IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011

18.12.2017 - (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestiteljica: Monica Macovei


Postupak : 2017/0145(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0404/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0404/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0352),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 74., članak 77. stavak 2. točke (a) i (b), članak 78. stavak 2. točku (e), članak 79. stavak 2. točku (c), članak 82. stavak 1. točku (d), članak 85. stavak 1., članak 87. stavak 2. točku (a) i članak 88. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0216/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za proračune (A8-0404/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Budući da bi upravljačko tijelo trebalo imati pravnu, upravnu i financijsku autonomiju, osnovano je u obliku regulatorne agencije („Agencija”), koja ima pravnu osobnost. Kako je usuglašeno, sjedište je Agencije u Talinu (Estonija). Međutim, s obzirom na to da su se zadaće povezane s tehničkim razvojem i pripremama za operativno upravljanje sustavima SIS II i VIS već obavljale u Strasbourgu (Francuska), a potporni centar za te IT sustave uspostavljen je u gradu Sankt Johann im Pongau (Austrija), u skladu s lokacijama sustava SIS i VIS koji su određene na temelju odgovarajućih zakonodavnih instrumenata, tako bi trebalo i ostati. Na ta bi se dva mjesta i dalje trebale obavljati i zadaće povezane s operativnim upravljanjem Eurodacom te uspostaviti potporni centar za Eurodac. Jednako bi trebalo vrijediti i za tehnički razvoj i operativno upravljanje drugim opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, te, ako je tako određeno odgovarajućim zakonodavnim instrumentom, za potporni centar koji može osigurati djelovanje opsežnog IT sustava u slučaju kvara tog sustava. Kako bi se osigurala najveća moguća upotreba potpornog centra, to bi mjesto trebalo moći simultano upravljati sustavima u aktivnom načinu rada, uz uvjet da zadrži sposobnost osiguravanja njihovog djelovanja u slučaju pada sustava.

Budući da bi upravljačko tijelo trebalo imati pravnu, upravnu i financijsku autonomiju, osnovano je u obliku regulatorne agencije („Agencija”), koja ima pravnu osobnost. Kako je usuglašeno, sjedište je Agencije u Talinu (Estonija). Međutim, s obzirom na to da su se zadaće povezane s tehničkim razvojem i pripremama za operativno upravljanje sustavima SIS II i VIS već obavljale u Strasbourgu (Francuska), a potporni centar za te IT sustave uspostavljen je u gradu Sankt Johann im Pongau (Austrija), u skladu s lokacijama sustava SIS i VIS koji su određene na temelju odgovarajućih zakonodavnih instrumenata, tako bi trebalo i ostati. Jednako bi trebalo vrijediti i za tehnički razvoj i operativno upravljanje drugim opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, te, ako je tako određeno odgovarajućim zakonodavnim instrumentom, za potporni centar koji može osigurati djelovanje opsežnog IT sustava u slučaju kvara tog sustava, sve dok njihov kapacitet to dopušta. U slučaju nedostatnog kapaciteta trebalo bi biti moguće uspostaviti dodatne tehničke lokacije na temelju procjene učinka i analize troškova i koristi te nakon savjetovanja s Komisijom i pozitivne odluke upravnog odbora u tom pogledu. Kako bi se osigurala najveća moguća upotreba potpornog centra, i kada zakonodavni instrumenti koji upravljaju sustavima pod odgovornošću Agencije iziskuju da ti sustavi funkcioniraju 24 sata dnevno sedam dana u tjednu, Agencija bi trebala moći provoditi tehnička rješenja, uključujući mogućnost da potporni centar simultano upravlja sustavima u aktivnom načinu rada, uz uvjet da zadrži sposobnost osiguravanja njihova djelovanja u slučaju pada sustava. Ta tehnička rješenja trebala bi se provoditi na temelju procjene učinka i analize troškova i koristi te nakon savjetovanja s Komisijom i pozitivne odluke upravnog odbora u tom pogledu.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Od početka rada 1. prosinca 2012. Agencija je preuzela zadatke koje joj je u vezi sa sustavom VIS upravljačko tijelo povjerilo na temelju Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Odluke Vijeća 2008/633/PUP55. Preuzela je zadatke koje joj je u vezi sa sustavom SIS II upravljačko tijelo povjerilo u travnju 2013. na temelju Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP nakon pokretanja sustava te je preuzela zadatke koje joj je u vezi sa sustavom Eurodac Komisija povjerila u lipnju 2013. na temelju uredbi (EZ) br. 2725/2000 i (EZ) 407/2002. Tijekom prve evaluacije rada Agencije na temelju neovisne vanjske evaluacije koja je provedena u razdoblju od 2015. do 2016. zaključeno je da agencija eu-LISA učinkovito osigurava operativno upravljanje opsežnim IT sustavima i ostalim zadaćama koje su joj povjerene, ali i da je nužan niz izmjena Uredbe o osnivanju kao što je prijenos na Agenciju zadaća povezanih s komunikacijskom infrastrukturom koje je Komisija zadržala. Na temelju vanjske evaluacije Komisija je vodila računa o političkim, pravnim i činjeničnim zbivanjima te je u svojem Izvješću o radu Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)56 predložila proširenje mandata Agencije na obavljanje zadaća kada suzakonodavci prihvate prijedloge kojima se novi sustavi povjeravaju Agenciji, zadaće iz Komunikacije Komisije o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost od 6. travnja 2016., završnog izvješća stručne skupine na visokoj razini od 11. svibnja 2017. te Komisijina Sedmog izvješća o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije od 16. svibnja 2017., uz uvjet donošenja odgovarajućih zakonodavnih instrumenata, prema potrebi. Agencija bi posebice trebala biti zadužena za razvoj europskog portala za pretraživanje, zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih uzoraka te zajedničkog repozitorija podataka o identitetu, uz uvjet donošenja odgovarajućeg zakonodavnog instrumenta o interoperabilnosti. Prema potrebi, sve mjere koje se provode u vezi s interoperabilnošću trebale bi biti usklađene s Komunikacijom Komisije o europskom okviru interoperabilnosti – strategija provedbe.57

Od početka rada 1. prosinca 2012. Agencija je preuzela zadatke koje joj je u vezi sa sustavom VIS upravljačko tijelo povjerilo na temelju Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Odluke Vijeća 2008/633/PUP55. Preuzela je zadatke koje joj je u vezi sa sustavom SIS II upravljačko tijelo povjerilo u travnju 2013. na temelju Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP nakon pokretanja sustava te je preuzela zadatke koje joj je u vezi sa sustavom Eurodac Komisija povjerila u lipnju 2013. na temelju uredbi (EZ) br. 2725/2000 i (EZ) 407/2002.

_________________

_________________

55 Odluka Vijeća 2008/633/PUP od 23. lipnja 2008. o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela (SL L 218, 13.8.2008., str. 129.).

55 Odluka Vijeća 2008/633/PUP od 23. lipnja 2008. o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela (SL L 218, 13.8.2008., str. 129.).

56 COM(2017) 346, 6.4.2016.

 

57 COM(2017) 134, 23.3.2017. U Prilogu 2. ovoj Komunikaciji navedene su opće smjernice, preporuke i najbolja praksa za postizanje interoperabilnosti ili bar za stvaranje okruženja za postizanje bolje interoperabilnosti pri osmišljavanju i provedbi europskih javnih usluga te upravljanju njima.

 

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Na temelju članaka od 67. do 89. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Agencija bi mogla biti odgovorna i za pripremanje i razvijanje drugih opsežnih IT sustava te za operativno upravljanje tim sustavima. Agenciji bi se te zadaće trebale povjeriti isključivo na osnovi naknadnih i zasebnih zakonodavnih instrumenata i nakon izvršene procjene učinka.

(15)  Na temelju članaka od 67. do 89. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Agencija bi mogla biti odgovorna i za pripremanje i razvijanje drugih opsežnih IT sustava te za operativno upravljanje tim sustavima, kao što je sigurno IKT rješenje za prekograničnu razmjenu osjetljivih podataka za pravosudna tijela (e-CODEX). Agenciji bi se te zadaće trebale povjeriti isključivo na osnovi naknadnih i zasebnih zakonodavnih instrumenata i nakon izvršene procjene učinka.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Mandat Agencije u pogledu istraživanja trebalo bi proširiti kako bi se povećala njezina proaktivnost u predlaganju odgovarajućih i potrebnih tehničkih promjena u IT sustavima za koje je odgovorna. Agencija bi mogla ne samo nadzirati već i pridonositi provedbi istraživačkih aktivnosti koje su relevantne za operativno upravljanje sustavima kojima upravlja. Informacije o takvom nadzoru trebala bi redovito dostavljati Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

(16)  Mandat Agencije u pogledu istraživanja trebalo bi proširiti kako bi se povećala njezina proaktivnost u predlaganju odgovarajućih i potrebnih tehničkih promjena u IT sustavima za koje je odgovorna. Agencija bi mogla ne samo nadzirati već i pridonositi provedbi istraživačkih aktivnosti koje su relevantne za operativno upravljanje sustavima kojima upravlja. Informacije o takvom nadzoru trebala bi redovito dostavljati Europskom parlamentu, Vijeću i , kad je riječ o obradi osobnih podataka, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Agencija bi trebala biti nadležna za provođenje pilot-projekata u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća60. Komisija Agenciji može povjeriti i zadaće provedbe proračuna radi provjera koncepta financiranog u okviru instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća61 u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Agencija može i planirati i provoditi aktivnosti ispitivanja pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom i zakonodavnim instrumentima kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba opsežnih IT sustava kojima upravlja Agencija. Agencija bi u vođenju pilot-projekata posebnu pozornost trebala posvetiti strategiji Europske unije za upravljanje informacijama.

(17)  Agencija bi trebala biti nadležna za provođenje pilot-projekata u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća60. Osim toga, Komisija bi nakon odobrenja proračunskog tijela trebala moći Agenciji povjeriti zadaće provedbe proračuna radi provjera koncepta financiranog u okviru instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća61 u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Agencija može i planirati i provoditi aktivnosti ispitivanja pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom i zakonodavnim instrumentima kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba opsežnih IT sustava kojima upravlja Agencija. Agencija bi u vođenju pilot-projekata posebnu pozornost trebala posvetiti strategiji Europske unije za upravljanje informacijama.

_________________

_________________

60 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

60 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

61 Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

61 Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

Obrazloženje

Amandman podnesen u skladu s izmjenama predloženima u odnosu na operativni dio Uredbe.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Agencija bi trebala pružati savjete državama članicama u vezi s povezivanjem nacionalnih sustava sa središnjim sustavima.

(18)  Agencija bi, na njihov zahtjev, trebala pružati savjete državama članicama u vezi s povezivanjem nacionalnih sustava sa središnjim sustavima.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Agencija bi trebala pružati i ad-hoc potporu državama članicama koje imaju nepredviđene potrebe povezane s pitanjima sigurnosti ili migracija. Kada se država članica suočava s posebnim i nerazmjernim izazovima povezanima s migracijama u određenim područjima na svojim vanjskim granicama, koji su obilježeni velikim priljevom migranata, države članice trebale bi se moći osloniti na tehnička i operativna pojačanja. To bi trebalo biti omogućeno u žarišnim područjima u obliku timova za potporu upravljanju migracijama sastavljenih od stručnjaka iz odgovarajućih agencija Unije. Ako bi u tom kontekstu bila potrebna potpora Agencije eu-LISA u pogledu pitanja povezanih s opsežnim IT sustavima kojima upravlja, zahtjev za potporu Agenciji bi trebala poslati Komisija.

(19)  Agencija bi trebala pružati i ad-hoc potporu državama članicama koje imaju nepredviđene potrebe povezane s pitanjima sigurnosti ili migracija. Kada se država članica suočava s posebnim i nerazmjernim izazovima povezanima s migracijama u određenim područjima na svojim vanjskim granicama, koji su obilježeni velikim priljevom migranata, države članice trebale bi se moći osloniti na tehnička i operativna pojačanja. To bi trebalo biti omogućeno u žarišnim područjima u obliku timova za potporu upravljanju migracijama sastavljenih od stručnjaka iz odgovarajućih agencija Unije. Ako bi u tom kontekstu bila potrebna potpora agencije eu-LISA u pogledu pitanja povezanih s opsežnim IT sustavima kojima upravlja, zahtjev za potporu trebalo bi poslati izravno Agenciji, koja bi se trebala savjetovati s Komisijom prije donošenja odluke. Komisija bi također trebala pratiti je li Agencija pruža pravovremeni odgovor na zahtjev za savjetovanje ili ad hoc potporu, kao i sve mjere koje Agencija poduzima kako bi se pomoglo toj državi članici, ako je to primjenjivo. Agencija bi trebala preuzeti sve troškove nastale nakon pružanja potpore u skladu s ovom uvodnom izjavom. Proračun Agencije treba sadržavati posebnu proračunsku liniju koja je namijenjena isključivo za tu svrhu i dodatak je financijskim sredstvima dodijeljenima za svakodnevni rad.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Trebalo bi biti moguće i da se Agenciji povjere razvoj, upravljanje i/ili udomljavanje zajedničkog IT sustava kad je riječ o skupini država članica koje su dobrovoljno izabrale centralizirano rješenje, pomažući im u provedbi tehničkih aspekata obveza koje proizlaze iz zakonodavstva Unije o decentraliziranim opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde. Za to bi trebalo zahtijevati prethodno odobrenje Komisije i odluku upravnog odbora te bi trebalo biti obuhvaćeno sporazumom o delegiranju između predmetnih država članica i Agencije te financirano doprinosima kojima bi relevantne države članice pokrivale sve troškove.

Briše se.

Obrazloženje

Europski nadzornik za zaštitu podataka u svojem mišljenju 9/2017 primjećuje da se struktura postojećih sustava ne može mijenjati sporazumom o delegiranju, nego se to mora učiniti promjenom pravne osnove, uključujući s pomoću studija izvedivosti i procjene učinka usredotočene na načela nužnosti i proporcionalnosti.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Radi učinkovite kontrole funkcioniranja Agencije, u upravnom bi odboru trebale biti zastupljene države članice i Komisija. Upravnom bi odboru trebale biti povjerene odgovarajuće zadaće, a posebno donošenje godišnjeg programa rada, izvršavanje njegovih zadaća u vezi s proračunom Agencije, donošenje financijskih pravila koja se primjenjuju na Agenciju, imenovanje izvršnog direktora te utvrđivanje postupaka za donošenje odluka izvršnog direktora u vezi s operativnim zadaćama Agencije. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati tako da se vodi računa o načelima zajedničkog pristupa u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Komisija.

(23)  Radi učinkovitog nadzora funkcioniranja Agencije, države članice i Komisija trebale bi biti zastupljene u upravnom odboru koji bi trebao prosljeđivati relevantne informacije Europskom parlamentu. Upravnom bi odboru trebale biti povjerene odgovarajuće zadaće, a posebno donošenje godišnjeg programa rada, izvršavanje njegovih zadaća u vezi s uspostavom strategije za upravljanje proračunom Agencije, donošenje financijskih pravila koja se primjenjuju na Agenciju te utvrđivanje postupaka za donošenje odluka izvršnog direktora u vezi s operativnim zadaćama Agencije. Upravni bi odbor trebao provesti te zadaće na učinkovit i transparentan način. Nakon što Komisija organizira prikladan postupak odabira i nakon saslušanja predloženih kandidata u nadležnom odboru Europskog parlamenta, upravni bi odbor trebao imenovati i izvršnog direktora. Izvršnom direktoru trebao bi pomagati zamjenik izvršnog direktora. Agencijom bi trebalo upravljati te bi ona trebala poslovati tako da se vodi računa o načelima zajedničkog pristupa u vezi s decentraliziranim agencijama Unije koji su 19. srpnja 2012. donijeli Europski parlament, Vijeće i Komisija.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Države članice trebale bi imenovati člana savjetodavne skupine u pogledu opsežnog IT sustava, ako ih u okviru prava Unije obvezuje bilo koji zakonodavni instrument kojim se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba tog sustava. Osim toga, Danska bi trebala imenovati člana te savjetodavne skupine, ako odluči, u skladu s člankom 4. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, u nacionalnom pravu provesti zakonodavni instrument kojim se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba navedenog sustava.

(32)  Svaka država članica koja je, u skladu s pravom Unije, obvezana bilo kojim zakonodavnim instrumentom kojim se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba opsežnog IT sustava trebala bi imenovati člana savjetodavne skupine za takav sustav. Države koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, kao i mjera povezanih s Dublinskom uredbom ili Eurodacom također bi trebale imenovati člana savjetodavne skupine.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  U svrhu ispunjavanja njezine misije te u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njezinih zadataka Agenciji bi trebalo dopustiti da surađuje s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, osobito onima u području slobode, sigurnosti i pravde, u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom i zakonodavnim instrumentima kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i upotreba opsežnih IT sustava kojima Agencija upravlja u okviru radnih dogovora sklopljenih u skladu s pravom i politikom Unije te unutar područja njihovih nadležnosti. Ti radni dogovori trebali bi imati prethodno odobrenje Komisije. Agencija bi se, prema potrebi, trebala savjetovati i s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnost u pogledu mrežne sigurnosti te slijediti njezine preporuke.

(34)  U svrhu ispunjavanja njezine misije, postizanja koordinacije i financijskih ušteda, izbjegavanja udvostručavanja i promicanja sinergije i komplementarnosti, te u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njezinih zadataka Agenciji bi trebalo dopustiti da surađuje s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, osobito onima u području slobode, sigurnosti i pravde, u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom i zakonodavnim instrumentima kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i upotreba opsežnih IT sustava kojima Agencija upravlja u okviru radnih dogovora sklopljenih u skladu s pravom i politikom Unije te unutar područja njihovih nadležnosti. Ti radni dogovori trebali bi imati prethodno odobrenje Komisije. Agencija bi se, prema potrebi, trebala savjetovati i s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnost u pogledu mrežne sigurnosti te slijediti njezine preporuke.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(34.a)  Agencija bi trebala biti otvorena za sudjelovanje zemalja koje su sklopile bilo koju vrstu sporazuma o pridruživanju s Unijom o provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine te mjera povezanih s Dublinskom uredbom ili Eurodacom, zbog toga što je određenim opsežnim IT sustavima poput ETIAS-a potrebna suradnja s drugim zemljama.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Kako bi se osiguralo transparentno djelovanje Agencije, na nju bi se trebala primijeniti Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća66. Agencija bi trebala biti što transparentnija u pogledu svojih aktivnosti, ne ugrožavajući pritom ostvarenje ciljeva svojih operacija. Informacije o svim svojim aktivnostima trebala bi učiniti javno dostupnima. Također bi trebala osigurati brzo pružanje informacija javnosti i svim zainteresiranim stranama u vezi sa svojim radom.

(37)  Kako bi se osiguralo transparentno djelovanje Agencije, na nju bi se trebala primijeniti Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća66. Agencija bi trebala biti što transparentnija u pogledu svojih aktivnosti, ne ugrožavajući pritom ostvarenje ciljeva svojih operacija. Informacije o svim svojim aktivnostima trebala bi učiniti javno dostupnima, u skladu s načelom transparentnosti i kako bi se osiguralo ostvarivanje njezinih ciljeva. Također bi trebala osigurati brzo pružanje informacija javnosti i svim zainteresiranim stranama u vezi sa svojim radom.

_________________

_________________

66 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

66 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Kako bi se osigurali otvoreni i transparentni uvjeti zapošljavanja, kao i jednako postupanje s osobljem, na osoblje i na izvršnog direktora Agencije trebalo bi primjenjivati Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije („Pravilnik o osoblju za dužnosnike”) i Uvjete zapošljavanja ostalih službenika Unije („Uvjeti zapošljavanja”) iz Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/6869 (dalje u tekstu zajedno „Pravilnik o osoblju”), uključujući i pravila u vezi s profesionalnom tajnom ili druge jednakovrijedne obveze u pogledu povjerljivosti.

(40)  Kako bi se osigurali otvoreni i transparentni uvjeti zapošljavanja, kao i jednako postupanje s osobljem, na osoblje i na izvršnog direktora Agencije trebalo bi primjenjivati Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije („Pravilnik o osoblju za dužnosnike”) i Uvjete zapošljavanja ostalih službenika Unije („Uvjeti zapošljavanja”) iz Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/6869 (dalje u tekstu zajedno „Pravilnik o osoblju”), uključujući i pravila u vezi s profesionalnom tajnom ili druge jednakovrijedne obveze u pogledu povjerljivosti. Agencija bi trebala imati dovoljno proračunskih i ljudskih resursa kako obavljanje svojih zadaća i dužnosti ne bi trebala prenositi na privatna poduzeća.

_________________

_________________

69 SL L 56, 4.3.1968., str. 1.

69 SL L 56, 4.3.1968., str. 1.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Budući da ciljeve ove Uredbe, odnosno osnivanje agencije na razini Unije koja bi bila odgovorna za operativno upravljanje i, prema potrebi, za razvoj opsežnih IT sustava u području slobode, sigurnosti i pravde, ne mogu dostatno ostvariti države članice, već ih se zbog opsega i učinka može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5 UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(43)  Budući da ciljeve ove Uredbe, odnosno osnivanje agencije na razini Unije koja bi bila odgovorna za operativno upravljanje i, prema potrebi, za razvoj opsežnih IT sustava u području slobode, sigurnosti i pravde, ne mogu dostatno i učinkovito ostvariti države članice, već ih se zbog opsega i učinka može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5 UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti određenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Budući da je Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. obavijestila da namjerava napustiti Uniju, u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji Ugovori će se na nju prestati primjenjivati od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od obavijesti, osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, odluči produljiti to razdoblje. Uslijed toga, i ne dovodeći u pitanje bilo koje odredbe sporazuma o povlačenju, prethodno navedeni opis sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u ovom prijedlogu primjenjuje se samo dok Ujedinjena Kraljevina ne prestane biti država članica.

Briše se.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija je odgovorna za operativno upravljanje Schengenskim informacijskim sustavom (SIS), Viznim informacijskim sustavom (VIS) i Eurodacom.

2.  Agencija je odgovorna za operativno upravljanje Schengenskim informacijskim sustavom (SIS), Viznim informacijskim sustavom (VIS) i Eurodacom, u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. UEU-a.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Operativno upravljanje sastoji se od svih zadaća koje su potrebne za djelovanje opsežnih IT sustava u skladu s posebnim odredbama koje se primjenjuju na svaki od njih, uključujući i odgovornost za komunikacijsku infrastrukturu koju upotrebljavaju. Između tih opsežnih sustava nije moguća razmjena podataka ni razmjena informacija ili znanja, ako tako nije određeno u pojedinoj pravnoj osnovi.

5.  Operativno upravljanje sastoji se od svih zadaća koje su potrebne za djelovanje opsežnih IT sustava u skladu s posebnim odredbama koje se primjenjuju na svaki od njih, uključujući i odgovornost za komunikacijsku infrastrukturu koju upotrebljavaju. Između tih opsežnih sustava nije moguća razmjena podataka ni razmjena informacija ili znanja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 6. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  razvijanje nužnih mjera za omogućivanje interoperabilnosti u skladu s člankom 9.,

Briše se.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvoj opsežnih IT sustava uz uporabu odgovarajuće strukture za upravljanje projektima radi učinkovitog razvoja opsežnih IT sustava;

(a)  razvoj opsežnih IT sustava uz uporabu odgovarajuće strukture za upravljanje projektima radi učinkovitog i sigurnog razvoja opsežnih IT sustava;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  učinkovito, sigurno i neprekidno djelovanje opsežnih IT sustava;

(b)  učinkovito, sigurno i neprekidno djelovanje opsežnih IT sustava kako bi se moglo osigurati neprekidno poboljšanje kvalitete podataka;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  visoku razinu zaštite podataka u skladu s važećim pravilima, uključujući i posebne odredbe za svaki opsežni IT sustav;

(f)  visoku razinu zaštite podataka u skladu s pravom Unije u području zaštite podataka, uključujući i posebne odredbe za svaki opsežni IT sustav;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  odgovarajuću razinu sigurnosti podataka i fizičke sigurnosti u skladu s važećim pravilima, uključujući i posebne odredbe za svaki pojedini opsežni IT sustav.

(g)  odgovarajuću razinu sigurnosti, uključujući provedbu prikladnog postupka upravljanja rizicima u području informacijske sigurnosti.

Obrazloženje

Ova je izmjena u skladu s preporukom Europskog nadzornika za zaštitu podataka o postupku upravljanja rizicima u području informacijske sigurnosti.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  podnošenje odgovarajućih statističkih podataka Komisiji i relevantnim decentraliziranim agencijama Unije.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  zadaće povezane s uredima SIRENE i komunikacijom među uredima SIRENE kako je predviđeno Uredbom (EU) XXX/XXX [Uredba o Schengenskom informacijskom sustavu].

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  zadaće prenesene na nju Uredbom (EU) br. 603/2013 [ili Uredbom XX od XX o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka)];

(a)  zadaće prenesene na nju Uredbom (EU) br. 603/2013 [ili Uredbom XX od XX o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX (eu-LISA) (preinaka)];

Obrazloženje

Usklađivanje s tekućim pregovorima o Uredbi o Eurodacu.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5.c – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  zadaće prenesene na nju [Uredbom XX od XX o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

(a)  zadaće prenesene na nju [Uredbom XX od XX o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX (eu-LISA) (preinaka) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

Obrazloženje

Usklađivanje s tekućim pregovorima o Uredbi o Eurodacu.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komunikacijskom se infrastrukturom na odgovarajući način upravlja te se vrši kontrola nad njom, kako bi se zaštitila od prijetnji i kako bi se zajamčila njezina sigurnost i sigurnost opsežnih IT sustava za koje je Agencija odgovorna, uključujući i sigurnost podataka koji se razmjenjuju preko komunikacijske infrastrukture.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., komunikacijskom se infrastrukturom na odgovarajući način upravlja te se vrši kontrola nad njom, kako bi se zaštitila od prijetnji i kako bi se zajamčila njezina sigurnost i sigurnost opsežnih IT sustava za koje je Agencija odgovorna, uključujući i sigurnost podataka koji se razmjenjuju preko komunikacijske infrastrukture.

Obrazloženje

U skladu s člankom 7. stavkom 1., Agencija nije u potpunosti odgovorna za komunikacijsku infrastrukturu svih sustava. Odgovornost za komunikacijsku infrastrukturu dijele Agencija i Komisija za sustave (trenutačno Eurodac, a u budućnosti ECRIS-TCN) koji se koriste infrastrukturom EuroDomain. To bi trebalo pojasniti u stavku 2.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija donosi odgovarajuće mjere, uključujući sigurnosne planove, kako bi se, među ostalim, spriječilo neovlašteno čitanje, kopiranje, mijenjanje ili brisanje osobnih podataka tijekom njihova prijenosa ili tijekom prijenosa nosača podataka, posebno uporabom odgovarajućih tehnika šifriranja. Sve su operativne informacije u vezi sa sustavom koje se šalju preko komunikacijske infrastrukture šifrirane.

3.  Agencija donosi odgovarajuće mjere u pogledu sigurnosti, uključujući sigurnosne planove i provedbu prikladnog postupka upravljanja rizicima u području informacijske sigurnosti, kako bi se, među ostalim, spriječilo neovlašteno čitanje, kopiranje, prenošenje, mijenjanje ili brisanje osobnih podataka tijekom njihova prijenosa ili tijekom prijenosa nosača podataka, posebno uporabom odgovarajućih tehnika šifriranja. Sve su operativne informacije u vezi sa sustavom koje se šalju preko komunikacijske infrastrukture šifrirane.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Zadaće u vezi s operativnim upravljanjem komunikacijskom infrastrukturom mogu se prenijeti na vanjske privatne subjekte ili tijela u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012. U tom su slučaju mrežni poslužitelji obvezni pridržavati se sigurnosnih mjera iz stavka 3. i ni na koji način nemaju pristup operativnim podacima SIS-a II, VIS-a, Eurodaca, [EES-a], [ETIAS-a], [automatiziranog sustava za upis, praćenje i mehanizam raspodjele zahtjeva za međunarodnu zaštitu] [ili sustava ECRIS-TCN], kao ni razmjeni podataka SIRENE u vezi sa SIS-om II.

Briše se.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija zajedno s Komisijom radi na uspostavi automatiziranih mehanizama za kontrolu kvalitete podataka i zajedničkih pokazatelja kvalitete podataka za sve sustave pod operativnom odgovornošću Agencije te na razvoju središnjeg repozitorija za izvješćivanje i statističke podatke podložno zakonodavnim izmjenama postojećih instrumenata o sustavima i/ili posebnih odredaba u novim instrumentima.

Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica u pogledu podataka koji se unose u sustave pod operativnom odgovornošću Agencije i podložno posebnim odredbama u zakonodavnim instrumentima kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba opsežnih IT sustava kojima Agencija upravlja, Agencija zajedno s Komisijom radi na uspostavi automatiziranih mehanizama za kontrolu kvalitete podataka i zajedničkih pokazatelja kvalitete podataka za sve te sustave te na razvoju središnjeg repozitorija za izvješćivanje i statističke podatke koji sadrži isključivo anonimizirane podatke.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Briše se.

Interoperabilnost

 

Agencija razvija i nužne mjere za omogućivanje interoperabilnosti sustava, podložno, prema potrebi, donošenju relevantnih zakonodavnih instrumenata.

 

Obrazloženje

Europski nadzornik za zaštitu podataka u svojem mišljenju 9/2017 navodi da trenutačno ne postoji pravni okvir za interoperabilnost. Uzimajući u obzir rizike za pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka, ta se interoperabilnost ne može provesti bez posebne pravne osnove koja uključuje procjenu učinka i studiju o izvedivosti.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija redovito obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju, a kada je riječ o zaštiti podataka, i Europskog nadzornika za zaštitu podataka, o razvoju istraživanja iz stavka 1.

3.  Osim toga, Agencija redovito i najmanje jednom godišnje obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju, a kada je riječ o obradi osobnih podataka, i Europskog nadzornika za zaštitu podataka, o razvoju istraživanja iz stavka 1.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija o provedbi pilot-projekata iz prvog podstavka redovito obavješćuje Europski parlament, Vijeće i, kada je riječ o sigurnosti podataka, Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Agencija o provedbi pilot-projekata iz prvog podstavka redovito obavješćuje Europski parlament, Vijeće i, kada je riječ o obradi osobnih podataka, Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na zahtjev Komisije ili Vijeća i nakon odluke upravnog odbora, Agenciji se može povjeriti provedba proračuna za provjere koncepta financiranog u okviru instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 515/2014 u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 na temelju sporazuma o delegiranju.

3.  Na zahtjev Komisije ili Vijeća, uz suglasnost Europskog parlamenta i nakon odluke upravnog odbora, Agenciji se može povjeriti provedba proračuna za provjere koncepta financiranog u okviru instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 515/2014 u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 na temelju sporazuma o delegiranju.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija može planirati i provoditi aktivnosti ispitivanja pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom i zakonodavnim instrumentima kojima se uređuje razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba svih opsežnih IT sustava kojima upravlja Agencija, nakon odluke upravnog odbora.

4.  Agencija može planirati i provoditi aktivnosti ispitivanja o zakonodavnim instrumentima kojima se uređuje razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba svih opsežnih IT sustava kojima upravlja Agencija, nakon odluke upravnog odbora. Agencija osigurava primjerenu razinu kvalitete aktivnosti ispitivanja te podmiruje sve povezane troškove.

Obrazloženje

Glavne zadaće Agencije odnose se na upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde. Stoga bi Agencija trebala biti ovlaštena ispitivati aktivnosti povezane s upravljanjem tim sustavima.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Od Agencije se može tražiti da daje savjete državama članicama u pogledu povezanosti nacionalnih sustava sa središnjim sustavima te ad-hoc potporu državama članicama. Zahtjevi za ad-hoc potporu podnose se Komisiji koja ih prosljeđuje Agenciji. Od Agencije se može tražiti i davanje savjeta ili potpore Komisiji o tehničkim pitanjima povezanima s postojećim ili novim sustavima, među ostalim s pomoću studija i ispitivanja.

1.  Bilo koja država članica može od Agencije zatražiti da joj pruži savjete u vezi s povezivanjem nacionalnih sustava sa središnjim sustavima. Osim toga, svaka država članica može podnijeti zahtjev izravno Agenciji za ad hoc potporu. Prije pružanja takve ad hoc potpore, Agencija se savjetuje s Komisijom koja bez odgode prosljeđuje svoja gledišta o tom pitanju upravnom odboru. Komisija prati je li Agencija pružila pravovremeni odgovor na zahtjev države članice, kao i sve mjere koje Agencija poduzima kako bi se pomoglo toj državi članici, ako je to primjenjivo. Od Agencije se može tražiti i davanje savjeta ili potpore Komisiji o tehničkim pitanjima povezanima s postojećim ili novim sustavima, među ostalim s pomoću odgovarajućih studija i prikladnih ispitivanja. Agencija snosi sve troškove. Proračun Agencije sadržava posebnu proračunsku liniju koja je namijenjena isključivo za tu svrhu i dodatak je financijskim sredstvima dodijeljenima za svakodnevni rad.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agenciji se može povjeriti i zadaća razvoja, upravljanja i/ili udomljavanja zajedničkog IT sustava skupine od barem šest država članica koje su dobrovoljno izabrale centralizirano rješenje koje će im pomoći s provedbom tehničkih aspekata obveza koje proizlaze iz zakonodavstva Unije o decentraliziranim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, podložno prethodnom odobrenju Komisije i nakon odluke upravnog odbora. U tom slučaju predmetne države članice povjeravaju Agenciji te zadaće na temelju sporazuma o delegiranju, uključujući uvjete za delegiranje i utvrđivanje izračuna svih povezanih troškova i metode izdavanja računa.

Briše se.

Obrazloženje

U skladu s mišljenjem Europskog nadzornika za zaštitu podataka: kada zakonodavstvo Unije predviđa decentralizirani sustav, to se ne može promijeniti sporazumom o delegiranju između nekoliko država članica i agencije eu-LISA.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Statistička podrška

 

Agencija osigurava odgovarajuće i detaljne statističke podatke:

 

(a)  Komisiji u svrhu evaluacije i praćenja kako je utvrđeno Uredbom Vijeća (EU) 1053/20131a; i

 

(b)  Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu u svrhu praćenja provođenja procjena osjetljivosti u skladu s Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća1b.

 

Agencija može u opravdanim slučajevima pružiti odgovarajuće i detaljne statističke podatke drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije.

 

_________________

 

1a   Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).

 

1b   Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je u zakonodavnim instrumentima kojima se uređuje razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba svakog sustava predviđen potporni centar ili drugi tehnički centar, on se uspostavlja u u Sankt Johannu u Pongau, Austrija.

Ako je potporni centar potreban da bi se zajamčila potpuna funkcionalnost sustava u slučaju kvara jednog ili više sustava, on se uspostavlja u Sankt Johannu u Pongau, Austrija. S obzirom na provedbu novih sustava, upravni odbor, zajedno s Komisijom, ocjenjuje i procjenjuje posebne zahtjeve tih sustava i preporučuje tehnička rješenja kojima se jamči najbolja upotreba potpornog centra i povezanost s njime.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Oba se tehnička centra mogu upotrebljavati istodobno za aktivni rad opsežnih IT sustava uz uvjet da drugi centar zadrži sposobnost osiguravanja njihova rada u slučaju kvara jednog ili više sustava. Dodatni tehnički centri ne mogu se uspostaviti bez izmjene ove Uredbe.

5.  Oba se tehnička centra mogu upotrebljavati istodobno za aktivni rad opsežnih IT sustava uz uvjet da drugi centar zadrži sposobnost osiguravanja rada opsežnih IT sustava u slučaju kvara jednog ili više sustava.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Do ... [15 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija provodi detaljnu procjenu postojećih i budućih potreba Agencije u pogledu kapaciteta za udomljavanje postojećih centara, uzimajući u obzir da će možda biti potrebno razviti tehnička rješenja kako bi opsežni IT sustavi za koje je odgovorna Agencija mogli djelovati 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, ako se to propisuje zakonodavnim instrumentima kojima se uređuju ti sustavi, te uzimajući u obzir rizike koji proizlaze iz aktualnog operativnog ustroja. Komisija podnosi tu procjenu Europskom parlamentu i Vijeću prije donošenja bilo kakve odluke upravnog odbora.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  imenuje izvršnog direktora i, po potrebi, produljuje njegov mandat ili ga razrješava dužnosti u skladu s člankom 22.;

(c)  imenuje izvršnog direktora i njegova zamjenika te provjerava i ocjenjuje njihov rad i, po potrebi, produljuje njihove mandate ili ih razrješava dužnosti u skladu s člancima 22. i 22.a;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  provodi disciplinski nadzor nad izvršnim direktorom i prati njegovu uspješnost u izvršavanju zadaća i u provedbi odluka upravnog odbora;

(d)  provodi disciplinski nadzor nad izvršnim direktorom i prati njegovu uspješnost u izvršavanju zadaća i u provedbi odluka upravnog odbora, a isto vrijedi i za nadzor nad zamjenikom izvršnog direktora, u dogovoru s izvršnim direktorom;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  donosi pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njime u odnosu na svoje članove;

(i)  donosi pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njima u odnosu na svoje članove te ih objavljuje na internetskoj stanici Agencije;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – podtočka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  donosi detaljna interna pravila i postupke za zaštitu zviždača, uključujući odgovarajuće komunikacijske kanale za prijavljivanje kršenja;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka r

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(r)  do kraja kolovoza svake godine donosi privremeno izvješće o napretku u provedbi planiranih aktivnosti za tekuću godinu te ga dostavlja Komisiji;

(r)  do kraja kolovoza svake godine donosi privremeno izvješće o napretku u provedbi planiranih aktivnosti za tekuću godinu te ga dostavlja Europskom parlamentu i Komisiji;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka s

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(s)  ocjenjuje i donosi konsolidirano godišnje izvješće o radu Agencije za prethodnu godinu, u kojem posebice uspoređuje postignute rezultate s ciljevima godišnjeg programa rada i svake godine do 1. srpnja dostavlja izvješće i njegovu ocjenu Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu; godišnje se izvješće o radu objavljuje;

(s)  ocjenjuje i donosi konsolidirano godišnje izvješće o radu Agencije za prethodnu godinu, u kojem posebice uspoređuje postignute rezultate s ciljevima godišnjeg programa rada i svake godine do 1. srpnja dostavlja izvješće i njegovu ocjenu Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Revizorskom sudu; godišnje se izvješće o radu objavljuje;

Obrazloženje

Europski nadzornik za zaštitu podataka ističe u mišljenju 9/2017 da bi trebao biti uključen u popis primatelja tih podataka kako bi mogao učinkovito obavljati svoje zadaće.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka w

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(w)  osigurava odgovarajuće postupanje na temelju nalaza i preporuka koji proizlaze iz raznih izvješća unutarnje i vanjske revizije i evaluacija te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF);

(w)  osigurava odgovarajuće postupanje na temelju nalaza i preporuka koji proizlaze iz raznih izvješća unutarnje i vanjske revizije i evaluacija te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) [i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO)];

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka y

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(y)  donosi potrebne sigurnosne mjere, uključujući sigurnosni plan, plan kontinuiteta rada i plan sanacije nakon nesreće, vodeći računa o mogućim preporukama stručnjaka za sigurnost iz savjetodavnih skupina;

(y)  donosi potrebne sigurnosne mjere, uključujući sigurnosne planove i provedbu prikladnog postupka upravljanja rizicima u području informacijske sigurnosti, plan kontinuiteta rada i plan sanacije nakon nesreće, vodeći računa o mogućim preporukama stručnjaka za sigurnost iz savjetodavnih skupina;

Obrazloženje

Ova je izmjena u skladu s preporukom Europskog nadzornika za zaštitu podataka o postupku upravljanja rizicima u području informacijske sigurnosti.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka ya (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ya)  donosi unutarnja pravila za praćenje svakog korištenja opsežnih IT sustava od strane osoblja Agencije, kao i pristupa njima.

Obrazloženje

Upravni odbor trebao bi također osigurati odgovarajuća pravila unutarnjeg nadzora za osoblje Agencije u vezi s opsežnim IT sustavima za koje je odgovoran.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka z

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(z)  donosi sigurnosna pravila o zaštiti klasificiranih podataka i osjetljivih neklasificiranih podataka nakon odobrenja Komisije;

(z)  donosi sigurnosna pravila o zaštiti klasificiranih podataka i osjetljivih neklasificiranih podataka u bliskoj suradnji s Komisijom;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka gg

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(gg)  donosi godišnje izvješće o radu središnjeg sustava Eurodaca u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 603/2013 [ili člankom 42. Uredbe XX od XX o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka)];

(gg)  donosi godišnje izvješće o radu središnjeg sustava Eurodaca u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 603/2013 [ili člankom 42. Uredbe XX od XX o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) XXX/XXX (eu-LISA) (preinaka)];

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka jj

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(jj)  izrađuje i objavljuje statističke podatke o radu središnjeg sustava Eurodaca u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 603/2013 [ili člankom 9. stavkom 2. Uredbe XX od XX o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka)];

(jj)  izrađuje i objavljuje statističke podatke o radu središnjeg sustava Eurodaca u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 603/2013 [ili člankom 9. stavkom 2. Uredbe XX od XX o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) XXX/XXX (eu-LISA) (preinaka)];

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka nn

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(nn)  osigurava godišnju objavu popisa nadležnih tijela ovlaštenih za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u SIS-u II u skladu s člankom 31. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i člankom 46. stavkom 8. Odluke 2007/533/PUP, zajedno s popisom ureda nacionalnih sustava SIS-a II (N.SIS II) i ureda SIRENE, kako je navedeno u članku 7. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i članku 7. stavku 3. Odluke 2007/533/PUP; [ili u skladu s člankom 36. stavkom 8. Uredbe XX od XX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i člankom 53. stavkom 8. Uredbe XX od XX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006, Odluke Vijeća 2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU, zajedno s popisom ureda nacionalnih sustava SIS-a II (N.SIS II) i ureda SIRENE, kako je navedeno u članku 7. stavku 3. Uredbe XX od XX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola i članku 7. stavku 3. Uredbe XX od XX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje u kaznenim stvarima; [kao i popisa nadležnih tijela u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) XX/XXXX o uspostavi EES-a]; [popisa nadležnih tijela u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) XX/XXXX o uspostavi ETIAS-a] i [popisa nadležnih tijela u skladu s člankom 32. Uredbe XX/XXX o uspostavi sustava ECRIS-TCN;]

(nn)  osigurava objavu i redovita ažuriranja na internetskoj stranici Agencije popisa nadležnih tijela ovlaštenih za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u SIS-u II u skladu s člankom 31. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i člankom 46. stavkom 8. Odluke 2007/533/PUP, zajedno s popisom ureda nacionalnih sustava SIS-a II (N.SIS II) i ureda SIRENE, kako je navedeno u članku 7. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i članku 7. stavku 3. Odluke 2007/533/PUP; [ili u skladu s člankom 36. stavkom 8. Uredbe XX od XX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i člankom 53. stavkom 8. Uredbe XX od XX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006, Odluke Vijeća 2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU, zajedno s popisom ureda nacionalnih sustava SIS-a II (N.SIS II) i ureda SIRENE, kako je navedeno u članku 7. stavku 3. Uredbe XX od XX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola i članku 7. stavku 3. Uredbe XX od XX Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje u kaznenim stvarima; [kao i popisa nadležnih tijela u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) XX/XXXX o uspostavi EES-a]; [popisa nadležnih tijela u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) XX/XXXX o uspostavi ETIAS-a] i [popisa nadležnih tijela u skladu s člankom 32. Uredbe XX/XXX o uspostavi sustava ECRIS-TCN;]

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Upravni odbor može izvršnom direktoru davati savjete o svakom pitanju koje je usko povezano s razvojem i operativnim upravljanjem opsežnim IT sustavima te o pitanjima povezanima s istraživanjem, pilot-projektima, provjerama koncepta i aktivnostima ispitivanja.

3.  Upravni odbor može izvršnom direktoru davati savjete o svakom pitanju koje je usko povezano s razvojem i operativnim upravljanjem opsežnim IT sustavima te o pitanjima povezanima s istraživanjem, pilot-projektima i provjerama koncepta.

Obrazloženje

Upravni odbor nije u mogućnosti savjetovati izvršnog direktora o aktivnostima ispitivanja.

Amandman  57

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 20. upravni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije, koji svi imaju pravo glasa.

1.  U skladu s člankom 20. upravni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika svake države članice, dva predstavnika Komisije i jednog zastupnika kojeg je imenovao Europski parlament, od kojih svi imaju pravo glasa.

Obrazloženje

Agencija euLisa bavi se brojnim osjetljivim pitanjima kao što su unutarnja sigurnost i upravljanje granicama Unije te zaštita podataka i privatnost građana Unije. Europski parlament stoga treba biti uključen i detaljno obaviješten tijekom donošenja odluka upravnog odbora. Zahtjev je u skladu sa Zajedničkim pristupom.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine i može se produljiti. Po isteku mandata ili u slučaju ostavke, članovi obavljaju svoju funkciju do ponovnog imenovanja ili do zamjene.

3.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine i može se obnoviti samo jednom. Po isteku mandata ili u slučaju ostavke, članovi obavljaju svoju funkciju do ponovnog imenovanja ili do zamjene.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjerama povezanima s Eurodacom sudjeluju u djelatnostima Agencije. One u upravni odbor imenuju po jednog predstavnika i zamjenika.

4.  Zemlje koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine te mjera povezanih s Dublinskom uredbom i Eurodacom sudjeluju u djelatnostima Agencije. One u upravni odbor imenuju po jednog predstavnika i zamjenika.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Upravni odbor održava najmanje dva redovna sastanka godišnje. Osim toga, sastaje se na inicijativu predsjednika, na zahtjev Komisije ili na zahtjev najmanje jedne trećine svojih članova.

3.  Upravni odbor održava najmanje dva redovna sastanka godišnje. Osim toga, sastaje se na inicijativu predsjednika, na zahtjev Komisije, na zahtjev izvršnog direktora ili na zahtjev najmanje jedne trećine svojih članova.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 38. primjenjuje se na zemlje koje su sklopile bilo koju vrstu sporazuma o pridruživanju s Unijom o provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine te mjera povezanih s Dublinskom uredbom ili Eurodacom.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijom. Izvršni direktor pomaže i odgovara upravnom odboru. Izvršni direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može pozvati izvršnog direktora da ga izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

1.  Izvršni direktor upravlja Agencijom i zastupa je. Izvršni direktor pomaže i odgovara upravnom odboru. Izvršni direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti te u skladu s člankom 42. stavkom 12. podliježe godišnjem postupku davanja razrješnice Europskog parlamenta za izvršenje proračuna. Europski parlament i Vijeće mogu pozvati izvršnog direktora da ih izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

Obrazloženje

Izvršni direktor trebao bi zastupati Agenciju na različite načine, a ne samo pravno. K tome, u skladu sa zajedničkim pristupom godišnji postupak davanja razrješnice u skladu s člankom 17. stavkom 3. Uredbe 1077/2011 trebao bi ostati u tekstu. Predloženom bi se izmjenom pojasnilo da izvršni direktor podliježe godišnjem postupku davanja razrješnice u skladu s člankom 42. stavkom 12. Prijedloga. Zato bi ta odgovornost bila navedena u okviru odgovornosti izvršnog direktora uz upućivanje na članak 42. stavak 12.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Izvršni direktor i njegov zamjenik neovisni su u izvršavanju svojih zadaća. Ne dovodeći u pitanje nadležnosti Komisije i upravnog odbora, izvršni direktor i njegov zamjenik ne smiju tražiti ni primati upute od bilo koje vlade ili bilo kojeg drugog tijela.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvršni direktor pravni je zastupnik Agencije.

Briše se.

Obrazloženje

Izvršni direktor ne bi trebao biti samo pravni zastupnik Agencije. U tom pogledu predlaže se da se u stavak 1. uključi općenita odredba o ulozi izvršnog direktora kao zastupnika Agencije.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  pripremu akcijskog plana na temelju zaključaka iz izvješća i evaluacija unutarnje ili vanjske revizije i istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i izvješćivanje Komisije o napretku dva puta godišnje, a upravnog odbora redovito;

(g)  pripremu akcijskog plana na temelju zaključaka iz izvješća i evaluacija unutarnje ili vanjske revizije i istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i [Ureda europskog javnog tužitelja] te izvješćivanje Komisije o napretku dva puta godišnje, a upravnog odbora redovito;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti djelotvornim provjerama, ne dovodeći u pitanje istražnu nadležnost OLAF-a, i, ako su utvrđene nepravilnosti, povrat pogrešno isplaćenih iznosa i prema potrebi nametanje djelotvornih, razmjernih i odvraćajućih administrativnih i novčanih kazni;

(h)  zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti djelotvornim provjerama, ne dovodeći u pitanje istražnu nadležnost [Ureda europskog javnog tužitelja] te OLAF-a, i, ako su utvrđene nepravilnosti, povrat pogrešno isplaćenih iznosa i prema potrebi nametanje djelotvornih, razmjernih i odvraćajućih administrativnih i novčanih kazni;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  pripremu strategije Agencije za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje upravnom odboru na odobrenje;

(i)  pripremu strategije Agencije za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje upravnom odboru na odobrenje kao i praćenje ispravne i pravovremene provedbe te strategije;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – točka r

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(r)  pripremu potrebnih sigurnosnih mjera, uključujući sigurnosni plan, plan kontinuiteta rada i plan sanacije nakon nesreće i njihovo podnošenje upravnom odboru na donošenje;

(r)  pripremu potrebnih sigurnosnih mjera, uključujući sigurnosne planove i provedbu prikladnog postupka upravljanja rizicima u području informacijske sigurnosti, plan kontinuiteta rada i plan sanacije nakon nesreće i njihovo podnošenje upravnom odboru na donošenje;

Obrazloženje

Ova je izmjena u skladu s preporukom Europskog nadzornika za zaštitu podataka o postupku upravljanja rizicima u području informacijske sigurnosti.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor imenuje izvršnog direktora s popisa kandidata koje je predložila Komisija nakon provođenja otvorenog i transparentnog postupka odabira. U postupku odabira se u Službenom listu Europske unije i u drugim medijima objavljuje poziv na iskaz interesa. Upravni odbor imenuje izvršnog direktora na temelju osobnih postignuća, iskustva s opsežnim IT sustavima i na temelju administrativnih, financijskih i upravljačkih vještina, kao i poznavanja zaštite podataka. Upravni odbor odluku o imenovanju izvršnog direktora donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova s pravom glasa.

1.  Upravni odbor imenuje izvršnog direktora s popisa od najmanje triju kandidata koje je predložila Komisija nakon provođenja otvorenog i transparentnog postupka odabira. U postupku odabira se u Službenom listu Europske unije i u drugim medijima objavljuje poziv na iskaz interesa. Upravni odbor imenuje izvršnog direktora na temelju postignuća, dokazane visoke razine administrativnih i upravljačkih sposobnosti, iskustva s opsežnim IT sustavima i na temelju administrativnih, financijskih i upravljačkih vještina, kao i poznavanja zaštite podataka.

Obrazloženje

Tim se izmjenama želi uskladiti postupak imenovanja s postupkom koji je dogovoren u članku 69. Uredbe o europskoj graničnoj i obalnoj straži [Uredba (EU) 2016/1624]

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije imenovanja, kandidat kojeg je upravni odbor odabrao poziva se da pred nadležnim odborom Europskog parlamenta ili više njih da izjavu i odgovori na pitanja članova odbora. Nakon što je kandidat dao izjavu Europski parlament donosi mišljenje u kojem izražava stajalište o odabranom kandidatu i dostavlja ga upravnom odboru. Upravni odbor obavješćuje Europski parlament o načinu na koji je to mišljenje uzeto u obzir. S mišljenjem se postupa kao s osobnim i povjerljivim sve do imenovanja kandidata.

2.  Prije imenovanja, kandidati koje predloži Komisija pozivaju se da pred nadležnim odborom ili odborima Europskog parlamenta daju izjavu te da odgovore na pitanja koja im postave članovi tih odbora. Nakon što je kandidat dao izjavu Europski parlament donosi mišljenje u kojem izražava svoje stajalište i u kojem može napomenuti kojem kandidatu daje prednost.

Obrazloženje

Tim se izmjenama želi uskladiti postupak imenovanja s postupkom koji je dogovoren u članku 69. Uredbe o europskoj graničnoj i obalnoj straži [Uredba (EU) 2016/1624]

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Upravni odbor imenuje izvršnog direktora uzimajući u obzir ta stajališta. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa.

Obrazloženje

Tim se izmjenama želi uskladiti postupak imenovanja s postupkom koji je dogovoren u članku 69. Uredbe o europskoj graničnoj i obalnoj straži [Uredba (EU) 2016/1624]

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Odluči li upravni odbor imenovati kandidata koji nije onaj kojemu je Europski parlament dao prednost, upravni odbor u pisanom obliku obavješćuje Europski parlament i Vijeće o načinu na koji je uzeo u obzir mišljenje Europskog parlamenta.

Obrazloženje

Tim se izmjenama želi uskladiti postupak imenovanja s postupkom koji je dogovoren u članku 69. Uredbe o europskoj graničnoj i obalnoj straži [Uredba (EU) 2016/1624]

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Prije isteka tog razdoblja Komisija obavlja procjenu u kojoj uzima u obzir ocjenu rada izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Agencije.

3.  Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Prije isteka tog razdoblja upravni odbor u bliskoj suradnji s Komisijom obavlja procjenu u kojoj uzima u obzir ocjenu rada izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Agencije.

Obrazloženje

Izvršni direktor odgovara upravnom odboru u skladu s člankom 21. stavkom 1. Prijedloga. Stoga bi upravni odbor trebao ocjenjivati njegovu uspješnost. Pritom bi se trebao savjetovati s Komisijom. Predložena izmjena slična je odredbi iz članka 18. stavka 3. Uredbe 1077/2011.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 22.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 22.a

 

Zamjenik izvršnog direktora

 

1.   Izvršnom direktoru pomaže zamjenik izvršnog direktora. Ako je izvršni direktor odsutan ili spriječen, zamjenjuje ga njegov zamjenik.

 

2.   Zamjenika izvršnog direktora na prijedlog izvršnog direktora imenuje upravni odbor. Zamjenik izvršnog direktora imenuje se na temelju postignuća i odgovarajućih administrativnih i upravljačkih vještina, uključujući odgovarajuće profesionalno iskustvo. Izvršni direktor predlaže najmanje tri kandidata za mjesto zamjenika izvršnog direktora. Upravni odbor donosi odluku dvotrećinskom većinom svih članova s pravom glasa. Upravni odbor ima ovlasti otpustiti izvršnog direktora odlukom donesenom dvotrećinskom većinom glasova svih članova s pravom glasa.

 

3.   Mandat zamjenika izvršnog direktora traje pet godina. Upravni odbor može ga produljiti jednom za najviše pet godina.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica koja je u skladu s pravom Unije obvezana bilo kojim zakonodavnim instrumentom kojim se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba opsežnog IT sustava, i Komisija imenuju jednog člana savjetodavne skupine u vezi s tim opsežnim IT sustavom; mandat članova traje četiri godine i može se obnoviti jednom.

Svaka država članica koja je u skladu s pravom Unije obvezana bilo kojim zakonodavnim instrumentom kojim se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba opsežnog IT sustava, kao i Komisija te države koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Dublinskom uredbom i Eurodacom imenuju jednog člana savjetodavne skupine u vezi s tim opsežnim IT sustavom; mandat članova traje četiri godine i može se obnoviti jednom.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Danska isto tako imenuje člana savjetodavne skupine u vezi s opsežnim IT sustavom, ako odluči, u skladu s člankom 4. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, zakonodavni instrument kojim se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba tog određenog opsežnog IT sustava provesti u svojem nacionalnom pravu.

Briše se.

Obrazloženje

U članku 23. stavku 1. jasno se navode razlozi na temelju kojih država članica može imenovati člana u savjetodavnu skupinu. Odluči li se pridružiti zakonodavnom instrumentu o opsežnom IT sustavu, taj se stavak jednako primjenjuje i na Dansku. Zaseban stavak namijenjen Danskoj nije potreban niti koristan.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  U pripremi mišljenja, svi članovi svake savjetodavne skupine nastoje postići konsenzus. Ako se ne postigne konsenzus, mišljenje se sastoji od obrazloženog stajališta većine članova. Bilježe se i obrazložena stajališta manjine. Na odgovarajući se način primjenjuje članak 20. stavci 3. i 4. Članovi koji predstavljaju države pridružene provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Eurodacom mogu izraziti svoja mišljenja o pitanjima o kojima nemaju pravo glasa.

6.  U pripremi mišljenja, svi članovi svake savjetodavne skupine nastoje postići konsenzus. Ako se ne postigne konsenzus, mišljenje se sastoji od obrazloženog stajališta većine članova. Bilježe se i obrazložena stajališta manjine. Na odgovarajući se način primjenjuje članak 20. stavci 3. i 4. Članovi koji predstavljaju zemlje pridružene provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Dublinskom uredbom i Eurodacom mogu izraziti svoja mišljenja o pitanjima u kojima nemaju pravo glasovati.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Svaka država članica i svaka država pridružena provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Eurodacom olakšava aktivnosti savjetodavnih skupina.

7.  Svaka država članica i svaka zemlja pridružena provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Dublinskom uredbom i Eurodacom olakšava aktivnosti savjetodavnih skupina.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija i države članice mogu Agenciji privremeno uputiti dužnosnike ili nacionalne stručnjake. Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Agenciju.

5.  Komisija i države članice mogu Agenciji, na njezin zahtjev, privremeno uputiti dužnosnike ili nacionalne stručnjake. Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Agenciju.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članovi upravnog odbora, izvršni direktor i članovi savjetodavnih skupina obvezuju se da će njihovo djelovanje biti u javnom interesu. U tu svrhu svake godine daju pisanu izjavu o preuzimanju obveze koja se objavljuje.

Članovi upravnog odbora, izvršni direktor i njegov zamjenik te članovi savjetodavnih skupina obvezuju se da će njihovo djelovanje biti u javnom interesu. U tu svrhu svake godine daju pisanu izjavu o preuzimanju obveze, koja se objavljuje na internetskoj stranici Agencije.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Popis članova upravnog odbora objavljuje se na internetskim stranicama Agencije.

Popis članova upravnog odbora i savjetodavnih skupina objavljuje se na internetskoj stranici Agencije.

Obrazloženje

Za potrebe transparentnosti, članovi savjetodavnih skupina također bi trebali biti objavljeni na internetskoj stranici Agencije.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice domaćini Agencije moraju osigurati najbolje moguće uvjete za pravilno funkcioniranje Agencije, uključujući višejezično i europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost.

2.  Države članice domaćini Agencije moraju osigurati najbolje moguće uvjete za pravilno funkcioniranje Agencije, uključujući, među ostalim, višejezično i europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost.

Amandman  83

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Usluge prevođenja potrebne za aktivnosti Agencije osigurava Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

4.  Usluge prevođenja potrebne za aktivnosti Agencije osigurava Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili drugi pružatelji prevoditeljskih usluga u skladu s pravilima javne nabave Unije i u okviru ograničenja utvrđenih relevantnim financijskim pravilima.

Obrazloženje

Predloženim amandmanom želi se Agenciji omogućiti određena fleksibilnost u pogledu usluga prevođenja.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravni odbor donosi detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora donosi pravila koja se odnose na pristup dokumentima Agencije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001.

2.  Upravni odbor donosi detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Upravni odbor na prijedlog izvršnog direktora bez odgađanja donosi pravila koja se odnose na pristup dokumentima Agencije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija uspostavlja komunikaciju u skladu sa zakonodavnim instrumentima kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba opsežnih IT sustava, a može na vlastitu inicijativu sudjelovati i u komunikacijskim aktivnostima u području svoje nadležnosti. Posebno osigurava da javnost i sve zainteresirane strane, osim objava iz članka 15. stavka 1. točaka (r), (s), (ii), (jj), [(kk)], [(ll)], [(mm)] i članka 42. stavka 9., brzo dobiju objektivne, točne, pouzdane, detaljne i lako razumljive informacije o njezinu radu. Raspodjelom resursa komunikacijskim aktivnostima ne ugrožava se učinkovito izvršavanje zadaća Agencije iz članaka 3.–12. Komunikacijske aktivnosti provode se u skladu s relevantnim komunikacijskim planovima i planovima za širenje informacija koje donosi upravni odbor.

4.  Agencija uspostavlja komunikaciju u skladu sa zakonodavnim instrumentima kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i/ili uporaba opsežnih IT sustava, a može na vlastitu inicijativu sudjelovati i u komunikacijskim aktivnostima u području svoje nadležnosti. Posebno osigurava da javnost i sve zainteresirane strane, osim objava iz članka 15. stavka 1. točaka (r), (s), (ii), (jj), [(kk)], [(ll)], [(mm)] i članka 42. stavka 9., brzo dobiju objektivne, točne, pouzdane, detaljne i lako razumljive informacije o njezinu radu. Raspodjelom resursa komunikacijskim aktivnostima ne ugrožava se učinkovito izvršavanje zadaća Agencije iz članaka 3.–12. Komunikacijske aktivnosti provode se u skladu s relevantnim komunikacijskim planovima i planovima za širenje informacija koje donosi upravni odbor.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje odredbe o zaštiti podataka utvrđene u zakonodavnim instrumentima kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba opsežnih IT sustava, obrada osobnih podataka koju provodi Agencija podliježe Uredbi (EZ) br. 45/2001 [Uredbi (EU) XX/2018 o zaštiti osobnih podataka za institucije i tijela Unije].

1.  Obrada osobnih podataka koju provodi Agencija podliježe Uredbi (EZ) br. 45/2001 [Uredbi (EU) XX/2018 o zaštiti osobnih podataka za institucije i tijela Unije].

Obrazloženje

U skladu sa stajalištem EP-a o novoj uredbi kojom se uređuje zaštita podataka u institucijama EU-a (nasljeđuje Uredbu 2001/45), trebao bi postojati samo jedan horizontalni sustav zaštite podataka.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kada Agencija obrađuje osobne podatke u svrhu iz stavka 1. točke (a), primjenjuju se posebne odredbe koje se odnose na zaštitu i sigurnost podataka iz odgovarajućih zakonodavnih instrumenata kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba opsežnih IT sustava kojima upravlja Agencija.

2.  Kada Agencija obrađuje osobne podatke u svrhu iz stavka 1. točke (a), primjenjuju se posebne odredbe koje se odnose na zaštitu i sigurnost podataka iz odgovarajućih zakonodavnih instrumenata kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba opsežnih IT sustava kojima upravlja Agencija. U svakom slučaju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001, svaki ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka te pravo na pravni lijek pred Sudom Europske unije, uključujući pravo na primanje naknade od Agencije, ako ispitanik smatra da se obradom osobnih podataka koji se odnose na njega krše te posebne odredbe.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sigurnosna pravila donosi upravni odbor nakon odobrenja Komisije. Agencija može poduzeti sve potrebne mjere kako bi olakšala razmjenu informacija relevantnih za njezine zadaće s Komisijom i državama članicama te prema potrebi s relevantnim agencijama Unije. Agencija razvija informacijski sustav kojim se omogućuje razmjena klasificiranih podataka s tim subjektima te upravlja tim sustavom u skladu s Odlukom Vijeća 2013/488/EU i Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2015/444. Upravni odbor, u skladu s člankom 2. i člankom 15. stavkom 1. točkom (y) ove Uredbe, odlučuje o unutarnjoj strukturi Agencije koja je potrebna za ispunjavanje odgovarajućih sigurnosnih načela.

2.  Sigurnosna pravila donosi upravni odbor u bliskoj suradnji s Komisijom. Agencija može poduzeti sve potrebne mjere kako bi olakšala razmjenu informacija relevantnih za njezine zadaće s Komisijom i državama članicama te prema potrebi s relevantnim agencijama Unije. Agencija razvija informacijski sustav kojim se omogućuje razmjena klasificiranih podataka s tim subjektima te upravlja tim sustavom u skladu s Odlukom Vijeća 2013/488/EU i Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2015/444. Upravni odbor, u skladu s člankom 2. i člankom 15. stavkom 1. točkom (y) ove Uredbe, odlučuje o unutarnjoj strukturi Agencije koja je potrebna za ispunjavanje odgovarajućih sigurnosnih načela.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe i svakih pet godina nakon toga Komisija u skladu sa smjernicama Komisije provodi evaluaciju uspješnosti Agencije u pogledu njezinih ciljeva, mandata, zadaća i lokacija. Evaluacijom se ocjenjuje i doprinos Agencije uspostavi koordiniranog, isplativog i usklađenog IT okruženja na razini Unije za upravljanje opsežnim IT sustavima kojima se podupire provedba politika u području pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP). Evaluacijom se posebno ocjenjuje moguća potreba za izmjenom mandata Agencije i financijski učinci svake takve izmjene.

1.  Do ... [četiri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] i svakih pet godina nakon toga Komisija, uz savjetovanje s upravnim odborom, provodi evaluaciju uspješnosti Agencije. Evaluacija uključuje provjeru provedbe odredbi iz ove Uredbe te se njome utvrđuje na koji način i u kojoj mjeri Agencija učinkovito doprinosi operativnom upravljanju opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i ispunjava svoje zadaće utvrđene ovom Uredbom. Evaluacijom se ocjenjuje i doprinos Agencije uspostavi koordiniranog, isplativog i usklađenog IT okruženja na razini Unije za upravljanje opsežnim IT sustavima kojima se podupire provedba politika u području pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP). Evaluacijom se posebno ocjenjuje moguća potreba za izmjenom mandata Agencije i financijski učinci svake takve izmjene. Upravni odbor može izdati preporuke Komisiji u pogledu izmjena ove Uredbe.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad je riječ o pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom, Agencija surađuje s Komisijom, drugim institucijama Unije, kao i s drugim tijelima, uredima i agencijama Unije, posebno s onima koji djeluju u području slobode, sigurnosti i pravde, a prije svega s Agencijom Europske unije za temeljna prava.

1.  Kad je riječ o pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom, Agencija surađuje s Komisijom, drugim institucijama Unije, kao i s drugim tijelima, uredima i agencijama Unije, posebno s onima koji djeluju u području slobode, sigurnosti i pravde, a prije svega s Agencijom Europske unije za temeljna prava radi postizanja koordinacije i financijskih ušteda, kako bi se izbjeglo udvostručenje i promicala sinergija i komplementarnost u pogledu njihovih aktivnosti.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kad je riječ o mrežnoj sigurnosti, Agencija se prema potrebi savjetuje s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnosti i slijedi njezine preporuke.

3.  Kad je riječ o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti, Agencija se savjetuje s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnosti i slijedi njezine preporuke.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Suradnja s tijelima, uredima i agencijama Unije odvija se u okviru radnih dogovora. Komisija mora prethodno odobriti te dogovore. Takvim dogovorima može biti predviđeno da se agencije prema potrebi zajednički koriste uslugama zbog blizine lokacija ili sličnosti područja politika, u granicama svojih mandata i ne dovodeći u pitanje svoje ključne zadaće.

4.  Suradnja s tijelima, uredima i agencijama Unije odvija se u okviru radnih dogovora. Takvi dogovori sklapaju se u bliskoj suradnji s Komisijom. Takvim dogovorima može biti predviđeno da se agencije prema potrebi zajednički koriste uslugama zbog blizine lokacija ili sličnosti područja politika, u granicama svojih mandata i ne dovodeći u pitanje svoje ključne zadaće. Radnim dogovorima uspostavljaju se mehanizmi za povrat troškova.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 38. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sudjelovanje država koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera u vezi s Eurodacom

Sudjelovanje država koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera u vezi s Dublinskom uredbom i Eurodacom

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija je otvorena za sudjelovanje trećih zemalja koje su u tu svrhu s Unijom sklopile sporazume o pridruživanju.

1.  Agencija je otvorena za sudjelovanje trećih zemalja koje su sklopile bilo koju vrstu sporazuma o pridruživanju s Unijom o provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine te mjera povezanih s Dublinskom uredbom ili Eurodacom.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U skladu s odgovarajućim odredbama sporazuma o pridruživanju iz stavka 1. sklapaju se dogovori u kojima se posebno navode priroda, opseg i način sudjelovanja država koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Eurodacom u radu Agencije, uključujući odredbe o financijskim doprinosima, osoblju i pravima glasa, kao i detaljna pravila za njihovo sudjelovanje.

2. U skladu s odgovarajućim odredbama sporazuma o pridruživanju iz stavka 1. sklapaju se dogovori u kojima se posebno navode priroda, opseg i način sudjelovanja trećih zemalja iz stavka 1. u radu Agencije, uključujući odredbe o financijskim doprinosima, osoblju i pravima glasa, kao i detaljna pravila za njihovo sudjelovanje.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 38.a (novi) – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 38.a

 

Radni dogovori s međunarodnim organizacijama i drugim relevantnim subjektima

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 38.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Agencija može, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi mogla vršiti svoje zadaće i nakon savjetovanja s Komisijom, sklapanjem radnih dogovora uspostaviti i održavati odnose s međunarodnim organizacijama i njima podređenim tijelima uređenim međunarodnim javnim pravom te drugim relevantnim subjektima ili tijelima, koja su osnovana sporazumom ili na temelju sporazuma između dvije ili više zemalja.

Obrazloženje

Moglo bi biti potrebno pružiti dostatnu pravnu osnovu da bi Agencija mogla uspostaviti i održavati odnose s međunarodnim organizacijama i/ili drugim relevantnim subjektima (kao što su Interpol i IATA) u cilju provedbe mjerodavnih odredaba ili prijedloga EES-a i ETIAS-a. Ovim se Prijedlogom predviđa takva opća pravna osnova za uspostavu takvih odnosa.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Godišnji program rada za sljedeću godinu obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku djelatnost, u skladu s načelima pripreme proračuna na temelju djelatnosti i upravljanja po djelatnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom rada iz stavka 6. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u odnosu na prethodnu financijsku godinu. Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. Svaka znatna izmjena godišnjeg programa rada donosi se jednakim postupkom kao i početni godišnji program rada. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

5.  Godišnji program rada za sljedeću godinu obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti, u skladu s načelom izrade proračuna na temelju uspješnosti. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku djelatnost, u skladu s načelima pripreme proračuna na temelju djelatnosti i upravljanja po djelatnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom rada iz stavka 6. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u odnosu na prethodnu financijsku godinu. Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. U tom kontekstu ponovno određivanje prioritetnih aktivnosti uvijek se uzima u obzir prije nego što se odobre dodatna financijska sredstva. Svaka znatna izmjena godišnjeg programa rada donosi se jednakim postupkom kao i početni godišnji program rada. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Obrazloženje

Amandman je u skladu sa Zajedničkim pristupom te se njime želi istaknuti da će se Agencija optimalno koristiti ograničenim dostupnim sredstvima.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor svake godine, vodeći računa o aktivnostima koje obavlja Agencija, sastavlja nacrt izvješća o procjeni prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu i dostavlja ga upravnom odboru zajedno s planom radnih mjesta.

1.  Izvršni direktor svake godine, u skladu s načelom izrade proračuna na temelju uspješnosti i vodeći računa o aktivnostima koje obavlja Agencija te njezinim ciljevima i očekivanim rezultatima, sastavlja nacrt izvješća o procjeni prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu i dostavlja ga upravnom odboru zajedno s planom radnih mjesta.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravni odbor na temelju nacrta izvješća o procjeni koji je sastavio izvršni direktor donosi nacrt procjene prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu, uključujući nacrt plana radnih mjesta. Upravni odbor navedene dokumente dostavlja Komisiji i državama koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Eurodacom svake godine do 31. siječnja.

2.  Upravni odbor na temelju nacrta izvješća o procjeni koji je sastavio izvršni direktor donosi nacrt procjene prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu, uključujući nacrt plana radnih mjesta. Agencija navedene dokumente svake godine do 31. siječnja dostavlja Komisiji i državama koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine i mjera povezanih s Dublinskom uredbom i Eurodacom kao dio jedinstvenog programskog dokumenta.

Obrazloženje

Predlaže se da se tekst Prijedloga uskladi s tekstom Okvirne financijske uredbe za tijela EU-a (vidi članak 33. stavak 5. Uredbe 1271/2013).

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  povrata troškova koje plaćaju institucije, tijela, uredi i agencije Unije za usluge koje im se pružaju u skladu s radnim dogovorima iz članka 37.;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija šalje izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za godinu N Europskom parlamentu, Vijeću, Revizorskom sudu i Komisiji do 31. ožujka godine N + 1.

4.  Izvršni direktor šalje izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za godinu N Europskom parlamentu, Vijeću, Revizorskom sudu i Komisiji do 31. ožujka godine N + 1.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom tekst Prijedloga usklađuje s tekstom Okvirne financijske uredbe (vidi članak 39. stavak 1. Uredbe 1271/2013, u kojem se navodi da „direktor izvršava dužnosti dužnosnika za ovjeravanje”).

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija donosi interna pravila kojima se od članova njezinih tijela i članova njezina osoblja zahtijeva da tijekom svojeg zaposlenja ili mandata izbjegavaju svaku situaciju koja bi mogla dovesti do sukoba interesa te da takve situacije prijavljuju.

Agencija donosi interna pravila kojima se od članova njezinih tijela i članova njezina osoblja zahtijeva da tijekom ili nakon svojeg zaposlenja ili mandata izbjegavaju svaku situaciju koja bi mogla dovesti do sukoba interesa te da takve situacije prijavljuju. O svakom ozbiljnom kršenju tih internih pravila obavješćuju se Europski parlament i Komisija na način koji odražava pravila o povjerljivosti koja se primjenjuju na navodna kršenja.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  OLAF smije provoditi istrage, uključujući provjere na licu mjesta i inspekcije, kako bi se utvrdilo postoji li prijevara, korupcija ili bilo koja druga nezakonita aktivnost kojom se ugrožavaju financijski interesi Unije u vezi s bespovratnim sredstvima ili ugovorom koji je financirala Agencija, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9694.

3.  [Ured europskog javnog tužitelja], OLAF [, ili oba tijela,] smiju provoditi istrage, uključujući provjere na licu mjesta i inspekcije, kako bi se utvrdilo postoji li prijevara, korupcija ili bilo koja druga nezakonita aktivnost kojom se ugrožavaju financijski interesi Unije u vezi s bespovratnim sredstvima ili ugovorom koji je financirala Agencija, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9694.

__________________

__________________

94 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

94 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvršnom se direktoru agencije eu-LISA, imenovanom na temelju članka 18. Uredbe (EU) br. 1077/2011, za preostalo razdoblje njegova mandata dodjeljuju obveze izvršnog direktora u skladu s člankom 21. ove Uredbe.

Izvršnom se direktoru agencije eu-LISA, imenovanom na temelju članka 18. Uredbe (EU) br. 1077/2011, za preostalo razdoblje njegova mandata dodjeljuju obveze izvršnog direktora Agencije u skladu s člankom 21. ove Uredbe. Ostali uvjeti njegova ugovora ostaju nepromijenjeni. Ako je odluka o produljenju mandata izvršnom direktoru u skladu s člankom 18. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1077/2011 donesena prije stupanja na snagu ove Uredbe, mandat se automatski produljuje do 31. listopada 2022.

Obrazloženje

Tim bi se prijelaznim odredbama omogućilo da se trajanje mandata izvršnog direktora jedanput produlji za do 5 godina ako mu je mandat već produljen u skladu s pravnim okvirom[1] koji se trenutačno primjenjuje, kojim je predviđena mogućnost produljenja za najviše tri godine. Iz perspektive Agencije produljenje mandata trenutačnog izvršnog direktora, koji (nakon produljenja od tri godine) ističe 31. listopada 2020., od ključne je važnosti. Takva je prijelazna odredba već predviđena u Uredbi o Europolu (EU) 2016/794.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 48.a (novi) – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Zadržavanje na snazi unutarnjih pravila koja je donio upravni odbor

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 48.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

 

 

Unutarnja pravila koja je donio upravni odbor na temelju Uredbe (EU) br. 1077/2011 zadržavaju se na snazi nakon stupanja na snagu ove Uredbe, čime se ne dovode u pitanje bilo kakve izmjene koje se u tom pogledu uvode ovom Uredbom.

OBRAZLOŽENJE

Uvod

Uredba o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima (eu-LISA/Agencija) usvojena je 2011. S osnivanjem Agencije operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde povjereno je Europskoj agenciji, čime je okončana situacija u kojoj su se operativnim upravljanjem bavile države članice ili Komisija. Agencija eu-LISA trenutačno je odgovorna za operativno upravljanje na središnjoj razini Schengenskim informacijskim sustavom druge generacije (SIS II), Viznim informacijskim sustavom (VIS) i Eurodacom. Mogu joj se povjeriti razvoj i operativno upravljanje drugim opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde kad je to predviđeno mjerodavnim zakonodavnim instrumentima.

U skladu s člankom 31. Uredbe o osnivanju, Komisija je, na temelju vanjske evaluacije, provela evaluaciju u bliskoj suradnji s upravnim odborom agencije eu-LISA kako bi ispitala na koji način i u kojoj mjeri Agencija učinkovito pridonosi operativnom upravljanju opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i ispunjava svoje zadaće utvrđene Uredbom o osnivanju. Ispitala je i potrebu za revizijom ili proširenjem zadaća povjerenih agenciji eu-LISA u Uredbi o osnivanju. Ovaj je Prijedlog povezan s evaluacijom Agencije, ali se njime uzimaju u obzir i druge zakonodavne promjene i promjene u području politike te se temelji na preporukama i na mišljenju upravnog odbora.

Komisija je 29. lipnja 2017. predložila jačanje mandata agencije eu-LISA kako bi se riješila postojeća ograničenja informacijskih sustava EU-a, otklonile informacijske praznine i omogućila razmjena informacija među informacijskim sustavima, čime bi joj se omogućilo da razvije i uvede tehnička rješenja za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a te, u pogledu upravljanja novim sustavima, osigura da njezin mandat odgovara izazovima u području migracija i sigurnosti na europskoj razini.

Cilj Prijedloga Komisije revizija je Uredbe o osnivanju agencije eu-LISA kako bi se ona prilagodila preporukama za zakonodavne izmjene koje proizlaze iz evaluacije te kako bi se poboljšalo njezino funkcioniranje te unaprijedila i ojačala njezina uloga i tako osiguralo da je njezin mandat u skladu s trenutačnim izazovima u području slobode, sigurnosti i pravde na razini EU-a. Prijedlogom se u Uredbu nastoje uključiti i promjene do kojih dolazi zbog političkih te zakonskih ili činjeničnih promjena, a posebno se nastoji uzeti u obzir činjenica da će se agenciji eu-LISA povjeriti novi sustavi podložno suglasnosti suzakonodavaca te da bi joj trebalo povjeriti zadaću da pridonosi razvoju interoperabilnosti između opsežnih informacijskih sustava na temelju Komunikacije Komisije od 6. travnja 2016. o jačim i pametnijim informacijskim sustavima za granice i sigurnost[1], završnog izvješća stručne skupine na visokoj razini za informacijske sustave i interoperabilnost od 11. svibnja 2017.[2] i Sedmog izvješća Komisije o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije od 16. svibnja 2017.[3] Njime su obuhvaćene i preporuke za izmjene koje je predložio upravni odbor Agencije te mogućnost da će eu-LISA morati udomljavati zajednička tehnička rješenja za nacionalnu provedbu decentraliziranih sustava za zainteresirane države članice i upravljati tim rješenjima. Naposljetku, prijedlogom se akt o osnivanju Agencije usklađuje s načelima iz Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012. (dalje u tekstu „Zajednički pristup”).

Europa se danas suočava s dvostrukim izazovom: ostati otvorenom, a istovremeno ostati sigurnom. Kako bi na odgovarajući način reagirao na taj izazov EU mora iskoristiti mogućnosti suvremenih informacijskih tehnologija i istovremeno ih upotrijebiti za jačanje i poboljšanje razmjene informacija i suradnje među državama članicama.

Nove zadaće za Agenciju

Za odgovarajuću reakciju na taj izazov potrebno je i da agencija eu-LISA preuzme nove zadaće. Ona će sada biti odgovorna za razvoj i upravljanje budućim velikim informacijskim sustavima EU-a.

Imat će ključnu ulogu u razvoju novih sustava i rukovanju tim sustavima, o kojima suzakonodavci trenutačno raspravljaju: sustava ulaska/izlaska (EES) za modernizaciju upravljanja vanjskim granicama i europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) za prikupljanje unaprijed dostavljenih informacija o putnicima bez viza u EU-u. Prijedlogom Europske komisije predviđa se i dodatno unaprjeđenje Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) u cilju poboljšanja razmjene informacija među državama članicama o osuđenim državljanima zemalja izvan EU-a. Centralizirani sustav ECRIS također bi trebao biti među informacijskim sustavima koje je razvila i kojima upravlja eu-LISA. 

Sposobnost Agencije da ne samo upravlja opsežnim informacijskim sustavima već i pruža savjete i pomoć državama članicama u pogledu tehničkih pitanja povezanih s postojećim ili novim informacijskim sustavima predstavlja temelj za prijedlog Komisije o produljenju mandata Agencije. Agencija eu-LISA imat će veću ulogu u izradi statističkih podataka povezanih sa sustavima kojima upravlja te prošireni mandat u pogledu pilot–projekata i istraživanja. To će pomoći u poboljšanju kvalitete podataka sustava zahvaljujući uspostavi automatskih mehanizama za kontrolu kvalitete podataka, koji će osigurati automatsko prepoznavanje neispravnih ili nedosljednih podataka. U takvom će slučaju država članica koja je unijela podatke biti obaviještena kako bi mogla ukloniti ili ažurirati te podatke.

Interoperabilnost

Ovaj je Prijedlog dio novog pristupa Komisije u pogledu postizanja interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a za sigurnost te upravljanje granicama i migracijama do 2020.

Reformom će se Agenciji dodijeliti mandat za razvoj tehničkih rješenja potrebnih za postizanje interoperabilnosti. Zahvaljujući digitalnoj transformaciji koja je trenutačno u tijeku u području pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a istaknula se potreba da se dodatno poveća dodana vrijednost agencije eu-LISA, što bi koristilo državama članicama i EU-u kao cjelini. Prijedlogom za reviziju mandata uzimaju se u obzir potrebe koje proizlaze iz te transformacije, kao i sposobnost Agencije za njihovo zadovoljavanje.

Agencija će biti nadležna za razvoj glavnih tehničkih značajki pristupa Komisije u pogledu interoperabilnosti – kad se usvoje relevantni zakonodavni instrumenti – koje obuhvaćaju europski portal za pretraživanje, zajedničku uslugu uspoređivanja biometrijskih uzoraka i zajednički repozitorij podataka o identitetu, kako bi se osiguralo učinkovito međudjelovanje svih informacijskih sustava EU-a i njihova laka dostupnost policijskim i carinskim službenicima na terenu.

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica pozdravlja Prijedlog Komisije, čiji je cilj jačanje uloge i odgovornosti Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („Agencija”). Agencija vrši važnu zadaću u području upravljanja granicama i sigurnosti tako što osigurava operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima. Izvjestiteljica pozdravlja činjenicu da se prijedlogom općenito proširuje opseg zadataka povjerenih Agenciji.

Međutim, smatra da bi se neki aspekti Prijedloga Komisije mogli dodatno poboljšati kako bi se osigurali bolji rezultati rada Agencije.

Trenutačna praksa pokazuje da se države članice obraćaju izravno Agenciji kad im je potrebna tehnička podrška u pogledu veze nacionalnih sustava sa središnjim sustavom. Stoga se čini logičnim da Prijedlog slijedi postojeću praksu i nudi jednak „put” za podnošenje zahtjeva Agenciji u budućnosti. U tom bi kontekstu Komisija trebala imati savjetodavnu ulogu (članak 12.).

Izvjestiteljica predviđa mogućnost stvaranja dodatnih tehničkih centara iz više razloga: upitno je je li aktivna replikacija (active-active mode), prema kojoj svi tehnički centri mogu biti operativni, a nijedan ne služi isključivo kao potporni centar, tehnički izvediva na dvije geografski udaljene lokacije (kao što je u zakonodavnom prijedlogu predloženo za Strasbourg i Sankt Johann im Pongau). Nadalje, kako bi se osiguralo daljnje učinkovito, sigurno i neprekidno funkcioniranje opsežnih informacijskih sustava, Agencija bi trebala moći brzo reagirati na situacije i lako se prilagoditi na buduće zakonodavne prijedloge ili ih provesti kad bude potrebno dodatno proširiti ili poboljšati kapacitete postojećih tehničkih centara (članak 13.).

Izvjestitelji smatraju da bi se u prijedlog trebala uključiti dodatna pravila o transparentnosti. U tom pogledu izvjestiteljica predlaže da se pravila koja je upravni odbor donio o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju sukobima interesa svojih članova (članak 15.) i godišnje pisane izjave članova upravnih odbora, izvršnog direktora i članova savjetodavnih skupina o preuzimanju obveze (članak 25.) objave na internetskoj stranici Agencije. Nadalje, poziva Agenciju da uvede interna pravila o zaštiti zviždača (članak 15.).

Člankom 37. Prijedloga predviđa se pravna osnova za suradnju s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije. Ta suradnja može biti i strateška i operativna, npr. tako da se IT usluge ponude drugim agencijama. U tom slučaju usluga koju eu-LISA pruži može utjecati na proračun Agencije, zbog čega ona može zatražiti financijsku naknadu. Međutim, trenutačnim se Prijedlogom ne predviđa mogućnost da Agencija zatraži financijsku naknadu za usluge koje se nude drugim tijelima i agencijama EU-a. Izvjestiteljica smatra da bi Agenciji trebalo nadoknaditi troškove u skladu s bilateralnim memorandumom o razumijevanju između Agencije i Komisije.

Agenciji treba osigurati dostatnu pravnu osnovu, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi mogla vršiti svoje zadaće i nakon savjetovanja s Komisijom, da bi mogla uspostaviti i održavati odnose s međunarodnim organizacijama i drugim relevantnim subjektima ili tijelima. Uspostava operativne suradnje s međunarodnim organizacijama osobito je ključna za pravilnu provedbu prijedloga o sustavu ulaska/izlaska i ETIAS-u. S tim bi se ciljem dostatna pravna osnova trebala uključiti u Prijedlog (novi članak 38.a).

Naposljetku, predlaže se da se odredba Prijedloga o mogućem produljenju mandata izvršnog direktora uskladi s odgovarajućom odredbom (članak 73.) Uredbe o Europolu (EU) 2016/794 tako da se uključi prijelazna odredba o izvršnom direktoru. Tom bi se prijelaznom odredbom omogućilo da se trajanje mandata izvršnog direktora jedanput produlji za do pet godina ako mu je mandat već produljen u skladu s pravnim okvirom koji se trenutačno primjenjuje, kojim je predviđena mogućnost produljenja za najviše tri godine. Produljeni mandat trenutačnog izvršnog direktora (nakon produljenja za tri godine) ističe 31. listopada 2020. Iz perspektive Agencije razdoblje oko 2020. od ključne je važnosti jer se predviđa da će to za nju biti vrlo aktivno razdoblje, u kojem će imati puno posla zbog aktualnih rokova za stupanje novih sustava na snagu (sustav ulaska/izlaska, ETIAS, a možda i ECRIS-TCN). K tome, Agencija će u razdoblju 2020. – 2021. predsjedati mrežom agencija EU-a. Agenciji je za sve te aktivnosti potrebno kontinuirano i iskusno vodstvo.

MIŠLJENJE Odbora za proračune (9.11.2017)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde
(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jens Geier

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Agencija bi trebala pružati i ad-hoc potporu državama članicama koje imaju nepredviđene potrebe povezane s pitanjima sigurnosti ili migracija. Kada se država članica suočava s posebnim i nerazmjernim izazovima povezanima s migracijama u određenim područjima na svojim vanjskim granicama, koji su obilježeni velikim priljevom migranata, države članice trebale bi se moći osloniti na tehnička i operativna pojačanja. To bi trebalo biti omogućeno u žarišnim područjima u obliku timova za potporu upravljanju migracijama sastavljenih od stručnjaka iz odgovarajućih agencija Unije. Ako bi u tom kontekstu bila potrebna potpora Agencije eu-LISA u pogledu pitanja povezanih s opsežnim IT sustavima kojima upravlja, zahtjev za potporu Agenciji bi trebala poslati Komisija.

(19)  Agencija bi trebala pružati i ad-hoc potporu državama članicama koje imaju nepredviđene potrebe povezane s pitanjima sigurnosti ili migracija. Kada se država članica suočava s posebnim i nerazmjernim izazovima povezanima s migracijama u određenim područjima na svojim vanjskim granicama, koji su obilježeni velikim priljevom migranata, države članice trebale bi se moći osloniti na tehnička i operativna pojačanja. To bi trebalo biti omogućeno u žarišnim područjima u obliku timova za potporu upravljanju migracijama sastavljenih od stručnjaka iz odgovarajućih agencija Unije. Ako bi u tom kontekstu bila potrebna potpora agencije eu-LISA u pogledu pitanja povezanih s opsežnim IT sustavima kojima upravlja, zahtjev za potporu Agenciji trebala bi poslati Komisija. U tom bi slučaju Agencija trebala snositi sve troškove. Proračun Agencije treba sadržavati posebnu proračunsku liniju koja je namijenjena isključivo za tu svrhu i dodatak je financijskim sredstvima dodijeljenima za svakodnevni rad.

Obrazloženje

Ovaj je amandman u skladu s izmjenom u članku 12. stavku 1. Iako bi Agencija trebala snositi troškove, istovremeno treba zajamčiti da se zahtjevima za ad hoc potporu ne ugrožava uobičajeni rad Agencije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  U svrhu ispunjavanja njezine misije te u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njezinih zadataka Agenciji bi trebalo dopustiti da surađuje s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, osobito onima u području slobode, sigurnosti i pravde, u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom i zakonodavnim instrumentima kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i upotreba opsežnih IT sustava kojima Agencija upravlja u okviru radnih dogovora sklopljenih u skladu s pravom i politikom Unije te unutar područja njihovih nadležnosti. Ti radni dogovori trebali bi imati prethodno odobrenje Komisije. Agencija bi se, prema potrebi, trebala savjetovati i s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnost u pogledu mrežne sigurnosti te slijediti njezine preporuke.

(34)  U svrhu ispunjavanja njezine misije, postizanja koordinacije i financijskih ušteda, izbjegavanja udvostručavanja i promicanja sinergije i komplementarnosti, te u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njezinih zadataka Agenciji bi trebalo dopustiti da surađuje s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije, osobito onima u području slobode, sigurnosti i pravde, u pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom i zakonodavnim instrumentima kojima se uređuju razvoj, uspostava, djelovanje i upotreba opsežnih IT sustava kojima Agencija upravlja u okviru radnih dogovora sklopljenih u skladu s pravom i politikom Unije te unutar područja njihovih nadležnosti. Za te radne dogovore trebalo bi postojati prethodno odobrenje Komisije. Agencija bi se, prema potrebi, trebala savjetovati i s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnost u pogledu mrežne sigurnosti te slijediti njezine preporuke.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(g a)  podnošenje odgovarajućih statističkih podataka Komisiji i relevantnim decentraliziranim agencijama Unije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija može planirati i provoditi aktivnosti ispitivanja pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom i zakonodavnim instrumentima kojima se uređuje razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba svih opsežnih IT sustava kojima upravlja Agencija, nakon odluke upravnog odbora.

4.  Agencija može planirati i provoditi aktivnosti ispitivanja pitanja obuhvaćenih ovom Uredbom i zakonodavnim instrumentima kojima se uređuje razvoj, uspostava, djelovanje i uporaba svih opsežnih IT sustava kojima upravlja Agencija, nakon odluke upravnog odbora. Agencija osigurava primjerenu razinu kvalitete aktivnosti ispitivanja te podmiruje sve troškove povezane s njima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Od Agencije se može tražiti da daje savjete državama članicama u pogledu povezanosti nacionalnih sustava sa središnjim sustavima te ad-hoc potporu državama članicama. Zahtjevi za ad-hoc potporu podnose se Komisiji koja ih prosljeđuje Agenciji. Od Agencije se može tražiti i davanje savjeta ili potpore Komisiji o tehničkim pitanjima povezanima s postojećim ili novim sustavima, među ostalim s pomoću studija i ispitivanja.

1.  Od Agencije se može tražiti da daje savjete državama članicama u pogledu povezanosti nacionalnih sustava sa središnjim sustavima te ad-hoc potporu državama članicama. Zahtjevi za ad-hoc potporu podnose se Komisiji koja ih prosljeđuje Agenciji. Od Agencije se može tražiti i davanje savjeta ili potpore Komisiji o tehničkim pitanjima povezanima s postojećim ili novim sustavima, među ostalim s pomoću studija i ispitivanja. Agencija snosi sve troškove. Proračun Agencije treba sadržavati posebnu proračunsku liniju koja je namijenjena isključivo za tu svrhu i dodatak je financijskim sredstvima dodijeljenima za svakodnevni rad.

Obrazloženje

U prošlosti je ad hoc potpora bila potrebna u hitnim situacijama u kojima se jedna država članica suočavala sa znatnim porastom migracija. U takvim slučajevima pružanje pomoći čini jasnu europsku dodanu vrijednost koju bi trebalo financirati iz proračuna Unije. Ovim amandmanom žele se stoga specificirati financijski uvjeti.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agenciji se može povjeriti i zadaća razvoja, upravljanja i/ili udomljavanja zajedničkog IT sustava skupine od barem šest država članica koje su dobrovoljno izabrale centralizirano rješenje koje će im pomoći s provedbom tehničkih aspekata obveza koje proizlaze iz zakonodavstva Unije o decentraliziranim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, podložno prethodnom odobrenju Komisije i nakon odluke upravnog odbora. U tom slučaju predmetne države članice povjeravaju Agenciji te zadaće na temelju sporazuma o delegiranju, uključujući uvjete za delegiranje i utvrđivanje izračuna svih povezanih troškova i metode izdavanja računa.

2.  Agenciji se može povjeriti i zadaća razvoja, upravljanja i/ili udomljavanja zajedničkog IT sustava skupine od barem šest država članica koje su dobrovoljno izabrale centralizirano rješenje koje će im pomoći pri provedbi tehničkih aspekata obveza koje proizlaze iz zakonodavstva Unije o decentraliziranim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde, podložno prethodnom odobrenju Komisije i nakon odluke upravnog odbora. U tom slučaju predmetne države članice povjeravaju Agenciji te zadaće na temelju sporazuma o delegiranju, uključujući uvjete za delegiranje i utvrđivanje izračuna svih povezanih troškova i metode izdavanja računa. Sve troškove snose predmetne države članice.

Obrazloženje

U suprotnosti s člankom 12. stavkom 1. te usluge ne bi trebalo financirati iz proračuna Unije ako se one odnose samo na ograničeni broj država članica.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Statistička podrška

 

Agencija osigurava odgovarajuće i detaljne statističke podatke:

 

(a)  Komisiji u svrhu evaluacije i praćenja kako je utvrđeno Uredbom Vijeća (EU) 1053/20131a i

 

(b)  Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu u svrhu praćenja provođenja procjena osjetljivosti u skladu s Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća1b.

 

Agencija može u opravdanim slučajevima pružiti odgovarajuće i detaljne statističke podatke drugim institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije.

 

_________________

 

1a   Uredba Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.).

 

1b   Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 20. upravni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije, koji svi imaju pravo glasa.

1.  U skladu s člankom 20. upravni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika svake države članice, dva predstavnika Komisije i jednog zastupnika kojeg je imenovao Europski parlament, od kojih svi imaju pravo glasa.

Obrazloženje

Agencija euLisa bavi se brojnim osjetljivim pitanjima kao što su unutarnja sigurnost i upravljanje granicama Unije te zaštita podataka i privatnost građana Unije. Europski parlament stoga treba biti uključen i detaljno obaviješten tijekom donošenja odluka upravnog odbora. Zahtjev je u skladu sa Zajedničkim pristupom.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor imenuje izvršnog direktora s popisa kandidata koje je predložila Komisija nakon provođenja otvorenog i transparentnog postupka odabira. U postupku odabira se u Službenom listu Europske unije i u drugim medijima objavljuje poziv na iskaz interesa. Upravni odbor imenuje izvršnog direktora na temelju osobnih postignuća, iskustva s opsežnim IT sustavima i na temelju administrativnih, financijskih i upravljačkih vještina, kao i poznavanja zaštite podataka. Upravni odbor odluku o imenovanju izvršnog direktora donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova s pravom glasa.

1.  Upravni odbor imenuje izvršnog direktora s popisa od najmanje triju kandidata koje je predložila Komisija nakon provođenja otvorenog i transparentnog postupka odabira. U postupku odabira u Službenom listu Europske unije i u drugim medijima objavljuje se poziv na iskaz interesa. Upravni odbor imenuje izvršnog direktora na temelju osobnih postignuća, iskustva s opsežnim IT sustavima i na temelju administrativnih, financijskih i upravljačkih vještina, kao i poznavanja zaštite podataka. Upravni odbor odluku o imenovanju izvršnog direktora donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova s pravom glasa.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Usluge prevođenja potrebne za aktivnosti Agencije osigurava Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

4.  Usluge prevođenja potrebne za aktivnosti Agencije osigurava Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili drugi pružatelji prevoditeljskih usluga u skladu s pravilima javne nabave i u okviru ograničenja utvrđenih relevantnim financijskim pravilima.

Obrazloženje

Predloženim amandmanom želi se Agenciji omogućiti određena fleksibilnost u pogledu usluga prevođenja.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe i svakih pet godina nakon toga Komisija u skladu sa smjernicama Komisije provodi evaluaciju uspješnosti Agencije u pogledu njezinih ciljeva, mandata, zadaća i lokacija. Evaluacijom se ocjenjuje i doprinos Agencije uspostavi koordiniranog, isplativog i usklađenog IT okruženja na razini Unije za upravljanje opsežnim IT sustavima kojima se podupire provedba politika u području pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP). Evaluacijom se posebno ocjenjuje moguća potreba za izmjenom mandata Agencije i financijski učinci svake takve izmjene.

1.  Najkasnije pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe i svakih pet godina nakon toga Komisija uz savjetovanje s upravnim odborom i u skladu sa smjernicama Komisije provodi evaluaciju uspješnosti Agencije u pogledu njezinih ciljeva, mandata, zadaća i lokacija. Evaluacijom se ocjenjuje i doprinos Agencije uspostavi koordiniranog, isplativog i usklađenog IT okružja na razini Unije za upravljanje opsežnim IT sustavima kojima se podupire provedba politika u području pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP). Evaluacijom se posebno ocjenjuje moguća potreba za izmjenom mandata Agencije i financijski učinci svake takve izmjene.

Obrazloženje

Evaluacija Agencije provodi se uz savjetovanje s upravnim odborom kako bi Komisija imala detaljan pregled parametara koje treba uzeti u obzir za procjenu.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kad je riječ o pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom, Agencija surađuje s Komisijom, drugim institucijama Unije, kao i s drugim tijelima, uredima i agencijama Unije, posebno s onima koji djeluju u području slobode, sigurnosti i pravde, a prije svega s Agencijom Europske unije za temeljna prava.

1.  Kad je riječ o pitanjima obuhvaćenima ovom Uredbom, Agencija surađuje s Komisijom, drugim institucijama Unije, kao i s drugim tijelima, uredima i agencijama Unije, posebno s onima koji djeluju u području slobode, sigurnosti i pravde, a prije svega s Agencijom Europske unije za temeljna prava radi postizanja koordinacije i financijskih ušteda, kako bi se izbjeglo udvostručenje i promicala sinergija i komplementarnost u pogledu njihovih aktivnosti.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Suradnja s tijelima, uredima i agencijama Unije odvija se u okviru radnih dogovora. Komisija mora prethodno odobriti te dogovore. Takvim dogovorima može biti predviđeno da se agencije prema potrebi zajednički koriste uslugama zbog blizine lokacija ili sličnosti područja politika, u granicama svojih mandata i ne dovodeći u pitanje svoje ključne zadaće.

4.  Suradnja s tijelima, uredima i agencijama Unije odvija se u okviru radnih dogovora. Komisija mora prethodno odobriti te dogovore. Takvim dogovorima može biti predviđeno da se agencije prema potrebi zajednički koriste uslugama zbog blizine lokacija ili sličnosti područja politika, u granicama svojih mandata i ne dovodeći u pitanje svoje ključne zadaće. Radnim dogovorima uspostavljaju se mehanizmi za povrat troškova.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Godišnji program rada za sljedeću godinu obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku aktivnost, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom rada iz stavka 6. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u odnosu na prethodnu financijsku godinu. Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. Svaka znatna izmjena godišnjeg programa rada donosi se jednakim postupkom kao i početni godišnji program rada. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

5.  Godišnji program rada za sljedeću godinu obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti, u skladu s načelom izrade proračuna na temelju uspješnosti. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku aktivnost, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom rada iz stavka 6. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u odnosu na prethodnu financijsku godinu. Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Agencija dobije novi zadatak. U tom kontekstu ponovno određivanje prioritetnih aktivnosti uvijek se uzima u obzir kao valjana alternativa prije nego što se potencijalno odobre dodatna financijska sredstva. Svaka znatna izmjena godišnjeg programa rada donosi se jednakim postupkom kao i početni godišnji program rada. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

Obrazloženje

Amandman je u skladu sa Zajedničkim pristupom te se njime želi istaknuti da će se Agencija optimalno koristiti ograničenim dostupnim sredstvima.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Izvršni direktor svake godine, vodeći računa o aktivnostima koje obavlja Agencija, sastavlja nacrt izvješća o procjeni prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu i dostavlja ga upravnom odboru zajedno s planom radnih mjesta.

1.  Izvršni direktor svake godine, u skladu s načelom izrade proračuna na temelju uspješnosti i vodeći računa o aktivnostima koje obavlja Agencija te njezinim ciljevima i očekivanim rezultatima, sastavlja nacrt izvješća o procjeni prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu i dostavlja ga upravnom odboru zajedno s planom radnih mjesta.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  doprinosa koje plaćaju države članice za pružene usluge u skladu sa sporazumom o delegiranju iz članka 12.;

(d)  doprinosa koje plaćaju države članice za pružene usluge u skladu sa sporazumom o delegiranju iz članka 12. stavka 2.;

Obrazloženje

Ovaj amandman potreban je kao dodatak ostalim amandmanima.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  povrata troškova koje plaćaju institucije, tijela, uredi i agencije Unije za usluge koje im se pružaju u skladu s radnim dogovorima iz članka 37.;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

Referentni dokumenti

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.9.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jens Geier

11.7.2017

Datum usvajanja

9.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

EPP

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

Referentni dokumenti

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.6.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

CONT

28.9.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Datum usvajanja

7.12.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

10

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Datum podnošenja

18.12.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani