Procedura : 2017/0145(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0404/2017

Teksty złożone :

A8-0404/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0310

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1123kWORD 156k
18.12.2017
PE 610.908v03-00 A8-0404/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Monica Macovei

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0352),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 74, art. 77 ust. 2 lit. a) i b), art. 78 ust. 2 lit. e), art. 79 ust. 2 lit. c), art. 82 ust. 1 lit. d), art. 85 ust. 1, art. 87 ust. 2 lit. a) i art. 88 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0216/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0404/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponieważ instytucja zarządzająca powinna posiadać autonomię prawną, administracyjną i finansową, dlatego ustanowiono ją w formie agencji regulacyjnej („agencja”) posiadającej osobowość prawną. Stosownie do uzgodnień, siedziba agencji została ustanowiona w Tallinie (Estonia). Jednak z uwagi na fakt, iż zadania związane z rozwojem technicznym i przygotowaniami do zarządzania operacyjnego SIS i VIS są prowadzone w Strasburgu (Francja), a centrum wsparcia tych systemów informatycznych zostało umieszczone w Sankt Johann im Pongau (Austria), także zgodnie z lokalizacjami SIS i VIS ustanowionymi na mocy stosownych aktów ustawodawczych, nie należy zmieniać tego stanu rzeczy. Te dwa miejsca powinny również pozostać miejscami, w których – odpowiednio – należy prowadzić działania związane z zarządzaniem operacyjnym Eurodac oraz miejscem, gdzie powinno znajdować się centrum wsparcia Eurodac. Te dwa miejsca powinny również być miejscami – odpowiednio – rozwoju technicznego innych wielkoskalowych systemów informatycznych i operacyjnego zarządzania nimi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz, jeżeli tak przewidziano w stosownym akcie ustawodawczym, centrum wsparcia zdolnego zapewnić funkcjonowanie wielkoskalowego systemu informatycznego w przypadku jego awarii. Aby zapewnić maksymalne wykorzystywanie centrum wsparcia, centrum wsparcia powinno być w stanie jednocześnie korzystać z systemów w trybie aktywnego działania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku utrzymania zdolności działania podczas awarii systemów.

Ponieważ instytucja zarządzająca powinna posiadać autonomię prawną, administracyjną i finansową, dlatego ustanowiono ją w formie agencji regulacyjnej („agencja”) posiadającej osobowość prawną. Stosownie do uzgodnień, siedziba agencji została ustanowiona w Tallinie (Estonia). Jednak z uwagi na fakt, iż zadania związane z rozwojem technicznym i przygotowaniami do zarządzania operacyjnego SIS i VIS są prowadzone w Strasburgu (Francja), a centrum wsparcia tych systemów informatycznych zostało umieszczone w Sankt Johann im Pongau (Austria), także zgodnie z lokalizacjami SIS i VIS ustanowionymi na mocy stosownych aktów ustawodawczych, nie należy zmieniać tego stanu rzeczy. Te dwa miejsca powinny również być miejscami – odpowiednio – rozwoju technicznego innych wielkoskalowych systemów informatycznych i operacyjnego zarządzania nimi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz, jeżeli tak przewidziano w stosownym akcie ustawodawczym, centrum wsparcia zdolnego zapewnić funkcjonowanie wielkoskalowego systemu informatycznego w przypadku jego awarii, o ile pozwala na to ich potencjał. W przypadku niewystarczającego potencjału powinna istnieć możliwość utworzenia kolejnych centrów technicznych, na podstawie oceny skutków oraz oceny kosztów i korzyści, po zasięgnięciu opinii Komisji i wydaniu pozytywnej decyzji przez zarząd. Aby zapewnić maksymalne wykorzystywanie centrum wsparcia oraz w przypadku gdy akty ustawodawcze regulujące systemy podlegające agencji wymagają, by systemy te działały przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, agencja powinna być w stanie wdrażać rozwiązania techniczne, w tym centrum wsparcia powinno móc jednocześnie korzystać z systemów w trybie aktywnego działania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku utrzymania zdolności działania podczas awarii systemów. Te rozwiązania techniczne powinny zostać wdrożone na podstawie oceny skutków oraz oceny kosztów i korzyści, po zasięgnięciu opinii Komisji i wydaniu pozytywnej decyzji przez zarząd.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z chwilą podjęcia obowiązków w dniu 1 grudnia 2012 r. agencja przejęła zadania powierzone instytucji zarządzającej w odniesieniu do VIS na mocy rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i decyzji Rady 2008/633/WSiSW55. Przejęła ona zadania powierzone instytucji zarządzającej w odniesieniu do SIS II na mocy rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW w kwietniu 2013 r. po uruchomieniu systemu oraz przejęła zadania powierzone Komisji w odniesieniu do Eurodac zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 2725/2000 i (WE) 407/2002 w czerwcu 2013 r. Pierwsza ocena pracy agencji przeprowadzona w latach 2015–2016 na podstawie niezależnej oceny zewnętrznej wykazała, że eu-LISA skutecznie zapewnia zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi oraz wypełnia inne powierzone jej zadania, lecz przy tym w rozporządzeniu ustanawiającym potrzebny jest szereg zmian, takich jak przekazanie agencji zadań z zakresu infrastruktury łączności pozostających pod zarządem Komisji. Wykorzystując zewnętrzną ocenę, Komisja wzięła pod uwagę zmiany polityczne, prawne oraz faktyczne i zaproponowała w szczególności w swoim sprawozdaniu dotyczącym funkcjonowania Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)56, aby zakres uprawnień agencji został rozszerzony na wykonywanie zadań wynikających z przyjęcia przez współprawodawców wniosków powierzających agencji nowe systemy i zadania, o których mowa w komunikacie Komisji „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa” z dnia 6 kwietnia 2016 r., końcowym sprawozdaniu grupy ekspertów wysokiego szczebla z dnia 11 maja 2017 r. oraz siódmym sprawozdaniu Komisji z postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa z dnia 16 maja 2017 r.; Agencji powinno się w szczególności powierzyć zadanie stworzenia europejskiego portalu wyszukiwania, wspólnego serwisu do porównywania danych biometrycznych i wspólnego repozytorium tożsamości, z zastrzeżeniem przyjęcia stosownego aktu ustawodawczego w sprawie interoperacyjności. W stosownych przypadkach we wszelkich wykonywanych działaniach w zakresie interoperacyjności należy się kierować komunikatem Komisji „Europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania”57.

Z chwilą podjęcia obowiązków w dniu 1 grudnia 2012 r. agencja przejęła zadania powierzone instytucji zarządzającej w odniesieniu do VIS na mocy rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i decyzji Rady 2008/633/WSiSW55. Przejęła ona zadania powierzone instytucji zarządzającej w odniesieniu do SIS II na mocy rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW w kwietniu 2013 r. po uruchomieniu systemu oraz przejęła zadania powierzone Komisji w odniesieniu do Eurodac zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 2725/2000 i (WE) 407/2002 w czerwcu 2013 r.

_________________

_________________

55 Decyzja Rady 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129).

55 Decyzja Rady 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129).

56 COM(2017) 346 z 29.6.2017.

 

57 COM(2017) 134 z 23.3.2017, Załącznik 2 do tego komunikatu podaje ogólne wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki w zakresie osiągnięcia interoperacyjności, a przynajmniej stworzenia środowiska umożliwiającego osiągnięcie większej interoperacyjności przy projektowaniu i wdrażaniu europejskich usług publicznych oraz zarządzaniu nimi.

 

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Ponadto agencja powinna odpowiadać również za przygotowywanie i rozwijanie dodatkowych wielkoskalowych systemów informatycznych w zastosowaniu art. 67–89 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) oraz za zarządzanie operacyjne tymi systemami. Takie zadania można powierzyć agencji jedynie w drodze kolejnych, odrębnych aktów ustawodawczych, po przeprowadzeniu oceny skutków.

(15)  Ponadto agencja powinna odpowiadać również za przygotowywanie i rozwijanie dodatkowych wielkoskalowych systemów informatycznych w zastosowaniu art. 67–89 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), takich jak bezpieczne rozwiązanie ICT służące transgranicznej wymianie danych wrażliwych między organami wymiaru sprawiedliwości (e-CODEX), oraz za zarządzanie operacyjne tymi systemami. Takie zadania można powierzyć agencji jedynie w drodze kolejnych, odrębnych aktów ustawodawczych, po przeprowadzeniu oceny skutków.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Zakres uprawnień agencji w zakresie badań powinien zostać rozszerzony, tak aby zwiększyć jej możliwości w obszarze aktywniejszego proponowania właściwych i potrzebnych zmian technicznych w systemach informatycznych, za które odpowiada. Agencja mogłaby nie tylko monitorować, ale i wnosić własny wkład w realizację działań badawczych istotnych dla zarządzania operacyjnego zarządzanymi przez nią systemami. Powinna regularnie przesyłać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych informacje na temat takiego monitoringu.

(16)  Zakres uprawnień agencji w zakresie badań powinien zostać rozszerzony, tak aby zwiększyć jej możliwości w obszarze aktywniejszego proponowania właściwych i potrzebnych zmian technicznych w systemach informatycznych, za które odpowiada. Agencja mogłaby nie tylko monitorować, ale i wnosić własny wkład w realizację działań badawczych istotnych dla zarządzania operacyjnego zarządzanymi przez nią systemami. Powinna regularnie przesyłać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz – w przypadku gdy przetwarzane są dane osobowe – Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych informacje na temat takiego monitoringu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Agencja powinna odpowiadać za realizację projektów pilotażowych, zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/201260. Komisja może dodatkowo powierzyć agencji zadania związane z wykonaniem budżetu na weryfikacje poprawności projektu finansowane w ramach instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz określonego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/201461, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Agencja może również planować i realizować testy w sprawach ściśle objętych niniejszym rozporządzeniem oraz aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie zarządzanych przez agencję wielkoskalowych systemów informatycznych. W przypadku powierzenia jej zadania związanego z realizacją projektu pilotażowego, agencja powinna zwrócić szczególną uwagę na strategię Unii Europejskiej w zakresie zarządzania informacjami.

(17)  Agencja powinna odpowiadać za realizację projektów pilotażowych, zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/201260. Ponadto Komisja powinna móc powierzać agencji, po zatwierdzeniu przez władzę budżetową, zadania związane z wykonaniem budżetu na weryfikacje poprawności projektu finansowane w ramach instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz określonego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/201461, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Agencja może również planować i realizować testy w sprawach ściśle objętych niniejszym rozporządzeniem oraz aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie zarządzanych przez agencję wielkoskalowych systemów informatycznych. W przypadku powierzenia jej zadania związanego z realizacją projektu pilotażowego, agencja powinna zwrócić szczególną uwagę na strategię Unii Europejskiej w zakresie zarządzania informacjami.

_________________

_________________

60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.20.2012, s. 1).

60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.20.2012, s. 1).

61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143).

61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143).

Uzasadnienie

Poprawka złożona zgodnie ze zmianami zaproponowanymi do części normatywnej rozporządzenia.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Agencja powinna również udzielać państwom członkowskim porad w zakresie połączenia systemów krajowych z systemami centralnymi.

(18)  Agencja powinna również udzielać państwom członkowskim, na ich wniosek, porad w zakresie połączenia systemów krajowych z systemami centralnymi.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Agencja powinna także udzielać państwom członkowskim wsparcia ad hoc, w przypadku gdy wymagają tego wyjątkowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa lub migracji. W szczególności w przypadkach, w których jedno z państw członkowskich stoi w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań związanych z migracją na konkretnych odcinkach swoich granic zewnętrznych, a wyzwania te charakteryzują się dużym napływem ruchów migracyjnych, państwa członkowskie powinny móc liczyć na wzmocnienie techniczne i operacyjne. Powinno ono być zapewniane na obszarach hotspotów przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami, złożone z ekspertów z właściwych agencji Unii. Kiedy w tym kontekście wymagane będzie wsparcie agencji eu-LISA w zakresie spraw związanych z zarządzanymi przez nią wielkoskalowymi systemami informatycznymi, Komisja powinna wysyłać agencji wniosek o wsparcie.

(19)  Agencja powinna także udzielać państwom członkowskim wsparcia ad hoc, w przypadku gdy wymagają tego wyjątkowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa lub migracji. W szczególności w przypadkach, w których jedno z państw członkowskich stoi w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań związanych z migracją na konkretnych odcinkach swoich granic zewnętrznych, a wyzwania te charakteryzują się dużym napływem ruchów migracyjnych, państwa członkowskie powinny móc liczyć na wzmocnienie techniczne i operacyjne. Powinno ono być zapewniane na obszarach hotspotów przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami, złożone z ekspertów z właściwych agencji Unii. Kiedy w tym kontekście wymagane będzie wsparcie agencji eu-LISA w zakresie spraw związanych z zarządzanymi przez nią wielkoskalowymi systemami informatycznymi, wniosek o wsparcie należy wysyłać bezpośrednio agencji, która powinna z kolei zasięgnąć opinii Komisji przed podjęciem decyzji. Komisja kontroluje również, czy agencja udziela bezzwłocznie odpowiedzi na wniosek o udzielenie porady i o doraźne wsparcie oraz, w stosownych przypadkach, kontroluje wszelkie działania podejmowane przez agencję w ramach udzielenia pomocy państwu członkowskiemu. Agencja powinna pokryć wszelkie koszty związane z udzielaniem wsparcia, jak określono w niniejszym motywie. Budżet agencji powinien obejmować specjalną linię budżetową zarezerwowaną wyłącznie na ten cel i dodatkową w stosunku do środków budżetowych przeznaczonych na codzienną pracę.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Powinna także istnieć możliwość powierzenia agencji rozwijania, hostingu wspólnego systemu informatycznego lub zarządzania takim systemem na rzecz grupy państw członkowskich, które dobrowolnie opowiadają się za scentralizowanym rozwiązaniem, wspierającym je we wdrażaniu technicznych aspektów obowiązków wynikających z przepisów unijnych dotyczących zdecentralizowanych wielkoskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym celu wymagana powinna być wcześniejsza zgoda Komisji i decyzja zarządu; należy także odnotować ten fakt w umowie o delegowaniu zadań zawartej między zainteresowanym państwem członkowskim a agencją, a finansowanie powinno mieć charakter wkładu pobieranego od właściwych państw członkowskich w celu pokrycia wszelkich kosztów.

skreśla się

Uzasadnienie

W opinii nr 9/2017 EIOD przypomina, że zmiany dotyczące struktury istniejących systemów nie mogą być wprowadzone umową o delegowaniu zadań, lecz wymagają zmiany podstawy prawnej, co obejmowałoby badania wykonalności i analizę skutków, w szczególności jeśli chodzi o zasady konieczności i proporcjonalności.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Państwa członkowskie i Komisja powinny być reprezentowane w zarządzie w celu skutecznego kontrolowania funkcji agencji. Zarządowi należy powierzyć funkcje niezbędne w szczególności do przyjmowania rocznego programu prac, pełnienia funkcji związanych z budżetem agencji, przyjmowania przepisów finansowych mających zastosowanie do agencji, powoływania dyrektora wykonawczego oraz ustanawiania procedur podejmowania przez dyrektora wykonawczego decyzji związanych z zadaniami operacyjnymi agencji. Agencją należy zarządzać i administrować z uwzględnieniem zasad wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętego w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję.

(23)  W celu skutecznego kontrolowania funkcjonowania agencji państwa członkowskie i Komisja powinny być reprezentowane w zarządzie, który powinien przekazywać Parlamentowi Europejskiemu stosowne informacje. Zarządowi należy powierzyć funkcje niezbędne w szczególności do przyjmowania rocznego programu prac, pełnienia funkcji związanych z wprowadzaniem strategii zarządzania budżetem agencji, przyjmowania przepisów finansowych mających zastosowanie do agencji oraz ustanawiania procedur podejmowania przez dyrektora wykonawczego decyzji związanych z zadaniami operacyjnymi agencji. Zarząd powinien wykonywać te zadania w skuteczny i przejrzysty sposób. Po zorganizowaniu odpowiedniej procedury wyboru przez Komisję oraz po przesłuchaniu zaproponowanych kandydatów we właściwych komisjach Parlamentu Europejskiego, zarząd powinien również mianować dyrektora wykonawczego. Dyrektora wykonawczego wspomagać powinien zastępca dyrektora wykonawczego. Agencją należy zarządzać i administrować z uwzględnieniem zasad wspólnego podejścia do zdecentralizowanych agencji Unii, przyjętego w dniu 19 lipca 2012 r. przez Parlament Europejski, Radę i Komisję.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Państwa członkowskie powinny wyznaczać członka grupy doradczej zajmującej się wielkoskalowym systemem informatycznym, jeżeli są one związane na mocy prawa Unii aktem ustawodawczym regulującym rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego konkretnego systemu. Także Dania powinna wyznaczać członka grupy doradczej zajmującej się wielkoskalowym systemem informatycznym, jeżeli podejmie decyzję – na mocy art. 4 protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii – o wprowadzeniu do swojego prawa krajowego aktu ustawodawczego regulującego rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego konkretnego systemu.

(32)  Wszystkie państwa członkowskie związane na mocy prawa Unii aktem ustawodawczym regulującym rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowego systemu informatycznego powinny wyznaczać członka grupy doradczej zajmującej się tym systemem. Państwa uczestniczące we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen oraz środków wynikających z rozporządzeń dublińskich lub dotyczących Eurodac również powinny wyznaczać członka grupy doradczej.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Do celów wypełnienia swojej misji oraz w zakresie wymaganym do realizacji swoich zadań agencja powinna mieć możliwość współpracy z instytucjami, organami, urzędami i agencjami unijnymi, zwłaszcza z tymi, które ustanowiono w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w zakresie kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem oraz aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie zarządzanych przez agencję wielkoskalowych systemów informatycznych w ramach porozumień roboczych zawartych zgodnie z prawem i polityką Unii, a także w ramach ich odnośnych kompetencji. Takie porozumienia robocze powinny zostać wcześniej zatwierdzone przez Komisję. Agencja powinna również w stosownych przypadkach konsultować się z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, i stosować się do jej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa sieci.

(34)  Do celów wypełnienia swojej misji, zapewnienia koordynacji i oszczędności finansowych, uniknięcia powielania, a także do celów promowania synergii i komplementarności oraz w zakresie wymaganym do realizacji swoich zadań agencja powinna mieć możliwość współpracy z instytucjami, organami, urzędami i agencjami unijnymi, zwłaszcza z tymi, które ustanowiono w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w zakresie kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem oraz aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie zarządzanych przez agencję wielkoskalowych systemów informatycznych w ramach porozumień roboczych zawartych zgodnie z prawem i polityką Unii, a także w ramach ich odnośnych kompetencji. Takie porozumienia robocze powinny zostać wcześniej zatwierdzone przez Komisję. Agencja powinna również w stosownych przypadkach konsultować się z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, i stosować się do jej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa sieci.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a)  Agencja powinna być otwarta na udział państw, które zawarły z Unią jakiekolwiek rodzaj układu o stowarzyszenie w zakresie wprowadzania, stosowania i rozwoju dorobku Schengen, a także środków wynikających z rozporządzeń dublińskich lub dotyczących Eurodac, ponieważ niektóre wielkoskalowe systemy informatyczne, takie jak system ETIAS, wymagają współpracy z takimi innymi państwami.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Aby zapewnić przejrzyste funkcjonowanie agencji, powinno mieć do niej zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady66. Agencja powinna prowadzić działalność w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, który nie utrudnia osiągania celu jej operacji. Agencja powinna podawać do wiadomości publicznej informacje dotyczące wszystkich jej działań. Powinna ona także zapewnić szybkie przekazywanie społeczeństwu i wszystkim zainteresowanym stronom informacji odnoszących się do jej pracy.

(37)  Aby zapewnić przejrzyste funkcjonowanie agencji, powinno mieć do niej zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady66. Agencja powinna prowadzić działalność w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, który nie utrudnia osiągania celu jej operacji. Agencja powinna podawać do wiadomości publicznej informacje dotyczące wszystkich jej działań, zgodnie z zasadą przejrzystości i w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów. Powinna ona także zapewnić szybkie przekazywanie społeczeństwu i wszystkim zainteresowanym stronom informacji odnoszących się do jej pracy.

_________________

_________________

66 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

66 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Aby zapewnić otwarte i przejrzyste warunki zatrudnienia oraz równe traktowanie pracowników, do pracowników (w tym dyrektora wykonawczego agencji) powinny mieć zastosowanie regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej („regulamin pracowniczy”) i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej („warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej”), ustanowione w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/6869 (zwane łącznie „regulaminem pracowniczym”), w tym również przepisy dotyczące tajemnicy służbowej lub inne równoważne wymogi poufności.

(40)  Aby zapewnić otwarte i przejrzyste warunki zatrudnienia oraz równe traktowanie pracowników, do pracowników (w tym dyrektora wykonawczego agencji) powinny mieć zastosowanie regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej („regulamin pracowniczy”) i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej („warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej”), ustanowione w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/6869 (zwane łącznie „regulaminem pracowniczym”), w tym również przepisy dotyczące tajemnicy służbowej lub inne równoważne wymogi poufności. Agencja powinna móc dysponować wystarczającymi zasobami budżetowymi i kadrowymi, aby nie musieć zlecać podwykonawstwa swoich obowiązków i zadań przedsiębiorstwom prywatnym.

_________________

_________________

69 Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

69 Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie na poziomie Unii agencji odpowiadającej za zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz, w stosownych przypadkach, za rozwijanie takich systemów, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki tych działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(43)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie na poziomie Unii agencji odpowiadającej za zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz, w stosownych przypadkach, za rozwijanie takich systemów, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający i skuteczny przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki tych działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponieważ w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało swój zamiar wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie decyzję o przedłużeniu tego okresu. W związku z tym i bez uszczerbku dla postanowień umowy o wystąpieniu powyższy opis uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa we wniosku ma zastosowanie tylko do momentu, gdy Zjednoczone Królestwo przestanie być państwem członkowskim.

skreśla się

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja odpowiada za zarządzanie operacyjne systemem informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz Eurodac.

2.  Agencja odpowiada za zarządzanie operacyjne systemem informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz Eurodac, przestrzegając przy tym zasady pomocniczości, o której mowa w art. 5 TUE.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Na zarządzanie operacyjne składają się wszystkie zadania niezbędne do tego, aby wielkoskalowe systemy informatyczne mogły funkcjonować zgodnie ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie do każdego z nich, włącznie z odpowiedzialnością za wykorzystywaną przez nie infrastrukturę łączności. Te wielkoskalowe systemy nie wymieniają danych ani nie pozwalają na wymianę informacji lub wiedzy, chyba że przewiduje to szczególna podstawa prawna.

5.  Na zarządzanie operacyjne składają się wszystkie zadania niezbędne do tego, aby wielkoskalowe systemy informatyczne mogły funkcjonować zgodnie ze szczegółowymi przepisami mającymi zastosowanie do każdego z nich, włącznie z odpowiedzialnością za wykorzystywaną przez nie infrastrukturę łączności. Te wielkoskalowe systemy nie wymieniają danych ani nie pozwalają na wymianę informacji lub wiedzy.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 6 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  prowadzenie działań koniecznych w celu zapewnienia interoperacyjności zgodnie z art. 9;

skreśla się

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rozwój wielkoskalowych systemów informatycznych z wykorzystaniem odpowiedniej struktury zarządzania projektami do skutecznego rozwijania wielkoskalowych systemów informatycznych;

a)  rozwój wielkoskalowych systemów informatycznych z wykorzystaniem odpowiedniej struktury zarządzania projektami do skutecznego i bezpiecznego rozwijania wielkoskalowych systemów informatycznych;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  skuteczne, bezpieczne i nieprzerwane działanie wielkoskalowych systemów informatycznych;

b)  skuteczne, bezpieczne i nieprzerwane działanie wielkoskalowych systemów informatycznych mogących zapewnić stałe podnoszenie jakości danych;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wysokiego poziomu ochrony danych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w tym przepisami szczególnymi odnoszącymi się do każdego z wielkoskalowych systemów informatycznych;

f)  wysokiego poziomu ochrony danych zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych, w tym przepisami szczególnymi odnoszącymi się do każdego z wielkoskalowych systemów informatycznych;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa fizycznego, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w tym przepisami szczegółowymi odnoszącymi się do każdego z wielkoskalowych systemów informatycznych.

g)  odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym wprowadzenie właściwej procedury zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji (ISRM).

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z zaleceniami EIOD w sprawie procedury zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  odpowiednie dane statystyczne dla Komisji i właściwych zdecentralizowanych agencji UE.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zadania związane z biurami SIRENE oraz z komunikacją między biurami SIRENE, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) XXX/XXX [rozporządzeniu dotyczącym SIS].

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zadania powierzone jej w rozporządzeniu (UE) nr 603/2013 [lub w rozporządzeniu XX z dnia XX w sprawie ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)];

a)  zadania powierzone jej w rozporządzeniu (UE) nr 603/2013 [lub w rozporządzeniu XX z dnia XX w sprawie ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr XXX/XXX (eu-LISA) (wersja przekształcona)];

Uzasadnienie

Dostosowanie do trwających negocjacji w sprawie rozporządzenia Eurodac.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zadania powierzone jej w [rozporządzeniu (UE) nr XX z dnia XX w sprawie ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona) COM(2016) 272 final – 2016/132 (COD)];

a)  zadania powierzone jej w [rozporządzeniu (UE) nr XX z dnia XX w sprawie ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr XXX/XXX (eu-LISA) (wersja przekształcona) COM(2016) 272 final – 2016/132 (COD)];

Uzasadnienie

Dostosowanie do trwających negocjacji w sprawie rozporządzenia Eurodac.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W celu ochrony infrastruktury łączności przed zagrożeniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa tej infrastruktury i wielkoskalowych systemów informatycznych, za które agencja jest odpowiedzialna, w tym również bezpieczeństwa danych wymienianych przy użyciu infrastruktury łączności, jest ona odpowiednio zarządzana i podlega kontroli.

2.  Nie naruszając ust. 1, w celu ochrony infrastruktury łączności przed zagrożeniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa tej infrastruktury i wielkoskalowych systemów informatycznych, za które agencja jest odpowiedzialna, w tym również bezpieczeństwa danych wymienianych przy użyciu infrastruktury łączności, jest ona odpowiednio zarządzana i podlega kontroli.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 agencja nie jest w pełni odpowiedzialna za infrastrukturę łączności wszystkich systemów. Odpowiedzialność za infrastrukturę łączności systemów wykorzystujących eurodomenę (Eurodac obecnie i ECRIS-TCN w przyszłości) ponoszą wspólnie agencja i Komisja. Należy to doprecyzować w ust. 2 .

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja przyjmuje odpowiednie środki, w tym plany bezpieczeństwa, między innymi w celu zapobiegania nieupoważnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu lub usuwaniu danych osobowych w czasie przekazywania danych osobowych lub transportu nośników danych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich technik szyfrowania. Wszelkie informacje operacyjne związane z systemem przekazywane przy użyciu infrastruktury łączności są szyfrowane.

3.  Agencja przyjmuje odpowiednie środki związane z bezpieczeństwem, w tym plany bezpieczeństwa oraz wdrażanie odpowiedniej procedury zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji (ISRM), między innymi w celu zapobiegania nieupoważnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, przekazywaniu, modyfikowaniu lub usuwaniu danych osobowych w czasie przekazywania danych osobowych lub transportu nośników danych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich technik szyfrowania. Wszelkie informacje operacyjne związane z systemem przekazywane przy użyciu infrastruktury łączności są szyfrowane.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zadania związane z zarządzaniem operacyjnym infrastrukturą łączności można powierzyć podmiotom zewnętrznym lub instytucjom z sektora prywatnego zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012. W takim przypadku dostawcę sieci będą obowiązywać środki bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 3, i nie będzie on miał w żaden sposób dostępu do danych operacyjnych SIS II, VIS, Eurodac, [EES], [ETIAS] [zautomatyzowanego systemu rejestracji i monitorowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz mechanizmu ich przydziału] [ani systemu ECRIS-TCN] ani do wymiany SIRENE związanej z SIS II.

skreśla się

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja współpracuje z Komisją w celu ustanowienia zautomatyzowanych mechanizmów kontroli jakości danych oraz wspólnych wskaźników jakości danych dla wszystkich systemów zarządzanych operacyjnie przez agencję, a także opracowania centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego, z zastrzeżeniem szczególnych zmian ustawodawczych w instrumentach istniejących systemów lub szczególnych przepisów w nowych instrumentach.

Nie naruszając odpowiedzialności państw członkowskich za dane wprowadzone do systemów zarządzanych operacyjnie przez agencję, agencja współpracuje z Komisją w celu ustanowienia zautomatyzowanych mechanizmów kontroli jakości danych oraz wspólnych wskaźników jakości danych dla wszystkich tych systemów, a także opracowania centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego zawierającego wyłącznie dane zanonimizowane, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów w instrumentach ustawodawczych regulujących rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych, którymi zarządza agencja.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

skreśla się

Interoperacyjność

 

Zadaniem agencji jest również prowadzenie działań niezbędnych do zapewnienia interoperacyjności systemów, w stosownych przypadkach pod warunkiem przyjęcia stosownych aktów ustawodawczych.

 

Uzasadnienie

W opinii nr 9/2017 EIOD przypomina, że obecnie nie istnieją żadne ramy prawne dotyczące interoperacyjności. Zważywszy na zagrożenia ciążące nad prawem do życia prywatnego i prawem do ochrony danych, tej interoperacyjności nie można wdrożyć bez specjalnej podstawy prawnej obejmującej analizę skutków i studium wykonalności.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja regularnie informuje Parlament Europejski, Radę, Komisję, a w przypadku gdy dotyczy to kwestii ochrony danych również Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o rozwoju prac badawczych, o których mowa w ust. 1.

3.  Ponadto agencja regularnie, co najmniej raz w roku informuje Parlament Europejski, Radę, Komisję, a w przypadkach dotyczących przetwarzania danych osobowych również Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o rozwoju prac badawczych, o których mowa w ust. 1.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja regularnie informuje Parlament Europejski, Radę, a w przypadku gdy dotyczy to kwestii ochrony danych również Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o rozwoju projektów pilotażowych, o których mowa w akapicie pierwszym.

Agencja regularnie informuje Parlament Europejski, Radę, a w przypadkach dotyczących przetwarzania danych osobowych również Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o rozwoju projektów pilotażowych, o których mowa w akapicie pierwszym.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na wniosek Komisji lub Rady, po podjęciu decyzji przez zarząd, agencji mogą dodatkowo zostać powierzone zadania związane z wykonywaniem budżetu na weryfikację poprawności projektów finansowane w ramach instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz określonego w rozporządzeniu (UE) nr 515/2014, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 na mocy umowy o delegowaniu zadań.

3.  Na wniosek Komisji lub Rady, za zgodą Parlamentu Europejskiego, oraz po podjęciu decyzji przez zarząd, agencji mogą dodatkowo zostać powierzone zadania związane z wykonywaniem budżetu na weryfikację poprawności projektów finansowane w ramach instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz określonego w rozporządzeniu (UE) nr 515/2014, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 na mocy umowy o delegowaniu zadań.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja może również planować i realizować testy w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem oraz aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wszystkich zarządzanych przez agencję wielkoskalowych systemów informatycznych, po podjęciu decyzji przez zarząd.

4.  Agencja może również planować i realizować testy aktów ustawodawczych regulujących rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wszystkich zarządzanych przez agencję wielkoskalowych systemów informatycznych, po podjęciu decyzji przez zarząd. Agencja zapewnia odpowiedni poziom jakości testów i pokrywa wszystkie odnośne koszty.

Uzasadnienie

Najważniejsze zadania agencji dotyczą zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Agencja powinna zatem być upoważniona do testowania działań związanych z zarządzaniem tymi systemami.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do agencji można się zwrócić o doradzanie państwom członkowskim w zakresie połączenia systemów krajowych z systemami centralnymi oraz o świadczenie doraźnego wsparcia państwom członkowskim. Wnioski o doraźne wsparcie należy przekazywać Komisji, która następnie przekazuje je agencji. Do agencji może również zostać wystosowany wniosek o udzielenie Komisji porady lub wsparcia w kwestiach technicznych związanych z istniejącymi lub nowymi systemami, w tym w drodze przeprowadzenia badań i testów.

1.  Każde państwo członkowskie może zwrócić się do agencji o doradztwo w kwestii połączenia systemów krajowych z systemami centralnymi. Każde państwo członkowskie może skierować bezpośrednio do agencji wniosek o doraźne wsparcie. Przed udzieleniem wsparcia doraźnego agencja konsultuje się z Komisją, która bezzwłocznie przedstawia zarządowi swoją opinię w tej sprawie. Komisja kontroluje również, czy agencja udziela bezzwłocznie odpowiedzi na wniosek państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, kontroluje wszelkie działania podejmowane przez agencję w celu udzielenia pomocy państwu członkowskiemu. Do agencji może również zostać wystosowany wniosek o udzielenie Komisji porady lub wsparcia w kwestiach technicznych związanych z istniejącymi lub nowymi systemami, w tym w drodze przeprowadzenia stosownych badań i odpowiednich testów. Agencja pokrywa wszystkie powstałe koszty. Budżet agencji obejmuje specjalną linię budżetową zarezerwowaną wyłącznie na ten cel i dodatkową w stosunku do środków budżetowych przeznaczonych na codzienną pracę.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po zatwierdzeniu przez Komisję oraz po podjęciu decyzji przez zarząd agencja może również otrzymać od grupy co najmniej sześciu państw członkowskich, które dobrowolnie wybierają scentralizowane rozwiązanie pomagające im we wdrażaniu technicznych aspektów obowiązków wynikających z przepisów unijnych w zakresie zdecentralizowanych systemów w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zadanie opracowania wspólnego systemu informatycznego, zarządzania nim lub hostingu takiego systemu. W takim przypadku zainteresowane państwa członkowskie powierzają agencji wyżej wymienione zadania na podstawie umowy o delegowaniu zadań uwzględniającej warunki ich delegowania oraz określającej sposoby wyliczania wszystkich powiązanych kosztów i metodę fakturowania.

skreśla się

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z opinii EIOD: w przypadku gdy prawo Unii przewiduje system zdecentralizowany, nie można tego obejść w drodze umowy o delegowaniu zadań między państwami członkowskimi a eu-LISA.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Wsparcie statystyczne

 

Agencja przekazuje odpowiednie i szczegółowe informacje statystyczne:

 

a)  Komisji na potrzeby dokonywania ocen i monitorowania zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 1053/20131a; oraz

 

b)  Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do celów monitorowania ocen narażenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/16241b.

 

W uzasadnionych celach agencja może przekazywać odpowiednie i szczegółowe informacje statystyczne innym unijnym instytucjom, organom, urzędom i agencjom.

 

_________________

 

1a   Rozporządzenie Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27).

 

1b   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/399 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 863/2007, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeśli akty ustawodawcze regulujące rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie każdego z systemów przewidują centrum wsparcia lub drugie centrum techniczne, takie centrum jest zlokalizowane w Sankt Johann im Pongau, w Austrii.

Jeśli centrum wsparcia jest konieczne dla zapewnienia pełnej operacyjności systemów w przypadku awarii jednego lub większej liczby systemów, takie centrum jest zlokalizowane w Sankt Johann im Pongau, w Austrii. W odniesieniu do wdrażania nowych systemów zarząd wraz z Komisją dokonują analizy i oceny szczególnych wymogów tych systemów oraz zalecają rozwiązania techniczne, które zapewniają najlepsze wykorzystanie centrum wsparcia i łączność z nim.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Oba centra techniczne mogą być eksploatowane jednocześnie w ramach aktywnej obsługi wielkoskalowych systemów informatycznych, pod warunkiem że w przypadku awarii jednego lub większej liczby systemów drugie centrum jest w stanie zapewnić ich obsługę. Żadne inne centra techniczne nie mogą być ustanawiane bez wprowadzenia zmiany w niniejszym rozporządzeniu.

5.  Oba centra techniczne mogą być eksploatowane jednocześnie w ramach aktywnej obsługi wielkoskalowych systemów informatycznych, pod warunkiem że w przypadku awarii jednego lub większej liczby systemów drugie centrum jest w stanie zapewnić obsługę wielkoskalowych systemów informatycznych.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Do ... [15 miesięcy od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie] Komisja przeprowadzi szczegółową ocenę istniejących i przyszłych potrzeb agencji pod kątem potencjału hostingowego istniejących centrów, uwzględniając ewentualną potrzebę rozwijania rozwiązań technicznych umożliwiających zapewnienie działania podlegających agencji wielkoskalowych systemów informatycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w przypadku gdy wymagają tego akty ustawodawcze regulujące te systemy, oraz ocenę ewentualnych zagrożeń związanych z bieżącą strukturą operacyjną. Przed podjęciem przez zarząd jakiejkolwiek decyzji Komisja przedkłada ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  mianuje dyrektora wykonawczego oraz, w stosownych przypadkach, podejmuje decyzje o przedłużeniu jego mandatu lub usunięciu go ze stanowiska zgodnie z art. 22;

c)  mianuje dyrektora wykonawczego i jego zastępcę, dokonuje kontroli i oceny ich pracy oraz, w stosownych przypadkach, podejmuje decyzję o przedłużeniu ich mandatu lub usunięciu ich ze stanowiska odpowiednio zgodnie z art. 22 i 22a;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  sprawuje władzę dyscyplinarną nad dyrektorem wykonawczym i nadzoruje jego prace, w tym wykonywanie decyzji zarządu;

d)  sprawuje władzę dyscyplinarną nad dyrektorem wykonawczym i nadzoruje jego pracę, w tym wykonywanie decyzji zarządu, oraz sprawuje władzę dyscyplinarną nad zastępcą dyrektora wykonawczego, w porozumieniu z dyrektorem wykonawczym;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do swoich członków;

i)  przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do swoich członków, oraz publikuje je na stronie internetowej agencji;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  przyjmuje szczegółowe przepisy i procedury wewnętrzne w celu ochrony sygnalistów, w tym określa odpowiednie kanały komunikacji na potrzeby zgłaszania nieprawidłowości;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera r

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

r)  przed końcem sierpnia każdego roku przyjmuje wstępne sprawozdanie z postępów we wdrażaniu zaplanowanych działań obejmujących aktualny rok oraz przekazuje je Komisji;

r)  przed końcem sierpnia każdego roku przyjmuje wstępne sprawozdanie z postępów we wdrażaniu zaplanowanych działań obejmujących aktualny rok oraz przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu i Komisji;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

s)  ocenia i przyjmuje skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności agencji za poprzedni rok, w którym porównuje się w szczególności osiągnięte wyniki z celami wyznaczonymi w rocznym programie prac, i do dnia 1 lipca każdego roku wysyła sprawozdanie oraz jego ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu; roczne sprawozdanie z działalności zostaje opublikowane;

s)  ocenia i przyjmuje skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności agencji za poprzedni rok, w którym porównuje się w szczególności osiągnięte wyniki z celami wyznaczonymi w rocznym programie prac, i do dnia 1 lipca każdego roku wysyła sprawozdanie oraz jego ocenę Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Trybunałowi Obrachunkowemu; roczne sprawozdanie z działalności zostaje opublikowane;

Uzasadnienie

W opinii nr 2017/9 EIOD przypomina, że musi znajdować się na liście adresatów tych informacji, aby należycie wykonywać swoje zadania.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera w

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w)  zapewnia odpowiednie działania następcze w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z różnych audytów wewnętrznych lub zewnętrznych oraz ocen, jak również uzyskanych w rezultacie dochodzeń przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);

w)  zapewnia odpowiednie działania następcze w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z różnych audytów wewnętrznych lub zewnętrznych oraz ocen, jak również uzyskanych w rezultacie dochodzeń przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) [oraz Prokuraturę Europejską];

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera y

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

y)  przyjmuje niezbędne środki bezpieczeństwa, w tym plan bezpieczeństwa oraz plan ciągłości działania i plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, z uwzględnieniem ewentualnych zaleceń ekspertów ds. bezpieczeństwa wchodzących w skład grup doradczych;

y)  przyjmuje niezbędne środki bezpieczeństwa, w tym plany bezpieczeństwa i wdrażanie odpowiedniej procedury zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji (ISRM), oraz plan ciągłości działania i plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, z uwzględnieniem ewentualnych zaleceń ekspertów ds. bezpieczeństwa wchodzących w skład grup doradczych;

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z zaleceniami EIOD w sprawie procedury zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera y a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ya)  przyjmuje wewnętrzne przepisy dotyczące monitorowania użytkowania wielkoskalowych systemów informatycznych i dostępu do nich przez pracowników agencji.

Uzasadnienie

Zarząd powinien również dopilnować, by istniały odpowiednie przepisy dotyczące samokontroli pracowników agencji w odniesieniu do wielkoskalowych systemów informatycznych, za które agencja jest odpowiedzialna.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera z

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

z)  po zatwierdzeniu przez Komisję przyjmuje zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych;

z)  w ścisłym porozumieniu z Komisją przyjmuje zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

gg)  przyjmuje roczne sprawozdanie z działania centralnego systemu Eurodac zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 603/2013 [lub art. 42 rozporządzenia XX z dnia XX w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania przez organy ścigania państw członkowskich i Europol o porównanie z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)];

gg)  przyjmuje roczne sprawozdanie z działania centralnego systemu Eurodac zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 603/2013 [lub art. 42 rozporządzenia XX z dnia XX w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania przez organy ścigania państw członkowskich i Europol o porównanie z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr XXX/XXX (eu-LISA) (wersja przekształcona)];

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera j j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

jj)  przygotowuje oraz publikuje statystyki na temat funkcjonowania centralnego systemu Eurodac zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 603/2013 [lub art. 9 ust. 2 rozporządzenia XX z dnia XX w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania przez organy ścigania państw członkowskich i Europol o porównanie z danymi Eurodac, na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)];

jj)  przygotowuje oraz publikuje statystyki na temat funkcjonowania centralnego systemu Eurodac zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 603/2013 [lub art. 9 ust. 2 rozporządzenia XX z dnia XX w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania [rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania przez organy ścigania państw członkowskich i Europol o porównanie z danymi Eurodac, na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr XXX/XXX (eu-LISA) (wersja przekształcona)];

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera n n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

nn)  zapewnia – zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 46 ust. 8 decyzji 2007/533/WSiSW – coroczną publikację wykazu właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych znajdujących się w SIS II wraz z listą urzędów krajowych systemów SIS II (N.SIS II) oraz biur SIRENE, o których mowa, odpowiednio, w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 7 ust. 3 decyzji 2007/533/WSiSW [lub w art. 36 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady XX z dnia XX w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 lub w art. 53 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady XX z dnia XX w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej w sprawach karnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE wraz z listą urzędów krajowych systemów SIS II (N.SIS II) oraz biur SIRENE, o których mowa, odpowiednio, w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady XX z dnia XX w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych i art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady XX z dnia XX w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej w sprawach karnych; [oraz wykaz właściwych organów zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) XX/XXXX w sprawie utworzenia EES]; [wykaz właściwych organów odpowiednio zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) XX/XXXX w sprawie utworzenia ETIAS] oraz [wykaz właściwych organów zgodnie z art. 32 rozporządzenia XX/XXX w sprawie utworzenia systemu ECRIS-TCN;]

nn)  zapewnia – zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 46 ust. 8 decyzji 2007/533/WSiSW – publikację i regularną aktualizację na stronie agencji wykazu właściwych organów upoważnionych do bezpośredniego wyszukiwania danych znajdujących się w SIS II wraz z listą urzędów krajowych systemów SIS II (N.SIS II) oraz biur SIRENE, o których mowa, odpowiednio, w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 7 ust. 3 decyzji 2007/533/WSiSW [lub w art. 36 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady XX z dnia XX w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 lub w art. 53 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady XX z dnia XX w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej w sprawach karnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE wraz z listą urzędów krajowych systemów SIS II (N.SIS II) oraz biur SIRENE, o których mowa, odpowiednio, w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady XX z dnia XX w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych i art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady XX z dnia XX w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej w sprawach karnych; [oraz wykaz właściwych organów zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) XX/XXXX w sprawie utworzenia EES]; [wykaz właściwych organów odpowiednio zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) XX/XXXX w sprawie utworzenia ETIAS] oraz [wykaz właściwych organów zgodnie z art. 32 rozporządzenia XX/XXX w sprawie utworzenia systemu ECRIS-TCN;]

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zarząd może doradzać dyrektorowi wykonawczemu w każdej sprawie ściśle związanej z rozwijaniem wielkoskalowych systemów informatycznych lub zarządzaniem operacyjnym tymi systemami oraz w kwestii działań związanych z badaniami, projektami pilotażowymi, weryfikacją poprawności projektu oraz testowaniem.

3.  Zarząd może doradzać dyrektorowi wykonawczemu w każdej sprawie ściśle związanej z rozwijaniem wielkoskalowych systemów informatycznych lub zarządzaniem operacyjnym tymi systemami oraz w kwestii działań związanych z badaniami, projektami pilotażowymi i weryfikacją poprawności projektu.

Uzasadnienie

Zarząd nie może doradzać dyrektorowi wykonawczemu w zakresie testowania.

Poprawka57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji, z których wszyscy zgodnie z art. 20 posiadają prawo głosu.

1.  W skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego, dwóch przedstawicieli Komisji oraz jeden członek mianowany przez Parlament Europejski, z których wszyscy zgodnie z art. 20 posiadają prawo głosu.

Uzasadnienie

eu-LISA zajmuje się szeregiem kwestii sensytywnych, takich jak bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie granicami Unii, a także ochrona danych i prywatność obywateli Unii. Parlament Europejski powinien zatem uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez zarząd i otrzymywać szczegółowe informacje na ich temat. Postulat ten jest zgodny ze wspólnym podejściem.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata, z możliwością przedłużenia. Po upływie kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie pełnią swoją funkcję do czasu ich ponownego powołania lub zastąpienia przez nowych członków.

3.  Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata i może zostać odnowiona jednokrotnie. Po upływie kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie pełnią swoją funkcję do czasu ich ponownego powołania lub zastąpienia przez nowych członków.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W działaniach agencji biorą udział państwa uczestniczące we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac. Każde z tych państw powołuje do zarządu jednego przedstawiciela i jego zastępcę.

4.  W działaniach agencji biorą udział państwa uczestniczące we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen oraz środków wynikających z rozporządzeń dublińskich oraz środków dotyczących Eurodac. Każde z tych państw powołuje do zarządu jednego przedstawiciela i jego zastępcę.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy do roku na posiedzeniach zwyczajnych. Dodatkowo zarząd zbiera się z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej swoich członków.

3.  Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy do roku na posiedzeniach zwyczajnych. Dodatkowo zarząd zbiera się z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji, dyrektora wykonawczego lub co najmniej jednej trzeciej swoich członków.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38 ma zastosowanie do państw, które zawarły z Unią jakikolwiek rodzaj układu o stowarzyszeniu w zakresie wprowadzania, stosowania i rozwoju dorobku Schengen, a także środków wynikających z rozporządzeń dublińskich i środków dotyczących Eurodac.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dyrektor wykonawczy zarządza agencją. Dyrektor wykonawczy wspiera zarząd i przed nim odpowiada. Dyrektor wykonawczy składa sprawozdanie z wykonywania obowiązków Parlamentowi Europejskiemu na jego żądanie. Rada może wezwać dyrektora wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania obowiązków.

1.  Dyrektor wykonawczy zarządza agencją i jest jej przedstawicielem. Dyrektor wykonawczy wspiera zarząd i przed nim odpowiada. Dyrektor wykonawczy składa sprawozdanie z wykonywania obowiązków Parlamentowi Europejskiemu na jego żądanie i zgodnie z art. 42 ust. 12 podlega corocznej procedurze udzielania przez Parlament Europejski absolutorium z wykonania budżetu. Parlament Europejski i Rada mogą wezwać dyrektora wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania obowiązków.

Uzasadnienie

Dyrektor wykonawczy agencji powinien ją reprezentować na różne sposoby, nie tylko od strony prawnej. Ponadto należy zachować w tekście odniesienie do rocznej procedury udzielania absolutorium, zgodnie z ust. 17 ust. 3 rozporządzenia 1077/2011, zgodnie ze wspólnym podejściem. Proponowana poprawka służy wyjaśnieniu, że zgodnie z art. 42 ust. 12 wniosku dyrektor wykonawczy podlega corocznej procedurze udzielania przez Parlament Europejski absolutorium z wykonania budżetu. Obowiązek ten byłby zatem wymieniony w ramach obowiązków dyrektora wykonawczego z odniesieniem do art. 42 ust. 12.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dyrektor wykonawczy i zastępca dyrektora wykonawczego są niezależni w wykonywaniu swoich obowiązków. Bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji Komisji i zarządu dyrektor wykonawczy i zastępca dyrektora wykonawczego nie zwracają się o instrukcje do jakiegokolwiek rządu lub innego organu ani takich instrukcji od nich nie przyjmują.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dyrektor wykonawczy jest przedstawicielem prawnym agencji.

skreśla się

Uzasadnienie

Dyrektor wykonawczy nie powinien być jedynie przedstawicielem prawnym agencji. W związku z tym proponuje się dodanie do ust. 1 ogólnego odesłania dotyczącego roli dyrektora wykonawczego jako przedstawiciela agencji.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  przygotowanie planu działań następczych w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również uzyskanych w rezultacie postępowań przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i złożenie – dwa razy w roku Komisji oraz regularnie radzie wykonawczej i zarządowi – sprawozdania z postępów;

g)  przygotowanie planu działań następczych w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również uzyskanych w rezultacie postępowań przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i [przez Prokuraturę Europejską i] złożenie – dwa razy w roku Komisji oraz regularnie radzie wykonawczej i zarządowi – sprawozdania z postępów;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  ochronę interesów finansowych Unii poprzez zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, z zastrzeżeniem kompetencji OLAF-u w zakresie prowadzenia dochodzeń, poprzez skuteczne kontrole oraz – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – odzyskiwanie nienależycie wydatkowanych kwot, a także w razie potrzeby stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych, w tym kar pieniężnych;

h)  ochronę interesów finansowych Unii poprzez zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, z zastrzeżeniem kompetencji [Prokuratury Europejskiej i] OLAF-u w zakresie prowadzenia dochodzeń, poprzez skuteczne kontrole oraz – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – odzyskiwanie nienależycie wydatkowanych kwot, a także w razie potrzeby stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych, w tym kar pieniężnych;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  przygotowanie strategii agencji na rzecz przeciwdziałania nadużyciom i przedstawienie jej zarządowi do zatwierdzenia;

i)  przygotowanie strategii agencji na rzecz przeciwdziałania nadużyciom i przedstawienie jej zarządowi do zatwierdzenia, a także monitorowanie właściwego i terminowego wdrożenia tej strategii;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – litera r

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

r)  przygotowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, w tym planu bezpieczeństwa oraz planu ciągłości działania i planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej oraz przedstawienie ich zarządowi do przyjęcia;

r)  przygotowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, w tym planów bezpieczeństwa i wdrażania odpowiedniej procedury zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji (ISRM), oraz planu ciągłości działania i planu przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej oraz przedstawienie ich zarządowi do przyjęcia;

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z zaleceniami EIOD w sprawie procedury zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd mianuje dyrektora wykonawczego z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru. Procedura wyboru przewiduje publikację zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych miejscach. Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego w oparciu o kompetencje, doświadczenie w dziedzinie wielkoskalowych systemów informatycznych, umiejętności administracyjne, finansowe i umiejętności zarządzania, jak również wiedzę z zakresu ochrony danych. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie powołania dyrektora wykonawczego większością dwóch trzecich głosów wszystkich swoich członków uprawnionych do głosowania.

1.  Zarząd mianuje dyrektora wykonawczego z listy co najmniej trzech kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru. Procedura wyboru przewiduje publikację zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych miejscach. Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego w oparciu o kompetencje, udokumentowane doskonałe umiejętności w zakresie administrowania i zarządzania, doświadczenie w dziedzinie wielkoskalowych systemów informatycznych, umiejętności administracyjne, finansowe i umiejętności zarządzania, jak również wiedzę z zakresu ochrony danych.

Uzasadnienie

Poprawki te mają na celu dostosowanie procedury powoływania do procedury uzgodnionej na mocy art. 69 rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej [rozporządzenia (UE) 2016/1624]

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przed powołaniem kandydat wybrany przez zarząd jest wzywany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją (właściwymi komisjami) Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania członków komisji. Po złożeniu oświadczenia Parlament Europejski przyjmuje opinię zawierającą uwagi na temat wybranego kandydata i przesyła ją do zarządu. Zarząd informuje Parlament Europejski o sposobie uwzględnienia tej opinii. Opinię tę traktuje się jako osobistą i poufną do chwili powołania kandydata na stanowisko.

2.  Przed powołaniem zaproponowani przez Komisję kandydaci są wzywani do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją lub właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania członków komisji. Po złożeniu oświadczenia Parlament Europejski przyjmuje opinię zawierającą swe wnioski i może wskazać preferowanego kandydata.

Uzasadnienie

Poprawki te mają na celu dostosowanie procedury powoływania do procedury uzgodnionej na mocy art. 69 rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej [rozporządzenia (UE) 2016/1624]

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego, uwzględniając wyżej wymienione wnioski. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów wszystkich swoich członków uprawnionych do głosowania.

Uzasadnienie

Poprawki te mają na celu dostosowanie procedury powoływania do procedury uzgodnionej na mocy art. 69 rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej [rozporządzenia (UE) 2016/1624]

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Jeżeli zarząd podejmie decyzję o powołaniu kandydata innego niż kandydat, którego Parlament Europejski wskazał jako kandydata preferowanego, informuje na piśmie Parlament Europejski i Radę o sposobie uwzględnienia opinii Parlamentu Europejskiego.

Uzasadnienie

Poprawki te mają na celu dostosowanie procedury powoływania do procedury uzgodnionej na mocy art. 69 rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej [rozporządzenia (UE) 2016/1624]

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki oceny pracy dyrektora wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed agencją.

3.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu zarząd w ścisłej współpracy z Komisją przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki oceny pracy dyrektora wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed agencją.

Uzasadnienie

Dyrektor wykonawczy odpowiada przed zarządem, zgodnie z art. 21 ust. 1 wniosku. W związku z tym to zarząd powinien oceniać wyniki jego pracy. W trakcie oceny należy skonsultować się z Komisją. Proponowana poprawka byłaby podobna do przepisu zawartego w art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 1077/2011.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 22 a

 

Zastępca dyrektora wykonawczego

 

1.   Dyrektor wykonawczy wspomagany jest przez swojego zastępcę. Jeżeli dyrektor wykonawczy jest nieobecny lub niedysponowany, zastępca dyrektora wykonawczego przejmuje jego obowiązki.

 

2.   Zastępca dyrektora wykonawczego agencji jest powoływany przez zarząd na wniosek dyrektora wykonawczego. Zastępca dyrektora wykonawczego agencji jest powoływany na podstawie osiągnięć oraz odpowiednich umiejętności w zakresie administracji i zarządzania, jak również odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Dyrektor wykonawczy zgłasza co najmniej trzech kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego. Zarząd podejmuje decyzję większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Zarząd jest uprawniony do zwolnienia zastępcy dyrektora wykonawczego decyzją przyjętą większością dwóch trzecich głosów wszystkich swoich członków uprawnionych do głosowania.

 

3.   Kadencja zastępcy dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Może być ona wydłużona przez zarząd jednokrotnie o okres nieprzekraczający pięciu lat.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde z państw członkowskich, które jest związane na mocy prawa Unii aktem ustawodawczym regulującym rozwijanie, ustanowienie, funkcjonowanie i użytkowanie określonego wielkoskalowego systemu informatycznego, a także Komisja wyznaczają na czteroletnią kadencję, z jednorazową możliwością jej przedłużenia, jednego członka grupy doradczej zajmującej się tym wielkoskalowym systemem informatycznym.

Każde z państw członkowskich, które jest związane na mocy prawa Unii aktem ustawodawczym regulującym rozwijanie, ustanowienie, funkcjonowanie i użytkowanie określonego wielkoskalowego systemu informatycznego, a także Komisja i państwa uczestniczące we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen oraz środków wynikających z rozporządzeń dublińskich i środków dotyczących Eurodac wyznaczają na czteroletnią kadencję, z jednorazową możliwością jej przedłużenia, jednego członka grupy doradczej zajmującej się tym wielkoskalowym systemem informatycznym.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Również Dania powinna wyznaczyć członka grupy doradczej zajmującej się wielkoskalowym systemem informatycznym, jeżeli podejmie decyzję – na mocy art. 4 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii – o wprowadzeniu do swojego prawa krajowego aktu ustawodawczego regulującego rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie tego wielkoskalowego systemu informatycznego.

skreśla się

Uzasadnienie

W art. 23 ust. 1 wyraźnie określono powody, dla których państwo członkowskie może powołać członka grupy doradczej. Ustęp ten ma również zastosowanie do Danii, o ile postanowi ona przystąpić do instrumentu legislacyjnego w sprawie wielkoskalowego systemu informatycznego. Osobny ustęp poświęcony Danii nie jest ani konieczny, ani przydatny.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Przygotowując opinię, członkowie każdej z grup doradczych dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie. Jeżeli nie osiągnięto porozumienia, w opinii przedstawia się uzasadnione stanowisko większości członków. Odnotowuje się również uzasadnione stanowisko(-a) mniejszości członków. Artykuł 20 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Członkowie reprezentujący państwa włączone we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac mają prawo wyrażać opinie w sprawach, w przypadku których nie mają prawa głosu.

6.  Przygotowując opinię, członkowie każdej z grup doradczych dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie. Jeżeli nie osiągnięto porozumienia, w opinii przedstawia się uzasadnione stanowisko większości członków. Odnotowuje się również uzasadnione stanowisko(-a) mniejszości członków. Artykuł 20 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Członkowie reprezentujący państwa włączone we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków wynikających z rozporządzeń dublińskich i środków dotyczących Eurodac mają prawo wyrażać opinie w sprawach, w przypadku których nie mają prawa głosu.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Każde z państw członkowskich oraz każdy z krajów włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac ułatwia działalność grup doradczych.

7.  Każde z państw członkowskich oraz każdy z krajów włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków wynikających z rozporządzeń dublińskich i środków dotyczących Eurodac ułatwia działalność grup doradczych.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja i państwa członkowskie mogą delegować do agencji na czas określony urzędników lub ekspertów krajowych. Zarząd przyjmuje decyzję określającą zasady oddelegowania ekspertów krajowych do agencji.

5.  Komisja i państwa członkowskie, na wniosek agencji, mogą delegować do agencji na czas określony urzędników lub ekspertów krajowych. Zarząd przyjmuje decyzję określającą zasady oddelegowania ekspertów krajowych do agencji.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członkowie zarządu, dyrektor wykonawczy oraz członkowie grup doradczych zobowiązują się do działania w interesie publicznym. W tym celu wydają oni coroczne pisemne, publiczne zobowiązanie.

Członkowie zarządu, dyrektor wykonawczy, zastępca dyrektora wykonawczego oraz członkowie grup doradczych zobowiązują się do działania w interesie publicznym. W tym celu wydają oni coroczne pisemne, publiczne zobowiązanie, które publikowane jest na stronie internetowej agencji.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Lista członków zarządu jest publikowana na stronie internetowej agencji.

Lista członków zarządu i członków grup doradczych jest publikowana na stronie internetowej agencji.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia przejrzystości lista członków grup doradczych również powinna być publikowana na stronie internetowej agencji.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przyjmujące państwa członkowskie agencji zapewniają najlepsze możliwe warunki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie agencji, w tym wielojęzyczne szkolenie o charakterze europejskim i odpowiednie połączenia transportowe.

2.  Przyjmujące państwa członkowskie agencji zapewniają najlepsze możliwe warunki zapewniające między innymi prawidłowe funkcjonowanie agencji, w tym wielojęzyczne szkolenie o charakterze europejskim i odpowiednie połączenia transportowe.

Poprawka83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Tłumaczenia pisemne niezbędne do funkcjonowania agencji zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

4.  Tłumaczenia pisemne niezbędne do funkcjonowania Agencji zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej lub inni dostawcy usług w zakresie tłumaczenia pisemnego zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i w ramach limitów określonych w stosownych przepisach finansowych.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma zapewniać agencji pewną elastyczność pod względem usług w zakresie tłumaczenia pisemnego.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zarząd przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Na wniosek dyrektora wykonawczego zarząd przyjmuje zasady dostępu do dokumentów agencji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001.

2.  Zarząd przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Na wniosek dyrektora wykonawczego zarząd bezzwłocznie przyjmuje zasady dostępu do dokumentów agencji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja przekazuje informacje zgodnie z aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych, a także z własnej inicjatywy i może z własnej inicjatywy angażować się w działania komunikacyjne w zakresie swoich kompetencji. Agencja w szczególności zapewnia, aby poza publikowanymi informacjami określonymi w art. 15 ust. 1 lit. r), s), ii), jj) [kk)], [ll)], [mm)] oraz art. 42 ust. 9, opinii publicznej oraz każdej zainteresowanej stronie szybko przekazywane były obiektywne, dokładne, wiarygodne, kompleksowe i zrozumiałe informacje dotyczące pracy agencji. Przydział zasobów na działania komunikacyjne nie może mieć niekorzystnego wpływu na skuteczne wykonywanie zadań agencji, o których mowa w art. 3–12. Działania komunikacyjne są wykonywane zgodnie z przyjętymi przez zarząd właściwymi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji.

4.  Agencja przekazuje informacje zgodnie z aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i/lub użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych, a także z własnej inicjatywy i może z własnej inicjatywy angażować się w działania komunikacyjne w zakresie swoich kompetencji. Agencja w szczególności zapewnia, aby poza publikowanymi informacjami określonymi w art. 15 ust. 1 lit. r), s), ii), jj) [kk)], [ll)], [mm)] oraz art. 42 ust. 9, opinii publicznej oraz każdej zainteresowanej stronie szybko przekazywane były obiektywne, dokładne, wiarygodne, kompleksowe i zrozumiałe informacje dotyczące pracy agencji. Przydział zasobów na działania komunikacyjne nie może mieć niekorzystnego wpływu na skuteczne wykonywanie zadań agencji, o których mowa w art. 3–12. Działania komunikacyjne są wykonywane zgodnie z przyjętymi przez zarząd właściwymi planami komunikacji i rozpowszechniania informacji.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących ochrony danych, przewidzianych w akcie ustawodawczym regulującym rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych, przetwarzanie danych osobowych przez agencję podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 [rozporządzenie (UE) XX/2018 w sprawie ochrony danych osobowych dla instytucji i organów unijnych].

1.  Przetwarzanie danych osobowych przez agencję podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 [rozporządzenie (UE) XX/2018 w sprawie ochrony danych osobowych dla instytucji i organów unijnych].

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem PE w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych w instytucjach UE (zastępującego rozporządzenie 2001/45), powinien istnieć tylko jeden horyzontalny system ochrony danych.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli agencja przetwarza dane osobowe do celu określonego w ust. 1 lit. a), zastosowanie mają określone przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych z odpowiednich aktów ustawodawczych regulujących rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych, którymi zarządza agencja.

2.  Jeżeli agencja przetwarza dane osobowe do celu określonego w ust. 1 lit. a), zastosowanie mają określone przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych z odpowiednich aktów ustawodawczych regulujących rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wielkoskalowych systemów informatycznych, którymi zarządza agencja. W każdym przypadku, na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz prawo do odwołania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym prawo do odszkodowania od agencji, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza te przepisy szczególne.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zarząd przyjmuje przepisy bezpieczeństwa po zatwierdzeniu przez Komisję. Agencja może podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ułatwienia wymiany informacji istotnych dla jej zadań z Komisją i państwami członkowskimi oraz, w stosownych przypadkach, z właściwymi agencjami Unii. Opracowuje i stosuje ona system informacyjny umożliwiający wymianę informacji niejawnych z tymi podmiotami zgodnie z decyzją Rady 2013/488/UE oraz decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/444. Zarząd podejmuje decyzję – zgodnie z art. 2 i art. 15 ust. 1 lit. y) niniejszego rozporządzenia – w sprawie struktury wewnętrznej, która jest niezbędna, aby agencja mogła przestrzegać odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

2.  Zarząd przyjmuje przepisy bezpieczeństwa w ścisłym porozumieniu z Komisją. Agencja może podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ułatwienia wymiany informacji istotnych dla jej zadań z Komisją i państwami członkowskimi oraz, w stosownych przypadkach, z właściwymi agencjami Unii. Opracowuje i stosuje ona system informacyjny umożliwiający wymianę informacji niejawnych z tymi podmiotami zgodnie z decyzją Rady 2013/488/UE oraz decyzją Komisji (UE, Euratom) 2015/444. Zarząd podejmuje decyzję – zgodnie z art. 2 i art. 15 ust. 1 lit. y) niniejszego rozporządzenia – w sprawie struktury wewnętrznej, która jest niezbędna, aby agencja mogła przestrzegać odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż pięć lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie, a także co pięć lat po tej dacie, Komisja ocenia wyniki prac agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu, zadań i lokalizacji zgodnie z wytycznymi Komisji. Ocenia się także wkład agencji w tworzenie skoordynowanego, efektywnego kosztowo i spójnego środowiska informatycznego na poziomie Unii na rzecz zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi wspierającego wdrażanie polityk w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW). Ocena dotyczy w szczególności ewentualnej potrzeby zmiany mandatu agencji oraz skutków finansowych takiej zmiany.

1.  Do... [cztery lata od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie], a także co pięć lat po tej dacie, Komisja, w porozumieniu z zarządem, ocenia wyniki prac agencji. Ocena ta obejmuje analizę postępów we wdrażaniu przepisów niniejszego rozporządzenia oraz tego, w jaki sposób i w jakim zakresie agencja skutecznie przyczynia się do zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz wypełnia zadania określone w niniejszym rozporządzeniu. Ocenia się także wkład agencji w tworzenie skoordynowanego, efektywnego kosztowo i spójnego środowiska informatycznego na poziomie Unii na rzecz zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi wspierającego wdrażanie polityk w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW). Ocena dotyczy w szczególności ewentualnej potrzeby zmiany mandatu agencji oraz skutków finansowych takiej zmiany. Zarząd może przedstawić Komisji zalecenia co do zmian w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W zakresie kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem agencja współpracuje z Komisją, innymi instytucjami, organami, biurami i agencjami Unii, zwłaszcza z tymi, które ustanowiono w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a przede wszystkimi z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

1.  W zakresie kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem agencja współpracuje z Komisją, innymi instytucjami, organami, biurami i agencjami Unii, zwłaszcza z tymi, które ustanowiono w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a przede wszystkimi z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej w celu zapewnienia koordynacji i oszczędności finansowych, uniknięcia powielania i promowania synergii i komplementarności ich działań.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W stosownych przypadkach agencja konsultuje się z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji oraz stosuje się do jej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa sieci.

3.  Agencja konsultuje się z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji oraz stosuje się do jej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa sieci i informacji.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Współpracę z organami, biurami i agencjami Unii prowadzi się w ramach porozumień roboczych. Takie porozumienia wymagają uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia przez Komisję. W stosownych przypadkach porozumienia mogą przewidywać wspólne korzystanie agencji ze służb albo z uwagi na bliską lokalizację, albo pod kątem obszarów polityk w granicach odpowiednich mandatów oraz bez uszczerbku dla ich podstawowych zadań.

4.  Współpracę z organami, biurami i agencjami Unii prowadzi się w ramach porozumień roboczych. Takie porozumienia zawierane są w ścisłym porozumieniu z Komisją. W stosownych przypadkach porozumienia mogą przewidywać wspólne korzystanie agencji ze służb albo z uwagi na bliską lokalizację, albo pod kątem obszarów polityk w granicach odpowiednich mandatów oraz bez uszczerbku dla ich podstawowych zadań. Mechanizmy zwrotu kosztów są ustanawiane w drodze porozumień roboczych.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W działaniach agencji biorą udział państwa uczestniczące we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac.

Udział krajów włączonych we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków wynikających z rozporządzeń dublińskich i środków dotyczących Eurodac.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja jest otwarta na udział państw trzecich, które zawarły w tym celu odpowiednie układy o stowarzyszeniu z Unią.

1.  Agencja jest otwarta na udział państw trzecich, które zawarły z Unią jakikolwiek rodzaj układu o stowarzyszeniu dotyczącego wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku Schengen, a także środków wynikających z rozporządzeń dublińskich i środków dotyczących Eurodac.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na mocy stosownych postanowień układów o stowarzyszeniu, o których mowa w ust. 1, dokonuje się ustaleń między innymi w odniesieniu do charakteru, zakresu i szczegółowych zasad udziału w pracy agencji państw uczestniczących we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen oraz środków dotyczących systemu Eurodac, w tym w odniesieniu do przepisów dotyczących wkładów finansowych, pracowników i prawa głosu.

2. Na mocy stosownych postanowień układów o stowarzyszeniu, o których mowa w ust. 1, dokonuje się ustaleń między innymi w odniesieniu do charakteru, zakresu i szczegółowych zasad udziału w pracy agencji państw trzecich, zgodnie z ust. 1, w tym w odniesieniu do przepisów dotyczących wkładów finansowych, pracowników i prawa głosu.

 

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 a (nowy) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38a

 

Porozumienia robocze z organizacjami międzynarodowymi i innymi odpowiednimi podmiotami

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji jej zadań i po konsultacji z Komisją, agencja może, w drodze zawarcia porozumień roboczych, nawiązać i utrzymywać stosunki z organizacjami międzynarodowymi i organami im podlegającymi będącymi podmiotami prawa międzynarodowego publicznego lub innymi właściwymi instytucjami lub organami utworzonymi w drodze lub na podstawie umowy między co najmniej dwoma państwami.

Uzasadnienie

Konieczne może być zapewnienie wystarczającej podstawy prawnej, aby agencja mogła ustanawiać i utrzymywać stosunki z organizacjami międzynarodowymi i innymi odpowiednimi podmiotami (takimi jak Interpol i IATA) w celu wdrożenia odpowiednich przepisów lub wniosków w sprawie systemu wjazdu/wyjazdu i europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Wniosek ten przewiduje ogólną podstawę prawną dla ustanowienia takich stosunków.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Roczny program prac na następny rok zawiera szczegółowe cele oraz oczekiwane rezultaty, w tym wskaźniki wydajności. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone do każdego działania zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 6. Jednoznacznie określa zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego. Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania agencji nowego zadania. Wszelkie merytoryczne zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się w drodze tej samej procedury, co pierwotny roczny program prac. Zarząd może przekazać Dyrektorowi wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

5.  Roczny program prac na następny rok zawiera szczegółowe cele oraz oczekiwane rezultaty, w tym wskaźniki wydajności, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone do każdego działania zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 6. Jednoznacznie określa zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego. Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania agencji nowego zadania. W tym kontekście przed potencjalnym przyznaniem dodatkowych środków finansowych należy zawsze rozważyć zmianę miejsca poszczególnych działań w hierarchii priorytetów. Wszelkie merytoryczne zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się w drodze tej samej procedury, co pierwotny roczny program prac. Zarząd może przekazać Dyrektorowi wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna ze wspólnym podejściem i ma na celu podkreślenie, że agencja musi optymalnie wykorzystywać ograniczone dostępne środki.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dyrektor wykonawczy sporządza corocznie – przy uwzględnieniu działań prowadzonych przez agencję – projekt preliminarza dochodów i wydatków agencji na kolejny rok budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i przesyła go zarządowi.

1.  Dyrektor wykonawczy sporządza corocznie – zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego i przy uwzględnieniu działań prowadzonych przez agencję oraz jej celów i oczekiwanych rezultatów – projekt preliminarza dochodów i wydatków agencji na kolejny rok budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i przesyła go zarządowi.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zarząd przyjmuje corocznie – na podstawie projektu preliminarza sporządzonego przez dyrektora wykonawczego – projekt preliminarza dochodów i wydatków agencji na kolejny rok budżetowy, w tym projekt planu zatrudnienia. Do dnia 31 stycznia każdego roku zarząd przesyła je Komisji oraz państwom włączonym we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen oraz środków dotyczących Eurodac, jako część jednolitego dokumentu programowego.

2.  Zarząd przyjmuje corocznie – na podstawie projektu preliminarza sporządzonego przez dyrektora wykonawczego – projekt preliminarza dochodów i wydatków agencji na kolejny rok budżetowy, w tym projekt planu zatrudnienia. Do dnia 31 stycznia każdego roku agencja przesyła je Komisji oraz państwom włączonym we wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen, środków wynikających z rozporządzeń dublińskich oraz środków dotyczących Eurodac, jako część jednolitego dokumentu programowego.

Uzasadnienie

Proponuje się ujednolicenie sformułowań zawartych we wniosku ze sformułowaniami zawartymi w ramowym rozporządzeniu finansowym organów UE (patrz art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1271/2013).

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zwrot kosztów wnoszony przez instytucje, organy, urzędy i agencje unijne w odniesieniu do usług świadczonych na ich rzecz zgodnie z porozumieniami roboczymi, o których mowa w art. 37;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do dnia 31 marca roku N+1 agencja przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok N Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Trybunałowi Obrachunkowemu i Komisji.

4.  Do dnia 31 marca roku N+1 dyrektor wykonawczy przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok N Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Trybunałowi Obrachunkowemu i Komisji.

Uzasadnienie

Ta poprawka ujednolica sformułowanie zawarte we wniosku ze sformułowaniem zawartym w ramowym rozporządzeniu finansowym. (Patrz art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1271/2013, w którym powiedziane jest, że „dyrektor wykonuje funkcję urzędnika zatwierdzającego”).

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja przyjmuje regulamin wewnętrzny wymagający, by członkowie jej organów oraz członkowie jej personelu unikali sytuacji, które z dużym prawdopodobieństwem mogą spowodować konflikt interesów w trakcie okresu zatrudnienia lub kadencji, oraz by zgłaszali takie sytuacje.

Agencja przyjmuje regulamin wewnętrzny wymagający, by członkowie jej organów oraz członkowie jej personelu unikali sytuacji, które z dużym prawdopodobieństwem mogą spowodować konflikt interesów w trakcie okresu zatrudnienia lub kadencji oraz po tym okresie, a także by zgłaszali takie sytuacje. W przypadku poważnego naruszenia tego regulaminu wewnętrznego Parlament Europejski i Komisja są informowane z uwzględnieniem zasad poufności mających zastosowanie do wspomnianego naruszenia.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, w celu ustalenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, wpływające na interesy finansowe Unii w związku z dotacją lub zamówieniem finansowanym przez agencję, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/9694.

3.  [Prokuratura Europejska,] OLAF [, lub oba te organy,] mogą przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, w celu ustalenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, wpływające na interesy finansowe Unii w związku z dotacją lub zamówieniem finansowanym przez agencję, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/9694.

__________________

__________________

94 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

94 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor wykonawczy eu-LISA mianowany na podstawie art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 przez pozostały okres swojej kadencji wykonuje obowiązki dyrektora wykonawczego, jak przewidziano w art. 21 niniejszego rozporządzenia.

Dyrektor wykonawczy eu-LISA mianowany na podstawie art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 przez pozostały okres swojej kadencji wykonuje obowiązki dyrektora wykonawczego agencji, jak przewidziano w art. 21 niniejszego rozporządzenia. Pozostałe warunki zawartej z nim umowy pozostają bez zmian. Jeżeli decyzja w sprawie przedłużenia mandatu dyrektora wykonawczego zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 zostanie przyjęta przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mandat zostaje automatycznie przedłużony do dnia 31 października 2022 r.

Uzasadnienie

To przejściowe porozumienie pozwoliłoby przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego jednokrotnie maksymalnie o 5 lat, jeżeli jego mandat został już przedłużony zgodnie z obecnie obowiązującymi ramami prawnymi [1], które przewidują jedynie możliwość przedłużenia o maksymalnie 3 lata. Przedłużenie kadencji obecnego dyrektora wykonawczego, które (w związku z przedłużeniem o 3 lata) wygaśnie w dniu 31 października 2020 r., ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia agencji. Takie przejściowe porozumienie zostało już przedstawione w rozporządzeniu (UE) 2016/794 w sprawie Europolu.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 a (nowy) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Utrzymanie w mocy przepisów wewnętrznych przyjętych przez zarząd

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

Przepisy wewnętrzne i środki przyjęte przez zarząd na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 pozostają w mocy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem wszelkich zmian wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Rozporządzenie ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi (zwaną dalej eu-LISA/agencją) zostało przyjęte w 2011 r. Wraz z ustanowieniem eu-LISA zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości powierzono agencji europejskiej, kładąc tym samym kres sytuacji, w której to operacyjne zarządzanie zapewniały państwa członkowskie lub Komisja. Eu-LISA jest obecnie odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne na szczeblu centralnym systemem informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz Eurodac. Agencji tej może zostać również powierzone rozwijanie innych wielkoskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zarządzanie operacyjne tymi systemami, jeżeli zostanie to przewidziane w odpowiednich instrumentach ustawodawczych.

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia ustanawiającego Komisja przeprowadziła ocenę, na podstawie oceny zewnętrznej, w ścisłej konsultacji z zarządem eu-LISA, badając, w jaki sposób i w jakim zakresie agencja skutecznie przyczynia się do zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz wypełnia zadania określone w rozporządzeniu ustanawiającym. Komisja poddała również analizie potrzebę zmiany lub rozszerzenia zakresu zadań powierzonych agencji w rozporządzeniu ustanawiającym. Wniosek ten związany jest z oceną agencji, ale także ze zmianami w prawodawstwie i polityce; odzwierciedla on również zalecenia i opinię zarządu.

W dniu 29 czerwca 2017 r., w celu uwzględnienia bieżących ograniczeń unijnych systemów informacyjnych, wyeliminowania luk informacyjnych i umożliwienia wymiany informacji między systemami informacyjnymi, Komisja zaproponowała wzmocnienie mandatu eu-LISA, tak by mogła ona rozwijać i wdrażać rozwiązania techniczne służące interoperacyjności systemów informacyjnych UE, jak również w zakresie zarządzania nowymi systemami, aby dopilnować, by mandat agencji odpowiadał aktualnym wyzwaniom w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa na poziomie europejskim.

Celem wniosku Komisji jest przegląd rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA, tak aby dostosować je do zaleceń w sprawie zmian ustawodawczych wynikających z oceny i usprawnić funkcjonowanie eu-LISA oraz zwiększyć i wzmocnić jej rolę w celu dostosowania jej uprawnień do aktualnych wyzwań na poziomie UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wniosek ten ma również na celu wprowadzenie do rozporządzenia zmian wynikających z politycznych, prawnych lub faktycznych zmian oraz w szczególności odzwierciedlenie faktu powierzenia eu-LISA nowych systemów, z zastrzeżeniem zgody współprawodawców, a także zadania wyznaczonego eu-LISA, jakim powinno być wspomaganie rozwoju interoperacyjności pomiędzy wielkoskalowymi systemami informatycznymi w następstwie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa” z dnia 6 kwietnia 2016 r.(1), końcowego sprawozdania grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności z dnia 11 maja 2017 r.(2) oraz siódmego sprawozdania Komisji z postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa z dnia 16 maja 2017 r.(3). Niniejszy wniosek odnosi się również do poprawek zalecanych przez zarząd agencji oraz ewentualnej potrzeby zapewnienia przez eu-LISA hostingu wspólnych rozwiązań technicznych i zarządzania nimi, aby umożliwić zainteresowanym państwom członkowskim wdrożenie zdecentralizowanych systemów na szczeblu krajowym. Niniejszy wniosek dostosowuje także akt ustanawiający agencję do założeń wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r. (zwanego dalej „wspólnym podejściem”).

Europa stoi obecnie przed podwójnym wyzwaniem: pozostać otwartą, a jednocześnie bezpieczną. Aby przygotować odpowiednią reakcję na ten problem, UE musi wykorzystać możliwości nowoczesnej technologii informatycznej, a jednocześnie stosować tę technologię po to, by wzmocnić i usprawnić wymianę informacji i współpracę między państwami członkowskimi.

Nowe zadania agencji

Aby odpowiednio podjąć to wyzwanie, eu-LISA musi przyjąć nowe zadania. Agencja będzie w przyszłości odpowiedzialna również za rozwój wielkoskalowych systemów informatycznych UE i za zarządzanie nimi.

Jeżeli chodzi o nowe systemy, które są obecnie przedmiotem dyskusji współprawodawców, eu-LISA będzie w przyszłości odgrywać zasadniczą rolę w ich rozwijaniu i zarządzaniu nimi, a systemy te to: system wjazdu/wyjazdu (EES) służący modernizacji zarządzania granicami zewnętrznymi i europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) służący gromadzeniu z wyprzedzeniem informacji na temat podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego w UE. Wniosek Komisji przewiduje również dalsze udoskonalenia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), aby poprawić wymianę informacji między państwami członkowskimi na temat skazanych obywateli państw trzecich. Scentralizowany system ECRIS będzie także elementem systemów informatycznych, które opracowuje i którymi zarządza eu-LISA. 

Zdolność agencji w zakresie nie tylko zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi, ale również udzielania porad i pomocy państwom członkowskim w sprawach technicznych związanych z istniejącymi lub nowymi systemami informatycznymi stanowi podstawę propozycji KE dotyczącej rozszerzenia mandatu agencji. Eu-LISA będzie odgrywać większą rolę w tworzeniu statystyk dotyczących obsługiwanych przez siebie systemów, a jej zadania w zakresie projektów pilotażowych i badań naukowych zostaną rozszerzone. Przyczyni się to do poprawy jakości danych gromadzonych w systemach dzięki wprowadzeniu zautomatyzowanych mechanizmów kontroli jakości danych. W ten sposób zapewnione zostanie automatyczne wykrywanie niespójnych lub nieprawidłowych danych. Państwo członkowskie, które wprowadziło takie dane, zostanie powiadomione, tak aby mogło usuwać lub zaktualizować dane.

Interoperacyjność

Wniosek wpisuje się w nowe podejście Komisji zmierzające do osiągnięcia interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania granicami i migracją do roku 2020.

W wyniku reformy agencja otrzyma mandat do opracowania niezbędnych rozwiązań technicznych na rzecz zapewnienia interoperacyjności. Trwająca transformacja cyfrowa w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE uzewnętrzniła potrzebę dalszego zwiększenia wartości dodanej eu-LISA z korzyścią dla państw członkowskich i całej UE. Wniosek dotyczący zmienionego mandatu uwzględnia potrzeby wynikające z tej transformacji, a także zdolność agencji do ich rozwiązania.

Agencja – po przyjęciu odpowiednich aktów prawnych – będzie odpowiedzialna za opracowanie podstawowych parametrów technicznych podejścia Komisji na rzecz interoperacyjności, składającego się z europejskiego portalu wyszukiwania, wspólnego serwisu do porównywania danych biometrycznych i wspólnego repozytorium tożsamości, aby upewnić się, że wszystkie systemy informacyjne UE skuteczne współdziałają i są łatwo dostępne dla funkcjonariuszy policji i służb celnych działających w terenie.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, którego celem jest wzmocnienie roli i obowiązków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (zwanej dalej „agencją”). Agencja wypełnia ważne zadania w dziedzinie zarządzania granicami i bezpieczeństwa poprzez zapewnienie zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wniosek zasadniczo rozszerza zakres zadań powierzonych agencji.

Sprawozdawczyni uważa jednak, że niektóre aspekty wniosku Komisji mogłyby zostać dodatkowo ulepszone w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania agencji.

Obecna praktyka pokazuje, że państwa członkowskie zwracają się bezpośrednio do agencji, kiedy potrzebują wsparcia technicznego w zakresie połączenia systemów krajowych z systemem centralnym. Dlatego logiczne wydaje się, by wniosek podążał za obecną praktyką i proponował taką samą ścieżkę, którą wnioski będą kierowane do agencji w przyszłości. W tym kontekście Komisja powinna odgrywać rolę doradczą (art. 12).

Sprawozdawczyni przewiduje możliwość tworzenia dodatkowych obiektów technicznych, z różnych powodów: wątpliwe jest, czy tryb aktywny-aktywny (kiedy wszystkie obiekty techniczne mogą funkcjonować i żaden z nich nie funkcjonuje jedynie jako centrum wsparcia) jest technicznie wykonalne w dwóch miejscach, oddalonych od siebie geograficznie (zgodnie z propozycją zawartą we wniosku ustawodawczym w Strasburgu i Sankt Johann im Pongau). Ponadto, aby nadal zapewniać skuteczne, bezpieczne i nieprzerwane działanie wielkoskalowych systemów informatycznych, agencja powinna mieć możliwość szybkiego reagowania na sytuacje i łatwego dostosowania się do przyszłych wniosków ustawodawczych oraz wprowadzania ich w życie w przypadku, gdy zdolności istniejących obiektów technicznych muszą zostać dodatkowo przedłużone lub ulepszone (art. 13).

Sprawozdawczyni jest zdania, że wniosek powinien zawierać dodatkowe przepisy dotyczące przejrzystości. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje, aby przepisy przyjmowane przez zarząd w dziedzinie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w odniesieniu do swoich członków (art. 15) i corocznego, pisemnego zobowiązania członków zarządu, dyrektora wykonawczego i członków grup doradczych (art. 25) powinny być publikowane na stronie internetowej agencji. Ponadto sprawozdawczyni wzywa Agencję do przyjęcia przepisów wewnętrznych dotyczących ochrony demaskatorów (art. 15).

Art. 37 wniosku przewiduje podstawę prawną dla współpracy z instytucjami, organami, urzędami i agencjami unijnymi. Współpraca ta może być zarówno strategiczna, jak i operacyjna, np. poprzez oferowanie usług informatycznych innym agencjom. W takim przypadku usługa świadczona przez eu-LISA może mieć wpływ na budżet agencji i w takim przypadku może ona wystąpić o rekompensatę finansową. Obecny wniosek nie przewiduje jednakże możliwości złożenia wniosku o odszkodowanie finansowe za usługi świadczone przez agencję na rzecz innych organów i agencji unijnych. Sprawozdawczyni uważa, że agencja powinna otrzymać odszkodowanie zgodnie z protokołem ustaleń dwustronnych między agencją i Komisją.

Konieczne jest zapewnienie wystarczającej podstawy prawnej dla agencji, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania jej zadań i po konsultacji z Komisją, aby nawiązywała i utrzymywała stosunki z organizacjami międzynarodowymi i innymi właściwymi instytucjami lub organami. Ustanowienie współpracy operacyjnej z organizacjami międzynarodowymi ma szczególnie istotne znaczenie dla prawidłowego wdrożenia wniosków dotyczących systemu wjazdu/wyjazdu oraz europejskiego systemu zezwoleń na podróż (ETIAS). W tym celu do wniosku należy włączyć odpowiednią podstawę prawną (nowy art. 38a).

Ponadto proponuje się dostosowanie przepisów wniosku w sprawie ewentualnego przedłużenia mandatu dyrektora wykonawczego do odpowiedniego przepisu (art. 73) rozporządzenia (UE) 2016/794 w sprawie Europolu poprzez włączenie porozumienia przejściowego dotyczącego dyrektora wykonawczego. Takie porozumienie przejściowe pozwoliłoby przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego jednokrotnie, maksymalnie o 5 lat, jeżeli jego mandat został już przedłużony na mocy obecnie obowiązujących ram prawnych, które przewidują jedynie możliwość przedłużenia maksymalnie o 3 lata. Przedłużenie kadencji obecnego dyrektora wykonawczego (w związku z przedłużeniem o 3 lata) wygaśnie w dniu 31 października 2020 r. Okres około roku 2020 ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia agencji, ponieważ przewiduje się, że będzie on bardzo aktywnym i pracowitym okresem dla agencji ze względu na obecne ramy czasowe wejścia w życie nowych systemów (system wjazdu/wyjazdu, europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i potencjalnie system ECRIS-TCN). Ponadto agencja w latach 2020-2021 obejmie również przewodnictwo sieci agencji UE. Wszystkie te działania wymagają, aby agencja w ciągły sposób odgrywała rolę doświadczonego przewodnika w tym zakresie.

(1)

  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: „Sprawniejsze i bardziej inteligentne systemy informacyjne do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa”. COM(2016) 205 final z dnia 6 kwietnia 2016 r.

(2)

  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

  COM(2017) 261 final.


OPINIA Komisji Budżetowej (9.11.2017)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Agencja powinna także udzielać państwom członkowskim wsparcia ad hoc, w przypadku gdy wymagają tego wyjątkowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa lub migracji. W szczególności w przypadkach, w których jedno z państw członkowskich stoi w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań związanych z migracją na konkretnych odcinkach swoich granic zewnętrznych, a wyzwania te charakteryzują się dużym napływem ruchów migracyjnych, państwa członkowskie powinny móc liczyć na wzmocnienie techniczne i operacyjne. Powinno ono być zapewniane na obszarach hotspotów przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami, złożone z ekspertów z właściwych agencji Unii. Kiedy w tym kontekście wymagane będzie wsparcie agencji eu-LISA w zakresie spraw związanych z zarządzanymi przez nią wielkoskalowymi systemami informatycznymi, Komisja powinna wysyłać agencji wniosek o wsparcie.

(19)  Agencja powinna także udzielać państwom członkowskim wsparcia ad hoc, w przypadku gdy wymagają tego wyjątkowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa lub migracji. W szczególności w przypadkach, w których jedno z państw członkowskich stoi w obliczu szczególnych i wyjątkowo trudnych wyzwań związanych z migracją na konkretnych odcinkach swoich granic zewnętrznych, a wyzwania te charakteryzują się dużym napływem ruchów migracyjnych, państwa członkowskie powinny móc liczyć na wzmocnienie techniczne i operacyjne. Powinno ono być zapewniane na obszarach hotspotów przez zespoły wspierające zarządzanie migracjami, złożone z ekspertów z właściwych agencji Unii. Kiedy w tym kontekście wymagane będzie wsparcie agencji eu-LISA w zakresie spraw związanych z zarządzanymi przez nią wielkoskalowymi systemami informatycznymi, Komisja powinna wysyłać agencji wniosek o wsparcie. W takim przypadku agencja powinna pokrywać wszystkie powstałe koszty. Budżet agencji powinien obejmować specjalną linię budżetową zarezerwowaną wyłącznie na ten cel i dodatkową w stosunku do środków budżetowych przeznaczonych na codzienną pracę.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z poprawką do art. 12 ust. 1. Wprawdzie agencja powinna pokrywać koszty, jednak należy jednocześnie zagwarantować, że wnioski o wsparcie ad hoc nie narażą na szwank zwykłej pracy prowadzonej przez agencję.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Do celów wypełnienia swojej misji oraz w zakresie wymaganym do realizacji swoich zadań agencja powinna mieć możliwość współpracy z instytucjami, organami, urzędami i agencjami unijnymi, zwłaszcza z tymi, które ustanowiono w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w zakresie kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem oraz aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie zarządzanych przez agencję wielkoskalowych systemów informatycznych w ramach porozumień roboczych zawartych zgodnie z prawem i polityką Unii, a także w ramach ich odnośnych kompetencji. Takie porozumienia robocze powinny zostać wcześniej zatwierdzone przez Komisję. Agencja powinna również w stosownych przypadkach konsultować się z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, i stosować się do jej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa sieci.

(34)  Do celów wypełnienia swojej misji, zapewnienia koordynacji i oszczędności finansowych, uniknięcia powielania, a także do celów promowania synergii i komplementarności oraz w zakresie wymaganym do realizacji swoich zadań agencja powinna mieć możliwość współpracy z instytucjami, organami, urzędami i agencjami unijnymi, zwłaszcza z tymi, które ustanowiono w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w zakresie kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem oraz aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, ustanawianie, funkcjonowanie i użytkowanie zarządzanych przez agencję wielkoskalowych systemów informatycznych w ramach porozumień roboczych zawartych zgodnie z prawem i polityką Unii, a także w ramach ich odnośnych kompetencji. Takie porozumienia robocze powinny zostać wcześniej zatwierdzone przez Komisję. Agencja powinna również w stosownych przypadkach konsultować się z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, i stosować się do jej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa sieci.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  odpowiednie dane statystyczne dla Komisji i właściwych zdecentralizowanych agencji UE.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Agencja może również planować i realizować testy w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem oraz aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wszystkich zarządzanych przez agencję wielkoskalowych systemów informatycznych, po podjęciu decyzji przez zarząd.

4.  Agencja może również planować i realizować testy w sprawach objętych niniejszym rozporządzeniem oraz aktami ustawodawczymi regulującymi rozwijanie, tworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie wszystkich zarządzanych przez agencję wielkoskalowych systemów informatycznych, po podjęciu decyzji przez zarząd. Agencja zapewnia odpowiedni poziom jakości testów i pokrywa wszystkie odnośne koszty.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do agencji można się zwrócić o doradzanie państwom członkowskim w zakresie połączenia systemów krajowych z systemami centralnymi oraz o świadczenie doraźnego wsparcia państwom członkowskim. Wnioski o doraźne wsparcie należy przekazywać Komisji, która następnie przekazuje je agencji. Do agencji może również zostać wystosowany wniosek o udzielenie Komisji porady lub wsparcia w kwestiach technicznych związanych z istniejącymi lub nowymi systemami, w tym w drodze przeprowadzenia badań i testów.

1.  Do agencji można się zwrócić o doradzanie państwom członkowskim w zakresie połączenia systemów krajowych z systemami centralnymi oraz o świadczenie doraźnego wsparcia państwom członkowskim. Wnioski o doraźne wsparcie należy przekazywać Komisji, która następnie przekazuje je agencji. Do agencji może również zostać wystosowany wniosek o udzielenie Komisji porady lub wsparcia w kwestiach technicznych związanych z istniejącymi lub nowymi systemami, w tym w drodze przeprowadzenia badań i testów. Agencja pokrywa wszystkie powstałe koszty. Budżet agencji powinien obejmować specjalną linię budżetową zarezerwowaną wyłącznie na ten cel i dodatkową w stosunku do środków budżetowych przeznaczonych na codzienną pracę.

Uzasadnienie

W przeszłości wsparcie ad hoc było niezbędne w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy jedno z państw członkowskich musiało radzić sobie ze znacznym nasileniem migracji. W takim przypadku zapewnienie pomocy ma wyraźną europejską wartość dodaną i związane z nim koszty należy pokrywać z budżetu Unii. W konsekwencji poprawka ta służy odpowiedniemu określeniu rozwiązań finansowych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po zatwierdzeniu przez Komisję oraz po podjęciu decyzji przez zarząd agencja może również otrzymać od grupy co najmniej sześciu państw członkowskich, które dobrowolnie wybierają scentralizowane rozwiązanie pomagające im we wdrażaniu technicznych aspektów obowiązków wynikających z przepisów unijnych w zakresie zdecentralizowanych systemów w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zadanie opracowania wspólnego systemu informatycznego, zarządzania nim lub hostingu takiego systemu. W takim przypadku zainteresowane państwa członkowskie powierzają agencji wyżej wymienione zadania na podstawie umowy o delegowaniu zadań uwzględniającej warunki ich delegowania oraz określającej sposoby wyliczania wszystkich powiązanych kosztów i metodę fakturowania.

2.  Po zatwierdzeniu przez Komisję oraz po podjęciu decyzji przez zarząd agencja może również otrzymać od grupy co najmniej sześciu państw członkowskich, które dobrowolnie wybierają scentralizowane rozwiązanie pomagające im we wdrażaniu technicznych aspektów obowiązków wynikających z przepisów unijnych w zakresie zdecentralizowanych systemów w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zadanie opracowania wspólnego systemu informatycznego, zarządzania nim lub hostingu takiego systemu. W takim przypadku zainteresowane państwa członkowskie powierzają agencji wyżej wymienione zadania na podstawie umowy o delegowaniu zadań uwzględniającej warunki ich delegowania oraz określającej sposoby wyliczania wszystkich powiązanych kosztów i metodę fakturowania. Wszystkie powstałe koszty ponoszą zainteresowane państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Wbrew art 12 ust. 1 z budżetu Unii nie należy pokrywać kosztów tych usług, jeżeli dotyczą one tylko ograniczonej liczby państw członkowskich.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Wsparcie statystyczne

 

Agencja przekazuje odpowiednie i szczegółowe informacje statystyczne:

 

a)  Komisji na potrzeby dokonywania ocen i monitorowania zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 1053/20131a; oraz

 

b)  Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do celów monitorowania ocen narażenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/16241b.

 

W uzasadnionych celach agencja może przekazywać odpowiednie i szczegółowe informacje statystyczne innym unijnym instytucjom, organom, urzędom i agencjom.

 

_________________

 

1a   Rozporządzenie Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27).

 

1b   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz dwóch przedstawicieli Komisji, z których wszyscy zgodnie z art. 20 posiadają prawo głosu.

1.  W skład zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego, dwóch przedstawicieli Komisji oraz jeden członek mianowany przez Parlament Europejski, z których wszyscy zgodnie z art. 20 posiadają prawo głosu.

Uzasadnienie

eu-LISA zajmuje się szeregiem kwestii sensytywnych, takich jak bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie granicami Unii, a także ochrona danych i prywatność obywateli Unii. Parlament Europejski powinien zatem uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez zarząd i otrzymywać szczegółowe informacje na ich temat. Postulat ten jest zgodny ze wspólnym podejściem.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zarząd mianuje dyrektora wykonawczego z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru. Procedura wyboru przewiduje publikację zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych miejscach. Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego w oparciu o kompetencje, doświadczenie w dziedzinie wielkoskalowych systemów informatycznych, umiejętności administracyjne, finansowe i umiejętności zarządzania, jak również wiedzę z zakresu ochrony danych. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie powołania dyrektora wykonawczego większością dwóch trzecich głosów wszystkich swoich członków uprawnionych do głosowania.

1.  Zarząd mianuje dyrektora wykonawczego z listy co najmniej trzech kandydatów zaproponowanej przez Komisję na podstawie otwartej i przejrzystej procedury naboru. Procedura wyboru przewiduje publikację zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w innych miejscach. Zarząd powołuje dyrektora wykonawczego w oparciu o kompetencje, doświadczenie w dziedzinie wielkoskalowych systemów informatycznych, umiejętności administracyjne, finansowe i umiejętności zarządzania, jak również wiedzę z zakresu ochrony danych. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie powołania dyrektora wykonawczego większością dwóch trzecich głosów wszystkich swoich członków uprawnionych do głosowania.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Tłumaczenia pisemne niezbędne do funkcjonowania agencji zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

4.  Tłumaczenia pisemne niezbędne do funkcjonowania agencji zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej lub inni dostawcy usług w zakresie tłumaczenia pisemnego zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i w ramach limitów określonych w stosownych przepisach finansowych.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma zapewniać agencji pewną elastyczność pod względem usług w zakresie tłumaczenia pisemnego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż pięć lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie, a także co pięć lat po tej dacie, Komisja ocenia wyniki prac agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu, zadań i lokalizacji zgodnie z wytycznymi Komisji. Ocenia się także wkład agencji w tworzenie skoordynowanego, efektywnego kosztowo i spójnego środowiska informatycznego na poziomie Unii na rzecz zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi wspierającego wdrażanie polityk w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW). Ocena dotyczy w szczególności ewentualnej potrzeby zmiany mandatu agencji oraz skutków finansowych takiej zmiany.

1.  Nie później niż pięć lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie, a także co pięć lat po tej dacie, Komisja – w konsultacji z zarządem – ocenia wyniki prac agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu, zadań i lokalizacji zgodnie z wytycznymi Komisji. Ocenia się także wkład agencji w tworzenie skoordynowanego, efektywnego kosztowo i spójnego środowiska informatycznego na poziomie Unii na rzecz zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi wspierającego wdrażanie polityk w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW). Ocena dotyczy w szczególności ewentualnej potrzeby zmiany mandatu agencji oraz skutków finansowych takiej zmiany.

Uzasadnienie

Ocenę agencji należy prowadzić w konsultacji z jej zarządem, aby umożliwić Komisji dogłębne zapoznanie się z parametrami, które powinny być uwzględniane przy dokonywaniu oceny.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W zakresie kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem agencja współpracuje z Komisją, innymi instytucjami, organami, biurami i agencjami Unii, zwłaszcza z tymi, które ustanowiono w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a przede wszystkimi z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

1.  W zakresie kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem agencja współpracuje z Komisją, innymi instytucjami, organami, biurami i agencjami Unii, zwłaszcza z tymi, które ustanowiono w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a przede wszystkimi z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, aby zapewnić koordynację i oszczędności finansowe, uniknąć powielania oraz promować synergię i komplementarność ich działań.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Współpracę z organami, biurami i agencjami Unii prowadzi się w ramach porozumień roboczych. Takie porozumienia wymagają uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia przez Komisję. W stosownych przypadkach porozumienia mogą przewidywać wspólne korzystanie agencji ze służb albo z uwagi na bliską lokalizację, albo pod kątem obszarów polityk w granicach odpowiednich mandatów oraz bez uszczerbku dla ich podstawowych zadań.

4.  Współpracę z organami, biurami i agencjami Unii prowadzi się w ramach porozumień roboczych. Takie porozumienia wymagają uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia przez Komisję. W stosownych przypadkach porozumienia mogą przewidywać wspólne korzystanie agencji ze służb albo z uwagi na bliską lokalizację, albo pod kątem obszarów polityk w granicach odpowiednich mandatów oraz bez uszczerbku dla ich podstawowych zadań. W drodze porozumień roboczych ustanawiane są mechanizmy zwrotu kosztów.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Roczny program prac na następny rok zawiera szczegółowe cele oraz oczekiwane rezultaty, w tym wskaźniki wydajności. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone do każdego działania zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 6. Jednoznacznie określa zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego. Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania agencji nowego zadania. Wszelkie merytoryczne zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się w drodze tej samej procedury, co pierwotny roczny program prac. Zarząd może przekazać Dyrektorowi wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

5.  Roczny program prac na następny rok zawiera szczegółowe cele oraz oczekiwane rezultaty, w tym wskaźniki wydajności, zgodnie z zasadą budżetowania wynikowego. Zawiera również opis działań, które mają być finansowane, oraz określa zasoby finansowe i ludzkie przydzielone do każdego działania zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań. Roczny program prac musi być spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 6. Jednoznacznie określa zadania, które zostały dodane, zmienione lub skreślone w stosunku do poprzedniego roku budżetowego. Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przekazania agencji nowego zadania. W tym kontekście przed potencjalnym przyznaniem dodatkowych środków finansowych należy zawsze rozważyć, jako zasadną alternatywę, zmianę miejsca poszczególnych działań w hierarchii priorytetów. Wszelkie merytoryczne zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się w drodze tej samej procedury, co pierwotny roczny program prac. Zarząd może przekazać Dyrektorowi wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemerytorycznych w rocznym programie prac.

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna ze wspólnym podejściem i ma na celu podkreślenie, że agencja musi optymalnie wykorzystywać ograniczone dostępne środki.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dyrektor wykonawczy sporządza corocznie – przy uwzględnieniu działań prowadzonych przez agencję – projekt preliminarza dochodów i wydatków agencji na kolejny rok budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i przesyła go zarządowi.

1.  Dyrektor wykonawczy sporządza corocznie – zgodnie z zasadą budżetowania wynikowego i przy uwzględnieniu działań prowadzonych przez agencję oraz jej celów i oczekiwanych rezultatów – projekt preliminarza dochodów i wydatków agencji na kolejny rok budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i przesyła go zarządowi.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wkłady państw członkowskich za świadczone im usługi, zgodnie z umową o delegowaniu zadań, o której mowa w art. 12;

d)  wkłady państw członkowskich za świadczone im usługi, zgodnie z umową o delegowaniu zadań, o której mowa w art. 12 ust. 2;

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna na poparcie innych poprawek.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zwrot kosztów wnoszony przez instytucje, organy, urzędy i agencje unijne w odniesieniu do usług świadczonych na ich rzecz zgodnie z porozumieniami roboczymi, o których mowa w art. 37;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Odsyłacze

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.9.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jens Geier

11.7.2017

Data przyjęcia

9.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciwko

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Odsyłacze

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Data przedstawienia w PE

28.6.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

CONT

28.9.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Data przyjęcia

7.12.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

10

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Data złożenia

18.12.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności