevasta unionin lainsäädännöstä johtuvien velvollisuuksien teknisten näkökohtien toteuttamisessa, edellyttäen että komissio antaa tähän ennakkohyväksynnän ja hallintoneuvoston päätettyä asiasta. Tällaisessa tapauksessa asianomaisten jäsenvaltioiden on osoitettava virastolle kyseiset tehtävät valtuutussopimuksella, jossa esitetään valtuutuksen ehdot ja laskelma kaikista asiaankuuluvista kustannuksista ja laskutusmenetelmä.

2.  Virastolle voidaan myös antaa tehtäväksi kehittää, hallinnoida ja/tai isännöidä vähintään kuuden sellaisen jäsenvaltion muodostaman ryhmän yhteistä tietotekniikkajärjestelmää, jotka vapaaehtoisesti valitsevat keskitetyn ratkaisun, joka auttaa niitä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen hajautettuja järjestelmiä koskevasta unionin lainsäädännöstä johtuvien velvollisuuksien teknisten näkökohtien toteuttamisessa, edellyttäen että komissio antaa tähän ennakkohyväksynnän ja hallintoneuvoston päätettyä asiasta. Tällaisessa tapauksessa asianomaisten jäsenvaltioiden on osoitettava virastolle kyseiset tehtävät valtuutussopimuksella, jossa esitetään valtuutuksen ehdot ja laskelma kaikista asiaankuuluvista kustannuksista ja laskutusmenetelmä. Asianomaiset jäsenvaltiot vastaavat kaikista aiheutuneista kustannuksista.

Perustelu

Toisin kuin 12 artiklan 1 kohdassa, näitä palveluja ei pitäisi kattaa unionin talousarviosta, jos ne koskevat vain rajallista määrää jäsenvaltioita.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Tilastollinen tuki

 

Virasto antaa riittävät ja yksityiskohtaiset tilastotiedot

 

a)  komissiolle neuvoston asetuksen (EU) N:o 1053/20131 a mukaista arviointia ja valvontaa varten; ja

 

b)  Euroopan raja- ja merivartiovirastolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/16241 b mukaisten haavoittuvuusarviointien tekemisen seurantaa varten.

 

Virasto voi antaa riittäviä ja yksityiskohtaisia tilastotietoja muille unionin toimielimille, elimille, toimistoille ja virastoille perusteltuihin tarkoituksiin.

 

_________________

 

1 a   Neuvoston asetus (EU) N:o 1053/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten ja toimeenpanevan komitean 16 päivänä syyskuuta 1998 pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta tekemän päätöksen kumoamisesta (EUVL L 295, 6.11.2013, s. 27).

 

1 b   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1).

Tarkistus8

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto koostuu kunkin jäsenvaltion yhdestä edustajasta ja kahdesta komission edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus 20 artiklan mukaisesti.

1.  Hallintoneuvosto koostuu kunkin jäsenvaltion yhdestä edustajasta, kahdesta komission edustajasta ja yhdestä Euroopan parlamentin nimittämästä jäsenestä, joista kullakin on äänioikeus 20 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Virasto käsittelee useita arkaluonteisia kysymyksiä, kuten unionin sisäistä turvallisuutta ja rajaturvallisuutta samoin kuin unionin kansalaisten tietosuojaa ja yksityisyyttä. Euroopan parlamentin olisi sen vuoksi osallistuttava tiiviisti hallintoneuvoston päätöksentekoon ja saatava tietoa siitä. Pyyntö on yhteisen lähestymistavan mukainen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella. Valintamenettely edellyttää, että Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muualla julkaistaan kiinnostuksenilmaisupyyntö. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan henkilökohtaisten ansioiden, laaja-alaisista tietojärjestelmistä saadun kokemuksen, hallinto-, talous- ja johtamistaitojen sekä tietosuoja-alan asiantuntemuksen perusteella. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä toimitusjohtajan nimittämisestä kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

1.  Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman, vähintään kolmen ehdokkaan luettelon perusteella. Valintamenettely edellyttää, että Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muualla julkaistaan kiinnostuksenilmaisupyyntö. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan henkilökohtaisten ansioiden, laaja-alaisista tietojärjestelmistä saadun kokemuksen, hallinto-, talous- ja johtamistaitojen sekä tietosuoja-alan asiantuntemuksen perusteella. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä toimitusjohtajan nimittämisestä kaikkien äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

Tarkistus10

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

4.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus tai jokin muu käännöspalvelun tarjoaja huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti ja asiaa koskevien varainhoitosääntöjen rajoissa.

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään antamaan virastolle jonkin verran joustoa käännöspalveluissa.

Tarkistus11

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja sijaintipaikkoihin komission suuntaviivojen mukaisesti viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Arvioinnissa tarkastellaan myös viraston panosta koordinoidun, kustannustehokkaan ja johdonmukaisen tietotekniikkaympäristön luomiseen unionin tasolla oikeus- ja sisäasioita koskevan politiikan toteuttamista tukevien laaja-alaisten tietojärjestelmien hallinnointia varten. Arvioinnissa käsitellään erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Komissio arvioi hallintoneuvostoa kuullen viraston toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja sijaintipaikkoihin komission suuntaviivojen mukaisesti viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Arvioinnissa tarkastellaan myös viraston panosta koordinoidun, kustannustehokkaan ja johdonmukaisen tietotekniikkaympäristön luomiseen unionin tasolla oikeus- ja sisäasioita koskevan politiikan toteuttamista tukevien laaja-alaisten tietojärjestelmien hallinnointia varten. Arvioinnissa käsitellään erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

Perustelu

Viraston arviointi on toteutettava sen hallintoneuvostoa kuullen, jotta komissio saa perusteellisen käsityksen arvioinnissa huomioon otettavista parametreista.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto tekee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa yhteistyötä komission ja erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella perustettujen muiden unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa, ja etenkin Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa.

1.  Virasto tekee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa yhteistyötä komission ja erityisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella perustettujen muiden unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa, ja etenkin Euroopan unionin perusoikeusviraston kanssa, jotta voidaan toteuttaa koordinointia ja säästöjä, välttää päällekkäisyyksiä sekä edistää synergiaa ja täydentävyyttä niiden toiminnassa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Yhteistyö unionin elinten, toimistojen ja virastojen kanssa toteutetaan työjärjestelyjen puitteissa. Tällaisille järjestelyille on saatava komission ennakkohyväksyntä. Näissä järjestelyissä voidaan määrätä palvelujen jakamisesta tarvittaessa virastojen kesken joko sijaintipaikkojen läheisyyden tai toimialan perusteella toimivaltuuksien rajoissa ja rajoittamatta niiden keskeisiä tehtäviä.

4.  Yhteistyö unionin elinten, toimistojen ja virastojen kanssa toteutetaan työjärjestelyjen puitteissa. Tällaisille järjestelyille on saatava komission ennakkohyväksyntä. Näissä järjestelyissä voidaan määrätä palvelujen jakamisesta tarvittaessa virastojen kesken joko sijaintipaikkojen läheisyyden tai toimialan perusteella toimivaltuuksien rajoissa ja rajoittamatta niiden keskeisiä tehtäviä. Työjärjestelyissä on otettava käyttöön kustannusten takaisinperintämekanismit.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Seuraavan vuoden vuotuisessa työohjelmassa esitetään yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset, tulosindikaattorit mukaan lukien. Lisäksi siinä esitetään kuvaus rahoitettavista toimista ja maininta kuhunkin toimeen osoitetuista taloudellisista ja henkilöstöresursseista toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 6 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä ilmoitetaan selkeästi, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät merkittävät muutokset hyväksytään samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää toimitusjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

5.  Seuraavan vuoden vuotuisessa työohjelmassa esitetään yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset, tulosindikaattorit mukaan lukien, tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti. Lisäksi siinä esitetään kuvaus rahoitettavista toimista ja maininta kuhunkin toimeen osoitetuista taloudellisista ja henkilöstöresursseista toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 6 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä ilmoitetaan selkeästi, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos virastolle annetaan uusi tehtävä. Tässä yhteydessä on aina harkittava toimintojen uudelleenpriorisointia varteenotettavana vaihtoehtona, ennen kuin mahdollisesti myönnetään uusia taloudellisia resursseja. Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät merkittävät muutokset hyväksytään samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää toimitusjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Perustelu

Tarkistus on yhteisen lähestymistavan mukainen, ja sen tarkoituksena on korostaa, että viraston on käytettävä optimaalisesti saatavilla olevat rajalliset resurssit.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain, viraston toteuttamat toimet huomioon ottaen, viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen, johon sisältyy henkilöstötaulukko, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle.

1.  Toimitusjohtaja laatii vuosittain, tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti sekä viraston toteuttamat toimet samoin kuin sen tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset huomioon ottaen, viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen, johon sisältyy henkilöstötaulukko, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle.

Tarkistus16

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  rahoitusosuudet, jotka jäsenvaltiot maksavat niille tarjotuista palveluista 12 artiklassa tarkoitetun valtuutussopimuksen mukaisesti;

d)  rahoitusosuudet, jotka jäsenvaltiot maksavat niille tarjotuista palveluista 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valtuutussopimuksen mukaisesti;

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen muiden tarkistusten tueksi.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kustannusten takaisinperintää varten suoritetut rahoitusosuudet, jotka unionin toimielimet, elimet, toimistot ja virastot maksavat niille tarjotuista palveluista 37 artiklassa tarkoitettujen työjärjestelyjen mukaisesti;

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Viiteasiakirjat

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

11.9.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jens Geier

11.7.2017

Hyväksytty (pvä)

9.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Viiteasiakirjat

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.6.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

CONT

28.9.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.12.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

10

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.12.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö