Procedūra : 2017/0145(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0404/2017

Pateikti tekstai :

A8-0404/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0310

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1092kWORD 120k
18.12.2017
PE 610.908v03-00 A8-0404/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Monica Macovei

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0352),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 74 straipsnį, 77 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 78 straipsnio 2 dalies e punktą, 79 straipnsio 2 dalies c punktą, 82 straipsnio 1 dalies d punktą, 85 straipsnio 1 dalį, 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0216/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0404/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamosios dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

kadangi valdymo institucijai turėjo būti suteiktas teisinis, administracinis ir finansinis savarankiškumas, ji buvo įsteigta kaip teisinį subjektiškumą turinti reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra). Kaip buvo susitarta, Agentūros būstinė įsteigta Taline (Estija). Tačiau kadangi su techniniu plėtojimu ir pasirengimu valdyti SIS ir VIS operacijas susijusios užduotys jau buvo vykdomos Strasbūre (Prancūzija), o tų IT sistemų atsarginė stotis įrengta Pongau Sankt Johane (Austrija) (tai taip pat atitinka SIS ir VIS sistemų vietas, dėl kurių nuspręsta atitinkamuose teisės aktuose), taip turėtų būti ir toliau. Tos dvi stotys turėtų toliau būti vietos, kuriose atitinkamai turėtų būti vykdomos su EURODAC operacijų valdymu susijusios užduotys ir turėtų būti įrengta EURODAC atsarginė stotis. Tos dvi stotys taip pat turėtų būti vietos, skirtos atitinkamai kitų didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje techniniam plėtojimui ir operacijų valdymui ir, jeigu tai numatyta atitinkamame teisės akte, atsarginei stočiai, kuri būtų pajėgi užtikrinti didelės apimties IT sistemos veikimą tos sistemos gedimo atveju. Siekiant užtikrinti kuo didesnes atsarginės stoties naudojimo galimybes, ši stotis turėtų gebėti eksploatuoti sistemas vienu metu aktyviu režimu su sąlyga, kad ji toliau gebėtų užtikrinti jų veikimą sistemų gedimo atveju.

kadangi valdymo institucijai turėjo būti suteiktas teisinis, administracinis ir finansinis savarankiškumas, ji buvo įsteigta kaip teisinį subjektiškumą turinti reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra). Kaip buvo susitarta, Agentūros būstinė įsteigta Taline (Estija). Tačiau kadangi su techniniu plėtojimu ir pasirengimu valdyti SIS ir VIS operacijas susijusios užduotys jau buvo vykdomos Strasbūre (Prancūzija), o tų IT sistemų atsarginė stotis įrengta Pongau Sankt Johane (Austrija) (tai taip pat atitinka SIS ir VIS sistemų vietas, dėl kurių nuspręsta atitinkamuose teisės aktuose), taip turėtų būti ir toliau. Tos dvi stotys taip pat turėtų būti vietos, skirtos atitinkamai kitų didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje techniniam plėtojimui ir operacijų valdymui ir, jeigu tai numatyta atitinkamame teisės akte, atsarginei stočiai, kuri būtų pajėgi užtikrinti didelės apimties IT sistemos veikimą tos sistemos gedimo atveju tol, kol jos pajėgumai pakankami. Jei pajėgumai nepakankami, pasikonsultavus su Komisija ir valdybai priėmus palankų sprendimą, turėtų būti įmanoma įsteigti daugiau techninių stočių, remiantis poveikio vertinimu ir sąnaudų ir naudos analize. Siekiant užtikrinti kuo didesnes atsarginės stoties naudojimo galimybes ir jei sistemas, už kurias atsakinga Agentūra, reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, kad sistemos veikia 24 val. per parą kiekvieną dieną, Agentūra turėtų gebėti įgyvendinti techninius sprendimus, įskaitant galimybę, kad atsarginė stotis eksploatuos sistemas vienu metu aktyviu režimu su sąlyga, kad ji toliau gebėtų užtikrinti jų veikimą sistemų gedimo atveju. Tie techniniai sprendimai turėtų būti įgyvendinami remiantis poveikio vertinimu ir sąnaudų ir naudos analize, taip pat pasikonsultavus su Komisija ir valdybai priėmus palankų sprendimą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamosios dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2012 m. gruodžio 1 d. pradėjusi veikti Agentūra perėmė su VIS susijusias užduotis, nustatytas valdymo institucijai Reglamentu (EB) Nr. 767/2008 ir Tarybos sprendimu 2008/633/TVR55. Ji 2013 m. balandžio mėn. perėmė su SIS II užduotis, nustatytas valdymo institucijai Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimu 2007/533/TVR, po to, kai sistema pradėjo veikti, ir 2013 m. birželio mėn. perėmė su EURODAC susijusias užduotis, nustatytas Komisijai pagal reglamentus (EB) Nr. 2725/2000 ir (EB) Nr. 407/2002. 2015–2016 m. atlikus pirmąjį Agentūros darbo vertinimą, grindžiamą nepriklausomu išorės vertinimu, padaryta išvada, kad „eu-LISA“ veiksmingai užtikrina didelės apimties IT sistemų operacijų valdymą ir kitų jai pavestų užduočių vykdymą, bet steigiamajame reglamente reikia padaryti tam tikrų pakeitimų, pavyzdžiui, Komisijos vykdomas ryšių infrastruktūros užduotis perduoti Agentūrai. Remdamasi išorės vertinimu, Komisija atsižvelgė į politikos, teisės aktų ir faktinių aplinkybių pokyčius ir pirmiausia savo ataskaitoje dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“)56 veikimo pasiūlė išplėsti Agentūros įgaliojimus, kad ji vykdytų užduotis, nustatytas teisės aktų leidėjų pasiūlymuose patikėti naujas sistemas Agentūrai, kurie turėtų būti priimti, taip pat užduotis, nurodytas 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate dėl patikimesnių ir pažangesnių sienų ir saugumo informacinių sistemų, 2017 m. gegužės 11 d. galutinėje Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės ataskaitoje ir 2017 m. gegužės 16 d. Komisijos Septintojoje pažangos, padarytos kuriant tikrą ir veiksmingą saugumo sąjungą, ataskaitoje, jei būtinais atvejais bus priimti atitinkami teisės aktai. Visų pirma, Agentūrai turėtų būti pavesta užduotis plėtoti Europos paieškos portalą, bendrą biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugą ir bendrą tapatybės duomenų saugyklą, jei bus priimtas atitinkamas teisės aktas dėl sąveikumo. Kai tinkama, vykdant bet kokius su sąveikumu susijusius veiksmus turėtų būti remiamasi Komisijos komunikatu „Europos sąveikumo sistema. Įgyvendinimo strategija“57;

2012 m. gruodžio 1 d. pradėjusi veikti Agentūra perėmė su VIS susijusias užduotis, nustatytas valdymo institucijai Reglamentu (EB) Nr. 767/2008 ir Tarybos sprendimu 2008/633/TVR55. Ji 2013 m. balandžio mėn. perėmė su SIS II užduotis, nustatytas valdymo institucijai Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimu 2007/533/TVR, po to, kai sistema pradėjo veikti, ir 2013 m. birželio mėn. perėmė su EURODAC susijusias užduotis, nustatytas Komisijai pagal reglamentus (EB) Nr. 2725/2000 ir (EB) Nr. 407/2002.

_________________

_________________

55 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (OL L 218, 2008 8 13, p. 129).

55 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (OL L 218, 2008 8 13, p. 129).

56 COM(2017) 346, 2017 6 29.

 

57 COM(2017) 134, 2017 3 23. Šio komunikato 2 priede pateikiamos bendrosios gairės, rekomendacijos ir geriausios patirties pavyzdžiai, kaip užtikrinti sąveikumą, arba bent sukurti aplinkybes, kad būtų galima pagerinti sąveikumą, kuriant, įgyvendinant ir valdant Europos viešąsias paslaugas.

 

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  Be to, Agentūrai taip pat galėtų būti suteikta atsakomybė ir už papildomų didelės apimties IT sistemų parengimą, plėtojimą ir operacijų valdymą, taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 67–89 straipsnius. Tokios užduotys Agentūrai turėtų būti pavedamos tik vėliau priimtais kitais atskirais teisės aktais prieš tai atlikus poveikio įvertinimą;

(15)  be to, Agentūrai taip pat galėtų būti suteikta atsakomybė ir už papildomų didelės apimties IT sistemų parengimą, plėtojimą ir operacijų valdymą, taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 67–89 straipsnius, pavyzdžiui, saugios IRT sistemos, skirtos teisminėms institucijoms keistis neskelbtinais duomenimis tarpvalstybiniu lygiu (e-CODEX), sukūrimą. Tokios užduotys Agentūrai turėtų būti pavedamos tik vėliau priimtais kitais atskirais teisės aktais prieš tai atlikus poveikio įvertinimą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Agentūros įgaliojimai, susiję su moksliniais tyrimais, turėtų būti išplėsti siekiant padidinti jos gebėjimą aktyviau siūlyti svarbius ir būtinus techninius IT sistemų pakeitimus jos atsakomybės srityje. Agentūra gali ne tik stebėti, bet ir prisidėti prie mokslinių tyrimų veiklos, svarbios jos valdomų sistemų operacijų valdymui, įgyvendinimo. Ji turėtų reguliariai siųsti su tokia stebėsena susijusią informaciją Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

(16)  Agentūros įgaliojimai, susiję su moksliniais tyrimais, turėtų būti išplėsti siekiant padidinti jos gebėjimą aktyviau siūlyti svarbius ir būtinus techninius IT sistemų pakeitimus jos atsakomybės srityje. Agentūra gali ne tik stebėti, bet ir prisidėti prie mokslinių tyrimų veiklos, svarbios jos valdomų sistemų operacijų valdymui, įgyvendinimo. Ji turėtų reguliariai siųsti su tokia stebėsena susijusią informaciją Europos Parlamentui, Tarybai ir, asmens duomenų tvarkymo atveju, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Agentūra turėtų būti atsakinga už bandomųjų projektų vykdymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/201260 54 straipsnio 2 dalies a punktą. Be to, Komisija gali pavesti Agentūrai biudžeto vykdymo užduotis, susijusias su koncepcijos pagrįstumo įrodymų projektais ir finansuojamas pagal išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 515/201461, pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punktą. Agentūra taip pat gali planuoti ir įgyvendinti bandomąją veiklą, susijusią tik su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas ir teisės aktai, kuriais reglamentuojamas Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas. Gavusi užduotį vykdyti bandomąjį projektą Agentūra ypatingą dėmesį turėtų skirti Europos Sąjungos informacijos valdymo strategijai;

(17)  Agentūra turėtų būti atsakinga už bandomųjų projektų vykdymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/201260 54 straipsnio 2 dalies a punktą. Be to, Komisija, gavusi biudžeto valdymo institucijos patvirtinimą, turėtų galėti pavesti Agentūrai biudžeto vykdymo užduotis, susijusias su koncepcijos pagrįstumo įrodymų projektais ir finansuojamas pagal išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 515/201461, pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punktą. Agentūra taip pat gali planuoti ir įgyvendinti bandomąją veiklą, susijusią tik su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas ir teisės aktai, kuriais reglamentuojamas Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas. Gavusi užduotį vykdyti bandomąjį projektą Agentūra ypatingą dėmesį turėtų skirti Europos Sąjungos informacijos valdymo strategijai;

_________________

_________________

60 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

60 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

61 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

61 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pakeitimus, pasiūlytus reglamento rezoliucinėje dalyje.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Agentūra turėtų konsultuoti valstybes nares dėl nacionalinių sistemų prijungimo prie centrinių sistemų;

(18)  valstybių narių prašymu Agentūra turėtų jas konsultuoti dėl nacionalinių sistemų prijungimo prie centrinių sistemų;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Agentūra taip pat turėtų teikti ad hoc paramą valstybėms narėms, kai to reikia dėl saugumo arba su migracija susijusių neeilinių poreikių. Ypač kai valstybė narė susiduria su specifiniais ir neproporcingais su migracija susijusiais sunkumais, pasižyminčiais dideliu migracijos srautų antplūdžiu tam tikrose vietose prie jos išorės sienų, valstybės narės turėtų galėti tikėtis didesnio techninio ir operatyvinio pastiprinimo. Jį migrantų antplūdžio vietose turėtų teikti migracijos valdymo paramos grupės, sudarytos iš atitinkamų Sąjungos agentūrų ekspertų. Jei šiomis aplinkybėmis reikėtų „eu-LISA“ paramos dėl klausimų, susijusių su jos valdomomis didelės apimties IT sistemomis, prašymą suteikti paramą Agentūrai turėtų siųsti Komisija;

(19)  Agentūra taip pat turėtų teikti ad hoc paramą valstybėms narėms, kai to reikia dėl saugumo arba su migracija susijusių neeilinių poreikių. Ypač kai valstybė narė susiduria su specifiniais ir neproporcingais su migracija susijusiais sunkumais, pasižyminčiais dideliu migracijos srautų antplūdžiu tam tikrose vietose prie jos išorės sienų, valstybės narės turėtų galėti tikėtis didesnio techninio ir operatyvinio pastiprinimo. Jį migrantų antplūdžio vietose turėtų teikti migracijos valdymo paramos grupės, sudarytos iš atitinkamų Sąjungos agentūrų ekspertų. Jei šiomis aplinkybėmis reikėtų „eu-LISA“ paramos dėl klausimų, susijusių su jos valdomomis didelės apimties IT sistemomis, prašymas suteikti paramą turėtų būti tiesiogiai siunčiamas Agentūrai, o ji prieš priimant sprendimą turėtų pasikonsultuoti su Komisija. Komisija taip pat turėtų stebėti, ar Agentūra laiku reaguoja į prašymą suteikti konsultacijas arba ad hoc paramą ir prireikus visus veiksmus, kurių ji imasi siekdama padėti tai valstybei narei. Agentūra turėtų padengti visas išlaidas, patirtas teikiant paramą, kaip išdėstyta šioje konstatuojamoje dalyje. Į Agentūros biudžetą reikėtų įtraukti atskirą biudžeto eilutę, kuri būtų skirta tik šiam tikslui ir papildytų kasdieniam darbui skirtus finansinius išteklius;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  taip pat turėtų būti galimybė valstybių narių grupei, pasirinkusiai centralizuotą sprendimą, pavesti Agentūrai užduotis plėtoti, valdyti bendrą IT sistemą ir (arba) teikti jos prieglobą, kad ji padėtų joms įdiegti techninius įpareigojimų, nustatytų Sąjungos teisės aktuose dėl decentralizuotų didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, aspektus. Tam turėtų būti gautas išankstinis Komisijos patvirtinamas ir valdybos sprendimas ir tai turėtų būti įtraukta į atitinkamų valstybių narių ir Agentūros įgaliojimo susitarimą ir finansuojama iš atitinkamų valstybių narių mokamo įnašo visoms išlaidoms padengti;

Išbraukta.

Pagrindimas

EDAPP savo Nuomonėje Nr. 9/2017 primena, kad esamų sistemų struktūra negali būti keičiama įgaliojimo susitarimu – norint ją pakeisti turi būti keičiamas teisinis pagrindas, atlikus, be kita ko, galimybių studijas ir poveikio vertinimą, visų pirma dėl būtinumo ir proporcingumo principų.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  siekiant efektyviai kontroliuoti Agentūros funkcijas, valdyboje turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms ir Komisijai. Valdybai turėtų būti suteiktos reikiamos funkcijos, visų pirma priimti metinę darbo programą, vykdyti su Agentūros biudžetu susijusias funkcijas, priimti Agentūrai taikytinas finansines taisykles, skirti vykdomąjį direktorių ir nustatyti vykdomojo direktoriaus sprendimų, susijusių su Agentūros veiklos užduotimis, priėmimo tvarką. Agentūra turėtų būti valdoma ir veikti atsižvelgiant į 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos patvirtintus bendro požiūrio į Sąjungos decentralizuotas agentūras principus;

(23)  siekiant efektyviai stebėti Agentūros veikimą, valdyboje, kuri turėtų teikti atitinkamą informaciją Europos Parlamentui, turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms ir Komisijai. Valdybai turėtų būti suteiktos reikiamos funkcijos, visų pirma priimti metinę darbo programą, vykdyti su Agentūros biudžeto valdymo strategijos sukūrimu susijusias funkcijas, priimti Agentūrai taikytinas finansines taisykles ir nustatyti vykdomojo direktoriaus sprendimų, susijusių su Agentūros veiklos užduotimis, priėmimo tvarką. Valdyba šias užduotis vykdo efektyviai ir skaidriai. Komisijai surengus deramą atrankos procedūrą ir atlikus siūlomų kandidatų klausymą kompetentingame Europos Parlamento komitete valdyba taip pat paskiria vykdomąjį direktorių. Vykdomajam direktoriui turėtų padėti vykdomojo direktoriaus pavaduotojas. Agentūra turėtų būti valdoma ir veikti atsižvelgiant į 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos patvirtintus bendro požiūrio į Sąjungos decentralizuotas agentūras principus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  valstybės narės turėtų paskirti narį į patariamąją grupę dėl didelės apimties IT sistemos, jeigu joms pagal Sąjungos teisę taikomas teisės aktas, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios sistemos plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas. Danija taip pat turėtų paskirti narį į patariamąją grupę dėl didelės apimties IT sistemos, jeigu ji pagal Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 4 straipsnį nusprendžia savo nacionalinėje teisėje įgyvendinti teisės aktą, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas;

(32)  kiekviena valstybė narė, kuri pagal Sąjungos teisę yra saistoma bet kokių teisės aktų, kuriais reglamentuojamas didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas, į šios sistemos patariamąją grupę turėtų paskirti savo narį. Šalys, susijusios su Šengeno acquis, taip pat su Dublino sistema ir EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, taip pat turėtų paskirti narį į patariamąją grupę;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kad galėtų vykdyti savo misiją ir kai būtina jai pavestoms užduotims įvykdyti, Agentūra į šio reglamento ir teisės aktų, kuriais reglamentuojamas Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas ir eksploatavimas, taikymo sritį patenkančiais klausimais pagal darbo tvarkos susitarimus, sudarytus remiantis Sąjungos teisės aktais ir politika ir pagal savo atitinkamą kompetenciją, gali bendradarbiauti su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, biurais ir agentūromis, visų pirma, įsteigtais laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Dėl šių darbo susitarimų turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas. Taip pat prireikus Agentūra turėtų konsultuotis su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra tinklo saugumo klausimais ir atsižvelgti į jos rekomendacijas;

(34)  kad galėtų vykdyti savo misiją, užtikrinti veiklos koordinavimą, taupyti lėšas, išvengti veiklos dubliavimosi bei skatinti veiklos sąveiką ir papildomumą ir kai būtina jai pavestoms užduotims įvykdyti, Agentūra į šio reglamento ir teisės aktų, kuriais reglamentuojamas Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas ir eksploatavimas, taikymo sritį patenkančiais klausimais pagal darbo tvarkos susitarimus, sudarytus remiantis Sąjungos teisės aktais ir politika ir pagal savo atitinkamą kompetenciją, gali bendradarbiauti su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, biurais ir agentūromis, visų pirma, įsteigtais laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Dėl šių darbo susitarimų turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas. Taip pat prireikus Agentūra turėtų konsultuotis su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra tinklo saugumo klausimais ir atsižvelgti į jos rekomendacijas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  Agentūros veikloje turėtų galėti dalyvauti šalys, kurios su Sąjunga yra sudariusios bet kokio pobūdžio asociacijos susitarimus dėl Šengeno acquis, taip pat su Dublino sistema ir EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimo, taikymo bei plėtojimo, nes naudojant tam tikras didelės apimties IT sistemas, pvz., ETIAS, reikia bendradarbiauti su kitomis tokiomis šalimis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  siekiant užtikrinti skaidrią agentūros veiklą, Agentūrai turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/200166. Agentūra, vykdydama savo veiklą, turėtų užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir nekelti grėsmės operacijų tikslų įgyvendinimui. Ji turėtų viešai skelbti informaciją apie visą savo veiklą. Ji taip pat turėtų užtikrinti, kad visuomenei ir bet kuriai suinteresuotajai šaliai būtų skubiai suteikta informacija, susijusi su jos veikla;

(37)  siekiant užtikrinti skaidrią Agentūros veiklą, Agentūrai turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/200166. Agentūra, vykdydama savo veiklą, turėtų užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir nekelti grėsmės operacijų tikslų įgyvendinimui. Ji turėtų viešai skelbti informaciją apie visą savo veiklą, vadovaudamasi skaidrumo principu ir siekdama užtikrinti savo tikslų įgyvendinimą. Ji taip pat turėtų užtikrinti, kad visuomenei ir bet kuriai suinteresuotajai šaliai būtų skubiai suteikta informacija, susijusi su jos veikla;

_________________

_________________

66 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

66 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  siekiant užtikrinti atviras ir skaidrias darbo sąlygas ir vienodą požiūrį į darbuotojus, Agentūros darbuotojams (įskaitant vykdomąjį direktorių) turėtų būti taikomi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (toliau – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos), nustatyti Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/6869 (toliau kartu – Tarnybos nuostatai), įskaitant profesinę paslaptį ar kitus lygiaverčius konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles;

(40)  siekiant užtikrinti atviras ir skaidrias darbo sąlygas ir vienodą požiūrį į darbuotojus, Agentūros darbuotojams (įskaitant vykdomąjį direktorių) turėtų būti taikomi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (toliau – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos), nustatyti Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/6869 (toliau kartu – Tarnybos nuostatai), įskaitant profesinę paslaptį ar kitus lygiaverčius konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles; Agentūra turėtų turėti pakankamai biudžeto ir darbuotojų išteklių, kad neturėtų perleisti savo funkcijų ir pareigų privačioms įmonėms;

_________________

_________________

69 OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

69 OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. Sąjungos lygmeniu įsteigti Agentūrą, atsakingą už didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymą ir prireikus plėtojimą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(43)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. Sąjungos lygmeniu įsteigti Agentūrą, atsakingą už didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymą ir prireikus plėtojimą, valstybės narės negali deramai ir veiksmingai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamosios dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kadangi 2017 m. kovo 29 d. pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą pasitraukti iš Sąjungos, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams nuo pranešimo gavimo, nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, nuspręstų tą terminą pratęsti. Dėl šios priežasties, nedarant poveikio jokioms susitarimo dėl išstojimo nuostatoms, šis Jungtinės Karalystės dalyvavimo įgyvendinant pasiūlymą aprašymas galioja tik iki tol, kol Jungtinė Karalystė nustoja būti valstybe nare;

Išbraukta.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra yra atsakinga už Šengeno informacinės sistemos (SIS), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir EURODAC operacijų valdymą.

2.  Agentūra yra atsakinga už Šengeno informacinės sistemos (SIS), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir EURODAC operacijų valdymą laikantis ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Operacijų valdymas apima visas užduotis, kurias būtina vykdyti didelės apimties IT sistemų veikimui užtikrinti pagal konkrečias kiekvienai iš jų taikomas nuostatas, įskaitant atsakomybę už jų naudojamą ryšių infrastruktūrą. Tos didelės apimties sistemos nesikeičia duomenimis arba nesudaro sąlygų keistis informacija ar žiniomis, išskyrus atvejus, kai tai numatyta konkrečiu teisiniu pagrindu.

5.  Operacijų valdymas apima visas užduotis, kurias būtina vykdyti didelės apimties IT sistemų veikimui užtikrinti pagal konkrečias kiekvienai iš jų taikomas nuostatas, įskaitant atsakomybę už jų naudojamą ryšių infrastruktūrą. Tos didelės apimties sistemos nesikeičia duomenimis arba nesudaro sąlygų keistis informacija ar žiniomis.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 6 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  plėtoti būtinus veiksmus, kad būtų galima užtikrinti sąveikumą pagal 9 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didelės apimties IT sistemų plėtojimą, naudodama tinkamą projektų valdymo struktūrą, skirtą didelės apimties IT sistemoms veiksmingai plėtoti;

a)  didelės apimties IT sistemų plėtojimą, naudodama tinkamą projektų valdymo struktūrą, skirtą didelės apimties IT sistemoms veiksmingai ir saugiai plėtoti;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  efektyvų, saugų ir nepertraukiamą didelės apimties IT sistemų veikimą;

b)  efektyvų, saugų ir nepertraukiamą didelės apimties IT sistemų veikimą, kuris būtų tinkamas nuolatiniam duomenų kokybės gerinimui užtikrinti;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  aukštą duomenų apsaugos lygį, atitinkantį taikytinas taisykles, įskaitant konkrečias kiekvienai didelės apimties IT sistemai taikomas nuostatas;

f)  aukštą duomenų apsaugos lygį, atitinkantį Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant konkrečias kiekvienai didelės apimties IT sistemai taikomas nuostatas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  tinkamą duomenų apsaugos ir fizinio saugumo lygį, atitinkantį taikytinas taisykles, įskaitant konkrečias kiekvienai didelės apimties IT sistemai taikomas nuostatas.

g)  tinkamą duomenų apsaugos lygį, įskaitant tinkamo informacijos saugumo rizikos valdymo (angl. ISMR) proceso įgyvendinimą.

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka EDAPP rekomendaciją dėl informacijos saugumo rizikos valdymo proceso.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  reikiamų statistinių duomenų teikimą Komisijai ir atitinkamoms Sąjungos decentralizuotoms agentūroms.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  užduotis, susijusias su SIRENE biurais ir Reglamente (ES) Nr. XXX/XXX [SIS reglamente] numatyta SIRENE biurų komunikacija.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užduotis, jai nustatytas Reglamentu (ES) Nr. 603/2013 [arba XX Reglamentu XX dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis (nauja redakcija)];

a)  užduotis, jai nustatytas Reglamentu (ES) Nr. 603/2013 [arba XX Reglamentu XX dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX (eu-LISA) (nauja redakcija)];

Pagrindimas

Suderinimas su šiuo metu vykstančiomis derybomis dėl EURODAC reglamento.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

5 c straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užduotis, jai nustatytas [XX Reglamentu (ES) Nr. XX dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis (nauja redakcija) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

a)  užduotis, jai nustatytas [XX Reglamentu (ES) Nr. XX dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX (eu-LISA) (nauja redakcija) (COM(2016)272 final – 2016/0132 (COD)];

Pagrindimas

Suderinimas su šiuo metu vykstančiomis derybomis dėl EURODAC reglamento.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ryšių infrastruktūra deramai valdoma ir kontroliuojama tokiu būdu, kad ji būtų apsaugota nuo grėsmių ir užtikrintas jos ir didelės apimties IT sistemų, už kurias Agentūra atsakinga, įskaitant duomenų, kuriais keičiamasi per ryšių infrastruktūrą, saugumas.

2.  Nedarant poveikio tam, kas nustatyta 1 dalyje, ryšių infrastruktūra deramai valdoma ir kontroliuojama tokiu būdu, kad ji būtų apsaugota nuo grėsmių ir būtų užtikrintas jos ir didelės apimties IT sistemų, už kurias Agentūra atsakinga, įskaitant duomenų, kuriais keičiamasi per ryšių infrastruktūrą, saugumas.

Pagrindimas

Remiantis 7 straipsnio 1 dalimi, Agentūra nėra visapusiškai atsakinga už visų sistemų ryšių infrastruktūrą. Agentūra ir Komisija dalijasi atsakomybe už sistemų, kuriose naudojama „EuroDomain“ (šiuo metu EURODAC, o ateityje ir ECRIS-TCN), ryšių infrastruktūrą. Tai turėtų būti paaiškinta 2 dalyje.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra priima tinkamas priemones, įskaitant saugumo planus, kad, inter alia, būtų užkirstas kelias neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui perduodant asmens duomenis ar transportuojant duomenų laikmenas, visų pirma naudojant tinkamus šifravimo būdus. Visa ryšių infrastruktūroje platinama su sistemos veikimu susijusi informacija yra užšifruota.

3.  Agentūra priima tinkamas su saugumu susijusias priemones, įskaitant saugumo planus ir tinkamo ISRM proceso įgyvendinimą, kad, inter alia, būtų užkirstas kelias neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, perdavimui, keitimui ar ištrynimui perduodant asmens duomenis ar transportuojant duomenų laikmenas, visų pirma naudojant tinkamus šifravimo būdus. Visa ryšių infrastruktūroje platinama su sistemos veikimu susijusi informacija yra užšifruota.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Su ryšių sistemos operacijų valdymu susijusios užduotys gali būti pavestos privačiojo sektoriaus išorės subjektams ar įstaigoms laikantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012. Tokiu atveju tinklo paslaugų teikėjui yra privalomos 3 dalyje nurodytos saugumo priemonės; jis neturi jokių galimybių jokiais būdais prieiti prie SIS II, VIS, EURODAC, [AIS], [ETIAS], [automatizuotos tarptautinės apsaugos prašymų registracijos, stebėsenos ir paskirstymo mechanizmo sistemos], [arba ECRIS-TCN sistemos] operacijų duomenų ar prie su SIS II susijusių SIRENE duomenų.

Išbraukta.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra kartu su Komisija dirba, kad visoms sistemoms, už kurių operacijų valdymą atsakinga Agentūra, sukurtų automatizuotus duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir parengtų bendrus duomenų kokybės rodiklius ir sukurtų centrinę ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklą, atsižvelgiant į konkrečius teisės aktų pakeitimus, padarytus galiojančiuose sistemų teisės aktuose ir (arba) konkrečiose naujų teisės aktų nuostatose.

Nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei, susijusiai su duomenimis, įvestais į sistemas, už kurių operacijų valdymą atsakinga Agentūra, Agentūra kartu su Komisija dirba, kad visoms sistemoms, už kurių operacijų valdymą atsakinga Agentūra, sukurtų automatizuotus duomenų kokybės kontrolės mechanizmus ir parengtų bendrus duomenų kokybės rodiklius ir sukurtų centrinę ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklą, kurioje būtų tik anonimizuoti duomenys, atsižvelgiant į konkrečias teisės aktų, kuriais reglamentuojamas Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas, nuostatas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

Išbraukta.

Sąveikumas

 

Agentūra taip pat plėtoja sistemų sąveikumui užtikrinti būtinus veiksmus, jei būtinais atvejais bus priimti atitinkami teisės aktai.

 

Pagrindimas

EDAPP savo Nuomonėje Nr. 9/2017 primena, kad šiuo metu nėra teisinės sistemos, kuri apimtų sąveikumą. Atsižvelgiant į pavojų, kylantį teisei į privatumą ir teisei į duomenų apsaugą, sąveikumas negali būti įtvirtintas nesant specialaus teisinio pagrindo, kuris apimtų poveikio vertinimą ir galimybių studiją.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra reguliariai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją, o su duomenų apsauga susijusiais atvejais – ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, apie 1 dalyje nurodytų tyrimų eigą.

3.  Be to, Agentūra reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per metus informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją, o kai tvarkomi asmens duomenys – ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną apie 1 dalyje nurodytų tyrimų eigą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra reguliariai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, o su duomenų apsauga susijusiais atvejais – ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, apie pirmoje pastraipoje nurodytų bandomųjų projektų įgyvendinimo eigą.

Agentūra reguliariai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, o kai tvarkomi asmens duomenys – ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną apie pirmoje pastraipoje nurodytų bandomųjų projektų įgyvendinimo eigą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijos arba Tarybos prašymu ir valdybai priėmus sprendimą Agentūrai gali būti pavestos biudžeto vykdymo užduotys, susijusios su koncepcijos pagrįstumo įrodymais ir finansuojamos pagal išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę, nustatytą Reglamente (ES) Nr. 515/2014, pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punktą, sudarant įgaliojimo susitarimą.

3.  Komisijos arba Tarybos prašymu, Europos Parlamentui sutikus ir valdybai priėmus sprendimą Agentūrai gali būti pavestos biudžeto vykdymo užduotys, susijusios su koncepcijos pagrįstumo įrodymais ir finansuojamos pagal išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę, nustatytą Reglamente (ES) Nr. 515/2014, pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punktą, sudarant įgaliojimo susitarimą.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valdybai priėmus sprendimą Agentūra taip pat gali planuoti ir įgyvendinti bandomąją veiklą, susijusią su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas ir teisės aktai, kuriais reglamentuojamas visų Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, kūrimas, eksploatavimas ir naudojimas.

4.  Valdybai priėmus sprendimą Agentūra gali planuoti ir įgyvendinti bandomąją veiklą, susijusią su teisės aktais, kuriais reglamentuojamas visų Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, kūrimas, eksploatavimas ir naudojimas. Agentūra užtikrina tinkamą kokybės lygį, kiek tai susiję su bandomąja veikla, ir padengia visas susijusias išlaidas.

Pagrindimas

Agentūros pagrindinės užduotys susijusios su didelės apimties IT sistemų valdymu laisvės, saugumo ir teisingumo srityse. Todėl Agentūrai turėtų būti leidžiama vykdyti bandomąją veiklą, susijusią su šių sistemų valdymu.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūros gali būti prašoma konsultuoti valstybes nares dėl nacionalinių sistemų prijungimo prie centrinių sistemų ir teikti ad hoc paramą valstybėms narėms. Prašymai suteikti ad hoc paramą teikiami Komisijai, o ji juos perduoda Agentūrai. Jos taip pat gali būti prašoma teikti konsultacijas ir paramą Komisijai dėl techninių klausimų, susijusių su esamomis ar naujomis sistemomis, be kita ko, atliekant tyrimus ir bandymus.

1.  Bet kuri valstybė narė gali paprašyti Agentūros teikti konsultacijas dėl jos nacionalinių sistemų prijungimo prie centrinių sistemų. Be to, bet kuri valstybė narė gali pateikti prašymą suteikti ad hoc paramą tiesiogiai Agentūrai. Prieš suteikdama ad hoc paramą, Agentūra konsultuojasi su Komisija, o ji nedelsdama pateikia savo nuomonę tuo klausimu valdybai. Komisija stebi, ar Agentūra laiku reaguoja į valstybės narės prašymą ir prireikus visus veiksmus, kurių ji imasi siekdama padėti tai valstybei narei. Agentūros taip pat gali būti prašoma teikti konsultacijas ir paramą Komisijai dėl techninių klausimų, susijusių su esamomis ar naujomis sistemomis, be kita ko, atliekant reikiamus tyrimus ir tinkamus bandymus. Agentūra padengia visas patirtas išlaidas. Į Agentūros biudžetą įtraukiama atskira biudžeto eilutė, skirta tik šiam tikslui ir papildanti kasdieniam darbui skirtus finansinius išteklius.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bent šešių valstybių narių grupė, pasirinkusi centralizuotą sprendimą, Komisijai davus išankstinį Komisijos patvirtinimą ir valdybai priėmus sprendimą, Agentūrai gali pavesti užduotis plėtoti, valdyti bendrą IT sistemą, kad ji padėtų joms įdiegti techninius įpareigojimų, nustatytų Sąjungos teisės aktuose dėl decentralizuotų sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, aspektus. Tokiu atveju atitinkamos valstybės narės paves Agentūrai tas užduotis pagal įgaliojimo susitarimą, įskaitant įgaliojimo sąlygas ir visų svarbių išlaidų apskaičiavimo ir sąskaitų faktūrų išrašymo būdo nustatymą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atsižvelgiama į EDAPP nuomonę. Jei Sąjungos teisės aktuose numatyta decentralizuota sistema, to negalima panaikinti kelioms valstybėms narėms ir „eu-LISA“ sudarius įgaliojimo susitarimą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Statistinė parama

 

Agentūra teikia tinkamą ir išsamią statistinę informaciją:

 

a)  Komisijai, kad ji galėtų atlikti vertinimus ir vykdyti stebėseną, kaip numatyta Tarybos reglamente (ES) 1053/20131a, ir

 

b)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, kad ji galėtų stebėti, kaip atliekami pažeidžiamumo vertinimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/16241b.

 

Agentūra gali teikti tinkamą ir išsamią statistinę informaciją ir kitoms Sąjungos institucijoms, įstaigoms, biurams ir agentūroms, kai jiems tos informacijos reikia pagrįstais tikslais.

 

_________________

 

1a   2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

 

1b   2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas kiekvienos sistemos plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas, numatyta atsarginė stotis arba antra techninė stotis, ji įrengiama Pongau Sankt Johane (Austrija).

Jeigu, siekiant užtikrinti visapusišką sistemų funkcionalumą vienos arba daugiau sistemų gedimo atveju, reikalaujama įsteigti atsarginę stotį, ji įrengiama Pongau Sankt Johane (Austrija). Kalbant apie naujų sistemų diegimą, valdyba kartu su Komisija įvertina ir apsvarsto konkrečius šių sistemų reikalavimus ir siūlo techninius sprendimus, kurie geriausiai užtikrina naudojimą ir junglumą su atsargine stotimi.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Abi techninės stotys gali būti naudojamos vienu metu aktyviai eksploatuojant didelės apimties IT sistemas, su sąlyga, kad antra stotis būtų pajėgi užtikrinti veikimą vienos arba daugiau sistemų gedimo atveju. Nepakeitus šio reglamento negali būti diegiama naujų techninių stočių.

5.  Abi techninės stotys gali būti naudojamos vienu metu aktyviai eksploatuojant didelės apimties IT sistemas, su sąlyga, kad antra stotis būtų pajėgi užtikrinti didelės apimties IT sistemų veikimą vienos arba daugiau sistemų gedimo atveju.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Nė vėliau kaip ... [15 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija atlieka išsamų esamų ir būsimų Agentūros poreikių įvertinimą, įvertindama esamų stočių prieglobos pajėgumą, atsižvelgdama įgalimą poreikį parengti techninius sprendimus, kad sistemos, už kurias atsakinga Agentūra, veiktų 24 val. per parą kiekvieną dieną, kai tai numatyta šias sistemas reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir galimą riziką, susijusią su esama eksploatacijos sąranka. Prieš valdybai priimant bet kokį sprendimą, Komisija tą įvertinimą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vadovaudamasi 22 straipsniu, skiria vykdomąjį direktorių ir prireikus pratęsia jo kadenciją arba atleidžia iš pareigų;

c)  vadovaudamasi 22 straipsniu ir atitinkamai 22a straipsniu, skiria vykdomąjį direktorių ir vykdomojo direktoriaus pavaduotoją, tikrina ir vertina jų darbą ir prireikus pratęsia kadenciją arba atleidžia juos iš pareigų;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  vykdo drausminius įgaliojimus vykdomojo direktoriaus atžvilgiu ir prižiūri, kaip direktorius eina savo pareigas, įskaitant valdybos sprendimų įgyvendinimą;

d)  vykdo drausminius įgaliojimus vykdomojo direktoriaus atžvilgiu ir prižiūri, kaip direktorius eina savo pareigas, įskaitant valdybos sprendimų įgyvendinimą, taip pat, vykdomajam direktoriui sutikus, prižiūri, kaip pareigas eina vykdomojo direktoriaus pavaduotojas;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  priima savo narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles;

i)  priima savo narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles bei skelbia jas Agentūros interneto svetainėje;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  priima išsamias vidaus taisykles ir procedūras dėl informatorių apsaugos, įskaitant tinkamus pranešimo apie nusižengimus kanalus;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

r)  iki kiekvienų metų rugpjūčio mėn. pabaigos priima einamųjų metų planuotos veiklos įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir teikia ją Komisijai;

r)  iki kiekvienų metų rugpjūčio mėn. pabaigos priima einamųjų metų planuotos veiklos įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir teikia ją Europos Parlamentui ir Komisijai;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

s)  įvertina ir priima ankstesnių metų metinę Agentūros veiklos konsoliduotąją ataskaitą, kurioje visų pirma pasiekti rezultatai lyginami su metinės darbo programos tikslais, ir iki kiekvienų metų liepos 1 d. ataskaitą ir jos vertinimą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams; metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai;

s)  įvertina ir priima ankstesnių metų metinę Agentūros veiklos konsoliduotąją ataskaitą, kurioje visų pirma pasiekti rezultatai lyginami su metinės darbo programos tikslais, ir iki kiekvienų metų liepos 1 d. ataskaitą ir jos vertinimą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Audito Rūmams; metinė veiklos ataskaita skelbiama viešai;

Pagrindimas

EDAPP savo Nuomonėje Nr. 9/2017 primena, kad į informacijos gavėjų sąrašą reikia įtraukti ir jį, kad jis galėtų veiksmingai vykdyti savo funkcijas.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies w punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

w)  gavusi įvairių vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimų išvadas ir rekomendacijas, užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus;

w)  gavusi įvairių vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) [ir Europos prokuratūros] tyrimų išvadas ir rekomendacijas, užtikrina tinkamus tolesnius veiksmus;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies y punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

y)  patvirtina reikiamas saugumo priemones, įskaitant saugumo planą bei veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremalių įvykių planą, atsižvelgiant į galimas patariamųjų grupių veikloje dalyvaujančių saugumo ekspertų rekomendacijas;

y)  patvirtina reikiamas saugumo priemones, įskaitant saugumo planus ir tinkamo ISRM proceso įgyvendinimą, taip pat veiklos tęstinumo bei atkūrimo po ekstremalių įvykių planą, atsižvelgiant į galimas patariamųjų grupių veikloje dalyvaujančių saugumo ekspertų rekomendacijas;

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka EDAPP rekomendaciją dėl informacijos saugumo rizikos valdymo proceso.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies y a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ya)  priima vidaus taisykles dėl bet kokio Agentūros darbuotojų naudojimosi didelės apimties IT sistemomis ir prieigos prie jų stebėsenos.

Pagrindimas

Valdyba taip pat turėtų užtikrinti, kad Agentūros darbuotojams būtų nustatytos tinkamos savikontrolės taisyklės dėl didelės apimties IT sistemų, už kurias ji yra atsakinga.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies z punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

z)  gavusi Komisijos pritarimą, priima saugumo taisykles, skirtas įslaptintos informacijos ir neįslaptintos neskelbtinos informacijos apsaugai užtikrinti;

z)  išsamiai pasikonsultavusi su Komisija, priima saugumo taisykles, skirtas įslaptintos informacijos ir neįslaptintos neskelbtinos informacijos apsaugai užtikrinti;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies g g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

gg)  priima EURODAC centrinės sistemos veiklos metinę ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 40 straipsnio 1 dalį [arba XX Reglamento XX dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis (nauja redakcija) 42 straipsnį];

gg)  priima EURODAC centrinės sistemos veiklos metinę ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 40 straipsnio 1 dalį [arba XX Reglamento XX dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX (eu-LISA) (nauja redakcija), 42 straipsnį];

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies j j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

jj)  rengia ir skelbia EURODAC centrinės sistemos darbo statistinius duomenis pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 8 straipsnio 2 dalį [arba XX Reglamento XX dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis (nauja redakcija) 9 straipsnio 2 dalį];

jj)  rengia ir skelbia EURODAC centrinės sistemos darbo statistinius duomenis pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 8 straipsnio 2 dalį [arba XX Reglamento XX dėl pirštų atspaudų lyginimo sistemos EURODAC sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti [Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai], siekiant nustatyti neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius ar asmenis be pilietybės, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su sistemos EURODAC duomenimis, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX (eu-LISA) (nauja redakcija), 9 straipsnio 2 dalį];

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies n n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

nn)  užtikrina, kad kasmet būtų skelbiamas kompetentingų institucijų, įgaliotų tiesiogiai ieškoti duomenų, esančių SIS II, sąrašas pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 31 straipsnio 8 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 46 straipsnio 8 dalį, kartu su nacionalinių SIS II sistemų tarnybų (N.SIS II) ir SIRENE biurų sąrašu, kaip nurodyta atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 7 straipsnio 3 dalyje ir Sprendimo 2007/533/TVR 7 straipsnio 3 dalyje [arba pagal XX Europos Parlamento ir Tarybos reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006, 36 straipsnio 8 dalį ir pagal XX Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES, 53 straipsnio 8 dalį, kartu su nacionalinių SIS II sistemų tarnybų (N.SIS II) ir SIRENE biurų sąrašu, kaip nurodyta XX Europos Parlamento ir Tarybos reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną 7 straipsnio 3 dalyje ir XX Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose 7 straipsnio 3 dalyje; [taip pat kompetentingų institucijų sąrašą pagal Reglamento (ES) XX/XXXX, kuriuo sukuriama AIS, 8 straipsnio 2 dalį]; [kompetentingų institucijų sąrašą pagal Reglamento (ES) XX/XXXX, kuriuo sukuriama ETIAS, 11 straipsnį] ir [kompetentingų institucijų sąrašą pagal Reglamento XX/XXXX, kuriuo sukuriama ECRIS-TCN sistema, 32 straipsnį];

nn)  užtikrina, kad Agentūros svetainėje būtų skelbiamas ir nuolat atnaujinamas kompetentingų institucijų, įgaliotų tiesiogiai ieškoti duomenų, esančių SIS II, sąrašas pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 31 straipsnio 8 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 46 straipsnio 8 dalį, kartu su nacionalinių SIS II sistemų tarnybų (N.SIS II) ir SIRENE biurų sąrašu, kaip nurodyta atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 7 straipsnio 3 dalyje ir Sprendimo 2007/533/TVR 7 straipsnio 3 dalyje [arba pagal XX Europos Parlamento ir Tarybos reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006, 36 straipsnio 8 dalį ir pagal XX Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES, 53 straipsnio 8 dalį, kartu su nacionalinių SIS II sistemų tarnybų (N.SIS II) ir SIRENE biurų sąrašu, kaip nurodyta XX Europos Parlamento ir Tarybos reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną 7 straipsnio 3 dalyje ir XX Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose 7 straipsnio 3 dalyje; [taip pat kompetentingų institucijų sąrašą pagal Reglamento (ES) XX/XXXX, kuriuo sukuriama AIS, 8 straipsnio 2 dalį]; [kompetentingų institucijų sąrašą pagal Reglamento (ES) XX/XXXX, kuriuo sukuriama ETIAS, 11 straipsnį] ir [kompetentingų institucijų sąrašą pagal Reglamento XX/XXXX, kuriuo sukuriama ECRIS-TCN sistema, 32 straipsnį];

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valdyba gali konsultuoti vykdomąjį direktorių visais klausimais, susijusiais tik su didelės apimties IT sistemų plėtojimu arba operacijų valdymu, ir dėl veiklos, susijusios su moksliniais tyrimais, bandomaisiais projektais koncepcijos pagrįstumo įrodymais ir bandomąja veikla.

3.  Valdyba gali konsultuoti vykdomąjį direktorių visais klausimais, susijusiais tik su didelės apimties IT sistemų plėtojimu arba operacijų valdymu, ir dėl veiklos, susijusios su moksliniais tyrimais, bandomaisiais projektais ir koncepcijos pagrįstumo įrodymais.

Pagrindimas

Valdyba negali konsultuoti vykdomojo direktoriaus bandomosios veiklos klausimu.

Pakeitimas57

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir du Komisijos atstovai; visi atstovai turi balso teisę pagal 20 straipsnį.

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, du Komisijos atstovai ir vienas Europos Parlamento paskirtas narys; kiekvienas iš jų turi balso teisę pagal 20 straipsnį.

Pagrindimas

„eu-LISA“ sprendžia tam tikrus opius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su Sąjungos vidaus saugumu ir sienų valdymu, taip pat Sąjungos piliečių duomenų apsauga ir privatumu. Todėl Europos Parlamentas turėtų dalyvauti valdybai priimant sprendimus ir turėtų būti apie tai išsamiai informuojamas. Prašymas atitinka bendrą požiūrį.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus ir gali būti pratęsiama. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, nariai toliau eina savo pareigas tol, kol jų kadencija atnaujinama arba jie pakeičiami.

3.  Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus ir gali būti atnaujinama vieną kartą. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, nariai toliau eina savo pareigas tol, kol jų kadencija atnaujinama arba jie pakeičiami.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Agentūros veikloje dalyvauja šalys, susijusios su Šengeno acquis ir su EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu. Kiekviena iš šių šalių į valdybą paskiria po vieną atstovą ir jo pakaitinį narį.

4.  Agentūros veikloje dalyvauja šalys, susijusios su Šengeno acquis, taip pat su Dublino sistema ir EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu. Kiekviena iš šių šalių į valdybą paskiria po vieną atstovą ir jo pakaitinį narį.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valdyba į eilinius posėdžius renkasi bent du kartus per metus. Be to, ji posėdžiauja pirmininko iniciatyva, Komisijos arba ne mažiau kaip trečdalio savo narių prašymu.

3.  Valdyba į eilinius posėdžius renkasi bent du kartus per metus. Be to, ji posėdžiauja pirmininko iniciatyva, Komisijos, vykdomojo direktoriaus arba ne mažiau kaip trečdalio savo narių prašymu.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38 straipsnis taikomas šalims, kurios su Sąjunga yra sudariusios bet kokio pobūdžio asociacijos susitarimus dėl Šengeno acquis, taip pat su Dublino sistema ir EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimo, taikymo bei plėtojimo.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdomasis direktorius vadovauja Agentūrai. Vykdomasis direktorius padeda ir yra atskaitingas valdybai. Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti jo pareigų vykdymo ataskaitą.

1.  Vykdomasis direktorius vadovauja ir atstovauja Agentūrai. Vykdomasis direktorius padeda ir yra atskaitingas valdybai. Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą ir, remiantis 42 straipsnio 12 dalimi, jam taikoma Europos Parlamento vykdoma metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Europos Parlamentas ir Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti jo pareigų vykdymo ataskaitą.

Pagrindimas

Vykdomasis direktorius turėtų atstovauti agentūrai įvairiais galimais būdais, ne tik teisiškai. Be to, laikantis bendro požiūrio, remiantis Reglamento Nr. 1077/2011 17 straipsnio 3 dalimi, tekste reikėtų palikti nuorodą į metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Siūlomame pakeitime paaiškinama, kad, remiantis pasiūlymo 42 straipsnio 12 dalimi, vykdomajam direktoriui taikoma metinė biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Taigi ši pareiga nurodoma straipsnyje dėl vykdomojo direktoriaus pareigų su kryžmine nuoroda į 42 straipsnio 12 dalį.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Vykdomasis direktorius ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojas savo pareigas vykdo nepriklausomai. Nedarant poveikio Komisijos ir valdybos kompetencijai, vykdomasis direktorius ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojas neprašo jokios vyriausybės ar kitos įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdomasis direktorius yra Agentūros teisinis atstovas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Vykdomasis direktorius neturėtų būti vien teisinis Agentūros atstovas. Siūloma 1 dalyje bendrai paminėti vykdomojo direktoriaus, kaip Agentūros atstovo, vaidmenį.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  veiksmų plano, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, rengimą ir padarytos pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai valdybai;

g)  veiksmų plano, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) [ir Europos prokuratūros] atliktus tyrimus, rengimą ir padarytos pažangos ataskaitų teikimą du kartus per metus Komisijai ir reguliariai valdybai;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla priemones, nedarant poveikio OLAF kompetencijai tyrimų srityje, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas lėšas ir prireikus imantis veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų administracinių sankcijų, įskaitant finansines sankcijas;

h)  Sąjungos finansinių interesų apsaugą taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla priemones, nedarant poveikio [Europos prokuratūros ir] OLAF kompetencijai tyrimų srityje, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas lėšas ir prireikus imantis veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų administracinių sankcijų, įskaitant finansines sankcijas;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  Agentūros kovos su sukčiavimu strategijos rengimą ir jos teikimą valdybai tvirtinti;

i)  Agentūros kovos su sukčiavimu strategijos rengimą ir jos teikimą valdybai tvirtinti ir stebėjimą, kad ta strategija būtų įgyvendinama tinkamai ir laiku;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

r)  būtinų saugumo priemonių, įskaitant saugumo planą, veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremalių įvykių planą, rengimą ir jų teikimą tvirtinti valdybai;

r)  būtinų saugumo priemonių, įskaitant saugumo planus ir tinkamo ISRM proceso įgyvendinimą, taip pat veiklos tęstinumo bei atkūrimo po ekstremalių įvykių plano rengimą ir jų teikimą tvirtinti valdybai;

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka EDAPP rekomendaciją dėl informacijos saugumo rizikos valdymo proceso.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdyba skiria vykdomąjį direktorių iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Vykdant atrankos procedūrą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kitur skelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse. Valdyba skiria vykdomąjį direktorių atsižvelgdama į jo asmeninius nuopelnus, patirtį didelės apimties IT sistemų srityje ir administravimo, finansinius ir vadovavimo gebėjimus, taip pat žinias duomenų apsaugos srityje. Valdyba sprendimą skirti vykdomąjį direktorių priima dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių jos narių dauguma.

1.  Valdyba skiria vykdomąjį direktorių iš Komisijos pasiūlytų bent trijų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Vykdant atrankos procedūrą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kitur skelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse. Valdyba skiria vykdomąjį direktorių remdamasi jo nuopelnais, dokumentais pagrįstais aukšto lygio administraciniais ir vadovavimo gebėjimais, patirtimi didelės apimties IT sistemų srityje ir administravimo, finansiniais ir vadovavimo gebėjimais, taip pat žiniomis duomenų apsaugos srityje.

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama suvienodinti skyrimo procedūrą su Reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos [Reglamentas (ES) 2016/1624] 69 straipsniu.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieš paskiriant valdybos atrinktą kandidatą direktoriumi, jo prašoma padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Po tokio pareiškimo Europos Parlamentas priima nuomonę, kurioje išdėsto savo požiūrį į atrinktą kandidatą, ir siunčia ją valdybai. Valdyba informuoja Europos Parlamentą, kaip buvo atsižvelgta į tą nuomonę. Ši nuomonė laikoma asmenine ir konfidencialia iki kandidato paskyrimo.

2.  Prieš paskyrimą Komisijos pasiūlytų kandidatų prašoma padaryti pareiškimą kompetentingame (-uose) Europos Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Po tokio pareiškimo Europos Parlamentas priima nuomonę, kurioje išdėsto savo požiūrį ir gali nurodyti pageidaujamą kandidatą, ir siunčia ją valdybai.

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama suvienodinti skyrimo procedūrą su Reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos [Reglamentas (ES) 2016/1624] 69 straipsniu.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valdyba skiria vykdomąjį direktorių atsižvelgdama į šias nuomones. Valdybos sprendimas priimamas dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma.

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama suvienodinti skyrimo procedūrą su Reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos [Reglamentas (ES) 2016/1624] 69 straipsniu.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Jei valdyba priima sprendimą paskirti ne tą kandidatą, kurį Europos Parlamentas nurodė kaip pageidaujamą, ji raštu informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie tai, kaip buvo atsižvelgta į Europos Parlamento nuomonę.

Pagrindimas

Šiais pakeitimais siekiama suderinti skyrimo procedūrą su Reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos [Reglamentas (ES) 2016/1624] 69 straipsniu.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdomojo direktoriaus kadencija trunka penkerius metus. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija pateikia vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir į būsimas Agentūros užduotis ir ateities uždavinius.

3.  Vykdomojo direktoriaus kadencija trunka penkerius metus. Iki to laikotarpio pabaigos valdyba, išsamiai pasikonsultavusi su Komisija, atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir į būsimas Agentūros užduotis bei uždavinius.

Pagrindimas

Pagal pasiūlymo 21 straipsnio 1 dalį vykdomasis direktorius yra atskaitingas valdybai. Taigi jo veiklos rezultatus turi vertinti valdyba. Atliekant vertinimą turėtų būti konsultuojamasi su Komisija. Siūlomas pakeitimas panašus į Reglamento Nr. 1077/2011 18 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22a straipsnis

 

Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas

 

1.   Vykdomajam direktoriui padeda vykdomojo direktoriaus pavaduotojas. Jei vykdomojo direktoriaus nėra arba jis negali eiti savo pareigų, jo vietą užima jo pavaduotojas.

 

2.   Vykdomojo direktoriaus pavaduotoją vykdomojo direktoriaus siūlymu skiria valdyba. Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas skiriamas atsižvelgiant į kandidato nuopelnus ir atitinkamus administracinius ir vadovavimo įgūdžius, įskaitant atitinkamą profesinę patirtį. Vykdomasis direktorius pasiūlo bent tris kandidatus vykdomojo direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti. Valdybos sprendimas priimamas dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Valdyba turi teisę atleisti vykdomąjį direktorių sprendimu, kuris priimamas dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma.

 

3.   Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas skiriamas penkerių metų kadencijai. Valdyba gali pratęsti ją dar vienam ne daugiau kaip penkerių metų laikotarpiui.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė, kuri pagal Sąjungos teisę yra saistoma teisės akto, kuriuo reglamentuojamas konkrečios didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas, ir Komisija į patariamąją grupę, susijusią su ta didelės apimties IT sistema, skiria po vieną narį ketverių metų laikotarpiui, kuris gali būti vieną kartą pratęstas.

Kiekviena valstybė narė, kuri pagal Sąjungos teisę yra saistoma teisės akto, kuriuo reglamentuojamas konkrečios didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas, ir Komisija bei šalys, susijusios su Šengeno acquis, taip pat su Dublino sistema ir EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, į patariamąją grupę, susijusią su ta didelės apimties IT sistema, skiria po vieną narį ketverių metų laikotarpiui, kuris gali būti vieną kartą pratęstas.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Danija taip pat skiria narį į patariamąją grupę, susijusią su didelės apimties IT sistema, jeigu ji pagal Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 4 straipsnį nusprendžia į savo nacionalinę teisę įtraukti teisės aktą, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas.

Išbraukta.

Pagrindimas

23 straipsnio 1 dalyje aiškiai nurodomas pagrindas, kuriuo remdamosi valstybės narės gali paskirti narį į patariamąją grupę. Ta dalis vienodai taikoma ir Danijai, jei ji nuspręstų taikyti teisės aktą dėl didelės apimties IT sistemų. Atskira Danijai skirta dalis nereikalinga ir nieko nekeičia.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Rengdami nuomonę kiekvienos patariamosios grupės nariai deda visas pastangas konsensusui pasiekti. Jei toks konsensusas nepasiekiamas, nuomonėje išdėstoma pagrįsta narių daugumos pozicija. Taip pat įrašoma pagrįsta mažumos pozicija (-os). Atitinkamai taikomos 20 straipsnio 3 ir 4 dalys. Nariams, kurie atstovauja šalims, susijusioms su Šengeno acquis ir su EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, leidžiama pareikšti savo nuomonę kausimais, dėl kurių jie neturi teisės balsuoti.

6.  Rengdami nuomonę kiekvienos patariamosios grupės nariai deda visas pastangas konsensusui pasiekti. Jei toks konsensusas nepasiekiamas, nuomonėje išdėstoma pagrįsta narių daugumos pozicija. Taip pat įrašoma pagrįsta mažumos pozicija (-os). Atitinkamai taikomos 20 straipsnio 3 ir 4 dalys. Nariams, kurie atstovauja šalims, susijusioms su Šengeno acquis, taip pat su Dublino sistema ir EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, leidžiama pareikšti savo nuomonę kausimais, dėl kurių jie neturi teisės balsuoti.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Kiekviena valstybė narė ir kiekviena šalis, susijusi su Šengeno acquis ir su EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, sudaro palankias sąlygas patariamosioms grupėms vykdyti savo veiklą.

7.  Kiekviena valstybė narė ir kiekviena šalis, susijusi su Šengeno acquis, taip pat su Dublino sistema ir EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, sudaro palankias sąlygas patariamosioms grupėms vykdyti savo veiklą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija ir valstybės narės gali laikinai deleguoti pareigūnus ar nacionalinius ekspertus į Agentūrą. Valdyba priima sprendimą, kuriuo nustatomos nacionalinių ekspertų delegavimo į Agentūrą taisyklės.

5.  Komisija ir valstybės narės Agentūros prašymu gali laikinai deleguoti pareigūnus ar nacionalinius ekspertus į Agentūrą. Valdyba priima sprendimą, kuriuo nustatomos nacionalinių ekspertų delegavimo į Agentūrą taisyklės.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdybos nariai, vykdomasis direktorius ir patariamųjų grupių nariai įsipareigoja veikti viešojo intereso labui. Tuo tikslu jie kasmet pateikia rašytinį viešą įsipareigojimų pareiškimą.

Valdybos nariai, vykdomasis direktorius, vykdomojo direktoriaus pavaduotojas ir patariamųjų grupių nariai įsipareigoja veikti viešojo intereso labui. Tuo tikslu jie kasmet pateikia rašytinį viešą įsipareigojimų pareiškimą ir jis skelbiamas Agentūros interneto svetainėje.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūros interneto svetainėje skelbiamas valdybos narių sąrašas.

Agentūros interneto svetainėje skelbiamas valdybos ir patariamųjų grupių narių sąrašas.

Pagrindimas

Skaidrumo sumetimais patariamųjų grupių narių sąrašas taip pat turėtų būti skelbiamas Agentūros svetainėje.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūrą priimanti valstybė narė užtikrina kuo geresnes sąlygas Agentūrai tinkamai veikti, įskaitant daugiakalbį europinį mokymą darbuotojų vaikams ir tinkamą transporto infrastruktūrą.

2.  Agentūrą priimanti valstybė narė užtikrina kuo geresnes sąlygas Agentūrai tinkamai veikti, įskaitant, be kita ko, daugiakalbį europinį mokymą darbuotojų vaikams ir tinkamą transporto infrastruktūrą.

Pakeitimas83

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Agentūros veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

4.  Agentūros veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras ar kiti vertimo paslaugų teikėjai pagal Sąjungos viešųjų pirkimų taisykles ir atsižvelgiant į atitinkamose finansinėse taisyklėse numatytus apribojimus.

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama suteikti Agentūrai tam tikrą lankstumą vertimo raštu paslaugų klausimu.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valdyba priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles. Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu valdyba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 patvirtina taisykles, kuriomis reglamentuojama galimybės susipažinti su Agentūros dokumentais tvarka.

2.  Valdyba priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles. Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu valdyba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 nedelsiant patvirtina taisykles, kuriomis reglamentuojama galimybės susipažinti su Agentūros dokumentais tvarka.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Agentūra palaiko ryšius vadovaudamasi teisės aktais, kuriais reglamentuojamas didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas, taip pat gali vykdyti komunikacijos veiklą savo pačios iniciatyva su jos kompetencija susijusiose srityse. Konkrečiai Agentūra užtikrina, kad būtų ne tik skelbiami 15 straipsnio 1 dalies r, s, ii, jj, [kk], [ll], [mm] punktuose ir 42 straipsnio 9 dalyje nurodyti dokumentai, bet ir visuomenei bei suinteresuotosioms šalims greitai pateikiama objektyvi, tiksli, patikima, visapusiška ir lengvai suprantama informacija apie Agentūros darbą. Komunikacijos veiklai skiriami ištekliai neturi trukdyti veiksmingai vykdyti 3–12 straipsniuose nurodytas Agentūros užduotis. Komunikacijos veikla vykdoma laikantis atitinkamų valdybos priimtų komunikacijos ir sklaidos planų.

4.  Agentūra palaiko ryšius vadovaudamasi teisės aktais, kuriais reglamentuojamas didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir (arba) naudojimas, taip pat gali vykdyti komunikacijos veiklą savo pačios iniciatyva su jos kompetencija susijusiose srityse. Konkrečiai Agentūra užtikrina, kad būtų ne tik skelbiami 15 straipsnio 1 dalies r, s, ii, jj, [kk], [ll], [mm] punktuose ir 42 straipsnio 9 dalyje nurodyti dokumentai, bet ir visuomenei bei suinteresuotosioms šalims greitai pateikiama objektyvi, tiksli, patikima, visapusiška ir lengvai suprantama informacija apie Agentūros darbą. Komunikacijos veiklai skiriami ištekliai neturi trukdyti veiksmingai vykdyti 3–12 straipsniuose nurodytas Agentūros užduotis. Komunikacijos veikla vykdoma laikantis atitinkamų valdybos priimtų komunikacijos ir sklaidos planų.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nedarant poveikio duomenų apsaugos nuostatoms, kurios nustatytos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas, Agentūros tvarkomai informacijai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 [Reglamentas (ES) XX/2018 dėl Sąjungos institucijų ir įstaigų tvarkomų asmens duomenų apsaugos].

1.  Agentūros tvarkomai informacijai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 [Reglamentas (ES) XX/2018 dėl Sąjungos institucijų ir įstaigų tvarkomų asmens duomenų apsaugos].

Pagrindimas

Laikantis EP pozicijos dėl naujo reglamento, kuriuo reglamentuojama duomenų apsauga ES institucijose (keičiančio Reglamentą 2001/45), turėtų būti taikoma tik viena horizontali duomenų apsaugos tvarka.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūrai tvarkant asmens duomenis dėl 1 dalies a punkte nurodytų tikslo, taikomos konkrečios duomenų apsaugos ir duomenų saugumo nuostatos, nustatytos atitinkamuose teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas.

2.  Agentūrai tvarkant asmens duomenis dėl 1 dalies a punkte nurodytų tikslo, taikomos konkrečios duomenų apsaugos ir duomenų saugumo nuostatos, nustatytos atitinkamuose teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas. Bet kuriuo atveju, pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 bet kuris duomenų subjektas, manantis, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas neatitinka šių konkrečių nuostatų, turi teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir teisę apskųsti sprendimą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, įskaitant teisę gauti kompensaciją iš Agentūros.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gavusi Komisijos pritarimą, valdyba priima saugumo taisykles. Agentūra gali imtis visų būtinų priemonių, kad palengvintų keitimąsi jos užduotims vykdyti svarbia informacija su Komisija ir valstybėmis narėmis, o tinkamais atvejais – su susijusiomis Sąjungos agentūromis. Ji plėtoja ir eksploatuoja informacinę sistemą, per kurią galima keistis įslaptinta informacija su tais subjektais pagal Tarybos sprendimą 2013/488/ES ir Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444. Valdyba pagal šio reglamento 2 straipsnį ir 15 straipsnio 1 dalies y punktą priima sprendimus dėl Agentūros vidaus struktūros, būtinos siekiant įgyvendinti atitinkamus saugumo principus.

2.  Saugumo taisykles valdyba priima išsamiai pasikonsultavusi su Komisija. Agentūra gali imtis visų būtinų priemonių, kad palengvintų keitimąsi jos užduotims vykdyti svarbia informacija su Komisija ir valstybėmis narėmis, o tinkamais atvejais – su susijusiomis Sąjungos agentūromis. Ji plėtoja ir eksploatuoja informacinę sistemą, per kurią galima keistis įslaptinta informacija su tais subjektais pagal Tarybos sprendimą 2013/488/ES ir Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444. Valdyba pagal šio reglamento 2 straipsnį ir 15 straipsnio 1 dalies y punktą priima sprendimus dėl Agentūros vidaus struktūros, būtinos siekiant įgyvendinti atitinkamus saugumo principus.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau kas penkerius metus, Komisija pagal Komisijos gaires atlieka Agentūros veiklos rezultatų, palyginti su jos tikslais, įgaliojimais, užduotimis ir veiklos vietomis, vertinimą. Į vertinimą taip pat bus įtrauktas Agentūros vaidmuo Sąjungos lygmeniu kuriant suderintą, sąnaudų požiūriu veiksmingą ir nuoseklią IT aplinką, skirtą didelės apimties IT sistemoms, padedančioms įgyvendinti teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srities politiką. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis.

1.  Iki ... [ketveri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo], o vėliau kas penkerius metus, Komisija, pasikonsultavusi su valdyba, įvertina Agentūros veiklos rezultatus. Atliekant vertinimą išnagrinėjama, kaip įgyvendinamos šio reglamento nuostatos, kaip ir kiek Agentūra veiksmingai prisideda prie didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo srityje operacijų valdymo ir vykdo savo užduotis, nustatytas šiame reglamente. Į vertinimą taip pat bus įtrauktas Agentūros vaidmuo Sąjungos lygmeniu kuriant suderintą, sąnaudų požiūriu veiksmingą ir nuoseklią IT aplinką, skirtą didelės apimties IT sistemoms, padedančioms įgyvendinti teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srities politiką. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis. Valdyba gali pateikti Komisijai rekomendacijų dėl šio reglamento pakeitimų.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais klausimais Agentūra bendradarbiauja su Komisija, kitomis Sąjungos institucijomis ir kitomis Sąjungos įstaigomis, biurais ir agentūromis, visų pirma įsteigtais laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, pirmiausia su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra.

1.  Į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais klausimais Agentūra, siekdama užtikrinti veiklos koordinavimą, taupyti lėšas, išvengti veiklos dubliavimosi, skatinti veiklos sąveiką ir papildomumą, bendradarbiauja su Komisija, kitomis Sąjungos institucijomis ir kitomis Sąjungos įstaigomis, biurais ir agentūromis, visų pirma įsteigtais laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, pirmiausia su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Taip pat tinkamais atvejais Agentūra konsultuojasi su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra tinklo saugumo klausimais ir atsižvelgia į jos rekomendacijas.

3.  Taip pat Agentūra konsultuojasi su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra tinklo ir informacijos saugumo klausimais ir atsižvelgia į jos rekomendacijas.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Su Sąjungos įstaigomis, biurais ir agentūromis bendradarbiaujama vadovaujantis darbo tvarkos susitarimais. Sudarant tuos susitarimus būtina gauti išankstinį Komisijos pritarimą. Tokiuose susitarimuose gali būti nustatyta, kad agentūros tinkamais atvejais dalijasi paslaugomis, remdamosi fizinės vietos artumo arba politikos sričių principais, neviršydamos savo atitinkamų įgaliojimų ir nedarydamos poveikio savo pagrindinėms užduotims.

4.  Su Sąjungos įstaigomis, biurais ir agentūromis bendradarbiaujama vadovaujantis darbo tvarkos susitarimais. Šie susitarimai sudaromi išsamiai pasikonsultavus su Komisija. Tokiuose susitarimuose gali būti nustatyta, kad agentūros tinkamais atvejais dalijasi paslaugomis, remdamosi fizinės vietos artumo arba politikos sričių principais, neviršydamos savo atitinkamų įgaliojimų ir nedarydamos poveikio savo pagrindinėms užduotims. Darbo tvarkos susitarimuose nustatomos sąnaudų padengimo priemonės.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šalių, susijusių su Šengeno acquis ir su EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, dalyvavimas

Šalių, susijusių su Šengeno acquis, taip pat su Dublino sistema ir EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu bei plėtojimu, dalyvavimas

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūros veikloje gali dalyvauti trečiosios šalys, kurios tuo tikslu yra sudariusios asociacijos susitarimus su Sąjunga.

1.  Agentūros veikloje gali dalyvauti trečiosios šalys, kurios su Sąjunga yra sudariusios bet kokio pobūdžio asociacijos susitarimą dėl Šengeno acquis, taip pat su Dublino sistema ir EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimo, taikymo bei plėtojimo.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal atitinkamas 1 dalyje nurodytų asociacijos susitarimų nuostatas sudaromi susitarimai, kuriuose visų pirma nustatomas šalių, susijusių su Šengeno acquis ir su EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu, dalyvavimo Agentūros darbe pobūdis, mastas, tvarka ir išsamios taisyklės, įskaitant nuostatas dėl finansinių įnašų, darbuotojų ir balsavimo teisių.

2.   Pagal atitinkamas 1 dalyje nurodytų asociacijos susitarimų nuostatas sudaromi susitarimai, kuriuose visų pirma nustatomas 1 dalyje nurodytų trečiųjų šalių dalyvavimo Agentūros darbe pobūdis, mastas, tvarka ir išsamios taisyklės, įskaitant nuostatas dėl finansinių įnašų, darbuotojų ir balsavimo teisių.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a straipsnio (naujo) antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38a straipsnis

 

Darbo tvarkos susitarimai su tarptautinėmis organizacijomis ir kitais atitinkamais subjektais

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei to reikia jos užduotims atlikti, pasikonsultavus su Komisija, Agentūra gali sudaryti darbo tvarkos susitarimus, kuriais būtų užmegzti ir palaikomi ryšiai su tarptautinėmis organizacijomis ir joms pavaldžiomis įstaigomis, kurių veikla reglamentuojama pagal tarptautinę viešąją teisę, arba kitais atitinkamais subjektais ar įstaigomis, įsteigtomis dviejų ar daugiau šalių susitarimu arba tokio susitarimo pagrindu.

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti atitinkamas AIS ir ETIAS nuostatas ar pasiūlymus, gali prireikti nustatyti pakankamą teisinį pagrindą, kuriuo remdamasi Agentūra galėtų užmegzti ir palaikyti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) kitais atitinkamais subjektais (kaip antai Interpolas ir IATA). Šiame pasiūlyme suteikiamas bendro pobūdžio teisinis pagrindas tokiems ryšiams užmegzti.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Ateinančių metų metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant rezultatų rodiklius. Į jį taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 6 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Jame aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti. Jei Agentūrai paskiriama nauja užduotis, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Visi esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami laikantis tokios pačios tvarkos, kaip priimant pirminę metinę darbo programą. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

5.  Ateinančių metų metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant rezultatų rodiklius, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo. Į jį taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa dera su 6 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Jame aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti. Jei Agentūrai paskiriama nauja užduotis, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Atsižvelgiant į tai, prieš skiriant papildomų finansinių išteklių visada apsvarstoma galimybė perskirstyti veiklos prioritetus. Visi esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami laikantis tokios pačios tvarkos, kaip priimant pirminę metinę darbo programą. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka bendrą požiūrį ir juo siekiama pabrėžti tai, kad agentūros optimaliai naudoja turimus ribotus išteklius.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius, atsižvelgdamas į Agentūros vykdomą veiklą, parengia Agentūros ateinančių finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, įskaitant etatų planą, ir jį siunčia valdybai.

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius, laikydamas rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo ir atsižvelgdamas į Agentūros vykdomą veiklą, jos tikslus ir laukiamus rezultatus, parengia Agentūros ateinančių finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, įskaitant etatų planą, ir jį siunčia valdybai.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Remdamasi vykdomojo direktoriaus parengtu sąmatos projektu, valdyba priima Agentūros ateinančių finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, įskaitant etatų plano projektą. Ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. valdyba juos siunčia Komisija ir šalims, susijusioms su Šengeno acquis ir su EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu, kaip dalį bendrojo programavimo dokumento.

2.  Remdamasi vykdomojo direktoriaus parengtu sąmatos projektu, valdyba priima Agentūros ateinančių finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, įskaitant etatų plano projektą. Ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. Agentūra juos siunčia Komisija ir šalims, susijusioms su Šengeno acquis, taip pat su Dublino sistema ir EURODAC susijusių priemonių įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu, kaip dalį bendrojo programavimo dokumento.

Pagrindimas

Siūloma suderinti pasiūlymo teksto formuluotę su ES įstaigų finansinio pagrindų reglamento formuluote (žr. Reglamento Nr. 1271/2013 33 straipsnio 5 dalį).

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  išlaidų padengimas, kurį atlieka Sąjungos institucijos, įstaigos, biurai ir agentūros už jiems suteiktas paslaugas, laikydamiesi darbo tvarkos susitarimų, nurodytų 37 straipsnyje;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Ne vėliau kaip N+1 finansinių metų kovo 31 d. Agentūra išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Audito Rūmams ir Komisijai N metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

4.  Ne vėliau kaip N+1 finansinių metų kovo 31 d. vykdomasis direktorius išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Audito Rūmams ir Komisijai N metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

Pagrindimas

Šiame reglamente pasiūlyme vartojama formuluotė suderinama su ES įstaigų finansinio pagrindų reglamento formuluote (žr. Reglamento Nr. 1271/2013 39 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad „[l]eidimus suteikiančio pareigūno pareigas atlieka direktorius“).

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra patvirtina vidaus taisykles, pagal kurias reikalaujama, kad jos organų nariai ir jos darbuotojai dirbdami ar savo kadencijos metu vengtų bet kokios situacijos, kuri gali sukelti interesų konfliktą, ir praneštų apie tokias situacijas.

Agentūra patvirtina vidaus taisykles, pagal kurias reikalaujama, kad jos organų nariai ir jos darbuotojai dirbdami ar savo kadencijos metu ir po jos vengtų bet kokios situacijos, kuri gali sukelti interesų konfliktą, ir praneštų apie tokias situacijas. Kai šios vidaus taisyklės šiurkščiai pažeidžiamos, apie tai informuojami Europos Parlamentas ir Komisija atsižvelgiant į konfidencialumo taisykles, taikomas pažeidimų atveju.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/9694 nuostatomis ir procedūromis, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus vietoje ir patikras, kad nustatytų sukčiavimo, korupcijos arba bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejus, susijusius su Agentūros finansuojama dotacija arba sutartimi.

3.  Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/9694 nuostatomis ir procedūromis, [Europos prokuratūra,] Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) [arba abi šios įstaigos] gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus vietoje ir patikras, kad nustatytų sukčiavimo, korupcijos arba bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejus, susijusius su Agentūros finansuojama dotacija arba sutartimi.

__________________

__________________

94 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

94 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 18 straipsnį paskirtam „eu-LISA“ vykdomajam direktoriui likusiam jo kadencijos laikotarpiui suteikiami šio reglamento 21 straipsnyje nustatyti vykdomojo direktoriaus įgaliojimai.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 18 straipsnį paskirtam „eu-LISA“ vykdomajam direktoriui likusiam jo kadencijos laikotarpiui suteikiami šio reglamento 21 straipsnyje nustatyti Agentūros vykdomojo direktoriaus įgaliojimai. Kitos jo sutarties sąlygos nesikeičia. Jei prieš įsigaliojant šiam reglamentui priimamas sprendimas pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją remiantis Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 18 straipsnio 4 dalimi, kadencija automatiškai pratęsiama iki 2022 m. spalio 31 d.

Pagrindimas

Pagal šią pereinamojo laikotarpio priemonę bus galima pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją vieną kartą ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, jei jo kadencija jau buvo pratęsta pagal šiuo metu taikomą teisinę sistemą [1], kurioje numatyta galimybė pratęsti kadenciją ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Dabartinio vykdomojo direktoriaus kadencijos, kuri (po pratęsimo 3 metų laikotarpiui) pasibaigs 2020 m. spalio 31 d., pratęsimas Agentūrai yra labai svarbus. Tokia pereinamojo laikotarpio nuostata jau įtvirtinta Europolo reglamente (ES) 2016/794.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

48 a straipsnio (naujo) antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tolesnis valdybos priimtų vidaus taisyklių galiojimas

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

48 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

Vidaus taisyklės ir priemonės, kurias valdyba priima pagal Reglamentą (ES) Nr. 1077/2011, lieka toliau galioti įsigaliojus šiam reglamentui, nedarydamos poveikio jokiems pakeitimams, kuriuos reikia atlikti laikantis šio reglamento.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Reglamentas, kuriuo įsteigiama ES didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“ / Agentūra), priimtas 2011 m. Įsteigus šią Agentūrą, didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo funkcijos patikėtos Europos agentūrai, taigi operacijas valdo nebe valstybės narės ar Komisija. Šiuo metu „eu-LISA“ atsako už antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir EURODAC operacijų valdymą centriniu lygmeniu. „eu-LISA“ taip pat gali būti patikėtas kitų didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje plėtojimas ir operacijų valdymas, jeigu tai numatyta atitinkamuose teisės aktuose.

Remdamasi steigiamojo reglamento 31 straipsniu Komisija, atsižvelgusi į išorės vertinimą, atliko vertinimą glaudžiai bendradarbiaudama su „eu-LISA“ valdyba, kad išnagrinėtų, kaip ir kiek veiksmingai Agentūra padeda valdyti didelės apimties IT sistemų operacijas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje ir atlieka savo užduotis, nustatytas steigiamajame reglamente. Ji taip pat išnagrinėjo poreikį peržiūrėti arba išplėsti steigiamuoju reglamentu „eu-LISA“ pavestas užduotis. Šis pasiūlymas yra susijęs su Agentūros vertinimu, bet jame atsižvelgiama ir į kitus teisės aktų ir politikos pokyčius, valdybos rekomendacijas ir nuomonę.

2017 m. birželio 29 d., siekiant pašalinti dabartinius ES informacinių sistemų trūkumus, informacijos spragas ir užtikrinti informacinių sistemų informacijos mainų galimybes, Komisija pasiūlė sustiprinti „eu-LISA“ įgaliojimus, kad ji galėtų plėtoti ir diegti techninius sprendimus, kad ES informacinės sistemos būtų sąveikios ir kad ji galėtų valdyti naujas sistemas, siekiant užtikrinti, kad jos įgaliojimai atitiktų esamus Europos lygmens iššūkius migracijos ir saugumo srityje.

Komisijos pasiūlymo tikslas – persvarstyti reglamentą, kuriuo įsteigiama „eu-LISA“, siekiant pakoreguoti jį pagal teisės akto pakeitimų rekomendacijas, parengtas atliekant vertinimą, taip pat pagerinti „eu-LISA“ veikimą, padidinti ir sustiprinti jos vaidmenį siekiant užtikrinti, kad jos įgaliojimai atitiktų dabartinius ES lygmens iššūkius laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Juo taip pat siekiama įtraukti į reglamentą pakeitimus, susijusius su pasikeitusia politika, teisės aktais ar faktinėmis aplinkybėmis, ypač siekiant atsižvelgti į tai, kad teisės aktų leidėjams susitarus „eu-LISA“ bus patikėtos naujos sistemos ir kad „eu-LISA“ reikėtų pavesti padėti užtikrinti didelės apimties IT sistemų sąveikumą, kaip numatyta 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate dėl patikimesnių ir pažangesnių sienų ir saugumo informacinių sistemų(1), 2017 m. gegužės 11 d. galutinėje Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės ataskaitoje(2) ir 2017 m. gegužės 16 d. Komisijos septintojoje pažangos, padarytos kuriant tikrą ir veiksmingą saugumo sąjungą, ataskaitoje(3). Dėmesys taip pat skiriamas Agentūros valdybos pasiūlytų pakeitimų rekomendacijoms ir galimam poreikiui „eu-LISA“ teikti bendrų techninių sprendimų, skirtų įdiegti suinteresuotųjų valstybių narių decentralizuotoms sistemoms nacionaliniu lygmeniu, prieglobą ir juos valdyti. Galiausiai šiuo pasiūlymu Agentūros steigiamasis aktas suderinamas su 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų (toliau – bendras požiūris) principais.

Šiuo metu Europa susiduria su dvigubu iššūkiu: išlikti atvira, bet taip pat ir saugi. Siekdama parengti tinkamą atsaką į šį iššūkį, ES turi naudotis šiuolaikinių IT technologijų galimybėmis ir sykiu sustiprinti ir suaktyvinti valstybių narių keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą.

Naujos Agentūros užduotys

Atitinkamas šio iššūkio sprendimas taip pat reikalauja, kad „eu-LISA“ imtųsi naujų užduočių. Agentūra taip pat bus atsakinga už būsimų didelio masto ES informacinių sistemų plėtojimą ir valdymą.

„eu-LISA“ atliks svarbų vaidmenį plėtojant ir tvarkant naujas sistemas, kurias šiuo metu svarsto teisės aktų leidėjai: Atvykimo ir išvykimo sistemą (AIS), skirtą išorės sienų valdymui modernizuoti, ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS), skirtą informacijai apie keliautojus ES, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, iš anksto surinkti. Komisijos pasiūlyme taip pat numatoma toliau tobulinti Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS), siekiant pagerinti valstybių narių keitimąsi informacija apie nuteistus ne ES piliečius. Centralizuota ECRIS sistema taip pat būtų „eu-LISA“ plėtojamų ir valdomų IT sistemų dalis. 

Agentūros gebėjimas ne tik administruoti didelio masto IT sistemas, bet ir teikti konsultacijas ir pagalbą valstybėms narėms techniniais klausimais, susijusiais su esamomis arba naujomis IT sistemomis, yra pagrindimas, kuriuo remiamasi Komisijos pasiūlyme siekiant išplėsti Agentūros įgaliojimus. „eu-LISA“ turės didesnį vaidmenį rengiant statistinius duomenis, susijusius su jos valdomomis sistemomis, taip pat bus išplėsti jos įgaliojimai, susiję su bandomaisiais projektais ir moksliniais tyrimais. Tai padės pagerinti sistemų duomenų kokybę, nes bus sukurti automatizuoti duomenų kokybės kontrolės mechanizmai. Tai užtikrins, kad neteisingi arba nenuoseklūs duomenys būtų automatiškai identifikuojami. Tokiu atveju, valstybė narė, įvedusi tokius duomenis, bus įspėta, kad galėtų pašalinti arba atnaujinti duomenis.

Sąveikumas

Pasiūlymas yra Komisijos naujo požiūrio dalis siekiant užtikrinti ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinių sistemų tarpusavio sąveikumą iki 2020 m.

Reforma suteiks Agentūrai įgaliojimus kurti techninius sprendimus, kurių reikia sąveikumui užtikrinti. Dabartinė skaitmeninė transformacija ES teisingumo ir vidaus reikalų srityje parodė, kad būtina toliau didinti „eu-LISA“ pridėtinę vertę valstybių narių ir visos ES naudai. Pasiūlyme dėl persvarstytų įgaliojimų atsižvelgiama į poreikius, atsirandančius dėl šios transformacijos, taip pat į Agentūros gebėjimą juos patenkinti.

Agentūra bus atsakinga už tai, kad būtų parengti pagrindiniai techniniai Komisijos požiūrio į sąveikumą aspektai, kai tik bus priimti atitinkami teisės aktai, t. y. Europos paieškos portalas, bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga ir bendra tapatybės duomenų saugykla, siekiant užtikrinti, kad visos ES informacinės sistemos efektyviai sąveikautų ir būtų lengvai prieinamos policijai ir muitinės pareigūnams vietoje.

Pranešėjos pozicija „eu-LISA“

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama sustiprinti Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros vaidmenį ir įgaliojimus. Užtikrindama didelio masto IT sistemų operacijų valdymą, Agentūra atlieka svarbias užduotis sienų valdymo ir saugumo srityje. Pranešėja teigiamai vertina tai, kad pasiūlyme bendrai išplėstos Agentūrai pavedamos užduotys.

Vis dėlto, pranešėja mano, kad Komisijos pasiūlyme esama kai kurių aspektų, kuriuos būtų galima patobulinti, siekiant užtikrinti geresnį Agentūros veikimą.

Dabartinė praktika rodo, kad valstybės narės, kai joms reikia techninės paramos nacionalinių sistemų prijungimo prie centrinių sistemų klausimais, kreipiasi tiesiai į Agentūrą. Todėl atrodo logiška, kad pasiūlyme būtų atsižvelgiama į dabartinę praktiką ir siūloma, kad ateityje tokiu pat būdu būtų teikiami prašymai Agentūrai. Šiuo klausimu Komisijai turėtų tekti konsultavimo vaidmuo (12 straipsnis).

Pranešėja numato galimybes kurti daugiau techninių stočių turint įvairių sumetimų: kyla klausimas, ar tuo atveju, kai dvi vietovės geografiškai nutolusios viena nuo kitos (kaip siūloma pasiūlyme dėl teisės akto, Strasbūre ir Pongau Sankt Johane) techniškai įmanoma, kad abi stotys veiktų aktyviu režimu (kad visos techninės stotys galėtų veikti ir nė viena iš jų nefunkcionuotų tik kaip atsarginė stotis). Be to, siekiant nuolat užtikrinti veiksmingą, saugų ir nenutrūkstamą didelio masto IT sistemų veikimą, Agentūra turėtų galėti sparčiai reaguoti į padėtį ir lengvai prisitaikyti prie būsimų teisės aktų pasiūlymų ir juos įgyvendinti, kai esamų techninių stočių pajėgumą reikia didinti ar gerinti (13 straipsnis).

Pranešėjai mano, kad pasiūlyme turėtų būti numatyta daugiau skaidrumo taisyklių. Šiuo klausimu pranešėja siūlo, kad valdybos priimtos jos narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisyklės (15 straipsnis) ir metinės valdybos narių, vykdomojo direktoriaus ir patariamųjų tarybų narių rašytiniai pareiškimai (25 straipsnis) būtų skelbiamos Agentūros interneto svetainėje. Be to, pranešėja ragina Agentūrą priimti vidaus informatorių apsaugos taisykles (15 straipsnis).

Pasiūlymo 37 straipsnyje numatytas teisinis bendradarbiavimo su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, biurais ir agentūromis pagrindas. Šis bendradarbiavimas gali būti tiek strateginis, tiek veiklos, pvz., IT paslaugų kitoms agentūroms teikimas. Šiuo atveju „eu-LISA“ teikiamos paslaugos gali turėti poveikio Agentūros biudžetui ir ji gali prašyti už jas finansinės kompensacijos. Visgi dabartiniame pasiūlyme nenumatoma galimybė Agentūrai prašyti finansinės kompensacijos už paslaugas, teikiamas kitoms ES įstaigoms ir agentūroms. Pranešėja mano, kad Agentūrai turėtų būti teikiami ištekliai pagal dvišalį Agentūros ir Komisijos tarpusavio susitarimo memorandumą.

Agentūrai būtina suteikti pakankamą teisinį pagrindą, kurio reikia, kad ji galėtų atlikti savo užduotis ir pasikonsultavus su Komisija užmegzti ir palaikyti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir kitais atitinkamais subjektais. Veiklos bendradarbiavimo ryšių su tarptautinėmis organizacijomis užmezgimas ypač svarbus siekiant tinkamai įgyvendinti pasiūlymus dėl Atvykimo ir išvykimo sistemos ir ETIAS. To siekiant, į pasiūlymą turėtų būti įtrauktas pakankamas teisinis pagrindas (naujas 38a straipsnis).

Taip pat siūloma pasiūlymo nuostatas dėl galimo vykdomojo direktoriaus įgaliojimų išplėtimo suderinti su atitinkamomis Europolo reglamento (ES) 2016/794 nuostatomis (73 straipsnis) ir įtraukti pereinamojo laikotarpio priemonę, susijusią su vykdomuoju direktoriumi. Pagal šią pereinamojo laikotarpio priemonę bus galima pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją vieną kartą ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, jei jo kadencija jau buvo pratęsta pagal šiuo metu taikomą teisinę sistemą, kurioje numatyta galimybė pratęsti kadenciją ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Dabartinio vykdomojo direktoriaus kadencija (po pratęsimo 3 metų laikotarpiui) pasibaigs 2020 m. spalio 31 d. Laikotarpis 2020 m. labai svarbus, žvelgiant iš Agentūros perspektyvos, nes numatoma, kad jis bus labai aktyvus ir intensyvus Agentūrai dėl dabartinių nustatytų naujų sistemų (Atvykimo ir išvykimo sistemos, ETIAS ir galbūt ECRIS-TCN) įsigaliojimo terminų. Be to, 2020–2021 m. Agentūra vadovaus ES agentūrų tinklui. Dėl visų šių veiklų Agentūrai reikia tęstinio ir patyrusio vadovavimo.

(1)

  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“. COM(2016)205 final, 2016 m. balandžio 4 d.

(2)

  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

  COM(2017)261 final.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (9.11.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros

(COM(2017) 0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Nuomonės referentas: Jens Geier

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Agentūra taip pat turėtų teikti ad hoc paramą valstybėms narėms, kai to reikia dėl saugumo arba su migracija susijusių neeilinių poreikių. Ypač kai valstybė narė susiduria su specifiniais ir neproporcingais su migracija susijusiais sunkumais, pasižyminčiais dideliu migracijos srautų antplūdžiu tam tikrose vietose prie jos išorės sienų, valstybės narės turėtų galėti tikėtis didesnio techninio ir operatyvinio pastiprinimo. Jį migrantų antplūdžio vietose turėtų teikti migracijos valdymo paramos grupės, sudarytos iš atitinkamų Sąjungos agentūrų ekspertų. Jei šiomis aplinkybėmis reikėtų „eu-LISA“ paramos dėl klausimų, susijusių su jos valdomomis didelės apimties IT sistemomis, prašymą suteikti paramą Agentūrai turėtų siųsti Komisija;

(19)  Agentūra taip pat turėtų teikti ad hoc paramą valstybėms narėms, kai to reikia dėl saugumo arba su migracija susijusių neeilinių poreikių. Ypač kai valstybė narė susiduria su specifiniais ir neproporcingais su migracija susijusiais sunkumais, pasižyminčiais dideliu migracijos srautų antplūdžiu tam tikrose vietose prie jos išorės sienų, valstybės narės turėtų galėti tikėtis didesnio techninio ir operatyvinio pastiprinimo. Jį migrantų antplūdžio vietose turėtų teikti migracijos valdymo paramos grupės, sudarytos iš atitinkamų Sąjungos agentūrų ekspertų. Jei šiomis aplinkybėmis reikėtų „eu-LISA“ paramos dėl klausimų, susijusių su jos valdomomis didelės apimties IT sistemomis, prašymą suteikti paramą Agentūrai turėtų siųsti Komisija. Tokiu atveju visas patirtas išlaidas turėtų dengti Agentūra. Į Agentūros biudžetą reikėtų įtraukti atskirą biudžeto eilutę, kuri būtų skirta tik šiam tikslui ir papildytų kasdieniam darbui skirtus finansinius išteklius;

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 12 straipsnio 1 dalies pakeitimą. Nors išlaidas turėtų dengti Agentūra, sykiu turėtų būti užtikrinta, kad prašymai suteikti ad hoc paramą netrukdytų Agentūrai atlikti įprastą darbą.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kad galėtų vykdyti savo misiją ir kai būtina jai pavestoms užduotims įvykdyti, Agentūra į šio reglamento ir teisės aktų, kuriais reglamentuojamas Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas ir eksploatavimas, taikymo sritį patenkančiais klausimais pagal darbo tvarkos susitarimus, sudarytus remiantis Sąjungos teisės aktais ir politika ir pagal savo atitinkamą kompetenciją, gali bendradarbiauti su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, biurais ir agentūromis, visų pirma, įsteigtais laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Dėl šių darbo susitarimų turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas; Taip pat prireikus Agentūra turėtų konsultuotis su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra tinklo saugumo klausimais ir atsižvelgti į jos rekomendacijas;

(34)  kad galėtų vykdyti savo misiją, užtikrinti veiklos koordinavimą, taupyti lėšas, išvengti veiklos dubliavimosi ir skatinti veiklos sąveiką ir papildomumą ir kai būtina jai pavestoms užduotims įvykdyti, Agentūra į šio reglamento ir teisės aktų, kuriais reglamentuojamas Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas, taikymo sritį patenkančiais klausimais pagal darbo tvarkos susitarimus, sudarytus remiantis Sąjungos teisės aktais ir politika ir pagal savo atitinkamą kompetenciją, gali bendradarbiauti su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, visų pirma, įsteigtais laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Dėl šių darbo susitarimų turėtų būti gaunamas išankstinis Komisijos pritarimas. Taip pat prireikus Agentūra turėtų konsultuotis su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra tinklo saugumo klausimais ir atsižvelgti į jos rekomendacijas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  reikiamų statistinių duomenų teikimą Komisijai ir atitinkamoms Sąjungos decentralizuotoms agentūroms.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valdybai priėmus sprendimą Agentūra taip pat gali planuoti ir įgyvendinti bandomąją veiklą, susijusią su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas ir teisės aktai, kuriais reglamentuojamas visų Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, kūrimas, eksploatavimas ir naudojimas.

4.  Valdybai priėmus sprendimą Agentūra taip pat gali planuoti ir įgyvendinti bandomąją veiklą, susijusią su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas ir teisės aktai, kuriais reglamentuojamas visų Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, kūrimas, eksploatavimas ir naudojimas. Agentūra užtikrina tinkamą kokybės lygį, kiek tai susiję su bandomąja veikla, ir padengia visas susijusias išlaidas.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūros gali būti prašoma konsultuoti valstybes nares dėl nacionalinių sistemų prijungimo prie centrinių sistemų ir teikti ad hoc paramą valstybėms narėms. Prašymai suteikti ad hoc paramą teikiami Komisijai, o ji juos perduoda Agentūrai. Jos taip pat gali būti prašoma teikti konsultacijas ir paramą Komisijai dėl techninių klausimų, susijusių su esamomis ar naujomis sistemomis, be kita ko, atliekant tyrimus ir bandymus.

1.  Agentūros gali būti prašoma konsultuoti valstybes nares dėl nacionalinių sistemų prijungimo prie centrinių sistemų ir teikti ad hoc paramą valstybėms narėms. Prašymai suteikti ad hoc paramą teikiami Komisijai, o ji juos perduoda Agentūrai. Jos taip pat gali būti prašoma teikti konsultacijas ir paramą Komisijai dėl techninių klausimų, susijusių su esamomis ar naujomis sistemomis, be kita ko, atliekant tyrimus ir bandymus. Agentūra dengia visas patirtas išlaidas. Į Agentūros biudžetą reikėtų įtraukti atskirą biudžeto eilutę, kuri būtų skirta tik šiam tikslui ir papildytų kasdieniam darbui skirtus finansinius išteklius;

Pagrindimas

Anksčiau ad hoc parama buvo būtina esant ekstremaliai situacijai, kai viena valstybė narė turėjo spręsti gerokai išaugusio migracijos srauto klausimą. Tokiu atveju teikiama parama akivaizdžiai sukuriama Europos pridėtinė vertė ir su ja susijusios išlaidos turėtų būti dengiamos iš Sąjungos biudžeto. Todėl šiuo pakeitimu siekiama nustatyti finansinę tvarką.

Pakeitimas6

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bent šešių valstybių narių grupė, pasirinkusi centralizuotą sprendimą, Komisijai davus išankstinį Komisijos patvirtinimą ir valdybai priėmus sprendimą, Agentūrai gali pavesti užduotis plėtoti, valdyti bendrą IT sistemą, kad ji padėtų joms įdiegti techninius įpareigojimų, nustatytų Sąjungos teisės aktuose dėl decentralizuotų sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, aspektus. Tokiu atveju atitinkamos valstybės narės paves Agentūrai tas užduotis pagal įgaliojimo susitarimą, įskaitant įgaliojimo sąlygas ir visų svarbių išlaidų apskaičiavimo ir sąskaitų faktūrų išrašymo būdo nustatymą.

2.  Bent šešių valstybių narių grupė, savanoriškai pasirinkusi centralizuotą sprendimą, Komisijai davus išankstinį Komisijos patvirtinimą ir valdybai priėmus sprendimą, Agentūrai gali pavesti užduotis plėtoti, valdyti bendrą IT sistemą ir (arba) teikti jos prieglobą, kad ji padėtų joms įdiegti techninius įpareigojimų, nustatytų Sąjungos teisės aktuose dėl decentralizuotų sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, aspektus. Tokiu atveju atitinkamos valstybės narės paves Agentūrai tas užduotis pagal įgaliojimo susitarimą, įskaitant įgaliojimo sąlygas ir visų susijusių išlaidų apskaičiavimo ir sąskaitų faktūrų išrašymo būdo nustatymą. Visas patirtas išlaidas dengia atitinkamos valstybės narės.

Pagrindimas

Priešingai nei 12 straipsnio 1 dalyje, šioms paslaugoms neturėtų būti naudojamas Sąjungos biudžetas, jei jos susijusios tik su keliomis valstybėmis narėmis.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Parama teikiant statistiką

 

Agentūra teikia tinkamą ir išsamią statistinę informaciją:

 

a)  Komisijai, kad ji galėtų atlikti vertinimus ir stebėseną, kaip numatyta pagal Tarybos reglamentą (ES) 1053/20131a, ir

 

b)  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, kad ji galėtų stebėti, kaip atliekami pažeidžiamumo vertinimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/16241b.

 

Agentūra gali teikti tinkamą ir išsamią statistinę informaciją ir kitoms Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms, kai jiems tos informacijos reikia pagrįstais tikslais.

 

_________________

 

1a  2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

 

1b   2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

Pakeitimas8

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir du Komisijos atstovai; visi atstovai turi balso teisę pagal 20 straipsnį.

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, du Komisijos atstovai ir vienas Europos Parlamento paskirtas narys; kiekvienas iš jų turi balso teisę pagal 20 straipsnį.

Pagrindimas

„eu-LISA“ sprendžia tam tikrus opius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su Sąjungos vidaus saugumu ir sienų valdymu, taip pat Sąjungos piliečių duomenų apsauga ir privatumu. Todėl Europos Parlamentas turėtų dalyvauti valdybai priimant sprendimus ir turėtų būti apie tai išsamiai informuojamas. Prašymas atitinka bendrą požiūrį.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdyba skiria vykdomąjį direktorių iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Vykdant atrankos procedūrą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kitur skelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse. Valdyba skiria vykdomąjį direktorių atsižvelgdama į jo asmeninius nuopelnus, patirtį didelės apimties IT sistemų srityje ir administravimo, finansinius ir vadovavimo gebėjimus, taip pat žinias duomenų apsaugos srityje. Valdyba sprendimą skirti vykdomąjį direktorių priima dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių jos narių dauguma.

1.  Valdyba skiria vykdomąjį direktorių iš Komisijos pasiūlytų bent trijų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Vykdant atrankos procedūrą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kitur skelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse. Valdyba skiria vykdomąjį direktorių atsižvelgdama į jo asmeninius nuopelnus, patirtį didelės apimties IT sistemų srityje ir administravimo, finansinius ir vadovavimo gebėjimus, taip pat žinias duomenų apsaugos srityje. Valdyba sprendimą skirti vykdomąjį direktorių priima dviejų trečdalių visų balsavimo teisę turinčių jos narių dauguma.

Pakeitimas10

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Agentūros veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

4.  Agentūros veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras ar kiti vertimo paslaugų teikėjai pagal viešųjų pirkimų taisykles ir atsižvelgiant į atitinkamose finansinėse taisyklėse numatytus apribojimus.

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama suteikti Agentūrai tam tikrą lankstumą vertimo raštu paslaugų klausimu.

Pakeitimas11

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau kas penkerius metus, Komisija pagal Komisijos gaires atlieka Agentūros veiklos rezultatų, palyginti su jos tikslais, įgaliojimais, užduotimis ir veiklos vietomis, vertinimą. Į vertinimą taip pat bus įtrauktas Agentūros vaidmuo Sąjungos lygmeniu kuriant suderintą, sąnaudų požiūriu veiksmingą ir nuoseklią IT aplinką, skirtą didelės apimties IT sistemoms, padedančioms įgyvendinti teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srities politiką. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis.

1.  Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau kas penkerius metus, Komisija, pasikonsultavusi su valdyba, pagal Komisijos gaires atlieka Agentūros veiklos rezultatų, palyginti su jos tikslais, įgaliojimais, užduotimis ir veiklos vietomis, vertinimą. Į vertinimą taip pat bus įtrauktas Agentūros vaidmuo Sąjungos lygmeniu kuriant suderintą, sąnaudų požiūriu veiksmingą ir nuoseklią IT aplinką, skirtą didelės apimties IT sistemoms, padedančioms įgyvendinti teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srities politiką. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis.

Pagrindimas

Agentūros veiklos rezultatai vertinami konsultuojantis su valdyba, kad Komisija galėtų susidaryti išsamų vaizdą apie parametrus, į kuriuos reikia atsižvelgti atliekant vertinimą.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais klausimais Agentūra bendradarbiauja su Komisija, kitomis Sąjungos institucijomis ir kitomis Sąjungos įstaigomis, biurais ir agentūromis, visų pirma įsteigtais laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, pirmiausia su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra.

1.  Į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais klausimais Agentūra, siekdama užtikrinti veiklos koordinavimą, taupyti lėšas, išvengti veiklos dubliavimosi, skatinti veiklos sąveiką ir papildomumą, bendradarbiauja su Komisija, kitomis Sąjungos institucijomis ir kitomis Sąjungos įstaigomis, organais ir agentūromis, visų pirma įsteigtais laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, pirmiausia su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Su Sąjungos įstaigomis, biurais ir agentūromis bendradarbiaujama vadovaujantis darbo tvarkos susitarimais. Sudarant tuos susitarimus būtina gauti išankstinį Komisijos pritarimą. Tokiuose susitarimuose gali būti nustatyta, kad agentūros tinkamais atvejais dalijasi paslaugomis, remdamosi fizinės vietos artumo arba politikos sričių principais, neviršydamos savo atitinkamų įgaliojimų ir nedarydamos poveikio savo pagrindinėms užduotims.

4.  Su Sąjungos įstaigomis, organais ir agentūromis bendradarbiaujama vadovaujantis darbo tvarkos susitarimais. Sudarant tuos susitarimus būtina gauti išankstinį Komisijos pritarimą. Tokiuose susitarimuose gali būti nustatyta, kad agentūros tinkamais atvejais dalijasi paslaugomis, remdamosi fizinės vietos artumo arba politikos sričių principais, neviršydamos savo atitinkamų įgaliojimų ir nedarydamos poveikio savo pagrindinėms užduotims. Darbo tvarkos susitarimuose nustatomos išlaidų padengimo priemonės.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Ateinančių metų metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant rezultatų rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai pagal veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principus. Metinė darbo programa dera su 6 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Joje aiškiai nurodoma, kokios užduotys, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, buvo pridėtos, pakeistos arba išbrauktos. Jei Agentūrai paskiriama nauja užduotis, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Visi esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami laikantis tokios pačios tvarkos, kaip priimant pirminę metinę darbo programą. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

5.  Ateinančių metų metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant rezultatų rodiklius, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo. Į ją taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai pagal veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principus. Metinė darbo programa dera su 6 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Joje aiškiai nurodoma, kokios užduotys, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, buvo pridėtos, pakeistos arba išbrauktos. Jei Agentūrai paskiriama nauja užduotis, valdyba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Atsižvelgiant į tai, prieš skiriant papildomų finansinių išteklių veiklos prioritetų persvarstymas visada laikomas tinkama alternatyva. Visi esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami laikantis tokios pačios tvarkos, kaip priimant pirminę metinę darbo programą. Valdyba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka bendrą požiūrį ir juo siekiama pabrėžti tai, kad agentūros optimaliai naudoja turimus ribotus išteklius.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius, atsižvelgdamas į Agentūros vykdomą veiklą, parengia Agentūros ateinančių finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, įskaitant etatų planą, ir jį siunčia valdybai.

1.  Kiekvienais metais vykdomasis direktorius, laikydamas rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo ir atsižvelgdamas į Agentūros vykdomą veiklą, jos tikslus ir numatytus rezultatus, parengia Agentūros ateinančių finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, įskaitant etatų planą, ir jį siunčia valdybai.

Pakeitimas16

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  valstybių narių mokami įnašai už joms teikiamas paslaugas pagal 12 straipsnyje nurodytą įgaliojimo susitarimą;

d)  valstybių narių mokami įnašai už joms teikiamas paslaugas pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą įgaliojimo susitarimą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant paremti kitus pakeitimus.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  išlaidų padengimas, kurį atlieka Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros už jiems suteiktas paslaugas, laikydamiesi darbo tvarkos susitarimų, kaip nurodyta 37 straipsnyje;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

Nuorodos

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.9.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jens Geier

11.7.2017

Priėmimo data

9.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

Nuorodos

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

28.6.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

28.9.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Priėmimo data

7.12.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

10

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Pateikimo data

18.12.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika