Procedūra : 2017/0145(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0404/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0404/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0310

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1096kWORD 125k
18.12.2017
PE 610.908v02-00 A8-0404/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Monica Macovei

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0352),

–  ņemot vērā 294. panta 2. punktu, 74. pantu, 77. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, 78. panta 2. punkta e) apakšpunktu, 79. panta 2. punkta c) apakšpunktu, 82. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 85. panta 1. punktu, 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punktu Līgumā par Eiropas Savienības darbību, saskaņā ar kuru Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C8–0216/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0404/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ņemot vērā to, ka pārvaldības iestādei bija jābūt tiesiski, administratīvi un finansiāli autonomai, tā tika izveidota kā regulatīva aģentūra (“aģentūra”), kas ir tiesību subjekts. Saskaņā ar vienošanos aģentūras mītne tika izveidota Tallinā (Igaunijā). Tomēr sakarā ar to, ka ar SIS un VIS tehnisko izstrādi un darbības pārvaldības sagatavošanu saistītie uzdevumi jau tiek pildīti Strasbūrā (Francijā) un ka šo IT sistēmu dublējuma birojs tika izveidots Sanktjohannā (Austrijā), ņemot vērā arī SIS un VIS atrašanās vietas, par kurām tika izlemts atbilstoši attiecīgajiem likumdošanas instrumentiem, tam tā vajadzētu būt arī turpmāk. Abās minētajās vietās arī turpmāk attiecīgi būtu jāveic ar Eurodac darbības pārvaldību saistītie uzdevumi un būtu jāizveido Eurodac sistēmas dublējums. Tāpat abās minētajās vietās būtu jāpilda uzdevumi, kas saistīti ar attiecīgi citu lielapjoma IT sistēmu brīvības, drošības un tiesiskuma jomā tehnisko izstrādi un darbības pārvaldību un, ja tas paredzēts attiecīgajā likumdošanas instrumentā, sistēmas dublējumu, kas spētu nodrošināt lielapjoma IT sistēmas darbību tās atteices gadījumā. Lai būtu vairāk iespēju izmantot sistēmas dublējumu, tam būtu jāspēj nodrošināt sistēmu vienlaicīga darbība aktīvā režīmā ar nosacījumu, ka tas spēj nodrošināt sistēmu darbību arī to atteices gadījumā.

Ņemot vērā to, ka pārvaldības iestādei bija jābūt tiesiski, administratīvi un finansiāli autonomai, tā tika izveidota kā regulatīva aģentūra (“aģentūra”), kas ir tiesību subjekts. Saskaņā ar vienošanos aģentūras mītne tika izveidota Tallinā (Igaunijā). Tomēr sakarā ar to, ka ar SIS un VIS tehnisko izstrādi un darbības pārvaldības sagatavošanu saistītie uzdevumi jau tiek pildīti Strasbūrā (Francijā) un ka šo IT sistēmu dublējuma birojs tika izveidots Sanktjohannā (Austrijā), ņemot vērā arī SIS un VIS atrašanās vietas, par kurām tika izlemts atbilstoši attiecīgajiem likumdošanas instrumentiem, tam tā vajadzētu būt arī turpmāk. Tāpat abās minētajās vietās būtu jāpilda uzdevumi, kas saistīti ar attiecīgi citu lielapjoma IT sistēmu brīvības, drošības un tiesiskuma jomā tehnisko izstrādi un darbības pārvaldību un, ja tas paredzēts attiecīgajā likumdošanas instrumentā, sistēmas dublējumu, kas spētu atbilstoši to kapacitātei nodrošināt lielapjoma IT sistēmas darbību tās atteices gadījumā. Nepietiekamas kapacitātes gadījumā vajadzētu būt iespējai izveidot papildu tehniskos centrus, pamatojoties uz ietekmes novērtējumu un izmaksu un ieguvumu analīzi un pēc konsultēšanās ar Komisiju un pozitīva valdes lēmuma. Lai būtu vairāk iespēju izmantot sistēmas dublējumu un gadījumos, kad sistēmu, par kurām ir atbildīga aģentūra, darbību reglamentējošajos tiesību aktos ir prasīts, lai šīs sistēmas darbotos 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā, aģentūrai būtu jāspēj ieviest tehniskus risinājumus, tostarp panākot, ka sistēmas dublējums nodrošina sistēmu vienlaicīgu darbību aktīvā režīmā ar nosacījumu, ka tas spēj nodrošināt sistēmu darbību arī to atteices gadījumā. Šie tehniskie risinājumi būtu jāīsteno, pamatojoties uz ietekmes novērtējumu un izmaksu un ieguvumu analīzi un pēc konsultēšanās ar Komisiju un pozitīva valdes lēmuma.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5. apsvērums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kopš 2012. gada 1. decembrī aģentūra sāka pildīt savus pienākumus, tā pārņēma uzdevumus, kas ar Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Padomes Lēmumu 2008/633/TI55 bija uzticēti pārvaldības iestādei saistībā ar VIS. Kad sistēma bija sākusi darboties, tā 2013. gada aprīlī pārņēma uzdevumus, kuri ar Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI bija uzticēti pārvaldības iestādei saistībā ar SIS II, un 2013. gada jūnijā tā pārņēma uzdevumus, kuri ar Regulu (EK) Nr. 2725/2000 un Regulu (EK) 407/2002 bija uzticēti Komisijai saistībā ar Eurodac. Aģentūras darba pirmajā izvērtējumā, kas balstīts uz neatkarīgu ārēju novērtējumu un veikts 2015.–2016. gadā, tika secināts, ka eu-LISA efektīvi nodrošina lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldību un citus tai uzticētos uzdevumus, kā arī, ka regulā par aģentūras izveidi ir vajadzīgas vairākas izmaiņas, piemēram, to sakaru infrastruktūras uzdevumu nodošana aģentūrai, kurus saglabājusi Komisija. Komisija, balstoties uz ārējo novērtējumu, ņēma vērā politisko, juridisko un faktisko aspektu attīstību un savā ziņojumā par to, kā darbojas Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)56, jo īpaši ierosināja paplašināt aģentūras pilnvaras pildīt uzdevumus, kas izriet no likumdevēju pieņemtajiem priekšlikumiem, ar kuriem aģentūrai tiek uzticētas jaunas sistēmas, un uzdevumus, kas minēti Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas”, augsta līmeņa ekspertu grupas 2017. gada 11. maija galīgajā ziņojumā un Komisijas 2017. gada 16. maija septītajā progresa ziņojumā “Virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību”, ja par tiem vajadzības gadījumā pieņemti attiecīgi likumdošanas instrumenti. Aģentūrai jo īpaši būtu jāuzdod izveidot Eiropas meklēšanas portālu, kopēju biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojumu un kopēju identitātes repozitoriju, ja sadarbspējas jomā par tiem pieņemts attiecīgs likumdošanas instruments. Ja vajadzīgs, sadarbspējas jomā visi pasākumi jāīsteno pēc norādījumiem Komisijas paziņojumā “Eiropas sadarbspējas satvars – Īstenošanas stratēģija”57.

Kopš 2012. gada 1. decembrī aģentūra sāka pildīt savus pienākumus, tā pārņēma uzdevumus, kas ar Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Padomes Lēmumu 2008/633/TI55 bija uzticēti pārvaldības iestādei saistībā ar VIS. Kad sistēma bija sākusi darboties, tā 2013. gada aprīlī pārņēma uzdevumus, kuri ar Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI bija uzticēti pārvaldības iestādei saistībā ar SIS II, un 2013. gada jūnijā tā pārņēma uzdevumus, kuri ar Regulu (EK) Nr. 2725/2000 un Regulu (EK) 407/2002 bija uzticēti Komisijai saistībā ar Eurodac.

_________________

_________________

55 Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums 2008/633/TI par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (OV L 218, 13.8.2008., 129. lpp.).

55 Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums 2008/633/TI par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (OV L 218, 13.8.2008., 129. lpp.).

56 COM(2017)346, 29.6.2017.

 

57 COM(2017)134, 23.3.2017, Minētā paziņojuma 2. pielikumā sniegtas vispārīgas pamatnostādnes, ieteikumi un labas prakses piemēri, kā, izstrādājot, īstenojot un pārvaldot Eiropas publiskos pakalpojumus, panākt sadarbspēju vai vismaz radīt apstākļus lielākas sadarbspējas sasniegšanai.

 

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Turklāt aģentūrai varētu uzticēt arī atbildību par papildu lielapjoma IT sistēmu sagatavošanu, izstrādi un darbības pārvaldību, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 67. līdz 89. pantu. Šādi uzdevumi aģentūrai būtu jāuztic tikai ar vēlākā posmā pieņemtiem un atsevišķiem likumdošanas instrumentiem, pirms tam veicot ietekmes novērtējumu.

(15)  Turklāt aģentūrai varētu uzticēt arī atbildību par papildu lielapjoma IT sistēmu, piemēram, drošu IKT risinājumu sensitīvu datu pārrobežu apmaiņai tiesu iestāžu starpā (e-CODEX) sagatavošanu, izstrādi un darbības pārvaldību, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 67. līdz 89. pantu. Šādi uzdevumi aģentūrai būtu jāuztic tikai ar vēlākā posmā pieņemtiem un atsevišķiem likumdošanas instrumentiem, pirms tam veicot ietekmes novērtējumu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Būtu jāpaplašina aģentūras pilnvaras attiecībā uz izpēti, lai tā spētu proaktīvāk ierosināt būtiskas un nepieciešamas tehniskas izmaiņas tās atbildībā esošajās IT sistēmās. Aģentūra varētu ne tikai pārraudzīt ar tās pārvaldīto sistēmu darbības pārvaldību saistītās izpētes darbības, bet arī piedalīties tajās. Būtu jāparedz, ka informāciju par šādu pārraudzību tā regulāri nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

(16)  Būtu jāpaplašina aģentūras pilnvaras attiecībā uz izpēti, lai tā spētu proaktīvāk ierosināt būtiskas un nepieciešamas tehniskas izmaiņas tās atbildībā esošajās IT sistēmās. Aģentūra varētu ne tikai pārraudzīt ar tās pārvaldīto sistēmu darbības pārvaldību saistītās izpētes darbības, bet arī piedalīties tajās. Būtu jāparedz, ka informāciju par šādu pārraudzību tā regulāri nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un, ar personas datu apstrādi saistītos gadījumos, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Būtu jāparedz, ka aģentūras atbildībā ir izmēģinājuma projektu īstenošana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 54. panta 2. punkta a) apakšpunktu60. Saskaņā ar 58. panta 1. punkta c) apakšpunktu Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 Komisija var aģentūrai uzticēt budžeta izpildes uzdevumus, lai sagatavotu koncepcijas pamatojumus, ko finansē ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/201461 paredzēto finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām. Turklāt aģentūra var plānot un īstenot testēšanas darbības tikai jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula un likumdošanas instrumenti, kas reglamentē visu aģentūras pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu. Gadījumos, kad aģentūrai uzdots īstenot izmēģinājuma projektu, tai būtu jāpievērš īpaša uzmanība Eiropas Savienības Informācijas pārvaldības stratēģijai.

(17)  Būtu jāparedz, ka aģentūras atbildībā ir izmēģinājuma projektu īstenošana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/201260 54. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Saskaņā ar 58. panta 1. punkta c) apakšpunktu Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 Komisijai pēc budžeta lēmējinstitūcijas apstiprinājuma vajadzētu būt iespējai aģentūrai papildus uzticēt budžeta izpildes uzdevumus, lai sagatavotu koncepcijas pamatojumus, ko finansē ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/201461 paredzēto finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām. Turklāt aģentūra var plānot un īstenot testēšanas darbības tikai jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula un likumdošanas instrumenti, kas reglamentē visu aģentūras pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu. Gadījumos, kad aģentūrai uzdots īstenot izmēģinājuma projektu, tai būtu jāpievērš īpaša uzmanība Eiropas Savienības Informācijas pārvaldības stratēģijai.

_________________

_________________

60 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

60Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

61 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.).

61 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK (OV L 150, 20.5.2014., 143. lpp.).

Pamatojums

Grozījums iesniegts saskaņā ar ierosinātajiem grozījumiem regulas rezolutīvajā daļā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Būtu jāparedz, ka aģentūra dod padomus dalībvalstīm par valsts sistēmu savienojumu ar centrālajām sistēmām.

(18)  Būtu jāparedz, ka aģentūra pēc dalībvalstu pieprasījuma dod tām padomus par valsts sistēmu savienojumu ar centrālajām sistēmām.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Būtu jāparedz, ka aģentūra sniedz arī ad hoc atbalstu dalībvalstīm, ja radušās ārkārtējas vajadzības drošības vai migrācijas jomā. Īpaši gadījumā, kad kāda dalībvalsts konkrētās tās ārējo robežu zonās saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām migrācijas problēmām, kam raksturīgas lielas uz ieceļošanu vērstas migrācijas plūsmas, dalībvalstīm būtu jāspēj paļauties uz tehnisku un darbības pastiprinājumu. Būtu jāparedz, ka to sniedz karsto punktu zonās migrācijas pārvaldības atbalsta vienības, kuras sastāv no attiecīgo Savienības aģentūru speciālistiem. Ja šādā sakarā būtu nepieciešams eu-LISA atbalsts jautājumos, kas saistīti ar tās pārvaldītajām lielapjoma IT sistēmām, būtu jāparedz, ka aģentūrai atbalsta pieprasījumu sūta Komisija.

(19)  Būtu jāparedz, ka aģentūra sniedz arī ad hoc atbalstu dalībvalstīm, ja radušās ārkārtējas vajadzības drošības vai migrācijas jomā. Īpaši gadījumā, kad kāda dalībvalsts konkrētās tās ārējo robežu zonās saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām migrācijas problēmām, kam raksturīgas lielas uz ieceļošanu vērstas migrācijas plūsmas, dalībvalstīm būtu jāspēj paļauties uz tehnisku un darbības pastiprinājumu. Būtu jāparedz, ka to sniedz karsto punktu zonās migrācijas pārvaldības atbalsta vienības, kuras sastāv no attiecīgo Savienības aģentūru speciālistiem. Ja šādā sakarā būtu nepieciešams eu-LISA atbalsts jautājumos, kas saistīti ar tās pārvaldītajām lielapjoma IT sistēmām, būtu jāparedz, ka atbalsta pieprasījums jāsūta tieši aģentūrai, kam pirms lēmuma pieņemšanas jāapspriežas ar Komisiju. Komisijai būtu arī jāuzrauga, vai aģentūra laicīgi atbild uz konsultācijas vai atbalsta pieprasījumu un, attiecīgos gadījumos, visas darbības, ko aģentūra veic, lai palīdzētu minētajai dalībvalstij. Aģentūrai būtu jāsedz visas izmaksas, kas radušās, kad tā sniedz atbalstu šajā apsvērumā izklāstītajā kārtībā. Aģentūras budžetā būtu jāiekļauj īpaša tikai šim nolūkam paredzēta budžeta pozīcija papildus ikdienas darbībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Būtu arī jāparedz, ka aģentūrai var uzdot kopīgas IT sistēmas izstrādi, pārvaldību un/vai mitināšanu dalībvalstu grupai, kuras brīvprātīgi izvēlējušās centralizētu risinājumu, kas tām palīdzētu īstenot tādu pienākumu tehniskos aspektus, kuri izriet no Savienības tiesību aktiem par decentralizētām lielapjoma IT sistēmām brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Tam būtu nepieciešams Komisijas apstiprinājums un valdes lēmums, un tas būtu jāatspoguļo deleģēšanas līgumā starp attiecīgajām dalībvalstīm un aģentūru un jāfinansē ar attiecīgo dalībvalstu iemaksām, lai segtu visas izmaksas.

svītrots

Pamatojums

EDAU Atzinumā 9/2017 ir norādīts, ka pašreizējo sistēmu arhitektūru nevar mainīt ar deleģēšanas līgumu, bet tas jāveic, mainot juridisko pamatu, tostarp veicot priekšizpēti un ietekmes novērtējumu, jo īpaši pievēršoties nepieciešamības un proporcionalitātes principiem.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Dalībvalstīm un Komisijai vajadzētu būt pārstāvētām valdē, lai efektīvi kontrolētu aģentūras darbību. Būtu jāparedz, ka valdei tiek piešķirtas funkcijas, kas vajadzīgas, lai jo īpaši pieņemtu gada darba programmu, pildītu funkcijas saistībā ar aģentūras budžetu, pieņemtu aģentūrai piemērojamos finanšu noteikumus, ieceltu izpilddirektoru un izstrādātu kārtību, kādā izpilddirektors pieņem lēmumus par aģentūras darbības uzdevumiem. Aģentūra būtu jāvada un tai būtu jādarbojas, ņemot vērā Vienotās pieejas par decentralizētajām Savienības aģentūrām principus, ko 2012. gada 19. jūlijā pieņēma Eiropas Parlaments, Padome un Komisija.

(23)  Lai efektīvi uzraudzītu aģentūras darbību, dalībvalstīm un Komisijai vajadzētu būt pārstāvētām valdē, kurai būtu jānosūta attiecīgā informācija Eiropas Parlamentam. Būtu jāparedz, ka valdei tiek piešķirtas funkcijas, kas vajadzīgas, lai jo īpaši pieņemtu gada darba programmu, pildītu funkcijas saistībā ar aģentūras budžeta pārvaldības stratēģijas noteikšanu, pieņemtu aģentūrai piemērojamos finanšu noteikumus un izstrādātu kārtību, kādā izpilddirektors pieņem lēmumus par aģentūras darbības uzdevumiem. Valdei vajadzētu pildīt šos uzdevumus efektīvi un pārredzami. Pēc Komisijas rīkotas atbilstošas atlases procedūras un pēc izvirzīto kandidātu uzklausīšanas kompetentajā Eiropas Parlamenta komitejā valdei vajadzētu iecelt arī izpilddirektoru. Būtu vēlams, ka izpilddirektoram palīdz izpilddirektora vietnieks. Aģentūra būtu jāvada un tai būtu jādarbojas, ņemot vērā Vienotās pieejas par decentralizētajām Savienības aģentūrām principus, ko 2012. gada 19. jūlijā pieņēma Eiropas Parlaments, Padome un Komisija.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Dalībvalstīm būtu jāieceļ loceklis padomdevēju grupā lielapjoma IT sistēmas jautājumos, ja tām atbilstīgi Savienības tiesību aktiem saistības uzliek kāds likumdošanas instruments, kas reglamentē attiecīgās sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu. Arī Dānijai būtu jāieceļ loceklis padomdevēju grupā lielapjoma IT sistēmas jautājumos, ja tā saskaņā ar 4. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju izlemj savos tiesību aktos ieviest likumdošanas instrumentu, kas reglamentē attiecīgās lielapjoma IT sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu.

(32)  Ikvienai dalībvalstij, kurai atbilstīgi Savienības tiesību aktiem saistības uzliek kāds likumdošanas instruments, kas reglamentē lielapjoma IT sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, būtu jāieceļ loceklis šādas sistēmas padomdevēju grupā. Savs loceklis padomdevēju grupā jāieceļ arī valstīm, kas ir saistītas ar Šengenas acquis un ar Dublinas sistēmu saistītu pasākumu vai Eurodac saistītu pasākumu īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Būtu jāparedz, ka aģentūra, lai sasniegtu savus mērķus un ciktāl tas nepieciešams tās uzdevumu izpildei, var sadarboties ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši tām, kas izveidotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, jautājumos, ko aptver šī regula un likumdošanas instrumenti, kuri reglamentē aģentūras pārvaldībā esošu lielapjomu IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, to darba vienošanos satvarā, kuras noslēgtas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un politikai un to attiecīgās kompetences robežās. Komisijai šādi sadarbības mehānismi būtu iepriekš jāapstiprina. Vajadzības gadījumā aģentūrai būtu jākonsultējas arī ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru par jautājumiem, kas saistīti ar tīklu drošību, un, saņemot ieteikumus, jāveic pēcpasākumi.

(34)  Būtu jāparedz, ka aģentūra, lai sasniegtu savus mērķus, nodrošinātu koordināciju un finansiālus ietaupījumus, izvairītos no dublēšanās un veicinātu sinerģiju un savstarpēju papildināmību, un ciktāl tas nepieciešams tās uzdevumu izpildei, var sadarboties ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši tām, kas izveidotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, jautājumos, ko aptver šī regula un likumdošanas instrumenti, kuri reglamentē aģentūras pārvaldībā esošu lielapjomu IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, to darba vienošanos satvarā, kuras noslēgtas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un politikai un to attiecīgās kompetences robežās. Komisijai šādi sadarbības mehānismi būtu iepriekš jāapstiprina. Vajadzības gadījumā aģentūrai būtu jākonsultējas arī ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru par jautājumiem, kas saistīti ar tīklu drošību, un, saņemot ieteikumus, jāveic pēcpasākumi.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(34a)  Aģentūrai vajadzētu būt atvērtai to valstu dalībai, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas jebkura veida asociācijas nolīgumu par piedalīšanos Šengenas acquis, kā arī ar Dublinas un Eurodac regulām saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, jo vairākām lielapjoma IT sistēmām, piemēram, ETIAS, ir vajadzīga sadarbība ar šādām citām valstīm.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Lai nodrošinātu aģentūras darbības pārredzamību, būtu jāparedz, ka aģentūrai tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/200166. Aģentūrai būtu jānodrošina pēc iespējas liela pārredzamība attiecībā uz tās darbībām, neapdraudot tās darbības mērķa sasniegšanu. Tai būtu jāpublisko informācija par visām tās darbībām. Tai būtu arī jānodrošina, lai sabiedrībai un visām ieinteresētajām personām tiktu ātri sniegta informācija par tās darbu.

(37)  Lai nodrošinātu aģentūras darbības pārredzamību, būtu jāparedz, ka aģentūrai tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/200166. Aģentūrai būtu jānodrošina pēc iespējas liela pārredzamība attiecībā uz tās darbībām, neapdraudot tās darbības mērķa sasniegšanu. Tai būtu jāpublisko informācija par visām tās darbībām, ievērojot pārredzamības principu un lai nodrošinātu tās mērķu sasniegšanu. Tai būtu arī jānodrošina, lai sabiedrībai un visām ieinteresētajām personām tiktu ātri sniegta informācija par tās darbu.

_________________

_________________

66 Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

66 Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Lai nodrošinātu atklātus un pārredzamus nodarbinātības nosacījumus un vienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem, uz aģentūras darbiniekiem un izpilddirektoru būtu jāattiecina Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi (“Civildienesta noteikumi”) un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (“Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība”), kas noteikti Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/6869 (abi kopā turpmāk — “Civildienesta noteikumi”), tostarp noteikumi par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības attiecībā uz konfidencialitāti.

(40)  Lai nodrošinātu atklātus un pārredzamus nodarbinātības nosacījumus un vienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem, uz aģentūras darbiniekiem un izpilddirektoru būtu jāattiecina Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi (“Civildienesta noteikumi”) un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (“Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība”), kas noteikti Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/6869 (abi kopā turpmāk — “Civildienesta noteikumi”), tostarp noteikumi par dienesta noslēpumu vai citas līdzvērtīgas prasības attiecībā uz konfidencialitāti. Aģentūras rīcībā vajadzētu būt pietiekamiem budžeta un personāla resursiem, lai tai nebūtu jādeleģē savi uzdevumi un pienākumi privātiem uzņēmumiem.

_________________

_________________

69 JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

69 JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus — proti, Savienības līmenī izveidot aģentūru, kas būtu atbildīga par lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un, ja nepieciešams, par šādu sistēmu izstrādi — nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka paredzētās darbības apjoma vai rezultātu dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(43)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus — proti, Savienības līmenī izveidot aģentūru, kas būtu atbildīga par lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un, ja nepieciešams, par šādu sistēmu izstrādi — nevar pietiekami labi un efektīvi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka paredzētās darbības apjoma vai rezultātu dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

45. apsvērums – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ņemot vērā to, ka Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 50. pantam ir paziņojusi nodomu atstāt Savienību, Līgumi vairs nebūs piemērojami Apvienotajai Karalistei no izstāšanās līguma spēkā stāšanās dienas vai jebkurā gadījumā no dienas, kas ir divus gadus pēc paziņošanas par izstāšanos, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems pagarināt minēto periodu. Tādējādi un neskarot izstāšanās līguma noteikumus, iepriekš aprakstītā Apvienotās Karalistes dalība priekšlikumā ir spēkā tikai līdz brīdim, kad Apvienotā Karaliste zaudē dalībvalsts statusu.

svītrots

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra ir atbildīga par Šengenas informācijas sistēmas (SIS), Vīzu informācijas sistēmas (VIS) un Eurodac darbības pārvaldību.

2.  Aģentūra ir atbildīga par Šengenas informācijas sistēmas (SIS), Vīzu informācijas sistēmas (VIS) un Eurodac darbības pārvaldību saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts LES 5. pantā.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Darbības pārvaldība aptver visus uzdevumus, kas vajadzīgi, lai lielapjoma IT sistēmas funkcionētu saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, kas ir piemērojami katrai no tām, tostarp atbildību par to izmantoto sakaru infrastruktūru. Šādas lielapjoma IT sistēmas neizmanto, lai apmainītos ar datiem vai nodrošinātu dalīšanos ar informāciju vai zināšanām, ja vien to neparedz konkrēts juridiskais pamats.

5.  Darbības pārvaldība aptver visus uzdevumus, kas vajadzīgi, lai lielapjoma IT sistēmas funkcionētu saskaņā ar īpašajiem noteikumiem, kas ir piemērojami katrai no tām, tostarp atbildību par to izmantoto sakaru infrastruktūru. Šādas lielapjoma IT sistēmas neizmanto, lai apmainītos ar datiem vai nodrošinātu dalīšanos ar informāciju vai zināšanām.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

  izstrādāt sadarbspējas nodrošināšanai vajadzīgās darbības saskaņā ar 9. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  lielapjoma IT sistēmu izstrādi ar atbilstošas projektu vadības struktūras izmantojumu efektīvai lielapjoma IT sistēmu izstrādei;

(a)  lielapjoma IT sistēmu izstrādi ar atbilstošas projektu vadības struktūras izmantojumu efektīvai un drošai lielapjoma IT sistēmu izstrādei;

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  lielapjoma IT sistēmu efektīvu, drošu un nepārtrauktu darbību;

(b)  lielapjoma IT sistēmu efektīvu, drošu un nepārtrauktu darbību, kas spēj nodrošināt nepārtrauktu datu kvalitātes uzlabošanu;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  augstu datu aizsardzības pakāpi saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, tostarp īpašiem noteikumiem, kas attiecas uz katru lielapjoma IT sistēmu;

(f)  augstu datu aizsardzības pakāpi saskaņā ar Savienības tiesību aktiem datu aizsardzības jomā, tostarp īpašiem noteikumiem, kas attiecas uz katru lielapjoma IT sistēmu;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  pietiekamu datu un fiziskās drošības pakāpi saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem, tostarp konkrētiem noteikumiem, kas attiecas uz katru lielapjoma IT sistēmu.

(g)  pienācīgu drošības līmeni, tostarp pareizu informācijas drošības risku pārvaldības (ISRM) procesu.

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar EDAU ieteikumu par informācijas drošības risku pārvaldības procesu.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  pienācīgas statistikas sniegšanu Komisijai un attiecīgajām Savienības decentralizētajām aģentūrām.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  uzdevumiem, kas saistīti ar SIRENE birojiem un Regulā (ES) XXX/XXX [SIS regula] paredzēto komunikāciju starp SIRENE birojiem.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 603/2013 [vai ar XX Regulu XX par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija)];

(a)  uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 603/2013 [vai ar XX Regulu XX par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (eu-LISA) (pārstrādāta redakcija)];

Pamatojums

Nepieciešams saskaņot ar pašlaik notiekošajām sarunām par Eurodac regulu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  uzdevumus, kas tai uzticēti ar [XX Regulu (ES) Nr. XX par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

(a)  uzdevumus, kas tai uzticēti ar [XX Regulu (ES) Nr. XX par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (eu-LISA) (pārstrādāta redakcija) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

Pamatojums

Nepieciešams saskaņot ar pašlaik notiekošajām sarunām par Eurodac regulu.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Sakaru infrastruktūru pienācīgi pārvalda un kontrolē tā, lai to aizsargātu no apdraudējumiem un nodrošinātu sakaru infrastruktūras un lielapjoma IT sistēmu drošību, par kurām atbildīga ir aģentūra, tostarp ar sakaru infrastruktūras palīdzību veiktās datu apmaiņas drošību.

2.  Neskarot 1. punktu, sakaru infrastruktūru pienācīgi pārvalda un kontrolē tā, lai to aizsargātu no apdraudējumiem un nodrošinātu sakaru infrastruktūras un lielapjoma IT sistēmu drošību, par kurām atbildīga ir aģentūra, tostarp ar sakaru infrastruktūras palīdzību veiktās datu apmaiņas drošību.

Pamatojums

Saskaņā ar 7. panta 1. punktu aģentūra nav pilnībā atbildīga par visu sistēmu sakaru infrastruktūru. Aģentūrai un Komisijai ir dalīta atbildība par sakaru infrastruktūru attiecībā uz sistēmām, kas izmanto EuroDomain tīklu (pašlaik — Eurodac, nākotnē — ECRIS-TCN). Šā panta 2. punktā tas būtu jāprecizē.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra pieņem atbilstīgus pasākumus, tostarp drošības plānus, lai — jo īpaši ar attiecīgiem kodēšanas paņēmieniem — cita starpā nepieļautu to, ka personas datu pārraides vai datu nesēju transportēšanas laikā ir iespējama personas datu neatļauta lasīšana, kopēšana, grozīšana vai dzēšana. Visa sakaru infrastruktūrā apritē esošā ar sistēmu saistītā darbības informācija ir kodēta.

3.  Aģentūra pieņem atbilstīgus drošības pasākumus, tostarp pieņem drošības plānus un īsteno pienācīgu ISRM procesu, lai — jo īpaši ar attiecīgiem kodēšanas paņēmieniem — cita starpā nepieļautu to, ka personas datu pārraides vai datu nesēju transportēšanas laikā ir iespējama personas datu neatļauta lasīšana, kopēšana, pārsūtīšana, grozīšana vai dzēšana. Visa sakaru infrastruktūrā apritē esošā ar sistēmu saistītā darbības informācija ir kodēta.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ar sakaru infrastruktūras darbības pārvaldību saistītos uzdevumus var uzticēt ārējām privātā sektora vienībām vai struktūrām, ievērojot Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012. Tādā gadījumā tīkla operatoram ir saistoši 3. punktā minētie drošības pasākumi, un tam nekādā gadījumā nav piekļuves ne SIS II, VIS, Eurodac, [IIS], [ETIAS], [starptautiskās aizsardzības pieteikumu reģistrācijas, pārraudzības un sadales mehānisma automatizētās sistēmas] [vai sistēmas ECRIS-TCN] darbības datiem, ne arī ar SIS II saistītajai SIRENE informācijas apmaiņai.

svītrots

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra kopā ar Komisiju sadarbojas, lai visām sistēmām, kuru darbības pārvaldība ir aģentūras atbildībā, iedibinātu datu kvalitātes automātiskus kontroles mehānismus un vienotus datu kvalitātes rādītājus un izveidotu ziņošanas un statistikas centrālo repozitoriju, ievērojot konkrētus tiesību aktu grozījumus esošo sistēmu instrumentos un/vai īpašus noteikumus jaunajos instrumentos.

Neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz sistēmās, kuru darbības pārvaldība ir aģentūras atbildībā, ievadītajiem datiem, aģentūra kopā ar Komisiju sadarbojas, lai visām šīm sistēmām iedibinātu datu kvalitātes automātiskus kontroles mehānismus un vienotus datu kvalitātes rādītājus un izveidotu ziņošanas un statistikas centrālo repozitoriju, kurā ietverti tikai anonimizēti dati, ievērojot konkrētus to tiesību aktu noteikumus, kuri reglamentē aģentūras pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantošanu.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

svītrots

Sadarbspēja

 

Aģentūra turklāt izstrādā darbības, kas vajadzīgas, lai būtu iespējama sistēmu sadarbspēja, vajadzības gadījumā tad, ja ir pieņemti attiecīgi likumdošanas instrumenti.

 

Pamatojums

EDAU Atzinumā 9/2017 ir norādīts, ka šobrīd nav tiesiskā regulējuma attiecībā uz sadarbspēju. Ņemot vērā tiesību uz privātumu un tiesību uz datu aizsardzību apdraudējumu, sadarbspēju nevar īstenot bez specifiska juridiskā pamata, ietverot ietekmes novērtējumu un priekšizpēti.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra regulāri informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un — jautājumos par datu aizsardzību — arī Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju par 1. punktā minētajām norisēm.

3.  Papildus aģentūra regulāri un vismaz reizi gadā informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un — personas datu apstrādes gadījumā — arī Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju par 1. punktā minētajām norisēm.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra regulāri informē Eiropas Parlamentu, Padomi un — jautājumos par datu aizsardzību — Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju par šā punkta pirmajā daļā minēto izmēģinājuma projektu īstenošanas gaitu.

Aģentūra regulāri informē Eiropas Parlamentu, Padomi un — personas datu apstrādes gadījumā — Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju par šā punkta pirmajā daļā minēto izmēģinājuma projektu īstenošanas gaitu.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saskaņā ar 58. panta 1. punkta c) apakšpunktu Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un ar deleģēšanas līgumu pēc Komisijas vai Padomes lūguma un pēc aģentūras valdes lēmuma aģentūrai var uzticēt budžeta izpildes uzdevumus, lai sagatavotu koncepcijas pamatojumus, ko finansē ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/2014 paredzēto finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām.

3.  Saskaņā ar 58. panta 1. punkta c) apakšpunktu Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un ar deleģēšanas līgumu pēc Komisijas vai Padomes lūguma, ar Eiropas Parlamenta piekrišanu un pēc aģentūras valdes lēmuma aģentūrai var uzticēt budžeta izpildes uzdevumus, lai sagatavotu koncepcijas pamatojumus, ko finansē ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/2014 paredzēto finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Turklāt aģentūra pēc valdes lēmuma var plānot un īstenot testēšanas darbības jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula un likumdošanas instrumenti, kas reglamentē visu aģentūras pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu.

4.  Turklāt aģentūra pēc valdes lēmuma var plānot un īstenot testēšanas darbības attiecībā uz likumdošanas instrumentiem, kas reglamentē visu aģentūras pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu. Aģentūra nodrošina pienācīgu testēšanas darbību kvalitātes līmeni un sedz visas saistītās izmaksas.

Pamatojums

Aģentūras pamatuzdevumi ir saistīti ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpas lielapjoma IT sistēmu pārvaldību. Tādēļ aģentūrai jāpiešķir pilnvaras pārbaudīt darbības, kas saistītas ar šo sistēmu pārvaldību.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūru var lūgt dot padomus dalībvalstīm attiecībā uz valstu sistēmu savienojumu ar centrālajām sistēmām un ad hoc atbalstu dalībvalstīm. Lūgumus par ad hoc atbalstu iesniedz Komisijai, kas tos nodod tālāk aģentūrai. Tāpat aģentūru var lūgt dot padomus vai sniegt atbalstu Komisijai tehniskos jautājumos, kas saistīti ar esošām vai jaunām sistēmām, tostarp ar pētījumiem un testiem.

1.  Jebkura dalībvalsts var lūgt aģentūru dot padomus attiecībā uz valstu sistēmu savienojumu ar centrālajām sistēmām. Jebkura dalībvalsts var arī tieši aģentūrai iesniegt ad hoc atbalsta lūgumu. Pirms sniegt šādu ad hoc atbalstu, Aģentūra apspriežas ar Komisiju, kura bez kavēšanās nosūta valdei savu viedokli attiecīgajā lietā. Komisijai uzrauga, vai Aģentūra laicīgi atbild uz dalībvalsts pieprasījumu un, attiecīgos gadījumos, visas darbības, ko Aģentūra veic, lai palīdzētu minētajai dalībvalstij. Tāpat aģentūru var lūgt dot padomus vai sniegt atbalstu Komisijai tehniskos jautājumos, kas saistīti ar esošām vai jaunām sistēmām, tostarp ar piemērotiem un noderīgiem pētījumiem un testiem. Aģentūra sedz visas izmaksas, kas šajā sakarā radušās. Aģentūras budžetā iekļauj īpašu tikai šim nolūkam paredzēta budžeta pozīcija papildus ikdienas darbībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Turklāt vismaz sešu valstu liela dalībvalstu grupa, kura brīvprātīgi izvēlējusies centralizētu risinājumu, kas tām palīdzētu īstenot tādu pienākumu tehniskos aspektus, kuri izriet no Savienības tiesību aktiem par decentralizētām IT sistēmām brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, ja to iepriekš apstiprinājusi Komisija un par to pieņemts valdes lēmums, aģentūrai var uzdot kopīgas IT sistēmas izstrādi, pārvaldību un/vai mitināšanu. Šādā gadījumā attiecīgās dalībvalstis uztic aģentūrai minētos uzdevumus ar deleģēšanas līgumu, iekļaujot deleģēšanas nosacījumus un izklāstot visu attiecīgo izmaksu aprēķinu un rēķinu sagatavošanas metodi.

svītrots

Pamatojums

Atbilstoši EDAU atzinumam, ja Savienības tiesību aktos ir paredzēta decentralizēta sistēma, to nevar atcelt ar deleģēšanas līgumu starp dažām dalībvalstīm un eu-LISA.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Atbalsts statistikas datu sniegšanas veidā

 

Aģentūra sniedz pietiekamus un sīkus statistikas datus:

 

(a)  Komisijai novērtēšanas un pārraudzības vajadzībām, kā paredzēts Padomes Regulā (ES) Nr. 1053/20131a; un

 

(b)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai neaizsargātības novērtējumu veikšanas pārraudzības vajadzībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/16241b.

 

Aģentūra var sniegt pietiekamus un sīkus statistikas datus citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām pamatotos nolūkos.

 

_________________

 

1a   Padomes 2013. gada 7. oktobra Regula (ES) Nr. 1053/2013, ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.).

 

1b   Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

13. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja sistēmas dublējuma birojs vai otrs tehniskais birojs ir paredzēts likumdošanas instrumentos, kas reglamentē katras sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, šo sistēmas dublējumu izveido Sanktjohannā (Sankt Johann im Pongau) Austrijā.

Ja nolūkā garantēt sistēmu pilnīgu funkcionalitāti vienas vai vairāku sistēmu atteices gadījumā ir vajadzīgs sistēmas dublējuma birojs, šo sistēmas dublējumu izveido Sanktjohannā (Sankt Johann im Pongau) Austrijā. Attiecībā uz jauno sistēmu ieviešanu valde kopā ar Komisiju izvērtē un novērtē šo sistēmu īpašās prasības un iesaka tehniskus risinājumus, kas nodrošina sistēmas dublējuma biroja labāko izmantojumu un savienojumu ar to.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Abus tehniskos birojus var izmantot vienlaikus lielapjoma IT sistēmu aktīvai darbībai ar nosacījumu, ka otrais birojs spēj nodrošināt to darbību vienas vai vairāku sistēmu atteices gadījumā. Papildu tehniskos birojus nevar veidot bez grozījumiem šajā regulā.

5.  Abus tehniskos birojus var izmantot vienlaikus lielapjoma IT sistēmu aktīvai darbībai ar nosacījumu, ka otrais birojs spēj nodrošināt minēto lielapjoma IT sistēmu darbību vienas vai vairāku sistēmu atteices gadījumā.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

13. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Līdz [15 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās] Komisija veic padziļinātu novērtējumu par aģentūras esošajām un turpmākajām vajadzībām attiecībā uz esošo biroju mitināšanas kapacitāti, ņemot vērā iespējamo vajadzību izstrādāt tehniskus risinājumus nolūkā uzturēt aģentūras pārraudzībā esošo lielapjoma IT sistēmu darbību 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā, ja to prasa attiecīgās sistēmas reglamentējošie leģislatīvie instrumenti, un pašreizējās darbības konfigurācijas iespējamos riskus. Pirms valde pieņem jebkādu lēmumu, Komisija iesniedz minēto novērtējumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  ieceļ izpilddirektoru un attiecīgā gadījumā pagarina viņa pilnvaru termiņu vai atceļ viņu no amata saskaņā ar 22. pantu;

(c)  ieceļ izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku, pārbauda un novērtē viņu darbu un vajadzības gadījumā pagarina viņu pilnvaru termiņu vai atceļ viņus no amata attiecīgi saskaņā ar 22. vai 22.a pantu;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  īsteno disciplināras pilnvaras attiecībā uz izpilddirektoru un uzrauga viņa darba kvalitāti, kā arī valdes lēmumu īstenošanu;

(d)  īsteno disciplināras pilnvaras attiecībā uz izpilddirektoru un uzrauga viņa darba kvalitāti, tostarp valdes lēmumu īstenošanu, kā arī attiecībā uz izpilddirektora vietnieku, vienojoties ar izpilddirektoru;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  attiecībā uz saviem locekļiem pieņem noteikumus interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

(i)  attiecībā uz saviem locekļiem pieņem un aģentūras tīmekļa vietnē publisko noteikumus interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(i a)  pieņem sīki izstrādātas iekšējos noteikumus un procedūras, lai aizsargātu trauksmes cēlējus, tostarp atbilstošus komunikācijas kanālus ziņošanai par pārkāpumiem;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – r apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(r)  līdz katra gada augusta beigām pieņem starpposma ziņojumu par tā paša gada plānoto darbību īstenošanas virzību un iesniedz to Komisijai;

(r)  līdz katra gada augusta beigām pieņem starpposma ziņojumu par tā paša gada plānoto darbību īstenošanas virzību un iesniedz to Eiropas Parlamentam un Komisijai;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – s apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(s)  novērtē un pieņem aģentūras darbības konsolidēto gada pārskatu par iepriekšējo gadu, kurā sasniegtie rezultāti ir salīdzināti ar gada darba programmas mērķiem, un gan ziņojumu, gan novērtējumu līdz katra gada 1. jūlijam nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai; gada darbības pārskatu publicē;

(s)  novērtē un pieņem aģentūras darbības konsolidēto gada pārskatu par iepriekšējo gadu, kurā sasniegtie rezultāti ir salīdzināti ar gada darba programmas mērķiem, un gan ziņojumu, gan novērtējumu līdz katra gada 1. jūlijam nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam un Revīzijas palātai; gada darbības pārskatu publicē;

Pamatojums

EDAU Atzinumā 9/2017 ir norādīts, ka tam, lai varētu efektīvi veikt savus uzdevumus, vajadzētu būt iekļautam šīs informācijas saņēmēju sarakstā.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – w apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(w)  nodrošina atbilstīgus pēcpasākumus saistībā ar konstatējumiem un ieteikumiem dažādos iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumos un izvērtējumos, kā arī saistībā ar Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktajām izmeklēšanām;

(w)  nodrošina atbilstīgus pēcpasākumus saistībā ar konstatējumiem un ieteikumiem dažādos iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumos un izvērtējumos, kā arī saistībā ar Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) [un Eiropas Prokuratūras (EPPO)]veiktajām izmeklēšanām;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – y apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(y)  pieņem vajadzīgos drošības pasākumus, tostarp drošības plānu un darbības nepārtrauktības un darbības atjaunošanas plānu katastrofu gadījumiem, kuros ir ņemti vērā padomdevēju grupu drošības ekspertu iespējamie ieteikumi;

(y)  pieņem vajadzīgos drošības pasākumus, tostarp pieņem drošības plānus un ievieš pienācīgu ISRM procesu un darbības nepārtrauktības un darbības atjaunošanas plānu katastrofu gadījumiem, kuros ir ņemti vērā padomdevēju grupu drošības ekspertu iespējamie ieteikumi;

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar EDAU ieteikumu par informācijas drošības risku pārvaldības procesu.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ya apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ya)  pieņem iekšējus uzraudzības noteikumus par lielapjoma IT sistēmu jebkādu izmantošanu un piekļuvi tām no aģentūras personāla puses.

Pamatojums

Valdei būtu arī jānodrošina atbilstīgi pašuzraudzības noteikumi attiecībā uz aģentūras personālu saistībā ar lielapjoma IT sistēmām, par kurām tā ir atbildīga.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – z apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(z)  pēc Komisijas apstiprinājuma pieņem drošības noteikumus par klasificētas informācijas un neklasificētas sensitīvas informācijas aizsardzību;

(z)  pēc ciešas apspriešanās ar Komisiju pieņem drošības noteikumus par klasificētas informācijas un neklasificētas sensitīvas informācijas aizsardzību;

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – gg apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(gg)  pieņem gada ziņojumu par Eurodac centrālās sistēmas darbību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 40. panta 1. punktu [vai 42. pantu XX. gada ... Regulā XX par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija)];

(gg)  pieņem gada ziņojumu par Eurodac centrālās sistēmas darbību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 40. panta 1. punktu [vai 42. pantu XX. gada ... Regulā XX par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) XXX/XXX (eu-LISA) (pārstrādāta redakcija)];

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – jj apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(jj)  apkopo un publicē statistiku par Eurodac centrālās sistēmas darbu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 8. panta 2. punktu [vai 9. panta 2. punktu XX. gada ... Regulā XX par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija)];

(jj)  apkopo un publicē statistiku par Eurodac centrālās sistēmas darbu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 603/2013 8. panta 2. punktu [vai 9. panta 2. punktu XX. gada ... Regulā XX par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) XXX/XXX (eu-LISA) (pārstrādāta redakcija)];

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – nn apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(nn)  nodrošina to kompetento iestāžu saraksta ikgadēju publicēšanu, kuras ir pilnvarotas veikt SIS II iekļauto datu tiešu meklēšanu saskaņā ar 31. panta 8. punktu Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un 46. panta 8. punktu Lēmumā 2007/533/TI, kā arī SIS II valstu sistēmu (N.SIS II) biroju un SIRENE biroju saraksta publicēšanu, kā minēts attiecīgi 7. panta 3. punktā Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un 7. panta 3. punktā Lēmumā 2007/533/TI [vai ar 36. panta 8. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā XX (XX. gada ...) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaudēs, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006, un 53. panta 8. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā XX (XX. gada ...) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā krimināllietās, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1986/2006, Padomes Lēmumu 2007/533/TI un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES, kā arī SIS II valstu sistēmu (N.SIS II) biroju un SIRENE biroju saraksta publicēšanu, kā minēts attiecīgi 7. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes XX. gada ... Regulā XX par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaudēs un 7. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes XX. gada ... Regulā XX par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā krimināllietās; [kā arī kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) XX/XXXX, ar ko izveido IIS, 8. panta 2. punktu]; [kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) XX/XXXX, ar ko izveido ETIAS, 11. pantu] un [kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas XX/XXX, ar ko izveido ECRIS-TCN, 32. pantu;]

(nn)  nodrošina to kompetento iestāžu saraksta publicēšanu un regulāru atjaunināšanu aģentūras tīmekļa vietnē, kuras ir pilnvarotas veikt SIS II iekļauto datu tiešu meklēšanu saskaņā ar 31. panta 8. punktu Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un 46panta 8. punktu Lēmumā 2007/533/TI, kā arī SIS II valstu sistēmu (N.SIS II) biroju un SIRENE biroju saraksta publicēšanu, kā minēts attiecīgi 7. panta 3. punktā Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un 7. panta 3. punktā Lēmumā 2007/533/TI [vai ar 36. panta 8. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā XX (XX. gada ...) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaudēs, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006, un 53. panta 8. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā XX (XX. gada ...) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā krimināllietās, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1986/2006, Padomes Lēmumu2007/533/TI un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES, kā arī SIS II valstu sistēmu (N.SIS II) biroju un SIRENE biroju saraksta publicēšanu, kā minēts attiecīgi 7. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes XX. gada... Regulā XX par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaudēs un 7. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes XX. gada... Regulā XX par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā krimināllietās; [kā arī kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) XX/XXXX, ar ko izveido IIS, 8. panta 2. punktu]; [kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) XX/XXXX, ar ko izveido ETIAS, 11. pantu] un [kompetento iestāžu sarakstu saskaņā ar Regulas XX/XXX, ar ko izveido ECRIS-TCN, 32. pantu;]

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Valde var konsultēt izpilddirektoru visos jautājumos, kas ir cieši saistīti ar lielapjoma IT sistēmu izstrādi vai darbības pārvaldību, un par darbībām, kas saistītas ar izpēti, izmēģinājuma projektiem, koncepcijas pamatojumu un testēšanas darbībām.

3.  Valde var konsultēt izpilddirektoru visos jautājumos, kas ir cieši saistīti ar lielapjoma IT sistēmu izstrādi vai darbības pārvaldību, un par darbībām, kas saistītas ar izpēti, izmēģinājuma projektiem un koncepcijas pamatojumiem.

Pamatojums

Valde nevar konsultēt izpilddirektoru par testēšanas darbībām.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valdē ietilpst viens pārstāvis no katras dalībvalsts un divi pārstāvji no Komisijas, kuriem visiem ir balsstiesības saskaņā ar 20. pantu.

1.  Valdē ietilpst viens pārstāvis no katras dalībvalsts, divi pārstāvji no Komisijas un viens Eiropas Parlamenta iecelts loceklis, kuriem visiem ir balsstiesības saskaņā ar 20. pantu.

Pamatojums

Eu-LISA strādā ar vairākiem sensitīviem jautājumiem, piemēram, Savienības iekšējo drošību un robežu pārvaldību, kā arī datu aizsardzību un Savienības pilsoņu privātumu. Tāpēc Eiropas Parlamentam vajadzētu piedalīties valdes lēmumu pieņemšanā un būt par to pilnīgi informētam. Šī prasība atbilst Vienotajai pieejai.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru termiņš ir četri gadi, kas ir pagarināms. Pilnvaru termiņam beidzoties vai atkāpšanās gadījumā locekļi paliek amatā līdz to atkārtotai iecelšanai vai nomaiņai.

3.  Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru termiņš ir četri gadi, kas ir atjaunināms vienu reizi. Pilnvaru termiņam beidzoties vai atkāpšanās gadījumā locekļi paliek amatā līdz to atkārtotai iecelšanai vai nomaiņai.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūras darbībās piedalās valstis, kas ir asociētas Šengenas acquis un ar Eurodac saistītu pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Tās katra valdē ieceļ vienu pārstāvi un vienu aizstājēju.

4.  Aģentūras darbībās piedalās valstis, kas ir asociētas Šengenas acquis, kā arī ar Dublinas sistēmu un Eurodac saistītu pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Tās katra valdē ieceļ vienu pārstāvi un vienu aizstājēju.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Regulārās sanāksmēs valde sanāk vismaz divreiz gadā. Turklāt tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešdaļas locekļu pieprasījuma.

3.  Regulārās sanāksmēs valde sanāk vismaz divreiz gadā. Turklāt tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma, izpilddirektora pieprasījuma vai vismaz trešdaļas locekļu pieprasījuma.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šīs regulas 38. pants attiecas uz valstīm, kuras ir noslēgušas jebkura veida asociācijas nolīgumus ar Savienību par to piedalīšanos Šengenas acquis, kā arī ar Dublinas sistēmu un Eurodac saistīto pasākumu piemērošanā, īstenošanā un pilnveidošanā.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izpilddirektors vada aģentūru. Izpilddirektors palīdz un atskaitās valdei. Izpilddirektors pēc Eiropas Parlamenta uzaicinājuma tam ziņo par savu pienākumu izpildi. Padome var aicināt izpilddirektoru ziņot par viņa pienākumu izpildi.

1.  Izpilddirektors pārvalda un pārstāv aģentūru. Izpilddirektors palīdz un atskaitās valdei. Izpilddirektors pēc Eiropas Parlamenta uzaicinājuma tam ziņo par savu pienākumu izpildi un, saskaņā ar 42. panta 12. punktu, uz viņu attiecas ikgadējā budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra, ko veic Eiropas Parlaments. Eiropas Parlaments un Padome var aicināt izpilddirektoru ziņot par savu pienākumu izpildi.

Pamatojums

Izpilddirektoram būtu jāpārstāv aģentūra visādā ziņā, nevis tikai juridiski. Turklāt atbilstīgi vienotajai pieejai tekstā būtu jāatstāj atsauce uz ikgadējo budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru saskaņā ar Regulas Nr. 1077/2011 17. panta 3. punktu. Ierosinātais grozījums paskaidrotu, ka saskaņā ar priekšlikuma 42. panta 12. punktu uz izpilddirektoru attiecas ikgadējā budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra. Tādējādi šis pienākums tiktu norādīts kā viens no izpilddirektora pienākumiem, iekļaujot saistes norādi uz 42. panta 12. punktu.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

21. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks ir neatkarīgi savu pienākumu pildīšanā. Neskarot Komisijas un valdes attiecīgo kompetenci, izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks nelūdz un nepieņem nevienas valdības un nevienas citas struktūras norādījumus.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izpilddirektors ir aģentūras likumīgais pārstāvis.

svītrots

Pamatojums

Izpilddirektors ir ne tikai aģentūras likumīgais pārstāvis. Šajā saistībā tiek ierosināts 1. apakšpunktā iekļaut vispārīgu norādi uz izpilddirektora kā aģentūras pārstāvja funkcijām.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  to, lai tiktu sagatavots rīcības plāns, balstoties uz iekšējas vai ārējas revīzijas ziņojumos un izvērtējumos, kā arī Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktajās izmeklēšanās izdarītajiem secinājumiem, un divreiz gadā Komisijai un regulāri valdei tiktu ziņots par virzību;

(g)  to, lai tiktu sagatavots rīcības plāns, balstoties uz iekšējas vai ārējas revīzijas ziņojumos un izvērtējumos, kā arī Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) [un EPPO] veiktajās izmeklēšanās izdarītajiem secinājumiem, un divreiz gadā Komisijai un regulāri valdei tiktu ziņots par virzību;

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  to, lai, piemērojot preventīvus pasākumus pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, neskarot OLAF kompetenci izmeklēšanas jomā, un veicot efektīvas pārbaudes, kā arī gadījumā, ja tiek atklāti pārkāpumi, atgūstot nepareizi izmaksātās summas un vajadzības gadījumā uzliekot iedarbīgus, samērīgus un atturošus administratīvus, tostarp finansiālus, sodus, tiktu aizsargātas Savienības finanšu intereses;

(h)  to, lai, piemērojot preventīvus pasākumus pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, neskarot [EPPO un] OLAF kompetenci izmeklēšanas jomā, un veicot efektīvas pārbaudes, kā arī gadījumā, ja tiek atklāti pārkāpumi, atgūstot nepareizi izmaksātās summas un vajadzības gadījumā uzliekot iedarbīgus, samērīgus un atturošus administratīvus, tostarp finansiālus, sodus, tiktu aizsargātas Savienības finanšu intereses;

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  aģentūras stratēģijas krāpšanas apkarošanai sagatavošanu un iesniegšanu valdei apstiprināšanai;

(i)  aģentūras stratēģijas krāpšanas apkarošanai sagatavošanu un iesniegšanu valdei apstiprināšanai, kā arī šīs stratēģijas pienācīgas un laicīgas īstenošanas uzraudzību;

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts – r apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(r)  vajadzīgo drošības pasākumu, tostarp drošības plāna un darbības nepārtrauktības un darbības atjaunošanas plāna katastrofu gadījumiem, sagatavošanu un to iesniegšanu pieņemšanai valdē;

(r)  vajadzīgo drošības pasākumu, tostarp drošības plānu, pienācīga ISRM procesa un darbības nepārtrauktības un darbības atjaunošanas plāna katastrofu gadījumiem, sagatavošanu un to iesniegšanu pieņemšanai valdē;

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar EDAU ieteikumu par informācijas drošības risku pārvaldības procesu.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras valde ieceļ izpilddirektoru, izvēloties no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta. Minētā atlases procedūra paredz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citur publicēt uzaicinājumu izteikt ieinteresētību. Valde ieceļ izpilddirektoru, pamatojoties uz personiskajiem nopelniem, pieredzi lielapjoma IT sistēmu jomā un administratīvām, finanšu vadības un vadītāja iemaņām, kā arī zināšanām par datu aizsardzību. Lēmumu par izpilddirektora iecelšanu valde pieņem ar divu trešdaļu visu tās balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

1.  Pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras valde ieceļ izpilddirektoru, izvēloties no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta, kurā ir vismaz trīs kandidāti. Minētā atlases procedūra paredz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citur publicēt uzaicinājumu izteikt ieinteresētību. Valde ieceļ izpilddirektoru, pamatojoties uz nopelniem, pierādītām augsta līmeņa administratīvajām un vadības prasmēm, pieredzi lielapjoma IT sistēmu jomā un administratīvām, finanšu vadības un vadītāja iemaņām, kā arī zināšanām par datu aizsardzību.

Pamatojums

Šo grozījumu mērķis ir saskaņot iecelšanas procedūru ar to, par ko panākta vienošanās 69. pantā regulā par Eiropas robežu un krasta apsardzi [Regula (ES) 2016/1624].

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pirms iecelšanas valdes izraudzīto kandidātu lūdz sniegt paziņojumu kompetentajā(-ās) Eiropas Parlamenta komitejā(-ās) un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. Pēc šāda paziņojuma Eiropas Parlaments pieņem atzinumu ar viedokli par izraudzīto kandidātu un nosūta to valdei. Valde informē Eiropas Parlamentu par to, kā minētais atzinums ir ņemts vērā. Līdz kandidāta iecelšanai amatā atzinumu uzskata par personisku un konfidenciālu.

2.  Pirms iecelšanas Komisijas ierosinātos kandidātus lūdz sniegt paziņojumu kompetentajā Eiropas Parlamenta komitejā vai komitejās un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. Pēc paziņojuma sniegšanas Eiropas Parlaments pieņem atzinumu, kurā izklāstīts tā viedoklis, un tajā var norādīt kandidātu, kuram tas dod priekšroku.

Pamatojums

Šo grozījumu mērķis ir saskaņot iecelšanas procedūru ar to, par ko panākta vienošanās 69. pantā regulā par Eiropas robežu un krasta apsardzi [Regula (ES) 2016/1624].

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Valde ieceļ izpilddirektoru, ņemot vērā šo viedokli. Valde pieņem lēmumu ar divu trešdaļu visu balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

Pamatojums

Šo grozījumu mērķis ir saskaņot iecelšanas procedūru ar to, par ko panākta vienošanās 69. pantā regulā par Eiropas robežu un krasta apsardzi [Regula (ES) 2016/1624].

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

22. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Ja valde pieņem lēmumu iecelt citu kandidātu, nevis to, attiecībā uz kuru Eiropas Parlaments norādījis, ka dod tam priekšroku, valde rakstveidā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par to, kādā veidā Eiropas Parlamenta atzinums tika ņemts vērā.

Pamatojums

Šo grozījumu mērķis ir saskaņot iecelšanas procedūru ar to, par ko panākta vienošanās 69. pantā regulā par Eiropas robežu un krasta apsardzi [Regula (ES) 2016/1624].

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir pieci gadi. Līdz šā termiņa beigām Komisija veic novērtējumu, kurā ņem vērā izpilddirektora darbības izvērtējumu un aģentūras turpmākos uzdevumus un risināmos jautājumus.

3.  Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir pieci gadi. Līdz šā termiņa beigām valde, apspriežoties ar Komisiju, veic novērtējumu, kurā ņem vērā izpilddirektora darbības izvērtējumu un aģentūras turpmākos uzdevumus un risināmos jautājumus.

Pamatojums

Saskaņā ar priekšlikuma 21. panta 1. punktu izpilddirektors atskaitās valdei. Tāpēc viņa darbības novērtējums ir jāveic valdei. Ar Komisiju ir jāapspriežas, veicot novērtējumu. Ierosinātais grozījums ir līdzīgs Regulas Nr. 1077/2011 18. panta 3. punktam.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

22.a pants

 

Izpilddirektora vietnieks

 

1.   Izpilddirektoram palīdz izpilddirektora vietnieks. Izpilddirektora prombūtnes vai aizņemtības laikā viņa pienākumus veic izpilddirektora vietnieks.

 

2.   Izpilddirektora vietnieku ieceļ valde pēc izpilddirektora priekšlikuma. Izpilddirektora vietnieku ieceļ, ņemot vērā nopelnus un pienācīgu administratīvā un pārvaldības darba prasmi, kā arī attiecīgo profesionālo pieredzi. Izpilddirektors izvirza vismaz trīs kandidātus izpilddirektora vietnieka amatam. Valde pieņem lēmumu ar divu trešdaļu visu balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu. Valdei ir pilnvaras izpilddirektora vietnieku atbrīvot no amata, pieņemot lēmumu ar divu trešdaļu visu tās balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

 

3.   Izpilddirektora vietnieka amata pilnvaru laiks ir pieci gadi. Valde to var pagarināt vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts, kurai atbilstīgi Savienības tiesību aktiem saistības uzliek kāds likumdošanas instruments, kas reglamentē kādas lielapjoma IT sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, kā arī Komisija uz četru gadu termiņu, kuru var pagarināt vienu reizi, ieceļ vienu locekli padomdevēju grupā, kas saistīta ar attiecīgo lielapjoma IT sistēmu.

Katra dalībvalsts, kurai atbilstīgi Savienības tiesību aktiem saistības uzliek kāds likumdošanas instruments, kas reglamentē kādas lielapjoma IT sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, kā arī Komisija un valstis, kas ir saistītas ar Šengenas acquis, kā arī ar Dublinas sistēmu un Eurodac saistītu pasākumu īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu, uz četru gadu termiņu, kuru var atjaunot vienu reizi, ieceļ vienu locekli padomdevēju grupā, kas saistīta ar attiecīgo lielapjoma IT sistēmu.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dānija arī ieceļ locekli padomdevēju grupā, kas saistīta ar lielapjoma IT sistēmu, ja tā saskaņā ar 22. protokola par Dānijas nostāju 4. pantu izlemj, ka tā savos tiesību aktos īstenos likumdošanas instrumentu, kas reglamentē attiecīgās lielapjoma IT sistēmas izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu.

svītrots

Pamatojums

Regulas 23. panta 1. punktā ir skaidri izklāstīti iemesli, kuru dēļ dalībvalsts var iecelt locekli padomdevēju grupā. Minētais punkts ir vienlīdz piemērojams Dānijā, ja Dānija nolems pievienoties likumdošanas instrumentam par lielapjoma IT sistēmu. Atsevišķs punkts, kas būtu veltīts Dānijai, nav nepieciešams vai lietderīgs.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

23. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Gatavojot atzinumu, katras padomdevēju grupas locekļi cenšas panākt konsensu. Ja konsenss netiek panākts, atzinums atspoguļo locekļu vairākuma pamatotu nostāju. Dokumentē arī locekļu mazākuma pamatotu(-as) nostāju(-as). Attiecīgi piemēro 20. panta 3. un 4. punktu. Locekļiem, kas pārstāv valstis, kuras ir asociētas Šengenas acquis un ar Eurodac saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, ir atļauts izteikt viedokļus par jautājumiem, kuros tiem nav balsstiesību.

6.  Gatavojot atzinumu, katras padomdevēju grupas locekļi cenšas panākt konsensu. Ja konsenss netiek panākts, atzinums atspoguļo locekļu vairākuma pamatotu nostāju. Dokumentē arī locekļu mazākuma pamatotu(-as) nostāju(-as). Attiecīgi piemēro 20. panta 3. un 4. punktu. Locekļiem, kas pārstāv valstis, kuras ir asociētas Šengenas acquis, kā arī ar Dublinas sistēmu un Eurodac saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, ir atļauts izteikt viedokļus par jautājumiem, kuros tiem nav balsstiesību.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

23. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Visas dalībvalstis un visas valstis, kas ir asociētas Šengenas acquis un ar Eurodac saistītu pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, atbalsta padomdevēju grupu pasākumus.

7.  Visas dalībvalstis un visas valstis, kas ir asociētas Šengenas acquis, kā arī ar Dublinas sistēmu un Eurodac saistītu pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, atbalsta padomdevēju grupu pasākumus.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija un dalībvalstis ierēdņus vai valsts ekspertus var nosūtīt uz aģentūru uz laiku. Valde pieņem lēmumu, kurā izklāstīti noteikumi par valsts ekspertu norīkošanu darbam aģentūrā.

5.  Komisija un dalībvalstis pēc aģentūras lūguma ierēdņus vai valsts ekspertus var nosūtīt uz aģentūru uz laiku. Valde pieņem lēmumu, kurā izklāstīti noteikumi par valsts ekspertu norīkošanu darbam aģentūrā.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valdes locekļi, izpilddirektors un padomdevēju grupu locekļi apņemas darboties sabiedrības interesēs. Šajā nolūkā viņi sniedz ikgadēju rakstisku, publisku saistību deklarāciju.

Valdes locekļi, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un padomdevēju grupu locekļi apņemas darboties sabiedrības interesēs. Šajā nolūkā viņi sniedz ikgadēju rakstisku, publisku saistību deklarāciju, ko publisko aģentūras tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valdes locekļu sarakstu publisko aģentūras tīmekļa vietnē.

Valdes un padomdevēju grupu locekļu sarakstu publisko aģentūras tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārredzamību, aģentūras tīmekļa vietnē būtu jāpublicē arī padomdevēju grupu locekļu saraksts.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūras uzņēmējas dalībvalstis nodrošina labākos iespējamos apstākļus aģentūras darbībai, tostarp uz Eiropu vērstu daudzvalodu izglītību un piemērotus transporta savienojumus.

2.  Aģentūras uzņēmējas dalībvalstis nodrošina labākos iespējamos apstākļus aģentūras darbībai, kuri cita starpā ietver uz Eiropu vērstu daudzvalodu izglītību un piemērotus transporta savienojumus.

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

4.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs vai citi tulkošanas pakalpojumu sniedzēji atbilstīgi Savienības iepirkuma noteikumiem un ievērojot attiecīgajos finanšu noteikumos paredzētās robežvērtības.

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir sniegt aģentūrai noteiktu izvēles brīvību attiecībā uz tulkošanas pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valde pieņem sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanai.Pēc izpilddirektora priekšlikuma valde saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 pieņem noteikumus par piekļuvi aģentūras dokumentiem.

2.  Valde pieņem sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanai. Pēc izpilddirektora priekšlikuma valde saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 nekavējoties pieņem noteikumus par piekļuvi aģentūras dokumentiem.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūra komunicē saskaņā ar likumdošanas instrumentiem, kas reglamentē lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, un pēc savas iniciatīvas savas kompetences jomā var iesaistīties komunikācijas darbībās. Tā jo īpaši nodrošina, ka papildus publikācijām, kas minētas 15. panta 1. punkta r), s), ii), jj), [kk)], [ll)] un [mm)] apakšpunktā un 42. panta 9. punktā, sabiedrībai un visām ieinteresētajām personām īsā laikā sniedz objektīvu, precīzu, ticamu, vispusīgu un viegli saprotamu informāciju par aģentūras darbību. Komunikācijas darbībām piešķirtie resursi netraucē efektīvi veikt aģentūras uzdevumus, kā minēts 3. līdz 12. pantā. Komunikācijas darbības veic saskaņā ar attiecīgajiem komunikācijas un izplatīšanas plāniem, kurus ir pieņēmusi valde.

4.  Aģentūra komunicē saskaņā ar likumdošanas instrumentiem, kas reglamentē lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un/vai izmantojumu, un pēc savas iniciatīvas savas kompetences jomā var iesaistīties komunikācijas darbībās. Tā jo īpaši nodrošina, ka papildus publikācijām, kas minētas 15. panta 1. punkta r), s), ii), jj), [kk)], [ll)] un [mm)] apakšpunktā un 42. panta 9. punktā, sabiedrībai un visām ieinteresētajām personām īsā laikā sniedz objektīvu, precīzu, ticamu, vispusīgu un viegli saprotamu informāciju par aģentūras darbību. Komunikācijas darbībām piešķirtie resursi netraucē efektīvi veikt aģentūras uzdevumus, kā minēts 3. līdz 12. pantā. Komunikācijas darbības veic saskaņā ar attiecīgajiem komunikācijas un izplatīšanas plāniem, kurus ir pieņēmusi valde.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot noteikumus par datu aizsardzību, kas paredzēti likumdošanas instrumentos, kuri reglamentē lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, uz aģentūras veikto personas datu apstrādi attiecas Regula (EK) Nr. 45/2001 [Regula (ES) XX/2018 par personas datu aizsardzību Savienības iestādēs un struktūrās].

1.  Uz aģentūras veikto personas datu apstrādi attiecas Regula (EK) Nr. 45/2001 [Regula (ES) XX/2018 par personas datu aizsardzību Savienības iestādēs un struktūrās].

Pamatojums

Saskaņā ar EP nostāju par jauno regulu, kas reglamentē datu aizsardzību ES iestādēs (aizstāj Regulu 2001/45), būtu vajadzīgs tikai viens horizontāls datu aizsardzības režīms.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja aģentūra apstrādā personas datus 1. punkta a) apakšpunktā minētajam mērķim, piemēro īpašos noteikumus par datu aizsardzību un datu drošību, kas paredzēti attiecīgajos likumdošanas instrumentos, kuri reglamentē aģentūras pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu.

2.  Ja aģentūra apstrādā personas datus 1. punkta a) apakšpunktā minētajam mērķim, piemēro īpašos noteikumus par datu aizsardzību un datu drošību, kas paredzēti attiecīgajos likumdošanas instrumentos, kuri reglamentē aģentūras pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu. Jebkurā gadījumā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 katram datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem Eiropas Savienības Tiesā, tostarp tiesības saņemt kompensāciju no aģentūras, ja datu subjekts uzskata, ka ar viņu saistītu personas datu apstrādē tiek pārkāpti šie īpašie noteikumi.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Drošības noteikumus pieņem valde pēc Komisijas apstiprinājuma. Aģentūra var veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu tās informācijas apmaiņu, kura attiecas uz aģentūras uzdevumiem, ar Komisiju un dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā ar attiecīgajām Savienības aģentūrām. Tā izstrādā un izmanto informācijas sistēmu, kas ar minētajiem dalībniekiem nodrošina apmaiņu ar klasificētu informāciju saskaņā ar Padomes Lēmumu 2013/488/ES un Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/444. Valde saskaņā ar šīs regulas 2. pantu un 15. panta 1. punkta y) apakšpunktu lemj par aģentūras iekšējo struktūru, kas nepieciešama, lai īstenotu pareizus drošības principus.

2.  Drošības noteikumus pieņem valde, cieši apspriežoties ar Komisiju. Aģentūra var veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai atvieglotu tās informācijas apmaiņu, kura attiecas uz aģentūras uzdevumiem, ar Komisiju un dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā ar attiecīgajām Savienības aģentūrām. Tā izstrādā un izmanto informācijas sistēmu, kas ar minētajiem dalībniekiem nodrošina apmaiņu ar klasificētu informāciju saskaņā ar Padomes Lēmumu 2013/488/ES un Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2015/444. Valde saskaņā ar šīs regulas 2. pantu un 15. panta 1. punkta y) apakšpunktu lemj par aģentūras iekšējo struktūru, kas nepieciešama, lai īstenotu pareizus drošības principus.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija novērtē aģentūras darbības rezultātus attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām, uzdevumiem un atrašanās vietām saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm. Izvērtējumā arī novērtē aģentūras ieguldījumu koordinētas, izmaksu ziņā efektīvas un saskanīgas IT vides izveidi Savienības līmenī tādu lielapjoma IT sistēmu pārvaldībai, kas atbalsta tieslietu un iekšlietu (TI) politikas īstenošanu. Izvērtēšanā jo īpaši novērtē iespējamo vajadzību mainīt aģentūras pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi.

1.  Ne vēlāk kā... [četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija, apspriežoties ar valdi, novērtē aģentūras darbības rezultātus. Izvērtēšana ietver pārbaudi par to, kā īstenoti šīs regulas noteikumi un kā un cik lielā mērā aģentūra faktiski piedalās lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībā brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un pilda šajā regulā tai noteiktos uzdevumus. Izvērtējumā arī novērtē aģentūras ieguldījumu koordinētas, izmaksu ziņā efektīvas un saskanīgas IT vides izveidi Savienības līmenī tādu lielapjoma IT sistēmu pārvaldībai, kas atbalsta tieslietu un iekšlietu (TI) politikas īstenošanu. Izvērtēšanā jo īpaši novērtē iespējamo vajadzību mainīt aģentūras pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi. Valde var Komisijai iesniegt ieteikumus par grozījumiem šajā regulā.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Jautājumos, uz ko attiecas šī regula, aģentūra sadarbojas ar Komisiju, citām Savienības iestādēm un citām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši tām, kas izveidotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, jo īpaši Eiropas Pamattiesību aģentūru.

1.  Jautājumos, uz ko attiecas šī regula, aģentūra sadarbojas ar Komisiju, citām Savienības iestādēm un citām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši tām, kas izveidotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, jo īpaši Eiropas Pamattiesību aģentūru, lai nodrošinātu koordināciju un finansiālus ietaupījumus, izvairītos no dublēšanās un veicinātu sinerģiju un savstarpēju papildināmību attiecībā uz to darbībām.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Kad ir nepieciešams, aģentūra konsultējas ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru par jautājumiem, kas saistīti ar tīklu drošību, un īsteno tās sniegtos ieteikumus.

3.  Aģentūra konsultējas ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru par jautājumiem, kas saistīti ar tīklu un informācijas drošību, un īsteno tās sniegtos ieteikumus.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

37. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Sadarbība ar Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām notiek darba vienošanos satvarā. Komisija šādas vienošanās iepriekš apstiprina. Attiecīgo pilnvaru ietvaros un neskarot aģentūru pamatuzdevumus, šādas vienošanās var paredzēt pakalpojumu koplietošanu aģentūru starpā, kad tas ir vajadzīgs vai nu atrašanās vietu tuvuma dēļ, vai arī politikas jomu dēļ.

4.  Sadarbība ar Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām notiek darba vienošanos satvarā. Šādas vienošanās slēdz pēc ciešas apspriešanās ar Komisiju. Attiecīgo pilnvaru ietvaros un neskarot aģentūru pamatuzdevumus, šādas vienošanās var paredzēt pakalpojumu koplietošanu aģentūru starpā, kad tas ir vajadzīgs vai nu atrašanās vietu tuvuma dēļ, vai arī politikas jomu dēļ. Darba vienošanās nosaka izmaksu atgūšanas mehānismus.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To valstu dalība, kas ir asociētas Šengenas acquis un ar Eurodac saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

To valstu dalība, kas ir asociētas Šengenas acquis, kā arī ar Dublinas sistēmu un Eurodac saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra ir atvērta to trešo valstu dalībai, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas attiecīgus asociācijas nolīgumus.

1.  Aģentūra ir atvērta to valstu dalībai, kuras ir noslēgušas jebkura veida asociācijas nolīgumus ar Savienību par to piedalīšanos Šengenas acquis, kā arī ar Dublinas sistēmu un Eurodac saistīto pasākumu piemērošanā, īstenošanā un pilnveidošanā.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Saskaņā ar attiecīgajiem 1. punktā minēto asociācijas nolīgumu noteikumiem izstrādā mehānismus, kas jo īpaši noteic būtību, mērogu un veidu, kādā valstis, kas ir asociētas Šengenas acquis un ar Eurodac saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, var piedalīties aģentūras darbā, kā arī sīki izstrādātus noteikumus par to dalību, tostarp noteikumus par finanšu iemaksām, personālu un balsstiesībām.

2. Saskaņā ar attiecīgajiem 1. punktā minēto asociācijas nolīgumu noteikumiem izstrādā mehānismus, kas jo īpaši noteic būtību, mērogu un veidu, kādā 1. punktā minētās trešās valstis var piedalīties aģentūras darbā, kā arī sīki izstrādātus noteikumus par to dalību, tostarp noteikumus par finanšu iemaksām, personālu un balsstiesībām.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

38.a pants (jauns) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

38.a pants

 

Darba vienošanās ar starptautiskajām organizācijām un citiem attiecīgiem subjektiem

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

38.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Aģentūra, ciktāl tas nepieciešams tās uzdevumu izpildei un pēc apspriešanās ar Komisiju, slēdzot darba vienošanās, var izveidot un uzturēt attiecības ar starptautiskajām organizācijām un tām pakārtotām struktūrām, kuru darbību reglamentē starptautiskās publiskās tiesības, vai citiem attiecīgiem subjektiem vai struktūrām, kas ir izveidotas ar divu vai vairāku valstu savstarpēju nolīgumu vai pamatojoties uz šādu nolīgumu.

Pamatojums

Lai īstenotu attiecīgās normas vai priekšlikumus par IIS un ETIAS darbību, iespējams, ir nepieciešams noteikt juridisko pamatu, kas būtu pietiekams, lai aģentūra varētu izveidot un uzturēt attiecības ar starptautiskajām organizācijām un/vai citiem attiecīgiem subjektiem (piemēram, Interpolu un IATA). Šis ierosinātais grozījums paredz šādu vispārīgu juridisko pamatu minēto attiecību izveidei.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

39. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Gada darba programmā nākamajam gadam ietver sīki izklāstītus mērķus un gaidāmos rezultātus, tostarp izpildes rādītājus. Tajā saskaņā ar budžeta līdzekļu sadales pēc darbības jomām un uz darbības jomām balstītas pārvaldības principiem ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtiem finansiālajiem līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar 6. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. Ja aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, valde groza pieņemto gada darba programmu. Visus būtiskos grozījumus gada darba programmā pieņem saskaņā ar to pašu procedūru, ar kādu sākotnējo gada darba programmu. Valde var deleģēt izpilddirektoram pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā.

5.  Gada darba programmā nākamajam gadam ietver sīki izklāstītus mērķus un gaidāmos rezultātus, tostarp izpildes rādītājus, ievērojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta izstrādes principu. Tajā saskaņā ar budžeta līdzekļu sadales pēc darbības jomām un uz darbības jomām balstītas pārvaldības principiem ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtiem finansiālajiem līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar 6. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. Ja aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, valde groza pieņemto gada darba programmu. Šajā sakarā, pirms piešķirt papildu finanšu resursus, vienmēr tiek apsvērta iespēja mainīt darbības prioritātes. Visus būtiskos grozījumus gada darba programmā pieņem saskaņā ar to pašu procedūru, ar kādu sākotnējo gada darba programmu. Valde var deleģēt izpilddirektoram pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā.

Pamatojums

Šis grozījums atbilst Vienotajai pieejai, un tā nolūks ir uzsvērt, ka aģentūrai ir optimāli jāizmanto pieejamie ierobežotie resursi.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katru gadu izpilddirektors, ņemot vērā aģentūras veiktās darbības, sagatavo aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, ietverot štatu sarakstu, un nosūta to valdei.

1.  Katru gadu izpilddirektors, ievērojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta izstrādes principu un ņemot vērā aģentūras veiktās darbības, kā arī tās mērķus un gaidāmos rezultātus, sagatavo aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, ietverot štatu sarakstu, un nosūta to valdei.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pamatojoties uz izpilddirektora sagatavoto tāmes projektu, valde pieņem aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, tostarp štatu saraksta projektu. Valde līdz katra gada 31. janvārim tos kā daļu no vienotā programmdokumenta nosūta Komisijai un valstīm, kas ir asociētas Šengenas acquis un ar Eurodac saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

2.  Pamatojoties uz izpilddirektora sagatavoto tāmes projektu, valde pieņem aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, tostarp štatu saraksta projektu. Aģentūra līdz katra gada 31. janvārim tos kā daļu no vienotā programmdokumenta nosūta Komisijai un valstīm, kas ir asociētas Šengenas acquis un ar Dublinas sistēmu un Eurodac saistīto pasākumu īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā.

Pamatojums

Tiek ierosināts saskaņot priekšlikuma formulējumu ar finanšu pamatregulā ES struktūrām lietoto formulējumu (sk. Regulas Nr. 1271/2013 33. panta 5. punktu).

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

41. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  atgūtās izmaksas, ko Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras samaksājušas par pakalpojumiem, kas tām sniegti saskaņā ar 37. pantā minēto darba vienošanos;

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

42. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūra nosūta ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību par N gadu Eiropas Parlamentam, Padomei, Revīzijas palātai un Komisijai līdz N+1 gada 31. martam.

4.  Izpilddirektors nosūta ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību par N gadu Eiropas Parlamentam, Padomei, Revīzijas palātai un Komisijai līdz N+1 gada 31. martam.

Pamatojums

Ar šo grozījumu priekšlikuma formulējumu saskaņo ar finanšu pamatregulā ES struktūrām lietoto formulējumu (sk. Regulas Nr. 1271/2013 39. panta 1. punktu, kurā norādīts, ka “direktors pilda kredītrīkotāja funkcijas”.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra pieņem iekšējos noteikumus, kuros nosaka, ka tās struktūrvienību darbinieki un aģentūras darbinieki izvairās no situācijām, kuras nodarbinātības vai amata pilnvaru laikā var izraisīt interešu konfliktu, un ziņo par šādām situācijām.

Aģentūra pieņem iekšējos noteikumus, kuros nosaka, ka tās struktūrvienību darbinieki un aģentūras darbinieki izvairās no situācijām, kuras nodarbinātības vai amata pilnvaru laikā, kā arī pēc tam var izraisīt interešu konfliktu, un ziņo par šādām situācijām. Par jebkādiem nopietniem šo iekšējo noteikumu pārkāpumiem informē Eiropas Parlamentu un Komisiju, ievērojot konfidencialitātes noteikumus, kas piemērojami iespējamajam pārkāpumam.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

45. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/9694, OLAF var veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai saistībā ar dotāciju vai līgumu, kuru finansē aģentūra, ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas skar Savienības finanšu intereses.

3.  Saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/9694, [EPPO,] OLAF vai abas šīs struktūras var veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai saistībā ar dotāciju vai līgumu, kuru finansē aģentūra, ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas skar Savienības finanšu intereses.

__________________

__________________

94 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

94 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA izpilddirektoram, kas iecelts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1077/2011 18. pantu, uz atlikušo amata pilnvaru laiku tiek uzticēti šīs regulas 21. pantā paredzētie izpilddirektora pienākumi.

eu-LISA izpilddirektoram, kas iecelts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1077/2011 18. pantu, uz atlikušo amata pilnvaru laiku tiek uzticēti šīs regulas 21. pantā paredzētie aģentūras izpilddirektora pienākumi. Citi viņa darba līguma nosacījumi paliek nemainīgi. Ja lēmumu par izpilddirektora pilnvaru termiņa pagarināšanu saskaņā ar Regulas (ES) 1077/2011 18. panta 4. punktu pieņem pirms šīs regulas stāšanās spēkā, pilnvaru termiņu automātiski pagarina līdz 2022. gada 31. oktobrim.

Pamatojums

Šis pārejas režīms ļautu izpilddirektora pilnvaru termiņu pagarināt vienu reizi uz laiku līdz pieciem gadiem gadījumā, ja viņa pilnvaru termiņš jau būtu pagarināts saskaņā ar pašlaik piemērojamo tiesisko regulējumu[1], kurā ir paredzēta iespēja pilnvaru termiņu pagarināt tikai par trim gadiem. Iespēja pagarināt pašreizējā izpilddirektora pilnvaru termiņu, kuram (pēc pilnvaru termiņa pagarināšanas uz trim gadiem) būtu jāizbeidzas 2020. gada 31. oktobrī, aģentūrai ir ļoti svarīga. Šāds pārejas režīms jau ir paredzēts Eiropola regulā (Regula (ES) Nr. 2016/794).

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

48.a pants (jauns) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Valdes pieņemto iekšējo noteikumu palikšana spēkā

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

48.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

 

Iekšējie noteikumi un pasākumi, ko valde pieņēmusi, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 1077/2011, paliek spēkā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, neskarot jebkādus šo noteikumu grozījumus, ko pieprasa šī regula.


PASKAIDROJUMS

Ievads

Regula, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA/aģentūra), tika pieņemta 2011. gadā Izveidojot aģentūru, IT sistēmu brīvības, drošības un tiesiskuma telpā darbības pārvaldība tika nodota Eiropas līmeņa aģentūrai, tādējādi pārtraucot situāciju, kurā šī darbības pārvaldība bija dalībvalstu vai Komisijas ziņā. Eu-LISA pašlaik ir atbildīga par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II), Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un Eurodac centralizētu darbības pārvaldību. Eu-LISA var uzdot arī citu lielapjoma IT sistēmu brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izstrādi un darbības pārvaldību, ja tas ir paredzēts attiecīgajos likumdošanas instrumentos.

Saskaņā ar izveides regulas 31. pantu Komisija, pamatojoties uz ārēju izvērtējumu, ciešā saziņā ar eu-LISA valdi veica izvērtējumu, lai pārbaudītu, kā un cik lielā mērā aģentūra faktiski veicina lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un pilda izveides regulā tai noteiktos uzdevumus. Tāpat tika izskatīts, vai ar izveides regulu eu-LISA uzticētos uzdevumus ir nepieciešams pārskatīt vai paplašināt. Šis priekšlikums ir saistīts ar aģentūras izvērtējumu, tomēr ņem vērā citas norises likumdošanā un politikas jomā un atspoguļo ieteikumus un valdes atzinumu.

2017. gada 29. jūnijā nolūkā novērst ES informācijas sistēmu pašreizējos ierobežojumus, likvidēt informācijas trūkumus un nodrošināt informācijas apmaiņu starp informācijas sistēmām, Komisija ierosināja pastiprināt eu-LISA pilnvaras, lai ļautu aģentūrai izstrādāt un ieviest tehniskos risinājumus, kuru uzdevums būtu panākt ES informācijas sistēmu sadarbspēju, kā arī attiecībā uz jauno sistēmu pārvaldību nodrošināt tās pilnvaru atbilstību pašreizējiem Eiropas līmeņa uzdevumiem migrācijas un drošības jomā.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir pārskatīt aģentūras izveides regulu, lai to pielāgotu ieteikumiem par tiesību aktu grozījumiem, kuri izriet no izvērtējuma, kā arī uzlabot eu-LISA darbību un veicināt un stiprināt tās lomu, lai nodrošinātu, ka aģentūras pilnvaras atbilst pārbaudījumiem, kas tagad ES līmenī ir radušies brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Turklāt tā mērķis ir, turpinot Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojuma “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas”(1), augsta līmeņa ekspertu grupas informācijas sistēmu un sadarbspējas jautājumos 2017. gada 11. maija galīgā ziņojuma(2) un Komisijas 2017. gada 16. maija septīto progresa ziņojuma “Virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību”(3) iesākto, iestrādāt regulā izmaiņas, kuras izriet no politisko, juridisko vai faktisko aspektu attīstības, un īpaši ņemt vērā to, ka eu-LISA tiks uzticētas jaunas sistēmas (ja tam būs piekrituši likumdevēji) un eu-LISA būtu uzdodams sniegt ieguldījumu lielapjoma IT sistēmu sadarbspējas izstrādē. Priekšlikumā tiek izskatīti arī grozījumu ieteikumi, kurus ierosinājusi aģentūras valde, kā arī iespēja, ka aģentūra eu-LISA mitina un pārvalda kopīgus tehniskus risinājumus ieinteresētajām dalībvalstīm decentralizētu sistēmu ieviešanai. Visbeidzot, priekšlikums aģentūras dibināšanas tiesību aktu vienādo ar principiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija Kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām (turpmāk — “Vienotā pieeja”).

Eiropa pašlaik saskaras ar divējādu izaicinājumu: saglabāt savu atvērtību, vienlaikus garantējot savu drošību. Lai to pienācīgi risinātu, ES ir jāizmanto modernu informācijas tehnoloģiju iespējas, kā arī jāizmanto šīs tehnoloģijas, lai stiprinātu un paplašinātu informācijas apmaiņu un sadarbību starp dalībvalstīm.

Aģentūras jaunie uzdevumi

Lai pienācīgi risinātu šo izaicinājumu, eu-LISA ir arī jāuzņemas jauni uzdevumi. Aģentūra tagad būs atbildīga arī par jaunu lielapjoma ES informācijas sistēmu izstrādi nākotnē.

Eu-LISA būs nozīmīga loma šo jauno, likumdevēju iestāžu pašlaik apspriesto sistēmu izstrādē un ekspluatācijā: ieceļošanas/izceļošanas sistēma (IIS), kuras nolūks ir modernizēt ārējo robežu pārvaldību, un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS), kuras uzdevums būs savlaicīgi ievākt informāciju par ES ieceļojošiem bezvīzu režīma izmantotājiem. Eiropas Komisijas priekšlikumā paredzēti arī Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS) turpmāki jauninājumi, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm par notiesātiem trešo valstu pilsoņiem. Centralizētā ECRIS sistēma arī būtu eu-LISA izstrādāto un pārvaldīto IT sistēmu daļa. 

EK priekšlikums paplašināt aģentūras pilnvaras ir balstīts uz aģentūras spēju ne tikai pārvaldīt lielapjoma IT sistēmas, bet arī sniegt dalībvalstīm konsultācijas un palīdzību gadījumos, kad esošām vai jaunām sistēmām radušās tehniskas problēmas. Tiks palielināta eu-LISA loma attiecībā uz statistikas sagatavošanu par tās pārvaldītajām sistēmām, kā arī paplašinātas tās pilnvaras attiecībā uz izmēģinājuma projektiem un izpēti. Tas arī palīdzēs uzlabot sistēmu datu kvalitāti, izveidojot datu kvalitātes automātiskus kontroles mehānismus. Ar tiem tiks nodrošināta nepareizu vai nekonsekventu datu automātiska atpazīšana. Dalībvalstis, kuras ievadījušas datus, saņems attiecīgu paziņojumu, un varēs ievadītos datus dzēst vai atjaunināt.

Sadarbspēja

Priekšlikums ir daļa no Komisijas jaunās pieejas, kuras nolūks ir līdz 2020. gadam panākt ES drošības, robežu un migrācijas pārvaldības informācijas sistēmu sadarbspēju.

Šī reforma dos aģentūrai pilnvaras izstrādāt sadarbspējas panākšanai nepieciešamos tehniskos risinājumus. ES iekšlietu un tieslietu jomā pašlaik notiekošais digitālās pārveides process ir uzsvēris vajadzību turpināt palielināt eu-LISA pievienoto vērtību dalībvalstīm un Eiropas Savienībai kopumā. Pārskatīto pilnvaru priekšlikumā ir ņemtas vērā no minētās pārveides izrietošās vajadzības, kā arī aģentūras spēja tās nodrošināt.

Aģentūra (kad būs pieņemti attiecīgie likumdošanas instrumenti) būs atbildīga par sadarbspējas sasniegšanai domātās Komisijas pieejas galvenajiem tehniskajiem aspektiem, kuros ietilpst Eiropas meklēšanas portāls, kopīgoto biometrisko datu atbilstības salīdzināšanas pakalpojums un kopējais identitātes datu repozitorijs, lai nodrošinātu visu ES informācijas sistēmu efektīvu mijiedarbību un pieejamību policijas un muitas darbiniekiem uz vietas.

Referentes nostāja

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kura nolūks ir paplašināt Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (“aģentūra”) funkcijas un pienākumus. Aģentūra veic svarīgus uzdevumus robežu pārvaldības un drošības jomā, nodrošinot lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldību. Referente atzinīgi vērtē, ka priekšlikums vispārīgi paplašina aģentūrai uzticēto pienākumu tvērumu.

Tomēr referente uzskata, ka dažus Komisijas priekšlikuma aspektus ir iespējams pilnveidot, lai uzlabotu aģentūras veiktspēju.

Pašreizējā prakse parāda, ka dalībvalstis vienmēr, kad tām ir nepieciešams tehniskais atbalsts attiecībā ar valstu sistēmu savienojumu ar centralizēto sistēmu, vēršas tieši pie aģentūras. Tāpēc būtu loģiski priekšlikumā ievērot pašreizējo praksi un arī turpmāk paredzēt to pašu “ceļu”, kā aģentūrai iesniedzams lūgums. Šajā sakarā Komisijai vajadzētu būt konsultatīvai lomai (12. pants).

Referente paredz iespēju izveidot citus tehniskos centrus dažādu apsvērumu dēļ: ir apšaubāmi, vai režīms “aktīvs-aktīvs” (t.i., situācija, kurā visi tehniskie centri ir aktīvi darbojas un nevienam no tiem nav tikai datu dublējuma funkcijas) ir tehniski realizējams apstākļos, kad divi centri atrodas tālu viens no otra (kā ierosināts tiesību akta priekšlikumā — Strasbūrā un Sanktjohannā (Sankt Johann im Pongau)). Turklāt, lai turpinātu nodrošināt lielapjoma IT sistēmu efektīvu, drošu un nepārtrauktu ekspluatāciju, aģentūrai vajadzētu spēt ātri reaģēt uz dažādām situācijām un viegli pielāgoties turpmākiem tiesību aktu priekšlikumiem un tos īstenot gadījumos, kad ir jāpaplašina vai jāuzlabo esošo tehnisko centru kapacitāte (13. pants).

Referente uzskata, ka priekšlikumā vajadzētu ietvert vairāk noteikumu par pārredzamību. Šajā sakarā referente ierosina, ka valdes pieņemtie noteikumi par tās locekļu interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību (15. pants) un ikgadējā rakstiskā publiskā saistību deklarācija, ko sniedz valdes locekļi, izpilddirektors un padomdevējas grupas (25. pants) būtu jāpublisko aģentūras tīmekļa vietnē. Turklāt referente aicina aģentūru pieņemt iekšējos noteikumus par trauksmes cēlēju aizsardzību (15. pants).

Priekšlikuma 37. pants paredz juridisko pamatu sadarbībai ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām. Šī sadarbība var būt gan stratēģiska, gan operatīva, piemēram, IT pakalpojumu piedāvāšana citām aģentūrām. Šajā gadījumā eu-LISA sniegtie pakalpojumi var ietekmēt aģentūras budžetu, un tai par šiem pakalpojumiem varētu būt nepieciešama finansiāla atlīdzība. Tomēr pašreizējā priekšlikumā aģentūrai nav paredzēta iespēja pieprasīt finansiālu atlīdzību par citām ES struktūrām un aģentūrām sniegtajiem pakalpojumiem. Referente uzskata, ka aģentūrai būtu jāsaņem atlīdzība saskaņā ar divpusējo saprašanās memorandu starp aģentūru un Komisiju.

Aģentūrai ir jānodrošina pietiekams juridiskais pamats, kas nepieciešams,. lai tā varētu pildīt savus uzdevumus un, pēc apspriešanās ar Komisiju, veidot un uzturēt attiecības ar starptautiskajām organizācijām un citiem būtiskiem subjektiem un struktūrām. Operatīvās sadarbības izveide ar starptautiskajām organizācijām ir īpaši izšķirīga priekšlikumu par ieceļošanas un izceļošanas sistēmu un ETIAS pienācīgai īstenošanai. Šajā nolūkā šajā priekšlikumā būtu jāiekļauj pietiekams juridiskais pamats (jaunais 38.a pants).

Visbeidzot, tiek ierosināts saskaņot priekšlikuma normu par izpilddirektora pilnvaru termiņa iespējamo pagarināšanu ar Eiropola regulas (ES) Nr. 2016/794 attiecīgo normu (73. pantu), attiecībā uz izpilddirektoru paredzot pārejas režīmu. Šis pārejas režīms ļautu izpilddirektora pilnvaru termiņu pagarināt vienu reizi uz laiku līdz pieciem gadiem gadījumā, ja viņa pilnvaru termiņš jau būtu pagarināts saskaņā ar pašlaik piemērojamo tiesisko regulējumu, kurā ir paredzēta iespēja pilnvaru termiņu pagarināt tikai par trim gadiem. Pašreizējā izpilddirektora pilnvaru termiņš (pēc pilnvaru termiņa pagarināšanas uz trim gadiem) izbeigsies 2020. gada 31. oktobrī. Laikposms ap 2020. gadu aģentūrai būs ļoti svarīgs, jo, ņemot vērā termiņus, kas pašlaik noteikti attiecībā uz jauno sistēmu (ieceļošanas/izceļošanas sistēma, ETIAS un, iespējams, ECRIS-TCN) stāšanos spēkā, tiek prognozēts, ka aģentūrai tas būs ļoti aktīvs un aizņemts. Turklāt aģentūra 2020. un 2021. gadā būs ES aģentūru tīkla priekšsēdētāja. Lai sekmīgi īstenotu visas šīs darbības, ir nepieciešams, ka aģentūru nepārtraukti vada pieredzējis vadītājs.

(1)

  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas”. COM(2016) 205 final, 6.4.2016.

(2)

  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

  COM(2017) 261 final.


Budžeta komitejaS ATZINUMS (9.11.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas aģentūras izveidi lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Jens Geier

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Būtu jāparedz, ka aģentūra sniedz arī ad hoc atbalstu dalībvalstīm, ja radušās ārkārtējas vajadzības drošības vai migrācijas jomā. Īpaši gadījumā, kad kāda dalībvalsts konkrētās tās ārējo robežu zonās saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām migrācijas problēmām, kam raksturīgas lielas uz ieceļošanu vērstas migrācijas plūsmas, dalībvalstīm būtu jāspēj paļauties uz tehnisku un darbības pastiprinājumu. Būtu jāparedz, ka to sniedz karsto punktu zonās migrācijas pārvaldības atbalsta vienības, kuras sastāv no attiecīgo Savienības aģentūru speciālistiem. Ja šādā sakarā būtu nepieciešams eu-LISA atbalsts jautājumos, kas saistīti ar tās pārvaldītajām lielapjoma IT sistēmām, būtu jāparedz, ka aģentūrai atbalsta pieprasījumu sūta Komisija.

(19)  Būtu jāparedz, ka aģentūra sniedz arī ad hoc atbalstu dalībvalstīm, ja radušās ārkārtējas vajadzības drošības vai migrācijas jomā. Īpaši gadījumā, kad kāda dalībvalsts konkrētās tās ārējo robežu zonās saskaras ar konkrētām un nesamērīgi lielām migrācijas problēmām, kam raksturīgas lielas uz ieceļošanu vērstas migrācijas plūsmas, dalībvalstīm būtu jāspēj paļauties uz tehnisku un darbības pastiprinājumu. Būtu jāparedz, ka to sniedz karsto punktu zonās migrācijas pārvaldības atbalsta vienības, kuras sastāv no attiecīgo Savienības aģentūru speciālistiem. Ja šādā sakarā būtu nepieciešams eu-LISA atbalsts jautājumos, kas saistīti ar tās pārvaldītajām lielapjoma IT sistēmām, būtu jāparedz, ka aģentūrai atbalsta pieprasījumu sūta Komisija. Šādā gadījumā visas izmaksas, kas šajā sakarā radušās, būtu jāsedz Aģentūrai. Aģentūras budžetā būtu jāiekļauj īpaša tikai šim nolūkam paredzēta budžeta pozīcija papildus ikdienas darbībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Pamatojums

Grozījums saskaņots ar 12. panta 1. punkta grozījumu. Kaut gan izmaksas būtu jāsedz aģentūrai, vienlaikus būtu jānodrošina, ka ad-hoc atbalsta pieprasījumi neapdraud aģentūras pamatdarbību.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Būtu jāparedz, ka aģentūra, lai sasniegtu savus mērķus un ciktāl tas nepieciešams tās uzdevumu izpildei, var sadarboties ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši tām, kas izveidotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, jautājumos, ko aptver šī regula un likumdošanas instrumenti, kuri reglamentē aģentūras pārvaldībā esošu lielapjomu IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, to darba vienošanos satvarā, kuras noslēgtas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un politikai un to attiecīgās kompetences robežās. Komisijai šādi sadarbības mehānismi būtu iepriekš jāapstiprina. Vajadzības gadījumā aģentūrai būtu jākonsultējas arī ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru par jautājumiem, kas saistīti ar tīklu drošību, un, saņemot ieteikumus, jāveic pēcpasākumi.

(34)  Būtu jāparedz, ka aģentūra, lai sasniegtu savus mērķus, nodrošinātu koordināciju un finansiālus ietaupījumus, izvairītos no dublēšanās un veicinātu sinerģiju un savstarpēju papildināmību, un ciktāl tas nepieciešams tās uzdevumu izpildei, var sadarboties ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši tām, kas izveidotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, jautājumos, ko aptver šī regula un likumdošanas instrumenti, kuri reglamentē aģentūras pārvaldībā esošu lielapjomu IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu, to darba vienošanos satvarā, kuras noslēgtas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un politikai un to attiecīgās kompetences robežās. Komisijai šādi sadarbības mehānismi būtu iepriekš jāapstiprina. Vajadzības gadījumā aģentūrai būtu jākonsultējas arī ar Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru par jautājumiem, kas saistīti ar tīklu drošību, un, saņemot ieteikumus, jāveic pēcpasākumi.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  pienācīgas statistikas sniegšanu Komisijai un attiecīgajām Savienības decentralizētajām aģentūrām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Turklāt aģentūra pēc valdes lēmuma var plānot un īstenot testēšanas darbības jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula un likumdošanas instrumenti, kas reglamentē visu aģentūras pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu.

4.  Turklāt aģentūra pēc valdes lēmuma var plānot un īstenot testēšanas darbības jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula un likumdošanas instrumenti, kas reglamentē visu aģentūras pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu izstrādi, izveidi, darbību un izmantojumu. Aģentūra nodrošina pienācīgu testēšanas darbību kvalitātes līmeni un sedz visas saistītās izmaksas.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūru var lūgt dot padomus dalībvalstīm attiecībā uz valstu sistēmu savienojumu ar centrālajām sistēmām un ad hoc atbalstu dalībvalstīm. Lūgumus par ad hoc atbalstu iesniedz Komisijai, kas tos nodod tālāk aģentūrai. Tāpat aģentūru var lūgt dot padomus vai sniegt atbalstu Komisijai tehniskos jautājumos, kas saistīti ar esošām vai jaunām sistēmām, tostarp ar pētījumiem un testiem.

1.  Aģentūru var lūgt dot padomus dalībvalstīm attiecībā uz valstu sistēmu savienojumu ar centrālajām sistēmām un ad hoc atbalstu dalībvalstīm. Lūgumus par ad hoc atbalstu iesniedz Komisijai, kas tos nodod tālāk aģentūrai. Tāpat aģentūru var lūgt dot padomus vai sniegt atbalstu Komisijai tehniskos jautājumos, kas saistīti ar esošām vai jaunām sistēmām, tostarp ar pētījumiem un testiem. Aģentūra sedz visas izmaksas, kas šajā sakarā radušās. Aģentūras budžetā būtu jāiekļauj īpaša tikai šim nolūkam paredzēta budžeta pozīcija papildus ikdienas darbībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Pamatojums

Iepriekš ad-hoc atbalsts ir bijis nepieciešams ārkārtas situācijās, kad kāda dalībvalsts saskārās ar ievērojamu migrācijas pieaugumu. Šādā gadījumā palīdzības sniegšanai nepārprotami ir Eiropas pievienotā vērtība, un tās izmaksas būtu jāsedz no Savienības budžeta. Šī grozījuma mērķis ir attiecīgi precizēt finansēšanas kārtību.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Turklāt vismaz sešu valstu liela dalībvalstu grupa, kura brīvprātīgi izvēlējusies centralizētu risinājumu, kas tām palīdzētu īstenot tādu pienākumu tehniskos aspektus, kuri izriet no Savienības tiesību aktiem par decentralizētām IT sistēmām brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, ja to iepriekš apstiprinājusi Komisija un par to pieņemts valdes lēmums, aģentūrai var uzdot kopīgas IT sistēmas izstrādi, pārvaldību un/vai mitināšanu. Šādā gadījumā attiecīgās dalībvalstis uztic aģentūrai minētos uzdevumus ar deleģēšanas līgumu, iekļaujot deleģēšanas nosacījumus un izklāstot visu attiecīgo izmaksu aprēķinu un rēķinu sagatavošanas metodi.

2.  Turklāt vismaz sešu valstu liela dalībvalstu grupa, kura brīvprātīgi izvēlējusies centralizētu risinājumu, kas tām palīdzētu īstenot tādu pienākumu tehniskos aspektus, kuri izriet no Savienības tiesību aktiem par decentralizētām IT sistēmām brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, ja to iepriekš apstiprinājusi Komisija un par to pieņemts valdes lēmums, aģentūrai var uzdot kopīgas IT sistēmas izstrādi, pārvaldību un/vai mitināšanu. Šādā gadījumā attiecīgās dalībvalstis uztic aģentūrai minētos uzdevumus ar deleģēšanas līgumu, iekļaujot deleģēšanas nosacījumus un izklāstot visu attiecīgo izmaksu aprēķinu un rēķinu sagatavošanas metodi. Visas izmaksas, kas šajā sakarā radušās, sedz attiecīgās dalībvalstis.

Pamatojums

Atšķirībā no 12. panta 1. punktā paredzētā, šo pakalpojumu sniegšanas izdevumi nav jāsedz no Savienības budžeta, ja tie attiecas tikai uz ierobežotu skaitu dalībvalstu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Atbalsts statistikas datu sniegšanas veidā

 

Aģentūra sniedz pietiekamus un sīkus statistikas datus:

 

(a)  Komisijai novērtēšanas un pārraudzības vajadzībām, kā paredzēts Padomes Regulā (ES) Nr. 1053/20131a; kā arī

 

(b)  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai neaizsargātības novērtējumu veikšanas pārraudzības vajadzībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/16241b.

 

Aģentūra var sniegt pietiekamus un sīkus statistikas datus citām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām pamatotos nolūkos.

 

_________________

 

1a   Padomes Regula (ES) Nr. 1053/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, un ar ko atceļ Izpildu komitejas lēmumu (1998. gada 16. septembris), ar ko izveido Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgo komiteju (OV L 295, 6.11.2013., 27. lpp.).

 

1b   Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valdē ietilpst viens pārstāvis no katras dalībvalsts un divi pārstāvji no Komisijas, kuriem visiem ir balsstiesības saskaņā ar 20. pantu.

1.  Valdē ietilpst viens pārstāvis no katras dalībvalsts, divi pārstāvji no Komisijas un viens Eiropas Parlamenta iecelts loceklis, kuriem visiem ir balsstiesības saskaņā ar 20. pantu.

Pamatojums

Eu-LISA strādā ar vairākiem sensitīviem jautājumiem, piemēram, Savienības iekšējo drošību un robežu pārvaldību, kā arī datu aizsardzību un Savienības pilsoņu privātumu. Tāpēc Eiropas Parlamentam vajadzētu piedalīties valdes lēmumu pieņemšanā un būt par to pilnīgi informētam. Šī prasība atbilst Vienotajai pieejai.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras valde ieceļ izpilddirektoru, izvēloties no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta. Minētā atlases procedūra paredz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citur publicēt uzaicinājumu izteikt ieinteresētību. Valde ieceļ izpilddirektoru, pamatojoties uz personiskajiem nopelniem, pieredzi lielapjoma IT sistēmu jomā un administratīvām, finanšu vadības un vadītāja iemaņām, kā arī zināšanām par datu aizsardzību. Lēmumu par izpilddirektora iecelšanu valde pieņem ar divu trešdaļu visu tās balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

1.  Pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras valde ieceļ izpilddirektoru, izvēloties no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta, kurā ir vismaz trīs kandidāti. Minētā atlases procedūra paredz Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citur publicēt uzaicinājumu izteikt ieinteresētību. Valde ieceļ izpilddirektoru, pamatojoties uz personiskajiem nopelniem, pieredzi lielapjoma IT sistēmu jomā un administratīvām, finanšu vadības un vadītāja iemaņām, kā arī zināšanām par datu aizsardzību. Lēmumu par izpilddirektora iecelšanu valde pieņem ar divu trešdaļu visu tās balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

4.  Aģentūras darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs vai citi tulkošanas pakalpojumu sniedzēji atbilstīgi iepirkuma noteikumiem un ievērojot attiecīgajos finanšu noteikumos paredzētās robežvērtības.

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir sniegt aģentūrai noteiktu izvēles brīvību attiecībā uz tulkošanas pakalpojumiem.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija novērtē aģentūras darbības rezultātus attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām, uzdevumiem un atrašanās vietām saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm. Izvērtējumā arī novērtē aģentūras ieguldījumu koordinētas, izmaksu ziņā efektīvas un saskanīgas IT vides izveidi Savienības līmenī tādu lielapjoma IT sistēmu pārvaldībai, kas atbalsta tieslietu un iekšlietu (TI) politikas īstenošanu. Izvērtēšanā jo īpaši novērtē iespējamo vajadzību mainīt aģentūras pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi.

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija, apspriežoties ar valdi, novērtē aģentūras darbības rezultātus attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarām, uzdevumiem un atrašanās vietām saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm. Izvērtējumā arī novērtē aģentūras ieguldījumu koordinētas, izmaksu ziņā efektīvas un saskanīgas IT vides izveidi Savienības līmenī tādu lielapjoma IT sistēmu pārvaldībai, kas atbalsta tieslietu un iekšlietu (TI) politikas īstenošanu. Izvērtēšanā jo īpaši novērtē iespējamo vajadzību mainīt aģentūras pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālo ietekmi.

Pamatojums

Aģentūras izvērtējums jāveic, apspriežoties ar valdi, lai Komisija varētu iegūt padziļinātu pārskatu par novērtējumā vērā ņemamajiem parametriem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Jautājumos, uz ko attiecas šī regula, aģentūra sadarbojas ar Komisiju, citām Savienības iestādēm un citām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši tām, kas izveidotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, jo īpaši Eiropas Pamattiesību aģentūru.

1.  Jautājumos, uz ko attiecas šī regula, aģentūra sadarbojas ar Komisiju, citām Savienības iestādēm un citām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši tām, kas izveidotas brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, jo īpaši Eiropas Pamattiesību aģentūru, lai nodrošinātu koordināciju un finansiālus ietaupījumus, izvairītos no dublēšanās un veicinātu sinerģiju un savstarpēju papildināmību attiecībā uz to darbībām.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

37. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Sadarbība ar Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām notiek darba vienošanos satvarā. Komisija šādas vienošanās iepriekš apstiprina. Attiecīgo pilnvaru ietvaros un neskarot aģentūru pamatuzdevumus, šādas vienošanās var paredzēt pakalpojumu koplietošanu aģentūru starpā, kad tas ir vajadzīgs vai nu atrašanās vietu tuvuma dēļ, vai arī politikas jomu dēļ.

4.  Sadarbība ar Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām notiek darba vienošanos satvarā. Komisija šādas vienošanās iepriekš apstiprina. Attiecīgo pilnvaru ietvaros un neskarot aģentūru pamatuzdevumus, šādas vienošanās var paredzēt pakalpojumu koplietošanu aģentūru starpā, kad tas ir vajadzīgs vai nu atrašanās vietu tuvuma dēļ, vai arī politikas jomu dēļ. Darba vienošanās nosaka izmaksu atgūšanas mehānismus.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

39. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Gada darba programmā nākamajam gadam ietver sīki izklāstītus mērķus un gaidāmos rezultātus, tostarp izpildes rādītājus. Tajā saskaņā ar budžeta līdzekļu sadales pēc darbības jomām un uz darbības jomām balstītas pārvaldības principiem ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtiem finansiālajiem līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar 6. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. Ja aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, valde groza pieņemto gada darba programmu. Visus būtiskos gada darba programmas grozījumus pieņem tādā pašā kārtībā, kādā pieņemta sākotnējā gada darba programma. Valde var deleģēt izpilddirektoram pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā.

5.  Gada darba programmā nākamajam gadam ietver sīki izklāstītus mērķus un gaidāmos rezultātus, tostarp izpildes rādītājus, ievērojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas principu. Tajā saskaņā ar budžeta līdzekļu sadales pēc darbības jomām un uz darbības jomām balstītas pārvaldības principiem ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtiem finansiālajiem līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar 6. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu. Ja aģentūrai tiek uzticēts jauns uzdevums, valde groza pieņemto gada darba programmu. Šajā sakarā pirms iespējas piešķirt papildu finanšu resursus vienmēr kā derīga alternatīva tiek apsvērta iespēja mainīt darbības prioritātes. Visus būtiskos gada darba programmas grozījumus pieņem tādā pašā kārtībā, kādā pieņemta sākotnējā gada darba programma. Valde var deleģēt izpilddirektoram pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā.

Pamatojums

Šis grozījums atbilst Vienotajai pieejai, un tā nolūks ir uzsvērt, ka aģentūrai ir optimāli jāizmanto pieejamie ierobežotie resursi.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katru gadu izpilddirektors, ņemot vērā aģentūras veiktās darbības, sagatavo aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, ietverot štatu sarakstu, un nosūta to valdei.

1.  Katru gadu izpilddirektors, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu un ņemot vērā aģentūras veiktās darbības, kā arī tās mērķus un gaidāmos rezultātus, sagatavo aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, ietverot štatu sarakstu, un nosūta to valdei.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

41. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  dalībvalstu maksātās iemaksas par pakalpojumiem, kas tām sniegti saskaņā ar 12. pantā minēto deleģēšanas nolīgumu;

(d)  dalībvalstu maksātās iemaksas par pakalpojumiem, kas tām sniegti saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto deleģēšanas nolīgumu;

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai atbalstītu citus grozījumus.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

41. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  atgūtās izmaksas, ko Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras samaksājušas par pakalpojumiem, kas tām sniegti saskaņā ar 37. pantā minēto darba vienošanos;

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

Atsauces

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.9.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jens Geier

11.7.2017

Pieņemšanas datums

9.11.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

Atsauces

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

28.6.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

CONT

28.9.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Pieņemšanas datums

7.12.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

10

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Iesniegšanas datums

18.12.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika