Procedură : 2017/0145(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0404/2017

Texte depuse :

A8-0404/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.10
CRE 05/07/2018 - 6.10

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0310

RAPORT     ***I
PDF 1109kWORD 146k
18.12.2017
PE 610.908v03-00 A8-0404/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Monica Macovei

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) 1077/2011

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0352),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 74, articolul 77 alineatul (2) literele (a) și (b), articolul 78 alineatul (2) litera (e), articolul 79 alineatul (2) litera (c), articolul 82 alineatul (1) litera (d), articolul 85 alineatul (1), articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0216/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0404/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Întrucât autoritatea de administrare a necesitat autonomie juridică, administrativă și financiară, aceasta a fost înființată sub forma unei agenții de reglementare („agenția”) cu personalitate juridică. Astfel cum s-a convenit, sediul agenției a fost stabilit la Tallinn (Estonia). Cu toate acestea, întrucât sarcinile legate de dezvoltarea tehnică și pregătirea pentru gestionarea operațională a SIS și VIS erau deja asigurate la Strasbourg, în Franța, iar la Sankt Johann im Pongau, în Austria, fusese instalat un amplasament de siguranță pentru aceste sisteme informatice, în conformitate, de asemenea, cu localizarea sistemelor SIS și VIS în temeiul instrumentelor legislative relevante, situația ar trebui să se mențină la fel. Aceste două amplasamente ar trebui să fie în continuare, de asemenea, locurile în care ar trebui îndeplinite sarcinile legate de gestionarea operațională a Eurodac și în care ar trebui creat un amplasament de siguranță pentru Eurodac. Aceste două amplasamente ar trebui să fie, de asemenea, locurile pentru dezvoltarea tehnică și gestionarea operațională a altor sisteme informatice la scară largă din spațiul de libertate, securitate și justiție și, dacă se prevede astfel în instrumentul legislativ corespunzător, pentru un amplasament de siguranță capabil să asigure funcționarea unui sistem informatic la scară largă în eventualitatea defectării sistemului respectiv. Pentru a maximiza eventuala utilizare a amplasamentului de siguranță, acesta ar trebui, de asemenea, să fie în măsură să permită funcționarea simultană, în mod activ, a sistemelor, cu condiția să își păstreze capacitatea de a asigura funcționarea lor în cazul defectării sistemelor.

Întrucât autoritatea de administrare a necesitat autonomie juridică, administrativă și financiară, aceasta a fost înființată sub forma unei agenții de reglementare („agenția”) cu personalitate juridică. Astfel cum s-a convenit, sediul agenției a fost stabilit la Tallinn (Estonia). Cu toate acestea, întrucât sarcinile legate de dezvoltarea tehnică și pregătirea pentru gestionarea operațională a SIS și VIS erau deja asigurate la Strasbourg, în Franța, iar la Sankt Johann im Pongau, în Austria, fusese instalat un amplasament de siguranță pentru aceste sisteme informatice, în conformitate, de asemenea, cu localizarea sistemelor SIS și VIS în temeiul instrumentelor legislative relevante, situația ar trebui să se mențină la fel. Aceste două amplasamente ar trebui să fie, de asemenea, locurile pentru dezvoltarea tehnică și gestionarea operațională a altor sisteme informatice la scară largă din spațiul de libertate, securitate și justiție și, dacă se prevede astfel în instrumentul legislativ corespunzător, pentru un amplasament de siguranță capabil să asigure funcționarea unui sistem informatic la scară largă în eventualitatea defectării sistemului respectiv, dacă capacitatea lor permite acest lucru. În cazul unei capacități insuficiente, ar trebui să fie posibilă stabilirea altor situri tehnice, pe baza evaluării de impact și a analizei costuri-beneficii și în urma consultării Comisiei și a deciziei pozitive a Consiliului de administrație. Pentru a maximiza eventuala utilizare a amplasamentului de siguranță, dacă instrumentele legislative care reglementează sistemele sub responsabilitatea agenției impun ca aceste sisteme să funcționeze 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, agenția ar trebui să fie în măsură să aplice soluții tehnice, inclusiv posibilitatea ca amplasamentul de siguranță să permită funcționarea simultană, în mod activ, a sistemelor, cu condiția să își păstreze capacitatea de a asigura funcționarea lor în cazul defectării sistemelor. Aceste soluții tehnice ar trebui să fie aplicate pe baza unei evaluări de impact și a analizei costuri-beneficii, în urma consultării Comisiei și unei decizii pozitive a Consiliului de administrație.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De la preluarea responsabilităților sale la 1 decembrie 2012, agenția a preluat sarcinile conferite autorității de administrare în ceea ce privește VIS prin Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și prin Decizia 2008/633/JAI a Consiliului55. Aceasta a preluat sarcinile conferite autorității de administrare în ceea ce privește SIS II prin Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și prin Decizia 2007/533/JAI a Consiliului în aprilie 2013, în urma lansării sistemului, precum și sarcinile în legătură cu Eurodac, conferite Comisiei în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 2725/2000 și (CE) 407/2002 în iunie 2013. Prima evaluare a activității agenției pe baza unei evaluări externe independente, efectuată în perioada 2015-2016, a concluzionat că eu-LISA asigură în mod efectiv gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă și a celorlalte sarcini care i-au fost încredințate, însă sunt necesare o serie de modificări ale regulamentului de instituire, cum ar fi transferul către agenție a sarcinilor legate de infrastructura de comunicații, pe care Comisia le-a păstrat. Pe baza evaluării externe, Comisia a luat în considerare evoluțiile în materie de politică, juridice și factuale și a propus în special, în raportul său privind funcționarea Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (euLISA)56, extinderea mandatului agenției, pentru a-i permite îndeplinirea sarcinilor care decurg din adoptarea de către colegiuitori a unor propuneri prin care agenției i se încredințează noi sisteme și a sarcinilor menționate în Comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016 intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”, în raportul final din 11 mai 2017 al Grupului de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate și în Al șaptelea raport al Comisiei referitor la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securității efective și reale, adoptat la 16 mai 2017, sub rezerva adoptării instrumentelor legislative relevante, atunci când este necesar. În special, agenția ar trebui însărcinată cu dezvoltarea unui portal european de căutare, a unui serviciu comun de comparare a datelor biometrice și a unui registru comun al datelor de identitate, sub rezerva adoptării instrumentului legislativ relevant privind interoperabilitatea. Dacă este cazul, orice acțiuni desfășurate în materie de interoperabilitate ar trebui să fie ghidate de Comunicarea Comisiei intitulată „Cadrul european de interoperabilitate – Strategie de implementare”57.

De la preluarea responsabilităților sale la 1 decembrie 2012, agenția a preluat sarcinile conferite autorității de administrare în ceea ce privește VIS prin Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și prin Decizia 2008/633/JAI a Consiliului55. Aceasta a preluat sarcinile conferite autorității de administrare în ceea ce privește SIS II prin Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și prin Decizia 2007/533/JAI a Consiliului în aprilie 2013, în urma lansării sistemului, precum și sarcinile în legătură cu Eurodac, conferite Comisiei în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 2725/2000 și (CE) 407/2002 în iunie 2013.

_________________

_________________

55 Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129).

55 Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (JO L 218, 13.8.2008, p. 129).

56 COM(2017) 346, 29.6.2017.

 

57 COM(2017) 134, 23.3.2017. Anexa 2 la această comunicare oferă orientări generale, recomandări și cele mai bune practici pentru realizarea interoperabilității sau cel puțin pentru crearea unui mediu care să favorizeze realizarea unei mai bune interoperabilități în ceea ce privește conceperea, punerea în aplicare și gestionarea serviciilor publice europene.

 

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  De asemenea, agenției i-ar putea reveni responsabilitatea pregătirii dezvoltării și gestionării operaționale a unor sisteme informatice la scară largă suplimentare, în temeiul articolelor 67-89 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Astfel de sarcini ar trebui încredințate agenției numai prin intermediul unor instrumente juridice ulterioare și separate, precedate de o evaluare de impact.

(15)  De asemenea, agenția ar putea să fie responsabilă și de pregătirea, dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemelor IT suplimentare la scară largă, în aplicarea articolelor 67 - 89 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), cum ar fi soluțiile securizate TIC care permit autorităților judiciare să facă schimb transfrontalier de date sensibile (e-CODEX). Astfel de sarcini ar trebui încredințate agenției numai prin intermediul unor instrumente juridice ulterioare și separate, precedate de o evaluare de impact.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Mandatul agenției în ceea ce privește cercetarea ar trebui extins pentru a spori capacitatea acesteia de a fi mai proactivă, sugerând modificări tehnice necesare și relevante ale sistemelor informatice aflate sub responsabilitatea sa. Agenția ar putea nu doar să monitorizeze, ci și să contribuie la punerea în aplicare a activităților de cercetare relevante pentru gestionarea operațională a sistemelor pe care le gestionează. Aceasta ar trebui să comunice periodic informații cu privire la o astfel de monitorizare Parlamentului European, Consiliului și Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

(16)  Mandatul agenției în ceea ce privește cercetarea ar trebui extins pentru a spori capacitatea acesteia de a fi mai proactivă, sugerând modificări tehnice necesare și relevante ale sistemelor informatice aflate sub responsabilitatea sa. Agenția ar putea nu doar să monitorizeze, ci și să contribuie la punerea în aplicare a activităților de cercetare relevante pentru gestionarea operațională a sistemelor pe care le gestionează. Aceasta ar trebui să comunice periodic informații cu privire la o astfel de monitorizare Parlamentului European, Consiliului și, atunci când este vorba de tratarea datelor cu caracter personal, Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Agenția ar trebui să fie responsabilă cu desfășurarea de proiecte-pilot, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului60. În plus, Comisia i-ar putea încredința agenției sarcini de execuție bugetară pentru validări de concept finanțate în temeiul instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului61, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. De asemenea, agenția poate planifica și pune în aplicare activități de testare cu privire la chestiuni strict reglementate de prezentul regulament și instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție. Atunci când i se atribuie desfășurarea unui proiect-pilot, agenția ar trebui să acorde o atenție deosebită strategiei Uniunii Europene de gestionare a informațiilor.

(17)  Agenția ar trebui să fie responsabilă cu desfășurarea de proiecte-pilot, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului60. În plus, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a încredința agenției, cu aprobarea prealabilă a autorității bugetare, sarcini de execuție bugetară pentru validări de concept finanțate în temeiul instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului61, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. De asemenea, agenția poate planifica și pune în aplicare activități de testare cu privire la chestiuni strict reglementate de prezentul regulament și instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție. Atunci când i se atribuie desfășurarea unui proiect-pilot, agenția ar trebui să acorde o atenție deosebită strategiei Uniunii Europene de gestionare a informațiilor.

_________________

_________________

60 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

60 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

61 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).

61 Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE (JO L 150, 20.5.2014, p. 143).

Justificare

Amendament în conformitate cu modificările propuse la partea dispozitivă a regulamentului.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Agenția ar trebui să ofere consiliere statelor membre în ceea ce privește conectarea sistemelor naționale la sistemele centrale.

(18)  Agenția ar trebui să ofere consiliere statelor membre, la cererea acestora, în ceea ce privește conectarea sistemelor naționale la sistemele centrale.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  De asemenea, agenția ar trebui să ofere sprijin ad-hoc statelor membre, atunci când acest lucru este impus de necesități excepționale în materie de securitate sau migrație. În special, în cazul în care un stat membru se confruntă cu provocări specifice și disproporționate legate de migrație în anumite regiuni ale frontierelor sale externe, caracterizate de sosirea unor fluxuri masive de migranți, statul membru ar trebui să se poată baza pe întăriri tehnice și operative. Acestea ar trebui să fie oferite în zonele „hotspot” de către echipele de sprijin pentru gestionarea migrației formate din experți din agențiile relevante ale Uniunii. În cazul în care sprijinul eu-LISA ar fi necesar în acest context în ceea ce privește aspectele legate de sistemele informatice la scară largă pe care le gestionează, cererea de acordare a sprijinului ar trebui să fie transmisă agenției de către Comisie.

(19)  De asemenea, agenția ar trebui să ofere sprijin ad-hoc statelor membre, atunci când acest lucru este impus de necesități excepționale în materie de securitate sau migrație. În special, în cazul în care un stat membru se confruntă cu provocări specifice și disproporționate legate de migrație în anumite regiuni ale frontierelor sale externe, caracterizate de sosirea unor fluxuri masive de migranți, statul membru ar trebui să se poată baza pe întăriri tehnice și operative. Acestea ar trebui să fie oferite în zonele „hotspot” de către echipele de sprijin pentru gestionarea migrației formate din experți din agențiile relevante ale Uniunii. În cazul în care sprijinul eu-LISA ar fi necesar în acest context în ceea ce privește aspectele legate de sistemele informatice la scară largă pe care le gestionează, cererea de acordare a sprijinului ar trebui să fie transmisă direct agenției, care ar trebui apoi să consulte Comisia înainte de luarea unei decizii. De asemenea, Comisia ar trebui să monitorizeze dacă agenția reacționează în timp util la solicitările de consiliere sau de sprijin ad-hoc, precum și orice acțiune întreprinsă de agenție pentru a susține statul membru respectiv, dacă este cazul. Agenția ar trebui să suporte costurile implicate de oferirea sprijinului, conform prezentului considerent. Bugetul agenției ar trebui să includă o linie bugetară specifică care să fie dedicată în mod exclusiv acestui scop și care să completeze resursele financiare alocate pentru activitatea de zi cu zi.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  De asemenea, ar trebui să fie posibil ca agenția să fie însărcinată să conceapă, să gestioneze și/sau să găzduiască un sistem informatic comun pentru un grup de state membre care au optat în mod voluntar pentru o soluție centralizată care să le sprijine în punerea în aplicare a aspectelor tehnice ale obligațiilor care decurg din legislația Uniunii privind sistemele informatice la scară largă descentralizate în spațiul de libertate, securitate și justiție. Aceasta ar necesita aprobarea prealabilă de către Comisie și luarea unei decizii de către Consiliul de administrație și ar trebui să se reflecte într-un acord de delegare între statele membre în cauză și agenție, finanțarea fiind acordată prin intermediul unei contribuții percepute de la statele membre relevante pentru a acoperi toate costurile.

eliminat

Justificare

AEPD reamintește, în cuprinsul avizului său nr. 9/2017, că modificarea structurii sistemelor existente nu poate fi efectuată printr-un act delegat, ci trebuie să facă obiectul unei modificări a temeiului juridic, care să includă o analiză a impactului în ceea ce privește, în special, principiile necesității și proporționalității, precum și studii de fezabilitate.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Statele membre și Comisia ar trebui să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație, pentru a controla efectiv funcționarea agenției. Acestuia ar trebui să i se încredințeze competențele necesare, în special pentru a adopta programul anual de lucru, pentru a îndeplini funcțiile legate de bugetul agenției, pentru a adopta normele financiare aplicabile agenției, pentru a numi un director executiv și pentru a stabili procedurile de luare a deciziilor privind sarcinile operaționale ale agenției de către directorul executiv. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze ținând seama de principiile abordării comune referitoare la agențiile descentralizate ale Uniunii, adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

(23)  Pentru a monitoriza în mod eficace funcționarea agenției, statele membre și Comisia ar trebui să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație, care ar trebui să transmită Parlamentului European informațiile relevante. Consiliului de administrație ar trebui să i se încredințeze competențele necesare, în special pentru a adopta programul anual de lucru, pentru a îndeplini funcțiile legate de stabilirea strategiei de gestionare a bugetului agenției, pentru a adopta normele financiare aplicabile agenției, pentru a numi un director executiv și pentru a stabili procedurile de luare a deciziilor privind sarcinile operaționale ale agenției de către directorul executiv. Consiliul de administrație ar trebui să îndeplinească aceste sarcini în mod eficient și transparent. După organizarea de către Comisie a unei proceduri corespunzătoare de selecție și după audierea candidaților propuși în cadrul comisiilor competente din Parlamentul European, Consiliul de administrație ar trebui să numească și un directorul executiv. Directorul executiv ar trebui să fie asistat de un director executiv adjunct. Agenția ar trebui să fie administrată și să funcționeze ținând seama de principiile abordării comune referitoare la agențiile descentralizate ale Uniunii, adoptată la 19 iulie 2012 de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Statele membre ar trebui să numească un membru în cadrul grupului consultativ privind un sistem informatic la scară largă în cazul în care aceste state membre se supun, în temeiul dreptului Uniunii, unui instrument legislativ care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemului respectiv. În plus, Danemarca ar trebui să numească un membru în cadrul grupului consultativ privind un sistem informatic la scară largă, dacă aceasta hotărăște, în temeiul articolului 4 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, să pună în aplicare în dreptul său intern instrumentul legislativ care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea sau utilizarea sistemului respectiv.

(32)  Fiecare stat membru care se supune, în temeiul dreptului Uniunii, unui instrument legislativ care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea unui sistem informatic la scară largă ar trebui să numească un membru în grupul consultativ pentru sistemul respectiv. Țările asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile legate de Regulamentul de la Dublin sau de EURODAC ar trebui, de asemenea, să numească un membru în cadrul grupului consultativ.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  În scopul îndeplinirii misiunii sale și în măsura necesară pentru realizarea sarcinilor sale, agenția ar trebui să fie autorizată să coopereze cu instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii, în special cu agențiile instituite în spațiul de libertate, securitate și justiție, în ceea ce privește chestiunile reglementate de prezentul regulament și de instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție în cadrul acordurilor de lucru încheiate în conformitate cu legislația și politicile Uniunii și în cadrul competențelor lor respective. Respectivele acorduri de lucru ar trebui aprobate în prealabil de Comisie. Agenția ar trebui, de asemenea, să consulte și să urmeze recomandările Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor cu privire la securitatea rețelei, după caz.

(34)  În scopul îndeplinirii misiunii sale, asigurând coordonarea și făcând economii financiare, evitând duplicarea și promovând sinergia și complementaritatea, și în măsura necesară pentru realizarea sarcinilor sale, agenția ar trebui să fie autorizată să coopereze cu instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii, în special cu agențiile instituite în spațiul de libertate, securitate și justiție, în ceea ce privește chestiunile reglementate de prezentul regulament și de instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție în cadrul acordurilor de lucru încheiate în conformitate cu legislația și politicile Uniunii și în cadrul competențelor lor respective. Respectivele acorduri de lucru ar trebui aprobate în prealabil de Comisie. Agenția ar trebui, de asemenea, să consulte și să urmeze recomandările Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor cu privire la securitatea rețelei, după caz.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a)  Agenția ar trebui să fie deschisă participării țărilor care au încheiat cu UE orice tip de acord de asociere privind implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, precum și la măsurile legate Regulamentul de la Dublin și Eurodac, întrucât anumite sisteme IT la scară largă, precum ETIAS, necesită cooperarea cu aceste țări.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Pentru a asigura funcționarea transparentă a agenției, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului66 ar trebui să se aplice agenției. Agenția ar trebui să fie cât mai transparentă cu privire la activitățile sale, fără a periclita atingerea obiectivelor operațiunilor pe care le desfășoară. Agenția ar trebui să publice toate informațiile cu privire la activitățile sale. Aceasta ar trebui, de asemenea, să se asigure că publicul și orice parte interesată obțin rapid informații cu privire la activitatea sa.

(37)  Pentru a asigura funcționarea transparentă a agenției, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului66 ar trebui să se aplice agenției. Agenția ar trebui să fie cât mai transparentă cu privire la activitățile sale, fără a periclita atingerea obiectivelor operațiunilor pe care le desfășoară. Agenția ar trebui să publice toate informațiile cu privire la activitățile sale, pentru respectarea principiului transparenței și pentru asigurarea atingerii obiectivelor propuse. Aceasta ar trebui, de asemenea, să se asigure că publicul și orice parte interesată obțin rapid informații cu privire la activitatea sa.

_________________

_________________

66 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

66 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Pentru a asigura condiții de angajare deschise și transparente și tratament egal pentru personal, Statutul funcționarilor Uniunii Europene („statutul funcționarilor”) și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene („regimul aplicabil celorlalți agenți”), prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/6869 (denumite în continuare împreună „statutul funcționarilor”), inclusiv normele privind secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate, ar trebui să se aplice personalului (inclusiv directorului executiv al agenției).

(40)  Pentru a asigura condiții de angajare deschise și transparente și tratament egal pentru personal, Statutul funcționarilor Uniunii Europene („statutul funcționarilor”) și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene („regimul aplicabil celorlalți agenți”), prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/6869 (denumite în continuare împreună „statutul funcționarilor”), inclusiv normele privind secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate, ar trebui să se aplice personalului (inclusiv directorului executiv al agenției). Agenția ar trebui să aibă la dispoziție un buget și resurse umane suficiente pentru a nu fi nevoită să-și subcontracteze misiunile și sarcinile unor întreprinderi private.

_________________

_________________

69 JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

69 JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume instituirea unei agenții la nivelul Uniunii, responsabilă de gestionarea operațională și, dacă este cazul, de dezvoltarea unor sisteme informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

(43)  Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume instituirea unei agenții la nivelul Uniunii, responsabilă de gestionarea operațională și, dacă este cazul, de dezvoltarea unor sisteme informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, nu pot fi realizate în mod satisfăcător și eficace de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 45 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dat fiind faptul că Regatul Unit a notificat, la data de 29 martie 2017, intenția sa de a părăsi Uniunea, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în lipsa acestuia, în termen de doi ani de la notificare, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide prelungirea acestei perioade. Prin urmare, și fără a aduce atingere oricăror dispoziții din acordul de retragere, descrierea menționată anterior a participării Regatului Unit la prezenta propunere se aplică numai până în momentul în care Regatul Unit încetează să mai fie un stat membru.

eliminat

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agenția este responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen (SIS), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac.

2.  Agenția este responsabilă cu gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen (SIS), a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac, respectând principiul subsidiarității, definit la articolul 5 din TUE.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Gestionarea operațională constă în îndeplinirea tuturor sarcinilor necesare pentru funcționarea sistemelor informatice la scară largă în conformitate cu dispozițiile specifice aplicabile fiecărui sistem, inclusiv a responsabilității pentru infrastructura de comunicații folosită de sisteme. Respectivele sisteme informatice la scară largă nu fac schimb de date între ele și nu permit comunicarea de informații și de cunoștințe, cu excepția cazurilor în care se prevede astfel într-un temei juridic specific.

5.  Gestionarea operațională constă în îndeplinirea tuturor sarcinilor necesare pentru funcționarea sistemelor informatice la scară largă în conformitate cu dispozițiile specifice aplicabile fiecărui sistem, inclusiv a responsabilității pentru infrastructura de comunicații folosită de sisteme. Respectivele sisteme informatice la scară largă nu fac schimb de date între ele și nu permit comunicarea de informații și de cunoștințe.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 6 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

  elaborarea acțiunilor necesare care să permită interoperabilitatea în conformitate cu articolul 9;

eliminat

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dezvoltarea sistemelor informatice la scară largă, utilizând o structură corespunzătoare de gestionare a proiectelor pentru dezvoltarea eficace a unor sisteme informatice la scară largă;

(a)  dezvoltarea sistemelor informatice la scară largă, utilizând o structură corespunzătoare de gestionare a proiectelor pentru dezvoltarea eficace și în condiții de siguranță a unor sisteme informatice la scară largă;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  funcționarea eficace, sigură și continuă a unor sisteme informatice la scară largă;

(b)  funcționarea eficace, sigură și continuă a unor sisteme informatice la scară largă, care pot asigura îmbunătățirea continuă a calității datelor;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  un nivel ridicat de protecție a datelor, în conformitate cu normele aplicabile, inclusiv cu dispozițiile specifice pentru fiecare sistem informatic la scară largă;

(f)  un nivel ridicat de protecție a datelor, în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor, inclusiv cu dispozițiile specifice pentru fiecare sistem informatic la scară largă;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  un nivel ridicat de protecție a datelor și de securitate fizică, în conformitate cu normele aplicabile, inclusiv cu dispozițiile specifice pentru fiecare sistem informatic la scară largă.

(g)  un nivel ridicat de securitate, inclusiv implementarea unui proces corespunzător de management al riscurilor de securitate a informației (MRSI).

Justificare

Amendament în conformitate cu recomandarea AEPD privind managementul riscurilor de securitate a informației (MRSI).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  prezentarea unor statistici corespunzătoare Comisiei și agențiilor descentralizate relevante ale Uniunii.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  sarcini legate de birourile SIRENE și comunicarea dintre birourile SIRENE, conform Regulamentului (UE) XXX/XXX [Regulamentul SIS].

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sarcinile care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) nr. 603/2013 [sau prin Regulamentul XX din XX privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare)];

(a)  sarcinile care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) nr. 603/2013 [sau prin Regulamentul XX din XX privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (eu-LISA) (reformare)];

Justificare

Aliniere la negocierile în curs referitoare la Regulamentul Eurodac.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 5c – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sarcinile care i-au fost conferite prin [Regulamentul (UE) nr. XX din XX privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

(a)  sarcinile care i-au fost conferite prin [Regulamentul (UE) nr. XX din XX privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX (eu-LISA) (reformare) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)];

Justificare

Aliniere la negocierile în curs referitoare la Regulamentul Eurodac.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Infrastructura de comunicații este gestionată și controlată în mod adecvat, astfel încât să fie protejată de amenințări, și pentru a se asigura securitatea sa și cea a sistemelor informatice la scară largă, pentru care agenția este responsabilă, inclusiv a datelor schimbate prin intermediul infrastructurii de comunicații.

2.  Fără a aduce atingere alineatului (1), infrastructura de comunicații este gestionată și controlată în mod adecvat, astfel încât să fie protejată de amenințări, și pentru a se asigura securitatea sa și cea a sistemelor informatice la scară largă, pentru care agenția este responsabilă, inclusiv a datelor schimbate prin intermediul infrastructurii de comunicații.

Justificare

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1), agenția nu este pe deplin responsabilă pentru infrastructura de comunicare a tuturor sistemelor. Responsabilitatea pentru infrastructura de comunicații este partajată între agenție și Comisie cu privire la sistemele care utilizează EuroDomain (Eurodac în prezent și ECRIS-TCN în viitor). Acest lucru ar trebui clarificat la alineatul (2).

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția va adopta, printre altele, măsuri adecvate, inclusiv planuri de securitate, pentru a se preîntâmpina citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transferurilor de date cu caracter personal sau în timpul transportului suporturilor de date, în special prin intermediul tehnicilor corespunzătoare de criptare. Orice informație operațională legată de sistem care circulă prin infrastructura de comunicații este criptată.

3.  Agenția adoptă, printre altele, măsuri adecvate legate de securitate, inclusiv planuri de securitate și implementarea unui proces adecvat de MRSI, pentru a se preîntâmpina citirea, copierea, transmiterea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transferurilor de date cu caracter personal sau în timpul transportului suporturilor de date, în special prin intermediul tehnicilor corespunzătoare de criptare. Orice informație operațională legată de sistem care circulă prin infrastructura de comunicații este criptată.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Sarcinile legate de gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații pot fi încredințate unor entități sau organisme externe din sectorul privat în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. În acest caz, furnizorului de rețea i se aplică măsurile de securitate menționate la alineatul (3), iar acesta nu are acces, în niciun caz, la datele operaționale ale SIS II, VIS, Eurodac, [EES], [ETIAS], [sistemul automat pentru înregistrarea cererilor de protecție internațională, monitorizarea proporției acestora și aplicarea mecanismului de repartizare a acestor cereri] [sau sistemul ECRIS-TCN], ori la schimburile SIRENE aferente SIS II.

eliminat

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția, în colaborare cu Comisia, depune eforturi în vederea stabilirii, pentru toate sistemele care țin de responsabilitatea operațională a agenției, a unor mecanisme automatizate de control al calității datelor și a unor indicatori comuni de calitate, și în vederea elaborării unui registru centralizat de raportare și statistici, sub rezerva anumitor modificări legislative ale instrumentelor privind sistemele existente și/sau a unor dispoziții specifice prevăzute de noile instrumente.

Fără a aduce atingere responsabilităților statelor membre în ceea ce privește datele introduse în sistemele aflate sub responsabilitatea operațională a agenției, Agenția, în colaborare cu Comisia, depune eforturi în vederea stabilirii, pentru toate aceste sisteme, a unor mecanisme automatizate de control al calității datelor și a unor indicatori comuni de calitate, și în vederea elaborării unui registru centralizat, cu date anonimizate, de raportare și statistici, sub rezerva dispozițiilor specifice din instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, crearea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

eliminat

Interoperabilitate

 

Agenția elaborează, de asemenea, acțiunile necesare care să permită interoperabilitatea sistemelor, sub rezerva, atunci când este necesar, a adoptării instrumentelor legislative relevante.

 

Justificare

AEPD reamintește, în cuprinsul avizului său nr. 9/2017, că în prezent nu există niciun cadru legislativ privind interoperabilitatea. Având în vedere riscurile care amenință dreptul la viața privată și dreptul la protecția datelor, această interoperabilitate nu poate fi pusă în practică fără un temei juridic ad-hoc, care să conțină o analiză a impactului și un studiu de fezabilitate.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția informează în mod regulat Parlamentul European, Consiliul, Comisia și, atunci când este vorba de chestiuni privind protecția datelor, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, cu privire la evoluțiile menționate la alineatul (1).

3.  În plus, Agenția informează, cel puțin o dată pe an, Parlamentul European, Consiliul, Comisia și, atunci când este vorba de prelucrarea datelor cu caracter personal, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, cu privire la evoluțiile menționate la alineatul (1).

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția informează în mod regulat Parlamentul European, Consiliul și, atunci când este vorba de chestiuni privind protecția datelor, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, cu privire la evoluțiile proiectelor-pilot menționate la primul alineat.

Agenția informează în mod regulat Parlamentul European, Consiliul și, atunci când este vorba de prelucrarea datelor cu caracter personal, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, cu privire la evoluțiile proiectelor-pilot menționate la primul alineat.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La cererea Comisiei sau a Consiliului și după o decizie a Consiliului de administrație, agenției i se pot încredința sarcini de execuție bugetară pentru validări de concept finanțate în temeiul instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 515/2014, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, prin intermediul unui acord de delegare.

3.  La cererea Comisiei sau a Consiliului, cu aprobarea Parlamentului European și după o decizie a Consiliului de administrație, agenției i se pot încredința sarcini de execuție bugetară pentru validări de concept finanțate în temeiul instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 515/2014, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, prin intermediul unui acord de delegare.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După luarea unei decizii de către Consiliul de administrație, agenția poate planifica și pune în aplicare activități de testare cu privire la chestiuni reglementate de prezentul regulament și instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea tuturor sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție.

4.  După luarea unei decizii de către Consiliul de administrație, agenția poate planifica și pune în aplicare activități de testare cu privire la instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea tuturor sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție. Agenția asigură calitatea corespunzătoare a activităților de testare și acoperă toate costurile relevante.

Justificare

Sarcinile esențiale ale agenției sunt legate de managementul sistemelor informatice la scară largă în Spațiul de libertate, securitate și justiție. Agenția ar trebui, prin urmare, să fie împuternicită să testeze activitățile legate de managementul acestor sisteme.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenției i se poate solicita să ofere recomandări statelor membre în ceea ce privește conectarea sistemelor naționale la sistemele centrale șiacorde sprijin ad-hoc statelor membre. Cererile de sprijin ad-hoc se înaintează Comisiei, care le transmite agenției. Agenției i se poate solicita, de asemenea, să ofere consiliere sau asistență Comisiei cu privire la chestiuni tehnice legate de sistemele existente sau noi, inclusiv prin intermediul unor studii și teste.

1.  Orice stat membru poate solicita agenției să ofere recomandări în ceea ce privește conectarea sistemelor sale naționale la sistemele centrale. Orice stat membru poate, de asemenea,transmită direct agenției o cerere de sprijin ad-hoc. Înainte de acordarea sprijinului ad-hoc, agenția consultă Comisia, care își transmite fără întârziere opiniile referitoare la această chestiune Consiliul de administrație. Comisia monitorizează dacă agenția reacționează în timp util la solicitările de consiliere sau de sprijin ad-hoc, precum și orice acțiune întreprinsă de agenție pentru a susține statul membru respectiv, dacă este cazul. Agenției i se poate solicita, de asemenea, să ofere consiliere sau asistență Comisiei cu privire la chestiuni tehnice legate de sistemele existente sau noi, inclusiv prin intermediul unor studii și teste adecvate și relevante. Agenția suportă toate costurile ocazionate. Bugetul agenției include o linie bugetară specifică care este dedicată în mod exclusiv acestui scop și care completează resursele financiare alocate pentru activitatea de zi cu zi.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  De asemenea, agenția poate fi însărcinată să conceapă, să gestioneze și/sau să găzduiască un sistem informatic comun de către un grup alcătuit din cel puțin șase state membre care au optat în mod voluntar pentru o soluție centralizată care să le sprijine în punerea în aplicare a aspectelor tehnice ale obligațiilor care decurg din legislația Uniunii privind sistemele descentralizate în spațiul de libertate, securitate și justiție, sub rezerva aprobării prealabile de către Comisie și după luarea unei decizii de către Consiliul de administrație. În acest caz, statele membre în cauză încredințează agenției sarcinile respective prin intermediul unui acord de delegare care cuprinde condițiile de delegare și definește metoda de calcul și facturare a tuturor costurilor relevante.

eliminat

Justificare

Conform avizului AEPD, dacă legislația Uniunii prevede un sistem descentralizat, această prevedere nu poate fi conturnată printr-un acord de delegare între câteva state membre și euLISA.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Sprijinul statistic

 

Agenția furnizează informații statistice corespunzătoare și detaliate:

 

(a)  Comisiei, în scopul evaluării și monitorizării, după cum se prevede în Regulamentul (UE) 1053/2013 al Consiliului1a; precum și

 

(b)  Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în scopul monitorizării evaluării vulnerabilității, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului1b.

 

Agenția poate furniza informații statistice corespunzătoare și detaliate altor instituții, organe, birouri și agenții ale Uniunii, în scopuri justificate.

 

_________________

 

1a   Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

 

1b   Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care în instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea fiecărui sistem este prevăzut un amplasament de siguranță sau un al doilea amplasament tehnic, acesta va fi situat în Sankt Johann im Pongau, Austria.

În cazul în care este necesar un amplasament de siguranță pentru a garanta funcționalitatea totală a sistemelor în cazul căderii unuia sau mai multe sisteme, acesta va fi situat în Sankt Johann im Pongau, Austria. În ceea ce privește implementarea noilor sisteme, Consiliul de administrație, împreună cu Comisia, evaluează cerințele specifice ale acestora și recomandă soluții tehnice pentru o utilizare optimă a amplasamentului de siguranță și conectivitatea optimă cu acesta.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Ambele amplasamente tehnice pot fi folosite simultan pentru funcționarea activă a sistemelor informatice la scară largă, cu condiția ca cel de al doilea amplasament să poată continua să asigure funcționarea acestora în caz de defecțiune a unuia sau a mai multor sisteme. Nu pot fi create noi amplasamente tehnice fără o modificare a prezentului regulament.

5.  Ambele amplasamente tehnice pot fi folosite simultan pentru funcționarea activă a sistemelor informatice la scară largă, cu condiția ca cel de al doilea amplasament să poată asigura funcționarea sistemelor informatice la scară largă în caz de defecțiune a unuia sau a mai multor sisteme.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Până la ... [15 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare aprofundată a nevoilor actuale și viitoare ale agenției în ceea ce privește capacitățile de primire ale amplasamentelor existente, luând în considerare necesitatea eventuală de a dezvolta soluții tehnice de menținere a sistemelor sub responsabilitatea agenției în funcțiune 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în cazul în care instrumentele legislative care reglementează sistemele respective impun acest lucru, precum și posibilele riscuri legate de actualul cadru operațional. Comisia prezintă această evaluare Parlamentului European și Consiliului înainte de a fi luată orice decizie de către Consiliul de administrație.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  numește directorul executiv și, dacă este cazul, îi prelungește mandatul sau îl demite din funcție, în conformitate cu articolul 22;

(c)  numește directorul executiv și directorul executiv adjunct, verifică și evaluează activitatea acestora și, dacă este cazul, le prelungește mandatul sau îi demite din funcție, în conformitate cu articolele 22 și, respectiv, 22a;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  exercită autoritate disciplinară asupra directorului executiv și supraveghează activitatea acestuia, inclusiv punerea în aplicare a deciziilor Consiliului de administrație;

(d)  exercită autoritate disciplinară asupra directorului executiv și supraveghează activitatea acestuia, inclusiv punerea în aplicare a deciziilor Consiliului de administrație, precum și asupra directorului executiv adjunct, în acord cu directorul executiv;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  adoptă norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese în cazul membrilor săi;

(i)  adoptă norme de prevenire și tratare a conflictelor de interese în cazul membrilor săi și le publică pe site-ul agenției;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  adoptă norme și proceduri interne detaliate pentru protejarea avertizorilor, inclusiv canalele adecvate de comunicare pentru semnalarea neregulilor;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r)  adoptă, până la sfârșitul lunii august a fiecărui an, un raport intermediar privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a activităților planificate pentru exercițiul curent și îl prezintă Comisiei;

(r)  adoptă, până la sfârșitul lunii august a fiecărui an, un raport intermediar privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a activităților planificate pentru exercițiul curent și îl prezintă Parlamentului European și Comisiei;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera s

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s)  evaluează și adoptă raportul anual de activitate consolidat privind activitățile agenției pentru anul anterior, care compară, în special, rezultatele obținute cu obiectivele programului anual de lucru, și trimite atât raportul, cât și evaluarea acestuia, până la data de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi; raportul anual de activitate este publicat;

(s)  evaluează și adoptă raportul anual de activitate consolidat privind activitățile agenției pentru anul anterior, care compară, în special, rezultatele obținute cu obiectivele programului anual de lucru, și trimite atât raportul, cât și evaluarea acestuia, până la data de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Curții de Conturi; raportul anual de activitate este publicat;

Justificare

AEPD reamintește, în cuprinsul avizului său nr. 9/2017, că trebuie să fie inclusă în lista destinatarilor informațiilor, pentru a-și putea îndeplini atribuțiile în mod corespunzător.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera w

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(w)  asigură urmărirea corespunzătoare a concluziilor și a recomandărilor care decurg din diverse rapoarte de audit și evaluări interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

(w)  asigură urmărirea corespunzătoare a concluziilor și a recomandărilor care decurg din diverse rapoarte de audit și evaluări interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) [și de Parchetul European];

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera y

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(y)  adoptă măsurile de securitate necesare, inclusiv un plan de securitate și un plan de asigurare a continuității activității și de redresare în caz de dezastru, luând în considerare posibilele recomandări ale experților în materie de securitate din cadrul grupurilor consultative;

(y)  adoptă măsurile de securitate necesare, inclusiv planuri de implementare a unui proces corespunzător de MRSI și un plan de asigurare a continuității activității și de redresare în caz de dezastru, luând în considerare posibilele recomandări ale experților în materie de securitate din cadrul grupurilor consultative;

Justificare

Amendament în conformitate cu recomandarea AEPD privind managementul riscurilor de securitate a informației (MRSI).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera y a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ya)  adoptă norme interne pentru monitorizarea de către personalul Agenției a utilizării sistemelor informatice la scară largă și a accesului la acestea.

Justificare

Consiliul de administrație ar trebui, de asemenea, să se asigure că există norme adecvate de automonitorizare pentru personalul agenției în ceea ce privește sistemele informatice la scară largă de care este responsabilă.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera z

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(z)  adoptă norme de securitate privind protejarea informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile neclasificate în urma aprobării de către Comisie;

(z)  adoptă norme de securitate privind protejarea informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile neclasificate în urma consultării strânse cu Comisia;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera gg

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(gg)  adoptă raportul anual privind activitățile sistemului central Eurodac, în temeiul articolului 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 [sau al articolului 42 din Regulamentul XX din XX privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare)];

(gg)  adoptă raportul anual privind activitățile sistemului central Eurodac, în temeiul articolului 40 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 [sau al articolului 42 din Regulamentul XX din XX privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii, și de modificare a Regulamentului (UE) XXX/XXX (eu-LISA) (reformare)];

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera jj

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(jj)  elaborează și publică statistici privind activitățile sistemului central Eurodac, în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 [sau al articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul XX din XX privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare)];

(jj)  elaborează și publică statistici privind activitățile sistemului central Eurodac, în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 [sau al articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul XX din XX privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii, și de modificare a Regulamentului (UE) XXX/XXX (eu-LISA) (reformare)];

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – litera nn

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(nn)  asigură publicarea anuală a listei autorităților competente autorizate să consulte direct datele introduse în SIS II, în temeiul articolului 31 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și al articolului 46 alineatul (8) din Decizia 2007/533/JAI, precum și a listei oficiilor sistemelor naționale ale SIS II (N.SIS II) și a birourilor SIRENE menționate la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și la articolul 7 alineatul (3) din Decizia 2007/533/JAI [sau în temeiul articolului 36 alineatul (8) din Regulamentul XX al Parlamentului European și al Consiliului din XX privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în materie de controale la frontieră, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și în temeiul articolului 53 alineatul (8) din Regulamentul XX al Parlamentului European și al Consiliului din XX privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei, precum și a listei oficiilor sistemelor naționale ale SIS II (N.SIS II) și a birourilor SIRENE menționate la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul XX al Parlamentului European și al Consiliului din XX privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în materie de controale la frontiere și la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul XX al Parlamentului European și al Consiliului din XX privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești în materie penală; [precum și a listei autorităților competente, în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) XX/XXXX de instituire a EES]; [a listei autorităților competente, în temeiul articolului 11 din Regulamentul (UE) nr. XX/XXXX de instituire a ETIAS] și [a listei autorităților competente, în temeiul articolului 32 din Regulamentul XX/XXX de instituire a sistemului ECRIS-TCN};]

(nn)  asigură publicarea și actualizarea regulată, pe site-ul internet al agenției, a listei autorităților competente autorizate să consulte direct datele introduse în SIS II, în temeiul articolului 31 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și al articolului 46 alineatul (8) din Decizia 2007/533/JAI, precum și a listei oficiilor sistemelor naționale ale SIS II (N.SIS II) și a birourilor SIRENE menționate la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și la articolul 7 alineatul (3) din Decizia 2007/533/JAI [sau în temeiul articolului 36 alineatul (8) din Regulamentul XX al Parlamentului European și al Consiliului din XX privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în materie de controale la frontieră, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și în temeiul articolului 53 alineatul (8) din Regulamentul XX al Parlamentului European și al Consiliului din XX privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei, precum și a listei oficiilor sistemelor naționale ale SIS II (N.SIS II) și a birourilor SIRENE menționate la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul XX al Parlamentului European și al Consiliului din XX privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în materie de controale la frontiere și la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul XX al Parlamentului European și al Consiliului din XX privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești în materie penală; [precum și a listei autorităților competente, în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) XX/XXXX de instituire a EES]; [a listei autorităților competente, în temeiul articolului 11 din Regulamentul (UE) nr. XX/XXXX de instituire a ETIAS] și [a listei autorităților competente, în temeiul articolului 32 din Regulamentul XX/XXX de instituire a sistemului ECRIS-TCN};]

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Consiliul de administrație poate face recomandări directorului executiv cu privire la orice aspect strict legat de dezvoltarea sau de gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă și cu privire la activități legate de cercetare, proiecte-pilot, validări de concepte și testare.

3.  Consiliul de administrație poate face recomandări directorului executiv cu privire la orice aspect strict legat de dezvoltarea sau de gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă și cu privire la activități legate de cercetare, proiecte-pilot și validări de concepte.

Justificare

Consiliul de administrație nu este în măsură să consilieze directorul executiv cu privire la activitățile de testare.

Amendamentul57

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și din doi reprezentanți ai Comisiei, având cu toții drept de vot, în conformitate cu articolul 20.

1.  Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru, din doi reprezentanți ai Comisiei și dintr-un membru desemnat de către Parlamentul European, fiecare dintre aceștia având drept de vot, în conformitate cu articolul 20.

Justificare

euLISA abordează o serie de aspecte sensibile precum securitatea internă și gestionarea frontierelor Uniunii, precum și protecția datelor și a vieții private a cetățenilor Uniunii. Prin urmare, Parlamentul European ar trebui să fie informat pe deplin cu privire la desfășurarea procesului decizional al Consiliului de administrație și implicat în cadrul acestuia. Cererea este în conformitate cu abordarea comună.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani, acesta putând fi prelungit. La expirarea mandatului sau în cazul demisiei lor, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor.

3.  Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani, reînnoibil o singură dată. La expirarea mandatului sau în cazul demisiei lor, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Țările asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Eurodac participă la activitățile agenției. Fiecare dintre acestea numește un reprezentant și un supleant în Consiliul de administrație.

4.  Țările asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen, precum și a măsurilor legate de Regulamentul de la Dublin și la Eurodac participă la activitățile agenției. Fiecare dintre acestea numește un reprezentant și un supleant în Consiliul de administrație.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Consiliul de administrație se reunește în cel puțin două ședințe ordinare pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii săi.

3.  Consiliul de administrație se reunește în cel puțin două ședințe ordinare pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei, la solicitarea directorului executiv sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii săi.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 38 se aplică țărilor care au încheiat orice tip de acord de asociere cu Uniunea privind punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen, precum și a măsurilor legate de Regulamentul de la Dublin și Eurodac.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Directorul executiv gestionează Agenția. Directorul executiv oferă asistență Consiliului de administrație și răspunde în fața acestuia. Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit sarcinile, atunci când este invitat să facă acest lucru. Consiliul îi poate solicita directorului executiv să prezinte un raport cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale.

1.  Directorul executiv gestionează și reprezintă agenția. Directorul executiv oferă asistență Consiliului de administrație și răspunde în fața acestuia. Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, atunci când este invitat să facă acest lucru și, în conformitate cu articolul 42 alineatul (12), face obiectul procedurii anuale de descărcare de gestiune a Parlamentului European pentru execuția bugetară. Parlamentul European și Consiliul îl pot invita pe directorul executiv să prezinte un raport referitor la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile.

Justificare

Directorul executiv ar trebui să reprezinte agenția în diverse moduri, nu numai din punct de vedere legal. În plus, trimiterea la procedura anuală de descărcare de gestiune, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 ar trebui să fie menținută în text, în conformitate cu abordarea comună. Modificarea propusă ar clarifica faptul că, în conformitate cu articolul 42 alineatul (12) din propunere, directorul executiv face obiectul procedurii anuale de descărcare de gestiune. Această responsabilitate ar fi, prin urmare, menționată printre responsabilitățile directorului executiv printr-o referință încrucișată la articolul 42 alineatul (12).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Directorul executiv și directorul executiv adjunct sunt independenți în îndeplinirea atribuțiilor lor respective. Fără a se aduce atingere competențelor Comisiei și, respectiv, ale Consiliului de administrație, directorul executiv și directorul executiv adjunct nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea vreunui guvern sau a altui organism.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Directorul executiv este reprezentantul legal al agenției.

eliminat

Justificare

Directorul executiv nu este doar reprezentantul legal al agenției. În această privință, se propune includerea la alineatul (1) a unei trimiteri generale la rolul acestuia ca reprezentant al agenției.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și a evaluărilor interne sau externe, precum și în urma investigațiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod periodic către Consiliul de administrație;

(g)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și a evaluărilor interne sau externe, precum și în urma investigațiilor efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) [de către Parchetul European și] prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod periodic către Consiliul de administrație;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri de prevenire a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, fără a aduce atingere competenței de investigare a OLAF, prin realizarea de controale eficace și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit și, dacă este cazul, prin aplicarea unor sancțiuni administrative, inclusiv a unor sancțiuni financiare, eficace, proporționale și disuasive;

(h)  protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri de prevenire a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, fără a aduce atingere competenței de investigare a [Parchetului European și a] OLAF, prin realizarea de controale eficace și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit și, dacă este cazul, prin aplicarea unor sancțiuni administrative, inclusiv a unor sancțiuni financiare, eficace, proporționale și disuasive;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  elaborarea unei strategii antifraudă a agenției și prezentarea acesteia Consiliului de administrație, spre adoptare;

(i)  elaborarea unei strategii antifraudă a agenției și prezentarea acesteia Consiliului de administrație, spre adoptare, precum și monitorizarea implementării adecvate și la timp a strategiei;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r)  pregătirea măsurilor de securitate necesare, inclusiv a unui plan de securitate și a unui plan de asigurare a continuității activității și de redresare în caz de dezastru, și prezentarea acestora Consiliului de administrație, spre adoptare;

(r)  pregătirea măsurilor de securitate necesare, inclusiv a planurilor de securitate, și punerea în aplicare a unui proces corespunzător de management al riscurilor de securitate a informației (MRSI) și a unui plan de asigurare a continuității activității și de redresare în caz de dezastru, și prezentarea acestora Consiliului de administrație, spre adoptare;

Justificare

Amendament în conformitate cu recomandarea AEPD privind managementul riscurilor de securitate a informației (MRSI).

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație numește directorul executiv pe baza unei liste de candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente. Această procedură de selecție impune publicarea, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații, a unei cereri de exprimare a interesului. Consiliul de administrație numește directorul executiv pe baza meritelor personale, a experienței în domeniul sistemelor informatice la scară largă și a aptitudinilor administrative, financiare și de gestionare, precum și pe baza cunoștințelor în domeniul protecției datelor. Consiliul de administrație adoptă decizia de numire a directorului executiv cu o majoritate de două treimi din toți membrii săi cu drept de vot.

1.  Consiliul de administrație numește directorul executiv pe baza unei liste alcătuite din cel puțin trei candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente. Această procedură de selecție impune publicarea, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații, a unei cereri de exprimare a interesului. Consiliul de administrație numește directorul executiv pe baza meritelor personale, a unor capacități atestate de management și administrație de înalt nivel, a experienței în domeniul sistemelor informatice la scară largă și a aptitudinilor administrative, financiare și de gestionare, precum și pe baza cunoștințelor în domeniul protecției datelor.

Justificare

Scopul acestor amendamente este de a alinia procedura de numire la cea prevăzută în articolul 69 din Regulamentul privind Paza europeană de frontieră și de coastă [Regulamentul (EU) 2016/1624].

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înainte de a fi numit în funcție, candidatul selecționat de Consiliul de administrație poate fi invitat să facă o declarație în fața comisiei (comisiilor) competente a (ale) Parlamentului European și să răspundă întrebărilor formulate de membrii comisiei (comisiilor) respective. După declarație, Parlamentul European adoptă un aviz în care își exprimă opinia asupra candidatului selecționat și îl transmite Consiliului de administrație. Consiliul de administrație informează Parlamentul European cu privire la modul în care acest aviz a fost luat în considerare. Avizul este considerat personal și confidențial până la numirea candidatului.

2.  Înainte de a fi numit în funcție, candidații propuși de Comisie sunt invitați să facă o declarație în fața comisiei (comisiilor) competente a (ale) Parlamentului European și să răspundă întrebărilor formulate de membrii comisiei (comisiilor) respective. După declarație, Parlamentul European adoptă un aviz în care își exprimă opinia și în care poate menționa candidatul preferat.

Justificare

Scopul acestor amendamente este de a alinia procedura de numire la cea prevăzută în articolul 69 din Regulamentul privind Paza europeană de frontieră și de coastă [Regulamentul (EU) 2016/1624].

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Consiliul de administrație numește directorul executiv ținând seama de aceste opinii. Consiliul de administrație își adoptă deciziile cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor cu drept de vot.

Justificare

Scopul acestor amendamente este de a alinia procedura de numire la cea prevăzută în articolul 69 din Regulamentul privind Paza europeană de frontieră și de coastă [Regulamentul (EU) 2016/1624].

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  În cazul în care Consiliul de administrație ia decizia de a numi alt candidat decât candidatul pe care Parlamentul European l-a indicat ca fiind preferat, Consiliul de administrație informează în scris Parlamentul European și Consiliul cu privire la modul în care s-a ținut seama de avizul Parlamentului European.

Justificare

Scopul acestor amendamente este de a alinia procedura de numire la cea prevăzută în articolul 69 din Regulamentul privind Paza europeană de frontieră și de coastă [Regulamentul (EU) 2016/1624].

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia efectuează o analiză care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale agenției.

3.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Consiliul de administrație, în strânsă consultare cu Comisia, efectuează o analiză care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale agenției.

Justificare

Directorul executiv răspunde în fața Consiliului de administrație, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din propunere. Astfel, evaluarea performanței acestuia ar trebui efectuată de Consiliul de administrație. COM ar trebui consultată în timpul evaluării. Amendamentul propus este similar cu dispozițiile articolului 18 alineatul (3) din Regulamentul 1077/2011.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22 a

 

Directorul executiv adjunct

 

1.   Directorul executiv este asistat de un director executiv adjunct. În cazul în care directorul executiv este absent sau se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, directorul executiv adjunct îl înlocuiește.

 

2.   Directorul executiv adjunct este numit de Consiliul de administrație la propunerea directorului executiv. Directorul executiv adjunct este numit pe criterii de merit și pe baza calităților administrative și de conducere corespunzătoare, precum și a experienței profesionale pertinente. Directorul executiv propune cel puțin trei candidați pentru postul de director executiv adjunct. Consiliul de administrație își adoptă decizia cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor cu drept de vot. Consiliul de administrație are competența de a demite directorul executiv printr-o decizie adoptată cu o majoritate de două treimi din toți membrii cu drept de vot.

 

3.   Directorul executiv adjunct este numit pentru un mandat de cinci ani. Acesta poate fi prelungit de către Consiliul de administrație o singură dată, pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru care se supune, în temeiul dreptului Uniunii, oricărui instrument legislativ care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea unui anumit sistem informatic la scară largă, precum și Comisia, numesc câte un membru în cadrul grupului consultativ privind sistemul informatic la scară largă respectiv, pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

Fiecare stat membru care se supune, în temeiul dreptului Uniunii, oricărui instrument legislativ care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea unui anumit sistem informatic la scară largă, precum și Comisia și țările asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen și a măsurilor legate de Regulamentul de la Dublin și Eurodac, numesc câte un membru în cadrul grupului consultativ privind sistemul informatic la scară largă respectiv, pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Danemarca numește, de asemenea, un membru în cadrul unui grup consultativ legat de un sistem informatic la scară largă, dacă hotărăște, în temeiul articolului 4 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, să pună în aplicare, în legislația sa națională, instrumentul legislativ care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemului informatic la scară largă respectiv.

eliminat

Justificare

Articolul 23 alineatul (1) stabilește clar motivele pentru care un stat membru poate numi un membru în grupul consultativ. Acest alineat este aplicabil și Danemarcei în cazul în care decide să adere la un instrument legislativ cu privire la un sistem informatic la scară largă. Un paragraf separat dedicat Danemarcei nu este nici necesar, nici util.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Atunci când elaborează un aviz, membrii fiecărui grup consultativ depun toate eforturile pentru a ajunge la un consens. În cazul în care nu se ajunge la consens, avizul prezintă poziția motivată a majorității membrilor. Poziția (pozițiile) motivată (motivate) a (ale) minorității este (sunt), de asemenea, consemnată (consemnate). Articolul 20 alineatele (3) și (4) se aplică în consecință. Membrii reprezentând țările asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Eurodac pot să emită avize privind chestiuni în legătură cu care aceștia nu dețin dreptul de vot.

6.  Atunci când elaborează un aviz, membrii fiecărui grup consultativ depun toate eforturile pentru a ajunge la un consens. În cazul în care nu se ajunge la consens, avizul prezintă poziția motivată a majorității membrilor. Poziția (pozițiile) motivată (motivate) a (ale) minorității este (sunt), de asemenea, consemnată (consemnate). Articolul 20 alineatele (3) și (4) se aplică în consecință. Membrii reprezentând țările asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile legate de Regulamentul de la Dublin și Eurodac pot să emită avize privind chestiuni în legătură cu care aceștia nu dețin dreptul de vot.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Fiecare stat membru și fiecare țară asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Eurodac facilitează activitățile grupurilor consultative.

7.  Fiecare stat membru și fiecare țară asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile legate de Regulamentul de la Dublin și Eurodac facilitează activitățile grupurilor consultative.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia și statele membre pot detașa, cu titlu temporar, funcționari sau experți naționali în cadrul agenției. Consiliul de administrație adoptă o decizie care stabilește norme privind detașarea experților naționali la agenție.

5.  Comisia și statele membre pot detașa, la cererea Agenției, cu titlu temporar, funcționari sau experți naționali în cadrul agenției. Consiliul de administrație adoptă o decizie care stabilește norme privind detașarea experților naționali la agenție.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii Consiliului de administrație, directorul executiv și membrii grupurilor consultative se angajează să acționeze în interesul public. În acest scop, aceștia fac anual, în scris și în mod public o declarație de angajament.

Membrii Consiliului de administrație, directorul executiv, directorul executiv adjunct și membrii grupurilor consultative se angajează să acționeze în interesul public. În acest scop, aceștia fac anual, în scris și în mod public o declarație de angajament, care se publică pe site-ul agenției.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 25 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Lista membrilor Consiliului de administrație se publică pe pagina de internet a agenției.

Lista membrilor Consiliului de administrație și ai membrilor grupurilor consultative se publică pe pagina de internet a agenției.

Justificare

Din motive de transparență, numele membrilor grupurilor consultative ar trebui publicate și pe site-ul web al agenției.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statul membru gazdă al agenției oferă cele mai bune condiții posibile pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a agenției, inclusiv condiții de școlarizare multilingvă și cu vocație europeană, precum și conexiuni de transport adecvate.

2.  Statul membru gazdă al agenției oferă cele mai bune condiții posibile pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a agenției, inclusiv, printre altele, condiții de școlarizare multilingvă și cu vocație europeană, precum și conexiuni de transport adecvate.

Amendamentul83

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Serviciile de traducere necesare pentru activitățile agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

4.  Serviciile de traducere necesare pentru activitățile agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau de alți furnizori de servicii de traducere, în conformitate cu normele Uniunii în materie de achiziții publice și în limitele stabilite de normele financiare relevante.

Justificare

Amendamentul propus are scopul de a oferi agenției o anumită flexibilitate în ceea ce privește serviciile de traducere furnizate.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. Pe baza unei propuneri din partea directorului executiv, Consiliul de administrație adoptă norme referitoare la accesul la documentele agenției, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

2.  Consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1049/2001. Pe baza unei propuneri din partea directorului executiv, Consiliul de administrație adoptă fără întârziere norme referitoare la accesul la documentele agenției, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Agenția comunică în conformitate cu instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă și se poate angaja, din proprie inițiativă, în activități de comunicare, în limitele domeniului său de competență. Aceasta se asigură, în special, că, în plus față de publicarea documentelor menționate la articolul 15 alineatul (1) literele (r), (s), (ii), (jj), [(kk)], [(ll)], [(mm)] și la articolul 42 alineatul (9), publicul și orice parte interesată primesc cu promptitudine informații obiective, corecte, fiabile, complete și ușor de înțeles cu privire la activitatea sa. Alocarea de resurse pentru activitățile de comunicare nu aduce prejudicii îndeplinirii efective a sarcinilor agenției, astfel cum sunt menționate la articolele 3 - 12. Activitățile de comunicare se efectuează în conformitate cu planurile de comunicare și diseminare relevante, adoptate de Consiliul de administrație.

4.  Agenția comunică în conformitate cu instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și/sau utilizarea sistemelor informatice la scară largă și se poate angaja, din proprie inițiativă, în activități de comunicare, în limitele domeniului său de competență. Aceasta se asigură, în special, că, în plus față de publicarea documentelor menționate la articolul 15 alineatul (1) literele (r), (s), (ii), (jj), [(kk)], [(ll)], [(mm)] și la articolul 42 alineatul (9), publicul și orice parte interesată primesc cu promptitudine informații obiective, corecte, fiabile, complete și ușor de înțeles cu privire la activitatea sa. Alocarea de resurse pentru activitățile de comunicare nu aduce prejudicii îndeplinirii efective a sarcinilor agenției, astfel cum sunt menționate la articolele 3 - 12. Activitățile de comunicare se efectuează în conformitate cu planurile de comunicare și diseminare relevante, adoptate de Consiliul de administrație.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile privind protecția datelor, astfel cum sunt prevăzute în instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenție este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 [Regulamentul (UE) XX/2018 privind protecția datelor cu caracter personal în instituțiile și organele Uniunii].

1.  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenție este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 [Regulamentul (UE) XX/2018 privind protecția datelor cu caracter personal în instituțiile și organele Uniunii].

Justificare

În conformitate cu poziția PE privind noul regulament aplicabil protecției datelor în instituțiile UE (care succedă Regulamentului 2001/45), trebuie să existe un singur sistem orizontal de protecție a datelor.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care agenția prelucrează datele cu caracter personal în scopul menționat la alineatul (1) litera (a), se aplică dispozițiile specifice privind protecția și securitatea datelor aferente instrumentelor legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție.

2.  În cazul în care agenția prelucrează datele cu caracter personal în scopul menționat la alineatul (1) litera (a), se aplică dispozițiile specifice privind protecția și securitatea datelor aferente instrumentelor legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție. În orice caz, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și de a formula o cale de atac în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, inclusiv de dreptul de a primi despăgubiri din partea agenției, în cazul în care persoana respectivă consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă aceste dispoziții specifice.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Normele de securitate sunt adoptate de către Consiliul de administrație, în urma aprobării de către Comisie. Agenția poate lua toate măsurile necesare în vederea facilitării schimbului de informații relevante pentru sarcinile sale cu Comisia și statele membre și, dacă este cazul, cu agențiile relevante ale Uniunii. Agenția dezvoltă și gestionează un sistem de informații capabil să realizeze schimburi de informații clasificate cu acești actori, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE a Consiliului și cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei. Consiliul de administrație decide, în temeiul articolului 2 și al articolului 15 alineatul (1) litera (y) din prezentul regulament, cu privire la structura internă a agenției necesară pentru respectarea principiilor de securitate corespunzătoare.

2.  Normele de securitate sunt adoptate de către Consiliul de administrație, în urma consultării strânse cu Comisia. Agenția poate lua toate măsurile necesare în vederea facilitării schimbului de informații relevante pentru sarcinile sale cu Comisia și statele membre și, dacă este cazul, cu agențiile relevante ale Uniunii. Agenția dezvoltă și gestionează un sistem de informații capabil să realizeze schimburi de informații clasificate cu acești actori, în conformitate cu Decizia 2013/488/UE a Consiliului și cu Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei. Consiliul de administrație decide, în temeiul articolului 2 și al articolului 15 alineatul (1) litera (y) din prezentul regulament, cu privire la structura internă a agenției necesară pentru respectarea principiilor de securitate corespunzătoare.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, și la fiecare cinci ani după aceasta, Comisia evaluează performanțele agenției în raport cu obiectivele, mandatul, sarcinile și amplasamentele acesteia și în conformitate cu orientările Comisiei. Evaluarea analizează, de asemenea, contribuția agenției la instituirea unui mediu informatic coordonat, rentabil și coerent la nivelul Uniunii în scopul gestionării sistemelor informatice la scară largă care sprijină punerea în aplicare a politicilor în materie de justiție și afaceri interne (JAI). Evaluarea analizează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

1.  În termen de ...[patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], și, ulterior, la interval de cinci ani, Comisia evaluează performanțele agenției, în consultare cu Consiliul de administrație. Această evaluare include o examinare a punerii în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament, precum și a modului și măsurii în care agenția contribuie efectiv la managementul operațional al sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, și în care își îndeplinește sarcinile prevăzute în prezentul regulament. Evaluarea analizează, de asemenea, contribuția agenției la instituirea unui mediu informatic coordonat, rentabil și coerent la nivelul Uniunii în scopul gestionării sistemelor informatice la scară largă care sprijină punerea în aplicare a politicilor în materie de justiție și afaceri interne (JAI). Evaluarea analizează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. Consiliul de administrație poate emite recomandări adresate Comisiei cu privire la eventuale modificări ale prezentului regulament.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția cooperează cu Comisia, cu alte instituții ale Uniunii și cu alte organisme, oficii și agenții ale Uniunii, în special cu agențiile instituite în spațiul de libertate, securitate și justiție, îndeosebi cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, în domeniile reglementate de prezentul regulament.

1.  Agenția cooperează cu Comisia, cu alte instituții ale Uniunii și cu alte organisme, oficii și agenții ale Uniunii, în special cu agențiile instituite în spațiul de libertate, securitate și justiție, îndeosebi cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, în domeniile reglementate de prezentul regulament, pentru a asigura coordonarea și a face economii financiare, a evita duplicarea și a promova sinergia și complementaritatea în activitățile acestora.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția consultă Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor și urmează recomandările acesteia cu privire la securitatea rețelelor, după caz.

3.  Agenția consultă Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor și urmează recomandările acesteia cu privire la securitatea rețelelor și a informației.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cooperarea cu organismele, oficiile și agențiile Uniunii are loc în cadrul acordurilor de lucru. Este necesară aprobarea prealabilă a acestor acorduri de către Comisie. Acordurile respective pot prevedea utilizarea în comun a unor servicii între agenții, după caz, fie în funcție de proximitatea geografică, fie în funcție de domeniul de politică, în limitele mandatelor respective ale acestora și fără a aduce atingere sarcinilor lor principale.

4.  Cooperarea cu organismele, oficiile și agențiile Uniunii are loc în cadrul acordurilor de lucru. Aceste acorduri se încheie după o consultare detaliată a Comisiei. Acordurile respective pot prevedea utilizarea în comun a unor servicii între agenții, după caz, fie în funcție de proximitatea geografică, fie în funcție de domeniul de politică, în limitele mandatelor respective ale acestora și fără a aduce atingere sarcinilor lor principale. Acordurile de lucru stabilesc mecanismele de recuperare a costurilor.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Participarea țărilor asociate la punerea în aplicare,asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen și a

măsurilorreferitoare

la Eurodac

Participarea țărilor asociate la punerea în aplicare,asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen

, precum și a măsurilorlegate de Regulamentul de

la Dublin și Eurodac

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția este deschisă participării țărilor terțe care au încheiat acorduri de asociere cu Uniunea în acest sens.

1.  Agenția este deschisă participării țărilor terțe care au încheiat orice tip de acord de asociere cu Uniunea privind punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen, precum și a măsurilor legate de Regulamentul de la Dublin și Eurodac.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În conformitate cu prevederile relevante ale acordurilor de asociere menționate la alineatul (1), se instituie mecanisme care să specifice, în special, caracterul, amploarea și modalitatea, precum și normele detaliate de participare la activitatea agenției a țărilor asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Eurodac, inclusiv dispozițiile privind contribuțiile financiare, personalul și drepturile de vot.

2. În conformitate cu prevederile relevante ale acordurilor de asociere menționate la alineatul (1), se instituie mecanisme care să specifice, în special, caracterul, amploarea și modalitatea, precum și normele detaliate de participare la activitatea agenției a țărilor terțe, după cum se menționează la alineatul (1), inclusiv dispozițiile privind contribuțiile financiare, personalul și drepturile de vot.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 38 a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 38a

 

Acorduri de lucru cu organizații internaționale și alte entități relevante

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale și după consultarea Comisiei, agenția poate, prin încheierea unor acorduri de lucru, stabili și menține relații cu organizații internaționale sau organismele lor subordonate de drept internațional public sau cu alte organisme de sector ori cu organisme care sunt înființate prin sau în temeiul unui acord între două sau mai multe țări.

Justificare

Ar putea fi necesar să se ofere agenției un temei juridic suficient pentru a stabili și menține relații cu organizațiile internaționale și/sau alte entități relevante (cum ar fi Interpol sau IATA), în vederea aplicării dispozițiilor sau propunerilor relevante ale EES și ETIAS. Prezenta propunere oferă un temei juridic generic pentru stabilirea unor astfel de relații.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Programul anual de lucru pentru anul următor cuprinde obiective detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatori de performanță. Acesta conține, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și o indicație cu privire la resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de lucru este în concordanță cu programul multianual de lucru menționat la alineatul (6). Acesta indică în mod clar sarcinile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. În cazul în care o nouă sarcină este atribuită agenției, Consiliul de administrație modifică programul anual de lucru pe care l-a adoptat. Orice modificare substanțială a programului anual de lucru se adoptă prin aceeași procedură ca cea utilizată în cazul programului anual de lucru inițial. Consiliul de administrație poate delega directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de lucru.

5.  Programul anual de lucru pentru anul următor cuprinde obiective detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatori de performanță, în conformitate cu principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe. Acesta conține, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și o indicație cu privire la resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de lucru este în concordanță cu programul multianual de lucru menționat la alineatul (6). Acesta indică în mod clar sarcinile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. În cazul în care o nouă sarcină este atribuită agenției, Consiliul de administrație modifică programul anual de lucru pe care l-a adoptat. În acest context, restabilirea priorității activităților este luată în considerare întotdeauna înainte de alocarea de resurse financiare suplimentare. Orice modificare substanțială a programului anual de lucru se adoptă prin aceeași procedură ca cea utilizată în cazul programului anual de lucru inițial. Consiliul de administrație poate delega directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de lucru.

Justificare

Amendamentul este în conformitate cu abordarea comună, scopul lui fiind acela de a sublinia faptul că agenția trebuie să asigure o utilizare optimă a resurselor limitate disponibile.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În fiecare an, directorul executiv întocmește, ținând seama de activitatea agenției, un proiect de buget estimativ al încasărilor și cheltuielilor agenției pentru exercițiul financiar următor, care include schema de personal, și îl transmite Consiliului de administrație.

1.  În fiecare an, directorul executiv întocmește, în conformitate cu principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe și ținând seama de activitatea agenției, precum și de obiectivele sale și de rezultatele preconizate, un proiect de buget estimativ al încasărilor și cheltuielilor agenției pentru exercițiul financiar următor, care include schema de personal, și îl transmite Consiliului de administrație.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Consiliul de administrație adoptă, în baza proiectului de buget estimativ întocmit de directorul executiv, un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției pentru exercițiul financiar următor, care include un proiect al schemei de personal. Consiliul de administrație transmite acest document Comisiei și țărilor asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Eurodac, ca parte a documentului unic de programare, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

2.  Consiliul de administrație adoptă, în baza proiectului de buget estimativ întocmit de directorul executiv, un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției pentru exercițiul financiar următor, care include un proiect al schemei de personal. Agenția transmite acest document Comisiei și țărilor asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen, precum și a măsurilor legate de Regulamentul de la Dublin și Eurodac, ca parte a documentului unic de programare, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

Justificare

Se propune alinierea formulării din propunere cu Regulamentul financiar cadru aplicabil organismelor UE (a se vedea articolul 33 alineatul (5) din Regulamentul 1271/2013).

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  recuperarea costurilor plătite de instituțiile, organismele, birourile și agențiile Uniunii pentru serviciile care le sunt furnizate în baza acordurilor de lucru, conform articolului 37;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Până la data de 31 martie a anului N + 1, agenția trimite raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru anul N Parlamentului European, Consiliului, Curții de Conturi și Comisiei.

4.  Până la data de 31 martie a anului N + 1, directorul executiv trimite raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru anul N Parlamentului European, Consiliului, Curții de Conturi și Comisiei.

Justificare

Acest amendament aliniază formularea din propunere cu Regulamentul financiar cadru. [A se vedea articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul 1271/2013, care indică faptul că „directorul îndeplinește funcția de ordonator de credite.”]

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenția adoptă norme interne care impun membrilor organelor acesteia și ai personalului său să evite, pe durata raporturilor de muncă sau a mandatelor lor, orice situație susceptibilă să genereze un conflict de interese și să raporteze astfel de situații.

Agenția adoptă norme interne care impun membrilor organelor acesteia și ai personalului său să evite, pe durata raporturilor de muncă sau a mandatelor lor și ulterior, orice situație susceptibilă să genereze un conflict de interese și să raporteze astfel de situații. În cazul încălcării grave a acestor norme interne, Parlamentul European și Comisia sunt informate cu privire la aceasta, ținându-se seama de normele de confidențialitate care se aplică încălcărilor invocate.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  OLAF poate efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, în scopul de a stabili dacă au avut loc cazuri de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un grant sau cu un contract finanțat de agenție, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului94.

3.  [Parchetul European,] OLAF [sau ambele] pot efectua investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă au avut loc cazuri de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un grant sau cu un contract finanțat de agenție, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului94.

__________________

__________________

94 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

94 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 48 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directorul executiv al eu-LISA, numit în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011, îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul său, responsabilitățile directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 21 din prezentul regulament.

Directorul executiv al eu-LISA, numit în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011, îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul său, responsabilitățile directorului executiv al agenției, astfel cum se prevede la articolul 21 din prezentul regulament. Celelalte condiții ale contractului său rămân neschimbate. În cazul în care o decizie de prelungire a mandatului directorului executiv în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 este adoptată înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, mandatul său se prelungește automat până la 31 octombrie 2022.

Justificare

Acest regim tranzitoriu ar permite prelungirea duratei mandatului directorului executiv o singură dată, până la 5 de ani, în cazul în care mandatul a fost deja extins în conformitate cu cadrul juridic aplicabil în prezent [1], care prevede doar posibilitatea de prelungire până la 3 ani. Prelungirea mandatului directorului executiv actual, care (în urma unei prelungiri de trei ani) va expira la 31 octombrie 2020, este esențială pentru agenție. Această măsură tranzitorie a fost deja prevăzută în Regulamentul (UE) 2016/794 privind Europol.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 48 a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Menținerea în vigoare a normelor interne adoptate de Consiliul de administrație

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

Normele și măsurile interne adoptate de Consiliul de administrație pe baza Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 rămân în vigoare după intrarea în vigoare a prezentului regulament, fără a aduce atingere eventualelor modificări ale acestora impuse de prezentul regulament.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Regulamentul de instituire a Agenției pentru managementul operațional al sistemelor informatice la scară largă (eu-LISA/Agenția) a fost adoptat în 2011. Odată cu înființarea agenției, managementul operațional al sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție a fost încredințat unei Agenții Europene, punând astfel capăt situației în care acesta era realizat de statele membre sau de Comisie. Eu-LISA este responsabilă, la momentul actual, de managementul operațional la nivelul central al Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II), al Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și al Eurodac. De asemenea, agenției i s-ar putea încredința dezvoltarea și gestionarea operațională a altor sisteme informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, dacă instrumentele legislative relevante prevăd acest lucru.

În conformitate cu articolul 31 din regulamentul de instituire, Comisia a efectuat o evaluare, pe baza unei evaluări externe, în strânsă consultare cu Consiliul de administrație al eu-LISA, pentru a examina modul și măsura în care agenția contribuie efectiv la gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și modul în care agenția își îndeplinește sarcinile descrise în regulamentul de instituire. Această evaluare a analizat, de asemenea, necesitatea unei revizuiri sau extinderi a sarcinilor încredințate eu-LISA în regulamentul de instituire. Prezenta propunere este legată de evaluarea agenției, dar respectă și alte evoluții legislative și de politică și reflectă recomandările menționate anterior, precum și avizul consiliului de administrație.

La 29 iunie 2017, pentru a remedia limitele actuale ale sistemelor de informații ale UE, a elimina lacunele în materie de informații și a permite comunicarea reciprocă a informațiilor între sistemele de informații, Comisia a propus consolidarea mandatului eu-LISA, permițându-i să dezvolte și să aplice soluții tehnice pentru a face interoperabile sistemele de informații ale UE, precum și să se asigure că, în managementul noilor sisteme, mandatul său răspunde actualelor provocări în materie de migrație și de securitate la nivel european.

Obiectivul propunerii Comisiei este de a revizui regulamentul de instituire a eu-LISA în vederea adaptării sale la recomandările de amendamente legislative care decurg din evaluare, precum și de a îmbunătăți funcționarea eu-LISA și de a consolida rolul său pentru a asigura faptul că mandatul său răspunde provocărilor actuale la nivelul UE în spațiul de libertate, securitate și justiție. Propunerea vizează, de asemenea, inserarea în regulament a modificărilor determinate de evoluțiile politice, juridice și factuale, în special pentru a reflecta faptul că eu-LISA urmează să îi fie încredințate noi sisteme, cu condiția obținerii acordului colegislatorilor, precum și că aceasta ar trebui să aibă sarcina de a contribui la dezvoltarea interoperabilității între sistemele informatice la scară largă, dând curs Comunicării Comisiei din 6 aprilie 2016, intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”(1), a Raportului final din 11 mai 2017 al Grupului de experți la nivel înalt pentru sistemele de informații și interoperabilitate(2) și a celui de Al șaptelea raport al Comisiei referitor la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securității efective și reale, adoptat la 16 mai 2017(3). De asemenea, ea răspunde recomandărilor de modificări propuse de Consiliul de administrație al agenției, precum și eventualei necesități ca eu-LISA să găzduiască și să gestioneze soluții tehnice comune pentru punerea în aplicare la nivel național a unor sisteme descentralizate pentru statele membre interesate. În sfârșit, propunerea aliniază actul de instituire al agenției cu principiile Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012 (denumită în continuare „abordarea comună”).

Europa se confruntă astăzi cu o dublă provocare: să rămână deschisă și, în același timp, să fie sigură. Pentru a putea avea o reacție adecvată, UE trebuie să utilizeze capacitățile tehnologiilor informatice moderne, în paralel cu utilizarea lor pentru a consolida și îmbunătăți schimburile de informații și colaborarea dintre statele membre.

Noile sarcini ale agenției

O reacție adecvată la această provocare necesită, de asemenea, ca eu-LISA să își asume noi sarcini. Agenția va fi de acum responsabilă și de dezvoltarea și managementul viitor al sistemelor de informații ale UE la scară largă.

Eu-LISA va avea un rol esențial în dezvoltarea și gestionarea unor noi sisteme, rol discutat în prezent de colegislatori: Sistemul de intrare/ieșire (EES) pentru modernizarea managementului frontierelor externe și Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), pentru a colecta în prealabil informații privind persoanele care călătoresc fără vize în UE. Propunerea Comisiei prevede, de asemenea, modernizarea Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), pentru a îmbunătăți schimbul de informații între statele membre cu privire la condamnările cetățenilor din afara UE. Sistemul ECRIS centralizat va face, de asemenea, parte din sisteme informatice dezvoltate și gestionate de eu-LISA. 

Capacitatea agenției nu numai de a gestiona sisteme informatice la scară largă, ci și de a oferi consiliere și asistență statelor membre cu privire la chestiuni tehnice legate de noile sisteme informatice sau de cele existente, constituie baza propunerii CE de a extinde mandatul agenției. Eu-LISA va avea un rol mai important în elaborarea statisticilor legate de sistemele pe care le operează, precum și extinderea mandatului în ceea ce privește proiectele pilot și cercetarea. Aceasta va contribui la îmbunătățirea calității datelor din sisteme, prin crearea unor mecanisme de control al calității, care vor asigura identificarea automată a datelor incorecte sau neconforme. Statele membre care introduc datele vor fi alertate, astfel încât să poată elimina sau actualiza datele.

Interoperabilitate

Prezenta propunere se înscrie în noua orientare a Comisiei în direcția realizării până în 2020 a interoperabilității sistemelor UE de informații privind securitatea și managementul frontierelor și al migrației.

Reforma va conferi agenției mandatul de a dezvolta soluțiile tehnice necesare pentru realizarea interoperabilității. Transformarea digitală în curs în domeniul justiției și afacerilor interne ale UE a evidențiat necesitatea de a crește valoarea adăugată a eu-LISA, în beneficiul statelor membre și al UE în ansamblu. Propunerea de modificare a mandatului ia în considerare exigențele generate de această transformare, precum și capacitatea agenției de a le răspunde.

Agenția va avea responsabilitatea de a dezvolta principalele elemente tehnice ale concepției Comisiei asupra interoperabilității - imediat după adoptarea instrumentelor legislative - constând dintr-un portal de căutare european, un serviciu comun de corespondențe biometrice și un registru comun al datelor de identitate , astfel încât toate sistemele de informații ale UE să interacționeze eficient și să fie ușor accesibile pentru forțele de poliție și autoritățile vamale de pe teren.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută propunerea Comisiei, care urmărește consolidarea rolului și a responsabilităților Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție („agenția”). Agenția îndeplinește sarcini importante în domeniul managementului frontierelor și al securității la frontiere, prin asigurarea gestionării operaționale a sistemelor IT la scară largă. Raportoarea salută faptul că propunerea extinde, în general, sfera sarcinilor încredințate agenției.

Cu toate acestea, consideră că există unele aspecte ale propunerii Comisiei care ar putea fi îmbunătățite, pentru o mai bună performanță a agenției.

Practica actuală arată că statele membre se adresează direct agenției ori de câte ori au nevoie de sprijin tehnic în ceea ce privește conectarea sistemelor naționale la sistemul central. În consecință, ar fi logic ca propunerea să urmeze practica actuală și să ofere în viitor aceeași „cale” de a se adresa agenției. În acest context, Comisia ar trebui să aibă un rol consultativ (articolul 12).

Raportoarea prevede posibilitatea de a crea mai multe situri tehnice, din diverse motive: este discutabil dacă un mod activ-activ (toate siturile tehnice sunt operaționale și niciunul dintre ele nu funcționează exclusiv ca amplasament de rezervă) este fezabil din punct de vedere tehnic în două locații îndepărtate geografic una de alta (în propunerea legislativă, între Strasbourg și Sankt Johann im Pongau). În plus, pentru a asigura în continuare o funcționare eficientă, sigură și fără întreruperi a sistemelor informatice la scară largă, agenția ar trebui să fie în măsură să reacționeze rapid la situații și să se adapteze/să transpună în practică cu ușurință viitoarele propuneri legislative atunci când capacitatea tehnică existentă a siturilor trebuie extinse sau îmbunătățită (articolul 13).

Raportoarea consideră că propunerea ar trebui să includă norme suplimentare în materie de transparență. În acest sens, raportoarea propune ca normele adoptate de consiliul de administrație privind prevenirea și tratarea conflictelor de interese ale membrilor săi (articolul 15) și declarația scrisă anuală privind angajamentul membrilor consiliului de administrație, directorului executiv și membrilor grupurilor consultative (articolul 25) să fie publicate pe site-ul web al agenției. În plus, raportoarea propune ca agenția să adopte norme interne privind protecția avertizorilor (articolul 15).

Articolul 37 din propunere prevede temeiul juridic pentru cooperarea cu instituțiile, organismele, birourile și agențiile Uniunii. Cooperarea poate fi atât strategică, cât și operațională, de exemplu prin oferirea unor servicii informatice altor agenții. În acest caz, serviciul furnizat de eu-LISA poate avea un impact asupra bugetului agenției, care poate solicita o compensație financiară. Cu toate acestea, propunerea actuală nu prevede posibilitatea ca agenția să solicite o compensație financiară pentru serviciile oferite altor organisme și agenții ale UE. Raportoarea consideră că agenția ar trebui să primească o compensație în conformitate cu memorandumul de înțelegere bilateral dintre agenție și Comisie.

Este necesar să se prevadă un temei juridic suficient, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale și după consultarea Comisiei, pentru ca agenția să poată stabili și menține relații cu organizațiile internaționale și cu alte entități sau organisme relevante. În special instituirea unei cooperări operaționale cu organizațiile internaționale este deosebit de importantă pentru o concretizare adecvată a propunerilor privind sistemul de intrare/ieșire și ETIAS. În acest scop, ar trebui inclus în propunere un temei juridic suficient (noul articol 38a).

În cele din urmă, se propune alinierea dispoziției din propunere privind posibilitatea de a extinde mandatul directorului executiv la dispoziția analogă (articolul 73) din Regulamentul (UE) 2016/794 privind Europol, prin includerea unei dispoziții tranzitorii privind directorul executiv. Acest regim tranzitoriu ar permite prelungirea duratei mandatului directorului executiv o singură dată, până la 5 de ani, în cazul în care mandatul a fost deja extins în conformitate cu cadrul juridic aplicabil în prezent, care prevede doar posibilitatea de prelungire până la 3 ani. Prelungirea mandatului directorului executiv actual (cu 3 ani) va expira la 31 octombrie 2020. Perioada din jurul anului 2020 este esențială pentru agenție, preconizându-se că aceasta va fi foarte activă și va avea multe sarcini, datorită calendarului actual pentru intrarea în vigoare a noilor sisteme (EES, ETIAS și probabil ECRIS-TCN). În plus, agenția va deține președinția Rețelei agențiilor UE în perioada 2020-2021. Toate aceste activități necesită o conducere a agenției care să dispună de continuitate și experiență.

(1)

  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”. COM(2016) 205 final, 6.4.2016.

(2)

  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(3)

  COM(2017) 261 final.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (9.11.2017)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

(COM(2017)0352 – C8‑0216/2017 – 2017/0145(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  De asemenea, agenția ar trebui să ofere sprijin ad-hoc statelor membre, atunci când acest lucru este impus de necesități excepționale în materie de securitate sau migrație. În special, în cazul în care un stat membru se confruntă cu provocări specifice și disproporționate legate de migrație în anumite regiuni ale frontierelor sale externe, caracterizate de sosirea unor fluxuri masive de migranți, statul membru ar trebui să se poată baza pe întăriri tehnice și operative. Acestea ar trebui să fie oferite în zonele „hotspot” de către echipele de sprijin pentru gestionarea migrației formate din experți din agențiile relevante ale Uniunii. În cazul în care sprijinul eu-LISA ar fi necesar în acest context în ceea ce privește aspectele legate de sistemele informatice la scară largă pe care le gestionează, cererea de acordare a sprijinului ar trebui să fie transmisă agenției de către Comisie.

(19)  De asemenea, agenția ar trebui să ofere sprijin ad-hoc statelor membre, atunci când acest lucru este impus de necesități excepționale în materie de securitate sau migrație. În special, în cazul în care un stat membru se confruntă cu provocări specifice și disproporționate legate de migrație în anumite regiuni ale frontierelor sale externe, caracterizate de sosirea unor fluxuri masive de migranți, statul membru ar trebui să se poată baza pe întăriri tehnice și operative. Acestea ar trebui să fie oferite în zonele „hotspot” de către echipele de sprijin pentru gestionarea migrației formate din experți din agențiile relevante ale Uniunii. În cazul în care sprijinul eu-LISA ar fi necesar în acest context în ceea ce privește aspectele legate de sistemele informatice la scară largă pe care le gestionează, cererea de acordare a sprijinului ar trebui să fie transmisă agenției de către Comisie. În acest caz, toate costurile survenite ar trebui să fie suportate de către agenție. Bugetul agenției ar trebui să includă o linie bugetară specifică care să fie dedicată în mod exclusiv acestui scop și care să completeze resursele financiare alocate pentru activitatea de zi cu zi.

Justificare

Prezentul amendament are legătură cu amendamentul ce vizează dispozițiile de la articolul 12 alineatul (1). Costurile ar trebui să fie suportate de agenție, însă ar trebui să se garanteze, în același timp, că solicitările de sprijin ad-hoc nu pun în pericol activitățile obișnuite desfășurate de agenție.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  În scopul îndeplinirii misiunii sale și în măsura necesară pentru realizarea sarcinilor sale, agenția ar trebui să fie autorizată să coopereze cu instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii, în special cu agențiile instituite în spațiul de libertate, securitate și justiție, în ceea ce privește chestiunile reglementate de prezentul regulament și de instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție în cadrul acordurilor de lucru încheiate în conformitate cu legislația și politicile Uniunii și în cadrul competențelor lor respective. Respectivele acorduri de lucru ar trebui aprobate în prealabil de Comisie. Agenția ar trebui, de asemenea, să consulte și să urmeze recomandările Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor cu privire la securitatea rețelei, după caz.

(34)  În scopul îndeplinirii misiunii sale, asigurând coordonarea și făcând economii financiare, evitând duplicarea și promovând sinergia și complementaritatea, și în măsura necesară pentru realizarea sarcinilor sale, agenția ar trebui să fie autorizată să coopereze cu instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii, în special cu agențiile instituite în spațiul de libertate, securitate și justiție, în ceea ce privește chestiunile reglementate de prezentul regulament și de instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție în cadrul acordurilor de lucru încheiate în conformitate cu legislația și politicile Uniunii și în cadrul competențelor lor respective. Respectivele acorduri de lucru ar trebui aprobate în prealabil de Comisie. Agenția ar trebui, de asemenea, să consulte și să urmeze recomandările Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor cu privire la securitatea rețelei, după caz.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  furnizarea de statistici corespunzătoare Comisiei și agențiilor descentralizate relevante ale Uniunii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După luarea unei decizii de către Consiliul de administrație, agenția poate planifica și pune în aplicare activități de testare cu privire la chestiuni reglementate de prezentul regulament și instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea tuturor sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție.

4.  După luarea unei decizii de către Consiliul de administrație, agenția poate planifica și pune în aplicare activități de testare cu privire la chestiuni reglementate de prezentul regulament și instrumentele legislative care reglementează dezvoltarea, instituirea, funcționarea și utilizarea tuturor sistemelor informatice la scară largă gestionate de agenție. Agenția asigură calitatea corespunzătoare a activităților de testare și acoperă toate costurile relevante.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenției i se poate solicita să ofere recomandări statelor membre în ceea ce privește conectarea sistemelor naționale la sistemele centrale și să acorde sprijin ad-hoc statelor membre. Cererile de sprijin ad-hoc se înaintează Comisiei, care le transmite agenției. Agenției i se poate solicita, de asemenea, să ofere consiliere sau asistență Comisiei cu privire la chestiuni tehnice legate de sistemele existente sau noi, inclusiv prin intermediul unor studii și teste.

1.  Agenției i se poate solicita să ofere recomandări statelor membre în ceea ce privește conectarea sistemelor naționale la sistemele centrale și să acorde sprijin ad-hoc statelor membre. Cererile de sprijin ad-hoc se înaintează Comisiei, care le transmite agenției. Agenției i se poate solicita, de asemenea, să ofere consiliere sau asistență Comisiei cu privire la chestiuni tehnice legate de sistemele existente sau noi, inclusiv prin intermediul unor studii și teste. Agenția suportă toate costurile survenite. Bugetul agenției ar trebui să includă o linie bugetară specifică care să fie dedicată în mod exclusiv acestui scop și care să completeze resursele financiare alocate pentru activitatea de zi cu zi.

Justificare

În trecut, sprijinul ad-hoc era necesar într-o situație de urgență, în cazul în care un stat membru se confrunta cu o creștere semnificativă a migrației. În acest caz, asistența acordată are o valoare adăugată europeană clară și ar trebui să fie finanțată din bugetul Uniunii. Acest amendament are scopul de a clarifica dispozițiile financiare în consecință.

Amendamentul 6

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  De asemenea, agenția poate fi însărcinată să conceapă, să gestioneze și/sau să găzduiască un sistem informatic comun de către un grup alcătuit din cel puțin șase state membre care au optat în mod voluntar pentru o soluție centralizată care să le sprijine în punerea în aplicare a aspectelor tehnice ale obligațiilor care decurg din legislația Uniunii privind sistemele descentralizate în spațiul de libertate, securitate și justiție, sub rezerva aprobării prealabile de către Comisie și după luarea unei decizii de către Consiliul de administrație. În acest caz, statele membre în cauză încredințează agenției sarcinile respective prin intermediul unui acord de delegare care cuprinde condițiile de delegare și definește metoda de calcul și facturare a tuturor costurilor relevante.

2.  De asemenea, agenția poate fi însărcinată să conceapă, să gestioneze și/sau să găzduiască un sistem informatic comun de către un grup alcătuit din cel puțin șase state membre care au optat în mod voluntar pentru o soluție centralizată care să le sprijine în punerea în aplicare a aspectelor tehnice ale obligațiilor care decurg din legislația Uniunii privind sistemele descentralizate în spațiul de libertate, securitate și justiție, sub rezerva aprobării prealabile de către Comisie și după luarea unei decizii de către Consiliul de administrație. În acest caz, statele membre în cauză încredințează agenției sarcinile respective prin intermediul unui acord de delegare care cuprinde condițiile de delegare și definește metoda de calcul și facturare a tuturor costurilor relevante. Toate costurile aferente sunt suportate de către statele membre în cauză.

Justificare

Spre deosebire de situațiile menționate la articolul 12 alineatul (1), în cazul în care aceste servicii vizează doar un număr limitat de state membre, ele nu ar trebui să fie finanțate de la bugetul Uniunii.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Sprijinul statistic

 

Agenția furnizează informații statistice corespunzătoare și detaliate:

 

(a)  Comisiei, în scopul evaluării și monitorizării, după cum se prevede în Regulamentul (UE) 1053/2013 al Consiliului1a; și

 

(b)  Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în scopul monitorizării evaluării vulnerabilității, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului1b.

 

Agenția poate furniza informații statistice corespunzătoare și detaliate altor instituții, organe, birouri și agenții ale Uniunii, în scopuri justificate.

 

_________________

 

1a   Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

 

1b   Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

Amendamentul 8

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și din doi reprezentanți ai Comisiei, având cu toții drept de vot, în conformitate cu articolul 20.

1.  Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru, din doi reprezentanți ai Comisiei și dintr-un membru desemnat de către Parlamentul European, fiecare dintre aceștia având drept de vot, în conformitate cu articolul 20.

Justificare

euLISA abordează o serie de aspecte sensibile precum securitatea internă și gestionarea frontierelor Uniunii, precum și protecția datelor și a vieții private a cetățenilor Uniunii. Prin urmare, Parlamentul European ar trebui să fie informat pe deplin cu privire la desfășurarea procesului decizional al Consiliului de administrație și implicat în cadrul acestuia. Cererea este în conformitate cu abordarea comună.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație numește directorul executiv pe baza unei liste de candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente. Această procedură de selecție impune publicarea, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații, a unei cereri de exprimare a interesului. Consiliul de administrație numește directorul executiv pe baza meritelor personale, a experienței în domeniul sistemelor informatice la scară largă și a aptitudinilor administrative, financiare și de gestionare, precum și pe baza cunoștințelor în domeniul protecției datelor. Consiliul de administrație adoptă decizia de numire a directorului executiv cu o majoritate de două treimi din toți membrii săi cu drept de vot.

1.  Consiliul de administrație numește directorul executiv pe baza unei liste alcătuite din cel puțin trei candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente. Această procedură de selecție impune publicarea, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații, a unei cereri de exprimare a interesului. Consiliul de administrație numește directorul executiv pe baza meritelor personale, a experienței în domeniul sistemelor informatice la scară largă și a aptitudinilor administrative, financiare și de gestionare, precum și pe baza cunoștințelor în domeniul protecției datelor. Consiliul de administrație adoptă decizia de numire a directorului executiv cu o majoritate de două treimi din toți membrii săi cu drept de vot.

Amendamentul 10

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Serviciile de traducere necesare pentru activitățile agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

4.  Serviciile de traducere necesare pentru activitățile agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene sau de alți furnizori de servicii de traducere, în conformitate cu normele privind achizițiile publice și în limitele stabilite de normele financiare relevante.

Justificare

Amendamentul propus are scopul de a oferi agenției o anumită flexibilitate în ceea ce privește serviciile de traducere furnizate.

Amendamentul 11

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, și la fiecare cinci ani după aceasta, Comisia evaluează performanțele agenției în raport cu obiectivele, mandatul, sarcinile și amplasamentele acesteia și în conformitate cu orientările Comisiei. Evaluarea analizează, de asemenea, contribuția agenției la instituirea unui mediu informatic coordonat, rentabil și coerent la nivelul Uniunii în scopul gestionării sistemelor informatice la scară largă care sprijină punerea în aplicare a politicilor în materie de justiție și afaceri interne (JAI). Evaluarea analizează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

1.  În termen de cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, și la fiecare cinci ani după aceasta, Comisia, în consultare cu Consiliul de administrație, evaluează performanțele agenției în raport cu obiectivele, mandatul, sarcinile și amplasamentele acesteia și în conformitate cu orientările Comisiei. Evaluarea analizează, de asemenea, contribuția agenției la instituirea unui mediu informatic coordonat, rentabil și coerent la nivelul Uniunii în scopul gestionării sistemelor informatice la scară largă care sprijină punerea în aplicare a politicilor în materie de justiție și afaceri interne (JAI). Evaluarea analizează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul agenției, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări.

Justificare

Evaluarea agenției se desfășoară în consultare cu Consiliul de administrație al acesteia, cu scopul de a-i permite Comisiei să aibă o imagine de ansamblu detaliată a parametrilor care trebuie să fie luați în considerare pentru evaluare.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția cooperează cu Comisia, cu alte instituții ale Uniunii și cu alte organisme, oficii și agenții ale Uniunii, în special cu agențiile instituite în spațiul de libertate, securitate și justiție, îndeosebi cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, în domeniile reglementate de prezentul regulament.

1.  Agenția cooperează cu Comisia, cu alte instituții ale Uniunii și cu alte organisme, oficii și agenții ale Uniunii, în special cu agențiile instituite în spațiul de libertate, securitate și justiție, îndeosebi cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, în domeniile reglementate de prezentul regulament, pentru a asigura coordonarea și a face economii financiare, a evita duplicarea și a promova sinergia și complementaritatea în activitățile acestora.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cooperarea cu organismele, oficiile și agențiile Uniunii are loc în cadrul acordurilor de lucru. Este necesară aprobarea prealabilă a acestor acorduri de către Comisie. Acordurile respective pot prevedea utilizarea în comun a unor servicii între agenții, după caz, fie în funcție de proximitatea geografică, fie în funcție de domeniul de politică, în limitele mandatelor respective ale acestora și fără a aduce atingere sarcinilor lor principale.

4.  Cooperarea cu organismele, oficiile și agențiile Uniunii are loc în cadrul acordurilor de lucru. Este necesară aprobarea prealabilă a acestor acorduri de către Comisie. Acordurile respective pot prevedea utilizarea în comun a unor servicii între agenții, după caz, fie în funcție de proximitatea geografică, fie în funcție de domeniul de politică, în limitele mandatelor respective ale acestora și fără a aduce atingere sarcinilor lor principale. Acordurile de lucru stabilesc mecanismele de recuperare a costurilor.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Programul anual de lucru pentru anul următor cuprinde obiective detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatori de performanță. Acesta conține, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și o indicație cu privire la resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de lucru este în concordanță cu programul multianual de lucru menționat la alineatul (6). Acesta indică în mod clar sarcinile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. În cazul în care o nouă sarcină este atribuită agenției, Consiliul de administrație modifică programul anual de lucru pe care l-a adoptat. Orice modificare substanțială a programului anual de lucru se adoptă prin aceeași procedură ca cea utilizată în cazul programului anual de lucru inițial. Consiliul de administrație poate delega directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de lucru.

5.  Programul anual de lucru pentru anul următor cuprinde obiective detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatori de performanță, în conformitate cu principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe. Acesta conține, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și o indicație cu privire la resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități. Programul anual de lucru este în concordanță cu programul multianual de lucru menționat la alineatul (6). Acesta indică în mod clar sarcinile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent. În cazul în care o nouă sarcină este atribuită agenției, Consiliul de administrație modifică programul anual de lucru pe care l-a adoptat. În acest context, restabilirea priorității activităților este luată în considerare întotdeauna ca o alternativă valabilă înainte de o eventuală alocare de resurse financiare suplimentare. Orice modificare substanțială a programului anual de lucru se adoptă prin aceeași procedură ca cea utilizată în cazul programului anual de lucru inițial. Consiliul de administrație poate delega directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de lucru.

Justificare

Amendamentul este în conformitate cu abordarea comună, scopul lui fiind acela de a sublinia faptul că agenția trebuie să asigure o utilizare optimă a resurselor limitate disponibile.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În fiecare an, directorul executiv întocmește, ținând seama de activitatea agenției, un proiect de buget estimativ al încasărilor și cheltuielilor agenției pentru exercițiul financiar următor, care include schema de personal, și îl transmite Consiliului de administrație.

1.  În fiecare an, directorul executiv întocmește, în conformitate cu principiul întocmirii bugetului în funcție de performanțe și ținând seama de activitatea agenției, precum și de obiectivele sale și de rezultatele preconizate, un proiect de buget estimativ al încasărilor și cheltuielilor agenției pentru exercițiul financiar următor, care include schema de personal, și îl transmite Consiliului de administrație.

Amendamentul 16

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  contribuțiile plătite de statele membre pentru serviciile care le sunt furnizate în conformitate cu acordul de delegare menționat la articolul 12;

(d)  contribuțiile plătite de statele membre pentru serviciile care le sunt furnizate în conformitate cu acordul de delegare menționat la articolul 12 alineatul (2);

Justificare

Modificarea propusă în cadrul acestui amendament este necesară pentru a sprijini alte amendamente.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  recuperarea costurilor plătite de instituțiile, organismele, birourile și agențiile Uniunii pentru serviciile care le sunt furnizate în baza acordurilor de lucru, conform articolului 37;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție

Referințe

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

11.9.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Jens Geier

11.7.2017

Data adoptării

9.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Auke Zijlstra

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

Referințe

COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)

Data prezentării la PE

28.6.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

CONT

28.9.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Monica Macovei

29.6.2017

 

 

 

Examinare în comisie

7.9.2017

7.12.2017

 

 

Data adoptării

7.12.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

10

4

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato

Data depunerii

18.12.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

40

+

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10

-

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

David Coburn

ENF

Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

4

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate