Eljárás : 2017/0145(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0404/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0404/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0310

JELENTÉS     ***I
PDF 1116kWORD 123k
18.12.2017
PE 610.908v03-00 A8-0404/2017

a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökségről, az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Monica Macovei

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökségről, az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0352),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 74. cikkére, 77. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára, 78. cikke (2) bekezdésének e) pontjára, 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára, 82. cikke (1) bekezdésének d) pontjára, 85. cikke (1) bekezdésére, 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 88. cikke (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0216/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0404/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatóhatóságot jogi személyiséggel rendelkező szabályozó ügynökségként (ügynökség) hozták létre, mivel jogi, igazgatási és pénzügyi önállósággal kell rendelkeznie. Az elért megállapodás értelmében az ügynökség székhelye Tallinn (Észtország). Mivel azonban a technikai fejlesztéshez, valamint a SIS II és a VIS üzemeltetési igazgatásának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat már Strasbourgban (Franciaország) végezték el, Sankt Johann im Pongauban (Ausztria) pedig kialakították az említett IT-rendszerek tartalék központját, valamint összhangban a SIS és a VIS rendszernek a vonatkozó jogi eszközök keretében meghatározott helyszíneivel is, célszerű, hogy ez a jövőben is így maradjon. Továbbra is az említett két helynek kell lennie azon helyszíneknek is, ahol az Eurodac üzemeltetési igazgatásához kapcsolódó feladatokat végzik, illetve, ahol az Eurodac tartalék központját kialakítják. Az említett két helynek kell lennie azon helyszíneknek is, ahol a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyéb nagyméretű IT-rendszereinek technikai fejlesztését és üzemeltetési igazgatását végzik, illetve – ha a vonatkozó jogalkotási eszköz így rendelkezik – ahol a nagyméretű IT-rendszerek meghibásodása esetén azok működését biztosítani képes tartalék központot kialakítják. A tartalék központ lehetséges használatának maximalizálása érdekében e helyszínnek ugyancsak képesnek kell lennie rendszerek egyidejű, aktív módban történő működtetésére, feltéve, hogy a rendszerek meghibásodása esetén is alkalmas marad azok működésének biztosítására.

Az igazgatóhatóságot jogi személyiséggel rendelkező szabályozó ügynökségként (ügynökség) hozták létre, mivel jogi, igazgatási és pénzügyi önállósággal kell rendelkeznie. Az elért megállapodás értelmében az ügynökség székhelye Tallinn (Észtország). Mivel azonban a technikai fejlesztéshez, valamint a SIS II és a VIS üzemeltetési igazgatásának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat már Strasbourgban (Franciaország) végezték el, Sankt Johann im Pongauban (Ausztria) pedig kialakították az említett IT-rendszerek tartalék központját, valamint összhangban a SIS és a VIS rendszernek a vonatkozó jogi eszközök keretében meghatározott helyszíneivel is, célszerű, hogy ez a jövőben is így maradjon. Az említett két helynek kell lennie azon helyszíneknek is, ahol a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyéb nagyméretű IT-rendszereinek technikai fejlesztését és üzemeltetési igazgatását végzik, illetve – ha a vonatkozó jogalkotási eszköz így rendelkezik – ahol a nagyméretű IT-rendszerek meghibásodása esetén azok működését biztosítani képes tartalék központot kialakítják, amennyiben kapacitásuk ezt lehetővé teszi. Elégtelen kapacitás esetén lehetségessé kell tenni további műszaki központok hatásvizsgálat és költség-haszon elemzés alapján történő kialakítását, amit a Bizottsággal folytatott konzultációnak és az igazgatótanács kedvező döntésének kell megelőznie. A tartalék központ lehetséges használatának maximalizálása érdekében és amennyiben az ügynökség felelősségi körébe tartozó rendszerekre vonatkozó jogalkotási eszközök előírják, hogy az érintett rendszereknek heti 7 napon, napi 24 órában kell működniük, az ügynökségnek képesnek kell lennie műszaki megoldások alkalmazására, ideértve azt a lehetőséget is, hogy a tartalék központ egyidejű, aktív módban működteti a rendszereket, feltéve, hogy a rendszerek meghibásodása esetén is alkalmas marad azok működésének biztosítására. Ezeknek a műszaki megoldásoknak a bevezetését hatásvizsgálatnak és költség-haszon elemzésnek, valamint a Bizottsággal folytatott konzultációnak és az igazgatótanács kedvező döntésének kell megelőznie.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tevékenységének 2012. december 1-jei megkezdését követően az ügynökség átvette a VIS tekintetében a 767/2008/EK rendelettel és a 2008/633/IB tanácsi határozattal az igazgatóhatóságra ruházott feladatokat55. Az ügynökség továbbá 2013 áprilisában, a rendszer elindulását követően átvette a SIS II tekintetében az 1987/2006/EK rendelettel és a 2007/533/IB tanácsi határozattal az igazgatóhatóságra ruházott feladatokat, valamint 2013 júniusában megkezdte az Eurodac tekintetében a 2725/2000/EK rendelettel és a 407/2002/EK rendelettel a Bizottságra ruházott feladatok ellátását. Az ügynökség munkájának első, egy független külső értékelésen alapuló, 2015–2016 között végzett értékelése arra a megállapításra jutott, hogy az eu-LISA hatékonyan biztosítja a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatását és más rábízott feladatokat, azonban a létrehozó rendeletet számos helyen módosítani kell, így például a kommunikációs infrastruktúrával összefüggő, a Bizottság hatáskörébe tartozó feladatoknak az ügynökségre való átruházása tekintetében. A külső értékelést alapul véve a Bizottság mérlegelte a szakpolitikai, jogi és ténybeli fejleményeket, és azt javasolta, különösen a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) működéséről szóló jelentésében56, hogy terjesszék ki az ügynökség megbízatását abból a célból, hogy az ellássa a társjogalkotó által elfogadott, az ügynökségnek az új rendszerek igazgatásával való megbízásáról szóló javaslatokból eredő feladatokat, a Bizottság „A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek” című 2016. április 6-i közleményében, és a magas szintű szakértői csoport 2017. május 11-i zárójelentésében, valamint a Bizottság a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról szóló 2017. május 16-i hetedik eredményjelentésében említett feladatokat, a megfelelő jogi eszközök elfogadása esetén. Az ügynökséget mindenekelőtt meg kell bízni egy európai keresőportál, egy közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás és egy közös személyazonosság-nyilvántartás kifejlesztésével, a megfelelő jogi eszközök elfogadása esetén. Adott esetben, az interoperabilitással kapcsolatosan végrehajtott bármely cselekvés alapját a Bizottság Európai interoperabilitási keret – Végrehajtási stratégia című közleménye kell, hogy képezze.57

Tevékenységének 2012. december 1-jei megkezdését követően az ügynökség átvette a VIS tekintetében a 767/2008/EK rendelettel és a 2008/633/IB tanácsi határozattal az igazgatóhatóságra ruházott feladatokat55. Az ügynökség továbbá 2013 áprilisában, a rendszer elindulását követően átvette a SIS II tekintetében az 1987/2006/EK rendelettel és a 2007/533/IB tanácsi határozattal az igazgatóhatóságra ruházott feladatokat, valamint 2013 júniusában megkezdte az Eurodac tekintetében a 2725/2000/EK rendelettel és a 407/2002/EK rendelettel a Bizottságra ruházott feladatok ellátását.

_________________

_________________

55A Tanács 2008/633/IB határozata (2008. június 23.) a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről (HL L 218., 2008.8.13., 129. o.).

55A Tanács 2008/633/IB határozata (2008. június 23.) a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről (HL L 218., 2008.8.13., 129. o.).

56 COM(2017)346, 2017.6.29.

 

57 COM(2017) 134, 2017.3.23. E közlemény 2. melléklete meghatározza az általános iránymutatásokat, ajánlásokat és legjobb gyakorlatokat a kölcsönös átjárhatóság elérése, vagy legalábbis egy olyan környezet létrehozása céljából, amely nagyobb fokú interoperabilitást tesz lehetővé az európai közszolgálattatások kialakítása, végrehajtása és irányítása tekintetében.

 

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Emellett az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 67–89. cikke értelmében további nagyméretű IT-rendszerek előkészítése, fejlesztése és üzemeltetési igazgatása is az ügynökség felelősségi körébe utalható. Az ügynökség e feladatokkal kizárólag további önálló jogalkotási eszközök révén bízható meg, amelyeket hatásvizsgálatnak kell megelőznie.

(15)  Emellett az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 67–89. cikke értelmében további nagyméretű IT-rendszerek előkészítése, fejlesztése és üzemeltetési igazgatása is az ügynökség felelősségi körébe utalható, ideértve például az érzékeny adatok igazságügyi hatóságok általi határokon átnyúló cseréjére szolgáló biztonságos infokommunikációs technológiai megoldást (e-CODEX). Az ügynökség e feladatokkal kizárólag további önálló jogalkotási eszközök révén bízható meg, amelyeket hatásvizsgálatnak kell megelőznie.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az ügynökség kutatást érintő megbízatását ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy képes legyen a proaktívabb fellépésre a felelősségi körébe tartozó IT-rendszereket érintő fontos és szükséges technikai változtatások javasolása terén. Az ügynökség nem csupán nyomon követhetné, hanem hozzá is járulhatna az általa igazgatott rendszerek üzemeltetési igazgatása szempontjából lényeges kutatási tevékenységek végrehajtásához. Az ügynökségnek az ilyen nyomon követésről rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az európai adatvédelmi biztost.

(16)  Az ügynökség kutatást érintő megbízatását ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy képes legyen a proaktívabb fellépésre a felelősségi körébe tartozó IT-rendszereket érintő fontos és szükséges technikai változtatások javasolása terén. Az ügynökség nem csupán nyomon követhetné, hanem hozzá is járulhatna az általa igazgatott rendszerek üzemeltetési igazgatása szempontjából lényeges kutatási tevékenységek végrehajtásához. Az ügynökségnek az ilyen nyomon követésről rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot és – személyes adatok kezelése esetén – az európai adatvédelmi biztost.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az ügynökségnek a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban felelősnek kell lennie a kísérleti projektek lebonyolításáért60. Emellett a Bizottság megbízhatja az ügynökséget az olyan igazoló vizsgálatokra vonatkozó költségvetés-végrehajtási feladatok ellátásával, amelyeket az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben61 meghatározott, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz keretében finanszíroztak, összhangban a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdésének c) pontjával. Az ügynökség emellett tervezhet és végrehajthat tesztelési tevékenységeket olyan ügyekkel kapcsolatban, amelyek szigorúan az e rendelet, valamint az ügynökség által igazgatott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök hatálya alá tartoznak. Kísérleti projekt lebonyolításával való megbízás esetén az ügynökségnek különös figyelmet kell fordítania az európai uniós információkezelési stratégiára.

(17)  Az ügynökségnek a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet60 54. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban felelősnek kell lennie a kísérleti projektek lebonyolításáért. Emellett lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy a költségvetési hatóság jóváhagyását követően megbízza az ügynökséget az olyan igazoló vizsgálatokra vonatkozó költségvetés-végrehajtási feladatok ellátásával, amelyeket az 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben61 meghatározott, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz keretében finanszíroztak, összhangban a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdésének c) pontjával. Az ügynökség emellett tervezhet és végrehajthat tesztelési tevékenységeket olyan ügyekkel kapcsolatban, amelyek szigorúan az e rendelet, valamint az ügynökség által igazgatott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök hatálya alá tartoznak. Kísérleti projekt lebonyolításával való megbízás esetén az ügynökségnek különös figyelmet kell fordítania az európai uniós információkezelési stratégiára.

_________________

_________________

60Az Európai Parlamenti és Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

60Az Európai Parlamenti és Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

61Az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).

61Az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 143. o.).

Indokolás

A rendelet rendelkező részével kapcsolatban javasolt módosításokkal összhangban előterjesztett módosítás.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az ügynökségnek tanácsot kell adnia a tagállamoknak az egyes nemzeti rendszerek és a központi rendszerek összekapcsolása tekintetében.

(18)  Az ügynökségnek kérésre tanácsot kell adnia a tagállamoknak az egyes nemzeti rendszerek és a központi rendszerek összekapcsolása tekintetében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az ügynökségnek emellett eseti támogatást kell biztosítania a tagállamok számára, amennyiben ezt a biztonság vagy a migrációval összefüggő rendkívüli igények szükségessé teszik. Mindenekelőtt olyan esetekben, amikor egy tagállam a külső határainak bizonyos területein nagymértékű migrációs beáramlások által jellemzett, sajátos és aránytalan migrációs kihívással szembesül, a tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy technikai és műveleti megerősítésre támaszkodhasson. Ezt a megerősítést a migrációs csomópontokon a migrációkezelést támogató, az érintett ügynökségek szakértőiből álló csapatok nyújtják. Amennyiben az eu-LISA támogatása e kontextusban az általa igazgatott nagyméretű IT-rendszerekhez kapcsolódó kérdések tekintetében válna szükségessé, a támogatási kérelmet a Bizottságnak kell megküldenie az ügynökség részére.

(19)  Az ügynökségnek emellett eseti támogatást kell biztosítania a tagállamok számára, amennyiben ezt a biztonság vagy a migrációval összefüggő rendkívüli igények szükségessé teszik. Mindenekelőtt olyan esetekben, amikor egy tagállam a külső határainak bizonyos területein nagymértékű migrációs beáramlások által jellemzett, sajátos és aránytalan migrációs kihívással szembesül, a tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy technikai és műveleti megerősítésre támaszkodhasson. Ezt a megerősítést a migrációs csomópontokon a migrációkezelést támogató, az érintett ügynökségek szakértőiből álló csapatok nyújtják. Amennyiben az eu-LISA támogatása e kontextusban az általa igazgatott nagyméretű IT-rendszerekhez kapcsolódó kérdések tekintetében válna szükségessé, a támogatási kérelmet közvetlenül az ügynökség részére kell megküldeni, amely a döntés meghozatala előtt konzultál a Bizottsággal. A Bizottságnak nyomon kell követnie továbbá, hogy az ügynökség késlekedés nélkül ad-e választ a tanácsadás vagy eseti támogatás iránti kérésre, valamint adott esetben nyomon kell követnie az ügynökség az adott tagállamnak való segítségnyújtást célzó minden fellépését. Az e preambulumbekezdésben megállapított támogatás biztosítása során felmerülő költségek az ügynökséget terhelik. Az ügynökség költségvetésének tartalmaznia kell egy meghatározott költségvetési sort, amely kizárólag e célra szolgál, és kiegészíti a napi munkára elkülönített pénzügyi forrásokat.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Azt is lehetővé kell tenni, hogy az ügynökséget megbízzák egy közös IT-rendszer fejlesztésével, igazgatásával és/vagy tárhelyszolgáltatásával olyan tagállamok egy csoportja számára, amelyek önkéntes alapon döntöttek a központosított megoldás mellett; az ügynökség segíti e tagállamokat a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség decentralizált nagyméretű IT-rendszereire vonatkozó uniós jogból eredő kötelezettségek technikai szempontjainak végrehajtásában. Ez a Bizottság előzetes jóváhagyását, valamint az igazgatótanács határozatát igényli, és a feladatot rögzíteni kell az érintett tagállamok és az ügynökség között létrejött hatáskör-átruházási megállapodásban, valamint azt az érintett tagállamokra terhelt hozzájárulás útján kell finanszírozni az összes költség fedezése érdekében.

törölve

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos 9/2017. sz. véleményében emlékeztet arra, hogy a meglévő rendszerek felépítésének módosításait nem lehet felhatalmazó jogi aktus révén bevezetni, hanem a jogalap módosítására van szükség, beleértve egy hatásvizsgálatot, amely különösen a szükségesség és az arányosság elveire összpontosít, valamint megvalósíthatósági tanulmányokat is tartalmaz.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A tagállamoknak és a Bizottságnak az ügynökség feladatainak hatékony ellenőrzése érdekében képviseltetniük kell magukat az igazgatótanácsban. Az igazgatótanácsot kellő hatáskörrel kell felruházni különösen az alábbiak céljából: az éves munkaprogram elfogadása, az ügynökség költségvetésével kapcsolatos feladatainak ellátása, az ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályok elfogadása, egy ügyvezető igazgató kinevezése, valamint az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozó, az ügynökség operatív feladataihoz kapcsolódó döntéshozatali eljárások megállapítása. Az ügynökséget a decentralizált ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítés elveit figyelembe véve kell irányítani és működtetni.

(23)  A tagállamoknak és a Bizottságnak az ügynökség működésének hatékony nyomon követése érdekében képviseltetniük kell magukat az igazgatótanácsban, amely a vonatkozó információkat továbbítja az Európai Parlamentnek. Az igazgatótanácsot kellő hatáskörrel kell felruházni különösen az alábbiak céljából: az éves munkaprogram elfogadása, az ügynökség költségvetésével való gazdálkodásra vonatkozó stratégia megállapításával kapcsolatos feladatainak ellátása, az ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályok elfogadása, valamint az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozó, az ügynökség operatív feladataihoz kapcsolódó döntéshozatali eljárások megállapítása. Az igazgatótanács e feladatokat hatékonyan és átlátható módon látja el. A Bizottság által szervezett megfelelő kiválasztási eljárást és a javasolt jelöltek az Európai Parlament illetékes bizottsága előtti meghallgatását követően az igazgatótanács ügyvezető igazgatót is kinevez. Az ügyvezető igazgatót feladatainak ellátásában az ügyvezetőigazgató-helyettes segíti. Az ügynökséget a decentralizált ügynökségekre vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott közös megközelítés elveit figyelembe véve kell irányítani és működtetni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Azon tagállamoknak kell tagot kinevezniük a nagyméretű IT-rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba, amelyekre nézve az uniós jog alapján kötelező az adott rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó valamely jogalkotási eszköz. Ezenfelül Dániának is ki kell jelölnie egy tagot a nagyméretű IT-rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba, amennyiben a Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 4. cikke értelmében úgy dönt, hogy végrehajtja nemzeti jogában az adott rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközt.

(32)  Minden tagállamnak, amelyre nézve az uniós jog alapján kötelező egy nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó valamely jogalkotási eszköz, tagot kell kineveznie a szóban forgó rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba. A schengeni vívmányok, a dublini intézkedések és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok szintén tagot jelölnek a tanácsadó csoportba.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Az ügynökség küldetésének teljesítése céljából és a feladatainak ellátásához szükséges mértékben, az ügynökség számára lehetővé kell tenni az uniós joggal és szakpolitikával összhangban megkötött munkamegállapodások keretében történő együttműködést más uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, különösen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben létrehozottakkal, azok megfelelő hatáskörein belül, az e rendelet és azon jogi aktusok hatálya alá tartozó ügyekben, amelyek az ügynökség által igazgatott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozzák. Ezeket a munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. Az ügynökségnek adott esetben figyelembe kell vennie és követnie kell az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség hálózatbiztonságra vonatkozó ajánlásait.

(34)  Az ügynökség küldetésének teljesítése, a koordináció és a költségmegtakarítás céljából, a párhuzamosságok elkerülése és a szinergiák és komplementaritás előmozdítása érdekében és a feladatainak ellátásához szükséges mértékben, az ügynökség számára lehetővé kell tenni az uniós joggal és szakpolitikával összhangban megkötött munkamegállapodások keretében történő együttműködést más uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, különösen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben létrehozottakkal, azok megfelelő hatáskörein belül, az e rendelet és azon jogi aktusok hatálya alá tartozó ügyekben, amelyek az ügynökség által igazgatott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozzák. Ezeket a munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. Az ügynökségnek adott esetben figyelembe kell vennie és követnie kell az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség hálózatbiztonságra vonatkozó ajánlásait.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34 a)  Az ügynökség nyitott azon országok részvételére, amelyek az Unióval bármilyen társulási megállapodást kötöttek a schengeni vívmányok, valamint a dublini és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról, alkalmazásáról és fejlesztéséről, mivel bizonyos nagyméretű IT-rendszerek, mint az ETIAS, együttműködést kíván meg az egyéb ilyen országokkal.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Átlátható működésének garantálása érdekében alkalmazni kell az ügynökségre az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet66. Az ügynökségnek a lehető legátláthatóbb módon, műveletei céljának veszélyeztetése nélkül kell végeznie tevékenységét. Minden vonatkozó információt nyilvánosságra kell hoznia valamennyi tevékenységéről. Hasonlóképpen biztosítania kell, hogy a nyilvánosság és az érdekelt felek késlekedés nélkül tájékoztatást kapjanak a munkájáról.

(37)  Átlátható működésének garantálása érdekében alkalmazni kell az ügynökségre az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet66. Az ügynökségnek a lehető legátláthatóbb módon, műveletei céljának veszélyeztetése nélkül kell végeznie tevékenységét. Az ügynökségnek minden vonatkozó információt nyilvánosságra kell hoznia valamennyi tevékenységéről az átláthatóság alapelvével összhangban és a kitűzött célok elérésének biztosítása érdekében. Hasonlóképpen biztosítania kell, hogy a nyilvánosság és az érdekelt felek késlekedés nélkül tájékoztatást kapjanak a munkájáról.

_________________

_________________

66Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

66Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A nyílt és átlátható alkalmazási feltételek, valamint a személyzettel való egyenlő bánásmód érdekében az ügynökség személyzetére (ideértve az ügynökség ügyvezető igazgatóját) alkalmazni kell a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletben megállapított, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatát („személyzeti szabályzat”)69, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeit („egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek”) – továbbiakban együttesen: „személyzeti szabályzat” –, így a szakmai titoktartásra, illetve az azzal egyenértékű egyéb titoktartási kötelezettségekre vonatkozó szabályokat is.

(40)  A nyílt és átlátható alkalmazási feltételek, valamint a személyzettel való egyenlő bánásmód érdekében az ügynökség személyzetére (ideértve az ügynökség ügyvezető igazgatóját) alkalmazni kell a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletben megállapított, az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatát („személyzeti szabályzat”)69, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeit („egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek”) – továbbiakban együttesen: „személyzeti szabályzat” –, így a szakmai titoktartásra, illetve az azzal egyenértékű egyéb titoktartási kötelezettségekre vonatkozó szabályokat is. Az ügynökségnek elegendő költségvetési és személyi erőforrással kell rendelkeznie ahhoz, hogy ne legyen szüksége feladatai és kötelességei magánvállalkozásoknak történő kiszervezésére.

_________________

_________________

69 HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

69 HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  Mivel e rendelet célkitűzéseit – nevezetesen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatásáért, és adott esetben fejlesztéséért felelős uniós szintű ügynökség létrehozását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme és hatásai miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően e rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(43)  Mivel e rendelet célkitűzéseit – nevezetesen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatásáért, és adott esetben fejlesztéséért felelős uniós szintű ügynökség létrehozását – a tagállamok nem tudják kielégítően és hatékonyan megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme és hatásai miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően e rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

45 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Mivel az Egyesült Királyság 2017. március 29-én bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát, az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke értelmében a kilépési megállapodás dátumától kezdődően, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével a Szerződések többé nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz. Következésképpen és a kilépési megállapodás bármely rendelkezésének sérelme nélkül az Egyesült Királyságnak a javaslatban való részvételének a fent említett leírása csak addig érvényes, amíg az Egyesült Királyság tagsága az Unióban meg nem szűnik.

törölve

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügynökség felel a Schengeni Információs Rendszer (SIS), a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az Eurodac üzemeltetési igazgatásáért.

(2)  Az ügynökség – a szubszidiaritás elvének az EUSZ. 5. cikkében meghatározottak szerint történő tiszteletben tartásával – felel a Schengeni Információs Rendszer (SIS), a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az Eurodac üzemeltetési igazgatásáért.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az üzemeltetési igazgatás magában foglalja mindazon feladatokat, amelyek szükségesek a nagyméretű IT-rendszereknek az egyes nagyméretű IT-rendszerek esetében alkalmazandó külön rendelkezéseknek megfelelő működéséhez, beleértve az általuk használt kommunikációs infrastruktúrák iránti felelősséget. Ezek a nagyméretű rendszerek nem cserélhetnek adatokat, illetve nem tehetik lehetővé az információk vagy ismeretek megosztását, kivéve, ha erről külön jogalap rendelkezik.

(5)  Az üzemeltetési igazgatás magában foglalja mindazon feladatokat, amelyek szükségesek a nagyméretű IT-rendszereknek az egyes nagyméretű IT-rendszerek esetében alkalmazandó külön rendelkezéseknek megfelelő működéséhez, beleértve az általuk használt kommunikációs infrastruktúrák iránti felelősséget. Ezek a nagyméretű rendszerek nem cserélhetnek adatokat, illetve nem tehetik lehetővé az információk vagy ismeretek megosztását.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

  az interoperabilitás lehetővé tételéhez szükséges intézkedések kidolgozása a 9. cikknek megfelelően;

törölve

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a nagyméretű IT-rendszerek hatékony fejlesztését szolgáló, megfelelő projektirányítási struktúrát alkalmazó nagy méretű IT-rendszerek fejlesztését;

a)  a nagyméretű IT-rendszerek hatékony és biztonságos fejlesztését szolgáló, megfelelő projektirányítási struktúrát alkalmazó nagy méretű IT-rendszerek fejlesztését;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a nagyméretű IT-rendszerek hatékony, biztonságos és folyamatos működését;

b)  a nagyméretű IT-rendszerek hatékony, biztonságos és folyamatos működését, amelyek biztosítják az adatminőség folyamatos javítását;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  magas szintű adatvédelmet, a vonatkozó szabályozásnak megfelelően, beleértve az egyes nagyméretű IT-rendszerek tekintetében hozott külön rendelkezéseket;

f)  magas szintű adatvédelmet, az uniós adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, beleértve az egyes nagyméretű IT-rendszerek tekintetében hozott külön rendelkezéseket;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  az adat- és a fizikai biztonság megfelelő szintjének biztosítása, a vonatkozó szabályozásnak megfelelően, beleértve az egyes nagyméretű IT-rendszerek tekintetében hozott külön rendelkezéseket.

g)  a biztonság megfelelő szintjének biztosítása, beleértve a megfelelő információbiztonsági kockázatkezelési folyamat végrehajtását is.

Indokolás

A módosítás összhangban van az európai adatvédelmi biztos információbiztonsági kockázatkezelési folyamattal kapcsolatos ajánlásával.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  megfelelő statisztikák biztosítása a Bizottság és az érintett uniós decentralizált ügynökségek számára

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

b a)  a SIRENE irodákhoz és a SIS-rendeletben előírt, SIRENE irodák közötti kommunikációhoz kapcsolódó, az (EU) XXX/XXX rendelet [SIS rendelet] szerinti feladatok.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 603/2013/EU rendelet [vagy az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló, XX-i XX rendelet (átdolgozás)] által rá ruházott feladatokat;

a)  a 603/2013/EU rendelet [vagy az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló, és az (EU) XXX/XXX (eu-LISA) rendeletet módosító XX-i XX rendelet (átdolgozás)] által rá ruházott feladatokat;

Indokolás

A szövegnek az Eurodac-rendeletről szóló, folyamatban lévő tárgyalásokhoz való hozzáigazítása

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

5 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  [az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló, XX-i XX rendelet (átdolgozás) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)] által rá ruházott feladatokat;

a)  [az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló, és az (EU) XXX/XXX (eu-LISA) rendeletet módosító XX-i XX rendelet (átdolgozás) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)] által rá ruházott feladatokat;

Indokolás

A szövegnek az Eurodac-rendeletről szóló, folyamatban lévő tárgyalásokhoz való hozzáigazítása

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kommunikációs infrastruktúrát megfelelően kell irányítani és ellenőrizni, olyan módon hogy biztosított legyen a fenyegetésekkel szembeni védelme és a kommunikációs infrastruktúra, valamint az ügynökség felelőssége alá tartozó nagyméretű IT-rendszerek biztonsága, beleértve a kommunikációs infrastruktúra segítségével kicserélt adatok biztonságát is.

(2)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a kommunikációs infrastruktúrát megfelelően kell irányítani és ellenőrizni, olyan módon hogy biztosított legyen a fenyegetésekkel szembeni védelme és a kommunikációs infrastruktúra, valamint az ügynökség felelőssége alá tartozó nagyméretű IT-rendszerek biztonsága, beleértve a kommunikációs infrastruktúra segítségével kicserélt adatok biztonságát is.

Indokolás

A 7. cikk (1) cikke értelmében az ügynökség nem felel maradéktalanul valamennyi rendszer kommunikációs infrastruktúrájáért. A kommunikációs infrastruktúráért való felelősség az ügynökség és a Bizottság között oszlik meg az EuroDomain-t használó rendszerek (Jelenleg Eurodac, a jövőben ECRIS-TCN) vonatkozásában. Ezt a (2) bekezdésben kell tisztázni.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ügynökségnek megfelelő intézkedéseket, többek között biztonsági terveket kell elfogadnia annak érdekében, hogy a személyes adatok továbbítása és az adathordozók szállítása során – különösen megfelelő titkosítási technikák segítségével – elkerülhető legyen a személyes adatokba való jogosulatlan betekintés, azok másolása, módosítása vagy törlése. A kommunikációs infrastruktúrában mozgó, a rendszerrel kapcsolatos valamennyi üzemeltetési információt titkosítani kell.

(3)  Az ügynökségnek megfelelő, biztonsággal kapcsolatos intézkedéseket, többek között biztonsági terveket kell elfogadnia, valamint gondoskodnia kell egy megfelelő információbiztonsági kockázatkezelési folyamat végrehajtásáról annak érdekében, hogy a személyes adatok továbbítása és az adathordozók szállítása során – különösen megfelelő titkosítási technikák segítségével – elkerülhető legyen a személyes adatokba való jogosulatlan betekintés, azok másolása, továbbítása, módosítása vagy törlése. A kommunikációs infrastruktúrában mozgó, a rendszerrel kapcsolatos valamennyi üzemeltetési információt titkosítani kell.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatokat a 966/2012/EU, Euratom rendelettel összhangban külső, magánszektorbeli vállalkozásokra vagy szervekre lehet bízni. Ebben az esetben a hálózati szolgáltatóra nézve kötelezők a (3) bekezdésben említett biztonsági intézkedések, és semmiképpen sem férhet hozzá a SIS II, a VIS, az Eurodac, [a határregisztrációs rendszer], [az ETIAS], [a nemzetközi védelem iránti kérelmek nyilvántartásba vételi, ellenőrzési és elosztási mechanizmusát szolgáló automatizált rendszer], [ vagy az ECRIS-TCN rendszer] üzemeltetési adataihoz, sem a SIS II-vel kapcsolatos SIRENE információcseréhez.

törölve

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügynökség a Bizottsággal együtt dolgozik az ügynökség üzemeltetési felelősségi körébe tartozó valamennyi rendszerre vonatkozó automatizált adatminőség-ellenőrzési mechanizmusok és közös adatminőségi mutatók kialakításán, valamint arra törekszik, hogy jelentéseket és statisztikai adatokat tartalmazó központi adattárházat dolgozzon ki, a meglévő rendszerek szabályozó jogi eszközökre vonatkozó konkrét jogszabályi módosításoktól és/vagy az új eszközök egyedi rendelkezéseitől függően.

A tagállamoknak az ügynökség üzemeltetési felelősségi körébe tartozó rendszerekbe bevitt adatokkal kapcsolatos feladatai sérelme nélkül, az ügynökség a Bizottsággal együtt dolgozik a szóban forgó rendszerekre vonatkozó automatizált adatminőség-ellenőrzési mechanizmusok és közös adatminőségi mutatók kialakításán, valamint arra törekszik, hogy jelentéseket és statisztikai – kizárólag anonimizált – adatokat tartalmazó központi adattárházat dolgozzon ki, az ügynökség által igazgatott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök egyedi rendelkezéseitől függően.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

törölve

Interoperabilitás

 

Az ügynökség emellett kidolgozza a rendszerek interoperabilitásának megvalósításához szükséges intézkedéseket, amennyiben – szükség esetén – sor kerül a vonatkozó jogalkotási eszközök elfogadására.

 

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos 9/2017. sz. véleményében emlékeztet arra, hogy jelenleg nem létezik az interoperabilitásra vonatkozó jogi keret. Figyelembe véve a magánélethez és az adatvédelemhez való jogot érintő kockázatokat, ez az interoperabilitás nem hozható létre ad hoc jogalap nélkül, amely tartalmazza a hatásvizsgálatot és a megvalósíthatósági tanulmányt.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ügynökség rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és – az adatvédelmi kérdések tekintetében – az európai adatvédelmi biztost az (1) bekezdésben említett fejleményekről.

(3)  Emellett az ügynökség rendszeresen és évente legalább egyszer tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és – személyes adatok kezelése esetén – az európai adatvédelmi biztost az (1) bekezdésben említett fejleményekről.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügynökség rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és – az adatvédelmi kérdések tekintetében – az európai adatvédelmi biztost az első albekezdésben említett kísérleti projektek haladásáról.

Az ügynökség rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és – személyes adatok kezelése esetén – az európai adatvédelmi biztost az első albekezdésben említett kísérleti projektek haladásáról.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság vagy a Tanács kérésére, valamint az igazgatótanács döntését követően – a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelő hatáskör-átruházási megállapodás útján – az ügynökséget meg lehet bízni az 515/2014/EU rendeletben előirányzott, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz alapján finanszírozott igazoló vizsgálatok költségvetési végrehajtási feladataival.

(3)  A Bizottság vagy a Tanács kérésére, valamint az Európai Parlament beleegyezésével és az igazgatótanács döntését követően – a 966/2012/EU, Euratom rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelő hatáskör-átruházási megállapodás útján – az ügynökséget meg lehet bízni az 515/2014/EU rendeletben előirányzott, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz alapján finanszírozott igazoló vizsgálatok költségvetési végrehajtási feladataival.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az igazgatótanács döntését követően az ügynökség megtervezheti és végrehajthatja az e rendelet, valamint az ügynökség által igazgatott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó tesztelési tevékenységeket.

(4)  Az igazgatótanács döntését követően az ügynökség megtervezheti és végrehajthatja az ügynökség által igazgatott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközökkel kapcsolatos tesztelési tevékenységeket. Az ügynökség szavatolja a minőség megfelelő szintjét a tesztelési tevékenységek tekintetében, és fedez minden vonatkozó költséget.

Indokolás

Az ügynökség fő feladatai a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek igazgatásához kapcsolódnak. Az ügynökséget ezért fel kell hatalmazni, hogy tesztelhesse az említett rendszerek igazgatásához kapcsolódó tevékenységeket.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség felkérést kaphat arra, hogy adjon tanácsot a tagállamoknak a nemzeti rendszereknek a központi rendszerekhez való kapcsolódása tekintetében, valamint nyújtson eseti támogatást a tagállamoknak. Az eseti támogatás iránti kérelmeket a Bizottsághoz kell benyújtani, amely továbbítja azokat az ügynökségnek. Az ügynökség arra is felkérést kaphat, hogy nyújtson tanácsot vagy támogatást a Bizottságnak – akár tanulmányok készítése és tesztelés révén – a meglévő vagy új rendszerekkel kapcsolatos technikai kérdésekben.

(1)  Bármely tagállam felkérheti az ügynökséget arra, hogy adjon tanácsot a nemzeti rendszereknek a központi rendszerekhez való kapcsolódása tekintetében. Bármely tagállam közvetlenül az ügynökséghez is benyújthat eseti támogatás iránti kérelmet. Az ügynökség a szóban forgó, eseti támogatás biztosítását megelőzően konzultál a Bizottsággal, amely az üggyel kapcsolatos véleményét késlekedés nélkül továbbítja az igazgatótanácsnak. A Bizottság nyomon követi, hogy az ügynökség késlekedés nélkül ad-e választ a tagállam kérelmére, valamint adott esetben az ügynökség az adott tagállamnak való segítségnyújtást célzó minden fellépését. Az ügynökség arra is felkérést kaphat, hogy nyújtson tanácsot vagy támogatást a Bizottságnak – akár tanulmányok készítése és megfelelő tesztelés révén – a meglévő vagy új rendszerekkel kapcsolatos technikai kérdésekben. Minden felmerülő költséget az ügynökség visel. Az ügynökség költségvetése tartalmaz egy meghatározott költségvetési sort, amely kizárólag e célra szolgál, és kiegészíti a napi munkára elkülönített pénzügyi forrásokat.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Egy legalább hat tagállamból álló csoport, amely önként úgy dönt, hogy központosított megoldást választ, amely segíti őket a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség decentralizált rendszereire vonatkozó uniós jogszabályokból eredő kötelezettségek technikai oldalának megvalósításában, a Bizottság előzetes jóváhagyása esetén és az igazgatótanács döntését követően arra is felkérheti az ügynökséget, hogy lássa el a közös IT-rendszer fejlesztésének, igazgatásának és/vagy tárhely-szolgáltatásának feladatát. Ilyen esetben az érintett tagállamok hatáskör-átruházási megállapodás útján az ügynökségre bízzák az említett feladatokat, beleértve a hatáskör-átruházás feltételeit, valamint az összes releváns költség kiszámításának és a számlázási módszernek a meghatározását.

törölve

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos véleményének megfelelően: Amennyiben az uniós jogszabályok decentralizált rendszerről rendelkeznek, azt nem lehet néhány tagállam és az euLISA közötti hatáskör-átruházási megállapodás útján megváltoztatni.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12 a. cikk

 

Statisztikai támogatás

 

Az ügynökség megfelelő és részletes statisztikai információkat nyújt

 

a)  a Bizottság számára az 1053/2013/EU tanácsi rendelet1 szerinti értékelés és nyomon követés céljából; valamint

 

b)  az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára a sebezhetőségi értékelések az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet1b szerinti végrehajtásának nyomon követése céljából.

 

Az ügynökség megfelelő és részletes statisztikai információt nyújthat egyéb uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek számára indokolt célokra.

 

_________________

 

1a   A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoring-mechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

 

1b   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az egyes rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök tartalék központot vagy második műszaki központot írnak elő, ezt a központot Sankt Johann im Pongauban (Ausztria) kell kialakítani.

Ha a rendszerek funkcionalitásának egy vagy több rendszer meghibásodása esetén történő biztosítása céljából tartalék központot írnak elő, ezt a központot Sankt Johann im Pongauban (Ausztria) kell kialakítani. Az új rendszerek létrehozása tekintetében az igazgatótanács a Bizottsággal együttműködve értékeli és megvizsgálja az e rendszerekkel kapcsolatos konkrét követelményeket, és olyan műszaki megoldásokat ajánl, amelyek biztosítják a tartalék központ legjobb kihasználását és az azzal való hálózati összekapcsoltságot.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Mindkét műszaki központ egyidejűleg használható a nagyméretű IT-rendszerek aktív üzemeltetésére, feltéve, hogy a második központ legalább egy rendszer meghibásodása esetén továbbra is alkalmas azok üzemeltetésének biztosítására. E rendelet módosítása nélkül további műszaki központ nem hozható létre.

(5)  Mindkét műszaki központ egyidejűleg használható a nagyméretű IT-rendszerek aktív üzemeltetésére, feltéve, hogy a második központ legalább egy rendszer meghibásodása esetén továbbra is alkalmas a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetésének biztosítására.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Bizottság ...[15 hónappal e rendelet hatálybalépését követően]-ig részletes értékelést készít az ügynökségnek a meglévő központok tárhelyszolgáltatása iránti meglévő és jövőbeli igényeiről, figyelembe véve azt az eshetőséget, hogy technikai megoldások kidolgozására lehet szükség ahhoz, hogy az ügynökség felelősségi körébe tartozó nagyméretű IT-rendszerek a hét minden napján 24 órán keresztül működjenek, amennyiben az e rendszerekre vonatkozó jogalkotási eszközök ezt megkövetelik, valamint szintén figyelembe véve a jelenlegi működési struktúrában rejlő esetleges kockázatokat. A Bizottság az értékelést benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, mielőtt az igazgatótanács bármilyen döntést hozna.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 22. cikknek megfelelően kinevezi az ügyvezető igazgatót, és az indokolt körben meghosszabbítja hivatali idejét, vagy felmenti hivatalából;

c)  a 22. cikknek és a 22a. cikknek megfelelően kinevezi az ügyvezető igazgatót és az ügyvezetőigazgató-helyettest, ellenőrzi és értékeli munkájukat, és az indokolt körben meghosszabbítja hivatali idejüket, vagy felmenti őket hivatalukból;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezető igazgató felett és figyelemmel kíséri az igazgató tevékenységét, beleértve az igazgatótanács határozatainak végrehajtását is;

d)  az ügyvezető igazgatóval egyetértésben fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezető igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes felett és figyelemmel kíséri az igazgató tevékenységét, beleértve az igazgatótanács határozatainak végrehajtását is;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  szabályokat fogad el tagjai tekintetében az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére;

i.  szabályokat fogad el tagjai tekintetében az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére, és ezeket közzéteszi az ügynökség honlapján;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

i. a)  részletes belső szabályokat és eljárásokat fogad el a visszaélést bejelentő személyek védelme érdekében, beleértve a kötelességszegés bejelentésére szolgáló megfelelő kommunikációs csatornákat is;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r)  minden év augusztus végéig időközi jelentést fogad el a tárgyévben tervezett tevékenységek végrehajtásának előrehaladásáról, és benyújtja azt a Bizottságnak;

r)  minden év augusztus végéig időközi jelentést fogad el a tárgyévben tervezett tevékenységek végrehajtásának előrehaladásáról, és benyújtja azt az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

s)  értékeli és elfogadja az ügynökség előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, összehasonlítva különösen az elért eredményeket az éves munkaprogram célkitűzéseivel, és minden év július 1-jéig megküldi a jelentést és az értékelését az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek; az éves tevékenységi jelentést közzé kell tenni;

s)  értékeli és elfogadja az ügynökség előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, összehasonlítva különösen az elért eredményeket az éves munkaprogram célkitűzéseivel, és minden év július 1-jéig megküldi a jelentést és az értékelését az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az európai adatvédelmi biztosnak és a Számvevőszéknek; az éves tevékenységi jelentést közzé kell tenni;

Indokolás

Az európai adatvédelmi biztos 9/2017. sz. véleményében emlékeztet arra, hogy őt is fel kell venni a címzettek listájára a feladatai megfelelő teljesítése érdekében.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – w pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

w)  biztosítja a különféle belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálati jelentéseiből származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését;

w)  biztosítja a különféle belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) [és az Európai Ügyészség (EPPO)] vizsgálati jelentéseiből származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – y pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

y)  a tanácsadó csoportok biztonsági szakértőitől érkező esetleges ajánlások figyelembevételével meghozza a szükséges biztonsági intézkedéseket, beleértve egy biztonsági terv, egy üzletmenet-folytonossági terv és egy katasztrófa-helyreállítási terv elfogadását;

y)  a tanácsadó csoportok biztonsági szakértőitől érkező esetleges ajánlások figyelembevételével meghozza a szükséges biztonsági intézkedéseket, beleértve a biztonsági terveket is, valamint egy megfelelő információbiztonsági kockázatkezelési folyamat végrehajtását, és egy üzletmenet-folytonossági terv és egy katasztrófa-helyreállítási terv elfogadását;

Indokolás

A módosítás összhangban van az európai adatvédelmi biztos információbiztonsági kockázatkezelési folyamattal kapcsolatos ajánlásával.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – y a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

y a)  a nagyméretű IT-rendszerek igénybevételének és az azokhoz való hozzáférésnek az ügynökség személyzete általi ellenőrzésére vonatkozó belső szabályok elfogadása.

Indokolás

Az igazgatótanácsnak azt is biztosítania kell, hogy az ügynökség személyzetére megfelelő önellenőrzési szabályok vonatkozzanak a felelősségi körükbe tartozó nagyméretű IT-rendszerek tekintetében.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – z pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

z)  a Bizottság jóváhagyását követően elfogadja a minősített információk és a nem minősített érzékeny információk védelmére vonatkozó biztonsági szabályokat;

z)  a Bizottsággal folytatott szoros konzultációt követően elfogadja a minősített információk és a nem minősített érzékeny információk védelmére vonatkozó biztonsági szabályokat;

</Amend>Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – gg pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

gg)  elfogadja az Eurodac központi egységének tevékenységeiről szóló éves jelentést a 603/2013/EU rendelet 40. cikkének (1) bekezdése [vagy az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló, XX-i XX rendelet (átdolgozás) 42. cikke] alapján;

gg)  elfogadja az Eurodac központi egységének tevékenységeiről szóló éves jelentést a 603/2013/EU rendelet 40. cikkének (1) bekezdése [vagy az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló, és az (EU) XXX/XXX (eu-LISA) rendeletet módosító XX-i XX rendelet (átdolgozás) 42. cikke] alapján;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – jj pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

jj)  statisztikákat állít összes és tesz közzé az Eurodac központi egységének működéséről a 603/2013/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdése [vagy az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló, XX-i XX rendelet (átdolgozás) 9. cikkének (2) bekezdése] alapján;

jj)  statisztikákat állít összes és tesz közzé az Eurodac központi egységének működéséről a 603/2013/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdése [vagy az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet] hatékony alkalmazása érdekében az ujjnyomatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről szóló, és az (EU) XXX/XXX (eu-LISA) rendeletet módosító, XX-i XX rendelet (átdolgozás) 9. cikkének (2) bekezdése] alapján;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – nn pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

nn)  gondoskodik arról, hogy – a SIS II nemzeti rendszereihez tartozó hivataloknak (N.SIS II) és SIRENE irodáknak az 1987/2006/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében, illetve a 2007/533/IB határozat 7. cikkének (3) bekezdésében [vagy a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, XX-i XX európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikkének (8) bekezdése, és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, valamint az 515/2014/EU rendelet módosításáról, továbbá az 1986/2006/EK rendelet, a 2007/533/IB tanácsi határozat és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, XX-i XX európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikkének (8) bekezdése által említett jegyzékével, valamint a SIS II nemzeti rendszereihez tartozó hivataloknak (N.SIS II) és SIRENE irodáknak a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról szóló XX-i XX európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében, és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról szóló XX-i XX európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében említett jegyzékével együtt – évente közzétegyék azoknak az illetékes hatóságoknak a jegyzékét, amelyek jogosultak a SIS II-ben található adatoknak az 1987/2006/EK rendelet 31. cikkének (8) bekezdése, illetve a 2007/533/IB határozat 46. cikkének (8) bekezdése szerinti közvetlen lekérdezésére; [valamint a határregisztrációs rendszer létrehozásáról szóló (EU) XX/XXXX rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes hatóságok jegyzékét]; [az ETIAS létrehozásáról szóló (EU) XX/XXXX rendelet 11. cikke szerinti illetékes hatóságok jegyzékét], továbbá [az ECRIS-TCN rendszer létrehozásáról szóló XX/XXX rendelet 32. cikke szerinti illetékes hatóságok jegyzékét}];

nn)  gondoskodik arról, hogy az ügynökség honlapján – a SIS II nemzeti rendszereihez tartozó hivataloknak (N.SIS II) és SIRENE irodáknak az 1987/2006/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében, illetve a 2007/533/IB határozat 7. cikkének (3) bekezdésében [vagy a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, XX-i XX európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikkének (8) bekezdése, és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, valamint az 515/2014/EU rendelet módosításáról, továbbá az 1986/2006/EK rendelet, a 2007/533/IB tanácsi határozat és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, XX-i XX európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikkének (8) bekezdése által említett jegyzékével, valamint a SIS II nemzeti rendszereihez tartozó hivataloknak (N.SIS II) és SIRENE irodáknak a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról szóló XX-i XX európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében, és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról szóló XX-i XX európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében említett jegyzékével együtt – közzétegyék és rendszeresen frissítsék azoknak az illetékes hatóságoknak a jegyzékét, amelyek jogosultak a SIS II-ben található adatoknak az 1987/2006/EK rendelet 31. cikkének (8) bekezdése, illetve a 2007/533/IB határozat 46. cikkének (8) bekezdése szerinti közvetlen lekérdezésére; [valamint a határregisztrációs rendszer létrehozásáról szóló (EU) XX/XXXX rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes hatóságok jegyzékét]; [az ETIAS létrehozásáról szóló (EU) XX/XXXX rendelet 11. cikke szerinti illetékes hatóságok jegyzékét], továbbá [az ECRIS-TCN rendszer létrehozásáról szóló XX/XXX rendelet 32. cikke szerinti illetékes hatóságok jegyzékét}];

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az igazgatótanács tanácsot adhat az ügyvezető igazgatónak bármely, a nagyméretű IT-rendszerek fejlesztéséhez és üzemeltetési igazgatásához szorosan kapcsolódó kérdésben és a kutatással, kísérleti projektekkel, igazoló vizsgálatokkal és tesztelésekkel kapcsolatos tevékenységeket illetően.

(3)  Az igazgatótanács tanácsot adhat az ügyvezető igazgatónak bármely, a nagyméretű IT-rendszerek fejlesztéséhez és üzemeltetési igazgatásához szorosan kapcsolódó kérdésben és a kutatással, kísérleti projektekkel és igazoló vizsgálatokkal kapcsolatos tevékenységeket illetően.

Indokolás

Az igazgatótanács nincs abban a helyzetben, hogy tanácsot adjon az ügyvezető igazgatónak a tesztelési tevékenységek vonatkozásában.

Módosítás57

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács valamennyi tagállam részéről egy-egy, a Bizottság részéről pedig két képviselőből áll, akik a 20. cikknek megfelelően valamennyien szavazati joggal rendelkeznek.

(1)  Az igazgatótanács valamennyi tagállam részéről egy-egy, a Bizottság részéről pedig két képviselőből, illetve az Európai Parlament által kijelölt egy tagból áll, akik a 20. cikknek megfelelően valamennyien szavazati joggal rendelkeznek.

Indokolás

Az eu-LISA számos érzékeny témával foglalkozik, így az Unió belső biztonságával és határigazgatásával, valamint az uniós polgárok adatainak és magánéletének védelmével. Ezért az Európai Parlamentet be kell vonni az igazgatótanács döntéshozatalába, illetve arról részletesen tájékoztatni kell. A kérelem összhangban van a közös megközelítéssel.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagok és a póttagok megbízatása négy évre szól és meghosszabbítható. Hivatali idejük lejártával vagy lemondásuk esetén a tagok mindaddig hivatalban maradnak, amíg a kinevezésüket meg nem újítják, vagy őket az új tagok fel nem váltják.

(3)  A tagok és a póttagok megbízatása négy évre szól és egyszer megújítható. Hivatali idejük lejártával vagy lemondásuk esetén a tagok mindaddig hivatalban maradnak, amíg a kinevezésüket meg nem újítják, vagy őket az új tagok fel nem váltják.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok részt vesznek az ügynökség tevékenységében. Ezen országok mindegyike egy képviselőt és egy póttagot jelöl az igazgatótanácsba.

(4)  A schengeni vívmányok, valamint a dublini és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok részt vesznek az ügynökség tevékenységében. Ezen országok mindegyike egy képviselőt és egy póttagot jelöl az igazgatótanácsba.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az igazgatótanács évente legalább két rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül.

(3)  Az igazgatótanács évente legalább két rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére, az ügyvezető igazgató kérésére vagy tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 38. cikket azokra az országokra kell alkalmazni, amelyek az Unióval bármilyen típusú társulási megállapodást kötöttek a schengeni vívmányok, valamint a dublini és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére vonatkozóan.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökséget az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgató segíti az igazgatótanácsot és a tevékenységéért annak tartozik felelősséggel. Az ügyvezető igazgató a tevékenységéről beszámol az Európai Parlamentnek, amikor utóbbi erre kéri. A Tanács felkérheti az ügyvezető igazgatót a tevékenységéről való beszámolásra.

(1)  Az ügynökséget az ügyvezető igazgató irányítja és képviseli. Az ügyvezető igazgató segíti az igazgatótanácsot és a tevékenységéért annak tartozik felelősséggel. Az ügyvezető igazgató a tevékenységéről beszámol az Európai Parlamentnek, amikor utóbbi erre kéri, valamint a 42. cikk (12) bekezdésének megfelelően a költségvetés végrehajtása tekintetében az Európai Parlament általi éves mentesítési eljárás hatálya alá tartozik. Az Európai Parlament és a Tanács felkérheti az ügyvezető igazgatót a tevékenységéről való beszámolásra.

Indokolás

Az ügyvezető igazgató nem csak jogilag, hanem számos egyéb módon is képviseli az ügynökséget. Emellett a közös megközelítés értelmében az éves mentesítési eljárásra való hivatkozást meg kell tartani a szövegben, az 1077/2011/EU rendelet 17. cikkének (3) bekezdésével összhangban. A javasolt módosítás egyértelművé tenné, hogy a javaslat 42. cikkének (12) bekezdése értelmében az ügyvezető igazgató az éves mentesítési eljárás hatálya alá tartozik. Ezért ezt a felelősségi kört feltüntetik az ügyvezető igazgató feladatai között, a 42. cikk (12) bekezdésére való kereszthivatkozással.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az ügyvezető igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes feladatai ellátása során függetlenséget élvez. A Bizottság és az igazgatótanács vonatkozó hatásköreinek sérelme nélkül, az ügyvezető igazgató és az ügyvezetőigazgató-helyettes semmilyen kormány vagy más szerv utasításait nem kérheti, és nem hajthatja végre.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügynökség törvényes képviselője az ügyvezető igazgató.

törölve

Indokolás

Az ügyvezető igazgató nem csupán az ügynökség törvényes képviselője. E tekintetben javasoljuk az ügyvezető igazgató az ügynökség képviselőjeként betöltött szerepének az (1) bekezdésbe való beillesztését.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  cselekvési terv készítése a belső és külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokból származó megállapítások nyomon követésére, és az elért eredményekről évente kétszer beszámolás a Bizottságnak és rendszeres beszámolás az igazgatótanácsnak;

g)  cselekvési terv készítése a belső és külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és [az Európai Ügyészség] által lefolytatott vizsgálatokból származó megállapítások nyomon követésére, és az elért eredményekről évente kétszer beszámolás a Bizottságnak és rendszeres beszámolás az igazgatótanácsnak;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  az Unió pénzügyi érdekeinek védelme a csalás, vesztegetés és egyéb jogellenes tevékenység elleni megelőzési intézkedések alkalmazásával – az OLAF vizsgálati hatáskörének sérelme nélkül –, hatékony ellenőrzésekkel, illetve szabálytalanságok észlelése esetén a jogtalanul kifizetett összegek behajtásával és adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű igazgatási és pénzügyi szankciókkal;

h)  az Unió pénzügyi érdekeinek védelme a csalás, vesztegetés és egyéb jogellenes tevékenység elleni megelőzési intézkedések alkalmazásával – az [Európai Ügyészség és az] OLAF vizsgálati hatáskörének sérelme nélkül –, hatékony ellenőrzésekkel, illetve szabálytalanságok észlelése esetén a jogtalanul kifizetett összegek behajtásával és adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű igazgatási és pénzügyi szankciókkal;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  az ügynökség csalásellenes stratégiájának elkészítése és annak jóváhagyás céljából az igazgatótanácshoz történő benyújtása;

i)  az ügynökség csalásellenes stratégiájának elkészítése és annak jóváhagyás céljából az igazgatótanácshoz történő benyújtása, valamint a stratégia megfelelő és időben történő végrehajtásának nyomon követése;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r)  a szükséges biztonsági intézkedések, így egy biztonsági terv, valamint egy üzletmenet-folytonossági és katasztrófaelhárítási terv elkészítése, és azok benyújtása az igazgatótanácshoz elfogadás céljából;

r)  a szükséges biztonsági intézkedések – köztük a biztonsági tervek és egy megfelelő információbiztonsági kockázatkezelési folyamat – és egy üzletmenet-folytonossági és katasztrófaelhárítási terv elkészítése, és azok benyújtása az igazgatótanácshoz elfogadás céljából;

Indokolás

A módosítás összhangban van az európai adatvédelmi biztos információbiztonsági kockázatkezelési folyamattal kapcsolatos ajánlásával.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról. A kiválasztási eljárás keretében pályázati felhívást kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában és egyéb helyeken. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgatót érdemei, a nagyméretű IT-rendszerek területén szerzett tapasztalatai, igazgatási, pénzügyi és irányítási képességei, valamint adatvédelmi ismeretei alapján nevezi ki. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató kinevezéséről szóló határozatát a szavazásra jogosult valamennyi tag kétharmados többségével hozza meg.

(1)  Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt, legalább három jelöltet tartalmazó listáról. A kiválasztási eljárás keretében pályázati felhívást kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában és egyéb helyeken. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgatót érdemei, dokumentált magas szintű igazgatási és vezetői képességei, a nagyméretű IT-rendszerek területén szerzett tapasztalatai, igazgatási, pénzügyi és irányítási képességei, valamint adatvédelmi ismeretei alapján nevezi ki.

Indokolás

E módosítások célja, hogy a kinevezési eljárást összehangolják az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet ((EU) 2016/1624 rendelet) 69. cikkében elfogadott eljárással.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelöltet felkérik az Európai Parlament illetékes bizottsága(i) előtti nyilatkozattételre és az ezen bizottság(ok) tagjai által feltett kérdések megválaszolására. A nyilatkozatot követően az Európai Parlament véleményt fogad el, amelyben kifejti a kiválasztott jelölttel kapcsolatos nézetét, és a véleményt megküldi az igazgatótanácsnak. Az igazgatótanács tájékoztatja az Európai Parlamentet arról, hogy véleményét milyen módon vették figyelembe. A jelölt kinevezéséig a véleményt személyes és bizalmas információként kell kezelni.

(2)  Kinevezése előtt a Bizottság által javasolt jelölteket felkérik az Európai Parlament illetékes bizottsága vagy bizottságai előtti nyilatkozattételre és az ezen bizottságok tagjai által feltett kérdések megválaszolására. A nyilatkozatot követően az Európai Parlament véleményt fogad el, amelyben kifejti álláspontját, és megjelölheti, hogy melyik jelöltet részesíti előnyben.

Indokolás

E módosítások célja, hogy a kinevezési eljárást összehangolják az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet ((EU) 2016/1624 rendelet) 69. cikkében elfogadott eljárással.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgatót ezen álláspont figyelembevételével nevezi ki. Az igazgatótanács határozatát a szavazati joggal rendelkező összes tagjának kétharmados többségével hozza.

Indokolás

E módosítások célja, hogy a kinevezési eljárást összehangolják az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet ((EU) 2016/1624 rendelet) 69. cikkében elfogadott eljárással.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Ha az igazgatótanács úgy határoz, hogy más jelöltet nevez ki, mint akit az Európai Parlament előnyben részesített jelöltjeként megjelölt, az igazgatótanács írásban tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy az Európai Parlament véleményét milyen módon vette figyelembe.

Indokolás

E módosítások célja, hogy a kinevezési eljárást összehangolják az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló rendelet ((EU) 2016/1624 rendelet) 69. cikkében elfogadott eljárással.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak lejárta előtt a Bizottság értékelést készít, amelyben figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményének értékelését, valamint az ügynökség előtt álló jövőbeni feladatokat és kihívásokat.

(3)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak lejárta előtt az igazgatótanács, a Bizottsággal szorosan egyeztetve értékelést készít, amelyben figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményének értékelését, valamint az ügynökség előtt álló jövőbeni feladatokat és kihívásokat.

Indokolás

Mivel az ügyvezető igazgató az igazgatótanácsnak felel, a javaslat 21. cikkének (1) bekezdése szerint. Ezért teljesítményének értékelését az igazgatótanácsnak kell elvégeznie. Az értékelés során konzultálni kell a Bizottsággal. A javasolt módosítás hasonló lesz az 1077/2011/EU rendelet 18. cikke (3) bekezdésében foglalt rendelkezéshez.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22a. cikk

 

Ügyvezetőigazgató-helyettes

 

1.   Az ügyvezető igazgatót feladatainak ellátásában az ügyvezetőigazgató-helyettes segíti. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgatót az ügyvezetőigazgató-helyettes helyettesíti.

 

2.   Az ügyvezetőigazgató-helyettest az igazgatótanács nevezi ki az ügyvezető igazgató javaslata alapján. Az ügyvezetőigazgató-helyettest az eddigi érdemei, valamint megfelelő igazgatási és vezetői képességei alapján – ideértve a releváns szakmai tapasztalatokat is – nevezik ki. Az ügyvezető igazgató legalább három jelöltet javasol az ügyvezetőigazgató-helyettesi tisztségre. Az igazgatóság az összes szavazati joggal rendelkező tagjának kétharmados többségével határoz. Az ügyvezető igazgató felmentése – a szavazásra jogosult valamennyi tag kétharmados többségével meghozott határozat révén – az igazgatótanács hatáskörébe tartozik.

 

3.   Az ügyvezetőigazgató-helyettes hivatali ideje öt év. Ezt az igazgatótanács legfeljebb 5 éves időszakra egyszer meghosszabbíthatja.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Valamennyi tagállam, amelyre nézve az uniós jog alapján kötelezően alkalmazandó egy adott nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszköz, valamint a Bizottság, egy-egy tagot nevez ki az adott nagyméretű IT- rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba, egyszer megújítható, négyéves időtartamra.

Valamennyi tagállam, amelyre nézve az uniós jog alapján kötelezően alkalmazandó egy adott nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszköz, valamint a Bizottság és a schengeni vívmányok, illetve a dublini és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok egy-egy tagot neveznek ki az adott nagyméretű IT- rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba, egyszer megújítható, négyéves időtartamra.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Dánia is kinevez egy tagot egy adott nagyméretű IT- rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba, amennyiben a Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyv 4. cikke értelmében úgy dönt, hogy végrehajtja nemzeti jogában az adott nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközt.

törölve

Indokolás

A 23. cikk (1) bekezdése világosan meghatározza azokat az indokokat, amelyek alapján valamely tagállam tagot nevezheti ki a tanácsadó csoportba. Az említett bekezdés ugyanúgy alkalmazandó Dániára is, amennyiben Dánia úgy dönt, hogy ő is elfogadja a nagyméretű IT-rendszerre vonatkozó jogalkotási eszközt. A Dániára vonatkozó külön bekezdésre nincs szükség, illetve nincs semmilyen haszna.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A vélemények kialakítása során az egyes tanácsadó csoportok tagjai mindent megtesznek a konszenzus elérése érdekében. Amennyiben nem sikerül konszenzust elérni, akkor a vélemény a tagok többségének indokolással ellátott álláspontját tartalmazza. Rögzíteni kell az indokolással ellátott kisebbségi állásponto(ka)t is. A 20. cikk (3) és (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országokat képviselő tagok számára is engedélyezett a véleménynyilvánítás azon kérdésekről, amelyekről nem jogosultak szavazni.

(6)  A vélemények kialakítása során az egyes tanácsadó csoportok tagjai mindent megtesznek a konszenzus elérése érdekében. Amennyiben nem sikerül konszenzust elérni, akkor a vélemény a tagok többségének indokolással ellátott álláspontját tartalmazza. Rögzíteni kell az indokolással ellátott kisebbségi állásponto(ka)t is. A 20. cikk (3) és (4) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A schengeni vívmányok, valamint a dublini és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országokat képviselő tagok számára is engedélyezett a véleménynyilvánítás azon kérdésekről, amelyekről nem jogosultak szavazni.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Mindegyik tagállam és a schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult valamennyi ország segíti a tanácsadó csoportok tevékenységét.

(7)  Mindegyik tagállam és a schengeni vívmányok, valamint a dublini és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult valamennyi ország segíti a tanácsadó csoportok tevékenységét.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság és a tagállamok ideiglenes jelleggel tisztviselőket, illetve nemzeti szakértőket küldhetnek az ügynökséghez. Az igazgatótanács határozatot fogad el a nemzeti szakértők ügynökséghez történő kirendelése szabályainak megállapításáról.

(5)  A Bizottság és a tagállamok az ügynökség kérésére ideiglenes jelleggel tisztviselőket, illetve nemzeti szakértőket küldhetnek az ügynökséghez. Az igazgatótanács határozatot fogad el a nemzeti szakértők ügynökséghez történő kirendelése szabályainak megállapításáról.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető igazgató és a tanácsadó csoportok tagjai vállalják, hogy a köz érdekében járnak el. E célból évente, írásban nyilvános kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesznek.

Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-helyettes és a tanácsadó csoportok tagjai vállalják, hogy a köz érdekében járnak el. E célból évente, írásban nyilvános kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesznek, amelyet közzétesznek az ügynökség honlapján.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács tagjainak jegyzékét közzéteszik az ügynökség honlapján.

Az igazgatótanács tagjainak és a tanácsadó csoportok tagjainak jegyzékét közzéteszik az ügynökség honlapján.

Indokolás

Az átláthatóság biztosítása érdekében a tanácsadó csoportok tagjainak jegyzékét szintén közzé kell tenni az ügynökség honlapján.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A fogadó tagállamok a lehető legjobb körülményeket biztosítják az ügynökség megfelelő működéséhez, ideértve a többnyelvű, európai irányultságú iskoláztatás lehetőségét és a megfelelő közlekedési összeköttetéseket is.

(2)  A fogadó tagállamok a lehető legjobb körülményeket biztosítják az ügynökség megfelelő működéséhez, ideértve többek közt a többnyelvű, európai irányultságú iskoláztatás lehetőségét és a megfelelő közlekedési összeköttetéseket is.

Módosítás83

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ügynökség tevékenységéhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

(4)  Az ügynökség tevékenységeihez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja vagy más fordítási szolgáltatók biztosítják az uniós közbeszerzési szabályokkal összhangban és a vonatkozó pénzügyi szabályozás által megállapított korlátok között.

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy némi rugalmasságot biztosítson az ügynökség számára a fordítási szolgáltatások vonatkozásában.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 1049/2001/EK rendeletet alkalmazásának részletes szabályait az igazgatótanács fogadja el. Az ügyvezető igazgató javaslata alapján az igazgatótanács – az 1049/2001/EK rendeletnek megfelelően – elfogadja az ügynökség dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokat.

(2)  Az 1049/2001/EK rendeletet alkalmazásának részletes szabályait az igazgatótanács fogadja el. Az ügyvezető igazgató javaslata alapján az igazgatótanács – az 1049/2001/EK rendeletnek megfelelően – késlekedés nélkül elfogadja az ügynökség dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokat.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ügynökség a nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközöknek megfelelően tájékoztatást nyújt, valamint a feladatkörébe tartozó területeken saját kezdeményezésére tájékoztatást nyújthat. Különösen azt biztosítja, hogy a munkájával kapcsolatosan a 15. cikk (1) bekezdésének r), s), ii), jj), [kk)], [ll)], [mm)] pontjában, valamint a 42. cikk (9) bekezdésében meghatározott közzétételen túl a nyilvánosság és bármely érdekelt fél gyorsan tárgyilagos, pontos, megbízható, átfogó és könnyen érthető felvilágosítást kapjon. Az erőforrások kommunikációs tevékenységekhez való hozzárendelése nem befolyásolhatja hátrányosan az ügynökség e rendelet 3–12. cikkében említett feladatainak hatékony végrehajtását A kommunikációs tevékenységeket az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési terveknek megfelelően kell végezni.

(4)  Az ügynökség a nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és/vagy használatát szabályozó jogalkotási eszközöknek megfelelően tájékoztatást nyújt, valamint a feladatkörébe tartozó területeken saját kezdeményezésére tájékoztatást nyújthat. Különösen azt biztosítja, hogy a munkájával kapcsolatosan a 15. cikk (1) bekezdésének r), s), ii), jj), [kk)], [ll)], [mm)] pontjában, valamint a 42. cikk (9) bekezdésében meghatározott közzétételen túl a nyilvánosság és bármely érdekelt fél gyorsan tárgyilagos, pontos, megbízható, átfogó és könnyen érthető felvilágosítást kapjon. Az erőforrások kommunikációs tevékenységekhez való hozzárendelése nem befolyásolhatja hátrányosan az ügynökség e rendelet 3–12. cikkében említett feladatainak hatékony végrehajtását A kommunikációs tevékenységeket az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési terveknek megfelelően kell végezni.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközökben megállapított adatvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, a személyes adatoknak az ügynökség általi feldolgozására a 45/2001/EK rendelet [az uniós intézmények és szervek rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelméről szóló (EU) XX/2018 rendelet] alkalmazandó.

(1)  A személyes adatoknak az ügynökség általi feldolgozására a 45/2001/EK rendelet [az uniós intézmények és szervek rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelméről szóló (EU) XX/2018 rendelet] alkalmazandó.

Indokolás

Az uniós intézményeken belüli adatvédelmet szabályozó új (a 45/2001/EK rendeletet követő) rendeletre vonatkozó európai parlamenti állásponttal összhangban csupán egyetlen horizontális adatvédelmi rendszer létezhet.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Abban az esetben, amikor az ügynökség az (1) bekezdés a) pontjában foglalt célból kezel személyes adatokat, a nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközökben az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozóan megállapított különös rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2)  Abban az esetben, amikor az ügynökség az (1) bekezdés a) pontjában foglalt célból kezel személyes adatokat, a nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközökben az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozóan megállapított különös rendelkezéseket kell alkalmazni. Mindenesetre a 45/2001/EK rendelet szerint minden érintettnek joga van panaszt benyújtani az európai adatvédelmi biztoshoz, valamint joga van jogorvoslatért folyamodni az Európai Unió Bíróságához, ezen belül is joga van kártérítést kéni az ügynökségtől abban az esetben, ha az érintett úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértették az említett különös rendelkezéseket.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A biztonsági szabályokat a Bizottság jóváhagyását követően az igazgatótanács fogadja el. Az ügynökség minden szükséges intézkedést megtehet annak érdekében, hogy megkönnyítse a feladatai szempontjából lényeges információknak a Bizottsággal és a tagállamokkal, és adott esetben az érintett uniós ügynökségekkel történő cseréjét. Kifejleszti és működteti a minősített adatoknak a fent említett szereplőkkel történő cseréjére alkalmas információs rendszert a 2013/488/EU tanácsi határozattal és az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozattal összhangban. Az igazgatótanács e rendelet 2. cikke és 15. cikke (1) bekezdésének y) pontja alapján határoz az ügynökség – a megfelelő biztonsági elvek teljesítéséhez szükséges – szervezeti felépítéséről.

(2)  A biztonsági szabályokat a Bizottsággal folytatott szoros konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. Az ügynökség minden szükséges intézkedést megtehet annak érdekében, hogy megkönnyítse a feladatai szempontjából lényeges információknak a Bizottsággal és a tagállamokkal, és adott esetben az érintett uniós ügynökségekkel történő cseréjét. Kifejleszti és működteti a minősített adatoknak a fent említett szereplőkkel történő cseréjére alkalmas információs rendszert a 2013/488/EU tanácsi határozattal és az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozattal összhangban. Az igazgatótanács e rendelet 2. cikke és 15. cikke (1) bekezdésének y) pontja alapján határoz az ügynökség – a megfelelő biztonsági elvek teljesítéséhez szükséges – szervezeti felépítéséről.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított öt évben belül, majd azt követően ötévente a Bizottság az iránymutatásai alapján értékeli az ügynökség teljesítményét annak célkitűzései, megbízatása, feladatai és működési helyszínei tekintetében. Az értékelésnek arra is ki kell terjednie, hogy az ügynökség mennyiben járul hozzá a nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetését célzó összehangolt, költséghatékony és koherens, a bel- és igazságügyi politikák végrehajtását elősegítő uniós szintű informatikai környezet kialakításához. Az értékelésnek különösen az ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességére és e módosítások pénzügyi hatásaira kell összpontosítania.

(1)  [E rendelet hatálybalépésétől számított négy év]-ig, majd azt követően ötévente a Bizottság az igazgatótanáccsal konzultálva értékeli az ügynökség teljesítményét. Az értékelés keretében megvizsgálja e rendelet rendelkezéseinek végrehajtását, valamint azt, hogy az ügynökség milyen módon és mértékben járul hozzá ténylegesen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatásához, illetve látja el az e rendeletben meghatározott feladatait. Az értékelésnek arra is ki kell terjednie, hogy az ügynökség mennyiben járul hozzá a nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetését célzó összehangolt, költséghatékony és koherens, a bel- és igazságügyi politikák végrehajtását elősegítő uniós szintű informatikai környezet kialakításához. Az értékelésnek különösen az ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességére és e módosítások pénzügyi hatásaira kell összpontosítania. Az igazgatótanács ajánlásokat terjeszthet a Bizottság elé e rendelet módosításával kapcsolatban.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben együttműködik a Bizottsággal, más uniós intézményekkel, uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, különösen azokkal, amelyeket a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség vonatkozásában hoztak létre, és ezen belül is elsősorban az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével.

(1)  Koordináció és költségmegtakarítás céljából, a párhuzamosságok elkerülése és a tevékenységeik tekintetében fennálló szinergiák és komplementaritás előmozdítása érdekében az ügynökség az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben együttműködik a Bizottsággal, más uniós intézményekkel, uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, különösen azokkal, amelyeket a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség vonatkozásában hoztak létre, és ezen belül is elsősorban az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Adott esetben figyelembe veszi és követi az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség hálózatbiztonságra vonatkozó ajánlásait.

(3)  Figyelembe veszi és követi az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség hálózat- és információbiztonságra vonatkozó ajánlásait.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel való együttműködés munkamegállapodások keretében történik. Ezeket a munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. Ezen munkamegállapodások a székhelyek közelsége vagy a szakpolitikai terület hasonlósága esetén rendelkezhetnek a felhatalmazásukon belül és alapfeladataik sérelme nélkül közös szolgálatok létrehozásáról ügynökségek számára .

(4)  Az uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel való együttműködés munkamegállapodások keretében történik. Ezeket a munkamegállapodásokat a Bizottsággal folytatott szoros konzultációt követően kell megkötni. Ezen munkamegállapodások a székhelyek közelsége vagy a szakpolitikai terület hasonlósága esetén rendelkezhetnek a felhatalmazásukon belül és alapfeladataik sérelme nélkül közös szolgálatok létrehozásáról ügynökségek számára . A munkamegállapodások megállapítják a költségmegtérülési mechanizmust.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok részvétele

A schengeni vívmányok, valamint a dublini és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok részvétele

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség nyitott azon harmadik országok részvételére, amelyek ebből a célból az Unióval társulási megállapodást kötnek.

(1)  Az ügynökség nyitott azon harmadik országok részvételére, amelyek az Unióval bármilyen típusú társulási megállapodást kötöttek a schengeni vívmányok, valamint a dublini és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére vonatkozóan.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett társulási megállapodások vonatkozó rendelkezései alapján olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek meghatározzák különösen a schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országoknak az ügynökség munkájában való részvétele jellegét, mértékét és módját, valamint annak részletes szabályait, köztük a pénzügyi hozzájárulásokra, a személyzetre és a szavazati jogra vonatkozó rendelkezéseket.

(2) Az (1) bekezdésben említett társulási megállapodások vonatkozó rendelkezései alapján olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek meghatározzák különösen az (1) bekezdésben említett harmadik országoknak az ügynökség munkájában való részvétele jellegét, mértékét és módját, valamint annak részletes szabályait, köztük a pénzügyi hozzájárulásokra, a személyzetre és a szavazati jogra vonatkozó rendelkezéseket.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

38 a cikk (új) – új

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

38a. cikk

 

Munkamegállapodások nemzetközi szervezetekkel és egyéb fontos szervezetekkel.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az ügynökség amennyiben feladatai ellátásához szükséges és a Bizottsággal való konzultációt követően munkamegállapodások megkötése révén kapcsolatokat alakíthat ki és tarthat fent nemzetközi szervezetekkel és azok nemzetközi közjog által szabályozott alárendelt szerveivel vagy egyéb fontos szervezetekkel és szervekkel, amelyek két vagy több ország közt létrejött megállapodások által vagy azok alapján jöttek létre.

Indokolás

Szükséges lehet arra, hogy elegendő jogalapot biztosítsunk az ügynökség számára kapcsolatok nemzetközi szervezetekkel és/vagy jelentős szervezetekkel (Interpol és IATA) való kialakítása és fenntartása céljából, az EES és az ETIA által kiadott, vonatkozó rendelkezések és javaslatok végrehajtása érdekében. Ez a javaslat általános jogalapot biztosít az ilyen kapcsolatok kialakításához.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A következő évre vonatkozó éves munkaprogram tartalmazza a célkitűzések részletes leírását és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat is. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó fellépéseket, és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves munkaprogramnak összhangban kell állnia az (6) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest az ügynökség mely megbízatása és feladata új, változott vagy szűnt meg. Amikor az ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Az éves munkaprogram minden lényeges módosítását az eredeti éves munkaprogramra vonatkozó eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra ruházhatja.

(5)  A következő évre vonatkozó éves munkaprogram tartalmazza a célkitűzések részletes leírását és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat is, összhangban a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvével. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó fellépéseket, és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves munkaprogramnak összhangban kell állnia az (6) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest az ügynökség mely megbízatása és feladata új, változott vagy szűnt meg. Amikor az ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Ebben az összefüggésben, a további pénzügyi erőforrások biztosítása előtt minden esetben fontolóra kell venni a tevékenységek prioritási sorrendjének módosítását. Az éves munkaprogram minden lényeges módosítását az eredeti éves munkaprogramra vonatkozó eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra ruházhatja.

Indokolás

A módosítás összhangban van a közös megközelítéssel, és annak hangsúlyozását célozza, hogy az ügynökségnek a rendelkezésre álló korlátozott források optimális kihasználására kell törekednie.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügyvezető igazgató évente – az ügynökség által elvégzett tevékenységek figyelembevételével, létszámtervvel együtt – elkészíti az ügynökség következő pénzügyi évi tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatás tervezetét, és megküldi azt az igazgatótanácsnak.

(1)  Az ügyvezető igazgató évente – a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének megfelelően és az ügynökség által elvégzett tevékenységek, valamint céljai és várt eredményei figyelembevételével, létszámtervvel együtt – elkészíti az ügynökség következő pénzügyi évi tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatás tervezetét, és megküldi azt az igazgatótanácsnak.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügyvezető igazgató által készített kimutatás tervezet alapján az igazgatótanács elfogadja az ügynökség következő pénzügyi évi tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatás tervezetét, valamint a létszámterv tervezetét. Az igazgatótanács az egységes programozási dokumentum részeként minden év január 31-ig megküldi azokat a Bizottságnak és a schengeni vívmányok és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országoknak.

(2)  Az ügyvezető igazgató által készített kimutatás tervezet alapján az igazgatótanács elfogadja az ügynökség következő pénzügyi évi tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatás tervezetét, valamint a létszámterv tervezetét. Az ügynökség az egységes programozási dokumentum részeként minden év január 31-ig megküldi azokat a Bizottságnak és a schengeni vívmányok, valamint a dublini és az Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országoknak.

Indokolás

Javasoljuk a javaslat szövegezésének az uniós szervek pénzügyi keretszabályzata szövegezéséhez való igazítását (lásd az 1271/2013/EU rendelet 33. cikkének (5) bekezdését).

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által a számukra nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként a 37. cikkben említett munkamegállapodásoknak megfelelően fizetett költségtérítés;

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ügynökség a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról n. évre szóló jelentést az n+1. év március 31-éig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Számvevőszéknek és a Bizottságnak.

(4)  Az ügyvezető igazgató a költségvetés végrehajtásáról és a n. évi pénzgazdálkodásról szóló jelentést az n+1. év március 31-éig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Számvevőszéknek és a Bizottságnak.

Indokolás

Ez a módosítás hozzáigazítja a javaslat szövegét a pénzügyi keretszabályzatra vonatkozó rendelet szövegéhez (lásd az 1271/2013/EU rendelet 39. cikkének (1) bekezdését, miszerint „Az igazgató látja el az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatait”.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügynökség olyan belső szabályokat fogad el, amelyek megkövetelik, hogy szervei és személyzete tagjai munkaviszonyuk fennállása vagy hivatali idejük alatt kerüljenek el minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenséget eredményezhetnek, valamint hogy az ilyen helyzeteket jelentsék.

Az ügynökség olyan belső szabályokat fogad el, amelyek megkövetelik, hogy szervei és személyzete tagjai munkaviszonyuk fennállása vagy hivatali idejük alatt és után kerüljenek el minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenséget eredményezhetnek, valamint hogy az ilyen helyzeteket jelentsék. Ezen belső szabályok súlyos megsértése esetén tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a Bizottságot az állítólagos jogsértésekre vonatkozó titoktartási szabályok figyelembevételével.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az OLAF a 883/2013/EU, Euratom rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben94 meghatározott rendelkezésekkel és eljárásokkal összhangban vizsgálatokat, többek között helyszíni ellenőrzést és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása céljából, hogy az ügynökség által finanszírozott valamely vissza nem térítendő támogatással vagy szerződéssel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció vagy egyéb, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység.

(3)  [Az Európai Ügyészség,] az OLAF[, vagy mindkettő,] a 883/2013/EU, Euratom rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben94 meghatározott rendelkezésekkel és eljárásokkal összhangban vizsgálatokat, többek között helyszíni ellenőrzést és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása céljából, hogy az ügynökség által finanszírozott valamely vissza nem térítendő támogatással vagy szerződéssel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció vagy egyéb, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység.

__________________

__________________

94A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

94A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eu-LISA-nak az 1077/2011/EU rendelet 18. cikke alapján kinevezett ügyvezető igazgatója a hivatali idejéből hátralévő időre megbízást kap az ügyvezető igazgató e rendelet 21. cikkében előírt feladatainak ellátására.

Az eu-LISA-nak az 1077/2011/EU rendelet 18. cikke alapján kinevezett ügyvezető igazgatója a hivatali idejéből hátralévő időre megbízást kap az ügynökség ügyvezető igazgatója e rendelet 21. cikkében előírt feladatainak ellátására. Szerződésének egyéb feltételei változatlanok maradnak. Amennyiben az ügyvezető igazgató megbízását az 1077/2011/EU rendelet 18. cikke (4) bekezdésével összhangban meghosszabbító határozat e rendelet hatálybalépése előtt kerül elfogadásra, a hivatali időt 2022. október 31-ig automatikusan meghosszabbítják.

Indokolás

Ez az átmeneti rendelkezés lehetővé tenné az ügyvezető igazgató megbízásának egyszeri, legfeljebb 5 évre történő meghosszabbítását, amennyiben megbízását a jelenleg alkalmazandó jogi keret [1] értelmében már meghosszabbították, amely csak legfeljebb 3 éves hosszabbításra ad lehetőséget. A jelenlegi ügyvezető igazgató megbízásának meghosszabbítása kulcsfontosságú az ügynökség számára, mivel hivatali ideje (egy 3 évvel való meghosszabbítást követően) 2020. október 31-én lejár. Az (EU) 2016/794 Europol-rendelet már tartalmazott ilyen átmeneti rendelkezést.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

48 a cikk (új) – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az igazgatótanács által elfogadott belső szabályok hatályban tartása

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

48 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

Az igazgatótanács által az 1077/2011/EU rendelet alapján elfogadott belső szabályok és intézkedések e rendelet hatálybalépését követően is hatályban maradnak az e rendelet által előírt, ahhoz kapcsolódó módosítások sérelme nélkül.


INDOKOLÁS

Bevezetés

A nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatását végző uniós ügynökség (eu-LISA/az ügynökség) létrehozásáról szóló rendeletet 2011-ben fogadták el. Az ügynökség létrehozásával a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását egy európai ügynökségre bízták, ezáltal véget vetve annak a helyzetnek, amelyben a szóban forgó feladatot a tagállamok vagy a Bizottság hajtotta végre. Az eu-Lisa jelenleg a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II), a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az Eurodac központi szintű üzemeltetési igazgatásáért felel. Az eu-Lisa megbízható a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyéb nagyméretű IT-rendszereinek fejlesztésével és üzemeltetési igazgatásával is, ha a vonatkozó jogalkotási eszközök így rendelkeznek.

Az alapító rendelet 31. cikkével összhangban, külső értékelés alapján és az eu-LISA igazgatótanácsával szorosan konzultálva a Bizottság értékelést végzett annak megvizsgálására, hogy az ügynökség hogyan és milyen mértékben járul hozzá a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásához a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben, és miként teljesíti az alapító rendeletben meghatározott feladatait. Megvizsgálta azt is, szükséges-e az eu-LISA alapító rendeletben meghatározott feladatait módosítani vagy kiterjeszteni. Ez a javaslat kapcsolódik az ügynökség értékeléséhez, ugyanakkor azonban alkalmazkodik más jogalkotási és szakpolitikai változásokhoz is, és reflektál az ajánlásokra, valamint az igazgatótanács véleményére.

2017. június 29-én a Bizottság az uniós információs rendszerek jelenlegi korlátainak kezelése, az információs szakadékok megszüntetése és az információ információs rendszerek közti megosztásának lehetővé tétele érdekében az eu-LISA megbízásának megerősítését javasolta, melynek révén az kifejleszthet és bevezethet olyan műszaki megoldásokat, melyek célja az uniós információs rendszerek interoperábilissá tétele, valamint annak biztosítása, hogy az új rendszerek irányítása terén megbízása megfeleljen a migráció és biztonság terén uniós szinten jelentkező kihívásoknak.

A Bizottság javaslatának célja, hogy felülvizsgálja az eu-LISA-t létrehozó rendeletet annak érdekében, hogy az azt értékelés alapján javasolt jogszabály-módosításokhoz igazítsa, valamint hogy javítsa az eu-LISA működését és megerősítse szerepét annak biztosítása érdekében, hogy tevékenysége megfeleljen az Európai Unióban napjainkban jelentkező kihívásoknak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben. Célja továbbá az is, hogy a rendeletbe beillesszen olyan módosításokat, amelyek szakpolitikai, jogi vagy ténybeli változásokból fakadnak, különös tekintettel arra, hogy a társjogalkotók megállapodásától függően további rendszerek kerülnek majd az ügynökség irányítása alá, illetve hogy az ügynökségnek hozzá kell majd járulnia a nagyméretű IT-rendszerek interoperabilitásának kifejlesztéséhez, a határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerekről szóló, 2016. április 6-i bizottsági közleménynek(1), az információs rendszerekkel és interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport 2017. május 11-i zárójelentésének(2), valamint a Bizottság hatékony és valódi biztonsági unióról szóló, 2017. május 16-i hetedik időközi jelentésének(3) megfelelően. Figyelembe veszi továbbá az ügynökség igazgatótanácsának módosító javaslatait is, valamint annak a lehetőségét, hogy az eu-LISA a jövőben az érdekelt tagállamok decentralizált rendszereinek nemzeti szintű végrehajtására vonatkozó közös technikai megoldások tárhelyszolgáltatója és üzemeltetője legyen. A javaslat végül pedig összehangolja az ügynökséget megalapító jogszabályt az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i együttes nyilatkozatával (a továbbiakban: közös megközelítés).

Európa jelenleg kettős kihívással néz szembe: nyíltnak maradni, a biztonság fenntartása mellett. Annak érdekében, hogy erre megfelelő választ adjon, az EU-nak fel kell használnia a modern informatikai technológiák képességeit, illetve arra kell használnia e technológiákat, hogy megerősítse és fokozza a tagállamok közti információcserét és együttműködést.

Új feladatok az ügynökség számára

Az e kihívásra adott megfelelő válaszintézkedések szükségessé teszik, hogy az eu-LISA új feladatokat lásson el. Az ügynökség feladatai közé tartozik majd a jövőbeli nagyméretű uniós információs rendszerek fejlesztése és irányítása is.

Az eu-LISA kulcsszerepet játszik majd az új rendszerek fejlesztésében és kezelésében, melyeket a társjogalkotók éppen most vitatnak meg: ezek a határregisztrációs rendszer (EES) a külső határok korszerűsített határigazgatásához és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS), amely az Európai Unión belül vízummentesen utazó személyekről való előzetes információgyűjtést célozza. Az Európai Bizottság javaslata előirányozza az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) további fejlesztését is, hogy javítsa a harmadik országok elítélt polgáraira vonatkozó információk tagállamok közti cseréjét. A központosított ECRIS rendszer az eu-LISA által fejlesztett és irányított informatikai rendszereknek is része volna. 

Az ügynökség megbízásának kiterjesztésére irányuló bizottsági javaslat alapja az, hogy az ügynökség a nagyméretű IT-rendszerek igazgatásán túl a meglévő és új IT-rendszerekkel kapcsolatos műszaki kérdésekben is tanácsadást és segítséget tud nyújtani a tagállamoknak. Az eu-LISA megerősített szerepet játszik majd az általa működtetett rendszerekkel kapcsolatos statisztikák létrehozásában, valamint kiterjesztett hatáskörrel rendelkezik a kísérleti projektek és a kutatás vonatkozásában. Automatizált adatminőség-ellenőrzési mechanizmusok létrehozásával hozzájárul majd a rendszeradatok minőségének javításához. Ezek biztosítják a helytelen vagy ellentmondásos adatok automatikus azonosítását. Ebben az esetben értesítik a szóban forgó adatot bevivő tagállamot, hogy az adatot törölhesse vagy aktualizálhassa.

Interoperabilitás

A javaslat a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés terén használt uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás 2020-ig való megvalósítására irányuló, új bizottsági megközelítés részét képezi.

A reform keretében az ügynökség megbízást kap az interoperabilitás megvalósításához szükséges műszaki megoldások kifejlesztésére. Az uniós bel- és igazságügy területén folyamatban lévő digitális átállás rámutatott arra, hogy tovább kell növelni az eu-LISA a tagállamok és az EU egészének javát szolgáló, hozzáadott értékét. A megbízás felülvizsgálatára irányuló javaslat figyelembe veszi a szóban forgó átállásból fakadó szükségleteket és az ügynökség ezek kezelésére való képességét.

Az ügynökség felel majd a Bizottság interoperabilitással kapcsolatos megközelítése fő műszaki jellemzőinek fejlesztéséért – amint a vonatkozó jogalkotási eszközöket elfogadják – amelyet az európai keresési portál, a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás és a közös személyazonosítóadat-tár alkotnak, melyek célja annak biztosítása, hogy valamennyi uniós információs rendszer között hatékony együttműködés valósuljon meg, továbbá hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek a rendőrség és helyszínen dolgozó vámtisztviselők számára.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, melynek célja a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség („az ügynökség”) szerepének megerősítése és felelősségeinek bővítése. Az ügynökség fontos feladatokat lát el a határigazgatás és a biztonság területén a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásának biztosítása révén. Az előadó üdvözli, hogy a javaslat általánosan bővíti az ügynökségre bízott feladatok körét.

Ugyanakkor az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslatának van néhány olyan aspektusa, amelyet még tovább lehetne tökéletesíteni az ügynökség jobb teljesítménye érdekében.

A jelenlegi gyakorlat azt mutatja, hogy a tagállamok közvetlenül az ügynökséghez fordulnak, amikor technikai támogatásra van szükségük a nemzeti rendszerek és a központi rendszerek összekapcsolása tekintetében. Ezért logikusnak tűnik, hogy a javaslat a jelenlegi gyakorlatot követi és ugyanezt az utat kínálja a jövőbeli kérelmeknek az ügynökséghez való benyújtásához. Ebben az összefüggésben a Bizottságnak konzultatív szerepet kellene biztosítani (12. cikk).

Az előadó több okból is lehetőséget biztosít további technikai központok létesítésére: vitatható, hogy az aktív-aktív módozat (amikor valamennyi technikai központ működőképes lehet és egyik sem működik csak tartalék központként) megvalósítható-e műszakilag két olyan helyszínen, amelyek földrajzilag távol esnek egymástól (ahogyan a jogalkotási javaslatban szerepel, azaz Strasbourg és Sankt Johann im Pongau között). Emellett a nagyméretű IT-rendszerek hatékony, biztonságos és folyamatos működtetésének további biztosítása érdekében az ügynökségnek képesnek kell lennie arra, hogy késlekedés nélkül reagáljon az adódó helyzetekre és könnyen igazodjon jövőbeli jogalkotási javaslatokhoz, illetve nehézség nélkül hajtsa azokat végre, miközben a meglévő technikai központok további bővítésre és javításra szorulnak.

Az előadó úgy véli, hogy a javaslatnak további, az átláthatóságra vonatkozó szabályokat kellene tartalmaznia. E tekintetben az előadó azt javasolja, hogy az igazgatótanács által a tagjai összeférhetetlenségének megelőzésére és kezelésére vonatkozóan elfogadott szabályokat (15. cikk), az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető igazgató és a tanácsadó csoportok tagjai éves, írásos kötelezettségvállalási nyilatkozatát (25. cikk) közzé kell tenni az ügynökség honlapján. Emellett az előadó felhívja az ügynökséget, hogy fogadjon el belső szabályokat a visszaélést bejelentő személyek védelméről (15. cikk).

A javaslat 37. cikke jogalapot biztosít az uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel való együttműködéshez. Ez az együttműködés mind stratégiai, mind operatív jellegű lehet, például IT-szolgáltatások más ügynökségeknek való nyújtása révén. Ebben az esetben az eu-LISA által nyújtott szolgáltatás hatással lehet az ügynökség költségvetésére, melynek ellentételezésére az ügynökség pénzügyi kompenzációt kérhet. Ugyanakkor a jelenlegi javaslat nem teszi lehetővé az ügynökség számára, hogy a más uniós szerveknek és ügynökségeknek nyújtott szolgáltatásért pénzügyi kompenzációt kérjen. Az előadó úgy véli, hogy az ügynökség költségeit az ügynökség és a Bizottság közti kétoldalú egyetértési megállapodás alapján kell ellentételezni.

Megfelelő jogalapot kell biztosítani az ügynökség számára – amennyiben feladatai ellátásához ez szükséges és a Bizottsággal való konzultációt követően – annak érdekében, hogy kapcsolatokat alakítson ki és tartson fent nemzetközi szervezetekkel és egyéb jelentős szervezetekkel és szervekkel. A nemzetközi szervezetekkel való operatív együttműködés különösen fontos a határregisztrációs rendszerről és az ETIAS-ról szóló javaslatok megfelelő végrehajtása szempontjából. Ennek érdekében a javaslatnak tartalmaznia kell a megfelelő jogalapot (új 38a. cikk).

Végül, javasolja a javaslat az ügyvezető igazgató mandátumának lehetséges meghosszabbításáról szóló rendelkezésének hozzáigazítását az (EU) 2016/794 rendelet (Europol-rendelet) megfelelő rendelkezéséhez az ügyvezető igazgatóra vonatkozó átmeneti rendelkezés beillesztésével. Ez az átmeneti rendelkezés lehetővé tenné az ügyvezető igazgató megbízásának egyszeri, legfeljebb 5 évre történő meghosszabbítását, amennyiben megbízását a jelenleg alkalmazandó jogi keret értelmében már meghosszabbították, amely csak legfeljebb 3 éves hosszabbításra ad lehetőséget. A jelenlegi ügyvezető igazgató megbízásának meghosszabbítása, amely (egy 3 évvel való meghosszabbítást követően) 2020. október 31-én lejár. A 2020 körüli időszak kulcsfontosságú az ügynökség szempontjából, mivel az új rendszerek (határregisztrációs rendszer, ETIAS és valószínűleg az ECRIS-TCN) hatálybalépésének jelenlegi időrendje miatt rendkívül aktív és tevékeny időszaknak ígérkezik. Ezenfelül a 2020–2021 közötti időszakban az ügynökség látja el az uniós ügynökségek hálózatának elnöki tisztét is. Mindezen tevékenységek végrehajtásához az ügynökség folyamatos vezetésére és tapasztalatára van szükség.

(1)

  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek. COM(2016)0205, 2016.4.6.

(2)

  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

  COM(2017)0261.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (9.11.2017)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Szabadságon, Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökségről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0352 – C8-2016/2017 – 2017/0145(COD))

A vélemény előadója: Jens Geier

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az ügynökségnek emellett eseti támogatást kell biztosítania a tagállamok számára, amennyiben ezt a biztonság vagy a migrációval összefüggő rendkívüli igények szükségessé teszik. Mindenekelőtt olyan esetekben, amikor egy tagállam a külső határainak bizonyos területein nagymértékű migrációs beáramlások által jellemzett, sajátos és aránytalan migrációs kihívással szembesül, a tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy technikai és műveleti megerősítésre támaszkodhasson. Ezt a megerősítést a migrációs csomópontokon a migrációkezelést támogató, az érintett ügynökségek szakértőiből álló csapatok nyújtják. Amennyiben az eu-LISA támogatása e kontextusban az általa igazgatott nagyméretű IT-rendszerekhez kapcsolódó kérdések tekintetében válna szükségessé, a támogatási kérelmet a Bizottságnak kell megküldenie az ügynökség részére.

(19)  Az ügynökségnek emellett eseti támogatást kell biztosítania a tagállamok számára, amennyiben ezt a biztonság vagy a migrációval összefüggő rendkívüli igények szükségessé teszik. Mindenekelőtt olyan esetekben, amikor egy tagállam a külső határainak bizonyos területein nagymértékű migrációs beáramlások által jellemzett, sajátos és aránytalan migrációs kihívással szembesül, a tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy technikai és műveleti megerősítésre támaszkodhasson. Ezt a megerősítést a migrációs csomópontokon a migrációkezelést támogató, az érintett ügynökségek szakértőiből álló csapatok nyújtják. Amennyiben az eu-LISA támogatása e kontextusban az általa igazgatott nagyméretű IT-rendszerekhez kapcsolódó kérdések tekintetében válna szükségessé, a támogatási kérelmet a Bizottságnak kell megküldenie az ügynökség részére. Ebben az esetben valamennyi felmerülő költséget az ügynökségnek kell viselnie. Az ügynökség költségvetésének tartalmaznia kell egy meghatározott költségvetési sort, amely kizárólag e célra szolgál, és kiegészíti a napi munkára elkülönített pénzügyi forrásokat.

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a 12. cikk (1) bekezdésének módosításával. Bár a költségeket az ügynökségnek kell viselnie, biztosítani kell, hogy az eseti támogatás iránti kérelmek ne veszélyeztessék az ügynökség rendes munkáját.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Az ügynökség küldetésének teljesítése céljából és a feladatainak ellátásához szükséges mértékben, az ügynökség számára lehetővé kell tenni az uniós joggal és szakpolitikával összhangban megkötött munkamegállapodások keretében történő együttműködést más uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, különösen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben létrehozottakkal, azok megfelelő hatáskörein belül, az e rendelet és azon jogi aktusok hatálya alá tartozó ügyekben, amelyek az ügynökség által igazgatott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozzák. Ezeket a munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. Az ügynökségnek adott esetben figyelembe kell vennie és követnie kell az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség hálózatbiztonságra vonatkozó ajánlásait.

(34)  Az ügynökség küldetésének teljesítése, a koordináció és a költségmegtakarítás céljából, a párhuzamosságok elkerülése és a szinergiák és komplementaritás előmozdítása érdekében és a feladatainak ellátásához szükséges mértékben, az ügynökség számára lehetővé kell tenni az uniós joggal és szakpolitikával összhangban megkötött munkamegállapodások keretében történő együttműködést más uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, különösen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben létrehozottakkal, azok megfelelő hatáskörein belül, az e rendelet és azon jogi aktusok hatálya alá tartozó ügyekben, amelyek az ügynökség által igazgatott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozzák. Ezeket a munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. Az ügynökségnek adott esetben figyelembe kell vennie és követnie kell az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség hálózatbiztonságra vonatkozó ajánlásait.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  megfelelő statisztikák biztosítása a Bizottság és az érintett uniós decentralizált ügynökségek számára

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az igazgatótanács döntését követően az ügynökség megtervezheti és végrehajthatja az e rendelet, valamint az ügynökség által igazgatott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó tesztelési tevékenységeket.

(4)  Az igazgatótanács döntését követően az ügynökség megtervezheti és végrehajthatja az e rendelet, valamint az ügynökség által igazgatott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó tesztelési tevékenységeket. Az ügynökség szavatolja a minőség megfelelő szintjét a tesztelési tevékenységek tekintetében, és fedez minden vonatkozó költséget.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség felkérést kaphat arra, hogy adjon tanácsot a tagállamoknak a nemzeti rendszereknek a központi rendszerekhez való kapcsolódása tekintetében, valamint nyújtson eseti támogatást a tagállamoknak. Az eseti támogatás iránti kérelmeket a Bizottsághoz kell benyújtani, amely továbbítja azokat az ügynökségnek. Az ügynökség arra is felkérést kaphat, hogy nyújtson tanácsot vagy támogatást a Bizottságnak – akár tanulmányok készítése és tesztelés révén – a meglévő vagy új rendszerekkel kapcsolatos technikai kérdésekben.

(1)  Az ügynökség felkérést kaphat arra, hogy adjon tanácsot a tagállamoknak a nemzeti rendszereknek a központi rendszerekhez való kapcsolódása tekintetében, valamint nyújtson eseti támogatást a tagállamoknak. Az eseti támogatás iránti kérelmeket a Bizottsághoz kell benyújtani, amely továbbítja azokat az ügynökségnek. Az ügynökség arra is felkérést kaphat, hogy nyújtson tanácsot vagy támogatást a Bizottságnak – akár tanulmányok készítése és tesztelés révén – a meglévő vagy új rendszerekkel kapcsolatos technikai kérdésekben. Minden felmerülő költséget az ügynökség visel. Az ügynökség költségvetésének tartalmaznia kell egy meghatározott költségvetési sort, amely kizárólag e célra szolgál, és kiegészíti a napi munkára elkülönített pénzügyi forrásokat.

Indokolás

A múltban olyan vészhelyzetben volt szükség eseti támogatásra, amelyben valamely tagállamnak a migráció mértékének jelentős növekedésével kellett szembe néznie. Ilyen esetben a segítségnyújtás egyértelműen hozzáadott európai értéket jelent, és annak költségeit az uniós költségvetésből kell fedezni. Ez a módosítás a pénzügyi megoldások ennek megfelelő pontosítását célozza.

Módosítás6

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Egy legalább hat tagállamból álló csoport, amely önként úgy dönt, hogy központosított megoldást választ, amely segíti őket a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség decentralizált rendszereire vonatkozó uniós jogszabályokból eredő kötelezettségek technikai oldalának megvalósításában, a Bizottság előzetes jóváhagyása esetén és az igazgatótanács döntését követően arra is felkérheti az ügynökséget, hogy lássa el a közös IT-rendszer fejlesztésének, igazgatásának és/vagy tárhely-szolgáltatásának feladatát. Ilyen esetben az érintett tagállamok hatáskör-átruházási megállapodás útján az ügynökségre bízzák az említett feladatokat, beleértve a hatáskör-átruházás feltételeit, valamint az összes releváns költség kiszámításának és a számlázási módszernek a meghatározását.

(2)  Egy legalább hat tagállamból álló csoport, amely önként úgy dönt, hogy központosított megoldást választ, amely segíti őket a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség decentralizált rendszereire vonatkozó uniós jogszabályokból eredő kötelezettségek technikai oldalának megvalósításában, a Bizottság előzetes jóváhagyása esetén és az igazgatótanács döntését követően arra is felkérheti az ügynökséget, hogy lássa el a közös IT-rendszer fejlesztésének, igazgatásának és/vagy tárhely-szolgáltatásának feladatát. Ilyen esetben az érintett tagállamok hatáskör-átruházási megállapodás útján az ügynökségre bízzák az említett feladatokat, beleértve a hatáskör-átruházás feltételeit, valamint az összes releváns költség kiszámításának és a számlázási módszernek a meghatározását. A felmerülő költségek egészét az érintett tagállam viseli.

Indokolás

A 12. cikk (1) bekezdésével ellentétesen az uniós költségvetés nem biztosíthatja e szolgáltatásokat, amennyiben azok csak korlátozott számú tagállamot érintenek.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Statisztikai támogatás

 

Az ügynökség megfelelő és részletes statisztikai információkat nyújt

 

a)  a Bizottság számára az 1053/2013/EU tanácsi rendelet1a szerinti értékelés és nyomon követés céljából; valamint

 

b)  az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség számára a sebezhetőségi értékelések az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet1b szerinti végrehajtásának nyomon követése céljából.

 

Az ügynökség megfelelő és részletes statisztikai információt nyújthat egyéb uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek számára indokolt célokra.

 

_________________

 

1a   Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoring mechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

 

1b   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).

Módosítás8

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács valamennyi tagállam részéről egy-egy, a Bizottság részéről pedig két képviselőből áll, akik a 20. cikknek megfelelően valamennyien szavazati joggal rendelkeznek.

(1)  Az igazgatótanács valamennyi tagállam részéről egy-egy, a Bizottság részéről pedig két képviselőből, illetve az Európai Parlament által kijelölt egy tagból áll, akik a 20. cikknek megfelelően valamennyien szavazati joggal rendelkeznek.

Indokolás

Az eu-LISA számos érzékeny témával foglalkozik, így az Unió belső biztonságával és határigazgatásával, valamint az uniós polgárok adatainak és magánéletének védelmével. Ezért az Európai Parlamentet be kell vonni az igazgatótanács döntéshozatalába, illetve arról részletesen tájékoztatni kell. A kérelem összhangban van a közös megközelítéssel.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról. A kiválasztási eljárás keretében pályázati felhívást kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában és egyéb helyeken. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgatót érdemei, a nagyméretű IT-rendszerek területén szerzett tapasztalatai, igazgatási, pénzügyi és irányítási képességei, valamint adatvédelmi ismeretei alapján nevezi ki. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató kinevezéséről szóló határozatát a szavazásra jogosult valamennyi tag kétharmados többségével hozza meg.

(1)  Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt, legalább három jelöltet tartalmazó listáról. A kiválasztási eljárás keretében pályázati felhívást kell közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában és egyéb helyeken. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgatót érdemei, a nagyméretű IT-rendszerek területén szerzett tapasztalatai, igazgatási, pénzügyi és irányítási képességei, valamint adatvédelmi ismeretei alapján nevezi ki. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató kinevezéséről szóló határozatát a szavazásra jogosult valamennyi tag kétharmados többségével hozza meg.

Módosítás10

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ügynökség tevékenységéhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

(4)  Az ügynökség tevékenységeihez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja vagy más fordítási szolgáltatók biztosítják a közbeszerzési szabályokkal összhangban és a vonatkozó pénzügyi szabályozás által megállapított korlátok között.

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy némi rugalmasságot biztosítson az ügynökség számára a fordítási szolgáltatások vonatkozásában.

Módosítás11

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított öt évben belül, majd azt követően ötévente a Bizottság az iránymutatásai alapján értékeli az ügynökség teljesítményét annak célkitűzései, megbízatása, feladatai és működési helyszínei tekintetében. Az értékelésnek arra is ki kell terjednie, hogy az ügynökség mennyiben járul hozzá a nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetését célzó összehangolt, költséghatékony és koherens, a bel- és igazságügyi politikák végrehajtását elősegítő uniós szintű informatikai környezet kialakításához. Az értékelésnek különösen az ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességére és e módosítások pénzügyi hatásaira kell összpontosítania.

(1)  Legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított öt évben belül, majd azt követően ötévente a Bizottság az igazgatótanáccsal konzultálva – iránymutatásai alapján értékeli az ügynökség teljesítményét annak célkitűzései, megbízatása, feladatai és működési helyszínei tekintetében. Az értékelésnek arra is ki kell terjednie, hogy az ügynökség mennyiben járul hozzá a nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetését célzó összehangolt, költséghatékony és koherens, a bel- és igazságügyi politikák végrehajtását elősegítő uniós szintű informatikai környezet kialakításához. Az értékelésnek különösen az ügynökség megbízatása módosításának esetleges szükségességére és e módosítások pénzügyi hatásaira kell összpontosítania.

Indokolás

Az ügynökség értékelését annak igazgatótanácsával konzultálva kell elvégezni annak érdekében, hogy a Bizottság alaposan áttekinthesse az értékeléshez alkalmazandó paramétereket.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben együttműködik a Bizottsággal, más uniós intézményekkel, uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, különösen azokkal, amelyeket a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség vonatkozásában hoztak létre, és ezen belül is elsősorban az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével.

(1)  Koordináció és költségmegtakarítás céljából, a párhuzamosságok elkerülése és a tevékenységeik tekintetében fennálló szinergiák és komplementaritás előmozdítása érdekében az ügynökség az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben együttműködik a Bizottsággal, más uniós intézményekkel, uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, különösen azokkal, amelyeket a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség vonatkozásában hoztak létre, és ezen belül is elsősorban az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel való együttműködés munkamegállapodások keretében történik. Ezeket a munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. Ezen munkamegállapodások a székhelyek közelsége vagy a szakpolitikai terület hasonlósága esetén rendelkezhetnek a felhatalmazásukon belül és alapfeladataik sérelme nélkül közös szolgálatok létrehozásáról ügynökségek számára .

(4)  Az uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel való együttműködés munkamegállapodások keretében történik. Ezeket a munkamegállapodásokat a Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. Ezen munkamegállapodások a székhelyek közelsége vagy a szakpolitikai terület hasonlósága esetén rendelkezhetnek a felhatalmazásukon belül és alapfeladataik sérelme nélkül közös szolgálatok létrehozásáról ügynökségek számára . A munkamegállapodások megállapítják a költségmegtérülési mechanizmust.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A következő évre vonatkozó éves munkaprogram tartalmazza a célkitűzések részletes leírását és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat is. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó fellépéseket, és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves munkaprogramnak összhangban kell állnia az (6) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest az ügynökség mely megbízatása és feladata új, változott vagy szűnt meg. Amikor az ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Az éves munkaprogram minden lényeges módosítását az eredeti éves munkaprogramra vonatkozó eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra ruházhatja.

(5)  A következő évre vonatkozó éves munkaprogram tartalmazza a célkitűzések részletes leírását és a várt eredményeket, ideértve a teljesítménymutatókat is, összhangban a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvével. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó fellépéseket, és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves munkaprogramnak összhangban kell állnia az (6) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest az ügynökség mely megbízatása és feladata új, változott vagy szűnt meg. Amikor az ügynökség új feladatot kap, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot. Ebben az összefüggésben további pénzügyi erőforrások biztosítása előtt minden esetben érvényes alternatívának kell tekinteni a tevékenységek prioritási sorrendjének módosítását. Az éves munkaprogram minden lényeges módosítását az eredeti éves munkaprogramra vonatkozó eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra ruházhatja.

Indokolás

A módosítás összhangban van a közös megközelítéssel, és annak hangsúlyozását célozza, hogy az ügynökségnek a rendelkezésre álló korlátozott források optimális kihasználására kell törekednie.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügyvezető igazgató évente – az ügynökség által elvégzett tevékenységek figyelembevételével, létszámtervvel együtt – elkészíti az ügynökség következő pénzügyi évi tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatás tervezetét, és megküldi azt az igazgatótanácsnak.

(1)  Az ügyvezető igazgató évente – a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elvének megfelelően és az ügynökség által elvégzett tevékenységek, valamint céljai és várt eredményei figyelembevételével, létszámtervvel együtt – elkészíti az ügynökség következő pénzügyi évi tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatás tervezetét, és megküldi azt az igazgatótanácsnak.

Módosítás16

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a tagállamok által az 12. cikkben említett hatáskör-átruházási megállapodással összhangban számukra nyújtott szolgáltatásokért fizetett hozzájárulások;

d)  a tagállamok által az 12. cikk (2) bekezdésében említett hatáskör-átruházási megállapodással összhangban számukra nyújtott szolgáltatásokért fizetett hozzájárulások;

Indokolás

Erre a módosításra más módosítások támogatása céljából van szükség.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek által a számukra nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként a 37. cikkben említett munkamegállapodásoknak megfelelően fizetett költségtérítés;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség

Hivatkozások

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.9.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jens Geier

11.7.2017

Az elfogadás dátuma

9.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség

Hivatkozások

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.6.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

28.9.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

7.12.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

10

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Benyújtás dátuma

18.12.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat